ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S10166 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Käynnissä (4) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Opetushallitus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Organisaatiotyyppi Ammatillinen oppilaitos Y-tunnus Lähiosoite PL Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Espoo Faksinumero Pankkiyhteys Sampo-Pankki Tilinumero Web-osoite omnia.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Kirsi Mikkola Asema organisaatiossa Kehittämisjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Marja-Leena Mäenpää Asema organisaatiossa Projektiassistentti Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Marja Riitta Lygdman Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Marja Riitta Lygdman Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Marja Riitta Lygdman Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/18

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Omistajakuntien perusopetuksen edustus Työvoimahallinnon edustus Espoon sosiaalitoimen edustus Elinkeinoelämän keskusliitto / Taloudellinen tiedotustoimisto/ koulu- ja nuorisopalvelu Omnian henkilökunnan edustus (ammattiopisto, aikuisopisto, ohjauspalvelut, nuorten työpajat) Omnian opiskelijaedustus 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit KASEDissa kehitettiin peruskoulun ja Omnian yhteistyötä sekä opiskelijahuollollisia ja opetuksellisia toimenpiteitä.päivi Saari p Ohjus - Espoon seudun ohjauskeskushanke. Projektissa kehitettiin ura- ja rekrytointipalveluja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka olivat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelu- tai työpaikkaa tai keskeyttivät toisen asteen opinnot. Marja Riitta Lygdman p Omniassa toimiva opinto-ohjaushanke, toiminta jatkuu vuoden 2008 loppuun. Hankkeessa kehitetään 8TETpäiviä ja opinto-ohjaukseen liittyvää yrittäjyyden kehittämistä. Marjatta Laurinmäki p NITOJA-projektin toiminnot kulkevat limittäin tämän projektin kanssa, ei päällekkäisyyttä. Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön hakema projekti; "Perusopetuksen laadun kehittäminen, oppilaanohjauksen kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen". Marja Suur-Uski p EURA JÄRJESTELMÄ 2/18

3 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Ongelmat: nuorten syrjäytyminen keskeyttäminen suurta läpäisyaste huono työllistyminen huonohko Negatiivinen opintojen keskeyttäminen on Omniassa edelleen suurta. Eri koulutusaloilla on eroja, mutta selvää tarvetta on erilaisille tukitoimenpiteille. Läpäisyaste on vuoden 2007 tietojen mukaan 46,9%. Viimeisen työllistymismittarin mukainen työllistymisaste on 77,2%. Projektin tehtävänä on lisätä tietämystä ammatillisesta koulutuksesta sekä ammateista/työtehtävistä peruskouluissa ja muussa verkostossa. Tehtävänä on kehittää siirtymistä peruskoulusta ammatilliseen (tiedonsiirto) ja ammatillisesta työelämään. Tarvetta on myös lisätä nivelvaiheyhteistyötä nuorten työpajalla toimivan starttipajan ja uutena toimintana aloittavan nivelvaiheohjauksen kanssa. Opetushenkilöstön koulutuksella etsitään ja kehitetään soveltuvia malleja erilaisten oppijoiden opetuksen sekä ohjauksen edistämiseksi. Opetusmenetelmiä kehittämällä vastataan erilaisten oppijoiden moninaisiin haasteisiin ja tuetaan opinnoissa etenemistä sekä valmistumista. Tarve on edistää yhteistyötä työvoimatoimistojen kanssa ja kehittää toimintamalli, joka selkiyttää eri toimijoiden tehtäviä ja edistää työllistymistukitarpeiden ennakointia. Tarvetta on varmistaa nuoren pääsy nopeasti työmarkkinoille valmistumisen jälkeen, koska lyhytkin työttömyysjakso lisää nuorten syrjäytymisriskiä. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Kuntayhtymässä toimineet syrjäytymisenehkäisyprojektit ovat antaneet tietoa erilaisista tarpeista molemmissa nivelvaiheissa. Nivelvaiheen tehostamiselle on edelleen tarvetta. Nivelvaiheyhteistyölle ja ammatilliseen koulutukseen ja työelämään tutustumiselle on noussut uusia kehittämistarpeita. Tarvetta on kehittää yksilöllisiä vaihtoehtoja erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille. Esim. joustavan perusopetuksen -oppilaat tarvitsevat joustavia ratkaisuja myös ammatilliseen koulutukseen tutustumisvaiheessa. Kased- ja Ohjus-projektien loppuraporteista ilmenee projektien toiminta ja tulokset. Reimari-projektin toimintamalliin on tutustuttu ja sen kokemuksia hyödynnetään NITOJA-projektissa. EURA JÄRJESTELMÄ 3/18

4 Toista vuotta Omniassa toimiva ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on osoittanut, että nuorilla on tarvetta tutustua erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin ennen siirtymistään varsinaisiin ammatillisiin opintoihin. Omnian nuorten työpajoilla toimivan starttipajan tavoitteena on elämänhallinnallisten taitojen lisäksi tutustuttaa nuoria erilaisiin ammatteihin ja auttaa heitä uravalinnoissa. Nuorten työpajoilla alkaa uutena toimintana nuorten nivelvaiheohjaus erityisesti niille nuorille, jotka ovat ilman koulutus-/työpaikkaa peruskoulun jälkeen. Tarve tällaiselle toiminnalle tuli Ohjus-projektista ja asia koettiin niin tärkeäksi, että toiminta vakinaistettiin. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Projektia alettiin suunnitella Omniassa työryhmässä, johon kuului edustajia ammattiopistosta, aikuisopistosta, ohjauspalveluista ja kehittämispalveluista. Suunnitteluun tulivat mukaan Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ja Espoon työvoimatoimiston edustajat. Suunnittelutyötä on tehty myös Kauniaisten koulutoimen ja Kirkkonummen sivistystoimen kanssa. Paikallistasolla on käyty periaatekeskusteluja yhteistyön käynnistämisestä ja projektin sisällöstä. Helsingin opetusviraston kanssa ollaan tehty alustavia suunnitelmia. Helsingin opetusvirasto ei saanut hakemalleen projektille rahoitusta, joten yhteistyömahdollisuudet ovat tällä hetkellä selkiytymättömät. Valmistelussa on ollut mukana Taloudellisen Tiedotustoimiston koulu- ja nuorisopalvelu (koulu-coach) ja nuoriso-ohjelman Espoon ohjausryhmä (mukana siinä eri yritysten edustajia kts. Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus). 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Mukaan tuleviin organisaatioihin ja yrityksiin on jo toimivat yhteistyösuhteet, jotka on luotu edellisten projektien aikana. Osatoteuttajien kanssa on sovittu tiiviistä yhteistyöstä. Omnian projektien hallintatiimissä on sovittu henkilöstön osallistumisesta projektiin. Helsingin opetusviraston kanssa käydään jatkoneuvotteluja mahdollisista konkreettisista yhteistyötavoista. Varian ammattiopiston kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä. Yritysten ja liittojen kanssa yhteistyötä tehdään ennen kaikkea kehittämis- / rekrytointihenkilöstön kanssa, joiden toimenkuvaan kuuluu perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen sekä työelämään siirtymisen vaiheet. EURA JÄRJESTELMÄ 4/18

5 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Syrjäytymisuhassa on monien tutkimusten mukaan enemmän nuoret miehet. Ohjus-projektissa ohjattavista nuorista 2/3 oli miehiä. Opetuksessa ja ohjauksessa korostetaan / muistetaan huomioida tasapuolisuutta. Toiminnallisissa/työvaltaisissa opetusmenetelmissä huomioidaan erilaiset oppijat sekä sukupuolitasa-arvo. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tullaan levittämään Espoon seudun toimijoiden lisäksi muille pääkaupunkiseudun yhteistyökumppaneille (esim. ammatilliset oppilaitokset ja työvoimatoimistot). Peruskouluyhteistyön kehittäminen tulee lisäämään eri koulutusasteiden tuntemusta toisistaan ja ennaltaehkäisee koulutuksellista syrjäytymistä. Omnialaiset (henkilökunta, opiskelijat, huoltajat) hyötyvät opetuksen, opintojen ja tukitoimien kehittymisestä. Laajempi verkostoyhteistyö (ohjauksen ammattilaiset, yrityselämä) kehittyy. Työministeriön Työpolitiikan strategia mukaan nuorten kiinnittymistä nopeutetaan työelämään parantamalla opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen yhteistyötä sekä lisäämällä käytännön tutustumista elinkeinoelämään. Tehostetaan yhteishakua ja muita koulutukseen hakeutumisen väyliä niin, että nuorten odotusajat koulutukseen pääsyyn lyhenevät entisestään. Nostetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja vetovoimaa uudistamalla sisältöjä ja lisäämällä opinto-ohjausta. Espoon työllisyyspoliittinen ohjelma : Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömyys on alentunut, mutta tämä ei silti tarkoita, että suotuisaan kehitykseen tulee tuudittautua. Tehokkain ja halvin tapa ehkäistä työttömyyttä ja syrjäytymistä on panostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Paljon painoarvoa asetetaan syrjäytymisenehkäisyyn jo yläkouluvaiheesta lähtien. Työllistymistä edistävien palvelujen tarjonta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisee työttömyyttä. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Valtakunnallinen projekti EURA JÄRJESTELMÄ 5/18

6 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Omnian opettajat - toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottikoulutukseen osallistuvat - 3. vuosikurssin ryhmänohjaajat - orientoitumisviikkojen suunnitteluun osallistuvat Espoon työvoimatoimiston työntekijät 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Omnian opiskelijahuoltohenkilöstö Omnian nuorten työpajojen ohjaushenkilökunta Omnian opettajat Omnian opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisuhan alla. Omnian opiskelijat, jotka ovat mukana opetusmenetelmäkokeilussa Omnian opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessä. Peruskoulujen henkilöstö (opettajat, oppilashuoltohenkilöstö) Tiedonsiirtoon liittyen peruskoulun oppilaat (8.-9.lk) ja erityisesti joustavan perusopetuksen oppilaat Vanhemmat ja huoltajat Espoon seudun nuorten ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset (esim. sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, Espoon seurakuntayhtymän oppilaitostyö) Yritysten henkilöstö- ja rekrytointityöntekijät 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä 0 EURA JÄRJESTELMÄ 6/18

7 6.5 Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Projektiin tulevat mukaan Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Näissä tehdään yhteistyötä erityisesti opetustoimen kanssa, lisäksi sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotoimen kanssa. Kunnat osallistuvat projektin toimintaan erityisesti nivelvaiheen yhteistyöhön sekä ohjausryhmään. Kunnat vastaavat omalta osaltaan laskennallisen kuntaosuuden kerryttämisestä. * Espoon työ- ja elinkeinotoimiston ja Omnian välistä yhteistyötä tehostetaan. Te-toimisto osallistuu projektin toimintaan, erityisesti keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden ohjauksen ja valmistuvien opiskelijoiden työelämään siirtymisen nivelvaiheen yhteistyöhön sekä ohjausryhmään.* *Projektitoimijoille voidaan korvata tavoitteiden mukaisesta projektitoiminnasta syntyneitä todellisia toteutuneita kustannuksia, kuten mahdollisia matka-, kokous- ja koulutuskustannuksia. Vantaan ammattiopisto Varia osallistuu projektin toimintaan erityisesti orientaatiojaksoon ja opetusmenetelmälliseen työskentelyyn liittyen sekä ohjausryhmään. Taloudellinen tiedotustoimisto/nuoriso- ja koulupalvelu. Yhteistyötä kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Ohjausryhmässä edustus. Eri ammattiliitot ja -yhdistykset ( Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Rakennusteollisuus, Metallityöväen liitto, Super, SAKKI, SAKU), joiden kanssa kehitetään työelämätietoutta ja monipuolistetaan yhteistyötä. Yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa. Turun ammatti-instituutin ja Keskuspuiston ammattiopiston kanssa toteutetaan vertaisarviointia. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 0 joista naisia 0 EURA JÄRJESTELMÄ 7/18

8 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Peruskoulujen henkilöstön tietämys ammatillisesta koulutuksesta ja ammateista / työtehtävistä lisääntyy. Henkilöstön kautta tietämys leviää nuorille, jotka saavat oikeaa tietoa eri vaihtoehdoista ja siksi osaavat paremmin hakeutua oikealle koulutusalalle. Tiedonsiirron kehittyminen perusopetuksen ja ammattiopiston välillä edesauttaa opintojen käynnistymistä ja opiskelussa etenemistä. Tämä vähentää alkuvaiheen keskeytyksiä ja tukee tarvittavien opetusjärjestelyjen toteuttamista.omnian henkilöstön tietoisuus peruskoulusta lisääntyy, mikä auttaa madaltamaan nivelvaiheen kynnystä. Moniammatilliset NITOMO-koulutuspäivät lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja tietoutta. Yritysten osallistuessa yhteistyötapaamisiin, se mahdollistaa monipuolisemman tiedon jakamisen eri kouluasteiden ja yritysten välillä. Toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien koulutus Omnian opettajille edesauttaa opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen toteuttamista. Näin vähennetään keskeyttämisiä, läpäisyaste nousee ja ehkäistään syrjäytymistä. 1. vuoden orientoitumisjakso tukee opintojen alkuvaihetta ja sitouttaa opiskelijoita opintoihin. Yhteistyömalli Espoon te-toimiston ja Omnian välillä. Tehostetaan 3. vuoden ryhmänohjaajien valmiuksia opiskelijoiden työelämään ohjaukseen. Tuloksena on joustava malli ja riittävät tukitoimet, joilla parannetaan työelämään siirtymistä. Sitä kautta opiskelijoiden työllistyminen paranee ja syrjäytymistä ehkäistään. Kehitetään hankkeiden välistä vertaisarviointia. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Toiminnalliset/työvaltaiset opetusmenetelmät -koulutus antaa opettajille uuden työmenetelmän erilaisten oppijoiden opetukseen, tieto leviää myös muiden opettajien käytettäväksi ja hyödyntää tätä kautta laajaa joukkoa opiskelijoita. Orientoitumisviikkojen avulla opettajan ja opiskelijahuoltohenkilöstön opiskelijantuntemus lisääntyy, opiskelijat saavat kokonaiskäsityksen opiskeluajasta ja työelämämahdollisuuksista, jotka lisäävät opiskelumotivaatiota. Työvoimatoimistojen henkilökunnan kanssa tehtävä yhteistyö selkiyttää eri toimijoiden tehtäviä, pystytään ennakoimaan työllistymisen tukitarpeita ja yhteistyössä toimimaan opiskelijan parhaaksi. 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien tietoisuus toisen nivelvaiheen (ammatillisesta työelämään) tärkeydestä lisääntyy ja ohjauksellinen ote kehittyy. EURA JÄRJESTELMÄ 8/18

9 Peruskoulun henkilöstö saa lisää tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja työelämätietoutta, mitkä asiat auttavat nuorta tekemään mahdollisimman oikeita koulutusvalintoja. Nitomo-toiminta lujittaa moniammatillista yhteistyötä ja verkostoa, lisää tiedonvaihtoa, antaa joustavuutta siirtymävaiheisiin ja lisää vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Omniassa tiedonsiirtolomakkeen käytön tehostaminen ensimmäisessä nivelvaiheessa (perukouluammatillinen) hyödyttää sekä henkilökuntaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja tukitarpeiden nopeassa käynnistämisessä että opiskelijaa, joka saa tarvitsemansa tuen. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Projektilla ehkäistään mahdollista syrjäytymiskehitystä nuorta tukevalla koulutuksella ja varhaisella puuttumisella ongelmiin. Nuoren tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja, joiden tarkoituksena on tukea nuoren sosiaalista vahvistumista. Tavoitteena on nuoren hyvinvointi ja kasvu tasapainoiseen aikuisuuteen sekä ammatillisuteen. Turvataan mahdollisuus hyviin ja yksilön kannalta mahdollisimman oikeisiin koulutusvalintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymävaiheiseen tiedonsiirtoon perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen ja koulutuksesta työelämään, jotta nuori ei pääse syrjäytymään näissä nivelvaiheissa. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? - Tehostetaan ja kehitetään peruskoulusta toiselle asteelle nivelvaiheen tiedonsiirtoa (mm. joustavan perusopetuksen oppilaat) - Järjestetään koulutus- ja verkostotapaamisia peruskoulun, Omnian, työvoimatoimiston, yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa = NITOMO-toiminta. Aiheina perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja EURA JÄRJESTELMÄ 9/18

10 työelämän tuntemuksen lisääminen - Kehitetään ja kokeillaan opiskelijoiden orientoitumisviikkoja opintojen alkuun. - Kehitetään toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä ja annetaan tähän liittyen koulutusta mukaan tuleville opettajille. Benchmarkataan ja järjestetään koulutusta. - Tuetaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien työtä järjestetämällä koulutusta, jonka sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen -Tehostetaan yhteistyötä 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien, työvoimatoimiston ja opiskelijoiden kanssa 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma NITOMO - koulutus- ja verkostotapaamiset.käynnistyy syksystä 2008 ja jatketaan säännöllisesti 2 x syksyisin ja 1 x keväisin. Kohderyhmänä nivelvaiheiden verkostokumppanit. Opintojen orientaatiojakso. Työryhmä valmistelee jakson sisällön lukuvuoden aikana. Orientaatiojaksoa kokeillaan syksyllä 2009 kahdessa toimipisteessä ja kokemusten / palautteen perusteella laajennetaan ja kehitetään edelleen. 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutusmalli. Koulutusta suunnitellaan keväällä 2008 ja koulutusta järjestetään syksyisin vuosina Tämän koulutuksen painopisteenä on työnhaku, ammattiidentiteetin vahvistaminen ja työelämään siirtymisen nivelvaihe.valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien tehtäviä kootaan ryhmänohjaajaoppaaseen. Yhteistyön toimintamalli Omnian ja Espoon Työ- ja elinkeinotoimiston välillä. Käynnistyy syksyn 2008 aikana ja tuotteen kehittäminen jatkuu koko projektin ajan. Kaikki edellämainitut tuotteet on mahdollista saada pienellä kustannuspanostuksella vakinaistumaan organisaatioiden toiminnoiksi. Hankkeiden välisen vertaisarviointimallin kehittäminen yhteistyössä Turun ammatti-instituutin "Maahanmuuttajanuorten VaSkooli" ja Keskuspuiston ammattiopiston "Osaaminen käyttöön" -hankkeiden kanssa. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 10/18

11 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Kevät: Nimetään ohjausryhmä ja työryhmät, sovitaan kokouskäytännöistä Tehdään projektin toiminta- ja tiedotussuunnitelmat. Suunnitellaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutusta. Valitaan opettajat toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottiryhmään Suunnitellaan NITOMO-toiminnan sisältöä. Perusopetuksen kanssa jatketaan nivelvaiheyhteistyötä mm. tiedonsiirtolomakkeen käyttöä ja tiedonsiirtoa kehitetään Syksy: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Tiedonsiirtolomakkeen hyödyntäminen Omniassa Aloitetaan yhteistyön toimintamallin kehittäminen työvoimatoimiston kanssa ja ohjaustoiminta alkaa Järjestetään 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutuspäivä Aloitetaan toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien koulutus pilottiryhmälle Järjestetään ensimmäinen koulutustilaisuus toiminnallisiin/työvaltaisiin opetusmenetelmiin, opetusmenetelmiä aletaan kokeilla opiskelijaryhmien kanssa. NITOMO-koulutuspäivä Orientoitumisviikkojen suunnittelu alkaa 2009 Kevät: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Perusopetusyhteistyötä jatketaan tiedonsiirtoasioissa. Työvoimatoimiston yhteistyön toimintamalli kehittyy Kehitetään ryhmänohjaajan opasta valmistuvien opiskelijoiden kohdalta Järjestetään yksi opetusmenetelmä-koulutustilaisuus ja pilottiryhmä etenee opetusmenetelmien kokeilussa opiskelijoiden kanssa NITOMOn kaksi verkostotapaamista järjestetään Orientoitumisviikkojen suunnitelma valmistuu Vertaisarviointi Yhteistapaaminen projektitoimijoiden kesken (ohjausryhmä - työryhmät) Syksy: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Peruskouluyhteistyö tiedonsiirtoasioissa jatkuu Orientaatiojaksoa kokeillaan kahdessa toimipisteessä. Kokemuksen ja palautteen perusteella päätetään orientoitumisjakson kehittämisestä ja laajentamisesta. 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutuspäivä NITOMOn kaksi verkostotapaamista Järjestetään yksi opetusmenetelmä-koulutustilaisuus, uusia, opittuja opetusmenetelmiä käytetään opiskelijaryhmien opetuksessa Yhteistapaaminen projektitoimijoiden kesken (ohjausryhmä - työryhmät) EURA JÄRJESTELMÄ 11/18

12 2010 Kevät: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Espoon työ- ja elinkeinotoimiston ja Omnian yhteistyön toimintamalli toimii ja kehittyy Järjestetään yksi opetusmenetelmä-koulutustilaisuus NITOMOn yksi verkostotapaaminen Vertaisarviointi Yhteistapaaminen projektitoimijoiden kesken (ohjausryhmä - työryhmät) Syksy: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Perusopetusyhteistyötä jatketaan tiedonsiirtoasioissa. Orientaatiojaksoa kokeillaan useissa toimipisteissä. Kokemusten perusteella kehitetään orientaatiojaksoa ja juurrutetaan koko oppilaitoksen toiminnaksi 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutuspäivä NITOMOn yksi verkostotapaaminen Toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä levitetään Omnian henkilöstölle ja vakinaistetaan toiminnaksi. Toimintojen juurruttaminen ja vakinaistaminen ennen projektin loppumista (tiedonsiirto, 3. vuosikurssin ryhmänohjaajakoulutukset, työvoimatoimiston ja Omnian yhteistyön toimintamalli) Loppujulkaisun tekeminen Omnian julkaisusarjaan. Päätösseminaari 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään, TL 2 Projektin kesto: Kohderyhmät: Omnian opettajat - toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottikoulutukseen osallistuvat - 3. vuosikurssin ryhmänohjaajat - orientoitumisviikkojen suunnitteluun osallistuvat Espoon työvoimatoimiston työntekijät Välilliset kohderyhmät: Omnian opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisuhan alla. Omnian opiskelijat, jotka ovat mukana opetusmenetelmäkokeilussa Omnian opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessä. Peruskoulujen henkilöstö (opettajat, oppilashuoltohenkilöstö) Tiedonsiirtoon liittyen peruskoulun oppilaat (8.-9.lk) ja erityisesti joustavan perusopetuksen oppilaat Vanhemmat ja huoltajat Espoon seudun nuorten ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset (esim. sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, Espoon seurakuntayhtymän oppilaitostyö) Yritysten henkilöstö- ja rekrytointityöntekijät Hallinnoiva organisaatio: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Yhteistyötahot: Omnian omistajakunnat: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, Espoon työvoimatoimisto, työelämä, Espoon seurakuntayhtymä, huoltajat EURA JÄRJESTELMÄ 12/18

13 Projektin tavoitteet: - Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen - Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tehostaminen - Opintojen keskeyttämisten vähentäminen - Opintojen kautta työelämään siirtymisen edistäminen - Oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisääminen - Verkostotyön kehittäminen Projektin toimenpiteet: - Tehostetaan ja kehitetään peruskoulusta toiselle asteelle nivelvaiheen tiedonsiirtoa (mm. joustavan perusopetuksen oppilaat) - Järjestetään koulutus- ja verkostotapaamisia peruskoulun, Omnian, työvoimatoimiston, yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa = NITOMO-toiminta. Aiheina perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän tuntemuksen lisääminen - Kehitetään ja kokeillaan opiskelijoiden orientoitumisviikkoja opintojen alkuun. - Kehitetään toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä ja annetaan tähän liittyen koulutusta mukaan tuleville opettajille. Benchmarkataan ja järjestetään koulutusta. - Tuetaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien työtä järjestetämällä koulutusta, jonka sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen -Tehostetaan yhteistyötä 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien, työvoimatoimiston ja opiskelijoiden kanssa 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektissa toimivat henkilöt ja projektiasiantuntijat keräävät tarvittavat tiedot ja toimittavat ne projektipäällikölle. Projektipäällikkö vastaa tietojen kokoamisesta ja seurantaraporttien toimittamisesta eteenpäin. Projektille nimetään talousvastaava, joka huolehtii taloudellisten tietojen keräämisestä yhdessä projektipäällikön kanssa Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Väli- ja loppuraportit kokoaa projektipäällikkö, joka vastaa niiden toimittamisesta eteenpäin. Projektiasiantuntijat ja projektissa toimivat muut henkilöt raportoivat kukin oman toimintansa suoraan projektipäällikölle, joka kokoaa asiat yhteen. Projektipäällikkö esittelee raportteihin tulevat asiat ohjausryhmälle. EURA JÄRJESTELMÄ 13/18

14 10.3 Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin toimintaa arvioidaan ohjausryhmässä ja työryhmissä koko projektin ajan saadun palautteen perusteella. Väliarviointia ja loppuarviointia pyydetään kaikilta toimijoilta esim. Webropol-kyselyn tai dialogisen itsearvioinnin avulla. Seurataan keskeyttämisten muutosta niiden ryhmien kohdalla, joiden opettajat osallistuvat toiminnallisten opetusmenetelmien koulutukseen. Omnian ja työvoimatoimiston yhteistoimintamallin toiminnan seuraaminen. Hankkeen toimintaa arvioidaan myös projektien välillä kehitettävän vertaisarviointimenetelmän avulla. Hanke toteuttaa yhteistyössä Turun ammatti-instituutin Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen ja Keskuspuiston ammattiopiston "Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta" -hankkeen kanssa vertaisarviointia. Vertaisarviointi toteutetaan sekä keväällä 2009 että keväällä Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Palautetta kerätään varsinaisilta kohderyhmän henkilöiltä sekä välilliseltä kohderyhmältä. Projektin järjestämistä erilaisista koulutuksista kerätään kirjallista palautetta. Niiden perusteella otetaan vastaan sisältöehdotuksia ja kehitetään koulutuspäivien rakennetta. Tiedonsiirtolomakkeen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyen käydään palautekeskusteluja ryhmänohjaajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Omnian ja työvoimatoimiston yhteistyön mallin toimivuutta kartoitetaan työvoimatoimiston ja Omnian henkilökunnalta. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektipäällikkö laatii tiedotussuunnitelman yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Ohjaus- ja työryhmien nimeäminen, käytännöistä ja kokousaikataulusta sovitaan. Projektin alkamisajankohtana tiedotetaan Omnian henkilöstölle (sähköinen viikkotiedote, intranet, projektisalkku) projektin alkamisesta, toiminnasta ja tavoitteista.projektikuvaus liitetään www-sivuille. Tarkemmin projektin toiminnasta keskustellaan erilaisissa yhteistyöpalavereissa Espoon seudulla ja pääkaupunkiseudulla (työvoimatoimisto, peruskoulut, yrityskumppanit yms.). Yhteistyökumppaneille tiedotetaan aluksi sähköpostitse. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään yhteisiä suunnittelutapaamisia ja niihin osallistuvilta odotetaan tiedon levittämistä omilla tahoillaan. Tiedottamisessa pyritään käyttämään hyväksi erilaisia EURA JÄRJESTELMÄ 14/18

15 verkostotapaamisia. Projektin alkamisesta tehdään lehdistötiedote, joka lähetetään paikallisiin lehtiin. Tällä pyritään tavoittamaan suurta yleisöä ja ammattilaisia. Opiskelijoille tiedotetaan projektista ohjausryhmän opiskelijajäsenen kautta. Projektista painetaan esite ja julisteita.omnian kehittämispalvelujen lukuvuosikalenteri, jossa Nitojalla on oma kuukausisivu. Projektille tehdään vuonna 2009 omat www-sivut, jotka linkitetään Omnian www-sivujen kautta. Sivuja päivitetään projektin kuluessa. Espoon seudun paikallislehtiin pyritään saamaan artikkeleita projektitoiminnan aikana. Projektista tehdään loppujulkaisu, jota lähetetään mahdollisimman laajalti Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Projektin hyviä käytäntöjä levitetään Omnian toimintaan mm. kehittämispalveluiden kokouksissa, henkilökohtaisissa kontakteissa, osastopalavereissa, opiskelijahuoltoryhmissä, seminaareissa ja sähköisesti (sähköposti, intranet) koko projektin ajan. Työvoimahallinnon kanssa levitetään mallia mahdollisuuksien mukaan muualle pääkaupunkiseudulle. Projekti tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudulla ja levittää hyviä käytäntöjä. Projekti hyödyntää yhteisiä ESR-Opetushallituksen tapaamisia. Projektin aikana tutustutaan vastaavanlaisiin projekteihin muualla Suomessa ja tehdään molemminpuolisia projektivierailuja. Yhteistyötä tehdään erityisesti Turun ammatti-instituutin ja Keskuspuiston ammattiopiston hankkeiden kanssa. Projekti järjestää päätösseminaarin. Projektille tehdään omat www-sivut lukuvuoden aikana. Projektista painetaan loppujulkaisu Omnian julkaisusarjaan, jota lähetetään yhteistyökumppaneille ympäri Suomea. Loppujulkaisu ilmestyy projektin päätyttyä. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Omnian arkistointisuunnitelma on päivityksen alla. Nykyisen arkistointisuunnitelman mukaan ESRprojektien asia- ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi tapahtuu ESR-ohjeiden mukaan, säilytys osoitteessa Lehtimäentie 1 A, 2 krs:n arkisto. Arkistoinnista vastaa controller Maija Kurjenniemi yhteistyössä Omnian arkistointivastaavan kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 15/18

16 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Arvonlisävero B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 16/18

17 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Osatoteuttajat vastaavat omalta osaltaan laskennallisen kuntaosuuden keräämisestä antamalla tarvittavat palkkatiedot koulutuksiin ja työryhmiin osallistuvien osalta Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole haettu erillistä rahoitusta De minimis -sääntöselvitys Projektista ei tueta rahallisesti yrityksiä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Aiesopimus Kirkkonummen kunta, sivistystoimi Aiesopimus Kauniaisten kaupunki, koulutoimi Aiesopimus Espoon työvoimatoimisto Aiesopimus Espoon kaupunki, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Selvitys Omnian sisäisistä vuokrista Viestintäsuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat EURA JÄRJESTELMÄ 17/18

18 muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Sampo Suihko Kuntayhtymän johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 18/18

19 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä Kirjallisuus Puhelinkulut Kopiointi, postitus, ilmoituskulut Kirjekuoret, kirjelomakkeet, käyntikortit Toimistotarvikkeet Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 32 Projektipäällikkö osa-aikainen 16 Projektiasiantuntija, osa-aikainen 8 Talousvastaava osa-aikainen 26 Omnian opetushenkilöstö, 12 opettajaa osa-aikainen 2 Orientoitumisviikkojen suunn.henkilöstö Yhteensä A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Henkilökunnan koulutus Luennoitsijoiden palkkiot Seminaarit (ulkopuoliset palvelut) Kokous- ja koulutuspäivien tarjoilut (sisäiset palvelut) Päätösseminaari/kokoustilat ja -tarjoilut Julisteet ja esitteet, kutsut www-sivut NITOJA -loppuraportti Omnian julkaisusarjaan Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

20 13.A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Projektipäällikkö Projektiasiantuntija Talousvastaava Muut henkilöt Nivelvaiheiden työryhmät Yhteensä A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Internetpalvelut / sivujen päivitys Serveritila ja tukipalvelut Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kustannus Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala

Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen. Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala Hankkeiden vaikuttavuuden osoittaminen Projektipäällikkö Matti Mäkelä Huippu-hanke Turun kaupungin sivistystoimiala M.O.T. Hyvän käytännön / toimintamallin juurruttaminen on helpompaa, jos pystyy osoittamaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011-2014 Missä mennään + viimeinen hankehaku Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Yhteensä 16 milj. Ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot