TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPPAKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen lähtökohdat, tarkoitus ja rajaus Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät GRID -SEMINAARI HENKILÖSTÖHALLINNOLLISENA TOIMENPITEENÄ Yritys ja sen henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Johtohenkilöstön kehittäminen Organisaation kehittäminen (OD) Grid -seminaari henkilöstöhallinnon osana Grid seminaari Grid ohjelman osana Grid -teoria Grid ohjelma Oppimisen tieteellinen menetelmä Työskentely Grid -seminaarissa Grid -seminaarin opiskelumenetelmät Grid seminaarin tavoitteet Kokonaisnäkemys Grid seminaarista ja sen mahdollisista vaikutuksista TUTKIMUKSEN SU0RITTAMINEN Tutkimuskohteena oleva yritys Kyselylomakkeen laadinta Kyselyn suorittaminen Aineiston analysointi... 42

3 3.5. Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja yleistettävyys TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA Taustamuuttujien jakautuminen Asenne Grid-seminaaria, erityisesti sen tehokkuutta kohtaan Yksittäisen johtajan johtamistoiminnan muuttuminen Johtajan käyttäytymisen muuttuminen Esimiehen käyttäytymisen muuttuminen Työtoverin käyttäytymisen muuttuminen Yksilön toiminnan muuttuminen Ryhmän toiminnan muuttuminen Koko organisaation toiminnan muuttuminen YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA L Ä H D E LU E T T E L O... 97

4 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen tausta Yritysten toimintaedellytykset muuttuvat jatkuvasti teknistyvässä ja kasvavassa talouselämässä. Tähän on ollut mm. seuraavia syitä, joista osa on yrityksen sisäisiä, osa ulkopuolisia 1 : 1. Yritykset ovat tulleet suuremmiksi. 2. Yritysten rakenne on tullut entistä monimutkaisemmaksi. 3. Yritysten kasvusta johtuu, että kunkin henkilön tehtävät ovat tulleet yhä suppeampialaisiksi; yrityksissä on siten erikoistuminen 1isä 4. Yritysten tavoitteet ovat tulleet monipuolisemmiksi. 5. Yhteiskunnan yritykseen kohdistamat vaatimukset, rajoitukset ja odotukset ovat lisääntyneet. Näiden ja monien muiden yleisten yhteiskunnallisten muutosten seurauksena on syntynyt tarve parantaa yritysten tehokkuutta. Tämä parantamistoiminta voi kohdistua esimerkiksi seuraaville alueille 2 : 1. Tuotteet ja palvelut 2. Rakennukset, koneet, laitteet ja muut fyysiset investoinnit 3. Ulkopuolelta hankittavat materiaalit ja palvelukset 4. Rahoitus 5. Organisaatio ja toiminnot 6. Henkilöstö Organisaation tehokkuuden parantaminen eli organisaation kehittäminen on näistä keskeisellä sijalla. Se voidaan jakaa 1 Tuominen 1972 s Yrityksen kasvu 1973 s. 33

5 2 kahteen pääosaan: teknokraattiseen organisaation kehittämiseen ja humanistiseen organisaation kehittämiseen 1. Näistä ensimmäinen sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä: budjetointimenetelmät, suunnittelu- ja kontrollimenetelmät, työntutkimusmenetelmät ja jotkut päätöksentekoprosessiin liittyvät mallit. Humanistinen organisaation kehittäminen puolestaan tarkoittaa organisaatiossa vallitsevien ihmissuhteiden kehittämistä 2. Tärkeäksi edellytykseksi organisaation kehittämistoiminnalle on noussut yritysjohdon kyvykkyys yritysten sisäisten ristiriitojen hallitsemiseksi 3. Yritysten johtohenkilöille asetettavat vaatimukset ovat korostuneet ja koulutuksen merkitys on lisääntynyt huomattavasti. Enää ei esimerkiksi katsota, että johtajaksi synnytään ts. että johtajalla olisi myötäsyntyisesti sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka erottavat heidät tavallisista ihmisistä ja auttavat heitä kohoamaan johtaviin asemiin. Nykyisen käsityksen mukaan johtajaksi kehitytään jos kohta on niin, että toisten on luontaisten edellytystensä p helpompi kehittyä johtamistehtävien mittaisiksi kuin toisten ja joistakin on melko mahdotonta kehittää hyviä johtajia. Tämän päivän liikkeenjohtajan tunnustetaan tarvitsevan jatkuvaa, eliniän kestävää koulutusta ja kehittämistä 4. Yrityksillä onkin nykyään mahdollisuus kouluttaa johtajistoaan mitä erilaisimmilla koulutusohjelmilla, joita tarjoavat liike-elämän ammattiyritykset. Näiden ohjelmien tehosta ja hyödystä ollaan kovastikin eri mieltä. Ainakin yritykset pitävät niitä hyödyllisinä, koska useat koulutuskurssit ovat levinneet varsin laajaan suosioon ympäri maailmaa. Toisaalta taas eräät tutkijat suhtautuvat epäillen kurssien tehoon. Takala toteaa 5 Uudet johtajakoulutusmenetelmät - 1 ks. Leppänen R s Organisaation kehittäminen 1972 s. 6 3 ks. Normann Miettinen Takala 1973 s. 101

6 3 sensitivity training ja managerial Grid - tähtäävät samaan päämäärään vaikka hieman eri teitä. Molemmat käyttävät samaa menete1mä tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilö joutuu näissä ryhmän koulutettavaksi. Hänet pakotetaan näkemään oman käyttäytymisensä urat ja kommunikointia ehkäisevät tekijät. Vaikka tässä ei missään tapauksessa ole kyse psykoterapiasta, henkilöhistorian perusteella tapahtuvasta uudelleen kasvattamisesta, koulutuksella pyritään käyttäytymisen muutoksiin. Oikein hoidettuna tähän todella päästäänkin. Takalan mukaan positiivisia vaikutuksia ei ole kuitenkaan saavutettu, vaikka hän tähän teoreettisesti näkeekin olevan mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia toista Takalan mainitsemaa koulutusmenetelmää, Grid seminaaria (managerial Grid). Tavoitteena on selvittää, minkälainen suhtautuminen vallitsee erään yrityksen toimihenkilöiden joukossa Grid -seminaaria kohtaan ja mitä vaikutuksia seminaarista on ollut kyseisten toimihenkilöiden osallistuttua seminaariin Tutkimuksen lähtökohdat, tarkoitus ja rajaus Grid - seminaarin perustavoitteena on saada osanottajat ymmärtämään erilaisten johtamistyylien erot ja tunnistamaan oma johtamistyylinsä sekä se, miten parhaaseen eli 9/9 -tyyliin päästän. Näiden taitojen oppimisella pyritään ihmisten välisten kommunikaatioesteiden poistamiseen, jonka seurauksena on organisaation koko toiminnan tehostaminen 1. Yksilön käyttäytymisen muuttuminen voidaan kuvata seuraavan kuvion mukaan 2 (kuvio 1 s. 4): 1 ks. Leppänen L s Hersey Blanchard 1976 s. 12

7 4 Kuvio 1. Ihmisen käyttäytymisen muuttuminen Grid -seminaarin tavoitteena on lisätä yksityisen johtajan tietoa johtamistoiminnasta. Tiedon lisäännyttyä on vuorossa asenteiden muuttuminen ja viimein ryhmän käyttäytymisen muuttuminen. Suoritettavan tutkimuksen ongelmaksi muodostuu se, miten Grid -seminaarin opit on pystytty hyödyntämään esimiestehtävissä toimivien henkilöiden jokapäiväisessä johtamistoiminnassa. Yksittäisen johtajan johtamistoimintaan vaikuttavat pelkistetysti seuraavat asiat: ihmiset ja työn sekä organisaation asettamat tehtävät. Asiaa havainnollistaa kuvio 2 1. Kuvio 2. Johtajan toimintaan vaikuttavia tekijöitä Johtajan käydessä Grid -seminaarin saattaa hänen käyttäytymisensä muuttua. Tätä käyttäytymisen muutosprosessia kuvaa kuvio vrt. Perustietoa 1976 s. 27 ja Rohlin 1974 (II) s vrt. Heikkilä 1973 s. 3

8 5 Kuvio 3. Käyttäytymisen muutosprosessi Kuvion 3 ylemmässä osassa on esitetty johtajan työtilanne ennen Grid seminaaria. Hänen käyttäytymiseensä vaikuttaa sekä esimies, kollegat, alaiset että toimesta ja organisaatiosta aiheutuvat muut seikat, samaten kun itse johtaja vaikuttaa näihin, ts. johtaja on vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa. Käytyään Grid -seminaarin johtajan tiedot ovat lisääntyneet, hänen asenteensa johtamistoiminnan toteuttamiseensa on muuttunut ja hänen käyttäytymisensä muuttuminen vaikuttaa ympäristöönsä, jonka reagoimisesta aiheutuu 1 puita koko työtilanteen muuttuminen. Santalainen esittää Grid -seminaarin käsitteelliseksi viitekehykseksi seuraavan 1 : 1 Santalainen 1976 s. 20

9 6 Kuvio 4. Grid -seminaarin käsitteellinen viitekehys Kuvion mukaan yksilön arvot, odotukset, asenteet ja olettamukset vaikuttavat suoranaisesti kahteen asiaan: johtamistoimintaan ja organisaatioon. Nämä puolestaan ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa, samalla kun ne vaikuttavat yksilöön. kolmen tekijän yhteistuloksena on organisaation jäsenten subjektiivinen kokemus oman työyhteisönsä sisäisestä ympäristöstä eli syntyy organisaatioilmasto, joka määrittää organisaation tehokkuuden. Organisaation tavoitteena olla 9/9 - organisaatioilmasto eli tehokas ja terve -ilmasto, jolloin organisaatio käyttää resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suoritettavan tutkimuksen tarkoituksen voidaan kaksijakoinen: yhtäältä teoriaosassa pyritään kartoittamaan johtamiskoulutus osana henkilöstöhallintoa ja muodostamaan malli, joka kuvastaa Grid - seminaarin mahdollisia vaikutuksia yksilöön, ryhmään ja koko yritykseen. Toisaalta tutkimuksen empiirisessä osassa on tarkoituksena testata

10 7 muodostettua mallia eräässä yrityksessä. Tällöin tutkimuksen tarkoitusta pyritään tutkimaan seuraavien tutkimusongelmien kautta: 1. Millainen asenne osallistujilla on Grid -seminaaria kohtaan, erityisesti seminaarin tehokkuutta kohtaan. 2. Miten yksittäisen johtajan johtamistoiminta: ohjaus, suunnittelu, päätöksenteko, delegointi ja valvonta, on muuttunut Grid -seminaarin seurauksena. Tämä tutkimusongelma jakautuu kolmeen osaan, joissa vastaaja arvioi ensin oman johtamiskäyttäytymisensä muuttumisen, sitten oman esimiehensä johtamistoiminnan muuttumisen ja viimein työtoverin käyttäytymisen muutoksen. 3. Miten ryhmän toiminta on muuttunut sen jäsenten osallistuttua Grid -seminaariin. 4. Miten koko organisaation toiminta on muuttunut Grid koulutusohjelman seurauksena. Ehdoton pääpaino tutkimuksen empiirisessä osassa on yksittäisen johtajan käyttäytymisen muuttumisessa. Tämä johtuu siitä, että Grid -seminaari pyrkii nimenomaan kouluttamaan yksilöitä, jonka seurauksena, mikäli osallistujat sisäistävät opetetut asiat, on ryhmän toiminnan ja organisaation toiminnan tehostuminen. Grid -seminaarin kehittäjien Blaken ja Moutonin mukaan Grid -seminaarista on useita eri vaikutuksia, joiden seurauksena tuotanto ja voitot kasvavat, kustannukset vähenevät, ylennysperiaatteet muuttuvat ja ihmisten väliset suhteet paranevat 1. Tämä tutkimus rajataan koskemaan vain yksittäisen johtajan johtamiskäyttäytymisessä havaittuja muutoksia ja ryhmätoiminnassa ja koko organisaatiossa tämän seurauksena havaittuja muutoksia. 1 Development Programs 1978 s. 1

11 Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät Tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys on luotu kirjallisuustutkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimuksessa on käytetty hyväksi englannin- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita. Teoreettinen viitekehys on esitetty luvussa 2. Kirjallisuustutkimuksen avulla luotua mallia on testattu empiirisellä aineistolla, joka hankittiin kyselylomakkeella (liite 1). Kyselylomake toimitettiin kaikille niille kohdeyrityksen toimihenkilöille, jotka ovat osallistuneet seminaariin. Empiirisen tutkimuksen suorittaminen ja siitä saadut tulokset on selostettu luvuissa 3 ja 4.

12 9 2. GRID -SEMINAARI HENKILÖSTÖHALLINNOLLISENA TOIMENPITEENÄ 2.1. Yritys ja sen henkilöstöhallinto Yrityksen voidaan sanoa harjoittavan liiketoimintaa. Tämän toiminnan suorittamiseksi tarvitaan erilaisia panoksia, joiden muokkauksen jälkeen yritys myy tuotoksensa asiakkaille. Panosten muokkaukseen yritys tarvitsee kahdenlaisia resursseja: inhimillisiä ja fyysisiä resursseja. Näiden resurssien ohjaamiseksi tarvitaan hallintoa, joka ohjaa yrityksen toimintaa. Kuvio 5 Yritys sosiaalisena järjestelmänä 1 Yllä olevassa kuviossa on esitetty yritys sosiaalisena järjestelmänä. Tällöin yritys nähdään osana ulkojärjestelmää, joka vaikuttaa yritykseen eri intressanttien kautta. Yrityksen sisäjärjestelmä puolestaan syntyy muokkauksesta ja tämän 1 Fiippo 1976 s. 29

13 10 hallitsemisesta, joka jakautuu suunnitteluun, organisointiin, ohjaukseen ja valvontaan. Yrityksen hallinnon kokonaisuus voidaan jakaa resurssien mukaisesti. Inhimillisten resurssien hallinto on osa yritystoimintaa. Tällöin voidaan yrityksen henkilöstöhallinto erottaa omaksi osakseen, johon kuuluvat seuraavat toiminnot 1 : 1. Henkilöstöpolitiikan suunnittelu ja seuranta 2. Henkilöstösuunnittelu 3. Henkilöstöhankinta 4. Palkkahallinto 5. Henkilöstön perehdyttäminen 6. Henkilöstön kehittäminen 7. Sisäinen tiedotustoiminta 8. Henkilöstöohjaus 9. Muu henkilöstöhallinto 2.2. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen on siis osa yrityksen henkilöstöhallintoa. Kehittämisen tavoitteena on vaikuttaa henkilöstön tieto-, taito- tai asennemuutosten avulla organisaation suoritus- ja muuntumiskykyyn antamalla henkilöstölle toiminnan kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja sekä luomalla tehtävien hoitamista edistävää asennoitumista ja yhteistyökykyä 2. Tavoitetta havainnollistaa kuvio 6 3 (Ks. s. 11). 1 Paim Voutilainen 1974 (I) s Henkilöstöhallinnon 1975 s. 4 3 Rajamäki Voutilainen 1975 s. 27

14 11 Kuvio 6. Henkilöstön kehittämisen tavoite Henkilöstön kehittämismuodot voidaan jakaa seuraavan kuvion mukaisesti 1 : Kuvio 7. Henkilöstön kehittämismuodot 1 STK-LK 1972 s. 34

15 12 Kuviossa 7 on jaoteltu henkilöstön kehittämistoimenpiteet itse toimenpiteiden mukaan. Toisaalta henkilöstön kehittäminen voitaisiin jakaa kohderyhmän mukaan. Tällöin operatiivisen organisaatiotason ja johtotason toimenpiteet olisivat erikseen, vaikkakin itse kehittämismuodot pysyisivät kuvion 7 mukaisina. Asiaa voidaan lähestyä niin, että tarkastellaan mitä tieto ja taitoja eri organisaatiotasoilla työskentelevät toimihenkilöt tarvitsevat. Operatiivisen tason toimihenkilöiden koulutus sisältää tällöin työn suoritukseen läheisesti liittyvän tietouden ja taitouden kehittämisen. Johtohenkilöiden koulutus sisältää tällöin lähinnä johtamistaidollisten ja hallinnollisten vaatimusten aiheuttaman koulutuksen. Asiaa havainnollistaa kuvio 8 1. Kuvio 8. Organisaatiotason vaikutus kehittämistoiminnan sisältöön Edellisen perusteella voidaan tehdä seuraava kahtiajako: henkilöstön kehittäminen voidaan jakaa johtohenkilöstön kehittämiseen ja suoritushenkilöstön kehittämiseen. Tätä havainnollistaa kuvio 9 (s.13). 1 vrt. Palm Voutilainen 1974 (II) s. 377

16 13 Kuvio 9. Henkilöstön kehittämisen jakaantuminen kohderyhmän mukaan 2.3. Johtohenkilöstön kehittäminen Flippo jakaa johtajan kehittymistarpeen koulutukselle asettamat vaatimukset seuraavan kuvion mukaisesti 1 : Kuvio 10. Johtajan kehittymistarpeet Kuvion mukaan johtajan kehittymistarpeet voidaan jakaa periaatteessa kolmeen osaan. Ensimmäisen ryhmän muodostavat johtamiseen liittyvät taidot. Johtaja tarvitsee taitoa päätöksentekoon ja alaistensa johtamiseen. Toisen ryhmän muodostavat itse toimen asettamat kehittymistarpeet sekä tietous organisaatiosta, sen rakenteesta ja toiminnasta. Kolmanteen ryhmään kuuluvat tarpeet yleisestä tietoudesta ja erityisestä henkilökohtaisesta tietoudesta. Flippon kuvaamat johtajan kehittymistarpeet osoittavat, että johtaja tarvitsee erityistä koulutusta kaikkeen toimeen liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi. 1 Flippo 1976 s. 228

17 14 Johtajien kehittämistoiminta on periaatteessa samanlaista kuin koko organisaation kaikkien toimihenkilöiden kehittäminen, mutta johtajien erikoisvaatimusten johdosta voidaan koulutustavat jakaa kolmeen pääryhmään. Ensimmäinen ryhmä on epämuodollista koulutusta. Tähän sisältyy ns. onthe-job -koulutusta, jossa oppiminen tapahtuu työtilanteessa. Toinen pääryhmä on yrityksen järjestämä muodollinen sisäinen kehittäminen, johon kuuluu sisäiset kurssit ja seminaarit. Kolmas pääryhmä sisältää yrityksen ulkopuolisen kehittämisen. Ryhmään kuuluvat kurssit yliopistoissa ja vastaavissa koulutuslaitoksissa 1. Toisaalta yrityksen johtohenkilöiden kehittämistoiminta voidaan jakaa kehittämisen sisällön mukaan. Syntyy neljä ryhmää: johtajavalmennus, johtajakoulutus, johtajuuden kehittäminen ja organisaation kehittäminen (kuvio 11) 2. Kuvio 11. Johtohenkilöstön kehittäminen ja sen vaikutus organisaation tehokkuuteen Johtajavalmennuksen voidaan katsoa sisältävän erityisten, välittömästi käyttökelpoisten valmiuksien oppimisen. Yleensä nämä opitaan yrityksen sisäisillä kursseilla. Johtajakoulutus on puolestaan enemmän suuntautunut ihmisiin kuin johtajavalmennus, joka on taas enemmän tehtäväorientoitunutta. Johtajakoulutus käsittää laajan alueen opiskelutavoitteita, joilla pyritään varmistamaan johtajan kyky toimia organisaation eri toiminnoissa. 1 Thomason 1975 s Hawrylywshyn 1874 s. 38

18 15 Johtajuuden kehittäminen on jatkuva, eliniän kestävä prosessi sisältäen ennen kaikkea itse työssä oppimisen (on-the-job). Organisaation kehittäminen on myös toimintaa, joka kohdistuu yksilöihin. Yleensä toiminnassa on mukana liike-elämän konsultteja. Esimerkiksi johtamistyylin muuttamiseen tähtäävä toiminta on organisaation kehittämistä 1. Esitetty johtajien kehittämistoimenpiteiden välinen raja on ollut ja on yhä edelleen epäselvä. Eräiden tutkijoiden mukaan organisaation kehittäminen on aivan eri asia kuin johtajuuden kehittäminen ja eroaa ehdottomasti perinteisestä johtajakoulutuksesta ja johtajavalmennuksesta. Toisten näkemysten mukaan taas johtajuuden kehittäminen on osa organisaation kehittämistä, jonka tarkoituksena on käyttäytymistieteellisen lähestymistavan mukaan muuttaa koko organisaation toimintaa aluksi yksilöihin vaikuttamalla 2. Mihin ryhmään kuuluu nyt tämän tutkimuksen kohteena oleva Grid -seminaari? Blaken ja Moutonin jaottelun mukaan se on johtajuuden kehittämistä, mutta samalla osa organisaation kehittämistä. Tässä tutkimuksessa Grid -seminaaria tarkastellaan osana organisaation kehittämistä. Tämän tarkastelunäkökulman ratkaisevana valintakriteerinä on se Hawrylyshynin toteama seikka, että johtamistyylin muuttamiseen tähtäävä toiminta on organisaation kehittämistä Organisaation kehittäminen (OD) Organisaation kehittämisen voidaan sanoa olevan toimintaa, joka tähtää organisaation tehokkuuden parantamiseen. Usein organisaation kehittäminen liitetään ulkoisen konsultin avulla tapahtuvaan toimintaan, mutta toisaalta tunnustetaan, että organisaation kehittäminen saattaa tapahtua yrityksen sisäisenä toimintana ilman konsultin tai muutosagentin apua 3. 1 Hawrylyshyn 1974 s ks. Rohlin 1974 (I) s. 1-2 ja Navéus 1974 s ks. Rajamäki Voutilainen 1975 s. 121

19 16 Margulies ja Raia 1 jakavat organisaation kehittämisprosessin kolmeen päävaiheeseen: tiedon keräämiseen, organisaation diagnoosiin ja interventioihin. Muitakin jakotapoja on olemassa 2, mutta oleellista näissä tutkijoiden esittämissä malleissa on se, että aluksi havaitaan vika organisaation toiminnassa, jota ruvetaan analysoimaan. Analyysin tuloksena käytetään interventioita vian poistamiseksi. Tältä osin Marguliesin ja Raian malli on hyvä kuvaamaan organisaation kehittämistä nimenomaan prosessina. Tiedon kerääminen on Marguliesin ja Rajan mukaan ensimmäinen vaihe kehittämisprosessia. Se on erittäin tärkeä osa organisaation kehittämistä, koska saadun tiedon avulla organisaatio ymmärtää paremmin omia prosessejaan ja sitä, kuinka ne vaikuttavat sen käyttäytymiseen. Kerättävä tieto poikkeaa organisaation normaalitoimintaa koskevasta tiedosta siinä, että tieto on relevanttia organisaation tehokkuudelle. Myöskin organisaation jäsenten mielipiteet organisaation toiminnasta ja johtamismenetelmistä ovat tärkeitä mietittäessä organisaation tehokkuuden parantamista 3. Organisaation diagnoosi on kriittisin vaihe organisaation kehittämisprosessissa. Tämä johtuu siitä, että ollakseen todella tehokas ja organisaation tilaa parantava tulee prosessin seuraavan vaiheen, intervention, perustua relevantin tiedon luotettavaan analyysiin. Organisaation diagnoosi sisältää organisaation kulttuuria, prosesseja, rakennetta ja muita tärkeitä osia koskevan informaation ja tiedon tarkan analyysin. Diagnoosi tähtää parannettavien alueiden löytämiseen, joihin sitten sovelletaan erilaatuisia interventioita 4. Interventiot ovat suunnitelmallisia toimintoja tai tekojoukkoja, joiden tarkoituksena on parantaa organisaation toimintaa tiettyihin kohdeyksiköihin (yksilöihin ja ryhmiin) suoraan tai epäsuorasti vaikuttamalla 5. 1 Margulies Raia 1972 s vrt. esim. Bennis 1969 s Margulies Raia 1972 s mt. s French Bell 1975 s. 106

20 17 Yksilötasolla interventioita ovat henkilösuhdekeskustelut, yksilökohtainen urasuunnittelu, ryhmädynaaminen koulutus eli T -ryhmät 1 ja Grid -seminaari. Ryhmissä ja ryhmien välillä käytettyjä interventioita ovat tavoiteyhteistyö, pulmanratkaisuharjoitukset, päätöksentekopelit, luovuusharjoitukset, kommunikaatioharjoitukset 2 ja Grid -OD, vaiheet kaksi ja kolme. Lisäksi interventioita käytetään koko organisaatiorakenteen muuttamiseen Grid -seminaari henkilöstöhallinnon osana Edellisillä sivuilla olevan pohdiskelun päätteeksi voidaan esittää yhteenvedonomaisesti Grid - seminaarin paikka henkilöstöhallinnon kentässä (kuvio 12). Kuvio 12. Grid -seminaarin sijoittuminen henkilöstöhallinnon kenttään Kuviosta nähdä että tutkimuksessa henkilöstöhallinto on jaettu useaan osaan, joista yksi on henkilöstön kehittäminen. Se puolestaan on jaettu kahteen osaan, suoritushenkilöstön kehittämiseen ja johtohenkilöstön kehittämiseen. 1 Santalainen 1974 (II) s mt. s White Mitchell 1976 s

21 18 Johtohenkilöstön kehittäminen jakautuu neljään alaosaan, joista yksi on organisaation kehittäminen. Se on jaettu kolmeen osaan, joista kuviossa on esitetty interventiota. Interventioiden osana on puolestaan Grid seminaari. On todettava, että esitetty jako ei ole ainoa oikea. Eri tutkijat ovat hyvinkin eri mieltä siitä, miten henkilöstöhallinnon kenttä tulisi jakaa. Varsinkin organisaatioiden kehittämisen suhteen esiintyy voimakasta erimielisyyttä. Toiset tutkijat pitävät organisaation kehittämistä pelkästään henkilöstön inhimillisten ominaisuuksien kehittämisenä 1. Toiset taas sisällyttävät organisaation kehittämiseen myös organisaatiorakenteen analysoimisen ja muuttamisen (Suomessa Johtamistaidon Opisto). Kuvio pitää kuitenkin paikkansa, jos seuraavat rajoitteet otetaan huomioon. Ensiksi määritellään organisaation kehittäminen koskemaan vain inhimillisten ominaisuuksien kehittämistä. Tämä näkemys on hyvin selvästi esillä amerikkalaisessa kirjallisuudessa. Toiseksi on huomattava, että organisaation kehittäminen on muihinkin henkilöstöryhmiin yrityksessä eikä vain yksistään johtohenkilöstöön Grid seminaari Grid ohjelman osana Grid -teoria Useat nykyisistä yrityksen johtohenkilöiden kehittämiseen tähtäävistä koulutusohjelmista perustuvat tällä vuosisadalla kehittyneisiin johtamisnäkemyksiin. Asiaa havainnollistaa kuvio 13 2 (ks. s. 19). 1 Bennis 1969 s Lamio 1974 s. 5

22 19 Kuvio 13. Johtamisnäkemys ja näkemystä vastaava koulutus Yllä olevassa kuviossa luvun koulutusmuotojen ryhmässä oleva Managerial Grid on siis koulutusmuoto, joka on kehitetty luvulla syntyneen Johtaanistyyli -koulukunnan teorian pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytään tietty johtamistyyli, joka katsotaan parhaaksi tavaksi johtaa alaisia. Muita tämän koulukunnan teorioita ovat McGregorin X- ja Y-teoria ja Likertin Järjestelmä 4. Johtamistyyli -näkemystä on kritisoitu sen takia, ettei siinä oteta huomioon tilanteen vaikutusta johtamistapaan luvulla onkin kehitetty tilanneteoria, jossa johtamistyyli on tehokas tai tehoton riippuen tilanteesta. Managerial Gridin ovat kehittäneet amerikkalaiset tutkijat Robert R. Blake ja Jane S. Mouton. Heidän mukaansa esimiesten käyttäytyminen voidaan kuvata kahden kaikille organisaatioille yleispätevän ominaisuuden avulla. Ensimmäinen niistä osoittaa, missä määrin esimies ottaa alaisensa huomioon ihmisenä, panee painoa ihmissuhteiden lämpimyydelle, perustelee tekemiään ratkaisuja ja kuuntelee johdettaviaan. Tätä ominaisuutta kutsutaan huomioksi ihmisiin 1. Toinen organisaatioiden yleispätevä ominaisuus osoittaa huomion tuotokseen. Näistä kahdesta ominaisuudesta on muodostettu Johtamisruudukko (The Managerial Grid), jonka vaaka-akseli kuvaa huomiota tuotokseen ja pystyakseli huomiota ihmisiin. Akselit on jaettu yhdeksään osaan, joista arvo 1 Blake Mouton 1969 (I) s. 9 10

23 20 yksi merkitsee pienintä mahdollista huomiota ja arvo yhdeksän suurinta mahdollista 1. Sanalla huomio tarkoitetaan valmiutta johonkin. Se on siis asenneulottuvuus. Tästä johtuu, että johtamisruudukko on enemmänkin asennemalli, joka mittaa esimiesten asenteita, kuin käyttäytymismalli 2. Johtamisruudukossa on 81 eri yhdistelmämahdollisuutta. Näistä viisi on Blaken ja Moutonin teorian puhdasta johtamistyyliä. Oikeassa alareunassa oleva 9/1 johtamistyyli kiinnittää voimakkaan huomion asteen tuotokseen, mutta vähäisen ihmisiin. Vasemmassa alareunassa oleva 1/1 johtamistyyli ei osoita juuri huomiota kumpaakaan ulottuvuuteen. Johtamisruudukon vasemmassa yläreunassa olevalle 1/9 -tyylille on ominaista korkea huomion aste ihmisiin, mutta vähäinen huomion aste tuotokseen. Oikeassa yläkulmassa olevassa 9/9 johtamistyylissä on sekä huomion aste tuotokseen että ihmisiin mahdollisimman suuri. Sitä voidaan pitää ihannetapauksena, jonne jokaisen johtajan pitäisi omassa johtamistoiminnassaan päästä 3 (ks. kuvio 14 s. 21). Grid -teorian oikeellisuudesta on käyty tieteenharjoittajien keskuudessa paikoin kitkerääkin keskustelua, johon tässä yhteydessä ei ole tarkoitus puuttua 4. Todettakoon, että Blake ja Mouton ovat joutuneet tarkistamaan omaa teoriaansa siten, että jokainen johtamistyyli voidaan varustaa + tai - merkillä riippuen tilanteen suomista mahdollisuuksista 5. Blaken ja Moutonin uuden teorian mukaisen kirjan 1 Blake Mouton 1969 (I) s Hersey Blanchard 1976 s Blake Mouton 1966 s ks. esim. Bernadin Alvares 1976 s ja Blake Mouton 1976 s Development Programs 1978 s. 4

24 21 Kuvio 14. Johtamisruudukko 1 (The New Managerial Grid) Suomen kielen käännöstyöt olivat meneillään keväällä 1979 ja kirja ilmestynee piakkoin 2. Uuden teorian seurauksena on myös se, että tämän tutkimuksen kohteena oleva Grid -seminaari muuttuu ainakin teoriaosan kohdalta Grid ohjelma Blaken ja Moutonin tutkimusten mukaan organisaatioiden tehokkuuden pahimmat esteet ovat huonosti hoidettu viestintä ja suunnittelu 3. Näiden esteiden poistamiseksi he kehittivät koko organisaation kehittämisohjelman, Grid OD:n. Ohjelma jakautuu kuuteen eri vaiheeseen, joista kolme ensimmäistä kohdistuu viestinnän tehostamiseen ja kolme viimeistä suunnittelun tehostamiseen 4 (kuvio 15 s. 22). 1 Blake Mouton 1969 (I) s FM Olli Weckström Blake Mouton 1971 s. 4 4 Santalainen 1974 (I) s. 6

25 22 Kuvio 15. Grid -OD:n vaiheet Grid -ohjelman vaiheet voidaan jakaa myös siten, että vaiheet yksi ja kaksi kohdistuvat yksilön (siis johtajan) ja vaiheet kolme, neljä, viisi ja kuusi kohdistuvat koko organisaation kehittämiseen. Blake ja Mouton ovat kehittäneet varsinaisen teollisuuden oman teoriansa ympärille. On olemassa Johtamisruudukkoa, Markkinointiruudukkoa, Konsultointiruudukkoa, Ongelmanratkaisuruudukkoa ja Avioliittoruudukkoa 1, joiden pohjalle on synnytetty erilaisia seminaareja. Suomessa Oy Mec-Rastor Ab järjestää Blaken ja Moutonin yrityksen Scientific Methods Incorporationin luvalla erilaisia seminaareja, kuten Johtamistaidon Grid -seminaaria ja Myyntitaidon Grid -seminaaria. Näille kaikille on jo osallistunut Suomessa yli henkilöä 2. Tarkennettakoon tässä yhteydessä, että. tämän tutkimuksen kohteena on edellä mainituista seminaareista juuri Johtamistaidon Grid -seminaari. Tutkimuksissaan oman koulutusohjelmansa tuloksista ovat 1 Development Programs 1978 s Grid ohjelmat 1978 s. 1

26 23 Blake ja Mouton saaneet varsin vakuuttavia tuloksia. Verratessaan kahta yritystä, joista toinen oli käynyt läpi Grid -ohjelman, toinen ei, havaittiin ohjelmaan osallistuneessa yrityksessä seuraavia muutoksia: tuotanto kasvoi 400 %, voitot kasvoivat 56 %, kustannukset vähenivät 44 %. Lisäksi havaittiin muutoksia ylennysperiaatteissa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä 1. Oltiinpa näiden tutkimusten luotettavuudesta mitä mieltä tahansa, voidaan todeta, että Grid -ohjelma on varsin monipuolinen mahdollisissa vaikutuksissa. Grid -ohjelma on levinnyt laajaan suosioon ympäri maapalloa 2 ja varsinkin sen ensimmäinen vaihe siis Grid seminaari. Mainittakoon, että ensimmäinen suomenkielisellä materiaalilla varustettu seminaari pidettiin Suomessa Suomen Tupakka Oy:n sisäisenä seminaarina helmikuussa , ja vuoteen 1978 mennessä seminaareihin oli osallistunut yli henkilöä pääasiassa teollisuuden, kaupan tai palvelualan yritysten ylintä sekä keskijohtoa 4. Seminaaria voi olla periaatteessa kahta muotoa: yrityksen sisäinen tai ulkoinen. Sisäisen seminaarin ohjaajina toimivat organisaation esimiestehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen ohjaamistehtäviin ulkoisissa seminaareissa. Näitä puolestaan ohjaavat liike-elämän ammattimaiset konsultit. Muuten seminaarit ovat samanlaisia Oppimisen tieteellinen menetelmä Blake ja Mouton kuvaavat itse kehittämäänsä opetusmallia nimellä Oppimisen tieteellinen menetelmä. Tätä mallia sovelletaan Grid -ohjelman aikana ja se koostuu viidestä syklisestä vaiheesta. Vaiheet ovat teoriavaihe, toimintavaihe, kritiikkivaihe, yleistämisvaihe ja soveltamisvaihe. Kuvio 16 (s. 24) esittää nämä vaiheet 5. 1 Development Programs 1978 s. 1 2 ks. Kunnas 1976 s Ukkonen 1970 s Leppänen L s Blake Mouton 1971 s

27 24 Kuvio 16. Oppimisen tieteellinen menetelmä -malli Malli toimii seuraavasti: teoria toimii lähtökohtana oppimiselle. Toiminta on yritystä toimia teorian edellyttämällä tavalla. Kun tunnetaan teoria ja on toimittu sen mukaan, seuraa kritiikkivaihe, jolloin teoriaa verrataan toiminnan antamiin kokemuksiin. Kun kritiikkivaihe on saatu loppuun, seuraa yleistämisvaihe, jolloin teoria tunnustetaan validiksi kolmen ensimmäisen vaiheen opetusten vahvistamana. Viimeinen vaihe oppimisen tieteellisestä menetelmästä sisältää teorian soveltamisen käytännön toimintaan kokonaisuudessaan 1. Esitetyn mallin soveltaminen Grid -ohjelmaan alkaa Grid -seminaarin aikana. Teoriavaihetta edustaa Johtamisruudukko, jonka eri vaihtoehdot kuvastavat mahdollisia johtamistapoja. Toimintavaihetta edustavat eri ongelmanratkaisutehtävät, 1 Blake Mouton 1971 s

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö

OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI. Diplomityö OUTI ARONEN TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SEN ARVIOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta 2010

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Markku Koski Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 66 Teemu Rantanen (toim.) KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla 1manager-tutkimushankkeen loppuraportti Liiri, Tuomas Virtaharju, Jouni Kostamo, Tuukka

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot