Arviointikertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2013"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013

2 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta

3 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastus ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIALOITTAIN Kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunginhallitus Työllisyyden hoito Keskushallinto Sivistystoimiala Kulttuurilaitokset tulosalue, Kaukametsän opisto Kouluterveyskysely Tekninen toimiala Ympäristöteknisen toimialan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vesiliikuntakeskus KAUPUNGIN LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT Liikelaitokset Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Loiste Oy KAUPUNGIN TALOUS MUUT HAVAINNOT KUNNAN HALLINNOSTA VUODEN 2012 ARVIOINTIKERTOMUSHAVAINTOJEN SEURANTA ALLEKIRJOITUKSET Liite 1... Kajaanin kaupunki ja riskikuntakriteerit (kaupunki ja liikelaitokset) Liite 2... Tiivistelmä vuoden 2012 suositusten seurannasta:... 18

4 III TIIVISTELMÄ 1. Tarkastuslautakunta uudistaa suosituksensa, että on tärkeää, että asetetut tavoitteet ja mittarit on laadittu niin selkeiksi, että arviointityötä voidaan tehdä objektiivisesti ja todeta, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulleet saavutetuiksi. 2. Taloudessa näyttävät tarkasteluvuonna toteutuneen kaikki positiiviset asiat samanaikaisesti. Tarkastuslautakunta esittää kuitenkin huolensa konsernilainamäärän lisääntymisen johdosta. Tilannetta heikentää myös asukasluvun vähentyminen. 3. Kaikki liikelaitokset ovat pääosin saavuttaneet asetetut tavoitteet. 4. Lautakunta pyytää kiinnittämään esimiesten huomiota siihen, että kehityskeskustelut käydään sataprosenttisesti ja kehityskeskusteluissa esille nousseisiin seikkoihin puututaan ja epäkohtien korjaantumisen toteutumista seurataan. 5. Tarkastuslautakunta esittää huolestumisensa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin vuokrausasteen heikentymisestä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan Loiste Oy:n tavoitteiden toteutumista tulee seurata huolellisesti. 6. Lautakunta toteaa, että sivistystoimialalla on tulkittu kouluterveyskyselyn tuloksia oikeansuuntaisesti ja aloitettu yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lautakunnan näkemyksen mukaan yhteistyötä on syytä laajentaa koskemaan myös toisen asteen oppilaita. 7. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä työllisyydenhoidon riittävien resurssien turvaamista ja tiivistä, toimivaa yhteistyötä kuntakokeiluhankkeen eri toimijoiden välillä sekä yhteyksiä paikallisiin yrittäjiin. 8. Päivähoito on valtakunnallisten linjausten johdosta muutoksessa. Pitkävaikutteisista merkittävistä toimenpiteistä tulisi pidättäytyä. 9. Lautakunta suosittaa, että kassatoimintojen ohjeistusta selkeytetään ja yhtenäistetään kaikissa kassoja käsittelevissä toimipisteissä.

5 1 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakuntaan on valittu vuosiksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Tolonen Markku Hynynen Evelyn Ahlqvist Pertti Mikkonen Ritva Sistonen Toivo varajäsen Kerkelä Tommi Karvinen Marita Niva Teemu Immonen Tyyne Haverinen Risto Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty Markku Tolonen ja varapuheenjohtajaksi Evelyn Hynynen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut hallintosuunnittelija Taina Juntunen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta on pitänyt kertomusvuonna 2013 kuusi kokousta ja käsitellyt niissä 51 asiaa. Kokouksissa on kuultu toimialojen johtavia viranhaltijoita sekä käsitelty tilintarkastajan raportointia ja arviointikohteita. Lisäksi lautakunta on kokoontunut kolme kertaa vuonna 2014 arviointikertomuksen laadintaa varten. Tutustumiskäyntejä on tehty kaksi: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokseen ja Measurepolis Development Oy:öön. Arvioinnin painopistealueiksi on tarkastuslautakunnan hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti valittu keskushallinto, kulttuurilaitokset tulosalue/kaukametsän opisto, liikelaitoksista Kajaanin Vesi, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos sekä yhtiöistä Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ja Measurepolis Development Oy. Lisäksi on seurattu vesiliikuntakeskuksen valmistumista ja arvioitu tilintarkastajan suorittaman tarkastuksen pohjalta kaupunkiorganisaatiossa laadittuja viranhaltijapäätöksiä. Lautakunnan jäsenet ovat osallistuneet syksyllä 2013 Kainuun kuntien ja kuntayhtymien yhteiseen koulutus- ja keskustelutilaisuuteen Kajaanissa. 1.3 Tilintarkastus Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin vuosiksi Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan , 26, Kajaanin kaupungin vuosien hallinnon ja talouden sekä kaupungin tytäryhtiöiden tilintarkastusta suorittamaan JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT/KHT, KTM Antti Kääriäisen ja hänen varahenkilökseen JHTT/KHT, KTM Marko Paasovaaran. Tilintarkastuksen laajuus on sopimuksen mukaisesti 82 tarkastuspäivää vuodessa sisäl-

6 2 täen kunnan, EU-hankkeiden ja tytäryhtiöiden tarkastuksen. Tilintarkastajat ovat raportoineet havainnoistaan tarkastuslautakunnalle tarkastusvuoden aikana kolme kertaa. 2 ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on tarkastuslautakunnan arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista. Kuntaorganisaation ulkoisen valvonnan toimijoita ovat tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaminen ja tilintarkastuskertomuksen laatiminen sekä oikeudellinen vastuu tarkastuksesta ja sen laadusta kuuluvat tilintarkastajalle. Arviointikertomus laaditaan tilinpäätöksestä kerättyjen tietojen pohjalta ja osittain tarkastuslautakunnan itsensä keräämien tietojen pohjalta. Lautakunta toteaa, että tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on tärkeää, että asetetut tavoitteet ja mittarit on laadittu niin selkeiksi, että niitä voidaan objektiivisesti arvioida ja todeta, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet tulleet saavutetuiksi. Tarvittaessa valtuusto voi muuttaa toimialojen asettamia tavoitteita ja niiden saavuttamisen mittaamista varten laadittuja mittareita. Näin saavutetaan suurin mahdollinen hyöty kaupunkiorganisaation toiminnan kehittämiseksi. Esteellisyydet Hallintolain :issä on määritelty keskeiset perusteet esteellisyydestä. Lähtökohtaisesti luottamushenkilö itse arvioi oman esteellisyytensä. Tarkastuslautakunta on pitämässään kokouksessa todennut, että lautakunnan jäsen Toivo Sistosen oman ilmoituksen mukaan hän on esteellinen käsiteltäessä ja arvioitaessa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta koskevia asioita, koska hän on koulutusliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Hän ei ole osallistunut koulutusliikelaitosta koskevaan arviointityöhön. Muita esteellisyyksiä ei ole ilmoitettu. 3 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIALOITTAIN 3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet Kaupungin strategiset tavoitteet on määritelty vuosiksi Visio ja tavoitteet kuvaavat sitä, millaiseksi Kajaanin halutaan kehittyvän. Elinvoimaisuuteen ja työllisyyden parantamiseen tulee panostaa sekä henkisiä että taloudellisia voimavaroja aikaisempaa enemmän. Strategiset tavoitteet on esitetty TP 2013 sivulta 59 alkaen.

7 3 Tavoitteet Tavoitteiden/ toimenpiteiden lukumäärä Toteutunut Etenee suunnitellusti Hyvinvoivat kuntalaiset - Hyvinvointikertomus laadittu Vetovoimainen ja kilpailukykyinen 4 4 alue Asiakaspalveluprosessit Tilojen käytön tehostaminen useita useita Yhteistyön lisääminen 2 2 Hyvinvoiva, osaava ja tuloksia tekevä henkilöstö sekä hyvät johtamis- ja yhteistyötaidot 3 3 Etenee hitaasti tai osittain Ei etene/ei ole alkanut Asetetut tavoitteet ovat osittain toimenpiteitä, joiden objektiivinen mittaaminen ilman luotettavaa menetelmää ja asetettuja mittareita ei ole mahdollista. Tavoitteiden arviointi perustuu lautakunnan subjektiiviseen näkemykseen. Työryhmän toimivuustutkimusten tulokset ovat suuntaa antavia mittareita toimialoilla, kun arvioidaan johtamis- ja yhteistyötaitoja sekä työhyvinvointia. Tilojen käytön tehostamisen osalta voidaan todeta, että samaan aikaan, kun kaupungin omistamia tiloja myytiin tai purettiin m² (0,9 %), on kokonaistilamäärä kasvanut lähes m² (mm. vesiliikuntakeskus ja väyläaseman tilat). Strategiset ym. riskit on tunnistettu ja löytyvät tilinpäätöksen s Lautakunta toteaa, että strategiset riskit on tunnistettu riittävässä laajuudessa. 3.2 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tulosalueelle oli asetettu lukuisia tavoitteita, joista osa oli toimenpiteiksi luokiteltavia tehtäviä. Tavoitteita ja toimenpiteitä on esitetty yhteensä 23, jotka ovat toteutuneet kahta lukuun ottamatta. Toteutumatta olivat jääneet toimintakertomuksesta saadun tiedon perusteella kaupunki- ja palvelustrategioiden (=palveluohjelman) laatiminen, jotka jatkuvat vuonna 2014, sekä selvityksen tekeminen kaupunginteatterin rahoitusjärjestelmästä ja toiminnasta. Kajaanin kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhdessä FCG:llä teettämä selvitys Kainuun kuntien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden ei antanut luotettavaa tietoa maakunnallisen organisaation perustamiseen. Sairaalan ateriapalveluiden siirtäminen Kajaanin Mamsellin hoidettavaksi toteutui alkaen. 3.3 Työllisyyden hoito Tarkastuslautakunta on seurannut aikaisempien vuosien aikana työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitystä. Työttömyyden voimakkaan lisääntymisen johdosta vuonna 2013

8 4 työmarkkinatukimenot olivat euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin yhteensä euroa. Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus , , , , , , ,00 0, Kuvio 1. Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus Kajaanin ja Kuhmon kaupungit ovat mukana työllisyydenhoidon kuntakokeilussa vuoden 2015 loppuun saakka. Tarkastuslautakunta on käsitellessään vuoden 2012 arviointikertomusta todennut, että kuntakokeilun onnistumista tulee seurata. Vuoden 2013 talousarviossa ei kuntakokeiluhankkeelle ole asetettu mitattavia määrällisiä tavoitteita. Kuntakokeiluhankkeen valmentajalla oli yhteensä 74 asiakasta, joista 32 henkilölle järjestettiin aktivointitoimenpide. Kuudelle henkilölle löytyi pysyvä toimenpide. Tarkastuslautakunta on huolissaan pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti nuorten alle 25- vuotiaiden työttömien määrän kasvusta, joita oli 175 henkilöä enemmän kuin v lopussa. Vaikka työllisyyden hoidon määrälliset tavoitteet ylittyivät, aktivointitoimenpiteet eivät riittäneet ja työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 32,3 %. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä työllisyydenhoidon riittävien resurssien turvaamista ja tiivistä, toimivaa yhteistyötä kuntakokeiluhankkeen eri toimijoiden välillä, sekä yhteyksiä paikallisiin yrittäjiin.

9 5 3.4 Keskushallinto Tarkastuslautakunta on kuullut hallintojohtaja Tuija Aarniota lautakunnan kokouksessa Kuulemisessa ilmoitettiin keskushallinnon vuoden 2013 keskeisimmät tavoitteet: tavoite toteuma palvelustrategian laadinta yhdessä Kainuun työ aloitettu sote-kuntayhtymän kanssa hallinnon tukipalveluiden kehittämishanke kartoitus tehty, työ jatkuu, täytäntöönpano osittain siirtynyt riskienhallinnan organisointi ja käyttöönotto toteutunut johtosääntöjen uudistaminen uudistettu, pl. ympäristötekninen lautakunta koulukuljetusprosessin kehittäminen ja joukkoliikenneasiat työ aloitettu, joukkoliikenteen kilpailutus tehty, paikallisliikenne kaupungin toimintana hankinnat, yritysyhteistyö hankinta-asiamiespilotti käynnistynyt kuntajakoselvitys esiselvitys valmistunut Lautakunta toteaa, että keskushallinnon tulosalueelle on vuoden 2013 talousarviossa kirjattu 18 toimenpidettä, joista kuusi on jäänyt toteutumatta. Neljän toimenpiteet (kaupunki- ja palvelustrategia, konserniohje, asianhallintajärjestelmän uudistaminen, hankinta- ja logistiikkatoiminnan uudelleenorganisointi) osalta työt jatkuvat vuoden 2014 aikana. Virkistyskalastustoiminnan tulevaisuuden kehittämisselvityksen laatimisesta ei ole esitetty aikatauluarviota ja työn vaativuuden arviointijärjestelmää ei ole lähdetty uudistamaan. Henkilöstön lukumäärään liittyvä tavoite on saavutettu, mutta työyhteisön toimivuuskyselyn tulos on tavoitetta hieman alhaisempi. Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu. 3.5 Sivistystoimiala Kulttuurilaitokset tulosalue, Kaukametsän opisto Sivistysjohtaja Mikko Saari ja Kaukametsän opiston rehtori Eila Parviainen ovat olleet tarkastuslautakunnan kuultavina loppuvuodesta Kaukametsän opiston valtionosuuteen oikeuttavaan opetukseen ja tilauskoulutukseen osallistuu vuosittain lähes 4000 opiskelijaa. Toiminta jaetaan avoimeen opetukseen (avoin kansalaisopistoopetus, taiteen perusopetus, avoin yliopisto-opetus) sekä tilauskoulutukseen (yritykset, yhteisöt, työyhteisöt, yhdistykset ja kunnat). Valtionosuuteen oikeuttava tuntimäärä on vuosittain noin tuntia. Valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan vuosibudjetti on 1,25 milj. euroa, josta valtionosuus on 50 %, kaupungin osuus 25 % ja opiskelijamaksujen osuus 25 %. Tavoitteet ja mittarit vuonna 2013 verrattuina vuoteen 2012:

10 6 tavoite 2013 toteuma 2013 toteuma 2012 opetustunnit kurssit opiskelijamäärä kurssilaisten määrä Tarkastuslautakunta toteaa, että Kaukametsän opistolle asetetut tavoitteet ovat vuonna 2013 tulleet saavutetuiksi Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyn avulla saadaan tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. luokkien oppilaat. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Monien osa-alueiden kohdalla oli tapahtunut parannusta aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Perusopetuksen oppilaiden vastauksista nousivat kuitenkin esille puutteet koulun fyysisissä työoloissa ja ongelmat koulun työilmapiirissä yleisemmäksi verrattuna Kainuun ja koko maan tulokseen. Erityisesti tytöt kokivat terveyteen liittyviä oireita päivittäin enemmän kuin koko maassa keskimäärin sekä niska- ja hartiakipua sekä kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Kouluterveydenhoitajan, -psykologin ja lääkärin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeaksi. Nämä kokemukset esiintyivät vastauksissa yleisemmin kuin koko maan tuloksissa. Myös lukiossa suoritetussa kyselyssä nousivat esille puutteet koulun fyysisissä työoloissa ja erityisesti tytöt kokivat koulutyön määrän liian suureksi. Kokemus terveydentilasta oli melko tai erittäin hyvä. Yksittäiset oireet olivat yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Laittomien huumeiden kokeilut olivat muuta Kainuuta yleisempää (13 %, n=339). Ammatillisessa oppilaitoksessa tehdystä kyselystä nousivat oppilaiden elinoloissa muuta maata yleisemmäksi seuraavat tekijät: vanhempien työttömyys, läheisen alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat, perhe ei nauti yhteistä ateriaa iltaisin ja vanhemmat eivät tiedä viikonloppuiltojen viettämispaikasta. Tässäkin kyselyssä tyttöjen kokemukset olivat yleisempiä kuin poikien. Myös fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa oli kohdattu sekä toistuvia rikkeitä oli useammin kuin edellisen suoritetun kyselyn tuloksissa. Laittomien huumeiden kokeilut oli vähentynyt aikaisempaan tutkimukseen verrattuna ollen samalla tasolla kuin muualla Kainuussa (18 %, n=646). Opiskeluun liittyvät vaikeudet olivat lisääntyneet ja liikunnan harrastaminen vapaa-aikana oli vähentynyt. Kouluterveydenhuollon palveluihin pääsy oli koettu aikaisempaa helpommaksi. Lautakunta toteaa, että sivistystoimialalla on tulkittu kouluterveyskyselyn tuloksia oikeansuuntaisesti ja aloitettu yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Kyselyn perusteella oppilaitosten tulee olla valppaina erityisesti tyttöihin kohdistuvan fyysisen ja seksuaalisen väkivallan suhteen. Toisen asteen oppilaitosten oppilaita ei sovi unohtaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kehitettäessä.

11 7 3.6 Tekninen toimiala Ympäristöteknisen toimialan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöteknisellä toimialalla taloudelliset tavoitteet asetettiin vuonna 2013 strategisten tavoitteiden toteuttamisen edelle. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi henkilökunta on pitänyt palkattomia vapaita. Tämän johdosta toiminnassa on keskitytty vain keskeisten palvelujen ja investointien ylläpitoon, ja osa strategisten tavoitteiden edellyttämistä kehittämis- ja pitkän tähtäimen suunnittelutehtävistä on jäänyt tekemättä. Toimialalla on otettu käyttöön sähköinen palautejärjestelmä, laadittu prosessikuvaksia ja aloitettu rakennusvalvonnan arkistojen sähköistäminen, joista saatavia etuja voidaan arvioida tulevaisuudessa. Toimialan tavoitteista osa siirtyy vuodelle 2014 ja sen jälkeiseen aikaan. Lautakunta toteaa, että toimialan työyhteisön toimivuustutkimuksessa asetettu tavoite eli 3 on ylittynyt tuloksen ollessa Henkilötyövuosille oli asetettu tavoite 177,1 ja Olisiko toteutuma syytä oli esittää 164,36. kysymys, Kehityskeskusteluille mitä työhyvinvoinninedistämiseksi asetetuista tavoitteista aiotaan on jääty tehdä, muilla koska tulosalueilla kirjannut, paitsi että ympäristö henkilöstö ja maankäyttö ei kaikilta osin tulosalueella. voi johto hyvin? Vesiliikuntakeskus Tarkastuslautakunta on kuullut tilapalvelupäällikkö Markku Haverista ja lvi-insinööri Tommi Karjalaista vesiliikuntakeskuksen rakennusvaiheessa. Vuoden 2013 alussa uima-altaan rakenteissa ilmeni ongelmia, joita selvitettiin ja viat korjattiin. Vesiliikuntakeskuksen allasalueen pohjan injektoinnista on aiheutunut noin euron kustannus, joka kaupungin näkemyksen mukaan kuuluu urakoitsijan vastattavaksi. Myöhemmin ilmeni myös valuongelmia. Vesiliikuntakeskuksen kirjanpidon toteuma verrattuna laadittuun kustannusarvioon on seuraava: Toteuma Kustannusarvio Ero Toteutuneet kustannukset Avustus Nettokustannukset Tarkastuslautakunta toteaa, että vesiliikuntakeskus otettiin käyttöön , ja on osoittautunut kävijämääriensä perusteella erittäin tarpeelliseksi ja suosituksi kunnalliseksi palveluksi. Ensimmäisen kuukauden aikana vesiliikuntakeskuksessa oli noin kävijää. Vesiliikuntakeskus on saanut osakseen hyvää palautetta.

12 8 4 KAUPUNGIN LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT 4.1 Liikelaitokset Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos siirtyi takaisin kaupunkiorganisaatioon , ja se toimii kuuden kunnan alueella (Kajaani, Kuhmo, Kuusamo, Sotkamo, Suomussalmi ja Vantaa). Tarkastuslautakunta on kuullut koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuomista keväällä Koulutusliikelaitoksessa käynnistettiin yhteistoimintamenettely vuoden 2013 loppupuoliskolla henkilöstömenojen vähentämiseksi. Strategisessa suunnittelussa on varauduttu valtionosuuksien ja ammatillisen peruskoulutuksen koulutuspaikkamäärien pienenemiseen vuodesta 2014 alkaen. Tavoite sijoittuminen tuloksellisuusmittarivertailussa 15 parhaan joukkoon/suuret monialaiset oppilaitokset opiskelijapalautteet: ka > 3,9 (KAO), > 3,7 (lukio) negatiiviset keskeyttämiset: < 3 % (KAO), < 0,5 % (lukiot) kehityskeskustelut käyty 100 % 69,9 työtyytyväisyys, ka > 3,6 3,68 Toteuma KAO=7. 3,87 (KAO); 3,9 (lukio) 2,8 (KAO) 0,0 (lukio) Liikelaitoksen peruspääoma on euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymältä uudelle liikelaitokselle siirtyneen toiminnan aloittamisen taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat ovat olleet hyvät Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitos on purkautunut vuoden alusta alkaen, ja samasta ajankohdasta alkaen ammattikorkeakoulu on yhtiöitetty. Tarkastuslautakunta on kuullut ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläistä syksyllä Liikelaitoksen koulutuspaikkoja on vähennetty englanninkielisen matkailukoulutuksen alalta 20. Valtionosuutta on leikattu 1,1 milj. euroa vuodesta 2012 vuoteen Vuonna 2012 käydyn yhteistoimintamenettelyn johdosta talouden 10 %:n sopeuttamistarve on saavutettu. Kajaanin ammattikorkeakoululla ei ole lainaa eikä se omista kiinteistöjä, vaan se toimii Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitokselta vuokratuissa tiloissa. Ammattikorkeakoulun opiskelijoista 60 % tulee Kainuun ulkopuolelta. Tavoitteet ja mittarit: Toteuma henkilöstö ,55 opiskelijoiden tyytyväisyys > 80 85,4

13 9 OPALA, sijaluku ammattikorkeakouluista < 4 ei vielä tiedossa AIKOPA, asiakastyytyväisyys > 4 4,32 koulutuksen vetovoima, ensisijaiset hakijat/aloituspaikka 3,25 > 2,5 keskeyttämisaste 9,5 7,6 suoritetut tutkinnot (ylempi+alempi AMKtutkinto) = = 348 painoaloihin kohdistuvien hankkeiden osuus ei vielä tiedossa hankekannasta (% :sta) maksullisen palvelutoiminnan tulojen määrä ei vielä tiedossa suhteessa koko tulorahoituksen määrään 16 % opintopisteet t&k hankkeissa/läsnä olevat tutkinto-opiskelijat ei vielä tiedossa > 9 Tarkastuslautakunta toteaa, että Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu tiedossa olevien tulosten osalta Kajaanin Vesi liikelaitos Tarkastuslautakunta on kuullut Kajaanin Vesi liikelaitoksen johtaja Juha Nurmista syksyllä Kajaanin kaupungin tuottovaatimus ja peruspääoman korko ovat yhteensä 0,8 milj. euroa vuosina Liikelaitoksen kuluista 80 % on kiinteitä kuluja, jotka eivät ole myynnistä riippuvaisia. Huleveden osalta toiminta on euroa tappiollista siitä syystä, ettei kadunpitäjä maksa siitä. Kajaanin Veden hintoja on korotettu 2010-luvulla 4,5 5,5 % vuodessa. Tavoitteet ja mittarit: toteuma htv 20,56 20,43 työyhteisön toimivuus ,82 kehityskeskustelut käyty (1 4), 4 3,85 laskutettu talousvesi (1 000 m 3 ) laskutettu jätevesi (1 000 m 3 ) Seuraavassa on esitetty Kajaanin Vesi liikelaitoksen tunnuslukuja v : omavaraisuusaste % suhteellinen velkaantuneisuus kertynyt ali- /ylijäämä (1000 ) ilman konsernivelkoja 89,6 87,1 88,3 86,0 72,5 86,33 42,3 54,8 50,1 62,1 145,5 65, Kajaanin Vesi liikelaitoksen tuotot ovat kertyneet maksuliikennetilille, mutta loppuvuoden 2013 aikana liikelaitoksen kulut on maksettu Kajaanin kaupungin konsernin yhdystilin kautta. Tämän johdosta sekä liikelaitoksen oman pankkitilin saldot että konsernin yhdystilin velkasaldo ovat kasvaneet, mikä on lisännyt liikelaitoksen taseen bruttomäärää ja vaikuttanut taseen tunnuslukuihin.

14 10 Tarkastuslautakunta toteaa, että Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vuoden 2013 tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2012 lukuihin verrattuina. Tämän vuoksi lautakunta on kuvannut viimeisessä sarakkeessa tunnusluvut ilman konsernivelkoja, jotta tunnusluvat olisivat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lautakunta toteaa, että Kajaanin Vesi on vakavarainen liikelaitos, ja sitä on hoidettu asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 4.2 Tytäryhtiöt Measurepolis Development Oy Kaupunginvaltuustoon nähden sitovina tavoitteina ovat olleet: Rahoitusosuudet: toteuma omistajan rahoitusosuus 25 % 34,5 % kumppanien rahoitusosuus 15 % 15,2 % ohjelmarahoitus 60 % 50,3 % Henkilötyövuodet 9, tavoite noin 8 8,2 Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtiölle asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet. Tekesin tuki ei jatkossa riitä turvaamaan tulevaisuutta, vaan kumppaneiden rahoitustasoa tulee pystyä nostamaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin liikevaihto on kasvanut 0,2 % edelliseen tilikauteen verrattuna eli 17,8 milj. euroon (edellinen tilikausi 17,7 milj. euroa). Henkilöstökulut ovat laskeneet 5,9 % edellisestä tilikaudesta. Vuokratuotot kasvoivat 0,5 milj. euroa, mutta vajaakäytön kustannukset kasvoivat puolestaan 0,5 milj. eurolla. Kiinteistönhoitokulut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 21,1 %, (mm. kahden kiinteistön LVIjärjestelmien uusiminen). Tavoite /mittarit Toteutuma v. 2013: v vuokrausaste 97 % 91,1 % 93,62 keskivuokra valtakunnallista tasoa asumistukinormin mukaisella tasolla asumistukinormin mukaisella tasolla asiakastyytyväisyys > 4 3,74 4,66 (asteikko 1 5) velkaantumisaste < 500 /asm² 543,38 /asm² 554,97 /asm² peruskorjauskohteita enintään /vuosi (3 4 milj. /vuosi) htv

15 11 Kajaanin ARA-vuokra-asuntojen keskimääräinen vuokra/m² jää hieman alle Manner- Suomen tason: Kajaani 10,34 /m²/kk, Manner-Suomi 10,42 /m²/kk. Yhtiön hallitus on muuttanut alkuvuodesta 2013 vuokrausastetta koskevaa tavoitetta (tyhjäkäyntiaste pidetään alle 6,38 %). Tarkastuslautakunta toteaa, että pitkittyessään vuokrausasteen lasku heikentää yhtiön taloudellista asemaa Loiste Oy Loiste Oy:n arviointiaika neljä kuukautta on lyhyt. Tarkastuslautakunta toteaa tilintarkastajan lausunnon mukaisesti, että Loiste Oy:n toiminta on käynnistynyt hyvin ja suunnitellun mukaisesti. 5 KAUPUNGIN TALOUS Peruskunnan (Kajaanin kaupunki ilman liikelaitoksia) tilikauden ylijäämäksi muodostui 85,9 miljoonaa euroa (edellinen tilikausi alijäämää 1,3 milj. euroa). Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli 90,3 milj. euroa (edellinen tilikausi alijäämää 0,3 milj. euroa). Kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä oli 14,9. Kaupungin (peruskunta ja liikelaitokset) tulos- ja rahoituslaskelmien sekä taseen tunnusluvut vuosina : **) 2013 Tuloslaskelma toimintatuotot %:na toimintakuluista 25,5 18,9 18,1 18,2 18,2 vuosikate %:na poistoista ,4 75,5 68,4 177,5 vuosikate, /as Rahoituslaskelma investointien tulorahoitus, % 65,1 102,5 40,2 41,6 54,1 lainanhoitokate 1, ,2 kassan riittävyys, pv Tase omavaraisuus- % 61,4 62,9 60,4 57 *) 68,6 suhteellinen velkaantuneisuus - % 39,5 36,5 37,5 43,7 35,2 kertynyt yli-/alijäämä, milj. -19,9-13,3-15,7-15,4 77,3 kertynyt yli-/alijäämä, /asukas lainasaamiset, milj lainakanta , milj lainat, /asukas asukasmäärä *) Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntataloudessa keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Mikäli omavaraisuusaste on 50 % tai alle sen, osoittaa se kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. **) Sis alkaen Kajaanin koulutusliikelaitos

16 12 Peruskunnan ja liikelaitosten kertynyt ylijäämä oli 77,3 milj. euroa, joten kuntalain 65 :n mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta ei enää ole. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on ylijäämäinen 85,9 milj. euroa (vuonna 2012 alijäämäinen 5,0 milj. euroa) Tulokseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin seuraava kertaluontoiset erät: - E.ON Kainuu Oy:n osakkeiden myyntivoitto 76,7 milj. euroa sekä - Kainuun ammattiopiston purkautumisessa Kajaanin kaupungille vuodelle 2013 kohdistunut ylijäämäosuus 2,7 milj. euroa. Kajaanin ja sen liikelaitosten tulos 13,6 milj. euroa (ilman energiaomistukseen liittyviä järjestelyjä) muodostuu peruskunnan 6,4 milj. euron ylijäämästä sekä ammattiopiston purkamisesta 2,7 milj. euroa sekä liikelaitosten yhteenlasketuista tuloksista 4,5 milj. euroa. Edellä mainittuun tulokseen vaikuttivat seuraavat tekijät: - Liikelaitosten osuus 4,5 milj. euroa. - Toimintatuotot olivat +1,3 milj. euroa yli talousarvion. - Toimintakulut olivat 4 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion sisältäen sote:n palautuksen ja muiden kulujen säästöt. Muutettuun talousarvioon nähden on 7,3 miljoonan euron alitus. - Verotulot olivat +1,0 milj. euroa yli talousarvion. Elokuussa tapahtui jakoosuuksien muutos ja joulukuussa tilitysrytmin muutos tammikuulta 2014 joulukuulle Rahoitustuotot olivat +0,7 milj. euroa yli talousarvion. - Kainuun ammattiopisto liikelaitoksen purkamisen vaikutus 2,6 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupungin toimintakatteen muutos vuosina : Kajaanin kaupunki Muutos, Muutos-% 2,92 5,36 4,37 2,02 Toimintakate /asukas Toimintatuotot ovat olleet vuonna 2013 noin 1,7 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2012 (muutos noin +4,5 %). Merkittävin vaikutus myyntituottoihin oli Senaattikiinteistöjen maksamalla vanhan rajavartiolaitoksen alueen rakentamiskorvauksella 0,7 milj. euroa sekä osakekaupasta saadulla tulolla 0,7 milj. euroa. Vuonna 2013 henkilöstökuluja kertyi 56,4 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa (1,2 %) edellisvuotta vähemmän. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2013 talousarvioon verrattuna on 95,2 % ja alitus 2,8 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 5,6 milj. euroa eli muutos oli 2,6 %, jota kasvua voidaan pitää verrattain suurena. Toimintakulut jäivät kuitenkin alle

17 13 talousarvion. Palveluiden ostoon käytettiin 5,9 miljoonaan euroa (4,4 %) enemmän kuin vuonna Palveluiden ostoista merkittävin on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksuosuus 116,0 milj. euroa. Talousarvio alittui pääosin sote-kuntayhtymän 3,4 milj. euron maksupalautuksen johdosta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 12,5 milj. euroa, joka oli euroa enemmän kuin vuonna Maksettujen vuokrien osalta talousarvio ylittyi 0,4 % eli euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaupunkikonsernin lainamäärien kehitys ja tunnuslukuja vuosina : tunnusluku KAUPUNKI lainakanta, milj. 66,3 61,7 63,3 77,0 75,0 lainat, /asukas omavaraisuusaste, % 56,4 59,2 56,6 51,5 61,5 KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET lainakanta, milj. 71,0 68,4 71,5 82,0 82,0 lainat, /asukas omavaraisuusaste, % 61,4 62,9 60,4 57,0 68,6 tunnusluku KAUPUNKIKONSERNI lainat, milj. 165,3 165,0 164,0 180,0 311,1 konsernilainat, /as omavaraisuusaste, % 45,0 46,9 46,9 45,7 32,9 suhteellinen velkaantuneisuus, % 60,8 57,4 57,3 62,1 89,5 Kaupungin omavaraisuutta kasvatti sähköyhtiöjärjestelyyn liittyvä satunnainen tuotto. Vuoden 2013 valtionosuuksien yhteismäärä oli 63,7 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna (2012) valtionosuuskertymä oli 60,5 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi 135,3 milj. euroa, mikä on 9,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Talousarvion mukainen verotulojen määrä ylittyi 0,9 milj. eurolla. Verotulokertymään vaikutti veroprosentin korotuksen lisäksi joulukuussa 2013 maksettu ylimääräinen tilitys, joka normaalisti olisi maksettu tammikuussa Seuraavassa taulukossa on vertailtu kaupunkikonsernin keskeisiä tunnuslukuja kaupungin vastaaviin lukuihin: kaupunki + liikelaitokset kaupunkikonserni vuosikate % poistoista 177,5 157,2 investointien tulorahoitus, % 54,1 27,7 lainat /asukas kertynyt ylijäämä /asukas lainanhoitokate 1,2 0,8 suhteellinen velkaantuneisuus, % 35,2 89,5

18 Konsernin lainakanta , /as Kajaani as. kunnat Kuvio 2. Konsernin lainakannan kehitys Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupungin velkamäärä ei ole kasvanut vuonna 2013, mutta samaan aikaan koko kaupunkikonsernin lainataakka on kasvanut Loiste Oy:n energiaomistukseen liittyvien rahoitusjärjestelyjen seurauksena. Vuoden 2013 lopussa kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä on asukasta kohden euroa. Koko konsernin lainamäärä on asukasta kohden Konsernin lainanhoitokate on alle 1, joka on heikko. Tilannetta heikentää jatkuva asukasmäärän vähentyminen ja riskikuntakriteerit ylittävä tuloveroprosentti. Investointitaso on ollut korkea jo usean vuoden ajan. Tulorahoituksella ei ole pystytty kattamaan investointeja. Vuonna 2013 peruskunnan ja liikelaitosten investointien tulorahoitusprosentti on ollut 54,1 ollen parempi kuin kahtena aikaisempana vuonna. Vuosikatteen positiivisessa toteutumisessa liikelaitosten merkitys on huomattava. 6 MUUT HAVAINNOT KUNNAN HALLINNOSTA Koska taseessa ei ole enää kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan ei tarvitse arvioida kuntalain 71 :n mukaisesti talouden tasapainotuksen toteutumista ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuoden 2013 tulokseen on vaikuttanut merkittävimmin E.ON Kainuu Oy:n osakkeiden myyntivoitto 76,7 miljoonaa euroa, jonka vaikutus on kertaluonteinen.

19 15 Tilikauden toteutunut vuosikate on 15,5 milj. euroa (vuonna 2012 se oli 3,7 milj. euroa). Vuosikatetoteuma on 10,8 milj. euroa parempi kuin talousarviossa Riskikuntakriteerit on kuvattu arviointikertomuksen liitteessä nro 1. Niistä on voimassa tuloveroprosentti, joka on vähintään 0,5 % korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talouden suunnittelu vaikuttaa myös kaupungin talouteen. Kajaanin kaupungin vuoden 2013 merkittävimmät investointikohteet olivat keskuskoulun peruskorjaus 2,3 milj. euroa sekä vesiliikuntakeskus 13,8 milj. euroa. Investointitaakka tulee myös tulevaisuudessa olemaan suuri, sillä Hauhola - Lehtikankaan -alueen kouluhankkeen, johon sisältyy myös päiväkoti, suunnittelu on käynnistynyt ja suunnitteilla on myös uusi sairaala -hanke. Lisäksi kaupungin kiinteistöissä on tulevina vuosina, kuten tarkastuslautakunta totesi jo vuoden 2012 arviointikertomuksen yhteydessä, peruskorjaamisen ja parantamisen tarvetta korjausvelkaselvityksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta suosittaa, että päivähoidon strategia (suunnitelma) päivitetään lainsäädännössä tapahtuvat muutokset sekä väestökehitys huomioiden, sillä päiväkotihankkeet ovat pitkän aikavälin hankkeita. Tilintarkastaja on käynyt läpi kassojen ohjeistuksen ja toimintaperiaatteita. Lautakunta yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja suosittaa, että kassatoimintojen ohjeistusta selkeytetään ja yhtenäistetään kaikissa kassoja käsittelevissä toimipisteissä. Kaupungin toimialoilla ei ole käyty kehityskeskusteluja sataprosenttisesti. Kehityskeskustelu on jokaisen työntekijän ja viranhaltijan oikeus/velvollisuus. Tämän johdosta kehityskeskustelut tulee käydä sataprosenttisesti. Mikäli kehityskeskusteluja ei ole käyty, tulee siihen olla perusteltu syy, joka voidaan toimintakertomuksessa esittää. Kehityskeskusteluissa esille nousseisiin seikkoihin puututaan ja epäkohtien korjaantumisen toteutumista seurataan. Kiitokset Tarkastuslautakunta kiittää kaupunginjohtaja Jari Tolosta ja yhtyy hänen tilinpäätöksen esipuheessaan lausumaan: On perusteltua kiittää kaupungin luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin kaikille Kajaanin kaupungin asukkaille ja veronmaksajille. Osa hyvästä tuloksesta selittyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tekemästä tuloksesta.

20

KAJAANIN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 SISÄLTÖ 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

18 Koy Kajaanin Pietari/Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta

18 Koy Kajaanin Pietari/Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (14) Aika 11.04.2017, klo 14:08-17:38 Paikka Kokoushuone Kekkonen, 3. krs Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA

KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA LAPIN LIITTO KATSAUS LAPIN LIITON JÄSENKUNTIEN TALOUTEEN VUODEN 2008 TIETOJEN PERUSTEELLA Käyttötalouden nettokustannukset Valtionosuudet Verotulot Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde Vuosikate Lainakanta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 11/2017 1 (8) Aika 21.12.2017, klo 16:33-18:26 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs) Käsitellyt asiat 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot