KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Jussi Hakala jäsen poissa Markku Huttunen jäsen läsnä Matti Jantunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Mauri Pesonen jäsen poissa Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Sirkka Maija Lehtola Merjola-Partasen varaj. läsnä Upi Heinonen Toppisen varajäsen poissa Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä, poistui :n 261 käsittelyn aikana Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä, poistui :n 260 käsittelyn aikana Minna Siikaniva viestintäpäällikkö läsnä Arja Keränen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Tuulikki Kuhlman hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta

2 2 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 242 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Huttunen ja Matti Jantunen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 243 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN :ssä 260 käsitellään Talo Oy Suokatu 31 osakkeiden myynti. Muissa asioissa, :ssä 261 käydään läpi asiaa, miten tiedotus hoidetaan, kun Kirkko ja Koti-lehden ilmestymiskertoja vähennetään. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi näillä lisäyksillä. 244 ROVASTIKUNTAPASTORI OLLI VIITANIEMEN VIRKAVAPAUSANOMUS Rovastikuntapastori Olli Viitaniemi on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä1 olevan kirjelmän, jossa hän anoo palkatonta virkavapaata väliseksi ajaksi opintoja varten. Olli Viitaniemi on tällä hetkellä virkavapaalla Tuomiokirkkoseurakuntaan sijoitetusta rovastikuntapastorin virasta. Virka on sijoitettu Tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2017 loppuun. Tämänhetkinen virkavapaus on alkanut ja päättyy Olli Viitaniemen sijaisuutta on hoitanut alkaen pastori Kirsi Perämää. Olli Viitaniemellä ei ole opintovapaalain perusteella subjektiivistä oikeutta saada tässä vaiheessa opintovapaata. Sen sijaan hänelle voidaan myöntää harkinnanvaraista virkavapaata. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti puoltaa virkavapausanomusta edellyttäen, että se saa luvan täyttää rovastikuntapastorin viran Olli Viitaniemen virkavapauden ajaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi, luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että pastori Olli Viitaniemelle myönnetään palkatonta virkavapautta rovastikuntapastorin virasta väliseksi ajaksi ja 2. että Tuomiokirkkoseurakunta oikeutetaan palkkaamaan sijainen rovastikuntapastorin virkaan virkavapauden ajaksi ja 3. että pastori Kirsi Perämaa valitaan rovastikuntapastorin sijaiseksi Tuomiokirkkoseurakuntaan ja

3 3 4. että pastori Kirsi Perämaalle haetaan virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 245 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTAAN SIJOITETUN YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi musiikin maisteri Talvikki Attila-Pekosen Kallaveden seurakuntaan sijoitettuun ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Talvikki Attila-Pekonen on olluti virkavapaalla Järvi-Kuopion seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävästä kanttorin virasta ja hoitanut määräaikaisena Maaningan seurakunnan kanttorin virkaa. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on pyytänyt lupaa täyttää Järvi-Kuopion seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka, josta Talvikki Attila-Pekonen on irtisanoutunut. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa syystä tai toisesta avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Johtoryhmä käsitteli viran täyttämistä ja päätti puoltaa sen täyttämistä. Hallintojohtajan käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua ja välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka vakinaisesti. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 246 HENKILÖSTÖKOULUTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015 Uusi KirVESTES sisältää kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista. Työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Kehittämissopimuksessa ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Koulutus voi olla erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, joka voi olla lyhytkestoista, esim. seminaareja, konferensseja, neuvottelupäiviä tai pitkäkestoista esim. erikoistumiskoulutusta. Koulutus voi tähdätä myös lakisääteis-

4 4 ten vaatimusten täyttämiseen. Se voi olla ulkopuolisen järjestämää tai seurakunnan sisäistä koulutusta. Koulutussuunnitelman lähtökohtana ovat työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa. Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista. Vuodesta 2014 lukien koulutuksen korvaamisesta annettua lakia sovelletaan myös seurakuntiin. Jos seurakuntayhtymä aikoo hakea koulutuskorvausta vuoden 2015 järjestämästään koulutuksesta, on sillä oltava ennakkoon laadittu kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukainen koulutussuunnitelma. Koulutuskorvausta on mahdollista hakea Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen. Seurakunnalla on oikeus koulutuskorvaukseen sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu ennakkoon laadittuun koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen on oltava työntekijän ammatillista osaamista ylläpitävää ja edistävää ja työnantajan on maksettava työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. Uuden sopimuksen mukainen koulutussuunnitelma tulee sisältää mm: - arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta - arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä - arvioon perustuva suunnitelma - yleisiä periaatteita, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta - selvitys siitä, kuinka suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen toteuttamista seurata Vuoden 2015 koulutussuunnitelmaan on varattu määrärahaa noin 1 % henkilöstön palkkasummasta, joka on yhteensä euroa. Tästä summasta on jyvitetty henkilöstömäärän mukaisesti jokaiselle toimintayksikölle oma määrärahansa ja lisäksi henkilöstöjohtokunnan alle on jätetty euroa myöhemmin määriteltäviin koulutuksiin. Ehdotus vuoden 2015 koulutussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 2. Koulutussuunnitelman hyväksyy paikallisseurakuntien osalta kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteisten työalojen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Koulutussuunnitelma on annettava tiedoksi tuomiokapitulille. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli koulutussuunnitelmaa ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä esitetyllä ta-

5 5 valla. Yhteistyötoimikunta käsitteli koulutussuunnitelmaa ja päätti puoltaa sen hyväksymistä. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että paikallisseurakuntien osalta koulutussuunnitelma merkitään tiedoksi, 2. että yhteisten työmuotojen osalta koulutussuunnitelma hyväksytään ja 3. että henkilöstön koulutussuunnitelma annetaan tiedoksi tuomiokapitulille. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 247 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuosina kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut rehtori Ilkka Raninen ja varapuheenjohtajana emeritusprofessori Juhani Laurinkari. - että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 248 KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerinä on toiminut välisen ajan hallintosihteeri Arja Keränen, vs. hallintosihteeri Raija Luomanperä, vs. hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman, vs. hallintosihteeri Seija Rissanen ja lähtien jälleen Tuulikki Kuhlman. Koska yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, on tarkoituksenmukaista valita sihteeri samaksi toimikaudeksi. - että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosiksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 6 249 KIRKKOVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 :n mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri. Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan ovat kuuluneet toimikaudella rehtori, teol.tri Ilkka Raninen tuomiokirkkoseurakunnasta, psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen Puijon seurakunnasta, yrittäjä Erika Suominen Järvi-Kuopion seurakunnasta. Varajäseninä ovat toimineet musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann Alavan seurakunnasta, teol.tri, toimittaja Pekka Niiranen Kallaveden seurakunnasta ja tutkimusprofessori, eläkk. Matti Jantunen Männistön seurakunnasta. - että kirkkovaltuusto asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin 250 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on tekemällään päätöksellä määrännyt kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n 1 momentin nojalla kirkkoherra Reijo Leinon Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 251 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA YHDENTOISTA MUUN JÄSENEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSIKSI Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista muuta jäsentä (KJ 10:10).

7 7 Ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ohjesäännön 3 :n mukaan sitten, kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaaleilla valittava varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varamiehet. Kirkkovaltuuston jäsen voidaan valita vain kirkkoneuvoston sellaisen jäsenen varamieheksi, joka samalla on kirkkovaltuuston jäsen. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varamiesten toimikausi on sama. Jos jäsen tai varajäsen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, on uusi viivytyksettä valittava hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Päättyneellä toimikaudella v kirkkoneuvostoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen kunnossapitopäällikkö, insinööri Mauri Pesonen pankinjohtajaeläkk. Maija Taskinen musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann rekisteripäällikkö, DI Taisto Toppinen rakennusmestari Markku Huttunen rehtori eläkk. Annikki Tiilikainen tutkimusprofessori Matti Jantunen Henkilökohtainen varajäsen kanttori Juha Komulainen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi päiväkodinjohtaja Tiina Kaartinen yrittäjä, ekonomi Upi Heinonen DI Antti Airas osastonhoitaja, TtM Tarja Saharinen, saakka Sirkka Vuorinen, alkaen arkkitehti Eero Koivisto terveystieteiden yo Riitta Huittinen, saakka Riitta Kauppinen, Jussi Hakala saakka Jussi Hakala alkaen

8 8 opettaja Heikki Juutinen terveydenhuollon maisteri eläkk. Tuula Merjola-Partanen lehtori Marja-Sisko Pihl kirkkoherra eläkk. Teuvo Mononen toimintaterapeutti Sirkka Maija Lehtola Sinikka Kervinen Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut lehtori, eläkk. Väinö Matti Miettinen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään myyntipäällikkö Hannu Tervonen. - että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja yksitoista muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 252 YHTEISEN PALVELUTYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhteiselle kirkkovaltuustolle on tehty esitys seurakuntayhtymän johtokuntahallinnon keventämiseksi. Yhteisen sielunhoidon ja yhteisen diakoniatyön johtokunnat esitetään yhdistettäväksi yhteisen palvelutyön johtokunnaksi ja yhteisen lapsityön a yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat esitetään yhdistettäväksi yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen, vuosiksi asetetaan nykyisen kuuden sijasta neljä johtokuntaa. Yhteisen palvelutyön tarkoituksena on hoitaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyä Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteistä palvelutoimintaa, tukea paikallisseurakunnissa tehtävää diakoniatyötä, vastata perheneuvontatyötä, sairaaloissa tehtävästä sielunhoitotyöstä sekä palvelevan puhelimen toiminnasta. Yhteistä palvelutyötä varten seurakuntayhtymässä on diakoniakeskus ja perheasiain neuvottelukeskus. Sairaalasielunhoito ja palvelevan puhelimen toiminta ovat osa yhteistä palvelutyötä. Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen palvelutyön johtosäännön 2 :n mukaan yhteistä palvelutyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Kirkkolain 23 luvun 8 :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.

9 9 Päättymässä olevalla vaalikaudella yhteisen diakonian johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen emerita professori Sirkka Sinkkonen Henkilökohtainen varajäsen lehtori eläkk. Eila Haajanen diakoni Elli Voutilainen sosionomi AMK Kati Ukkonen lääkäri Pentti Heikkinen kirkkoherra eläkk. Teuvo Mononen kaivosteknikko Pekka Mustonen diakonissa Riitta Reima radiologi Sakari Kainulainen YTM, opettaja Mikko Löppönen Geologi eläkk. Esko Iisalo toimintaterapeutti Sirkka Maija Lehtola emäntä, eläkeläinen Sylvi Reinikainen diakoni Sonja Fick Puheenjohtajana on toiminut emerita professori Sirkka Sinkkonen. Yhteisen sielunhoidon johtokunnan jäseninä päättymässä olevalla vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen opettaja Maija-Leena Kasurinen terveystieteiden maisteri Kyösti Miettinen lääkäri Mika Rissanen, saakka lähihoitaja Mari Paukkonen alkaen eläkeläinen Seppo Eskelinen psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen matkailuyrittäjä, emäntä Maija Räsänen Henkilökohtainen varajäsen professori Riitta Vornanen lehtori Irma Vainikainen emäntä Hilja Konttinen, saakka toiminnanohjaaja Vieno Arpola mielisairaanhoitaja Markku Kiljander työnjohtaja eläkk. Keijo Weman, saakka sairaanhoitaja Timo Huuskonen,

10 10 sisätautilääkäri Terttu Vilpponen-Salmela, alkaen pastori Pekka Nieminen pastori Lauri Kastarinen Puheenjohtajana on toiminut psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen. 1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen palvelutyön johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 253 YHTEISEN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARA- JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Yhteiselle kirkkovaltuustolle on tehty esitys seurakuntayhtymän johtokuntahallinnon keventämiseksi. Yhteisen sielunhoidon ja yhteisen diakoniatyön johtokunnat esitetään yhdistettäväksi yhteisen palvelutyön johtokunnaksi ja yhteisen lapsityön a yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnat esitetään yhdistettäväksi yhteisen kasvatustyön johtokunnaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen, vuosiksi asetetaan nykyisen kuuden sijasta neljä johtokuntaa. Yhteisen kasvatustyön tarkoituksena on hoitaa Kuopion ev.lut. seurakunnissa toteutettavaa iltapäiväkerhotoimintaa, toteuttaa Kuopion korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tehtävää seurakuntatyötä, toteuttaa yhteistä nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä js nuorisomusiikkia sekä tukea seurakunnissa tehtävää lapsi-, perhe-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä.. Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kasvatustyön johtosäännön 2 :n mukaan yhteistä kasvatustyötä ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee olla seurakuntien vakinaisessa virassa oleva viranhaltija. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 23 luvun 8 :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhteisen lapsityön johtokunnan jäseninä päättymässä olevalla vaalikaudella ovat toimineet:

11 11 Varsinainen jäsen erit.lastentarhanopettaja, KM Jaana Lappalainen musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann lähihoitaja Mari Paukkonen ylikonstaapeli Kari Niskanen erityisluokanopettaja Titta Kaukonen opettaja eläkk. Juhani Korhonen nuorisotyönohjaaja Markku Kojo Henkilökohtainen varajäsen metsänhoitaja Seppo Niskanen artenomi Niina Kalliokoski, saakka Kati Mykkänen, alkaen nuorisotyönohjaaja Maarit Kosunen opiskelija, taiteilija Tuomas Juntunen luokanopettaja Jyrki Lampinen koulunkäyntiavustaja Susanna Hartikainen lapsityönohjaaja Sirpa Pesonen Puheenjohtajana on toiminut opettaja Juhani Korhonen. Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön johtokunnan jäseninä päättyneellä vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen opiskelija, yht. yo Aku Latvaniemi opiskelija Netta Huttunen professori Juha Hämäläinen opiskelija, taiteilija Tuomas Juntunen lastenohjaaja Anna-Kaisa Romppanen kouluavustaja, toimistosihteeri Minna Koistinen nuorisotyönohjaaja Jarkko Voutilainen Varajäsen graafisen suunnitt. opettaja Marja-Sisko Kataikko insinööriopiskelija Teemu Soini lehtori Elina Jauhiainen lastenhoitaja Arja Hedman opiskelija, yrittäjä Juha Makkonen opiskelija Matti Rissanen pastori Petteri Hämäläinen Puheenjohtajana on toiminut professori Juha Hämäläinen.

12 12 1) että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kasvatustyön johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 254 HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSEN- TEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntien toimintaa ja hallintoa tavoitteena tehtävien edellyttämä motivoitunut ja tehokas henkilöstö. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstöhallinnon johtosäännön 2 :n mukaan henkilöstöhallintoa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen henkilöstöasiain johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Henkilöstöasiain johtokunnan jäseninä päättyneellä vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen sosiaalialan lehtori, YTT Ulla Ryynänen yrittäjä, ekonomi Upi Heinonen henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama sosiaalikasvattaja eläkk. Riitta Huittinen, saakka sosiaalityöntekijä, diakoni Mika Murtorinne, alkaen koulutusyrittäjä Jukka Ordén elinkeinoasiamies Liisa Jokela kosmetologi Birgitta Myöhänen FL Mirja Kontio DI Antti Airas eläkeläinen Heimo Murro toimistosihteeri Tuulikki Huttunen työnjohtaja eläkk. Keijo Weman, saakka psykologi

13 13 Tuula Eronen, alkaen katsastusmies Jarmo Oksanen toimittaja Vesa Kärkkäinen Puheenjohtajana on toiminut henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama. 1) että kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöasiain johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 255 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN Kiinteistö- ja hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntien rakennusten ja muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastosta siltä osin kuin tässä johtosäännössä määrätään. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäännön 2 :n mukaan kiinteistö- ja hautaustointa ohjaa, johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alaisena kirkkovaltuuston toimikaudekseen valitsema seitsemänjäseninen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta. Kullakin johtokunnan jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Kirkkolain 25 luvun 10 a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäseninä kuluneella vaalikaudella ovat toimineet: Varsinainen jäsen intendentti Helena Riekki, saakka metsänhoitaja Seppo Niskanen, alkaen rekisteripäällikkö DI Taisto Toppinen maanrakennusurakoitsija eläkk. Kari Kaukonen Henkilökohtainen varajäsen metsänhoitaja Seppo Niskanen Maija Taskinen alkaen kehityspäällikkö DI Matti Kontio rehtori Pirkko Nousiainen

14 14 arkkitehti Eero Koivisto filosofian maisteri Ritva Lampainen maanviljelijä Antti Ahonen päiväkodinjohtaja Tiina Kaartinen merkonomi Veijo Martikainen koordinaattori Janne Kankkunen sisätautilääkäri Terttu Vilpponen-Salmela lehtori Irma Vainikainen Puheenjohtajana on toiminut rekisteripäällikkö, DI Taisto Toppinen. 1) että kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi ja 2) että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 256 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VALMISTELUTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Edellinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ensimmäisessä kokouksessaan asettaa toimikaudekseen keskuudestaan valmistelutyöryhmän, johon valittiin kaksi valtuutettua kustakin seurakunnasta. Edelleen kirkkovaltuusto edellytti jatkettavan käytäntöä, jonka mukaan valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja sihteerinä kirkkovaltuuston sihteeri sekä, että valmistelutyöryhmän kokouksissa ovat mukana myös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja ja rekisterinjohtaja. Toimikaudella yhteisen kirkkovaltuuston valmistelutyöryhmään ovat kuuluneet: aluejohtaja eläkk. Erik Ongelin kieltenopettaja Liisa Karjalainen opiskelija Netta Huttunen insinööriopiskelija Teemu Soini DI Antti Airas sosionomi Kati Ukkonen, saakka Tarja Saharinen, Maarit Kosunen, alkaen tutkimusprofessori eläkk. Matti Jantunen luokanopettaja eläkk. Leena Elonheimo, saakka Anja Lappi-Hautamäki, alkaen, saakka

15 15 psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pesonen professori Juhani Laurinkari, saakka matkailuyrittäjä, emäntä Maija Räsänen työnjohtaja eläkk. Keijo Weman, saakka Hannu Tervonen, alkaen Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja on toiminut valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana. - että kirkkovaltuusto päättää valmistelutyöryhmän asettamisesta. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 257 TILINTARKASTAJIEN SEKÄ HEIDÄN VARAJÄSENTENSÄ VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT- tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT- yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT- tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Em. kirkkojärjestyksen muutos on tullut voimaan vuoden 2010 kesäkuun alusta. Se tarkoittaa sitä, että vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Ns. luottamushenkilötilintarkastajia seurakunnilla ei siis enää voi olla. Kuopion seurakuntayhtymässä tilintarkastuspalvelu maksaa valtuustokauden aikana yli euroa ilman arvonlisäveroa. Tästä seuraa, että tilintarkastuspalveluhankinta on kilpailutettava hankintalain mukaan. Tilintarkastus on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa ennen asian vientiä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on, että yhteinen kirkkovaltuusto voisi valita tilintarkastajat toimikaudelle maaliskuussa Hallintojohtaja ehdottaa, - että asia merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella. Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,25 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista. Vuodesta 2009 alkaen on perustettu määräaikaiset virat ja järjestelmä on toiminut hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa vuodelle 2015 seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat olisivat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana olisivat paikallisseurakunnat. Palkka maksettaisiin kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta. Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustamista esitetyllä tavalla. Virkojen perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. 1. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan kuusi kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle että seurakuntayhtymään perustetaan viisi kesänuorisotyöntekijän määräaikaista virkaa ajalle että kesänuorisotyöntekijöille maksetaan vaativuusryhmän 302 mukainen palkka ja kesäteologeille ja kesäkanttoreille vaativuusryhmän 303 mukainen palkka. 5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä ja 6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

17 TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN AARNE BLOMILLE VÄLISEKSI AJAKSI Maaningan seurakunta liittyy lukien kuntaliitoksen seurauksena Kallaveden seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Samalla Maaningan seurakunnan työntekijät siirtyvät Kallaveden seurakunnan tai Kuopion seurakuntayhtymän työntekijöiksi. Myös Maaningan seurakunnan omaisuus, varat ja vastuut siirtyvät seurakuntayhtymälle. Myös kaikki Maaningan seurakunnan pankkitilit ja niiden käyttöoikeudet siirtyvät seurakuntayhtymälle. Maaningan seurakunnan talouspäällikkö Aarne Blom siirtyy työskentelemään seurakuntayhtymän hallintovirastoon. Ennen siirtymistään Kuopioon hän kuitenkin laatii Maaningan seurakunnan tilinpäätöksen. Tätä varten hän tarvitsee väliseksi ajaksi laajan tilinkäyttöoikeuden seuraaviin Maaningan seurakunnan pankkitileille Maaningan Osuuspankkiin: päätili FI , hhr FI ja kolehti FI Hallintojohtaja ehdottaa, - että talouspäällikkö Aarne Blomille myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet väliseksi ajaksi tileille: päätili FI , hhr FI ja kolehti FI Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 260 TALO OY SUOKATU 31 OSAKEIDEN MYYNTI Seurakuntayhtymä omistaa osakkeita Talo Oy Suokatu 31:ssä, jotka oikeuttavat neljän liikehuoneiston/varastotilan omistamiseen ja hallintaan. Ko. tilojen yhteinen pinta-ala on 515 m2. Lisäksi seurakuntayhtymä on vuokrannut ko. kiinteistöstä yhteensä 185 m2 omaan käyttönsä. Näissä tiloissa toimii tällä hetkellä Diakoniakeskus, jolla on käytössään yhteensä 400 m2. Lisäksi seurakuntayhtymän omistamissa tiloissa toimii Kuopion Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys NNKY, jolla on käytössään yhteensä 300 m2.ko tontin kiinteistötunnus on NNKY:n toiminta seurakuntayhtymän tiloissa perustuu vuonna 1989 tehtyyn sopimukseen, jolla seurakuntayhtymä ja NNKY sopivat, että seurakuntayhtymä sitoutuu hankkimaan NNKY:n käyttöön toimitilat kalusteineen NNKY:n hyväksymästä paikasta Kuopion keskustasta. Lisäksi sovittiin, että toimitilat ovat seurakuntayhtymän omaisuutta ja yhtymä vastaa tilojen käyttökustannuksista kokonaisuudessaan. Tämä sopimus perustui vuonna 1985 tehtyyn lahjakirjaan, jolla NNKY oli luovuttanut vastikkeetta seurakuntayhtymälle ns. Hospitsin tontin ja sillä olevat rakennukset. Ko rakennus on varsin heikkokuntoinen. Taloyhtiö on valmistellut kaavamuutosta tontille. Kuopion kaupunki on hyväksynyt kaavamuutoksen, jolla tontille on osoitettu lisää rakennusoikeutta. Tontin pinta-ala on m2. Kaavamuutoksen jälkeen sen tehokkuus e=2,49 eli sillä on rakennusoi-

18 18 keutta kem2, josta asuinrakennusoikeutta kem2 ja liikerakennusoikeutta 170 kem2. Tontista on tarjottu euroa. eli 483,66 euroa/kem2. Talo oy Suokatu 31 yhtiökokous on hyväksynyt tarjouksen ja päättänyt myydä sen, mikäli osakkaat sen yksimielisesti hyväksyvät. Ostaja maksaa kauppahinnasta euroa kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen, kun sen hallitus on hyväksynyt kaupan, arviolta tammikuussa 2015, euroa kiinteistön toiminnan lakattua ja kun tontille voi hakea rakennus- ja purkulupaa, arviolta huhti - toukokuussa 2015, euroa vuoden kuluttua siitä, kun osakekauppa on aloitettu, arviolta tammikuussa 2016 ja maksaa samalla euroa korkoa vuoden ajalta. Mikäli ostaja käyttää enemmän kuin rakennusoikeutta, se maksaa ylimenevältä osalta 483,66 euroa lisää jokaisesta ylimenevästä rakennusoikeusneliömetristä. Seurakuntayhtymä omistaa yhtiön osakkeista 33,9 %. Seurakuntayhtymän osakkeiden myyntihinta on ,40 euroa, mikäli seurakuntayhtymä päättää myydä osakkeensa. Myynti edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyntää. Hallintojohtaja käsityksen mukaan osakkeiden myynti edellä esitetyllä tavalla on perusteltua. Mikäli osakkeet päätetään myydä, joudutaan sekä diakoniakeskukselle että NNKY:lle hankkimaan uudet korvaavat toimitilat. Asiasta on neuvoteltu alustavasti sekä diakoniajohtajan että NNKY:n edustajien kanssa. Diakoniakeskuksen tiloja on mahdollista sijoittaa joko seurakuntayhtymän omiin tiloihin tai vuokratiloihin ja NNKY:n tiloja lähinnä vuokratiloihin. Uusien tilojen hankintaa valmistellaan parhaillaan. Mikäli hanke toteutuu edellä esitetyllä tavalla, Kuopion kaupunki perii taloyhtiöltä kehittämiskorvauksen, josta seurakuntayhtymä osuus on euroa. Rakennusoikeuden ostaja maksaa tämän korvauksen Kuopion kaupungille. Hallintojohtaja ehdottaa, - että seurakuntayhtymä myy omistamansa Talo Oy Suokatu 31 osakkeet ,40 euron kauppahinnalla. 261 MUUT ASIAT 262 ILMOITUSASIAT Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. Käsitellään, miten tiedotus hoidetaan, kun Kirkko ja Koti-lehden ilmestymiskertoja vähennetään. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva kertoi, miten tiedotus hoidetaan, kun Kirkko ja Koti-lehden ilmestymiskertoja vähennetään. Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi - Kotimaa Oy:n esite Tietoa Jäsen tutkimusmenetelmästä, johon tutustuttiin Vantaan seurakuntayhtymässä järjestetyssä tilaisuudessa

19 yhteisen kirkkoneuvoston ja johtavien viranhaltijoiden seminaarimatkalla Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 263 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liitteeksi :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Tuulikki Kuhlman sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Markku Huttunen Matti Jantunen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund.

3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014. yksimielisesti Göran Stenlund. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.1.2013 klo 18.00 Sivu 1 3 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi 2013 2014 Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot