Tunteet ja tuotteet. Emootiot eli tunteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunteet ja tuotteet. Emootiot eli tunteet"

Transkriptio

1 Luento 8. Tunteet ja motivaatio Tunteet ja tuotteet Mihin tuotteeseen olet liittänyt vahvoja tunteita? Millaisia? Positiivisia tai negatiivisia? Hannu Soronen Voiko laitteeseen suhtautua tunteellisesti? Segway-pooloa DS Asimo Rikki mennyt näppis Emootiot eli tunteet Tunteet kertovat meille MITÄ asiat MERKITSEVÄT Tunne on tila, jossa käännytään jotakin kohti tai siitä pois monimutkaisia psyko-fyysis-sosiaalisia tapahtumia liittyy aina myös fysiologisia muutoksia elimistössä sekä tietoisuuden vaihtelua Tunteiksi luokitellaan ne tunnekokemukset, jotka voimakkuudeltaan eroavat tavanomaisista kokemuksista Tunteiden luokittelu Tunteita voidaan luokitella eri tavoin tunteen keston, affektiivisen sävyn ja intensiteetin mukaan: - Ilmeet, eleet - emootiot - Mitä ovat perusemootiot? - mielialat - emotionaaliset vireet - temperamentti Tunnesisältö erottelee tunteet toisistaan: - Tunnevalenssi ~ sävy - Tunneteema = valenssia laajempi kuvaus tunteesta esim. Onni: hyvä olo, tyytyväisyys, käsitys asioiden positiivisuudesta Esim. temperamentti 6% lapsista voidaan ryhmitellä temperamentin perusteella kolmeen luokkaan: Helppo temperamentti (4%) Säännöllinen syömis- ja nukkumisrytmi, helposti sopeutuva ja lähestyttävä, ennustettava, korkea ärsykekynnys, yleensä hyväntuulinen Hitaasti lämpenevä temperamentti (5 %) Biologiset rytmit melko säännöllisiä, passiivinen, arka, vaikea saada aktivoitumaan, reagoi uusiin tilanteisiin vetäytymällä Vaikea temperamentti (%) Epäsäännölliset rytmit, sopeutuu hitaasti muutoksiin ja reagoi voimakkaasti/intensiivisesti ärsykkeisiin Thomas & Chess: Temperament and Development, 977 Vierikko, Elina

2 Tunteiden hermostollinen tausta Tunteet ja autonominen hermosto Aivojen limbinen järjestelmä Retikulaarinen aktivaationsäätöjärjestelmä (RAS), autonominen hermosto ja sisäeritys Tiedostetusta kokemisesta huolehtivat isot aivot Tunteiden subjektiivisuus Ihminen tulkitsee muiden tunteita suhteessa omiinsa Tunnetila ohjaa käyttäytymistä ja antaa sille suunnan Kulttuuri säätelee tunteiden ilmaisua Tunneteoriat Biologis-fyysiologiset tunneteoriat: tunteet ovat sidoksissa elimistön toimintaan Kognitiivisissa tunneteoriat: tunne on oman arvioinnin ja tulkinnan tulosta Sosiaaliset tunneselitykset: tunne opitaan, se on ympäristön tuotos Kognitiivinen tunnekäsitys Tunteet auttavat ihmistä pysymään hengissä Ihminen on aktiivinen toimija ja toimii tietojensa mukaan Tunteen muuttamiseen voi auttaa kokemuksen muuttuminen Ympäristöpalaute, oma arviointi ja tulkinnat tärkeitä Tunteita eskaloivaa sisäistä puhetta Mustavalkoisuus: Kunnon mies ei peru Minimointi: Muut aina parempia Toisen ajatusten luku: Mun pomo vihaa mua Kauhusenaariot: Hän ei koskaan luota minuun enää Väärä syytöksen kohde: Sä aina sotket asiat Tunnepäättely: Koska tuntuu kauhealta, olen kauhea Punamäki, Raija-Leena

3 Sama käyttökontekstiin sijoitettuna Mustavalkoisuus: Tämä on vaikeaa Minimointi: Kaikki muut jo osaa, minä en ikinä opi Toisen ajatusten luku: Kaikki nauraa Kauhusenaariot: Jos tuosta painan, tää menee rikki Väärä syytöksen kohde: Hallituksen vika kun pakottaa tällaisia hankkimaan Tunnepäättely: Koska tuntuu ahdistavalta kun ei osaa, olen kauhea Tunteiden ilmaiseminen Kasvojen ilmeet ilmaisevat parhaiten tunteita, vaikka muu kehollinen viestintäkin paljastaa paljon Tunteita kuvaavat käsitteet eivät ole yksiselitteisiä Ympäristö määrää pitkälle, millaisia ovat toivottavat ja kulttuurinmukaiset tunneilmaisut Tunteiden tulkinta vaatii empatiakykyä Perusemootiot Ilo Suru Viha Pelko Hämmästys Inho Kasvonilmeet heijastavat Tunne tarttuu helposti (pieni lapsi, Duchenne-hymy ) Universaalisti tunnistettavissa Esiintyy myös sokeilla Kuva Tunteiden ilmaiseminen tekstin välityksellä Sms, , pikaviestimet jne. Tarjolla hymiöitä, joita kuitenkin käytetään rajallisesti, lähinnä hymyn variaatioita Q:) mitä viestii? Ongelma on eri laatua: normaalissa viestimisessä tunteita ei näytetä tietoisesti vaan ne ilmaantuvat muun toiminnan ohessa. Tekstiin ne sisällytetään tarkoituksella. Tekstuaaliset viestit ymmärretään jatkuvasti väärin Keskustelujen eskaloituminen ja polarisoituminen: syntyy vahvat ääripäät ja harmaat alueet väliltä hiljenevät Patricia Wallace: The psychology of the internet, 999 Kuinka tunteita voidaan tutkia? Tunteista voidaan tutkia fysiologisia, ekspressiivisiä, kognitiivisia ja dynaamisia tekijöitä Tärkeimmät tiedonhankintamenetelmät: - fysiologiset mittarit, arviointi- ja itsearviointilomakkeet sekä projektiiviset testit Tunteiden fysiologinen muutos perustuu: - verenpaineeseen ja sydämen lyöntinopeuteen, hengityksen tiheyteen, pupillien laajenemiseen, hikoiluun, syljen ja liman eritykseen ja ihon sähkönjohtokyvyn muutokseen

4 Not At All Mildly but it Moderately - it Severely it didn t wasn t bothered me bother me pleasant a lot much. at times Numbness or tingling Feeling hot Wobbliness in legs Unable to relax Fear of worst happening Dizzy or lightheaded Heart pounding/racing Unsteady Terrified or afraid Nervous Feeling of choking Hands trembling Shaky / unsteady Fear of losing control Difficulty in breathing Below is a list of common symptoms of anxiety. Please carefully read each item in the list. Indicate how much you have been bothered by that symptom during the past month, including today, by circling the number in the corresponding space in the column next to each symptom. Tunteiden arvioiminen Haastattelu, oma ilmoitus Kasvonilmeet, havainnointi EMG (elektromyografia), lihassupistukset, yksittäinen lihas tai laajemmat ryhmät Ihon sähkönjohdon muutokset (GSR) Fear of dying Scared Indigestion Faint / lightheaded Mitä eroja? Face flushed Hot/cold sweats Column Sum Tunteva käyttäjä Tykkään En tykkää Ilmeet ja eleet paljastavat? Tunnetila Suhtautuminen muihin Valehtelu? - Ilmeitä opitaan tietoisen harjoittelun myötä hallitsemaan, entä muu keho? Pupilli, nielaisu, olankohautus, puheen sujuvuus, katse, raajojen liikkeet - Polygraph, fmri Kognitio ja emootiot eivät ole erillisiä tapahtumia emootioilla suuri merkitys myös tuotteiden käytössä Tuotteiden valmistajia kiinnostaa tuotteiden ostamiseen ja käyttämiseen liittyvä mielihyvä Ihminen tuntee itsensä toisinaan arvottomaksi käyttäjänä vs. Ihminen ylitulkitsee joskus tuotteitakin Huonosti suunnitellun tuotteen käyttäminen aiheuttaa tuhlaamista, turhautumista ja stressiä käyttäjälle Tunteiden aktivoituminen heikentää tarkkaavaisuutta Teknofobia Vastavuoroiset tunteet Motivaatio ja tarpeet Teknisesti on mahdollista tunnistaa ihmisen perustunteet (video + EMG) HAL9 Laitteen voi suunnitella huomioimaan ihmisen tunnetilat Mitä hyötyä näet tilanteessa? Entä haittoja? 4

5 Tarpeellista? Maidonvaahdotin Hygieniatrimmeri Viinipullon tipparenki Leipäkone Tekstiviesti Motivaatio MIKSI jotain käytetään Hyötyä (tavoite) Huvia, elämyksiä (tavoite) Pakko (ei vaihtoehtoja) On tapana Motivaation lajeja Vietti, vaisto Tarve Halu Sosiaalinen paine - Tuollainen olisi kiva - Kaikilla muillakin on - Tämä on parempi kuin vanha - Vaihtelu virkistää - Ostaminen piristää Motiivit (ks. Saariluoma tarpeet) Toiminnan psyykkinen syy, sen ohjaava voima, tarve, vaikutin Toimintaa ylläpitäviä ja suuntaavia prosesseja (Saariluoma suuruus ja suunta voidaan jakaa: - biologiset motiivit orgaaniset fysiologiset elimistön toimintaan liittyvät - psykologiset motiivit psyyken toimintaan liittyvät - sosiaaliset motiivit psyyken toiminta on sidoksissa ympäristöön Motivaatio Motiivit Motivaatio on toimintaa aktivoiva tekijä, joka koostuu useasta motiivista Motivoitunut elimistö toimii tehokkaammin kuin motivoimaton Motivaatiotila on sisäinen tila, joka antaa käyttäytymiselle energian ja suuntaa sen kohti päämäärää Voimakkuutta voidaan tarkastella käyttäytymisen perusteella Osa tiedostamattomia Motiiviteoriat motivaation selittäjinä 5

6 Behavioristien mukaan motiivia ei tarvita, pelkkä käyttäytyminen ratkaisee, James: lihakseni ovat jännittyneet, hikoilen ja vatsassa tuntuu erikoiselta, olen siis innoissani! Descartes ja ihminen rationaalisena koneena Freud irrationaalinen ihminen Motiiviteoriat Psykoanalyyttinen näkemys - motivaation taustalla on kaksi perusvoimaa, elämänvietti ja kuolemanvietti Sosiaalisen oppimisen teoria - ihmisen motivaationalinen toiminta perustuu oppimiseen, mallien vaikutukseen ja vahvistamiseen Tarvehierarkia - tarpeet ovat tärkeydeltään erilaisia Rationaalisuuden muodot Välinerationaalisuus: millä keinoilla saavutetaan asetetut päämäärät Arvorationaalisuus: toiminta tähtää omien arvojen toteutumiseen Taparationaalisuus: toiminta tähtää traditioiden ylläpitämiseen (Max Weber) Maslow Humanistinen psykologia, ihmisen kasvu ja halu kehittyä (ei pelkkä tasapaino ja turhautumisen välttäminen) Behaviorismin kriitikko Puutostila joka aiheuttaa motivaation vähentää jännitystä Tarpeet ja arvot myös osin synnynnäisiä Tarpeet järjestyvät hierarkisesti Maslowin hierarkia Fysiologiset tarpeet Turvallisuuden tarpeet Rakkauden ja yhteen kuuluvuuden tarpeet Arvostuksen tarpeet Itsensä toteuttamisen tarpeet - Älylliset, esteettiset, itsensä toteuttamisen motiivit Koti tarpeiden hierarkiasta käsin Fysiologiset tarpeet tai motiivit Koti tarjoaa ruokaa, lämpöä ja suojaa. Ruokaa voi tilata internetin kautta ja taloon voi asentaa asumisen viihtyvyyttä lisäävää automatiikkaa. Lämmitys toimii teknologialla ja sitä voi vaikkapa seurata kodinhallintapäätteen kautta. Turvallisuuden tarpeet Kodissa elämänhallinta on vahvimmillaan. Koti on tuttu, turvallinen ja yksityinen paikka. Teknologian avulla voidaan valvoa kodin lähiympäristöä ja sisätiloja. Kotiin voidaan asentaa vahinkoja (mm. tulipalo, kosteusvauriot) ennakoivia järjestelmiä ja esimerkiksi murtoturvajärjestelmä. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeet Ihminen on sosiaalinen olento, joka haluaa olla yhteydessä muihin ja tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Teknologia vastaa tähän tarpeeseen erinomaisesti kommunikaatioteknologian ja muiden yhteisöllisyyttä tukevien sovellusten avulla. Sosiaalisen arvostuksen eli statuksen motiivi Koti kertoo ihmisen arvostuksista ja yhteiskunnallisesta asemasta. Kulutusvalinnat eivät perustu aina rationaalisille päätöksille. Teknologiaa ostettaessa saattaa olla tärkeää, että se ilmaisee jotakin omistajastaan, tai on erilainen tai parempi kuin naapurilla tai työkaverilla. Itseilmaisun ja itsensä toteuttamisen motiivi Koti on paikka, joka ilmentää asukkaitaan. Esineet, sisustus, värit, valot jne. kertovat jotain asukkaista. Koti on paikka, jossa ihminen voi ilmaista itseään, tehdä kodista itsensä näköisen. Koti on paikka, jonka pitää jollakin tavalla vastata kaikkien perheenjäsenten toiveita. Teknologia toimii apuvälineenä kotia muunneltaessa ja kotona puuhatessa. Halu tietää Tätä tarvetta vastaa media: sanomalehdet, televisio, radio ja puhelin. Samoja sisältöjä on saatavilla usean eri laitteen kanssa, ja käyttäjä voi käyttää niitä kunkin tilanteen mukaan. Uusia median käyttömuotoja tarjoaa tulevaisuuden digi-tv, joka mahdollistaa eri välineiden yhdistämisen kaikille tuttuun laitteeseen. Esteettiset tarpeet tai motiivit Yksi tärkeistä kotiin liittyvistä teknologiatarpeista on se, että tekniikan on näytettävä hyvältä, kodin henkeen sopivalta. Tärkeää on, että tekniikka on tarpeen tullen piilossa, ja että se aktivoituu vain silloin, kun käyttäjä niin haluaa. Kotiin liittyy paljon tunteita, joten on oltava tarkkana, millaista ja minkä näköistä tekniikkaa sinne tarjotaan. Eettiset motiivit Älykkäiden talojen kohdalla puhutaan paljon kestävästä kehityksestä: ympäristöystävällisestä rakentamisesta ja elinkaariasumisesta. Älykäs koti säästää ihannetilanteessa rahaa ja luontoa. Erilaiset kulutuksenseurantajärjestelmät, älykkäät jäteratkaisut ja ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit ovat osa tätä kehitystä. Tekniikan ja arjen tutkimusryhmä/tty: Älykäs koti piloteista massatuotteeksi, 4 6

7 Kritiikki Hierarkisuus ei toimi: köyhät taiteilijat, nälkälakkoilijat, toisinajattelijat jne., eivät siis universaaleja Metodologia: Kerätty haastattelemalla pieniä itse valittuja ryhmiä Käsitteiden operationalisoiminen: mitä tarkoittaa itsensätoteuttaminen? Miten motiiveja voidaan tutkia? fysiologisin kokein vajaatila- eli deprivaatiokokeet aivostimulaatiokokeet aivojen sähköisen toiminnan ja sähkönjohtokyvyn tarkkailu psykologisin menetelmin raportointi ja tarkkailu testit kyselyt ja haastattelut Yltäkylläisyysmotiivit (tyytyväisyys ja stimulaatio) Jännitteen lisääminen (stress seeking) Aistielämysten hankkiminen - Keho: Mielihyvää tuottavien elämysten tavoitteleminen (maut, hajut, seksi, lihastoiminta, rytmit jne) - Ympäristö: Nautinnollisten kohteiden hankkiminen, ongelmien ratkaiseminen, pelit, leikit, uutuuden etsiminen - Ihmiset: Rakkauden ja positiivisten suhteiden tavoittelu, muiden seurasta nauttiminen, auttaminen, ymmärtäminen, ihailun tavoittelu - Itse: Itsearvostuksen tavoittelu, haasteiden vastaanottaminen, kehittyminen, onnistuminen, oman paikkansa löytäminen, arvojen mukaan eläminen Sensation seeking - Tee testi: - - Liittyykö edelläkävijyyteen? Motiivikonfliktit Samaan kohteeseen voi liittyä ristiriitaiset motiivit (välttäminen/lähestyminen) Motiivin voi toteuttaa usean eri kohteen avulla: valinta Motiivifrustraatio toteutuminen estyy - Kompensaatiot - Aggressio, regressio - hallintakeinoja - defenssi- eli puolustusmekanismeja Asenteet Sisäisiä käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä (+/- neutraali) Sisältää kognitiivisen, affektiivisen ja käyttäytymiskomponentin Pysyvä tunne Syntyvät - Ehdollistuminen (mainonta) - Sosiaalistuminen (maku) - Kognitiivinen oppiminen (rationaalinen arviointi) Loput luennot 9.. Sosiaalinen käyttäjä (ryhmä, vuorovaikutus, kulttuuri), Marika Lehtonen 4.. Vierailuluento - Vanhukset ja teknologia, Paula Paavilainen 6.. Vierailuluento - Motoriikka, Minna Päivinen 7

8 HUOM! IHTE muuttaa.. Konetalon kyljessä olevaan siipeen (ex-edutech, ex-kirjasto) 8

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin.

MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA. Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. MINUN HYVÄ OLONI OSA I: TIETOA HYVINVOINNISTA Tässä vihkossa kerrotaan hyvinvoinnista ja siitä, mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Vihkossa on myös vinkkejä siihen, miten omaa hyvinvointia voi edistää.

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot