Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla"

Transkriptio

1 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Raportteja ja selvityksiä 29 Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

2 2 ESIPUHE Etelä-Pohjanmaa on ollut maassamme edelläkävijämaakunta omistajanvaihdosten edistämisessä. Vuonna 1999 maakunnassa toteutettiin ensimmäinen omistajanvaihdosbarometri ja sen pohjalta Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät käynnisti kehittämishankkeen Etelä-Pohjanmaan mallin luomiseksi omistajanvaihdosten edistämiseksi maakunnassa. Mallin tarkoitus oli kokoonjuosta aihealueen tiimoilta julkiset ja yksityiset edistäjät ja kehittäjät yhteen. Omistajanvaihdosfoorumi perustettiin koordinoimaan eri toimijoiden yhteistyötä. Tämän jälkeen lukuisia muita kehittämis- ja koulutushankkeita sekä omistajanvaihdostutkimuksia on toteutettu maakunnassa 2000-luvun alusta lähtien. Nyt käsillä olevan raportin tehtävänä on pysähtyä seitsemän vuoden aktiivisten toimenpiteiden jälkeen arvioimaan, mitä on saatu aikaiseksi ja mihin suuntaan edistämistoimia pitäisi jatkossa suunnata. Arvioinnin pohjaksi tehdään tässä yhteydessä useita osatutkimuksia, jotka suunnataan luopujille ja jatkajille sekä omistajanvaihdosten asiantuntijoille. Tämä tutkimushanke toteutetaan osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön hallinnoimaa Onnistunut omistajanvaihdos - lähineuvojaverkoston rakentaminen -hanketta. Hanke rahoitetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan TE-keskus / työvoimaosasto. Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet mukana Pentti Pääjärvi, pj. (PriceWaterhouseCoopers Oy), Johanna Latvala (Etelä-Pohjanmaan TE-keskus), Eliisa Rissanen (Etelä-Pohjanmaan TEkeskus), Seppo Paloheimo (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät), Juha Tall (Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät / Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyysohjelma), Asko Saarinen (Finnvera Oyj), Heli Seppelvirta (Etelä- Pohjanmaan liitto), Irma Jaakkola (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Kalevi Karjanlahti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Pirjo Ojanperä (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Pauliina Talvitie (Seinäjoen ammattikorkeakoulu), Erno Tornikoski (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja Elina Varamäki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu). Haluan lämpimästi kiittää tutkimushankkeen rahoittajaa, Etelä-Pohjanmaan TE-keskusta sen myöntämästä ESR-rahoituksesta hankkeen mahdollistamiseksi. Lisäksi haluan kiittää tutkimuksen kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneita yrityksiä ja yrittäjiä heidän uhraamastaan ajasta sekä arvokkaista mielipiteistä ja kokemuksista sekä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjäjärjestöä yhteistyöstä omistajanvaihdosbarometrin osalta. Lopuksi haluan kiittää kaikkia mukana olleita tutkijoita, jotka hienosti omista näkökulmistaan mahdollistivat tämän kokonaisuuden toteuttamisen. Seinäjoella Elina Varamäki Dosentti Tutkimuksen vastuullinen johtaja

3 3 TIIVISTELMÄ Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 29, 137 s. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on arvioida omistajanvaihdosteemaa, ilmiön käytännön toteutumista ja toteutuneita edistämishankkeita kuluvalla ohjelmakaudella sekä tuottaa strategisia eväitä siitä, mihin asioihin tämän teeman sisällä seuraavalla ohjelmakaudella pitäisi panostaa. Tutkimushanke toteutettiin neliosaisena. Barometri-osion päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen näkemys noin kymmenen vuoden sisällä luopumassa olevilla yrittäjille on oman yrityksensä jatkuvuudesta sen jälkeen, kun hän itse on jäämässä eläkkeelle. Barometri-kyselyyn vastasi kaikkiaan 656 yrittäjää. Barometrin tärkeimpään kysymykseen koskien yrityksen jatkuvuutta 32 % suunnitteli myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle, 30 % arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan ja 25 % suunnittelee sukupolvenvaihdosta perheen sisällä. Omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta jatkajiksi jo tulleille suunnatun toisen osion päätavoitteena on selvittää, miten omistajanvaihdos jälkikäteen tarkasteltuna onnistui sekä miten jatkajat ovat kehittäneet liiketoimintaa omistajanvaihdoksen jälkeen. Tämä osatutkimus toteutettiin laadullisina teemahaastatteluina kahdellekymmenelle jatkajalle. Keskeisimpänä tuloksena voidaan todeta, että suurimmassa osassa sukupolvenvaihdos tai omistajanvaihdos oli onnistunut erittäin hyvin ja prosessit oli viety läpi esimerkinomaisesti. Merkittävää on myös se, että yritykset olivat kehittyneet ja kasvaneet merkittävällä tavalla vaihdoksen jälkeen. Kolmannen osahankkeen tavoitteena on esitutkimuksenomaisesti yrittää ymmärtää niitä tuntemuksia, joita luopuva yrittäjä kokee siirtäessään liiketoiminnan eteenpäin joko omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tämä osatutkimus toteutettiin myös laadullisina teemahaastatteluina kuudelle yritystoiminnasta omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen kautta luopuneelle yrittäjälle. Neljännen osahankkeen tavoitteena on arvioida menneen EU-ohjelmakauden aikana toteutettuja omistajanvaihdoshankkeita Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sekä tuottaa eväitä uudelle ohjelmakaudelle omistajanvaihdosten edistämishankkeiden tarpeellisuudesta ja mahdollisesta uudelleensuuntaamisesta. Arvioinnissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Arviointiaineistoa kerättiin neljältä kohderyhmältä: (1) hankkeiden rahoittajilta, (2) hankkeiden vetäjiltä, (3) omistajanvaihdosten asiantuntijoilta sekä (4) hankkeisiin osallistuneilta asiakasyrityksiltä ja asiantuntijoilta. Arviointi osoittaa, että tulokset tähänastisesta edistämistoiminnasta ovat hyviä ja omistajanvaihdososaaminen on noussut maakunnassa huimasti. Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää. Raportissa annetaan toimenpidesuosituksia omistajanvaihdosten tulevaa edistämistä silmällä pitäen. Avainsanat: omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, pk-yritys, edistäminen, arviointi Yhteystiedot: Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö Koulukatu 41, Seinäjoki

4 4 ABSTRACT Elina Varamäki (ed.) Business Transfer Perspectives and Promotion of the Continuation of Enterprises in South Ostrobothnia. Publications of Seinäjoki University of Applied Sciences B. Reports 29, 137 p. The main objective of this study is to assess the issue of business transfer, the practical realization of the phenomenon and the promotion projects implemented during the ongoing programme period as well as to provide strategic advice as to what issues should be focused on in relation to this theme during the next programme period. The research project was carried out in four parts. The main goal of the Barometer section was to produce knowledge about the views of entrepreneurs planning to retire within some ten years on the continuation of their companies after they have retired. The Barometer inquiry was replied by a total of 656 entrepreneurs. Regarding the most important question of the Barometer, concerning the continuation of the company, 32 per cent were planning to sell the company to outsiders, 30 per cent estimated the operations of the company to cease completely, and 25 per cent were planning succession inside the family. The main objective of the second section, directed at those who had already become successors through business transfer or succession, was to study retrospectively how the business transfer had succeeded and how the successors had developed the business activities after the business transfer. This substudy was carried out as qualitative theme interviews with twenty successors. The key result is that in most cases the succession or business transfer had succeeded very well, and the processes had been followed through in an exemplary way. What is also important is that the companies had developed and grown significantly after the change. The aim of the third subproject, a pilot study, was to attempt to understand the feelings a retiring entrepreneur has when passing on his business activities, either through business transfer or succession. This substudy was also implemented as qualitative theme interviews with six entrepreneurs who had given up their business through business transfer or succession. The aim of the fourth subproject is to assess the business transfer projects implemented in the Region of South Ostrobothnia during the EU Programme Period , as well as to produce information about the importance and possible redirection of business transfer promotion projects for the new Programme Period. Both quantitative and qualitative methods were utilised in the assessment. Material for assessment was gathered from four target groups: (1) the financiers of the projects, (2) the people in charge of the projects, (3) experts in business transfers, as well as (4) client companies and experts who had participated in the projects. The assessment shows that the results from the promotion activities pursued so far are good and know-how relating to business transfers has improved considerably in the region. Yet, there is still a lot to develop. The report includes recommendations for measures for the future promotion of business transfers. Key words: business transfer, succession, SME, promotion, evaluation Contact information: Elina Varamäki Seinäjoki University of Applied Sciences, Business School Koulukatu 41, Seinäjoki

5 5 SISÄLLYS ESIPUHE TIIVISTELMÄ ABSTRACT KUVIOT 4 TAULUKOT 5 1 JOHDANTO 9 2 OMISTAJANVAIHDOSBAROMETRI LUOPUVILLE YRITTÄJILLE 10 Elina Varamäki, Marja Lautamaja & Erno Tornikoski 2.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät Yrittäjän taustatiedot Vastaajan ikä ja sukupuoli Toimiminen yrittäjänä Vastaajien koulutustausta Yrityksen taustatiedot Yrityksen juridinen muoto Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen kotipaikkakunta Yrityksen tulevaisuuden näkymät Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa Investointiaikomukset tulevaisuudessa Yrityksen kehittämisen painopisteet tällä hetkellä Yrityksen jatkajakysymys Yrityksen tulevaisuus nykyisen yrittäjän luovuttua päävastuusta Yrityksen jatkaja Jatkajan perehtyminen yrityksen osa-alueisiin Jatkajan osaamislähteet Yrityksen jatkajan etsiminen Yrityksen omistajanvaihdoksen haasteet Yrittäjien omat toiveet jatkamisen suhteen Tiedon saanti omistajanvaihdoksessa Luopujien eläketurva Luopujan rooli omistajanvaihdoksen jälkeen Yhteenveto omistajanvaihdosbarometrin tuloksista 3 JATKAJIEN KOKEMUKSET OMISTAJANVAIHDOKSEN ONNISTUMISESTA 55 Elina Varamäki, Kirsti Sorama, Pauliina Talvitie & Matleena Saarakkala 3.1 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusmenetelmä Haastateltavien valinta ja taustatietoa haastateltavista Aineiston analyysi Aineiston luotettavuus 58

6 6 3.2 Aikaisempaa tutkimustietoa sukupolven- ja omistajanvaihdosten onnistumisen edellytyksistä Sukupolvenvaihdokset Jatkajien tausta ja motivaatio Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto Luopujien rooli sukupolvenvaihdoksen jälkeen Asiantuntijoiden rooli sukupolvenvaihdoksessa Yrityksen kehittäminen sukupolvenvaihdoksen jälkeen Sukupolvenvaihdosten onnistuminen jälkikäteen tarkasteltuna Yhteenveto sukupolvenvaihdostapauksista Omistajanvaihdokset Jatkajien tausta ja löytyminen Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto Luopujien rooli omistajanvaihdoksessa Asiantuntijoiden rooli omistajanvaihdoksessa Yrityksen kehittäminen omistajanvaihdoksen jälkeen Omistajanvaihdosten onnistuminen jälkikäteen tarkasteltuna Sukupolven- ja omistajanvaihdostapauksen vertailu Jatkajan motivaatio Yrityksen arvo, rahoitus ja verotuskohtelu Muut onnistumiseen vaikuttavat tekijät 87 4 OMISTAJAVAIHDOS LUOPUJAN NÄKÖKULMASTA 88 Piia Tulisalo 4.1 Tutkimuksen toteuttaminen 4.2 Tutkimuksen lähtötilanne 4.3 Luopujien esiin nostamat teemat 4.4 Loppupäätelmät 5 OMISTAJANVAIHDOSHANKKEIDEN EVALUOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA Erkki Petäjä, Elina Varamäki & Kirsti Sorama 5.1 Arvioinnin toteuttaminen 5.2 Maakunnassa toteutetut omistajanvaihdoshankkeet 5.3 Omistajanvaihdoshankkeisiin osallistuneiden näkemykset Hankkeiden ja hankeorganisaatioiden tunnettuus Edistämistoimenpiteiden vaikuttavuus hankkeisiin osallistuneiden mielestä Tulevaisuuden edistämistarpeet hankkeisiin osallistuneiden mielestä 5.4 Omistajanvaihdoshankkeiden vetäjien näkemykset 5.5 Omistajanvaihdoshankkeiden rahoittajien näkemykset 5.6 Omistajanvaihdoshankkeiden asiantuntijoiden näkemykset 5.7 Yhteenveto eri toimijoiden haastatteluista 5.8 Toimenpide-ehdotukset omistajanvaihdosten edistämiseksi tulevaisuudessa LÄHTEET 100 LIITTEET 103

7 7 Liite 1. Saate ja kysymyslomake. 104 Liite 2. Omistajanvaihdosbarometrin taulukoita. 107 Liite 3. Teemahaastattelulomake jatkajalle. 108 Liite 4. Teemahaastattelulomake luopujille. Liite 5. Teemahaastattelulomake omistajanvaihdosten rahoittajille. Liite 6. Teemahaastattelulomake omistajanvaihdosten hankevetäjille. Liite 7. Teemahaastattelulomake omistajanvaihdosten asiantuntijoille. Liite 8. Haastattelulomake hankkeisiin osallistuneille. Liite 9. Hankeosallistujien mielipiteitä hankkeista.

8 8 KUVIOT Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma. 11 Kuvio 2. Vastaajien sukupuolijakauma. 11 Kuvio 3. Vastaajien yrittäjyysvuodet. 12 Kuvio 4. Vastaajien koulutustausta. 13 Kuvio 5. Yritysten juridinen muoto. 14 Kuvio 6. Yritysten keskeisin toimiala. 15 Kuvio 7. Yrityksen koko. 16 Kuvio 8. Vastaajien yritysten tämän hetkinen kotipaikkakunta seutukunnittain esitettynä. 17 Kuvio 9. Vastaajien yritysten tavoitteet tulevaisuudessa vuosien 1999 ja 2006 tutkimuksissa. 18 Kuvio 10. Yritysten tavoitteena kasvu, tärkein kasvun osa-alue. 19 Kuvio 11. Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa suhteessa yrityksen tulevaisuuteen sen jälkeen, kun vastaaja luopuu päävastuusta yrityksessä. 21 Kuvio 12. Yritysten investointiaikomukset seuraavan kahden vuoden aikana. 21 Kuvio 13. Kuvio 14. Kuvio 15. Kuvio 16. Vastaajien yritysten kehittämisen painopisteet tällä hetkellä keskiarvoin esitettynä. 22 Yrityksen toiminnan kehittämisen painopisteet tällä hetkellä keskiarvoin esitettynä eri kokoisissa yrityksissä. 23 Yrityksen toiminnan kehittämisen painopisteet tällä hetkellä keskiarvoin esitettynä yrityksen eri tulevaisuuden suunnitelmien suhteen. 24 Yritysten tulevaisuus sen jälkeen, kun nykyinen yrittäjä itse luopuu päävastuusta yrityksessään vuosien 1999, 2001, 2003 ja 2006 tutkimuksissa. 27 Kuvio 17. Yrityksen toimialan yhteys yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. 28 Kuvio 18. Ovatko vastaajat miettineet yrityksensä jatkajakysymystä? 30 Kuvio 19. Onko vastaajilla yrityksen jatkaja jo tiedossa? 31 Kuvio 20. Kuka on yrityksen jatkaja. 31 Kuvio 21. Yrittäjien arviot tiedossa olevan jatkajan perehtyneisyydestä yrityksen toiminnan osa-alueisiin. 33 Kuvio 22. Jatkajan iän vaikutus jatkajan perehtyneisyyteen koskien yrityksen toiminnan eri osa-alueita. 34 Kuvio 23. Yrityksen koon vaikutus jatkajan perehtyneisyyteen koskien yrityksen toiminnan eri osa-alueita. 35 Kuvio 24. Niiden vastaajien, joilla jatkaja on tiedossa, arviot kysymykseen mistä jatkaja on hankkinut osaamisensa. 36 Kuvio 25. Jos jatkajaa ei vielä ole tiedossa, kuinka aktiivisesti vastaajat ovat etsineet jatkajaa. 37 Kuvio 26. Mikäli vastaajat ovat etsineet jatkajaa, mitä keinoja he ovat käyttäneet. 38 Kuvio 27. Vastaajien kokemat suurimmat ongelmat omistajanvaihdoksessa. 39 Kuvio 28. Ajankohta, jolloin vastaajat arvioivat luopuvansa päävastuusta yrityksessä. 40 Kuvio 29. Vanhempien suhtautuminen tulevaan omistuksen siirtoon. 41 Kuvio 30. Vastaajien omat toiveet lasten ja yrityksen jatkamisen suhteen. 42 Kuvio 31. Yrityksen tulevaisuus vastaajan luovuttua päävastuusta yrityksessä suhteessa vastaajan toiveisiin lasten ja yrityksen suhteen. 43

9 9 Kuvio 32. Kuinka aktiivisesti yrittäjät ovat keskustelleet lastensa kanssa yrityksen tulevaisuudesta sekä kuinka aktiivisesti vastaajat ovat keskustelleet lasten roolista yrityksessä sen jälkeen, kun vastaaja luopunut päävastuusta yrityksessä. 45 Kuvio 33. Keskeisin syy, miksi kukaan vastaajan lapsista ei jatka yritystoimintaa vuoden 1999 ja 2006 tutkimuksissa. 46 Kuvio 34. Ovatko vastaajat saaneet tietoa omistajanvaihdoksesta. 47 Kuvio 35. Vastaajien arvioimat kolme tärkeintä tiedonvälityskanavaa, minkä kautta he ovat saaneet tietoa omistajanvaihdoksesta. 48 Kuvio 36. Vastaajien arvioima omistajanvaihdosprosessin kesto, sen jälkeen kun omistajanvaihdos on käynnistetty. 49 Kuvio 37. Vastaajien arvio asiantuntijapalkkioiden kokonaiskustannuksista omistajanvaihdoksen yhteydessä. 50 Kuvio 38. Millaisena vastaajat pitävät lakisääteistä eläketurvaansa? 50 Kuvio 39. Millaiseksi vastaajat arvioivat todennäköisimmän roolinsa yrityksessä sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen myynnin jälkeen. 51 Kuvio 40. Ovatko vastaajat kiinnostuneita toimimaan jonkun muun yrityksen hallituksessa tai asiantuntijaroolissa omistajanvaihdoksen jälkeen. 52 Kuvio 41. Prosessimalli: osaamisen ja johtajuuden siirtymisestä sukupolvenvaihdoksessa. 61 Kuvio 42. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten onnistumisen elementtien painottuminen sukupolven- ja muissa omistajanvaihdostilanteissa. 63 Kuvio 43. Luopujan ja jatkajan roolien muutos sukupolvenvaihdoksessa. 74 Kuvio 44. Yrittäjien tilanne omistajanvaihdoksen tai sen suunnittelun osalta. Kuvio 45. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus kaikkien vastaajien keskuudessa. Kuvio 46. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus vastanneiden yrittäjien keskuudessa. Kuvio 47. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus vastanneiden asiantuntijoiden keskuudessa. Kuvio 48. Omistajanvaihdoksia edistävien hankkeiden ja toimenpiteiden autettu tunnettuus. Kuvio 49. Innovaatiojärjestelmän osa-alueet.

10 10 TAULUKOT Taulukko 1. Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa taustamuuttujittain tarkasteltuna. 20 Taulukko 2. Kehittämistoimien painopisteet ja omistajavaihdoksen ajankohtaisuus. 25 Taulukko 3. Kehittämistoimien painopisteet suhteessa taloudelliseen hyötyyn. 25 Taulukko 4. Yrittäjän ja yrityksen taustatekijöiden yhteys yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. 29 Taulukko 5. Yritysten jatkuvuus seutukunnittain. 30 Taulukko 6. Ajankohta, jolloin vastaajat arvioivat luopuvansa päävastuusta yrityksessä vuoden 2001, 2003 ja 2006 omistajanvaihdostutkimuksissa. 40 Taulukko 7. Taustatekijöiden vaikutus yrittäjävanhempien omiin toiveisiin. 44 Taulukko 8. Vanhempien toiveiden vaikutus lasten kanssa käytyjen keskustelujen aktiivisuuteen. 46 Taulukko 9. Omistajanvaihdosprosessin arvioitu kesto vuosien 2001, 2003 ja 2006 tutkimuksissa. 49 Taulukko 10. Sukupolvenvaihdoksen läpikäyneiden yritysten taustatiedot. 56 Taulukko 11. Omistajanvaihdoksen läpikäyneiden yritysten taustatiedot 57 Taulukko12. Keskeiset erot omistajan- ja sukupolvenvaihdoksen välillä. 59 Taulukko 13. Yritysten sukupolven- tai omistajanvaihdosten onnistumisen elementit tärkeysjärjestyksessä 62 Taulukko 14. Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto sukupolvenvaihdoksissa 68 Taulukko 15. Omistuksen, osaamisen ja liikkeenjohdollisen vastuun siirto omistajanvaihdoksissa 78 Taulukko 16. Yhteenveto omistajanvaihdoshankkeiden tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista. Taulukko 17. Omistajanvaihdoksen edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden spontaani tunnettuus vastaajien keskuudessa. Taulukko 18. Omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteitä tekevien organisaatioiden autettu tunnettuus vastanneiden yrittäjien ja asiantuntijoiden keskuudessa. Taulukko 19. Omistajanvaihdoksia edistävien hankkeiden ja toimenpiteiden spontaani tunnettuus. Taulukko 20. Omistajanvaihdosten kehittämistoimenpiteiden vaikutukset. Taulukko 21. Ehdotukset omistajanvaihdosten edistämistoimenpiteiksi.

11 11 1 JOHDANTO Euroopan komission (2006) arvioiden mukaan joka kolmas eurooppalainen yrittäjä luopuu yrityksestään seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa arviolta jopa yritystä, joissa on noin 2,8 miljoonaa työpaikkaa, joudutaan luovuttamaan uudelle omistajalle. Suomen kohdalla tämä merkitsee noin yrityksen luovutusta jatkajille samana aikana. Kasvava trendi on myös se, että yhä useampi luovutettava yritys päätyy luopuvan yrittäjän perheen ulkopuolisen omistukseen. Yksi onnistuneen omistajavaihdoksen edellytyksistä on luopujan asenne ja valmistautuminen oman roolinsa ja identiteettinsä muuttumiseen luopumisen yhteydessä. Luopujan kyvyttömyys päästää irti yrityksestään on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi esteeksi onnistuneelle omistajavaihdokselle (Sharma et al 2001). Myös omistajavaihdoksen suunnittelemattomuus on yksi syy pieleen menneissä omistajavaihdoksissa (Mandl 2004). Keskeinen viesti näyttäisikin olevan, että omistajavaihdosprosessi tulisi aloittaa hyvissä ajoin ennen itse omistajavaihdostapahtumaa. Esimerkiksi Euroopan komissio (2002) suosittelee, että omistajavaihdosvalmistelut tulisi aloittaa 5-10 vuotta ennen varsinaista omistajavaihdosta. Tätä tukemaan Risak ja Nagy (1999) ovat havainnoineet, että omistajavaihdoksen suunnittelun pituudella ja omistajavaihdoksen onnistumisella on positiivinen suhde (ks. myös CPA 2004). Nämä edellä esille tuodut näkökohdat tukevat tämän hankkeen näkemystä siitä, että omistajavaihdosasiaan tulee jatkossakin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ikääntymässä olevia yrittäjiä kohtaan tulisi lisäksi suunnata toimenpiteitä, joiden avulla omistajavaihdosprosesseja käynnistettäisiin tarpeeksi ajoissa onnistuneen vaihdoksen toteuttamiseksi. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on arvioida omistajanvaihdosteemaa, ilmiön käytännön toteutumista ja toteutuneita edistämishankkeita kuluvalla ohjelmakaudella sekä tuottaa strategisia eväitä siitä, mihin asioihin tämän teeman sisällä seuraavalla ohjelmakaudella pitäisi panostaa. Liiketoiminnan jatkuvuus on nimetty Etelä-Pohjanmaan yrittäjyysohjelmankin yhdeksi painopistealueeksi Yrittäjyyden yhteistyösopimuksessa vuonna Tutkimushanke suoritetaan osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön hallinnoimaa Onnistunut omistajanvaihdos - lähineuvojaverkoston rakentaminen hanketta. Hanke rahoitetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan TE-keskus / työvoimaosasto. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa on myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, jonka jäsenkuntaan aiemmatkin omistajanvaihdosbarometrit on suunnattu. Tutkimushanke toteutetaan neliosaisena, ja se koostuu seuraavista osatutkimuksista: (1) omistajanvaihdosbarometri luopumassa oleville yrittäjille, (2) omistajanvaihdosten jälkiseuranta yritystoimintaa jatkaneille, (3) omistajanvaihdos luopujan näkökulmasta sekä (4) toteutettujen hankkeiden arviointi. Omistajanvaihdosbarometri on toteutettu Etelä-Pohjanmaalla aiemmin kolme kertaa vuosina 1999, 2001 ja 2003 yli 50-vuotiaille yrittäjille (Varamäki 1999; Omistajanvaihdostutkimus 2001; Koitto 2004). Barometrin päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen näkemys noin kymmenen vuoden sisällä luopumassa olevilla yrittäjille on oman yrityksensä jatkuvuudesta sen jälkeen, kun hän itse on jäämässä eläkkeelle. Barometrin alatavoitteina on selvittää ylipäänsä yritysten tulevaisuuden näkymiä ja kehittämisen painopisteitä, yritysten ja jatkajien valmistautumista tuleviin omistajanvaihdoksiin, mitä asioita yrittäjät pitävät haasteellisimpana tulevassa omistajanvaihdoksessa, mistä asioista he kaipaavat lisää tietoa ja miten luopujat näkevät oman roolinsa yrityksestä luopumisen jälkeen.

12 12 Omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta jatkajiksi jo tulleille suunnatun toisen osion päätavoitteena on selvittää, miten omistajanvaihdos jälkikäteen tarkasteltuna onnistui sekä miten jatkajat ovat kehittäneet liiketoimintaa omistajanvaihdoksen jälkeen. Tämä osatutkimus toteutetaan laadullisina teemahaastatteluina kahdellekymmenelle jatkajalle. Kolmannen osahankkeen tavoitteena on esitutkimuksenomaisesti yrittää ymmärtää niitä tuntemuksia, joita luopuva yrittäjä kokee siirtäessään liiketoiminnan eteenpäin joko omistajanvaihdoksen tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tämä osatutkimus toteutetaan myös laadullisina teemahaastatteluina kuudelle yritystoiminnasta omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen kautta luopuneelle yrittäjälle. Neljännen osahankkeen tavoitteena on arvioida menneen EU-ohjelmakauden aikana toteutettuja omistajanvaihdoshankkeita Etelä-Pohjanmaan maakunnassa sekä tuottaa eväitä uudelle ohjelmakaudelle omistajanvaihdosten edistämishankkeiden tarpeellisuudesta ja mahdollisesta uudelleensuuntaamisesta. Arvioinnissa hyödynnettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Arviointiaineistoa kerättiin neljältä kohderyhmältä: (1) hankkeiden rahoittajilta, (2) hankkeiden vetäjiltä, (3) omistajanvaihdosten asiantuntijoilta sekä (4) hankkeisiin osallistuneilta asiakasyrityksiltä ja asiantuntijoilta.

13 13 2 OMISTAJANVAIHDOSBAROMETRI LUOPUVILLE YRITTÄJILLE Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marja Lautamaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Erno Tornikoski, Seinäjoen ammattikorkeakoulu / EM Lyon, Ranska Tämän omistajanvaihdosbarometriosuuden päätavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen näkemys noin kymmenen vuoden sisällä luopumassa olevilla yrittäjillä on oman yrityksensä jatkuvuudesta sen jälkeen, kun hän itse on jäämässä eläkkeelle. Barometrin alatavoitteina on selvittää ylipäänsä yritysten tulevaisuuden näkymiä ja kehittämisen painopisteitä, yritysten ja jatkajien valmistautumista tuleviin omistajanvaihdoksiin, mitä asioita yrittäjät pitävät haasteellisimpana tulevassa omistajanvaihdoksessa, mistä asioista he kaipaavat lisää tietoa ja miten luopujat näkevät oman roolinsa yrityksestä luopumisen jälkeen. 2.1 Tutkimusaineisto ja menetelmät Tutkimusaineisto kerättiin kirjekyselyllä lähettämällä kyselylomake kaikille Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n yli 50-vuotiaille jäsenille, joita yhdistyksen rekisterissä oli syyskuussa 2006 yhteensä kpl. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus halutessaan vastata kyselyyn internet-lomakkeella. Ensimmäinen tutkimuksellinen huomio liittyy aineiston koon kasvuun edellisestä tutkimuskerrasta. Vuonna 2003 yli 50-vuotiaita yrittäjiä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenrekisterissä oli 1 670, eli yli 50-vuotiaiden osuus on kasvanut peräti 45 % kolmessa vuodessa. Lomakkeita palautui postitse yhteensä 646 kpl ja internet-lomakkeeseen vastasi 10 yrittäjää, näin vastausprosentiksi muodostui 27 %. Varsinaisesta tutkimusaineistosta jätettiin huomioimatta yhdeksän lomaketta, koska vastaaja oli alle 50-vuotias (6 kpl) tai oli jo lopettanut yritystoiminnan (3 kpl). Lopullinen tutkimusaineisto koostui yhteensä 647 yli 50-vuotiaan yrittäjän vastauksista kyselyyn. Tutkimusaineisto on käsitelty tilastollisesti SPSS for Windows ohjelmistolla. Tutkimustuloksia on käsitelty kysymyslomakkeen teemojen mukaisesti lähinnä suorina jakaumina sekä ristiintaulukoituna eri tekijöiden välisen yhteyden selvittämiseksi. Tilastollisten testien (x²riippumattomuustesti, varianssianalyysi, t-testi) avulla selvitettiin eri tekijöiden välisiä tilastollisia merkitsevyyksiä (p). Tilastollisesti merkitsevistä eroavien muuttujien yhteydessä on esitetty p-arvo tai käytetty seuraavia symboleja: *** p 0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevä, ** 0,001 < p 0,01 tilastollisesti merkitsevä, * 0,01 < p 0,05 tilastollisesti melkein merkitsevä. Lisäksi tutkimustuloksia on verrattu soveltuvin osin vuosina 1999, 2001 ja 2003 tehtyihin vastaaviin selvityksiin. Kyselylomake on kokonaisuudessaan nähtävillä liitteessä 1. Kysymyslomakkeen teemat olivat: A. Vastaajan ja yrityksen taustatiedot B. Yrityksen tulevaisuuden näkymät C. Tiedon hankinta omistajanvaihdoksiin liittyen D. Eläketurva E. Luopujan rooli omistajanvaihdoksen jälkeen.

14 Yrittäjän taustatiedot Vastaajan ikä ja sukupuoli Vastaajien ikä vaihteli 50 -vuotta täyttäneistä 80 ikävuoteen. Keskimäärin vastaajat olivat iältään lähes 57 -vuotiaita. Vastaajista 44 % oli vuotiaita, ikäluokkaan vuotta sijoittui 37 % vastaajista ja yli 60 -vuotiaita oli noin viidennes vastaajista (Kuvio 1). 50 VASTAAJAN IKÄJAKAUMA Prosenttia vuotta vuotta vuotta Yli 65 vuotta n=645 Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma. Yli kolmeneljännestä vastaajista oli miehiä ja vastaavasti noin neljännes naisia (Kuvio 2). VASTAAJAN SUKUPUOLI Mies 77 % Nainen 23 % Kuvio 2. Vastaajien sukupuolijakauma.

15 Toimiminen yrittäjänä Vastaajat olivat toimineet yrittäjänä tutkimushetkellä 1 62 vuotta keskimääräisen yrittäjäiän ollessa 23 vuotta. Yli 30 vuotta yrittäjänä oli toiminut 21 % vastaajista (Kuvio 3). 50 TOIMIMINEN YRITTÄJÄNÄ 40 Prosenttia vuotta vuotta vuotta vuotta Yli 40 vuotta n=638 Kuvio 3. Vastaajien yrittäjyysvuodet Vastaajien koulutustausta Kolmannes vastaajista ilmoitti koulutustaustakseen kansakoulun/keskikoulun tai peruskoulun. Kouluasteen ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 23 % ja opistoasteen ammatillisen tutkinnon 28 % vastaajista. Yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun käyneitä koulutustaustaltaan oli 12 % vastaajista (Kuvio 4).

16 16 VASTAAJIEN KOULUTUSTAUSTA Kansakoulu / keskikoulu / peruskoulu 34 Lukio / ylioppilastutkinto 1 Kouluasteen ammatillinen tutkinto 23 Opistoasteen ammatillinen tutkinto 28 Yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu 12 Muu 1 n= Prosenttia Kuvio 4. Vastaajien koulutustausta 2.3 Yrityksen taustatiedot Yrityksen juridinen muoto Juridiselta muodoltaan 41 % yrityksistä oli osakeyhtiötä, 36 % toiminimiä ja 18 % kommandiittiyhtiöitä (Kuvio 5).

17 17 VASTAAJIEN YRITYKSEN JURIDINEN MUOTO Osakeyhtiö 41 Toiminimi 36 Kommandiittiyhtiö 18 Avoin yhtiö 5 Osuuskunta 1 n= Prosenttia Kuvio 5. Yritysten juridinen muoto Yrityksen toimiala Vastanneiden yritysten toimialajakauma käy ilmi kuviosta 6. Neljä suurinta toimialaryhmää olivat kauppa 21 %, rakentaminen 16 %, asiantuntijapalvelut 13 % ja kuljetusala 12 %. Noin 5 % vastaajista ilmoitti yrityksen toimivan useammalla kuin yhdellä toimialalla.

18 18 VASTAAJIEN YRITYKSEN TOIMIALA Kauppa (tukku- ja vähittäis) 21 Rakentaminen ja niihin liittyvät alueet 16 Asiantuntijapalvelut Kuljetusala Muut palvelut Metalli- ja koneteollisuus 8 Maa- ja metsätalous 7 Sosiaali- ja terveysala 5 Muu teollisuus Puu- ja huonekaluteollisuus 4 4 Majoitus- ja ravintola-ala Elintarviketeollisuus ICT-ala Muu ala n=644 Kuvio 6. Yritysten keskeisin toimiala Prosenttia Jatkotarkasteluja varten toimiala-muuttuja luokiteltiin uudelleen isompiin ryhmiin: kauppa, rakentaminen, palvelut ja teollisuus. Tällä luokittelulla vastanneet yritykset jakautuivat seuraavasti: 47 % palvelut, 22 % kauppa, 19 % teollisuus ja 17 % rakentaminen Yrityksen koko Vastanneista yrityksistä 44 % oli yhden henkilön yrityksiä, kolmannes 2 4 henkilön yrityksiä ja noin neljännes viiden tai useamman henkilön yrityksiä (Kuvio 7).

19 19 YRITYKSEN KOKO Prosenttia n= työntekijä 2-4 työntekijää 5-10 työntekijää Yli 10 työntekijää Kuvio 7. Yrityksen koko (= työllistämät kokopäiväiset henkilöt) Yrityksen kotipaikkakunta Yhteensä vastaajia oli 38 eri paikkakunnalta. Eniten edustettuja kuntia olivat Seinäjoki (96 vastaajaa), Ilmajoki (42), Lapua (40), Kurikka (39), Alavus (38) ja Kauhajoki (37) (Liite 2, taulukko 1). Jatkotarkastelussa yritykset jaettiin kotipaikkakunnan mukaan seutukuntiin. Tämä jakauma käy ilmi kuviosta 8.

20 20 YRITYKSEN TÄMÄNHETKINEN KOTIPAIKKAKUNTA SEUTUKUNNITTAIN Seinäjoen seutu 37 Suupohja 15 Härmänmaa 14 Kuusiokunnat 13 Järviseutu 8 Kyrönmaa 8 Suupohjan rannikkoseutu 3 Muu Suomi / useita paikkakuntia n= Prosenttia Kuvio 8. Vastaajien yritysten tämän hetkinen kotipaikkakunta seutukunnittain esitettynä. 2.4 Yrityksen tulevaisuuden näkymät Yrityksen tavoitteet tulevaisuudessa Vastaajia pyydettiin pohtimaan yrityksen tulevaisuutta ja merkitsemään kysymyksen vaihtoehdoista vastaajan yritystä koskevat tavoitteet tulevaisuudessa. Mikäli yrityksen tavoitteena oli kasvu, vastaajia pyydettiin ilmoittamaan yrityksen toiminnan osa-alue, jota he erityisesti pyrkivät kasvattamaan. Noin puolet vastaajista ilmoitti yhdeksi yrityksensä tavoitteeksi tulevaisuudessa toiminnan säilyttämisen nykyisellä tasolla. Kasvua piti yrityksen tavoitteena 39 % vastaajista ja yrityksen myyminen tai lopettaminen oli vastaavasti tavoitteena 24 %:lla vastaajista. Yrityksen toimintaa suunnittelee supistavansa 9 % vastaajista. Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia vuonna 1999 tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin voidaan todeta, että yrityksen myyntiä tai lopettamista suunnittelee tällä kerralla selvästi suurempi osa (p=). (Kuvio 9).

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Elina Varamäki, Marja Lautamaja & Juha Tall. Etelä-Pohjanmaan omistajanvaihdosbarometri

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Elina Varamäki, Marja Lautamaja & Juha Tall. Etelä-Pohjanmaan omistajanvaihdosbarometri Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Elina Varamäki, Marja Lautamaja & Juha Tall Etelä-Pohjanmaan omistajanvaihdosbarometri 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. Omistajanvaihdosten. koordinointi. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen.

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. Omistajanvaihdosten. koordinointi. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen. MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Valtakunnallinen Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten omistajanvaihdosbarometri 2012

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1. Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.2008 Turun kauppakorkeakoulu ja TSE Entre Anne Kovalainen, Jarna Heinonen,

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tuloksia hoivayritysten lopettamisen syistä

Tuloksia hoivayritysten lopettamisen syistä ajankohtaisseminaari yksityisen sosiaali- ja terveysalan valvonnasta sekä yritystoiminnan haasteista ja esteistä 7.12.2010, Kuopio Tuloksia hoivayritysten lopettamisen syistä Selvityksen tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi

Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Tarja Heikkilä Usean selittävän muuttujan regressioanalyysi Yhden selittävän muuttujan regressioanalyysia on selvitetty kirjan luvussa 11, jonka esimerkissä18 muodostettiin lapsen syntymäpainolle lineaarinen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Elina Varamäki Tutkimus- ja innovaatiojohtaja KTT, dosentti SeAMK Foorumi 12.3.2015 Omistajanvaihdosmaajoukkue SeAMKilla 15 vuoden kokemus omistajanvaihdostutkimuksista

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015 Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2015 Tekijät Elina Varamäki, Juha Tall, Sanna Joensuu & Marja Katajavirta Julkaisija Suomen Yrittäjät PL 999,

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Perheyritysbarometri 2011 Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto SISÄLTÖ YHTEENVETO 3 1 RAHOITUS- JA TYÖLLISYYSKATSAUS 4 1.1

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri

Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Hannu Tuuri Kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Kyseessä on Suomen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa 1 Pirkanmaan Viestinvaihto palvelu maksuton Ikääntyville yrittäjille, jotka ovat luopumassa/myymässä

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjälounas Finlandiatalo 3..17 Taloustutkimus Oy Pasi Holm Julkaistavissa 3..17 klo 1 Kolme neljästä yrittäjäpalkitusta yrityksestä toimii

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Yksityissijoittajatutkimus

Yksityissijoittajatutkimus Yksityissijoittajatutkimus Helsingin kauppakorkeakoulu Veraventure Oy Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteutti Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohteena olivat

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070305 13:33:58 TYÖ 4561.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 1/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Kun viestikapula vaihtuu kuinka markkinat toimivat Suomessa? Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät

Kun viestikapula vaihtuu kuinka markkinat toimivat Suomessa? Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät Kun viestikapula vaihtuu kuinka markkinat toimivat Suomessa? Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät 5.9.2017 Alustuksen rakenne Alustaja esittäytyy Yritysmarkkinat pähkinänkuoressa -video Yrityskauppojen potentiaali

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

PARRA-AKATEMIA, Teuva 9.8.2008. Advisory Board Asiantuntijahallitus perheyrityksen tukena

PARRA-AKATEMIA, Teuva 9.8.2008. Advisory Board Asiantuntijahallitus perheyrityksen tukena PARRA-AKATEMIA, Teuva 9.8.2008 Advisory Board Asiantuntijahallitus perheyrityksen tukena Sisältö -Alustus eteläpohjalaisesta kasvuyrittäjyydestä sekä erilaisista asiantuntijamalleista: KTT, dosentti, yksikön

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä. PK johtaja Jyrki Hollmén

Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä. PK johtaja Jyrki Hollmén Oppisopimukset omistajanvaihdosten edistäjänä PK johtaja Jyrki Hollmén Työnantajayritysten toimintaympäristö 2 Työnantajayrittäjät ahtaalla Päättäjien myönteiset aikomukset eivät vielä näy työnantajayritysten

Lisätiedot

Ostajien näkemykset omistajanvaihdoksen toteuttamisesta ja onnistumisesta

Ostajien näkemykset omistajanvaihdoksen toteuttamisesta ja onnistumisesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall, Aapo Länsiluoto & Anmari Viljamaa Ostajien näkemykset omistajanvaihdoksen toteuttamisesta ja onnistumisesta Seinäjoen

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot