HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta

2 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet Arvio tarkastuslautakunnan saamasta palautteesta Lautakunnan kokoonpano vuonna TAUSTAA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleistä Talouden tasapainotusohjelma Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Keskushallinto ja hallintopalvelut Perusturvapalvelut Käyttösuunnitelma Tilinpäätös ja toimintakertomus Terveydenhuolto Vanhustyö Sosiaalityö Päivähoito Hanketyö Sivistyspalvelut Talous Opetustoimi Kirjastotoimi ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi ja nuorisotoimi Tekniset palvelut Talous Toiminta KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN JA LIIKELAITOKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Haukiputaan Kehitys Oy Kiinteistö Oy Simppulanhaka Kiiminkijoen Opisto Oy Liikelaitos Haukiputaan Vesi Kunnan ja tytäryhtiöiden yhteisen konsernitaseen tunnusluvut

3 5. YHTEENVETO Liite

4 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet Tarkastuslautakunnan on KuntaL 71 :n 2 momentin mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Saman lain 3 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. KuntaL 75 :n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Haukiputaan kunnan toimintasäännön 52 :ssä on valtuusto lisäksi määrännyt lautakunnan seuraamaan tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekemään tarvittaessa esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, huolehtimaan siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä tekemään aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. Muut tilintarkastajat ovat KHT, JHTT Antti Kääriäinen, joka on toiminut vastuullisena varahenkilönä, JHTT Ella Rautio-Kuosku, KHT Vivi Marttila, JHTT Miia Löytölä ja IT-asiantuntija KTM, FT Susanna Piltonen. Tarkastuspäiviä on ollut valtuuston hyväksymät 40 työpäivää. Tilintarkastajalla on toimintasäännön 51 :n mukainen läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tarkastuslautakunta päättää toimintasäännön 51 :n 2 momentin mukaan itse esittelijästään. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Juhani Pitkälä ja sihteerinä Tuija Tiikkala. Arviointitehtävää suoritettaessa lautakunnan jäsenten esteellisyydet on huomioitu kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisina. Tarkastuslautakunta on tehnyt koko toimikauttaan koskevan tarkastussuunnitelman. Vuodelle 2010 laadittiin työohjelma, jossa vuoden painopistealueeksi valittiin keskushallinto ja konserniohjaus. Lautakunta on suorittanut keskuudessaan hallinnon aloittaisen tehtäväjaon. Tarkastuslautakunta on valmistautunut katselmuksiin ja arviointitilanteisiin etukäteen. Haastateltaville on muun muassa lähetetty valmis kysymysluettelo soveltuvin osin valmisteltavaksi ja vastattavaksi. Lautakunta vieraili Haukiputaan Kehitys Oy:n tiloissa ja Haukiputaan uudella paloasemalla. 4

5 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta palautteesta Valtuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2009 kokouksessaan ja pyytänyt tuolloin vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen toimielimissään ja raportoimaan suorittamistaan toimenpiteistä valtuustolle lokakuun 2010 alkuun mennessä. Lautakunnat ovat antaneet valtuustolle vastauksensa, jotka on käsitelty valtuuston kokouksessa Perusturvalautakunta yhtyi tarkastuslautakunnan tekemään yleisarvioon lautakunnan huonontuneista toimintamahdollisuuksista/resursseista ja antoi perusteellisen selvityksen mahdollisimman hyvän tuloksen aikaan saamiseksi tekemistään toimenpiteistä. Perusturvalautakunta toteaa muun muassa että perusturvapalveluiden vastuualue on usean vuoden ajan joutunut ja joutuu edelleen supistamaan omaa perustoimintaansa, jotta kasvavat erikoissairaanhoidon menot saadaan katettua. Tämä on johtanut noidankehään, jossa supistetaan niitä toimintoja, jotka ovat ainoita keinoja hillitä vaativimpien ja kalleimpien palveluiden käyttöä. Tarkoituksenmukaista olisi panostaa perustoimintaan, ennalta ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Tämän toteuttaminen on lautakunnan mukaan ongelmallista, mikäli tarkastellaan toimintaa ja taloutta vain talousarviovuosi kerrallaan. Lautakunnan erityisenä huolenaiheena erikoissairaanhoidossa ovat lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrinen hoito. Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian sekä päihdepalveluiden kehittämiseksi vastuualueella on tehty ja suunnitteilla monenlaista yhteistyötä ja kehittämistoimia. Panostus näkyy erikoissairaanhoidon kustannusten hillintänä kuitenkin viiveellä. Lautakunta toteaa, että perusturvapalveluiden menot ovat kahden viime vuoden aikana nousseet palvelujen tarpeen kasvun vuoksi 9 prosenttia myös kunnan itse tuottamissa palveluissa. Terveydenhuollossa entistä vaikeahoitoisempia potilaita on siirtynyt kunnalle avohoitoon, jolloin kunnan hoitotarvikemenot kasvavat voimakkaasti. Perusturvalautakunnan mukaan osastohoitotyössä olevien henkilöiden pitkien sairauslomien lisääntymisen syyt ovat pääsääntöisesti pitkäaikaissairaudet, jotka ovat normaalisti väestössä esiintyviä sairauksia, eivätkä kaikilta osin työperäisiä. Lautakunta toteaa kuitenkin reagoineensa sairauslomien lisääntymiseen perustamalla tammikuussa 2010 henkilöstöresurssien käyttö- ja työhyvinvoinnin työryhmän, jossa tulosalueet yhteistyössä pyrkivät löytämään henkilöstölle työtehtäviä, jotka tukevat työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Lautakunnan mukaan toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Tarkastuslautakunta arvostaa perusturvalautakunnan tekemää henkilöstön hyvinvointia tukevaa työtä. Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnan mainitsemaan lukion oppilasmäärän laskuun viitaten, että lukion oppilasmäärä on jo pitkään pysynyt suhteellisen vakiona, vaikka peruskoulun päättävät yhä useammin valitsevat ammatilliset opinnot lukion sijaan. Lisäksi sivistyslautakunta piti tärkeänä, että keskusurheilukentän sijaintipaikasta tehdään pikaisesti päätös Tekninen lautakunta pitää tarkastuslautakunnan arviota lautakunnan toimialueen kehityksestä oikeana. Arviointikertomuksessa olevat kuvat kiinteistöjen kuutiomääristä ja hoitokustannuksista 5

6 osoittavat, että hoidettavat kuutiomäärät työntekijää kohti ovat nousseet ja määrärahat joko pysyneet samana tai laskeneet, vaikka henkilöstökustannukset ovat nousseet. Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että kiinteistöjen korjauksiin pitäisi talousarviossa varata vuosittain euron sijasta euroa ja katujen perusparannuksiin euron sijasta myös euroa, jotta kiinteistöjen ja teiden korjausvelka ei lisääntyisi. Kunnanhallituksen palautteessa käydään läpi kunnan talouden kehitystä vuodesta 2004 alkaen. Tarkastuslautakunnan mainitsemaan talousarvion alimitoitukseen viitaten todetaan, että jokaisena vuonna talousarvioraamin kasvu on ollut palkkatason kasvua suurempi, eikä henkilöstöä ole lomautettu eikä irtisanottu tuotannollistaloudellisista syistä. Palautteessa kerrotaan kunnan johtoryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta sekä todetaan kunnan tiedotuksen sujuneen pääsääntöisesti mallikkaasti. 1.3 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2010 Varsinaiset jäsenet Juhani Pitkälä, puheenjohtaja Pasi Possakka, varapuheenjohtaja Helena Haaparanta Liisa Halotie-Flink Anja Leskinen Taisto Tammela Henkilökohtaiset varajäsenet Jouko Jussila Maarit Rekilä Ville Jaaranto saakka Tarja Tapaninaho alkaen Tuija Kamutta-Apuli Mari Leppilampi Tauno Heikkilä 2. TAUSTAA Haukiputaan kunnan poliittista toimintaa on sävyttänyt vuoden 2010 aikana kuntaliitoksen valmistelu ja siitä suoritetut kaksi äänestystä valtuustossa. Kuntajakoselvittäjän esityksen mukaisesti kuuden kunnan kuntaliitoksesta äänestettiin huhtikuussa 2010, jolloin Muhos hylkäsi liittymisesityksen. Jäljelle jääneet viisi kuntaa: Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii äänestivät jatkoselvityksen jälkeen toisen kerran Kunnat päättivät yhdistyä uudeksi Ouluksi vuoden 2013 alusta lukien. Itsenäiselle kunnalle valtuuston määrittelemä visio tavoitevuodelle 2016 oli: Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän, merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle. Slogan Hyvän tuulen Haukipudas, sopinee myös uuden Oulun suuralueelle herättämään mielikuvaa miellyttävästä asuinalueesta. Itsenäisen Haukiputaan kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat: Avoimuus ja rehellisyys sekä hallinnon läpinäkyvyys Oikeudenmukaisuus ja ihmisen kunnioittaminen Toimiva vuorovaikutus ja sitoutuminen Luovuus ja kehittäminen 6

7 Viiden kunnan yhdistymissopimukseen otetut yhdistymisen arvot ovat hyvin yhteensopivia Haukiputaan kunnan toimintaa ohjaavien arvojen kanssa. Yhdistymissopimuksen arvot: Vastuullisuus Kumppanuus Yhdenvertaisuus Luottamus Rohkeus Tarkastuslautakunnan mielestä kunnanvaltuusto teki periaatepäätöksen monikuntaliitoksesta Kunnanhallitus ei toteuttanut valtuuston tahtoa, vaan teki äänestyksen (7-6) jälkeen poikkeavan esityksen pysyä itsenäisenä. Kunnanvaltuusto ryhtyi kunnanhallituksen erottamisprosessiin. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että uusi kunnanhallitus nauttii valtuuston luottamusta, ja että kunnanhallituksen jäseniä on yhdistymishallituksessa ja toimikunnissa tuomassa esiin haukiputaalaista näkökulmaa. 3. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTU- MINEN 3.1 Yleistä Vuoden 2010 tilinpäätöksen ylijäämä on 1,651 miljoonaa euroa. Ylijäämä selittyy lähes kokonaan sillä, että tuloutettaessa 1,5 miljoonan euron suuruinen investointivaraus on tehty samansuuruinen ylimääräisen poistoeron purku. Normaalisti poistoeroa tuloutetaan (puretaan) taseesta vuosittain investointivarauksella katetun hankkeen vuosipoistojen verran. Kunnan vuoden 2010 taloustilannetta kuvaava ylijäämä olisi euroa. Vuoden 2010 ylijäämällä lyhennettynä alijäämää on jäljellä 1,951 miljoonaa euroa. Alijäämän alenemisesta huolimatta moni kunnan talouden tunnusluku on huonontunut vuodesta Tilikauden tulos on kehittynyt seuraavasti: Vuosi Tilikauden tulos t Kahdessa vuodessa tilikauden tulos on huonontunut lähes 4,3 miljoonaa euroa. Siihen on keskeisesti vaikuttanut yleismaailmallinen taloustilanne. Myös omavaraisuusaste on huonontunut edelleen 41 prosentista 39 prosenttiin ja suhteellinen velkaantuneisuus noussut 69 prosentista 70 prosenttiin. Lisäksi kunnan maksuvalmius on kriittinen ja velkaantuneisuusaste korkea. 7

8 Seuraavasta taulukosta ilmenee, että Haukipudas täyttää edelleen kriisikunnan tunnusmerkit tuloveroprosentin, omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaantuneisuuden ja kumulatiivisen alijäämän osalta. Kriisikunnan tunnusmerkit valtioneuvoston asetuksen mukaan Raja-arvo 2010 Haukipudas 2010 Haukipudas 2009 Raja-arvon toteutum. 1. Vuosikate ilman harkinnanvaraista avustusta ei negatiivinen 2. Kunnan tulovero- % vähintään 0,5 prosenttiyksikköä 18,97 % +0,5 19,75 % 19,75 % kyllä korkeampi kuin kaikkien kun- tien painotettu keskimääräinen tulovero- % = 19,47 % 3. Asukaskohtainen lainamäärä ylittää kaikkien 2005 /as /as /as ei kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 % % =3007 /as 4. Kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää t t kyllä 5. Kunnan omavaraisuusaste on alle 50 % <50 % 39 % 41 % kyllä 6. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuusaste on vähintään 50 % >50 % 70 % 69 % kyllä 3.2 Talouden tasapainotusohjelma Toimintakertomuksessa ei ole yhtenäistä selvitystä siitä, miten talouden tasapainotusta on tehty ja miten kukin tasapainotusohjelman tavoite on toteutunut. Lautakuntien toimintakertomuksista käy kuitenkin ilmi, että talouden tasapainotuskeinona on ollut edelleen suurelta osin talousarvion alimitoitus, jolloin vastuualueiden toimintaa on jouduttu supistamaan. Tasapainotuskeinona on ollut myös välttämättömien investointien ja kunnossapitotöiden siirtäminen, jolloin investointipaineista ja korjausvelasta on tullut kohtuuttoman suuria. Investointisumaa onkin päätetty alkaa purkamaan elinkaarimallilla, jotta rahoitustarve jakaantuu pidemmälle aikavälille. 8

9 Kuntalaissa sanotaan: Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämä tavoite on osin toteutunut. Talousarvion toistuva alimitoitus ei ole järkevää, koska se vinouttaa toimintaa. Alimitoitus antaa lisäksi luottamushenkilöille väärän kuvan taloudellisten voimavarojen riittävyydestä. Taloudellinen tavoite Taloudentasapainottaminen / alijäämät katettuna vuonna 2011 Välitilinpäätöskäytännön kehittäminen ja hyödyntäminen Taloudellisuus ja tehokkuus/vuosikate asukasta kohti Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui vuoden 2010 osalta, mutta koska tuloutettavia investointivarauksia ei enää ole, alijäämän kattamisessa tulee olemaan vaikeuksia. Talousarvio 2011 lienee alimitoitettu, koska sen toimintakate on 181 t pienempi kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Välitilinpäätös on lisännyt suunnitelmallisuutta ja päättäjien tarvitsemaa informaatiota, mutta talousarvion toteutumisen ja tilinpäätöksen tuloksen arvioiminen ei tällä kertaa onnistunut. Toimintakate oli 2,8 milj. heikompi ja tilinpäätöksen ylijäämä jäi 1,2 milj. VTP II:ssa arvioitua pienemmäksi. Kunnan omat toiminnat hoidettiin tehokkaasti. Vuosikate aleni hieman, mutta riitti kattamaan poistot. Kunnallisveron keskimääräinen kasvustrategiakaudella 5 % ja vero- % ennallaan Omavaraisuusasteen nostaminen. Tavoitteena 60 % v Kunnallisverotulot kasvoivat v ,8 % ja verotulot yhteensä ilman kiinteistöveron korotusta 3,9 %. Kiinteistöverojen korotuksen ansiosta verotulot nousivat yhteensä 5,7 %. Kehitys ei ollut tavoitteen suuntainen, vaan omavaraisuusaste laski edelleen vuoden %:sta 39 %:iin. 3.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Haukiputaan kunnan sisäinen valvonta on järjestetty päivitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan kunnassa on tietoisesti pyritty eliminoimaan niin sanottujen vaarallisten työyhdistelmien syntymistä. Uutta konserniohjetta ja omistajastrategiaa on valmisteltu sekä kehitetty konsernivalvontaa. Omistajapolitiikka ja konserniohje hyväksyttiin valtuustossa

10 3.4 Keskushallinto ja hallintopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut % 2 % 0 % Myyntituotot Maksutuotot 0 % 8 % 5 % 25 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot 98 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 62 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Keskushallinnon yhtenä tavoitteena oli riittävät peruspalvelut. Tavoitteeseen sanotaan reagoidun resurssien puitteissa. Tästä ei käy ilmi, onko tavoite toteutunut. Peruspalveluiden saatavuuden ja laadun mittareita on tästä syystä kehitettävä. Keskushallinnon tuloskorteissa on tavoitteita henkilöstön hyvinvoinnin ja työmotivaation parantamisesta. Vuoden 2008 työyhteisöindeksi onkin noussut hallintopalveluissa 66,0:sta 70,5:een vuonna 2010, mutta koko kunnassa indeksi on laskenut 68,8:sta 67,8:aan. Perusturvapalveluiden työyhteisö-indeksi laski kahdessa vuodessa 68,9:stä 66,8:aan ja oli alhaisin terveyspalveluissa (56,9). Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä varten osallistuttiin Terveempi Pohjois-Suomi koordinaatiohankkeeseen. Siihen liittyen perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmä valmistelemaan Haukiputaan hyvinvointikertomusta, joka hyväksyttiin valtuustossa Kertomuksessa esitetään seuraavat kehittämiskohteet, joihin tarvitaan lisäresursointia: 1) lasten ja nuorten hyvinvointi 2) vanhusten kotona asumisen tukeminen 3) kansansairauksien ennaltaehkäisy ja 4) psykiatrisen hoidon kehittäminen. Hyvinvointikertomuksen tuloksia hyödynnetään maakunnallisessa jatkovalmistelussa. Asunto-ohjelman laatiminen oli tavoitteena vuonna Sitä ei ole kuitenkaan aloitettu. 10

11 Toimintatuotot Toimintakulut % Myyntituotot 8 % Henkilöstökulut 1 % 25 % 73 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 23 % 13 % 56 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintatuotot Muut toimintakulut Hallintopalveluissa tavoitteena on muun muassa kunnan hallittu kasvu/suunnitelmallinen rakentaminen ja mittarina on hajarakentamisen määrä pienempi kuin 10 prosenttia omakoti- ja paritalotuotannosta. Tavoite ei toteutunut vuonna 2010, vaan hajarakentamisen osuus nousi edellisen vuoden 29 prosentista 35 prosenttiin. Osuus on kuitenkin laskenut vuosiin verrattuna. Henkilöstön koulutustavoite oli: Henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen käytetään vähintään 1 prosentti palkkasummasta. Tämä tavoite toteutui osittain. Tosin osa koulutuksista on ollut ilmaisia. Koko kunnan tasolla koulutusmäärärahoja käytettiin vain runsas kolmannes tavoitteesta. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoite on hyvä ja siihen tulee pyrkiä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hallintokuntien johtavat viranhaltijat huolehtivat alaistensa työntekijöiden tasapuolisesta kouluttamisesta. Monien tavoitteiden osalta jatkovalmistelun on ilmoitettu siirtyvän tehtäväksi uuden Oulun organisaatiossa. 3.5 Perusturvapalvelut Perusturvapalvelut jakaantuvat terveyspalveluihin eli perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon sekä sosiaalityöhön, vanhustyöhön ja päivähoitoon. Perusturvapalveluiden tilikauden tulos vuonna 2010 oli euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt perusturvalautakunnan vuoden 2010 talousarvion raamiksi euroa. Toimintatuotot Toimintakulut % 8 % 24 % Myyntituotot Maksutuotot 10 % 2 % 6 % 38 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot 55 % Tuet ja avustukset 44 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintakulut 11

12 3.5.1 Käyttösuunnitelma Perusturvalautakunta on hyväksynyt perustuvapalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2010, jossa on sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuihin sekä palveluasumisen vuokriin tehty pääosin 3 prosentin korotus. Kokonaispalkkakustannusten on arvioitu vähentyvän 1,1 prosenttia kun taas vakinaisen henkilöstön palkkakustannusten nousevan 1,5 prosenttia. Asiakaspalveluostojen kokonaiskasvuksi on arvioitu 4,8 prosenttia, joka johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvusta. Erikoissairaanhoidon menoja ei kuitenkaan ole voitu budjetoida sairaanhoitopiirin budjettiin varatulle tasolle. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelmaa on tasapainotettu lisäämällä tuloja ja vähentämällä menoja. Lisäksi kustannuksia on kohdistettu uudelleen kattamaan etenkin erikoissairaanhoidon menoja Tilinpäätös ja toimintakertomus Toimintakate on tilinpäätöksessä euroa. Vuoden 2010 talousarviossa toimintakate on arvioitu olevan euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan lisämäärärahaa 1 miljoonaa euroa perusturvapalveluiden raamiin erikoissairaanhoidon budjetoitua suurempia menoja varten. Muutettu toimintakate on siten euroa. Määrärahan korotuksesta huolimatta toimintakate on ylittynyt euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat ylittyneet talousarvioon nähden 2,9 prosenttia eli euroa. Ylitystä on kuitenkin euroa vähemmän kuin vuonna Toimintakulujen kasvu johtuu pääosin palvelujen ostojen kasvusta. Palvelujen ostoihin sisältyvät erikoissairaanhoidon menot, jotka olivat 17,7 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet vuodesta 2009 noin 7,7 prosenttia eli 1,872 miljoonaa euroa, mikä ei vastaa käyttösuunnitelmassa esitettyä 4,8 prosenttia kasvua. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 0,6 prosenttia, käyttösuunnitelman mukaan niiden odotettiin laskevan 1,1 prosenttia. Kunnan maksamien avustusten määrä kotitalouksille on pienentynyt vuodesta 2009 noin 0,107 miljoonaa euroa, kun niissä edellisenä vuonna oli kasvua 0,539 miljoonaa euroa. Toimintakulut TA + muutos TP 2010 TP 2009 TP Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuoden 2010 toimintakulut ovat kasvaneet 2009 vuodesta 3,8 prosenttia. Toimintakulujen nousu on kuitenkin hidastunut vuodesta 2008 vuoteen 2009, jolloin kasvua oli 9,7 prosenttia. 12

13 Toimintatuotot TA+ muutos TP 2010 TP 2009 TP Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 101,9 prosenttia eli kasvua on ollut euroa. Toimintatuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoden 2009 tilanteesta 0,6 prosenttia eli euroa Terveydenhuolto Erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2009 olivat euroa ja viime vuonna euroa eli kasvua oli euroa. Haukiputaan kohdalla kustannusten kasvu on ollut suurempaa kuin muilla jäsenkunnilla keskimäärin. Yhtenä syynä kasvuun ovat olleet muun muassa avohoitosuoritteiden määrän lisääntyminen. Hoitojaksojen ja hoitopäivien kokonaismäärä väheni, mutta vähemmän kuin jäsenkunnissa keskimäärin, toisaalta tutkimuksia ja hoitoa jonottavien haukiputaalaisten määrä väheni muita jäsenkuntia enemmän (hoitotakuu). Potilaita erikoissairaanhoitoon ohjautui terveyskeskuksen lisäksi myös yksityissektorilta, suoraan päivystyksen kautta ja toisten klinikoiden konsultoimana. Erikoissairaanhoidossa lisääntyi edelleen voimakkaasti (+38 prosenttia) psykiatrisen (aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrin) hoidon tarve. Vuoden 2010 talousarvioraamiin pääsemiseksi on mielenterveystyön ostopalveluihin käytettäviä määrärahoja kuitenkin pienennetty edellisestä vuodesta noin 12 prosentilla. Perusturvalautakunnalle on tilanteesta raportoitu Haukiputaan kunnan mielenterveyskeskuksessa on edelleen psykiatrian virka täyttämättä. Aikuispsykiatriassa on kolme psykiatrisen sairaanhoitajan tointa ja yksi osastosihteerin toimi. Yksikössä käy yksi konsultoiva psykiatri yhden päivän viikosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikalta. Muita psykologipalveluja on hankittu myös ostopalveluina. Matalan kynnyksen arvioinnille ja varhaiselle puuttumiselle ei ole riittävästi henkilöresursseja. Kunnan talouden tasapainottamistoiminnan tuloksena on luvulla lakkautettu Simppulanmäellä toiminut mielenterveyskuntoutujien päiväsairaala ja ryhmätoiminta. Perusturvapalvelut on pyrkinyt kehittämään mielenterveyskuntoutujien ryhmätoimintaa eri tavoin Vanhustyö Vanhustyössä panostettiin erityisesti avohoitoon ja kuntoutukseen. Omaishoidon tuella hoidettiin yhteensä 115 asiakasta. Omaishoidontuen piirissä oli 11 prosenttia yli 75-vuotiasta (tavoite oli 6%). Tuki myönnettiin kaikille myöntämiskriteerit täyttäville, joka aiheutti omaishoidon tuen määrärahan ylityksen. Kotihoidossa palveluja on kehitetty ottamalla käyttöön minimobiilit sekä siirtämällä asiakkaita koneelliseen lääkkeenjakoon. Loppuvuonna valmisteltiin myös yöhoitokokeilun aloittaminen vuonna

14 Ennaltaehkäisevässä työssä on panostettu vanhusten toimintakyvyn säilymiseen ja kaikille kotihoidon asiakkaille on tehty voima- ja tasapainotestaus (Voitas). Lisäksi Voitas -ryhmiä on järjestetty Revontalolla, Kiiminkijoen opistolla ja Jatulissa. Vanhusten päivätoiminta toimi edelleenkin Revontalon tiloissa ja ryhmä kokoontui kolme kertaa viikossa. Muistitestejä on vuoden aikana tehty 181 henkilölle ja muistilääkehoito on aloitettu 22 asiakkaalle. Asumispalveluissa saneerattiin kaksi lisäasuntoa, joten Kultasimpussa on yhteensä 23 asuntoa. Leppäkoti muutettiin vuoden 2010 alusta tehostetuksi palveluasunnoksi, joten kunnassa on nyt yhteensä 60 tehostettua palveluasuntoa ja neljä tuettua palveluasuntoa (rivitalo Tuomikoti). Tehostetuissa palveluasunnoissa asui 5,4 prosenttia 75-vuotiaista Sosiaalityö Sosiaalitoimisto muutti Kunnanvirastolta Ukonkaivoksen alueelle Uusien tilojen ja yhden työntekijän sisäinen siirto päivähoidon tulosalueelta sosiaalityöhön mahdollisti asiakaslähtöisen aikuissosiaalityön uudelleenorganisoinnin. Kuukaudessa käsiteltiin keskimäärin 375 toimeentulotuen hakemusta. Toimeentulotuen menot alittuivat talousarviossa johtuen työllisyystilanteen paranemisesta. 25 vuotta täyttäneitten nuorten kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuutta on laajennettu Ikärajan poiston tavoite oli aktiivisen sosiaalipolitiikan keino parantaa pitkään työttömänä olleiden 25 vuotta täyttäneiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, elämänhallintakykyä ja näin ehkäistä syrjäytymistä. Pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemiseksi on käynnistetty yhteistyö kunnan eri vastuualueiden kanssa. Työllistämismäärärahoilla on työllistetty 73 pitkäaikaistyötöntä kunnan eri yksiköihin sekä kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 44 asiakasta, joista 15 on ollut kolmannen sektorin tarjoamissa työpisteissä. Kunnan velvollisuus on järjestää mielenterveys- ja päihdepalveluita. Päihdehuollon palveluita ei voitu ohjata Oulun A-klinikalle johtuen A-klinikan resurssi vajeesta. Päihdehuollon ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvä sosiaaliohjaajan toimi jätettiin täyttämättä tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Lasten ja perheiden pahoinvointi näkyi lisääntyvinä kiireellisinä sijoituksina, joita tehtiin 25 vuoden aikana. Sijoituksia oli viisi enemmän kuin edellisenä vuotena. Lastensuojelun tarpeen selvityksen aloittamisesta päätetään seitsemän vuorokauden kuluessa Iastensuojeluilmoituksen saapumisesta ja selvitys on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Kiireelliset sijoitukset pyrittiin purkamaan heti, kun kotiuttaminen oli mahdollista. Vammaispalvelussa työntekijävaihdoksia oli kolme vuoden aikana. Vuoden 2010 aikana laitosasumista vähennettiin ja asiakkaat asuvat joko avohuollon yksiköissä tai omissa kodeissaan. Yöhoito ostettiin Onni- ja Ilonakotiin yksityiseltä palvelujentuottajalta asti, jonka jälkeen palkattiin vuoden loppuun yksi ylimääräinen hoitaja, jolla varmistettiin henkilöstön riittävyys ja hoidon turvallisuus. Vammaispalveluiden hakemusruuhka purettiin ajalla lisäresursoinnin avulla ja hakemukset saatiin lain edellyttämälle tasolle joulukuun loppupuolella Monipalvelukeskus Tsemppi työllisti 43 vajaakuntoista asiakasta ja uutena toimintana aloitettiin mielenterveyskuntoutujien ryhmätoiminta. 14

15 3.5.6 Päivähoito Martinniemen päiväkodin laajennus valmistui kesän aikana viidelle ryhmälle ja toiminta uusissa tiloissa alkoi Päiväkodin laajennuksesta huolimatta uusia päivähoitopaikkoja ei syntynyt, koska kuuden päivähoitoryhmän toiminta loppui kokonaan. Lasten määrä päiväkodeissa väheni kokopäivähoidossa kuudella lapsella, osapäivähoidossa samoin kuudella lapsella, väheneminen johtui esikoululaisten määrän pienenemisestä. Esiopetuksessa olevien lasten määrä oli keväällä päättyneellä lukukaudella 349 ja vastaava luku elokuussa alkaneella kaudella oli 307. Perhepäivähoidossa lasten määrä väheni 14 lapsella ja vuorohoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä väheni kymmenellä lapsella. Keväällä ei kaikille hoitopaikkaa tarvitseville lapsille saatu järjestettyä kunnallista hoitopaikkaa lakisääteisessä ajassa ja siksi osa perheistä siirtyi yksityiseen päivähoitoon, ja osa siirsi alkamispäivää elokuun alkuun. Kaikkiaan yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvoi 29 lapsella ollen vuoden lopulla 322 lasta. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 293 ja yksityisen hoidon tukeen varatut määrärahat alittuivat noin euroa. Kotihoidontuen piirissä olevien lasten lukumäärä vaihteli vuoden aikana suuresti, enimmillään lapsia oli heinäkuussa 732 lasta ja vuoden lopulla 605 lasta. Kotihoidon tuen määräraha ylittyi euroa (toteutuma 113,3 %). Päivähoidon tulot (sosiaalipalvelumaksut) jäivät huomattavasti alle arvioidun määrän, toteuma 87 prosenttia ( ). Elokuun alussa päivähoitomaksuihin tehty indeksitarkistus korotti korkeinta hoitomaksua 233 eurosta 254 euroon. Korkeampaa hoitomaksua maksaneiden hoitomaksut eivät välttämättä pysyneet korkeimmassa maksuluokassa. Monilta perheiltä hoitomaksu pieneni aiempaan verrattuna. Kuukausittain lähtevien laskujen määrä väheni, mikä kertoo perhekoon kasvusta aiempaan (lapsia / perhe enemmän ja perheelle menee vain yksi lasku), tällä on vaikutusta myös tulokertymään sisaralennusten vuoksi Hanketyö Vuoden 2010 aikana on osallistuttu seudulliseen Tukeva -hankkeeseen, jonka tavoitteena on muun muassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin, mielenterveyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen. Haukipudas on mukana Oulun seudun sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologiahankkeessa (v ) sekä Oulun seudun välityömarkkinahankkeessa. Vastuualueella toimittiin aktiivisesti Vireä kolmas sektori - hankkeessa, jonka tavoitteena on saada kolmas sektori merkittäväksi palvelujen tuottajaksi Haukiputaalla. 15

16 3.6. Sivistyspalvelut Talous Toimintatuotot Toimintakulut % 26 % 8 % 54 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 % 3 % 12 % 22 % 62 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sivistyspalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille opetus- ja vapaa-ajan palveluja, joilla edistetään kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Täten sivistyspalvelut vastaa Haukiputaan kunnan perusopetuksen, lukio-opetuksen järjestämisestä ja lasten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä vapaa-ajan palveluista, johon kuuluvat nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Haukiputaan sivistysstrategiaa voidaan kuvata kehittyvänä prosessina, jonka vaikutukset näkyvät niin opetuksen kuin vapaa-ajan alueilla. Yhtenä mittarina kehittyvästä toiminnasta voidaan nähdä tuloskorttien laadun taso, joka on viime aikoina kehittynyt myös toteutumisen arvioinnin osalta. Erityismaininnan ansaitsee myös Haukiputaan nuorten terveysliikuntaohjelman tekeminen vuosille Sen tavoitteena on kehittää nuorten terveysliikuntaa päämäärätietoisella monialaisella yhteistyöllä. Yllä oleva grafiikka kertoo sivistyspalvelujen toimintatuottojen, euroa, ja toimintakulujen, euroa, sisäisen jakauman. Toimintatuotot ylittyivät talousarvioista 46,5 prosenttia lähinnä vapaa-ajantoimen myyntituottojen nousuna, mikä johtuu erityisesti palvelumaksujen hintojen korottamisesta. Lisäksi tuottojen nousuun vaikutti lähinnä opetustoimen piiriin kuuluva tuet ja avustukset. Tähän kuuluvat mm. Opetushallituksen tukemat projektit, kuten perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen ja KELPO tehostetun opetuksen ja erityisen tuen hankkeet. Toimintakulut ylittyivät talousarviosta 4,1 prosenttia. Koska tuotot olivat ennakoitua suuremmat, oli sivistyspalveluiden tilinpäätöksen vuosikate euroa (103,4 %). Merkittävimmät ylitykset johtuivat ostopalveluissa, jossa erityisesti sairaalakoulussa opiskelevien, Oulun yliopistollisen sairaalan palveluja tarvitsevien määrä kasvoi ja opetuspäivän hinta nousi. Henkilöstökulut ylittyivät 3,6 prosenttia ennakoidusta. Lisäksi ylitykseen vaikuttivat Länsituulen koulun alkuun liittyvät päätökset, kuten esikouluratkaisut ja koulun alhaiset irtaimistopoistot. 16

17 Opetustoimi Yleisesti opetuksen puolella on havaittavissa, että erityisesti perusopetuksessa opiskelijamäärät ovat lisääntyneet muutaman tasaisemman kauden jälkeen. Syyskuun laskentapäivänä vuoden 2010 opiskelijamäärä oli 2 837, kun se kolmena edellisenä vuonna oli keskimäärin opiskelijaa vähemmän. Perusopetuksessa ala-asteen opetusryhmien keskimääräinen koko on ollut viime vuosina noin 20,0 opiskelijaa. Yläkoululaisten ryhmien keskiarvo oli 17,0 mikä on hieman edellisiä vuosia korkeampi. Perusopetuksen kustannukset opiskelijaa kohden arviointivuonna olivat euroa, kun edellisen vuoden vastaavat kustannukset olivat euroa. Tähän ovat vaikuttaneet osaltaan aikaisemmin edellä mainitut menojen lisäykset, kuten myös kuljetusoppilaiden määrän lisääntyminen muun muassa Kiviniemen koulun saneerauksesta johtuen. Lukiosta valmistui arviointivuonna ennätysmäärä ylioppilaita, eli yhteensä 115 johtuen siitä, että vuonna 2007 Haukiputaan lukioon hakeutui poikkeuksellisen paljon (163) opiskelijoita. Edellisen kahden vuoden keskiarvot ovat valmistuneissa noin 30 ylioppilasta vähemmän. Samoin lukioon hakeutui noina vuosina ( ) keskimäärin 30 opiskelijaa vähemmän. Lukion kustannukset opiskelijaa kohden olivat euroa, kun se edellisenä vuonna oli euroa Kirjastotoimi ja kulttuuritoimi Kirjastojen käyttö tasaantui edellisten vuosien ( ) voimakkaan kasvun jälkeen, joina vuosina lisättiin erilaisia aktiviteetteja kirjaston käyttämiseen. Samoin myös sivukirjastojen aukioloaikoja pidennettiin. Arviointivuonna asiakasmäärät ovat hiukan alentuneet, joskin lainojen määrä on hieman kasvanut ollen yli lainaa vuodessa. Riippumatta kehittyneestä toiminnasta ovat kunnan kirjastotoimen menot erittäin alhaiset, eli 40,89 euroa asukasta kohden, jossa on pientä kasvua edelliseen vuoteen. Kulttuuripuolella oli merkillepantavaa Teatterikuopan kävijämäärän voimakas kasvu vuonna Arviointivuonna kasvu pysähtyi, mutta saavutti kuitenkin määrän. Kulttuuritoimen kustannukset asukasta kohden olivat 2,89 euroa, joka on samansuuruinen kuin viime vuosien keskiarvo Liikuntatoimi ja nuorisotoimi Liikuntatoimessa on pyritty yhteistyössä nuorisotoimen, kolmannen sektorin ja Oulun seudun muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan väestön ja erityisesti nuorten liikunnan kehittämiseen erilaisin projektein. Sisäliikuntapaikoista mainittakoon uimahallin kävijämäärä , joka laski hieman edellisestä vuodesta siitä syystä, että aukiolopäiviä vähennettiin. Päivittäinen kävijämäärä 482 pysyi sen sijaan entisellään. Uimahallin nettokustannukset laskivat asukasta kohden edellisen vuoden 33,70 eurosta 32,74 euroon. Kokonaisuudessaan liikuntatoimen kustannukset ja liikuntapaikkojen kunnossapito asukasta kohden olivat yhteensä 77,47 euroa, jossa on noin kuuden euron nousu edelliseen vuoteen verrattuna. 17

18 Nuorisotoimintaan on viime vuosina panostettu. Edellisenä vuonna saatiin erityisnuoriso-ohjaajan toimi. Erityisesti Jatulin kävijämäärät ovat kasvaneet. Uusi nuorisovaltuusto on aloittanut vuoden alussa toimintansa nostaen esille kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Nuorisotoimeen panostaminen näkyy myös pienenä kustannusten nousuna. Kustannukset asukasta kohden olivat 12,55 euroa, joka määrä on erittäin maltillinen. Koko vapaa-aikatoimen kustannukset olivat tarkasteluvuonna asukasta kohden 183,72 euroa, jossa on lisäystä 5,6 prosenttia edelliseen vuoteen. 3.7 Tekniset palvelut Talous Toimintatuotot Toimintakulut % 24 % 3 % 1 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 % 8 % Henkilöstökulut 26 % 18 % 47 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintakulut Teknisten palvelujen tehtävänä on vastata kiinteistöjen ja kunnallistekniikan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta siten, että ympäristönsuojelu otetaan huomioon. Tavoitteena on toimivien kiinteistöjen ja liikenneyhteyksien tarjoaminen kuntalaisten käyttöön mahdollisimman hyvällä kustannus/laatusuhteella. Toiminnan toteutumisen mittareina käytetään mm. tiestön kuntoa, kiinteistöjen energiankulutusta ja terveellisyyttä ja säännöllisesti tehtäviä rakennustarkastuksia. Palvelujen toimivuutta mitataan käyttäjäkyselyillä, käyttäjäpalavereissa ja tavanomaisilla kuntalaispalautteilla. Yllä oleva grafiikka kertoo teknisten palvelujen toimintatuottojen euroa ja toimintakulujen euroa, sisäisen jakauman Toiminta Yhteistyö vesi- ja viemäriverkoston rakentamisessa ja kunnossapidossa Liikelaitos Haukiputaan Veden tarpeisiin on toiminut moitteettomasti. Ostopalveluja on käytetty kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittaviin koneisiin ja materiaalihankintoihin. Kaavoituksen kanssa hiotut yhteiset toimintatavat ovat vaikuttaneet siten, että yhteistyö on sujunut vuosi vuodelta paremmin. Yhteistyö uuden Oulun kanssa on tuonut vireyttä suunnitteluun. Toiminnan toteuttamiseen yhteistyö uuden ei ole 18

19 vaikuttanut, mutta Haukiputaan teknisen toimen edullisia toimintatapoja on voitu esittää uuden Oulun käyttöön. Kunnan kiinteistöihin on tehty pääasiassa korjauksia, joilla on pyritty parantamaan työntekijöiden työympäristön sisäilmaongelmia. Viemärirakentamista, johon on saatu myös kunnan ulkopuolista rahoitusta, on jatkettu. Tiestölle tehtyjen päällystystöillä teiden kunto on saatu pysymään ennallaan. Turvallisuutta on parannettu lisäämällä valaistujen teiden määrää. Teknisten palvelujen peruskorjaukseen tarvittavista määrärahojen niukkuudesta kertoo se, että tuloskortissa teiden kunnon ja valaistuksen tavoitetasoksi on asetettu ainoastaan tiestön kunnon pysyminen ennallaan, vaikka tiestön kunto Haukiputaalla on heikko. Palolaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna Rakentamisen kustannukset pysyivät hyvin talousarviossa. Oulu-Koillismaan uusi palolaitos otettiin käyttöön lokakuussa ja laitoksen toiminta alkoi välittömästi. Tarkastuslautakunta on palolaitokselle tekemällään vierailulla todennut, että käyttäjät ovat uusiin, ajanmukaisiin tiloihin tyytyväisiä. Rakennuslupia myönnettiin 461, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä asuinrakennuksille myönnettiin 82. Alla oleva kuva näyttää asuinrakennuksille myönnettyjen lupien prosentuaalinen osuuden kehityksen kaava % kaava up % Kaava-alueen ulkopuolelle myönnettyjen asuinrakennusten rakennuslupien määrä on kasvanut 35,4 prosenttiin edellisen vuoden vajaasta kolmanneksesta (28,8%). Suuntaus suunnittelutarverakentamisen lisääntymisestä ei ole toivottavaa, sillä kunnallistekniikan rakentaminen ja muiden palvelujen tarjoaminen tehokkaasti ja taloudellisesti edellyttää suunnitelmallisuutta rakentamiseen. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen osalta on tärkeää, että luottamushenkilöiden ja viranhaltioiden välillä on saumaton yhteistyö ja yhtenäinen näkemys kunnan kehittämisestä. Jotta järjestelmä toimii, on suunnitelmat tehtävä riittävän pitkällä aikajänteellä. Tuloskorttien mukaan tavoitteena on ollut, että kehityskeskustelut käydään vuoden aikana kaikkien työntekijöiden osalta ja asetettu tavoite on toteutunut. Myös tarvittaviin, ammattitaitoa ylläpitäviin 19

20 koulutuksiin on voitu osallistua. Organisaation ja uusien toimintojen kehittämistä sekä johtamisjärjestelmän tarkistamista on tehty yhteistyössä Uuden Oulun toimintojen suunnittelun kanssa. Uuteen Ouluun siirtymistä tekninen toimi pitää kehityksen kannalta positiivisena ja se onkin ensimmäisiä sinne siirtyviä organisaatioita. Alustavan aikataulun mukaan tekniset palvelut siirtyvät Uuteen Ouluun KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN JA LIIKELAITOKSEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 Haukiputaan Kehitys Oy Tavoite 1. Toimitilojen vuokrausaste vähintään 80 % Haukiputaan Kehitys Oy:n toimitilojen vuokrausaste oli vuoden 2010 lopussa 77,2 prosenttia. Tavoitetta ei täysin saavutettu, mutta vuokrausaste nousi edellisestä vuodesta. Suurten tilojen kysyntä oli edelleen heikkoa. Tavoite 2. Yrityspalveluiden vaikuttavuuden lisääminen Yhtiön yrityspalvelutoiminnalla tavoitellaan myönteisiä asiakasvaikutuksia kuten menestyvää alkavaa yritystoimintaa ja yritysten kasvua. Palveluiden vaikuttavuutta yhtiö on pyrkinyt aikaansaamaan asiakastarpeisiin pohjautuvalla monipuolisella palveluvalikoimalla ja laajan asiantuntijaverkoston käytöllä. Asiantuntijaverkostoa on saatu Iin ja Haukiputaan yhteisen ESR -rahoitteisen Hai - hankkeen kautta. Vuonna 2010 uusia yrityksiä perustettiin Haukiputaalle 72. Uusien yritysten määrä on maan korkeimpia asukaslukuun suhteutettuna. Tavoite 3. Holstinmäen vetovoiman parantaminen yritysten sijaintipaikkana. Hanke käynnistyi vuonna 2010 ja sai EAKR-rahoitusta. 20

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot