Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan vuoden 2013 aikana tehtyjä valtuustoaloitteita. Tällöin kunnanvaltuusto päätti silloisten valtuustoaloitteiden 2-5 osalta, että valtuusto toteaa, etteivät kyseiset valtuustoaloitteet ole loppuunkäsiteltyjä. Näin ollen vuoden 2014 aikana toimitettujen valtuustoaloitteiden lisäksi käsiteltävänä ovat myös nämä vuoden 2013 aikana toimitetut 4 valtuustoaloitetta (tässä aloitteet 1-4). Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: 1) Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Valtuustoaloite vanhusten hoivapaikkojen rakentamiseksi "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluiden osalta on vanhusten hoivapaikkojen tarpeessa puutetta. Kaikkein pahin tilanne on Sotkamon osalta ollut jo pitkään, mikä pahenee entisestään. Hoidettavia joudutaan sijoittamaan sairaalan vuodepaikoille mikä tuo ylimääräistä painetta muun normaalihoidon osalle. Akuutti lisäpaikkojen tarve on kymmenen hoitopaikkaa. Uusien hoitopaikkojen rakentaminen toisi myös kustannussäästöjä. Yhden hoivapaikan lisääminen tuo säästöä sairaalapaikkaan verrattuna euroa jokaiselta vuorokaudelta. Kun vuodessa on normaalisti 365 vuorokautta niin yhden hoivapaikan osalta on säästö 55 euron mukaan laskettuna euroa. Kymmenen paikan osalta kustannus on euroa vuodessa. Kunnan sote -kuntayhtymälle vuokraamien tilojen osalta kuntayhtymä maksaa kunnalle vuokran. Järjestelystä hyötyvät kaikki osapuolet ja käyttäjät saavat asialliset tilat.

2 Edellä olevaan viitaten esitämme, että kunnanvaltuusto varaa tarvittavan määrärahan tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen vuoden 2014 talousarvioon." Aloitteen sisältämä asia on sisällytetty Sotkamon kunnan ja Kainuun sote-kuntayhtymän tilatyöryhmän toiminnan piiriin. Tätä perustellaan sillä, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoketjun integraatioon, omaishoidon ja vuodeosaston toiminnan sekä omaishoidon, vuodeosaston ja Himmelin toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen edellyttää selkeitä tilaratkaisuja. Tilatyöryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2013 ja on tekemässä peruskartoitusta kaikista sote-palvelujen tilatarpeista mukaan luettuna vanhusten omaehtoisen ja kodinomaisen asumisen kehittäminen. Suunnitteilla on ollut suunnittelumäärärahan varaaminen uusien tilaratkaisujen osalta jo vuodelle 2014, mutta taloudellisen tilanteen huomioiden muiden toiminnan kannalta keskeisten investointien (keskuskeittiö ja siihen liittyvät terveyskeskuksen tilaratkaisut) lisäksi erillistä investointihanketta ei ole ollut tarkoituksenmukaista käynnistää ennen tilatyöryhmän linjauksia nykyisten tilojen käytöstä ja nykyisten toimintojen siirroista. Laajennetun tilatyöryhmän uusimmassa muistiossa (kokous ) todetaan vanhuspalveluista seuraavaa: "Vanhuspalvelut - Suunnittelussa tulee huomioida myös lyhytaikaispaikkatarpeet, joita voisi järjestyä myös muualta esim. vanhaintukisäätiön tiloista. - Himmelissä on tällä hetkellä käytössä 10 lyhytaikaispaikkaa omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistä varten. - Vuoteen 2017 yli 75 vuotiaiden määrä pysyy lähes ennallaan." Lisäksi muistiossa todetaan, että "Vanhuspalveluiden pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua varten tarvittavien tilojen riittävyyttä tarkastellaan edelleen ottaen huomioon Himmelin keittiöltä vapautuvat tilat syksyllä 2015 ja Sotkamon Vanhaintukisäätiön omistamat tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvat tilat. Toiminnan sijoittamiseen vaikuttaa yöhoitojärjestelymahdollisuudet." Uusien tilojen rakentamisen edellytyksenä on kuntayhtymän sitoumus uusien tilojen käyttöön. Tilatyöryhmä toimii sekä kuntaan että kuntayhtymään päin ja pyrkii sovittamaan yhteen pitempiaikaisiakin tarpeita

3 myös vanhuspalvelujen osalta. Aloite on ajankohtainen ja siihen liittyvien kysymysten ratkaisu edellyttää lähes kaikkien sote-palvelujen rinnakkaista tarkastelua myös tilatarpeiden osalta. Sotkamon omien tarpeiden ja oman terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita on aloitteen kannalta keskeisellä sijalla. Aloitteen sisältämiin asioihin palataan kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksillä sitä mukaan kuin investointihankkeet ja niihin liittyvät suunnittelu ym. toimenpiteet etenevät päätöksentekovaiheeseen. Parhaillaan rakennusvaiheessa oleva keskuskeittiöratkaisu mahdollistaa Himmelin tilajärjestelyt. Sotkamossa on yrityslähtöisiä kehityshankkeita. Kunnalla ei ole muita suunnitelmia valtuustoaloitetta koskevassa asiassa. 2) Valtuutettu Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Kunnankamreerin palkkaaminen "Sotkamon kunnan tulee välittömästi aloittaa toimenpiteet kunnankamreerin tahi muun kunnan talousasioista vastaavan henkilön palkkaamiseksi." Ex-kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen ei ollut taloudellisesti mahdollista rekrytoida uutta henkilöä kunnankamreerin virkaan tai muuhun vastaavaan tehtävään loppuvuoden 2013 aikana. Talousarvioon vuodelle 2014 on varattu puolen vuoden määräraha talouspäällikön palkkaamista varten. Kunnanhallitus on antanut kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtäväksi tammikuun 2014 loppuun mennessä tehdä ehdotus siitä, miten talousasiat hoidetaan Sotkamon kunnassa kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ehdotus on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päätti velvoittaa viranhaltijat valmistelemaan talouspäällikön rekrytoinnin ottaen huomioon käynnissä olevat yt-neuvottelut. Asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan odottaa yt-neuvottelujen loppuunsaattamista ennen kuin talousasioiden hoitamiseen liittyvää asiaa viedään eteenpäin. Yt-neuvottelut Sotkamon kunnassa ovat vielä kesken. Aloitteen sisältämän asian käsitteleminen jatkuu kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä

4 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. 3) Valtuutettu Viljo Tuhkasen aloite Valtuustoaloite Sotkamon terveyskeskuksen ja muun sosiaalitoimen yhtiöittämiseksi "Sen jälkeen kun Sotkamo liittyi terveydenhoidon osalta Kainuun maakuntayhtymään ja nyt sote -yhtymään, ovat Sotkamon kunnan terveysmenot kasvaneet hallitsemattomalle tasolle. Vaikka Sotkamo tekisi omassa toiminnassaan tasapainottamisohjelmia, niin ne eivät tule riittämään, koska terveydenhoitomenot nykyisellä järjestelmällä kasvavat jatkuvasti. Sotkamon kunta maksaa sote yhtymälle noin 400 henkilön palkat, siinä on vähintäänkin 100 liikaa. Lisäksi Kajaaniin suunnitellaan uutta keskussairaalarakennusta, jonka kustannusarvio piti olla 105 milj., mutta jo nyt summa on kasvanut 160 milj. euroon. Jos hanke toteutuu, niin tuokaan tuskin riittää. Sotkamon kunnalle koituisi ilmeisesti milj. euron lisämenot valtion apujen jälkeen. Vanha sairaalarakennus on suojelukohde, joten sitä ei saa purkaa, siitäkin koituisi ylläpitokustannuksia. On myös muistettava, että Kainuun väkiluku vähenee jatkuvasti, josta johtuen veronmaksajatkin vähenevät. Järkevämpää olisi nykyisessä tilanteessa korjata vanha rakennus ja vähentää potilaiden määrää kunnostamalla ja ajanmukaistamalla muutamien Kainuun kuntien terveyskeskuksia. Se olisi myös tasapuolisempaa ja huomattavasti halvempaa vaikeuksissa kamppaileville ympäristökunnille. Uuden keskussairaalarakennuksen suunnittelu on myös ajastaan jäljessä, sillä uudet sairaalat, joita rakennetaan erikoistuvat, esimerkkinä Vakuutusyhtiö Pohjolan kirurginen sairaala. Hoito niissä on tehokkaampaa ja myös halvempaa. Sotkamo on ollut aina ensimmäisten joukossa uudistuksia tehtäessä. Olen sitä mieltä, että nytkin ohjat täytyy ottaa omiin käsiin. Mitä hyötyä Sotkamolle olisi yhtiöittää terveyskeskus, jossa olisi viimeisen päälle uusi tekniikka käytössä? - Kunnan kassaa ei investointi rasittaisi, koska lainat ottaisi yhtiö. - Säästöjä tulisi turhien hallintomenojen vähetessä. - Potilaat saataisiin nopeasti erikoissairaanhoitoon, näin kalliit hoidot vähenisivät.

5 - Sotkamo varmaan kiinnostaisi myös erikoistuneita lääkäreitä. - Palveluita voitaisiin myydä myös ympäristökuntiin. - Kunnan väkiluku lisääntyisi ja työpaikat olisivat Sotkamossa. Se toisi työtä myös asuntojen rakentajille. Erikoinen hyöty koituisi varmasti matkailuyrityksille, koska terveyskeskus avaisi mahdollisuuden terveysmatkailujen järjestämiselle. Vuokatissa on jo hyvät palvelut huippu-urheilulle, mutta tavalliselle kansalle ne ovat riittämättömät, sillä mahdollisuus kattaviin terveystarkastuksiin puuttuvat. Esitän, että valtuusto käsittelisi asiaa ja asettaisi toimikunnan tutkimaan miten lakiasiat ja muut sopimukset pitäisi ottaa huomioon ja missä aikataulussa asia olisi mahdollista edetä." Aloite on sinänsä ajankohtainen. Aloitetta on tarkasteltu ja käsitelty suhteessa uuden Kainuun sote-kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen sen ensimmäisenä toimintavuonna. Lisäksi aloitetta on tarkasteltu suhteessa ajankohtaiseen kunta- ja palvelurakennetta ja erityisesti sote-palveluja koskevaan lainsäädäntötyöhön. Aloitteeseen laaditaan vastaus, joka on lähetettävissä Viljo Tuhkaselle sen mahdollisesti vaatiman käsittelyn jälkeen. Ottaen huomioon Kainuun sote-kuntayhtymälle annetut kehitystehtävät ja sen toimintaan liittyvät nykyiset haasteet sekä menossa olevat lainsäädännölliset prosessit, ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää erillistä suunnitteluprosessia tai nimittää erillistä suunnittelutoimikuntaa asian eteenpäin saattamiseksi. Aloitteessa esitetyt asiat kuuluvat kunnanhallituksen alaiseen toimintaan ja niihin palataan tarpeen niin vaatiessa. 4) Valtuutettu Ari Korhosen ym. valtuutettujen aloite Tilapäisen valiokunnan asettaminen luottamuspulan vuoksi "Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen siitä, että kunnanhallitus (KuntaL21 ) erotetaan ja/tai kunnanjohtaja (KuntaL25 ) irtisanotaan, koska kunnanvaltuusto on mahdollisesti menettänyt luottamuksensa kunnanhallitukseen ja kunnanjohtajaan. Kyseisiä tehtäviä varten valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta valmistelemaan erottamista ja/tai irtisanomista." Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista

6 koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat ovat kokoontuneet mennessä kaksi kertaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat kokoontuvat viikolla 11 ja laativat esityksensä valmistelemassaan asiassa kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto on asettanut molemmille tilapäisille valiokunnille määräajaksi maanantain , johon mennessä esitykset tulee toimittaa kunnanvaltuustolle. Molempien tilapäisten valiokuntien esitykset käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa , jolloin kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen mahdollisesta erottamisesta ja kunnanjohtajan mahdollisesta irtisanomisesta. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan tilapäisen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnanjohtajaa irtisanota, koska kunnanjohtajan irtisanomiselle ei löydy laillista perustetta. Lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan yksimielisesti erottaa kunnanhallituksen tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti. Samassa pykälässä kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanhallituksen. 5) Osmo Polvisen aloite Valtuustoaloite Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyt "Ristijärventien suunnalta on tullut lukuisia yhteydenottoja Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyjen vaarallisuudesta. Risteyksissä on tapahtunut kahden henkilön kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus ja lukuisia muita liikennevahinkoja. Nivun alueen rakentaminen lisää entisestään käyttöä, kun uusia asukkaita muuttaa. Lasten määrä on samalla lisääntymässä. Edellä olevaan viitaten esitän, että kunnanhallitus laatii selvityksen yhdessä Tielaitoksen kanssa, mihin toimenpiteisiin risteyksien turvallisuuden parantamiseksi täytyy pikaisesti ryhtyä". Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt aloitteen kokouksessaan Liikenneturvallisuusryhmä on päättänyt, että aloite ja aloitteen tekijän yhteystiedot toimitetaan ELY-keskukselle Asko Pöyhöselle, koska aloitteet koskevat ELY-keskuksen maanteitä. 6) Pinja Toivasen ym. muiden valtuutettujen aloite

7 Valtuustoaloite kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouspalkkioita luopumiseksi kahden kokouksen osalta "Sotkamon kuntaan on laadittu talouden tasapainottamisohjelma, johon liittyen kunnan työntekijät joutuvat yt-neuvottelujen tuloksena sitoutumaan erilaisiin säästötoimenpiteisiin. Katsomme, että on oikeudenmukaista, että me kunnan luottamushenkilöinä osallistumme osaltamme säästötalkoisiin. Esitämmekin siksi, että sekä kunnanhallitus että kunnanvaltuusto luopuvat molemmat kokouspalkkioita 2 kokouksen osalta. Lisäksi haastamme myös kunnanjohtajan omalta osaltaan osallistumaan säästötalkoisiin". Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti luopua toukokuun alusta lähtien kahden kokouksen kokouspalkkioista ja kunnanhallitus suosittaa kunnanvaltuustoa ja lautakuntia tekemään samansuuntaiset päätökset. Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti, että valtuusto suosittaa jäseniään luopumaan halutessaan kahden valtuuston kokouksen kokouspalkkioista toukokuun alusta lähtien. Osa luottamushenkilöistä on osallistunut säästötalkoisiin ja luopunut kokouspalkkioista kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti. 7) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite valtuutettujen aloitteiden jätöstä "Nykyisellä käytännöllä valtuutettu jättää valtuuston kokoukseessa aloitteensa kokouksen lopussa, kohdassa muut kiireellisenä käsiteltävät asiat. Ts. esityslistalla ei ole omaa paikkaansa mielestäni tärkeälle asialle. Esitän, että Sotkamon kunnanvaltuuston esityslistoille tulisi jatkossa oma pykälänsä mahdollisille valtuutettujen aloitteille ja että ko. pykälä saisi paikkansa esityslistan alkupuolelta, jottei varsinkaan uusien valtuutettujen tarvitsisi koko (pitkänkin) kokouksen ajan jännittää aloitteensa esille tuomista. Tällä menettelyllä a) valtuutettujen on helpompi muistaa, että aloitteitakin voi jättää ja b) aloitteet saisivat oman arvoisensa paikan listalta". Valtuustoaloitetta koskeva asia päivitetään seuraavan kunnanvaltuuston työjärjestyksen päivittämisen yhteydessä.

8 8) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite kunnallisen perhepäivähoidon kehittämiseksi Sotkamon kunnassa "Perhepäivähoitajien keski-ikä Sotkamossa on 56,7 vuotta ja heitä on enää 18. Uusia hoitajia ei ole tungokseen asti aloittanut. Vaarana on, että pienille lapsille sopivin hoitomuoto on loppumassa kunnastamme lähivuosina kokonaan. Mm. seuraavilla toimenpiteillä nuoret äidit (ja miksei joku isäkin) voisivat innostua tästä vaativasta, mutta mukavasta ammatista Nyt kunta maksaa jokaista hoidettavaa lasta kohden hoitajalle kulukorvauksen, joka summana ei oikeasti riitä todellisiin kuluihin. Korvaus on 4,30 /lapsi/päivä, jolla hoitajan tulee kattaa lapselle tarjottavat 3 ateriaa päivittäin, askartelumateriaalit, sähkö, vesi, kodin "kuluminen". Ehdotan, että Sotkamon kunta maksaisi kuntakohtaista kulukorvauslisää hoitajalle 25 /kk/lapsi, jolloin lasten hoidosta aiheutuvat kulut tulisivat paremmin katettua. Verottajalta sain vastauksen, jottei ko. lisä aiheuttaisi hoitajalle veroseuraamuksia. 2. Mikäli pph:ksi ryhtyvällä on oma/omia alle kouluikäisiä lapsia, kunnan kannattaisi tukea hoitajaa maksamalla myös omien lasten hoidosta. Kulukorvausta ei omien lasten hoidosta maksettaisi. Perusteluna on se, että nyt kynnys alkaa hoitajaksi on korkea, jos voit ottaa vain 1-3 hoidettavaa oman/omien lisäksi; työ ei käy leiville, vaikka vastuu toisen lapsista on suuri. Hoitajalta ei kuitenkaan tulisi periä maksua omien lasten hoidosta - tällöinhän tulos olisi plusmiinusnolla. Korvauksen määrä voisi olla puolet siitä mitä hoitaja saa vieraan lapsen hoidosta. Alkuperäinen idea tähän kakkoskohtaan on Anni-Inkeri Törmäsen. 3. Valtuutettu Tuula Rossi- Määttä on 2013 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa pph:t Sotkamossa tulisi palkata kuukausipalkkaisiksi. Nyt hoitajat saavat palkkansa lasten lukumäärän mukaan ja jos jostakin syystä lapsi jääkin hoidosta pois ja uutta lasta ei ole hänelle heti osoittaa, niin pienestä palkasta tämä osuus on suuri. Eihän päiväkodin työntekijänkään palkka alene, jos aina ei yhtä paljon ole lapsia hoidossa. Sotkamon kunta on toki ollut varsin reilu, mikäli hoitajan lapsiluku tilapäisesti on alentunut; tällöin hoitaja on toiminut varahoitopaikkana palkkauksen putoamatta. Aloite ajaakin asiansa, kun uusia pph:a haetaan - on helpompi saada työntekijä, kun palkkatakuu on paperilla, eikä "reilun pelin" käytäntönä. Toivon, että aloitteeni yhteydessä tutkitaan valtuutettu Rossi-Määtän aloite uudessa valossa. Näiden kolmen toimenpiteen avulla uskon löytyvän uuden innokkaan, perhepäivähoitajien sukupolven. Heille todella olisi tarvetta." Ensimmäisessä ehdotuksessa esitetään kuntakohtaisen 25 eur/lapsi/kk

9 kulukorvauslisän maksamista hoitajalle todellisten kulujen kattamiseksi. Sotkamon kunta maksaa perhepäivähoitajilleen Suomen Kuntaliiton suositusten mukaista kulukorvausta, joka on 5,05 eur/lapsi/päivä, kattaen aterian ja muut aloitteessakin esitetyt kulut. Suomen Kuntaliiton suositusten mukaisesti kunta myös hankkii rattaita, syöttötuoleja ym. kalustoa, sekä tarvikkeita perhepäivähoitajien käyttöön. Lisäksi kunnanvirastolla on lainaamo, josta voi lainata materiaalia lapsia varten. Tammikuussa 2015 Kuntaliiton suositusten mukaisesti maksetut korvaukset perhepäivähoitajille ovat olleet keskimäärin 53,16 eur/lapsi/kk. Esityksen mukainen 25 euron lapsikohtainen lisä nostaisi perhepäivähoidon kuluja vastaavana aikana 1475,00 euroa. Vuoden 2014 perhepäivähoitolasten määrällä vuosikustannus olisi ollut n euroa. Esityksen mukaisella korotuksella ei ole nähtävissä vaikutusta uusien perhepäivähoitajien rekrytointiin, vaan korotus näkyisi nykyisten perhepäivähoitajien palkanlisänä ja nostaisi perhepäivähoidon kuluja suhteessa muihin hoitomuotoihin. Toisessa ehdotuksessa esitetään hoitajan oman lapsen hoidosta maksettavaa korvausta, joka voisi olla puolet vieraan lapsen hoidosta maksettavasta korvauksesta. Erilaiset omasta lapsesta maksettavat hoitokorvaukset ovat olleet tarkastelun kohteena ja näitä mahdollisuuksia mietitään edelleen osana perhepäivähoidon järjestämisen kokonaisuutta. Ehdotuksen toteuttaminen vaatii laajaa valmistelua säännöistä ja menettelytavoista. Malleja erityisesti yksityisen perhepäivähoidon osalta on Suomessa olemassa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Kunnallisessa perhepäivähoidossa tukeudutaan kuitenkin tällä erää KVTES:n mukaisiin ratkaisuihin. Kolmannessa ehdotuksessa esitetään perhepäivähoitajien palkkauksen muuttamista kuukausipalkaksi. Sotkamon kunnassa käytetään KVTES:n mukaista palkkausta, jossa hoitajien palkkaus perustuu hoidettavien lasten määrään. Sotkamossa ei kuitenkaan toimita tiukimman mahdollisen sopimustulkinnan mukaan, eikä palkkaus vaihtele jyrkästi. Toimikauden alussa elo-syyskuussa varattujen paikkojen määrän mukaisesti kesken toimikauden vapautuvat paikat on pidetty varahoitopaikkoina, kunnes hoitopaikkaan sijoitetaan uusi lapsi. Tämä käytäntö on mahdollistanut päivähoidon joustavaa toteuttamista. Suomen Kuntaliitto suosittelee pysymistä KVTES:n mukaisessa palkkauksessa. Aloitteen mukaan uusia perhepäivähoitajia on helpompi saada, jos kuukausipalkka on tiedossa työsuhteen alkaessa. Kiinteät kustannukset riippumatta hoitolasten määrästä voivat nostaa perhepäivähoidon kustannuksia suhteessa muihin hoitomuotoihin. Nykyisillä ehdoilla perhepäivähoito on pysynyt kustannuksiltaan kilpailukykyisenä hoitomuotona kunnan järjestettäväksi.

10 Perhepäivähoito on murroksessa ja hoitomuodon väheneminen on valtakunnallinen ilmiö. Varhaiskasvatuksen päällikkö ja perhepäivähoidon ohjaaja ovat tutustuneet erilaisiin Suomessa käytettyihin malleihin hoitomuodon elinvoimaisuuden takaamiseksi. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus järjesti tammikuussa 2015 kaksi rekrytointitilaisuutta kunnallisesta tai yksityisestä perhepäivähoidosta kiinnostuneille. Tilaisuuksiin ei tullut yhtään osallistujaa, mutta lehti-ilmoitus tuotti muutamia yhteydenottoja. Palkkaustakin suurempi vaikutus perhepäivähoitajuuden tulevaisuudessa on sillä, että nykyisin vierastetaan oman kodin antamista työkäyttöön. Lisäksi vaaditaan koko perheen sitoutumista, sillä hoitolapset hoidetaan perheen kotona. Perhepäivähoidon kysyntää rajaavat hoitoajat ja hoitoryhmien muodostaminen. Perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain piiriin on työajan tasausvapaiden käyttö lisääntynyt. Varahoidon järjestäminen lisää kustannuksia, mutta myös vähentää perheiden kiinnostusta hoitomuotoa kohtaan, sillä varahoito tarkoittaa lapselle uutta ympäristöä varahoidon ajaksi. Hoitoaikojen puitteissa eivät myöskään perhepäivähoidon kysyntä ja tarjonta aina kohtaa, vaan sijoituksia täytyy tehdä laajempien aukioloaikojen vuoksi päiväkodin puolelle. Perhepäivähoito mielletään myös sopivimmaksi hoitomuodoksi pienimmille lapsille. Toimivan lapsiryhmän aikaansaamiseksi ja hoitajan jaksamisen varmistamiseksi täytyy lapsiryhmässä olla sopivasti myös vauvaiän ohittaneita lapsia. Näin pienimmät lapset eivät automaattisesti ohjaudu perhepäivähoitoon. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus jatkaa työtä perhepäivähoidon pitämiseksi vaihtoehtona lasten hoidon järjestämisessä. Kustannusten pitäminen kurissa koskee kaikkia verovaroin ylläpidettäviä palveluja ja perhepäivähoidon kehittämisessäkin tavoitellaan ensisijaisesti kustannuksiltaan neutraaleja toimenpiteitä. 9) Pertti Sirviön aloite Valtuustoaloite terveyskeskuksen pysäköintitilan ongelma "Sotkamon terveyskeskuksen parkkialue on aina tukossa koska, sitä käyttää myös herkkuseppien asiakkaat. Sama ongelma koskee myös kunnan virastotalon parkkialuetta. Terveyskeskuksen edessä on vain yksi invapaikka ja mielestäni se ei riitä koska kyseessä on terveyskeskus ja moni terveyskeskuksen palveluiden käyttäjistä ovat liikuntarajoitteisia. Moni joutuu autolle etsimään parkkipaikan nuorisotilojen parkkialueelta ja nämäkin paikat ovat usein täynnä. Tieliikenteen turvallisuuden kannalta ei ole hyväksi, että autoja pysäköidään molemmin puolin katua ja osaksi jalkakäytävälle. Moni kuntalainen on ollut minuun yhteydessä kyseisen asian vuoksi ja olen pannut myös itse kyseisen asian merkille asioidessani terveyskeskuksessa. Mielestäni tälle ongelmalle pitäisi löytyä ratkaisu"

11 Keskuskadulle on laadittu parantamissuunnitelma, jossa kadunvarsipysäköinti on osoitettu pysäköintitaskuihin. Kadun perusparannuksen toteuttaminen selkeyttäisi pysäköintiä kadun varressa. Sotkamon Vanhaintukisäätiön hallitus on päättänyt että Keskuskadun peruskorjauksen yhteydessä voidaan rakentaa 12 autopaikkaa Vanhaintukisäätiön kiinteistölle lähinnä Herkkuseppien asiakkaille. Keskuskeittiön/sote-tilojen valmistuttua alueelle tulee lisää 50 autopaikkaa. 10) Hannu Korhosen ja muiden perussuomalaisten valtuutettujen aloite Avoimen kunnankamreerin viran täyttäminen "Esitämme, että Sotkamon kunnan tulee laittaa avoin kunnankamreerin virka heti haettavaksi ja täyttää kyseinen virka. Koska kunnankamreerin viran muuttamista koskeva päätös on muutoksenhaun kohteena, ei virkanimikkeen muuttamista koskeva asia ole lainvoimainen. Näin ollen taloussuunittelijan viranhakuprosessi saattaa kestää vuosia, jonka aikana kunta tarvitsee talousosaamista. Nopein ja varmin tapa saada talousosaaja Sotkamon kuntaan, on täyttää olemassa oleva virka". Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

12 Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto KVALT 26 Kunnnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko valtuustoaloitteet käsitellä kohta kohdalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Aloitteet käytiin läpi kohta kohdalta. Aloitteen nro 3 kohdalla Viljo Tuhkanen esitteli aloitetta. Käydyn keskustelun kuluessa kunkin aloitteen kohdalla todettiin aloite loppuunkäsitellyksi. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti, että esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja on annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kunnanvaltuusto totesi kaikki esitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot