MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Joni Salminen KTT, markkinointi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014"

Transkriptio

1 MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ Joni Salminen KTT, markkinointi 2014

2 MINUSTA Joni Salminen kauppatieteiden tohtori Osaamisalueet: Digitaalinen markkinointi Startupit Alustat, kaksisuuntaiset markkinat (platforms, two-sided markets) Hakukonemarkkinointi (search-engine mktg) Joukkoistaminen (crowdsourcing) Joukkorahoitus (crowdfunding). Yhteys: Puh

3 SINUSTA Miksi olet kurssilla?

4 KURSSIN TAVOITE Oppia markkinoinnin peruskäsitteet, markkinoinnillinen tapa ajatella ja ymmärtää miten markkinointiajattelua voi hyödyntää omalla alalla. Tänään: markkinoinnin määritelmä markkinointisuuntaukset markkinointi tieteenä markkinointiajattelu.

5 AIKATAULU Pvm Luento Johdatus markkinointiin Markkinoinnin väitös: Startup dilemmas: Strategic problems of early-stage platforms on the Internet Markkinoinnin teoriat I Markkinoinnin teoriat II Markkinointi käytännössä Markkinointi kansainvälisessä ympäristössä (Elina Pelto) Kysymyksiä?

6 #MÄÄRITELMÄ

7 KESKUSTELU Mitä markkinointi on? Markkinointi tarkoittaa koko liiketoimintaa tarkasteltuna lopullisen tuloksensa eli asiakkaan näkökulmasta. (Drucker, 1954). Yhä ajankohtainen näkemys! Markkinointikeskeisyys ja asiakaslähtöisyys ovat vastakohtia tuotanto- tai myyntikeskeisyydelle. 7

8 Markkinointi voidaan jakaa kolmeen kenttään: 1. Käytäntö 2. Tutkimus (tiede) 3. Oppi (konsultit) MARKKINOINNIN OSA-ALUEET Markkinointi käytäntönä Markkinointi tieteenä Kurssilla puhutaan kaikista kolmesta. Markkinointi oppina 8

9 MITÄ MARKKINOINTI EI OLE? halpoja kikkoja ihmisten pakottamista tai huijaamista pelkkää mainontaa (tai mielikuvien luontia) pelkkää myyntiä pelkästään yritysten harjoittamaa toimintaa.

10 MITÄ MARKKINOINTI ON? markkinointiviestintää (ja mitä tahansa muuta viestintää) psykologiaa: inspiroimista, hauskuuttamista, suostuttelua halun ja tarpeen syntymisen kannustamista sen selvittämistä, mitä markkinoilla halutaan ja tarvitaan (kohtaanto-ongelman ratkaiseminen) myynnin tukemista ja itse myymistä (ainakin ideoiden) Harrin näkemys: Ei ole oikean liiketoiminnan päälle liimattua höttöä, vaan strateginen kysymys yritysten liiketoiminnassa. (Ei välttämättä vain markkinointiosaston tekemää.) Markkinointi keskittyy asiakkaiden tarpeisiin ja asiakasarvon luontiin.

11 KESKUSTELU Markkinoinnin pääasiallinen tavoite on tukea myyntiä."

12 MARKKINOINTI YRITYKSISSÄ 1. yksi toiminto yrityksessä vs... Markkinointi- ja myyntiosasto Tuote, kanava, hinnoittelu ja markkinointiviestintä 2. yrityksen koko liiketoimintaa ohjaava filosofia The marketing concept (McKitterick, 1957): It is customer-oriented, integrated, profit-oriented philosophy of business. Markkinaorientaatiolla eli markkinalähtöisyydellä tarkoitetaan koko liiketoimintaa ohjaavan markkinointifilosofian toteuttamista käytännössä. 12

13 KESKUSTELU Mikä on sinun oppialasi yhteys markkinointiin? Markkinointi ja Kansantaloustiede (peruskäsitteet) Psykologia (suostuttelu, havainnointi) Sosiologia (ryhmäkäyttäytyminen) Filosofia (etiikka).

14 #SUUNTAUKSET

15 TUOTANTOSUUNTAUTUMINEN Huomio tuotannossa Kysyntä ei ollut ongelma: markkinointi oli lähinnä jakelua Asiakkaiden toiveita ei käsitelty kovinkaan hienojakoisesti (Muista kuitenkin Ford & auton väri.) 15

16 MYYNTISUNTAUTUNEISUUS Automaation ja tuotantomenetelmien kehitys Tuotantoa paljon miten myydä tuotteet? mainonta ja muut menekinedistämistoimenpiteet Tuote annettu tekijä Asiakkaiden toiveita ei juuri huomioitu kaupantekohetkellä tai sen jälkeen. 16

17 KYSYNTÄSUUNTAUTUNEISUUS 1960-luku Kilpailu kiristyy, ostajan markkinat Tuote ei ole annettu tekijä miten erottua kilpailijoista: differointi, asiakkaiden tarpeet Markkinoinnin rooli yrityksissä kasvaa Markkinointimixin, 4P:n, läpimurto (McCarthy, 1960) Product, tuote Price, hinta Place, jakelu Promotion, viestintä. 17

18 ASIAKASSUUNTAUTUNEISUUS Asiakas liiketoiminnan lähtökohta Asiakassuuntaisuuden yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana on asiakkaiden segmentointi tarpeiden, arvomaailman, kulutustapojen ja elämäntyylien mukaan Yrityksen tavoitteena yksilöllisesti palveltu, tyytyväinen asiakas sekä toiminnan hyvä kannattavuus. (Customer is king) 18

19 KESKUSTELU Voiko ilmetä ongelmia, jos asiakkaiden tarpeet ohjaavat liiketoimintaa? Jos kyllä, millaisia? No ainakin Asiakkaiden tarpeet voivat olla haitallisia ympäristölle tai ristiriidassa muiden yksilöiden tai ryhmien tarpeiden kanssa Asiakkaiden tarpeiden ratkominen ei ole sama kuin maailman suurten ongelmien ratkomista (nälänhätä, sodat). Jos yritys keskittyy nykyisiin tai menneisiin tarpeisiin, ei päästä kiinni piileviin tai tuleviin tarpeisiin. Muna-kanaongelma: missä määrin markkinointi luo tarpeita? (tarve vs. halu)

20 (AND BEYOND ) palvelujen markkinointi IHIP, SERVQUAL, blueprint service science / service dominant logic integroitu markkinointiviestintä suhdemarkkinointi (Grönroos) yritysverkostot (IMP, Aino Halinen-Kaila) digitaalinen markkinointi hakukonemarkkinointi sosiaalinen media konversio-optimointi sisältömarkkinointi kasvuhakkerointi. fragmentoituminen?

21 MARKKINOINTIAJATTELUN KEHITYS Markkinoinnin instituutiot, funktiot Markkinointiosasto Markkinointi yrityksen liiketoiminnan ytimeen Asiakastyytyväisyys Sosiaalinen & taloudellinen prosessi, Molemminpuolinen arvonluonti Tuotantosuuntaisuus Kysyntäsuuntaisuus Holistinen markkinointi? Myyntisuuntaisuus Asiakassuuntaisuus SDL 4P Palvelujen markkinointi Segmentointi Markkinaorientaatio Brändit Suhdemarkkinointi Verkostot

22 #TIEDE

23 MARKKINOINTI TIETEENÄ Markkinointitieteellä viitataan tutkimukseen, joka pyrkii kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään markkinoinnin aihepiireihin liittyviä ilmiöitä tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattaen. Teoriaperusta on mikrotaloustieteessä, mutta vaikutteita muista ihmistieteistä, esimerkiksi psykologiasta, sosiaalipsykologiasta ja sosiologiasta omaksuttiin markkinointitieteeseen jo hyvin aikaisessa vaiheessa. 23

24 MITÄ MARKKINOINTITIEDE TUTKII? Markkinointitiede on koko olemassaolonsa ajan laajentunut ja pirstaloitunut ei yhtenäistä teoriaa (vrt. luonnontieteet) koulukunnat, paradigmat Nykynäkemyksen mukaan markkinointitiede tutkii arvonluomista ja/tai vaihdantasuhteita ja suhteiden eri osapuolien vaihdantaan liittyvää käyttäytymistä. Yksi tapa jäsentää markkinoinnin tutkimusta on jakaa se neljään keskeiseen osa-alueeseen: 24

25 1. MARKKINOINNIN JOHTAMINEN Näkökulma markkinoivan organisaation, jolloin puhutaan markkinoinnin johtamisen näkökulmasta (marketing management, strategic marketing). Silloin ollaan kiinnostuneita markkinoijien toiminnasta ja ajatuksista. marketing warfare (Ries & Trout, 1986) Voitonmaksimointi, markkinaosuuden kaappaus, top-of-themind-brändäys Esimerkki: Miten yritys voittaa kilpailijat tietyssä tilanteessa? (PIMStutkimus) 25

26 2. OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Organisatorisen tai kuluttaja-asiakkaan näkökulma, jolloin voidaan vastaavasti puhua organisaatioiden ostokäyttäytymisestä tai kuluttajakäyttäytymisestä. Kiinnostuksen kohteina ovat ostajien toiminta ja ajatukset. Mitä, miksi, miten ja milloin asiakkaat etsivät tietoa, ostavat tuotteita ja käyttävät niitä ja miten kokevat tämän kaiken? Esimerkki: Miten yritykset valitsevat päätoimittajiaan? Miksi sinä ostat tietyn brändin tuotteita? (CCT, consumer culture theory) 26

27 3. VAIHDANTASUHTEET Myyjien ja asiakkaiden näkökulmat voidaan myös yhdistää, jolloin ollaan vuorovaikutteisten vaihdantasuhteiden ja verkostojen teoriamaailmassa. Transaktio vs. suhde (Dwyer et al., 1987) Millaisia suhteita ja verkostoja on olemassa, miksi niitä on, miten ne syntyvät, kehittyvät ja toimivat ja mikä kehitystä ja toimivuutta selittää? Esimerkki: Miten liikesuhteet kehittyvät ajassa? (IMP-tutkimus) 27

28 4. MARKKINOINNIN INSTITUUTIOT Markkinointi voidaan nähdä makrotason instituutiona, jolla viitataan paitsi jakelujärjestelmään myös esimerkiksi mielikuvien luomiseen ja kulutuksen kulttuuriin; eräänlaiseen globaaliin tajuntateollisuuteen, joka vaikuttaa meihin kaikkiin ja lähes jokaiselle elämänalueelle (Panula). Milloin, miten, missä ja miksi vaihdannan mahdollistavat instituutiot ovat syntyneet ja kehittyneet ja millaisia seurauksia markkinointijärjestelmällä on yhteiskunnalle ja luonnonympäristölle? Esimerkki: Millä tavoin epäeettinen tai tiedostomaton markkinoija tuhoaa ympäristöään? (ecological economics, green economics; problem of the commons) 28

29 #AJATTELU

30 KESKUSTELU Miten voit itse hyödyntää markkinointia? kun haet työpaikkaa, sinun on pakko myydä itsesi verkostoitumalla kun olet töissä missä tahansa organisaatiossa, joudut myymään ideoitasi joudut myymään ideoita myös kavereille, tyttö- /poikaystävälle, omille lapsille, jne.

31 THINK ABOUT IT. Jokaisella on asiakas, palvelu ja kilpailuetu. mikä on sinun palvelusi? (mitä teet?) kuka on sinun asiakkaasi? (kuka sinun täytyy pitää tyytyväisenä?) mikä on sinun kilpailuetusi? (mitä osaat tehdä suhteellisesti paremmin kuin muut?) Eri tilanteissa ja rooleissa on eri asiakkaat, palvelut ja kilpailuedut.

32 Kiitos huomiosta! (Ensi viikkoon ) 32

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen Pro gradu -työ

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Asiakkaan tiloissa myytävien finanssituotteiden markkinointistrategian muodostaminen Case-tutkimus Alexandria Consulting Group

Asiakkaan tiloissa myytävien finanssituotteiden markkinointistrategian muodostaminen Case-tutkimus Alexandria Consulting Group Asiakkaan tiloissa myytävien finanssituotteiden markkinointistrategian muodostaminen Case-tutkimus Alexandria Consulting Group Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Lauri Kymäläinen 2010 Markkinoinnin

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA

KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA KUUROT MATKAILUYRITYSTEN ASIAKKAINA Mari Lindholm Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viittomakielentulkin koulutusohjelma Viittomakielentulkki (AMK) TIIVIS TELMÄ Mari Lindholm

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa Sami Kärnä, hallintotieteiden maisteri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio sami.karna@hut.fi Juha-Matti Junnonen, tekniikan lisensiaatti Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot