TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

2 UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä Seppo Hovinen, joka kuvassamme pitää "karhunsyleilyssään" vuoden parhaaksi naisurheilijaksi valittua uimaritar Ulla Hölttää.

3 SISXLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus Hall1ntoeLimet..., Keskustoimisto ".., Ulkomatiset edustuk~:e't"""""" " """"""""" """" "" TUL :,n ansiomerkit... ~ ~ : : TaloudelliJnen toim~nta Järjestötoimilnta..,.,..,,...,...,.., , TUedotustoimi.!l1ta...,..., , K'oulutusvaUokun~ '..,...,..., UikuntapoliirttiJnen ~~l~~,;{~'~~" """ "" """""""""""""" Naistoimikunta '..,.....,..,.., NuorisovaliokUlTl~',,..,,..,...,..,.. ' , VaLUstusjaoSlto,...,, , ,. ', K umt<olhlikuntajaosto ' Urhe~lurvaliokunta Hiihtojaosto Jall{japallojaosto ' Jääki'ekkojaosto ,..,......,.. Koripallojaosto Lentopallojaosto... '.,. ',. '.,..., , Luistelujaosto Melontajaosto....,, ,,.,..,. '.,...,, Moottorijaosto Mäkijaosto " '" ,.., ,....., Nyrkkeily jaosto...,.... ' PailTlijaos1Jo..., ,.,..,.....,..,..., Pa ijnonnostojaosbo.... '...,.,,..,......, Pesäpallojaosto ,..,...,.. Purjehdusjaosto....,.., ,....,......,...,....., PyöräiJyjaosto " """ '..., ,..... Pöytätennisjaosto....,..,...,.. " ,... " uunnistusjaosto......,..,. Uintijaosto...., ,..., , Voimus,neluj,aosto...,.,... '....,.., Yleicsurheilujaosto, Kisakeskus P,eera...,,....,..,...,.. Kilsakeskuksen ku~;~~""""""" "" " " """" " " " """"" " Tilastot Taseet ,.,,.,,.,......, 'I'i:l ijntarkasltusl<ertomus..,.., , sivu LiikuntapoliiUinen katsaus Liikuntapolitiikassa vuotta 1975 sävytti Työväen Urheiluliiton 18. liittokokous, joka pidettiin huhtikuussa Helsingissä, Liittokokous sujui erittäin yhtenäisesti ja odotettua nopeamminkin ollen osoituksena TUL:n kenttäväen yhtenäisyydestä ja halusta tukea liiton luvun liikuntapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä toimintalinjoja. 18. liittokokous päätti paitsi jatkaa "punaisen kirjamme" viitoittamaa liikuntapoliittista tietä, hyväksyä TUL:n nuorisopoliittisen ohjelman, joka nyt yhdessä v, 1971 liittokokouksessa hyväksytyn luvun liikuntapoliittisen ohjelman kanssa muodostaa liittomme liikuntapolii ttisen linjanmäärittelyn. TUL :n 18. liittokokousta E'delsi liiton sosialidemokraattisen ryhmän piirissä ylä tasolle rajoittunut kamppailu, jonka aikana ilmeni erilaisia näkemyksiä liiton liikuntapoliittisesta linjasta ja puheenjohtajasta. Kamppailu oli alkanut jo aiemmin, mutta kiihtyi vuoden 1975 aikana li i ttokokouksen lähestyessä. 3

4 Pettymykseksi kaikille niille, jotka odottivat kokouksesta kiivasta säisistä kamppailua, liittokokous sujui kuitenkin varsin asiallisesti ja yhtenäisesti. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Osmo Kaipainen sekä varapuheenjohtajiksi Lennart Kivi ja Väinö Pässilä. Liittoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin aiemmin liittotoimikunnan jäsenenä ollut Pentti Heinonen sekä varapuheenjohtajiksi Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen. Myös muilta osin suoritettiin liittokokouksen valinnat lähes yksimielisesti. TUL:n lii ttokokous monine siihen liittyvinä piirteineen oli luonnollisesti vuoden 1975 merkittävin liikuntapoliittinen tapahtuma. Näin sitäkin suuremmalla syyllä kun liikuntapolitiikka ei Suomessa eikä kansainvälisestikään ollut vuoden aikana erityisen näkyvästi esillä.. Liikuntalakikomitea jatkoi työtään koko vuoden, mutta alunperin aikataulun suhteen asetetut tavoitteet osoitautuivat turhan optimlstisiksi. Komitean työssä vähemmistönä oleva vasemmisto esiintyi varsin yhtenäisenä. TUL antoi vuoden aikana useita kannanottoja komitean työstä ja liikuntalain sisällöstä korostaen työläisurheiluseurojen itsenäisen ja monipuolisen toiminnan merkitystä koko maan liikuntatolminnassa. KomiJtean työ jatkui vuoden 1976 puolelle. Työläisurheilun eheytys oli eräs liittokokouksen ennakkoasetelmien käytetyimpiä keskustelun aiheita, olihan SDP vuoden 1974 lopulla antanut SKP :lle esityksen työläisurheilun eheyttämisestä. Eheytyskeskustelua käytiin varsin vilkkaasti ennen TUL:n 18. liittokokousta, mutta keväällä ja kesällä pidetyissä SKP :n ja SDP:n puoluekokouksissa ei urheilu poli tiikka noussut kovinkaan näkyväksi keskustelunaiheeksi. Eheytyskeskustelu laantui joksikin aikaa kunnes SKP antoi joulukuussa 1975 oman ehdotuksensa vasta~kseksi SDP:lle työläisurheilun eheyttämiseksi. Varsinaiset puolueiden väliset neuvottelut siirtyivät vuoden 1976 puolelle. Urheilupoliittisesti TUL :n ja SVUL :n välinen yhteistyö sujui edelleen yhteistoimintasopimusten pohjalta. SVUL:n eräät erikoisliitot erityisesti nyrkkeily- ja painiliitto pyrkivät kiertämään Yhteistoimin~ tasopimusten velvollisuuksia eritysesti taloudellisten kysymysten osalta. Nyrkkeilyssä vallitsi kiistanalainen tilanne koko vuoden ajan ja painissakin syntyi kiistaa arvokisojen osanoton kustannuksista. Yhteistoimintasopimusten uudistamisneuvottelut siirtyivät kuitenkin vuoden 1976 puolelle. TUL :n ja SAK:n yhteistyö jatkui entisestään kehittyen. Ensimmäisellä kerra lla erijnomalsesti onnistunut TUL :n, SAK:n ja TKL:n yhteisesti järjestämä ay-ientopallosarja käynnistettiin syksyllä uudel ~~e~. ~arjajärjestelyjä pyrki ikävällä tavalla sotkemaan TUK, joka JarJestl oman ay-lentopallosarjansa. TUL:n, SAK :n ja TKL:n sar- 4 jaan ilmoittautui ennätysmäärä joukkueita, yli 230, kun taas TUK :n sarja epäonnistui täysin osanottajien puutteessa. SAK :n, ammattiliittojen ja ammatti osastojen tuki TUL:lIe, sen piireille ja urheiluseuroille oli koko vuoden eslmerkkilnä käytännön yhteistyöstä työläisurheilun ja ammattiyhdistysliikkeen välillä. Kansainvälisessä liikuntapolitiika3sa vuosi 1975 oli varsin rauhallinen. Julkisuudessa käytiin keku3telua Montrealin mahdollisuuksista järjestää olympialaiset kesäkisat 1976 rakennustöiden viivästyttyä lähes koko vuoden ajan. TUL tervehti tyydytyksellä fasismin kukistumisen 30-vuotisjuhlallisuuksia ja Vietnamin kansan lopullista voittoa imperialistisista voimista. Syksyllä TUL:n jäsenet ottivat voimakkaasti kantaa mm. valtion urheiluneuvoston piirissä Espanjan hallintoa vastaan maassa toimeenpantujen 1aiJttomien teloitusten vuoksi. TUL oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että valtion urheiluneuvosto ei myöntänyt määrärahoja Suomen joukkueen osallistumiseksi Madridissa pidettyihin modernin voimistelun MM-kisoihin. Toimi nnallisesti näyttelivät TUL:n omat erityiset kansainväliset suhteet sosialistisiin maihin vuoden aikana merkittävää osaa. TUL:n vieraina kävivät vuoden aikana viralliset neuvotteluvaltuuskunnat Neuvostoliitosta, Puolasta ja DDR:stä. TUL :n valtuuskuntia vieraili Neuvostoliitossa kahdesti, Tshekkoslovakiassa kahdesti sekä Unkarissa. Valtuuskuntien vaihdon lisäksi jatkettiin laajaa urheilijavaihtoa ja valmentajavailhtoa sosialistisiin maihin, joiden kanssa lisäksi keskusteltiin tulokselli esti TUL :n urheilijoiden mahdollisuuksista päästä val.mennusleireille. TUL oli edelleen mukana CSIT:n toiminnassa ja loi suhteita myös Ruotsiin, Ruotsin Suomalaisten Keskusliittoon. TUL solmikin vuoden 1976 alussa yhtei työsopimuksen RSKL :n kanssa. 5

5 Liittoneuvosto Liittotoimikunta 6 Hallintoelimet Lii,ttoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana PentJti Heinonen, varapuheenjohtaj,ijna Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Eima r Frima n, Vilho Haapaniemi, Kal evi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipainen, Akseli Kardell, Ilmari KOl'telainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti N urmi EnsWo Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti ~ntanen, Aarno Suomi, HeiIkki Tai'pa1e, Armas Torpström, A!ntti Vaib1;Jn en, Heiikki Viin1kainen, Leo Vivolin, Jaakko Yli talo. Livttoneuvosto kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kahteen vars.irnaijseen kokoutk.seen. Kevätkokous pidetthlin toukokuun 10. päivänä ja syyskokous marraskuun 29. päivänä. Molemmat lmkoukset pidettiin HTY:n A-salissa Helsingissä kokoontuneen TUL:n XVIII varsijnaisen liittokokouksen valijtsemina ova t liittotoimikjuntjajan kuuluneet p uheenjohtaj,ana Osmo Kaipainen (12), vara puheenjohtajana Lennart Kivi (11), varapuheenjohtajana VäiJnö Pässilä (9) sekä liltbotoimikunnan jäseninä Paavo Aitio (9), Lass'e Es~onen (10), Toimi Haa paranta (12), Pentti Honkasalo (9), Elli Kahila (12) Viljo Kuivala (11), Ensio Laine (11), K a levi Pa unone~ (11), Matti Peura (7), Sakari Selirt (7), Erkki Tuomioja (11) ja Olavi Vesterinen (11). Liittotoimikunta on pitänyt 12 kokousta, joista pöytäkirjaan cm merki,tty 202 asia.a. Si:hteerei:nä ovat toimineet Raimo Railo, Ismo Jokinen ja Matti Suhonen. Edellisen liiillt1okokouskauden liittotoimikunta kokoontuj hujhtilkurun 11. päivään 1975 m ennessä 5. kertaa, joista pöytäklrjaan on merkiitty 64 asj,aa. Kokouksiin jäsenet osallistuivat seuraavasti: puheenjohtajana Osmo Kaipaimen (5), varapuheenjohtaja Lennart Kivi (5), varapuheen johtaja Uu no NokeLainen (5), jäseninä Paavo Aitio (5), H ilkka H eijn onen (4), Pentti Heinonen (3), LalS6e Honkanen (4), Elli Kahila (5) Ensio Laine (5), Tapi,o L eväah o (4), OUlti Nurmi (5), Pentti Nu r m i (5), Sakari Selin (4), Erkki Tuomioja (4) ja Aulis Ukl~ola (2). Sihr1:JeeriJnä toimi Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apuelimet Liilttoto.iJnikunnan apuelimlnä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat k u ululneet TUL :n XVIII lliittokokouksen val Hsemina puheenjohtajana Osmo Kaipainen (9) ja jäseninä Lennart Kivi (8), Väinö Pässilä (6), Sakari Sehiin (7) ja Olavi VesberiJnen (8). TyövaliOkunta on pijtäny,t 10 koloousta ja käsi'1:jelltyt 85 aslaa. Työvalioku llti1an sihbeel'eijnä ovat toimineet Ra imo RaiLo Ja Ismo J okinen. Edemsen liittokokouksen vaj.iitlsemina ovat työvaliokuntaan kuuluneet ajan puheenjohtajana 03mo Kaipainen (1) ja jäseninä Lennart Kivi (1), Uuno Nokelainen (1), Pentti Hei:nonen (1) ja Sakari SeliJn (1). Työvaliokunnan sihteerijnä toimi Matti Suhonen. 2. Järjestövaliokunta Järjestöva.liokuntaan ovat k uuluneet puhenjohtajana Väin ö P ä:ssilä (6), varapuheenjohtajana Ensio Lai'n e (4), jä;senijnä Viljo K ui'vala (6), Kalevi Pau\l1onen (5) ja Ma~tti Va.lajärvi (4). KokOUlksia on pidetty 6, joissa käsitelty 76 asiaa. SihbeereiJnä ovat to~m.irneet Raimo Railo, Ismo Jokirnen ja Malli Suhonen. Edellisen liittokokouksen va,litsemina ovat jä,rjestövaliokuntaan k u uluneet puheenjohtajana Pentti Hei 'nonoo (2), varapuheenjohtajana Ensio Laine (3) ja jäsenirnä 'Vilho Hakola (2), Rainer Raita (3) ja Tauno Saliam a (1). K okouklsila on pidetty Iwlme ja niissä on käslte~ty 20 asiaa. Sihiooednä toimi Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkijaosto, johan OVlat Iwuluneet puheenjohtajana Väirnö Pässilä (1), jäseninä 7

6 Viljo K u ivala (1), Pauli Forss (1), Valentill1 Kervinen (1) ja Osmo Heino (1). Ansiomerkkijaosto kokoontui yhden (1) ~erran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lailnio. 3. Urheiluvaliokunta UrheHuvaliokunl:aan ovat k u u~ uneet puheenjohtajana Lel1Jnart Kivi (3) ja jäsen inä Karl K OLvunen (4), Lasse Eskanen (4), Aarre Kaipainen (4), P entti Honkasalo (4), J uhani Järvinen (4). Urheiluvaliokunta on kokoontui1!ut neljä kertaa ja pöytäkirjaan on merk1flty 71 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä on toiminut Teuvo VaW,n,en ajan ovat urheiluvaliokunt.aan kuuluneet puheenjohtajana Pen tjti Nurm i (3) ja jäseninä Lasse Honk.anen (2), Elli Kahila (3), 'Dapio Leväaho (1) ja Tim o Byman (-). Urheiluv,alLokunta piti kolm e kokjo usta ja käsiltteli 3!i asiaa. Sihteerilnä toimi Tapio P öyhönen. 4. Kansainvälinen valiokunta, johon ovat saakka kuuluneet puheenjohtaja Lennart Kivi (8) sekä jäseninä Osm o Kaipainen (9), Salm.ri Sel1n (4), Erkki Tuomioja (3), Outi Nur m i (- ). TUL:n 18. liittokoko'llksen va1itsema IUttotoimikunta valitsi kansainväliseen valiokuntaan puheenjohtajaksi Lennart Ki'vi sekä jäseniksi Osmo Kaipai:nen, Sakari Selin, Erkki Tuomioja ja Raija MabliiLa (6). Kokouksda on pidetty 9 ja nihssä on käsitelty 121 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut Ossi Sjöm an. Sih teeri.nä on toiminut kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti K ujamäki. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet pidettyyn liittokokoukseen asti puheenjohtajana P aavo Aitio (7) ja jäseninä Osmo Kaipainen (7) ja Uuno NokeLainen (5) pidetyn liittoko~ouksen jälkeen 0111 valiokunta toiminu t seuraavassa kokjoonpanossa: puh eenjohtajana Paavo A1tio (8), jäsenet Osmo Kaipaill1en (7), Erk1ti Tuomioja (7), Rauno Kousa (4) ja Matti Pirnes (5). KokoukJsia talo'usvaliokunta on pitänyt vuoden ail<.ana viisitoista (15), joista pöytäjltijrjoihin on merkitty 163 asiaa. ValiokUll1ll1a1!1 sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Raimo Ha ~ola. Usäksi valiokunnan työsken,telyyn an osa1listunut pääsihteeri Ossi Sjöman. 6. Koulutusvaliokunta Koulutlusv,aliokuntaan kuuluivat liittokokoukseen asti puheenjohtajana L ennart Kivi ja jäseninä Uuno Nokelainen, Atte Eskola, Risto Lindgren ja Martti Silvennoinen. LiLttokokoukiSen valitsemina ovat valiokuntaan kuuluneet lähtieiil puheenjohjtajana Risto Lindgren (9) ja jäseninä ToiJmi Haaparanta (5), Anja Järvinen (6), Antel'O Lassila (3), MaI1kku Sa10n en (4) ja Jouko Välske (6). Toomilntavuoden aikana valiokunta on pitänyt yhdeksän (9) kokousta, ja käsitellyt yhteensä 76 asiaa. 7. Tiedotusvaliokunta Tiledotusvaliokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Seppo Ti!kJka (1), Sakari Selin (1), Voitto Raatikainen (1), Kilmmo Aal<1Jonen (1) ja Tapio Leväaho (-). TUL:n XVIII liittoookouksen valitsemina ovat lähtien kuulruneet puheenjohtajana Seppo Tikka (2), Veli Pelkonen (2), Göra n Aberg (3), Tapio Vat'is (2) ja VoLtto Raatikamen (2). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. Kolmuksia on pidetty TUL-Iehden toimitusneuvosto, johon ovat kuuluneet UilttokokoUJkseen asti pu. heenjohtaja Outi Nurmi (-), Seppo Tikka (-), Antti VahllerilSto (-), Eero Salonen (-) ja. Rauno Pajunen (-). L iilttokokous valitsi uuden toimiitusneuvoston, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Martti P eura (2), Eero SaLonen (2), Al1Juti Vah ter~sto (2), Rauno P a j1.lil1ieil (1) ja Rei,jo Untunen (1). Toimii usneuvosbo on kokoonrtunut kaksi (2) kertaa ja käsirtellyt 22 asiaa. Sihteeri:nä on toiminut Matti Lahtinen. 8 9

7 9 Toimistovaltiokunta johon ovat kuulu!l1eet llibtoko~ou!kseen saakka puheenjohtajana Ossi Sjöman ja jäs eninä Raimo HakoLa, Reijo Lehkonen, TapiJo Pöyhönen (8), Matti Suhonen (8) j a Peldm HU!I'me (-), joka toimi sihteerinä. LiiJtbokokollJk:sen jälkeen ov,at boimistova liokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (31) ja jäs eninä Rai!l11o HakJola (31), Reijo Lehkonen (23), Pekka Hurme (26) ja Raimo Railo (20) sekä Ismo Jokiren (10) saakka). SihteeriJnä to.i!i11i ioimistosihteeri Riitta La ijn10 (18). Toimist ovaliokunta on kokoontunut kolmekymmentäneljä (34) kertaa ja käsitelly t 286 asiaa. Piirijärjestöt TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Unto Timonen Toiminnanjohtaja: Jouko n:arttunen P iiritoi miklljnna n jäserunä: Holger Laaksonen, Pirkko Heikura, Olli Saikkonen, Hilkika T ermunen, Te uvo Väyrynen, Arlltu K a uppinen, Unto Ta hvanain e'l'l j.a P ekka Mair ainen. Piil'in puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pentti Kokko Toiminnanjohtaja: Leo Chrons P ii,rltoitmil<unnan jäseninä : RaLsa Paan.anen, Pe r tti Puttonen, Alpa Viinika inen, Martti P eura, Kalevi Olin, P er tjti Hagman, L auri R a jala ja Olavi Suhon en.. TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä: TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Antero Karjalainen saakka Toiminnanjohtaja: vt. Irja Laiho Piiritoi milkll.mnan jäsenijnä : Ma tti Oksanen, Yrjö Haikala, Vilho Laakison en, Yrjö Lähde, Rri'Ltta Nokkala, Matias Sa lon Lerni, Huugo MuuriJnen ja Mauno Meriläinen. Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja : Ilmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen P.LiorilboknLkwrman jäsenlnä: JUihani Oilm rinen, Antero Huj.anen, S~ari LassHa, Betty JUJDtwnen, Leo JU!l1tura, Jorma Mustak,angas, NiilQ H ujanen ja Erkki Karppinen. TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Lasse Honkanen Varapuheenjohtaja: Antti Rantanen Toiminnanjohtaja: Paavo Mäkelä P iiri,bairnlkul1'nan jäsen iinä : VeLkkJo Ekm a n, Aa rre K aj. pi'ainen, Timo Sunila, Eino OjatalQ, Mauri Hokkanen, Einä Ä ä pälä, J orma Tuittu ja Veli Nykä nen. Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Paavo Ikäläinen Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Piiri,toimik1.ll1'lflan jäseninä: Paavo Ryt.k öne n, Erkiki K ä rki, Kal.evi Tuom.ail1'len, P eklk:a Björkman, K erttu Kumpumä ki, J aakko Yliltalo, Kalevi K iuttu ja H annu Laitinel1'l. 11

8 TUL:n Länsi-Suomen piiri J äsenmäärä: TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: TUL:n Pohjanmaan piiri J äsenmäärä: TUL:n Saimaan piiri J äsenmäärä: TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohta ja : Mikko Elo Vara puheenjohtaja : Vilho Haapa niemi Toiminnanjohta ja: Aatos Oikkonen PiiritoimikUlnnan jäsenijnä: Onni Särkelä, Eslw Kaunisvirta, MiJ.de Salonen, Eero Viljanen, Erkki Aalto, JUlkk,a KLvimäki, Erk!ki Ranne ja Jali Westergård. Piirin puheenjohtaja: Vilho Kuivala Var a puheenjohta ja : Liisa Marja la Toiminna njohta ja : Osmo Hekkala PiirLtoLm1kUlll!nan jäsenimä : Leo Seppänen, Pirkko Niemi, PentJti Pussimen, Pel'1Jti Huovimen, Pekka Karvinen, Eero Reijonen, Arvi PLetilä ja Martti Mu tja~angas. Piir in puheenjohta ja : Timo Ra ntala Vara puheenjohta ja : K alevi Haapa la Toiminna njohtaja : Holger Öhma n saakka ja Kari Koskinen alkaen Piiritoirrukunnan jäsenimä : VeL k!!<jo Kulmala, Juhani Mäenpää, Aarl"1e Hhltunen, Leena P anu, Anml Jylhä, Sinikka M.aJnIlitla, Aarre Bäokman ja Onni Pe1tonen. Piirin puheenjohtaja : Antti Va ittinen Vara puheen johta ja : Seppo Väisän en Toiminna njohta ja : Reino Vuorikoski Piil'Lto1mikunnan jäserunä: Raimo Laakko, Matti Paajanen, AartJo OsSli, K a uko K arttunen, Reino Pakarim.en, Martti JääskeläLnen, MaU1IlO Forsman ja Reino Piisiari. Piirin puheenjohtaja : Eina r Friman Vara puheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminna njohta ja : Ka uko Koivula TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä : TUL:n Tamper een piiri J äsenmäärä: TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirttoimi'kunnan jäsenilnä: Anneli Tahvanainen, Yrjö Kiilskinen, Voitto Vihavaimen, A illi Väyrynen, Pentti Konttinen, Taisto Ale n ja Esko Pa ukkonen. Piirin puheenjohta ja : Aarno Suomi Va ra puheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminna njohtaja: Väinö Pilvi PiiritolmikUJnTlan jäsenlnä: Elli Kahila, Tauno Huuskonen, LalJ.a Parkikinen, Juhani J ärvinen, Unto Pekurinen, Seppo P alvanen, Ka ri Koivumen ja Seppo Rosenqvist. Piirin puheenjohtaja : Erkki Piililä Va ra puheenjohta ja: Tapa ni Jokihaar a Toiminnanjohta ja : Jorma Valkamo Piiritoim1kunnan jäsenimä: Erkki Aalto, Emo Toiminen, Otto Parviainen, Oiva Hakolinna, Eila Salora nta, PertJti Koivu, A!l"tero Lassila ja Pet'tti Virta. Piirin puheenjohta ja: Erik Ma ttson Vara puheenjohtaja : Veikko Lehtonen Piirilto.imikunnan jäjsenlnä : Martti Valajärvi, Jouko T oiminnanjohtaja: Gunna r Laakso Piiritoimikunnan jäseninä: Martti Valajärvi, Jouko VälisJ{Je, Lasse Ketola, Pauli NuotJio, Leo Vivolin, Seppo Aaltonen, Kristian Nordström ja Viljo Luukkola. Piirin puheenjohtaja : P a uli Forss Var apuheenjohtaja : Vilho Nummila Toiminnanjohta ja: A tte Eskola PLir.1to~mLkunnan jäseninä: Esko Ortekari, Unto Tuomtnen, Keijo Vårvilk, Lasse GUlsiafsson ja Into Heinonen. 13

9 Keskustoimisto Liiton l<!eskustotrrustossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat h enkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman, osastopäällikkö P ekka Hurme, osastopäällikkö RaLmo Hakola, osastopäälliikkö Raimo Railo, osastopäällilkkö Reijo Lehkonen, jaos topäällikkö Tapio Pöyhönen, järjestösihteeri Matti Suhonen, tijedotussihteeri Kalevi Pakarinen, toimitussihteeri Matti Lahtinen, järjestösuhteeri Ismo Jokinen (30.9. saakka), naissihteeri Anita Mauno, nuorisosihteeri Antti Auvinen ( alkaen), kan ainvälinen sihteeri Pentti Kujamäki, valmennussihiteeri Martti Kempas, koulutusohjaaja Eila Uuifto, jaos'tosihteeri P aavo Hiltunen, jaostosihteeti K ari Leppänen ( saak l~a), j.aostosihteeri Urho Ni.emenkari, jaostosihteeri Aarno Pihl, jaostosilih1jeeri Taisto Pääkkö, jaostosihteeri Antero Tapola, jaostosihtjeeri Teuvo Vatanen, jaostosihteeri P ekka 01likainen ( alkaen), talous- TUL muutti uutee11 toimitaloonsa Me1'ihakaan lokakuussa sihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, uo~mijsjjjoapul.ainen Liisa Simonen, toimistonh01taja Arja Keinänen, kassanhoitaja Helvi Lindström, kirjanpijtäjä Marjatta Fagerlund (12.8. alkaen), konekirjoittaja.t Rak,el AndersSQn ja Maj-Lils Forsb10m, toimis.toapulaiset Eill.Ja Meri (18.7. saakka), Eini Meri (8.9. alkaen), Päivä Vatanen (30.5. alkaen), keskuksenhoitaja Saara V;es terberg, lähe1lti. Eino Bister ( saakka), lähetti Onni Gylden ( alkaen) ja siivooja Meri Virtasalmi. Ulkomaiset edustukset Liittotoimikunnan jäsen Erldti Tuo~oj a CSIT:n kongressissa Israelissa VaraJpuheenjohtaja Lennart Kivi Valtion urheitlune u vosillon valtuuskunnan mukana 2. Euroopan urheilul<!ongress1ssa DDR:ssä Puheenjohtaja Osmo Kaipaillen ja varapuheenjohtaja Lennart Kivi SZOT m vieraana Unkarissa Puheenjohtaja Osmo KaipaiJnen ja v.arapuheenjohtaja Lennart Kivi CSTV:n Spartakiadeissa Tshekkoslovakiassa Varapuheenjohtaja VäLnö Pässilä ja liijttotoirnikunnan jäsen Ensio LaLne NeuvostoJiilton YleusJitirttolaisissa SpartakitadeiJssa Puheenjohtaja Osmo Ka1paill'en ja pääsihteeri Ossi Sjöman UISP:n vi,eraana Italiassa Puheenjohtaja Osmo Kaip~nen Felles-komitean kokouksessa Is'lannissa, ReykjavLkissa Liikuntatieteen kandidaatti Reijo Katajamäki ICSPE:n vapaa-aikatyöryhmän konferenssissa Tukholmassa LWttotoimikunnan jäsen Pentti Honkasalo, osastopäällikkö Pekkia Hurme ja kansainvälisten asio.iden sihteeri P,entti Kuja mäki CSTV:n vieraana Tshekkoslovakiass,a Osastopäällikkö Rei'jo Lehklonen Suomi-Neuvostolihtto-Seuran järjestämässä koulu- ja aikuils<kasvatuksen semilnaariss'8 Moskovassa

10 Osastopäällikkö Pekwa Hurme Ruotsin Suomalaisten KeskusLiiton kouluitus,seminaarissa Rluotsissa Osastopäällikkö Raimo Ra i'lo Suomen Rauhanpuolustajart; r.ym valtuuskunnan muroana kansainvälisessä Chi1e-solidaarisuuskonferenssilssa Aiteenassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen, varapuheenjohtaja Lennart K ilvi., liittoto.ilmi'k unnan jäsen Oliavi Ves,terinen ja pääsihteeri Ossi Sjöma n VZSPS:n vieraana Neuvostoliitossa TUL:n ansiomerkit TUL :n kork,eimmali1 a nsiomerkin, HELMI-merkin ~n:o 7) 1iJ.1JbotJoimilkunta myönsi liji,ton vuosien puheenjohtaja1le P ek,lm Martini'lle. TUL:n ans ~o merkkejä on lli'ttotoirmikunta m yöntänyt järjestövaliokunnan ansiomerk!k:ijaoston, pii'ritoimikuntien ja seurojen esityksestä liiton toiminnassa ansioituli1eille jäsenille seuraavasti : Grönberg, Eino J ohannes Ka jaanin Kuohu Huovinen, Eino K ustaa Sorsakosken Kullervo Ikäheimonen, Huugo Varkauden Tarmo Jaatinen, Kauko Ensi,o J yväskylän Tv. Painiseura K aasilnen, Eevi Helsin gin K otkat Kaipiainen, Aarre Uolevi KarhulalI1 Tv. Urheilijat Ka U!l<Jonen, Alku Oskari Turun W eilrot Korpiranta, Pentti Kalervo P anslion Tähti Kärki, Erklki Fredrik Kermiln Työväen Uimarit Mäenpää, Eino FriJ.talan Yritys Mäkelä, Sulo Ensio Linnavuoren Lukko Nikkinen, Väinö Veikko H yvilnkään Hiihtäjät Nurmi, Reidar OLavi Turun Kisa-Ve.i:lwt Nyström, Eino Joha:nnes K ä pylän Kunto Raatikainen, Voitto H elsi ngin Tv. Luistelija t Sikiö, Erkki Oulun Tarm o Silltanen, Tauno A. Kristiinan Vesa Sjöman, Ossi P ithla jam äen Isku Suomi,Aarno F abia n Pakilan Vrsa Tolvan en, L eo Vuol<Jsenn1s!<Jan Ryhti Ukekola, Matti Aulis Iin Yriltys Vuljanen, Heljö Matti Nokian Teräs Virta, ReilI10 Riihimäen P yrkivä KULTAISET SEURATYO -merkit jakaantuivat piirei ttäin seuraavasti: Häme 4, Kainuu 2, Karjala 2, Keski-Suomi 3, Kym enlaakso 3, Lappi 2, Länsi-Suomi 2, Oulu 4, P oh janmaa 2, Savo 2, Suur-H elsinki 4, Tampere 4, Uusimaa 2 ja Varsinais-Suomi 4. Taloudellinen toiminta Vuoden 1975 aikana voidaan sanoa liiton. talouden menneen aimo ajskeleen eteenpäin, sillä 23. päivänä huhtikuuta a llekirjoitettiin sopimus, jolla TUL yhdessä SVUL:n ja SPL:n kanssa si,tou tuiv1ljt myymään valtiolle hallussaan olleet Oy Veikkaus Ab:n osakkeet markan kappalehill1.ilajsta. Tämän osakekaupan toteut u minen vahvisti oleellises,ti li.iton taloudellista tilannetta ja toimilntaedellytyksiä varsinkin kun viime vuosien kustannustason!<jehirtys on ollut lihon saamaa valtion toiminta-avustusta suur'empaa. Tästä osakek,aupasta liiton osuus kokonaisuudessaan on 14.3 miljoonaa marklma, jonka valttio makjsaa kuuden vuoden aik,ana suorittaen maksamattomalle pääomalle vuosittain kor Iwa. Tämä osal<jekauppa sattui Uilton!<Jannalta varsin otol Liseen aikaan, muuttihan IUton kieskus,toimisto lok,akuun a lusita uusiin, Helsingin Merihaasta ostamiinsa tiloihiln, jotk,a k,okona.ijsuudessaan käsittävät 1.251,5 m 2 ja jo~a liiton omassa käytössä on 888 m 2 Liiton toimitilat Ta p1ol.asta v uokrattiin " ulos" ja tällä tavoin vältytjti:i!n ko. tilojen myynniltä, joka ilman Veikkauksen osakekauppaa olisii. ollu t pakonsanelema rahoitusl~eino, ja n äin saatiin ko. vuokratulois,ta liitolle jatkuva t ulolähde. Opetusministeriön m yöntämä toimilnta-avustus nous,j edeulsvuodesta 15 prosenttla, muilta kusta!nnustason nousuiti oltua vieläkiin suurempi, anoivat urheiluli1 keskusjärjestöt OpetusministeriÖltä loppuvuodes,ta lisämäärära haa, joka myönnettiinkin joulukuun alussa 16 17

11 Jotta liltto saisi toimintansa kehittymistä ja lmstannustason nousun edellyttämän to:ilminia-avustuksen vuodelle 1976, jätettiin 11. p äti,vänä marraskuuta eduskunnan valtiovaraill1valiokunnan sivistysjaostolle valtion vuoden 1976 talousarvioon liittyvä seuraavan sisältöj'n en esitys : 1. Vaikka val'sinaisten urheilujärjestöjen toirmintamäärära ha hallituil<lsen talausarvijoesityksen mukaan ka's.vaakin kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna rw1saat 20 % on lisäys todellisuudessa noin 8 % luokkaa. Tänä vuonna on ns. sääs'tövaroista jaetbu varsinaisen budjetin ulkopuolelta avus,tusta, jolla on pystytty estämään toiminnan supistuminen. Tärkeä kauppa - Oy Veikkaus Ab siirtyi valtiolle. Kuvassa liiton paasihteeri Ossi Sjöman j a talouspäällikkö Raimo Hakola ovat luovuttamassa Oy Veikkaus Ab:n osakkeita v altion edustajille hallitusneuvos Lauj'i Käj'ävälle ja ylikamreeri Juha Lahdensuulle. 18 yhteismäärälttään ma rk.an s.uul'ullsena, ja täten liiton saama lopullinen toim1nta-avustus vu.odelle 1975 oli määrältään markkaa. Vuoden aikana liitto on rehoij1jtanut Kisak:eskuksen urheiluopiston rakennustö1tä useammalla sadal1atuhannella markalla, joilla investoinneilla on opistolle saatu uu&i. henkilökunnan as.uinrakennus ja käynnjstetty ns. Punaisen \Jalon ja entitsen henkilökunnan asuntolan peruskorjaukiset, jotka valrnl~tu vat kevättalvella 1976, ja sit'en tarjoavat opilstolle sen kipeästi tarvitsemia m aj oitustijoj a. 2. Liittomme toimijnnan hoi'taminen nykyisen laajuisena kustannustason nousun huomioonottaen edellyttäisi huomattavasti s uurempaa toim1nta-avustusta m ~hin valtion budjettiesityksen mukaan on mahdollista. Koska uoilmintamme on eriutä1n laaja-alaista ja pyrkii nimenomaan kansalaisten fyys.ijsen ja henkisen kunnon kohoutamis'eed 'katsomme, että OOimi.!lJtamahdollisuubemme eivät milssään tapauksessa saisi kav1entua vaan toimill1nan jatkuvuus tulisi voida turvata vähijntäänkin nyikyisissä puijtteissa. Tä mä n johdos\ja esitämme, että Eduskunta lausuisi, että urheilujärjestöjen toimintaan voidaan osoittaa lisää varoja a) raha-arpajaisten tuotosta myönnettävällä avustutkisellja, johonka jakoon myös raha-.arpaja~sten toimilupa antaa m ahdolusuluden, b) s uoraan talousarvloon va'rattavasta määräraha'sta, e) irroittamalla ns. säästövarols,ta 2 miljoonaa markikaa urheilujärjestöjen to.i.rnintaan, d) palau ttamalla urheilun OSUUIS veikkausvoittovaroista 50 prosenttiin. 3. Lisäksi totean1me, että Työväen Urheiluhirtto on useaan otteeseen korostanut piltävänsä tavoi.tteenaan ur heilujärjestöjen jal~osuhteei1 muuttamis,lla ur heilujärjestöjen kesken yhteiskunnalli.sten (parlamenta,arristen) vo.imasuhteiden mukaisiksi ja tältä osin toivomme, että täm ä muuto:s vo.idaan to.teu ttaa jo. vuo.den 1976 määrärahajao.n yhteydessä. 19

12 Liittokokouksessa valittu järjestövaliokunta aloitti toimika utensa keskittä m ä llä huomionsa erityisesti liiton järjestötoiminna llisen tilanteen kartoittamiseen. Sam oin järjestövaliokunta keskittyi koulutusm a teriaalin tuotta miseen, mm. J ärjestötoiminna n käsi kirjaa ryhdyttiin valmistelem aan v uoden aika na. Vuoden tärkeijn järjestötapahtuma oli päivinä huhtikuuta pidetty TUL:n XVIII va rsinainen liåjttokiokous. Hallintoelinten valintojen ohella liittokolmus hyväksyi siue esi:tetyn katsau!kjsen päätty-neeltä toimil1itakaudelta. Samoin kokous hyväksyi liitolle nuorisopoliittisen ohjelma n. Liittolwkous antoi myös julkilausuman, jossa muun muassa otettiin myönteinen kanta työväenurheil>un kokioamiseen yhteen keskusjärjestöön, edellyttäen sen tapahtuvan työväen urheiluj.iikkeen itsenäisyyttä vaar.antamatta. Jäsenmäärän kasvu osoitti myönteisen suunnan jatkuneen jäsenmääräkehityksessä. Uusia seuroja hyväksyttiin neljätoista (14), yksi (1) purkautui, joten jäsenseuroj,en lukumäärä oli kertomusvuoden päättyessä Liiton kokonaisjäsenmäärä oli sanottuna ajankohtana (v ). XVIII Liittokokous Työvä'en UrheiluliJiton XVIII varsinainen liittokokous pidettiin Helsin- 20 Järjestötoiminta gissä, HTY:n juhlasalissa päivinä huhtikuuta Vuoden 1975 piirikok ousten valitsemrna olivat kokouksessa saapuvilla seuraavat 114 edustajaa : Hämeen piirlstä: Riitta Nokkala, Yrjö Haka La, Pentti Järvinen, Matti Oksanen, MLkl~o Laine, Viljo Kallioinen, Väinö Pässilä, Valtter A. Juvonen, Kyösti Junkkari, Esko Helle. KaLnuun pi1ristä : Tyyne Nikkinen, Ei:nö Grönberg, Ilmari Kortelainen, Juhani OLkiarinen. KarjaLan piiristä: Kullervo Mikkonen, Maila Kuivalainen, Unto Timonen, Aimo Roivas, Veijo Saarelainen. Keeski-Suomen piiristä : Heikkii Taipale, Raisa Paananen, Kauko Jaatinen (varaedustaja), Kauko Lehtonen, Ivar Wacklin, Alvar Virtanen, Antti Auvinen, Miikko Siekkinen, Olavi Suhonen, Pertti Hagman. Kymenlaakson piiristä : Hilkka Hyvärinen, AaLT'e KaipLainen, Kalevi P,a unonen, Eino Uotila, Mauri Hokikanen, Leevi Perälä (varaedusta ja), Jorma Tuittu. Lapin piir~tä : Asko Räsänen, Sulo Portti, Tauno Juutinen, Kerttu Kumpumäki, Jaakko Yli talo, Heiikki Iivari. Länsi-Suomen piiristä: Matti Kuusio, Esko KauniSlvirta, Eero Viljanen, Toimi Haaparanta, Vilho Haapaniemi, Reino Tuori. Oulun piirlstä : Viljo Kuivala, Liisa Marjala, Eero Kenakkala, Eeva Poukkula, Martti Lindvall, Teuvo Makkonen, Kauko Liedes, Veikko Kuusamo. Pohjanmaan piiristä: Tilmo Rantala, Leena Paunu, Leo Saario, Simo Bor'en, K'a1evi Haapala. Saimaan piiristä: Aira Rossi, Antti Vaittinen, Väill1ö Tikka, Aarto Ossi, Mauno Forsman, Akseli Kardell, Kalle ParkkiJnen, Reino Piistari, Kauko Karttunen. Savon pii!rlstä: Eina r Friman, Helga KosU!llen, Voitto Vihavainen, Eino Törrönen, Taito Taskiinen, Ossi M~kkonen, J uha Koivul.a, Taisto Alen, Esko Paukkonen. Suur-HelsingiJn piiristä : Mauri ReurtJsalo, Veli PelkJonen, Tauno Salama, Aarno Suomi, Lea Johansson, Leila Parkkinen, Yrjö Kauris, Olavi Vesterinen, Kaarlo Koivunen ja Arvo Rollia. T,ampereen piiristä : Kerttu Kanerva, Rauni Rantanen, Sulo Mäkelä, KaarLo Viitanen, Kalle Järvinen, Oiva Hakolinna, P.ertti Koivu, Eila Saloranta, Vei'klko Jalava, Erkki PimIä. Tiedotustoiminta Uudenmaan piiristä: Seija Val.ajärvi, Erik Mattson, Veikko Lehtonen, Jouko Välske, Teuvo Niinikivi, Seppo Aaltonen, Erkki Järvinen. Varsinais-Suomen pu.ristä : Ritva Vanne, Pauli Forss, Terho Mäihämäki, Unto Räsänen, Urho Rautee, Jorma VirtaJnell, Terttu Honkasalo, Pirjo Lau ri (varajäsen), Vilho Nummila. Kurssi- ja n euvonta työ Koulutusjärjestelmän uudistumisen seurauksena seuratoimttsijakoulutus siirtyi suurelita osin pi:1rijärjestöjen toteutettavaksi. Erityisesti III tason peruskursseja järjesuettidn piireissä eritäiln runsaasti. Vuoden aikana keskityttiin eriltytsesti koulutusmateriaalin tuottamiseen. Seuratoimit.sijoiden neuvontatyötä on perinteelli een tapaan toteutettu seuraportaassa lähinnä piirien toiminnanjohtajien seurakäyntien yhteydessä. Se samoin kuin kokoustoiminta seura- ja piiriportaassa on kautta maan ollut totunnaisen vilkasta. Työväen Urh eiluliiton saama julkisuus vuonna 1975 painottui erityisesti vuoden alkupuolelle johtuen TUL:n 18. liittokokouksen saam asta runsaasti julkisuudesta erityisesti porvarillisessa lehdistössä. Liittokokous herätti lehdistössä poliittista mielenkiintoa, mutta m erkittävämpää kokona istiedotuksen ka n nalta on ollut u rheilu toimintamme kehittyminen, joka on edesauttanut TUL:n saam a n julkisuuden lisääntymistä. 21

13 .~ Koulutusvaliokuntaan kuuluivat liittokokoukseen asti puheenjohtajana Lennart Kivi ja jäseninä Uuno Nokelainen, Atte Eskola, Risto Lindgren ja Ma rtti SUvennoinen. Liittotoimikunna n valitsemina ovat valiokuntaan kuuluneet lähtien puheenjohta jana Risto Lindgr,en (9) ja jäseninä Toimi Haaparan,ta (5), Anja Järvinen (6), Antero Lassila (3), Ma rkku Salonen (4) ja Jouko Välske (6). Toimintavuoden a ikana valtiokunta on pitänyt yhdeksän (9) kokousta ja käsitellyt yhteensä 76 asiaa. Liittotoimikunta hyväksyi pj,tämässä kokouksessarun valiokunnan valmisteleman esityksen TUL:n uudeksi koulutussuunnitelmaksi. 22 Koulutusvaliokunta Tiedotustoiminnassa TUL-1ehti oli 10kakuUJl1 alkuun saaj,ka omana yksikkönään, mutta keskustoimiston organisaatiouudis'tuksen yhteydessä TUL-Iehti ja muu ti,edotus yhdistettiiiil, mikä onkilil edesauttanut koko tiledotulstoimij1lilan kiilnteytymistä. TtedotustoimilIlnan pääosan ovat muodostaneet viikottaiset lehdi töjakelut. Tulospalvelu on toiminut entiseen tapaan SUlllllUlIltahsin välittäen viikonvaihteen tu10ssatoa kaikil1e tiedotusvälineille. Tulospalvelua ovat hoitaneet Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Työväen UrheiliUilii-ton paa-aanenkanarttaja TUL-lehti ilmestyi v u o den aill<:ana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin , jossa lisäystä edelliseen v uoteen Lehti jaettiin jäsenetuna ilmailseksi kaikijlle TUL-perheille seurojen antamien jäsenluetlteloiden mukaisesti. Lehden päätoimi tiajana toimi Pekka Hillme ja toimijtussihteeriiilä Maltti Lahtinen. Lehti pain ettiin kustannusosakeyhtiö Kv.artto Ab:n kirjapainossa. Levikiltään TUL-lehti on Suomen SUilliln urheilulehti. Jouluksi ilmestyi myyntiiin perinteinen TUL :n Joulu -75, jonlm painos oli Lehti painettiin F orssan kirjapaino Oy:ssä. P ailnos myytiin 10PPUUlIl t uottaen voittoa yli m arkkaa. Lehden toåmi,ttami:s.esm vastasivat Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Suunnitelman toteuttamisesta liittotasolla vastaavat ljtk:n alainen koulutusvaliokunta puheenjohtajansa johdolla ja koulutusosaston (koulutuspäällikkö, valmennussi'hteeri, koulutusohjaaja) avustuksella. Organisaatiomallin mukaan koulutus on jaettu n eljään (4) eri sektoriin: järjestö-, nais-, nuoriso- ja urheilusektoriin, joilla kullakin on oma koulutusvastaava. Uusi suunnitelma lähtee siitä, että liiton koulutuksessa päästään yhteen ja yhtäläiseen suunnitteluun ja toteutuakseen ensinnäkin kaikilla toiminta-alueilla (järjestö, nais, nuoriso, urheilu) ja toiseksi kaikilla tasoilla (seura, piiri, liitto). K aavio kolmitasoisesta koulutusjärjestelmästä oheisena...., <1' co :l.2 '3 0 'äj ~.c rn... '2 ;:J.. c:: aj E: ~ - -H...,.<:; C1l m 0.S "" :l E '3 CIl 0.se..>:; 0 0).~... 0 :l ~ :2 ~... 0 :cts ~ - CIl, dl 0 :;. ~... :l 0 E ;:l ~ dl CIl..., :.c <1' co :l Q) ~ ::l t) Cil S 0 'E ~ : C1l '0 0 >..., H c::.~ cts.~ Q) ~.,!.. 5 '2 ~...:l -...,..., 0 "" ::l :0 '3... ~ ~... 6 :ro..., '(3 0 on co E-< 1 Ul H M ':cts cts :2 E:g...:l.c~ >, ~ C1l... ';;;'...,. ~ c:: <0 <'l Q) ~..!..:~ ~ '2 E '2 58 rn -...:l~::1 >~... :l F ~.~ "'".c. ~ :~.~....~] c:: ;:J j ;.::: >,.....!..E~.c '~E '... 2 Om>, F.-I c:, c,...:..~ '2 'v) ijj.g c:: rn <0.~......Jo;,:::.c;:l o~...,...i ' 0 o~ Ö 8.'~... ~ "" co ~~; o ~, :l ;::l.,...; c,o ~ - -- cts p,..c: C: CI1ctS~ z-', a3 '" C1l 5H: c: cts.~~ ~ ;80,. ~<I' E. co.r;.,... o~ v;:l 'E:l5 h '~'~ ;:l... ;:l.c c:: ~ o;.::: 't;;-a, :0 cts '- 0.,.-., m :j3'~ ' ''''' ~ >, - j E-<, ~..., c:: 0 C1l ::l 'O. ~ ::l.~~ UlE-<.~, 3 'tn ~~~ 'E \3 20 '"'~ ~ "':i(l E o.. ~...,.c.c."' ;jrj] 0., ~ c!j Q)... Ul , '0, c::.~~ ctso '~<I'.~~,gl c'".a cts.5 M Q)<'l ~;g c"'" dl'~ E cts,...,00 E ~ E ~ ~ C1l 0... >.- ~ Q) Cil~ ;::l '2 >~ :l 0. ~...-! ;:l gj :::l>:: l!.g dl'''' :m....c~.cq) ;:Joo ;:J:l ;:J :l ~ ~ ~... c:.b 'co..., S;; :co M S.., ~..., cts...,... 0 ~i ;8 '" ~~ ~ '2 "'" M... co"'" ~ 00.~ :2'00 C1l cts 00.~ gs o en... :l?2.~<'l,....ccts :l 0,&l ~ 9 ~.~ <0 o.... ;:l 00 Ul'~..., C1l. ~ g ~ ;:l ~o.... ;:l :l Q) ~ ~ 0..~ c:: :l cts. ~, ~ c: cts... Q) ajctscts, I cts ~ E'~''"'' ~ ~;.5 ;:l"" ~..., ~.c ->::0 cts..., 0 ~ '0 ~~ C1l<l' '2M Q) ~,.s...; ~ '2 1.~ ~ dl "'" :0 c!j'".~~ :2'- ::l EC'1 ~..c:cil o ~ ::l... Q) ::l o ::l Q) ;:l... Ul Ul ~Q) o C1l ;:l ~ ~-g: ~... ~o.,... 1~ : ~.~ c::. W :0 ~.~ C1l.,.., CIl ~ >,..c: c:: o 00 o~ ~ ;> E-<,. cts......, : o ~...,... M 'Cj) ""-!._ <1'.8 'ij). l~ o ~ 5 +' ::l.2~ ~~ ~gj ;:l Q) ;:l... Q)Q) Ul Ulo H dl ~

14 Kuluneen toimintakauden aikana valmistunut ja h yväksytty uusi suunnitelzra tulee jatkossa työllistäm än kaikki koulutustoiminnan parissa työskentelevät h enkilöt. Suunnitelma n tunnetuksi tekeminen, yhtenäisen koulutusma teriaalin hankinta, asteettain.en siirtyminen uuteen on lähimpien aikojen tehtävä. 1. Toimitsijakoulutus Kursseja (26-40 tuntia) on pidetty viikoloppuisin seuraavasti: Tampereen punssa, osanottajia 27 luennoitsijoina Ilkka Kalliomäki, Hilkka JaaJtinen, Pekka Kanerva, Jorma Valkamo ja Raimo Lehkonen. - Kainuun piirissä, osanobbajia 22, luennoitsijoina Pentti Savolainen, Pasi. Mäkelä, Antero Hujal!1en, Eino Grönberg ja Elina Kllpeloälnen. Saimaan piirissä, osanottajia 30, luennoitsijat Matti Suhonen, Kai Ritala, Reino Vuorikoskl, Seppo Väisänen ja Pekka Hurme. - Karjalan piirissä, osanottajia 23, luennoitlsijart; Matti Suhonen, Raimo Ha~ola ja Joulm Karttunen. 2. Naisvoinrlstelukoulutus 24 - Savo, osanottajia 15, luennoitsijoina ja ohjaajina Helyj Oittinen, Terttu Hakola, Juha Koivula, Eeyj Kaasinen, Matti Suhonen, Rauni Koskinen, Eila Uitto ja Kauko Koivula. Uusimaa, osanottajia 24, luennoitsijat ja ohjaajat, Reino Rinne, Raili Pakariinen, Eevi Kaasinen, Gunnar Laakso, Maija-Liisa Pitkä, Helyj Oittinen, Lars SalVOnen, Reijo Lehkonen, Piri Salo, Anneli Kiiskinen, Kerttu Riikonen, Vappu Viitasalo. - Oulu, osanottajia 14, luennoitsijat ja ohjaaj,at, Anneli Kiiskinen, Eeyj Kaas.inen, Kyllikki Ahlgren, Karin Bäcklund, Erkki Väisänen, Liisa Marjala ja Osm o HekkaUa. 3. Nuorisokoulutus II-tJason kursseja on pidetty seuraavasti: - Kisakesku.kJsessa, osanottajia 20, opettajina Marja Halirnen, Lars Savonen, Risto Lindgren, P aavo Sa8!rinen, Kimmo Aaltonen, Tero Tuomisto, Reijo Lehkonen ja Raimo Railo sekä lisäksi pureissä seuraavasti: - Varsinais-Suomi, osanottajia 21 - Suur-Helsinki, 20 - Keski-Suomi, 35 I~ason nuociso-ohjaajakoulu Kisakeskuksessa, osanottajia 21, opettajiina Irja Laiho, Reino Rinne, Markus Salonen, Risto Virtanen, Raimo Rahlo ja Lars SavO!l1en. 4. Urheiluvalmentajakoulutus II-tason kursseja seuraavissa piireissä: - Kymenlaakso, osanottajia 15, l u ennoitsijat ja ohjaajat Pekka Tähtinen ja Lauri HonkaInen - Lappi, osanottajat 28, luennoitsijwt Pirjo A utio, Pirjo Kujamäki, Heikki Torpo, Reijo Lehkonen, J aakko Yli talo, Mauri Repo, Teuvo JuorlJaiIno, Pentti Kiisikinen, Kaarlo Salmi, Pauli SpriJngare, Eino Ström, KLa,us Peurla, Kauko Karttunen, Niilo Stenius, Osmo HanheLa ja Kauko Ojala. Pohjanmaa, osanottajia 26, luennoitsijat Seppo Öhman, Antero Lassila, Martti Silvennoinen, Esko Kaikkonen ja Holger Öhman. Häme, osanottaji.a 19, opetmjil11a Antero KarjaLarinen, Pcl<ka Ollikailnen, Irja Laiho, U uno Nokelainen, Risto Virtanen, Reino Rinne, Markku Leppänen, Kauko Karttunen, Erkki Pälvärinta, Klaus P eurla, Ahti Mölsä, Olavi R U'UiSunen, Erkki Mattila, Oiva M ustonen, Heikki Heino. Länsi-Suomi, osanottajia 32, opettajat M.auri Repo, Kauko Karttunen, Jali Westergård, Klaus P eurla, Reino Rinne, Erkki Päivär.i.nta, Teuvo Virtanen, Matti Lehtonen, Eero Luven. I-tason k urssina järjestettiin Kisakeskuksessa viikon pituinen valmentajien jatkoseminaari ajalla Osanottaji.a oli 37 ja l uennoitsijoina tri Werner Frltsch Leipzigin liik'untatieteellisestä ~orkeakoulusta DDR:stä, Martti Kempas, Lars Savonen, Reijo Lehkonen. 5. Muu koulutus Koulutusva1iokunnan toimesta järjestetjtiin KJsak.eskuksessa kouluut,aja~u rssi ajalla Osanottajia oli 15. L uennoiltsijat: Risto Lindgren, Lars Savon en, Matti Salmi, J ouko Välske, Anita Mauno, Raimo RaiWo, Ossi Sjöman ja Reijo Leh ~onen. Muu toiminta Koulurusvaliokunta järjesti Kisakeskuksessa työsemil11.aarin, johon osallistui 24 henkilöä. Seminaaril11 teemwna oli koulutustapahtumien sisältöjen määrittely. Alustajina Risto Lilndgren ja Reijo Lehkonen. Henkilökunnan lwulultuspälvät järjestettiin Kisakeskuksessa Osanottajia 44, aj1ustajina Risto Virtanen, Marketta Erävaara ja Jeddi Hasan. Piirien koulutusvaliokuntie!1 puheenjohtajien seminaari pidettiin Ellivuoressa Osanottajia oli 22 ja alustajina ja luennoitsijoina Risto Lindgren ja Toimi Haaparanta. Liikuntapoliittinen valiokunta Toimintasuunnitelmassaan vuodelle 1975 on liikuntapoliijttinen valiokunta m ääritellyt toiminta-a jatuksensa sa seuraav,as ti: Liikuntapoliittisen valiokunnan tarkoituksena on llittotoimikunnan liikurrtapoliittisena apuelimenä toimien tehdä aloitteita, valmistella ja antaa selvityksiä, lausuntoja, kannanottoja, julkilausumia ja ohjelmia sek ä järjestää seminaar eja, täten edistää Työväen UrheilulHt on päämäärien toteu tumista. 25

15 Liikuntapoliittisen valiokunnan toiminnan pääpaino on ollut Työväen Urheiluliiton tiedepoliittisen ohjelman valmistelussa, liikuntalain valmisteluun liittyvässä avustustyössä ja TUL:n organisaation muiden elimien palvelutoiminnassa. Liikuntapoliittisen valiokunnan puheenjohtajana on toiminut Lasse Eskonen ja jäseninä Antti Auvinen Xänekoskelta, Jorma Hentilä Helsingistä, Arto Nyström Helsingistä, Kalevi Olin Jyväskylästä, Sakari Selin Helsingistä, Martti Silvennoinen Jyväskylästä, Erkki Tuomioja Helsingistä ja Pekka Vehviläinen Helsingistä. Valiokunnan sihteeriksi nimettiin Antero Lassila Tampereelta. Varapulheenjohtajaksi valitsi valiokunta keskuudestaan Sakari Se Hnin. Naisten toiminnassa kesmtyttiin kertomusvuoden aikana voimistelunohjaajien eritasoisen koulutuksen järjestämiseen niin liiilto- kuin piiritasollakin. Tämä koettiin lähestyvien ljiittopäjvien johdosta erityisen tärkeäksi tehtäväksi, jossa suunnitelmien mukaisesti myös onnistuttiin. Naisten ja tyttöjen voimlistelutoimintaa ohjelmassaan pitävien seurojen maara lisääntyi, samoin kasvoi ohjaajien määrä. Perinteinen talv,en kongressi ja syksyn retkeilypäivät kiinnosta vat naisia jatkuvasti, josta osoituksena 26 Naistoimikunta Liittokokouksessa uuden kokoonpanon saanut liikuntapoliittinen valiokunta on pitänyt kaksi kokousta. Kokousten pöytäkirjojen mukaan valiokunta on käsitellyt kahdeksaa (8) eri as,iaa. Eniten on työskennelty tiedepoliittisen ohjelman parissa. Valiokunnan Tampereen työryhmä valmisteli tiedepoliittisen ohjelman luonnosasileejle joulukuun puoleenväliin mennessä. Ohjelma tulee valiokunnan käsittelyyn helmi-maaliskuun vaihteessa Valiokunnan työjaoslto on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Tyojaostoon ovat kuuluneet Lasse Eskonen, Arto Nyström, Sakari Selin, Martti Silvennoinen ja Antero Lassila. Puheenjohtajana on toiminut Lasse Eskonen. erittäi!ll hyvät osanottajamäärät. Näytös- ja kilpailutoiminnasta on todettavissa, että joukkuevoimistelukilpailujen taso on kova, mikä osittain saa aikaa.n harrastuksen keskittymisen melko pieneen määrään seuroja. Vaikka erilainen näytöstoiminta TUL:n seuroissa On laa jaa, monipuolista, juhlakulttuuriam me hyvin rikastuttavaa, ei osallistumista kilpauutoimintaan tapahdu samassa mitassa. Näin on myös modernin voimistelun laita. Lajin Suomen kärki on liitossamme, mutta lajin harrastus ei ole laajentunut kovin moneen seuraan. Innokkai ta "modernisteja" kyllä löytyisi, mutta luomiskykyä osoittavj.en valmentajien puute on suuri. Såäm:1öllisesti järjestetyt kurssit ja leirit sekä kjansaiinvälilnen koskjetus ovat kujitenkin olleet omiaan edesauttamaan lajin kjehirtystä. Naistoimikuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka Terttu Honkasalo (2) puheenjohtajana ja jäsenet Outi Nurmi (2), Eila Hautanen (2), Lea Johansson (2), Maija Järvinen (2), Liisa Marjala (2), Terttu Nenonen (1), Raisa Paananen (2) ja Arja Ylönen (2). Liittotoimikunmln edustajina olivat HilkkJa Heinonen ja EMil Kahila. NaistoiJmikunta kokoontw 2 kertaa ja kläsitteli 17 asliaa. Työvaliokuntaan kuujwvat liittokoko'llkseen saakka 'l1erttu Honkasaio (4) puheenjohtajana ja jäsenet Outi Nurm,i (3), Maija Järvinen (4) ja Terttu Nen.onen (4). Työvaliokunta lrokoonrl:ui 4 kertaa ja käsitteli 42 asiaa. Kilpailutoimikuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka Terttu Ne nonen (3) puheenjohtajana ja jäsenet Leena Starck (2), Tuula Segercrantz (2), Eevi Kaasinen (2), Marita Suojanen (3), Anneli Suhonen (-) ja Kerttu Riilronen (3). Toimikunta kokontui 3 kertaa ja käsitteli 18 asiaa. TUL:n XVIII liittokokouksessa valittiin naisto.imikuntaan Terttu HonkasaJo (4) puheenjohtajaksi ja jäseniksi EiJla Hautanen (4), Hilkka Hyvärinen (4), Lea JohanSSOn (4), Maija Järvmen (3), Kerttu Kanerva (4), Liisa Mar,iala (4), Raisa Paananen (4) ja Anja Savolainen (4). Liittotoimikunnan edustajina naistoimikunnassa ovat Toimi Haaparanta ja Elli Kahila. Liittokokouksen jälkeen naistolimikunta on kokoontunut 4 kierta,a j a käsitellyt 57 asia a. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Terttu Honkasalo (5) puheenjohtajana ja jäseninä Maija Järvinen (5) ja K,erUu Kanerva (5). Työvaliokunta On kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 42 asiaa. Kilpailutoimikuntaan ovat kuuluneet Terttu Nenonen (2) puheenjohtajml1a ja Jasemna Eevi Kaasinen (2), 'luiula Segercrantz (2), Leena Starck (1) ja Kerttu Riikonen (1). KJilpailuboimikunta On ~okoqntunut 2 ke rtaa ja käsitellyt 10 asiaa. Naistoimikunnan ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toinlinut Anita Mauno ja kilpailutoimikunnan sihteerinä Eila Uitto. Kouluttajat K oulut us'ohjaaja jana on totijmimu t Eila Uitto saakka, jonka jäl ~een Im ulutusoh jaaja siirtyi organisaaj1li:ossa koulubuisosastolle. Ko ulut usohjaaja ohjasi kertomusvuoden ailm na liiton, pi.irien ja seu rojen tilaisuuksia yh teensä 46, joissa osaa1- otltaj'la yhteensä 992. Matkapäiviä 80. Kurssitoiminta - Modet'nin voimlsbelun leiri OsanottajiJa 34. Ohjaajina KJari Hei<nonen, Eevi K aaslnen, La.s Savonen, Ehla Uitto, Anneli K iliskinen, 27

16 Naisvoimistelujoukkue esiintyi spa1 takiadeissa, kuva tosin ei ole sieltä, vaan harjoituksista Helsingissä. Ehkä Prahassa olleilla on parempi? 'l1erttu Nenonen, M,arita Suojanen ja osanottajia 16, ohjaajina ja luennoitsijoiina Eila Uitto, Eevi Kaasi- Leena Starck. - PiJiriohjaajien kjoulutuskurssi 11. nen, Anneli K iri.sklnen, Lars Savo , osanottajia 24, ohjaajina Helvi Oittinen, Eevi Kaasinen, Pirkko Rissanen ja Eirla Uitto. - Modernin voimistelun valm enbajakurssti , osanqttajia 10. Ohjaajina Terttu Nenonen, Eila UitJto, Kerttu Riikonen ja Tuula Segercrantz, - Modernin voimistelun valmennusl<eiri , osanottajia 12, ohjaj1ilna ja luenno.itsijoina Leena Starck, Eila Uitto., Rauni K oskinen, Eevi Kaasinen, Kerttu R uko.nen, Kari Heinonen ja Anita Mauno. - Kuntovoimisbelunohjaajien sem;lflaarit Helsi ngissä ja Oulu&sa sekä Kuopiossa ja Tiampereeil.La, jo.issa osalflottajlia 62 seurasta yhitieensä 105. Tyttöohj1aajakurssi 2.-7,6., 28 nen, Marialfl!l1.e Laxen, Pirkko Rissanen ja Anita Mauno. - L ijijkuntakurssi , OSaDottJaj1a 26, ohjaajimja ja luennoitsijoina Eevi Kaasinen, Bila Uitto., Anneli Kiiskinen, Anita Mauno ja Lars Savonen. Liikuntakurssi I! , osano.trtlajla 15 ja samar1jaikalsesti valmenllajakurssi, jo.lla osanottajia 16. Ohjaajilfla ja luenno.itsijo.ina Maria Novik ja Elina Biriouk Neuvostoliitosta sekä H elvi Oittin'en, Rauni K06 kiifl!l1, Tuula Segercralfltz, AnneLi K Liskilflen ja Anita Mauno. - l kiijnjuorten liikuntakurssi , o.sanottajla 25, o.hjaajina ja lueillnoits,ijolina Maija Järvinen, Lars Savonen, P1ri Salo, P 1rkJm Ri!Sisanen, Marianne Laxen ja Anita Mauno. - Ohjaajien peruskur i , osanottajia 23, o.hjaajhna ja luenno.itsijo.ina P iiri Salo, Lars Savo.nen ja Anita Mauno.. - Voimistelunohjaajakurssi , osanottaj,ia 21, ohjaajina ja luennoi tsijoina Eila Uitto, Piri Salo, Helvi Oittinen, P irkko. Rissan en, Anita Mauno. ja Lars Savonen. - KuntovoimiJsielun ohjaajakurssi 14, , osano.tilajia 17, ohjaajina ja luenno.ijtsijoilna Maija-Liisa P itkä, Helvi Oi'ttiinen, Ani,ba Mauno, Lars Savonen ja Pirkko Rissanen. - Tyttövoimistelijoitten leiri " osano.ttajia 95, o.hjaaj ina K'erttu Riiko.nen, Anita Aalto, Leena P osti, Anja Savo.Lainen, Maija Tuominen ja A iirn K yllönen, - Mo.dernin voimistelun leiri , osanottajia 22, o.hjaajina K er1jtju Riikonen ja Terttu Nenonen. - OhjelmakurSiSii , osanottajia 44, ohjaajina ohjelmien laatijat. Mo.dernin vo.imistelun Leiri " osano.ttajia 11, oh jaajina Marita SuojlaJllen, Leena Starck, Terttu Neno.nen ja EliLa Uitto, Neuvottelutilaisuudet - Kongressi Hämeenlinnassa Osanottajia 57 seurasta yhteensä 233. Alustajina Marianne Laxen, Leila Räisänen ja Osmo. Kaipainen. - Kisakeskus-päivät , osanottaj:ija n. 200 Ohjaajina ja luenl1ioilltsijoina EiIa Hautanen, Tuula KivLstö, Pi rkko Työläjärvi, Reijo Lehkonen, J aakko. Kuusela ja Anita Mauno sekä Helsingin Kotkien li ikuntjaryhrnä. Kilpailutoiminta - J oukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjesti Turun Pyrkivä Turussa ,3. Joukkueita 57. Tulo.kset: nals,ten sarj.a : 1) Helsingin Jyry 9,45 p., 2) Turun J yry ja Turun Pyrklivä 9,3 p v.sarja: 1) T urun J yry 8,85 p, 2) Helsingin Jyry 8,8 p., 3) Turun Pyrkivä 8,6 p v. sarja: 1) H elsingin Jyry 9,1 p" 2) Kotkan Kiri II! 8,9 p., 3) Turun Kisa-To.verit 8,75 p. Tytöt alle 12 v.: 1) Turun P yrkivä 8,9 p., 2) H elsingin J yry 8,8 p., 3) He1sillngin Kotkat 8, 7 p, Yli 35 v. naisten sarja: 1) Kottkan Kiri 8,85 p" 2) Turun Jyry 8,6 p., 3) Podn TNV 8,5 p. Kansainvälinen toiminta - 16 volmistelijan joukkue esilintyi Ts hekkoslovakian spartakiadeissa Pra hassa Jo.ukkueen johtajana oli Terttu Honkasaio, valmentaja Eeva Kaasinen, tekinillisilllä joh bajina Maija J ärvilflen ja Terttu Neno.nen, yhteensä DDR:ssä pidettyihin mo.dernin vo.imistelun Intervisio-kilpailuihin osallijstui Hilkka Riikonen ValkK-P sijoittuen 8, sijalle sekä näytökseen Hilkka Riikosen lisäksi Leila J ääskeläinen ValkK-P, Irmeli Tikka ja Riitta Immo.nen HKo sekä vajmentajina Kerttu Riikonen ValkK-P ja Terttu Nenonen H!y. Tiedotustoiminta O.;viitta ilmestyi kerto.mulsvuoden aikana 6 ~ertaa. J akelu tapahtui voimistelunohjaajille ja naisten toiminnan vasta.aville ilmaisjakleluna. Painosmäärä kpl. 29

17 Nuorisovaliolwnnan työ toimintavuonna keskittyi ensisijaisesti tulevien TUL:n nuorten talvipäivien valmdsteluihilll. Sa moin valiokunta valmisteli llittokokoukselle esityksen TUL:n nuorisopollittiseksi ohjelmaksi. Liittokokouksen hyväksymä nuorisopoliittinen ohjelma täydentää ja korostaa TUL:n 70-luvun liikuntapoliiittista ohjelmaa. Nuorisovaliokunta Yhteistyössä piirien kanssa järjestettiin J1IUJorten riem uleirejä, jotka onnistuivat kaikilta osin erinomaisesti. Liiton leiritoiminnassa oli selvästi havaittavissa vilkastumista, mikä osaltaan johtuu edellisvuoden onnistuneesta kansainvälisestä suurleiristä KangaslammHla. Yhteistyö TUL:n ja työläisnuorisojärjestöjen kanssa On entisestään tiivistynyt. Vuoden loppupuolella aloitettiin työläisnuorisopäivien valmistelutyö, jossa nuoriso valiokunta on kieskeisesti mukana. Työläisnuorisopäivät pidetään Tampereella syksyllä Nuori80valiokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Erkki Tuomioja (4) ja jäseninä Atte Antikainen (4), Ritva Blom roos (1), Lauri Ihalainen (-), Aarre Kaipiainen (3), Mikko Ekorre (3), Irja Laiho (4), Seppo Rosenqvist (3) ja Esko Sarkanen (1). ljiittotoilnikunnan edustajana. va1iokullllllassa on ollut Osmo Kaipainen. 30 Työvaliokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Erkki Tuomioja ja 'jäseninä Atte Antikainen, Lauri Ihalainen, Seppo Rosenqvist ja Mikko Ekorre. TUL:n XVIII liittokokouksen jälkeen ovai nuorisovaliokuntaan kuuluneet puheenjothajana Jouko Sillanpää (5) ja jäseninä Ilpo Eerola (5), Kimmo Aa.ltonen (5), A,tte Antikainen (4), Esko Sarkanen (4), Mirja Holmberg (3), Jussi Kasanen (3), Esko Paukkonen (5) ja Risto Virtanen (4). Valiokunta 0iIl kokoontulllut vuoden aikana. 9 kertaa ja käsitellyt 131 asiaa. Liittokokouksen jälkeen ovat työvalioklmtaan kuuluneet puheenjohtajana Jouko Sillanpää ja jäseninä Ilpo Eerola, Atte Antikainen ja. Risto Virtalllen. Nuorisovaliokunnan sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo saakkja ja siitä eteenpäin Antti Auvinen. N'Ilorisourheilun Yhteistoimirntavaliokwntaan ovat kuuluneet Atte Antikamen ja Raimo Railo. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran nuorjsovali()kuntaan On kuulunut Rajmo Railo. Työlä.isnuorisopäivien jär jestelytoimikuntaan Oill kwuiunut Ilpo Eerola ja Antti Auvinen. Kansa laisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiustoiminnan K eskusliiton ha l litukseen On kuulunut Raimo Railo. Kurssitoiminta Yh teisrt;yöss.ä Koulu tusvaliokurunan karussa on järjestjetty koulutussuunnitelm1en mukaisia kurss'eja s euraa \Casti : - II tason Nuortso-ohjaajakurssin perusosa K ilsalresku ksessa KisakeskukiSessa. Osaruobtajliia kurssilla oli 20. Kurss Ln opettajina toimiva t Marja Halinen, Lars Savonen, Ris,to Lindgren, Paavo Saarinen, Kimmo Aaltonen, Tero TuomistJo, Reijo Lehkonen ja Raimo Railo. - I tason Nuoriso-ohjaajaokulun nappulaohjaajlalinja KisakeskukJSess.a. Osanottaj1a kurssilla oli 21. KurssLn opettajina toimivat Irja Laiho, Reino Ri,nne, Markku SaJlonen, Risto Virtanen, Ra imo Railo ja Lars SavOInen. P iireissä pide1lti in II tason N uorilso-ohj aaj akurssi n perusosha seuraavasti : Vars:il!l.atis.-Suomen piirissä, osanottaj:ija 21 Suur-HelsiJngm piirissä, OIsannottaj ija 20 Keski-Suomen piirissä, osanottajj,a 35 NuorisovaliOlkunnan avustuksella on järjestetty 14 piirissä yhteensä 15 III tason nuoi1iso-ohjaajan peruskurssia. - IdeakurS&i. järjestettiin pohjoisten piir.ijen nuoriso-ohjaa jille KurSStillla osanottajia yhteensä 42. Neuvottelutilaisuudet Nu ortenohjoaaj Len neuvottelupäivät pidetiin Karhulassa Osanottajia oli yhteensä 191. Alustukset: TUL:n nuorisotoirnil'1ta, Raimo Railo; N uorlso ja yhteiskunta, E,sko Vainionpää; Työläisnu,orLsojärjestöjen yhtei\9työ, J ouko Sillanpää. N euvottelupäi vien onnistuneista järjestelyistä vastasi TUL:n Kymen Laakson piirin nuorisojaosto. - Neuvotte lujtdlati.suukjsia pidettiin piireissä yh tjeensä 25, joissa oli osanottajia yhteensä 245. Kangaslammin nuodsolemkieskus K ertomusvuoden aikana leirikeskukisessa saartli.in valmiiksi wc- ja pesuitilojen rakennustyöt, rantauimalatyöt ja alueen tieverkosto. Kesäkauden ajaksi leirialueelle oli palkattu leil'ipääuiköksi Uruto -Juhani Murto, vapaa-aikjaohjaajaksi Matti Laiho, ernännäksi Anna-Maija Laiho, ja apuemännäksi Ra,ija Haapasalo. Leiria lueella pidettiin leirejä eura,avasti: osanottajaa Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan piirien l'1uortenohjaajapäivät 30 - Hämeen piitrin hiihtoleiri 23 Tuusulan Kennelkierho 25 MindJlentopalloleiri 55 P yöräily1eiri 23 J ääki'ekkoleiri 18 P esäpalloleiri 42 - Nuorten y1eisurheiluleki SNK:n kesäleiri n

18 Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan piirten riemuleiri J alkiapalloleiri Nuorten hlihtjäjuen Leiri 43 Hyrylän Reippaan, Keravan Kisaveikkojen nuorisoleiri 46 Leirivuorokausia kertyi yhteensä Ka!l1gaslarnmin rakentamisen osalta jätettiin Opetusministeriölle hakemus valtionavun saamisesta uimaopetusaltaan rakentjamiseksi leirialueelle. Pllrien leiri toiminta Kaikkien piliaien toimesjta JarJesbettJiin joko yks~n tai yhdessä toisten piirien kanssa riemuleirejä joihin osallistui yhteensä lähes 2000 nuorta. Kansainvälinen toiminta Poihjoismamen nuorisojohtajaieiri pidebtim Norj'aJSSa TUL :n edustajlnia 1eirillä oli Raimo Lounasvaara, Birgit Blomqvist, Ritva Möttönen ja Jorma Kivimäki. Nuorisourheilun YhteiBtoimintavaliokunnan nuorisojohtajaryhmässä, joka vieraili Saksan Liittotasa\nallassa , olivat TUL :n edujstajina Ritva Kivi ja Matti Malm. Euroopan nuorlsourheilujohtajas emina:arln 1 osa pidettmn 'I1anskassa TUL:n edustajana seminaadssa oli Risto Virtanen Se- I 32 minaarin II Osa pidettiin Luxemburkissa Li!iton 143 edustajana oli edelleen Risto Vir- 103 tanen. Nuorisojoh1Jajaryhmä vieraili Tshekkoslo\nakiassa Turistika-järjestön vieraana osallistuen mm. Spartakiadeihin. Ryhmään kuului Risto Virtanen, Jouko Sillanpää, P ekka Hurme, Seppo Moilanen, Pekka Björkman, Kalevi Ruusunen, Marita Suojanen, Atte Antikainen. Neuvostoliiton urheiluministeriön koululiikuntaosaston osastopäällikkö Aleksander Hordin vieraili Suomessa NUYV:n vueraana Tuolloin hän tutustui myös TUL:n tmmintja,an ja toimistoon. IiSäntänä toimivat Ossi Sjöman ja Raimo Railo Saksan LiittotasavallaIn nuorisojohtajaryhmä oli NUYV:n vieraana ja tutustui TUL:n toimistoon ja toiminrtjaan. Isäntänä toimi Raimo Rai[o. N uorisourhellukongressiin Hyvmkääl1ä osallistui TUL:n edustajina Reino Rinne ja ja Jali Westergård. Suomen-Neuvostoliiton VII ystävyysleirille osallistui TUL:n edustajana Jus.s.i Kas an en. Leiri pidettiin Tyrvännössä heinäkuussa TUL:n nuorten tunnustuspalkinto Vuoden TUL:n nuorten tunnustuspalktnto luovutettiin TUL-päivän pääjuhlassa J yväsikylässä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestölle SAK:lle. Va listusjaostoon ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Ensio Laine (1), Leo Piitulainen (1), Leila A rtokari (-), Jarkko Mänttäri (1), Eero Santala (-), Olavi Vesterinen (1), La u ri Sarhela (-) ja Jukka Levomäki (-). TUL:n XVIII liittokokouksen valitsemina ovat lähtien kuuluneet puheenjohtajan a Ensio Laine (4), Hannu Vesa (5), Jarkko Mänttäri (5), Eino Uotila (4), Pekka Luuk (2), H eimo Leppikangas (2), Jouko Erkkola (3). Sihteerinä on toiminut K a levi P a karinen. Kokouksia on kertomusvuonna pidetty 6. TUL :n Päivän perinteellinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin VaHstusjaosto Vuosien tauon jälkeen perustettiin keväällä 1974 liittotoimikunna,n päätöksellä kuntoliikuntavaliokunta Työväen Urheiluliittoon. Liittotoimikunta hyväksyi kuntoliikuntavaliokunnalle ohjesäännön, jonka mukaan valiokunnan tehtävänä on: - suunnitella ja ohjata kuntoliikuntatoirnintaa TUL:n valtakunnallisella, piirl ja seudata8011a - toimia yhdyssiteenä TUL:n ja Kuntoliikuutajaosto Vaasassa TUL:n Pohjanmaan piirin toimiess3. tilaisuuden isäntänä. TUL :n Päivän juhlia vietettiin myös eri puolilla maata seurojen ja piirien järjestämissä tilaisuuksissa. TUL:n syntymäpäivävastaanotto pid ettiin Helsingis3ä arvovaltaiselle kutsuviera3joukolle. Valistu3jaoston tärkeimpänä työnä oli kertomu3vuonna TUL:n valistuspaketin valmistaminen. Tätä varten valittu työryhmä, Hannu Vesa, Jarkko Mänttäri, Reijo Katajamäki, Raija Sikanen ja sihteerinä Kalevi Pakarinen, kokoontui 5 kertaa. Valistuspaketti valmistui jaoston osalta liittotoimikunnan käsittelyyn lokakuussa. Työväen KUJIltoliiton välillä k.untoliikuntaa koskevissa kysymyksissä. TUL:n XVIII liittokokouksen. jälkeen kuntoliikuntavaliokunta muutettiin kun1jollikuntajaostoksi. Jaosto on toiminut seuraavalla kokoonpanolla: puheenjohtajana Sakari Se Iin, jäsenet: ArtJo Nyström, Rauno PajUInen, Maija-Liisa Pitkä, lsimo Pitkälä, Aarne Sivonen ja Reino 33

19 UrheiLuvaliokuntaan ovat kuulun eet puheenjohtajana Lennart Kivi (3) ja jäseninä Kar l Koivunen (4), Lasse Eskonen (4), Aarre Kaipiainen (4), P entti Honkasalo (4), Juhani Järvinen (4). Urheilu valiokunta on kokoontunujt neljä kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 71 asiaa. Urheiluvaliokunn a n sihteerinä on toiminut Teuvo Vatanen a jan ovat urheiluvaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Pentti Nurmi (3) ja jäseninä Lasse Honkanen (2), Elli Kahila (3), 34 Zitting. Jaosto valitsi varapuheenjohtajaksi Arto Nyströmirn. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Selin, Nyström, Pajunen ja asti J o kinen. J aosto on kokooinlun ut kolme kertaa ja työvaliokunta neljä kertaa vuoden aikana. Jaoston sihteerinä on toiminut asti Ismo Jokinen j.a sen jälkeen Arto Nyström on hoitanut sihteerin tehtäviä oto. TUL:n kuntoliikumtajaoston toiminta on etsinyt toimin1lamuotojaan vuoden aikana, jaostohan perustettiin kieväällä. J,aosto on toiminnassaan pyrkill1yt läheiseen yhteistyöhön Työväen Kuntoliilton ka:nssa. Koulutustoiminta Urheiluvaliokunta J aosto järjesti syyslmrussa piirien kuntoliiku!ntavastaavien neuvottelupäivät K eski-suomen Turistikeskuksessa Hirvaskankaalla. Osanottajia 30. Jaosto järjesti yhdessä piirien kanssa syys-marraskuussa piirien ku!ntoliikurunan peruskurssit. OsaJIlottajia oli yhteensä 180. T ässä kokoonpanossa urheiluvaliokunta piti kolme kokousta ja käsitteli 35 asiaa. Sihteerinä toimi Tapio Pöyhönen. Kilpailutoiminta Vuoden ailmna järjestettiim liiton mesta ruuskilpailut kaikilssa liilton ohj.elmaan merkityi1ssä urheilulajeissa. Avointa kansallista ja kansaimvä liistä kilpailutoim1nta a tote utettiim v uoden 1966 solmit tujen lilttymissopimusten puitteissa. Vuoden aika na aloitettiin neuvottelut TUL :n ja SVUL:n y hteistoimintasopimusten uusimisesta ja tarkentamisesta. Neu vottelut on tarkoitus saattaa päätökseen kevääseen 1976 mennessä. Sopimusneuvottelujen ongelmaksi QlVat muodostuneet erhyisesti taloudelliset yhteistyäkysym ykset, jo!iden osalta jo udu ~ ti 'in tekemään mm. hijhdossa välia ukai'nen sopimus lisenssi m aksusta. Liiton urheilijoiden saavuttamat SM-mi talisijat :..., ~ :(1j Cll.:: 0...., (])...,... <J} (1j :.. 12 ~ ' (1j c 1..., Q) '" Q) 1 ;:l 0-..., ~3....c: ~ 1l Z rf ~ 0- :>, r/) ,..., ;:l Q) Qlti t5 =' o ~ (1j <J} C1l ;::l ~al Valmennus- ja kul."ssitoiminta Opetusministeriön erillismäärärahan turvin on lutto pa.l.k.ainnut 15 oto-valmenta,jaa hoitamaan lajiensa valmennustoimintaa. Aikaisempaa tapaa n oudarttaen jakoi urheiluvaliokunta vajlm ennusmäärär.ahoja lupaaville liiton urheilijoille. Valmennusmääräraihan saivat Pekka Suvitie, Jouko Santanen, Ma rkku Laine, Erkki Ojala, Eero Ruonala, Pasi Vahtera, M<lJtJti Heikkinen, Ari Väänänen, Ulla Hölttä, J orma Juoperi, Eilnari Suurati, Taristo K allijärvi, J aakko Heikkinen, Veli Nissinen, Reijo Sipilä, Hannu Saarelainen, Markku Rajala, J aakko Hon lmn en, Olavi Köppä ja Marjatta K allio. Yh Leis työssä koul u tus vailiokunnan kanssa toteutettiiin valmentajakorulutusta llitto- ja piiritasolla. Lisäksi osallistuivat liiton valmentajat Suom en Olympiakomitean valmentajako ulutukseen. Opetusministeriön urheiluvälinem äärä ra han turvin pystyttiin liitolle hankkimaan korulutus- ja vailmennustoim.innassa tarvittavia urheiluvälineitä. Leirijaosto saakka leirivaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajjam.a Risto Virtanen ja jäseninä P entti Kiiski[1en, Lars Savonen, sihteerinä on toiminut Raimo Railo. Liittokokiouksen jälkeen leiri valiokunta muuttui urheiluvaliokunnan alaiseksi leirijaostoksi, johon urheiluvaliolkun1ta nimesi puheenjohtajaksi Risto Virtasen ja jäs,eniiksi Lars Savosen, Timo Bymanin ja Antti Auvisen. Leirivaliokunta on hoitanut yhteistyössä Kisak,eskuksen ja nuorisovaliokunnan sekä u rheil.ujaostojen kanssa nuorilsourheilukurssi en toteuttarnisen Kisakes.kukJSen ja KangaJSJ.ammen leirialueilla. Leirivaliokunta julkaisi 68' sivuisen lelri passin, jota jaettiin leiriläisille ohj e- ja opas ki rj aseksi. Kirsakesikll'ksen n uorisour heilij a- kurssijen leiripäällikkönä toiijmi Aki Ojakangas j.a K amg.aslammijn leiripäälliikkönä Unto-Juhani Murto. 35

20 Ke än nuorisourheilijakurssit Kisakeskuksessa : N uorilsourheilijakurssi I Yleisurheilu 69+5 Melonta PaLnonnosto 7+1 N uorisourheilij akurssi II Palni 72+6 P ur jehdus Nuor isourheilijalmrssi 111 Koripallo N uorisourheilijakurssi IV Pöytätennis 17+2 Lentopallo 83+5 N uorisourheilijalcurssi V Uinti Telill1evoimistelu 23+2 N uorisourhehlijakurssi VI Suunnilstus 36+3 Nyrkk!eiJ.y 54+3 L uistelu 20+2 Nuorisourheilijall.urssi VII Tyttövoimilstelu 94+6 Nuorisourheilijakurssi VIII Lentopallo 80+5 Moderni voimistelu 21+2 N uorisourheilijakurssi IX K orlpallo 80+5 N uorisourheilijalmrssi X Jalkapallo yhteensä 87 oppilasta 7 opettajaa oppu,asta 69 opettajaa Hiihtojaoston vuoden 1975 toiminnassa painopiste oli valmennuksessa ja valmentajakoulutuksessa. Hiihtojaosto on jatkanut määrätietoisesti aloittamaansa alue- ja piirivalmentajien koulutusta, pitäen hiihdon tason laajentamisen edellytyksenä laajaa pätevien valmentajien joukkoa. Piirivalmentajien tehtävänä on hiihtäjien valmentamisen lisäksi kouluttaa uusia seuravalmentajia. Tavoitteena on saada valmentajakoulutukseen jokaiselle lahjakkaalle urheilijalle omalle paikkakunnalle koulutettu henkilökohtainen valmentaja. Nuorisovalmennuksen tehostamisen ohessa jaosto keskittyi vuoden aikana liiton olympiavalmennuksessa olevien hiihtäjien valmentautumiseen. Jaosto asetti tavoitteekseen TUL:n hiihtäjän saamisen Innsbruckin talviolympiakisoihin vuonna Hiihtojaosto Kangaslammilla : N uorisourheilijakurssi XI pyöräij.y 21+2 J ääkiekko 16+2 P esäpallo Nuorisourheilijakurssi XII Minilentopallo N uorisourheiilijaku rssi 50+5 XIII Yleisurheilu N uorisourheilijakurssi XIV Ja lkapallo 98+5 H iihto 39+4 yhteensä 770ppila ta 6 opettajaa oppilasta 26 opettajaa Yhteensä 1367 oppilasta 95 opettajaa Jaostoon ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Arvo Roiha (2) ja jäseninä Antti Vaittinen (2), Kalevi Paunonen (2), Markku Rossi (2), Mertsi Kiuru (2), Paavo Kovalainen (2), Leo Saario (2) ja Felix Matilainen (1). TUL:n XVIII liittokokouksen valitsemina ovat jaosto on kuuluneet lähtien puheenjohtajana Arvo Roiha (1) ja jäseninä Leo Saario (1), Felix Ma tilainen (1), Paavo Kovalainen (1), Voitto Sarkki (1), Antti Monissa arvokkaissa kansainvälisissä ja kansallisissa hiihtokilv ai luissa menestynyt Rein:> T amper, Joka valittiin myös TUL:n pa1'hujaksi hiihtäjäksi

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TUL:n yleisurbeiluennätykset

TUL:n yleisurbeiluennätykset Suur-Helsingin piirin seurat mutta myös jokainen TUL:n piiri lähetti toimitsijoita vaativiin tehtäviin. Toimitsijoita tarvittiin kaikkiaan 280. Liittojuhlakilpailujen voittajat: Nuorisokisojen maastojuoksut,

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Työväen Mailapojat 75 vuotta

Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 v. Juhlatoimikunta: Anja Leisma, Sirkka Muranen, Kirsi Näkyvä, Kati Tienari, Eero Laasila, Raimo Lindholm, Kari Nyman, Pentti Pekkala, Matti Savolainen,

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot