Jatkokoulutustarpeiden määrittely yrityksen strategiaan perustuen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jatkokoulutustarpeiden määrittely yrityksen strategiaan perustuen"

Transkriptio

1 innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Jatkokoulutustarpeiden määrittely yrityksen strategiaan perustuen 1. Jatkokoulutustarpeiden strategia-orientoituneen analyysin tarpeellisuus Mitä vähemmän keinoja, sitä suuremmat mahdollisuudet laiminlyödä työntekijöiden koulutustarpeiden määrittely. Työnantaja tuntee työntekijänsä ja hänellä pitää olla viimeinen sana koulutuksessa ja opetuksessa niin, ettei hänen tarvitse konsultoida kalliita asiantuntijoita. Tämä liian usein tavattu ajatus perustuu seuraavaan: + Jatkokoulutus, joka ei perustu strategiaan tai kysyntäorientoituneeseen tieto- ja taitoaukkojen eliminointiin on rahan ja ajan haaskausta. + Mitä vähemmän rahaa ja aikaa ja mitä kiireellisempi on tarve tehdä muutos tiedon ja taitojen puutteeseen, sitä tärkeämmäksi muodostuu tunnistaa ja kohdistaa menestyksen tiellä olevat puutteet. Ei ole hyödyllistä erotella heikkoja kohtia ja suunnitella ja toeuttaa jatkokoulutusta, koska jotakin täytyy tehdä henkilökunnalle (koulutus valtavirtatrendinä). Operatiivista jatkokoulutusta ei voi eikä saa toteuttaa henkilökunnan koulutustoiveisiin perustuen. Kaiken operationaalisen jatkokoulutuksen täytyy olla hyödyksi yritykselle. Aika- ja materiaalikustannukset ovat silloin perusteltuja ja hyväksyttäviä. Joka tapauksessa tämä on toteutettamiskelpoinen vain jos jatkokoulutustarpeet määritellään ajatellen: + työntekijöitä + tehtäviä ja toimia + strategioita Täten taataan, että työntekijät saavat vaaditut edellytykset, tiedot ja taidot selvitäkseen tehtävistään riittävästi. Niin ollen yritysstrategia muodostaa aloituspisteen ja perustan kohdistetulle koulutustarpeiden analyysille. 1

2 2. Yritysstrategia aloituspisteenä 2.1 Tekijöitä strategian kehittämisessä Strategiat eivät missään tapauksessa ole vain jotakin suurimmille yrityksille, joilla on varaa strategian kaltaiseen luksukseen, miestyötunteihin, koulutettuun henkilöstöön ja tällaisen tuottamattoman työn kustannuksiin. Tämän suositun mielipiteen takana on paljon tietämättömyyttä ja virheitä. Strategian kehittäminen on loogisesti ottaen yksi johtohenkilöstön rutiinitehtävistä. Jokaisen itsensä työllistävän tai yrityksestään vastuussa olevan tulisi omistautua strategioille. Strategian elementtien ja sen muodostamisen osaaminen on elintärkeä edellytys yritysstrategiaan perustuvalle jatkokoulutustarpeiden määrittelylle. Näin ollen seuraavat kommentit: Jokainen strategia koostuu kolmesta perustekijästä: + Alkuasema: Nämä ovat aloitusolosuhteet yrityksen käynnistyessä, yleensä vanhemmilla yrityksillä edellisen liiketoimintavuoden tulokset. + Päämäärä: Sisältää erilaisia tavoitteita, jotka perustuvat alkuasemaan taloudellisten olojen, markkinakehityksen, ympäristötekijöiden, kohteiden sekä taloudellisten, teknisten ja työvoimaresurssien jne. suhteen. + Tavoitteiden saavuttamisen toimenpiteet: t.s. tavoitteiden saavuttamista auttavien toimenpiteiden suunnitteleminen. Yksinkertaisesti sanottuna, yritysstrategia on yrityksen tavoitteiden määrittelyä perustuen alkuaseman analyysiin ja tavoitteiden saavuttamisen toimenpiteiden suunnitteluun. 2.2 Alkuaseman analyysi Jokainen alkuaseman analyysi keskittyy kolmeen keskeiseen seikkaan: 1. Ovatko päättyneen tai päättyvän budjettivuoden päämäärät saavutettu vai eivätkö ole? 2. Mitkä olivat päämäärien saavuttamisen epäonnistumisen syyt? 3. Mitä johtopäätöksiä voi vetää tulevaisuutta varten omien tuotteidemme kehityksestä, markkinoista, kilpailusta ja tunnistettavissa olevista (ekonomispoliittisista) kehitystrendeistä? 2.3 Yrityksen tavoitteiden kehittyminen Päämäärät ovat tulosten määrittelyjä, jotka tulisi saavuttaa tiettyjen toimenpiteiden keinoin. Tässä kohtaa pitää kysyä kolme kysymystä: Mitä (tavoitteiden sisältö) tulisi saavuttaa? Milloin, mihin mennessä jotakin pitää saavuttaa (aikaraamit)? ja miten paljon pitäisi saavuttaa (tavoitteiden laajuus)? Tavoitteen määrittely edellisten edellytysten alaisena olisi siten suurin piirtein seuraava: Esimerkki: Yrityksemme liikevaihdon (mitä?) pitäisi vuoden 2006 loppuun mennessä (mihin mennessä?) kasvaa 10 % 5 mio (?) eurosta 5,5 mio (?) euroon (kuinka paljon?). 2

3 Seuraavia lisävaatimuksia tavoitteille tulisi myös korostaa: Tavoitteiden pitäisi olla: + realistisia (saavutettavissa olevia, ei kohtuuttomalla vaatimustasolla, ei merkityksettömiä) + täysin selviä (kirkkaita, ei alttiita väärintulkinnalle) + mitattavia/todistettavissa (kvantivioitavissa tai operationalisoitavissa kun mahdollista) + jatkuvia (suuntausta palvelevia, joten muuttumattomia) + täydellisiä (katso edellä edellytykset tavoitteiden muodostamiselle) + tunnistettavia (sopivia sille tasolle, jonka tavoitteen tulisi saavuttaa) Viimeinen vaatimus kutsuu yrityksen tavoitteita epäonnistumaan. Pohjalla olevat strategiat ja vielä syvempänä olevat päämäärät ovat kehittyneet tähän pisteeseen saakka; niiden täyttyminen on yrityksen tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Samalla tämä tarkoittaa, etteivät piilevät strategiat tai piilevät päämäärät voi poiketa yrityksen strategiasta ja sen päämääristä (tavoitteiden konfliktien välttämisestä). Täten päämäärähierarkia rakennetaan yritykseen kuten seuraavassa esitetään. Yrityksen tavoitteet Kasvu Tuottavuus Likviditeetti Markkinointitavoitteet Henkilöstötavoitteet Organisationaaliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Tuotannon tavoitteet Myynti Hankinta Rakenteellinen/ organisationaalinen Liikevaihto Kehitys Prosessi/ organisationaalinen Omarahoitus Likviditeetti Tuottavuus Toimintakyky Tuotteet Suorituskyky Pääoma (teho jne.) Laatu Tuotevalikoima Pätevyys Tehokkuus Uudistukset Mainostaminen jne. Sosiaalisuus jne. Uudistukset Lista ei ole tyhjentävä. Päämäärän kontrolloinnin kontekstissa täytyy tarkistaa, voidaanko päämäärät + rahoittaa yrityksen olemassa olevilla resursseilla vai lisärahoituksella, + saavuttaa olemassa olevilla keinoilla (määrä, tiedot, taidot?), + sopeuttaa lain ja talouden rajoitteisiin, + ja voidaanko katsoa, että ne eivät aiheuta tavoitteisiin konflikteja (sijoitukset, varat, tuotanto, työntekijät?) 3

4 2.4 Toimenpiteiden suunnittelu Aivan liian usein on tarve spontaanisti ja vaistomaisesti ryhtyä toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on saavuttaa epämääräinen tavoite ( Voimme ottaa käyttöön ylityöt, ja siten leikkata kustannuksia, Ostan uuden koneen, näin kasvatamme liikevaihtoa, Voimme kouluttaa henkilöstöä, näin kasvatamme tuottavuutta ). Tällaiset toimenpiteet aiheuttavat sen, että tulokset saavutetaan vahingossa. Joka tapauksessa, jos toimenpiteiden avulla tulee saavuttaa tavoite suurimmalla mahdollisella menestymisen mahdollisuudella, toimenpiteet täytyy karsia päämääristä. Strateginen t.s. kohdistettu toimenpiteiden suunnittelu etenee seuraavasti: Tavoite Keinot Välineet Toimenpiteet Esimerkki: Tavoite Lisääntynyt tuotto Keinot + Lisääntynyt myynti Vähentyneet kustannukset Hintojen nousu Myy enemmän Mainosta vähemmän Vähemmän samalla hinnalla Välineet (vaihtoehdot) Mainosta enemmän Sano irti henkilöstöä Alhaisempi laatu Uudet tuotteet Kasvanut tuottavuus 10% kasvu Toimenpiteet Tuotteen kehitys Virhemarginaalin alentaminen Suurempi marginaali, suuremmat määrät Esimerkissä oletetaan, että yrittäjän tai yrityksen johdon tavoitteena on tuoton kasvattaminen. On kolme tapaa saavuttaa päämäärä (katso diagrammi ylhäällä): 1. kasvattamalla myyntiä 2. vähentämällä kustannuksia ja 3. nostamalla hintoja. Päämäärien tavoittamisen toimenpiteet olivat uusien tuotteiden kehittäminen, virhemarginaalin pienentäminen sekä myyntikokojen suurentaminen yhdessä samanaikaisen hintojen kasvattamisen kanssa tuottomarginaalin suurentamiseksi. Kun olemme tutustuneet strategian elementteihin ja laatimiseen, päämäärien muodostamiseen ja niiden saavuttamisen toimintatapojen esittelyyn, tämän esimerkin pitäisi auttaa koulutustarpeiden määrittelyssä yrityksen strategiaan perustuen. 4

5 3. Koulutustarpeiden johtaminen strategisista tavoitteista 3.1 Jatkokoulutustarpeiden määrittelyn metodologia Jatkokoulutustarpeiden tutkimuksen metodologia on tavoite/nykyhetki -vertailu. Tulevaisuuden tavoite tarkoittaa haluttua tiedon tilaa, asiantuntemusta ja kykyjä, joiden pitää olla valmiiksi olemassa, jotta suoritus ja tietyn tuloksen saavuttaminen on mahdollista. Tämä nykyinen tavoite puhuttelee tämänhetkistä olemassa olevaa tiedon, asiantuntemuksen ja kykyjen tilaa. Tämänhetkisten/tulevien tavoitteiden vertailusta voidaan tehdä seuraavia havaintoja: Yksimielisyys = Ei jatkokoulutustarpeita tai Positiivinen hajonta = Ei jatkokoulutustarpeita tai Negatiivinen hajonta = Todennäköisiä jatkokoulutustarpeita Yleisesti ottaen yksimielisyys jatkokoulutustarpeista määritellään negatiiviseksi hajonnaksi nykyisen ja tulevien tavoitteiden välillä. Kuitenkaan kaikki negatiiviset eroavaisuudet eivät tarkoita varsinaista jatkokoulutustarvetta (vaan ovat edellytys mahdollisille koulutustarpeille). Kaksi tekijää pitää ottaa huomioon: 1. Suoritusmotivaatio Tieto ja kyvyt ovat käytettävissä, mutta toimenpiteitä ei tapahdu. Syy ei siten voi olla tiedon tai kykyjen puutteessa, vaan se johtuu mahdollisesti motivaatioongelmista, joita ei voi ratkaista jatkokoulutuksella. 2. Työntekijöistä riippumattomat ongelma-alueet Mikäli tieto ja kyvyt ovat vaaditulla tasolla eikä suoritusmotivaation puutetta ole, muiden tekijöiden täytyy olla tavoitteiden saavuttamattomuuden syynä. Tällaiset tapaukset ilmenevät kokemuksen perusteella johdon puutteiden tai työvoiman organisaation (työpaikan piirteiden) takia; näitä voidaan lähestyä johtotasolla koulutustoimenpiteiden avulla ja organisaation tasolla muuttamalla työolosuhteita. Kuitenkin muutkin tekijät voivat vaikuttaa. Esimerkiksi poliittiset rajoitukset terveydenhoidossa (kustannusrajoitukset, terveydenhuollon uudistusten lakiesitykset, terveydenhuollon rakenteen lakiesitykset) ovat johtaneet merkittäviin liikevaihdon menetyksiin ja tuotannon vähenemiseen lääketeollisuudessa. Näiden ja muiden esiintymien (luonnonkatastrofit > hotelli- ja ravintola-ala, turismi, hintojen lasku > kansallisen kysynnän lasku jne.) johdosta ei kaivata koulutustoimenpiteitä, vaan paremminkin jotain hyvin erilaisia liiketoimia. Vain jälkimmäinen voi johtaa jatkokoulutustarpeisiin. 5

6 3.2 Tulevien strategisten vaatimusten määrittely Tulevia päämääriä jatkokoulutustarpeita silmällä pitäen ei ole määritelty missään yrityksen strategiassa. Ne pitää kehittää tavoitteista ja toimenpiteistä, jotka on ennakoitu täyttävän päämäärät. Tämä nostaa esiin elintärkeän kysymyksen: Mitä työntekijöiden tulee tietää ja minkälaisia kykyjä heillä pitää olla, jotta he voisivat toteuttaa suunnitellut toimenpiteet menestyksekkäästi strategiaa noudattaen ja vaatimukset odotetulla menestyksellä? Tämän keskeisen seikan ratkaisemiseksi toimenpiteiden suunnittelun kannalta ei ole olemassa erityistä metodia. Ehtolauseen jos niin käyttäminen on kuitenkin osoittautunut käytännölliseksi. Jos työntekijät pystyvät työskentelemään virheettömästi, heillä täytyy olla tarkat työohjeet ja ammattimainen ohjaus. Tuloksena on tulevaisuuden tavoite: työohjeet + opetus. Ehtolauseen lisäämisen jälkeen katsomme nyt strategiaesimerkkiämme Kysely: toimintatapojen suunnittelu innovaatio Kysymys Vastaus Lopputulos Aikaansaadut vaatimukset (tulevaisuuden tavoitteet) Olemassa oleva uudistuskokemus Ei Jatkokoulutustarpeet Projektijohto, valmennus, tieto siitä, miten tulee toimia. Organisaatio / aikasuunnittelu, kokemuksen hankinta ja soveltaminen. Virheiden välttämisen osaaminen Tulisiko tehtävä antaa ulkopuolisille tahoille? Luultavasti ei Konsultaatio tarpeellista Tieto kustannustehokkaista ratkaisuista Tieto ulkopuolisista kustannuksista Tieto oikeusopillisista ongelmista. Onko ideoita todella? Apua tarvitaan Markkinoiden analysointi, nichejen ja trendien tunnistaminen ja niiden hyväksikäytön opetteleminen Tunnetaanko innovaatiotekniikat? Luultavasti ei Jatkokoulutusta tarvitaan Oppimistekniikat + metodit ja niiden käyttämisen oppiminen Tunnetaanko riskien välttämistekniikat? Ei käytännön kokemusta Jatkokoulutusta tarvitaan Markkinoiden tiedonlähteen tunteminen Oman markkinatutkimuksen tekemisen oppiminen Kyselytekniikoiden oppiminen ja niiden käyttäminen Arvioinnin oppiminen Onko kokemusta uusien tuotteiden lanseeraamisesta? Luultavasti kyllä Määritä tiettyyn aikaan Tuotemerkin suunnittelu, tuotemerkin suojelu, kauppakanavat, agentit, tuotelanseeraukset, tarjoukset, myyntiargumentointi, myyntikoulutus. 6

7 3.2.2 Kysely: toimintatapojen suunnittelu virheiden määrän vähentäminen Kysymys Vastaus Lopputulos Aikaansaadut vaatimukset (tulevaisuuden tavoitteet) Millä alueella virheindeksi ilmenee? Tuotanto, käyttöönotto Syiden määrittely Mahdollinen koulutuksen tarve Tuotantoprosessin, tehtaiden, työorganisaation, aikakäsityksen, virheiden laadun ja määrän analysointi, virheiden syiden paikallistaminen Miksi virheitä ei ole jo oikaistu? Ei tiedossa Syiden määrittely Mahdollinen koulutustarve Työn suunnittelun analysointi, toimintojen kuvaus, ohjeet, koulutuksen johtamisen metodit ja auttaminen, motivaatio Mitä vastatoimenpiteitä on tähän asti käytetty? Ei tietoa Vaaditaan Mahdollinen koulutustarve Toimintatavat? Tulokset? Virheindeksin sietorajat? Toimintojen kuvaus? Johtometodit sovitetaan strategiaan. Parantunut yhteistyö (teknisten ongelmien kanssa selviäminen) Työntekijöiden motivaatio Tulevaisuuden tavoitteita ei voi muodostaa ilman laajaa tuoteprosessin, operationaalisten toimintatapojen, työorganisaation, johtamismetodien ja työntekijämotivaation analyysia. Yleisesti voidaan olettaa, että virheindeksin pienentäminen on looginen tehtävä johdolle ja henkilöstölle. Teoreettinen tavoite pitäisi olla 0 virhettä. Jos virheiden määrän laskua havaitaan kuten esimerkissä strategisena toimenpiteenä voidaan olettaa, että on olemassa muita piiloisia tekijöitä, jotka aiheuttavat vaikeuksia ja että niitä ei ole vielä tunnistettu johdon toimesta. Näin harkiten monimutkaisia syitä läsnä suurimmassa osassa tällaisia tapauksia ei pitäisi ylenkatsoa. Yksinkertainen havaintoesitys voi selventää lähestymistapoja: Yksinkertainen havaintoesitys mahdollisista syistä listana tutkimuksen lähestymistapoja Korkea virheiden määrä? Vanhanaikainen tehdas? Työmarkkinajärjestö? Aikapaineet? Ohjeiden puute? Johdon metodit? Työpaikkaolosuhteet? Työolosuhteet? Suoritusmotivaatio? Epäselvät vastuut? Vastuut? Palkka? Pätevyys? Valvonta? 7

8 3.2.3 Kysely: toimintatapojen suunnittelu suuremmat määrät + suuremmat marginaalit Kysymys Vastaus Lopputulos Aikaansaadut vaatimukset (tulevaisuuden tavoitteet) Onko myyntisopimus suunniteltu? Onko olemassa myyntisuunnitelmaa? Onko toimialan henkilöstö valmistautunut? Luultavasti Kampanjakonsultaatio Kampanjan valmistelu Pakkaussuunnittelu Kilpailukykyiset toimenpiteet? Ei vielä Suunnittelukonsultaatio Kampanjaideat Tuotantosuunnitelma Kampanjasuunnitelma (päivämäärät, alustavat keskustelut kauppaorganisaatioiden kanssa) Mainostaminen Myyntistrategia Ei vielä Tarve koulutukselle Myyntikoulutus Keskustelua kampanjasta, tuotteista ja tuesta Keskustelu hinnoista Tukkutilaus Yhteenvetoargumentit Koulutus Onko kilpailua pidetty mahdollisena tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana? Ei tiedossa Kehityskonsultaatio mahdollista Kannustinsysteemi kohdistetulla bonuksella Kehitys / konsultaatio Tavoitteiden ja toimintatapojen suunnittelussa mahdolliset jatkokoulutustarpeet esiintyvät luultavasti vain työntekijöiden myyntikoulutuksessa. Telemarkkinointia tulisi myös harkita, mikäli se on aiheellista kampanjan tukemiseksi ja jos on olemassa jatkokoulutustarpeita (sisäinen myynti) Yhteyksien tunnistaminen Ehtolausetta käyttävät analyysit paljastavat vain, miten jatkokoulutustarpeet saattavat nousta tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Vaatimukset (tulevat tavoitteet), jotka löytyvät taulukoista, toimivat siten vain hypoteettisesti. Ne palvelevat käyttökelpoista tarkoitusta tulevaisuuden tavoitevaatimuksina jatkokoulutustarpeiden määrittelyssä (tämänhetkisten/tulevien tavoitteiden vertailut) ja mahdollistavat oikotiet yhteyksien tunnistamiseen. Jos olemme tunnistaneet esimerkiksi aikataulupaineet mahdollisena tekijänä, joka aiheuttaa korkeata virheiden määrää, mutta myös ohjeistuksen puutteen, johdon metodit, suoritusmotivaation ja työn suunnittelun, voimme nähdä keskinäisiä suhteita joka puolella. Tämä antaa samaan aikaan mahdollisuuden muiden sellaisten tekijöiden harkitsemiseen, joita ei ehkä ole aikaisemmin tunnistettu, esim. + Ajojen määrä tuotannossa + Tuotannon tarvikkeiden myöhäinen toimitus + Ylityöt jne. Kaikkia näitä pitää tarkastella nykyisten tavoitteiden kannalta. 8

9 4. Nykyisten tavoitteiden analyysi koulutustarpeiden määrittelyyn 4.1 Metodeja nykyisten tavoitteiden analyysin toteuttamiseen Jos ongelmat ovat melko monimutkaisia, erilaisia itseään täydentäviä metodeja lisätään nykytavoitteiden analyysiin. Seuraavia metodeita on yritetty ja todistettu: Luotaaminen Luotaaminen on erityinen tutkimusmenetelmä taustatietojen, mielipiteiden, kokemusten ja vaikutelmien tutkimiseen ja se on osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi koulutustarpeiden kohdalla. Se koostuu suorista opastetuista haastatteluista (ei kyselylomake). Luotaamisessa kysymykset kysytään tietyistä toimista, tapahtumista, kursseista, työsuorituksista, tiedosta, ahkeruusongelmista, asenteista jne. Kyselemällä saavutetaan laajempi näkökulma. Erityinen etu on, että haastattelija keskittyy vastaajan vastauksiin (mitä ei tapahdu haastattelussa kyselylomakkeen kanssa). Tällä tavoin kehittyy epävirallinen keskustelu, jossa vastaaja ei useinkaan huomaa, mitä haastattelija vastauksista päättelee. Tällä tavoin tärkeät vastaukset tai ajatukset huomioidaan kirjaimellisesti ja niitä vertaillaan myöhemmin muiden vastauksien kanssa löydösten analyysissa. Haitta: Luotaaminen vie paljon aikaa ja se pitäisi aina suorittaa hiljaisessa ympäristössä. Työpaikka tai lyhyet tauot työstä eivät sovellu luotaamisen paikoiksi. Etu: Yksityiskohtaisempaa tietoa, oikeita mielipiteitä, käsityksiä, motivaatiota ja asenteita Survey-kysely Myös survey-kysely pitäisi toteuttaa niin henkilökohtaisesti kuin mahdollista kyselylomakkeen kanssa. Kirjoittamalla luoduissa haastatteluissa on haittana, että vaikeisiin kysymyksiin, joita ei ymmärretä kunnolla, jätetään vastaamatta ja kuten kokemus on osoittanut suuri osa kyselylomakkeista jätetään kokonaan palauttamatta. Kysymyksen laadulla on suuri merkitys vastauksiin. Näin ollen luonnos tulisi tehdä huolella. Suosittelemme, että pidetään koehaastatteluja, jotta voidaan varmistaa, että annetut vastaukset ovat todella hyödyksi. Haitta: Kysymyksiä ei saa olla liikaa. Informaatio on näin ollen rajattua. Hyöty: Ei vie niin paljon aikaa. Yksinkertaistaa EDP:llä (?) tehtyä arviointia Osallistuva havainnointi Täten henkilökohtainen osallistuminen (ei seuraava informaatio) henkilöstökeskusteluissa, koulutuksellisissa toimenpiteissä ja työprosesseissa on ymmärretty. Havainnoija pysyy täysin taka-alalla eikä keskeytä edes kysyäkseen tai selventääkseen jotain. Hän voi (mutta hänen ei välttämättä ole pakko) tehdä muistiinpanoja ja kysymyksiä myöhemmin. Havainnoijan tulisi joka tapauksessa olla läsnä prosessissa alusta loppuun saakka. Haitta: Aikaavievää, joissakin olosuhteisa häiritsee osallistujia, jotka sitten yrittävät hillitä itseään. Hyöty: Suorat havainnoinnit (ilmapiiri, konfliktit, yhteistyö, myyntipuheet, johdon käyttäytyminen). 9

10 Lisämetodeja + Ryhmien sisällön analyysi, projekti/työsuunnitelmat, koulutuslehtiset, työraportit, konferenssit jne.) + Tulevaisuuden tavoitteiden vertailu (toimien kuvaukset, vaatimusprofiilit, opetussunnitelmat jne.). + Tutkimukset siitä, mitkä koulutus- ja opetustoimenpiteet ovat olleet menestyksekkäitä (Mikä oli laajalle levinnyttä? Mikä on edelleen heikko lenkki? Mitä lisätään?) + Suoritustietojen/tilastojen arviointi, esim. Tuotantoraportit, päpivittäiset raportit, toimintalistaukset, työpäivät, poissaolopäivät, toimitussuunnitelmat (lähettäminen). 4.2 Työntekijöiden valitseminen haastateltavaksi Haastateltavien työntekijöiden ryhmän valinta yrityksestä on hyvin tärkeää. Kaikkien työntekijöiden haastatteleminen ei yleensä tule kysymykseen aika- ja kustannussyistä. Vain satunnaisjoukkoa voidaan siis pitää käytännöllisenä. Jäljelle jää kysymykset joukon koosta ja valintakriteereistä. Toimintatapa, jota käytetään markkinointi- ja mielipidetutkimuksissa, tilastollisen esimerkkijoukon ottaminen virhemarginaalilla, ei ole kovin järkevää. Valintasysteemit, joissa otetaan joka kolmas tai viides työntekijä tai käytetään aakkosellista jakoa, eivät myöskään ole kovin järkeviä. Seuraavat metodit ovat osoittautuneet käytännöllisiksi: 1. Ryhmät, joilla on yhteiset tehtävät ja työn sisältö, Esim. muurarit, tapetoijat tai putkimiehet, mutta eivät kaikki työntekijät rakennusalalta. Tämä metodi varmistaa, että työn kuvaukset eivät ylity. Sitä paitsi, näin on helpompaa tunnistaa mahdollisia tehtävä- ja ryhmäkohtaisia ongelmia ja eroja ryhmien välillä 2. Keskimääräisten suoritusten tallentaminen On epäviisasta valita vain huonot omenat tai vain parhaat. Tämä johtaisi vääriin päätelmiin, joka voi vastaavasti vaikuttaa kaikkiin koulutustoimenpiteisiin. 3. Ikäryhmät Jos täydentävä ryhmien rakentaminen on edelleen relevanttia, ikäryhmittäin valitseminen on hyödyllistä, esim. alle 35, ja yli Henkilökuntaan kuuluminen yrityksessä Ottaen huomioon, että tietyt käyttäytymismallit voivat jäykistyä ja muodostua rutiineiksi vuosien mittaan, energian ja sitoutumisen määrä voivat vähentyä, yrityksen henkilökuntaan kuuluminen on hyvin tärkeää. Näin ollen sitä pitäisi käyttää lisäkriteerinä. Vähiten tärkeää ei ole myöskään palautteen kerääminen johdolta ja muilta päälliköiltä (työnjohtajat, tekniset asiantuntijat, osastonjohtajat jne.), vaikka ilmeisiä johtamisen ongelmia ei olisikaan. Koska tiedetään hyvin, että johtamistavalla on merkittävä vaikutus suoritusmotivaatioon, innokkuuteen, tehtävien ja kykyjen ymmärtämiseen, päälliköiden ja työnjohdon tulisi aina olla mukana tulevia koulutustarpeita käsiteltäessä. 10

Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälistymisen ABC Kansainvälistymisen ABC BUUSia kansainvälistymisestä 9.4.2015/Ladec Hannu Loponen Leonne Oy/Aikonet Vientitoiminnan lähtökohdat uote Syyt Liikeidea Vientipäätös Vientisuunnitelma Vientitoiminnan eri muodot

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014

TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014 TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014 LAATUYMPYRÄ JA Päämäärä ja suunnitelma MENETELMÄT Suunnittelu LAATUYMPYRÄ Prosessit,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus

PCM-projektiajattelu. Projektipalvelut Tutkimus- ja kehityskeskus PCM-projektiajattelu PCM = Project Cycle Management / Projektisyklin johtaminen Projekti ja projektoituminen on tullut mukaan osana organisaatioiden toimintastrategiaa enenevässä määrin osoittaen toiminnallisena

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

Kestävä Kerava -konsultointi. Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010

Kestävä Kerava -konsultointi. Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010 Kestävä Kerava -konsultointi Julia 2030 -yhteisseminaari Jussi Nikula Gaia Consulting Oy 12.4.2010 1 Gaia lyhyesti Liiketoiminnan periaatteet Kestävät ratkaisut Syvällistä ja monialaista asiantuntemusta

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka

CxO Webinaari Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka CxO Webinaari 31.3.2017 Mentoroiva Johtaminen Mitä se on, mitä hyötyä siitä on? Johtamisaktivisti Toni Hinkka Mitä tarkoittaa mentoroiva johtaja? Toni Hinkka: Mentorin Käsikirja (201X) Mentorointi on menetelmä,

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola, 19.3.2015 Vesihuoltoalan koulutus ja osaamiskriteerit Koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikas 18.3.2015 1 Esiintyjän nimi Näyttötutkinnot: Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen

Rahastosalkun faktorimallin rakentaminen Teknillinen korkeakoulu Mat 2.177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kevät 2007 Evli Pankki Oyj Väliraportti 28.3.2007 Kristian Nikinmaa Markus Ehrnrooth Matti Ollila Richard Nordström Ville Niskanen

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TALOUSMATEMATIIKKA Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Prof. Ilkka Virtanen TENTTI 5.3.1999

VAASAN YLIOPISTO TALOUSMATEMATIIKKA Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Prof. Ilkka Virtanen TENTTI 5.3.1999 1(5) VAASAN YLIOPISTO TALOUSMATEMATIIKKA Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Prof. Ilkka Virtanen TENTTI 5.3.1999 Tehtävä 1. Liitteessä on kuvattu yksi luentojen perusesimerkeistä, Raiffan pallouurnia

Lisätiedot

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista

+ Palaute työntekijän suoritustasosta; analyysi kohottamistarpeista innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Glossary Arviointihaastattelu Arviointihaastattelu on työkalu työntekijöiden opastamista ja arviointi varten. Heidän motivaatiotansa,

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa : Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa Jani Johanson, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Päivi Husman, teemajohtaja, Työhön osallistuminen ja

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto

Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Vetovoimaa ja osaamista Live Delphin yhteenveto Kuopio 1.11.2017 TODENNÄKÖISYYS 1. Vetovoimaisuus -teesi: Vuonna 2025 useampi kuopiolainen käy töissä seutukunnissa, kuin sieltä käydään töissä Kuopiossa.

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit

Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Tiedonkeruumenetelmät Hakemus/cv Todistukset Suosittelijat Haastattelut Testit Haastattelun runko Koulutus ja kurssit Jatko-opintosuunnitelmat Aiempi työkokemus Nykyinen työpaikka Hakemisen perusteet /

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Perhevapaiden epäsuorat kustannukset yrityksille

Perhevapaiden epäsuorat kustannukset yrityksille Perhevapaiden epäsuorat kustannukset yrityksille Mika Maliranta (Etla) Perhevapaiden kustannukset -seminaari, Helsinki, 7.5.2007 Esityksen rakenne Taustaa Kannattavuus ja perhevapaan käyttö Teoriaa Empiirisiä

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Liikevaihto 227 M - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot -Toimitilat - Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liikevaihto 325 M Henkilöstö 1650 Liikevaihto

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa

Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa Pienin askelin snadein stepein -väline oman työn kehittämiseen arjessa jatkuvan parantamisen toimintatapa Virpi Mattila ..Työssä tarvitaan monenlaista osaamista.. AMMATILLINEN OSAAMINEN -ammatilliset tiedot

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen työskentely otteita yhden päivän koulutuksesta

Ratkaisukeskeinen työskentely otteita yhden päivän koulutuksesta Ratkaisukeskeinen työskentely otteita yhden päivän koulutuksesta Ratkaisukeskeisyyden taustaa ja filosofiaa Ongelmakehältä ratkaisujen kehälle Tiimien ja organisaatioiden ajankäyttö enemmän aikaa oppimiselle

Lisätiedot

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento G2 Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Tuotteen elinkaari Yksinkertaisesti:

Lisätiedot

Horizon 2020 Hyvällä hakemuksella menestykseen. Arvioitsijan näkökulma 16.09.2015 Heikki Mäkilä Elinkeinojohtaja Heinolan kaupunki

Horizon 2020 Hyvällä hakemuksella menestykseen. Arvioitsijan näkökulma 16.09.2015 Heikki Mäkilä Elinkeinojohtaja Heinolan kaupunki Horizon 2020 Hyvällä hakemuksella menestykseen Arvioitsijan näkökulma 16.09.2015 Heikki Mäkilä Elinkeinojohtaja Heinolan kaupunki Sisältö 1. Horisontti-rahoitus - tästä on kyse 2. Arviointimenettely 3.

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot