ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille"

Transkriptio

1 ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI - ohje valvontaviranomaisille ja elinkeinonharjoittajille Elintarvikevirasto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MARKKINOINTIA KOSKEVA SELVITYS UUDET RAVITSEMUSSUOSITUKSET VALVONTAOHJEEN SISÄLTÖ LAINSÄÄDÄNTÖ Äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta Sosiaali- ja terveysministeriön päätös imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta Valmisteilla oleva lainsäädäntö VALVONTAOHJE Äidinmaidonkorvikkeiden myyntipaikkamainonta Alennetulla hinnalla myynti Hintaluettelot Markkinointi tuotemerkin kautta Opasteet Puhelinpalvelut Internet Koostumusta koskevat pakkausmerkinnät Pakkauksissa käytettävät kuvat Markkinointi terveydenhoitohenkilöstön kautta VALVONTA LISÄAINEISTO... 9 LIITTEET... 9 Liite 1: Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta 485/1997 Liite 2: Sosiaali- ja terveysministeriön päätös imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 807/1994 Liite 3: Lyhennelmä WHO:n kansainvälisestä äidinmaidonkorvikkeen markkinointia koskevasta koodista Liite 4: Linkkejä äidinmaidonkorvikkeita koskevaan aineistoon

3 1. ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN MARKKINOINTIA KOSKEVA SELVI- TYS Elintarvikevirasto ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä tehneet selvityksen äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnista. Äidinmaidonkorvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on tarkoitettu yksinään tyydyttämään 4-6 ensimmäisen elinkuukauden aikana lapsen ravinnon tarpeen. Selvityksen tarkoituksena oli saada kokonaisvaltainen käsitys äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnista, sen laajuudesta, luonteesta ja ongelmista ja tehdä ehdotus toimenpiteiksi ongelmien korjaamiseksi. Selvitys valmistui vuonna 2004 ja se on saatavilla Elintarvikeviraston kotisivuilla (ks. liite 4). Selvitys on ollut laajalla lausuntokierroksella sekä yleisesti kommentoitavana viraston kotisivuilla. Vierotusvalmisteet eivät kuuluneet selvityksen piiriin, koska niitä ei tutkimusajankohtana ollut Suomen markkinoilla. Vierotusvalmisteella tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu yli 4 kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi ja pääasialliseksi nesteosuudeksi osana monipuolistuvaa ruokavaliota. Imeväisten erityisvalmisteet rajattiin myös selvityksen ulkopuolelle. Imeväisten erityisvalmisteilla tarkoitetaan äidinmaidonkorvikkeen tapaan sairaille, esimerkiksi lehmänmaitoallergisille lapsille käytettäviä tuotteita. Imeväisen erityisvalmisteita voidaan käyttää syntymästä lähtien ja niiden käyttötarve loppuu yleensä viimeistään kahden vuoden iässä. Selvityksessä todettiin äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnin olevan Suomessa pääosin lainsäädännön mukaista eikä esimerkiksi lehtimainontaa juurikaan esiintynyt. Selvityksessä tuli kuitenkin esille joitakin äidinmaidonkorvikkeiden markkinointiin liittyviä tulkintaongelmia. 2. UUDET RAVITSEMUSSUOSITUKSET Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2004 julkistanut uusitut imeväis- ja leikkiikäisten lasten sekä odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositukset. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuositukset koskevat terveitä, normaalipainoisina syntyneitä lapsia ja raskauden ja imetysajan ruokavalio-ohjeet normaalia raskautta ja terveitä äitejä. Ruokasuositukset perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin sekä uusimpiin tutkimuksiin. Imeväisikäisen suosituksissa on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön suositukset rintaruokinnasta (2002). Suomalaisten lapsiperheiden ravitsemussuositusten mukaan (Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. STM 2004:11) rintamaidon tilalla lapselle annetaan äidinmaidonkorviketta, jos imetys ei 1

4 syystä tai toisesta ole mahdollista tai imetys lopetetaan ennen vuoden ikää. Vuoden iässä lapsi siirtyy perheen tavanomaiseen ruokavalioon. 3. VALVONTAOHJEEN SISÄLTÖ Elintarvikevirasto on laatinut äidinmaidonkorvikkeiden myyntiä ja markkinointia koskevan valvontatyön helpottamiseksi tämän kuluttajamarkkinointia koskevan valvontaohjeen, jota valvontaviranomainen voi käytännön valvontatilanteissa soveltaa. Valvontaohje sisältää Elintarvikeviraston ohjeita äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia ja myyntiä koskevien säännösten tulkinnasta. Valvontaohjeessa käsitellään nimenomaan niitä ongelmia, joita Elintarvikeviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä ja siitä saaduissa kannanotoissa on käsitelty. Lausunnoissa ja kommenteissa esitetyt kannanotot ja näkemykset on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Valvontaohje soveltuu myös imeväisten erityisvalmisteiden myynnin ja markkinoinnin valvontaan lukuun ottamatta kohtaa 5.7. jossa käsitellään pakkausmerkinnöissä esitettäviä koostumukseen viittaavia väitteitä. Imeväisten erityisvalmisteiden pakkausmerkinnöistä säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön kliinisistä ravintovalmisteista antamassa asetuksessa 406/2000. Vierotusvalmisteet ovat aivan viime aikoina tulleet Suomen markkinoille eikä niiden markkinoinnin mahdollisista valvonnallisista haasteista Suomessa ole siten vielä kokemusta. Siksi tässä valvontaohjeessa ei yksilöidysti käsitellä vierotusvalmisteiden markkinointia. Muualla EU:ssa vierotusvalmisteet ovat olleet pitkään markkinoilla ja Suomen viranomaiset ovat seuranneet näiden tuotteiden markkinoinnista käytyä asiantuntijakeskustelua. Vierotusvalmisteiden markkinoinnista muualla EU:ssa saatujen kokemusten perusteella Elintarvikevirasto suosittelee, että myös vierotusvalmisteiden myynnissä ja markkinoinnissa noudatetaan äidinmaidonkorvikkeiden myynnistä ja markkinoinnista annettuja säännöksiä sekä tämän valvontaohjeen ohjeita. Elintarvikevirasto tulee tarkkaan seuraamaan ja arvioimaan vierotusvalmisteiden myyntiä ja markkinointia sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarvittaessa Elintarvikevirasto laatii yksilöidyt valvontaohjeet vierotusvalmisteiden markkinoinnissa mahdollisesti havaittavien epäkohtien ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Valvontaohje ei koske muita lastenruokia (vellit, puurot, purkkiruuat ym.) 2

5 4. LAINSÄÄDÄNTÖ 4.1. Äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi Imetys on imeväisikäisen lapsen ravitsemuksen ja hyvinvoinnin tärkeä perusta ja imetyksen tukeminen on siksi keskeinen ja tärkeä tavoite. Maailman terveysjärjestö (WHO) on antanut vuonna 1981 äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodiin (koodin lyhennelmä, liite 3). Sen tavoitteena on myötävaikuttaa lasten turvalliseen ja riittävään ravitsemukseen turvaamalla ja edistämällä rintaruokintaa sekä, jos äidinmaidonkorvikkeita tarvitaan, varmistaa korvikkeiden oikea käyttö antamalla riittävästi tietoja ja huolehtimalla markkinoinnin ja jakelun asianmukaisuudesta. Suomi raportoi WHO:lle äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodin toteutumisesta Suomessa. Viimeksi tällainen raportointi on tehty vuonna Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta Äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi on keskeisiltä osiltaan saatettu osaksi sekä EY:n lainsäädäntöä että kansallista elintarvikelainsäädäntöä. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta (485/1997, myöh. äidinmaidonkorvikepäätös) säädetään terveelle imeväiselle tarkoitetun äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen koostumuksesta, ainesosista, pakkausmerkinnöistä, markkinoinnista ja muusta luovutuksesta. Päätös koskee soveltuvin osin myös imeväisen erityisvalmisteita. Äidinmaidonkorvikepäätöksen neljäs luku koskee kaupanpitoa ja tiedottamista. 16 :n mukaan äidinmaidonkorvikkeen mainonta on rajoitettu ammattihenkilöstölle tarkoitettuihin lastenhoidon erikoisjulkaisuihin ja tieteellisiin julkaisuihin ja tällaisen mainonnan on oltava ko. päätöksen pakkausmerkintöjä koskevien säännösten mukaisia. Ammattihenkilöstölle tarkoitetussa mainonnassa ei saa antaa kuvaa siitä, että pulloruokinta olisi rintaruokinnan veroista, ja mainonnan on sisällettävä vain tieteellistä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa. Äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 :n 1 momentin mukaan äidinmaidonkorvikkeen myyntipaikkamainonta sekä muut vastaavat suoraan kuluttajaan suunnatut myynninedistämiskeinot ovat vähittäismyymälöissä kiellettyjä. 17 :n 2 momentin mukaan valmistajat tai myyjät eivät saa jakaa ilmaiseksi eivätkä myydä alennetulla hinnalla valmisteita, näytteitä tai muita myynninedistämislahjoja suoraan kuluttajille. Tällainen menettely on kiellettyä myös epäsuorasti terveydenhuolto- tai sosiaalihuoltojärjestelmän tai terveydenhuoltohenkilöstön kautta. 3

6 Äidinmaidonkorvikepäätöksen 19 :n mukaan teollisuuden tai kaupan kustantamaa tiedotusaineistoa tai -välineistöä saa jakaa vain pyynnöstä ja aineiston tulee olla sosiaalija terveysministeriön kirjallisesti hyväksymää tai sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaan tehtyä. Tällaisessa välineessä tai aineistossa voi olla lahjoittajayhtiön nimi tai logo, mutta siinä ei saa viitata äidinmaidonkorvikkeen kauppanimeen. Kaupallista tiedotusaineistoa saa jakaa ainoastaan terveydenhuoltojärjestelmän kautta tai muulla sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymällä tavalla Sosiaali- ja terveysministeriön päätös imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta Imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (807/1994) mukaan tiedotusaineistoa saa jakaa imeväisikäisten vanhemmille ja hoitajille vain terveydenhuoltojärjestelmän kautta. Aineistossa tulee korostaa rintaruokinnan paremmuutta ja erottaa lasten terveyttä ja ravitsemusta koskeva neuvonnallinen osuus valmisteisiin liittyvistä tiedoista. Aineistossa ei saa mainita valmisteita niiden kauppanimillä. Asiaan liittyvä lainsäädäntö on valvontaohjeen liitteinä 1-2. Lisäksi se löydettävissä Elintarvikeviraston ja Editan julkaisemassa lainsäädäntökansioissa sekä www-osoitteessa Äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnissa ja myynnissä tulee em. säädösten lisäksi ottaa huomioon myös muut markkinointia ja myyntiä koskevat säädökset Valmisteilla oleva lainsäädäntö Komission äidinmaidonkorvikkeista ja vierotusvalmisteista antaman direktiivin (91/321/ETY) uusiminen on parhaillaan käynnissä. Työssä käytetään perustana mm. EU:n elintarvikealan tiedekomitean raporttia äidinmaidonkorvikkeiden ja vierotusvalmisteiden koostumuksen muutostarpeista (Report of the Scientific Committee on Food on the Revision of Essential Requirements of Infant Formulae and Follw on Formulae, SCF/CS/NUT/65 Final, 18 May 2003). Myös Codex Alimentarius elintarvikestandardiointijärjestön erityisruokavaliovalmistekomiteassa (CC/NFSDU, Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses) on meneillään äidinmaidonkorvikkeita ja vierotusvalmisteita koskevan standardin uusiminen. 4

7 5. VALVONTAOHJE 5.1. Äidinmaidonkorvikkeiden myyntipaikkamainonta Poikkeukselliset hintamerkinnät Äidinmaidonkorvikkeiden myyntipaikkamainonta on kiellettyä. Kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta annettu asetus (1359/1999) edellyttää kuitenkin, että tuotteiden hinta ilmoitetaan kuluttajille selkeästi ja yksiselitteisesti. Hintamerkintöjä käyttämällä ei kuitenkaan saa muulla tavoin mainostaa äidinmaidonkorvikkeita, vaan niissä on pitäydyttävä tuotteen nimen ja hinnan antamiseen. Hintamerkinnät eivät saa olla myyntiä edistäviä, ne eivät saa luoda kuvaa, että kyseessä olisi kampanja- tai alennusmyynti, eivätkä ne saa erottua millään tavoin myymälässä muuten käytettävistä hintamerkinnöistä. Edellä todetun vuoksi vain normaalit pienikokoiset hyllynreunushintamerkinnät ovat sallittuja. Poikkeukselliset hintamerkinnät katsotaan äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 :n vastaiseksi myyntipaikkamainonnaksi. Poikkeuksellisiksi hintamerkinnöiksi katsotaan esimerkiksi muita hyllynreunusmerkintöjä suuremmat tai niistä muuten, esimerkiksi reunuksien, nuolien tai tuotteen logon avulla merkittävästi poikkeavat tai niistä erottuvat hintamerkinnät ja kyltit. Hintamerkinnöissä voidaan kuitenkin käyttää kaupan omien merkkien logoja, mikäli niitä muutenkin yleisesti ja kattavasti käytetään kyseisen myymälän hintamerkinnöissä. Teholavat Äidinmaidonkorvikkeiden sijoittelulla ei saa erityisesti tuoda esille tuotteita. Äidinmaidonkorvikkeiden sijoittelu teholavalla tai muuten ryhmänä erillään muista lastenruuista ja äidinmaidonkorvikkeista on äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 :n vastaista myyntipaikkamainontaa. Jos äidinmaidonkorvikkeita myydään teholavalta, lava on sijoitettava lastenruokahyllystön sisälle. Hintamerkinnät tulee ensisijaisesti tehdä normaaleina hyllynreunusmerkintöinä. Jos tämä ei ole teholavojen käytön yhteydessä mitenkään mahdollista esimerkiksi hyllystön rakenteen vuoksi, hintamerkintä voi olla enintään A 5 - kokoa. Hintamerkinnässä tulee olla ainoastaan tuotteen nimi ja hinta, eikä sen ulkoasu saa olla huomiota herättävä. Hintamerkintä tulee olla kiinnitettynä lavaan tai lavan välittömään läheisyyteen Alennetulla hinnalla myynti Paljousalennusten käyttö Äidinmaidonkorvikkeita myydään usein useamman pakkauksen monipakkauksissa, jolloin yksittäisen pakkauksen hinta on paljousalennuksen vuoksi pienempi kuin yksittäin ostettaessa. Koska alennuksella myyminen on äidinmaidonkorvikepäätöksen

8 momentin vastaista, monipakkauksessa myytäessä yhden pakkauksen hinnan tulee olla sama kuin yksittäin myytäessä. Kanta-asiakasedut Äidinmaidonkorvikkeiden myynti siten, että kanta-asiakkaat saavat tuotteen edullisemmin kuin muut asiakkaat, on tuotteen myymistä alennetulla hinnalla ja täten äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 2 momentin vastaista. Erilaisten bonusten ym. kerääntymiselle myös äidinmaidonkorvikkeen ostosta ei sen sijaan ole estettä. Kampanjatarjoukset Kampanjatarjoukset, jotka koskisivat myymälän koko tuotevalikoimaa tai osaa siitä, eivät saa koskea äidinmaidonkorvikkeita, vaan ne tulee rajata selkeästi tarjouksen ulkopuolelle. Jos näin ei tehdä, kyseessä on myynti alennetulla hinnalla. Tappiolla myyminen Äidinmaidonkorvikkeiden myynti tappiolla on äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 :n vastainen myynninedistämiskeino. Näin ollen äidinmaidonkorvikkeita ei voida esimerkiksi myydä alle sisäänostohinnan Hintaluettelot Yritykset julkaisevat kuluttajille tarkoitettuja hintaluetteloja (painettu/internet), joissa luetellaan ainakin valtaosa myymälän tuotevalikoimasta ja tuotteiden hinnat. Hintaluettelot ovat yleensä voimassa tietyn ajan. Äidinmaidonkorvikkeen nimi ja hinta voidaan mainita tällaisessa hintaluettelossa edellyttäen, että luettelon hinnat ovat pitkäaikaishintoja (voimassa vähintään kolme kuukautta) eikä hintaluettelon hintoja voi erehtyä luulemaan esim. kampanjahinnoitteluksi Markkinointi tuotemerkin kautta Markkinoilla on tuotesarjoja/tuoteperheitä, joissa on sekä lastenruokia että äidinmaidonkorvikkeita ja joissa lastenruokasarjan nimi esiintyy lastenruokien lisäksi myös äidinmaidonkorvikkeiden pakkauksissa. Tällaisissa tapauksissa lastenruokien tuotemerkillä mainostetaan epäsuorasti myös äidinmaidonkorvikkeita, mitä on pidettävä äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 :ssä tarkoitettuna kiellettynä menettelynä. Näin ollen lastenruualla/lastenruokasarjalla ei saa olla samaa nimeä kuin äidinmaidonkorvikkeella eikä äidinmaidonkorvikkeiden pakkausmerkinnöissä voi olla viittauksia lastenruokasarjoihin tai muihinkaan tuotteisiin. 6

9 5.5. Opasteet Elintarvikevirasto suosittelee, että vähittäismyymälöiden katonraja- ym. opasteissa käytetään yleiskäsitettä lastenruuat. Opasteissa voidaan käyttää termiä äidinmaidonkorvike, mutta tuotemerkkejä ei voida mainita. Tuotemerkkien mainitsemista on pidettävä äidinmaidonkorvikepäätöksen 17 :ssä tarkoitettuna myynninedistämiskeinona, koska ne kiinnittävät erityisesti kuluttajan huomiota tuotteeseen Puhelinpalvelut Valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien puhelinpalvelussa voidaan antaa ainoastaan äidinmaidonkorvikkeiden tuotevalikoimaa, hintoja, koostumusta, säilytystä ja asianmukaista valmistusta koskevia tietoja ja ohjeita sekä tuotevirhetilanteessa kuluttajalle välttämättömiä tietoja tai ohjeita. Puhelinneuvonta ei saa millään tavoin olla tuotteiden markkinointia tai muuta myynnin edistämistä. Äidinmaidonkorvikkeiden käyttöä imeväisikäisten ruokavaliossa tai muuta imeväisten ravitsemukseen liittyvää asiaa koskevat kuluttajatiedustelut tulee ohjata lasten ravitsemukseen perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, kuten neuvolaan. Yrityksen kuluttajaneuvonnan nimi ei saa mitenkään viitata äidinmaidonkorvikkeisiin Internet Äidinmaidonkorvikkeiden myymiselle internetissä ei ole estettä. Koska internet myyntikanavana poikkeaa perinteisestä myymälästä eikä ostajalla ole mahdollisuutta tutustua tuotteeseen muuten kuin internetissä annettavien tietojen perusteella, internetin kautta elintarvikkeita myytäessä niistä tulee hintatiedon lisäksi antaa riittävät tiedot. Tällaisia tietoja äidinmaidonkorvikkeita myytäessä ovat: elintarvikkeen nimi, ainesosaluettelo, sisällön määrä, valmistajan, pakkaajan tai Euroopan unionissa toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite sekä alkuperämaa, jos sen puuttuminen voi johtaa harhaan. Tämän lisäksi tulee otsikolla tärkeä tiedotus tai vastaavalla muulla ilmaisulla tuoda esille seuraavat äidinmaidonkorvikepäätöksen 12 :ssä edellytetyt asiat: 1) lausunto rintaruokinnan ylivertaisuudesta 2) suositus siitä, että valmistetta käytetään vain sellaisten puolueettomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmaseuttisen koulutuksen tai jotka ovat muita äitiys- ja lastenhuollosta vastuussa olevia ammattihenkiöitä. Internet-myynnissä tulee ottaa huomioon myös kuluttajansuojalain (38/1978) etämyyntiä koskevat säännökset. Äidinmaidonkorvikkeiden mainonta internetissä on kiellettyä. 7

10 5.8. Koostumusta koskevat pakkausmerkinnät Äidinmaidonkorvikkeen koostumus on lainsäädännössä tarkkaan määritelty lapsen riittävän ja turvallisen ravitsemuksen varmistamiseksi. Lainsäädännön lähtökohtana on myös, että ohjeet ja neuvot lasten ravitsemuksesta, imetyksestä ja tarvittaessa äidinmaidonkorvikkeiden käytöstä saadaan ammattihenkilöstöltä, kuten neuvoloista. Pakkausmerkinnöissä koostumusta koskevia väitteitä voi esittää vain äidinmaidonkorvikepäätöksen 15 :n mukaisesti. Muita koostumukseen viittaavia väitteitä (esim. uusi koostumus) ei pakkausmerkinnöissä voida nykylainsäädännön puitteissa esittää. Jos äidinmaidonkorvikkeen koostumusta on merkittävästi muutettu lapsen ravitsemuksen ja terveyden kannalta, tämä tieto voidaan välittää ammattihenkilöstölle, joka ammattitaitonsa puitteissa ottaa tiedon huomioon yksilöllisessä lasten ravitsemusta koskevassa neuvonnassa Pakkauksissa käytettävät kuvat Äidinmaidonkorvikepäätöksen 15 :n mukaan äidinmaidonkorvikkeen pakkauksessa ei saa olla imeväisen kuvia, esimerkiksi kuva tuttipulloa itsekseen tai aikuisen sylissä syövästä vauvasta. 15 :n mukaan pakkauksessa ei saa olla muitakaan kuvia tai tekstejä, jotka voivat ihannoida valmisteen käyttöä. Äidinmaidonkorviketta tarjotaan imeväiselle tuttipullosta tai (nokka)mukista. Näiden käyttäminen tuotteen pakkauksen kuvituksessa helpottaa valmisteen tunnistamisessa eikä sitä ole pidettävä 15 :n vastaisena. 15 sallii myös kuvitetun valmistusohjeen käyttämisen pakkauksissa Markkinointi terveydenhoitohenkilöstön kautta Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tai terveydenhoitohenkilöstön välityksellä kuluttajille ilmaiseksi jaetut näytteet tai myynninedistämislahjat katsotaan äidinmaidonkorvikepäätöksen vastaiseksi markkinoinniksi ja se on siten kiellettyä. Imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 :n mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon toimitiloja ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden esittelyyn tai myynninedistämiseen. Tämä koskee kuluttajille, raskaana oleville naisille, äideille ja perheille järjestettyjä tilaisuuksia, kerhoa tms. toimintaa sekä ko. valmisteiden näytteille asettamista, valmisteita koskevia mainoksia tai julisteita sekä muuta kaupallista aineistoa. Em. sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 3 :n mukaan äidinmaidonkorvikkeiden näytteitä ja välineistöä saa toimittaa terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstölle vain silloin, kun se on tarpeellista laitostasolla tapahtuvaa ammattimaista arviointia tai tutkimusta varten. Jos äidinmaidonkorvikkeista halutaan antaa tietoja ammattihenkilöille internetin kautta, elinkeinoharjoittajan tulee erilaisin teknisin ratkaisuin huolehtia siitä, että tieto on vain ammattihenkilöiden saatavilla. 8

11 6. VALVONTA Äidinmaidonkorvikkeiden myyntiä ja markkinointia valvovat ensisijaisesti kuntien valvontaviranomaiset osana muuta elintarvikevalvontaa. Tarvittaessa valvontaviranomaiset voivat ryhtyä toimenpiteisiin elintarvikelain nojalla. Myös kuluttajien tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä kunnan terveystarkastajaan äidinmaidonkorvikkeiden myyntiä ja markkinointia koskevissa ongelmatilanteissa. Jos kyseessä on muualla kuin myyntipaikalla tapahtuva markkinointi (esimerkiksi lehtitai internetmainonta), kunnan valvontaviranomaiset voivat neuvoa ja ohjata elinkeinonharjoittajia ja kiinnittää näiden huomiota äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia koskeviin säännöksiin. Elintarvikelain 33 :ssä tarkoitetun markkinointikiellon voi tällaisissa tapauksissa määrätä Elintarvikevirasto. 7. LISÄAINEISTO Liitteeseen 4 on koottu linkkeinä keskeistä aiheeseen liittyvää aineistoa, mm. kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi ja Elintarvikeviraston äidinmaidonkorvikkeiden markkinoinnista tekemä selvitys. Luettelosta löytyy myös linkki sosiaali- ja terveysministeriön lapsiperheen ravitsemussuositukseen. LIITTEET Liite 1: Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta 485/1997 Liite 2: Sosiaali- ja terveysministeriön päätös imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 807/1994 Liite 3: Lyhennelmä WHO:n kansainvälisestä äidinmaidonkorvikkeen markkinointia koskevasta koodista Liite 4: Linkkejä äidinmaidonkorvikkeita koskevaan aineistoon 9

12 FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 485/1997 LIITE 1. Sivu 1/6 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 1997» 485/ /1997 Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1997 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 :n nojalla päättänyt: 1 luku Yleiset säännökset 1 Päätöksen tarkoitus Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön komission 14 päivänä toukokuuta 1991 antama direktiivi äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista (91/321/ETY) ja komission 16 päivänä helmikuuta 1996 antama direktiivi äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission direktiivin 91/321/ETY muuttamisesta (96/4/EY). 2 Soveltamisala Tässä päätöksessä määrätään terveelle imeväiselle tarkoitetun äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen koostumuksesta, ainesosista, pakkausmerkinnöistä, markkinoinnista, myynnistä ja muusta luovutuksesta. Tiedotusaineiston sisällöstä ja jakelusta määrää sosiaali- ja terveysministeriö. Päätös koskee soveltuvin osin imeväisen erityisvalmistetta, ellei sosiaali- ja terveysministeriö toisin määrää. Tässä päätöksessä tarkoitetaan 1)imeväisellä alle 12 kuukauden ikäistä lasta, 2) pikkulapsella 1 3 vuoden ikäistä lasta, 3 Määritelmät 3) äidinmaidonkorvikkeella elintarviketta, joka on tarkoitettu imeväisen ravinnoksi lapsen 4 6 ensimmäisen elinkuukauden aikana yksinään tyydyttämään tämän lapsiryhmän ravitsemukselliset vaatimukset, 4) vierotusvalmisteella elintarviketta, joka on tarkoitettu yli 4 kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi ja pääasialliseksi nesteosuudeksi tämän lapsiryhmän vähitellen monipuolistuvassa ruokavaliossa, ja 5) imeväisen erityisvalmisteella elintarviketta, joka on tarkoitettu käytettäväksi äidinmaidonkorvikkeen tai vierotusvalmisteen sijasta imeväiselle, joka sairauden tai muun vastaavan syyn takia ei voi käyttää terveelle imeväiselle tarkoitettuja valmisteita. 4 Valmisteiden nimien sallittu käyttö

13 FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 485/1997 Sivu 2/6 Äidinmaidonkorvikkeen tai vierotusvalmisteen nimellä saa pitää kaupan ja myydä vain valmisteita, jotka täyttävät tämän päätöksen 3 :n 3 ja 4 kohdissa säädetyt määritelmät ja muut päätöksessä annetut määräykset. Muuta valmistetta kuin äidinmaidonkorviketta ei saa pitää kaupan tai muutoin esitellä soveliaana täyttämään yksinään terveen imeväisen ravitsemukselliset tarpeet lapsen 4 6 ensimmäisen elinkuukauden aikana. 2 luku Sallitut ainesosat ja koostumusvaatimukset 5 Ainesosat Äidinmaidonkorviketta saa valmistaa sellaisista proteiinilähteistä ja tarvittaessa myös muista ainesosista, joiden soveltuvuus imeväisen ravinnoksi syntymästä lähtien on osoitettu yleisesti hyväksytyllä tieteellisellä aineistolla. Vierotusvalmistetta saa vastaavasti valmistaa sellaisista proteiinilähteistä ja tarvittaessa myös muista ainesosista, joiden soveltuvuus yli neljän kuukauden ikäisen imeväisten ravinnoksi on osoitettu yleisesti hyväksytyllä tieteellisellä aineistolla. Äidinmaidonkorvikkeen tai vierotusvalmisteen on oltava sellaisenaan nautintavalmista tai koostumukseltaan sellaista, että sen nautintavalmiiksi tekemiseen tarvitaan ainoastaan vettä. 6 Koostumus Äidinmaidonkorvikkeen on täytettävä liitteessä I määrätyt koostumusvaatimukset ja sen valmistukseen saa käyttää liitteessä mainittuja ainesosia siinä määrätyillä ehdoilla. Vierotusvalmisteen on täytettävä liitteessä II määrätyt koostumusvaatimukset ja sen valmistukseen saa käyttää liitteessä mainittuja ainesosia siinä määrätyillä ehdoilla. 7 Ravintoaineiden lähteenä sallitut yhdisteet Äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen valmistukseen saa käyttää vain liitteessä III lueteltuja yhdisteitä turvaamaan imeväisen kivennäisaineiden, vitamiinien, aminohappojen ja muiden typpiyhdisteiden sekä muiden ravitsemuksellisesti merkittävien aineiden saanti. 8 Lisäaineiden käyttö Lisäaineiden ja aromien käytöstä äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen valmistuksessa noudatetaan, mitä elintarvikelisäaineista sekä aromeista ja niiden valmistusaineista on säädetty tai määrätty. 9 Vieraat aineet ja muu laatu Äidinmaidonkorvike ja vierotusvalmiste eivät saa sisältää vierasta ainetta tai muutakaan ainetta sellaista määrää, että siitä on haittaa lapsen terveydelle. 3 luku Pakkausmerkinnät

14 FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 485/1997 Sivu 3/6 10 Valmisteen nimi Tässä päätöksessä tarkoitettuja valmisteita on myytävä nimellä äidinmaidonkorvike, vierotusvalmiste tai imeväisen erityisvalmiste. Kokonaan lehmänmaidon proteiineista valmistettuja valmisteita on myytävä vastaavasti nimellä maitopohjainen äidinmaidonkorvike tai maitopohjainen vierotusvalmiste taikka maitopohjainen imeväisen erityisvalmiste. 11 Pakolliset lisämerkinnät Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty tai määrätty, äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen pakkaukseen on tehtävä seuraavat merkinnät: 1) äidinmaidonkorvikkeessa ilmoitus siitä, että valmiste on sopivaa imeväisen ravinnoksi syntymästä alkaen, jos lasta ei imetetä, 2) äidinmaidonkorvikkeessa, johon ei ole lisätty rautaa, ilmoitus siitä, että annettaessa valmistetta yli 4 kuukauden ikäiselle imeväiselle on lapsen raudantarve tyydytettävä muista lähteistä, 3) vierotusvalmisteessa ilmoitus siitä, että valmiste on sopivaa yli 4 kuukauden ikäisen imeväisen ravinnoksi siten, että se muodostaa vain osan ruokavaliosta, ja että sitä ei saa käyttää rintamaidon sijasta lapsen neljän ensimmäisen elinkuukauden aikana, 4) äidinmaidonkorvikkeessa ja vierotusvalmisteessa selkeä valmistusohje ja varoitus virheellisen valmistustavan aiheuttamista terveydellisistä vaaroista, ja 5) sellaista välttämätöntä tietoa valmisteen oikeasta käytöstä, ettei se vähennä rintaruokintaa. 12 Äidinmaidonkorvikkeen erityismerkinnät Äidinmaidonkorvikkeen pakkausmerkinnöissä on lisäksi oltava seuraavat pakolliset tiedot varustettuna otsikolla tärkeä tiedotus tai vastaavalla muulla ilmaisulla: 1) lausunto rintaruokinnan ylivertaisuudesta sekä 2) suositus siitä, että valmistetta käytetään vain sellaisten puolueettomien henkilöiden ohjeiden mukaan, jotka ovat saaneet lääketieteellisen, ravitsemustieteellisen tai farmaseuttisen koulutuksen, tai jotka ovat muita äitiys- tai lastenhuollosta vastuussa olevia ammattihenkilöitä. 13 Pakolliset ravintoarvomerkinnät Äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen pakkauksessa on ilmoitettava ainakin: 1) valmisteesta saatavan energian määrä ilmaistuna kilojouleina (kj) ja kilokaloreina (kcal) sekä proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien määrät 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta, ja 2) jokaisen liitteissä I ja II mainitun kivennäisaineen ja vitamiinin sekä tarvittaessa koliinin, inositolin, karnitiinin ja tauriinin määrä keskiarvona numeroin ilmaistuna 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta.

15 FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 485/1997 Sivu 4/6 14 Vapaaehtoiset ravintoarvomerkinnät Äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan merkitä liitteessä III mainittujen ravintoaineiden määrät keskiarvona numeroin ilmaistuna 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta, jos merkintää ei tehdä 13 2 kohdan mukaan. Vierotusvalmisteen pakkaukseen voidaan tehdä numeroarvojen lisäksi liitteessä VIII mainituista vitamiineista ja kivennäisaineista merkintä, joka ilmoittaa ravintoaineen saannin prosentteina liitteessä tälle ravintoaineelle määrätystä vertailuarvosta 100 millilitrassa nautintavalmista valmistetta, jos aineen määrä on vähintään 15 prosenttia määrätystä vertailuarvosta. 15 Kieltoja ja rajoituksia Äidinmaidonkorvikkeen pakkauksessa ei saa olla imeväisten kuvia, eikä siinä saa olla muitakaan kuvia tai tekstejä, jotka voivat ihannoida valmisteen käyttöä. Pakkauksessa voi kuitenkin olla piirroskuvia helpottamaan valmisteen tunnistamista sekä kuvitettu valmistusohje. Sanan humanisoitu tai muiden vastaavien ilmaisujen käyttö on kielletty. Sanaa muunnettu, sopeutettu tai muuta vastaavaa ilmaisua voidaan käyttää ainoastaan liitteen IV kohdan 1 mukaan. Pakkausmerkinnöissä voi olla äidinmaidonkorvikkeen koostumusta koskevia väitteitä vain liitteen IV mukaan ja siinä määrätyillä ehdoilla. 4 luku Kaupanpito ja tiedottaminen 16 Esitteet ja mainonta Mitä edellä on säädetty pakkausmerkinnöistä sovelletaan myös äidinmaidonkorvikkeen ja vierotusvalmisteen esitteisiin, mainoksiin ja valmisteiden kaupanpitoon kiinnittämällä erityistä huomiota niiden antamaan yleisvaikutelmaan tai pakkaamiseen, käytettyihin pakkausmateriaaleihin ja tapaan, jolla valmisteita pidetään kaupan. Äidinmaidonkorvikkeen mainonta on rajoitettava ammattihenkilöstölle tarkoitettuihin lastenhoidon erikoisjulkaisuihin ja tieteellisiin julkaisuihin. Mainosten on oltava samojen säännösten mukaisia, joista säädetään pakkausmerkintöjä koskevissa :ssä, ja niiden on sisällettävä vain tieteellistä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa. Esitteet tai mainokset eivät saa antaa mielikuvaa tai luoda uskomusta, että pulloruokinta on yhtä hyvää tai parempaa kuin rintaruokinta. 17 Myynnin tai jakelun rajoitukset Äidinmaidonkorvikkeen myyntipaikkamainonta sekä muut vastaavat suoraan kuluttajaan suunnatut myynninedistämiskeinot ovat vähittäismyymälöissä kiellettyjä. Valmistajat tai myyjät eivät saa jakaa ilmaiseksi eivätkä myydä alennetulla hinnalla valmisteita, näytteitä tai muita myynninedistämislahjoja suoraan kuluttajille, eivätkä myöskään epäsuorasti terveydenhuolto- tai sosiaalihuoltojärjestelmän tai terveydenhoitohenkilöstön kautta. Laitoksille tai järjestöille lahjoitetut tai alennettuun hintaan myydyt äidinmaidonkorvike-erät, käytetäänpä ne sitten laitoksissa tai jaetaan niiden ulkopuolelle, on annettava ainoastaan sellaisille imeväisille, joita on ruokittava äidinmaidonkorvikkeella vain sen ajan kuin nämä imeväiset sitä tarvitsevat.

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot