Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan vuoden 2013 aikana tehtyjä valtuustoaloitteita. Tällöin kunnanvaltuusto päätti silloisten valtuustoaloitteiden 2-5 osalta, että valtuusto toteaa, etteivät kyseiset valtuustoaloitteet ole loppuunkäsiteltyjä. Näin ollen vuoden 2014 aikana toimitettujen valtuustoaloitteiden lisäksi käsiteltävänä ovat myös nämä vuoden 2013 aikana toimitetut 4 valtuustoaloitetta (tässä aloitteet 1-4). Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: 1) Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Valtuustoaloite vanhusten hoivapaikkojen rakentamiseksi "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluiden osalta on vanhusten hoivapaikkojen tarpeessa puutetta. Kaikkein pahin tilanne on Sotkamon osalta ollut jo pitkään, mikä pahenee entisestään. Hoidettavia joudutaan sijoittamaan sairaalan vuodepaikoille mikä tuo ylimääräistä painetta muun normaalihoidon osalle. Akuutti lisäpaikkojen tarve on kymmenen hoitopaikkaa. Uusien hoitopaikkojen rakentaminen toisi myös kustannussäästöjä. Yhden hoivapaikan lisääminen tuo säästöä sairaalapaikkaan verrattuna euroa jokaiselta vuorokaudelta. Kun vuodessa on normaalisti 365 vuorokautta niin yhden hoivapaikan osalta on säästö 55 euron mukaan laskettuna euroa. Kymmenen paikan osalta kustannus on euroa vuodessa. Kunnan sote -kuntayhtymälle vuokraamien tilojen osalta kuntayhtymä maksaa kunnalle vuokran. Järjestelystä hyötyvät kaikki osapuolet ja käyttäjät saavat asialliset tilat.

2 Edellä olevaan viitaten esitämme, että kunnanvaltuusto varaa tarvittavan määrärahan tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen vuoden 2014 talousarvioon." Aloitteen sisältämä asia on sisällytetty Sotkamon kunnan ja Kainuun sote-kuntayhtymän tilatyöryhmän toiminnan piiriin. Tätä perustellaan sillä, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoketjun integraatioon, omaishoidon ja vuodeosaston toiminnan sekä omaishoidon, vuodeosaston ja Himmelin toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen edellyttää selkeitä tilaratkaisuja. Tilatyöryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2013 ja on tekemässä peruskartoitusta kaikista sote-palvelujen tilatarpeista mukaan luettuna vanhusten omaehtoisen ja kodinomaisen asumisen kehittäminen. Suunnitteilla on ollut suunnittelumäärärahan varaaminen uusien tilaratkaisujen osalta jo vuodelle 2014, mutta taloudellisen tilanteen huomioiden muiden toiminnan kannalta keskeisten investointien (keskuskeittiö ja siihen liittyvät terveyskeskuksen tilaratkaisut) lisäksi erillistä investointihanketta ei ole ollut tarkoituksenmukaista käynnistää ennen tilatyöryhmän linjauksia nykyisten tilojen käytöstä ja nykyisten toimintojen siirroista. Laajennetun tilatyöryhmän uusimmassa muistiossa (kokous ) todetaan vanhuspalveluista seuraavaa: "Vanhuspalvelut - Suunnittelussa tulee huomioida myös lyhytaikaispaikkatarpeet, joita voisi järjestyä myös muualta esim. vanhaintukisäätiön tiloista. - Himmelissä on tällä hetkellä käytössä 10 lyhytaikaispaikkaa omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistä varten. - Vuoteen 2017 yli 75 vuotiaiden määrä pysyy lähes ennallaan." Lisäksi muistiossa todetaan, että "Vanhuspalveluiden pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua varten tarvittavien tilojen riittävyyttä tarkastellaan edelleen ottaen huomioon Himmelin keittiöltä vapautuvat tilat syksyllä 2015 ja Sotkamon Vanhaintukisäätiön omistamat tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvat tilat. Toiminnan sijoittamiseen vaikuttaa yöhoitojärjestelymahdollisuudet." Uusien tilojen rakentamisen edellytyksenä on kuntayhtymän sitoumus uusien tilojen käyttöön. Tilatyöryhmä toimii sekä kuntaan että kuntayhtymään päin ja pyrkii sovittamaan yhteen pitempiaikaisiakin tarpeita

3 myös vanhuspalvelujen osalta. Aloite on ajankohtainen ja siihen liittyvien kysymysten ratkaisu edellyttää lähes kaikkien sote-palvelujen rinnakkaista tarkastelua myös tilatarpeiden osalta. Sotkamon omien tarpeiden ja oman terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita on aloitteen kannalta keskeisellä sijalla. Aloitteen sisältämiin asioihin palataan kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksillä sitä mukaan kuin investointihankkeet ja niihin liittyvät suunnittelu ym. toimenpiteet etenevät päätöksentekovaiheeseen. Parhaillaan rakennusvaiheessa oleva keskuskeittiöratkaisu mahdollistaa Himmelin tilajärjestelyt. Sotkamossa on yrityslähtöisiä kehityshankkeita. Kunnalla ei ole muita suunnitelmia valtuustoaloitetta koskevassa asiassa. 2) Valtuutettu Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Kunnankamreerin palkkaaminen "Sotkamon kunnan tulee välittömästi aloittaa toimenpiteet kunnankamreerin tahi muun kunnan talousasioista vastaavan henkilön palkkaamiseksi." Ex-kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen ei ollut taloudellisesti mahdollista rekrytoida uutta henkilöä kunnankamreerin virkaan tai muuhun vastaavaan tehtävään loppuvuoden 2013 aikana. Talousarvioon vuodelle 2014 on varattu puolen vuoden määräraha talouspäällikön palkkaamista varten. Kunnanhallitus on antanut kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtäväksi tammikuun 2014 loppuun mennessä tehdä ehdotus siitä, miten talousasiat hoidetaan Sotkamon kunnassa kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ehdotus on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päätti velvoittaa viranhaltijat valmistelemaan talouspäällikön rekrytoinnin ottaen huomioon käynnissä olevat yt-neuvottelut. Asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan odottaa yt-neuvottelujen loppuunsaattamista ennen kuin talousasioiden hoitamiseen liittyvää asiaa viedään eteenpäin. Yt-neuvottelut Sotkamon kunnassa ovat vielä kesken. Aloitteen sisältämän asian käsitteleminen jatkuu kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä

4 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. 3) Valtuutettu Viljo Tuhkasen aloite Valtuustoaloite Sotkamon terveyskeskuksen ja muun sosiaalitoimen yhtiöittämiseksi "Sen jälkeen kun Sotkamo liittyi terveydenhoidon osalta Kainuun maakuntayhtymään ja nyt sote -yhtymään, ovat Sotkamon kunnan terveysmenot kasvaneet hallitsemattomalle tasolle. Vaikka Sotkamo tekisi omassa toiminnassaan tasapainottamisohjelmia, niin ne eivät tule riittämään, koska terveydenhoitomenot nykyisellä järjestelmällä kasvavat jatkuvasti. Sotkamon kunta maksaa sote yhtymälle noin 400 henkilön palkat, siinä on vähintäänkin 100 liikaa. Lisäksi Kajaaniin suunnitellaan uutta keskussairaalarakennusta, jonka kustannusarvio piti olla 105 milj., mutta jo nyt summa on kasvanut 160 milj. euroon. Jos hanke toteutuu, niin tuokaan tuskin riittää. Sotkamon kunnalle koituisi ilmeisesti milj. euron lisämenot valtion apujen jälkeen. Vanha sairaalarakennus on suojelukohde, joten sitä ei saa purkaa, siitäkin koituisi ylläpitokustannuksia. On myös muistettava, että Kainuun väkiluku vähenee jatkuvasti, josta johtuen veronmaksajatkin vähenevät. Järkevämpää olisi nykyisessä tilanteessa korjata vanha rakennus ja vähentää potilaiden määrää kunnostamalla ja ajanmukaistamalla muutamien Kainuun kuntien terveyskeskuksia. Se olisi myös tasapuolisempaa ja huomattavasti halvempaa vaikeuksissa kamppaileville ympäristökunnille. Uuden keskussairaalarakennuksen suunnittelu on myös ajastaan jäljessä, sillä uudet sairaalat, joita rakennetaan erikoistuvat, esimerkkinä Vakuutusyhtiö Pohjolan kirurginen sairaala. Hoito niissä on tehokkaampaa ja myös halvempaa. Sotkamo on ollut aina ensimmäisten joukossa uudistuksia tehtäessä. Olen sitä mieltä, että nytkin ohjat täytyy ottaa omiin käsiin. Mitä hyötyä Sotkamolle olisi yhtiöittää terveyskeskus, jossa olisi viimeisen päälle uusi tekniikka käytössä? - Kunnan kassaa ei investointi rasittaisi, koska lainat ottaisi yhtiö. - Säästöjä tulisi turhien hallintomenojen vähetessä. - Potilaat saataisiin nopeasti erikoissairaanhoitoon, näin kalliit hoidot vähenisivät.

5 - Sotkamo varmaan kiinnostaisi myös erikoistuneita lääkäreitä. - Palveluita voitaisiin myydä myös ympäristökuntiin. - Kunnan väkiluku lisääntyisi ja työpaikat olisivat Sotkamossa. Se toisi työtä myös asuntojen rakentajille. Erikoinen hyöty koituisi varmasti matkailuyrityksille, koska terveyskeskus avaisi mahdollisuuden terveysmatkailujen järjestämiselle. Vuokatissa on jo hyvät palvelut huippu-urheilulle, mutta tavalliselle kansalle ne ovat riittämättömät, sillä mahdollisuus kattaviin terveystarkastuksiin puuttuvat. Esitän, että valtuusto käsittelisi asiaa ja asettaisi toimikunnan tutkimaan miten lakiasiat ja muut sopimukset pitäisi ottaa huomioon ja missä aikataulussa asia olisi mahdollista edetä." Aloite on sinänsä ajankohtainen. Aloitetta on tarkasteltu ja käsitelty suhteessa uuden Kainuun sote-kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen sen ensimmäisenä toimintavuonna. Lisäksi aloitetta on tarkasteltu suhteessa ajankohtaiseen kunta- ja palvelurakennetta ja erityisesti sote-palveluja koskevaan lainsäädäntötyöhön. Aloitteeseen laaditaan vastaus, joka on lähetettävissä Viljo Tuhkaselle sen mahdollisesti vaatiman käsittelyn jälkeen. Ottaen huomioon Kainuun sote-kuntayhtymälle annetut kehitystehtävät ja sen toimintaan liittyvät nykyiset haasteet sekä menossa olevat lainsäädännölliset prosessit, ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää erillistä suunnitteluprosessia tai nimittää erillistä suunnittelutoimikuntaa asian eteenpäin saattamiseksi. Aloitteessa esitetyt asiat kuuluvat kunnanhallituksen alaiseen toimintaan ja niihin palataan tarpeen niin vaatiessa. 4) Valtuutettu Ari Korhosen ym. valtuutettujen aloite Tilapäisen valiokunnan asettaminen luottamuspulan vuoksi "Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen siitä, että kunnanhallitus (KuntaL21 ) erotetaan ja/tai kunnanjohtaja (KuntaL25 ) irtisanotaan, koska kunnanvaltuusto on mahdollisesti menettänyt luottamuksensa kunnanhallitukseen ja kunnanjohtajaan. Kyseisiä tehtäviä varten valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta valmistelemaan erottamista ja/tai irtisanomista." Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista

6 koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat ovat kokoontuneet mennessä kaksi kertaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat kokoontuvat viikolla 11 ja laativat esityksensä valmistelemassaan asiassa kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto on asettanut molemmille tilapäisille valiokunnille määräajaksi maanantain , johon mennessä esitykset tulee toimittaa kunnanvaltuustolle. Molempien tilapäisten valiokuntien esitykset käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa , jolloin kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen mahdollisesta erottamisesta ja kunnanjohtajan mahdollisesta irtisanomisesta. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan tilapäisen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnanjohtajaa irtisanota, koska kunnanjohtajan irtisanomiselle ei löydy laillista perustetta. Lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan yksimielisesti erottaa kunnanhallituksen tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti. Samassa pykälässä kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanhallituksen. 5) Osmo Polvisen aloite Valtuustoaloite Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyt "Ristijärventien suunnalta on tullut lukuisia yhteydenottoja Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyjen vaarallisuudesta. Risteyksissä on tapahtunut kahden henkilön kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus ja lukuisia muita liikennevahinkoja. Nivun alueen rakentaminen lisää entisestään käyttöä, kun uusia asukkaita muuttaa. Lasten määrä on samalla lisääntymässä. Edellä olevaan viitaten esitän, että kunnanhallitus laatii selvityksen yhdessä Tielaitoksen kanssa, mihin toimenpiteisiin risteyksien turvallisuuden parantamiseksi täytyy pikaisesti ryhtyä". Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt aloitteen kokouksessaan Liikenneturvallisuusryhmä on päättänyt, että aloite ja aloitteen tekijän yhteystiedot toimitetaan ELY-keskukselle Asko Pöyhöselle, koska aloitteet koskevat ELY-keskuksen maanteitä. 6) Pinja Toivasen ym. muiden valtuutettujen aloite

7 Valtuustoaloite kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouspalkkioita luopumiseksi kahden kokouksen osalta "Sotkamon kuntaan on laadittu talouden tasapainottamisohjelma, johon liittyen kunnan työntekijät joutuvat yt-neuvottelujen tuloksena sitoutumaan erilaisiin säästötoimenpiteisiin. Katsomme, että on oikeudenmukaista, että me kunnan luottamushenkilöinä osallistumme osaltamme säästötalkoisiin. Esitämmekin siksi, että sekä kunnanhallitus että kunnanvaltuusto luopuvat molemmat kokouspalkkioita 2 kokouksen osalta. Lisäksi haastamme myös kunnanjohtajan omalta osaltaan osallistumaan säästötalkoisiin". Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti luopua toukokuun alusta lähtien kahden kokouksen kokouspalkkioista ja kunnanhallitus suosittaa kunnanvaltuustoa ja lautakuntia tekemään samansuuntaiset päätökset. Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti, että valtuusto suosittaa jäseniään luopumaan halutessaan kahden valtuuston kokouksen kokouspalkkioista toukokuun alusta lähtien. Osa luottamushenkilöistä on osallistunut säästötalkoisiin ja luopunut kokouspalkkioista kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti. 7) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite valtuutettujen aloitteiden jätöstä "Nykyisellä käytännöllä valtuutettu jättää valtuuston kokoukseessa aloitteensa kokouksen lopussa, kohdassa muut kiireellisenä käsiteltävät asiat. Ts. esityslistalla ei ole omaa paikkaansa mielestäni tärkeälle asialle. Esitän, että Sotkamon kunnanvaltuuston esityslistoille tulisi jatkossa oma pykälänsä mahdollisille valtuutettujen aloitteille ja että ko. pykälä saisi paikkansa esityslistan alkupuolelta, jottei varsinkaan uusien valtuutettujen tarvitsisi koko (pitkänkin) kokouksen ajan jännittää aloitteensa esille tuomista. Tällä menettelyllä a) valtuutettujen on helpompi muistaa, että aloitteitakin voi jättää ja b) aloitteet saisivat oman arvoisensa paikan listalta". Valtuustoaloitetta koskeva asia päivitetään seuraavan kunnanvaltuuston työjärjestyksen päivittämisen yhteydessä.

8 8) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite kunnallisen perhepäivähoidon kehittämiseksi Sotkamon kunnassa "Perhepäivähoitajien keski-ikä Sotkamossa on 56,7 vuotta ja heitä on enää 18. Uusia hoitajia ei ole tungokseen asti aloittanut. Vaarana on, että pienille lapsille sopivin hoitomuoto on loppumassa kunnastamme lähivuosina kokonaan. Mm. seuraavilla toimenpiteillä nuoret äidit (ja miksei joku isäkin) voisivat innostua tästä vaativasta, mutta mukavasta ammatista Nyt kunta maksaa jokaista hoidettavaa lasta kohden hoitajalle kulukorvauksen, joka summana ei oikeasti riitä todellisiin kuluihin. Korvaus on 4,30 /lapsi/päivä, jolla hoitajan tulee kattaa lapselle tarjottavat 3 ateriaa päivittäin, askartelumateriaalit, sähkö, vesi, kodin "kuluminen". Ehdotan, että Sotkamon kunta maksaisi kuntakohtaista kulukorvauslisää hoitajalle 25 /kk/lapsi, jolloin lasten hoidosta aiheutuvat kulut tulisivat paremmin katettua. Verottajalta sain vastauksen, jottei ko. lisä aiheuttaisi hoitajalle veroseuraamuksia. 2. Mikäli pph:ksi ryhtyvällä on oma/omia alle kouluikäisiä lapsia, kunnan kannattaisi tukea hoitajaa maksamalla myös omien lasten hoidosta. Kulukorvausta ei omien lasten hoidosta maksettaisi. Perusteluna on se, että nyt kynnys alkaa hoitajaksi on korkea, jos voit ottaa vain 1-3 hoidettavaa oman/omien lisäksi; työ ei käy leiville, vaikka vastuu toisen lapsista on suuri. Hoitajalta ei kuitenkaan tulisi periä maksua omien lasten hoidosta - tällöinhän tulos olisi plusmiinusnolla. Korvauksen määrä voisi olla puolet siitä mitä hoitaja saa vieraan lapsen hoidosta. Alkuperäinen idea tähän kakkoskohtaan on Anni-Inkeri Törmäsen. 3. Valtuutettu Tuula Rossi- Määttä on 2013 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa pph:t Sotkamossa tulisi palkata kuukausipalkkaisiksi. Nyt hoitajat saavat palkkansa lasten lukumäärän mukaan ja jos jostakin syystä lapsi jääkin hoidosta pois ja uutta lasta ei ole hänelle heti osoittaa, niin pienestä palkasta tämä osuus on suuri. Eihän päiväkodin työntekijänkään palkka alene, jos aina ei yhtä paljon ole lapsia hoidossa. Sotkamon kunta on toki ollut varsin reilu, mikäli hoitajan lapsiluku tilapäisesti on alentunut; tällöin hoitaja on toiminut varahoitopaikkana palkkauksen putoamatta. Aloite ajaakin asiansa, kun uusia pph:a haetaan - on helpompi saada työntekijä, kun palkkatakuu on paperilla, eikä "reilun pelin" käytäntönä. Toivon, että aloitteeni yhteydessä tutkitaan valtuutettu Rossi-Määtän aloite uudessa valossa. Näiden kolmen toimenpiteen avulla uskon löytyvän uuden innokkaan, perhepäivähoitajien sukupolven. Heille todella olisi tarvetta." Ensimmäisessä ehdotuksessa esitetään kuntakohtaisen 25 eur/lapsi/kk

9 kulukorvauslisän maksamista hoitajalle todellisten kulujen kattamiseksi. Sotkamon kunta maksaa perhepäivähoitajilleen Suomen Kuntaliiton suositusten mukaista kulukorvausta, joka on 5,05 eur/lapsi/päivä, kattaen aterian ja muut aloitteessakin esitetyt kulut. Suomen Kuntaliiton suositusten mukaisesti kunta myös hankkii rattaita, syöttötuoleja ym. kalustoa, sekä tarvikkeita perhepäivähoitajien käyttöön. Lisäksi kunnanvirastolla on lainaamo, josta voi lainata materiaalia lapsia varten. Tammikuussa 2015 Kuntaliiton suositusten mukaisesti maksetut korvaukset perhepäivähoitajille ovat olleet keskimäärin 53,16 eur/lapsi/kk. Esityksen mukainen 25 euron lapsikohtainen lisä nostaisi perhepäivähoidon kuluja vastaavana aikana 1475,00 euroa. Vuoden 2014 perhepäivähoitolasten määrällä vuosikustannus olisi ollut n euroa. Esityksen mukaisella korotuksella ei ole nähtävissä vaikutusta uusien perhepäivähoitajien rekrytointiin, vaan korotus näkyisi nykyisten perhepäivähoitajien palkanlisänä ja nostaisi perhepäivähoidon kuluja suhteessa muihin hoitomuotoihin. Toisessa ehdotuksessa esitetään hoitajan oman lapsen hoidosta maksettavaa korvausta, joka voisi olla puolet vieraan lapsen hoidosta maksettavasta korvauksesta. Erilaiset omasta lapsesta maksettavat hoitokorvaukset ovat olleet tarkastelun kohteena ja näitä mahdollisuuksia mietitään edelleen osana perhepäivähoidon järjestämisen kokonaisuutta. Ehdotuksen toteuttaminen vaatii laajaa valmistelua säännöistä ja menettelytavoista. Malleja erityisesti yksityisen perhepäivähoidon osalta on Suomessa olemassa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Kunnallisessa perhepäivähoidossa tukeudutaan kuitenkin tällä erää KVTES:n mukaisiin ratkaisuihin. Kolmannessa ehdotuksessa esitetään perhepäivähoitajien palkkauksen muuttamista kuukausipalkaksi. Sotkamon kunnassa käytetään KVTES:n mukaista palkkausta, jossa hoitajien palkkaus perustuu hoidettavien lasten määrään. Sotkamossa ei kuitenkaan toimita tiukimman mahdollisen sopimustulkinnan mukaan, eikä palkkaus vaihtele jyrkästi. Toimikauden alussa elo-syyskuussa varattujen paikkojen määrän mukaisesti kesken toimikauden vapautuvat paikat on pidetty varahoitopaikkoina, kunnes hoitopaikkaan sijoitetaan uusi lapsi. Tämä käytäntö on mahdollistanut päivähoidon joustavaa toteuttamista. Suomen Kuntaliitto suosittelee pysymistä KVTES:n mukaisessa palkkauksessa. Aloitteen mukaan uusia perhepäivähoitajia on helpompi saada, jos kuukausipalkka on tiedossa työsuhteen alkaessa. Kiinteät kustannukset riippumatta hoitolasten määrästä voivat nostaa perhepäivähoidon kustannuksia suhteessa muihin hoitomuotoihin. Nykyisillä ehdoilla perhepäivähoito on pysynyt kustannuksiltaan kilpailukykyisenä hoitomuotona kunnan järjestettäväksi.

10 Perhepäivähoito on murroksessa ja hoitomuodon väheneminen on valtakunnallinen ilmiö. Varhaiskasvatuksen päällikkö ja perhepäivähoidon ohjaaja ovat tutustuneet erilaisiin Suomessa käytettyihin malleihin hoitomuodon elinvoimaisuuden takaamiseksi. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus järjesti tammikuussa 2015 kaksi rekrytointitilaisuutta kunnallisesta tai yksityisestä perhepäivähoidosta kiinnostuneille. Tilaisuuksiin ei tullut yhtään osallistujaa, mutta lehti-ilmoitus tuotti muutamia yhteydenottoja. Palkkaustakin suurempi vaikutus perhepäivähoitajuuden tulevaisuudessa on sillä, että nykyisin vierastetaan oman kodin antamista työkäyttöön. Lisäksi vaaditaan koko perheen sitoutumista, sillä hoitolapset hoidetaan perheen kotona. Perhepäivähoidon kysyntää rajaavat hoitoajat ja hoitoryhmien muodostaminen. Perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain piiriin on työajan tasausvapaiden käyttö lisääntynyt. Varahoidon järjestäminen lisää kustannuksia, mutta myös vähentää perheiden kiinnostusta hoitomuotoa kohtaan, sillä varahoito tarkoittaa lapselle uutta ympäristöä varahoidon ajaksi. Hoitoaikojen puitteissa eivät myöskään perhepäivähoidon kysyntä ja tarjonta aina kohtaa, vaan sijoituksia täytyy tehdä laajempien aukioloaikojen vuoksi päiväkodin puolelle. Perhepäivähoito mielletään myös sopivimmaksi hoitomuodoksi pienimmille lapsille. Toimivan lapsiryhmän aikaansaamiseksi ja hoitajan jaksamisen varmistamiseksi täytyy lapsiryhmässä olla sopivasti myös vauvaiän ohittaneita lapsia. Näin pienimmät lapset eivät automaattisesti ohjaudu perhepäivähoitoon. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus jatkaa työtä perhepäivähoidon pitämiseksi vaihtoehtona lasten hoidon järjestämisessä. Kustannusten pitäminen kurissa koskee kaikkia verovaroin ylläpidettäviä palveluja ja perhepäivähoidon kehittämisessäkin tavoitellaan ensisijaisesti kustannuksiltaan neutraaleja toimenpiteitä. 9) Pertti Sirviön aloite Valtuustoaloite terveyskeskuksen pysäköintitilan ongelma "Sotkamon terveyskeskuksen parkkialue on aina tukossa koska, sitä käyttää myös herkkuseppien asiakkaat. Sama ongelma koskee myös kunnan virastotalon parkkialuetta. Terveyskeskuksen edessä on vain yksi invapaikka ja mielestäni se ei riitä koska kyseessä on terveyskeskus ja moni terveyskeskuksen palveluiden käyttäjistä ovat liikuntarajoitteisia. Moni joutuu autolle etsimään parkkipaikan nuorisotilojen parkkialueelta ja nämäkin paikat ovat usein täynnä. Tieliikenteen turvallisuuden kannalta ei ole hyväksi, että autoja pysäköidään molemmin puolin katua ja osaksi jalkakäytävälle. Moni kuntalainen on ollut minuun yhteydessä kyseisen asian vuoksi ja olen pannut myös itse kyseisen asian merkille asioidessani terveyskeskuksessa. Mielestäni tälle ongelmalle pitäisi löytyä ratkaisu"

11 Keskuskadulle on laadittu parantamissuunnitelma, jossa kadunvarsipysäköinti on osoitettu pysäköintitaskuihin. Kadun perusparannuksen toteuttaminen selkeyttäisi pysäköintiä kadun varressa. Sotkamon Vanhaintukisäätiön hallitus on päättänyt että Keskuskadun peruskorjauksen yhteydessä voidaan rakentaa 12 autopaikkaa Vanhaintukisäätiön kiinteistölle lähinnä Herkkuseppien asiakkaille. Keskuskeittiön/sote-tilojen valmistuttua alueelle tulee lisää 50 autopaikkaa. 10) Hannu Korhosen ja muiden perussuomalaisten valtuutettujen aloite Avoimen kunnankamreerin viran täyttäminen "Esitämme, että Sotkamon kunnan tulee laittaa avoin kunnankamreerin virka heti haettavaksi ja täyttää kyseinen virka. Koska kunnankamreerin viran muuttamista koskeva päätös on muutoksenhaun kohteena, ei virkanimikkeen muuttamista koskeva asia ole lainvoimainen. Näin ollen taloussuunittelijan viranhakuprosessi saattaa kestää vuosia, jonka aikana kunta tarvitsee talousosaamista. Nopein ja varmin tapa saada talousosaaja Sotkamon kuntaan, on täyttää olemassa oleva virka". Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

12 Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto KVALT 26 Kunnnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko valtuustoaloitteet käsitellä kohta kohdalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Aloitteet käytiin läpi kohta kohdalta. Aloitteen nro 3 kohdalla Viljo Tuhkanen esitteli aloitetta. Käydyn keskustelun kuluessa kunkin aloitteen kohdalla todettiin aloite loppuunkäsitellyksi. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti, että esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja on annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kunnanvaltuusto totesi kaikki esitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 61 11.03.2014 Valtuutettujen aloitteet KHALL 61 Av. hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013. Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.

Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013. Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01. Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja Lonka ja Esa Lehtinen esittävät

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 256 18.11.2014 Kunnanhallitus 54 17.02.2015 Teknisen johtajan viran täyttäminen KHALL 256 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.09.2014 201 julistaa teknisen johtajan viran

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Kh 14.08.2012 216, liite nro 8 SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto / 2012 Voimaantulo 01.01.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002) LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT Kunnanhallitus 25.4.2016 ( 78): Lopen kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 30.3.2016 kohdassa muut asiat Lopen kunnan terveyspalveluista. Keskustelun pohjana oli kuntalaiskeskustelu

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

6 Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys

6 Kaupunginhallitukselle osoitettava kysymys YHDISTYVÄN RAAHEN 41 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Valtuutettujen aloitteet 1946/00/0002/2012 1947/00/0004/000401/2012 1948/11/1102/110206/2012 1949/05/0515/051500/2012 1950/02/0202/020202/2012 1951/05/0520/052003/2012

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä

juha.leppialho@asikkala.fi 1. Sivistyslautakunta kuulee ATK-päällikkö Veijo Heikkistä internet-pohjaisesta hälytysjärjestelmästä Sivistyslautakunta 91 17.12.2012 Kunnanhallitus 77 18.03.2013 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisä 485/00.02.00/2012 379/00.02.00/2012 SLTK 91 17.12.2012 SLTK 28.8.2012 Valmistelija/lisätietoja Juha

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot