TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

2 UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä Seppo Hovinen, joka kuvassamme pitää "karhunsyleilyssään" vuoden parhaaksi naisurheilijaksi valittua uimaritar Ulla Hölttää.

3 SISXLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus Hall1ntoeLimet..., Keskustoimisto ".., Ulkomatiset edustuk~:e't"""""" " """"""""" """" "" TUL :,n ansiomerkit... ~ ~ : : TaloudelliJnen toim~nta Järjestötoimilnta..,.,..,,...,...,.., , TUedotustoimi.!l1ta...,..., , K'oulutusvaUokun~ '..,...,..., UikuntapoliirttiJnen ~~l~~,;{~'~~" """ "" """""""""""""" Naistoimikunta '..,.....,..,.., NuorisovaliokUlTl~',,..,,..,...,..,.. ' , VaLUstusjaoSlto,...,, , ,. ', K umt<olhlikuntajaosto ' Urhe~lurvaliokunta Hiihtojaosto Jall{japallojaosto ' Jääki'ekkojaosto ,..,......,.. Koripallojaosto Lentopallojaosto... '.,. ',. '.,..., , Luistelujaosto Melontajaosto....,, ,,.,..,. '.,...,, Moottorijaosto Mäkijaosto " '" ,.., ,....., Nyrkkeily jaosto...,.... ' PailTlijaos1Jo..., ,.,..,.....,..,..., Pa ijnonnostojaosbo.... '...,.,,..,......, Pesäpallojaosto ,..,...,.. Purjehdusjaosto....,.., ,....,......,...,....., PyöräiJyjaosto " """ '..., ,..... Pöytätennisjaosto....,..,...,.. " ,... " uunnistusjaosto......,..,. Uintijaosto...., ,..., , Voimus,neluj,aosto...,.,... '....,.., Yleicsurheilujaosto, Kisakeskus P,eera...,,....,..,...,.. Kilsakeskuksen ku~;~~""""""" "" " " """" " " " """"" " Tilastot Taseet ,.,,.,,.,......, 'I'i:l ijntarkasltusl<ertomus..,.., , sivu LiikuntapoliiUinen katsaus Liikuntapolitiikassa vuotta 1975 sävytti Työväen Urheiluliiton 18. liittokokous, joka pidettiin huhtikuussa Helsingissä, Liittokokous sujui erittäin yhtenäisesti ja odotettua nopeamminkin ollen osoituksena TUL:n kenttäväen yhtenäisyydestä ja halusta tukea liiton luvun liikuntapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä toimintalinjoja. 18. liittokokous päätti paitsi jatkaa "punaisen kirjamme" viitoittamaa liikuntapoliittista tietä, hyväksyä TUL:n nuorisopoliittisen ohjelman, joka nyt yhdessä v, 1971 liittokokouksessa hyväksytyn luvun liikuntapoliittisen ohjelman kanssa muodostaa liittomme liikuntapolii ttisen linjanmäärittelyn. TUL :n 18. liittokokousta E'delsi liiton sosialidemokraattisen ryhmän piirissä ylä tasolle rajoittunut kamppailu, jonka aikana ilmeni erilaisia näkemyksiä liiton liikuntapoliittisesta linjasta ja puheenjohtajasta. Kamppailu oli alkanut jo aiemmin, mutta kiihtyi vuoden 1975 aikana li i ttokokouksen lähestyessä. 3

4 Pettymykseksi kaikille niille, jotka odottivat kokouksesta kiivasta säisistä kamppailua, liittokokous sujui kuitenkin varsin asiallisesti ja yhtenäisesti. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen Osmo Kaipainen sekä varapuheenjohtajiksi Lennart Kivi ja Väinö Pässilä. Liittoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin aiemmin liittotoimikunnan jäsenenä ollut Pentti Heinonen sekä varapuheenjohtajiksi Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen. Myös muilta osin suoritettiin liittokokouksen valinnat lähes yksimielisesti. TUL:n lii ttokokous monine siihen liittyvinä piirteineen oli luonnollisesti vuoden 1975 merkittävin liikuntapoliittinen tapahtuma. Näin sitäkin suuremmalla syyllä kun liikuntapolitiikka ei Suomessa eikä kansainvälisestikään ollut vuoden aikana erityisen näkyvästi esillä.. Liikuntalakikomitea jatkoi työtään koko vuoden, mutta alunperin aikataulun suhteen asetetut tavoitteet osoitautuivat turhan optimlstisiksi. Komitean työssä vähemmistönä oleva vasemmisto esiintyi varsin yhtenäisenä. TUL antoi vuoden aikana useita kannanottoja komitean työstä ja liikuntalain sisällöstä korostaen työläisurheiluseurojen itsenäisen ja monipuolisen toiminnan merkitystä koko maan liikuntatolminnassa. KomiJtean työ jatkui vuoden 1976 puolelle. Työläisurheilun eheytys oli eräs liittokokouksen ennakkoasetelmien käytetyimpiä keskustelun aiheita, olihan SDP vuoden 1974 lopulla antanut SKP :lle esityksen työläisurheilun eheyttämisestä. Eheytyskeskustelua käytiin varsin vilkkaasti ennen TUL:n 18. liittokokousta, mutta keväällä ja kesällä pidetyissä SKP :n ja SDP:n puoluekokouksissa ei urheilu poli tiikka noussut kovinkaan näkyväksi keskustelunaiheeksi. Eheytyskeskustelu laantui joksikin aikaa kunnes SKP antoi joulukuussa 1975 oman ehdotuksensa vasta~kseksi SDP:lle työläisurheilun eheyttämiseksi. Varsinaiset puolueiden väliset neuvottelut siirtyivät vuoden 1976 puolelle. Urheilupoliittisesti TUL :n ja SVUL :n välinen yhteistyö sujui edelleen yhteistoimintasopimusten pohjalta. SVUL:n eräät erikoisliitot erityisesti nyrkkeily- ja painiliitto pyrkivät kiertämään Yhteistoimin~ tasopimusten velvollisuuksia eritysesti taloudellisten kysymysten osalta. Nyrkkeilyssä vallitsi kiistanalainen tilanne koko vuoden ajan ja painissakin syntyi kiistaa arvokisojen osanoton kustannuksista. Yhteistoimintasopimusten uudistamisneuvottelut siirtyivät kuitenkin vuoden 1976 puolelle. TUL :n ja SAK:n yhteistyö jatkui entisestään kehittyen. Ensimmäisellä kerra lla erijnomalsesti onnistunut TUL :n, SAK:n ja TKL:n yhteisesti järjestämä ay-ientopallosarja käynnistettiin syksyllä uudel ~~e~. ~arjajärjestelyjä pyrki ikävällä tavalla sotkemaan TUK, joka JarJestl oman ay-lentopallosarjansa. TUL:n, SAK :n ja TKL:n sar- 4 jaan ilmoittautui ennätysmäärä joukkueita, yli 230, kun taas TUK :n sarja epäonnistui täysin osanottajien puutteessa. SAK :n, ammattiliittojen ja ammatti osastojen tuki TUL:lIe, sen piireille ja urheiluseuroille oli koko vuoden eslmerkkilnä käytännön yhteistyöstä työläisurheilun ja ammattiyhdistysliikkeen välillä. Kansainvälisessä liikuntapolitiika3sa vuosi 1975 oli varsin rauhallinen. Julkisuudessa käytiin keku3telua Montrealin mahdollisuuksista järjestää olympialaiset kesäkisat 1976 rakennustöiden viivästyttyä lähes koko vuoden ajan. TUL tervehti tyydytyksellä fasismin kukistumisen 30-vuotisjuhlallisuuksia ja Vietnamin kansan lopullista voittoa imperialistisista voimista. Syksyllä TUL:n jäsenet ottivat voimakkaasti kantaa mm. valtion urheiluneuvoston piirissä Espanjan hallintoa vastaan maassa toimeenpantujen 1aiJttomien teloitusten vuoksi. TUL oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että valtion urheiluneuvosto ei myöntänyt määrärahoja Suomen joukkueen osallistumiseksi Madridissa pidettyihin modernin voimistelun MM-kisoihin. Toimi nnallisesti näyttelivät TUL:n omat erityiset kansainväliset suhteet sosialistisiin maihin vuoden aikana merkittävää osaa. TUL:n vieraina kävivät vuoden aikana viralliset neuvotteluvaltuuskunnat Neuvostoliitosta, Puolasta ja DDR:stä. TUL :n valtuuskuntia vieraili Neuvostoliitossa kahdesti, Tshekkoslovakiassa kahdesti sekä Unkarissa. Valtuuskuntien vaihdon lisäksi jatkettiin laajaa urheilijavaihtoa ja valmentajavailhtoa sosialistisiin maihin, joiden kanssa lisäksi keskusteltiin tulokselli esti TUL :n urheilijoiden mahdollisuuksista päästä val.mennusleireille. TUL oli edelleen mukana CSIT:n toiminnassa ja loi suhteita myös Ruotsiin, Ruotsin Suomalaisten Keskusliittoon. TUL solmikin vuoden 1976 alussa yhtei työsopimuksen RSKL :n kanssa. 5

5 Liittoneuvosto Liittotoimikunta 6 Hallintoelimet Lii,ttoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana PentJti Heinonen, varapuheenjohtaj,ijna Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Eima r Frima n, Vilho Haapaniemi, Kal evi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipainen, Akseli Kardell, Ilmari KOl'telainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti N urmi EnsWo Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti ~ntanen, Aarno Suomi, HeiIkki Tai'pa1e, Armas Torpström, A!ntti Vaib1;Jn en, Heiikki Viin1kainen, Leo Vivolin, Jaakko Yli talo. Livttoneuvosto kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kahteen vars.irnaijseen kokoutk.seen. Kevätkokous pidetthlin toukokuun 10. päivänä ja syyskokous marraskuun 29. päivänä. Molemmat lmkoukset pidettiin HTY:n A-salissa Helsingissä kokoontuneen TUL:n XVIII varsijnaisen liittokokouksen valijtsemina ova t liittotoimikjuntjajan kuuluneet p uheenjohtaj,ana Osmo Kaipainen (12), vara puheenjohtajana Lennart Kivi (11), varapuheenjohtajana VäiJnö Pässilä (9) sekä liltbotoimikunnan jäseninä Paavo Aitio (9), Lass'e Es~onen (10), Toimi Haa paranta (12), Pentti Honkasalo (9), Elli Kahila (12) Viljo Kuivala (11), Ensio Laine (11), K a levi Pa unone~ (11), Matti Peura (7), Sakari Selirt (7), Erkki Tuomioja (11) ja Olavi Vesterinen (11). Liittotoimikunta on pitänyt 12 kokousta, joista pöytäkirjaan cm merki,tty 202 asia.a. Si:hteerei:nä ovat toimineet Raimo Railo, Ismo Jokinen ja Matti Suhonen. Edellisen liiillt1okokouskauden liittotoimikunta kokoontuj hujhtilkurun 11. päivään 1975 m ennessä 5. kertaa, joista pöytäklrjaan on merkiitty 64 asj,aa. Kokouksiin jäsenet osallistuivat seuraavasti: puheenjohtajana Osmo Kaipaimen (5), varapuheenjohtaja Lennart Kivi (5), varapuheen johtaja Uu no NokeLainen (5), jäseninä Paavo Aitio (5), H ilkka H eijn onen (4), Pentti Heinonen (3), LalS6e Honkanen (4), Elli Kahila (5) Ensio Laine (5), Tapi,o L eväah o (4), OUlti Nurmi (5), Pentti Nu r m i (5), Sakari Selin (4), Erkki Tuomioja (4) ja Aulis Ukl~ola (2). Sihr1:JeeriJnä toimi Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apuelimet Liilttoto.iJnikunnan apuelimlnä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat k u ululneet TUL :n XVIII lliittokokouksen val Hsemina puheenjohtajana Osmo Kaipainen (9) ja jäseninä Lennart Kivi (8), Väinö Pässilä (6), Sakari Sehiin (7) ja Olavi VesberiJnen (8). TyövaliOkunta on pijtäny,t 10 koloousta ja käsi'1:jelltyt 85 aslaa. Työvalioku llti1an sihbeel'eijnä ovat toimineet Ra imo RaiLo Ja Ismo J okinen. Edemsen liittokokouksen vaj.iitlsemina ovat työvaliokuntaan kuuluneet ajan puheenjohtajana 03mo Kaipainen (1) ja jäseninä Lennart Kivi (1), Uuno Nokelainen (1), Pentti Hei:nonen (1) ja Sakari SeliJn (1). Työvaliokunnan sihteerijnä toimi Matti Suhonen. 2. Järjestövaliokunta Järjestöva.liokuntaan ovat k uuluneet puhenjohtajana Väin ö P ä:ssilä (6), varapuheenjohtajana Ensio Lai'n e (4), jä;senijnä Viljo K ui'vala (6), Kalevi Pau\l1onen (5) ja Ma~tti Va.lajärvi (4). KokOUlksia on pidetty 6, joissa käsitelty 76 asiaa. SihbeereiJnä ovat to~m.irneet Raimo Railo, Ismo Jokirnen ja Malli Suhonen. Edellisen liittokokouksen va,litsemina ovat jä,rjestövaliokuntaan k u uluneet puheenjohtajana Pentti Hei 'nonoo (2), varapuheenjohtajana Ensio Laine (3) ja jäsenirnä 'Vilho Hakola (2), Rainer Raita (3) ja Tauno Saliam a (1). K okouklsila on pidetty Iwlme ja niissä on käslte~ty 20 asiaa. Sihiooednä toimi Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkijaosto, johan OVlat Iwuluneet puheenjohtajana Väirnö Pässilä (1), jäseninä 7

6 Viljo K u ivala (1), Pauli Forss (1), Valentill1 Kervinen (1) ja Osmo Heino (1). Ansiomerkkijaosto kokoontui yhden (1) ~erran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lailnio. 3. Urheiluvaliokunta UrheHuvaliokunl:aan ovat k u u~ uneet puheenjohtajana Lel1Jnart Kivi (3) ja jäsen inä Karl K OLvunen (4), Lasse Eskanen (4), Aarre Kaipainen (4), P entti Honkasalo (4), J uhani Järvinen (4). Urheiluvaliokunta on kokoontui1!ut neljä kertaa ja pöytäkirjaan on merk1flty 71 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä on toiminut Teuvo VaW,n,en ajan ovat urheiluvaliokunt.aan kuuluneet puheenjohtajana Pen tjti Nurm i (3) ja jäseninä Lasse Honk.anen (2), Elli Kahila (3), 'Dapio Leväaho (1) ja Tim o Byman (-). Urheiluv,alLokunta piti kolm e kokjo usta ja käsiltteli 3!i asiaa. Sihteerilnä toimi Tapio P öyhönen. 4. Kansainvälinen valiokunta, johon ovat saakka kuuluneet puheenjohtaja Lennart Kivi (8) sekä jäseninä Osm o Kaipainen (9), Salm.ri Sel1n (4), Erkki Tuomioja (3), Outi Nur m i (- ). TUL:n 18. liittokoko'llksen va1itsema IUttotoimikunta valitsi kansainväliseen valiokuntaan puheenjohtajaksi Lennart Ki'vi sekä jäseniksi Osmo Kaipai:nen, Sakari Selin, Erkki Tuomioja ja Raija MabliiLa (6). Kokouksda on pidetty 9 ja nihssä on käsitelty 121 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut Ossi Sjöm an. Sih teeri.nä on toiminut kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti K ujamäki. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet pidettyyn liittokokoukseen asti puheenjohtajana P aavo Aitio (7) ja jäseninä Osmo Kaipainen (7) ja Uuno NokeLainen (5) pidetyn liittoko~ouksen jälkeen 0111 valiokunta toiminu t seuraavassa kokjoonpanossa: puh eenjohtajana Paavo A1tio (8), jäsenet Osmo Kaipaill1en (7), Erk1ti Tuomioja (7), Rauno Kousa (4) ja Matti Pirnes (5). KokoukJsia talo'usvaliokunta on pitänyt vuoden ail<.ana viisitoista (15), joista pöytäjltijrjoihin on merkitty 163 asiaa. ValiokUll1ll1a1!1 sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Raimo Ha ~ola. Usäksi valiokunnan työsken,telyyn an osa1listunut pääsihteeri Ossi Sjöman. 6. Koulutusvaliokunta Koulutlusv,aliokuntaan kuuluivat liittokokoukseen asti puheenjohtajana L ennart Kivi ja jäseninä Uuno Nokelainen, Atte Eskola, Risto Lindgren ja Martti Silvennoinen. LiLttokokoukiSen valitsemina ovat valiokuntaan kuuluneet lähtieiil puheenjohjtajana Risto Lindgren (9) ja jäseninä ToiJmi Haaparanta (5), Anja Järvinen (6), Antel'O Lassila (3), MaI1kku Sa10n en (4) ja Jouko Välske (6). Toomilntavuoden aikana valiokunta on pitänyt yhdeksän (9) kokousta, ja käsitellyt yhteensä 76 asiaa. 7. Tiedotusvaliokunta Tiledotusvaliokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Seppo Ti!kJka (1), Sakari Selin (1), Voitto Raatikainen (1), Kilmmo Aal<1Jonen (1) ja Tapio Leväaho (-). TUL:n XVIII liittoookouksen valitsemina ovat lähtien kuulruneet puheenjohtajana Seppo Tikka (2), Veli Pelkonen (2), Göra n Aberg (3), Tapio Vat'is (2) ja VoLtto Raatikamen (2). Valiokunnan sihteerinä on toiminut Kalevi Pakarinen. Kolmuksia on pidetty TUL-Iehden toimitusneuvosto, johon ovat kuuluneet UilttokokoUJkseen asti pu. heenjohtaja Outi Nurmi (-), Seppo Tikka (-), Antti VahllerilSto (-), Eero Salonen (-) ja. Rauno Pajunen (-). L iilttokokous valitsi uuden toimiitusneuvoston, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Martti P eura (2), Eero SaLonen (2), Al1Juti Vah ter~sto (2), Rauno P a j1.lil1ieil (1) ja Rei,jo Untunen (1). Toimii usneuvosbo on kokoonrtunut kaksi (2) kertaa ja käsirtellyt 22 asiaa. Sihteeri:nä on toiminut Matti Lahtinen. 8 9

7 9 Toimistovaltiokunta johon ovat kuulu!l1eet llibtoko~ou!kseen saakka puheenjohtajana Ossi Sjöman ja jäs eninä Raimo HakoLa, Reijo Lehkonen, TapiJo Pöyhönen (8), Matti Suhonen (8) j a Peldm HU!I'me (-), joka toimi sihteerinä. LiiJtbokokollJk:sen jälkeen ov,at boimistova liokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (31) ja jäs eninä Rai!l11o HakJola (31), Reijo Lehkonen (23), Pekka Hurme (26) ja Raimo Railo (20) sekä Ismo Jokiren (10) saakka). SihteeriJnä to.i!i11i ioimistosihteeri Riitta La ijn10 (18). Toimist ovaliokunta on kokoontunut kolmekymmentäneljä (34) kertaa ja käsitelly t 286 asiaa. Piirijärjestöt TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Unto Timonen Toiminnanjohtaja: Jouko n:arttunen P iiritoi miklljnna n jäserunä: Holger Laaksonen, Pirkko Heikura, Olli Saikkonen, Hilkika T ermunen, Te uvo Väyrynen, Arlltu K a uppinen, Unto Ta hvanain e'l'l j.a P ekka Mair ainen. Piil'in puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pentti Kokko Toiminnanjohtaja: Leo Chrons P ii,rltoitmil<unnan jäseninä : RaLsa Paan.anen, Pe r tti Puttonen, Alpa Viinika inen, Martti P eura, Kalevi Olin, P er tjti Hagman, L auri R a jala ja Olavi Suhon en.. TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä: TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Antero Karjalainen saakka Toiminnanjohtaja: vt. Irja Laiho Piiritoi milkll.mnan jäsenijnä : Ma tti Oksanen, Yrjö Haikala, Vilho Laakison en, Yrjö Lähde, Rri'Ltta Nokkala, Matias Sa lon Lerni, Huugo MuuriJnen ja Mauno Meriläinen. Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja : Ilmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen P.LiorilboknLkwrman jäsenlnä: JUihani Oilm rinen, Antero Huj.anen, S~ari LassHa, Betty JUJDtwnen, Leo JU!l1tura, Jorma Mustak,angas, NiilQ H ujanen ja Erkki Karppinen. TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Lasse Honkanen Varapuheenjohtaja: Antti Rantanen Toiminnanjohtaja: Paavo Mäkelä P iiri,bairnlkul1'nan jäsen iinä : VeLkkJo Ekm a n, Aa rre K aj. pi'ainen, Timo Sunila, Eino OjatalQ, Mauri Hokkanen, Einä Ä ä pälä, J orma Tuittu ja Veli Nykä nen. Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Paavo Ikäläinen Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Piiri,toimik1.ll1'lflan jäseninä: Paavo Ryt.k öne n, Erkiki K ä rki, Kal.evi Tuom.ail1'len, P eklk:a Björkman, K erttu Kumpumä ki, J aakko Yliltalo, Kalevi K iuttu ja H annu Laitinel1'l. 11

8 TUL:n Länsi-Suomen piiri J äsenmäärä: TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: TUL:n Pohjanmaan piiri J äsenmäärä: TUL:n Saimaan piiri J äsenmäärä: TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohta ja : Mikko Elo Vara puheenjohtaja : Vilho Haapa niemi Toiminnanjohta ja: Aatos Oikkonen PiiritoimikUlnnan jäsenijnä: Onni Särkelä, Eslw Kaunisvirta, MiJ.de Salonen, Eero Viljanen, Erkki Aalto, JUlkk,a KLvimäki, Erk!ki Ranne ja Jali Westergård. Piirin puheenjohtaja: Vilho Kuivala Var a puheenjohta ja : Liisa Marja la Toiminna njohta ja : Osmo Hekkala PiirLtoLm1kUlll!nan jäsenimä : Leo Seppänen, Pirkko Niemi, PentJti Pussimen, Pel'1Jti Huovimen, Pekka Karvinen, Eero Reijonen, Arvi PLetilä ja Martti Mu tja~angas. Piir in puheenjohta ja : Timo Ra ntala Vara puheenjohta ja : K alevi Haapa la Toiminna njohtaja : Holger Öhma n saakka ja Kari Koskinen alkaen Piiritoirrukunnan jäsenimä : VeL k!!<jo Kulmala, Juhani Mäenpää, Aarl"1e Hhltunen, Leena P anu, Anml Jylhä, Sinikka M.aJnIlitla, Aarre Bäokman ja Onni Pe1tonen. Piirin puheenjohtaja : Antti Va ittinen Vara puheen johta ja : Seppo Väisän en Toiminna njohta ja : Reino Vuorikoski Piil'Lto1mikunnan jäserunä: Raimo Laakko, Matti Paajanen, AartJo OsSli, K a uko K arttunen, Reino Pakarim.en, Martti JääskeläLnen, MaU1IlO Forsman ja Reino Piisiari. Piirin puheenjohtaja : Eina r Friman Vara puheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminna njohta ja : Ka uko Koivula TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä : TUL:n Tamper een piiri J äsenmäärä: TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirttoimi'kunnan jäsenilnä: Anneli Tahvanainen, Yrjö Kiilskinen, Voitto Vihavaimen, A illi Väyrynen, Pentti Konttinen, Taisto Ale n ja Esko Pa ukkonen. Piirin puheenjohta ja : Aarno Suomi Va ra puheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminna njohtaja: Väinö Pilvi PiiritolmikUJnTlan jäsenlnä: Elli Kahila, Tauno Huuskonen, LalJ.a Parkikinen, Juhani J ärvinen, Unto Pekurinen, Seppo P alvanen, Ka ri Koivumen ja Seppo Rosenqvist. Piirin puheenjohtaja : Erkki Piililä Va ra puheenjohta ja: Tapa ni Jokihaar a Toiminnanjohta ja : Jorma Valkamo Piiritoim1kunnan jäsenimä: Erkki Aalto, Emo Toiminen, Otto Parviainen, Oiva Hakolinna, Eila Salora nta, PertJti Koivu, A!l"tero Lassila ja Pet'tti Virta. Piirin puheenjohta ja: Erik Ma ttson Vara puheenjohtaja : Veikko Lehtonen Piirilto.imikunnan jäjsenlnä : Martti Valajärvi, Jouko T oiminnanjohtaja: Gunna r Laakso Piiritoimikunnan jäseninä: Martti Valajärvi, Jouko VälisJ{Je, Lasse Ketola, Pauli NuotJio, Leo Vivolin, Seppo Aaltonen, Kristian Nordström ja Viljo Luukkola. Piirin puheenjohtaja : P a uli Forss Var apuheenjohtaja : Vilho Nummila Toiminnanjohta ja: A tte Eskola PLir.1to~mLkunnan jäseninä: Esko Ortekari, Unto Tuomtnen, Keijo Vårvilk, Lasse GUlsiafsson ja Into Heinonen. 13

9 Keskustoimisto Liiton l<!eskustotrrustossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat h enkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman, osastopäällikkö P ekka Hurme, osastopäällikkö RaLmo Hakola, osastopäälliikkö Raimo Railo, osastopäällilkkö Reijo Lehkonen, jaos topäällikkö Tapio Pöyhönen, järjestösihteeri Matti Suhonen, tijedotussihteeri Kalevi Pakarinen, toimitussihteeri Matti Lahtinen, järjestösuhteeri Ismo Jokinen (30.9. saakka), naissihteeri Anita Mauno, nuorisosihteeri Antti Auvinen ( alkaen), kan ainvälinen sihteeri Pentti Kujamäki, valmennussihiteeri Martti Kempas, koulutusohjaaja Eila Uuifto, jaos'tosihteeri P aavo Hiltunen, jaostosihteeti K ari Leppänen ( saak l~a), j.aostosihteeri Urho Ni.emenkari, jaostosihteeri Aarno Pihl, jaostosilih1jeeri Taisto Pääkkö, jaostosihteeri Antero Tapola, jaostosihtjeeri Teuvo Vatanen, jaostosihteeri P ekka 01likainen ( alkaen), talous- TUL muutti uutee11 toimitaloonsa Me1'ihakaan lokakuussa sihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, uo~mijsjjjoapul.ainen Liisa Simonen, toimistonh01taja Arja Keinänen, kassanhoitaja Helvi Lindström, kirjanpijtäjä Marjatta Fagerlund (12.8. alkaen), konekirjoittaja.t Rak,el AndersSQn ja Maj-Lils Forsb10m, toimis.toapulaiset Eill.Ja Meri (18.7. saakka), Eini Meri (8.9. alkaen), Päivä Vatanen (30.5. alkaen), keskuksenhoitaja Saara V;es terberg, lähe1lti. Eino Bister ( saakka), lähetti Onni Gylden ( alkaen) ja siivooja Meri Virtasalmi. Ulkomaiset edustukset Liittotoimikunnan jäsen Erldti Tuo~oj a CSIT:n kongressissa Israelissa VaraJpuheenjohtaja Lennart Kivi Valtion urheitlune u vosillon valtuuskunnan mukana 2. Euroopan urheilul<!ongress1ssa DDR:ssä Puheenjohtaja Osmo Kaipaillen ja varapuheenjohtaja Lennart Kivi SZOT m vieraana Unkarissa Puheenjohtaja Osmo KaipaiJnen ja v.arapuheenjohtaja Lennart Kivi CSTV:n Spartakiadeissa Tshekkoslovakiassa Varapuheenjohtaja VäLnö Pässilä ja liijttotoirnikunnan jäsen Ensio LaLne NeuvostoJiilton YleusJitirttolaisissa SpartakitadeiJssa Puheenjohtaja Osmo Ka1paill'en ja pääsihteeri Ossi Sjöman UISP:n vi,eraana Italiassa Puheenjohtaja Osmo Kaip~nen Felles-komitean kokouksessa Is'lannissa, ReykjavLkissa Liikuntatieteen kandidaatti Reijo Katajamäki ICSPE:n vapaa-aikatyöryhmän konferenssissa Tukholmassa LWttotoimikunnan jäsen Pentti Honkasalo, osastopäällikkö Pekkia Hurme ja kansainvälisten asio.iden sihteeri P,entti Kuja mäki CSTV:n vieraana Tshekkoslovakiass,a Osastopäällikkö Rei'jo Lehklonen Suomi-Neuvostolihtto-Seuran järjestämässä koulu- ja aikuils<kasvatuksen semilnaariss'8 Moskovassa

10 Osastopäällikkö Pekwa Hurme Ruotsin Suomalaisten KeskusLiiton kouluitus,seminaarissa Rluotsissa Osastopäällikkö Raimo Ra i'lo Suomen Rauhanpuolustajart; r.ym valtuuskunnan muroana kansainvälisessä Chi1e-solidaarisuuskonferenssilssa Aiteenassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen, varapuheenjohtaja Lennart K ilvi., liittoto.ilmi'k unnan jäsen Oliavi Ves,terinen ja pääsihteeri Ossi Sjöma n VZSPS:n vieraana Neuvostoliitossa TUL:n ansiomerkit TUL :n kork,eimmali1 a nsiomerkin, HELMI-merkin ~n:o 7) 1iJ.1JbotJoimilkunta myönsi liji,ton vuosien puheenjohtaja1le P ek,lm Martini'lle. TUL:n ans ~o merkkejä on lli'ttotoirmikunta m yöntänyt järjestövaliokunnan ansiomerk!k:ijaoston, pii'ritoimikuntien ja seurojen esityksestä liiton toiminnassa ansioituli1eille jäsenille seuraavasti : Grönberg, Eino J ohannes Ka jaanin Kuohu Huovinen, Eino K ustaa Sorsakosken Kullervo Ikäheimonen, Huugo Varkauden Tarmo Jaatinen, Kauko Ensi,o J yväskylän Tv. Painiseura K aasilnen, Eevi Helsin gin K otkat Kaipiainen, Aarre Uolevi KarhulalI1 Tv. Urheilijat Ka U!l<Jonen, Alku Oskari Turun W eilrot Korpiranta, Pentti Kalervo P anslion Tähti Kärki, Erklki Fredrik Kermiln Työväen Uimarit Mäenpää, Eino FriJ.talan Yritys Mäkelä, Sulo Ensio Linnavuoren Lukko Nikkinen, Väinö Veikko H yvilnkään Hiihtäjät Nurmi, Reidar OLavi Turun Kisa-Ve.i:lwt Nyström, Eino Joha:nnes K ä pylän Kunto Raatikainen, Voitto H elsi ngin Tv. Luistelija t Sikiö, Erkki Oulun Tarm o Silltanen, Tauno A. Kristiinan Vesa Sjöman, Ossi P ithla jam äen Isku Suomi,Aarno F abia n Pakilan Vrsa Tolvan en, L eo Vuol<Jsenn1s!<Jan Ryhti Ukekola, Matti Aulis Iin Yriltys Vuljanen, Heljö Matti Nokian Teräs Virta, ReilI10 Riihimäen P yrkivä KULTAISET SEURATYO -merkit jakaantuivat piirei ttäin seuraavasti: Häme 4, Kainuu 2, Karjala 2, Keski-Suomi 3, Kym enlaakso 3, Lappi 2, Länsi-Suomi 2, Oulu 4, P oh janmaa 2, Savo 2, Suur-H elsinki 4, Tampere 4, Uusimaa 2 ja Varsinais-Suomi 4. Taloudellinen toiminta Vuoden 1975 aikana voidaan sanoa liiton. talouden menneen aimo ajskeleen eteenpäin, sillä 23. päivänä huhtikuuta a llekirjoitettiin sopimus, jolla TUL yhdessä SVUL:n ja SPL:n kanssa si,tou tuiv1ljt myymään valtiolle hallussaan olleet Oy Veikkaus Ab:n osakkeet markan kappalehill1.ilajsta. Tämän osakekaupan toteut u minen vahvisti oleellises,ti li.iton taloudellista tilannetta ja toimilntaedellytyksiä varsinkin kun viime vuosien kustannustason!<jehirtys on ollut lihon saamaa valtion toiminta-avustusta suur'empaa. Tästä osakek,aupasta liiton osuus kokonaisuudessaan on 14.3 miljoonaa marklma, jonka valttio makjsaa kuuden vuoden aik,ana suorittaen maksamattomalle pääomalle vuosittain kor Iwa. Tämä osal<jekauppa sattui Uilton!<Jannalta varsin otol Liseen aikaan, muuttihan IUton kieskus,toimisto lok,akuun a lusita uusiin, Helsingin Merihaasta ostamiinsa tiloihiln, jotk,a k,okona.ijsuudessaan käsittävät 1.251,5 m 2 ja jo~a liiton omassa käytössä on 888 m 2 Liiton toimitilat Ta p1ol.asta v uokrattiin " ulos" ja tällä tavoin vältytjti:i!n ko. tilojen myynniltä, joka ilman Veikkauksen osakekauppaa olisii. ollu t pakonsanelema rahoitusl~eino, ja n äin saatiin ko. vuokratulois,ta liitolle jatkuva t ulolähde. Opetusministeriön m yöntämä toimilnta-avustus nous,j edeulsvuodesta 15 prosenttla, muilta kusta!nnustason nousuiti oltua vieläkiin suurempi, anoivat urheiluli1 keskusjärjestöt OpetusministeriÖltä loppuvuodes,ta lisämäärära haa, joka myönnettiinkin joulukuun alussa 16 17

11 Jotta liltto saisi toimintansa kehittymistä ja lmstannustason nousun edellyttämän to:ilminia-avustuksen vuodelle 1976, jätettiin 11. p äti,vänä marraskuuta eduskunnan valtiovaraill1valiokunnan sivistysjaostolle valtion vuoden 1976 talousarvioon liittyvä seuraavan sisältöj'n en esitys : 1. Vaikka val'sinaisten urheilujärjestöjen toirmintamäärära ha hallituil<lsen talausarvijoesityksen mukaan ka's.vaakin kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna rw1saat 20 % on lisäys todellisuudessa noin 8 % luokkaa. Tänä vuonna on ns. sääs'tövaroista jaetbu varsinaisen budjetin ulkopuolelta avus,tusta, jolla on pystytty estämään toiminnan supistuminen. Tärkeä kauppa - Oy Veikkaus Ab siirtyi valtiolle. Kuvassa liiton paasihteeri Ossi Sjöman j a talouspäällikkö Raimo Hakola ovat luovuttamassa Oy Veikkaus Ab:n osakkeita v altion edustajille hallitusneuvos Lauj'i Käj'ävälle ja ylikamreeri Juha Lahdensuulle. 18 yhteismäärälttään ma rk.an s.uul'ullsena, ja täten liiton saama lopullinen toim1nta-avustus vu.odelle 1975 oli määrältään markkaa. Vuoden aikana liitto on rehoij1jtanut Kisak:eskuksen urheiluopiston rakennustö1tä useammalla sadal1atuhannella markalla, joilla investoinneilla on opistolle saatu uu&i. henkilökunnan as.uinrakennus ja käynnjstetty ns. Punaisen \Jalon ja entitsen henkilökunnan asuntolan peruskorjaukiset, jotka valrnl~tu vat kevättalvella 1976, ja sit'en tarjoavat opilstolle sen kipeästi tarvitsemia m aj oitustijoj a. 2. Liittomme toimijnnan hoi'taminen nykyisen laajuisena kustannustason nousun huomioonottaen edellyttäisi huomattavasti s uurempaa toim1nta-avustusta m ~hin valtion budjettiesityksen mukaan on mahdollista. Koska uoilmintamme on eriutä1n laaja-alaista ja pyrkii nimenomaan kansalaisten fyys.ijsen ja henkisen kunnon kohoutamis'eed 'katsomme, että OOimi.!lJtamahdollisuubemme eivät milssään tapauksessa saisi kav1entua vaan toimill1nan jatkuvuus tulisi voida turvata vähijntäänkin nyikyisissä puijtteissa. Tä mä n johdos\ja esitämme, että Eduskunta lausuisi, että urheilujärjestöjen toimintaan voidaan osoittaa lisää varoja a) raha-arpajaisten tuotosta myönnettävällä avustutkisellja, johonka jakoon myös raha-.arpaja~sten toimilupa antaa m ahdolusuluden, b) s uoraan talousarvloon va'rattavasta määräraha'sta, e) irroittamalla ns. säästövarols,ta 2 miljoonaa markikaa urheilujärjestöjen to.i.rnintaan, d) palau ttamalla urheilun OSUUIS veikkausvoittovaroista 50 prosenttiin. 3. Lisäksi totean1me, että Työväen Urheiluhirtto on useaan otteeseen korostanut piltävänsä tavoi.tteenaan ur heilujärjestöjen jal~osuhteei1 muuttamis,lla ur heilujärjestöjen kesken yhteiskunnalli.sten (parlamenta,arristen) vo.imasuhteiden mukaisiksi ja tältä osin toivomme, että täm ä muuto:s vo.idaan to.teu ttaa jo. vuo.den 1976 määrärahajao.n yhteydessä. 19

12 Liittokokouksessa valittu järjestövaliokunta aloitti toimika utensa keskittä m ä llä huomionsa erityisesti liiton järjestötoiminna llisen tilanteen kartoittamiseen. Sam oin järjestövaliokunta keskittyi koulutusm a teriaalin tuotta miseen, mm. J ärjestötoiminna n käsi kirjaa ryhdyttiin valmistelem aan v uoden aika na. Vuoden tärkeijn järjestötapahtuma oli päivinä huhtikuuta pidetty TUL:n XVIII va rsinainen liåjttokiokous. Hallintoelinten valintojen ohella liittokolmus hyväksyi siue esi:tetyn katsau!kjsen päätty-neeltä toimil1itakaudelta. Samoin kokous hyväksyi liitolle nuorisopoliittisen ohjelma n. Liittolwkous antoi myös julkilausuman, jossa muun muassa otettiin myönteinen kanta työväenurheil>un kokioamiseen yhteen keskusjärjestöön, edellyttäen sen tapahtuvan työväen urheiluj.iikkeen itsenäisyyttä vaar.antamatta. Jäsenmäärän kasvu osoitti myönteisen suunnan jatkuneen jäsenmääräkehityksessä. Uusia seuroja hyväksyttiin neljätoista (14), yksi (1) purkautui, joten jäsenseuroj,en lukumäärä oli kertomusvuoden päättyessä Liiton kokonaisjäsenmäärä oli sanottuna ajankohtana (v ). XVIII Liittokokous Työvä'en UrheiluliJiton XVIII varsinainen liittokokous pidettiin Helsin- 20 Järjestötoiminta gissä, HTY:n juhlasalissa päivinä huhtikuuta Vuoden 1975 piirikok ousten valitsemrna olivat kokouksessa saapuvilla seuraavat 114 edustajaa : Hämeen piirlstä: Riitta Nokkala, Yrjö Haka La, Pentti Järvinen, Matti Oksanen, MLkl~o Laine, Viljo Kallioinen, Väinö Pässilä, Valtter A. Juvonen, Kyösti Junkkari, Esko Helle. KaLnuun pi1ristä : Tyyne Nikkinen, Ei:nö Grönberg, Ilmari Kortelainen, Juhani OLkiarinen. KarjaLan piiristä: Kullervo Mikkonen, Maila Kuivalainen, Unto Timonen, Aimo Roivas, Veijo Saarelainen. Keeski-Suomen piiristä : Heikkii Taipale, Raisa Paananen, Kauko Jaatinen (varaedustaja), Kauko Lehtonen, Ivar Wacklin, Alvar Virtanen, Antti Auvinen, Miikko Siekkinen, Olavi Suhonen, Pertti Hagman. Kymenlaakson piiristä : Hilkka Hyvärinen, AaLT'e KaipLainen, Kalevi P,a unonen, Eino Uotila, Mauri Hokikanen, Leevi Perälä (varaedusta ja), Jorma Tuittu. Lapin piir~tä : Asko Räsänen, Sulo Portti, Tauno Juutinen, Kerttu Kumpumäki, Jaakko Yli talo, Heiikki Iivari. Länsi-Suomen piiristä: Matti Kuusio, Esko KauniSlvirta, Eero Viljanen, Toimi Haaparanta, Vilho Haapaniemi, Reino Tuori. Oulun piirlstä : Viljo Kuivala, Liisa Marjala, Eero Kenakkala, Eeva Poukkula, Martti Lindvall, Teuvo Makkonen, Kauko Liedes, Veikko Kuusamo. Pohjanmaan piiristä: Tilmo Rantala, Leena Paunu, Leo Saario, Simo Bor'en, K'a1evi Haapala. Saimaan piiristä: Aira Rossi, Antti Vaittinen, Väill1ö Tikka, Aarto Ossi, Mauno Forsman, Akseli Kardell, Kalle ParkkiJnen, Reino Piistari, Kauko Karttunen. Savon pii!rlstä: Eina r Friman, Helga KosU!llen, Voitto Vihavainen, Eino Törrönen, Taito Taskiinen, Ossi M~kkonen, J uha Koivul.a, Taisto Alen, Esko Paukkonen. Suur-HelsingiJn piiristä : Mauri ReurtJsalo, Veli PelkJonen, Tauno Salama, Aarno Suomi, Lea Johansson, Leila Parkkinen, Yrjö Kauris, Olavi Vesterinen, Kaarlo Koivunen ja Arvo Rollia. T,ampereen piiristä : Kerttu Kanerva, Rauni Rantanen, Sulo Mäkelä, KaarLo Viitanen, Kalle Järvinen, Oiva Hakolinna, P.ertti Koivu, Eila Saloranta, Vei'klko Jalava, Erkki PimIä. Tiedotustoiminta Uudenmaan piiristä: Seija Val.ajärvi, Erik Mattson, Veikko Lehtonen, Jouko Välske, Teuvo Niinikivi, Seppo Aaltonen, Erkki Järvinen. Varsinais-Suomen pu.ristä : Ritva Vanne, Pauli Forss, Terho Mäihämäki, Unto Räsänen, Urho Rautee, Jorma VirtaJnell, Terttu Honkasalo, Pirjo Lau ri (varajäsen), Vilho Nummila. Kurssi- ja n euvonta työ Koulutusjärjestelmän uudistumisen seurauksena seuratoimttsijakoulutus siirtyi suurelita osin pi:1rijärjestöjen toteutettavaksi. Erityisesti III tason peruskursseja järjesuettidn piireissä eritäiln runsaasti. Vuoden aikana keskityttiin eriltytsesti koulutusmateriaalin tuottamiseen. Seuratoimit.sijoiden neuvontatyötä on perinteelli een tapaan toteutettu seuraportaassa lähinnä piirien toiminnanjohtajien seurakäyntien yhteydessä. Se samoin kuin kokoustoiminta seura- ja piiriportaassa on kautta maan ollut totunnaisen vilkasta. Työväen Urh eiluliiton saama julkisuus vuonna 1975 painottui erityisesti vuoden alkupuolelle johtuen TUL:n 18. liittokokouksen saam asta runsaasti julkisuudesta erityisesti porvarillisessa lehdistössä. Liittokokous herätti lehdistössä poliittista mielenkiintoa, mutta m erkittävämpää kokona istiedotuksen ka n nalta on ollut u rheilu toimintamme kehittyminen, joka on edesauttanut TUL:n saam a n julkisuuden lisääntymistä. 21

13 .~ Koulutusvaliokuntaan kuuluivat liittokokoukseen asti puheenjohtajana Lennart Kivi ja jäseninä Uuno Nokelainen, Atte Eskola, Risto Lindgren ja Ma rtti SUvennoinen. Liittotoimikunna n valitsemina ovat valiokuntaan kuuluneet lähtien puheenjohta jana Risto Lindgr,en (9) ja jäseninä Toimi Haaparan,ta (5), Anja Järvinen (6), Antero Lassila (3), Ma rkku Salonen (4) ja Jouko Välske (6). Toimintavuoden a ikana valtiokunta on pitänyt yhdeksän (9) kokousta ja käsitellyt yhteensä 76 asiaa. Liittotoimikunta hyväksyi pj,tämässä kokouksessarun valiokunnan valmisteleman esityksen TUL:n uudeksi koulutussuunnitelmaksi. 22 Koulutusvaliokunta Tiedotustoiminnassa TUL-1ehti oli 10kakuUJl1 alkuun saaj,ka omana yksikkönään, mutta keskustoimiston organisaatiouudis'tuksen yhteydessä TUL-Iehti ja muu ti,edotus yhdistettiiiil, mikä onkilil edesauttanut koko tiledotulstoimij1lilan kiilnteytymistä. TtedotustoimilIlnan pääosan ovat muodostaneet viikottaiset lehdi töjakelut. Tulospalvelu on toiminut entiseen tapaan SUlllllUlIltahsin välittäen viikonvaihteen tu10ssatoa kaikil1e tiedotusvälineille. Tulospalvelua ovat hoitaneet Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Työväen UrheiliUilii-ton paa-aanenkanarttaja TUL-lehti ilmestyi v u o den aill<:ana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin , jossa lisäystä edelliseen v uoteen Lehti jaettiin jäsenetuna ilmailseksi kaikijlle TUL-perheille seurojen antamien jäsenluetlteloiden mukaisesti. Lehden päätoimi tiajana toimi Pekka Hillme ja toimijtussihteeriiilä Maltti Lahtinen. Lehti pain ettiin kustannusosakeyhtiö Kv.artto Ab:n kirjapainossa. Levikiltään TUL-lehti on Suomen SUilliln urheilulehti. Jouluksi ilmestyi myyntiiin perinteinen TUL :n Joulu -75, jonlm painos oli Lehti painettiin F orssan kirjapaino Oy:ssä. P ailnos myytiin 10PPUUlIl t uottaen voittoa yli m arkkaa. Lehden toåmi,ttami:s.esm vastasivat Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Suunnitelman toteuttamisesta liittotasolla vastaavat ljtk:n alainen koulutusvaliokunta puheenjohtajansa johdolla ja koulutusosaston (koulutuspäällikkö, valmennussi'hteeri, koulutusohjaaja) avustuksella. Organisaatiomallin mukaan koulutus on jaettu n eljään (4) eri sektoriin: järjestö-, nais-, nuoriso- ja urheilusektoriin, joilla kullakin on oma koulutusvastaava. Uusi suunnitelma lähtee siitä, että liiton koulutuksessa päästään yhteen ja yhtäläiseen suunnitteluun ja toteutuakseen ensinnäkin kaikilla toiminta-alueilla (järjestö, nais, nuoriso, urheilu) ja toiseksi kaikilla tasoilla (seura, piiri, liitto). K aavio kolmitasoisesta koulutusjärjestelmästä oheisena...., <1' co :l.2 '3 0 'äj ~.c rn... '2 ;:J.. c:: aj E: ~ - -H...,.<:; C1l m 0.S "" :l E '3 CIl 0.se..>:; 0 0).~... 0 :l ~ :2 ~... 0 :cts ~ - CIl, dl 0 :;. ~... :l 0 E ;:l ~ dl CIl..., :.c <1' co :l Q) ~ ::l t) Cil S 0 'E ~ : C1l '0 0 >..., H c::.~ cts.~ Q) ~.,!.. 5 '2 ~...:l -...,..., 0 "" ::l :0 '3... ~ ~... 6 :ro..., '(3 0 on co E-< 1 Ul H M ':cts cts :2 E:g...:l.c~ >, ~ C1l... ';;;'...,. ~ c:: <0 <'l Q) ~..!..:~ ~ '2 E '2 58 rn -...:l~::1 >~... :l F ~.~ "'".c. ~ :~.~....~] c:: ;:J j ;.::: >,.....!..E~.c '~E '... 2 Om>, F.-I c:, c,...:..~ '2 'v) ijj.g c:: rn <0.~......Jo;,:::.c;:l o~...,...i ' 0 o~ Ö 8.'~... ~ "" co ~~; o ~, :l ;::l.,...; c,o ~ - -- cts p,..c: C: CI1ctS~ z-', a3 '" C1l 5H: c: cts.~~ ~ ;80,. ~<I' E. co.r;.,... o~ v;:l 'E:l5 h '~'~ ;:l... ;:l.c c:: ~ o;.::: 't;;-a, :0 cts '- 0.,.-., m :j3'~ ' ''''' ~ >, - j E-<, ~..., c:: 0 C1l ::l 'O. ~ ::l.~~ UlE-<.~, 3 'tn ~~~ 'E \3 20 '"'~ ~ "':i(l E o.. ~...,.c.c."' ;jrj] 0., ~ c!j Q)... Ul , '0, c::.~~ ctso '~<I'.~~,gl c'".a cts.5 M Q)<'l ~;g c"'" dl'~ E cts,...,00 E ~ E ~ ~ C1l 0... >.- ~ Q) Cil~ ;::l '2 >~ :l 0. ~...-! ;:l gj :::l>:: l!.g dl'''' :m....c~.cq) ;:Joo ;:J:l ;:J :l ~ ~ ~... c:.b 'co..., S;; :co M S.., ~..., cts...,... 0 ~i ;8 '" ~~ ~ '2 "'" M... co"'" ~ 00.~ :2'00 C1l cts 00.~ gs o en... :l?2.~<'l,....ccts :l 0,&l ~ 9 ~.~ <0 o.... ;:l 00 Ul'~..., C1l. ~ g ~ ;:l ~o.... ;:l :l Q) ~ ~ 0..~ c:: :l cts. ~, ~ c: cts... Q) ajctscts, I cts ~ E'~''"'' ~ ~;.5 ;:l"" ~..., ~.c ->::0 cts..., 0 ~ '0 ~~ C1l<l' '2M Q) ~,.s...; ~ '2 1.~ ~ dl "'" :0 c!j'".~~ :2'- ::l EC'1 ~..c:cil o ~ ::l... Q) ::l o ::l Q) ;:l... Ul Ul ~Q) o C1l ;:l ~ ~-g: ~... ~o.,... 1~ : ~.~ c::. W :0 ~.~ C1l.,.., CIl ~ >,..c: c:: o 00 o~ ~ ;> E-<,. cts......, : o ~...,... M 'Cj) ""-!._ <1'.8 'ij). l~ o ~ 5 +' ::l.2~ ~~ ~gj ;:l Q) ;:l... Q)Q) Ul Ulo H dl ~

14 Kuluneen toimintakauden aikana valmistunut ja h yväksytty uusi suunnitelzra tulee jatkossa työllistäm än kaikki koulutustoiminnan parissa työskentelevät h enkilöt. Suunnitelma n tunnetuksi tekeminen, yhtenäisen koulutusma teriaalin hankinta, asteettain.en siirtyminen uuteen on lähimpien aikojen tehtävä. 1. Toimitsijakoulutus Kursseja (26-40 tuntia) on pidetty viikoloppuisin seuraavasti: Tampereen punssa, osanottajia 27 luennoitsijoina Ilkka Kalliomäki, Hilkka JaaJtinen, Pekka Kanerva, Jorma Valkamo ja Raimo Lehkonen. - Kainuun piirissä, osanobbajia 22, luennoitsijoina Pentti Savolainen, Pasi. Mäkelä, Antero Hujal!1en, Eino Grönberg ja Elina Kllpeloälnen. Saimaan piirissä, osanottajia 30, luennoitsijat Matti Suhonen, Kai Ritala, Reino Vuorikoskl, Seppo Väisänen ja Pekka Hurme. - Karjalan piirissä, osanottajia 23, luennoitlsijart; Matti Suhonen, Raimo Ha~ola ja Joulm Karttunen. 2. Naisvoinrlstelukoulutus 24 - Savo, osanottajia 15, luennoitsijoina ja ohjaajina Helyj Oittinen, Terttu Hakola, Juha Koivula, Eeyj Kaasinen, Matti Suhonen, Rauni Koskinen, Eila Uitto ja Kauko Koivula. Uusimaa, osanottajia 24, luennoitsijat ja ohjaajat, Reino Rinne, Raili Pakariinen, Eevi Kaasinen, Gunnar Laakso, Maija-Liisa Pitkä, Helyj Oittinen, Lars SalVOnen, Reijo Lehkonen, Piri Salo, Anneli Kiiskinen, Kerttu Riikonen, Vappu Viitasalo. - Oulu, osanottajia 14, luennoitsijat ja ohjaaj,at, Anneli Kiiskinen, Eeyj Kaas.inen, Kyllikki Ahlgren, Karin Bäcklund, Erkki Väisänen, Liisa Marjala ja Osm o HekkaUa. 3. Nuorisokoulutus II-tJason kursseja on pidetty seuraavasti: - Kisakesku.kJsessa, osanottajia 20, opettajina Marja Halirnen, Lars Savonen, Risto Lindgren, P aavo Sa8!rinen, Kimmo Aaltonen, Tero Tuomisto, Reijo Lehkonen ja Raimo Railo sekä lisäksi pureissä seuraavasti: - Varsinais-Suomi, osanottajia 21 - Suur-Helsinki, 20 - Keski-Suomi, 35 I~ason nuociso-ohjaajakoulu Kisakeskuksessa, osanottajia 21, opettajiina Irja Laiho, Reino Rinne, Markus Salonen, Risto Virtanen, Raimo Rahlo ja Lars SavO!l1en. 4. Urheiluvalmentajakoulutus II-tason kursseja seuraavissa piireissä: - Kymenlaakso, osanottajia 15, l u ennoitsijat ja ohjaajat Pekka Tähtinen ja Lauri HonkaInen - Lappi, osanottajat 28, luennoitsijwt Pirjo A utio, Pirjo Kujamäki, Heikki Torpo, Reijo Lehkonen, J aakko Yli talo, Mauri Repo, Teuvo JuorlJaiIno, Pentti Kiisikinen, Kaarlo Salmi, Pauli SpriJngare, Eino Ström, KLa,us Peurla, Kauko Karttunen, Niilo Stenius, Osmo HanheLa ja Kauko Ojala. Pohjanmaa, osanottajia 26, luennoitsijat Seppo Öhman, Antero Lassila, Martti Silvennoinen, Esko Kaikkonen ja Holger Öhman. Häme, osanottaji.a 19, opetmjil11a Antero KarjaLarinen, Pcl<ka Ollikailnen, Irja Laiho, U uno Nokelainen, Risto Virtanen, Reino Rinne, Markku Leppänen, Kauko Karttunen, Erkki Pälvärinta, Klaus P eurla, Ahti Mölsä, Olavi R U'UiSunen, Erkki Mattila, Oiva M ustonen, Heikki Heino. Länsi-Suomi, osanottajia 32, opettajat M.auri Repo, Kauko Karttunen, Jali Westergård, Klaus P eurla, Reino Rinne, Erkki Päivär.i.nta, Teuvo Virtanen, Matti Lehtonen, Eero Luven. I-tason k urssina järjestettiin Kisakeskuksessa viikon pituinen valmentajien jatkoseminaari ajalla Osanottaji.a oli 37 ja l uennoitsijoina tri Werner Frltsch Leipzigin liik'untatieteellisestä ~orkeakoulusta DDR:stä, Martti Kempas, Lars Savonen, Reijo Lehkonen. 5. Muu koulutus Koulutusva1iokunnan toimesta järjestetjtiin KJsak.eskuksessa kouluut,aja~u rssi ajalla Osanottajia oli 15. L uennoiltsijat: Risto Lindgren, Lars Savon en, Matti Salmi, J ouko Välske, Anita Mauno, Raimo RaiWo, Ossi Sjöman ja Reijo Leh ~onen. Muu toiminta Koulurusvaliokunta järjesti Kisakeskuksessa työsemil11.aarin, johon osallistui 24 henkilöä. Seminaaril11 teemwna oli koulutustapahtumien sisältöjen määrittely. Alustajina Risto Lilndgren ja Reijo Lehkonen. Henkilökunnan lwulultuspälvät järjestettiin Kisakeskuksessa Osanottajia 44, aj1ustajina Risto Virtanen, Marketta Erävaara ja Jeddi Hasan. Piirien koulutusvaliokuntie!1 puheenjohtajien seminaari pidettiin Ellivuoressa Osanottajia oli 22 ja alustajina ja luennoitsijoina Risto Lindgren ja Toimi Haaparanta. Liikuntapoliittinen valiokunta Toimintasuunnitelmassaan vuodelle 1975 on liikuntapoliijttinen valiokunta m ääritellyt toiminta-a jatuksensa sa seuraav,as ti: Liikuntapoliittisen valiokunnan tarkoituksena on llittotoimikunnan liikurrtapoliittisena apuelimenä toimien tehdä aloitteita, valmistella ja antaa selvityksiä, lausuntoja, kannanottoja, julkilausumia ja ohjelmia sek ä järjestää seminaar eja, täten edistää Työväen UrheilulHt on päämäärien toteu tumista. 25

15 Liikuntapoliittisen valiokunnan toiminnan pääpaino on ollut Työväen Urheiluliiton tiedepoliittisen ohjelman valmistelussa, liikuntalain valmisteluun liittyvässä avustustyössä ja TUL:n organisaation muiden elimien palvelutoiminnassa. Liikuntapoliittisen valiokunnan puheenjohtajana on toiminut Lasse Eskonen ja jäseninä Antti Auvinen Xänekoskelta, Jorma Hentilä Helsingistä, Arto Nyström Helsingistä, Kalevi Olin Jyväskylästä, Sakari Selin Helsingistä, Martti Silvennoinen Jyväskylästä, Erkki Tuomioja Helsingistä ja Pekka Vehviläinen Helsingistä. Valiokunnan sihteeriksi nimettiin Antero Lassila Tampereelta. Varapulheenjohtajaksi valitsi valiokunta keskuudestaan Sakari Se Hnin. Naisten toiminnassa kesmtyttiin kertomusvuoden aikana voimistelunohjaajien eritasoisen koulutuksen järjestämiseen niin liiilto- kuin piiritasollakin. Tämä koettiin lähestyvien ljiittopäjvien johdosta erityisen tärkeäksi tehtäväksi, jossa suunnitelmien mukaisesti myös onnistuttiin. Naisten ja tyttöjen voimlistelutoimintaa ohjelmassaan pitävien seurojen maara lisääntyi, samoin kasvoi ohjaajien määrä. Perinteinen talv,en kongressi ja syksyn retkeilypäivät kiinnosta vat naisia jatkuvasti, josta osoituksena 26 Naistoimikunta Liittokokouksessa uuden kokoonpanon saanut liikuntapoliittinen valiokunta on pitänyt kaksi kokousta. Kokousten pöytäkirjojen mukaan valiokunta on käsitellyt kahdeksaa (8) eri as,iaa. Eniten on työskennelty tiedepoliittisen ohjelman parissa. Valiokunnan Tampereen työryhmä valmisteli tiedepoliittisen ohjelman luonnosasileejle joulukuun puoleenväliin mennessä. Ohjelma tulee valiokunnan käsittelyyn helmi-maaliskuun vaihteessa Valiokunnan työjaoslto on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Tyojaostoon ovat kuuluneet Lasse Eskonen, Arto Nyström, Sakari Selin, Martti Silvennoinen ja Antero Lassila. Puheenjohtajana on toiminut Lasse Eskonen. erittäi!ll hyvät osanottajamäärät. Näytös- ja kilpailutoiminnasta on todettavissa, että joukkuevoimistelukilpailujen taso on kova, mikä osittain saa aikaa.n harrastuksen keskittymisen melko pieneen määrään seuroja. Vaikka erilainen näytöstoiminta TUL:n seuroissa On laa jaa, monipuolista, juhlakulttuuriam me hyvin rikastuttavaa, ei osallistumista kilpauutoimintaan tapahdu samassa mitassa. Näin on myös modernin voimistelun laita. Lajin Suomen kärki on liitossamme, mutta lajin harrastus ei ole laajentunut kovin moneen seuraan. Innokkai ta "modernisteja" kyllä löytyisi, mutta luomiskykyä osoittavj.en valmentajien puute on suuri. Såäm:1öllisesti järjestetyt kurssit ja leirit sekä kjansaiinvälilnen koskjetus ovat kujitenkin olleet omiaan edesauttamaan lajin kjehirtystä. Naistoimikuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka Terttu Honkasalo (2) puheenjohtajana ja jäsenet Outi Nurmi (2), Eila Hautanen (2), Lea Johansson (2), Maija Järvinen (2), Liisa Marjala (2), Terttu Nenonen (1), Raisa Paananen (2) ja Arja Ylönen (2). Liittotoimikunmln edustajina olivat HilkkJa Heinonen ja EMil Kahila. NaistoiJmikunta kokoontw 2 kertaa ja kläsitteli 17 asliaa. Työvaliokuntaan kuujwvat liittokoko'llkseen saakka 'l1erttu Honkasaio (4) puheenjohtajana ja jäsenet Outi Nurm,i (3), Maija Järvinen (4) ja Terttu Nen.onen (4). Työvaliokunta lrokoonrl:ui 4 kertaa ja käsitteli 42 asiaa. Kilpailutoimikuntaan kuuluivat liittokokoukseen saakka Terttu Ne nonen (3) puheenjohtajana ja jäsenet Leena Starck (2), Tuula Segercrantz (2), Eevi Kaasinen (2), Marita Suojanen (3), Anneli Suhonen (-) ja Kerttu Riilronen (3). Toimikunta kokontui 3 kertaa ja käsitteli 18 asiaa. TUL:n XVIII liittokokouksessa valittiin naisto.imikuntaan Terttu HonkasaJo (4) puheenjohtajaksi ja jäseniksi EiJla Hautanen (4), Hilkka Hyvärinen (4), Lea JohanSSOn (4), Maija Järvmen (3), Kerttu Kanerva (4), Liisa Mar,iala (4), Raisa Paananen (4) ja Anja Savolainen (4). Liittotoimikunnan edustajina naistoimikunnassa ovat Toimi Haaparanta ja Elli Kahila. Liittokokouksen jälkeen naistolimikunta on kokoontunut 4 kierta,a j a käsitellyt 57 asia a. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Terttu Honkasalo (5) puheenjohtajana ja jäseninä Maija Järvinen (5) ja K,erUu Kanerva (5). Työvaliokunta On kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 42 asiaa. Kilpailutoimikuntaan ovat kuuluneet Terttu Nenonen (2) puheenjohtajml1a ja Jasemna Eevi Kaasinen (2), 'luiula Segercrantz (2), Leena Starck (1) ja Kerttu Riikonen (1). KJilpailuboimikunta On ~okoqntunut 2 ke rtaa ja käsitellyt 10 asiaa. Naistoimikunnan ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toinlinut Anita Mauno ja kilpailutoimikunnan sihteerinä Eila Uitto. Kouluttajat K oulut us'ohjaaja jana on totijmimu t Eila Uitto saakka, jonka jäl ~een Im ulutusoh jaaja siirtyi organisaaj1li:ossa koulubuisosastolle. Ko ulut usohjaaja ohjasi kertomusvuoden ailm na liiton, pi.irien ja seu rojen tilaisuuksia yh teensä 46, joissa osaa1- otltaj'la yhteensä 992. Matkapäiviä 80. Kurssitoiminta - Modet'nin voimlsbelun leiri OsanottajiJa 34. Ohjaajina KJari Hei<nonen, Eevi K aaslnen, La.s Savonen, Ehla Uitto, Anneli K iliskinen, 27

16 Naisvoimistelujoukkue esiintyi spa1 takiadeissa, kuva tosin ei ole sieltä, vaan harjoituksista Helsingissä. Ehkä Prahassa olleilla on parempi? 'l1erttu Nenonen, M,arita Suojanen ja osanottajia 16, ohjaajina ja luennoitsijoiina Eila Uitto, Eevi Kaasi- Leena Starck. - PiJiriohjaajien kjoulutuskurssi 11. nen, Anneli K iri.sklnen, Lars Savo , osanottajia 24, ohjaajina Helvi Oittinen, Eevi Kaasinen, Pirkko Rissanen ja Eirla Uitto. - Modernin voimistelun valm enbajakurssti , osanqttajia 10. Ohjaajina Terttu Nenonen, Eila UitJto, Kerttu Riikonen ja Tuula Segercrantz, - Modernin voimistelun valmennusl<eiri , osanottajia 12, ohjaj1ilna ja luenno.itsijoina Leena Starck, Eila Uitto., Rauni K oskinen, Eevi Kaasinen, Kerttu R uko.nen, Kari Heinonen ja Anita Mauno. - Kuntovoimisbelunohjaajien sem;lflaarit Helsi ngissä ja Oulu&sa sekä Kuopiossa ja Tiampereeil.La, jo.issa osalflottajlia 62 seurasta yhitieensä 105. Tyttöohj1aajakurssi 2.-7,6., 28 nen, Marialfl!l1.e Laxen, Pirkko Rissanen ja Anita Mauno. - L ijijkuntakurssi , OSaDottJaj1a 26, ohjaajimja ja luennoitsijoina Eevi Kaasinen, Bila Uitto., Anneli Kiiskinen, Anita Mauno ja Lars Savonen. Liikuntakurssi I! , osano.trtlajla 15 ja samar1jaikalsesti valmenllajakurssi, jo.lla osanottajia 16. Ohjaajilfla ja luenno.itsijo.ina Maria Novik ja Elina Biriouk Neuvostoliitosta sekä H elvi Oittin'en, Rauni K06 kiifl!l1, Tuula Segercralfltz, AnneLi K Liskilflen ja Anita Mauno. - l kiijnjuorten liikuntakurssi , o.sanottajla 25, o.hjaajina ja lueillnoits,ijolina Maija Järvinen, Lars Savonen, P1ri Salo, P 1rkJm Ri!Sisanen, Marianne Laxen ja Anita Mauno. - Ohjaajien peruskur i , osanottajia 23, o.hjaajhna ja luenno.itsijo.ina P iiri Salo, Lars Savo.nen ja Anita Mauno.. - Voimistelunohjaajakurssi , osanottaj,ia 21, ohjaajina ja luennoi tsijoina Eila Uitto, Piri Salo, Helvi Oittinen, P irkko. Rissan en, Anita Mauno. ja Lars Savonen. - KuntovoimiJsielun ohjaajakurssi 14, , osano.tilajia 17, ohjaajina ja luenno.ijtsijoilna Maija-Liisa P itkä, Helvi Oi'ttiinen, Ani,ba Mauno, Lars Savonen ja Pirkko Rissanen. - Tyttövoimistelijoitten leiri " osano.ttajia 95, o.hjaaj ina K'erttu Riiko.nen, Anita Aalto, Leena P osti, Anja Savo.Lainen, Maija Tuominen ja A iirn K yllönen, - Mo.dernin voimistelun leiri , osanottajia 22, o.hjaajina K er1jtju Riikonen ja Terttu Nenonen. - OhjelmakurSiSii , osanottajia 44, ohjaajina ohjelmien laatijat. Mo.dernin vo.imistelun Leiri " osano.ttajia 11, oh jaajina Marita SuojlaJllen, Leena Starck, Terttu Neno.nen ja EliLa Uitto, Neuvottelutilaisuudet - Kongressi Hämeenlinnassa Osanottajia 57 seurasta yhteensä 233. Alustajina Marianne Laxen, Leila Räisänen ja Osmo. Kaipainen. - Kisakeskus-päivät , osanottaj:ija n. 200 Ohjaajina ja luenl1ioilltsijoina EiIa Hautanen, Tuula KivLstö, Pi rkko Työläjärvi, Reijo Lehkonen, J aakko. Kuusela ja Anita Mauno sekä Helsingin Kotkien li ikuntjaryhrnä. Kilpailutoiminta - J oukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjesti Turun Pyrkivä Turussa ,3. Joukkueita 57. Tulo.kset: nals,ten sarj.a : 1) Helsingin Jyry 9,45 p., 2) Turun J yry ja Turun Pyrklivä 9,3 p v.sarja: 1) T urun J yry 8,85 p, 2) Helsingin Jyry 8,8 p., 3) Turun Pyrkivä 8,6 p v. sarja: 1) H elsingin Jyry 9,1 p" 2) Kotkan Kiri II! 8,9 p., 3) Turun Kisa-To.verit 8,75 p. Tytöt alle 12 v.: 1) Turun P yrkivä 8,9 p., 2) H elsingin J yry 8,8 p., 3) He1sillngin Kotkat 8, 7 p, Yli 35 v. naisten sarja: 1) Kottkan Kiri 8,85 p" 2) Turun Jyry 8,6 p., 3) Podn TNV 8,5 p. Kansainvälinen toiminta - 16 volmistelijan joukkue esilintyi Ts hekkoslovakian spartakiadeissa Pra hassa Jo.ukkueen johtajana oli Terttu Honkasaio, valmentaja Eeva Kaasinen, tekinillisilllä joh bajina Maija J ärvilflen ja Terttu Neno.nen, yhteensä DDR:ssä pidettyihin mo.dernin vo.imistelun Intervisio-kilpailuihin osallijstui Hilkka Riikonen ValkK-P sijoittuen 8, sijalle sekä näytökseen Hilkka Riikosen lisäksi Leila J ääskeläinen ValkK-P, Irmeli Tikka ja Riitta Immo.nen HKo sekä vajmentajina Kerttu Riikonen ValkK-P ja Terttu Nenonen H!y. Tiedotustoiminta O.;viitta ilmestyi kerto.mulsvuoden aikana 6 ~ertaa. J akelu tapahtui voimistelunohjaajille ja naisten toiminnan vasta.aville ilmaisjakleluna. Painosmäärä kpl. 29

17 Nuorisovaliolwnnan työ toimintavuonna keskittyi ensisijaisesti tulevien TUL:n nuorten talvipäivien valmdsteluihilll. Sa moin valiokunta valmisteli llittokokoukselle esityksen TUL:n nuorisopollittiseksi ohjelmaksi. Liittokokouksen hyväksymä nuorisopoliittinen ohjelma täydentää ja korostaa TUL:n 70-luvun liikuntapoliiittista ohjelmaa. Nuorisovaliokunta Yhteistyössä piirien kanssa järjestettiin J1IUJorten riem uleirejä, jotka onnistuivat kaikilta osin erinomaisesti. Liiton leiritoiminnassa oli selvästi havaittavissa vilkastumista, mikä osaltaan johtuu edellisvuoden onnistuneesta kansainvälisestä suurleiristä KangaslammHla. Yhteistyö TUL:n ja työläisnuorisojärjestöjen kanssa On entisestään tiivistynyt. Vuoden loppupuolella aloitettiin työläisnuorisopäivien valmistelutyö, jossa nuoriso valiokunta on kieskeisesti mukana. Työläisnuorisopäivät pidetään Tampereella syksyllä Nuori80valiokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Erkki Tuomioja (4) ja jäseninä Atte Antikainen (4), Ritva Blom roos (1), Lauri Ihalainen (-), Aarre Kaipiainen (3), Mikko Ekorre (3), Irja Laiho (4), Seppo Rosenqvist (3) ja Esko Sarkanen (1). ljiittotoilnikunnan edustajana. va1iokullllllassa on ollut Osmo Kaipainen. 30 Työvaliokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Erkki Tuomioja ja 'jäseninä Atte Antikainen, Lauri Ihalainen, Seppo Rosenqvist ja Mikko Ekorre. TUL:n XVIII liittokokouksen jälkeen ovai nuorisovaliokuntaan kuuluneet puheenjothajana Jouko Sillanpää (5) ja jäseninä Ilpo Eerola (5), Kimmo Aa.ltonen (5), A,tte Antikainen (4), Esko Sarkanen (4), Mirja Holmberg (3), Jussi Kasanen (3), Esko Paukkonen (5) ja Risto Virtanen (4). Valiokunta 0iIl kokoontulllut vuoden aikana. 9 kertaa ja käsitellyt 131 asiaa. Liittokokouksen jälkeen ovat työvalioklmtaan kuuluneet puheenjohtajana Jouko Sillanpää ja jäseninä Ilpo Eerola, Atte Antikainen ja. Risto Virtalllen. Nuorisovaliokunnan sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo saakkja ja siitä eteenpäin Antti Auvinen. N'Ilorisourheilun Yhteistoimirntavaliokwntaan ovat kuuluneet Atte Antikamen ja Raimo Railo. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran nuorjsovali()kuntaan On kuulunut Rajmo Railo. Työlä.isnuorisopäivien jär jestelytoimikuntaan Oill kwuiunut Ilpo Eerola ja Antti Auvinen. Kansa laisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiustoiminnan K eskusliiton ha l litukseen On kuulunut Raimo Railo. Kurssitoiminta Yh teisrt;yöss.ä Koulu tusvaliokurunan karussa on järjestjetty koulutussuunnitelm1en mukaisia kurss'eja s euraa \Casti : - II tason Nuortso-ohjaajakurssin perusosa K ilsalresku ksessa KisakeskukiSessa. Osaruobtajliia kurssilla oli 20. Kurss Ln opettajina toimiva t Marja Halinen, Lars Savonen, Ris,to Lindgren, Paavo Saarinen, Kimmo Aaltonen, Tero TuomistJo, Reijo Lehkonen ja Raimo Railo. - I tason Nuoriso-ohjaajaokulun nappulaohjaajlalinja KisakeskukJSess.a. Osanottaj1a kurssilla oli 21. KurssLn opettajina toimivat Irja Laiho, Reino Ri,nne, Markku SaJlonen, Risto Virtanen, Ra imo Railo ja Lars SavOInen. P iireissä pide1lti in II tason N uorilso-ohj aaj akurssi n perusosha seuraavasti : Vars:il!l.atis.-Suomen piirissä, osanottaj:ija 21 Suur-HelsiJngm piirissä, OIsannottaj ija 20 Keski-Suomen piirissä, osanottajj,a 35 NuorisovaliOlkunnan avustuksella on järjestetty 14 piirissä yhteensä 15 III tason nuoi1iso-ohjaajan peruskurssia. - IdeakurS&i. järjestettiin pohjoisten piir.ijen nuoriso-ohjaa jille KurSStillla osanottajia yhteensä 42. Neuvottelutilaisuudet Nu ortenohjoaaj Len neuvottelupäivät pidetiin Karhulassa Osanottajia oli yhteensä 191. Alustukset: TUL:n nuorisotoirnil'1ta, Raimo Railo; N uorlso ja yhteiskunta, E,sko Vainionpää; Työläisnu,orLsojärjestöjen yhtei\9työ, J ouko Sillanpää. N euvottelupäi vien onnistuneista järjestelyistä vastasi TUL:n Kymen Laakson piirin nuorisojaosto. - Neuvotte lujtdlati.suukjsia pidettiin piireissä yh tjeensä 25, joissa oli osanottajia yhteensä 245. Kangaslammin nuodsolemkieskus K ertomusvuoden aikana leirikeskukisessa saartli.in valmiiksi wc- ja pesuitilojen rakennustyöt, rantauimalatyöt ja alueen tieverkosto. Kesäkauden ajaksi leirialueelle oli palkattu leil'ipääuiköksi Uruto -Juhani Murto, vapaa-aikjaohjaajaksi Matti Laiho, ernännäksi Anna-Maija Laiho, ja apuemännäksi Ra,ija Haapasalo. Leiria lueella pidettiin leirejä eura,avasti: osanottajaa Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan piirien l'1uortenohjaajapäivät 30 - Hämeen piitrin hiihtoleiri 23 Tuusulan Kennelkierho 25 MindJlentopalloleiri 55 P yöräily1eiri 23 J ääki'ekkoleiri 18 P esäpalloleiri 42 - Nuorten y1eisurheiluleki SNK:n kesäleiri n

18 Hämeen, Kymenlaakson ja Uudenmaan piirten riemuleiri J alkiapalloleiri Nuorten hlihtjäjuen Leiri 43 Hyrylän Reippaan, Keravan Kisaveikkojen nuorisoleiri 46 Leirivuorokausia kertyi yhteensä Ka!l1gaslarnmin rakentamisen osalta jätettiin Opetusministeriölle hakemus valtionavun saamisesta uimaopetusaltaan rakentjamiseksi leirialueelle. Pllrien leiri toiminta Kaikkien piliaien toimesjta JarJesbettJiin joko yks~n tai yhdessä toisten piirien kanssa riemuleirejä joihin osallistui yhteensä lähes 2000 nuorta. Kansainvälinen toiminta Poihjoismamen nuorisojohtajaieiri pidebtim Norj'aJSSa TUL :n edustajlnia 1eirillä oli Raimo Lounasvaara, Birgit Blomqvist, Ritva Möttönen ja Jorma Kivimäki. Nuorisourheilun YhteiBtoimintavaliokunnan nuorisojohtajaryhmässä, joka vieraili Saksan Liittotasa\nallassa , olivat TUL :n edujstajina Ritva Kivi ja Matti Malm. Euroopan nuorlsourheilujohtajas emina:arln 1 osa pidettmn 'I1anskassa TUL:n edustajana seminaadssa oli Risto Virtanen Se- I 32 minaarin II Osa pidettiin Luxemburkissa Li!iton 143 edustajana oli edelleen Risto Vir- 103 tanen. Nuorisojoh1Jajaryhmä vieraili Tshekkoslo\nakiassa Turistika-järjestön vieraana osallistuen mm. Spartakiadeihin. Ryhmään kuului Risto Virtanen, Jouko Sillanpää, P ekka Hurme, Seppo Moilanen, Pekka Björkman, Kalevi Ruusunen, Marita Suojanen, Atte Antikainen. Neuvostoliiton urheiluministeriön koululiikuntaosaston osastopäällikkö Aleksander Hordin vieraili Suomessa NUYV:n vueraana Tuolloin hän tutustui myös TUL:n tmmintja,an ja toimistoon. IiSäntänä toimivat Ossi Sjöman ja Raimo Railo Saksan LiittotasavallaIn nuorisojohtajaryhmä oli NUYV:n vieraana ja tutustui TUL:n toimistoon ja toiminrtjaan. Isäntänä toimi Raimo Rai[o. N uorisourhellukongressiin Hyvmkääl1ä osallistui TUL:n edustajina Reino Rinne ja ja Jali Westergård. Suomen-Neuvostoliiton VII ystävyysleirille osallistui TUL:n edustajana Jus.s.i Kas an en. Leiri pidettiin Tyrvännössä heinäkuussa TUL:n nuorten tunnustuspalkinto Vuoden TUL:n nuorten tunnustuspalktnto luovutettiin TUL-päivän pääjuhlassa J yväsikylässä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestölle SAK:lle. Va listusjaostoon ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Ensio Laine (1), Leo Piitulainen (1), Leila A rtokari (-), Jarkko Mänttäri (1), Eero Santala (-), Olavi Vesterinen (1), La u ri Sarhela (-) ja Jukka Levomäki (-). TUL:n XVIII liittokokouksen valitsemina ovat lähtien kuuluneet puheenjohtajan a Ensio Laine (4), Hannu Vesa (5), Jarkko Mänttäri (5), Eino Uotila (4), Pekka Luuk (2), H eimo Leppikangas (2), Jouko Erkkola (3). Sihteerinä on toiminut K a levi P a karinen. Kokouksia on kertomusvuonna pidetty 6. TUL :n Päivän perinteellinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin VaHstusjaosto Vuosien tauon jälkeen perustettiin keväällä 1974 liittotoimikunna,n päätöksellä kuntoliikuntavaliokunta Työväen Urheiluliittoon. Liittotoimikunta hyväksyi kuntoliikuntavaliokunnalle ohjesäännön, jonka mukaan valiokunnan tehtävänä on: - suunnitella ja ohjata kuntoliikuntatoirnintaa TUL:n valtakunnallisella, piirl ja seudata8011a - toimia yhdyssiteenä TUL:n ja Kuntoliikuutajaosto Vaasassa TUL:n Pohjanmaan piirin toimiess3. tilaisuuden isäntänä. TUL :n Päivän juhlia vietettiin myös eri puolilla maata seurojen ja piirien järjestämissä tilaisuuksissa. TUL:n syntymäpäivävastaanotto pid ettiin Helsingis3ä arvovaltaiselle kutsuviera3joukolle. Valistu3jaoston tärkeimpänä työnä oli kertomu3vuonna TUL:n valistuspaketin valmistaminen. Tätä varten valittu työryhmä, Hannu Vesa, Jarkko Mänttäri, Reijo Katajamäki, Raija Sikanen ja sihteerinä Kalevi Pakarinen, kokoontui 5 kertaa. Valistuspaketti valmistui jaoston osalta liittotoimikunnan käsittelyyn lokakuussa. Työväen KUJIltoliiton välillä k.untoliikuntaa koskevissa kysymyksissä. TUL:n XVIII liittokokouksen. jälkeen kuntoliikuntavaliokunta muutettiin kun1jollikuntajaostoksi. Jaosto on toiminut seuraavalla kokoonpanolla: puheenjohtajana Sakari Se Iin, jäsenet: ArtJo Nyström, Rauno PajUInen, Maija-Liisa Pitkä, lsimo Pitkälä, Aarne Sivonen ja Reino 33

19 UrheiLuvaliokuntaan ovat kuulun eet puheenjohtajana Lennart Kivi (3) ja jäseninä Kar l Koivunen (4), Lasse Eskonen (4), Aarre Kaipiainen (4), P entti Honkasalo (4), Juhani Järvinen (4). Urheilu valiokunta on kokoontunujt neljä kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 71 asiaa. Urheiluvaliokunn a n sihteerinä on toiminut Teuvo Vatanen a jan ovat urheiluvaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Pentti Nurmi (3) ja jäseninä Lasse Honkanen (2), Elli Kahila (3), 34 Zitting. Jaosto valitsi varapuheenjohtajaksi Arto Nyströmirn. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Selin, Nyström, Pajunen ja asti J o kinen. J aosto on kokooinlun ut kolme kertaa ja työvaliokunta neljä kertaa vuoden aikana. Jaoston sihteerinä on toiminut asti Ismo Jokinen j.a sen jälkeen Arto Nyström on hoitanut sihteerin tehtäviä oto. TUL:n kuntoliikumtajaoston toiminta on etsinyt toimin1lamuotojaan vuoden aikana, jaostohan perustettiin kieväällä. J,aosto on toiminnassaan pyrkill1yt läheiseen yhteistyöhön Työväen Kuntoliilton ka:nssa. Koulutustoiminta Urheiluvaliokunta J aosto järjesti syyslmrussa piirien kuntoliiku!ntavastaavien neuvottelupäivät K eski-suomen Turistikeskuksessa Hirvaskankaalla. Osanottajia 30. Jaosto järjesti yhdessä piirien kanssa syys-marraskuussa piirien ku!ntoliikurunan peruskurssit. OsaJIlottajia oli yhteensä 180. T ässä kokoonpanossa urheiluvaliokunta piti kolme kokousta ja käsitteli 35 asiaa. Sihteerinä toimi Tapio Pöyhönen. Kilpailutoiminta Vuoden ailmna järjestettiim liiton mesta ruuskilpailut kaikilssa liilton ohj.elmaan merkityi1ssä urheilulajeissa. Avointa kansallista ja kansaimvä liistä kilpailutoim1nta a tote utettiim v uoden 1966 solmit tujen lilttymissopimusten puitteissa. Vuoden aika na aloitettiin neuvottelut TUL :n ja SVUL:n y hteistoimintasopimusten uusimisesta ja tarkentamisesta. Neu vottelut on tarkoitus saattaa päätökseen kevääseen 1976 mennessä. Sopimusneuvottelujen ongelmaksi QlVat muodostuneet erhyisesti taloudelliset yhteistyäkysym ykset, jo!iden osalta jo udu ~ ti 'in tekemään mm. hijhdossa välia ukai'nen sopimus lisenssi m aksusta. Liiton urheilijoiden saavuttamat SM-mi talisijat :..., ~ :(1j Cll.:: 0...., (])...,... <J} (1j :.. 12 ~ ' (1j c 1..., Q) '" Q) 1 ;:l 0-..., ~3....c: ~ 1l Z rf ~ 0- :>, r/) ,..., ;:l Q) Qlti t5 =' o ~ (1j <J} C1l ;::l ~al Valmennus- ja kul."ssitoiminta Opetusministeriön erillismäärärahan turvin on lutto pa.l.k.ainnut 15 oto-valmenta,jaa hoitamaan lajiensa valmennustoimintaa. Aikaisempaa tapaa n oudarttaen jakoi urheiluvaliokunta vajlm ennusmäärär.ahoja lupaaville liiton urheilijoille. Valmennusmääräraihan saivat Pekka Suvitie, Jouko Santanen, Ma rkku Laine, Erkki Ojala, Eero Ruonala, Pasi Vahtera, M<lJtJti Heikkinen, Ari Väänänen, Ulla Hölttä, J orma Juoperi, Eilnari Suurati, Taristo K allijärvi, J aakko Heikkinen, Veli Nissinen, Reijo Sipilä, Hannu Saarelainen, Markku Rajala, J aakko Hon lmn en, Olavi Köppä ja Marjatta K allio. Yh Leis työssä koul u tus vailiokunnan kanssa toteutettiiin valmentajakorulutusta llitto- ja piiritasolla. Lisäksi osallistuivat liiton valmentajat Suom en Olympiakomitean valmentajako ulutukseen. Opetusministeriön urheiluvälinem äärä ra han turvin pystyttiin liitolle hankkimaan korulutus- ja vailmennustoim.innassa tarvittavia urheiluvälineitä. Leirijaosto saakka leirivaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajjam.a Risto Virtanen ja jäseninä P entti Kiiski[1en, Lars Savonen, sihteerinä on toiminut Raimo Railo. Liittokokiouksen jälkeen leiri valiokunta muuttui urheiluvaliokunnan alaiseksi leirijaostoksi, johon urheiluvaliolkun1ta nimesi puheenjohtajaksi Risto Virtasen ja jäs,eniiksi Lars Savosen, Timo Bymanin ja Antti Auvisen. Leirivaliokunta on hoitanut yhteistyössä Kisak,eskuksen ja nuorisovaliokunnan sekä u rheil.ujaostojen kanssa nuorilsourheilukurssi en toteuttarnisen Kisakes.kukJSen ja KangaJSJ.ammen leirialueilla. Leirivaliokunta julkaisi 68' sivuisen lelri passin, jota jaettiin leiriläisille ohj e- ja opas ki rj aseksi. Kirsakesikll'ksen n uorisour heilij a- kurssijen leiripäällikkönä toiijmi Aki Ojakangas j.a K amg.aslammijn leiripäälliikkönä Unto-Juhani Murto. 35

20 Ke än nuorisourheilijakurssit Kisakeskuksessa : N uorilsourheilijakurssi I Yleisurheilu 69+5 Melonta PaLnonnosto 7+1 N uorisourheilij akurssi II Palni 72+6 P ur jehdus Nuor isourheilijalmrssi 111 Koripallo N uorisourheilijakurssi IV Pöytätennis 17+2 Lentopallo 83+5 N uorisourheilijalcurssi V Uinti Telill1evoimistelu 23+2 N uorisourhehlijakurssi VI Suunnilstus 36+3 Nyrkk!eiJ.y 54+3 L uistelu 20+2 Nuorisourheilijall.urssi VII Tyttövoimilstelu 94+6 Nuorisourheilijakurssi VIII Lentopallo 80+5 Moderni voimistelu 21+2 N uorisourheilijakurssi IX K orlpallo 80+5 N uorisourheilijalmrssi X Jalkapallo yhteensä 87 oppilasta 7 opettajaa oppu,asta 69 opettajaa Hiihtojaoston vuoden 1975 toiminnassa painopiste oli valmennuksessa ja valmentajakoulutuksessa. Hiihtojaosto on jatkanut määrätietoisesti aloittamaansa alue- ja piirivalmentajien koulutusta, pitäen hiihdon tason laajentamisen edellytyksenä laajaa pätevien valmentajien joukkoa. Piirivalmentajien tehtävänä on hiihtäjien valmentamisen lisäksi kouluttaa uusia seuravalmentajia. Tavoitteena on saada valmentajakoulutukseen jokaiselle lahjakkaalle urheilijalle omalle paikkakunnalle koulutettu henkilökohtainen valmentaja. Nuorisovalmennuksen tehostamisen ohessa jaosto keskittyi vuoden aikana liiton olympiavalmennuksessa olevien hiihtäjien valmentautumiseen. Jaosto asetti tavoitteekseen TUL:n hiihtäjän saamisen Innsbruckin talviolympiakisoihin vuonna Hiihtojaosto Kangaslammilla : N uorisourheilijakurssi XI pyöräij.y 21+2 J ääkiekko 16+2 P esäpallo Nuorisourheilijakurssi XII Minilentopallo N uorisourheiilijaku rssi 50+5 XIII Yleisurheilu N uorisourheilijakurssi XIV Ja lkapallo 98+5 H iihto 39+4 yhteensä 770ppila ta 6 opettajaa oppilasta 26 opettajaa Yhteensä 1367 oppilasta 95 opettajaa Jaostoon ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Arvo Roiha (2) ja jäseninä Antti Vaittinen (2), Kalevi Paunonen (2), Markku Rossi (2), Mertsi Kiuru (2), Paavo Kovalainen (2), Leo Saario (2) ja Felix Matilainen (1). TUL:n XVIII liittokokouksen valitsemina ovat jaosto on kuuluneet lähtien puheenjohtajana Arvo Roiha (1) ja jäseninä Leo Saario (1), Felix Ma tilainen (1), Paavo Kovalainen (1), Voitto Sarkki (1), Antti Monissa arvokkaissa kansainvälisissä ja kansallisissa hiihtokilv ai luissa menestynyt Rein:> T amper, Joka valittiin myös TUL:n pa1'hujaksi hiihtäjäksi

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

päivitetty klo 20.30

päivitetty klo 20.30 ÄHTÄRI 11.9.2016 25 tikkaa kansallinen Järjestäjä: Ähtärin Seudun Tikka yhteensä 85 kilpailijaa päivitetty 5.10.2016 klo 20.30 MM tulos 1. Ylönen Niilo JST 46 43 41 39 42 211 2. Tammi Aimo TurTi 37 44

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot