PL 13 (Linnalantie 33) TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA Oy PL 43 (Voudintie 6) OULU C:\data\planora\D doc

2 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 2(12) Sisällysluettelo: 1. Tausta Yleistä osakeyhtiön perustamisesta Osakepääoma Omaisuuden siirto osakeyhtiöön Kauppa Apportti Liiketoimintasiirto Kiinteistöjen siirto Varainsiirto- ja muut verot Siirrettävä omaisuus Kiinteän omaisuuden nykyarvon määritys Siirrettävä omaisuus Kiinteistöjen siirto Saadut energiatuet Siirrettävät toimitus- yms sopimukset Siirrettävän omaisuuden yhteenveto Tuleva lähiajan investointitarve Osakeyhtiönä toimiminen Hallinnon järjestäminen Eläketurvan järjestäminen kunnallisessa osakeyhtiössä Laina perustettavalle yhtiölle Käyttölaina Pääomaehtoinen laina Voitto-osuuslaina Yhtiöjärjestys Alustava alkava tase Liitteet: Liite 1 Yhtiöjärjestys esitys Liitteet 2 Nykyarvolaskelmat Liite 3 Alustava alkava tase Liite 4 Liitemuistio Suomen kuntaliiton yleiskirjeeseen 14/80/2007 Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

3 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 3(12) 1. TAUSTA Kuntalakiin 365/1995 on tullut syksyllä 2013 ( /626) uudet pykälät 2 a ja b koskien kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Lain pykälissä kerrotaan yhtiöittämisvelvollisuudesta ja sitä koskevat poikkeukset. Kuntalain 2 a :n mukaan kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla on sen annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (=yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuus koskee kuntien nykyistä liikelaitos- että virastomuotoista toimintaa. Maakaasuliiketoiminnan ei katsota tällä hetkellä toimivan kilpailutilanteessa, jolloin yhtiöittämisvelvollisuus ei koske sitä suoraan. Maakaasun myynti tulee kuitenkin eriyttää muista liiketoiminnoista nykyiselläänkin. Tukkumarkkinoilla maakaasun toimitusvarmuutta sekä sen myynnin kohtuullista hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Kaukolämpö kilpailee muiden lämmitysmuotojen kanssa ja yhtiöittämisvelvoitteen katsotaan koskevan sitä. Yhtiöittämisvelvoitteen poikkeuksena sanotaan, että jos yksikön kokonaisliikevaihdosta vähintään 80 % muodostuu toimituksista hankintayksikölle, joihin niillä on sidossuhde ja muun muassa vuosittaiset tilinpäätökset yhdistellään hankintayksiköiden tilinpäätösten kanssa kirjanpitolain mukaisesti, voi kunta hoitaa toimintaa omana toimintanaan. Muussa tapauksessa kaukolämpötoiminta tulee yhtiöittää. Siirtymäsäännöksen mukaan yhtiöittämisen tulisi tapahtua vuoden 2014 loppuun mennessä. Lainsäädännön noudattamisesta ovat vastuussa kunnan toimielimet. Kilpailulain muutoksen (595/2013) perusteella Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (KKV) valvoo kilpailuneutraliteetin, sisältäen yhtiöittämisvelvoitteen, toteutumista. Kilpailulain 30 c :ssä tarkoitetun kiellon, määräyksen tai velvoitteen tehosteeksi KKV voi asettaa uhkasakon. KKV:n mukaan yhtiöittämisen vaihtoehtona on markkinoilla toimimisen lopettaminen. Tämä selvitys sisältää Luumäen kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen siirtämisen osakeyhtiöön. 2. YLEISTÄ OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISESTA Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan Lain myötä muuttui muun muassa osakeyhtiön perustaminen. Osakeyhtiön perustaminen vaatii nykyään kirjallisen perustamissopimuksen tekemisen (erillistä perustamiskokousta ei enää pidetä), jonka perustajat allekirjoittavat. Perustamissopimukseen otetaan tai siihen liitetään yhtiöjärjestys, jonka tarkoitus on säädellä yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestys voi uuden lain mukaan olla hyvin suppea (toiminimi, Suomessa sijaitseva kotipaikkakunta ja toimiala). Allekirjoittamalla perustamissopimuksen osakkeenomistajat merkitsevät perustamissopimuksessa ilmenevän määrän osakkeita. Merkintähinta merkitään osakepääomaan, ellei sitä ole Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

4 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 4(12) määrätty perustamissopimuksessa/ yhtiöjärjestyksessä merkittäväksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osingonjako on mahdollista vain vapaan oman pääoman puitteissa. Osakepääoman maksamisen sijaan omistaja voi antaa tietyin edellytyksin kiinteän omaisuuden apporttina perustettavan yhtiön käyttöön. Perustamissopimuksessa tulee olla ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus tai velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuutena. Osakepääoman tulee olla maksettu yhtiön tilille ennen yhtiön ilmoittamista kaupparekisteriin (tulee ilmoittaa kolmen kuukauden sisällä perustamissopimuksen allekirjoittamisesta). Rekisteröinnin jälkeen osakeyhtiö on syntynyt juridisesti. Kuntaliitto on laatinut liitemuistion 14/80/2007 osakeyhtiön perustamisesta ja yhtiöjärjestyksestä. Tässä muistiossa on tiivistettyä tietoa mm tilintarkastuksesta ja eläkevakuuttamisesta. Liitemuistio on esitetty liitteenä Osakepääoma Yksityisen osakeyhtiön (Oy) vähimmäisosakepääoma on ja julkisen osakeyhtiön (Oyj) Osakepääoma on pysyvä ja sen alentaminen on yleensä vaikea toteuttaa. Vapaasta omasta pääomasta varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille yhtiökokouksessa tehtävällä osakkeenomistajien enemmistöpäätöksellä. Maksettavaa osakepääomaa ei tarvitse jakaa useaan osakkeeseen, vaan yksikin osake riittää. Osakeyhtiön osake kuvaa omistusosuutta yhtiössä ja osake on jälkimarkkinakelpoinen. Osake antaa omistajalleen oikeuden yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa ja se on osuus yhtiön osakepääomasta. Osakkeita voi olla eri osakesarjoja, jotka tuottavat erilaiset oikeudet voitonjakoon tai päätöksentekoon. Yhtiön on pidettävä osakkeenomistajista osake- ja osakasluetteloa Omaisuuden siirto osakeyhtiöön Omaisuutta voidaan siirtää osakeyhtiöön kahdella tavalla; kaupalla tai apportilla Kauppa Siirrettäessä omaisuutta osakeyhtiöön kaupalla, osakeyhtiö ostaa ja maksaa kauppahinnan ja omaisuus tulee osakeyhtiön taseeseen. Kauppahinta maksetaan rahassa, tai se voi jäädä kokonaan tai osittain velaksi. Ostosopimuksen ollessa kyseessä kunta myy omaisuuden osakeyhtiölle tiettyyn hintaan. Samalla kunta myöntäisi osakeyhtiölle pitkäaikaisen lainan tämän omaisuuden hankintaan, josta osakeyhtiö maksaa kunnalle pääomalyhennysten lisäksi vuotuista korkoa sopimuksen mukaan. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

5 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 5(12) Apportti Apportti tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta, jolla on taloudellista arvoa perustettavalle yhtiölle. Se voi olla omaisuutta tai liike. Apportista säädetään OYL 2 luvun 6 :ssä. Apportista tulee olla ehto yhtiön perustamissopimuksessa, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus/ velvollisuus maksaa merkintähinta apporttiomaisuudella. Perustamissopimuksessa on oltava lisäksi selvitys apporttiomaisuudesta: - apporttiomaisuus on yksilöitävä/ oltava selvitys liikkeen taloudellisesta asemasta - ilmoittaa sillä suoritettava maksu - kerrottava omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat asiat ja noudatetut menetelmät Tilintarkastajan tulee antaa lausunto apporttiomaisuuden selvityksestä ja siitä, onko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lausunnon antajan tulee olla joko KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai vastaava yhteisö. Lausunnon antaminen perustuu OYL 2 luvun 8 :n 4 mom. tai 9 luvun 14 :n 4 mom. Mikäli apporttina käytetään kiinteistöä on siitä tehtävä luovutussopimus maakaaren 2 luvun 1 :ssä säädetyssä muodossa. Perustettavassa yhtiössä apportti voidaan kirjata osakepääomaan omaisuuden arvoa vastaavalla tai pienemmällä määrällä tai se voidaan kirjata kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoma (minimi ) voidaan maksaa erikseen rahalla tai osa apportti omaisuudenarvosta voidaan kirjata osakepääomaksi Liiketoimintasiirto Liiketoimintasiirrosta säädetään elinkeinoverolain (EVL) 52 d :ssä. Säännöksen mukaan liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, niihin kohdistuvat velat ja varaukset (apportti) toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle osakkeita vastaan. Liiketoimintakokonaisuus siirretään vastaanottavaan yhtiöön kirjanpitoarvostaan. Siirrettävien varojen kirjanpitoarvon on oltava suurempi kuin siirrettävien velkojen määrän Kiinteistöjen siirto Luovutettaessa/ myytäessä kiinteistö tulee siitä tehdä erillinen maakaaren mukainen kauppakirja johon sisällytetään kiinteistölle kuuluvat liittymät kuten vesi- ja sähköliittymät. Vuokrattaessa kiinteistöt pitkäaikaisilla sopimuksilla osakeyhtiölle, tulee sopia tarvittavien liittymien tai niiden maksujen siirtämisestä osakeyhtiölle Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

6 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 6(12) 2.3. Varainsiirto- ja muut verot Maakaasun jakelulaitteita ja kaukolämmön tuotanto- ja jakelulaitteita on käytetty arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa, jolloin myytäessä ne, tulisi niihin lisätä arvonlisävero. Arvonlisävero tulisi maksaa koko myyntisummasta heti, riippumatta siitä milloin maksut kokonaisuudessaan saadaan. Arvonlisäverolakiin on tullut pakottavana säännöksenä 19 a, jossa säädetään liikkeen tai sen osan luovutuksesta. Liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovutusta ei enää pidetä myyntinä, kun luovutuksen saaja jatkaa liiketoimintaa. Tällöin liiketoiminnan jatkajalle siirtyvät kaikki luovuttajan arvonlisäveroon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat siirrettyjä tavaroita ja palveluja. Kauppakirjasta tulee käydä ilmi, että kyseessä on liiketoiminnan luovutus. Arvonlisäverotukseen tulleen uuden kiinteistöinvestointia koskevan säännöksen mukaan kiinteistöinvestointia koskevaa vähennystä tarkistetaan vuosittain, jos vähennykseen oikeuttavan kiinteistön käyttö kasvaa tai vähenee tarkistuskauden (10 vuotta valmistumisesta laskettuna) aikana. Kiinteistöksi arvonlisäverotuksessa luetaan maa-alueet, rakennukset ja pysyvät rakennelmat sekä niiden osat (ei koneet ja laitteet). Kiinteistöinvestoinnin arvonlisäveron tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät liiketoimintasiirron yhteydessä ja luovuttajan on annettava siirrosta luovutuksensaajalle selvitys. Luovutettaessa omaisuus, omaisuuden vastaanottaja, eli osakeyhtiö joutuu maksamaan varainsiirtoveroa kiinteistön luovutuksesta. Alustavan tiedustelun mukaan kaukolämpöverkostoa ei pidetä varainsiirtoverotuksessa kiinteistönä, jolloin siitä ei tarvitsisi maksaa varainsiirtoveroa. Kuntien yhtiöittämisvelvoitteen alaisen elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen on Kuntalain siirtymäsäännösten mukaisesti varainsiirtovero-vapaata vuoden 2014 loppuun asti, jos se toteutetaan apportti-luovutuksena (Kuntatalous 1/2014, s. 14) Kunnalle syntyvän kirjanpidollisen arvonmuutoksen tuomasta edusta, ja sen verotettavuudesta, sekä muistakin yllä esitetyistä verotiedoista kannattaa pyytää kirjallista ohjausta veroviranomaiselta joka on maksutonta. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

7 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 7(12) 3. SIIRRETTÄVÄ OMAISUUS Kuntalakiin syksyllä 2013 tulleen lisäyksen vuoksi Luumäen kunta selvityttää maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojensa yhtiöittämistä (lämpökeskus, verkostot, mittauskeskukset, sopimukset, velvoitteet ja asiakkaat). Siirto osakeyhtiöön suositellaan tehtäväksi liiketoimintasiirtona. Tätä varten suoritetaan apporttiomaisuuden arvonmääritys Kiinteän omaisuuden nykyarvon määritys Omaisuuden arvioinnin tavoitteena on määrittää maakaasun jakelulaitteiden sekä kaukolämmön tuotanto- ja jakelulaitteiden nykyarvo. Arviointimenetelmä ja arvioinnin perusteet ovat yleisesti käytettyjä nykyarvon määrittelyssä. Selvityksen lähtötiedot on saatu Luumäen kunnalta. Nykyarvon määrittelyssä lasketaan eri kokonaisuuksien nykyarvo tasapoistomenetelmällä. Investoinnille annetaan uushankintahinta/ investointihinta ja arvioidaan sen käyttöikä. Käyttöikä on ajanjakso, jonka aikana investointi menettää kokonaisarvonsa lineaarisesti. Lopullinen investoinnin nykyarvo lasketaan vähentämällä investointihinnasta käyttöiän mukainen arvon alenema. Investointien käytetyt poistoajat/ käyttöiät on esitetty laskelmissa. Lämmöntuotantolaitteilla ei tasapoistomenetelmää ole mahdollista soveltaa kaikilta osin, jolloin laitteelle/ laitekokonaisuudelle on annettu uushankintahinta ja erillinen nykyarvo, joka perustuu kokemukseen ja tietoon lämmöntuotantolaitteista ja tämän päivän hinnoista/ hintatasosta Siirrettävä omaisuus Luumäen kauko- ja maalämpöliiketoiminnan siirrettävälle omaisuudelle on laskettu nykyarvot. Laskelmat on esitetty eriteltyinä liitteissä 2. Siirrettävän kiinteän omaisuuden nykyarvojen yhteenveto on seuraavana: KAUKOLÄMPÖ MAAKAASU Verkosto ka-m ka-m Mittauskeskukset 48 kpl kpl Kaukolämmön tuotantolaitteet Summa Kiinteistöjen siirto Kiinteistö (tontti), jolla lämpökeskus sijaitsee, voidaan joko luovuttaa osana omaisuutta tai se voidaan halutessa vuokrata osakeyhtiölle. Kaukolämmön tuotantolaitteet sijaitsevat kunnan omistamassa rakennuksessa josta osa toimii lämpökeskuksena ja loput rakennuksesta on muussa käytössä. Kiinteistöä ja rakennusta ei ole arvotettu eivätkä ne sisälly nykyarvolaskelmiin. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

8 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 8(12) Lämpökeskusrakennuksen osalta suositellaan vuokraamista osakeyhtiölle, jolloin kunta saa osakeyhtiöltä vuokratuloja ja osakeyhtiöllä vuokrat pienentävät tulosta normaalina menona Saadut energiatuet Kunnalla ei ole voimassa olevia avustuksia/ tukia Siirrettävät toimitus- yms sopimukset Omaisuuden siirron yhteydessä kunta siirtää myös kaikki maakaasu- ja kaukolämpöasiakkaansa/ toimitussopimukset yhtiölle ja luopuu näin kokonaan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoiminnoistaan. Nykyisen lain mukaan asiakkailta perityt liittymismaksut, jotka ovat siirto- ja palautuskelpoisia tulee kirjata kirjanpitoon taseeseen kohtaan muut velat. Kunnan kirjanpidossa kaukolämmön liittymismaksuihin on kirjattu yhteensä 7.052,49, ja maakaasun liittymismaksuihin ,00. Nämä siirtyvät perustettavalle yhtiölle vastuina. Luumäen kunnalla maakaasu- ja kaukolämpötoimintaan liittyviä muita sopimuksia on Gasum Oy:n kanssa solmittu maakaasun toimitussopimus. Sopimus suositellaan siirrettäväksi kokonaisuudessaan osakeyhtiölle. Siirtoon tulee saada osapuolten hyväksynnät kirjallisesti etukäteen Siirrettävän omaisuuden yhteenveto Kunnalta osakeyhtiölle siirrettävän omaisuuden arvo on esitetty seuraavassa taulukossa: SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN NYKYARVO Kiinteän omaisuuden nykyarvo kaukolämpö Kiinteän omaisuuden nykyarvo maakaasu Siirrettävän omaisuuden nykyarvo yhteensä ARVOA PIENENTÄVÄT TEKIJÄT Palautettavat liittymismaksut kaukolämpö Palautettavat liittymismaksut maakaasu Arvoa pienentävät tekijät SIIRRETTÄVÄN OMAISUUDEN ARVO Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

9 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 9(12) 3.5. Tuleva lähiajan investointitarve Maakaasun jakeluverkosto on hyvässä kunnossa eikä siellä ole tiedossa uusimistarvetta. Maakaasuasiakkaiden energiamittarit ovat uusimisen tarpeessa. Uusittaessa mittarit suositellaan siirtymään etäluettaviin mittareihin. Kaikkien mittareiden uusiminen (32 kpl) maksaisi yhteensä noin 0,023 M. Luumäen kaukolämpöverkostosta noin 1,4 kilometriä on rakennettu ennen vuotta Kaukolämpöverkostojen laskennallinen ikä on 30 vuotta. Todennäköistä on, että kaukolämpöverkoston huoltoon tulee lähivuosina kulumaan enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Samalla tulee varautua verkostojen uusimiseen. Verkoston saneeraaminen (1,4 km) maksaa yhteensä noin 0,21 M. Luumäellä kiinteistössä olevia energiamittareita ei ole uusittu säännöllisesti vaan tarpeen mukaan rikkoutumisten yhteydessä. Mittareiden käyttöikä on yleensä noin 10 vuotta. Luumäellä arviolta 60 % kaikista energiamittareista tulee uusittavaksi seuraavaan viiden sisään. Tämä tulee maksamaan noin 0,02 M. Uusinnan yhteydessä suositellaan siirtymään etäluettaviin mittareihin. Etäluennan avulla kaukolämmön käytöstä saadaan huomattavasti enemmän tietoa ja sen avulla voidaan muun muassa tarjota tarkempia raportteja asiakkaille, laiteviat on mahdollista havaita aikaisemmin ja lämpökeskuksen uusittavat laitteet on helpompi mitoittaa oikein. Uusittaessa kaikki energiamittarit (48 kpl) tulisi se maksamaan noin 0,035 M. Kaukolämpöenergian sopimusehtojen mukaisesti asiakkaan tulee järjestää lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla esteetön sisäänpääsy lämmönjakohuoneeseen ja muihin tiloihin jossa on lämmönmyyjän johtoja tai laitteita, sekä tarvittaessa avainsäilö asiakkaan luovuttamia kiinteistön avaimia varten. Tämä asia suositellaan hoidettavaksi kuntoon kaikissa kiinteistöissä viimeistään kiinteistön energiamittarin uusimisen yhteydessä. Luumäen kaukolämmön tuotantokattiloista vain kriisiajankattilana oleva 2,5 MW kattila (vm. 1981) on varsinainen kaukolämpökattila (lämpötila 120 o C). Kaukolämpöverkostoon lähtevän veden lämpötilan tulisi olla 115 o C, eikä käytössä olevilla uusimmilla kolmella maakaasukattilalla pystytä tätä tekemään sillä niiden käyttölämpötilat ovat vain 100 o C. Maakaasulämpökeskukselle on nähtävissä noin 0,40 M :n investointitarve. Saneeraukset/ uusimiset koskevat seuraavia asioita: maakaasukattiloiden uusiminen, automaatio/ sähkö/ etäkäyttö ja putkiston saneeraus, savupiipun uusiminen. Luumäellä ei ole erillisiä vara- ja kriisiajanlämpökeskuksia. 4. OSAKEYHTIÖNÄ TOIMIMINEN Osakeyhtiön toimintaa ja hallintoa säätelee osakeyhtiölaki. Kuntalaki säätelee yhtiön toimintaa valittaessa kunnan edustajia yhtiön hallintoon, osittain edustajien vastuukysymyksissä sekä yhtiön toimialaa määriteltäessä. Kunnan konserniohjeessa määritellään kunnan omistajapolitiikkaa, omistajastrategiaa ja konserniohjausta. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

10 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 10(12) Luumäen kunnan maakaasu- ja kaukolämpötoiminta suositellaan siirrettäväksi osakeyhtiölle liiketoiminnan luovutuskauppana, jossa omaisuus siirretään apporttina perustettavalle osakeyhtiölle ja kaikki maakaasu- ja kaukolämpötoiminnan vastuut ja velvoitteet siirtyvät kunnalta yhtiölle, mukaan lukien asiakkaat. Perustettavan yhtiön nimeksi esitetään esimerkiksi Luumäen Energia Oy. Toiminnan siirtyessä kokonaan osakeyhtiölle tulee yrityksen tehdä ensimmäisenä omat kannattavuus- ja toimintaselvitykset; miten yhtiön tulee jatkaa kunnalta siirtyvää liiketoimintaa, jotta se on osakeyhtiön toiminnan periaatteiden mukaista, eli kannattavaa. Samalla pitää käydä läpi siirtyneet kaukolämpölaitteet ja niiden kunto ja korjaus-/ uudistustarpeet. Samalla on hyvä päivittää/ tarkistaa kaikki maakaasu- ja kaukolämpöliiketoiminnan perusteet, kuten liittymis- ja myyntiehdot, tariffit, palvelumaksuhinnastot jne. Maakaasu- ja kaukolämpöliiketoiminnat suositellaan eriytettäväksi toisistaan kirjanpidossa ja niitä käsiteltävän itsenäisinä tulosyksiköinä. Maakaasutoiminta tulee lisäksi eriyttää kirjanpidossa siirto ja energia osioihin Hallinnon järjestäminen Yhtiölle tulee valita toimitusjohtaja. Valittavan toimitusjohtajan kanssa tulisi laatia kirjallinen toimisopimus. Usein kunnan henkilöstöstä se, jonka vastuulla liiketoiminta/ -toiminnat on toimensa puolesta ollut (ktn. tekninen johtaja) toimii yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiön toimitusjohtajaksi voidaan valita myös ns. täysin ulkopuolinenkin henkilö, jolla on riittävät taidot ja kokemusta alasta. Ensimmäisinä vuosina toimitusjohtajan tehtävää on huomattavasti enemmän kuin jatkossa, jotta yhtiö saadaan toimimaan kunnolla ja kannattavasti. Yhtiön hallituksen tuleekin ohjeistaa valittavaa toimitusjohtajaa heti alkajaiseksi tekemään/ teetättämään pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelma sisältäen investointitarpeet ja selvittämään tarkoin liiketoiminnan taloudelliset perusteet. Pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tulisi toimitusjohtajaa ohjeistaa päivittämään myös liiketoiminnan perusteet, eli maksutariffit ja tarkistamaan asiakkaiden tilausvesivirrat vastaamaan nykytilannetta. Asiakkaiden laskutuksessa tulee huomioida, se ettei yhtiön tule rahoittaa asiakasta, jonka vuoksi suositellaan asiakkaiden laskutusta kuukausittain, tai vaikka pienimpiä asiakkaita kahden kuukauden välein. Laskutus- ja kirjanpitopalvelut, sekä hoito-, huolto- ja päivystyspalvelut yhtiössä voidaan toteuttaa joko ostopalveluina kunnalta, tai yksityiseltä taholta. Hoito- ja huoltopalveluiden tuottaminen itse on myös mahdollista, jolloin esim. osa kunnan kirjoilla nyt toimivista henkilöistä siirtyy osakeyhtiölle ns. vanhoina työntekijöinä ja osakeyhtiö myy tarvittaessa heidän palvelujaan kunnalle ktn. päivystys ja muut palvelut. Huomioiden perustettavan yhtiön tulevan liikevaihdon ja omaisuuden määrän olisi suositeltavaa, että perustettavalla yhtiöllä on palveluksessaan (oma tai ostopalveluna kunnalta) yksi osa-aikainen käyttöpäällikkö vastaamassa muun muassa hoito- ja huoltopalveluiden toteutuksesta/ hankinnasta. Käyttöpäällikkö osallistuisi Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

11 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 11(12) myös päivystyspalveluihin, mutta muuten ne suositeltaisiin järjestämään yhteistoiminnassa kunnan kanssa Eläketurvan järjestäminen kunnallisessa osakeyhtiössä Vuoden 2007 alusta alkaen kuntien tai kuntayhteisöjen määräysvallassa olevilla osakeyhtiöillä on ollut mahdollisuus valita joko KuEL-työeläkejärjestelmä tai TyEL-vakuutus. Tästä tulisi olla ohjeistus kunnan konserniohjeessa. Kuntaliitto ja KT suosittelevat, että työeläkevakuuttaminen järjestetään Kevassa (Kuntatyönantaja lehti 4/2013 sivu 20) Laina perustettavalle yhtiölle Yritystoimintaa voidaan rahoittaa joko omalla tai vieraalla pääomalla. Vieraalle pääomalle maksetut korkokulut ovat yleensä vähennyskelpoisia verotuksessa (Elinkeinoverolaki EVL 18 ja 18a ). Toiminnan aloittamiseksi suositellaan :n suuruisen lainan antamista osakeyhtiölle. Summa vastaa kunnan vuoden 2013 liiketoimintojen toteutumasta laskettuna noin kolmen kuukauden menoja maakaasu- ja kaukolämpötoiminnoissa Käyttölaina Käyttölainaa voidaan ottaa kunnalta, pankilta tai muilta rahoitusyhtiöiltä. Käyttölaina on yhtiölle vierasta pääomaa. Käyttölainan lainaehdot ja korot tulee määritellä markkinaehtoisesti, jotta ne voidaan katsoa yhtiön verotuksessa vähennyskelpoisiksi Pääomaehtoinen laina Käyttölainan sijaan on mahdollista antaa pääomaehtoista lainaa, joka vahvistaa yrityksen tasetta. Pääomaehtoisen lainan korko ja lyhennykset maksetaan vain, jos yrityksen tilinpäätöksessä syntyy jakokelpoisia voittovaroja. Yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa pääomaehtoinen laina on kaikkia muita velkoja/ lainoja huonommalla etuoikeudella. Pääomaehtoiselle lainalle ei saa antaa vakuutta. Pääomaehtoisen lainan korkokulut eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen kirjanpidossa Voitto-osuuslaina Voitto-osuus lainassa kiinteän koron sijasta tai sen lisäksi sovitaan yhtiön voittoon sidotusta korosta. Velkoja ottaa tällöin tavallista enemmän riskiä yhtiön menestymisestä. Tässä lainatyypissä pääoman palautus on helpompaa kuin oman pääoman ehtoisassa rahoituksessa. Voitto-osuuslainan korkokulut ovat vähennyskelpoisia yrityksen kirjanpidossa. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

12 LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Luumäki 12(12) 4.3. Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys esitys on tämän selvityksen liitteenä 1 (esitys ei ole suppein mahdollinen). Yhtiön toimialamääritelmäksi esitetään Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (TOL 35). Tähän luokitukseen kuuluvat sähkön, kaasun ja lämmön ja vastaavien kiinteän verkoston tai putkiston kautta jaeltavien energiahyödykkeiden tuotantoon, jakeluun ja kauppaan liittyvät toiminnot. Kantaverkkojen lisäksi mukaan luetaan myös jakelu teollisuus- ja kerrostaloalueille sekä haja-asutusalueille. Luokkaan kuuluvat myös tilojen jäähdytykseen käytettävän ilman ja veden tuotanto ja jakelu (kaukojäähdytys). Harkittaessa myös vesi- ja jätevesiliiketoiminnan mahdollista yhtiöittämistä myöhemmin samaan yhtiöön, suositellaan samalla kirjaamaan yhtiöjärjestykseen toimialamääritelmään veden otto, puhdistus ja jakelu (TOL 36), sekä viemäri- ja jätevesihuolto (TOL 37). Nyt ne menisivät samalla toimitusmaksulla, eikä vaatisi myöhemmin erillistä yhtiökokouksen pitämistä yhtiöjärjestyksen muutosta varten Alustava alkava tase Esitys perustettavan osakeyhtiön alkavaksi taseeksi on liitteenä 3. Alkavan taseen luvut perustuvat tässä selvityksessä tehtyihin laskelmiin, suosituksiin ja esityksiin. Osakepääomaksi suositellaan kirjattavan apportista. Loput apporttiomaisuudesta kirjattaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiölle annettava laina suositellaan annettavan voitto-osuuslainana tai käyttölainana. Laatija: PLANORA Oy C:\data\planora\D doc

13 LUUMÄEN ENERGIA OY YHTIÖJÄRJESTYS PL 13 (Linnalantie 33) TAAVETTI 1(4) LUUMÄEN ENERGIA OY osakeyhtiön yhtiöjärjestys

14 LUUMÄEN ENERGIA OY YHTIÖJÄRJESTYS 2(4) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Luumäen Energia Oy. 2 Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Luumäen kunta. 3 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, sekä jäähdytysliiketoiminta, veden otto, puhdistus ja jakelu, sekä viemäri- ja jätevesihuolto. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita, sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. 4 Lunastuslauseke 5 Hallitus Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä ja toissijainen osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistuksen. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen

15 LUUMÄEN ENERGIA OY YHTIÖJÄRJESTYS 3(4) Yhtiön toiminnan kannalta tärkeitä asioita koskevat päätökset hallitus tekee 4/5 enemmistöllä. 6 Hallituksen tehtävä Hallituksen tehtävänä on: - johtaa ja huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti - edustaa yhtiötä noudattaen lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja yhtiökokouksen kulloinkin tekemiä päätöksiä - ottaa ja erottaa yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt sekä päättää heidän palkkaeduistaan - huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä - päättää toiminimen kirjoittamisoikeudesta ja prokuroista - päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta - päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja kiinnittämisestä 7 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Toimitusjohtajan kanssa solmitaan toimisopimus. 8 Toimitusjohtajan tehtävä Toimitusjohtajan tehtävänä on: - johtaa yhtiön liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön muuta juoksevaa hallintoa lain ja yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti - huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty - huolehtia yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta - edustaa yhtiötä edellä mainituissa hänelle kuuluvissa tehtävissä. 9 Yhtiön edustus 10 Tilikausi Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi,

16 LUUMÄEN ENERGIA OY YHTIÖJÄRJESTYS 4(4) 11 Tilintarkastajat 12 Kokouskutsu Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimi jatkuu toistaiseksi. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa. 13 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan on muuten pidettävä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja toimintakertomus 2. tilintarkastuskertomus Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 4. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista 5. hallituksen jäsenten lukumäärästä Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava: 1. hallituksen jäsenet 2. valituista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja 3. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot