tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa"

Transkriptio

1 119 liittyneet Suomen Maa-, Metsä- ja TJittotyöväenliittoon, haluaisin kiinnittää erikoista huomiota tässä kokouksessa suunniteltaessa vastaista valistustyötä. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että maaseudulla ne satoihin tuhansiin nousevat työläisjoukot elävät siellä mitä äärimmäisessä pimeydessä henkisesti ja äärimmäisessä kurjuudessa aineellisesti. Tulipa ammatillisesti järjestyneitten työläisten keskuudessa, palkkataistelu missä hyvänsä, niin täällä on porvaristolla se varaventtiili, josta voidaan kyllä näiden työläisten oikeutettujen palkkavaatimusten tukahduttamiseksi useissa tapauksissa enempi kuin tarpeeksi vetää porvaristolle apulaisia tukahduttamaan työläisten oikeutettuja palkkavaatimuksia. Nyt kun me suunnittelemme suuntaviivoja lähimmäksi kolmivuotiskaudeksi, niin minä toivon, että mitä suurimmalla alttiudella tämä kongressi yksimielisesti koettaisi järjestää valistustyön maaseututyöläisten.keskuudessa mahdollisimman tehokkaaksi. Tästä on etua välillisesti ja välittömästi kaikille palkkatyöläisille Suomessa. Ammatillisesti järjestynyt työväestö on verrattain auliisti tähän asti luovuttanut varoja maaseututyöväen valistamiseksi. Tulokset tehdystä työstä ovat nykyään sentään muodostumassa ilahduttavaan suuntaan. Suomen Maa-, Metsäja Uittotyöväen jäsenluku vuoden 1928 alussa oli 1,189 jäsentä, saman liiton jäsenluku vuoden 1928 lopussa oli 2,468. Nyt saman liiton jäsenluku tämän vuoden ensimäisen vuosineljänneksen lopussa oli 3,456. Yhdyn Myllymäen tekemään ehdotukseen ja samalla myöskin siihen iiittotoimikunnan asiassa tekemään alustukseen, että tämä kongressi varaisi vakinaisen järjestäjän palkkaamiseksi varat Suomen Maa-, Metsä- ja Uittotyöväen liitolle. E. Helenius puhui Liiketyöntekijäin liitolle avustuksen myöntämisen puolesta. M. Väisänen: Ne tavat, millä valistustyötä harjoitetaan, riippuvat ylipäänsä hyvin monista seikoista. Senpävuoksi esim. ei voi pitkää aikaa etukäteen edustajakokouksen päätöksillä määritellä, kuinka kauan lentävän agitatsionin harjoittamisessa puhujan on paikkakunnalla viivyttävä. Jos puhujavoimia on paljon ja jatkuvasti käytettävissä, niin ne voivat luonnollisestikin viipyä kauemmin, mutta jos niitä on niukalti ja lyhyen ajan käytettävissä, niin niitä täytyy koettaa käyttää mahdollisimman monella paikkakunnalla. Jos esim. nyt viime talvena, kun meillä oli 5 maaseutujärjestäjää kiertämässä maaseudulla, ne olisivat viipyneet pari kolme päivää, ehkä kauemminkin paikkakunnalla, niin minusta tuntuu, että ne eivät olisi ehtineet, päästä sellaisiinkaan tuloksiin, mihinkä ne nyt pääsivät. Kun he ehtivät käydä useammilla paikkakunnilla, ehtivät varmaan myöskin useammilla paikkakunnilla kylvää ammatillisen työväenliikkeen valistusta joskin kevyessä muodossa. Kun näistä valistustilaisuuksista ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen, työläiset kerkiävät niihin valmistautua ja osastojen perustaminen myöskin silloin on mahdollista. Jos taas on tilaisuus siihen, että puhuja voi käydä useamman kerran, niin toisilla kerroilla on jo helpompi saada

2 120 tuloksia, ja jos, ei ensi kerralla synny osastoa, niin toisella kerralla ja jos on enempi aikaa viipyä paikkakunnalla, voi sitten ohjata ja opastaa osastotoimintaa j.n.e. Nämä tällaiset seikat riippuvat ihan olosuhteista. Samoin on olosuhteista riippuvaa sekin, millekä työalalle ja millekä seuduille valistustyö milloinkin on kohdistettava. Luonnollista on, että valistustyötä ennen kaikkea on tehtävä heikommin järjestyneillä työaloilla ja niillä työaloilla, joittenka merkitys ammatilliselle liikkeelle on suurin. Niinpä esim. tässä alustuksessa on kiinnitetty kaikkein suurinta huomiota maatyöläisten järjestäytymiseen. So on tarpeellista ei ainoastaan heidän oman asemansa kohottamiseksi, mutta myöskin rikkurivaaran vastustamiseksi ja siten työväenluokan luokkavoiman kohottamiseksi kokonaisuudessaan. Me olemme kyllä alustusta laatiessamme pitäneet silmällä sitä, että niinhyvin paperiteollisuustyöläjsiä, liiketyöläisiä, kutomatyöläisiä y.m. koetetaan avustaa. Mutta mitä nyt tulee Liiketyöntekijäin liiton 30,000 markan avunpyyntöön, niin se minun mielestäni ei ole missään tapauksessa kohtuudenmukainen, joskin liiketyöntekijät ovat verrat tain huonosti järjestyneitä. Heidän järjestäytymiseensä on kiinnitettävä huomiota. Mutta on esim. monia muita työaloja, juuri maatyöläiset, ovat paljon huonommin järjestyneitä. Liiketyöläiset ovat eräissä suhteissa, jos niin uskaltaisin sanoa, aika tavalla edullisemmassa asemassa moniin muihin työläisiin nähden. Liiketyöntekijäin liittohan muodostuu nykyään melkein kokonaisuudessaan edistysmielisten osuuskauppa! iikkeitten työläisistä, jotka ainakin, edistysmieliset osuuskauppaliikkeet, vakuuttavat olevansa mallityönantajia ja me pyrimme yksissä neuvoin edistysmielisten osuusliikkeitten kanssa pitämään näitä osuusliikkeitä mallityönantajina, joten siellä on mahdollisimman hyvät olosuhteet työläisillä j.n.e. ja voivat siis jossain määrin kenties paremmilla edellytyksillä jatkaa toimintaansa omin avuin, jos siihen vain on halua. Minä en pidä tarpeellisena pyydetyn avustuksen myöntämistä, Eräille keskusneuvostoille, varsinkin kaukaisilla seuduilla, olisi rahallisen avustuksen myöntäminen jossain määrin tarpeenvaatimaa ja myöntäisimmekin avustuksia, jos meidän varamme, siis Ammattijärjestön tulot, siihen riittäisivät. Mutta kun näitä anomuksia tulee Ammattijärjestölle tämän tästä, milloin Kotkasta, milloin Vaasasta, Kainuusta, Viipurista, Porista ja milloin mistäkin, ei siihen varat riitä. Täällä alustusvihkossa on jo tämänlaisia ehdotuksia ja täällä Rossi ehdotti vielä kajaanilaisten ehdotuksen, joka tuli Ammattijärjestön toimikunnallekin niin myöhästyneenä, ettei alustusvihkoon enää voitu ottaa sitä. Mutta näiden keskusneuvostojen avustaminen tulee Ammattijärjestölle niin kalliiksi, että sitä eivät Ammattijärjestön varat kestä. Nyt esim. laaditun tulo- ja menoarvion mukaan, joka näkyy täällä alustusvihkossa, meidän vuotuiset vaiistustyömenomme tulevat maksamaan noin 350,000 markkaa. Jos ryhtyisimme suorittamaan keskusneuvostoille valistustyöavustuksia ja kun meillä on noin 45 keskusneuvostoa ja niitä saattaa syntyä i.sää esim. 10,000 markan vuotuisen avustuksen keskimäärin kul-

3 121 lekin keskusneuvostolle valistustyötä varten, jolla kieltämättä ei kovinkaan paljon valistustyötä vielä tehdä, niin tekisi se noin 450,000 markkaa vuodessa, siis paljon enemmän kuin nyt koko meidän valistustyöhömme aiotaan suunnilleen varoja käyttää. Sen vuoksi tälle kannalle ei ole voitu lähteä. Mutta minun nähdäkseni ei tässäkään tarvitse ehdottoman kiinteitä päätöksiä tehdä edustajakokouksessa, se saisi jäädä toimikunnan harkinnan varaan. Jos avautuu sellaisia mahdollisuuksia ja jos näyttäytyisi tuollainen valistustyön teko ja avustusjärjestelmä edullisemmaksi kuin Ammattijärjestön puolesta ehdotettu valistustyön tekeminen, niin saattaisi olla toimikunnalla tällaisten olosuhteitten edellyttämänä siihen valtuus ja tilaisuus. Myllymäki täällä esitti, että valistustyötä johtamaan asetettaisiin erityinen jaosto, jossa erikoisesti nais- ja nuorisoedustus tulisi huomioonotetuksi. Kuu allekirjoittanut teki tätä valistustyöalustusta ja sitä on toimeenpanevassa valiokunnassa käsitelty, niin olemme kyllä pitäneet silmämääränä valistustyön harjoittamista kaikilla aloilla ja tähänkin saakka'on kohdistettu valistustyö niinhyvin naisten kuin nuorisonkin keskuuteen muun valistustyön yhteydessä. Jos nyt täällä tulee hyväksytyksi nuorisojaostotoiminta niin siten nuorisotoiminta muodostuu vähän erilliseksi, omintakeiseksi, kuten naisjaoston toiminta on nykyään. Minusta kyllä näyttää soveliaalta, kun niinhyvin nuoriso- kuin naisjaostotoiminta kohdistuu juuri ennenkaikkea valistustyöhön, ovat valistustyöorgaaneja kaikkein lähinnä, että valistusjaosto esitetyllä tavalla kokoonpannaan. Mitä tulee Ammattijärjestö-lehden järjestämiseen sille pohjalle kuin täällä kokouksessa ja tässä alustusvihkossa on ehdotettu, että kaikkien liittojen lehdet lakkautettaisiin ja Ammattijärjestö julkaisisi vain yhtä lehteä, niin tämä kysymys ei ole läheskään niin yksinkertainen kuin miltä se teoriassa näyttää eikä niin helppo toteuttaa kuin miltä se ehkä köykäisestä ajatellen saattaisi tuntua. Tätä kysymystä on pohdittu Ammattijärjestön keskuudessa tavattoman kauan. Se oli jo vuoden 1923 edustajakokouksen edellä vallan perinpohjaisen käsittelyn alaisena. Silloin tehtiin tiedusteluja eri liittojen toimikunnille, olisivatko ne halukkaat omat iehtensä. lakkauttamaan ja yhtymään tällaiseen yhteiseen lehtipuuhaan. Mutta siihen eivät yhtyneet lähimainkaan kaikki liitot. Toiset olisivat olleet kyllä valmiit yhtymään ja jotkut liitot tekivät edustajakokouksessaanko päätöksen lehtensä lakkauttamisesta, mutta ne päätökset sittemmin on purettu ja nämä samaiset liitot ovat ryhtyneet julkaisemaan omaa lehteä. Sitä on perusteltu sillä, että kullakin liitolla on omia erikoisia asioita, jotka herättävät vain oman liiton jäsenten saman työalan työläisten mielenkiintoa ja ne yhteisissä lehdissä olisivat oikeastaan toisille työläisille suurelta, osalta vain painolastina ja että kukin liitto, voimakas liitto, joka kykenee lehteä pitämään, se myöskin oman lehtensä tarvitsee. Viime edustajakokouksen edellähän on myöskin tehty erikoinen kustannusarvio tästä lehtikysymyksestä ja on päätetty, että lehti säilytetään toistai-

4 122 seksi entisellään, sekä jätetty Ammattijärjestön toimikunnalle tilaisuus edelleenkin tutkia kysymystä ja tehdä ehdotus Ammatti järjestölehden julkaisemisesta useammin, siis pääasiassa oltu sillä kannalla, että liiton omat lehdet edelleen ilmestyvät ja Ammattijärjestö lehti tulisi sen lisäksi. Tämä on kylläkin terve ajatus. Niin pian kuin lehden laajennus toimitusvoimien ja muitten käytännöllisten seikkain vuoksi on mahdollista toteuttaa, on se minun nähdäkseni tehtävä. Siis liiton omien lehtien lisäksi saada Ammattijärjestölle useammin ilmestyvä lehti, kuten jo muutamissa maissa ulkomailla on. Esim. Euotsissa on kerran viikossa ilmestyvä lehti. Nytkin Ammattijärjestön toimikunta on asettunut sille kannalle, että toistaiseksi ei olisi tehtävä jyrkkää päätöstä lehden suhteen, vaan jätettävä Ammattijärjestön toimikunnalle tilaisuus ja valtuus, milloin se katsoo olevan mahdollisuuksia toimitusvoimien ja taloudellisten edellytysten vuoksi tai muun tarpeen pakottamana ryhtyä useammin lehteä julkaisemaan, niin siihen olisi tilaisuus. N. Meriläinen: Yhdyn kannattamaan Myllymäen ehdotusta nuoriso- ja naisvalistustyöstä. Mitä lentävään valistustyöhön tulee, pyytäisin ottaa erityisesti huomioon Suojärven radan seudun. Tämä siksi, että tämä seutu on aivankuin vastatöydetty uusi maapallo, nim. liikemaailmassa. 10 vuotta takaperin tuskin kukaan tiesi tämmöistä paikkaa olevan olemassakaan. Tämä näin muusta maailmasta erillään ollut paikka on siis luonnollisesti jäljellä kaikesta tietoisuudesta, kaikesta valistuksesta, on melkein tietämätön ammatillisen liikkeen tarkoitusperistäkin. Nykyisin se on jo kuitenkin huomattava, teollisausseutu. Kirjalliseen valistustyöhön nähden kannatan, että Ammattijärjestö-lehti muutettaisiin viikkolehdeksi. A. Rytkönen: Paikalliskurssien järjestelyä kannatan, mutta luennoitsijoina ja opastajina olisi entistä enempi käytettävä paikallisia henkilöitä, koska se tulisi halvemmaksi. Keskuskurssit ovat kannatettava, mutta riittää, kun niitä järjestetään joka toinen vuosi. Erikoisen valistustyönohjaajan palkkaaminen tulee liian kalliiksi Ammattijärjestölle. Liiketyöntekijäin liiton avustuspyyntöä vastustan. S. Rakennustyöväen liiton Kemin osaston n:o 72 ja Karihaaran osaston n:o 179 esityksiä valistustyökoneiston muuttamiseksi Peräpohjolassa en kannata, koska katson Pohjolan Ammatillisen Piirijärjestön ja Keskusneuvostojen menestyksellisimmin hoitavan valistustyötä. Ammattijärjestö-lehden viikkolehdeksi muuttaminen olisi mahdollisimman pian toteutettava, jossa kullakin liitolla olisi oma osastansa ja liittojen lehdet lakkautettaisiin. Puheaika päätettiin rajoittaa 3 minuutiksi. V. Laakso puhui liiketyöläisille myönnettävän valistusavustukr.en puolesta, koska Liiketyöntekijäin liitto hänen mielestään on tärkein ammatillinen liitto. E. Lähde: Minä olisin toivonut, että valistustyökysymystä olisi käsitelty asiallisesti, sillä minusta tässä kysymyksessä Ammattijärjestön toimikunnalla on monessa suhteessa sangen ansiokas alustus. Mutta

5 123 sitä minä olisin kaikkein vähimmin odottanut, että Ammattijärjestön sihteeri osoittaa niin suurta asiantuntemattomuutta omaa alaansa koskevissa asioissa kuin mitä hänen lausunnostaan kävi selville. Lii- Ketyöntekijäin liiton heikko kohta on juuri se, että siihen kuuluu miltei yksinomaan edistysmielisen osuuskauppaliikkeen palveluksessa olevia henkilöitä. Se heikko kohta täytyy saada korjatuksi siten, että mainittuun liittoon saadaan jäseniä muittenkin palveluksessa (lovista henkilöistä. Tätä varten tarvitaan valistustyötä ja tuo valistustyö kysyy suuria ponnistuksia. Ammattijärjestö ei koskaan tähän mennessä ole tuohon seikkaan kiinnittänyt, huomiota, sillä ei sitäpaitsi ole ollut edellytyksiä tähän, koska sen palveluksessa ei ole tämän alan tuntijoita ja itsekunkin liiton harjoittama valistustyö jossain määrin vaatii asiantuntemusta. Minä toivoisin, että Ammattijärjestön toimikunnan muuten ansiokasta ehdotusta valiokunnassa täydennettäisiin sillä osalla, mikä koskee eri liittojen tarvitsemaa erikoisvalistustyötä ja että tähän tarkoitukseen varattaisiin tarvittavat varat, K. Lindholm: Kannatan toveri Myllymäen esitystä siinä muodossa, jossa hän sen esitti, mutta lisäksi tahtoisin esittää nuorten työläisten valistustyötä koskevaan kohtaan seuraavanlaatuisen lauseen: ' 'Että valistustyötä nuorten työläisten keskuudessa on suuremmassa määrässä harjoitettava ja on tätä varten Ammattijärjestön toimeenpanevan valiokunnan palkattava yksi järjestäjä, jonka huolena on valistus- ja agitatsionityön suorittaminen nuorten työläisten keskuudessa." Katri Järvinen: Viimeisten edustajakokousten välisenä aikana on ollut sellainen käsitys vallalla, että Ammattijärjestön naisjaostolla ei ole oikeutta tehdä valistustyötä suurissa naiskokouksissa, joita sanotaan naisten edustajakokouksiksi. Nyt kuitenkin tahtoisin huomauttaa, että vastaisuudessa olisi Ammattijärjestön naisjaostolle myönnettävä oikeus myös lähettää näihin kokouksiin edustajansa selostamaan ammatillisen järjestäytymisen tarpeellisuutta. Tiedetäänhän, että näissä kokouksissa käy tavattoman paljon järjestymättömiä naisia, ja kaikki tilaisuudet käsittääkseni olisi käytettävä hyväksi missä suinkin voidaan tehdä valistustyötä naisten mukaan vetämiseksi ammattiyhdistysliikkeeseen. Toiseksi tahdon viitata siihen erikoisasemaan, missä naiset ovat suvun jatkajina ja nousevan polven kasvattajina ja näissä kumpaisessakin tilanteessa joutuvat he tekemään myöskin ruumiillista työtä meidän olosuhteissamme monta kertaa ilman minkäänlaista turvaa. Soitähden olisi myöskin käytännössä vastaisuudessa ammatillista valistustyötä naisten keskuudessa enemmän harjoitettava. Esitän Pietarsaaren Ammatillisen Keskusneuvoston naisjaoston esityksen edustajakokoukselle. Pietarsaaren naisjaosto lausuu seuraavaa: "Ammattijärjestön naisjaostolle on palkattava vakituinen sihteeri, joka voi kulkea järjestely- ja neuvonantomatkoilla naisten keskuudessa. Samansuuntainen esitys on tullut Kotkasta. Toivon, että nämä naisten esitykset otettaisiin huomioon valiokunnassa.

6 .124 Puheaika rajoitetaan 1 minuutiksi. Elsa Rautee ja Maija Ahtola kannattivat kirjallisesti jättämissään esityksissä Katri Järvisen sekä Pietarsaaren ja Kotkan Ammatillisten Keskusneuvostojen esittämiä ehdotuksia. L. Lindqvist: Evästykseni perusteella esitän valiokunnan huomioonotettavaksi, että ruotsalaisille työläisille varattaisiin ainakin 4 kertaa vuodessa ilmestyvä ruotsinkielinen Ammattijärjestö-lehden tapainen lehti. Muussa tapauksessa esitän valiokunnan hyväksyttäväksi Ammattijärjestön toimikunnan ponnet, L. Myllymäki: Kannatan Lindholmin ehdotusta. Vielä käyttivät puheenvuoroja Kujala, Nikander, Nurmi, Laine, Kesti-Heliä, Aho, Virtaranta ja Turunen, valaisten asiaa eri puolilta, mutta joissa ei ilmennyt erikoista uutta, mitä eivät jo toiset puhujat jossain muodossa olisi esittäneet. Päätös: Valistus- ja järjestelytyökysymys lähetettiin kokonaisuudessaan kaikkine evästyksineen valistusasiainvaliokuntaan. Päivällisloma otetaan kello 13 ja kokousta jatketaan Suomen ammatillisen työväenliikkeen ja edistysmielisen osuusliikkeen välisten suhteiden järjestely. Aj :n toimikunnan alustus alustusvihkon siv E. Pekkala: Ammattijärjestön viime edustajakokouksen tekemän päätöksen mukaan on toimeenpaneva valiokunta valmistanut alustuksen edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja ammatillisen liikkeen välisistä suhteista. Edustajakokouksen antamien ohjeitten mukaan on alustuksen johdosta neuvoteltu kulutusosuuskuntien edustajien kanssa, Ennenkuin asia menee valiokuntaan minä oletan, että kokous tämän asian lähettää valiokuntaan on syytä selostaa näiden neuvottelujen kulkua ja niitä huomautuksia, joita KK:n edustajien taholta on tehty toimeenpanevan valiokunnan nyt käsiteltävänä olevan alustuksen johdosta. KK:n' edustajien taholta tehtiin alustuksen johdosta m.m. seuraavia huomautuksia: Sitä vaatimusta, että osuuskauppojen on pidettävä työssä vain ammatillisesti järjestyneitä, tahtoivat KK:n edustajat lievennettäväksi vedoten siihen, että ammatillisesti järjestyneitä on varsinkin myymälä- ja konttorihenkilökunnan keskuudessa kovin vähän ja että osuuskaupat joutuvat näin ollen kovin vaikeaan asemaan henkilökuntaa ottaessaan, jos pidetään kiinni järjestäytymispakosta. KK :n taholta selitettiin oltavan valmiit kyllä siihen, että annettaisiin etusija ammatillisesti järjestyneille. Vaatimus henkilökunnan osallistumisesta liikkeen hallintoon herätti KK :n edustajien taholla myöskin vastaväitteitä. He selittivät, että tämä kysymys on muka liian vähän valmisteltu, joten sitä pitäisi edelleen harkita, jos tahdottaisiin jonkunlainen määräys tehtävään sopimukseen tästä asiasta ottaa.

7 125 Edelleen sopimusehdotuksen I osan d) kohdan tahtoivat KK:n edustajat poistettavaksi selittäen, että riittäisi se, että asiasta, josta tässä kohdassa mainitaan, lausuttaisiin jotain vain perusteluissa. Sopimusehdotukseen sisältyy myöskin sovintolautakunnan asettaminen, joka tietää sitä, ettei edistysmielisissä osuusliikkeissä saa alkaa työtaistelulta ennenkuin riita-asia on ollut tämän lautakunnan käsiteltävänä. Ammattijärjestön kanta lautakuntaan nähden on ollut se, että se antaisi riita-asiasta ainoastaan arvovaltaisen lausunnon ilman, että tuo lausunto sitoisi kumpaakaan riitapuolta. KK:n taholta taas on esitetty, että sovintolautakunnan päätöksille pitäisi joillakuilla edellytyksillä antaa sitovan välitystuomion luonne. Ammattijärjestön taholta ei ole voitu tällaiseen vaatimukseen suostua. Toimeenpanevan valiokunnan sopimusehdotukseen sisältyy myöskin kohta, jonka mukaan edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja ammatillisen liikkeen olisi järjestettävä yhteisiä esiintymisiä sellaisissa kysymyksissä, jotka kumpaisellekin liikkeelle ovat tärkeät. Tässä tulisi lähinnä kysymykseen yhteiset esiintymiset kallistumista, työttömyyttä, tulli- y.m. veroriistoa vastaan sekä myöskin taistelu trusteja vastaan. KK:n edustajien taholta huomautettiin tässä, että riittäisi se, jos sekä ammatilliset että osuustoiminnalliset keskusjärjestöt samanaikaisesti kumpikin omalla tahollaan yhteisestä sopimuksesta järjestäisivät sellaisia esiintymisiä. KK:n neuvotteli jäin taholta ei siis olisi tahdottu mennä siihen, että noita esiintymisiä olisi järjestetty yhdessä. Joitakuita muita pienempiä huomautuksia KK:n neuvottelijani taholta alustuksen johdosta tehtiin, mutta nämä huomautukset eivät ole niin tärkeitä, että niitä tarvitsisi tässä enempi selostaa. Muuten on huomattava, että KK:n edustajakokouksessa, joka pidetään ensi kuun alussa, tulee esille kysymys osuuskauppojen työehtopolitiikasta, siis kysymys, joka molempien liikkeitten välisten suhteitten järjestämisessä on erinomaisen tärkeä, KK:n taholta on tästä kysymyksestä pyydetty Ammattijärjestön lausuntoa ja se lausunto on annettu. Joitakuita Ammattijärjestön taholta tehtyjä huomautuksia KK. onkin ottanut huomioon. Ammattijärjestön kanta molempien liikkeitten välisten suhteitten järjestämisessä on ollut se, että suhteet olisi järjestettävä kokonaisuudessaan ja vasta senjätkeen ryhdyttävä käsittelemään yksityisiä kysymyksiä. Tästä kannasta johtuu, että kysymys työehtosopimuspolitiikasta olisi lopullisesti ratkaistava vasta sen jälkeen, kun KK:n ja Ammattijärjestön välillä on päästy jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen suhteitten järjestämisestä kokonaisuudessaan. Ammattijärjestön ja KK :n edustajien välisissä neuvotteluissa lausuttiin sellainen toivomus, että Ammattijärjestön edustajakokous tällä kertaa löisi kiinni vain tärkeimmät periaatteet ja antaisi suurelle toimikunnalle valtuuden näiden periaatteiden pohjalla ryhtyä uudelleen neuvotteluihin KK:n kanssa ja tehdä mahdollinen sopimus. Näitä neuvotteluja ehdittäisiin mahdollisesti käydä ennen KK:n ensi edustajakokousta. KK:n edustajakokouksessa voitaisiin kysymys suhteitten järjestämisestä kokonai-

8 126 suudessaan ottaa esille, jos neuvotteluissa ennen edustajakokousta päästäisiin edes pääasioissa yhteisymmärrykseen. Minä siis ehdotan, että tämä alustus lähetettäisiin menettelytapavaliokuntaan ja valiokunta asiaa käsitellessään harkitsisi niitä huomautuksia, joita KK:n taholta Ammattijärjestön toimeenpanevan valiokunnan alustuksen johdosta on tehty. V. Halen: Olen toveri Pekkalan kanssa samaa mieltä siinä, että koska neuvottelut KK :n ja Aj :n välillä ammatillisen ja edistysmielisen osuustoimintaliikkeen välisiä suhteita koskevan sopimuksen solmiamisesta ovat vielä keskeneräisiä, ei mitään lopullisia sitovia päätöksiä voida tehdä, mutta vetää ainoastaan suuntaviivoja. Näitä suuntaviivoja hyväksyessämme tulee meidän noudattaa luokkataistelun periaatetta, jotka valitettavasti ovat Aj :n toimikunnan ehdotuksessakin sivuutetut. Tämä periaate on kuitenkin sopimuksen teon ehtona molemmin puolin tunnustettava. Tämän tunnustaminen ei saata reformistisille osuusliikkeen johtajille olla mieluista, sillä he eivät tahdo ymmärtää työläisten ammatillista taistelua taloudellisten olojensa parantamiseksi. Suhtautuvat siihen usein sangen kylmäkiskoisesti. Siten on ristiriitoja syntynyt, jotka tosiaan kaipaavat sopimuksen kautta selvittämistä. Ammatillinen liike muodostaa siksi laajan osuustoimintaa tukevan kuluttaja joukon, että osuustoimintaliikkeen kannattaa sen esitykset ottaa huomioon. Myöskin ammatillisen työväenliikkeen kaikki jäsenet eivät jaksa ymmärtää nykyisen osuustoimintaliikkeen johdon kannanottoja ja siltäkin puolen kaipaa asia selvittämistä. Osuustoimintaliike maassamme on siksi huomattava tekijä, ettei työväenkään sovi siihen suhtautua olkapäitä kohauttaen. Jos se noudattaa luokkataisteluperiaatteita, saadaan sen avulla paljon aikaan. Sopimuksen alkulauseessa pitäisi mielestäni sanoa seuraavaan tapaan: ''Tunnustaen luokkataistelun pääomaa vastaan välttämättömäksi ja käsittäen molemminpuolisen ymmärtämyksen ja keskinäisen tuen tässä taistelussa erittäin suurimerkitykselliseksi, sopivat allekirjoittaneet keskusjärjestöt seuraavasta''. Sovittelulautakunnan ohjesääntöehdotuksen 5 :n olisi "yritettävä" sana korvattava jollain enemmän velvoittavalla sanonnalla, jonka valiokunnan toivon ottavan huomioon. A. Kesti-Heliä: Kun liiketyöntekijäin keskuuteen tuli tieto siitä, että KK:n ja ammattijärjestön toimikunnan välillä olivat neuvottelut käynnissä sellaisen sovittelulautakunnan aikaansaamiseksi, joka ratkaisisi työvoiman ja työvoiman ostajan välisiä riitoja, niin tähän oltiin jokseenkin tyytyväisiä. Asiahan on ollut niin, että mikäli tähän asti liiketyöntekijät ovat huomanneet, niin ammatillinen työväki on ymmärtänyt verraten hyvin näissä osuuskaupoissa käytyjä palkkaliikkeitä. Niitähän ei olekaan ollut juuri varsinaisesti liiketyöntekijäin ja heidän isäntiensä kesken, mutta niitä on käyty pääasiallisesti teollisuustyöväen ja osuustoimintaväen kesken. Muuten liiketyöntekijäin keskuudessa on ollut se käsitys vallalla, ainakin näihin

9 227 asti, että KK, järjcstellessään palkka- ja työehtosopimuksia, on ottanut eräissä suhteissa jonkun verran puolueellisen kannan olletikin siinä, että osuustoiminnallisen liikkeen johto liike työntekijäin aiemmilla asteilla olevan työvoiman olosuhteita ei ole ollut niin avulias järjestämään kuin on ollut korkeammilla taloudellisilla tasoilla olevan työvoiman. Haluan tehdä muutamia pienehköjä vertauksia. Ajatelkaamme esim. KK:n toimesta lähetettyjä linjapuhujia. Meille liiketyöläisille on kerrottu, että näiden puhujien palkka olisi siinä 4,000 markan korvilla ja että tämän lisäksi nämä saisivat 80 markkaa päivärahaa maaseudulla ja 100 markkaa kaupungeissa (Toivonen: Väärä tieto. 3,500 palkkaa ja päivärahaa 80 ja 100 markkaa). Siis 500 markkaa liian korkeaksi on kerrottu linjamiesten palkka. Tuskinpa yksikään myymälänhoitaja koko maassa tuollaisille kuukausipalkoille pääsee ja kuitenkin jokaisen täytynee tunnustaa, että myymälänhoitajilta vaaditaan varmasti yhtä pätevät ammattivaatimukset kuin mitä linjalla olevilta KK:n puhujiltakin. Kun tältä kannalta katselemme, niin tuntuu hiukan epäjohdonmukaiselta tämä suhde. En halua tässä kokouksessa ottaa korkeampia palkkaluokkia vertailun, alaiseksi, koska pidän tätä tarpeettomana. Tämän jälkeen haluaisin kiinnittää huomiota erääseen toiseen seikkaan. Vanhemmatkin myyjät osuuskauppaliikkeessä esim. miespuolinen hyvinkin palkattu myyjä saa tuossa 1,200 1,300 markkaa, erikoisaloilla voi saada kyllä 1,500 :kin markkaa, mutta samaisessa osuusliikkeessä varastossa työskentelevien kuukausipalkat saattavat olla siinä 1,600 1,800 markkaa. Eikö tässäkin ole aivan suoranainen epäjohdonmukaisuus. Kun mennään näistä asioista kertomaan jotain, niin sanotaan, että liikealalla työskenteleville ei kannata maksaa, koska kilpailevat liikkeet ovat tässä vastuksena. Asia kyllä lienee niin, mutta me liiketyöläiset emme otakaan oikeastaan tätä kantaa täydellisesti huomioon, mikä KK:n jokseenkin pyöreissä Kedon laatimissa ponsissa esiintyy, että liiketyöntekijäin palkan tulisi olla aina niin korkean kuin mitä se parhaiten maksavissa yksityisliikkeissä on. Liiketyöntekijäin kesken on olemassa; se kanta, että jos me olemme kyenneet perustamaan kulutusosuuskauppoja, siis tuota ntovälitysliikkeitä, niin luonnollisesti näiden jakajienkin, jotka jakavat näitä tuotteita, tulisi päästä leipään käsiksi. Niin ei kuitenkaan ole. Minä väitän, että jos jollekin neidille, joka palvelee osuusliikkeessä, maksetaan markkaa kuukaudessa, niin se suinkaan ei ole elintasoa vastaava palkka. Minun mielestäni KK:n keskuselimissä täytyisi kiinnittää jonkun verran huomiota siihen, onko kuinkaan kauan varaa työväenluokalla kustantaa osuusliikkeelle myyntityövoimaa. Tähänastinen myyntityövoima on kulkenut niissä puitteissa, että mikäli myyjä ei ole saanut ruokaansa ansaituksi, sen on täytynyt syödä vanhempiensa ansiota joko metallimiehen tai kirvesmiehen tyttärenä. Näin on todellisuudessa ja minun mielestäni olisi asia sillä tavalla, että jos sovintoon ja yhteisrintamaan pyritään todellisesti niin ei riittäisi, että kilpailevien liikkeitten kanssa oltaisiin

10 328 tasavertaisia, mutta siinä tulisi ottaa jo jonkun verran harkittavaksi, millä työntekijä voi liikealallakin tulla toimeen. Ja tältä kannalta kun katselemme asiaa, niin täytyy tervehtiä melkein ilolla sitä, että Ammattijärjestö pääsisi tältä yhdeltä osalta neuvottelemaan KK:n tarjoamista työehdoista. Minä käsitän, että Liiketyöntekijäin liitto on kylläkin voimakas, mutta se on vielä heikko sentään siihen nähden, että sen liiton jäsenmäärä ei käsitä yksityisliikkeitten palveluksessa olevia ja niin kauan kuin niitä ei ole saatu yhtymään, niin kauan täytyy luonnollisestikin tällaisen välityskomitean kautta toivoa liiketyöntekijäin oloihin korjauksia. Meillä liiketyöläisillä on se käsitys, että jos.syntyisi tällainen sovittelulautakunta, joka kulloinkin liiketyöntekijäin vaatimuksetkin ottaisi pohtiakseen, niin oletamme, että lautakunnan päätöksen täytyisi vastata suunnilleen elintasoa ainakin palkkoihin nähden ja kun se sellaiseksi tulisi, niin vaikkakaan ei vielä sitovaakaan voimaa olisi lautakunnan päätöksillä, niin meidän keskuudessamme oletetaan, että KK:kin siihen taipuisi. Otan esimerkiksi äsken sattuneesta pienestä lakosta, mikä Itä-Savon osuusliikkeessä taisteltiin. Tässähän oli myymälänhoitajan alin palkkavaatimus 1,200 markkaa kuukaudessa ja korkein 1,700 markkaa sikäli kuin muistan, ja naistyövoiman oli 1,000 markkaa vanhemmalle ja 800 markkaa nuoremmalle työvoiman vaatijalle. Tehän kaikki tiedätte, että nämä vaatimukset olivat KK:n mielestä liikaa. Minä en tahdo kerrata kaikkea sitä, mihinkä toimenpiteisiin tämän vaatimuksen kumoamiseksi lähdettiin. Meistä liiketyöntckijöistä kuitenkin tuntuu siltä, että jos joku osuusliike pysyy pystyssä ainoastaan liiketyöntekijöitten kustannuksella, heidän huono palkkatasonsa voimassaollen, niin on kovin huonosti osuustoiminnan laita. Meidän mielestämme sellainen'liike on kumottava ja se olisi myöskin KK :n tehtävä. Vielä eräs esimerkki. Samassa liikkeessä, missä myymälänhoitajan palkkavaatimus oli 1,700 markkaa, samassa liikkeessä sanottiin KK:n taholta, että johtajan palkan täytyy olla 3,500 markkaa. Niin on kerrottu paikkakunnalla. Meistä tuntuu, ettei tämä ole kohtuullista. Me haluaisimme tehdä tähän alustusvihon sivulla 49 olevaan ponteen seuraavansisältöisen lisäyksen: "ja milloin edistysmielinen osuusliike on kauppa- tai teollisuusalalla saavuttanut määräävän aseman, myöntää se työntekijöilleen elintasoa vastaavat esimerkiksi kelpaavat, työehdot". Tämä minun mielestäni täytyy olla senvuoksi, että toivottavasti meidän osuuskauppaliikkeemme valloittaa joitakin paikkakuntia, ehkä lopulta koko maan ja tämän jälkeen täytyy luonnollisesti verrata elintasoon eikä suinkaan yksistään korkeimmin maksaviin kilpaileviin liikkeisiin. KK:n taholta väitetään, että olisi liikavaatimus, jos järjestynyttä työvoimaa tulisi edistysmielisten kulutusosuuskauppojen käyttää ja perusteluina tämän vaatimuksen tueksi lausutaan, että järjestynyttä työvoimaa ei ole kyllin saatavissa. Me liiketyöläiset kuitenkin olem-

11 129 me huomanneet, että mikäli työvoima, tulee ei-järj estyneenä osuusliikkeeseen, niin se on seuraavana päivänä järjestynyttä työvoimaa. Jos niin on asianlaita, niin voitaisiin tämäkin järjestää siten, että ennen työhön kysymistä voisi käydä järjestöön liittymässä, niin ei olisi sitä haittaa olemassa, ettei ole järjestynyttä työvoimaa saatavissa. Onhan kyllä niitäkin, jotka eivät ole kyllin halukkaita järjestöön liittymään, mutta sikäli kuin olemme huomanneet tällä liiketyöntekijäin linjalla, niin tämä kohta ei oikeastaan puristakaan siltä paikalta, etteikö saatavissa olisi tuollaista työvoimaa, mutta järjestynyt työvoima on eräissä suhteissa kiusallista. Se on siinä suhteessa kiusallista, että se tulee tavattoman yksimielisillä vaatimuksilla. Ja juuri siitä se puristaa. Mutta minä luulen, että ainakaan liiketyöntekijäin kesken ei ole varaa tässäkään perään antaa ja toivoisin, että se Pekkalan ehdottama välitilakin, jos tulee tämä komitea täällä hyväksytyksi, niin tästä olisi hyvin sopivalla tavalla kiinnipidettävä, sillä ehdottomasti se on kaikissa tapauksissa hyvä olemassa. Sovittelulautakunta on kokonsa puolesta kyllin riittävä. Mutta me katsoisimme ainakin liiketyöntekijäin kannalta olevan välttämätöntä järjestää asia niin, että Ammattijärjestön toimikunta valitsisi puolestaan kaksi henkilöä ja senjälkeen asianomainen liitto kulloinkin asian esille tullessa kolmannen tähän lautakuntaan. Tämä senvuoksi, että ammattitiedot ja ammattikokemus merkitsee sovittelulautakunnan jollekin jäsenelle verrattain paljon. Jos joskus on kirvesmiesten asia esillä, tällöin Puuteollisuustyöväen liitto voi valita sinne edustajan, jos joskus on jonkun muun ryhmän, niin tällöin, jos on esim. liiketyöntekijäin asia, on liiketyöläinen j.n.p., jotenka me katsoisimme tuollaisen muutoksen tähän ohjesääntöön tervetulleeksi. Haluaisin siis ohjesäännön 1 :ään seuraavan muutoksen: "Sovittelulautakunnan muodostavat edustajiensa kautta Kulutusosuuskuntien Keskusliitto r.y. ja Suomen Ammattijärjestö r.y., valiten siihen KK 3 ja Suomen Ammattijärjestö 2 jäsentä ja asianomainen liitto 1 jäsenen kussakin esilletulevassa asiassa". W. Rossi: Ilmoitti Paperiteollisuustyöväen liiton keväällä pitämässään edustajakokouksessa hyväksyneen esillä olevasta asiasta samaan lopputulokseen tähtäävät ponnet kuin Aj :n toimikunnan alustus edellyttää. Liiton edustajana kannatti senvuoksi suhteiden järjestämistä esitettyyn tapaan. Kertoi kuitenkin pakollista järjestymistä toteutettaissa Kajaanissa sattuneen ristiriitoja, joten sitä asiaa on harkittava. Kannatti asian valiokuntaan lähettämistä. Puheenvuorot päätettiin rajoittaa. A. Valkama: Minun mielestäni edustajat ovat oikeassa, jotka täällä painostavat sitä, että edistysmielisen osuuskauppaliikkeen täytyy jo meidän aikanamme ja varsinkin senjälkeen, kun se on eronnut porvarillisesta osuustoimintaperiaatteesta, näyttää luokkataisteluliikkeeltä., jotta varsinkin palkkatyöläiset voisivat omaksua tuon liikkeen omakseen. Tähän saakka, mikäli allekirjoittanut on huomannut sen luonnetta, siitä ei voi oikeas-

12 130 taan sanoa mitä se on. Me tiedämme, että edistysmielisessä osuuskauppaliikkeessä tällä kertaa palvelee ammatillisen liikkeen ulkopuolella olevia henkilöitä ehkä enempi kuin sen sisällä olevia henkilöitä. Tämä on surullinen asiantila, joka minun mielestäni täytyy saada korjatuksi sikäli kuin se meidän korjattavissa on. Onhan häpeällistä, että sellainen liike, joka kulkee edistysmielisen työväen osuuskauppaliikkeen nimellä, pitää palveluksessaan henkilöitä, jotka mahdollisesti kulkevat työväen osuuskaupoissa pussihousut jalassa en olo nähnyt, mutta on luonnollista, että tällainenkin mahdollisuus voi olla olemassa. Sillä paikkakunnalla, missä olen, ei ole osuuskauppaliikkeen palveluksessa ammatillisen liikkeen ulkopuolella olevia henkilöitä, mutta minulle on useampi toveri kertonut, että on paljon sitäpaitsi Liiketyöntekijäin liiton toimitsijat ovat sanoneet että niitä on paljon sellaisia, jotka eivät kuulu ammatilliseen liikkeeseen. Tämä on asiantila, jota ei voida kiertää Ammattijärjestön taholta ja senvuoksi yhdyn siihen lausuntoon tässä ehdotuksessa, jossa sanotaan: Edistysmielisen osiiuskauppaliikkeen on pidettävä palveluksessaan vain ammatillisesti järjestynyttä työväkeä. Että tästä epämääräisestä asiantilasta on ollut vahinkoa työväen luokkataistelulle tässä maassa, siitä voisi yksi ja toinen edustaja täällä mainita esimerkkejä ja minä omasta puolestani tahdon mainita niistä muutamia, Yleensähän tiedetään, että työväen luokkataistelutoiminnassa, koska se on monipuolista, tarvitaan näyttämöiden johtajia, tarvitaan soittokunnan johtajia j.n.p. Ja yleensä tiedetään, että maaseudulla varsinkaan järjestöjen varat eivät voi sallia sitä, että suoranaisesti palkattaisiin henkilöitä, jotka itse järjestöelämälle ja luokkataistelulle ovat välttämättömiä. Yleensä myöskin tiedetään, että kapitalistinen työnantaja, jos se huomaa, että joku työläinen esim. esiintyy näyttämön johtajana, soittokunnan johtajana tai minä muuna hyvänsä, että hän jossain määrin pystyy edustamaan järjestöään, jos tällainen henkilö tulee paikkakunnalle ja kapitalistinen työnantaja antaa sille työtä ja jälkeenpäin huomaa, että siitä on etua paikkakunnan järjestyneelle työväelle tavalla tai toisella, niin hän lopettaa työsuhteen. Seuraus tästä on, että näyttämö ja soittokunta jäävät toisiin käsiin ja monta kertaa kokonaan lakkaavat olemasta. Sillä paikkakunnalla, missä olen ollut, useamman kerran on tehty osuuskaupan hallinnolle se ehdotus työväen taholta, että pitäisi koettaa varata tällaisia paikkoja osuusliikkeeseen. Silloin näiden kahden liikkeen välinen läheinen suhde esiintyisi auttavassa mielessä. Tätä ei kumminkaan siellä ole saatu koskaan aikaan ja valitan sitä, että asiantila on tällainen. Minun mielestäni Ammattijärjestön edustajakokouksen on tässä asiassa sanottava sanottavansa ja viitoitettava se tie, mitä edistysmieliseii osuuskauppaliikkeen käytännöllisessä toiminnassaan tulee kulkea. Jos edistysmielinen osuuskauppaliike näyttäisi käytännössä, että se tahtoo avustaa ammattiyhdistysliikettä samoinkuin yleensä työväen luokkataisteluliikettä käytännöllisessä elämässä, niin ei riitä osuuskauppaliikkeelle minun ymmärtääkseni se, että se yksinomaan pysyy kylmästi sillä alalla, mikä sille

13 131 kuuluu, vaan sen tehtäviin kuuluu ymmärtääkseni kulkea käsi kädessä muun työväen luokkataisteluliikkeen kanssa ja osoittaa käytännöllisellä toiminnallaan sitä, mitä sen todellisuudessa olla pitäisi. K. Kulo: Silloin, kun Suomen Ammattijärjestön edustajakokous, vuonna 1926 käsitteli tätä kysymystä, merkittiin jo välttämättömäksi käydä järjestelemään edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja ammatillisen työväenliikkeen keskinäisiä suhteita. Mielenkiintoista on, että samana vuonna myöskin edistysmielisen osuuskauppaliikkeen KK:n edustajakokouksessa asia oli esillä ja niinpä on käynyt siten, että kummassakin edustajakokouksessa velvoitettiin keskusjärjestö laatimaan asiasta alustukset seuraavalle edustajakokoukselle. Ja meillä on nyt tilaisuus verrata kahta eri esitystä toinen toiseensa, toiselta puolen tätä kysymystä koskettelevaa Ammattijärjestön toimikunnan esitystä, toisaalta KK:n alustusta kyseessäoleyasta asiasta. Kun näitä kahta alustusta käy vertailemaan keskenään, niin havaitsee kyllä, että niissä on melkoisen monia yhtymäkohtia, mutta on myöskin sellaisia kohtia paljonkin, joissa jouduttanee melkoiseen ristiriitaan. Käydessäni lyhyesti ensin tarkastelemaan KK:n asiasta laatimaa ehdotusta ja varsinkin lyhyesti ponsia, joita asian johdosta on esitetty, niin silloin kai ensiksi huomaa sen seikan, että edistys- Ejielisen KK:n alustuksessa ennen kaikkea on asetettu tehdyn esitvksen pohjaksi eräänlainen ristiriita kuluttajaetujen ja näitten osuusliikkeissä työskentelevien liiketyöläisten etujen välillä. Kaiken aikaa KK m ponsissa kiinnitetään huomio juuri tähän ristiriitaisuutec-n näissä kahdessa suhteessa, toiselta puolen kulutta jäin etujen, toiselta puolen näissä liikkeissä työskentelevien henkilöitten etujen välillä. Kun tälle pohjalle KK:n esitys on asetettu, niin on ymmärrettävää, että tämä ainakin ammattiyhdistysväen kannalta ei ensinkään ole tyydyttävä. Siinä on kohtia tämän tästä sellaisia, että tuntuvat kerrassaan tympäiseviltä ajatellakin, että edistysmielisen osuuskauppaliikkeen taholla sellaisiin on menty. KK:n ponsien toisessa kohdassa lausutaan, että työkustannukset ovat suhteettomasti nousseet yksityisliikkeisiin nähden ja että tällainen epäterve ilmiö on myöskin todettavissa Suomen edistysmielisessä osuuskauppaliikkeessäkin. Ammatillisen työväen taholla ei luonnollisesti voida tunnustaa sitä seikkaa, että työkustannukset olisivat suhteettomasti nousseet edistysmielisissä osuuskaupoissa vielä vähemmän sitä seikkaa, jos olisi näin tapahtunutkin, että edistysmielisissä osuuskauppaliikkeissä saatettaisiin maksaa henkilökunnalle esimerkiksi kelpaavia palkkoja tai muita työehtoja, että tämä, siitä huolimatta olisi epäterve ilmiö niinkuin KK:n ponsissa tästä seikasta lausutaan (Ponsia on korjattu!). Sitten edelleen. 5 kohdassa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että "voidakseen pysyttää työkustannuksensa kilpailukykyisyyden edellyttämällä, tasolla ja voidakseen ehkäistä eri työväen ryhmien tulo- ja työehtotason muodostumista suhteettoman erilaiseksi, on edis-

14 132 tysmielisten osuuskauppojen tästedes nykyistä enemmän kiinnitettävä huomiota työehto- ja varsinkin työehtosopimuspolitiikkaansa". Tämän seikan, että KK:n taholla käsitetään edistysmielisen osuuskauppaliikkeen tehtäväksi käydä kontrolloimaan eri työntekijäryhmien palkkatason kohoamista ja yrittää tavalla tai toisella, asettaa siihen esteitä, ei suinkaan pitäisi olla sentapainen tehtävä, joka kuuluu edistysmielisen osuuskauppaliikkeen tehtävien joukkoon. Ammattiyhdistysliikkeen taholla ymmärretään selvästi, että eroavaisuutta näihin seikkoihin nähden yleensäkin aina on olemassa, sillä palkkataso ei milloinkaan nouse niin tasaisesti, ettei siinä eroavaisuutta olisi olemassa. Jossain tapauksessa kohoaa yhden ammattikunnan palkkataso, tätä seuraa toinen ja tällä tavalla alituisesti toisen ammattikunnan palkkataso pyrkii kohottamaan toista. Jos tapahtuu niin, että jollakin ammattialalla työntekijät hyvän järjestäytymisensä tai muiden edullisten seikkaili takia ovat kyenneet hankkimaan itselleen poikkeuksellisen hyvät palkkasuhteet, niin on selvää, että edistysmielisen osuuskauppaliikkeen tehtävä ei suinkaan ole käydä tähän asiaan käsiksi, sillä jos se näin tekee, niin aivan varmaa on, että tätä tietä synnytetään selvä ristiriita ammattiyhdistysliikkeen ja edistysmielisen osuuskauppaliikkeen välillä, joka ristiriita ei suinkaan ole mahdollinen olemassa silloin, jos tahdotaan todella vakavia suhteita näiden kahden liikkeen välille käydä rakentamaan. Minä en halua käydä aikaa pitkälti kuluttamaan tähän kysymykseen. Koskettelen vain pääkohtia niistä ristiriidoista, joita esiintyy meidän katsomustemme ja edistysmielisen osuuskauppaliikkeen johtavien henkilöitten katsomusten välillä näissä työväenluokan palkkasuhteissa. Haluaisin huomauttaa eräille henkilöille siitä, kun täällä mainittiin Ammattijärjestön taholta laadittujen ponsien eräänlaisesta pyöreydestä minä myönnän, että näissä ponsissa onkin verrattain suurta pyöreyttä, mutta ne asiat, joissa edistysmielinen osuuskauppaliike ja ammattiyhdistysliike joutuvat kosketuksiin toinen toisensa kanssa, ovat tavattoman moninaiset, ne ovat niin mutkalliset, että usea henkilö, joka ei ole viitsinyt vaivautua tätä kysymystä perinpohjaisesti tutkimaan, tuskinpa täydellisesti kykenee lyhyessä ajassa käsittämään. Siellä tullaan alituisesti tekemisiin erilaisten olosuhteitten kanssa. Ja jos nyt halutaan laatia sentapainen ])erusta, joka saattaisi kaikkiin näihin eri tapauksiin soveltua, niin silloin on selvä, että nämä tällaiset ponnet eivät saa olla kovin yksityiskohtaiset. Niiden pitää olla luonteeltaan sellaiset, että ne ovat ikäänkuin peruslakina, jonka pohjalla kaikki muut tapahtumat ja kaikki kehitys Iässä suhteessa on saatava kulkemaan. Siksi juuri on myöskin Ammattijärjestön taholla, koska sillä taholla vakavasti on yritetty luoda se perusta, jonka yhteinen työ edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä voitaisiin aikaansaada, otettu huomioon tuo seikka, ja siksi ponsissa ei ole liikanaiseen yksityiskohtaiseen tarkkuuteen edes pyrittykään. Ristiriitoja kuitenkin kaikista Ammattijärjestön pyrkimyksistä huolimatta on tullut, Ta-

15 133 pahtuneet neuvottelut osoittivat, että niitä melkoisessa määrässä on olemassa. Mutta minusta kuitenkin nämä neuvottelut osoittivat, etteivät edellytykset tällaisen sopimuksen aikaansaamiseksi kuitenkaan ole olleet niin vaikeat kuin alunperin luultiin ammattiyhdistysväen taholla. Meidän täytyisi luonnollisesti kiinnittää ensinnäkin huomiota siihen seikkaan, mitä hyötyä, tällaisesta sopimuksesta ammattiyhdistysliikkeelle ja työväenliikkeelle yleensä olisi. Ammattiyhdistysliikkeen taholla ei lähdetä suinkaan sopimukseen ilmeisesti sen takia, että tässä haluttaisiin yhtä näistä sopimuspuolista yksipuolisesti hyödyttää, tehtäisiin uhrauksia sen hyväksi. Kun Ammattijärjestön edustajisto ja Ammattijärjestön edustajakokous tätä asiaa käsittelee, niin silloin luonnollisesti ensimäiseksi kysytään, mitä me hyödymme tuosta sopimuksesta, mitä ammattiyhdistysliikkeelle edullisia seikkoja tuon sopimuksen kautta voitaisiin aikaansaada. Tällaisia kohtia tuossa Ammattijärjestön sopimusehdotuksessa on monia. Eräs erinomaisen tärkeä seikka on se, että jos edistysmielinen osuuskauppaliike saataisiin taipuvaiseksi suostumaan Ammattijärjestön sopimusehdotuksen b) kohtaan, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että edistysmielisen osuuskauppaliikkeen velvollisuutena olisi boikottaa sellaisia teollisuuslaitoksia, jotka Suomen Ammattijärjestön suostumuksella'ovat boikottitilaan julistetut, jos edistysmielinen osuuskauppaliike lähtisi tälle tielle, se epäilemättä vakavammin osottaisi sillä sen, että edistysmielinen osuuskauppaliike on yksi osa työväenliikkeestä, se, joka tukee työntekijäin luokkatoimintaa juuri silloin, kun työväestö sitä, ollessansa suoranaisessa taistelussa työnantajaa vastaan, kaikkein kipeimmin kaipaa. Niinpä juuri Ammattijärjestön taholla onkin pidetty tätä seikkaa yhtenä kaikkein tärkeimpänä kohtana tässä sopimuksessa, kun sensijaan edistysmielisen osuuskauppaliikkeen taholla tästä kysymyksestä vielä ei ole mitään.anottu. Edistysmielinen osuuskauppaliike on pyrkinyt tähän mennessä vain siihen, että se saisi Ammattijärjestön suostumaan jonkunlaisen sovintolautakunnan asettamiseen, jonka sovittelulautakunnan edistysmieliselle osuuskauppaliikkeelle tuottama hyöty olisi melkoinen. Senkautta varmastikin voitaisiin estää monia valmisteluasteella olevia työtaistelulta ilmiriidoiksi puhkeamasta ja senkautta työrauhaa edistysmielisissä osuuskaupoissa epäilemättä saataisiin paremmin vakiinnutetuksi. Siis edistysmielisen osuuskauppaliikkeen koko ponsiehdotus ja koko esitys tästä kysymyksestä pohjautuu yksinomaan kysymyksen eteenpäin viemiseen, siis että saataisiin muodostetuksi jonkunlainen sovitteluelin ratkaisemaan näitä edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen välisiä työtaistelullisia ristiriitoja. Ammattiyhdistysliike ei luonnollisesti voi ajatella pysähdyttäväksi tähän. Sen taholta on tehty tarjous suostua edistysmielisen osuuskauppaliikkeen pyrkimykseen, se on sopusoinnussa sen kanssa, mutta samalla on asetettu ehtoja sellaisia, joita edistysmielisen osuuskauppaliikkeen taholla ainakaan tähän mennessä ei ole yleisemmin tunnustettu eikä hyväksytty. Niinpä esim. on meille

16 134 kaikille animattiyhdistysväeile erittäin tärkeätä, että edistysmielinen osuuskauppaliike, joka varsin monessa eri tilaisuudessa jo tähän mennessä on tunnustanut velvollisuuden esiintyä mallityönantajana, ettei tämä mallityönantajana esiintyminen jää roikkumaan ilmassa ja voida tulkita sitä millä tavalla tahansa, on välttämätöntä ollut, että pyrittäisiin tarkemmin määrittelemään, mitä tällä edistysmielisen osuuskauppaliikkeen mallityönantajavelvoituksella tarkoitetaan. Ja siksi on sopimuksen a) kohdassa yritetty määritellä useassa eri kohdassa ne velvoitukset, jotka edistysmielisen osuuskauppaliikkeen mallityönantajavelvouisuuksiin katsotaan kuuluvaksi, esim. käyttää palveluksessaan järjestyneitä työläisiä. Kun täällä sanotaan "järjestyneitä työläisiä" niin silloin ilmeisesti jo tahdotaan sanalla "työläinen" osoittaa, ettei täällä haluta erikoisesti järjestää hallinnollisia elimiä, jotka ovat suorastaan edistysmielisen osuuskauppaliikkeen johdossa. Tässä on kysymys yksinomaan työntekijöistä, jotka työskentelevät edistysmielisissä osuuskaupoissa ja siksi on voitu katsoa mahdolliseksi, että näihin nähden saatettaisiin voimaan sellainen sääntö, että edistysmielinen osuuskauppa vain käyttäisi palveluksessaan järjestynyttä työväestöä. Tämä tällainen sääntö on voimassa monen maan osuuskauppaliikkeessä, se on Tsekko-Slovakiassa, Saksassa, Norjassa, Tanskassa, Belgiassa, Parisissa j.n.e. Se ei siis ole mikään outo periaate. Englannin osuuskauppaliikkeen ja Ammattijärjestön välillä tehdyssä sopimuksessa erikoisesti vielä määritellään, että tämä osuuskauppaliike käyttää palveluksessaan vain sellaisia työläisiä, jotka kuuluvat sellaiseen ammattiliittoon, joka on oikeutettu ottamaan osaa Ison Britannian kongressiin. Ei siis edes hajoitusammattijärjestön jäsenistöä saa käyttää osuuskauppaliikkeen palveluksessa. Näin pitkälle on siis eräissä maissa tässä suhteessa menty ja minä toivoisin, että myöskin tämän maan edistysmielinen osuuskauppaliike koettaisi sovelluttaa myöskin sitä käytännössä. Kun Ammattijärjestön edustajien taholta esitettiin, että edistysmielisen osuuskauppaliikkeen olisi käytävä tukemaan ammattiyhdistysliikkeen toimintaa siten, että se esiintyisi mallityönantajana, siis työläisiin nähden suhtautuisi hyvällä tavalla, tunnustaisi työntekijöitten ammatilliset järjestöt, tekisi niitten kanssa työehtosopimuksia, käyttäisi palveluksessaan ammatillisesti järjestyneitä työläisiä, kieltäytyisi mahdollisten työtaisteluitten sattuessa käyttämästä rikkuri- ja petturityövoimaa, niin tällaiset ehdot ovat luonteeltaan sellaisia, että edistysmielisellä osuuskauppaliikkeellä ei pitäisi olla suuria vaikeuksia näiden hyväksymisessä. Sensijaan a) kohta, jossa sanotaan, että sen pitäisi myöntää työntekijöille vähintäin yhtä hyvät työehdot kuin vastaavissa olosuhteissa työskentelevissä tässä suhteessa parhaissa yksityisliikkeissä vallitsevat. Kun tätä periaatetta meidän taholtamme esitettiin, niin silloin edistysmielisen osuuskauppaliikkeen edustajat eivät osoittaneet olevansa taipuvaisia tähän menemään, vaan sensijaan yrittivät saada sentapaista periaatetta voimaan, että edistysmielinen osuuskauppaliike kulkee etunenässä, mutta mikäli tulee rahapalkkakysymyksecn asettuisi yleensä paik-

17 135 kakunnalla vallitsevaan parhaimman tason yläpuolelle sekä erinäisiin sosialisiin etuihin nähden ilmoitettiin, että niihin nähden voitaisiin tehdä jonkinlaisia korjauksia. Mutta tämä meidän periaatteemme, joka lausutaan tässä ensimäisessä kohdassa, ei suinkaan ole meidän keksimäämme, vaan sensijaan se on itse KK ai edustajakokouksen vuonna 1926 Kuopiossa hyväksymä periaate. Se on lähes sellaisena otettu isieltä, ainakin ydinkohdiltaan meidän ponteemme, joten voitaisiin ajatella, että edistysmielinen osuuskauppaliike voisi hyväksyä tämän periaatteen. Mikäli koskee boikottia, ja varsinkin sitä, että edistysmielisen osuuskauppaliikkeen liikesuhteissaan yksityisyrittäjien kanssa tulee suosia sellaisia yksityisiä tuotantolaitoksia, joissa vallitsevat parhaat työehdot, jotka tunnustavat työväen ammatilliset järjestöt ja tekevät niiden kanssa työehtosopimuksia, niin varsinkin tähän ensimmäiseen kohtaan huomautettiin edistysmielisen osuuskauppaliikkeen edustajien taholta, että heillä itse periaatteessa ei tätä kohtaa vastaan ole muistuttamista, koska edistysmielinen osuuskauppaliike ylipäänsä on pyrkinyt toimimaan Ammattijärjestön pyrkimysten mukaisesti. Edelleen sanottiin, ettei myöskään c) kohtaan, että liikesuhteissaan yksityisyrittäjien ja yrittäjäyhtymien kanssa suosivat ennen muita sellaisia tuotantolaitoksia, jotka tunnustavat työväen ammatilliset järjestöt ja tekevät niiden kanssa työehtosopimuksia sekä jotka tarjoavat työläisilleen mahdollisimman kelvolliset työolot, ettei heillä ole mitään erikoisesti tällaisenkaan kohdan hyväksymistä vastaan. Näin siis löydettiin jo jonkunlainen pohja ja mahdollisuus päästä jonkunlaiseen sopimukseen edistysmielisen osuuskauppaliikkeen ja ammatillisen työväenliikkeen välillä. Muuten kysymys vielä edelleen on keskeneräinen ja kun molemmat suuret järjestöt, Ammattijärjestö tässä kokouksessaan ja KK myöhemmin pitämässään kokouksessa, käsittelevät tätä kysymystä, niin sentakia olisi syytä siirtää tämä kysymys, kuten jo on esitetty, valiokunnan tarkastettavaksi ja myöskin senjälkeen hyväksyä sellainen päätöslauselma, jolla Ammattijärjestön joko toimeenpanevalle valiokunnalle tai toimikunnalle annetaan valtuus jatkaa neuvotteluja ja saattaa nämä neuvottelut, jos se katsoo ne ammattiyhdistysliikettä edistäviksi, ja työväenliikettä yleensä hyödyttäviksi, onnelliseen ratkaisuun. E. Helenius: Täällä jo huomautettiin, että tämä 5 kohtakin täällä neuvotteluissa olisi ollut jonkunlaisena riitakapulana. Siinä kohdassa sanotaan, että "tarjoamalla työntekijöilleen, ammatillisten järjestöjensä valitsemain edustajien kautta' mahdollisuuden osallistua osuusliikkeitten hallintoon". Minusta nähden tämä kohta ei kai ole niin tärkeä, että jos muissa kohdissa osuuskauppaliike ja ammattiyhdistysliike näiden sovittelujen kautta pääsee yksimielisyyteen, ei tämän kohdan tarvitsisi olla silloin esteenä, jos kerran siitä KK:n taholta niin tiukasti kiinni pidetään. Minusta tämä määritelmä jaa sellaiseksi periaatteelliseksi lausumaksi, joka käytännössä, ei tule mi-

18 136 tään merkitsemään. Liikkeen johtoa voisi boikoteerata hallintoon valitut työläiset. Yhdyn muuten kannattamaan Kesti-Heliän tekemiä ehdotuksia,, sitä, joka koskee tätä ohjesäännön 1 kohtaa ja sitä, joka koskee palkkojen määrittelyä sikäli, että otettaisiin pohjaksi paikkakunnalla vallitsevat elinkustannukset eikä joku määrätty liike. Hj. Rötkö: Täällä Kesti-Heliä teki ehdotuksen muutokseksi tämän Ammattijärjestön toimikunnan ehdotukseen koskeva tätä sovittelukomitean kokoonpanoa. Hän ehdotti, että tämä lautakunta kokoonpantaisiin siten, että Ammattijärjestön toimikunta valitsisi kaksi, Liiketyöntekijäin liitto yhden ja KK. kolme jäsentä. Minusta tällainen valintatapa olisi sekava eikä millään tavalla onnistunut. Jos katsotaan tarpeelliseksi antaa keskusjärjestöjen panna nämä lautakunnat kokoon, niin on myöskin molempien keskusjärjestöjen näin sallittava tehdä, tai on kokonaan lykättävä sovintolautakuntien kokoonpano asianomaisen osuuskaupan, jossa työriitaisuus sattuu, ja liike työntekijäin liiton vastaavan osaston suoritettavaksi. Mutta tällainen ehdotus, että toiselta puolen valittaisiin liiton edustaja Ammattijärjestön edustajan rinnalla, ci mielestäni ole onnistunut ja näin ollen tätä ehdotusta vastustan ja yhdyn Ammattijärjestön toimikunnan ehdotukseen tässä asiassa. V. Halen polemiseerasi Kesti-Heliän ehdotuksia vastaan, vastustaen niiden hyväksymistä. Keskustelu julistetaan päättyneeksi. Päätös: Asia lähetetään menettelytapavaliokuntaan. Boikotti. Aj :n toimikunnan alustus asiasta alustus vihkon siv Y. Salokangas: Kun tätä kysymystä lähdetään tarkastamaan siltä kannalta, mitä taistelumuotoa käytetään ammatillisessa liikkeessä kapitalisteja vastaan, on tämä kysymys näinä vuosina kiinnostanut erikoisesti Suomen työväenluokkaa erinäisissä tapauksissa. On lähdetty myöskin n.s. boikottitaisteluun, mutta näistä boikottitaistelnista eivät ole olleet kaikki ne jäsenet tietoisia, jotka tätä nykyä kulkevat ammattiyhdistysliikkeen riveissä. Mistä tämä johtuu? Yksinkertaisesti siitä syystä, että tätä boikottiliikcttä ei valistustyön ohella ole niin paljon jäsenille selostettu kuin olisi tarpeen vaatimaa. Tämä kysymys vaatii enemmän huomiota työväenluokan keskuudessa. Kun boikottia käytetään yhtenä puolustuskeinona kapitalisteja, vastaan erinäisissä tapauksissa, tulee tämän boikottikysymyksen yhteydessä myöskin harkinnan alaiseksi ne alat ja ne tapaukset, milloin tätä boikottia voidaan käyttää. Eräällä taholla on tehty suurta reklaamia siinä tapauksessa, mitä sattui boikottikysymyksessä n.s. Saceo ja Vanzetti-jutun yhteydessä ja myöskin selitetty, ettei tältä kohdalta Suomen Ammattijärjestö olisi osunut oikeaan. Minun käsittääkseni, vaikkei tässä mitään näkyväistä saatukaan, mutta ainakin moraalinen puoli tässä kysymyksessä on merkittävä voittopuo-

19 137 lelle. Kun tätä boikottikysymystä ei ole perusteellisemmin selostettu ammatillisen liikkeen jäsenille, niin erinäisistä syistä on se usein boikotista ja sen menettelytavoista erittäin tietämätön. Näin olleti on Ammattijärjestön kokouksen tehtävä selvä kannanotto, missä ja milloin voitaisiin boikottia käyttää yhtenä taisteluvälineenä kapitalisteja vastaan. Ehdotti lähetettäväksi asian menettelytapavaliokuntaan. Päätös: Kysymys päätettiin lähettää menettelytapavaliokuntaan. Rikkurikysymys. Asiaa koskeva Aj :n toimikunnan y.m. alustukset arustusvihkon siv II j. Karen: Rikkurikysymys yleensä ammatillisessa työväenliikkeessä on tullut kysymykseksi, johon olisi koko ammatillisen liikkeen, sen järjestöjen kiinnitettävä suurta huomiota. Me tiedämme, että rikkuruus on käynyt niin valtavaksi, että sen jäsenistö käsittää mahdottoman suuren armeijan. Näin ollen tätä kysymystä olisi tarkoin harkittava ja tutkittava, että päästäisiin siihen, että tämä rikkurikysymys saataisiin mahdollisimman edullisesti selvitetyksi. Täällä Ammattijärjestön toimeenpaneva valiokunta on käsitellyt kysymystä koko laajuudessaan ja tehnyt siitä myöskin ehdotuksensa, mutta minun mielestäni tämä ehdotus on osittain sanoisinko liian jyrkkä, rikkurien lakon aikana rikoksensa sovittamisen suhteen. Jos esim. jossakin työtaistelussa paikkakunnalla ehkä asianomaiset lakkokomiteat eivät ole tiedoittaneet lakosta täysin selvästi, eivätkä myöskään ehkä asianomaiset työntekijät ole saaneet siitä täydellistä tietoa, niin olemme tulleet kokemuksesta havainneeksi, että on rikkureita, jotka ovat työskennelleet ehkä päivän tai kaksikin, ja vasta sitten saaneet tästä oikean tiedon ja olisivat siis valmiit tämän syntinsä sovittamaan. Jos näille ei anneta tilaisuutta siinä vaiheessa kuin joku osasto ja iiitto ajattelisi syntinsä sovittaa, niin voimme tällä tavalla pakottaa henkilöitä rikkureiksi, koska rikkuria ehdotuksen mukaan ei saa ottaa osastoon takaisin ennenkuin asianomainen lakko on päättynyt. Voi olla niin, että lakko kestää mahdottoman kauan ja sellaiset jäsenet, jotka ovat joutuneet tietämättään rikkureiksi ja siis tahtoisivat toisena tai kolmantena päivänä sopia rikoksensa, ovat pakotetut olemaan rikkurin kirjoissa siksi kunnes lakko on päättynyt ja voi käydä niin, että rupeavat rikkurityötä enemmänkin tekemään. Myöskin rikkurin takaisinotosta rahalla olisi kokonaan luovuttava. Minä siis ehdottaisin 4 kohdan alkupuolelle seuraavanlaisen muutosehdotuksen: "Pettureita ja rikkureita ei oteta yleensä jäsenyyteen ennen sen taistelun päättymistä, minkä rikkojina ovat esiintyneet paitsi milloin tietämättömyydessään rikkureiksi menevät, lopettavat rikkuruutensa tai lakkotilanteen muuten edellyttämänä katsotaan tarpeelliseksi poikkeus tehdä. Heidän jäseneksipääsynsä eh-

20 138 tona on asian laadun ja asianomaisen järjestön harkinnan mukaan julkinen tai perusjärjestön kokouksessa suoritettu anteeksipyyntö. Bahasakolla lunastettavaa jäseneksiottoa ei ole käytettävä. Samalla ehdotan asian lähetettäväksi asianomaiseen valiokuntaan. M. Väisänen: Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että joku vähän aikaa tai kokonaan erehdyksestä rikkuriksi joutunut saatettaisiin ottaa lakon aikana jäseneksi. Tässä on ollut oikeastaan se tarkoitus, että paikalliset lakkokomiteat saattavat tietysti harkita, mutta jos tätä ei katsota siinä suhteessa tarpeeksi selväksi, niin miksikä ei voida muuttaa. Tässä kyseellisessä kohdassa muuten ei kyllä puhutakaan suoranaisesti rahasakosta. Tässä alustuksessa on pyritty siihen, että niitä yleensä vältettäisiin. Mutta kun tässä kuitenkin sanotaan "ja niiden muiden ehtojen täyttäminen", niin on tämä jätetty senvuoksi, että eräissä liitoissa on erinäisiä sääntömääräisiä velvollisuuksia. Onpa muutamissa liitoissa m.m. se on kyllä tavallaan rahasakko kcroitettu sisäänkirjoitusmaksu määrätty liiton säännöissä. Esim. Metalliteollisuustyöntekijäin liitossa ja muistaakseni jossain muussa liitossa on tällainen määrätty. Ainakin niin kauan kuin liiton säännöissä on tällaisia määräyksiä, olisi annettava tämän kohdan olla tällaisena, mutta saatetaanhan lausua yleisesti se periaate ja toivomus, että rahasakosta rikkurin anteeksiannon ehtona luovuttaisiin, sillä kyllä se on enemmän tai vähemmän epäonnistunut tapa ja useissa tapauksissa vaikeutetaan heidän jäseneksipääsyään senvuoksi, että saattavat olla niin köyhiä, että suorastaan eivät kykene sakkoa suorittamaan. Mutta nöyrtyminen, anteeksipyyntö ja hyvien tapojen osoittaminen, siis tapojensa parantaminen, ne ovat tietysti tärkeät ehdot, joihinka rikkurin anteeksiannon on nojauduttava, ja mahdollisesti ehdollisesti jäseneksi ottaminen, ettei anneta luottamustoimia jäsenenä olon alkuaikoina, niinkuin tässä alustuksessa on esitetty. J. Enqvist: Tämä rikkurikysymys on tällä hetkellä, Suomen palkkatyöläisille mitä kiusallisin kysymys. Mehän olemme tulleet huomaamaan, että tämä maa on muodostunut todella oikein edulliseksi rikkurien ilmenemiselle. Tämän maan ammatillisesti järjestynyt työväestö on suhtautunut tähän työväestölle näin tärkeään kysymykseen, nim. rikkurikysymykseen jonkunverran virheellisesti. Minulla on ainakin sellainen vakaumus, että olemme liian hellävaroin kohdelleet tätä inhoittavaa ja työväenluokalle mitä suurinta vahinkoa tuottanutta joukkoa. Koeaika pitäisi olla osastojen määrättävissä eikä yleensä lyhempi kuin 2 vuotta. 8 :s kohta olisi epäselvänä kokonaan poistettava. Toivon että valiokunta ottaa nämä esitykseni huomioon. A. Jäntti: Täällä toveri Karen äskeisessä puheenvuorossaan lausui että nämä Ammattijärjestön toimeenpanevan valiokunnan lauselmat ovat vähän liian jyrkkiä. Minun mielestäni asia on aivan päinvastoin. Meidän liittomme, Metalliteollisuustyöntekijäin liitto

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

ROCHDALELAISEN VARSINAISET LIS1\PERIAATTEET OSUUSKAUPPALIIKKEEN. YHTEISVOIMIN YHTEIS"f-iYVÄKSI

ROCHDALELAISEN VARSINAISET LIS1\PERIAATTEET OSUUSKAUPPALIIKKEEN. YHTEISVOIMIN YHTEISf-iYVÄKSI ROCHDALELAISEN OSUUSKAUPPALIIKKEEN VARSINAISET JA LIS1\PERIAATTEET YHTEISVOIMIN YHTEIS"f-iYVÄKSI ROCHDALELAISEN OSU USKAUPPALlI K KEE N VARSI NAISET JA LlSÄPE R IAATTE ET K U LUTU5 05 U U 5K U NTIE N

Lisätiedot

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO

SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET. vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO SOS.-DEM. PUOLUETOIMIKUNNAN JA PIIRITOIMIKUNTIEN KERTOMUKSET vv. 1925-1929 HELSINKI 1929 TYÖVÄEN KIRJAPAINO KERTOMUS Sosialidemokraattisen Puoluetoimikunnan toiminnasta marraskuun 1 päivästä 1925 heinäkuun

Lisätiedot

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja.

T. Kallio: Kukaan ei vastusta asiaa periaatteellisesti, mutta kun ollaan tietämättömiä, ei tahdottaisi uhrata. Puoltaa paikallisia luentokursseja. 19 jos ei saada uusia voimia. Kaupungin puhujat usein loukkaavat maalaisia (Naurua). Se todistaa opiston tarpeellisuutta. Jos kukin työväenyhdistys lahjoittaa vaikkapa pienemmänkin rahasumman, voidaan

Lisätiedot

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960

KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 KANSANTALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1960 (Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan 56. vuosikerta) Ilmestyy neljänä niteenä. Tilaushinta 750 mk. VEIKKO HALME J. J. PAUNIO REINO ROSSI päätoimittaja TOIMITUS

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976

PÖYTÄKIRJA. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 PÖYTÄKIRJA Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y:n yhdennestätoista sääntömääräisestä edustajakokouksesta 17.-20.06.1976 Laatineet: Pekka Morri ja Simo Elomaa 1976 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

Lisätiedot

Demokratia ja kansallissosialismi

Demokratia ja kansallissosialismi Yrjö Raikas: Demokratia ja kansallissosialismi SUOMEN KANSALLISSOSIALISTIT (HELSINKI 1942) Kirja omistetaan kaikille niille, jotka kansamme uuden elämän uskossa ovat nukkuneet taistelutantereella tai kotirintamalla,

Lisätiedot

Jarkimiehet miettimassa. Kaarlo Hemmo Tiihonen

Jarkimiehet miettimassa. Kaarlo Hemmo Tiihonen Kaarlo Hemmo Tiihonen Table of Contents Jarkimiehet miettimassa...1 Kaarlo Hemmo Tiihonen...2 I...3 II...6 III...8 IV...17 i 1 Kaarlo Hemmo Tiihonen This page formatted 2007 Blackmask Online. http://www.blackmask.com

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Osuustoiminnan avulla.

Osuustoiminnan avulla. P e l l e r v o n Kirjasto N:o 7. Liikepääoman hankkiminen S u o m e n M a a n v i l j e l y k s e l l e Osuustoiminnan avulla. Julaistu Pellervo-Seuran johtokunnan toimesta. HELSINKI 1902 PELLERVO-SEURA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950.

SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA. KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. SOSIAALIDEMOKRAATTISEN TYÖLÄIS* NAISLIITON XIX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ MARRASKUUN 4. ja 5. p:nä 1950. Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1947 1949 ja kokoukselle

Lisätiedot

TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO

TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO KARL MARX TYÖPALKKA, HINTA JA VOITTO Sosialismi.net 2005 Kansalaiset! ALKUHUOMAUTUKSIA Ennen kuin käyn käsiksi varsinaiseen aiheeseen, sallikaa minun tehdä eräitä alkuhuomautuksia. Nykyisin vallitsee mannermaalla

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 8. Papit. Kirj. Eräs osuustoiminnan ystävä. Alkulauseen kirj. Kirkkoherra Ells Bergroth. HELSINKI 1902. FELLERVO-SEURA.

Pellervon Kirjasto N:o 8. Papit. Kirj. Eräs osuustoiminnan ystävä. Alkulauseen kirj. Kirkkoherra Ells Bergroth. HELSINKI 1902. FELLERVO-SEURA. Pellervon Kirjasto N:o 8. Papit Kirj. Eräs osuustoiminnan ystävä. Alkulauseen kirj. Kirkkoherra Ells Bergroth. HELSINKI 1902. FELLERVO-SEURA. Pellervon Kirjasto N:o 8. Papit Maanviljelijäin osuustoiminta.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KUINKA PARANNAN ITSENI SUGGESTIOLLA

KUINKA PARANNAN ITSENI SUGGESTIOLLA EMILE COUÉ KUINKA PARANNAN ITSENI SUGGESTIOLLA Ainoa Couén itsensä kirjoittama esitys maailmankuulusta parannustavastaan RANSKANKIELESTÄ SUOMENTANUT L. K. 1927 Kieliasua nykyaikaistettu www.teosofia.net

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot