Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/2015"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/

2 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ Kuukausiraportti 1-7/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Taloustietojen vertailut esitetään vuoden organisaation mukaisesti myös vuoden 2014 osalta. Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava yhtiöittämisten vaikutukset (Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy) sekä toimialojen välisissä vertailuissa kohdistamattomien eläkemenoperusteisten maksujen jakaminen toimialoille ja muut kustannusten jakoperusteiden muutokset. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2014 TA Muutettu ta TOT 7/2014 TOT 7/ 1 Tot-% muut. ta Muutos-% /2014 Muutos, /2014 TP-ennuste Toimintatuotot ,1 % -11,6 % Myyntituotot ,1 % -37,8 % Maksutuotot ,6 % 1,1 % Tuet ja avustukset ,8 % -6,7 % Muut toimintatuotot ,5 % 6,2 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % -34,6 % Toimintakulut ,7 % 0,3 % Henkilöstökulut ,7 % -0,3 % Palkat ja palkkiot ,6 % -0,6 % Henkilösivukulut ,0 % 0,7 % Eläkekulut ,8 % -0,8 % Muut henkilösivukulut ,8 % 7,3 % Palvelujen ostot ,0 % 0,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % -3,9 % Avustukset ,7 % 8,9 % Muut toimintakulut ,2 % -6,2 % Toimintakate ,6 % 2,4 % Verotulot ,4 % 1,9 % Valtionosuudet ,6 % 1,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Korkotuotot ,4 % Muut rahoitustuotot ,9 % Korkokulut ,4 % Muut rahoituskulut ,8 % Vuosikate ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli/alijäämä Merkittävimmät vaikutukset toteumiin vesiliiketoiminnan sekä rautatiealan koulutuksen yhtiöittämisten osalta on esitetty lukujen jälkeen suluissa. Toimintatuottoja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 40,2 milj. euroa eli 11,6 % (+5,3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 9,0 milj. euroa ja maksutuottojen 16,3 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on heinäkuun lopussa 6,2 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 8,6 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma on 336,1 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa eli 0,3 % (2,1 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat heinäkuun lopussa 164,8 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -0,3 % (+1,2 %). Palvelujen ostot ovat 0,7 milj. euroa eli 0,6 % (+2,2 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 3,9 % (-0,6 %) edellisvuotta pienemmät ja avustukset 8,9 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen, -295,0 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on 2,4 % (1,8 %). Rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarvioon ja edelliseen vuoteen nähden arvioitua paremmin. Muissa rahoitustuotoissa arvopapereiden myyntivoittoja on kertynyt 1,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Rahoituskulujen korkokulut tulevat toteutumaan hieman talousarvion alle. Kokonaisuutena rahoitustuotot ja kulut toteutuvat vuonna talousarviota parempana. Heinäkuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 201,3 milj. euroa (197,5 milj. euroa 7/2014). Kouvolan verotulojen kasvu edellisestä vuodesta on 1,9 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 2,7 %. Kouvolan osalta verotulojen kehitykseen vaikuttaa vuoden kunnallisveroprosentin korotus 20,0 prosentista 20,5 prosent-

3 tiin. Myös yhteisöverojen ennakoitua parempi kertymä vaikuttaa positiivisesti. Vuonna osalta Kouvolalle arvioidaan verotuloja kertyvän talousarvion mukaisesti eli noin 333 milj. euroa. Vuosikate on 12,2 milj. euroa eli lähes sama kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Satunnaisena eränä on toteutunut Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n liiketoimintakaupan johdosta satunnaista tuloa 0,7 milj. euroa. Lisäksi tilinpäätösarvio sisältää satunnaista tuloa 1,4 milj. euroa asunto-osakkeiden myynnistä Kouvolan Asunnot Oy:lle. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 1,6 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa heikompi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vuoden tilikauden alijäämän arvioidaan olevan hieman pienempi kuin talousarviossa eli noin 8,9 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä heinäkuun loppuun mennessä on 298,5 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 293,7 milj. euroa. 2

4 Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-heinäkuulta on 188,7 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,5 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on 1,9 %. Elokuun tilitys huomioiden kertymä on 214,8 milj. euroa ja kasvu 1,4 % (koko maa 1,7 %). Kunnallisverotulojen heikkoon alkuvuoden kehitykseen veroprosentin korotuksesta huolimatta vaikuttaa se, että edellisen vuoden tammikuussa maksettiin ennakontäydennysmaksuja huomattavasti enemmän kuin kuluvana vuonna. Helmikuussa otettiin käyttöön kuntaryhmän jako-osuus, joka on kasvanut 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Kouvolan kunnallisverojen jako-osuus on kasvanut kunnallisveroprosentin nostosta johtuen. Jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. Eli vaikka veroprosenttikerroin on 1,025, niin asukaskerroin jää alle yhden (0,99496). Tulokehitystilaston mukaan Kouvolan vuoden 2014 ennakonpidätysten alaisten tulojen kehitys oli yhteensä ainoastaan 1,2 %, koko maan keskiarvon ollessa 2,1 %. Palkkatulojen, jotka muodostavat Kouvolan ennakonpidätyksen alaisista tuloista noin 63 %, osalta muutos on negatiivinen eli -0,5 % (koko maa 0,8 %). Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2014 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 13,8 milj. euroa eli kumulatiivinen kasvu on 9,8 % edelliseen vuoteen nähden (9,8 %, 13,8 milj. euroa 8/). Yhteisöverojen tilityksiä kasvatti huomattavasti toukokuussa maksetut vuoden 2014 täydennysmaksut, joita maksettiin koko maan osalta 57,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntaliitto on muuttanut ennustettaan vuoden yhteisöverokertymien suhteen tämän poikkeuksellisen suuren toukokuun tilityksen johdosta. Yhteisöverot saattavat toteutua Kouvolan osalta hieman talousarviota paremmin. Kiinteistöverojen kertymä tammi-heinäkuussa on noin 0,2 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään vuosittain pääosin syys- ja marraskuussa ja niiden arvioidaan olevan yhteensä noin 26 milj. euroa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 163 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 138,3 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,2 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Vuoden valtionosuuksien toteuman arvioidaan olevan noin 165,5 milj. euroa. 3

5 Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2014/ Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot ,9 % ,1 % Toimintakulut ,6 % ,4 % Tuukka Forsell Toimintakate ,7 % ,9 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,6 % ,0 % Toimintakulut ,3 % ,3 % Annikki Niiranen Toimintakate ,5 % ,8 % HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,0 % ,7 % Toimintakulut ,6 % ,5 % Toimintakate ,6 % Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot ,2 % ,1 % Toimintakulut ,4 % ,9 % Ismo Korhonen Toimintakate ,0 % ,8 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,2 % ,7 % Toimintakulut ,5 % ,3 % Vesa Toikka Toimintakate ,8 % ,9 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintakulut ,8 % ,3 % Arja Kumpu Toimintakate ,5 % ,4 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,8 % ,5 % Valm. omaan käyt ,4 % ,2 % Toimintakulut ,6 % ,1 % Hannu Luotonen Toimintakate ,0 % ,9 % Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,3 % ,5 % 570 Toimintakulut ,8 % ,2 % Toimintakate ,1 % ,4 % -460 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot ,7 % ,0 % Valm. omaan käyt ,4 % ,2 % Toimintakulut ,5 % ,7 % Hannu Luotonen Toimintakate ,7 % ,9 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,5 % ,4 % Valm. omaan käyt ,4 % Toimintakulut ,0 % ,9 % Toimintakate ,6 % ,6 % Vesihuolto Toimintatuotot Valm. omaan käyt Toimintakulut Toimintakate Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,5 % ,8 % sisältää vesihuollon Valm. omaan käyt ,4 % Liikelaitokset Toimintakulut ,0 % ,6 % Toimintakate ,6 % ,0 % Tilaliikelaitos Toimintakate ,6 % ,1 % Timo Oksanen Tilikauden tulos ,1 % ,5 % Tekninen tuotanto Toimintakate ,9 % ,7 % 596 Jari Horppu Tilikauden tulos ,2 % 121 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate ,1 % ,2 % Tilikauden tulos ,0 % ,4 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,6 % ,2 %

6 Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 57,4 % heinäkuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 58,8 % ja toimintakulujen 57,7 %. Elinvoiman noin 4 milj. euron avustusrahoituksesta on toteutunut noin 1 milj. euroa heinäkuun loppuun. Tämä rahoitus sisältää mm. vesihuolto-, yksityistie- ja laajakaista-avustukset. Maaseutulautakunta on esittänyt laajakaistahankkeen avustusmäärärahaan -0,6 milj. euron talousarviomuutoksen, koska hanke ei toteudu suunnitellusti. Lomituspalveluissa toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan jäävän n. 0,2 milj. euroa arvioidusta. Arvio perustuu lomituskorvauksien ja sitä vastaavien menojen vähenemiseen. Tilaliikelaitos Käyttötalousosa toteutuu tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Säästöjä saadaan aikaan energiakustannuksissa, johtuen energiansäästötoimenpiteistä, mm. jäähallin LED-valaistuksesta, sekä leudon kevättalven ansiosta. Veden ja energian kulutus on pienentynyt 2 %. Investointien aikataulumuutoksista johtuen menot ovat tällä hetkellä arvioitua pienemmät. Konkreettiset toimenpiteet, joilla turvataan talous, ovat jatkuva päivittäinen seuranta ja johtoryhmän kokoukset sekä investointien lisä- ja muutostöiden kriittinen arviointi. Edellä mainitut toimenpiteet riittävät. Mikäli tulee yllättäviä muutoksia, niihin reagoidaan heti. Hyvinvointipalvelut Talousarvioon nähden heinäkuun toimintakate on toteutunut 59,5 prosenttisesti. Menojen toteutuma on 59,3 % ja tulojen 57,6 %. Menot pitävät sisällään kesäkuussa maksetut koko vuoden lomapalkkamenot, n. 6 % vuotuisista palkkamenoista sivukuluineen. Koko Hyvinvointipalvelujen osalta palkkamenojen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,65 milj. euroa, joka pääsääntöisesti selittyy palkankorotuksilla, jotka tehtiin vuoden 2014 heinäkuussa (20 euroa/henkilö/kk ). Henkilöstömenot kaikkiaan ovat kohonneet 1,9 milj. euroa edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Suurimmat muutokset ovat edellä mainitut palkankorotukset 0,65 milj. euroa, konsernipalveluista tälle vuodelle Hypaan siirtyneet ns. jakamattomat KuEL-eläkemenoperusteiset eläkemaksut (n. 0,5 milj. euroa). Yhteensä eläkemaksut ovat nousseet 0,75 milj. euroa. Lisäksi muiden henkilösivukulujen nousu edelliseen vuoteen nähden on yht. 0,5 milj. euroa ja se koostuu työttömyysvakuutusmaksun noususta. Palvelujen ostoissa suurimmat ylityspaineet on Ratamo terveyspalveluiden sairaalapalveluiden ostoissa. Avustusten määräraha ei tule riittämään, ylityspaineet ovat omaishoidon tuessa, työmarkkinatuessa sekä vammaisille annetuissa avustuksissa. Ylitystä kompensoi osaltaan pakolaisille annettujen toimeentulotukimenojen määrärahan alittuminen, mutta toisaalta myös sitä koskevat valtion korvaukset pienenevät vastaavasti tulopuolella. Talousarvion toteutuminen turvataan lasten ja nuorten palveluketjussa käyttösuunnitelman toteuttamisella ja talousarvion laadinnassa huomioitujen sopeuttamistoimenpiteiden täytäntöönpanolla. Toiminnallisia tavoitteita ja toiminnan tunnuslukuja seurataan kk-tasolla sekä poikkeamien osalta sovitaan välittömästi korjaavat toimenpiteet. Perusopetuksessa on vähennetty tuntikehystä edelliseen vuoteen verrattuna ja uusien opettajien viran aloituspäivää on myöhennetty. Aikuisväestön palveluissa henkilöstömenojen muutoksen taustalla on tehtäväkohtaisen palkan muutos sekä kohonneet erilliskorvaukset (taustalla kohonneet lisä- ja ylityökorvaukset). Erikoissairaanhoidon ostoa Carealta pyritään tasapainottamaan ja hillitsemään kustannusten nousua. Terveydenhuollon asiakkaiden siirtymää jatko- ja kuntoutuspaikoille seurataan ja sovitaan tarvittavista tarkennuksista toimintamallissa. Työllistämisen edistämiseen liittyvässä työssä korostuu järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Työllistämismahdollisuuksia etsitään aktiivisesti, jotta voidaan vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuskehitykseen. Aikuisväestön talousarviovuodelle suunnitellut tai kohdistuvat toimenpiteet eivät ole riittäviä oikaisemaan palveluketjun talousarvion rakenteellista määrärahavajetta. Ikääntyneiden palveluissa talousarvion toteutumaa ja erityisesti henkilöstömenon kustannuksen muutosta seurataan kuukausitasolla ja tarvittaessa sovitaan kustannuksiin vaikuttavista korjaustoimenpiteistä. Määräaikaisen henkilöstön ja erilliskorvausten kustannusmuutos on ollut keskimääräistä korkeampaa. Palveluketjun vakinaisten sijaisten ja kotihoidon resurssipoolin käyttöä ja kohdentumista poissaoloihin seurataan palvelutasolla. Omaishoidon tuen toteutuma tulee ylittämään talousarvion määräraha varauksen. Palveluketjuista aikuisväestön palvelut tulee ylittämään määrärahansa. Muut palveluketjut alittavat tai pysyvät määrärahavarauksissaan. Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen ennuste heinäkuun lopussa näyttää siltä, että vuoden lopussa toimintakate ylittyy noin 3,1 milj. eurolla. Elokuun tilanteesta tehtävässä osavuosikatsauksessa palveluketjujen ennusteet tulevat tarkentumaan. 5

7 Tekniikka ja ympäristöpalvelut Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntatekniset palvelut ja ympäristöpalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan johtoaluevuokrat ovat laskuttamatta, joten n. 1 milj. euron tulo ei vielä näy toteumassa. Maaomaisuuden hallinnassa maan myyntivoitto on tällä hetkellä huomattavasti alle tuloarvion. Rakennusvalvonnan lupamaksujen kertymä on vain 29 % raportointihetkellä. Talousarvion toimintakatteen toteutuminen alkuperäisen talousarvion mukaisena vaatii toimenpiteitä. Teollisuus- ja liiketonttien myynti on erittäin hiljaista. Näyttää kuitenkin siltä että loppuvuodesta on toteutumassa yksi isompi kauppa/vaihto sekä joitakin yksittäisiä teollisuustonttikauppoja. Mikäli kaikki suunnitellut kaupat toteutuvat, myös tuloarvio toteutuu. Rakennusvalvonnalla on laskuttamatta lupamaksuja, joten siltäkään osin ei muuteta tuloarviota. Yhdyskuntatekniikan yksikössä edellisissä kuukausikatsauksissa esitetty menojen ylittyminen on nyt tasaantunut ja ennusteena on talousarvion mukainen kate. Toimintakate on realistisella tasolla. Menot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti tai sitä pienempinä, joten pienehkö tulojen vajaus kompensoituu niillä. Toimialan toimintakate saavutetaan, mikäli yllätyksellisiä menoja ei tule ja maakaupoissa onnistutaan. Investointien osalta Halkotorin rakentamisen kustannukset ylittävät talousarviossa varatun rahoituksen. Halkotorin alueen vuoden töiden loppuun saattaminen edellyttää lisärahoituksen hakemista/saamista. Teknisen tuotannon liikelaitos Kiinteistöpalvelujen sijais- ja tilapäishenkilöstön kustannukset ylittyvät, mutta vastaava säästö saadaan vakituisen henkilöstön palkkakustannusten säästöinä. Henkilösivukustannukset ovat euroa suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna johtuen mm. eläkekustannuksista. Palvelujen ostot ovat euroa suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kokonaisuudessaan kiinteistöpalvelujen materiaalit ja palvelut ovat toteutuneet 58,3 %, joten siltäkin osin kiinteistöpalvelut pysyy talousarviossa. Aluepalveluissa alueiden kunnossapito- ja rakentamispalveluissa on laskuttamatta keskeneräisiä ja vasta valmistuneita työmaita. Aluepalvelujen kustannuspaikkojen kesken on pieniä eroja johtuen toiminnan luonteesta. Talous toteutuu koko aluepalveluissa talousarvion mukaisesti. Liikelaitoksen talous yhteensä on toteutunut taloussuunnitelman mukaisesti. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Kustannusten seuranta tehdään tuotetasolla ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti -> taloustuntemus. Henkilöstön sitoutetaan koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmaan. Ennaltaehkäisyä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa jatketaan. Esimiehet kannustavat henkilöstöä sitoutumaan yhä enemmän työhön ja sen kehittämiseen. Arvioimme ja kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrimme vastaamaan asiakkaan toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Kaikkien työntekijöiden asiantuntijuus on oltava palveluketjun käytössä. Hyödynnetään teknologiaa ja kehitetään uusia työskentelytapoja. Palvelusopimusten sisältöä tarkennetaan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Sovitut toimenpiteet riittävät kiinteistöpalvelujen ja koko liikelaitoksen osalta talousarvion mukaiseen ylijäämäiseen tulokseen. Investointien toteutuminen Investointimenoja on toteutunut 16,2 milj. euroa ja investointituloja 1,0 milj. euroa heinäkuun loppuun mennessä. Yhdyskuntatekniikan investointeja on toteutunut noin 3,7 milj. euroa, joista suurimmat ovat uudelleenpäällystys (0,6 milj. euroa), katuvalosaneeraus (0,6 milj. euroa) ja Vesipuiston alue (0,5 milj. euroa). Tilaliikelaitoksen rakennuksiin kohdistuvista investointimenoista suurimmat ovat Ratamo-keskus (1,0 milj. euroa), kaupunginmuseo (0,8 milj. euroa), Keskustan päiväkoti (0,8 milj. euroa), jäähallin aitiot (0,8 milj. euroa), Ksao Tornionmäen kampus (1,2 milj. euroa) ja metalliosasto (2,1 milj. euroa). Osakkeiden ja osuuksien investointimeno 3,5 milj. euroa, muodostuu Kouvolan Veden osakepääoman konvertoinnista (3,0 milj. euroa) sekä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n pääomasijoituksesta (0,5 milj. euroa). Investointituloista 0,2 milj. euroa on rahoitusosuutta kaupunginmuseoon ja 0,7 milj. euroa pysyvien vastaavien myyntituloa. 6

8 Investoinnit Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2014 VS Muutettu TA TOT 07/ TP 2014 VS TOT 07/ TP 2014 VS Muutettu TA TOT 07/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 2,8 milj. euroa alijäämäisenä. Antolainasaamisten lisäyksenä on toteutunut Kouvolan Rautatieala- ja Aikuiskoulutus Oy:lle liiketoimintakaupan yhteydessä myönnetty 0,9 milj. euron antolaina. Pitkäaikaista lainaa on nostettu 30,0 milj. euroa ja lyhennetty 15,5 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen heinäkuun lopussa on 3,7 milj. euroa negatiivinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2014 TA Muutettu TA Tot. 7/ Tp-ennuste Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-7/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli heinäkuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Henkilöstön määrä on vähentynyt edellisvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 101,32 htv:llä eli 1,8 %:lla. Vakinaisten osalta henkilötyövuodet ovat vähentyneet 65,50:llä, määräaikaisten osalta 31,15:llä ja työllistettyjen osalta 4,66:lla. Heinäkuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 91 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on hieman viime vuotta vähemmän. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 16 eli 18 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 8 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 164,8 milj. euroa (58,7 %), mikä on lähellä viime vuoden tasoa. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana noin euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta enemmän. Sairauspoissaoloja on ollut heinäkuun loppuun mennessä keskimäärin 11,3 kalenteripv/htv, mikä on huomattavasti viime vuotta vähemmän. Kouvolan kaupungilla on tehty viime syksystä lähtien useita eri toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja nämä toimet alkavat nyt tuottaa tulosta. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli heinäkuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 787, määräaikaisia (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista ja 106 kesätyöntekijää/koululaista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 103. Palveluksessa olevaa henkilöstöä on yhteensä 98 (1,6 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Uusi palveluorganisaatio astui voimaan 1.1. alkaen, mistä on aiheutunut muutoksia eri toimialojen henkilöstömääriin verrattuna viime vuoteen. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos Muutos-% lkm Konsernipalvelut* ,7 Hyvinvointipalvelut ,8 Tekn.- ja ymp.palvelut** ,5 Tilaliikelaitos ,8 Tekninen tuotanto*** ,9 Yhteensä**** ,6 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalveluihin siirtyi alkaen hyvinvointipalveluista ja kaupunkikehityksestä 14 henkilöä tukipalvelujen keskittämisen johdosta sekä 1.1. alkaen kaupunkikehityksestä elinvoima-asiat (ml. lomituspalvelut). Henkilöstöön kuuluu 110 vakinaista ja 17 määräaikaista maatalouslomittajaa. **) Tekniikka- ja ympäristöpalvelut perustettiin kaupunkikehityksen tilalle 1.1. alkaen ***) Uimahallipalvelut on siirtynyt hyvinvointipalveluista tekniseen tuotantoon 1.1. alkaen. ****) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilöstömäärä. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Erityisesti vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Määräaikaista henkilöstöä on suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. 8

10 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Tot. 1-7/15 Tot. 1-7/14 Muutos (htv) Muutos- % Tot Ennuste Konsernipalvelut 166,44 35,62 0,14 202,20 73,82 128,38 173,9 75,62 207,13 Hyvinvointipalvelut 3 265, ,33 63, , ,77-38,47-0, , ,27 Tekn.- ja ymp.palv. 96,84 14,85 0,74 112,42 240,26-127,84-53,2 238,12 111,42 Tilaliikelaitos 15,77 0,00 0,00 15,77 17,02-1,25-7,3 16,68 15,46 Tekninen tuotanto 545,59 126,02 30,98 702,58 707,83-5,25-0,7 697,96 692,79 Yhteensä 4 090, ,81 95, , ,59-101,32-1, , ,06 *) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilötyövuodet. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 101,32:lla eli 1,8 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 65,50:llä, määräaikaisten osalta 31,15:llä ja työllistettyjen osalta 4,66:lla. Henkilötyövuosien väheneminen johtuu henkilöstömäärän vähenemisestä. Eri toimialojen henkilötyövuosien kehitykseen vaikuttaa toteutetut organisaatiomuutokset. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 54,91 htv, lasten ja nuorten palvelut 2226,34 htv, aikuisväestön palvelut 1145,47 htv ja ikääntyneiden palvelut 1093,58 htv. Eläkkeelle siirtyneet Heinäkuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 91 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 77 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 14 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 16 eli 18 prosenttia. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 8 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 8 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläke on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä, sillä osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2014: kalenteripäivää). Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palv % Tilaliikelaitos % Tekninen tuotanto % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Työkyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on heinäkuun lopussa 164,8 milj. euroa (58,7 %). Henkilöstömenot ovat lähellä viime vuoden tasoa. Palkkoja korotettiin alkaen yleiskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli kunta-alalla keskimäärin 0,8 %. Vuonna palkkoja korotetaan 1.7. alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on keskimäärin 0,4 %. Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: MUUTOS% 2014 / TOT% Muut TA 07 Henkilöstömenot 1000 e TP 2014 TA Muutettu TA TOT TOT 07 Konsernipalvelut ,0% 58,0% Tekniikka- ja ympäristöpalv ,0% 58,3% Hyvinvointipalvelut ,4% 58,9% Tilaliikelaitos ,6% 49,6% Liikelaitos Tekninen tuotanto ,6% 57,3% Kaupunki yhteensä ,3% 58,7% *) Vuoden 2014 yhteensä -summiin sisältyvät myös yhtiöitetyn liikelaitos Kouvolan Veden henkilöstömenot. 9

11 Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Tammi- ja maaliskuun toteuma on hieman edellisvuotta suurempi. Sen sijaan muiden kuukausien toteuma alittaa viime vuoden. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Heinäkuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta enemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: 10 Yhteensä 1-7/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-7/2014 sis. henkilösivukulut Muutos% 2014/ Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Konsernipalvelut ,0 Hyvinvointipalvelut ,7 Tekn.- ja ymp.palvelut ,1 Tilaliikelaitos ,0 Tekninen tuotanto ,1 Yhteensä ,1 Hyvinvointipalveluissa kasvua on ollut erityisesti lisätöiden määrässä, mitä selittää erityisesti vuodenvaihteen joulujaksoon ajoittuneet viisi arkipyhää. Teknisen tuotannon osalta kasvua on ollut sekä lisä- että ylitöiden määrässä. Leuto talvi näkyi teknisen tuotannon liikelaitoksen ylityökorvausten määrässä vuonna 2014, jolloin ylityökorvauksia maksettiin selvästi tavanomaista vähemmän. Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2014: kalenteripäivää). Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä noin kalenteripäivää eli 12 % (v. 2014: 9 %). Vuoden 2014 alusta alkaen esimies on saanut myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 11,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2014: 11,9 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolojen ennustetaankin laskevan selvästi viime vuodesta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet hyvinvointipalveluissa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa sekä puolestaan lisääntyneet konsernipalveluissa ja tilaliikelaitoksessa. Konsernipalvelujen osalta kasvua selittää lomituspalvelujen siirtyminen konsernipalvelujen organisaatioon. Vuonna 2014 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kau-

12 pungilla keskimäärin 20,9 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi tuolloin erityisesti keväästä alkaen. Vaikka sairauspoissaolojen määrä onkin kääntynyt selvään laskuun, niin kasvussa ovat edelleen henkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot ovat suunnilleen viime vuoden tasolla. Tehostetut toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitettiin viime syksynä. Työkykyyn liittyvät toimintamallit päivitettiin ja ne jalkautettiin esimiesten työpajoissa. Työkyvyn hallintamallia tehostettiin nimeämällä palvelukohtaiset yhteyshenkilöt. Myös henkilöstöpalvelujen resursseja tehostetun tuen tehtävien hoitamiseksi lisättiin sisäisin järjestelyin vuoden alussa. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tehostettu. Palveluketjun johtajien kanssa on pidetty yhteistyöpalaverit ja valittu yhdessä ne yksiköt, joihin kohdennetaan työterveyshuollon toimenpiteitä vuonna. Lisäksi on aloitettu muutamia TYHY-pilotteja. Jatkossa painopistettä kohdistetaan aiempaa selkeämmin niihin yksiköihin, joissa on paljon sairauspoissaoloja. Kesäkuun alussa hyväksyttiin ohjeet koskien terveydellisistä syistä johtuvia uudelleensijoituksia rekrytointiprosessissa ja Kuntarekry-järjestelmän hyödyntämistä. Lisäksi Kouvolan kaupunki on ilmoittautunut mukaan Kevan kuntoutusselvittelyyn ( selvittely). Tämä tarkoittaa pitkittyvällä sairauslomalla olevan työntekijän ohjaamista Kevan kuntoutusselvittelyyn siinä vaiheessa, kun työterveyshuolto täyttää Kelaa varten ns. 90 päivän lausunnon. Tällöin Kevassa voidaan selvittää työntekijän oikeus ammatilliseen kuntoutukseen jo varhaisessa vaiheessa. Toimiala Sairauspoissaolot Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v kalpv/ htv Konsernipalvelut* ,2 9,3 Hyvinvointipalvelut ,9 11,5 Tekn.- ja ymp.palvelut** ,5 12,4 Tilaliikelaitos ,7 1,4 Tekninen tuotanto ,8 14,5 Yhteensä ,3 11,9 1-7/ ,9 1-7/ ,1 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 8,3 kpv/htv. **) Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vuoden 2014 sairauspoissaoloissa on mukana elinvoiman palveluketju. Tunnusluku ilman lomituspalveluja oli 8,3 kalpv/htv. 11

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/2015 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-6/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-6/ Kuukausiraportti 1-6/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2016 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/2016

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/2016 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ Kuukausiraportti 1-9/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-3/2017 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2017 Kuukausiraportti 1-3/2017 Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017

Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-10/2017 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2017 Kuukausiraportti 1-10/2017 Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot