Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion Kansalaislahjasäätiö Bodomintie Espoo LAITOS JA SEN SIJAINTI Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Espoon kaupungissa Pakankylässä Kaisa Kallion Kansalaislahjasäätiön omistamalla kiinteistöllä Kalliomaa osoitteessa Bodomintie 37. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskuksessa (dnro UUS-2009-Y ). MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyvät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Asian käsittely on siirtynyt Etelä- Suomen aluehallintovirastolle (dnro ESAVI/243/04.08/2010). LUVAN HAKEMISEN PERUSTE ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax Puhdistamolla, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 a) perusteella. YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Puhdistamolla, joka on tarkoitettu asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 a) perusteella. Puhdistamosta tehtiin ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 6 :n mukainen ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemiseksi ja puhdistamo merkittiin tietojärjestelmään Uudenmaan ympäristökeskus katsoi päätöksessään , että Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon toiminnalle on oltava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristölupahakemus on toimitettava lupaviranomaiselle mennessä. Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjeessä Kartanokylpylä Kaisankotia velvoitettiin toimittamaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 a) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevat lupaehdot on esitetty nykytilanteessa Espoon kaupungin vesilautakunnan myöntämässä, vesilain 10. luvun 3 :n mukaisessa luvassa, joka koskee jätevesien johtamista avo-ojaan. Jätevesien purkupaikka on Espoon kaupungin omistamalla maalla. Puhdistamon käytölle on asetettu ehtoja Espoon ympäristölautakunnan päätöksessä Puhdistamon voimassa olevat lupaehdot jäteveden puhdistusvaatimusten suhteen ovat: BOD 7ATU 25 mg/l ja kokonaisfosfori 1,5 mg/l. Alueella on vahvistettu Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I. Lisäksi vireillä on suunnitelma, joka on liitetty kaavoitustilannekarttaan. Kaavoitustilannetodistuksen mukaan ( ) Pakankylän asemakaavan johdosta on maanomistajia kuultu rakennusasetuksen 154 :n mukaan. Kaava on ollut nähtävillä Kaavassa puhdistamo sijoittuu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YS). TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijaintipaikka Kartanokylpylä Kaisankoti sijaitsee Bodomjärven pohjoispuolella. Jätevedenpuhdistamo, joka toimii vesihuoltorakennuksessa, sijaitsee Kar-

3 tanokylpylän tontin eteläreunassa, Bodomintien läheisyydessä. Kartanokylpylä Kaisankodin läheisyydessä sijaitsee automuseo (noin 200 m) sekä ekumeeninen keskus ja Karmeliittaluostari (noin 500 m). Lähinnä kylpylää sijaitseva koulu on Pakankylän koulu, joka on noin kilometrin päässä kylpylästä. Master Golf Course Oy:n omistama golf-kenttä sijaitsee noin 2 km päässä Bodominjärven rannalla. Tontin etelälaidassa sijaitsevan puhdistamoalueen viereiset alueet omistaa Espoon kaupunki. Puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan laitoksen läheisyydessä virtaavaan ojaan ja edelleen Bodominjärveen. Purkupaikka sijaitsee Kunnarlan pohjavesialueen rajalla. Alueen pintavedet kulkeutuvat pääsääntöisesti etelän suuntaan ojia pitkin. Luonto ja luonnonsuojelu Kartanokylpylä Kaisankotia lähinnä sijaitseva Natura-alue on Bånbergetin aarnialue, joka sijaitsee Pohjois-Espoossa Bodominjärven koillispuolella. Natura-alue sijaitsee arviolta noin 3 kilometrin päässä Kartanokylpylä Kaisankodista kaakkoon. Kartanokylpylä Kaisankodin läheisyydessä (noin 5 km säteellä) sijaitsevat myös Matalajärvi ja Nuuksion kansallispuistoon kuuluva alue. Pohjavesi ja maa- ja kallioperä Kartanokylpylä Kaisankoti sijaitsee Kunnarlan pohjavesialueella (nro , I-luokan alue), joka on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi. Pohjavesialue ei ole riskialue eikä alueella ole riskikohteita. Pohjavesialueelle ei ole tehty suojelusuunnitelmaa. Alueella ei myöskään tutkita säännöllisesti pohjaveden tilaa. Kunnarlan pohjavesialue on pohjois-eteläsuuntainen kallioperän murroslaakso, jossa esiintyy noin 5 metrin syvyydellä savenalainen vettäjohtava hiekkakerros. Hiekkakerroksella on hydraulinen yhteys laakson länsipuolisiin kallioalueisiin sekä Kaisankodin mäkeen. Tutkimusten mukaan pohjavesi on paikoin paineellista. Kunnarlan pohjavesialueen kokonaispintaala on 1,83 km 2 ja kokonaisantoisuus on 50 m 3 /d. Kunnarlan pohjavesialue on peitteinen ja synkliininen (keräävä) muodostuma. Pohjavesi virtaa Kartanokylpylä Kaisankodin kohdalla etelään. Kartanokylpylä Kaisankodin talousvesi otetaan omalla tontilla sijaitsevasta vedenottamosta. Vesilaitos sijaitsee samassa rakennuksessa kuin jätevedenpuhdistamo. Vettä pumpataan keskimäärin noin m 3 /d. Alueella kulutetun vesilaitoksen toimittaman veden kokonaismäärä on noin m 3 /a. Pohjaveden laatu on hyvä. Vedenlaatua seurataan vesilaitoksen käyttötarkkailulla ja valvontatutkimuksella. Kunnallistekniikan laajentaminen Kaisankodin alueelle on Espoon Vedellä pitkän 3

4 Purkuvesialue tähtäimen suunnitelmissa, mutta ei sisälly tällä hetkellä Espoon Vanhojen alueiden vesihuolto-ohjelmaan. Yleiskuvaus Kartanokylpylä Kaisankodin puhdistetut jätevedet johdetaan Lukbäckenpuroon noin 200 metrin päässä raakavesikaivosta. Lukbäcken-puron ympäristö, ennen Bodominjärveen laskemistaan, on peltoa ja pusikoitunutta ja kaislikoitunutta maastoa. Virrattuaan noin 200 metriä Lukbäcken-puro laskee Bodominjärven pohjoisosaan, Gunnarsvikeniin. Bodominjärvi sijaitsee Espoonjoen valuma-alueella (81.055). Bodominjärven pinta-ala on 410 ha. Järven keskisyvyys on 4,3 m. Bodominjärven valuma-alueen pinta-ala on 30,7 km 2. Valuma-alueella on laajoja savi- ja kallioalueita. Valuma-alueen pinta-alasta noin 20 % on peltoalueita. Vesistön tila ja käyttökelpoisuus Bodominjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Ympäristölupahakemuksen mukaan vesipuitedirektiivin mukaisena tavoitteena voidaan Espoonjoen valuma-alueelle pitää "parasta mahdollista tai hyvää saavutettavissa olevaa ekologista tilaa". Pintavesien käyttökelpoisuusluokituksen (Vesi- ja ympäristöhallitus 1998) mukaan Bodominjärvi kuuluu tyydyttävään luokkaan. Veden laatu Bodominjärven vesi on sameaa ja lievästi humuksista. Näkösyvyys vaihteli vuosien kesinä 0,9 1,2 m. Kesäisin happipitoisuus pysyy yleensä hyvällä tasolla, mutta talvisin pohjanläheisissä kerroksissa esiintyy happivajetta. Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Bodominjärvi voidaan luokitella lievästi reheväksi tai reheväksi. Bodominjärvellä tehtiin kasviplanktontutkimus kesällä 2002, jolloin kasviplanktonin biomassa oli suuri ja lajisto ilmensi runsasravinteisuutta. Näytteessä esiintyi runsaasti piileviä, viherleviä, sinileviä ja nieluleviä. Järven etelärannalla sijaitsevalla uimarannalla sinilevää on havaittu lähes vuosittain. Uimarannan veden ph on ollut kesällä useana mittauskertana lähellä kahdeksaa tai sen yli osoittaen suurta kasviplanktontuotantoa. Fekaalisten koliformisten bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkibakteerien määrän perusteella uimarannan veden laatu on täyttänyt uimavedelle asetetut vaatimukset kesäisin. Kalasto ja pohjaeläimistö Bodominjärvellä ei ole tehty pidempiaikaisempaa kalastotarkkailua tai pohjaeläintarkkailua. Bodominjärvellä kesällä 2008 tehdyn koekalastuk- 4

5 sen perusteella järvessä esiintyy ainakin kuha, siika, hauki, ahven, särki, pasuri ja salakka. Järveen on istutettu myös siikaa, ankeriasta ja taimenta. Pientä kalaa järvessä on erittäin runsaasti ja petokalojen määrä on vähäinen. Kalastus ja vesialueen muu käyttö Järvellä voi kalastaa muun muassa haukea, kuhaa, ahventa, madetta, ankeriasta, siikaa ja järvitaimenta. Bodominjärvi kuuluu Espoo Mankin kalastusalueeseen. Espoon alueen eri osakaskunnat muodostavat Bodominjärven kalastusyhdistys ry:n. Bodominjärven virkistyskäyttö on monipuolista. Oittaalla, järven etelärannalla, sijaitsee yleinen uimaranta, leirintäalue ja ulkoilukeskus. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Kartanokylpylä Kaisankodin lähialueen ilmanlaadusta ei tiettävästi ole olemassa jatkuvaa tutkimus- ja mittaustietoa. Liikenne Bodomintiellä on yleisesti ottaen vähäistä. Maatalouden vaikutuksesta talousvedessä on jonkin verran nitraattia. 5 JÄTEVEDENPUHDISTAMON TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo on rakennettu luvun puolivälissä kartanokylpylän laajennuksen yhteydessä. Puhdistamo on biologis-kemiallinen Metox-rinnakkaissaostuslaitos. Allasrakenteet ovat betonia. Puhdistamo sijaitsee samassa rakennuksessa vedenpuhdistamon ja lämpövoimalan öljysäiliön kanssa. Puhdistamolla ei ole lietteenkäsittelyä, vaan ylijäämälietteet kuljetetaan säännöllisesti säiliöautolla johdettavaksi Espoon veden viemäriverkkoon ja edelleen Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolla käsitellään ainoastaan Kartanokylpylä Kaisankodin jätevesiä, jotka muodostuvat majoitus- ja hotellitoiminnasta, kylpylästä ja porealtaista. Uima-altaan tyhjennysvesiä ei käsitellä puhdistamolla Espoon kaupungin ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. Puhdistamon kuormitus vaihtelee toiminnan luonteesta johtuen. Puhdistamolle johdettava kuormitus Puhdistamon viemäröintialue on erillisviemäröityä. Viemäröintialue muodostuu kylpylän rakennuksista, joista suurimmat ovat ravintola, kylpylärakennus ja kaksi majoitusrakennusta. Lisäksi viemäröintialueeseen kuuluvat puhdistamon läheisyydessä oleva mökki ja kylpylärakennuksen vieressä sijaitseva rakennus, jossa on kokoustila ja kaksi majoitushuonetta. Pumppaamoita ei ole. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee tontin matalim-

6 massa kohdassa ja jätevesi tulee puhdistamolle painovoimaisesti. Viemäreitä ei tiettävästi ole saneerattu rakentamisen jälkeen. Jätevesimäärien kehitys Kartanokylpylän henkilökuntaa on maksimissaan kerralla paikalla noin 30 henkeä. Majoitustilat ovat 84 hengelle ja ravintolassa voi kerralla olla maksimissaan noin 100 henkeä. Henkilökuntaa ei asu alueella. Laitoksella on kumuloiva virtausmittaus, jota luetaan säännöllisesti ja virtaamat tallennetaan puhdistamon käyttöpäiväkirjaan. Keskimääräiset virtaamat ajanjaksolla on esitetty seuraavassa taulukossa. Ohituksia ei ole tapahtunut. Vuosi Käsitelty jätevesi, keskiarvo (m 3 /d) Kuormituksen ennustetaan pysyvän tulevaisuudessa nykyisellä tasolla. Kartanokylpylä Kaisankotiin on suunnitteilla laajennusosa, joka sisältää opetuskeittiön, toimistotiloja, teknisiä tiloja ja ison salin. Laajennusosan vaikutus kokonaiskuormitukseen on vähäinen. Tulokuormitus ja jäteveden laatu Jätevesi on koostumukseltaan tavanomaista, erillisviemäröinnistä johtuen väkevää yhdyskuntajätevettä, jota ajoittain laimentavat porealtaiden tyhjennysvedet. Keittiön jätevedet tulevat puhdistamolle rasvanerotuskaivon kautta. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2008 vuosiyhteenvedon tietojen perusteella tulevan jäteveden keskimääräinen laatu. Parametri BOD 7ATU Kok. fosfori Kok. typpi BHK:N:P Laatu (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) , , , :19:2, , , :20:2, , , , :20:2, , , :15:2, , , , :22:2,8 KA 9, , , :19:2,7 Edellä esitetyn taulukon mukaisen keskimääräisen kuormituksen perusteella lasketut puhdistamon asukasvastineluvut, kun laskentaperusteina käytetään ominaiskuormitusta 70 g BOD 7 /as./d, 13 g N/as./d ja 2,5 g P/as./d, ovat seuraavat: BOD 140 as., typpi 140 as. ja fosfori 104 as. 6

7 Jätevedenpuhdistamolla ei käsitellä teollisuusjätevesiä ja voidaan olettaa, että valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 mainittuja vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita ei esiinny puhdistamon jätevedessä. Puhdistamon prosessit, niiden mitoitus ja käyttötapa Prosessikuvaus Puhdistamoprosessi on käsisäätöinen ja automatiikka on vähäistä. Ferrosulfaatin pumppausta ohjataan kellokytkimen avulla. Syöttöä säädetään käsin puhdistamon tulokuormituksen perusteella. Puhdistettavat jätevedet tulevat laitokselle painovoimaisesti. Prosessi koostuu ilmastusaltaasta ja selkeysaltaasta. Ilmastuksen edellä on repijäpumppu, joka silppuaa suuret kiintoainepartikkelit. Vuoden 1985 puhdistamon piirustukseen on merkitty ilmastusaltaan kooksi 27 m 3 ja selkeytysaltaan 8,4 m 3. Selkeytysaltaan pinta-ala on 5,6 m 2. Vuosiyhteenvedon tietojen perustella ilmastusaltaan tilavuus on 24 m 3 ja selkeytysaltaan 12 m 3. Fosforin saostuksessa käytetään ferrosulfaattia, joka liuotetaan käyttöveteen erillisessä liuotus-/annostussäiliössä. Kemikaali tuodaan ja varastoidaan laitoksella säkkitavarana (35 kg säkit). Ilmastusjärjestelmä on karkeakuplainen pohjailmastus. Ilmastusaltaassa on kolme ilmastusputkea, joiden kautta syötetään ilmaa kompressorilla. Ilmastusaltaan happipitoisuudet olivat alhaiset vuonna 2008, mutta nitrifikaatioaste oli kuitenkin kohtuullisen korkea (77 90 %) kaikilla tarkkailukerroilla. Typpireduktio oli kolmella tarkkailukerralla yli 70 %. Korkea reduktio johtuu mahdollisesti sekä kuormitusvaihtelusta että ilmastuksen happipitoisuuden alhaisuudesta, joka mahdollistaa denitrifikaation. Selkeytysallas on kartiomallinen, pystyselkeytystyyppinen. Palautusliete johdetaan mammut-pumpulla takasin ilmastukseen. Pumpun ilma tulee samasta kompressorista kuin ilmastusilma. Käsitellyt jätevedet johdetaan "jälkisaostuskaivon" eli entisen kloorin kontaktikaivon kautta lyhyellä purkuputkella puhdistamon vieressä virtaavaan purkuojaan ja tämän kautta edelleen Bodominjärveen. Purkulinjassa on lisäksi kaksi muuta kaivoa. Saostuskaivon lietteet poistetaan noin kaksi kertaa vuodessa loka-autolla. Ylijäämälietteen pitoisuutta tarkkaillaan joka arkipäivä näkösyvyyden ja vähintään viikoittain laskeuman perusteella. Mikäli puolen tunnin laskeuma on yli 700 mm tai näkösyvyys vain noin 0,5 m, lietettä poistetaan, tarpeen mukaan yksi tai kaksi säiliöautollista. Liete poistetaan suoraan ilmastus- ja selkeytysaltaista. Erillistä lietevarastoa ei ole. Espoon kaupungin ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti ylijäämälietettä tulisi poistaa riittävän usein, korkeintaan 6 m 3 :n erissä. 7

8 Lietettä poistettiin keskimäärin 12 m 3 /kk vuonna Lietepitoisuus (mg/l) mitataan puhdistamon velvoitetarkkailun yhteydessä. Vuonna 2008 ilmastusaltaan kiintoainepitoisuus oli keskimäärin 5,0 g/l. Kemikaalit ja veden käyttö Energian käyttö Jätevedenpuhdistamolla käytetään fosforin saostuskemikaalina ferrosulfaattia. Syöttöliuos valmistetaan liuottamalla rakeista kemikaalia käyttöveteen 370-litraisessa syöttö-/annostussäiliössä. Vuonna 2008 laitoksella kulutettiin saostuskemikaalia 910 kg. Kerralla laitoksella varastoidaan maksimissaan noin kahdeksan 35 kg:n säkkiä. Samassa rakennuksessa sijaitsee lämpövoimalan öljysäiliö, joka ei kuitenkaan liity jätevedenpuhdistamon toimintaan. Puhdistamon laitteet ovat sähkökäyttöisiä. Kompressorin voitelussa käytetään vähäisiä määriä voiteluöljyä, joka hävitetään asianmukaisesti ongelmajätteenä öljyjen vaihtojen yhteydessä. Ferrosulfaatin liuottamiseen käytetään käyttövettä arviolta alle 20 m 3 /a. Muu veden käyttö laitoksella on vähäistä. Puhdistamon sähkönkulutus on suuruusluokkaa kwh/a eli noin 4,4 kwh/m 3 puhdistettua jätevettä. Sähkönkulutus on laskettu pääasiallisten sähkönkuluttajien eli jätehienontimen ja ilmastuskompressorin tehoista. Lietteen sekoitus ja kierrätys hoidetaan ilmastusilmalla ja kemikaalisyötön ja valaistuksen energiakulutus on vähäistä. Energian ominaiskulutus on tavanomaista jätevedenpuhdistamoa selvästi suurempi, mutta toisaalta pienissä laitoksissa sähkönkulutus on yleisesti jätevesikuutiota kohti laskettuna suuria laitoksia suurempaa. 8 PUHDISTAMON PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Päästöt vesiin Jätevedenpuhdistamolta purkuvesistöön lähtevät keskimääräiset päästöt ja poistotehot (%) on esitetty seuraavassa taulukossa vuosina Näytekertoja on 4 krt./a. Parametri BOD 7ATU Kok. fosfori Kok. typpi Laatu kg/d mg/l % kg/d mg/l % kg/d mg/l % ,1 5,4 99 0,02 1,1 89 0, ,2 6, , , , ,02 1,1 90 0, ,2 9,0 98 0,01 0, , ,1 6,6 98 0,03 1,2 88 0, BOD:n osalta puhdistustulos on ollut erinomainen lukuun ottamatta vuotta 2006, jolloin 17,5 mg/l puhdistusvaatimus ei täyttynyt. Fosfori täytti

9 Päästöt ilmaan Päästöt maaperään Melu, tärinä ja liikenne selvästi lupaehdon vaatimuksen 1,5 mg/l vuosien aikana. Vuoden 2008 tulosta heikensi fosforin osalta huhtikuun tarkkailukerran tulos 3 mg/l. Muilla näytekerroilla fosforipitoisuus oli 0,57 mg/l 0,8 mg/l. Keskimääräinen nitrifikaatioaste oli 83 %. Aktiivilieteprosessi on lähes hajuton, erityisesti rakennuksen sisään sijoitettuna. Biologinen prosessi tuottaa ilmaan hiilidioksidia ja mahdollisesti vähäisiä määriä typpikaasua (denitrifikaatio). Anaerobista käsittelyä puhdistamolla ei ole. Hajusta ei tiettävästi ole tehty valituksia. Puhdistamon toiminnasta ei aiheudu pölypäästöjä. Ilmastus- ja selkeytysaltaiden betonirakenteet olivat silmämääräisesti ehjät kevään 2009 tyhjennyksen aikana. Purkulinjassa olevan "jälkisaostuskaivon" eli entisen kloorin kontaktikaivon liete tyhjennetään ajoittain lokaautolla. Viemäriverkoston ja kaivojen kunnosta ei ole tietoa. Laitoksella on ilmastusilman tuottoon yksi kompressori. Kompressori on pieni ja sijaitsee puhdistamotilassa. Melutaso rakennuksen ulkopuolella on alhainen eikä aiheuta ympäristöön häiriötä. Liikennemelua aiheuttavat ainoastaan kemikaalirahtien ja lietteenkuljetusten (loka-auto) aiheuttama liikenne. Näidenkin osalta liikenne on vähäistä (yhteensä arviolta noin 30 krt/a). Melusta ei tiettävästi ole tehty valituksia. Päästöjen vähentämistä koskevat toimenpiteet Mikäli halutaan parantaa nitrifikaatiotulosta, ilmastusta tulisi tehostaa. Tällöin kuitenkin menetetään mahdollinen denitrifikaation tuoma kokonaistypenpoisto. Tällöin prosessissa tarvittaneen myös alkalointikemikaalia. Alkalointikemikaalin syöttö voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan manuaalisesti siten, että puhdistamonhoitaja annostelee esim. sammutettua kalkkia ilmastusaltaaseen päivittäisen (arkipäivät) käynnin yhteydessä. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa nostamalla saostuskemikaalin annostusta, mikä voi myös lisätä alkalointikemikaalin tarvetta. Tähänastisten puhdistustulosten perusteella ei annostusta kuitenkaan tarvitse kasvattaa kovinkaan paljon. Tärkein tavoite ko. tapauksessa on varmistaa korkealuokkainen puhdistustaso myös jatkossa mahdolliset poikkeustilanteet huomioiden. Saneeraustoimenpiteitä on lueteltu kohdassa "BAT ja BEP". Toimenpiteet liittyvät suurelta osin yleiseen puhdistamoprosessien, koneiden, tilojen ja rakenteiden ylläpitosaneeraukseen pitkällä aikavälillä. Välitöntä suurta saneeraustarvetta ei ole, joskin puhdistamorakenteet ja ilmastuskompressori ovat iäkkäitä. 9

10 10 Selvitys typenpoiston tarpeellisuudesta Bodominjärvi voidaan luokitella vuosien kesän fosforipitoisuuksien ja klorofyllipitoisuuksien perusteella reheväksi. Myös Bodominjärvellä havaitut kasviplanktonlajistot indikoivat runsasravinteisuutta. Fosfori- ja typpipäästöillä on järven rehevöitymisessä keskeinen rooli. Rehevöityminen voi ilmetä järvissä muun muassa planktonlevien kiihtyneestä kasvusta johtuvana veden samenemisena sekä vesikasvillisuuden lisääntymisenä. Vesistön rehevöityminen voi myös johtaa muun muassa runsaiden leväesiintymien yleistymiseen ja talviseen happikatoon. Bodominjärvellä on esiintynyt kesäisin sinileväkukintoja. Talvisin pohjanläheisissä vesikerroksissa on esiintynyt ajoittain happivajetta. Vuosina heinä-elokuussa tutkittujen mineraaliravinteiden (nitraatti-, nitriitti- ja ammoniumtyppi sekä fosfaattifosfori) osalta voidaan todeta, että pitoisuudet ovat pääsääntöisesti lähellä määritysrajaa tai sen alle. Koska näytekertoja, joissa on tutkittu mineraaliravinteita, oli vain kaksi, ei niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä Bodominjärven minimiravinteesta. Yleisesti voidaan sanoa, että sisävesissä fosfori on yleensä minimiravinne ja sen vähentäminen on typen vähentämästä merkittävämpää. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon vähäisen vesistökuormituksen perusteella jätevedenpuhdistamon vaikutus Bodominjärven veden laatuun on todennäköisesti hyvin pientä. Seuraavan taulukon mukaisesti puhdistamon Bodominjärveä kuormittava vaikutus on vain 0,5 % kokonaisfosforin ja 1,2 kokonaistypen osalta. Pienen kuormitusosuuden vuoksi typen poistamista ei katsota tarpeelliseksi. Käytettävissä olevien vedenlaatutulosten perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että Bodominjärvi selviää nykyisestä Kartanokylpylä Kaisankodin puhdistamon kuormituksesta hyvin. Järven kokonaiskuormitus Puhdistamon päästö Vesistön kuormitus kg/d Kokonaisfosfori Osuus järven kuormasta % Kokonaistyppi Vesistön Osuus järven kuormitus kuor- kg/d masta % 4,3 60 0,02 0,5 0,71 1,2 Edellä olevan taulukon luvut on laskettu seuraavasti: Bodominjärven kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormat on saatu Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisusta 1/90: "Bodominjärven hajakuormitusselvitys" puhdistamon kuormitustietona on käytetty vuosien vesistökuormituksen keskiarvoja.

11 11 Puhdistamolla syntyvät jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Ylijäämälietettä muodostui puhdistamolla noin 143 m 3 /a vuonna Liete kuljetetaan tankkiautolla purettavaksi Espoon Veden viemäriverkkoon, mistä se kulkeutuu Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Muiden syntyvien jätteiden määrät ovat erittäin vähäisiä. Puhdistamon ylijäämälietteen lisäksi lietettä poistetaan välikaivosta ja keittiövesien rasvanerotuskaivosta pari kertaa vuodessa. Välikaivon liete pumpataan Espoon Veden viemäriverkkoon ja kartanokylpylän keittiön rasvanerotuskaivon liete viedään Helsingin Viikinmäen puhdistamolle. Kemikaalien käytetyt piensäkit hävitetään asianmukaisesti sekajätteen mukana. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutukset pintavesiin ja niiden käyttöön Kaisankodin jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset ovat olleet yleisesti ottaen hyviä ja vesistökuormitus vähäistä. Lukbäcken-puron vedenlaadusta ei ole tutkittua tietoa käytettävissä, mutta Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus Lukbäcken-puroon on vähäistä ja näin ollen todennäköisesti puhdistamon kuormittava vaikutus Bodominjärveen pientä. Bodominjärven uimarantojen tarkkailu ei ole antanut aihetta Kaisankodin puhdistamoon kohdistuviin valituksiin eikä puhdistamolla ole ollut Bodominjärven virkistyskäyttöä haittaavia toimintahäiriöitä. Vaikutukset kalastoon ja muihin vesieliöihin Muut vaikutukset Käsiteltyjen jätevesien johtamisen ei oleteta vaikuttavan Bodominjärven kalastoon, kalastukseen tai pohjaeläimiin, koska Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus Lukbäcken-puroon on vähäistä. Puhdistamolla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen eikä ihmisten terveyteen. Bodominjärven uimarannat eivät sijaitse Lukbäcken-puron läheisyydessä. Puhdistamolla ei ole vaikutusta lähimpään Naturaalueeseen eli Bånbergetin aarnialueeseen eikä rakennettuun ympäristöön. Puhdistamolla ei ole merkittävää vaikutusta ilmaan. Toiminnasta ei synny melu- tai hajupäästöjä. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen normaalitilanteessa. Puhdistamoaluetta ei ole asfaltoitu.

12 12 HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA (BAT) JA (BEP) Rinnakkaissaostuksella varustettu aktiivilietelaitos on suuremmissakin puhdistamoissa yleisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joten ko. tapauksessa prosessityyppi on BAT-periaatteen mukainen. Ilmastuksen happipitoisuudet ovat olleet alhaisia vuoden 2008 tarkkailukerroilla, mutta lähtevän jäteveden BOD-pitoisuudet olivat alle 10 mg/l. Alhaiset happipitoisuudet lienevät syynä heikkoon nitrifikaatioon, sillä puhdistamon matala kuormitus, lämpö ja pitkä lieteikä muodostavat hyvät edellytykset nitrifikaatiolle. Ilmastuksen toimintaperiaate edesauttaa myös kokonaistypenpoistoa, joskin typenpoisto perustuu paljolti myös aktiivilietteen soluihin sitoutumiseen ja poistumiseen ylijäämälietteen mukana prosessissa. Nitrifikaation tehostaminen edellyttänee ilmatuksen saneerausta, mikä puolestaan johtaisi mahdollisen samanaikaisen denitrifikaation loppumiseen. Laitoksen kuormitustaso ja koko huomioon ottaen ei kokonaistypenpoistoprosessin rakentaminen ole teknillis-taloudellisesti perusteltua. Kokonaistypenpoistoa voidaan tavoitella jaksottaisen, aikaohjatun ilmastuksen avulla, mutta se edellyttäisi prosessin huomattavasti tarkempaa seurantaa. Valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntajätevesistä (888/2006) ei ole asetettu typenpoistovaatimusta puhdistamoille, joiden asukasvastineluku on alle Laitos on sen ikä huomioon ottaen kohtuullisen hyvässä kunnossa ja puhdistustulos on kokonaisuudessaan hyvä. Aktiivilietelaitoksen edessä olisi hyvä olla tehokas kiintoaineen erotus esikäsittelyvaiheena, joka toteutetaan yleisesti välppäämällä. Ko. laitoksessa välppäys on korvattu repijällä. Fosforin saostamiseen käytetään ferrosulfaattia, joka on yleisin kemikaali suurilla puhdistamoilla. Kohteessa selvästi käyttöystävällisempi ja työturvallisuutta lisäävä tekijä olisi ferrosulfaatin korvaaminen ferrisulfaatilla, joka toimitetaan laitokselle valmiina liuoksena. Ferrisulfaatin käyttö saattaisi tehostaa myös fosforin saostusta. Tosin fosforitulos on nykytilanteessakin hyvä ja riippuvainen myös kiintoainetuloksesta. Ferrosulfaatin annostus on sopivaa nykyiseen puhdistusvaatimukseen nähden. Vaatimuksen kiristyessä annostusta jouduttaneen hiukan kasvattamaan. Laitoksella on suunniteltu ferrisulfaatin käyttöön siirtymistä, mutta aikataulua siirtymiselle ei ole päätetty. Ilmastus on riippuvainen yhdestä kompressorista, jonka rikkoutuessa prosessin toiminta häiriintyy. Kaksi rinnakkaista, normaalitilanteessa vuorotellen toimivaa kompressoria olisi turvallisempi ratkaisu. Kemikaalipumppauksen lyhytaikaisen pysähtymisen vaikutus prosessiin on pieni, sillä lietteeseen kertynyttä rautaa kiertää prosessissa. Kemikaalipumppu on pieni kalvopumppu, joten varapumpun hankinta ei olisi suuri investointi.

13 Muita mahdollisia tulevassa saneerauksessa huomioon otettavia tehostustoimenpiteitä ovat ilmastusputkien vaihtaminen lautasilmastimiin ilmastuksen tehostamiseksi (karkeakuplailmastuksesta hienokuplailmastukseen), ellei kompressorin uusimisella päästä riittävään ilmastustehoon, ja alkalointikemikaalin syöttö tarvittaessa nitrifikaation aikana. Alkaliteetti ja lähtevän jäteveden ph ovat olleet pääosin hyviä vuonna 2008 johtuen mahdollisesti samanaikaisesta denitrifikaatiosta tai nitrifikaation epätäydellisyydestä. BAT-periaate voi joissakin tapauksissa käsittää jälkikäsittelyn (hiekkasuodatus) hankintaa. Ko. tapauksessa se ei tule kysymykseen, koska jätevesimäärät ovat vähäisiä. Samasta syystä hiekkasuodatukselle "kevyempänä" vaihtoehtona olevaan polymeerin käyttöön jälkiselkeytyksessä ei ole myöskään tarvetta siirtyä. Kalkin annostelu saattaisi parantaa myös selkeytystulosta. Lietteen jatkokäsittely tapahtuu kunnallisella puhdistamolla (Suomenoja) ja on BAT-periaatteen mukainen ja selvästi omaa lietteenkäsittelyprosessia mielekkäämpi ratkaisu. Prosessin hallinnan parantamiseksi puhdistamolla olisi hyvä olla ph- ja happianturit ja fosfaattifosforin kenttämittausvälineet, joilla suoritetaan mittaukset vähintään viikoittain. Happipitoisuuden seuraaminen on tarpeellista, mikäli ilmastusjärjestelmää ei uusita tai mikäli sitä käytetään jaksottaisesti. ph-arvon seuraaminen ja alkalointikemikaalin syöttö tarvittaessa muodostuu tärkeäksi, mikäli ilmastus saneerataan ja nitrifikaatio saadaan toimimaan paremmin eikä samanaikaista denitrifikaatiota enää tapahdu. 13 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttö- ja päästötarkkailu Puhdistamon käyttötarkkailua suoritetaan säännöllisesti. Puhdistamon hoidosta, virtaamista, kemikaalien annostusmääristä ja lietteenpoistosta pidetään laitoksella käyttöpäiväkirjaa. Virtaamamittaus on kumulatiivinen ja lukemat kirjataan käyttöpäiväkirjaan joka arkipäivä. Nykyinen velvoitetarkkailu perustuu Espoon ympäristölautakunnan päätökseen Esitys jätevesien velvoitetarkkailun ohjelmaksi "Kartanokylpylä Kaisankoti, Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Tarkkailuohjelmaehdotus, D3192, " on seuraava: Päästötarkkailu Näytteenotto Päästötarkkailua suoritetaan neljä kertaa vuodessa (neljännesvuosittain). Näytteet kerätään 24 tunnin kokoomanäytteinä automaattisilla näytteenottimilla seuraavista pisteistä: tuleva vesi ja lähtevä vesi. Kaikilla tarkkailukerroilla otetaan kertanäytteet lisäksi seuraavista pisteistä: ilmas-

14 tusallas ja lähtevä jätevesi bakteerimääritystä varten. Tarkkailija käy puhdistamolla kunkin näytteenottovuorokauden yhteydessä riittävän kuvan saamiseksi jätevesien käsittelystä. Näytteenoton yhteydessä tehdään käyttötarkkailuun liittyvät mittaukset, kuten lämpötila, selkeytyksen näkösyvyys, lähtevän veden liukoisen fosforin maastomääritys sekä happipitoisuus ilmastuksessa ja lähtevässä vedessä. Näytteenotossa noudatetaan hyvää näytteenottokäytäntöä mahdollisimman edustavien näytteiden saamiseksi. Analyysit Kerätyistä kokooma- ja kertanäytteistä määritetään seuraavat analyysit: Parametri Laatu Näytteenottopiste tuleva ilmastus lähtevä ph x x sähkönjohtavuus ms/m x x kiintoaine mg/l x x x KA, hehkutusjäännös mg/l x BOD 7ATU mg/l x x x COD Cr mg/l x x kokonaisfosfori mg/l x x kokonaistyppi mg/l x x liukoinen kok. fosfori mg/l x suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml x NO 3 -N+NO 2 -N mg/l x NH 4 -N mg/l x alkaliteetti mmol/l x rauta mg/l x fosfaattifosfori mg/l x ph x x lämpötila C x x näkösyvyys cm x x happi mgo 2 /l x x laskeuma, ½ h ml/l x Näytteiden määrityksessä käytetään standardimenetelmiä tai asianmukaisesti validoituja menetelmiä. Tulosten perusteella lasketaan seuraavat kuormitusta (kg/d) ja puhdistustehoa (%) osoittavat tekijät: tulokuormitus, vesistökuormitus ja kokonaispuhdistusteho (laskentajaksossa myös mahdolliset ohitukset huomioiden). Käyttötarkkailu Puhdistamon käyttötarkkailun tuloksena käyttöpäiväkirjaan kirjataan mittaustulokset säännöllisesti. Käyttöpäiväkirjaan kirjataan ainakin seuraavat arvot: käsitellyn veden määrä, ohituksen määrät, ilmastusaltaan 14

15 Vaikutustarkkailu ½ h:n laskeuma, selkeytysaltaan näkösyvyys, ferrosulfaatin annostus, mahdollisesti käytettyjen muiden kemikaalien määrä (kalkki), poiskuljetetun lietteen määrä ja häiriö- ja poikkeustilanteet (ajankohta, kesto, päästöt, toimenpiteet). Kuukausittaiset tiedot kootaan erikseen käyttötarkkailun yhteenvetolomakkeelle, joka lähetetään laskentajakson (vuosi) päätyttyä valvovalle viranomaiselle ja tarkkailun suorittajalle. Tiedot mahdollisista ohituksista vuorokausittain eriteltynä lähetetään samassa yhteydessä. Lisäksi lähetetään viikkovirtaamalomake samoin kuin tiedot viemäriverkostossa vuosittain suoritetuista saneerauksista ja viemäreiden uusimisista. Puhdistamolietteen tarkkailu Jatkokäsittelyyn kuljetetun yläjäämälietteen määrät kirjataan puhdistamon käyttöpäiväkirjaan ja raportoidaan laskentajaksoittain (1 vuosi) tarkkailun suorittajalle ja ympäristöviranomaiselle. Tulosten käsittely ja raportointi Kunkin kuormitustarkkailukerran tulokset lähetetään lyhyin kommentein varustettuna mahdollisimman pian niiden valmistuttua asianomaisille. Tuloksista laaditaan vuosiyhteenveto. Raportoinnissa noudatetaan ympäristöviranomaisten antamia voimassa olevia ohjeita ja viitataan muun muassa valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaisiin vaatimuksiin. Kuormitus- ja käyttötarkkailuvuosiyhteenvedon yhteydessä raportoidaan myös viemäriverkostossa vuosittain suoritetuista saneerauksista ja viemäreiden uusimisesta. Tulokset ja raportit lähetetään Kartanokylpylä Kaisankodille, Espoon ympäristökeskukselle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon sosiaali- ja terveystoimelle / terveydensuojelulle. Ohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Puhdistamoa ei ole aiemmin velvoitettu vaikutustarkkailuun. Ympäristölupahakemukseen on liitetty vesien tarkkailuohjelmaehdotus "Kartanokylpylä Kaisankodin puhdistamon pintavesien tarkkailu, 6453-D3192, , FCG". Näytepiste Lukbäcken 0,8 (taustapiste) sijaitsee purkupaikan yläpuolella ja Lukbäcken 0,3 purkupaikan alapuolella. Näytteet otetaan kyseisiltä näytepisteiltä kaksi kertaa vuodessa: kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Näytteenoton yhteydessä mitataan veden lämpötila ja tehdään aistinvaraiset havainnot (veden väri, sameus ja haju). Pintavesien näyt- 15

16 teenoton yhteydessä ojapisteiden virtaama arvioidaan silmämääräisesti, mikäli uoman koko ja veden virtausnopeus mahdollistavat arvioimisen. Vesistöpisteiden analyysivalikoima on seuraavan taulukon mukainen: Parametri Laatu lämpötila C väri sameus FNU happi mg/l ja % ph sähkönjohtavuus ms/m COD Mn mg/l BOD 7ATU mg/l alkaliteetti mmol/l kiintoaine mg/l kokonaisfosfori µg/l kokonaistyppi µg/l ammoniumtyppi µg/l lämpökestoiset koliformiset bakteerit pmy/100 ml suolistoperäiset enterokokit pmy/100 ml Kaikki edellä mainitut toiminnan ja vaikutusten tarkkailut suoritetaan viranomaisen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Näytteiden määrityksissä käytetään standardimenetelmiä tai asianmukaisesti validoituja menetelmiä. Raportoinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Kirjanpito ja raportointi Puhdistamon toiminnan velvoitetarkkailusta laaditaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä yhteenveto, joka toimitetaan ympäristöviranomaisille (Espoon ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Kertaraportit toimitetaan Espoon ympäristökeskukselle välittömästi niiden valmistuttua. Menettely poikkeustilanteissa Puhdistamolta mahdollisesti tapahtuvien poikkeuksellisten vesipäästöjen yhteydessä sovitaan erikseen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa mahdollisesta ylimääräisestä vesistönäytteenotosta. Näytteenoton yhteydessä mahdollisesti havaittavista poikkeustilanteista ilmoitetaan välittömästi Espoon kaupungille/ympäristökeskukselle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Näytteenoton yhteydessä havaittavia poikkeuksellisia tilanteita ovat esimerkiksi laaja-alainen kala- tai lintukuolema tai öljyn havaitseminen vedessä. 16

17 17 Ohjelman käyttöönotto ja tarkkailun muuttaminen Tarkkailuohjelma otetaan välittömästi käyttöön sen hyväksymisen jälkeen. Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. MUUT HAITTOJEN VÄHENTÄMIS- JA KOMPENSAATIOTOIMET JA KORVAUKSET Kalatalousmaksua tai korvauksia ei ole maksettu, eikä niitä päästöjen pienuudesta ja haittojen vähäisyydestä johtuen esitetä. RISKIT JA POIKKEUKSELLISET TILANTEET Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamosta ei ole tehty erillistä riskinarviointiprosessia. Laitoksen puhdistustulos on ollut hyvä. Laitoksen hoitaja vastaa myös puhdasvesiprosessista ja on käynyt siihen liittyen kurssin ja suorittanut vesihygieniapassin. Hoitaja käy puhdistamolla joka arkipäivä. Mikäli aktiivilietettä pääsisi karkaamaan, sen voidaan olettaa laskeutuvan pääosin purkulinjassa olevaan entiseen kloorin kontaktikaivoon. Puhdistamonhoitaja kuorii pintalietteen jälkiselkeyttimestä joka arkipäivä. Kartanokylpylä Kaisankoti sijainnista Kunnarlan pohjavesialueella johtuen viemäriverkoston kuntoon, pumppaamon varustukseen (hälytykset, ylivuodot jne.) ja puhdistamon altaiden tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vedenottamon veden laatua seurataan vesinäytteiden avulla tasaisin väliajoin. Puhdistamolla käsitellään ainoastaan Kartanokylpylä Kaisankodin jätevesiä. Suurimmat virtaamapiikit tulevat porealtaiden tyhjennyksistä, ja niihin osataan varautua. Sade- ja hulevesiä ei tule puhdistamolle. Hotelli- ja ravintolatoiminnan luonteesta johtuen virtaamat ja kuormitus vaihtelevat. Puhdistamon toiminta on kuitenkin ollut moitteetonta, puhdistusvaatimukset on saavutettu useana vuotena ja lisäksi typpeä on poistunut jopa 60 % vuodessa. Jäteveden ph voi laskea merkittävästi esimerkiksi saostuskemikaalin annostuksen häiriötilanteissa tai nitrifikaation toimiessa hyvin matalan kuormituksen ja lämpimän veden aikana. Kemikaalin annostushäiriö on annostuspumpun toimintatapa huomioon ottaen kuitenkin epätodennäköistä. Käyttötarkkailussa tulee ottaa huomioon vesien lämpeneminen kesäaikana ja/tai alhainen puhdistamon kuormitusaste ja annostella kalkkia ilmastukseen alkaliteetin korjaamiseksi. Jätevedenpuhdistamolla sähkökatkos pysäyttää repijän, ilmastuksen, palautuslietekierron ja kemikaalin syötön. Sähkökatkon jälkeen laitteet

18 käynnistyvät automaattisesti ja jatkavat toimintaansa normaalisti, joten lyhyiden sähkökatkojen vaikutus on pieni. Sähkökatkosta tulee automaattinen hälytys Kaisankodin ympärivuorokautisesti päivystävään vastaanottoon, josta soitetaan edelleen huoltomiehelle. Myös huoltoyhtiö päivystää ympärivuorokautisesti. Tarvittaessa puhdistamolle hälytetään loka-auto. Puhdistamolla on yksi repijä, yksi ilmastin, joka myös kierrättää palautuslietettä mammut-pumpun avulla, ja yksi kemikaalinsyöttöpumppu. Nopein vaikutus puhdistustulokseen on ilmastuskompressorin rikkoutumisella. Tarvittaessa puhdistamolle hälytetään loka-auto. Puhdistamonhoitajan lomituksessa tulee aina ottaa huomioon riittävä ohjeistus, jotta puhdistusprosessin toiminta ei vaarannu. Laitoksella tulee olla tarpeelliset ohjeistukset, kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja yhteystiedot kirjallisina. 18 ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Jätevedenpuhdistamo on toiminut viime vuosina hyvin ja puhdistustulos on ollut korkealuokkainen. Lupaehdoiksi esitetään vuosikeskiarvoina seuraavan taulukon mukaisia arvoja mahdolliset ohitukset ja muut poikkeustilanteet mukaan lukien. Lisäksi tulee täyttää valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä 888/2006 mukaiset puhdistusvaatimukset asetuksessa esitetyllä tavalla tarkkailtuna. Parametri mg/l red-% BOD 7ATU % Kokonaisfosfori 1,0 90 % Kokonaistyppi Ammoniumtyppi mahdollisimman hyvä nitrifikaatioaste Hakija esittää, että lupa on voimassa toistaiseksi ja että lupaehdot tulevat tarkistettaviksi mennessä. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta ei ole täydennetty. Hakemuksesta tiedottaminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tiedottanut asian vireilletulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Espoon kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet -nimisissä sanomalehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa.

19 19 Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Espoon kaupunginhallitukselta ja Espoon kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut päivätyn lausunnon, jossa esitetään muun muassa seuraava: Vesistövaikutukset Lupahakemuksen liiteselvityksen ( , 6453-D3192) kappaleessa 2 on selostettu purkuvesialuetta. Kappaleessa todetaan virheellisesti, että Bodominjärven kokonaiskuormitus muodostuu todennäköisesti pääasiassa luonnonhuuhtoutumasta. Bodominjärveen tulee runsaasti ihmistoiminnasta johtuvaa kuormitusta mm. maataloudesta, hajaasutuksesta, hulevesistä ja golf-kentiltä (Kasvio 2008: Espoonjoen suojelusuunnitelma, Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 5/2008). Vesistötarkkailu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lupahakemuksen liitteenä olevaan vesistön vaikutustarkkailuohjelmaan seuraavia muutoksia. Vesinäytteitä tulee ottaa kolmesta havaintopaikasta: ehdotetuista paikoista Lukbäckenistä ja lisäksi Bodominjärven Gunnarsvikenlahdesta, johon Lukbäcken laskee. Näytteenottoajankohtien tulee olla alivirtaamakausina, esim. tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa kuitenkin niin, että uomassa tulee olla tarpeeksi vettä edustavien vesinäytteiden ottoa varten. Analyyseihin tulee lisätä liukoinen fosfaattifosfori (suodatus 0,4 µm NPC-suodattimella), ja lämpökestoiset koliformiset bakteerit tulee korvata E.coli-määrityksellä. Havaintopisteet tulee esittää ohjelmassa koordinaatteineen ja kartalla, johon on merkitty myös puhdistamon purkupaikka. Tarkkailutulokset tulee toimittaa myös sähköisessä muodossa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukseen puolivuosittain tietojen siirtämiseksi Hertta-tietopalveluun. Tarkkailutulokset tulee toimittaa havaintokerroittain kuukauden sisällä näytteenotosta Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-keskukselle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee varata mahdollisuus muuttaa tarkkailuohjelmaa tarvittaessa. Päivitetty tarkkailuohjelma on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sen jälkeen, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanta ympäristölupaan Jätevedenpuhdistamolle voidaan myöntää ympäristölupa. Lupamääräyksissä olisi otettava huomioon muun muassa seuraavia asioita:

20 20 Jätevesien käsittely ja johtaminen: Jätevedenpuhdistamoa ja koko viemärilaitosta on käytettävä ja hoidettava niin, että saavutetaan mahdollisimman hyvä kokonaispuhdistustulos. Jätevedenpuhdistamolta Bodominjärveen johdettavan jäteveden BOD 7ATU -arvo saa olla enintään 15 mg O 2 /l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 1,0 mg P/l. Puhdistustehon on molempien osalta oltava vähintään 90 %. Ammoniumtypen osalta tavoitteena on mahdollisimman hyvä nitrifikaatioaste. Arvot lasketaan vuosikeskiarvona ottamalla huomioon mahdolliset häiriöt ja ohijuoksutukset. Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei jätevesistä aiheudu terveydellistä vaaraa tai haittaa. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että jätevesien käsittelykapasiteetti on kaikissa olosuhteissa riittävä. Jätevesien käsittelyssä syntyvä liete on käsiteltävä tai hyödynnettävä niin, että siitä ei aiheudu vesiensuojelullista haittaa. Menettelystä on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot. Jätevesi- ja vesistötarkkailu: Jätevesien käyttö- ja päästötarkkailua tulee tehdä hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tarkkailun muutosten ja täydentämisen osalta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää, että ohjelmaan voidaan tarvittaessa tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksen hyväksymällä tavalla muutoksia ja täydennyksiä, jotka eivät vaikuta päästömääräysten tulkintaan. Puhdistamon päästöjä vesistössä on tarkkailtava hakemuksessa esitetyn mukaisesti ottamalla huomioon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkkailusta esittämät muutokset. Poikkeuksellisten päästöjen edellyttämä tarkkailu on suoritettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailutulokset ja -raportit on toimitettava määräajoin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle tarkkailuohjelmissa esitetyssä laajuudessa. Vesistötarkkailun tulokset on siltä osin kuin tietojärjestelmät ovat käytettävissä toimitettava myös ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin sähköisessä muodossa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Muu toiminta: Jätevesien käsittely on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei käsittelystä aiheudu maiseman rumentumista, epäsiisteyttä, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että laitoksen toiminnan aikana melutaso lähimpien melulle alttiiden kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db päivällä (kello 7 22) eikä ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 50 db yöllä (kello 22 7).

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma ja Ympäristöanalytiikan projekti Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä Projektisuunnitelma 1 1 Projektitehtävän määrittely 1.1 Tausta Bodominjärvi on Espoon suurin järvi. Espoon järvistä Bodominjärvi

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi

Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Saarijärvi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 161/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/526/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.10.2012 ASIA HAKIJA Saarijärven kaupungin Pylkönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi.

Päätös. Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. Päätös Etelä-Suomi Nro 83/2010/2 Dnro ESAVI/259/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Siikarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kirkkonummi. HAKIJA Siikaranta-säätiö

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta

Ympäristönsuojelulain 31 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13 a) kohta Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 47/2014/2 Dnro ESAVI/128/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2014 ASIA Kulloon ABC-liikennemyymälän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ympäristölupa sekä toiminnan aloittaminen

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kokoushotelli Elohovin jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamista, Vihti.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kokoushotelli Elohovin jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamista, Vihti. PÄÄTÖS Nro 181/2012/1 Etelä-Suomi Dnro ESAVI/236/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2012 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Kokoushotelli Elohovin jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA

PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi, osoite: 1 c/o Holiday Club Isännöinti, PL

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)

Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 11.12.2001 3 Ymp 9720-2001 (232) Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä 3.2.2014 Viite 1510001684 HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Hygienisoinnin määritelmä

Hygienisoinnin määritelmä Alueellinen vesihuoltopäivä, Kouvola 19.3.2015 Jätevesien hygienisointi Saijariina Toivikko 12.3.2015 1 Saijariina Toivikko Hygienisoinnin määritelmä Hygienisointi = Jäteveden ja lietteen patogeenien määrän

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013 UIMARANTAPROFIILI PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 22.5.2013 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: Pyhäniemi, 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi,

Lisätiedot

Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012 Gallträsk-järvi Gallträsk on Kauniaisten ainoa järvi. Järven pinta-ala ala on 11,7 hehtaaria, keskisyvyys

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 68/2013/2 Dnro ESAVI/444/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJA Lohjan kaupungin Peltoniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Lohja. Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 141/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/521/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Paappasenniemen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 9.12.2015 Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 Pintavesiseurantaohjelma on tehty Vihdin ympäristönsuojelu- ja valvontayksikön toimeksiannosta. Kunnan toimeksiannosta tehtävä vesistöjen vedenlaatututkimus

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014

UIMARANTAPROFIILI. PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014 UIMARANTAPROFIILI PYHÄNIEMEN EU-UIMARANTA Päivitetty 17.4.2014 1 YHTEYSTIEDOT Pyhäniemen uimarannan omistaja on Kihniön kunta, osoite: Pyhäniemi, 39820 KIHNIÖ Päävastuullinen hoitaja on Kiinteistö Oy Pyhäniemi,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS

KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Heidi Ilmanen 25.2.211 Nro 238-11-73 2 (15) KEMIÖNSAAREN VEDEN LAMMALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON TARKKAILUTUTKIMUS (21) Sisällys

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/11/1 Dnro PSAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2011 ASIA HAKIJA Maasydämen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Sievi Metsähallitus, Laatumaa

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Lisätiedot

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta 2 Tiiran uimarantaprofiili SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

Nro 115/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012

Nro 115/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/57/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA HAKIJA Ullavan jätevedenpuhdistamo, Kokkola Liikelaitos Kokkolan Vesi PL 43 67101

Lisätiedot

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5

SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY C 1704.5 VARKAUDEN KAUPUNKI VARKAUDEN KAUPUNGIN KANGASLAMMIN KAUPUNGINOSAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KÄYTTÖ- JA KUORMITUSTARKKAILUOHJELMA LAATINUT: SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012

Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 123/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/524/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2012 ASIA Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitoksen Sappeen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1.

Uimavesidirektiivin. Suomessa. Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö. Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, 14.1. Uimavesidirektiivin toimeenpano Suomessa Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Jätevedet ja hygienia -iltaseminaari, Direktiivi i uimaveden laadun hallinnasta (2006/6/EY) Direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.

Vesikolmio Oy. Yleisesittely 27.10.2014. www.vesikolmio.fi. Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11. Vesikolmio Oy Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. 20.11.2014 OULU Yleisesittely Vesikolmio Oy on Kalajokilaaksossa toimiva tukkuvesilaitos. Osakkaina ovat Kalajoen, Ylivieskan,

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot