Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta-alan markkinointitutkimus 2012"

Transkriptio

1 Kunta-alan markkinointitutkimus 2012

2 Yleistä tutkimuksesta Suomen Kuntaliitto toteutti kuntien ja kuntaalan markkinointitutkimuksen nyt kolmatta kertaa. Edellinen markkinointitutkimus toteutettiin vuonna 2009 Tutkimuksella selvitettiin kuntien ja kuntataustaisten toimijoiden markkinoinnin organisointia, suunnittelua ja resursseja sekä markkinointiviestinnän keinoja ja yhteistyötä mainos- ja viestintätoimistojen kanssa

3 Vastaajien taustatiedot Webropol-kysely lähetettiin kuntien kirjaamojen kautta kaikkiin Suomen kuntiin sekä kuntataustaisiin organisaatioihin lokakuussa 2012 Kyselylomake kohdistettiin kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden markkinoinnista vastaaville Vastaajia oli yhteensä 110 Vastaajat olivat suurimmalta osin peruskunnista (78%). Joitakin vastauksia saatiin myös maakuntaliitoista (5%), kuntataustaisista elinkeinoyhtiöistä (5%), muista kuntataustaisista organisaatioista (5%), koulutuskuntayhtymistä (4%) sekä sairaanhoitopiireistä (2%)

4 Pienet ja keskisuuret kunnat ahkerimpia vastaajia

5 Vastaajien taustatiedot Päätoimisesti markkinointia tekee 47% ja sivutoimisesti 53% vastaajista Ammattinimikkeittäin vastaajissa muun muassa kunnanjohtajia, kehittämispäälliköitä, viestintäpäälliköitä, markkinointipäälliköitä sekä kunnansihteerejä Vastaajista noin 45%:lla pääaine viestinnästä yliopistossa tai ammattikorkeakoulutason koulutus viestinnästä» 12%:lla vastaajista ei mitään viestintään tai markkinointiin liittyvää koulutusta

6 Markkinointi on suunnitelmallista Markkinointisuunnitelma tai strategia on käytössä suurimmalla osalla vastaajista Tilanne pysynyt samana vuoteen 2009 verrattuna

7 Markkinointitoimenpiteet ja kuntastrategiassa asetetut tavoitteet Tukevat toisiaan» Hyvin 41% vastaajista ( %)» Tyydyttävästi 44% vastaajista ( %)» Heikosti 11% vastaajista (2009 6%)» En osaa sanoa 4% vastaajista (2009 0%) Markkinointitoimenpiteiden ja kuntastrategian heikon vastaavuuden lisääntyminen vuodesta 2009 tunnistettavaa

8 Kuntien markkinoinnin haasteet ja kehittämiskohteet (avoimet vastaukset) Alueellinen yhteistyö Sekä rahalliset että henkilöresurssit Tavoitteiden asettaminen ja tulosten mittaaminen Organisointi ja suunnitelmallisuus Yhteisen viestin löytäminen. Alueen kunnista jokainen on muuttotappioinen, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Pienillä resursseilla toivotaan ihmeitä ja lisähaasteena on yhteisen tekemisen hankaluus eli ei välttämättä aidosti tehdä yhteistyötä. Enemmän pitäisi saada pienillä paikkakunnilla yhteistä mainostaa ja markkinointia ajalliseksi naapurikuntien kanssa. Kun pari köyhää lyö hynttyyt yhteen, tulee siinä kaupassa henkilöresurssia ja alueen markkinointivaltit paremmin esille ja lopputuloksena houkuttelevampi periferia, kuin yksin kotikuntaansa kaupatessa. Markkinointiosaaminen on puutteellista ja taloudelliset resurssit ovat riittämättömät. Markkinointia tulisi hoitaa yksi ihminen kokopäiväisesti vain siihen keskittyen eikä muiden toimien ohessa niin kuin nyt. Mikä on vaikuttavaa markkinointia ja miten sitä voidaan mitata Selkeä tavoitteen asetanta, mittaaminen, resursointi. Koordinointi ja eri puolilla tapahtuvan markkinointitoiminnan ohjaaminen nykyistä selkeämmin.

9 Markkinoinnin tavoitteet (avoin kysymys) Yleisenä tavoitteena» tunnettuuden lisääminen» kuntakuvan parantaminen Muuttaa pitkällä aikavälillä kohderyhmien mielikuvaa kaupungista vastaamaan nykyistä kaupungintavoitemielikuvaa. Lisätä yleistä tunnettuutta. Saada markkinoinnilla vahvistettua kaupungin vetovoimaisuutta ja lisättyä elinvoimaa. Toiminnalliset tavoitteet» uusien asukkaiden saaminen» uusien yritysten saaminen» matkailijoiden määrän lisääntyminen» uusien työpaikkojen, vapaa-ajan asukkaiden ja tapahtumakävijöiden lisääntyminen Markkinoinnin ydintehtävä on toteuttaa kansainvälinen yliopistokaupunki brändin mukaista erottuvaa viestintää, joka luo positiivista mielikuvaa kaupungista ja houkuttelee yrityksiä, organisaatioita, asukkaita, matkailijoita ja opiskelijoita alueelle. Oman kunnan asukkaiden ja yritysten tyytyväisyyden lisääntyminen mainitaan harvoin. Palveluiden saatavuuden helppous kaupunkiorganisaation sisällä, asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun viestiminen, palveluiden laaja käyttö kaupunkiorganisaation sisällä. Kaupunkilaisille suunnattujen palveluiden helppo löydettävyys, näkyvyys, käytettävyys. Ei juuri asetettuja määrällisiä tavoitteita, ainoastaan muutama määrälliseen tavoitteeseen liittyvä maininta. Kunnan väestömäärän kasvu 1-1½ % vuodessa. Saada hakijoita/opiskelijoita oppilaitoksiin 1 per paikka.

10 Markkinoinnin kohderyhmät (avoin kysymys) Tärkeimpinä kohderyhminä mainittiin useimmiten: uudet asukkaat ja yritykset matkailijat, vapaa-ajan asukkaat kunnan omat asukkaat Muuttajat tai muuttoa harkitsevat (tonttimarkkinointi). Matkailijat (yhteistyö matkailuorganisaation kanssa). Palvelujen markkinointi asiakkaille = kuntalaisille Kohderyhminä mainittiin myös spesifimpejä ryhmiä, kuten kulttuuriosaajat, yrittäjäperheet, pendelöitsijät, dowbshifting-hakuiset henkilöt, kv-tutkijat

11 Kunta-markkinoinnin eri osaalueiden tärkeys Elinkeino- tai yritysmarkkinointi tärkein kuntamarkkinoinnin osa-alue, 82% vastaajista pitää tärkeänä (2009: 88%) Seuraavina tulevat asukasmarkkinointi (73,79% pitää tärkeänä) ja matkailumarkkinointi 52,94 % pitää tärkeänä) Ainoastaan 15,53% pitää kansainvälistä markkinointia tärkeänä (vuonna 2009: 23%)» Kansainvälisen markkinoinnin merkitys kunta-alan markkinoinnissa vähentynyt entisestään

12 Tavoitemielikuva/brändi-imago On käytössä 57%:lla vastaajista» Suunnitteilla 20%:lla vastaajista» Ei ollenkaan 23%:lla vastaajista Profiloinnissa korostetaan eniten asumista (49% vastaajista), elinympäristöä (43% vastaajista) sekä kunnan sijaintia (33% vastaajista)

13 Visuaalinen esiintyminen, perusviesti ja slogan 79 %:lla vastaajista oli määritelty yhtenäinen visuaalinen ilme (2009: 72 %)» Yhtenäistä visuaalista ilmettä pidetään entistä tärkeämpänä myös kunta-alalla 74 %:lla oli käytössään vaakunan lisäksi muu liikemerkki, vuonna 2005 luku oli täysin vastaava 62 %:lla oli käytössä määritellyt perusviestit (2009: 61%)

14 Sloganeiden käyttö 73 %:lla vastaajista oli käytössä yksi tai useampi slogan. Vuonna 2009 sloganeita oli täysin vastaava määrä. Iso pikkukaupunki Lumen ja meren kaupunki Voimakas luonnostaan Hyvän iän kunta Ihmeen hieno kaupunki Sinne on päästävä Maalla, melkein kaupungissa Energistä elämää

15 Henkilökohtainen suhdetoiminta ja asiakaspalvelu tärkeimpiä markkinoinnin keinoja Tärkeimmäksi nousivat henkilökohtainen suhdetoiminta (72% pitää tärkeänä) ja asiakaspalvelu (65% pitää tärkeänä) Muita tärkeitä keinoja/välineitä: internetmainonta (54%) - tapahtumamarkkinointi (54%) - mediaviestintä ja toimittajatapaamiset (46%) lehtimainonta (43%) esitteet (41%) Tilanne pysynyt vuodesta 2009 melko samana, ainoastaan sosiaalinen media noussut uutena markkinointiviestinnän välineenä mukaan (36% pitää tärkeänä) Ei käytössä tai koettiin merkityksettömänä: elokuva- ja TV-mainonta 75% vastaajista on toteuttanut viestintä-/markkinointikampanjoita viimeisen kolmen vuoden aikana (vuonna %)

16 Markkinointiviestinnän keinojen ja välineiden tärkeys organisaatiolle(n=101) Kuinka tärkeitä seuraavat markkinointiviestinnän keinot ja välineet ovat edustamallesi organisaatiolle tällä hetkellä? Vastaajien määrä: 101

17 Markkinoinnin taloudelliset resurssit (ilman palkkakuluja) Vuoden 2009 jälkeen vastaajista» 46 %:lla resurssit olivat pysyneet ennallaan» 37%:lla kasvaneet» 12 %:lla vähentyneet.» 5% vastaajista ei osannut arvioida tilannetta 54 %:lla vastaajista oli markkinointiin käytettävissä alle euroa vuodessa (2009: 65%) euroa oli käytössä 22%:lla (2009: 22%) euroa oli 8%:lla (2009: 8%) Yli euron markkinointibudjetti oli 15 %:lla vastaajista (vuonna 2009: 7%)» Suurimman kokoluokan budjetit ovat selvästi kasvaneet

18 Markkinoinnin organisointi ja päävastuu Päätoimisia markkinoinnin tekijöitä on vastaajaorganisaatioissa keskimäärin noin 1,5 henkilöä Sivutoimisesti markkinointia tekee keskimäärin noin 6 henkilöä Markkinoinnin päävastuu on organisoitu usealla eri tavalla» Hajautettu malli edelleen yleinen» Suuremmissa organisaatioissa myös päätoimista henkilöstöä» Tehdään edelleen yleisesti myös oman toimen ohella» Myös suunnittelu- tai koordinointiryhmiä käytössä Valvontavastuu on keskushallinnon viestinnällä, operatiivinen vastuu virastojen ja liikelaitosten markkinoinnista vastaavilla yksiköillä Markkinointia on jaettu eri osastoille (mm. kaavoitus, sivistys ja vapaa-aika) ja kukin taitaa hoitaa sitä omalla tavallaan. Yhdellä henkilöllä on oman työn ohessa markkinointi tehtäväkuvauksessa. Markkinointi on jaettu viestintäpäällikön ja kehityspäällikön vastuulle. Markkinointia tehdään omana työnä ja ostopalveluina. Kunnansihteeri päävastuussa. Viestintäpäällikkö vetää otona markkinointiryhmää, jolla ohjausvastuu. Yksittäisistä toimenpiteistä vastaa ao. toimintayksikkö.

19 Alueen yhteistyö markkinoinnissa Kiinteästi organisaation markkinoinnissa ovat alueen yhteistyötahoista mukana» Oman organisaation henkilöstö 59% ( %)» Matkailuorganisaatiot 50% ( %)» Kulttuurielämän vaikuttajat 28% ( %) Vähiten yhteistyötä tehdään tutkimuslaitosten (41 % ei lainkaan) ja maakuntaliittojen kanssa (34% ei lainkaan) Seudun tai alueen yhteismarkkinointia tehdään eniten elinkeino- tai yritysmarkkinoinnissa 75% (2009: 76%), matkailumarkkinoinnissa 75% (2009: 88%) sekä asukasmarkkinoinnissa 45% (2009: 34%)

20 Muuttohoukuttimet Muuttohoukuttimina yleisimmin edulliset tontit (34 % vastaajista) ja toimitilat (18% vastaajista). Muita houkuttimia mm. tervetuliaislahja (12% vastaajista), työ- tai opiskelumatkojen tukeminen (11% vastaajista) Avoimissa vastauksissa nousi esiin myös muun muassa: ensiasunnon ostajan tuki, vauvaraha, edullinen energia, tonttitakuu 45 % vastaajista ei käytössä mitään muuttotai investointihoukuttimia

21 Mainos- tai viestintätoimistopalveluiden käyttö 42 % vastaajista käytti mainos- tai viestintätoimiston palveluita säännöllisesti (2009: 38%) Silloin tällöin mainos- tai viestintätoimiston palveluita käyttää 37% vastaajista (2009: 40%) Vain 5 % vastaajista ei käytä ko. palveluita koskaan (2009: 5%) 26% vastaajista oli kilpailuttanut toimistot ja tehnyt useamman vuoden sopimuksen. (2009: 19%)» 55% kilpailutti tarpeen mukaan (2009: 66 %).» Suunnitelmallisuus ulkopuolisten palveluiden käytössä kasvanut Kunnat eivät valitse yhteistyökumppania hinnan perusteella, vaan hintaa enemmän vaikuttavat laadulliset kriteerit (62 %). Vuonna 2009 vastaava luku on ollut 70%. Yhteistyökumppanin valinnassa vaikuttavat:» luotettavuus, laatu, joustavuus, asiantuntemus ja innovatiivisuus, toimialan tuntemus, monipuolisuus Keskeisimpinä haasteina toimistojen kilpailuttamisessa nähtiin:» Tarjousten pisteytys, laadun määrittely, osaamisen arviointi, sisältöjen määrittämisen haasteellisuus, prosessin hitaus

22 Sosiaalisen median käyttö Säännöllisesti sosiaalista mediaa käytetään eniten tapahtumamarkkinointiin (49%) ja matkailumarkkinointiin 36% Asukashankinnassa (9%) ja kansainvälisessä markkinoinnissa (6%) säännöllinen käyttö vähäistä

23 Sosiaalisen median välineiden käyttö (mikäli organisaatio on sosiaalisessa mediassa mukana) Muista sosiaalisen median välineistä mainittiin muun muassa Flickr, Spotify, Vimeo, Pinterest sekä Vkontakt

24 Markkinoinnin kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Usein esille nousevat» Nuoret» Matkailijat» Tapahtumat ja tapahtumista kiinnostuneet» Asukkaat ja mahdollisesti kuntaan muuttavat Mainitaan myös» Yrityksiä» Sidosryhmiä» Potentiaaliset työntekijät» Kuntaan sidoksissa olevia

25 Käyttäjien houkuttelu organisaation sosiaalisen median sivuille Kilpailut Aktiivisesti päivittyvät sisällöt Sosiaalisen median esiintuominen muussa markkinoinnissa Kilpailut, tapahtumat, optimointi, ulkomaiset bloggaajat, mainonta jne. Mielenkiintoisilla ja ajankohtaisilla sisällöillä Muistutamme olemassaolostamme Facebookissa mm. nettisivuilla ja esitteissä. FB-maininnat tiedotteiden, tapahtumailmoitusten ym. Yhteydessä

26 Lisätietoja tutkimuksesta: Merja Olari-Sintonen, markkinointipäällikkö p Eeva-Kaisa Kivistö, markkinointisuunnittelija p

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi

Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti. www.dimar.fi Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä -tutkimusraportti www.dimar.fi 2 Digitaalinen markkinointi teollisuusyrityksissä tutkimusraportti Copyright 2011 DIMAR-hanke Viittaaminen: Karjaluoto, H.,

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi Travelli matkailualan osaamiskartoitus Keski-Suomi Maakuntaraportti 2002 YLEISTÄ Travelli matkailualan osaamiskartoitus kuvaa matkailualan osaamista, sen tasoa ja osaamistarpeita kolmesta näkökulmasta;

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot