Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan vuoden 2013 aikana tehtyjä valtuustoaloitteita. Tällöin kunnanvaltuusto päätti silloisten valtuustoaloitteiden 2-5 osalta, että valtuusto toteaa, etteivät kyseiset valtuustoaloitteet ole loppuunkäsiteltyjä. Näin ollen vuoden 2014 aikana toimitettujen valtuustoaloitteiden lisäksi käsiteltävänä ovat myös nämä vuoden 2013 aikana toimitetut 4 valtuustoaloitetta (tässä aloitteet 1-4). Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: 1) Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Valtuustoaloite vanhusten hoivapaikkojen rakentamiseksi "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluiden osalta on vanhusten hoivapaikkojen tarpeessa puutetta. Kaikkein pahin tilanne on Sotkamon osalta ollut jo pitkään, mikä pahenee entisestään. Hoidettavia joudutaan sijoittamaan sairaalan vuodepaikoille mikä tuo ylimääräistä painetta muun normaalihoidon osalle. Akuutti lisäpaikkojen tarve on kymmenen hoitopaikkaa. Uusien hoitopaikkojen rakentaminen toisi myös kustannussäästöjä. Yhden hoivapaikan lisääminen tuo säästöä sairaalapaikkaan verrattuna euroa jokaiselta vuorokaudelta. Kun vuodessa on normaalisti 365 vuorokautta niin yhden hoivapaikan osalta on säästö 55 euron mukaan laskettuna euroa. Kymmenen paikan osalta kustannus on euroa vuodessa. Kunnan sote -kuntayhtymälle vuokraamien tilojen osalta kuntayhtymä maksaa kunnalle vuokran. Järjestelystä hyötyvät kaikki osapuolet ja käyttäjät saavat asialliset tilat.

2 Edellä olevaan viitaten esitämme, että kunnanvaltuusto varaa tarvittavan määrärahan tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen vuoden 2014 talousarvioon." Aloitteen sisältämä asia on sisällytetty Sotkamon kunnan ja Kainuun sote-kuntayhtymän tilatyöryhmän toiminnan piiriin. Tätä perustellaan sillä, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoketjun integraatioon, omaishoidon ja vuodeosaston toiminnan sekä omaishoidon, vuodeosaston ja Himmelin toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen edellyttää selkeitä tilaratkaisuja. Tilatyöryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2013 ja on tekemässä peruskartoitusta kaikista sote-palvelujen tilatarpeista mukaan luettuna vanhusten omaehtoisen ja kodinomaisen asumisen kehittäminen. Suunnitteilla on ollut suunnittelumäärärahan varaaminen uusien tilaratkaisujen osalta jo vuodelle 2014, mutta taloudellisen tilanteen huomioiden muiden toiminnan kannalta keskeisten investointien (keskuskeittiö ja siihen liittyvät terveyskeskuksen tilaratkaisut) lisäksi erillistä investointihanketta ei ole ollut tarkoituksenmukaista käynnistää ennen tilatyöryhmän linjauksia nykyisten tilojen käytöstä ja nykyisten toimintojen siirroista. Laajennetun tilatyöryhmän uusimmassa muistiossa (kokous ) todetaan vanhuspalveluista seuraavaa: "Vanhuspalvelut - Suunnittelussa tulee huomioida myös lyhytaikaispaikkatarpeet, joita voisi järjestyä myös muualta esim. vanhaintukisäätiön tiloista. - Himmelissä on tällä hetkellä käytössä 10 lyhytaikaispaikkaa omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistä varten. - Vuoteen 2017 yli 75 vuotiaiden määrä pysyy lähes ennallaan." Lisäksi muistiossa todetaan, että "Vanhuspalveluiden pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua varten tarvittavien tilojen riittävyyttä tarkastellaan edelleen ottaen huomioon Himmelin keittiöltä vapautuvat tilat syksyllä 2015 ja Sotkamon Vanhaintukisäätiön omistamat tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvat tilat. Toiminnan sijoittamiseen vaikuttaa yöhoitojärjestelymahdollisuudet." Uusien tilojen rakentamisen edellytyksenä on kuntayhtymän sitoumus uusien tilojen käyttöön. Tilatyöryhmä toimii sekä kuntaan että kuntayhtymään päin ja pyrkii sovittamaan yhteen pitempiaikaisiakin tarpeita

3 myös vanhuspalvelujen osalta. Aloite on ajankohtainen ja siihen liittyvien kysymysten ratkaisu edellyttää lähes kaikkien sote-palvelujen rinnakkaista tarkastelua myös tilatarpeiden osalta. Sotkamon omien tarpeiden ja oman terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita on aloitteen kannalta keskeisellä sijalla. Aloitteen sisältämiin asioihin palataan kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksillä sitä mukaan kuin investointihankkeet ja niihin liittyvät suunnittelu ym. toimenpiteet etenevät päätöksentekovaiheeseen. Parhaillaan rakennusvaiheessa oleva keskuskeittiöratkaisu mahdollistaa Himmelin tilajärjestelyt. Sotkamossa on yrityslähtöisiä kehityshankkeita. Kunnalla ei ole muita suunnitelmia valtuustoaloitetta koskevassa asiassa. 2) Valtuutettu Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Kunnankamreerin palkkaaminen "Sotkamon kunnan tulee välittömästi aloittaa toimenpiteet kunnankamreerin tahi muun kunnan talousasioista vastaavan henkilön palkkaamiseksi." Ex-kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen ei ollut taloudellisesti mahdollista rekrytoida uutta henkilöä kunnankamreerin virkaan tai muuhun vastaavaan tehtävään loppuvuoden 2013 aikana. Talousarvioon vuodelle 2014 on varattu puolen vuoden määräraha talouspäällikön palkkaamista varten. Kunnanhallitus on antanut kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtäväksi tammikuun 2014 loppuun mennessä tehdä ehdotus siitä, miten talousasiat hoidetaan Sotkamon kunnassa kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ehdotus on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päätti velvoittaa viranhaltijat valmistelemaan talouspäällikön rekrytoinnin ottaen huomioon käynnissä olevat yt-neuvottelut. Asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan odottaa yt-neuvottelujen loppuunsaattamista ennen kuin talousasioiden hoitamiseen liittyvää asiaa viedään eteenpäin. Yt-neuvottelut Sotkamon kunnassa ovat vielä kesken. Aloitteen sisältämän asian käsitteleminen jatkuu kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä

4 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. 3) Valtuutettu Viljo Tuhkasen aloite Valtuustoaloite Sotkamon terveyskeskuksen ja muun sosiaalitoimen yhtiöittämiseksi "Sen jälkeen kun Sotkamo liittyi terveydenhoidon osalta Kainuun maakuntayhtymään ja nyt sote -yhtymään, ovat Sotkamon kunnan terveysmenot kasvaneet hallitsemattomalle tasolle. Vaikka Sotkamo tekisi omassa toiminnassaan tasapainottamisohjelmia, niin ne eivät tule riittämään, koska terveydenhoitomenot nykyisellä järjestelmällä kasvavat jatkuvasti. Sotkamon kunta maksaa sote yhtymälle noin 400 henkilön palkat, siinä on vähintäänkin 100 liikaa. Lisäksi Kajaaniin suunnitellaan uutta keskussairaalarakennusta, jonka kustannusarvio piti olla 105 milj., mutta jo nyt summa on kasvanut 160 milj. euroon. Jos hanke toteutuu, niin tuokaan tuskin riittää. Sotkamon kunnalle koituisi ilmeisesti milj. euron lisämenot valtion apujen jälkeen. Vanha sairaalarakennus on suojelukohde, joten sitä ei saa purkaa, siitäkin koituisi ylläpitokustannuksia. On myös muistettava, että Kainuun väkiluku vähenee jatkuvasti, josta johtuen veronmaksajatkin vähenevät. Järkevämpää olisi nykyisessä tilanteessa korjata vanha rakennus ja vähentää potilaiden määrää kunnostamalla ja ajanmukaistamalla muutamien Kainuun kuntien terveyskeskuksia. Se olisi myös tasapuolisempaa ja huomattavasti halvempaa vaikeuksissa kamppaileville ympäristökunnille. Uuden keskussairaalarakennuksen suunnittelu on myös ajastaan jäljessä, sillä uudet sairaalat, joita rakennetaan erikoistuvat, esimerkkinä Vakuutusyhtiö Pohjolan kirurginen sairaala. Hoito niissä on tehokkaampaa ja myös halvempaa. Sotkamo on ollut aina ensimmäisten joukossa uudistuksia tehtäessä. Olen sitä mieltä, että nytkin ohjat täytyy ottaa omiin käsiin. Mitä hyötyä Sotkamolle olisi yhtiöittää terveyskeskus, jossa olisi viimeisen päälle uusi tekniikka käytössä? - Kunnan kassaa ei investointi rasittaisi, koska lainat ottaisi yhtiö. - Säästöjä tulisi turhien hallintomenojen vähetessä. - Potilaat saataisiin nopeasti erikoissairaanhoitoon, näin kalliit hoidot vähenisivät.

5 - Sotkamo varmaan kiinnostaisi myös erikoistuneita lääkäreitä. - Palveluita voitaisiin myydä myös ympäristökuntiin. - Kunnan väkiluku lisääntyisi ja työpaikat olisivat Sotkamossa. Se toisi työtä myös asuntojen rakentajille. Erikoinen hyöty koituisi varmasti matkailuyrityksille, koska terveyskeskus avaisi mahdollisuuden terveysmatkailujen järjestämiselle. Vuokatissa on jo hyvät palvelut huippu-urheilulle, mutta tavalliselle kansalle ne ovat riittämättömät, sillä mahdollisuus kattaviin terveystarkastuksiin puuttuvat. Esitän, että valtuusto käsittelisi asiaa ja asettaisi toimikunnan tutkimaan miten lakiasiat ja muut sopimukset pitäisi ottaa huomioon ja missä aikataulussa asia olisi mahdollista edetä." Aloite on sinänsä ajankohtainen. Aloitetta on tarkasteltu ja käsitelty suhteessa uuden Kainuun sote-kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen sen ensimmäisenä toimintavuonna. Lisäksi aloitetta on tarkasteltu suhteessa ajankohtaiseen kunta- ja palvelurakennetta ja erityisesti sote-palveluja koskevaan lainsäädäntötyöhön. Aloitteeseen laaditaan vastaus, joka on lähetettävissä Viljo Tuhkaselle sen mahdollisesti vaatiman käsittelyn jälkeen. Ottaen huomioon Kainuun sote-kuntayhtymälle annetut kehitystehtävät ja sen toimintaan liittyvät nykyiset haasteet sekä menossa olevat lainsäädännölliset prosessit, ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää erillistä suunnitteluprosessia tai nimittää erillistä suunnittelutoimikuntaa asian eteenpäin saattamiseksi. Aloitteessa esitetyt asiat kuuluvat kunnanhallituksen alaiseen toimintaan ja niihin palataan tarpeen niin vaatiessa. 4) Valtuutettu Ari Korhosen ym. valtuutettujen aloite Tilapäisen valiokunnan asettaminen luottamuspulan vuoksi "Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen siitä, että kunnanhallitus (KuntaL21 ) erotetaan ja/tai kunnanjohtaja (KuntaL25 ) irtisanotaan, koska kunnanvaltuusto on mahdollisesti menettänyt luottamuksensa kunnanhallitukseen ja kunnanjohtajaan. Kyseisiä tehtäviä varten valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta valmistelemaan erottamista ja/tai irtisanomista." Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista

6 koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat ovat kokoontuneet mennessä kaksi kertaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat kokoontuvat viikolla 11 ja laativat esityksensä valmistelemassaan asiassa kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto on asettanut molemmille tilapäisille valiokunnille määräajaksi maanantain , johon mennessä esitykset tulee toimittaa kunnanvaltuustolle. Molempien tilapäisten valiokuntien esitykset käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa , jolloin kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen mahdollisesta erottamisesta ja kunnanjohtajan mahdollisesta irtisanomisesta. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan tilapäisen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnanjohtajaa irtisanota, koska kunnanjohtajan irtisanomiselle ei löydy laillista perustetta. Lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan yksimielisesti erottaa kunnanhallituksen tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti. Samassa pykälässä kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanhallituksen. 5) Osmo Polvisen aloite Valtuustoaloite Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyt "Ristijärventien suunnalta on tullut lukuisia yhteydenottoja Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyjen vaarallisuudesta. Risteyksissä on tapahtunut kahden henkilön kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus ja lukuisia muita liikennevahinkoja. Nivun alueen rakentaminen lisää entisestään käyttöä, kun uusia asukkaita muuttaa. Lasten määrä on samalla lisääntymässä. Edellä olevaan viitaten esitän, että kunnanhallitus laatii selvityksen yhdessä Tielaitoksen kanssa, mihin toimenpiteisiin risteyksien turvallisuuden parantamiseksi täytyy pikaisesti ryhtyä". Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt aloitteen kokouksessaan Liikenneturvallisuusryhmä on päättänyt, että aloite ja aloitteen tekijän yhteystiedot toimitetaan ELY-keskukselle Asko Pöyhöselle, koska aloitteet koskevat ELY-keskuksen maanteitä. 6) Pinja Toivasen ym. muiden valtuutettujen aloite

7 Valtuustoaloite kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouspalkkioita luopumiseksi kahden kokouksen osalta "Sotkamon kuntaan on laadittu talouden tasapainottamisohjelma, johon liittyen kunnan työntekijät joutuvat yt-neuvottelujen tuloksena sitoutumaan erilaisiin säästötoimenpiteisiin. Katsomme, että on oikeudenmukaista, että me kunnan luottamushenkilöinä osallistumme osaltamme säästötalkoisiin. Esitämmekin siksi, että sekä kunnanhallitus että kunnanvaltuusto luopuvat molemmat kokouspalkkioita 2 kokouksen osalta. Lisäksi haastamme myös kunnanjohtajan omalta osaltaan osallistumaan säästötalkoisiin". Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti luopua toukokuun alusta lähtien kahden kokouksen kokouspalkkioista ja kunnanhallitus suosittaa kunnanvaltuustoa ja lautakuntia tekemään samansuuntaiset päätökset. Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti, että valtuusto suosittaa jäseniään luopumaan halutessaan kahden valtuuston kokouksen kokouspalkkioista toukokuun alusta lähtien. Osa luottamushenkilöistä on osallistunut säästötalkoisiin ja luopunut kokouspalkkioista kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti. 7) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite valtuutettujen aloitteiden jätöstä "Nykyisellä käytännöllä valtuutettu jättää valtuuston kokoukseessa aloitteensa kokouksen lopussa, kohdassa muut kiireellisenä käsiteltävät asiat. Ts. esityslistalla ei ole omaa paikkaansa mielestäni tärkeälle asialle. Esitän, että Sotkamon kunnanvaltuuston esityslistoille tulisi jatkossa oma pykälänsä mahdollisille valtuutettujen aloitteille ja että ko. pykälä saisi paikkansa esityslistan alkupuolelta, jottei varsinkaan uusien valtuutettujen tarvitsisi koko (pitkänkin) kokouksen ajan jännittää aloitteensa esille tuomista. Tällä menettelyllä a) valtuutettujen on helpompi muistaa, että aloitteitakin voi jättää ja b) aloitteet saisivat oman arvoisensa paikan listalta". Valtuustoaloitetta koskeva asia päivitetään seuraavan kunnanvaltuuston työjärjestyksen päivittämisen yhteydessä.

8 8) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite kunnallisen perhepäivähoidon kehittämiseksi Sotkamon kunnassa "Perhepäivähoitajien keski-ikä Sotkamossa on 56,7 vuotta ja heitä on enää 18. Uusia hoitajia ei ole tungokseen asti aloittanut. Vaarana on, että pienille lapsille sopivin hoitomuoto on loppumassa kunnastamme lähivuosina kokonaan. Mm. seuraavilla toimenpiteillä nuoret äidit (ja miksei joku isäkin) voisivat innostua tästä vaativasta, mutta mukavasta ammatista Nyt kunta maksaa jokaista hoidettavaa lasta kohden hoitajalle kulukorvauksen, joka summana ei oikeasti riitä todellisiin kuluihin. Korvaus on 4,30 /lapsi/päivä, jolla hoitajan tulee kattaa lapselle tarjottavat 3 ateriaa päivittäin, askartelumateriaalit, sähkö, vesi, kodin "kuluminen". Ehdotan, että Sotkamon kunta maksaisi kuntakohtaista kulukorvauslisää hoitajalle 25 /kk/lapsi, jolloin lasten hoidosta aiheutuvat kulut tulisivat paremmin katettua. Verottajalta sain vastauksen, jottei ko. lisä aiheuttaisi hoitajalle veroseuraamuksia. 2. Mikäli pph:ksi ryhtyvällä on oma/omia alle kouluikäisiä lapsia, kunnan kannattaisi tukea hoitajaa maksamalla myös omien lasten hoidosta. Kulukorvausta ei omien lasten hoidosta maksettaisi. Perusteluna on se, että nyt kynnys alkaa hoitajaksi on korkea, jos voit ottaa vain 1-3 hoidettavaa oman/omien lisäksi; työ ei käy leiville, vaikka vastuu toisen lapsista on suuri. Hoitajalta ei kuitenkaan tulisi periä maksua omien lasten hoidosta - tällöinhän tulos olisi plusmiinusnolla. Korvauksen määrä voisi olla puolet siitä mitä hoitaja saa vieraan lapsen hoidosta. Alkuperäinen idea tähän kakkoskohtaan on Anni-Inkeri Törmäsen. 3. Valtuutettu Tuula Rossi- Määttä on 2013 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa pph:t Sotkamossa tulisi palkata kuukausipalkkaisiksi. Nyt hoitajat saavat palkkansa lasten lukumäärän mukaan ja jos jostakin syystä lapsi jääkin hoidosta pois ja uutta lasta ei ole hänelle heti osoittaa, niin pienestä palkasta tämä osuus on suuri. Eihän päiväkodin työntekijänkään palkka alene, jos aina ei yhtä paljon ole lapsia hoidossa. Sotkamon kunta on toki ollut varsin reilu, mikäli hoitajan lapsiluku tilapäisesti on alentunut; tällöin hoitaja on toiminut varahoitopaikkana palkkauksen putoamatta. Aloite ajaakin asiansa, kun uusia pph:a haetaan - on helpompi saada työntekijä, kun palkkatakuu on paperilla, eikä "reilun pelin" käytäntönä. Toivon, että aloitteeni yhteydessä tutkitaan valtuutettu Rossi-Määtän aloite uudessa valossa. Näiden kolmen toimenpiteen avulla uskon löytyvän uuden innokkaan, perhepäivähoitajien sukupolven. Heille todella olisi tarvetta." Ensimmäisessä ehdotuksessa esitetään kuntakohtaisen 25 eur/lapsi/kk

9 kulukorvauslisän maksamista hoitajalle todellisten kulujen kattamiseksi. Sotkamon kunta maksaa perhepäivähoitajilleen Suomen Kuntaliiton suositusten mukaista kulukorvausta, joka on 5,05 eur/lapsi/päivä, kattaen aterian ja muut aloitteessakin esitetyt kulut. Suomen Kuntaliiton suositusten mukaisesti kunta myös hankkii rattaita, syöttötuoleja ym. kalustoa, sekä tarvikkeita perhepäivähoitajien käyttöön. Lisäksi kunnanvirastolla on lainaamo, josta voi lainata materiaalia lapsia varten. Tammikuussa 2015 Kuntaliiton suositusten mukaisesti maksetut korvaukset perhepäivähoitajille ovat olleet keskimäärin 53,16 eur/lapsi/kk. Esityksen mukainen 25 euron lapsikohtainen lisä nostaisi perhepäivähoidon kuluja vastaavana aikana 1475,00 euroa. Vuoden 2014 perhepäivähoitolasten määrällä vuosikustannus olisi ollut n euroa. Esityksen mukaisella korotuksella ei ole nähtävissä vaikutusta uusien perhepäivähoitajien rekrytointiin, vaan korotus näkyisi nykyisten perhepäivähoitajien palkanlisänä ja nostaisi perhepäivähoidon kuluja suhteessa muihin hoitomuotoihin. Toisessa ehdotuksessa esitetään hoitajan oman lapsen hoidosta maksettavaa korvausta, joka voisi olla puolet vieraan lapsen hoidosta maksettavasta korvauksesta. Erilaiset omasta lapsesta maksettavat hoitokorvaukset ovat olleet tarkastelun kohteena ja näitä mahdollisuuksia mietitään edelleen osana perhepäivähoidon järjestämisen kokonaisuutta. Ehdotuksen toteuttaminen vaatii laajaa valmistelua säännöistä ja menettelytavoista. Malleja erityisesti yksityisen perhepäivähoidon osalta on Suomessa olemassa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Kunnallisessa perhepäivähoidossa tukeudutaan kuitenkin tällä erää KVTES:n mukaisiin ratkaisuihin. Kolmannessa ehdotuksessa esitetään perhepäivähoitajien palkkauksen muuttamista kuukausipalkaksi. Sotkamon kunnassa käytetään KVTES:n mukaista palkkausta, jossa hoitajien palkkaus perustuu hoidettavien lasten määrään. Sotkamossa ei kuitenkaan toimita tiukimman mahdollisen sopimustulkinnan mukaan, eikä palkkaus vaihtele jyrkästi. Toimikauden alussa elo-syyskuussa varattujen paikkojen määrän mukaisesti kesken toimikauden vapautuvat paikat on pidetty varahoitopaikkoina, kunnes hoitopaikkaan sijoitetaan uusi lapsi. Tämä käytäntö on mahdollistanut päivähoidon joustavaa toteuttamista. Suomen Kuntaliitto suosittelee pysymistä KVTES:n mukaisessa palkkauksessa. Aloitteen mukaan uusia perhepäivähoitajia on helpompi saada, jos kuukausipalkka on tiedossa työsuhteen alkaessa. Kiinteät kustannukset riippumatta hoitolasten määrästä voivat nostaa perhepäivähoidon kustannuksia suhteessa muihin hoitomuotoihin. Nykyisillä ehdoilla perhepäivähoito on pysynyt kustannuksiltaan kilpailukykyisenä hoitomuotona kunnan järjestettäväksi.

10 Perhepäivähoito on murroksessa ja hoitomuodon väheneminen on valtakunnallinen ilmiö. Varhaiskasvatuksen päällikkö ja perhepäivähoidon ohjaaja ovat tutustuneet erilaisiin Suomessa käytettyihin malleihin hoitomuodon elinvoimaisuuden takaamiseksi. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus järjesti tammikuussa 2015 kaksi rekrytointitilaisuutta kunnallisesta tai yksityisestä perhepäivähoidosta kiinnostuneille. Tilaisuuksiin ei tullut yhtään osallistujaa, mutta lehti-ilmoitus tuotti muutamia yhteydenottoja. Palkkaustakin suurempi vaikutus perhepäivähoitajuuden tulevaisuudessa on sillä, että nykyisin vierastetaan oman kodin antamista työkäyttöön. Lisäksi vaaditaan koko perheen sitoutumista, sillä hoitolapset hoidetaan perheen kotona. Perhepäivähoidon kysyntää rajaavat hoitoajat ja hoitoryhmien muodostaminen. Perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain piiriin on työajan tasausvapaiden käyttö lisääntynyt. Varahoidon järjestäminen lisää kustannuksia, mutta myös vähentää perheiden kiinnostusta hoitomuotoa kohtaan, sillä varahoito tarkoittaa lapselle uutta ympäristöä varahoidon ajaksi. Hoitoaikojen puitteissa eivät myöskään perhepäivähoidon kysyntä ja tarjonta aina kohtaa, vaan sijoituksia täytyy tehdä laajempien aukioloaikojen vuoksi päiväkodin puolelle. Perhepäivähoito mielletään myös sopivimmaksi hoitomuodoksi pienimmille lapsille. Toimivan lapsiryhmän aikaansaamiseksi ja hoitajan jaksamisen varmistamiseksi täytyy lapsiryhmässä olla sopivasti myös vauvaiän ohittaneita lapsia. Näin pienimmät lapset eivät automaattisesti ohjaudu perhepäivähoitoon. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus jatkaa työtä perhepäivähoidon pitämiseksi vaihtoehtona lasten hoidon järjestämisessä. Kustannusten pitäminen kurissa koskee kaikkia verovaroin ylläpidettäviä palveluja ja perhepäivähoidon kehittämisessäkin tavoitellaan ensisijaisesti kustannuksiltaan neutraaleja toimenpiteitä. 9) Pertti Sirviön aloite Valtuustoaloite terveyskeskuksen pysäköintitilan ongelma "Sotkamon terveyskeskuksen parkkialue on aina tukossa koska, sitä käyttää myös herkkuseppien asiakkaat. Sama ongelma koskee myös kunnan virastotalon parkkialuetta. Terveyskeskuksen edessä on vain yksi invapaikka ja mielestäni se ei riitä koska kyseessä on terveyskeskus ja moni terveyskeskuksen palveluiden käyttäjistä ovat liikuntarajoitteisia. Moni joutuu autolle etsimään parkkipaikan nuorisotilojen parkkialueelta ja nämäkin paikat ovat usein täynnä. Tieliikenteen turvallisuuden kannalta ei ole hyväksi, että autoja pysäköidään molemmin puolin katua ja osaksi jalkakäytävälle. Moni kuntalainen on ollut minuun yhteydessä kyseisen asian vuoksi ja olen pannut myös itse kyseisen asian merkille asioidessani terveyskeskuksessa. Mielestäni tälle ongelmalle pitäisi löytyä ratkaisu"

11 Keskuskadulle on laadittu parantamissuunnitelma, jossa kadunvarsipysäköinti on osoitettu pysäköintitaskuihin. Kadun perusparannuksen toteuttaminen selkeyttäisi pysäköintiä kadun varressa. Sotkamon Vanhaintukisäätiön hallitus on päättänyt että Keskuskadun peruskorjauksen yhteydessä voidaan rakentaa 12 autopaikkaa Vanhaintukisäätiön kiinteistölle lähinnä Herkkuseppien asiakkaille. Keskuskeittiön/sote-tilojen valmistuttua alueelle tulee lisää 50 autopaikkaa. 10) Hannu Korhosen ja muiden perussuomalaisten valtuutettujen aloite Avoimen kunnankamreerin viran täyttäminen "Esitämme, että Sotkamon kunnan tulee laittaa avoin kunnankamreerin virka heti haettavaksi ja täyttää kyseinen virka. Koska kunnankamreerin viran muuttamista koskeva päätös on muutoksenhaun kohteena, ei virkanimikkeen muuttamista koskeva asia ole lainvoimainen. Näin ollen taloussuunittelijan viranhakuprosessi saattaa kestää vuosia, jonka aikana kunta tarvitsee talousosaamista. Nopein ja varmin tapa saada talousosaaja Sotkamon kuntaan, on täyttää olemassa oleva virka". Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

12 Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto KVALT 26 Kunnnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko valtuustoaloitteet käsitellä kohta kohdalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Aloitteet käytiin läpi kohta kohdalta. Aloitteen nro 3 kohdalla Viljo Tuhkanen esitteli aloitetta. Käydyn keskustelun kuluessa kunkin aloitteen kohdalla todettiin aloite loppuunkäsitellyksi. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti, että esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja on annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kunnanvaltuusto totesi kaikki esitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa Kunnanvaltuusto 22 24.03.2014 Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa KVALT 22 KHALL 14.01.2014 20 Av. hallintojohtaja Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY Kunnanhallitus 311 11.11.2014 Kunnanhallitus 314 17.11.2014 Kunnanhallitus 329 01.12.2014 Kunnanvaltuusto 64 15.12.2014 Kunnanhallitus 41 26.01.2015 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002) LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT Kunnanhallitus 25.4.2016 ( 78): Lopen kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 30.3.2016 kohdassa muut asiat Lopen kunnan terveyspalveluista. Keskustelun pohjana oli kuntalaiskeskustelu

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Kunnanhallitus 2 07.01.2014 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Valtuusto 43 23.05.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Valt 43 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden verkko. Tasapainotusohjelmassa

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa:

Valtuustoaloitteen johdosta voidaan mainita seuraavaa: Työllisyystoimikunta 11 18.03.2009 Perusturvalautakunta 48 23.04.2009 Kunnanhallitus 244 11.05.2009 Valtuustoaloite / passiivinen työmarkkinatuki 1454/09/093/2009 TYÖL 11 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 27.10.2011, kello 18.00 20.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Jaakko Ilkan koulu Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 330 OIKAISUVAATIMUS PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ KOSKEVASTA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/16 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.

Sivistystoimen lautakunta Kunnanhallitus Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8. Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan

Lisätiedot