ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S10166 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Käynnissä (4) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Opetushallitus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Organisaatiotyyppi Ammatillinen oppilaitos Y-tunnus Lähiosoite PL Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Espoo Faksinumero Pankkiyhteys Sampo-Pankki Tilinumero Web-osoite omnia.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Kirsi Mikkola Asema organisaatiossa Kehittämisjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Marja-Leena Mäenpää Asema organisaatiossa Projektiassistentti Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Marja Riitta Lygdman Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Marja Riitta Lygdman Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Marja Riitta Lygdman Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/18

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Omistajakuntien perusopetuksen edustus Työvoimahallinnon edustus Espoon sosiaalitoimen edustus Elinkeinoelämän keskusliitto / Taloudellinen tiedotustoimisto/ koulu- ja nuorisopalvelu Omnian henkilökunnan edustus (ammattiopisto, aikuisopisto, ohjauspalvelut, nuorten työpajat) Omnian opiskelijaedustus 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit KASEDissa kehitettiin peruskoulun ja Omnian yhteistyötä sekä opiskelijahuollollisia ja opetuksellisia toimenpiteitä.päivi Saari p Ohjus - Espoon seudun ohjauskeskushanke. Projektissa kehitettiin ura- ja rekrytointipalveluja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka olivat peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelu- tai työpaikkaa tai keskeyttivät toisen asteen opinnot. Marja Riitta Lygdman p Omniassa toimiva opinto-ohjaushanke, toiminta jatkuu vuoden 2008 loppuun. Hankkeessa kehitetään 8TETpäiviä ja opinto-ohjaukseen liittyvää yrittäjyyden kehittämistä. Marjatta Laurinmäki p NITOJA-projektin toiminnot kulkevat limittäin tämän projektin kanssa, ei päällekkäisyyttä. Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön hakema projekti; "Perusopetuksen laadun kehittäminen, oppilaanohjauksen kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen". Marja Suur-Uski p EURA JÄRJESTELMÄ 2/18

3 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Ongelmat: nuorten syrjäytyminen keskeyttäminen suurta läpäisyaste huono työllistyminen huonohko Negatiivinen opintojen keskeyttäminen on Omniassa edelleen suurta. Eri koulutusaloilla on eroja, mutta selvää tarvetta on erilaisille tukitoimenpiteille. Läpäisyaste on vuoden 2007 tietojen mukaan 46,9%. Viimeisen työllistymismittarin mukainen työllistymisaste on 77,2%. Projektin tehtävänä on lisätä tietämystä ammatillisesta koulutuksesta sekä ammateista/työtehtävistä peruskouluissa ja muussa verkostossa. Tehtävänä on kehittää siirtymistä peruskoulusta ammatilliseen (tiedonsiirto) ja ammatillisesta työelämään. Tarvetta on myös lisätä nivelvaiheyhteistyötä nuorten työpajalla toimivan starttipajan ja uutena toimintana aloittavan nivelvaiheohjauksen kanssa. Opetushenkilöstön koulutuksella etsitään ja kehitetään soveltuvia malleja erilaisten oppijoiden opetuksen sekä ohjauksen edistämiseksi. Opetusmenetelmiä kehittämällä vastataan erilaisten oppijoiden moninaisiin haasteisiin ja tuetaan opinnoissa etenemistä sekä valmistumista. Tarve on edistää yhteistyötä työvoimatoimistojen kanssa ja kehittää toimintamalli, joka selkiyttää eri toimijoiden tehtäviä ja edistää työllistymistukitarpeiden ennakointia. Tarvetta on varmistaa nuoren pääsy nopeasti työmarkkinoille valmistumisen jälkeen, koska lyhytkin työttömyysjakso lisää nuorten syrjäytymisriskiä. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Kuntayhtymässä toimineet syrjäytymisenehkäisyprojektit ovat antaneet tietoa erilaisista tarpeista molemmissa nivelvaiheissa. Nivelvaiheen tehostamiselle on edelleen tarvetta. Nivelvaiheyhteistyölle ja ammatilliseen koulutukseen ja työelämään tutustumiselle on noussut uusia kehittämistarpeita. Tarvetta on kehittää yksilöllisiä vaihtoehtoja erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville nuorille. Esim. joustavan perusopetuksen -oppilaat tarvitsevat joustavia ratkaisuja myös ammatilliseen koulutukseen tutustumisvaiheessa. Kased- ja Ohjus-projektien loppuraporteista ilmenee projektien toiminta ja tulokset. Reimari-projektin toimintamalliin on tutustuttu ja sen kokemuksia hyödynnetään NITOJA-projektissa. EURA JÄRJESTELMÄ 3/18

4 Toista vuotta Omniassa toimiva ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on osoittanut, että nuorilla on tarvetta tutustua erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin ennen siirtymistään varsinaisiin ammatillisiin opintoihin. Omnian nuorten työpajoilla toimivan starttipajan tavoitteena on elämänhallinnallisten taitojen lisäksi tutustuttaa nuoria erilaisiin ammatteihin ja auttaa heitä uravalinnoissa. Nuorten työpajoilla alkaa uutena toimintana nuorten nivelvaiheohjaus erityisesti niille nuorille, jotka ovat ilman koulutus-/työpaikkaa peruskoulun jälkeen. Tarve tällaiselle toiminnalle tuli Ohjus-projektista ja asia koettiin niin tärkeäksi, että toiminta vakinaistettiin. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Projektia alettiin suunnitella Omniassa työryhmässä, johon kuului edustajia ammattiopistosta, aikuisopistosta, ohjauspalveluista ja kehittämispalveluista. Suunnitteluun tulivat mukaan Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön ja Espoon työvoimatoimiston edustajat. Suunnittelutyötä on tehty myös Kauniaisten koulutoimen ja Kirkkonummen sivistystoimen kanssa. Paikallistasolla on käyty periaatekeskusteluja yhteistyön käynnistämisestä ja projektin sisällöstä. Helsingin opetusviraston kanssa ollaan tehty alustavia suunnitelmia. Helsingin opetusvirasto ei saanut hakemalleen projektille rahoitusta, joten yhteistyömahdollisuudet ovat tällä hetkellä selkiytymättömät. Valmistelussa on ollut mukana Taloudellisen Tiedotustoimiston koulu- ja nuorisopalvelu (koulu-coach) ja nuoriso-ohjelman Espoon ohjausryhmä (mukana siinä eri yritysten edustajia kts. Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus). 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Mukaan tuleviin organisaatioihin ja yrityksiin on jo toimivat yhteistyösuhteet, jotka on luotu edellisten projektien aikana. Osatoteuttajien kanssa on sovittu tiiviistä yhteistyöstä. Omnian projektien hallintatiimissä on sovittu henkilöstön osallistumisesta projektiin. Helsingin opetusviraston kanssa käydään jatkoneuvotteluja mahdollisista konkreettisista yhteistyötavoista. Varian ammattiopiston kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä. Yritysten ja liittojen kanssa yhteistyötä tehdään ennen kaikkea kehittämis- / rekrytointihenkilöstön kanssa, joiden toimenkuvaan kuuluu perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen sekä työelämään siirtymisen vaiheet. EURA JÄRJESTELMÄ 4/18

5 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Syrjäytymisuhassa on monien tutkimusten mukaan enemmän nuoret miehet. Ohjus-projektissa ohjattavista nuorista 2/3 oli miehiä. Opetuksessa ja ohjauksessa korostetaan / muistetaan huomioida tasapuolisuutta. Toiminnallisissa/työvaltaisissa opetusmenetelmissä huomioidaan erilaiset oppijat sekä sukupuolitasa-arvo. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä tullaan levittämään Espoon seudun toimijoiden lisäksi muille pääkaupunkiseudun yhteistyökumppaneille (esim. ammatilliset oppilaitokset ja työvoimatoimistot). Peruskouluyhteistyön kehittäminen tulee lisäämään eri koulutusasteiden tuntemusta toisistaan ja ennaltaehkäisee koulutuksellista syrjäytymistä. Omnialaiset (henkilökunta, opiskelijat, huoltajat) hyötyvät opetuksen, opintojen ja tukitoimien kehittymisestä. Laajempi verkostoyhteistyö (ohjauksen ammattilaiset, yrityselämä) kehittyy. Työministeriön Työpolitiikan strategia mukaan nuorten kiinnittymistä nopeutetaan työelämään parantamalla opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen yhteistyötä sekä lisäämällä käytännön tutustumista elinkeinoelämään. Tehostetaan yhteishakua ja muita koulutukseen hakeutumisen väyliä niin, että nuorten odotusajat koulutukseen pääsyyn lyhenevät entisestään. Nostetaan ammatillisen koulutuksen arvostusta ja vetovoimaa uudistamalla sisältöjä ja lisäämällä opinto-ohjausta. Espoon työllisyyspoliittinen ohjelma : Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömyys on alentunut, mutta tämä ei silti tarkoita, että suotuisaan kehitykseen tulee tuudittautua. Tehokkain ja halvin tapa ehkäistä työttömyyttä ja syrjäytymistä on panostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Paljon painoarvoa asetetaan syrjäytymisenehkäisyyn jo yläkouluvaiheesta lähtien. Työllistymistä edistävien palvelujen tarjonta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisee työttömyyttä. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Valtakunnallinen projekti EURA JÄRJESTELMÄ 5/18

6 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Omnian opettajat - toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottikoulutukseen osallistuvat - 3. vuosikurssin ryhmänohjaajat - orientoitumisviikkojen suunnitteluun osallistuvat Espoon työvoimatoimiston työntekijät 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Omnian opiskelijahuoltohenkilöstö Omnian nuorten työpajojen ohjaushenkilökunta Omnian opettajat Omnian opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisuhan alla. Omnian opiskelijat, jotka ovat mukana opetusmenetelmäkokeilussa Omnian opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessä. Peruskoulujen henkilöstö (opettajat, oppilashuoltohenkilöstö) Tiedonsiirtoon liittyen peruskoulun oppilaat (8.-9.lk) ja erityisesti joustavan perusopetuksen oppilaat Vanhemmat ja huoltajat Espoon seudun nuorten ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset (esim. sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, Espoon seurakuntayhtymän oppilaitostyö) Yritysten henkilöstö- ja rekrytointityöntekijät 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä 0 EURA JÄRJESTELMÄ 6/18

7 6.5 Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Projektiin tulevat mukaan Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. Näissä tehdään yhteistyötä erityisesti opetustoimen kanssa, lisäksi sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotoimen kanssa. Kunnat osallistuvat projektin toimintaan erityisesti nivelvaiheen yhteistyöhön sekä ohjausryhmään. Kunnat vastaavat omalta osaltaan laskennallisen kuntaosuuden kerryttämisestä. * Espoon työ- ja elinkeinotoimiston ja Omnian välistä yhteistyötä tehostetaan. Te-toimisto osallistuu projektin toimintaan, erityisesti keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden ohjauksen ja valmistuvien opiskelijoiden työelämään siirtymisen nivelvaiheen yhteistyöhön sekä ohjausryhmään.* *Projektitoimijoille voidaan korvata tavoitteiden mukaisesta projektitoiminnasta syntyneitä todellisia toteutuneita kustannuksia, kuten mahdollisia matka-, kokous- ja koulutuskustannuksia. Vantaan ammattiopisto Varia osallistuu projektin toimintaan erityisesti orientaatiojaksoon ja opetusmenetelmälliseen työskentelyyn liittyen sekä ohjausryhmään. Taloudellinen tiedotustoimisto/nuoriso- ja koulupalvelu. Yhteistyötä kehitetään ja monipuolistetaan edelleen. Ohjausryhmässä edustus. Eri ammattiliitot ja -yhdistykset ( Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Rakennusteollisuus, Metallityöväen liitto, Super, SAKKI, SAKU), joiden kanssa kehitetään työelämätietoutta ja monipuolistetaan yhteistyötä. Yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa. Turun ammatti-instituutin ja Keskuspuiston ammattiopiston kanssa toteutetaan vertaisarviointia. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 0 joista naisia 0 EURA JÄRJESTELMÄ 7/18

8 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Peruskoulujen henkilöstön tietämys ammatillisesta koulutuksesta ja ammateista / työtehtävistä lisääntyy. Henkilöstön kautta tietämys leviää nuorille, jotka saavat oikeaa tietoa eri vaihtoehdoista ja siksi osaavat paremmin hakeutua oikealle koulutusalalle. Tiedonsiirron kehittyminen perusopetuksen ja ammattiopiston välillä edesauttaa opintojen käynnistymistä ja opiskelussa etenemistä. Tämä vähentää alkuvaiheen keskeytyksiä ja tukee tarvittavien opetusjärjestelyjen toteuttamista.omnian henkilöstön tietoisuus peruskoulusta lisääntyy, mikä auttaa madaltamaan nivelvaiheen kynnystä. Moniammatilliset NITOMO-koulutuspäivät lisäävät yhteistyömahdollisuuksia ja tietoutta. Yritysten osallistuessa yhteistyötapaamisiin, se mahdollistaa monipuolisemman tiedon jakamisen eri kouluasteiden ja yritysten välillä. Toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien koulutus Omnian opettajille edesauttaa opiskelijoiden opetuksen ja ohjauksen toteuttamista. Näin vähennetään keskeyttämisiä, läpäisyaste nousee ja ehkäistään syrjäytymistä. 1. vuoden orientoitumisjakso tukee opintojen alkuvaihetta ja sitouttaa opiskelijoita opintoihin. Yhteistyömalli Espoon te-toimiston ja Omnian välillä. Tehostetaan 3. vuoden ryhmänohjaajien valmiuksia opiskelijoiden työelämään ohjaukseen. Tuloksena on joustava malli ja riittävät tukitoimet, joilla parannetaan työelämään siirtymistä. Sitä kautta opiskelijoiden työllistyminen paranee ja syrjäytymistä ehkäistään. Kehitetään hankkeiden välistä vertaisarviointia. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Toiminnalliset/työvaltaiset opetusmenetelmät -koulutus antaa opettajille uuden työmenetelmän erilaisten oppijoiden opetukseen, tieto leviää myös muiden opettajien käytettäväksi ja hyödyntää tätä kautta laajaa joukkoa opiskelijoita. Orientoitumisviikkojen avulla opettajan ja opiskelijahuoltohenkilöstön opiskelijantuntemus lisääntyy, opiskelijat saavat kokonaiskäsityksen opiskeluajasta ja työelämämahdollisuuksista, jotka lisäävät opiskelumotivaatiota. Työvoimatoimistojen henkilökunnan kanssa tehtävä yhteistyö selkiyttää eri toimijoiden tehtäviä, pystytään ennakoimaan työllistymisen tukitarpeita ja yhteistyössä toimimaan opiskelijan parhaaksi. 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien tietoisuus toisen nivelvaiheen (ammatillisesta työelämään) tärkeydestä lisääntyy ja ohjauksellinen ote kehittyy. EURA JÄRJESTELMÄ 8/18

9 Peruskoulun henkilöstö saa lisää tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja työelämätietoutta, mitkä asiat auttavat nuorta tekemään mahdollisimman oikeita koulutusvalintoja. Nitomo-toiminta lujittaa moniammatillista yhteistyötä ja verkostoa, lisää tiedonvaihtoa, antaa joustavuutta siirtymävaiheisiin ja lisää vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken. Omniassa tiedonsiirtolomakkeen käytön tehostaminen ensimmäisessä nivelvaiheessa (perukouluammatillinen) hyödyttää sekä henkilökuntaa toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja tukitarpeiden nopeassa käynnistämisessä että opiskelijaa, joka saa tarvitsemansa tuen. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Projektilla ehkäistään mahdollista syrjäytymiskehitystä nuorta tukevalla koulutuksella ja varhaisella puuttumisella ongelmiin. Nuoren tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja, joiden tarkoituksena on tukea nuoren sosiaalista vahvistumista. Tavoitteena on nuoren hyvinvointi ja kasvu tasapainoiseen aikuisuuteen sekä ammatillisuteen. Turvataan mahdollisuus hyviin ja yksilön kannalta mahdollisimman oikeisiin koulutusvalintoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään siirtymävaiheiseen tiedonsiirtoon perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen ja koulutuksesta työelämään, jotta nuori ei pääse syrjäytymään näissä nivelvaiheissa. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? - Tehostetaan ja kehitetään peruskoulusta toiselle asteelle nivelvaiheen tiedonsiirtoa (mm. joustavan perusopetuksen oppilaat) - Järjestetään koulutus- ja verkostotapaamisia peruskoulun, Omnian, työvoimatoimiston, yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa = NITOMO-toiminta. Aiheina perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja EURA JÄRJESTELMÄ 9/18

10 työelämän tuntemuksen lisääminen - Kehitetään ja kokeillaan opiskelijoiden orientoitumisviikkoja opintojen alkuun. - Kehitetään toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä ja annetaan tähän liittyen koulutusta mukaan tuleville opettajille. Benchmarkataan ja järjestetään koulutusta. - Tuetaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien työtä järjestetämällä koulutusta, jonka sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen -Tehostetaan yhteistyötä 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien, työvoimatoimiston ja opiskelijoiden kanssa 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma NITOMO - koulutus- ja verkostotapaamiset.käynnistyy syksystä 2008 ja jatketaan säännöllisesti 2 x syksyisin ja 1 x keväisin. Kohderyhmänä nivelvaiheiden verkostokumppanit. Opintojen orientaatiojakso. Työryhmä valmistelee jakson sisällön lukuvuoden aikana. Orientaatiojaksoa kokeillaan syksyllä 2009 kahdessa toimipisteessä ja kokemusten / palautteen perusteella laajennetaan ja kehitetään edelleen. 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutusmalli. Koulutusta suunnitellaan keväällä 2008 ja koulutusta järjestetään syksyisin vuosina Tämän koulutuksen painopisteenä on työnhaku, ammattiidentiteetin vahvistaminen ja työelämään siirtymisen nivelvaihe.valmistuvien ryhmien ryhmänohjaajien tehtäviä kootaan ryhmänohjaajaoppaaseen. Yhteistyön toimintamalli Omnian ja Espoon Työ- ja elinkeinotoimiston välillä. Käynnistyy syksyn 2008 aikana ja tuotteen kehittäminen jatkuu koko projektin ajan. Kaikki edellämainitut tuotteet on mahdollista saada pienellä kustannuspanostuksella vakinaistumaan organisaatioiden toiminnoiksi. Hankkeiden välisen vertaisarviointimallin kehittäminen yhteistyössä Turun ammatti-instituutin "Maahanmuuttajanuorten VaSkooli" ja Keskuspuiston ammattiopiston "Osaaminen käyttöön" -hankkeiden kanssa. 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 10/18

11 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Kevät: Nimetään ohjausryhmä ja työryhmät, sovitaan kokouskäytännöistä Tehdään projektin toiminta- ja tiedotussuunnitelmat. Suunnitellaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutusta. Valitaan opettajat toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottiryhmään Suunnitellaan NITOMO-toiminnan sisältöä. Perusopetuksen kanssa jatketaan nivelvaiheyhteistyötä mm. tiedonsiirtolomakkeen käyttöä ja tiedonsiirtoa kehitetään Syksy: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Tiedonsiirtolomakkeen hyödyntäminen Omniassa Aloitetaan yhteistyön toimintamallin kehittäminen työvoimatoimiston kanssa ja ohjaustoiminta alkaa Järjestetään 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutuspäivä Aloitetaan toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien koulutus pilottiryhmälle Järjestetään ensimmäinen koulutustilaisuus toiminnallisiin/työvaltaisiin opetusmenetelmiin, opetusmenetelmiä aletaan kokeilla opiskelijaryhmien kanssa. NITOMO-koulutuspäivä Orientoitumisviikkojen suunnittelu alkaa 2009 Kevät: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Perusopetusyhteistyötä jatketaan tiedonsiirtoasioissa. Työvoimatoimiston yhteistyön toimintamalli kehittyy Kehitetään ryhmänohjaajan opasta valmistuvien opiskelijoiden kohdalta Järjestetään yksi opetusmenetelmä-koulutustilaisuus ja pilottiryhmä etenee opetusmenetelmien kokeilussa opiskelijoiden kanssa NITOMOn kaksi verkostotapaamista järjestetään Orientoitumisviikkojen suunnitelma valmistuu Vertaisarviointi Yhteistapaaminen projektitoimijoiden kesken (ohjausryhmä - työryhmät) Syksy: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Peruskouluyhteistyö tiedonsiirtoasioissa jatkuu Orientaatiojaksoa kokeillaan kahdessa toimipisteessä. Kokemuksen ja palautteen perusteella päätetään orientoitumisjakson kehittämisestä ja laajentamisesta. 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutuspäivä NITOMOn kaksi verkostotapaamista Järjestetään yksi opetusmenetelmä-koulutustilaisuus, uusia, opittuja opetusmenetelmiä käytetään opiskelijaryhmien opetuksessa Yhteistapaaminen projektitoimijoiden kesken (ohjausryhmä - työryhmät) EURA JÄRJESTELMÄ 11/18

12 2010 Kevät: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Espoon työ- ja elinkeinotoimiston ja Omnian yhteistyön toimintamalli toimii ja kehittyy Järjestetään yksi opetusmenetelmä-koulutustilaisuus NITOMOn yksi verkostotapaaminen Vertaisarviointi Yhteistapaaminen projektitoimijoiden kesken (ohjausryhmä - työryhmät) Syksy: Ohjaus- ja työryhmien säännölliset kokoukset Perusopetusyhteistyötä jatketaan tiedonsiirtoasioissa. Orientaatiojaksoa kokeillaan useissa toimipisteissä. Kokemusten perusteella kehitetään orientaatiojaksoa ja juurrutetaan koko oppilaitoksen toiminnaksi 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien koulutuspäivä NITOMOn yksi verkostotapaaminen Toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä levitetään Omnian henkilöstölle ja vakinaistetaan toiminnaksi. Toimintojen juurruttaminen ja vakinaistaminen ennen projektin loppumista (tiedonsiirto, 3. vuosikurssin ryhmänohjaajakoulutukset, työvoimatoimiston ja Omnian yhteistyön toimintamalli) Loppujulkaisun tekeminen Omnian julkaisusarjaan. Päätösseminaari 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään, TL 2 Projektin kesto: Kohderyhmät: Omnian opettajat - toiminnallisten/työvaltaisten opetusmenetelmien pilottikoulutukseen osallistuvat - 3. vuosikurssin ryhmänohjaajat - orientoitumisviikkojen suunnitteluun osallistuvat Espoon työvoimatoimiston työntekijät Välilliset kohderyhmät: Omnian opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisuhan alla. Omnian opiskelijat, jotka ovat mukana opetusmenetelmäkokeilussa Omnian opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta työllistymisessä. Peruskoulujen henkilöstö (opettajat, oppilashuoltohenkilöstö) Tiedonsiirtoon liittyen peruskoulun oppilaat (8.-9.lk) ja erityisesti joustavan perusopetuksen oppilaat Vanhemmat ja huoltajat Espoon seudun nuorten ohjaukseen osallistuvat ammattilaiset (esim. sosiaalityöntekijät, nuorisotyöntekijät, Espoon seurakuntayhtymän oppilaitostyö) Yritysten henkilöstö- ja rekrytointityöntekijät Hallinnoiva organisaatio: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Yhteistyötahot: Omnian omistajakunnat: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi, Espoon työvoimatoimisto, työelämä, Espoon seurakuntayhtymä, huoltajat EURA JÄRJESTELMÄ 12/18

13 Projektin tavoitteet: - Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen - Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtymisen tehostaminen - Opintojen keskeyttämisten vähentäminen - Opintojen kautta työelämään siirtymisen edistäminen - Oppilaitosten henkilöstön tietotaidon lisääminen - Verkostotyön kehittäminen Projektin toimenpiteet: - Tehostetaan ja kehitetään peruskoulusta toiselle asteelle nivelvaiheen tiedonsiirtoa (mm. joustavan perusopetuksen oppilaat) - Järjestetään koulutus- ja verkostotapaamisia peruskoulun, Omnian, työvoimatoimiston, yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa = NITOMO-toiminta. Aiheina perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän tuntemuksen lisääminen - Kehitetään ja kokeillaan opiskelijoiden orientoitumisviikkoja opintojen alkuun. - Kehitetään toiminnallisia/työvaltaisia opetusmenetelmiä ja annetaan tähän liittyen koulutusta mukaan tuleville opettajille. Benchmarkataan ja järjestetään koulutusta. - Tuetaan 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien työtä järjestetämällä koulutusta, jonka sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen -Tehostetaan yhteistyötä 3. vuosikurssin ryhmänohjaajien, työvoimatoimiston ja opiskelijoiden kanssa 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektissa toimivat henkilöt ja projektiasiantuntijat keräävät tarvittavat tiedot ja toimittavat ne projektipäällikölle. Projektipäällikkö vastaa tietojen kokoamisesta ja seurantaraporttien toimittamisesta eteenpäin. Projektille nimetään talousvastaava, joka huolehtii taloudellisten tietojen keräämisestä yhdessä projektipäällikön kanssa Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Väli- ja loppuraportit kokoaa projektipäällikkö, joka vastaa niiden toimittamisesta eteenpäin. Projektiasiantuntijat ja projektissa toimivat muut henkilöt raportoivat kukin oman toimintansa suoraan projektipäällikölle, joka kokoaa asiat yhteen. Projektipäällikkö esittelee raportteihin tulevat asiat ohjausryhmälle. EURA JÄRJESTELMÄ 13/18

14 10.3 Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektin toimintaa arvioidaan ohjausryhmässä ja työryhmissä koko projektin ajan saadun palautteen perusteella. Väliarviointia ja loppuarviointia pyydetään kaikilta toimijoilta esim. Webropol-kyselyn tai dialogisen itsearvioinnin avulla. Seurataan keskeyttämisten muutosta niiden ryhmien kohdalla, joiden opettajat osallistuvat toiminnallisten opetusmenetelmien koulutukseen. Omnian ja työvoimatoimiston yhteistoimintamallin toiminnan seuraaminen. Hankkeen toimintaa arvioidaan myös projektien välillä kehitettävän vertaisarviointimenetelmän avulla. Hanke toteuttaa yhteistyössä Turun ammatti-instituutin Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen ja Keskuspuiston ammattiopiston "Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta" -hankkeen kanssa vertaisarviointia. Vertaisarviointi toteutetaan sekä keväällä 2009 että keväällä Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Palautetta kerätään varsinaisilta kohderyhmän henkilöiltä sekä välilliseltä kohderyhmältä. Projektin järjestämistä erilaisista koulutuksista kerätään kirjallista palautetta. Niiden perusteella otetaan vastaan sisältöehdotuksia ja kehitetään koulutuspäivien rakennetta. Tiedonsiirtolomakkeen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyen käydään palautekeskusteluja ryhmänohjaajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Omnian ja työvoimatoimiston yhteistyön mallin toimivuutta kartoitetaan työvoimatoimiston ja Omnian henkilökunnalta. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektipäällikkö laatii tiedotussuunnitelman yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Ohjaus- ja työryhmien nimeäminen, käytännöistä ja kokousaikataulusta sovitaan. Projektin alkamisajankohtana tiedotetaan Omnian henkilöstölle (sähköinen viikkotiedote, intranet, projektisalkku) projektin alkamisesta, toiminnasta ja tavoitteista.projektikuvaus liitetään www-sivuille. Tarkemmin projektin toiminnasta keskustellaan erilaisissa yhteistyöpalavereissa Espoon seudulla ja pääkaupunkiseudulla (työvoimatoimisto, peruskoulut, yrityskumppanit yms.). Yhteistyökumppaneille tiedotetaan aluksi sähköpostitse. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään yhteisiä suunnittelutapaamisia ja niihin osallistuvilta odotetaan tiedon levittämistä omilla tahoillaan. Tiedottamisessa pyritään käyttämään hyväksi erilaisia EURA JÄRJESTELMÄ 14/18

15 verkostotapaamisia. Projektin alkamisesta tehdään lehdistötiedote, joka lähetetään paikallisiin lehtiin. Tällä pyritään tavoittamaan suurta yleisöä ja ammattilaisia. Opiskelijoille tiedotetaan projektista ohjausryhmän opiskelijajäsenen kautta. Projektista painetaan esite ja julisteita.omnian kehittämispalvelujen lukuvuosikalenteri, jossa Nitojalla on oma kuukausisivu. Projektille tehdään vuonna 2009 omat www-sivut, jotka linkitetään Omnian www-sivujen kautta. Sivuja päivitetään projektin kuluessa. Espoon seudun paikallislehtiin pyritään saamaan artikkeleita projektitoiminnan aikana. Projektista tehdään loppujulkaisu, jota lähetetään mahdollisimman laajalti Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Projektin hyviä käytäntöjä levitetään Omnian toimintaan mm. kehittämispalveluiden kokouksissa, henkilökohtaisissa kontakteissa, osastopalavereissa, opiskelijahuoltoryhmissä, seminaareissa ja sähköisesti (sähköposti, intranet) koko projektin ajan. Työvoimahallinnon kanssa levitetään mallia mahdollisuuksien mukaan muualle pääkaupunkiseudulle. Projekti tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudulla ja levittää hyviä käytäntöjä. Projekti hyödyntää yhteisiä ESR-Opetushallituksen tapaamisia. Projektin aikana tutustutaan vastaavanlaisiin projekteihin muualla Suomessa ja tehdään molemminpuolisia projektivierailuja. Yhteistyötä tehdään erityisesti Turun ammatti-instituutin ja Keskuspuiston ammattiopiston hankkeiden kanssa. Projekti järjestää päätösseminaarin. Projektille tehdään omat www-sivut lukuvuoden aikana. Projektista painetaan loppujulkaisu Omnian julkaisusarjaan, jota lähetetään yhteistyökumppaneille ympäri Suomea. Loppujulkaisu ilmestyy projektin päätyttyä. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Omnian arkistointisuunnitelma on päivityksen alla. Nykyisen arkistointisuunnitelman mukaan ESRprojektien asia- ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi tapahtuu ESR-ohjeiden mukaan, säilytys osoitteessa Lehtimäentie 1 A, 2 krs:n arkisto. Arkistoinnista vastaa controller Maija Kurjenniemi yhteistyössä Omnian arkistointivastaavan kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 15/18

16 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset 0 Yhteensä Arvonlisävero B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus 0 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 16/18

17 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Osatoteuttajat vastaavat omalta osaltaan laskennallisen kuntaosuuden keräämisestä antamalla tarvittavat palkkatiedot koulutuksiin ja työryhmiin osallistuvien osalta Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole haettu erillistä rahoitusta De minimis -sääntöselvitys Projektista ei tueta rahallisesti yrityksiä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Aiesopimus Kirkkonummen kunta, sivistystoimi Aiesopimus Kauniaisten kaupunki, koulutoimi Aiesopimus Espoon työvoimatoimisto Aiesopimus Espoon kaupunki, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Selvitys Omnian sisäisistä vuokrista Viestintäsuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat EURA JÄRJESTELMÄ 17/18

18 muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Sampo Suihko Kuntayhtymän johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 18/18

19 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä Kirjallisuus Puhelinkulut Kopiointi, postitus, ilmoituskulut Kirjekuoret, kirjelomakkeet, käyntikortit Toimistotarvikkeet Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 32 Projektipäällikkö osa-aikainen 16 Projektiasiantuntija, osa-aikainen 8 Talousvastaava osa-aikainen 26 Omnian opetushenkilöstö, 12 opettajaa osa-aikainen 2 Orientoitumisviikkojen suunn.henkilöstö Yhteensä A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Henkilökunnan koulutus Luennoitsijoiden palkkiot Seminaarit (ulkopuoliset palvelut) Kokous- ja koulutuspäivien tarjoilut (sisäiset palvelut) Päätösseminaari/kokoustilat ja -tarjoilut Julisteet ja esitteet, kutsut www-sivut NITOJA -loppuraportti Omnian julkaisusarjaan Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

20 13.A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Projektipäällikkö Projektiasiantuntija Talousvastaava Muut henkilöt Nivelvaiheiden työryhmät Yhteensä A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä Internetpalvelut / sivujen päivitys Serveritila ja tukipalvelut Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kustannus Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot