TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPPAKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU GRID -SEMINAARIN VAIKUTUKSET ERÄÄSSÄ METALLIALAN YRITYKSESSÄ Liiketaloustiede: hallinnon projektitutkielma Veikko Kärnä joulukuu 1979

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen lähtökohdat, tarkoitus ja rajaus Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät GRID -SEMINAARI HENKILÖSTÖHALLINNOLLISENA TOIMENPITEENÄ Yritys ja sen henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Johtohenkilöstön kehittäminen Organisaation kehittäminen (OD) Grid -seminaari henkilöstöhallinnon osana Grid seminaari Grid ohjelman osana Grid -teoria Grid ohjelma Oppimisen tieteellinen menetelmä Työskentely Grid -seminaarissa Grid -seminaarin opiskelumenetelmät Grid seminaarin tavoitteet Kokonaisnäkemys Grid seminaarista ja sen mahdollisista vaikutuksista TUTKIMUKSEN SU0RITTAMINEN Tutkimuskohteena oleva yritys Kyselylomakkeen laadinta Kyselyn suorittaminen Aineiston analysointi... 42

3 3.5. Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja yleistettävyys TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA Taustamuuttujien jakautuminen Asenne Grid-seminaaria, erityisesti sen tehokkuutta kohtaan Yksittäisen johtajan johtamistoiminnan muuttuminen Johtajan käyttäytymisen muuttuminen Esimiehen käyttäytymisen muuttuminen Työtoverin käyttäytymisen muuttuminen Yksilön toiminnan muuttuminen Ryhmän toiminnan muuttuminen Koko organisaation toiminnan muuttuminen YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA L Ä H D E LU E T T E L O... 97

4 1. JOHDANTO 1.1. Tutkimuksen tausta Yritysten toimintaedellytykset muuttuvat jatkuvasti teknistyvässä ja kasvavassa talouselämässä. Tähän on ollut mm. seuraavia syitä, joista osa on yrityksen sisäisiä, osa ulkopuolisia 1 : 1. Yritykset ovat tulleet suuremmiksi. 2. Yritysten rakenne on tullut entistä monimutkaisemmaksi. 3. Yritysten kasvusta johtuu, että kunkin henkilön tehtävät ovat tulleet yhä suppeampialaisiksi; yrityksissä on siten erikoistuminen 1isä 4. Yritysten tavoitteet ovat tulleet monipuolisemmiksi. 5. Yhteiskunnan yritykseen kohdistamat vaatimukset, rajoitukset ja odotukset ovat lisääntyneet. Näiden ja monien muiden yleisten yhteiskunnallisten muutosten seurauksena on syntynyt tarve parantaa yritysten tehokkuutta. Tämä parantamistoiminta voi kohdistua esimerkiksi seuraaville alueille 2 : 1. Tuotteet ja palvelut 2. Rakennukset, koneet, laitteet ja muut fyysiset investoinnit 3. Ulkopuolelta hankittavat materiaalit ja palvelukset 4. Rahoitus 5. Organisaatio ja toiminnot 6. Henkilöstö Organisaation tehokkuuden parantaminen eli organisaation kehittäminen on näistä keskeisellä sijalla. Se voidaan jakaa 1 Tuominen 1972 s Yrityksen kasvu 1973 s. 33

5 2 kahteen pääosaan: teknokraattiseen organisaation kehittämiseen ja humanistiseen organisaation kehittämiseen 1. Näistä ensimmäinen sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä: budjetointimenetelmät, suunnittelu- ja kontrollimenetelmät, työntutkimusmenetelmät ja jotkut päätöksentekoprosessiin liittyvät mallit. Humanistinen organisaation kehittäminen puolestaan tarkoittaa organisaatiossa vallitsevien ihmissuhteiden kehittämistä 2. Tärkeäksi edellytykseksi organisaation kehittämistoiminnalle on noussut yritysjohdon kyvykkyys yritysten sisäisten ristiriitojen hallitsemiseksi 3. Yritysten johtohenkilöille asetettavat vaatimukset ovat korostuneet ja koulutuksen merkitys on lisääntynyt huomattavasti. Enää ei esimerkiksi katsota, että johtajaksi synnytään ts. että johtajalla olisi myötäsyntyisesti sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka erottavat heidät tavallisista ihmisistä ja auttavat heitä kohoamaan johtaviin asemiin. Nykyisen käsityksen mukaan johtajaksi kehitytään jos kohta on niin, että toisten on luontaisten edellytystensä p helpompi kehittyä johtamistehtävien mittaisiksi kuin toisten ja joistakin on melko mahdotonta kehittää hyviä johtajia. Tämän päivän liikkeenjohtajan tunnustetaan tarvitsevan jatkuvaa, eliniän kestävää koulutusta ja kehittämistä 4. Yrityksillä onkin nykyään mahdollisuus kouluttaa johtajistoaan mitä erilaisimmilla koulutusohjelmilla, joita tarjoavat liike-elämän ammattiyritykset. Näiden ohjelmien tehosta ja hyödystä ollaan kovastikin eri mieltä. Ainakin yritykset pitävät niitä hyödyllisinä, koska useat koulutuskurssit ovat levinneet varsin laajaan suosioon ympäri maailmaa. Toisaalta taas eräät tutkijat suhtautuvat epäillen kurssien tehoon. Takala toteaa 5 Uudet johtajakoulutusmenetelmät - 1 ks. Leppänen R s Organisaation kehittäminen 1972 s. 6 3 ks. Normann Miettinen Takala 1973 s. 101

6 3 sensitivity training ja managerial Grid - tähtäävät samaan päämäärään vaikka hieman eri teitä. Molemmat käyttävät samaa menete1mä tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilö joutuu näissä ryhmän koulutettavaksi. Hänet pakotetaan näkemään oman käyttäytymisensä urat ja kommunikointia ehkäisevät tekijät. Vaikka tässä ei missään tapauksessa ole kyse psykoterapiasta, henkilöhistorian perusteella tapahtuvasta uudelleen kasvattamisesta, koulutuksella pyritään käyttäytymisen muutoksiin. Oikein hoidettuna tähän todella päästäänkin. Takalan mukaan positiivisia vaikutuksia ei ole kuitenkaan saavutettu, vaikka hän tähän teoreettisesti näkeekin olevan mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia toista Takalan mainitsemaa koulutusmenetelmää, Grid seminaaria (managerial Grid). Tavoitteena on selvittää, minkälainen suhtautuminen vallitsee erään yrityksen toimihenkilöiden joukossa Grid -seminaaria kohtaan ja mitä vaikutuksia seminaarista on ollut kyseisten toimihenkilöiden osallistuttua seminaariin Tutkimuksen lähtökohdat, tarkoitus ja rajaus Grid - seminaarin perustavoitteena on saada osanottajat ymmärtämään erilaisten johtamistyylien erot ja tunnistamaan oma johtamistyylinsä sekä se, miten parhaaseen eli 9/9 -tyyliin päästän. Näiden taitojen oppimisella pyritään ihmisten välisten kommunikaatioesteiden poistamiseen, jonka seurauksena on organisaation koko toiminnan tehostaminen 1. Yksilön käyttäytymisen muuttuminen voidaan kuvata seuraavan kuvion mukaan 2 (kuvio 1 s. 4): 1 ks. Leppänen L s Hersey Blanchard 1976 s. 12

7 4 Kuvio 1. Ihmisen käyttäytymisen muuttuminen Grid -seminaarin tavoitteena on lisätä yksityisen johtajan tietoa johtamistoiminnasta. Tiedon lisäännyttyä on vuorossa asenteiden muuttuminen ja viimein ryhmän käyttäytymisen muuttuminen. Suoritettavan tutkimuksen ongelmaksi muodostuu se, miten Grid -seminaarin opit on pystytty hyödyntämään esimiestehtävissä toimivien henkilöiden jokapäiväisessä johtamistoiminnassa. Yksittäisen johtajan johtamistoimintaan vaikuttavat pelkistetysti seuraavat asiat: ihmiset ja työn sekä organisaation asettamat tehtävät. Asiaa havainnollistaa kuvio 2 1. Kuvio 2. Johtajan toimintaan vaikuttavia tekijöitä Johtajan käydessä Grid -seminaarin saattaa hänen käyttäytymisensä muuttua. Tätä käyttäytymisen muutosprosessia kuvaa kuvio vrt. Perustietoa 1976 s. 27 ja Rohlin 1974 (II) s vrt. Heikkilä 1973 s. 3

8 5 Kuvio 3. Käyttäytymisen muutosprosessi Kuvion 3 ylemmässä osassa on esitetty johtajan työtilanne ennen Grid seminaaria. Hänen käyttäytymiseensä vaikuttaa sekä esimies, kollegat, alaiset että toimesta ja organisaatiosta aiheutuvat muut seikat, samaten kun itse johtaja vaikuttaa näihin, ts. johtaja on vuorovaikutussuhteessa ympäristönsä kanssa. Käytyään Grid -seminaarin johtajan tiedot ovat lisääntyneet, hänen asenteensa johtamistoiminnan toteuttamiseensa on muuttunut ja hänen käyttäytymisensä muuttuminen vaikuttaa ympäristöönsä, jonka reagoimisesta aiheutuu 1 puita koko työtilanteen muuttuminen. Santalainen esittää Grid -seminaarin käsitteelliseksi viitekehykseksi seuraavan 1 : 1 Santalainen 1976 s. 20

9 6 Kuvio 4. Grid -seminaarin käsitteellinen viitekehys Kuvion mukaan yksilön arvot, odotukset, asenteet ja olettamukset vaikuttavat suoranaisesti kahteen asiaan: johtamistoimintaan ja organisaatioon. Nämä puolestaan ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa, samalla kun ne vaikuttavat yksilöön. kolmen tekijän yhteistuloksena on organisaation jäsenten subjektiivinen kokemus oman työyhteisönsä sisäisestä ympäristöstä eli syntyy organisaatioilmasto, joka määrittää organisaation tehokkuuden. Organisaation tavoitteena olla 9/9 - organisaatioilmasto eli tehokas ja terve -ilmasto, jolloin organisaatio käyttää resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suoritettavan tutkimuksen tarkoituksen voidaan kaksijakoinen: yhtäältä teoriaosassa pyritään kartoittamaan johtamiskoulutus osana henkilöstöhallintoa ja muodostamaan malli, joka kuvastaa Grid - seminaarin mahdollisia vaikutuksia yksilöön, ryhmään ja koko yritykseen. Toisaalta tutkimuksen empiirisessä osassa on tarkoituksena testata

10 7 muodostettua mallia eräässä yrityksessä. Tällöin tutkimuksen tarkoitusta pyritään tutkimaan seuraavien tutkimusongelmien kautta: 1. Millainen asenne osallistujilla on Grid -seminaaria kohtaan, erityisesti seminaarin tehokkuutta kohtaan. 2. Miten yksittäisen johtajan johtamistoiminta: ohjaus, suunnittelu, päätöksenteko, delegointi ja valvonta, on muuttunut Grid -seminaarin seurauksena. Tämä tutkimusongelma jakautuu kolmeen osaan, joissa vastaaja arvioi ensin oman johtamiskäyttäytymisensä muuttumisen, sitten oman esimiehensä johtamistoiminnan muuttumisen ja viimein työtoverin käyttäytymisen muutoksen. 3. Miten ryhmän toiminta on muuttunut sen jäsenten osallistuttua Grid -seminaariin. 4. Miten koko organisaation toiminta on muuttunut Grid koulutusohjelman seurauksena. Ehdoton pääpaino tutkimuksen empiirisessä osassa on yksittäisen johtajan käyttäytymisen muuttumisessa. Tämä johtuu siitä, että Grid -seminaari pyrkii nimenomaan kouluttamaan yksilöitä, jonka seurauksena, mikäli osallistujat sisäistävät opetetut asiat, on ryhmän toiminnan ja organisaation toiminnan tehostuminen. Grid -seminaarin kehittäjien Blaken ja Moutonin mukaan Grid -seminaarista on useita eri vaikutuksia, joiden seurauksena tuotanto ja voitot kasvavat, kustannukset vähenevät, ylennysperiaatteet muuttuvat ja ihmisten väliset suhteet paranevat 1. Tämä tutkimus rajataan koskemaan vain yksittäisen johtajan johtamiskäyttäytymisessä havaittuja muutoksia ja ryhmätoiminnassa ja koko organisaatiossa tämän seurauksena havaittuja muutoksia. 1 Development Programs 1978 s. 1

11 Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät Tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys on luotu kirjallisuustutkimuksen avulla. Kirjallisuustutkimuksessa on käytetty hyväksi englannin- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita. Teoreettinen viitekehys on esitetty luvussa 2. Kirjallisuustutkimuksen avulla luotua mallia on testattu empiirisellä aineistolla, joka hankittiin kyselylomakkeella (liite 1). Kyselylomake toimitettiin kaikille niille kohdeyrityksen toimihenkilöille, jotka ovat osallistuneet seminaariin. Empiirisen tutkimuksen suorittaminen ja siitä saadut tulokset on selostettu luvuissa 3 ja 4.

12 9 2. GRID -SEMINAARI HENKILÖSTÖHALLINNOLLISENA TOIMENPITEENÄ 2.1. Yritys ja sen henkilöstöhallinto Yrityksen voidaan sanoa harjoittavan liiketoimintaa. Tämän toiminnan suorittamiseksi tarvitaan erilaisia panoksia, joiden muokkauksen jälkeen yritys myy tuotoksensa asiakkaille. Panosten muokkaukseen yritys tarvitsee kahdenlaisia resursseja: inhimillisiä ja fyysisiä resursseja. Näiden resurssien ohjaamiseksi tarvitaan hallintoa, joka ohjaa yrityksen toimintaa. Kuvio 5 Yritys sosiaalisena järjestelmänä 1 Yllä olevassa kuviossa on esitetty yritys sosiaalisena järjestelmänä. Tällöin yritys nähdään osana ulkojärjestelmää, joka vaikuttaa yritykseen eri intressanttien kautta. Yrityksen sisäjärjestelmä puolestaan syntyy muokkauksesta ja tämän 1 Fiippo 1976 s. 29

13 10 hallitsemisesta, joka jakautuu suunnitteluun, organisointiin, ohjaukseen ja valvontaan. Yrityksen hallinnon kokonaisuus voidaan jakaa resurssien mukaisesti. Inhimillisten resurssien hallinto on osa yritystoimintaa. Tällöin voidaan yrityksen henkilöstöhallinto erottaa omaksi osakseen, johon kuuluvat seuraavat toiminnot 1 : 1. Henkilöstöpolitiikan suunnittelu ja seuranta 2. Henkilöstösuunnittelu 3. Henkilöstöhankinta 4. Palkkahallinto 5. Henkilöstön perehdyttäminen 6. Henkilöstön kehittäminen 7. Sisäinen tiedotustoiminta 8. Henkilöstöohjaus 9. Muu henkilöstöhallinto 2.2. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen on siis osa yrityksen henkilöstöhallintoa. Kehittämisen tavoitteena on vaikuttaa henkilöstön tieto-, taito- tai asennemuutosten avulla organisaation suoritus- ja muuntumiskykyyn antamalla henkilöstölle toiminnan kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja sekä luomalla tehtävien hoitamista edistävää asennoitumista ja yhteistyökykyä 2. Tavoitetta havainnollistaa kuvio 6 3 (Ks. s. 11). 1 Paim Voutilainen 1974 (I) s Henkilöstöhallinnon 1975 s. 4 3 Rajamäki Voutilainen 1975 s. 27

14 11 Kuvio 6. Henkilöstön kehittämisen tavoite Henkilöstön kehittämismuodot voidaan jakaa seuraavan kuvion mukaisesti 1 : Kuvio 7. Henkilöstön kehittämismuodot 1 STK-LK 1972 s. 34

15 12 Kuviossa 7 on jaoteltu henkilöstön kehittämistoimenpiteet itse toimenpiteiden mukaan. Toisaalta henkilöstön kehittäminen voitaisiin jakaa kohderyhmän mukaan. Tällöin operatiivisen organisaatiotason ja johtotason toimenpiteet olisivat erikseen, vaikkakin itse kehittämismuodot pysyisivät kuvion 7 mukaisina. Asiaa voidaan lähestyä niin, että tarkastellaan mitä tieto ja taitoja eri organisaatiotasoilla työskentelevät toimihenkilöt tarvitsevat. Operatiivisen tason toimihenkilöiden koulutus sisältää tällöin työn suoritukseen läheisesti liittyvän tietouden ja taitouden kehittämisen. Johtohenkilöiden koulutus sisältää tällöin lähinnä johtamistaidollisten ja hallinnollisten vaatimusten aiheuttaman koulutuksen. Asiaa havainnollistaa kuvio 8 1. Kuvio 8. Organisaatiotason vaikutus kehittämistoiminnan sisältöön Edellisen perusteella voidaan tehdä seuraava kahtiajako: henkilöstön kehittäminen voidaan jakaa johtohenkilöstön kehittämiseen ja suoritushenkilöstön kehittämiseen. Tätä havainnollistaa kuvio 9 (s.13). 1 vrt. Palm Voutilainen 1974 (II) s. 377

16 13 Kuvio 9. Henkilöstön kehittämisen jakaantuminen kohderyhmän mukaan 2.3. Johtohenkilöstön kehittäminen Flippo jakaa johtajan kehittymistarpeen koulutukselle asettamat vaatimukset seuraavan kuvion mukaisesti 1 : Kuvio 10. Johtajan kehittymistarpeet Kuvion mukaan johtajan kehittymistarpeet voidaan jakaa periaatteessa kolmeen osaan. Ensimmäisen ryhmän muodostavat johtamiseen liittyvät taidot. Johtaja tarvitsee taitoa päätöksentekoon ja alaistensa johtamiseen. Toisen ryhmän muodostavat itse toimen asettamat kehittymistarpeet sekä tietous organisaatiosta, sen rakenteesta ja toiminnasta. Kolmanteen ryhmään kuuluvat tarpeet yleisestä tietoudesta ja erityisestä henkilökohtaisesta tietoudesta. Flippon kuvaamat johtajan kehittymistarpeet osoittavat, että johtaja tarvitsee erityistä koulutusta kaikkeen toimeen liittyvien tehtäviensä hoitamiseksi. 1 Flippo 1976 s. 228

17 14 Johtajien kehittämistoiminta on periaatteessa samanlaista kuin koko organisaation kaikkien toimihenkilöiden kehittäminen, mutta johtajien erikoisvaatimusten johdosta voidaan koulutustavat jakaa kolmeen pääryhmään. Ensimmäinen ryhmä on epämuodollista koulutusta. Tähän sisältyy ns. onthe-job -koulutusta, jossa oppiminen tapahtuu työtilanteessa. Toinen pääryhmä on yrityksen järjestämä muodollinen sisäinen kehittäminen, johon kuuluu sisäiset kurssit ja seminaarit. Kolmas pääryhmä sisältää yrityksen ulkopuolisen kehittämisen. Ryhmään kuuluvat kurssit yliopistoissa ja vastaavissa koulutuslaitoksissa 1. Toisaalta yrityksen johtohenkilöiden kehittämistoiminta voidaan jakaa kehittämisen sisällön mukaan. Syntyy neljä ryhmää: johtajavalmennus, johtajakoulutus, johtajuuden kehittäminen ja organisaation kehittäminen (kuvio 11) 2. Kuvio 11. Johtohenkilöstön kehittäminen ja sen vaikutus organisaation tehokkuuteen Johtajavalmennuksen voidaan katsoa sisältävän erityisten, välittömästi käyttökelpoisten valmiuksien oppimisen. Yleensä nämä opitaan yrityksen sisäisillä kursseilla. Johtajakoulutus on puolestaan enemmän suuntautunut ihmisiin kuin johtajavalmennus, joka on taas enemmän tehtäväorientoitunutta. Johtajakoulutus käsittää laajan alueen opiskelutavoitteita, joilla pyritään varmistamaan johtajan kyky toimia organisaation eri toiminnoissa. 1 Thomason 1975 s Hawrylywshyn 1874 s. 38

18 15 Johtajuuden kehittäminen on jatkuva, eliniän kestävä prosessi sisältäen ennen kaikkea itse työssä oppimisen (on-the-job). Organisaation kehittäminen on myös toimintaa, joka kohdistuu yksilöihin. Yleensä toiminnassa on mukana liike-elämän konsultteja. Esimerkiksi johtamistyylin muuttamiseen tähtäävä toiminta on organisaation kehittämistä 1. Esitetty johtajien kehittämistoimenpiteiden välinen raja on ollut ja on yhä edelleen epäselvä. Eräiden tutkijoiden mukaan organisaation kehittäminen on aivan eri asia kuin johtajuuden kehittäminen ja eroaa ehdottomasti perinteisestä johtajakoulutuksesta ja johtajavalmennuksesta. Toisten näkemysten mukaan taas johtajuuden kehittäminen on osa organisaation kehittämistä, jonka tarkoituksena on käyttäytymistieteellisen lähestymistavan mukaan muuttaa koko organisaation toimintaa aluksi yksilöihin vaikuttamalla 2. Mihin ryhmään kuuluu nyt tämän tutkimuksen kohteena oleva Grid -seminaari? Blaken ja Moutonin jaottelun mukaan se on johtajuuden kehittämistä, mutta samalla osa organisaation kehittämistä. Tässä tutkimuksessa Grid -seminaaria tarkastellaan osana organisaation kehittämistä. Tämän tarkastelunäkökulman ratkaisevana valintakriteerinä on se Hawrylyshynin toteama seikka, että johtamistyylin muuttamiseen tähtäävä toiminta on organisaation kehittämistä Organisaation kehittäminen (OD) Organisaation kehittämisen voidaan sanoa olevan toimintaa, joka tähtää organisaation tehokkuuden parantamiseen. Usein organisaation kehittäminen liitetään ulkoisen konsultin avulla tapahtuvaan toimintaan, mutta toisaalta tunnustetaan, että organisaation kehittäminen saattaa tapahtua yrityksen sisäisenä toimintana ilman konsultin tai muutosagentin apua 3. 1 Hawrylyshyn 1974 s ks. Rohlin 1974 (I) s. 1-2 ja Navéus 1974 s ks. Rajamäki Voutilainen 1975 s. 121

19 16 Margulies ja Raia 1 jakavat organisaation kehittämisprosessin kolmeen päävaiheeseen: tiedon keräämiseen, organisaation diagnoosiin ja interventioihin. Muitakin jakotapoja on olemassa 2, mutta oleellista näissä tutkijoiden esittämissä malleissa on se, että aluksi havaitaan vika organisaation toiminnassa, jota ruvetaan analysoimaan. Analyysin tuloksena käytetään interventioita vian poistamiseksi. Tältä osin Marguliesin ja Raian malli on hyvä kuvaamaan organisaation kehittämistä nimenomaan prosessina. Tiedon kerääminen on Marguliesin ja Rajan mukaan ensimmäinen vaihe kehittämisprosessia. Se on erittäin tärkeä osa organisaation kehittämistä, koska saadun tiedon avulla organisaatio ymmärtää paremmin omia prosessejaan ja sitä, kuinka ne vaikuttavat sen käyttäytymiseen. Kerättävä tieto poikkeaa organisaation normaalitoimintaa koskevasta tiedosta siinä, että tieto on relevanttia organisaation tehokkuudelle. Myöskin organisaation jäsenten mielipiteet organisaation toiminnasta ja johtamismenetelmistä ovat tärkeitä mietittäessä organisaation tehokkuuden parantamista 3. Organisaation diagnoosi on kriittisin vaihe organisaation kehittämisprosessissa. Tämä johtuu siitä, että ollakseen todella tehokas ja organisaation tilaa parantava tulee prosessin seuraavan vaiheen, intervention, perustua relevantin tiedon luotettavaan analyysiin. Organisaation diagnoosi sisältää organisaation kulttuuria, prosesseja, rakennetta ja muita tärkeitä osia koskevan informaation ja tiedon tarkan analyysin. Diagnoosi tähtää parannettavien alueiden löytämiseen, joihin sitten sovelletaan erilaatuisia interventioita 4. Interventiot ovat suunnitelmallisia toimintoja tai tekojoukkoja, joiden tarkoituksena on parantaa organisaation toimintaa tiettyihin kohdeyksiköihin (yksilöihin ja ryhmiin) suoraan tai epäsuorasti vaikuttamalla 5. 1 Margulies Raia 1972 s vrt. esim. Bennis 1969 s Margulies Raia 1972 s mt. s French Bell 1975 s. 106

20 17 Yksilötasolla interventioita ovat henkilösuhdekeskustelut, yksilökohtainen urasuunnittelu, ryhmädynaaminen koulutus eli T -ryhmät 1 ja Grid -seminaari. Ryhmissä ja ryhmien välillä käytettyjä interventioita ovat tavoiteyhteistyö, pulmanratkaisuharjoitukset, päätöksentekopelit, luovuusharjoitukset, kommunikaatioharjoitukset 2 ja Grid -OD, vaiheet kaksi ja kolme. Lisäksi interventioita käytetään koko organisaatiorakenteen muuttamiseen Grid -seminaari henkilöstöhallinnon osana Edellisillä sivuilla olevan pohdiskelun päätteeksi voidaan esittää yhteenvedonomaisesti Grid - seminaarin paikka henkilöstöhallinnon kentässä (kuvio 12). Kuvio 12. Grid -seminaarin sijoittuminen henkilöstöhallinnon kenttään Kuviosta nähdä että tutkimuksessa henkilöstöhallinto on jaettu useaan osaan, joista yksi on henkilöstön kehittäminen. Se puolestaan on jaettu kahteen osaan, suoritushenkilöstön kehittämiseen ja johtohenkilöstön kehittämiseen. 1 Santalainen 1974 (II) s mt. s White Mitchell 1976 s

21 18 Johtohenkilöstön kehittäminen jakautuu neljään alaosaan, joista yksi on organisaation kehittäminen. Se on jaettu kolmeen osaan, joista kuviossa on esitetty interventiota. Interventioiden osana on puolestaan Grid seminaari. On todettava, että esitetty jako ei ole ainoa oikea. Eri tutkijat ovat hyvinkin eri mieltä siitä, miten henkilöstöhallinnon kenttä tulisi jakaa. Varsinkin organisaatioiden kehittämisen suhteen esiintyy voimakasta erimielisyyttä. Toiset tutkijat pitävät organisaation kehittämistä pelkästään henkilöstön inhimillisten ominaisuuksien kehittämisenä 1. Toiset taas sisällyttävät organisaation kehittämiseen myös organisaatiorakenteen analysoimisen ja muuttamisen (Suomessa Johtamistaidon Opisto). Kuvio pitää kuitenkin paikkansa, jos seuraavat rajoitteet otetaan huomioon. Ensiksi määritellään organisaation kehittäminen koskemaan vain inhimillisten ominaisuuksien kehittämistä. Tämä näkemys on hyvin selvästi esillä amerikkalaisessa kirjallisuudessa. Toiseksi on huomattava, että organisaation kehittäminen on muihinkin henkilöstöryhmiin yrityksessä eikä vain yksistään johtohenkilöstöön Grid seminaari Grid ohjelman osana Grid -teoria Useat nykyisistä yrityksen johtohenkilöiden kehittämiseen tähtäävistä koulutusohjelmista perustuvat tällä vuosisadalla kehittyneisiin johtamisnäkemyksiin. Asiaa havainnollistaa kuvio 13 2 (ks. s. 19). 1 Bennis 1969 s Lamio 1974 s. 5

22 19 Kuvio 13. Johtamisnäkemys ja näkemystä vastaava koulutus Yllä olevassa kuviossa luvun koulutusmuotojen ryhmässä oleva Managerial Grid on siis koulutusmuoto, joka on kehitetty luvulla syntyneen Johtaanistyyli -koulukunnan teorian pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytään tietty johtamistyyli, joka katsotaan parhaaksi tavaksi johtaa alaisia. Muita tämän koulukunnan teorioita ovat McGregorin X- ja Y-teoria ja Likertin Järjestelmä 4. Johtamistyyli -näkemystä on kritisoitu sen takia, ettei siinä oteta huomioon tilanteen vaikutusta johtamistapaan luvulla onkin kehitetty tilanneteoria, jossa johtamistyyli on tehokas tai tehoton riippuen tilanteesta. Managerial Gridin ovat kehittäneet amerikkalaiset tutkijat Robert R. Blake ja Jane S. Mouton. Heidän mukaansa esimiesten käyttäytyminen voidaan kuvata kahden kaikille organisaatioille yleispätevän ominaisuuden avulla. Ensimmäinen niistä osoittaa, missä määrin esimies ottaa alaisensa huomioon ihmisenä, panee painoa ihmissuhteiden lämpimyydelle, perustelee tekemiään ratkaisuja ja kuuntelee johdettaviaan. Tätä ominaisuutta kutsutaan huomioksi ihmisiin 1. Toinen organisaatioiden yleispätevä ominaisuus osoittaa huomion tuotokseen. Näistä kahdesta ominaisuudesta on muodostettu Johtamisruudukko (The Managerial Grid), jonka vaaka-akseli kuvaa huomiota tuotokseen ja pystyakseli huomiota ihmisiin. Akselit on jaettu yhdeksään osaan, joista arvo 1 Blake Mouton 1969 (I) s. 9 10

23 20 yksi merkitsee pienintä mahdollista huomiota ja arvo yhdeksän suurinta mahdollista 1. Sanalla huomio tarkoitetaan valmiutta johonkin. Se on siis asenneulottuvuus. Tästä johtuu, että johtamisruudukko on enemmänkin asennemalli, joka mittaa esimiesten asenteita, kuin käyttäytymismalli 2. Johtamisruudukossa on 81 eri yhdistelmämahdollisuutta. Näistä viisi on Blaken ja Moutonin teorian puhdasta johtamistyyliä. Oikeassa alareunassa oleva 9/1 johtamistyyli kiinnittää voimakkaan huomion asteen tuotokseen, mutta vähäisen ihmisiin. Vasemmassa alareunassa oleva 1/1 johtamistyyli ei osoita juuri huomiota kumpaakaan ulottuvuuteen. Johtamisruudukon vasemmassa yläreunassa olevalle 1/9 -tyylille on ominaista korkea huomion aste ihmisiin, mutta vähäinen huomion aste tuotokseen. Oikeassa yläkulmassa olevassa 9/9 johtamistyylissä on sekä huomion aste tuotokseen että ihmisiin mahdollisimman suuri. Sitä voidaan pitää ihannetapauksena, jonne jokaisen johtajan pitäisi omassa johtamistoiminnassaan päästä 3 (ks. kuvio 14 s. 21). Grid -teorian oikeellisuudesta on käyty tieteenharjoittajien keskuudessa paikoin kitkerääkin keskustelua, johon tässä yhteydessä ei ole tarkoitus puuttua 4. Todettakoon, että Blake ja Mouton ovat joutuneet tarkistamaan omaa teoriaansa siten, että jokainen johtamistyyli voidaan varustaa + tai - merkillä riippuen tilanteen suomista mahdollisuuksista 5. Blaken ja Moutonin uuden teorian mukaisen kirjan 1 Blake Mouton 1969 (I) s Hersey Blanchard 1976 s Blake Mouton 1966 s ks. esim. Bernadin Alvares 1976 s ja Blake Mouton 1976 s Development Programs 1978 s. 4

24 21 Kuvio 14. Johtamisruudukko 1 (The New Managerial Grid) Suomen kielen käännöstyöt olivat meneillään keväällä 1979 ja kirja ilmestynee piakkoin 2. Uuden teorian seurauksena on myös se, että tämän tutkimuksen kohteena oleva Grid -seminaari muuttuu ainakin teoriaosan kohdalta Grid ohjelma Blaken ja Moutonin tutkimusten mukaan organisaatioiden tehokkuuden pahimmat esteet ovat huonosti hoidettu viestintä ja suunnittelu 3. Näiden esteiden poistamiseksi he kehittivät koko organisaation kehittämisohjelman, Grid OD:n. Ohjelma jakautuu kuuteen eri vaiheeseen, joista kolme ensimmäistä kohdistuu viestinnän tehostamiseen ja kolme viimeistä suunnittelun tehostamiseen 4 (kuvio 15 s. 22). 1 Blake Mouton 1969 (I) s FM Olli Weckström Blake Mouton 1971 s. 4 4 Santalainen 1974 (I) s. 6

25 22 Kuvio 15. Grid -OD:n vaiheet Grid -ohjelman vaiheet voidaan jakaa myös siten, että vaiheet yksi ja kaksi kohdistuvat yksilön (siis johtajan) ja vaiheet kolme, neljä, viisi ja kuusi kohdistuvat koko organisaation kehittämiseen. Blake ja Mouton ovat kehittäneet varsinaisen teollisuuden oman teoriansa ympärille. On olemassa Johtamisruudukkoa, Markkinointiruudukkoa, Konsultointiruudukkoa, Ongelmanratkaisuruudukkoa ja Avioliittoruudukkoa 1, joiden pohjalle on synnytetty erilaisia seminaareja. Suomessa Oy Mec-Rastor Ab järjestää Blaken ja Moutonin yrityksen Scientific Methods Incorporationin luvalla erilaisia seminaareja, kuten Johtamistaidon Grid -seminaaria ja Myyntitaidon Grid -seminaaria. Näille kaikille on jo osallistunut Suomessa yli henkilöä 2. Tarkennettakoon tässä yhteydessä, että. tämän tutkimuksen kohteena on edellä mainituista seminaareista juuri Johtamistaidon Grid -seminaari. Tutkimuksissaan oman koulutusohjelmansa tuloksista ovat 1 Development Programs 1978 s Grid ohjelmat 1978 s. 1

26 23 Blake ja Mouton saaneet varsin vakuuttavia tuloksia. Verratessaan kahta yritystä, joista toinen oli käynyt läpi Grid -ohjelman, toinen ei, havaittiin ohjelmaan osallistuneessa yrityksessä seuraavia muutoksia: tuotanto kasvoi 400 %, voitot kasvoivat 56 %, kustannukset vähenivät 44 %. Lisäksi havaittiin muutoksia ylennysperiaatteissa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä 1. Oltiinpa näiden tutkimusten luotettavuudesta mitä mieltä tahansa, voidaan todeta, että Grid -ohjelma on varsin monipuolinen mahdollisissa vaikutuksissa. Grid -ohjelma on levinnyt laajaan suosioon ympäri maapalloa 2 ja varsinkin sen ensimmäinen vaihe siis Grid seminaari. Mainittakoon, että ensimmäinen suomenkielisellä materiaalilla varustettu seminaari pidettiin Suomessa Suomen Tupakka Oy:n sisäisenä seminaarina helmikuussa , ja vuoteen 1978 mennessä seminaareihin oli osallistunut yli henkilöä pääasiassa teollisuuden, kaupan tai palvelualan yritysten ylintä sekä keskijohtoa 4. Seminaaria voi olla periaatteessa kahta muotoa: yrityksen sisäinen tai ulkoinen. Sisäisen seminaarin ohjaajina toimivat organisaation esimiestehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen ohjaamistehtäviin ulkoisissa seminaareissa. Näitä puolestaan ohjaavat liike-elämän ammattimaiset konsultit. Muuten seminaarit ovat samanlaisia Oppimisen tieteellinen menetelmä Blake ja Mouton kuvaavat itse kehittämäänsä opetusmallia nimellä Oppimisen tieteellinen menetelmä. Tätä mallia sovelletaan Grid -ohjelman aikana ja se koostuu viidestä syklisestä vaiheesta. Vaiheet ovat teoriavaihe, toimintavaihe, kritiikkivaihe, yleistämisvaihe ja soveltamisvaihe. Kuvio 16 (s. 24) esittää nämä vaiheet 5. 1 Development Programs 1978 s. 1 2 ks. Kunnas 1976 s Ukkonen 1970 s Leppänen L s Blake Mouton 1971 s

27 24 Kuvio 16. Oppimisen tieteellinen menetelmä -malli Malli toimii seuraavasti: teoria toimii lähtökohtana oppimiselle. Toiminta on yritystä toimia teorian edellyttämällä tavalla. Kun tunnetaan teoria ja on toimittu sen mukaan, seuraa kritiikkivaihe, jolloin teoriaa verrataan toiminnan antamiin kokemuksiin. Kun kritiikkivaihe on saatu loppuun, seuraa yleistämisvaihe, jolloin teoria tunnustetaan validiksi kolmen ensimmäisen vaiheen opetusten vahvistamana. Viimeinen vaihe oppimisen tieteellisestä menetelmästä sisältää teorian soveltamisen käytännön toimintaan kokonaisuudessaan 1. Esitetyn mallin soveltaminen Grid -ohjelmaan alkaa Grid -seminaarin aikana. Teoriavaihetta edustaa Johtamisruudukko, jonka eri vaihtoehdot kuvastavat mahdollisia johtamistapoja. Toimintavaihetta edustavat eri ongelmanratkaisutehtävät, 1 Blake Mouton 1971 s

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö

Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS. Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Seinäjoen perusopetus Arviointikysely syksy 2012 JOHTAJUUS Piia Seppälä Seinäjoen perusopetuksen arviointityö Koulut vastaajaryhmittäin Yleistä Kysely toteutettiin syysloman jälkeisillä kolmella viikolla.

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Deep Lead Oy Timo Keinänen. Valmennuskuvaus

Deep Lead Oy Timo Keinänen. Valmennuskuvaus Deep Lead Oy Timo Keinänen Valmennuskuvaus 1. Mistä oikeastaan on kyse? Syväjohtaminen mallilla on kiistämättä ansionsa. Se niputtaa monet yleisesti tunnetuista hyvän henkilöjohtamisen parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Paremmin puhumalla TYÖYHTEISÖSOVITTELU. - ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin

Paremmin puhumalla TYÖYHTEISÖSOVITTELU. - ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin Paremmin puhumalla TYÖYHTEISÖSOVITTELU - ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin TYÖYHTEISÖSOVITTELU Kun työyhteisössä on konflikti, se tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 1 Kivijärven kunta HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Henkilöstöpolitiikka on osa kunnan toimintapolitiikkaan. Se täydentää muuta henkilöstöhallinnon säännöstöä. Tavoitteiden

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä?

Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Millainen palkitseminen kannustaa tuloksellisuuteen, erityisesti asiantuntijatyössä? Elina Moisio Tutkija, TkL, MBA 17.8.2011 Kannustaminen = suoritus- tai tulosperusteinen palkitseminen? Perinteinen oletus:

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen

Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Tutkimuspäiväkirja ja tutkimussuunnitelma Eeva Jokinen Kääk!??? Idea! TUTKIMUSPÄIVÄKIRJA Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

KUNTO Muutoskysely Alkukysely

KUNTO Muutoskysely Alkukysely KUNTO Muutoskysely Alkukysely Muutoskyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa suunnittelemaan ja seuraamaan muutosprosessia sekä arvioimaan sen vaikutuksia. Muutoskysely tarjoaa henkilöstölle

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset..

- ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 1 - ja tänä elinikäisen oppimisen aikakautena myös aikuiset.. 2 - koulutus = - kasvatuksen osa-alue; - tapa järjestää opetus; - prosessi hankkia tutkinto; - se, jokin, johon hakeudutaan oppimaan ja opiskelemaan;

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot