Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki"

Transkriptio

1 Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1

2 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN

3 Sisällys Uusi työturvallisuuslaki Sinua ja työpaikkaasi varten... 5 Laki koskee ja velvoittaa monia(1 luku)... 7 Etätyö, toisen henkilön tai työnantajan kodissasuoritettava työ (5 )...9 Työnantajalla laaja vastuu(8 ) Työsuojelun toimintaohjelma(9 ) Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi(10 ) Erityistä vaaraa aiheuttava työ(11 ) Työsuojelun perusta on hyvässä suunnittelussa (12 ja 13 ) Työntekijälle annettava opetusta, ohjausta, perehdytystä ja tietoja työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä (14 ) Henkilösuojaimet ja apuvälineet (15 ) Työnantajan sijainen(16 ) Työpisteen ergonomia, työasennotja työliikkeet (24 ) Työn fyysisten, henkisten sekä sosiaalisten kuormitus-tekijöiden välttäminen ja vähentäminen (25 ) Näyttöpäätetyö (26 ) Väkivallan uhka (27 ) Häirintä (28 ) Yksintyöskentely (29 ) Yötyö ja työn tauottaminen (30 ja 31 ) Työympäristön rakenteita koskevat säännökset (32 37 ) Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset vaaratekijät (38 40 ) Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuus (41 43 ) Onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu (44 47 ) Henkilöstötilat (48 ) Yhteinen työpaikka (49 53 ) ja yhteisten vaarojen työpaikka (54 ) Vapaaehtoistyö (55 ) Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet (18 23 ) Yhteistoiminta (17 ) Lain nähtävänä pitäminen työpaikalla(67 ) Rangaistussäännökset lain rikkomisesta (63 ja RL 47 luku 1 ) Lain noudattamista valvovat (65 ) Kuinka toimin huomattuani kehittämiskohteita tai puutteita työpaikallani...51 Yhteystietoja Työturvallisuuslaki Uusi työturvallisuuslaki

4 4

5 Uusi työturvallisuuslaki Sinua ja työpaikkaasi varten Työn turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita säännellään työturvallisuuslaissa (738/2002). Lain säännöksillä on säädetty työnantajalle velvollisuus oma-aloitteisesti ja kustannuksellaan järjestää työn suorittaminen sekä työolosuhteet aina mahdollisimman turvalliseksi ja terveelliseksi. Uusi laki edellyttää käytännössä koko yrityksen ja työpaikan käsittävää turvallisuusjohtamista. Tähän toimintaan työnantaja on velvollinen rangaistuksen uhalla. Yleisen työnantajavelvoitteen lisäksi työturvallisuuslaissa on paljon käytännön läheisiä säännöksiä työelämän yksittäisistä uhista ja vaaroista. Laista löytyy toimintavelvoitteita työnantajalle, apua ja neuvoa työpaikan käytännön työsuojeluongelmiin, kuten: - Miten työnantajan tulee selvittää, arvioida sekä poistaa työntekijöitä uhkaavat vaarat ja uhat - Miten työnantajan tulee ennalta ehkäistä ja tarkkailla työntekijöiden liiallista fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormitusta, jaksamisongelmia sekä edistää yleistä työhyvinvointia - Miten hoidetaan väkivallan uhka, yksintyöskentelyn vaarallisuus ja häirintä työyhteisössä - Mitkä ovat samalla työpaikalla toimivien työnantajien ja yrittäjien velvollisuudet sekä oman työnantajani velvollisuudet muita tahoja kohtaan - Mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla Työturvallisuuslain lisäksi työsuojeluasioista on useita alemman tason säädöksiä (kuten asetuksia), joissa on yksityiskohtaisia lisämääräyksiä. 5 Uusi työturvallisuuslaki

6 Tämän julkaisu on yleisesitys voimaan tulleesta työturvallisuuslaista, nimenomaan työntekijöiden edunvalvonnan kannalta. Tarkoituksena on antaa Sinulle perustiedot työoloihin liittyvistä asioista, jotta pystyt ja innostut perehtymään yksityiskohtaisemmin työpaikkasi kehittämiseen. Tarvittaessa voit toki kääntyä oman ammattiliittosi työsuojeluasiantuntijoiden puoleen (www.sak.fi). Myös työsuojeluviranomaiset (työsuojelupiirit) suorittavat työoloja koskevaa neuvontaa ja valvontaa (www.doshnet.fi/hallinto). Laki velvoittaa työnantajan yhteistoimintaan myös työsuojeluasioissa. Sinulla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa työpaikkasi asioihin. Käytä se hyväksesi. Kirjoittajina ovat toimineet SAK:n lakimies Timo Koskinen ja KTV:n työympäristötoimitsija Anne Mironen. He olivat myös valmistelemassa uutta lakia. Helsingissä joulukuussa

7 Laki koskee ja velvoittaa monia (1 luku) Lain tarkoituksena on: parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja (1 ). Työturvallisuuslain soveltamisala on hyvin laaja ulottuen lähes kaikkiin työn suorittamistilanteisiin. Työelämän osalta lakia tulee pääsääntöisesti noudattaa kaiken kokoisissa yrityksissä, yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä kaikissa työ- ja virkasuhdemuodoissa. Soveltamiseen ei vaikuta oletko vakituisessa, määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa. Lakia sovelletaan myös esimerkiksi koti- ja etätyöhön, vuokratyöhön, oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä (esim. työharjoittelu ja työssäoppiminen), vapaaehtoistyöhön sekä työvoimapoliittiseen toimenpiteisiin liittyvään työhön. Vuokratyössä on sekä vuokratyöntekijän omalla työnantajalla (työvoiman luovuttaja) että vastaanottavalla työnantajalla (työn teettäjä) molemmilla työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksia. Luovuttavan työnantajan työturvallisuusvelvoitteet säilyvät, vaikka itse työ suoritetaankin vastaanottavan työnantajan tosiasiallisessa johdossa ja valvonnassa. Työnantajavelvoitteista vuokratyössä on säädetty myös valtioneuvoston päätöksessä eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä (782/1997). Työn vastaanottajalla on vuokratyötä koskevan päätöksen mukaan mm. seuraavanlaisia työnantajavelvoitteita: - ilmoittaa lähettävälle työnantajalle ja työntekijälle työn vaaroista - työntekijän perehdyttäminen työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoimenpiteisiin - työsuojelun yhteistoimintaan perehdyttäminen tarvittaessa - erityistä vaaraa aiheuttavissa töissä (ks. tätä koskeva asetus 1485/2001) terveystarkastusten järjestäminen - asianmukaisista työ- ja henkilöstötiloista huolehtiminen, työvälineiden turvallisuus - ilmoittaa vuokratyön aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle (työterveys huollon järjestää kuitenkin lähettävä työnantaja) 7 Uusi työturvallisuuslaki

8 Työnantajan ja työntekijän lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa useita muitakin tahoja, kuten: - yhteisillä työpaikoilla ja yhteisten vaarojen työpaikoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, muita työnantajia sekä itsenäisiä ammatinharjoittajia - pääurakoitsijaa, rakennuttajaa tai muuta, joka johtaa tai valvoo rakennushanketta - vapaaehtoistyötä teettävää työnantajaa - suunnittelijaa, koneen, välineen tai laitteen asentajaa - käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia suorittavaa tahoa - tavaroiden lähettäjää ja kuormaajaa - rakennuksen omistajaa/haltijaa/vuokranantajaa - sataman haltijaa/laivanisäntää/aluksen päällikköä/henkilöä, jonka huostassa alus on. Työturvallisuuslakia ei sovelleta tavanomaiseen harrastustoimintaan, ammattiurheilemiseen eikä esimerkiksi asevelvollisuusajan sotilaalliseen harjoitukseen. Itsenäisen ammatinharjoittajan osalta lakia sovelletaan ainoastaan tämän työskennellessä yhteisellä tai yhteisten vaarojen työpaikalla (6 luku). 8

9 Etätyö, toisen henkilön tai työnantajan kodissa suoritettava työ (5 ) Kotona tai siihen verrattavien työsuorittamistilanteiden osalta voivat tulla kyseeseen seuraavanlaiset tilanteet: 1) Työtä suoritetaan sopimuksen mukaan työntekijän kotona tai muussa työntekijän itsensä valitsemassa paikassa (esim. kirjoitus-, suunnittelu-, kokoonpano-, puhelinmyynti- tai muu työ) 2) Työtä suoritetaan työnantajan kotona (kotitaloustyö) 3) Työtä suoritetaan työnantajan osoituksesta toisen henkilön kodissa (esim. kotisairaanhoito, kotipalvelu, siivous, rakennus- ja huoltotyöt) Laissa on todettu edellä mainittujen tilanteiden osalta, että työturvallisuuslain 9, 10 ja 12 sekä 3 ja 5 luvun säännöksiä sovellettaessa otetaan kuitenkin huomioon työnantajan työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvat toimintamahdollisuuksien rajoitukset. Näissä pykälissä, joita siis sovelletaan rajoituksin kotityöhön käsitellään: - työsuojelun toimintaohjelmaa (9 ) - työn vaarojen selvittämistä ja arviointia (10 ) - työympäristön suunnittelua (12 ) - työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa (3 luku) - työtä ja työolosuhteita koskevia tarkempia säännöksiä (5 luku) Soveltamisen rajoitus tarkoittaa, että yksityisyyden suojan piiriin kuuluvissa työskentelyolosuhteissa (toisen kotona) työnantajalla ei ole oikeutta eikä tosiasiallista mahdollisuuttakaan aina toteuttaa täysimääräisesti kaikkia edellä mainittuja työturvallisuusvelvoitteita. Pääsääntö kuitenkin on, että kaikkia säännöksiä pitää noudattaa, tosin edellä mainittuja ottaen huomioon tosiasialliset rajoitukset. Uuden lain mukaisessa sääntelyssä on merkittävä muutos se, että kaikki kotityötä koskevat säännökset löytyvät lakitasolta. Uutta on myös, että lain soveltamisesta kodin- tai sairaanhoitoon tai maatalouteen ei enää säädetä erillisellä asetuksella vaan myös nämä työt kuuluvat yleiseen soveltamisalaan. Uudessa laissa ei myöskään enää tehdä poikkeusta esimerkiksi työnantajan taloudessa vakinaisesti elävien tai työnantajan puolison osalta kuten vanhassa laissa. (ks. vanha 2 3-kohta). Työnantajan tulee kuitenkin edellä mainituissa tilanteissa aina täysimääräisesti noudattaa työturvallisuusvelvoitteita koneiden, työvälineiden, henkilösuojainten ja muiden laitteiden sekä kemikaalien ja muiden terveydelle vaarallisten tai haitallisten aineiden työssä käyttämisestä. Tämä velvoite koskee työnantajaa myös työntekijän hankkiessa itse näitä. 9 Uusi työturvallisuuslaki

10 Työnantajalla laaja vastuu (8 ) Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite tarkoittaa, että työnantaja on kaikilla tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on otettava huomioon: - työhön (kuten työn kuormittavuus, työvälineet, kemikaalit); - työolosuhteisiin (kuten ergonomia, työpaikan sosiaaliset suhteet, kiusaaminen); - muuhun työympäristöön (kuten kulkutiet, työpaikan rakennukset); - työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin (kuten ikä, sukupuoli, ammattitaito) liittyvät seikat. Työnantajan tulee huomioida työn turvallisuus ja terveellisyys osana kaikkea toimintaa. Asioita tulee valmistella ja käsitellä kaikilla organisaatiotasoilla, lähtien ylimmästä johdosta aina lähimpiin esimiehiin ja työntekijöihin saakka (5 mom.). Kaikkien työsuojelutoimenpiteiden suunnittelussa, valinnassa, mitoituksessa ja toteutuksessa on toimittava ensisijaisesti siten, ettei terveysvaaroja tai haittoja synny lainkaan. Yleiset työsuojelutoimenpiteet on toteutettava tehokkaasti ennen yksilöllisiä, mikä tarkoittaa henkilökohtaisiin suojavälineisiin turvautumista vasta viime kädessä. Työsuojelutoiminnassa on otettava huomioon myös tekniikan ja muun työsuojeluun sekä työhyvinvointiin (esim. työpsykologia) liittyvän tietouden paras turvallisuustaso ja tietämys (3 mom.). Jotta työnantaja olisi tietoinen edellä mainituista seikoista on työnantajalla velvollisuus koko ajan tarkkailla - työympäristöä - työyhteisön tilaa, kuten työilmapiiriä tai työpaikkakiusaamisen mahdollisuutta - työtapojen turvallisuutta, kuten ohjeiden noudattamista tai onko kiire syynä turvallisten toimintatapojen laiminlyöntiin - toteutettujen työsuojelutoimenpiteiden vaikutuksia eli onko turvallisuus parantunut ja onko tehty oikeita asioita ja riittävän tehokkaasti Työnantajan tulee lain mukaan olla myös oman alansa asiantuntija eli olla tietoinen kaikista kyseiseen toimintaan ja alaan liittyvistä riskeistä. Työnantajan huolehtimisvelvollisuus on hyvin laaja. 10

11 Vain jotkut täysin epätavalliset ja ennalta-arvaamattomat olosuhteet tai poikkeukselliset tapahtumat, joita ei olisi voitu välttää kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta voivat rajata, mutta eivät poistaa kokonaan työnantajan huolehtimisvelvoitetta. - Työnantajan huolehtimisvelvollisuus on laaja - Käsittää kaikki työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia vaarantavat tekijät - Työnantajan tietämättömyys, välinpitämättömyys tai yrityksen taloudelliset vaikeudet eivät koskaan oikeuta rikkomaan lakia 11 Uusi työturvallisuuslaki

12 Työsuojelun toimintaohjelma (9 ) Työnantajalla on oltava - turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja - työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi - tarvittavaa toimintaa varten ohjelma, jossa on kuvattu työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvät turvallisuuteen, terveellisyyteen ja työkykyyn vaikuttavat tekijät. Laki ei anna ohjeita siitä, millainen ohjelman pitäisi olla, vaan se on muokattava työpaikan olosuhteista ja tarpeista käsin. Ohjelmalle ei ole laissa myöskään muotovaatimusta, mutta käytännössä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta edellyttää aina kirjallista muotoa. Toimintaohjelman tavoitteet tulee ottaa aina huomioon työpaikkaa kehitettäessä. Tavoitteita on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa esimerkiksi työsuojelutoimikunnassa. Ohjelmassa on otettava huomioon työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset (ks. myös työterveyshuoltolaki). Ohjelmassa tulisi ainakin vastata seuraaviin kysymyksiin: - miten työsuojeluasioita työpaikalla hoidetaan ja ketkä työsuojeluasioista viime kädessä vastaavat työnantajan eri organisaatiotasoilla? - miten työsuojelu on kytketty toimintojen suunnittelusta aina toteuttamiseen saakka? - miten työoloja ja asetettuja tavoitteita sekä niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan, miten mahdollisia puutteita korjataan? - miten koulutus ja tiedotus sekä yleinen perehdyttäminen on suunniteltu ottaen huomioon työsuojelutarpeet? - Tarkoittaa pidemmän aikavälin ohjelmaa, jossa on kuvattu työpaikan kehittämistarpeet ja näiden kehittämistavat vastuutahoineen - Ohjelman voi purkaa konkreettisemmiksi lyhyemmän aikavälin toimintasuunnitelmiksi 12

13 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi (10 ) Uuden lain tavoitteena on, että jokaisella työpaikalla noudatetaan suunnitelmallista, järjestelmällistä, yhteistoiminnallista sekä todennettavaa turvallisuusjohtamista. Turvallisuusajattelu- ja -toiminta on tällöin luonteva osa yrityksen tai muun työnantajatoimintaa harjoittavan tahon (kuten kunta) johtamis- ja hallintajärjestelmää. Jokaisella työpaikalla on työpaikan koosta ja työntekijämäärästä riippumatta selvitettävä ja tunnistettava haitta- ja vaaratekijät, joita voi aiheutua: - työstä - työtilasta - muusta työympäristöstä - työolosuhteista Turvallisuusjohtamisen tarkoitus on, että tunnistetut haitat ja vaarat poistetaan heti ja kokonaan pois. Ongelmien poistaminen on aina halvempaa kuin niiden varastointi. Käytännössä kaikkia haittoja ja vaaroja ei voida aina kokonaan poistaa. Tällöin jäljelle jääneet haitat ja vaarat työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tulee arvioida sekä laatia käytännön toimenpiteet niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. Selvittämis-, tunnistamis- ja arviointityössä työnantajan tulee käyttää apunaan työterveyshuollon asiantuntemusta. Ellei työnantaja itse osaa tai työterveyshuollostakaan ei löydy tarvittavaa asiantuntemusta, tulee työnantajan palkata ulkopuolista asiantuntija-apua (2 mom.). Työnantaja vastaa kuitenkin aina selvityksen laadusta ja laajuudesta huolimatta siitä, miten se on suoritettu. Vaaroja ja uhkia selvitettäessä ja arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon: - lain yksityiskohtaisiin velvoitteisiin (kuten väkivallan uhka); - alalla, työpaikalla ja muissa työantajan toimipisteissä kyseisiin töihin liittyviin tapaturmiin; - ammattitauteihin, työperäisiin sairauksiin sekä vaaratilanteisiin eli ns. läheltä-piti tilanteisiin; - työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja muihin henkilökohtaisiin edellytyksiin; - kuormitustekijöihin (psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset tekijät); - mahdolliseen lisääntymisterveydelle aiheutuvaan vaaraan. 13 Uusi työturvallisuuslaki

14 Riskien arvioinnissa ja niitä poistettaessa työnantajan tehtävänä on estää tai vähentää vaarat ja uhat tasolle: a) jota työsuojelua koskevat lait, asetukset, päätökset edellyttävät sekä, b) jolloin työnantaja on oman alansa asiantuntijana ja asiantuntija-apua hyväksi käyttäen varma siitä, että kaikki tarpeelliset toimenpiteet työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden sekä työhyvinvoinnin osalta on tehty. Laki edellyttää, että työpaikan vaarojen selvitys ja arviointi on työnantajan hallussa ja todennettavissa. Käytännön syistä on lähestulkoon aina tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä, että selvityksestä ja arvioinnista laaditaan kirjallinen asiakirja. Selvitys ja arviointi on tarpeen laatia kirjallisesti, koska työnantajan on aina pystyttävä osoittamaan työsuojelun valvontaviranomaiselle täyttäneensä velvoitteen. Ellei velvoitetta ole mahdollista täyttää esimerkiksi työpaikan koko tai toiminnan vaarallisuus huomioon ottaen muuten kuin kirjallisesti, voi myös työsuojeluviranomainen käytännössä edellyttää selvityksen ja arvioinnin esittämistä kirjallisesti. Erilaiset laatujärjestelmät ja tilaajat edellyttävät usein kirjallista muotoa. Myöskään työpaikalla harjoitettava suunnitelmallinen työsuojeluyhteistyö ei toimi tehokkaasti ilman asiakirjaamista. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksellä (TyöterveyshuoltoL 11 1-kohta) ei voida yksinomaan korvata vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työterveyshuollon lääketieteelliseen osaamiseen perustuvasta työpaikkaselvityksestä saadaan kuitenkin oleellista lisätietoa työnantajan vastuulla olevalle yleiselle koko työpaikan ja kaikkien vaarojen (myös rakenteelliset, organisatoriset jne.) selvittämiselle. Selvitys ja arviointi on myös pidettävä koko ajan ajantasalla ja sen mukaisten toimenpiteiden toteutumista ja mahdollisia lisätoimenpiteitä tulee käsitellä työntekijöiden edustajien kanssa yhteistoiminnassa. Mikäli työnantaja ei suorita toimenpiteitä huolellisesti riittävällä asiantuntemuksella, tekee virheellisen arvion tai laiminlyö selvittämisvelvoitteita, voidaan työnantaja tuomita näistä rikosoikeudelliseen seuraamukseen. Kaikki työhön liittyvät vaarat ja uhat on 1) Selvitettävä ja tunnistettava 2) Poistettava heti ja kokonaan 3) Tai ellei se ole mahdollista vähennettävä ja arvioitava vaara 4) Laadittava suunnitelma työolojen jatkuvalle parantamiselle Työturvallisuudessa on aina parantamisen varaa! 14

15 Lain edellyttämän turvallisuusjohtamisen kaaviokuva: Jatkuva vaarojen ja haittojen selvittäminen ja tunnistaminen (10 ) Poistettavissa olevien vaarojen ja haittojen poistaminen heti (10 ) Jäljelle jääneiden vaarojen ja haittojen riskin arviointi sekä toimenpiteiden suunnittelu (10 ) 1) Toimenpiteet kaikilla tarvittavilla organisaatio-tasoilla, joiden tarkoituksena poistaa vaaroja ja uhkia sekä jatkuvasti parantaa työn turvallisuutta ja terveyttä (8 1 ja 5 mom) 2) Työolojen ja suoritettujen toimepiteiden vaikutusten seuranta (8 4 mom) Työsuojelun toimintaohjelma (yhteistyö, 9 ) 15 Uusi työturvallisuuslaki

16 Erityistä vaaraa aiheuttava työ (11 ) Työtä, josta saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa saa tehdä vain - siihen pätevä ja - henkilökohtaisten edellytystensä puolesta kyseiseen työhön soveltuva työntekijä tai - tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa muu työntekijä. Pätevällä työntekijällä tarkoitetaan ensinnäkin koulutus- ja tutkimusvaatimusta, jos säännökset edellyttävät sitä kyseisen työn osalta (kuten sähkö- tai räjäytystyöt). Ellei työn suorittamiseksi ole säädetty pätevyysvaatimuksia, mutta sen suorittaminen saattaa aiheuttaa tapaturman tai sairastumisen vaaraa työtä suorittavalle tai työpaikan muille työntekijöille, on työnantajan vastuulla varmistua ja huolehtia työntekijän riittävästä ammattitaidosta, osaamisesta sekä riittävästä opetuksesta ja ohjauksesta kyseiseen työhön. Myös työntekijän henkilökohtaisten edellytykset on tällöin otettava huomioon. Työnantajan vastuulla on arvioida jatkuvasti onko joku työ- tai työtehtävä edellä esitetyn kaltaista. Mainittujen velvoitteiden lisäksi työnantajan on tarpeellisin toimenpitein estetettävä muiden henkilöiden pääsy vaara-alueelle (esim. turva-aita, turvahenkilö). 16

17 Työsuojelun perusta on hyvässä suunnittelussa (12 ja 13 ) Työsuojelutoiminnan ensi sijainen toimintatapa ja onnistumisen edellytys on kaiken toiminnan hyvä suunnittelu. Työnantajan velvollisuutena on ottaa huomioon työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat seikat jo suunniteltaessa: - työympäristön rakenteita, työtiloja - työ- tai tuotantomenetelmiä - työssä käytettäviä koneita, työvälineitä ja muita laitteita - terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden käyttöönottoa - työntekijöiden työn suorittamistapaa ja sen oikeaa mitoitusta. Tämä edellyttää jo suunnitteluvaiheessa tulevaan toimintaan liittyvien mahdollisten vaarojen ja haittojen selvittämistä ja tunnistamista sekä niiden poistamista lopullisista valmiista toteutussuunnitelmista. Suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota, ettei työntekijä fyysisesti (kuten haitallinen toistotyö, raskaat nostot, epäterve kiire) tai henkisesti (kuten yksipuolinen työ) kuormitu haitallisesti. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota työmäärän ja henkilöstömäärän oikeaan mitoittamiseen jo suunnitteluvaiheessa, joka on perusedellytys henkilöstön työssäjaksamisen osalta. 17 Uusi työturvallisuuslaki

18 Työntekijälle annettava opetusta, ohjausta, perehdytystä ja tietoja työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä (14 ) Tietojen antaminen (14 1 mom.) Työnantajan on annettava kaikille työntekijöille tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä riippumatta siitä, miten ammattitaitoinen tai kokenut työntekijä on kyseessä. Tietoa on annettava vaaroista ja ongelmista, joita työntekijä voi kohdata työpaikan alueella riippumatta aiheuttajatahosta. Nämä voivat liittyä työpaikan rakenteisiin (putoamisvaara), aineisiin (myrkyllisyys), työmenetelmiin, työvaiheiden yhteensovittamisiin, tms. Perehdyttäminen (14 2 mom. 1-kohta) Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi - työhön - työpaikan työolosuhteisiin - työ- ja tuotantomenetelmiin - työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön - turvallisiiin työtapoihin Opetus- ja ohjaus (13 2 mom. 2 4 kohdat) Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta: - työn haittojen ja vaarojen estämiseksi (ennalta ehkäisy) - mahdollisen aiheutuvan haitan ja vaaran välttämiseksi (suojaaminen) - säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta, sekä - annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa Tarpeellisen ensiavun antamiseksi ja tulipalon varalta työntekijöille on annettava ohjeet (45 47 ): - niistä toimenpiteistä, joihin on tapaturman tai sairastumisen sattuessa ensi avun saamiseksi ryhdyttävä työ ja työolosuhteet huomioiden - tarpeelliset ohjeet toimenpiteineen tulipalon varalta, jotka on pidettävä nähtävillä työpaikalla sekä joita on harjoiteltava tarvittaessa - koulutusta ensiapu- ja pelastushenkilöiksi nimetyille työntekijöille, milloin työntekijämäärä, työn luonne tai työolosuhteet edellyttävät näiden nimeämistä (47 -+ ks. pelastustoimilaki) 18

19 Aina tulee lisäksi huomioida Kaikkien edellä mainittujen tietojen antamisen, perehdyttämisen sekä opetuksen ja ohjauksen osalta työnantajan tulee jatkuvasti tarkkailla työntekijöiden työtapojen turvallisuutta (8 ). Tällöin työnantajan tulee huolehtia, että työnsuorittamista seurataan riittävästi työnantajan edustajan toimesta ja puututaan heti, mikäli: - opetusta, ohjausta ja perehdytystä ei ole omaksuttu riittävän hyvin - annettuja ohjeita ja määräyksiä ei noudateta tai niitä kierretään - suojaimia ja suojalaitteita ei käytetä tai niitä käytetään väärin - tai työpaikalla vallitsee muutoin yleinen vaaralliseksi katsottava turvallisuus käyttäytyminen Perehdyttämistä ja opetusta annettaessa (ei sen sijaan 14 1 mom.) tulee ottaa huomioon työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus. Työnantajan tulee antaa perustellisempaa opetusta ja ohjausta, mikäli työtä suorittava henkilö on: - nuorehko tai alalla vain vähän aikaa työskennellyt henkilö - vaihtanut työtehtäviä tai tapahtunut muutos työssä (esim. uusi kone) - valmistunut tai saavuttanut työtehtävän edellyttämän pätevyyden äskettäin - puutteellisen ammatillisen koulutuksen omaava tai peruskoulutuksen suorittamisesta on kulunut aikaa eikä henkilöä ole lisäkoulutettu riittävästi. Työpaikan haitta- ja vaaratekijät tulee kertoa kokeneelle ja ammattitaitosellekin työntekijälle, mutta opetuksen ja ohjauksen ei tarvitse olla alan ammattilaiselle yhtä täydellistä kuin esimerkiksi kokemattomalle työntekijälle. Työhön opastajan ja työtä valvovan henkilön tulee olla itse riittävän ammattitaitoinen ja perehtynyt suoritettaviin työtehtäviin myös käytännön tasolla (ks. myös 16 ). 19 Uusi työturvallisuuslaki

20 Henkilösuojaimet ja apuvälineet (15 ) Työ tulee suunnitella siten, että yleisillä toimenpiteillä vältetään henkilösuojainten tarve. Jollei tämä ole ollut mahdollista ja, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa ole voitu poistaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä, tulee työnantajan hankkia työntekijälle tarvittavat henkilösuojaimet. Henkilösuojainten tulee olla hyvät ja asianomaiseen työhön sopivat sekä niiden turvalliseen käyttöön tulee opastaa työntekijöitä. Sama koskee myös apuvälinettä tai muuta varustetta, mikäli työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen suorittaminen sitä edellyttävät tapaturmien ja sairastumisen välttämiseksi. 20

21 Työnantajan sijainen (16 ) Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan hoitamaan työnantajalle kuuluvia työsuojelutehtäviä. Puhutaan tehtävien siirrosta eli delegoinnista. Työnantajan sijaisella tarkoitetaan esimerkiksi keskijohdon tehtävissä toimivaa esimiestä, joka työnantajan sijasta johtaa ja valvoo työtä. Säännös ei koske työsuojelupäällikköä ellei hän ole lakimääräisen ja päättävän asemansa lisäksi myös työnjohdollisissa tehtävissä. Työnantajan on huolehdittava, että - työnantajan sijaisen tehtävät on aina määritelty riittävän tarkasti - sijaisella on riittävä pätevyys ja hänet riittävästi perehdytetty tehtäviinsä - sijaisella on muutenkin asianmukaiset edellytykset työsuojelutehtävien hoitamiseen Tehtävien määrittelyllä tarkoitetaan, että esimiehen vastuulle kuuluvat tehtävät on selvästi määritelty. Tehtävät ja vastuualueet määritellään yleensä ns. tehtävänkuvauksessa. Kaikkien osapuolten kannalta esimiesten tehtävät ja vastuut on hyvä aina määritellä kirjallisesti. Riittävä pätevyys liittyy esimiehenä toimivan koulutukseen, ammattitaitoon ja kokemukseen kyseisestä työstä ja ammattialasta, joiden myötä hän osaa valvoa, neuvoa ja puuttua mahdollisiin työsuojelupuutteisiin työpaikalla. Työnantajan tulee varmistaa, että esimies hallitsee alaistensa työnopastuksen ja perehdyttämisen myös työsuojeluasioihin. Ammattipätevyys ei aina tarkoita, että esimies hallitsisi myös työsuojeluasiat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantajan tulee järjestää työsuojelukoulutusta esimiehille. Koulutuksen tulee myös olla jatkuvaa, jotta työsuojeluosaaminen säilyy ja kehittyy. Esimiehen perehdyttämisessä on kyse siitä, että esimiehelle annetaan työpaikkaa ja suoritettavia töitä koskevat perustiedot. Sijaisen edellytyksillä tarkoitetaan toimivaltaa ja resursseja. Tällä tarkoitetaan hänen tosiasiallista toimintakykyä toteuttaa esimerkiksi tarpeellisia hankintoja työsuojelun kehittämiseksi, itsenäistä päätäntävaltaa sekä erityisesti myös riittäviä määrärahoja tarpeelliseksi katsomiensa toimien toteuttamiseksi. Työnantajan on huolehdittava että: - Esimiehet ovat osaavia ja tietoisia tehtävistään - Heidät on koulutettu työsuojeluasioihin - Heillä on riittävä päätösvalta - Työntekijä asemassa oleva ei voi vastata työnantajan velvotteista 21 Uusi työturvallisuuslaki

22 Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet (24 ) Työpiste ja työvälineet on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja sijoitettava siten, että työ voidaan suorittaa ergonomisesti oikein. Työpisteen ja työvälineiden tulee olla säädettävissä, järjestettävissä ja muutoinkin käyttöominaisuudeltaan työhön sopivia. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että: - työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa - työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein - käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää riittävästi apuvälinein - toistorasituksen aiheuttamaa haittaa vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäistä. Työvälineen käsite on laaja kattaen esimerkiksi koneet, työkalut, laitteet, kalusteet, laitteistot ja muut tarvikkeet. Ergonomiaa tulee tarkastella työntekijäkohtaisesti eli ottaa huomioon mahdolliset työntekijäkohtaiset rajoitukset ja vaatimukset. Tarkoituksena on poistaa fyysistä rasitusta, toistotyötä, yksipuolisia työliikkeitä, raskaita nostoja, huonoista työasennoista ja työliikkeistä mahdollisesti johtuvia tuki- ja liikuntaelinten epätervettä kuormitusta joko lyhyellä tai pidemmällä ajanjaksolla. Nostoergonomiaa tarkastellessa tulee ottaa huomioon nostettavan/sirrettävän taakan paino, koko, muoto, painotus, liikkeen toistuvuus, ulottuvuus kehosta, nosto- ja laskukorkeus sekä kantoaika. Työnantajan tulee koko ajan seurata haitallista kuormitusta ja laatia kaikkien edellä mainittujen ergonomiapuutteiden kehittämiseksi suunnitelma, johon liittyy työntekijöiden opastusta sekä tarpeellisten laitteiden ja apuvälineiden hankintaa. Valtioneuvoston päätöksessä käsin tehtävistä nostoista ja siirroista on lisämääräyksiä ergonomiasta (1409/1993). 22

23 Työn fyysisten, henkisten sekä sosiaalisten kuormitus-tekijöiden välttäminen ja vähentäminen (25 ) Työnantajalla on velvollisuus työturvallisuuslain 10 :n mukaan jatkuvasti selvittää ja arvioida työn kuormitustekijöitä. Haitallisen kuormituksen kohteeksi voi työpaikalla joutua yksittäinen työntekijä, työntekijäryhmä (osasto, työvuoro, tietty työtehtävä) tai koko henkilöstö. Tieto työntekijän tai työntekijöiden haitallisesta kuormittumisesta voi tulla työnantajalle työolojen arvioinnin ja seurannan lisäksi yksittäiseltä työntekijältä, työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä, työterveyshuollolta, työsuojeluviranomaiselta tai esimerkiksi työpaikalla suoritetusta työolosuhdekyselystä. Mikäli työnantaja saa jotakin näitä reittejä tiedon yksittäisen työntekijän tai työntekijöiden mahdollisesti haitallisesta kuormittumisesta, tulee työnantajan ryhtyä välittömästi kaikin käytettävissään olevin keinoin: - haitallisten kuormitustekijöiden selvittämiseen - sekä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin kuormittumisvaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi Haitallinen kuormitus voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista yli- tai alikuormitusta. Vähäinenkin kuormitus lyhyellä ajanjaksolla tai toistuva tilapäinen kuormitus voi jo olla terveyttä vaarantava tekijä. Kuormituksen haitallisuuteen voivat vaikuttaa työntekijän henkilökohtaiset edellytykset. Haitallisen kuormituksen syynä voi olla esimerkiksi: - puutteellinen työn hallinta (riittämätön koulutus tai perehdytys työhön tai työvälineiden käyttöön) - yksipuolisesti tai yhtäjaksoisesti rasittava työ (liukuhihnatyö, yksipuoliset työliikkeet) - liiallinen informaatio- tai asiakaskuormitus (kohtuuton tietomäärä, asiakaspalautteen pääasiallinen negatiivisuus) - työjärjestelyt (henkilöstömäärä suhteessa työmäärään alimitoitettu, epäterveellinen kiire, työtehtävien huono suunnittelu ja organisointi) - huono ergonomia (näyttöpäätetyö, sopimattomat työvälineet, liian raskas työ) Toimenpiteinä haitallisen kuormituksen poistamiseksi voi tulla kyseeseen esimerkiksi töiden mitoituksen parantaminen, henkilöstömäärän lisääminen, työtehtävien/työvälineiden kehittäminen, lisäkoulutus tai -perehdytys. 23 Uusi työturvallisuuslaki

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot