ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVIORAAMI VUODELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ PORVOON JOUKAHAISENTIE 5 OSAKKEIDEN MYYNTI VAHIJÄRVEN KOULU TILUSVAIHDON HYVÄKSYMINEN ASKOLAN KUNNAN JA MONNINKYLÄN NUORISOSEURAN VÄLILLÄ PÄIVÄKOTI SATEENKAAREN TIEN TAKIA 123 SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 124 KIRKONKYLÄN KUNNANVIRASTON ALUE/ ASEMAKAAVAN MUUTOS 125 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN MAASEUTUHALLINTOPALVELUIDEN HYVINKÄÄN TOIMIPISTEEN JATKOSTA 127 ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSOHJELMA SAUL JÄRVISELTÄ JÄÄNEIDEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN 129 OPPILASESITYS MAANPUOLUSTUSKURSSILLE LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / ESKO KURKI I 131 LAUSUNTO SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA / ESKO KURKI II

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 275

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 17:00-21:11 puheenjohtaja Vettenranta Jari 17:00-21:11 I-varapj Hämäläinen Seija 17:00-21:11 II-varapj Pusula Erkki 17:00-21:11 varajäsen Erik Franzen Hämäläinen Heli 17:00-21:11 jäsen Kurki Sanna 17:00-21:11 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-21:11 jäsen Honkasalo Riku 18:08-21:11 Kvalt pj Ollila Antti 17:00-20:13 Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu 17:00-21:11 Kvalt II-varapj POISSA Franzen Erik jäsen MUU Rautiainen Esko 17:00-21:11 kunnanjohtaja Saloranta Tuija 17:00-21:11 pöytäkirjanpitäjä Jahnsson Kari 17:00-19:19 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Vettenranta ja Seija Hämäläinen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 8. päivänä kesäkuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Jari Vettenranta Seija Hämäläinen Reija-Riikka Stenbäck 121 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 9. päivänä kesäkuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 115 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: ASIA 7: TALOUSARVIORAAMI VUODELLE päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KHALL 76 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös kalenterivuoden pituisesta tilikaudesta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 69 : n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys kunnanvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella. Toimintakertomuksessa on myös annettava tiedot kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta tilikaudella ja taloussuunnitelman sekä toimenpideohjelman riittävyydestä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Kunnanhallituksen on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Askolan kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 on ,29 euroa ylijäämäinen. Askolan kunnan taseen ylijäämä on vuoden 2014 tuloksen kirjauksen jälkeen ,71 euroa, asukasta kohden ylijäämä on 73,66 euroa. Esityslistan oheismateriaalina on Askolan kunnan alustava tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että - vuoden 2014 tulos ,29 euroa kirjataan taseen yli- ja alijäämätilille. Kunnanhallitus päättää - allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. - oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli asiantuntija kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: tarkastuslautakunta KHALL 116 Tarkastuslautakunta ASKOLAN TILINPÄÄTÖS 2014 Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kunnan tilinpäätös vuodelta 2014 ja se on esitelty lautakunnalle. Kunnanhallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta Tarkastuslautakunta Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että - vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja - tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tulos ,29 euroa kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämätilille. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan esityksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti valtuuston käsiteltäväksi. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 KHALL 117 Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU Tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida, ovatko valtuuston aset ta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kun ta kon sernis sa toteutuneet, ja antaa siitä valtuustolle arviointikertomus. Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2014 arviointikertomusta kokouk sis saan ja Tarkastuslautakunta jatkaa ar vioin tiker to muk sen valmistelua. Luonnos on lähetetty eri postina. Tarkastuslautakunta Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta - hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen, - lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja - esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vasti neet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suo si tuk sis ta kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syys kuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään loka kuun loppuun mennessä. Ehdotuksen mukaisesti. Liite 2 arviointikertomus. Kunnanhallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2014 tietoonsa saa te tuk si ja saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi tar kas tus lau takun nan esittämällä tavalla. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL 118 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tu lee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa to teu tu mi sesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaalina ovat raportit ajalta Kunnanhallitus merkitsee toimialojen valmistelemat talouden ja toiminnan ra por tit tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus antaa operatiiviselle johdolle ja toi mi aloil le ohjeeksi ryhtyä välittömästi sopeuttamaan kunnan taloutta siten, että kunnan palvelut ja talouskehitys säilyisivät vakaana myös tulevina vuo si na. Edelleen kunnanhallitus päättää saattaa edellä mainitut tiedoksi valtuustolle. Merkitään pöytäkirjaan, että Riku Honkasalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:07. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää kunnanhallitukselle talousarvioprosessin muut ta mis ta ns. raamibudjetoinniksi. Raamibudjetoinnissa kunnanhallitus mää rit te lee kuntastrategiaan perustuvan alustavan talousarviokehyksen. Raameissa määritellään toimialakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset reuna eh dot: - investointikehys ja poistotaso - uudishanke- ja korjausvelkainvestoinnit erikseen - käyttötalouden ja henkilöstökulujen tavoitetasot - oman toiminnan vaikutukset käyttötalouteen - ulkoa tulevat muutospaineet käyttötalouteen - verotulot ja valtionosuudet - velkaantuminen --- terve vuosikatetavoite (vähintään vuosipoistot kattava) Raami voidaan laatia: 1) Käyttämällä pohjana aikaisempia toteumia ja uusinta talousarviota/ ennus tei ta huomioiden yleisen taloustilanteen ja lainsäädännön vaikutukset. Pää pai no on menojen kasvun hillitsemisessä. 2) Määrittelemällä tulokehys ja sen perusteella menoraami, johon toimialat so vit ta vat omat menonsa. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi, hyväksyy laadittavaksi ja antaa ohjeeksi talousarvioraamit edellä kuvatulla tavalla. Raamien nu mee rinen taso määritellään myöhemmin tarkempien analyysien ollessa valmiit. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asian tun ti ja na tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: lautakunnat Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu KHALL 119 Valmistelija: kunnanjohtaja

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Niin sanottu talousarvioraami on kuntastrategiaan pohjautuva keskeinen talou den ja toiminnan suunnittelua ohjaava väline. Sen avulla asetetaan etukä teen tavoitetaso, jonka asettamalle tasolle lautakuntien tulee sopeuttaa tule vien vuosien suunnitelmansa (palvelutaso, toimintakulut, -tuotot ja netto). Esityslistan liitteeksi tuleva raamiesitys lähtee seuraavista oletuksista: - toimintakate kasvaa noin 5 %/ vuosi verrattuna vuoden 2014 ti lin pää tökseen - raameihin ei tässä vaiheessa sisälly veronkorotuksia - valtionosuusarvio on laadittu tämänhetkisiin valtion tekemiin päätöksiin lin ja ten, mutta ei ota kantaa esim. hallitusohjelmassa tehtyihin linjauksiin. - investointitaso on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukainen - kunta varautuu siihen, että talouskehitys on heikkenevä - suunnittelussa on varauduttu siihen, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä syntyy uutta alijäämää noin euroa. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa kunnan vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioraamien osalta seuraavat erät: ja että - toimintakate = -24,4 miljoonaa euroa - investointiraami = euroa - tilikauden ylijäämä = valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä toimialakohtaiset toimintakatteet talousarviovalmistelun lähtökohdaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:49-19:19. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän jälkeen klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus ASUNTO-OSAKEYHTIÖ PORVOON JOUKAHAISENTIE 5 OSAKKEIDEN MYYNTI KHALL 120 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnan omistukseen on tullut asunto-osakeyhtiö Porvoon Joukahaisentie 5 osakkeita nrot , yhteensä 500 kappaletta, jotka ovat yhteisomistuksessa Pornaisten kunnan kanssa. Ne oikeuttavat yhden 2h + kk/ 51 m 2 huoneiston hallintaan kyseisessä asunto-osakeyhtiössä. Omistus on Porvoonseudun kansanterveystyön kuntayhtymän aikaisia peruja, eikä omistuksella ole kummallekaan kunnalle strategista merkitystä. Viranhaltijajohdon välisessä neuvottelussa on sovittu, että molemmat virkajohtajat esittävät kunnanhallituksilleen kyseisten osakkeiden myyntiä. Kunnan hallintosäännön momentin mukaan kunnanhallitus on toimivaltainen kyseisten osakkeiden myyntiä koskevassa asiassa. Se voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunnanhallitus päättää, että kunnan omistamat asunto-osakeyhtiö Porvoon Joukahaisentien osakkeet nrot asetaan myyntiin yhdessä Pornaisten kunnan kanssa ja että kunnan käyttämä kiinteistövälittäjä Hangren Oy hoitaa markkinoinnin. Kunnanjohtajalle annetaan oikeus Askolan kunnan puolesta hyväksyä lopullinen osakekauppa. Täytäntöönpano: Pornaisten kunnanhallitus, Hangren Oy, kirjanpito Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan kunnan talouden tervehdyttämisohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Päätökseen sisältyi kouluverkkorakenteen tarkastelu, jossa oli mukana myös Vahijärven koulun sulkeminen alkaen. Vahijärven koululla ei ole nykyisin käyttöä kunnan palvelutuotannossa. Kiinteistön pinta-ala on 6238 m² ja se sijaitsee haja-asutusalueella. Osoite on Hänninmäentie 103, Vakkola. Kiinteistöllä sijaitsee vanha koulurakennus, joka on rakennettu 1933 ja vuonna 1990 rakennettu päiväkotina toiminut rakennus sekä autokatos-varastorakennus. Koulurakennus on kivitalo, jossa on peltinen harjakatto. Se on osittain kolmikerroksinen, pinta-alaltaan 562 m² ja siinä on öljylämmitys, jonka kattila on vuodelta Entinen päiväkoti on puurakenteinen, pinta-alaltaan 168 m². Autokatos on puurakenteinen ja siinä on 2 autopaikkaa ja varastotilaa. Koulurakennuksen 1. kerroksessa on 2 luokkahuonetta, eteinen ja keittiötilat. Toisessa kerroksessa on 2 asuinhuoneistoa, 2 h+k+pesuhuone 79 m² ja toinen 45 m²:n asunto ja ne on molemmat vuokrattu. Kellarikerroksessa on saunatilat, pannuhuone ja varastotilaa. Pihalla on lähiliikuntapaikka, mihin kuuluu pallokenttä, koripallokorit, palloseinä ja leikkivälineitä. Koulun luokkatilassa on 8 kpl kangaspuita ja siinä toimii Kansalaisopiston kudontapiiri ja lisäksi koululla harjoittelee laulukuoro. Vahijärven koulun kiinteistömenot ovat vuosina 2012 ja 2014 seuraavat: 2012, euroa 2014, euroa Toimintatuotot Toimintakulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Edellisestä ovat lämmityksen ja rakennusten kunnossapidon osuudet: Lämmitys Rakennusten k-pito Vuonna 2012 koulu toimi kiinteistöllä koko vuoden ja 2014 koulun käyttöä

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ ei ollut. Vuonna 2013 oli kiinteistö puoli vuotta koulukäytössä, joten sitä ei ole otettu vertailuun. Talvi 2014 oli leuto ja lämmityskulut riippuvat vuosittain myös siitä, miten öljysäiliön täyttöaika kohdentuu. Vahijärven koulu ei ole tarpeellinen kunnan palvelutuotannolle ja koska vuosikustannukset ovat lähes euroa, niin koulun myyntiä on syytä harkita. Kiinteistömenojen lisäksi rakennuksille tulee koko ajan korjausvelkaa, minkä suuruutta on vaikea arvioida, mutta jossain vaiheessa pitää tehdä kalliita korjauksia. Kiinteistövälittäjä on tehnyt koulusta arvion, mikä esitellään lautakunnalle kokouksessa. Ennen kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston käsittelyä on koululla syytä järjestetään tiedotustilaisuus kyläläisille. Päätösehdotus (vs. tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Vahijärven koulu asetetaan myyntiin. Edelleen lautakunta esittää, että ennen myyntiin asettamista koululla järjestetään tiedotustilaisuus kyläläisille. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: kunnanhallitus Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai KHALL 36 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Vahijärven koulu asetetaan myyntiin. Kunnanhallitus päättää, että kyläläisille järjestetään tiedotustilaisuus Vahijärven koululla ennen valtuuston käsittelyä. Reija-Riikka Stenbäck esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun. Esitystä ei kannatettu. Reija-Riikka Stenbäck esitti, että koulua ei aseteta myyntiin. Esitystä ei kannatettu.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Merkitään pöytäkirjaan, että Seija Hämäläinen poistui esteellisenä kokouksesta klo väliseksi ajaksi. Kokouksessa oli tämän pykälän ajan varajäsen Ari-Pekka Eloranta. Riku Honkasalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: tiedotustilaisuuden järjestäminen Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puh tai KVALT 5 Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Seija Hämäläinen poistui esteellisenä kokouksesta klo väliseksi ajaksi. Kokouksessa läsnä tämän ajan oli varavaltuutettu Ulla Tetri. Jari Vettenranta esitti, että asia laitetaan uudelleen valmisteluun. Sanna Kurki kannatti Jari Vettenrannan tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan tekemää esitystä äänestävät "EI". Valtuutetun nimi Jaa Ei Tyhjää Poissa 1. Aaltonen Pasi x 2. Aaltonen Tero x 3. Berg Anne x 4. Eloranta Ari-Pekka x 5. Felin Ali x 6. Franzén Erik x 7. Hämäläinen Heli x 8. Hämäläinen Seija Tetri Ulla x 9. Korkatti Juhani x 10. Kurki Sanna x 11. Merihaara Olavi x 12. Ollila Antti x 13. Pitkänen Asko x 14. Pusula Erkki x 15. Saarinen Riku Haapamäki Seija x 16. Simelius-Nieminen Saga x 17. Simola Hanna x 18. Stenbäck Reija-Riikka x 19. Suominen Tero x 20. Sääski Pia x 21. Tiljander Jari x 22. Tummala Jaana x 23. Vettenranta Jari x 24. Vihreäluoto Hannu x

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Vilkki Jouni x 26. Wäre Petriina x 27. Honkasalo Riku x Äänestyksessä saatiin 0 JAA ääntä ja 27 EI ääntä, joten puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan esitys tuli valtuuston päätökseksi. KHALL 121 Valmistelija: kunnanjohtaja Vahijärven koulun tilat ovat olleet vuokrattavina valtuuston päätöksen jälkeen. Kiinnostusta on ollut muutamien kyselyjen verran, mutta sellaista kiin nos tus ta, joka olisi johtanut edes neuvotteluihin, ei ole ollut. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Vahijärven koulukiinteistö asetaan myyntiin ja kunnanhallituksella on valtuudet myydä kyseinen kiinteistö jo ko yhdessä tai useammassa osassa. Kiinteistöllä oleva pienpuhdistamo raja taan kaupan ulkopuolelle. Mikäli koulukiinteistön alueella oleva lähiliikuntapaikka ei voi vas tai suudes sa toimia kyseisellä paikalla, niin kunnanhallitus ja tekninen toimi velvoi te taan hakemaan uutta lähiliikunta-aluetta korvaamaan menetettyä aluetta. Perustelut: Koulukiinteistö on lakkauttamisensa jälkeen lähes tarpeeton kunnan pal velu toi min nal le ja siitä aiheutuu noin euron vuotuiset kustannukset. Sen lisäksi on kustannuseränä otettava huomioon vastainen pe rus kor jaus tarve. Kiinteistön myyminen voi tuoda uutta taloudellista toimeliaisuutta ja työpaik ko ja, joista on hyötyä sekä kunnalle että koulukiinteistön lä hi ym pä ristöl le. Seija Hämäläinen totesi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Reija-Riikka Stenbäck. Reija-Riikka Stenbäck teki seuraavan muutosehdotuksen: "Vahijärven koulukiinteistöjen myynnistä saatava taloudellinen hyöty on pieni ja kertaluontoinen. Innovatiivisuudella ja uudenlaisella ajatusmallilla olisi mahdollista löytää koulukiinteistöjen olemassaolosta kunnalle kuluerien sijasta tuloja. Kunnan elinvoimaisuutta ja mm. työpaikkojen määrää voisi kasvattaa esimerkiksi vuokraamalla tiloista työhuoneita vaikkapa tieto- tai käsityöläisille sekä kulttuurialan ammattilaisille. Ns. kolmas sektori on

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ useaan otteeseen kertonut tarpeestaan saada kokoontumis- ja varastotiloja käyttöönsä. Askolan alakoulut kärsivät vakavasta tilanahtaudesta ja osa koulurakennuksista on huonokuntoisia. Tuleva opetussuunnitelma muuttaa koulujen käöytäntöjä ja kunnan oma kouluverkkoselvitys on vasta tekeillä. Vahijärven koulukiinteistöt ovat tietojeni mukaan hyväkuntaisia. Esityalistan liitteessä päiväkotirakennuksen nimellä kulkeva rakennus on 1990-luvulla rakennettu ja siten alakouluverkkomme nuorin rakennus. En näe näistä rakennuksista luopumista järkevänä. Esitän, ettei Vahijärven koulukiinteistöä myydä, vaan rakennukselle etsitään aktiivisesti uudenlaisia käyttötapoja. Samalla kiinteistö jäisi "reserviin", mikäli sitä tulevaisuudessa tarvittaisiin kunnan omiin toimintoihin (esim. päiväkoti-, harraste- tai koulutiloina)." Koska Reija-Riikka Stenbäckin muutosehdotusta ei kannatettu, niin puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösehdotuksen tuleen hyväksytyksi kunnanhallituksen päätökseksi. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vs. tekninen johtaja Antti Kailio, puhelin tai etu

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus TILUSVAIHDON HYVÄKSYMINEN ASKOLAN KUNNAN JA MONNINKYLÄN NUORISOSEURAN VÄLILLÄ PÄIVÄKOTI SATEENKAAREN TIEN TAKIA KHALL 122 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Päiväkoti Sateenkaaren laajennussuunnitelmat on laadittu niin, että kul kuyh teys ja pysäköintipaikan sijoittaminen Koulutien vaikutuspiiriin ei on nistu nut. Kulku oli siirrettävä Helkamäentielle ja uusi pysäköintipaikka on suun ni tel mien mukaan rakennettu Sateenkaaren ja Seuratalon väliselle pellol le. Ratkaisua tien sijoittamiselle etsittiin suunnitteluvaiheessa, mutta kulku seuratalon pihan kautta ei ollut sovelias ja tien sijoittamista kunnan omis ta mal le puistokaistalle ei rakennusvalvonta hyväksynyt. Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt luvan liittymälle Hel kamä en tiel le eli maantielle Uusi tie Helkamäentielle on paras ratkaisu, sil lä se vähentää autojen määrää Koulutiellä ja helpottaa Monninkylän koulun pysäköintiä. Ratkaisu Sateenkareen tien sijoittamisessa haettiin neuvotteluissa Mon ninky län nuorisoseuran kanssa ja päädyttiin esityslistan liitteenä olevaan ti lusvaih to so pi muk seen, jossa on liitteenä kartta, missä näkyy tilusvaihtojen lisäk si uusi tie ja pysäköintipaikka. Tilusvaihdossa Askolan kunta luovuttaa Monninkylän nuorisoseuralle 680 m² ja Monninkylän nuorisoseura Askolan kunnalle 450 m². Tie on tammi kuus ta lähtien kulkenut väliaikaisella luvalla Seuratalon tontin kautta, mi kä on yhteytenä turvaton. Lopullinen tie rakennetaan puistokaistan viereen viimeistään heinäkuussa tilusvaihdon jälkeen. Kunnanhallitus hyväksyy ti lus vaih to so pi muk sen Askolan kunnan ja Monninkylän Nuorisoseura Ry:n välillä. Täytäntöönpano: Monninkylän Nuorisoseura ry Lisätietoja: vs. Antti Kailio, puh tai askola.fi

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/ UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA KHALL 123 Valmistelija: kunnanjohtaja Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n osakaskunnat (Asko lan kunta, Hangon kaupunki, Inkoon kunta, Karkkilan kaupunki, Lohjan kau pun ki, Loviisan kaupunki, Pornaisten kunta, Porvoon kaupunki, Raa sepo rin kaupunki, Sipoon kunta, Siuntion kunta ja Vihdin kunta) ovat al le kirjoit ta neet jäteyhtiöiden yhdistämissopimuksen. Sopimuksessa on sovittu, että Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Porvoon alueellinen jäte lau ta kun ta yhdistyvät. Jätelain 23 :n mukaan kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jä tehuol lon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen). Jos kunta on siirtänyt 43 :n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liit ty vän palvelutehtävän hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiössä, kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toi mi elin tai näiden perustama kuntayhtymä siten kuin kuntalaissa sää detään. Osakaskunnat ovat jäteyhtiöiden yhdistämisneuvottelujen yhteydessä elokuus sa 2012 sopineet, että jokainen sopijakunta nimeää jätelautakuntaan yh den jäsenen sekä tälle henkilökohtaisen varajäsenen samasta kunnasta. Kun nat ovat myös sopineet, että Raaseporin kaupunki toimii uuden jä te lauta kun nan vastuukuntana ja että lautakunnan puheenjohtajana toimii joka toi nen valtuustokausi Porvoon kaupungin nimeämä jäsen ja joka toinen valtuus to kau si Raaseporin kaupungin nimeämä jäsen. Edustajat Raaseporin kaupungista ja Porvoon kaupungista ovat laatineet yhdes sä sopimusluonnoksen uudesta Uudenmaan jätelautakunnasta. Raa se porin kaupunki pyytää tulevana lautakunnan vastuukuntana, että liitteenä oleva sopimusluonnos hyväksytään jokaisessa jäsenkunnassa, jotta lau ta kunnan toiminta voi alkaa jäteyhtiöiden yhdistymisen toteuduttua. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen yhtei ses tä jätelautakunnasta. Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Ollila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: valtuusto

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN KUNNANVIRASTON ALUE/ ASEMAKAAVAN MUUTOS KHALL 267 Valmistelija: kunnanjohtaja Voimassa olevan asemakaavan määräysten mukaan kunnantalon alapuolinen alue on on vanhentunut. Kaavassa alue on osoitettu pääosin yleisten rakennusten alueeksi (Y, YH), sekä osin rivitaloalueeksi (AR), puistoksi (P) ja katualueeksi. Virastotie-niminen katualue on pääosin rakentamatta. Ylimitoitettu varaus perustuu silloiseen paloaseman tarpeisiin. Alue sijaitsee näkyvällä paikalla maakunnallisesti merkittävässä kulttuurihistoriallisessa ympäristössä ja asettaa erityisiä vaatimuksia rakentamistavalle. Kunnantalon alue osoitetaan olemassa olevan tilanteen mukaiseen käyttöön. Suunnittelussa otetaan huomioon, että paloasema on siirtynyt muualle. Muu osa alueesta suunnitellaan pääosin asumiskäyttöön. Alueen keskeinen sijainti ja ympäristön rakennuskanta puoltavat verrattain tehokasta rakentamista. Keskeisestä sijainnista ja perinteisen kirkonkylämiljöön kunnioittamisesta puolestaan seuraa se, että uuteen asemakaavaan ja sen toteuttamiseen kohdistuu erityisiä vaateita. Lopullisena tavoitteena on muodostaa Tiilääntien ja Askolantien risteysalueesta sekä sen lähiympäristöstä kirkonkylän keskusta. Karttaako Oy on kunnan toimeksiannosta suunnitellut kaksi erilaista vaihtoehtoa alueen asemakaavan uudistamiseksi (esityslistan oheismateriaali). Kaavoittaja Pertti Hartikainen on kokouksessa kuultavana. Kunnanhallitus valitsee esitetyistä luonnosvaihtoehdoista toteuttamiskelpoisimman vaihtoehdon. Kunnanhallitus päättää asettaa valitun kaavaluonnoksen ja sen valmisteluaineiston MRA 30 :n mukaan nähtäville 30 päivän ajaksi sekä varaa tilaisuuden osallisille esittää mielipiteensä määräajassa joko kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Kunnanhallitus valitsi luonnosvaihtoehdoista numero 1 pienillä muutoksilla korjattuna jatkovalmistelun pohjaksi.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Täytäntöönpano: kuulutus, Karttaako Oy sekä tekninen osasto ja rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosasto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 7 Kunnan kaavoituskatsauksen ja -kaavoitusohjelman, Keskustaajamien osayleiskaavan sekä kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti on laitettu vireille kaavoitustyö kunnantalon ja Tiilääntien välisen alueen vanhentuneen asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaavan muutosluonnos, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos kaavaselostukseksi ovat nyt esiteltävissä kunnanhallitukselle. Kaava-aineistosta käyvät tarkemmin ilmi alueen sijainti ja liittyminen lähiympäristöönsä sekä luonnoksen yksityiskohtaisempi sisältö. Kaavaluonnoksen asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus ovat liitteenä sekä esillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että Kunnantalon alueen asemakaavan muutosluonnos laitetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisesti, ja että siitä pyydetään lausunnot kaavan osallistumisja arviointisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kaavoittajan tarvittaessa tekemään pieniä teknisiä muutoksia kaavaluonnokseen ennen sen nähtäville asettamista. Täytäntöönpano: kuulutus Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 97 Valmistelija: kunnanjohtaja Alueen asemakaavaluonnos sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä Askolan kunnanvirastolla. Niihin oli mahdollista tutustua myös kunnan kotisivuilla. Luonnoksesta ei tehty yhtään huomautusta. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot