Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla"

Transkriptio

1 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Raportteja ja selvityksiä 29 Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

2 2 ESIPUHE Etelä-Pohjanmaa on ollut maassamme edelläkävijämaakunta omistajanvaihdosten edistämisessä. Vuonna 1999 maakunnassa toteutettiin ensimmäinen omistajanvaihdosbarometri ja sen pohjalta Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät käynnisti kehittämishankkeen Etelä-Pohjanmaan mallin luomiseksi omistajanvaihdosten edistämiseksi maakunnassa. Mallin tarkoitus oli kokoonjuosta aihealueen tiimoilta julkiset ja yksityiset edistäjät ja kehittäjät yhteen. Omistajanvaihdosfoorumi perustettiin koordinoimaan eri toimijoiden yhteistyötä. Tämän jälkeen lukuisia muita kehittämis- ja koulutushankkeita sekä omistajanvaihdostutkimuksia on toteutettu maakunnassa 2000-luvun alusta lähtien. Nyt käsillä olevan raportin tehtävänä on pysähtyä seitsemän vuoden aktiivisten toimenpiteiden jälkeen arvioimaan, mitä on saatu aikaiseksi ja mihin suuntaan edistämistoimia pitäisi jatkossa suunnata. Arvioinnin pohjaksi tehdään tässä yhteydessä useita osatutkimuksia, jotka suunnataan luopujille ja jatkajille sekä omistajanvaihdosten asiantuntijoille. Tämä tutkimushanke toteutetaan osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön hallinnoimaa Onnistunut omistajanvaihdos - lähineuvojaverkoston rakentaminen -hanketta. Hanke rahoitetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan TE-keskus / työvoimaosasto. Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet mukana Pentti Pääjärvi, pj. (PriceWaterhouseCoopers Oy), Johanna Latvala (Etelä-Pohjanmaan TE-keskus), Eliisa Rissanen (Etelä-Pohjanmaan TEkeskus), Seppo Paloheimo (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät), Juha Tall (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät / Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyysohjelma), Asko Saarinen (Finnvera Oyj), Heli Seppelvirta (Etelä- Pohjanmaan liitto), Irma Jaakkola (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Kalevi Karjanlahti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Pirjo Ojanperä (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Pauliina Talvitie (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Erno Tornikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja Elina Varamäki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu). Haluan lämpimästi kiittää tutkimushankkeen rahoittajaa, Etelä-Pohjanmaan TE-keskusta sen myöntämästä ESR-rahoituksesta hankkeen mahdollistamiseksi. Lisäksi haluan kiittää tutkimuksen kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneita yrityksiä ja yrittäjiä heidän uhraamastaan ajasta sekä arvokkaista mielipiteistä ja kokemuksista sekä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjäjärjestöä yhteistyöstä omistajanvaihdosbarometrin osalta. Lopuksi haluan kiittää kaikkia mukana olleita tutkijoita, jotka hienosti omista näkökulmistaan mahdollistivat tämän kokonaisuuden toteuttamisen. Seinäjoella Elina Varamäki Dosentti Tutkimuksen vastuullinen johtaja

3 3 TIIVISTELMÄ Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 29, 137 s. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on arvioida omistajanvaihdosteemaa, ilmiön käytännön toteutumista ja toteutuneita edistämishankkeita kuluvalla ohjelmakaudella sekä tuottaa strategisia eväitä siitä, mihin asioihin tämän teeman sisällä seuraavalla ohjelmakaudella pitäisi panostaa. Tutkimushanke toteutettiin neliosaisena. Barometri-osion päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen näkemys noin kymmenen vuoden sisällä luopumassa olevilla yrittäjille on oman yrityksensä jatkuvuudesta sen jälkeen, kun hän itse on jäämässä eläkkeelle. Barometri-kyselyyn vastasi kaikkiaan 656 yrittäjää. Barometrin tärkeimpään kysymykseen koskien yrityksen jatkuvuutta 32 % suunnitteli myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle, 30 % arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan ja 25 % suunnittelee sukupolvenvaihdosta perheen sisällä. Omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta jatkajiksi jo tulleille suunnatun toisen osion päätavoitteena on selvittää, miten omistajanvaihdos jälkikäteen tarkasteltuna onnistui sekä miten jatkajat ovat kehittäneet liiketoimintaa omistajanvaihdoksen jälkeen. Tämä osatutkimus toteutettiin laadullisina teemahaastatteluina kahdellekymmenelle jatkajalle. Keskeisimpänä tuloksena voidaan todeta, että suurimmassa osassa sukupolvenvaihdos tai omistajanvaihdos oli onnistunut erittäin hyvin ja prosessit oli viety läpi esimerkinomaisesti. Merkittävää on myös se, että yritykset olivat kehittyneet ja kasvaneet merkittävällä tavalla vaihdoksen jälkeen. Kolmannen osahankkeen tavoitteena on esitutkimuksenomaisesti yrittää ymmärtää niitä tuntemuksia, joita luopuva yrittäjä kokee siirtäessään liiketoiminnan eteenpäin joko omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tämä osatutkimus toteutettiin myös laadullisina teemahaastatteluina kuudelle yritystoiminnasta omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen kautta luopuneelle yrittäjälle. Neljännen osahankkeen tavoitteena on arvioida menneen EU-ohjelmakauden aikana toteutettuja omistajanvaihdoshankkeita Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sekä tuottaa eväitä uudelle ohjelmakaudelle omistajanvaihdosten edistämishankkeiden tarpeellisuudesta ja mahdollisesta uudelleensuuntaamisesta. Arvioinnissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Arviointiaineistoa kerättiin neljältä kohderyhmältä: (1) hankkeiden rahoittajilta, (2) hankkeiden vetäjiltä, (3) omistajanvaihdosten asiantuntijoilta sekä (4) hankkeisiin osallistuneilta asiakasyrityksiltä ja asiantuntijoilta. Arviointi osoittaa, että tulokset tähänastisesta edistämistoiminnasta ovat hyviä ja omistajanvaihdososaaminen on noussut maakunnassa huimasti. Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää. Raportissa annetaan toimenpidesuosituksia omistajanvaihdosten tulevaa edistämistä silmällä pitäen. Avainsanat: omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, pk-yritys, edistäminen, arviointi Yhteystiedot: Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö Koulukatu 41, Seinäjoki

4 4 ABSTRACT Elina Varamäki (ed.) Business Transfer Perspectives and Promotion of the Continuation of Enterprises in South Ostrobothnia. Publications of Seinäjoki University of Applied Sciences B. Reports 29, 137 p. The main objective of this study is to assess the issue of business transfer, the practical realization of the phenomenon and the promotion projects implemented during the ongoing programme period as well as to provide strategic advice as to what issues should be focused on in relation to this theme during the next programme period. The research project was carried out in four parts. The main goal of the Barometer section was to produce knowledge about the views of entrepreneurs planning to retire within some ten years on the continuation of their companies after they have retired. The Barometer inquiry was replied by a total of 656 entrepreneurs. Regarding the most important question of the Barometer, concerning the continuation of the company, 32 per cent were planning to sell the company to outsiders, 30 per cent estimated the operations of the company to cease completely, and 25 per cent were planning succession inside the family. The main objective of the second section, directed at those who had already become successors through business transfer or succession, was to study retrospectively how the business transfer had succeeded and how the successors had developed the business activities after the business transfer. This substudy was carried out as qualitative theme interviews with twenty successors. The key result is that in most cases the succession or business transfer had succeeded very well, and the processes had been followed through in an exemplary way. What is also important is that the companies had developed and grown significantly after the change. The aim of the third subproject, a pilot study, was to attempt to understand the feelings a retiring entrepreneur has when passing on his business activities, either through business transfer or succession. This substudy was also implemented as qualitative theme interviews with six entrepreneurs who had given up their business through business transfer or succession. The aim of the fourth subproject is to assess the business transfer projects implemented in the Region of South Ostrobothnia during the EU Programme Period , as well as to produce information about the importance and possible redirection of business transfer promotion projects for the new Programme Period. Both quantitative and qualitative methods were utilised in the assessment. Material for assessment was gathered from four target groups: (1) the financiers of the projects, (2) the people in charge of the projects, (3) experts in business transfers, as well as (4) client companies and experts who had participated in the projects. The assessment shows that the results from the promotion activities pursued so far are good and know-how relating to business transfers has improved considerably in the region. Yet, there is still a lot to develop. The report includes recommendations for measures for the future promotion of business transfers. Key words: business transfer, succession, SME, promotion, evaluation Contact information: Elina Varamäki Seinäjoki University of Applied Sciences, Business School Koulukatu 41, Seinäjoki

5 5 SISÄLLYS ESIPUHE TIIVISTELMÄ ABSTRACT KUVIOT 4 TAULUKOT 5 1 JOHDANTO 9 2 OMISTAJANVAIHDOSBAROMETRI LUOPUVILLE YRITTÄJILLE 10 Elina Varamäki, Marja Lautamaja & Erno Tornikoski 2.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät Yrittäjän taustatiedot Vastaajan ikä ja sukupuoli Toimiminen yrittäjänä Vastaajien koulutustausta Yrityksen taustatiedot Yrityksen juridinen muoto Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen kotipaikkakunta Yrityksen tulevaisuuden näkymät Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa Investointiaikomukset tulevaisuudessa Yrityksen kehittämisen painopisteet tällä hetkellä Yrityksen jatkajakysymys Yrityksen tulevaisuus nykyisen yrittäjän luovuttua päävastuusta Yrityksen jatkaja Jatkajan perehtyminen yrityksen osa-alueisiin Jatkajan osaamislähteet Yrityksen jatkajan etsiminen Yrityksen omistajanvaihdoksen haasteet Yrittäjien omat toiveet jatkamisen suhteen Tiedon saanti omistajanvaihdoksessa Luopujien eläketurva Luopujan rooli omistajanvaihdoksen jälkeen Yhteenveto omistajanvaihdosbarometrin tuloksista 3 JATKAJIEN KOKEMUKSET OMISTAJANVAIHDOKSEN ONNISTUMISESTA 55 Elina Varamäki, Kirsti Sorama, Pauliina Talvitie & Matleena Saarakkala 3.1 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusmenetelmä Haastateltavien valinta ja taustatietoa haastateltavista Aineiston analyysi Aineiston luotettavuus 58

6 6 3.2 Aikaisempaa tutkimustietoa sukupolven- ja omistajanvaihdosten onnistumisen edellytyksistä Sukupolvenvaihdokset Jatkajien tausta ja motivaatio Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto Luopujien rooli sukupolvenvaihdoksen jälkeen Asiantuntijoiden rooli sukupolvenvaihdoksessa Yrityksen kehittäminen sukupolvenvaihdoksen jälkeen Sukupolvenvaihdosten onnistuminen jälkikäteen tarkasteltuna Yhteenveto sukupolvenvaihdostapauksista Omistajanvaihdokset Jatkajien tausta ja löytyminen Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto Luopujien rooli omistajanvaihdoksessa Asiantuntijoiden rooli omistajanvaihdoksessa Yrityksen kehittäminen omistajanvaihdoksen jälkeen Omistajanvaihdosten onnistuminen jälkikäteen tarkasteltuna Sukupolven- ja omistajanvaihdostapauksen vertailu Jatkajan motivaatio Yrityksen arvo, rahoitus ja verotuskohtelu Muut onnistumiseen vaikuttavat tekijät 87 4 OMISTAJAVAIHDOS LUOPUJAN NÄKÖKULMASTA 88 Piia Tulisalo 4.1 Tutkimuksen toteuttaminen 4.2 Tutkimuksen lähtötilanne 4.3 Luopujien esiin nostamat teemat 4.4 Loppupäätelmät 5 OMISTAJANVAIHDOSHANKKEIDEN EVALUOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA Erkki Petäjä, Elina Varamäki & Kirsti Sorama 5.1 Arvioinnin toteuttaminen 5.2 Maakunnassa toteutetut omistajanvaihdoshankkeet 5.3 Omistajanvaihdoshankkeisiin osallistuneiden näkemykset Hankkeiden ja hankeorganisaatioiden tunnettuus Edistämistoimenpiteiden vaikuttavuus hankkeisiin osallistuneiden mielestä Tulevaisuuden edistämistarpeet hankkeisiin osallistuneiden mielestä 5.4 Omistajanvaihdoshankkeiden vetäjien näkemykset 5.5 Omistajanvaihdoshankkeiden rahoittajien näkemykset 5.6 Omistajanvaihdoshankkeiden asiantuntijoiden näkemykset 5.7 Yhteenveto eri toimijoiden haastatteluista 5.8 Toimenpide-ehdotukset omistajanvaihdosten edistämiseksi tulevaisuudessa LÄHTEET 100 LIITTEET 103

7 7 Liite 1. Saate ja kysymyslomake. 104 Liite 2. Omistajanvaihdosbarometrin taulukoita. 107 Liite 3. Teemahaastattelulomake jatkajalle. 108 Liite 4. Teemahaastattelulomake luopujille. Liite 5. Teemahaastattelulomake omistajanvaihdosten rahoittajille. Liite 6. Teemahaastattelulomake omistajanvaihdosten hankevetäjille. Liite 7. Teemahaastattelulomake omistajanvaihdosten asiantuntijoille. Liite 8. Haastattelulomake hankkeisiin osallistuneille. Liite 9. Hankeosallistujien mielipiteitä hankkeista.

8 8 KUVIOT Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma. 11 Kuvio 2. Vastaajien sukupuolijakauma. 11 Kuvio 3. Vastaajien yrittäjyysvuodet. 12 Kuvio 4. Vastaajien koulutustausta. 13 Kuvio 5. Yritysten juridinen muoto. 14 Kuvio 6. Yritysten keskeisin toimiala. 15 Kuvio 7. Yrityksen koko. 16 Kuvio 8. Vastaajien yritysten tämän hetkinen kotipaikkakunta seutukunnittain esitettynä. 17 Kuvio 9. Vastaajien yritysten tavoitteet tulevaisuudessa vuosien 1999 ja 2006 tutkimuksissa. 18 Kuvio 10. Yritysten tavoitteena kasvu, tärkein kasvun osa-alue. 19 Kuvio 11. Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa suhteessa yrityksen tulevaisuuteen sen jälkeen, kun vastaaja luopuu päävastuusta yrityksessä. 21 Kuvio 12. Yritysten investointiaikomukset seuraavan kahden vuoden aikana. 21 Kuvio 13. Kuvio 14. Kuvio 15. Kuvio 16. Vastaajien yritysten kehittämisen painopisteet tällä hetkellä keskiarvoin esitettynä. 22 Yrityksen toiminnan kehittämisen painopisteet tällä hetkellä keskiarvoin esitettynä eri kokoisissa yrityksissä. 23 Yrityksen toiminnan kehittämisen painopisteet tällä hetkellä keskiarvoin esitettynä yrityksen eri tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. 24 Yritysten tulevaisuus sen jälkeen, kun nykyinen yrittäjä itse luopuu päävastuusta yrityksessään vuosien 1999, 2001, 2003 ja 2006 tutkimuksissa. 27 Kuvio 17. Yrityksen toimialan yhteys yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. 28 Kuvio 18. Ovatko vastaajat miettineet yrityksensä jatkajakysymystä? 30 Kuvio 19. Onko vastaajilla yrityksen jatkaja jo tiedossa? 31 Kuvio 20. Kuka on yrityksen jatkaja. 31 Kuvio 21. Yrittäjien arviot tiedossa olevan jatkajan perehtyneisyydestä yrityksen toiminnan osa-alueisiin. 33 Kuvio 22. Jatkajan iän vaikutus jatkajan perehtyneisyyteen koskien yrityksen toiminnan eri osa-alueita. 34 Kuvio 23. Yrityksen koon vaikutus jatkajan perehtyneisyyteen koskien yrityksen toiminnan eri osa-alueita. 35 Kuvio 24. Niiden vastaajien, joilla jatkaja on tiedossa, arviot kysymykseen mistä jatkaja on hankkinut osaamisensa. 36 Kuvio 25. Jos jatkajaa ei vielä ole tiedossa, kuinka aktiivisesti vastaajat ovat etsineet jatkajaa. 37 Kuvio 26. Mikäli vastaajat ovat etsineet jatkajaa, mitä keinoja he ovat käyttäneet. 38 Kuvio 27. Vastaajien kokemat suurimmat ongelmat omistajanvaihdoksessa. 39 Kuvio 28. Ajankohta, jolloin vastaajat arvioivat luopuvansa päävastuusta yrityksessä. 40 Kuvio 29. Vanhempien suhtautuminen tulevaan omistuksen siirtoon. 41 Kuvio 30. Vastaajien omat toiveet lasten ja yrityksen jatkamisen suhteen. 42 Kuvio 31. Yrityksen tulevaisuus vastaajan luovuttua päävastuusta yrityksessä suhteessa vastaajan toiveisiin lasten ja yrityksen suhteen. 43

9 9 Kuvio 32. Kuinka aktiivisesti yrittäjät ovat keskustelleet lastensa kanssa yrityksen tulevaisuudesta sekä kuinka aktiivisesti vastaajat ovat keskustelleet lasten roolista yrityksessä sen jälkeen, kun vastaaja luopunut päävastuusta yrityksessä. 45 Kuvio 33. Keskeisin syy, miksi kukaan vastaajan lapsista ei jatka yritystoimintaa vuoden 1999 ja 2006 tutkimuksissa. 46 Kuvio 34. Ovatko vastaajat saaneet tietoa omistajanvaihdoksesta. 47 Kuvio 35. Vastaajien arvioimat kolme tärkeintä tiedonvälityskanavaa, minkä kautta he ovat saaneet tietoa omistajanvaihdoksesta. 48 Kuvio 36. Vastaajien arvioima omistajanvaihdosprosessin kesto, sen jälkeen kun omistajanvaihdos on käynnistetty. 49 Kuvio 37. Vastaajien arvio asiantuntijapalkkioiden kokonaiskustannuksista omistajanvaihdoksen yhteydessä. 50 Kuvio 38. Millaisena vastaajat pitävät lakisääteistä eläketurvaansa? 50 Kuvio 39. Millaiseksi vastaajat arvioivat todennäköisimmän roolinsa yrityksessä sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen myynnin jälkeen. 51 Kuvio 40. Ovatko vastaajat kiinnostuneita toimimaan jonkun muun yrityksen hallituksessa tai asiantuntijaroolissa omistajanvaihdoksen jälkeen. 52 Kuvio 41. Prosessimalli: osaamisen ja johtajuuden siirtymisestä sukupolvenvaihdoksessa. 61 Kuvio 42. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten onnistumisen elementtien painottuminen sukupolven- ja muissa omistajanvaihdostilanteissa. 63 Kuvio 43. Luopujan ja jatkajan roolien muutos sukupolvenvaihdoksessa. 74 Kuvio 44. Yrittäjien tilanne omistajanvaihdoksen tai sen suunnittelun osalta. Kuvio 45. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus kaikkien vastaajien keskuudessa. Kuvio 46. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus vastanneiden yrittäjien keskuudessa. Kuvio 47. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus vastanneiden asiantuntijoiden keskuudessa. Kuvio 48. Omistajanvaihdoksia edistävien hankkeiden ja toimenpiteiden autettu tunnettuus. Kuvio 49. Innovaatiojärjestelmän osa-alueet.

10 10 TAULUKOT Taulukko 1. Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa taustamuuttujittain tarkasteltuna. 20 Taulukko 2. Kehittämistoimien painopisteet ja omistajavaihdoksen ajankohtaisuus. 25 Taulukko 3. Kehittämistoimien painopisteet suhteessa taloudelliseen hyötyyn. 25 Taulukko 4. Yrittäjän ja yrityksen taustatekijöiden yhteys yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. 29 Taulukko 5. Yritysten jatkuvuus seutukunnittain. 30 Taulukko 6. Ajankohta, jolloin vastaajat arvioivat luopuvansa päävastuusta yrityksessä vuoden 2001, 2003 ja 2006 omistajanvaihdostutkimuksissa. 40 Taulukko 7. Taustatekijöiden vaikutus yrittäjävanhempien omiin toiveisiin. 44 Taulukko 8. Vanhempien toiveiden vaikutus lasten kanssa käytyjen keskustelujen aktiivisuuteen. 46 Taulukko 9. Omistajanvaihdosprosessin arvioitu kesto vuosien 2001, 2003 ja 2006 tutkimuksissa. 49 Taulukko 10. Sukupolvenvaihdoksen läpikäyneiden yritysten taustatiedot. 56 Taulukko 11. Omistajanvaihdoksen läpikäyneiden yritysten taustatiedot 57 Taulukko12. Keskeiset erot omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen välillä. 59 Taulukko 13. Yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdosten onnistumisen elementit tärkeysjärjestyksessä 62 Taulukko 14. Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto sukupolvenvaihdoksissa 68 Taulukko 15. Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto omistajanvaihdoksissa 78 Taulukko 16. Yhteenveto omistajanvaihdoshankkeiden tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista. Taulukko 17. Omistajanvaihdoksen edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden spontaani tunnettuus vastaajien keskuudessa. Taulukko 18. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus vastanneiden yrittäjien ja asiantuntijoiden keskuudessa. Taulukko 19. Omistajanvaihdoksia edistävien hankkeiden ja toimenpiteiden spontaani tunnettuus. Taulukko 20. Omistajanvaihdosten kehittämistoimenpiteiden vaikutukset. Taulukko 21. Ehdotukset omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteiksi.

11 11 1 JOHDANTO Euroopan komission (2006) arvioiden mukaan joka kolmas eurooppalainen yrittäjä luopuu yrityksestään seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa arviolta jopa yritystä, joissa on noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa, joudutaan luovuttamaan uudelle omistajalle. Suomen kohdalla tämä merkitsee noin yrityksen luovutusta jatkajille samana aikana. Kasvava trendi on myös se, että yhä useampi luovutettava yritys päätyy luopuvan yrittäjän perheen ulkopuolisen omistukseen. Yksi onnistuneen omistajavaihdoksen edellytyksistä on luopujan asenne ja valmistautuminen oman roolinsa ja identiteettinsä muuttumiseen luopumisen yhteydessä. Luopujan kyvyttömyys päästää irti yrityksestään on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi esteeksi onnistuneelle omistajavaihdokselle (Sharma et al 2001). Myös omistajavaihdoksen suunnittelemattomuus on yksi syy pieleen menneissä omistajavaihdoksissa (Mandl 2004). Keskeinen viesti näyttäisikin olevan, että omistajavaihdosprosessi tulisi aloittaa hyvissä ajoin ennen itse omistajavaihdostapahtumaa. Esimerkiksi Euroopan komissio (2002) suosittelee, että omistajavaihdosvalmistelut tulisi aloittaa 5-10 vuotta ennen varsinaista omistajavaihdosta. Tätä tukemaan Risak ja Nagy (1999) ovat havainnoineet, että omistajavaihdoksen suunnittelun pituudella ja omistajavaihdoksen onnistumisella on positiivinen suhde (ks. myös CPA 2004). Nämä edellä esille tuodut näkökohdat tukevat tämän hankkeen näkemystä siitä, että omistajavaihdosasiaan tulee jatkossakin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ikääntymässä olevia yrittäjiä kohtaan tulisi lisäksi suunnata toimenpiteitä, joiden avulla omistajavaihdosprosesseja käynnistettäisiin tarpeeksi ajoissa onnistuneen vaihdoksen toteuttamiseksi. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on arvioida omistajanvaihdosteemaa, ilmiön käytännön toteutumista ja toteutuneita edistämishankkeita kuluvalla ohjelmakaudella sekä tuottaa strategisia eväitä siitä, mihin asioihin tämän teeman sisällä seuraavalla ohjelmakaudella pitäisi panostaa. Liiketoiminnan jatkuvuus on nimetty Etelä-Pohjanmaan yrittäjyysohjelmankin yhdeksi painopistealueeksi Yrittäjyyden yhteistyösopimuksessa vuonna Tutkimushanke suoritetaan osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön hallinnoimaa Onnistunut omistajanvaihdos - lähineuvojaverkoston rakentaminen hanketta. Hanke rahoitetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan TE-keskus / työvoimaosasto. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa on myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, jonka jäsenkuntaan aiemmatkin omistajanvaihdosbarometrit on suunnattu. Tutkimushanke toteutetaan neliosaisena, ja se koostuu seuraavista osatutkimuksista: (1) omistajanvaihdosbarometri luopumassa oleville yrittäjille, (2) omistajanvaihdosten jälkiseuranta yritystoimintaa jatkaneille, (3) omistajanvaihdos luopujan näkökulmasta sekä (4) toteutettujen hankkeiden arviointi. Omistajanvaihdosbarometri on toteutettu Etelä-Pohjanmaalla aiemmin kolme kertaa vuosina 1999, 2001 ja 2003 yli 50-vuotiaille yrittäjille (Varamäki 1999; Omistajanvaihdostutkimus 2001; Koitto 2004). Barometrin päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen näkemys noin kymmenen vuoden sisällä luopumassa olevilla yrittäjille on oman yrityksensä jatkuvuudesta sen jälkeen, kun hän itse on jäämässä eläkkeelle. Barometrin alatavoitteina on selvittää ylipäänsä yritysten tulevaisuuden näkymiä ja kehittämisen painopisteitä, yritysten ja jatkajien valmistautumista tuleviin omistajanvaihdoksiin, mitä asioita yrittäjät pitävät haasteellisimpana tulevassa omistajanvaihdoksessa, mistä asioista he kaipaavat lisää tietoa ja miten luopujat näkevät oman roolinsa yrityksestä luopumisen jälkeen.

12 12 Omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta jatkajiksi jo tulleille suunnatun toisen osion päätavoitteena on selvittää, miten omistajanvaihdos jälkikäteen tarkasteltuna onnistui sekä miten jatkajat ovat kehittäneet liiketoimintaa omistajanvaihdoksen jälkeen. Tämä osatutkimus toteutetaan laadullisina teemahaastatteluina kahdellekymmenelle jatkajalle. Kolmannen osahankkeen tavoitteena on esitutkimuksenomaisesti yrittää ymmärtää niitä tuntemuksia, joita luopuva yrittäjä kokee siirtäessään liiketoiminnan eteenpäin joko omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tämä osatutkimus toteutetaan myös laadullisina teemahaastatteluina kuudelle yritystoiminnasta omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen kautta luopuneelle yrittäjälle. Neljännen osahankkeen tavoitteena on arvioida menneen EU-ohjelmakauden aikana toteutettuja omistajanvaihdoshankkeita Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sekä tuottaa eväitä uudelle ohjelmakaudelle omistajanvaihdosten edistämishankkeiden tarpeellisuudesta ja mahdollisesta uudelleensuuntaamisesta. Arvioinnissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Arviointiaineistoa kerättiin neljältä kohderyhmältä: (1) hankkeiden rahoittajilta, (2) hankkeiden vetäjiltä, (3) omistajanvaihdosten asiantuntijoilta sekä (4) hankkeisiin osallistuneilta asiakasyrityksiltä ja asiantuntijoilta.

13 13 2 OMISTAJANVAIHDOSBAROMETRI LUOPUVILLE YRITTÄJILLE Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marja Lautamaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Erno Tornikoski, Seinäjoen ammattikorkeakoulu / EM Lyon, Ranska Tämän omistajanvaihdosbarometriosuuden päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen näkemys noin kymmenen vuoden sisällä luopumassa olevilla yrittäjillä on oman yrityksensä jatkuvuudesta sen jälkeen, kun hän itse on jäämässä eläkkeelle. Barometrin alatavoitteina on selvittää ylipäänsä yritysten tulevaisuuden näkymiä ja kehittämisen painopisteitä, yritysten ja jatkajien valmistautumista tuleviin omistajanvaihdoksiin, mitä asioita yrittäjät pitävät haasteellisimpana tulevassa omistajanvaihdoksessa, mistä asioista he kaipaavat lisää tietoa ja miten luopujat näkevät oman roolinsa yrityksestä luopumisen jälkeen. 2.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät Tutkimusaineisto kerättiin kirjekyselyllä lähettämällä kyselylomake kaikille Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n yli 50-vuotiaille jäsenille, joita yhdistyksen rekisterissä oli syyskuussa 2006 yhteensä kpl. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus halutessaan vastata kyselyyn internet-lomakkeella. Ensimmäinen tutkimuksellinen huomio liittyy aineiston koon kasvuun edellisestä tutkimuskerrasta. Vuonna 2003 yli 50-vuotiaita yrittäjiä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenrekisterissä oli 1 670, eli yli 50-vuotiaiden osuus on kasvanut peräti 45 % kolmessa vuodessa. Lomakkeita palautui postitse yhteensä 646 kpl ja internet-lomakkeeseen vastasi 10 yrittäjää, näin vastausprosentiksi muodostui 27 %. Varsinaisesta tutkimusaineistosta jätettiin huomioimatta yhdeksän lomaketta, koska vastaaja oli alle 50-vuotias (6 kpl) tai oli jo lopettanut yritystoiminnan (3 kpl). Lopullinen tutkimusaineisto koostui yhteensä 647 yli 50-vuotiaan yrittäjän vastauksista kyselyyn. Tutkimusaineisto on käsitelty tilastollisesti SPSS for Windows ohjelmistolla. Tutkimustuloksia on käsitelty kysymyslomakkeen teemojen mukaisesti lähinnä suorina jakaumina sekä ristiintaulukoituna eri tekijöiden välisen yhteyden selvittämiseksi. Tilastollisten testien (x²riippumattomuustesti, varianssianalyysi, t-testi) avulla selvitettiin eri tekijöiden välisiä tilastollisia merkitsevyyksiä (p). Tilastollisesti merkitsevistä eroavien muuttujien yhteydessä on esitetty p-arvo tai käytetty seuraavia symboleja: *** p 0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä, ** 0,001 < p 0,01 tilastollisesti merkitsevä, * 0,01 < p 0,05 tilastollisesti melkein merkitsevä. Lisäksi tutkimustuloksia on verrattu soveltuvin osin vuosina 1999, 2001 ja 2003 tehtyihin vastaaviin selvityksiin. Kyselylomake on kokonaisuudessaan nähtävillä liitteessä 1. Kysymyslomakkeen teemat olivat: A. Vastaajan ja yrityksen taustatiedot B. Yrityksen tulevaisuuden näkymät C. Tiedon hankinta omistajanvaihdoksiin liittyen D. Eläketurva E. Luopujan rooli omistajanvaihdoksen jälkeen.

14 Yrittäjän taustatiedot Vastaajan ikä ja sukupuoli Vastaajien ikä vaihteli 50 -vuotta täyttäneistä 80 ikävuoteen. Keskimäärin vastaajat olivat iältään lähes 57 -vuotiaita. Vastaajista 44 % oli vuotiaita, ikäluokkaan vuotta sijoittui 37 % vastaajista ja yli 60 -vuotiaita oli noin viidennes vastaajista (Kuvio 1). 50 VASTAAJAN IKÄJAKAUMA Prosenttia vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta n=645 Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma. Yli kolmeneljännestä vastaajista oli miehiä ja vastaavasti noin neljännes naisia (Kuvio 2). VASTAAJAN SUKUPUOLI Mies 77 % Nainen 23 % Kuvio 2. Vastaajien sukupuolijakauma.

15 Toimiminen yrittäjänä Vastaajat olivat toimineet yrittäjänä tutkimushetkellä 1 62 vuotta keskimääräisen yrittäjäiän ollessa 23 vuotta. Yli 30 vuotta yrittäjänä oli toiminut 21 % vastaajista (Kuvio 3). 50 TOIMIMINEN YRITTÄJÄNÄ 40 Prosenttia vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 40 vuotta n=638 Kuvio 3. Vastaajien yrittäjyysvuodet Vastaajien koulutustausta Kolmannes vastaajista ilmoitti koulutustaustakseen kansakoulun/keskikoulun tai peruskoulun. Kouluasteen ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 23 % ja opistoasteen ammatillisen tutkinnon 28 % vastaajista. Yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun käyneitä koulutustaustaltaan oli 12 % vastaajista (Kuvio 4).

16 16 VASTAAJIEN KOULUTUSTAUSTA Kansakoulu / keskikoulu / peruskoulu 34 Lukio / ylioppilastutkinto 1 Kouluasteen ammatillinen tutkinto 23 Opistoasteen ammatillinen tutkinto 28 Yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu 12 Muu 1 n= Prosenttia Kuvio 4. Vastaajien koulutustausta 2.3 Yrityksen taustatiedot Yrityksen juridinen muoto Juridiselta muodoltaan 41 % yrityksistä oli osakeyhtiötä, 36 % toiminimiä ja 18 % kommandiittiyhtiöitä (Kuvio 5).

17 17 VASTAAJIEN YRITYKSEN JURIDINEN MUOTO Osakeyhtiö 41 Toiminimi 36 Kommandiittiyhtiö 18 Avoin yhtiö 5 Osuuskunta 1 n= Prosenttia Kuvio 5. Yritysten juridinen muoto Yrityksen toimiala Vastanneiden yritysten toimialajakauma käy ilmi kuviosta 6. Neljä suurinta toimialaryhmää olivat kauppa 21 %, rakentaminen 16 %, asiantuntijapalvelut 13 % ja kuljetusala 12 %. Noin 5 % vastaajista ilmoitti yrityksen toimivan useammalla kuin yhdellä toimialalla.

18 18 VASTAAJIEN YRITYKSEN TOIMIALA Kauppa (tukku- ja vähittäis) 21 Rakentaminen ja niihin liittyvät alueet 16 Asiantuntijapalvelut Kuljetusala Muut palvelut Metalli- ja koneteollisuus 8 Maa- ja metsätalous 7 Sosiaali- ja terveysala 5 Muu teollisuus Puu- ja huonekaluteollisuus 4 4 Majoitus- ja ravintola-ala Elintarviketeollisuus ICT-ala Muu ala n=644 Kuvio 6. Yritysten keskeisin toimiala Prosenttia Jatkotarkasteluja varten toimiala-muuttuja luokiteltiin uudelleen isompiin ryhmiin: kauppa, rakentaminen, palvelut ja teollisuus. Tällä luokittelulla vastanneet yritykset jakautuivat seuraavasti: 47 % palvelut, 22 % kauppa, 19 % teollisuus ja 17 % rakentaminen Yrityksen koko Vastanneista yrityksistä 44 % oli yhden henkilön yrityksiä, kolmannes 2 4 henkilön yrityksiä ja noin neljännes viiden tai useamman henkilön yrityksiä (Kuvio 7).

19 19 YRITYKSEN KOKO Prosenttia n= työntekijä 2-4 työntekijää 5-10 työntekijää Yli 10 työntekijää Kuvio 7. Yrityksen koko (= työllistämät kokopäiväiset henkilöt) Yrityksen kotipaikkakunta Yhteensä vastaajia oli 38 eri paikkakunnalta. Eniten edustettuja kuntia olivat Seinäjoki (96 vastaajaa), Ilmajoki (42), Lapua (40), Kurikka (39), Alavus (38) ja Kauhajoki (37) (Liite 2, taulukko 1). Jatkotarkastelussa yritykset jaettiin kotipaikkakunnan mukaan seutukuntiin. Tämä jakauma käy ilmi kuviosta 8.

20 20 YRITYKSEN TÄMÄNHETKINEN KOTIPAIKKAKUNTA SEUTUKUNNITTAIN Seinäjoen seutu 37 Suupohja 15 Härmänmaa 14 Kuusiokunnat 13 Järviseutu 8 Kyrönmaa 8 Suupohjan rannikkoseutu 3 Muu Suomi / useita paikkakuntia n= Prosenttia Kuvio 8. Vastaajien yritysten tämän hetkinen kotipaikkakunta seutukunnittain esitettynä. 2.4 Yrityksen tulevaisuuden näkymät Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa Vastaajia pyydettiin pohtimaan yrityksen tulevaisuutta ja merkitsemään kysymyksen vaihtoehdoista vastaajan yritystä koskevat tavoitteet tulevaisuudessa. Mikäli yrityksen tavoitteena oli kasvu, vastaajia pyydettiin ilmoittamaan yrityksen toiminnan osa-alue, jota he erityisesti pyrkivät kasvattamaan. Noin puolet vastaajista ilmoitti yhdeksi yrityksensä tavoitteeksi tulevaisuudessa toiminnan säilyttämisen nykyisellä tasolla. Kasvua piti yrityksen tavoitteena 39 % vastaajista ja yrityksen myyminen tai lopettaminen oli vastaavasti tavoitteena 24 %:lla vastaajista. Yrityksen toimintaa suunnittelee supistavansa 9 % vastaajista. Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia vuonna 1999 tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin voidaan todeta, että yrityksen myyntiä tai lopettamista suunnittelee tällä kerralla selvästi suurempi osa (p=). (Kuvio 9).

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Elina Varamäki Tutkimus- ja innovaatiojohtaja KTT, dosentti SeAMK Foorumi 12.3.2015 Omistajanvaihdosmaajoukkue SeAMKilla 15 vuoden kokemus omistajanvaihdostutkimuksista

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015 Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015 Tekijät Elina Varamäki, Juha Tall, Sanna Joensuu & Marja Katajavirta Julkaisija Suomen Yrittäjät PL 999,

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Rauno Kuha Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Taustaa Maaseudun ja maatalouden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti. Maapallon kasvava

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 01.12.2016 Sakari Ahola, Rita Asplund, Pekka Vanhala

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku

Kevään 2016 yhteishaku Kevään 2016 yhteishaku Yh Ammatilliseen koulutuksen hakuprosessi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta yhteishaku, erillishaku ja lisähaku. Yhteishaku, opintopolku.fi, 23.2. - 15.3.2016 peruskoulun päättäneet

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot