HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta

2 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet Arvio tarkastuslautakunnan saamasta palautteesta Lautakunnan kokoonpano vuonna TAUSTAA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleistä Talouden tasapainotusohjelma Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Keskushallinto ja hallintopalvelut Perusturvapalvelut Käyttösuunnitelma Tilinpäätös ja toimintakertomus Terveydenhuolto Vanhustyö Sosiaalityö Päivähoito Hanketyö Sivistyspalvelut Talous Opetustoimi Kirjastotoimi ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi ja nuorisotoimi Tekniset palvelut Talous Toiminta KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN JA LIIKELAITOKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Haukiputaan Kehitys Oy Kiinteistö Oy Simppulanhaka Kiiminkijoen Opisto Oy Liikelaitos Haukiputaan Vesi Kunnan ja tytäryhtiöiden yhteisen konsernitaseen tunnusluvut

3 5. YHTEENVETO Liite

4 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet Tarkastuslautakunnan on KuntaL 71 :n 2 momentin mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Saman lain 3 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. KuntaL 75 :n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Haukiputaan kunnan toimintasäännön 52 :ssä on valtuusto lisäksi määrännyt lautakunnan seuraamaan tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekemään tarvittaessa esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehtimaan siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä tekemään aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. Muut tilintarkastajat ovat KHT, JHTT Antti Kääriäinen, joka on toiminut vastuullisena varahenkilönä, JHTT Ella Rautio-Kuosku, KHT Vivi Marttila, JHTT Miia Löytölä ja IT-asiantuntija KTM, FT Susanna Piltonen. Tarkastuspäiviä on ollut valtuuston hyväksymät 40 työpäivää. Tilintarkastajalla on toimintasäännön 51 :n mukainen läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tarkastuslautakunta päättää toimintasäännön 51 :n 2 momentin mukaan itse esittelijästään. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Juhani Pitkälä ja sihteerinä Tuija Tiikkala. Arviointitehtävää suoritettaessa lautakunnan jäsenten esteellisyydet on huomioitu kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisina. Tarkastuslautakunta on tehnyt koko toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman. Vuodelle 2010 laadittiin työohjelma, jossa vuoden painopistealueeksi valittiin keskushallinto ja konserniohjaus. Lautakunta on suorittanut keskuudessaan hallinnon aloittaisen tehtäväjaon. Tarkastuslautakunta on valmistautunut katselmuksiin ja arviointitilanteisiin etukäteen. Haastateltaville on muun muassa lähetetty valmis kysymysluettelo soveltuvin osin valmisteltavaksi ja vastattavaksi. Lautakunta vieraili Haukiputaan Kehitys Oy:n tiloissa ja Haukiputaan uudella paloasemalla. 4

5 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta palautteesta Valtuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2009 kokouksessaan ja pyytänyt tuolloin vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen toimielimissään ja raportoimaan suorittamistaan toimenpiteistä valtuustolle lokakuun 2010 alkuun mennessä. Lautakunnat ovat antaneet valtuustolle vastauksensa, jotka on käsitelty valtuuston kokouksessa Perusturvalautakunta yhtyi tarkastuslautakunnan tekemään yleisarvioon lautakunnan huonontuneista toimintamahdollisuuksista/resursseista ja antoi perusteellisen selvityksen mahdollisimman hyvän tuloksen aikaan saamiseksi tekemistään toimenpiteistä. Perusturvalautakunta toteaa muun muassa että perusturvapalveluiden vastuualue on usean vuoden ajan joutunut ja joutuu edelleen supistamaan omaa perustoimintaansa, jotta kasvavat erikoissairaanhoidon menot saadaan katettua. Tämä on johtanut noidankehään, jossa supistetaan niitä toimintoja, jotka ovat ainoita keinoja hillitä vaativimpien ja kalleimpien palveluiden käyttöä. Tarkoituksenmukaista olisi panostaa perustoimintaan, ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Tämän toteuttaminen on lautakunnan mukaan ongelmallista, mikäli tarkastellaan toimintaa ja taloutta vain talousarviovuosi kerrallaan. Lautakunnan erityisenä huolenaiheena erikoissairaanhoidossa ovat lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrinen hoito. Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian sekä päihdepalveluiden kehittämiseksi vastuualueella on tehty ja suunnitteilla monenlaista yhteistyötä ja kehittämistoimia. Panostus näkyy erikoissairaanhoidon kustannusten hillintänä kuitenkin viiveellä. Lautakunta toteaa, että perusturvapalveluiden menot ovat kahden viime vuoden aikana nousseet palvelujen tarpeen kasvun vuoksi 9 prosenttia myös kunnan itse tuottamissa palveluissa. Terveydenhuollossa entistä vaikeahoitoisempia potilaita on siirtynyt kunnalle avohoitoon, jolloin kunnan hoitotarvikemenot kasvavat voimakkaasti. Perusturvalautakunnan mukaan osastohoitotyössä olevien henkilöiden pitkien sairauslomien lisääntymisen syyt ovat pääsääntöisesti pitkäaikaissairaudet, jotka ovat normaalisti väestössä esiintyviä sairauksia, eivätkä kaikilta osin työperäisiä. Lautakunta toteaa kuitenkin reagoineensa sairauslomien lisääntymiseen perustamalla tammikuussa 2010 henkilöstöresurssien käyttö- ja työhyvinvoinnin työryhmän, jossa tulosalueet yhteistyössä pyrkivät löytämään henkilöstölle työtehtäviä, jotka tukevat työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Lautakunnan mukaan toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Tarkastuslautakunta arvostaa perusturvalautakunnan tekemää henkilöstön hyvinvointia tukevaa työtä. Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnan mainitsemaan lukion oppilasmäärän laskuun viitaten, että lukion oppilasmäärä on jo pitkään pysynyt suhteellisen vakiona, vaikka peruskoulun päättävät yhä useammin valitsevat ammatilliset opinnot lukion sijaan. Lisäksi sivistyslautakunta piti tärkeänä, että keskusurheilukentän sijaintipaikasta tehdään pikaisesti päätös Tekninen lautakunta pitää tarkastuslautakunnan arviota lautakunnan toimialueen kehityksestä oikeana. Arviointikertomuksessa olevat kuvat kiinteistöjen kuutiomääristä ja hoitokustannuksista 5

6 osoittavat, että hoidettavat kuutiomäärät työntekijää kohti ovat nousseet ja määrärahat joko pysyneet samana tai laskeneet, vaikka henkilöstökustannukset ovat nousseet. Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että kiinteistöjen korjauksiin pitäisi talousarviossa varata vuosittain euron sijasta euroa ja katujen perusparannuksiin euron sijasta myös euroa, jotta kiinteistöjen ja teiden korjausvelka ei lisääntyisi. Kunnanhallituksen palautteessa käydään läpi kunnan talouden kehitystä vuodesta 2004 alkaen. Tarkastuslautakunnan mainitsemaan talousarvion alimitoitukseen viitaten todetaan, että jokaisena vuonna talousarvioraamin kasvu on ollut palkkatason kasvua suurempi, eikä henkilöstöä ole lomautettu eikä irtisanottu tuotannollistaloudellisista syistä. Palautteessa kerrotaan kunnan johtoryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta sekä todetaan kunnan tiedotuksen sujuneen pääsääntöisesti mallikkaasti. 1.3 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2010 Varsinaiset jäsenet Juhani Pitkälä, puheenjohtaja Pasi Possakka, varapuheenjohtaja Helena Haaparanta Liisa Halotie-Flink Anja Leskinen Taisto Tammela Henkilökohtaiset varajäsenet Jouko Jussila Maarit Rekilä Ville Jaaranto saakka Tarja Tapaninaho alkaen Tuija Kamutta-Apuli Mari Leppilampi Tauno Heikkilä 2. TAUSTAA Haukiputaan kunnan poliittista toimintaa on sävyttänyt vuoden 2010 aikana kuntaliitoksen valmistelu ja siitä suoritetut kaksi äänestystä valtuustossa. Kuntajakoselvittäjän esityksen mukaisesti kuuden kunnan kuntaliitoksesta äänestettiin huhtikuussa 2010, jolloin Muhos hylkäsi liittymisesityksen. Jäljelle jääneet viisi kuntaa: Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii äänestivät jatkoselvityksen jälkeen toisen kerran Kunnat päättivät yhdistyä uudeksi Ouluksi vuoden 2013 alusta lukien. Itsenäiselle kunnalle valtuuston määrittelemä visio tavoitevuodelle 2016 oli: Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän, merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle. Slogan Hyvän tuulen Haukipudas, sopinee myös uuden Oulun suuralueelle herättämään mielikuvaa miellyttävästä asuinalueesta. Itsenäisen Haukiputaan kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat: Avoimuus ja rehellisyys sekä hallinnon läpinäkyvyys Oikeudenmukaisuus ja ihmisen kunnioittaminen Toimiva vuorovaikutus ja sitoutuminen Luovuus ja kehittäminen 6

7 Viiden kunnan yhdistymissopimukseen otetut yhdistymisen arvot ovat hyvin yhteensopivia Haukiputaan kunnan toimintaa ohjaavien arvojen kanssa. Yhdistymissopimuksen arvot: Vastuullisuus Kumppanuus Yhdenvertaisuus Luottamus Rohkeus Tarkastuslautakunnan mielestä kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen monikuntaliitoksesta Kunnanhallitus ei toteuttanut valtuuston tahtoa, vaan teki äänestyksen (7-6) jälkeen poikkeavan esityksen pysyä itsenäisenä. Kunnanvaltuusto ryhtyi kunnanhallituksen erottamisprosessiin. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että uusi kunnanhallitus nauttii valtuuston luottamusta, ja että kunnanhallituksen jäseniä on yhdistymishallituksessa ja toimikunnissa tuomassa esiin haukiputaalaista näkökulmaa. 3. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 3.1 Yleistä Vuoden 2010 tilinpäätöksen ylijäämä on 1,651 miljoonaa euroa. Ylijäämä selittyy lähes kokonaan sillä, että tuloutettaessa 1,5 miljoonan euron suuruinen investointivaraus on tehty samansuuruinen ylimääräisen poistoeron purku. Normaalisti poistoeroa tuloutetaan (puretaan) taseesta vuosittain investointivarauksella katetun hankkeen vuosipoistojen verran. Kunnan vuoden 2010 taloustilannetta kuvaava ylijäämä olisi euroa. Vuoden 2010 ylijäämällä lyhennettynä alijäämää on jäljellä 1,951 miljoonaa euroa. Alijäämän alenemisesta huolimatta moni kunnan talouden tunnusluku on huonontunut vuodesta Tilikauden tulos on kehittynyt seuraavasti: Vuosi Tilikauden tulos t Kahdessa vuodessa tilikauden tulos on huonontunut lähes 4,3 miljoonaa euroa. Siihen on keskeisesti vaikuttanut yleismaailmallinen taloustilanne. Myös omavaraisuusaste on huonontunut edelleen 41 prosentista 39 prosenttiin ja suhteellinen velkaantuneisuus noussut 69 prosentista 70 prosenttiin. Lisäksi kunnan maksuvalmius on kriittinen ja velkaantuneisuusaste korkea. 7

8 Seuraavasta taulukosta ilmenee, että Haukipudas täyttää edelleen kriisikunnan tunnusmerkit tuloveroprosentin, omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaantuneisuuden ja kumulatiivisen alijäämän osalta. Kriisikunnan tunnusmerkit valtioneuvoston asetuksen mukaan Raja-arvo 2010 Haukipudas 2010 Haukipudas 2009 Raja-arvon toteutum. 1. Vuosikate ilman harkinnanvaraista avustusta ei negatiivinen 2. Kunnan tulovero- % vähintään 0,5 prosenttiyksikköä 18,97 % +0,5 19,75 % 19,75 % kyllä korkeampi kuin kaikkien kun- tien painotettu keskimääräinen tulovero- % = 19,47 % 3. Asukaskohtainen lainamäärä ylittää kaikkien 2005 /as /as /as ei kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 % % =3007 /as 4. Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää t t kyllä 5. Kunnan omavaraisuusaste on alle 50 % <50 % 39 % 41 % kyllä 6. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuusaste on vähintään 50 % >50 % 70 % 69 % kyllä 3.2 Talouden tasapainotusohjelma Toimintakertomuksessa ei ole yhtenäistä selvitystä siitä, miten talouden tasapainotusta on tehty ja miten kukin tasapainotusohjelman tavoite on toteutunut. Lautakuntien toimintakertomuksista käy kuitenkin ilmi, että talouden tasapainotuskeinona on ollut edelleen suurelta osin talousarvion alimitoitus, jolloin vastuualueiden toimintaa on jouduttu supistamaan. Tasapainotuskeinona on ollut myös välttämättömien investointien ja kunnossapitotöiden siirtäminen, jolloin investointipaineista ja korjausvelasta on tullut kohtuuttoman suuria. Investointisumaa onkin päätetty alkaa purkamaan elinkaarimallilla, jotta rahoitustarve jakaantuu pidemmälle aikavälille. 8

9 Kuntalaissa sanotaan: Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämä tavoite on osin toteutunut. Talousarvion toistuva alimitoitus ei ole järkevää, koska se vinouttaa toimintaa. Alimitoitus antaa lisäksi luottamushenkilöille väärän kuvan taloudellisten voimavarojen riittävyydestä. Taloudellinen tavoite Taloudentasapainottaminen / alijäämät katettuna vuonna 2011 Välitilinpäätöskäytännön kehittäminen ja hyödyntäminen Taloudellisuus ja tehokkuus/vuosikate asukasta kohti Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui vuoden 2010 osalta, mutta koska tuloutettavia investointivarauksia ei enää ole, alijäämän kattamisessa tulee olemaan vaikeuksia. Talousarvio 2011 lienee alimitoitettu, koska sen toimintakate on 181 t pienempi kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Välitilinpäätös on lisännyt suunnitelmallisuutta ja päättäjien tarvitsemaa informaatiota, mutta talousarvion toteutumisen ja tilinpäätöksen tuloksen arvioiminen ei tällä kertaa onnistunut. Toimintakate oli 2,8 milj. heikompi ja tilinpäätöksen ylijäämä jäi 1,2 milj. VTP II:ssa arvioitua pienemmäksi. Kunnan omat toiminnat hoidettiin tehokkaasti. Vuosikate aleni hieman, mutta riitti kattamaan poistot. Kunnallisveron keskimääräinen kasvustrategiakaudella 5 % ja vero- % ennallaan Omavaraisuusasteen nostaminen. Tavoitteena 60 % v Kunnallisverotulot kasvoivat v ,8 % ja verotulot yhteensä ilman kiinteistöveron korotusta 3,9 %. Kiinteistöverojen korotuksen ansiosta verotulot nousivat yhteensä 5,7 %. Kehitys ei ollut tavoitteen suuntainen, vaan omavaraisuusaste laski edelleen vuoden %:sta 39 %:iin. 3.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Haukiputaan kunnan sisäinen valvonta on järjestetty päivitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan kunnassa on tietoisesti pyritty eliminoimaan niin sanottujen vaarallisten työyhdistelmien syntymistä. Uutta konserniohjetta ja omistajastrategiaa on valmisteltu sekä kehitetty konsernivalvontaa. Omistajapolitiikka ja konserniohje hyväksyttiin valtuustossa

10 3.4 Keskushallinto ja hallintopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut % 2 % 0 % Myyntituotot Maksutuotot 0 % 8 % 5 % 25 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot 98 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 62 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Keskushallinnon yhtenä tavoitteena oli riittävät peruspalvelut. Tavoitteeseen sanotaan reagoidun resurssien puitteissa. Tästä ei käy ilmi, onko tavoite toteutunut. Peruspalveluiden saatavuuden ja laadun mittareita on tästä syystä kehitettävä. Keskushallinnon tuloskorteissa on tavoitteita henkilöstön hyvinvoinnin ja työmotivaation parantamisesta. Vuoden 2008 työyhteisöindeksi onkin noussut hallintopalveluissa 66,0:sta 70,5:een vuonna 2010, mutta koko kunnassa indeksi on laskenut 68,8:sta 67,8:aan. Perusturvapalveluiden työyhteisö-indeksi laski kahdessa vuodessa 68,9:stä 66,8:aan ja oli alhaisin terveyspalveluissa (56,9). Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä varten osallistuttiin Terveempi Pohjois-Suomi koordinaatiohankkeeseen. Siihen liittyen perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmä valmistelemaan Haukiputaan hyvinvointikertomusta, joka hyväksyttiin valtuustossa Kertomuksessa esitetään seuraavat kehittämiskohteet, joihin tarvitaan lisäresursointia: 1) lasten ja nuorten hyvinvointi 2) vanhusten kotona asumisen tukeminen 3) kansansairauksien ennaltaehkäisy ja 4) psykiatrisen hoidon kehittäminen. Hyvinvointikertomuksen tuloksia hyödynnetään maakunnallisessa jatkovalmistelussa. Asunto-ohjelman laatiminen oli tavoitteena vuonna Sitä ei ole kuitenkaan aloitettu. 10

11 Toimintatuotot Toimintakulut % Myyntituotot 8 % Henkilöstökulut 1 % 25 % 73 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 23 % 13 % 56 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintatuotot Muut toimintakulut Hallintopalveluissa tavoitteena on muun muassa kunnan hallittu kasvu/suunnitelmallinen rakentaminen ja mittarina on hajarakentamisen määrä pienempi kuin 10 prosenttia omakoti- ja paritalotuotannosta. Tavoite ei toteutunut vuonna 2010, vaan hajarakentamisen osuus nousi edellisen vuoden 29 prosentista 35 prosenttiin. Osuus on kuitenkin laskenut vuosiin verrattuna. Henkilöstön koulutustavoite oli: Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen käytetään vähintään 1 prosentti palkkasummasta. Tämä tavoite toteutui osittain. Tosin osa koulutuksista on ollut ilmaisia. Koko kunnan tasolla koulutusmäärärahoja käytettiin vain runsas kolmannes tavoitteesta. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoite on hyvä ja siihen tulee pyrkiä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hallintokuntien johtavat viranhaltijat huolehtivat alaistensa työntekijöiden tasapuolisesta kouluttamisesta. Monien tavoitteiden osalta jatkovalmistelun on ilmoitettu siirtyvän tehtäväksi uuden Oulun organisaatiossa. 3.5 Perusturvapalvelut Perusturvapalvelut jakaantuvat terveyspalveluihin eli perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon sekä sosiaalityöhön, vanhustyöhön ja päivähoitoon. Perusturvapalveluiden tilikauden tulos vuonna 2010 oli euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt perusturvalautakunnan vuoden 2010 talousarvion raamiksi euroa. Toimintatuotot Toimintakulut % 8 % 24 % Myyntituotot Maksutuotot 10 % 2 % 6 % 38 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot 55 % Tuet ja avustukset 44 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintakulut 11

12 3.5.1 Käyttösuunnitelma Perusturvalautakunta on hyväksynyt perustuvapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2010, jossa on sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin sekä palveluasumisen vuokriin tehty pääosin 3 prosentin korotus. Kokonaispalkkakustannusten on arvioitu vähentyvän 1,1 prosenttia kun taas vakinaisen henkilöstön palkkakustannusten nousevan 1,5 prosenttia. Asiakaspalveluostojen kokonaiskasvuksi on arvioitu 4,8 prosenttia, joka johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvusta. Erikoissairaanhoidon menoja ei kuitenkaan ole voitu budjetoida sairaanhoitopiirin budjettiin varatulle tasolle. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmaa on tasapainotettu lisäämällä tuloja ja vähentämällä menoja. Lisäksi kustannuksia on kohdistettu uudelleen kattamaan etenkin erikoissairaanhoidon menoja Tilinpäätös ja toimintakertomus Toimintakate on tilinpäätöksessä euroa. Vuoden 2010 talousarviossa toimintakate on arvioitu olevan euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan lisämäärärahaa 1 miljoonaa euroa perusturvapalveluiden raamiin erikoissairaanhoidon budjetoitua suurempia menoja varten. Muutettu toimintakate on siten euroa. Määrärahan korotuksesta huolimatta toimintakate on ylittynyt euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat ylittyneet talousarvioon nähden 2,9 prosenttia eli euroa. Ylitystä on kuitenkin euroa vähemmän kuin vuonna Toimintakulujen kasvu johtuu pääosin palvelujen ostojen kasvusta. Palvelujen ostoihin sisältyvät erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat 17,7 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet vuodesta 2009 noin 7,7 prosenttia eli 1,872 miljoonaa euroa, mikä ei vastaa käyttösuunnitelmassa esitettyä 4,8 prosenttia kasvua. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 0,6 prosenttia, käyttösuunnitelman mukaan niiden odotettiin laskevan 1,1 prosenttia. Kunnan maksamien avustusten määrä kotitalouksille on pienentynyt vuodesta 2009 noin 0,107 miljoonaa euroa, kun niissä edellisenä vuonna oli kasvua 0,539 miljoonaa euroa. Toimintakulut TA + muutos TP 2010 TP 2009 TP Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuoden 2010 toimintakulut ovat kasvaneet 2009 vuodesta 3,8 prosenttia. Toimintakulujen nousu on kuitenkin hidastunut vuodesta 2008 vuoteen 2009, jolloin kasvua oli 9,7 prosenttia. 12

13 Toimintatuotot TA+ muutos TP 2010 TP 2009 TP Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 101,9 prosenttia eli kasvua on ollut euroa. Toimintatuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoden 2009 tilanteesta 0,6 prosenttia eli euroa Terveydenhuolto Erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2009 olivat euroa ja viime vuonna euroa eli kasvua oli euroa. Haukiputaan kohdalla kustannusten kasvu on ollut suurempaa kuin muilla jäsenkunnilla keskimäärin. Yhtenä syynä kasvuun ovat olleet muun muassa avohoitosuoritteiden määrän lisääntyminen. Hoitojaksojen ja hoitopäivien kokonaismäärä väheni, mutta vähemmän kuin jäsenkunnissa keskimäärin, toisaalta tutkimuksia ja hoitoa jonottavien haukiputaalaisten määrä väheni muita jäsenkuntia enemmän (hoitotakuu). Potilaita erikoissairaanhoitoon ohjautui terveyskeskuksen lisäksi myös yksityissektorilta, suoraan päivystyksen kautta ja toisten klinikoiden konsultoimana. Erikoissairaanhoidossa lisääntyi edelleen voimakkaasti (+38 prosenttia) psykiatrisen (aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrin) hoidon tarve. Vuoden 2010 talousarvioraamiin pääsemiseksi on mielenterveystyön ostopalveluihin käytettäviä määrärahoja kuitenkin pienennetty edellisestä vuodesta noin 12 prosentilla. Perusturvalautakunnalle on tilanteesta raportoitu Haukiputaan kunnan mielenterveyskeskuksessa on edelleen psykiatrian virka täyttämättä. Aikuispsykiatriassa on kolme psykiatrisen sairaanhoitajan tointa ja yksi osastosihteerin toimi. Yksikössä käy yksi konsultoiva psykiatri yhden päivän viikosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikalta. Muita psykologipalveluja on hankittu myös ostopalveluina. Matalan kynnyksen arvioinnille ja varhaiselle puuttumiselle ei ole riittävästi henkilöresursseja. Kunnan talouden tasapainottamistoiminnan tuloksena on luvulla lakkautettu Simppulanmäellä toiminut mielenterveyskuntoutujien päiväsairaala ja ryhmätoiminta. Perusturvapalvelut on pyrkinyt kehittämään mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintaa eri tavoin Vanhustyö Vanhustyössä panostettiin erityisesti avohoitoon ja kuntoutukseen. Omaishoidon tuella hoidettiin yhteensä 115 asiakasta. Omaishoidontuen piirissä oli 11 prosenttia yli 75-vuotiasta (tavoite oli 6%). Tuki myönnettiin kaikille myöntämiskriteerit täyttäville, joka aiheutti omaishoidon tuen määrärahan ylityksen. Kotihoidossa palveluja on kehitetty ottamalla käyttöön minimobiilit sekä siirtämällä asiakkaita koneelliseen lääkkeenjakoon. Loppuvuonna valmisteltiin myös yöhoitokokeilun aloittaminen vuonna

14 Ennaltaehkäisevässä työssä on panostettu vanhusten toimintakyvyn säilymiseen ja kaikille kotihoidon asiakkaille on tehty voima- ja tasapainotestaus (Voitas). Lisäksi Voitas -ryhmiä on järjestetty Revontalolla, Kiiminkijoen opistolla ja Jatulissa. Vanhusten päivätoiminta toimi edelleenkin Revontalon tiloissa ja ryhmä kokoontui kolme kertaa viikossa. Muistitestejä on vuoden aikana tehty 181 henkilölle ja muistilääkehoito on aloitettu 22 asiakkaalle. Asumispalveluissa saneerattiin kaksi lisäasuntoa, joten Kultasimpussa on yhteensä 23 asuntoa. Leppäkoti muutettiin vuoden 2010 alusta tehostetuksi palveluasunnoksi, joten kunnassa on nyt yhteensä 60 tehostettua palveluasuntoa ja neljä tuettua palveluasuntoa (rivitalo Tuomikoti). Tehostetuissa palveluasunnoissa asui 5,4 prosenttia 75-vuotiaista Sosiaalityö Sosiaalitoimisto muutti Kunnanvirastolta Ukonkaivoksen alueelle Uusien tilojen ja yhden työntekijän sisäinen siirto päivähoidon tulosalueelta sosiaalityöhön mahdollisti asiakaslähtöisen aikuissosiaalityön uudelleenorganisoinnin. Kuukaudessa käsiteltiin keskimäärin 375 toimeentulotuen hakemusta. Toimeentulotuen menot alittuivat talousarviossa johtuen työllisyystilanteen paranemisesta. 25 vuotta täyttäneitten nuorten kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuutta on laajennettu Ikärajan poiston tavoite oli aktiivisen sosiaalipolitiikan keino parantaa pitkään työttömänä olleiden 25 vuotta täyttäneiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, elämänhallintakykyä ja näin ehkäistä syrjäytymistä. Pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemiseksi on käynnistetty yhteistyö kunnan eri vastuualueiden kanssa. Työllistämismäärärahoilla on työllistetty 73 pitkäaikaistyötöntä kunnan eri yksiköihin sekä kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 44 asiakasta, joista 15 on ollut kolmannen sektorin tarjoamissa työpisteissä. Kunnan velvollisuus on järjestää mielenterveys- ja päihdepalveluita. Päihdehuollon palveluita ei voitu ohjata Oulun A-klinikalle johtuen A-klinikan resurssi vajeesta. Päihdehuollon ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä sosiaaliohjaajan toimi jätettiin täyttämättä tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Lasten ja perheiden pahoinvointi näkyi lisääntyvinä kiireellisinä sijoituksina, joita tehtiin 25 vuoden aikana. Sijoituksia oli viisi enemmän kuin edellisenä vuotena. Lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittamisesta päätetään seitsemän vuorokauden kuluessa Iastensuojeluilmoituksen saapumisesta ja selvitys on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Kiireelliset sijoitukset pyrittiin purkamaan heti, kun kotiuttaminen oli mahdollista. Vammaispalvelussa työntekijävaihdoksia oli kolme vuoden aikana. Vuoden 2010 aikana laitosasumista vähennettiin ja asiakkaat asuvat joko avohuollon yksiköissä tai omissa kodeissaan. Yöhoito ostettiin Onni- ja Ilonakotiin yksityiseltä palvelujentuottajalta asti, jonka jälkeen palkattiin vuoden loppuun yksi ylimääräinen hoitaja, jolla varmistettiin henkilöstön riittävyys ja hoidon turvallisuus. Vammaispalveluiden hakemusruuhka purettiin ajalla lisäresursoinnin avulla ja hakemukset saatiin lain edellyttämälle tasolle joulukuun loppupuolella Monipalvelukeskus Tsemppi työllisti 43 vajaakuntoista asiakasta ja uutena toimintana aloitettiin mielenterveyskuntoutujien ryhmätoiminta. 14

15 3.5.6 Päivähoito Martinniemen päiväkodin laajennus valmistui kesän aikana viidelle ryhmälle ja toiminta uusissa tiloissa alkoi Päiväkodin laajennuksesta huolimatta uusia päivähoitopaikkoja ei syntynyt, koska kuuden päivähoitoryhmän toiminta loppui kokonaan. Lasten määrä päiväkodeissa väheni kokopäivähoidossa kuudella lapsella, osapäivähoidossa samoin kuudella lapsella, väheneminen johtui esikoululaisten määrän pienenemisestä. Esiopetuksessa olevien lasten määrä oli keväällä päättyneellä lukukaudella 349 ja vastaava luku elokuussa alkaneella kaudella oli 307. Perhepäivähoidossa lasten määrä väheni 14 lapsella ja vuorohoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä väheni kymmenellä lapsella. Keväällä ei kaikille hoitopaikkaa tarvitseville lapsille saatu järjestettyä kunnallista hoitopaikkaa lakisääteisessä ajassa ja siksi osa perheistä siirtyi yksityiseen päivähoitoon, ja osa siirsi alkamispäivää elokuun alkuun. Kaikkiaan yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvoi 29 lapsella ollen vuoden lopulla 322 lasta. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 293 ja yksityisen hoidon tukeen varatut määrärahat alittuivat noin euroa. Kotihoidontuen piirissä olevien lasten lukumäärä vaihteli vuoden aikana suuresti, enimmillään lapsia oli heinäkuussa 732 lasta ja vuoden lopulla 605 lasta. Kotihoidon tuen määräraha ylittyi euroa (toteutuma 113,3 %). Päivähoidon tulot (sosiaalipalvelumaksut) jäivät huomattavasti alle arvioidun määrän, toteuma 87 prosenttia ( ). Elokuun alussa päivähoitomaksuihin tehty indeksitarkistus korotti korkeinta hoitomaksua 233 eurosta 254 euroon. Korkeampaa hoitomaksua maksaneiden hoitomaksut eivät välttämättä pysyneet korkeimmassa maksuluokassa. Monilta perheiltä hoitomaksu pieneni aiempaan verrattuna. Kuukausittain lähtevien laskujen määrä väheni, mikä kertoo perhekoon kasvusta aiempaan (lapsia / perhe enemmän ja perheelle menee vain yksi lasku), tällä on vaikutusta myös tulokertymään sisaralennusten vuoksi Hanketyö Vuoden 2010 aikana on osallistuttu seudulliseen Tukeva -hankkeeseen, jonka tavoitteena on muun muassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin, mielenterveyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen. Haukipudas on mukana Oulun seudun sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologiahankkeessa (v ) sekä Oulun seudun välityömarkkinahankkeessa. Vastuualueella toimittiin aktiivisesti Vireä kolmas sektori - hankkeessa, jonka tavoitteena on saada kolmas sektori merkittäväksi palvelujen tuottajaksi Haukiputaalla. 15

16 3.6. Sivistyspalvelut Talous Toimintatuotot Toimintakulut % 26 % 8 % 54 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 % 3 % 12 % 22 % 62 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sivistyspalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille opetus- ja vapaa-ajan palveluja, joilla edistetään kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Täten sivistyspalvelut vastaa Haukiputaan kunnan perusopetuksen, lukio-opetuksen järjestämisestä ja lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä vapaa-ajan palveluista, johon kuuluvat nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Haukiputaan sivistysstrategiaa voidaan kuvata kehittyvänä prosessina, jonka vaikutukset näkyvät niin opetuksen kuin vapaa-ajan alueilla. Yhtenä mittarina kehittyvästä toiminnasta voidaan nähdä tuloskorttien laadun taso, joka on viime aikoina kehittynyt myös toteutumisen arvioinnin osalta. Erityismaininnan ansaitsee myös Haukiputaan nuorten terveysliikuntaohjelman tekeminen vuosille Sen tavoitteena on kehittää nuorten terveysliikuntaa päämäärätietoisella monialaisella yhteistyöllä. Yllä oleva grafiikka kertoo sivistyspalvelujen toimintatuottojen, euroa, ja toimintakulujen, euroa, sisäisen jakauman. Toimintatuotot ylittyivät talousarvioista 46,5 prosenttia lähinnä vapaa-ajantoimen myyntituottojen nousuna, mikä johtuu erityisesti palvelumaksujen hintojen korottamisesta. Lisäksi tuottojen nousuun vaikutti lähinnä opetustoimen piiriin kuuluva tuet ja avustukset. Tähän kuuluvat mm. Opetushallituksen tukemat projektit, kuten perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen ja KELPO tehostetun opetuksen ja erityisen tuen hankkeet. Toimintakulut ylittyivät talousarviosta 4,1 prosenttia. Koska tuotot olivat ennakoitua suuremmat, oli sivistyspalveluiden tilinpäätöksen vuosikate euroa (103,4 %). Merkittävimmät ylitykset johtuivat ostopalveluissa, jossa erityisesti sairaalakoulussa opiskelevien, Oulun yliopistollisen sairaalan palveluja tarvitsevien määrä kasvoi ja opetuspäivän hinta nousi. Henkilöstökulut ylittyivät 3,6 prosenttia ennakoidusta. Lisäksi ylitykseen vaikuttivat Länsituulen koulun alkuun liittyvät päätökset, kuten esikouluratkaisut ja koulun alhaiset irtaimistopoistot. 16

17 Opetustoimi Yleisesti opetuksen puolella on havaittavissa, että erityisesti perusopetuksessa opiskelijamäärät ovat lisääntyneet muutaman tasaisemman kauden jälkeen. Syyskuun laskentapäivänä vuoden 2010 opiskelijamäärä oli 2 837, kun se kolmena edellisenä vuonna oli keskimäärin opiskelijaa vähemmän. Perusopetuksessa ala-asteen opetusryhmien keskimääräinen koko on ollut viime vuosina noin 20,0 opiskelijaa. Yläkoululaisten ryhmien keskiarvo oli 17,0 mikä on hieman edellisiä vuosia korkeampi. Perusopetuksen kustannukset opiskelijaa kohden arviointivuonna olivat euroa, kun edellisen vuoden vastaavat kustannukset olivat euroa. Tähän ovat vaikuttaneet osaltaan aikaisemmin edellä mainitut menojen lisäykset, kuten myös kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen muun muassa Kiviniemen koulun saneerauksesta johtuen. Lukiosta valmistui arviointivuonna ennätysmäärä ylioppilaita, eli yhteensä 115 johtuen siitä, että vuonna 2007 Haukiputaan lukioon hakeutui poikkeuksellisen paljon (163) opiskelijoita. Edellisen kahden vuoden keskiarvot ovat valmistuneissa noin 30 ylioppilasta vähemmän. Samoin lukioon hakeutui noina vuosina ( ) keskimäärin 30 opiskelijaa vähemmän. Lukion kustannukset opiskelijaa kohden olivat euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa Kirjastotoimi ja kulttuuritoimi Kirjastojen käyttö tasaantui edellisten vuosien ( ) voimakkaan kasvun jälkeen, joina vuosina lisättiin erilaisia aktiviteetteja kirjaston käyttämiseen. Samoin myös sivukirjastojen aukioloaikoja pidennettiin. Arviointivuonna asiakasmäärät ovat hiukan alentuneet, joskin lainojen määrä on hieman kasvanut ollen yli lainaa vuodessa. Riippumatta kehittyneestä toiminnasta ovat kunnan kirjastotoimen menot erittäin alhaiset, eli 40,89 euroa asukasta kohden, jossa on pientä kasvua edelliseen vuoteen. Kulttuuripuolella oli merkillepantavaa Teatterikuopan kävijämäärän voimakas kasvu vuonna Arviointivuonna kasvu pysähtyi, mutta saavutti kuitenkin määrän. Kulttuuritoimen kustannukset asukasta kohden olivat 2,89 euroa, joka on samansuuruinen kuin viime vuosien keskiarvo Liikuntatoimi ja nuorisotoimi Liikuntatoimessa on pyritty yhteistyössä nuorisotoimen, kolmannen sektorin ja Oulun seudun muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan väestön ja erityisesti nuorten liikunnan kehittämiseen erilaisin projektein. Sisäliikuntapaikoista mainittakoon uimahallin kävijämäärä , joka laski hieman edellisestä vuodesta siitä syystä, että aukiolopäiviä vähennettiin. Päivittäinen kävijämäärä 482 pysyi sen sijaan entisellään. Uimahallin nettokustannukset laskivat asukasta kohden edellisen vuoden 33,70 eurosta 32,74 euroon. Kokonaisuudessaan liikuntatoimen kustannukset ja liikuntapaikkojen kunnossapito asukasta kohden olivat yhteensä 77,47 euroa, jossa on noin kuuden euron nousu edelliseen vuoteen verrattuna. 17

18 Nuorisotoimintaan on viime vuosina panostettu. Edellisenä vuonna saatiin erityisnuoriso-ohjaajan toimi. Erityisesti Jatulin kävijämäärät ovat kasvaneet. Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut vuoden alussa toimintansa nostaen esille kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Nuorisotoimeen panostaminen näkyy myös pienenä kustannusten nousuna. Kustannukset asukasta kohden olivat 12,55 euroa, joka määrä on erittäin maltillinen. Koko vapaa-aikatoimen kustannukset olivat tarkasteluvuonna asukasta kohden 183,72 euroa, jossa on lisäystä 5,6 prosenttia edelliseen vuoteen. 3.7 Tekniset palvelut Talous Toimintatuotot Toimintakulut % 24 % 3 % 1 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 % 8 % Henkilöstökulut 26 % 18 % 47 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintakulut Teknisten palvelujen tehtävänä on vastata kiinteistöjen ja kunnallistekniikan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta siten, että ympäristönsuojelu otetaan huomioon. Tavoitteena on toimivien kiinteistöjen ja liikenneyhteyksien tarjoaminen kuntalaisten käyttöön mahdollisimman hyvällä kustannus/laatusuhteella. Toiminnan toteutumisen mittareina käytetään mm. tiestön kuntoa, kiinteistöjen energiankulutusta ja terveellisyyttä ja säännöllisesti tehtäviä rakennustarkastuksia. Palvelujen toimivuutta mitataan käyttäjäkyselyillä, käyttäjäpalavereissa ja tavanomaisilla kuntalaispalautteilla. Yllä oleva grafiikka kertoo teknisten palvelujen toimintatuottojen euroa ja toimintakulujen euroa, sisäisen jakauman Toiminta Yhteistyö vesi- ja viemäriverkoston rakentamisessa ja kunnossapidossa Liikelaitos Haukiputaan Veden tarpeisiin on toiminut moitteettomasti. Ostopalveluja on käytetty kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittaviin koneisiin ja materiaalihankintoihin. Kaavoituksen kanssa hiotut yhteiset toimintatavat ovat vaikuttaneet siten, että yhteistyö on sujunut vuosi vuodelta paremmin. Yhteistyö uuden Oulun kanssa on tuonut vireyttä suunnitteluun. Toiminnan toteuttamiseen yhteistyö uuden ei ole 18

19 vaikuttanut, mutta Haukiputaan teknisen toimen edullisia toimintatapoja on voitu esittää uuden Oulun käyttöön. Kunnan kiinteistöihin on tehty pääasiassa korjauksia, joilla on pyritty parantamaan työntekijöiden työympäristön sisäilmaongelmia. Viemärirakentamista, johon on saatu myös kunnan ulkopuolista rahoitusta, on jatkettu. Tiestölle tehtyjen päällystystöillä teiden kunto on saatu pysymään ennallaan. Turvallisuutta on parannettu lisäämällä valaistujen teiden määrää. Teknisten palvelujen peruskorjaukseen tarvittavista määrärahojen niukkuudesta kertoo se, että tuloskortissa teiden kunnon ja valaistuksen tavoitetasoksi on asetettu ainoastaan tiestön kunnon pysyminen ennallaan, vaikka tiestön kunto Haukiputaalla on heikko. Palolaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna Rakentamisen kustannukset pysyivät hyvin talousarviossa. Oulu-Koillismaan uusi palolaitos otettiin käyttöön lokakuussa ja laitoksen toiminta alkoi välittömästi. Tarkastuslautakunta on palolaitokselle tekemällään vierailulla todennut, että käyttäjät ovat uusiin, ajanmukaisiin tiloihin tyytyväisiä. Rakennuslupia myönnettiin 461, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asuinrakennuksille myönnettiin 82. Alla oleva kuva näyttää asuinrakennuksille myönnettyjen lupien prosentuaalinen osuuden kehityksen kaava % kaava up % Kaava-alueen ulkopuolelle myönnettyjen asuinrakennusten rakennuslupien määrä on kasvanut 35,4 prosenttiin edellisen vuoden vajaasta kolmanneksesta (28,8%). Suuntaus suunnittelutarverakentamisen lisääntymisestä ei ole toivottavaa, sillä kunnallistekniikan rakentaminen ja muiden palvelujen tarjoaminen tehokkaasti ja taloudellisesti edellyttää suunnitelmallisuutta rakentamiseen. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen osalta on tärkeää, että luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden välillä on saumaton yhteistyö ja yhtenäinen näkemys kunnan kehittämisestä. Jotta järjestelmä toimii, on suunnitelmat tehtävä riittävän pitkällä aikajänteellä. Tuloskorttien mukaan tavoitteena on ollut, että kehityskeskustelut käydään vuoden aikana kaikkien työntekijöiden osalta ja asetettu tavoite on toteutunut. Myös tarvittaviin, ammattitaitoa ylläpitäviin 19

20 koulutuksiin on voitu osallistua. Organisaation ja uusien toimintojen kehittämistä sekä johtamisjärjestelmän tarkistamista on tehty yhteistyössä Uuden Oulun toimintojen suunnittelun kanssa. Uuteen Ouluun siirtymistä tekninen toimi pitää kehityksen kannalta positiivisena ja se onkin ensimmäisiä sinne siirtyviä organisaatioita. Alustavan aikataulun mukaan tekniset palvelut siirtyvät Uuteen Ouluun KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN JA LIIKELAITOKSEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 Haukiputaan Kehitys Oy Tavoite 1. Toimitilojen vuokrausaste vähintään 80 % Haukiputaan Kehitys Oy:n toimitilojen vuokrausaste oli vuoden 2010 lopussa 77,2 prosenttia. Tavoitetta ei täysin saavutettu, mutta vuokrausaste nousi edellisestä vuodesta. Suurten tilojen kysyntä oli edelleen heikkoa. Tavoite 2. Yrityspalveluiden vaikuttavuuden lisääminen Yhtiön yrityspalvelutoiminnalla tavoitellaan myönteisiä asiakasvaikutuksia kuten menestyvää alkavaa yritystoimintaa ja yritysten kasvua. Palveluiden vaikuttavuutta yhtiö on pyrkinyt aikaansaamaan asiakastarpeisiin pohjautuvalla monipuolisella palveluvalikoimalla ja laajan asiantuntijaverkoston käytöllä. Asiantuntijaverkostoa on saatu Iin ja Haukiputaan yhteisen ESR -rahoitteisen Hai - hankkeen kautta. Vuonna 2010 uusia yrityksiä perustettiin Haukiputaalle 72. Uusien yritysten määrä on maan korkeimpia asukaslukuun suhteutettuna. Tavoite 3. Holstinmäen vetovoiman parantaminen yritysten sijaintipaikkana. Hanke käynnistyi vuonna 2010 ja sai EAKR-rahoitusta. 20

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot