Lempäälän. ELINKEINOstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia"

Transkriptio

1 Lempäälän ELINKEINOstrategia

2 Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images

3 Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen kaupunkiseudulla moottoritien kupeessa tekee Lempäälästä helposti lähestyttävän, logistisesti hyvän ratkaisun yrityksille ja näiden yhteistyökumppaneille. Yritysten määrä on kasvanut Lempäälässä koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2011 lopulla Lempäälässä toimi noin 1400 yritystä. Myös Lempäälän väestönkasvu on ollut valtakunnallisesti vahvaa koko 2000-luvun. Lempäälä on ollut erityisesti nuorten lapsiperheiden suosiossa asumispaikkaa valittaessa. Lempäälän elinkeinopoliittinen strategia vuosille kantoi nimeä Luovan yrittäjyyden Lempäälä. Strategian tausta-aineistona hyödynnettiin useita paikallisia ja seudullisia strategiadokumentteja, joiden pohjalta hahmotettiin toimintaympäristön muutoksia. Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi globaalitaloudessa ja alueen elinkeino- ja väestörakenteessa odotettavissa olevien muutosten johdosta on tullut tarpeelliseksi päivittää Lempäälän elinkeinostrategia vastaamaan ja varautumaan em. muutoksiin. Lisäksi aivan viime aikoina on virinnyt keskustelu Tampereen kaupunkiseudun kuntarakenteesta. Tästäkin syystä havaittiin tarpeelliseksi määrittää ja päivittää Lempäälän oma tahtotila myös elinkeinostrategisesta näkökulmasta. Lempäälän elinkeinostrategian päivitys suuntaa erityisesti vuosiin Päivitys pohjautuu Luovan yrittäjyyden Lempäälä -elinkeinostrategiassa määritettyihin painopisteisiin ja päivityksessä onkin keskitytty erityisesti painopistealueiden kirkastamiseen ja konkretisointiin sekä pukemaan ne toteutettaviksi toimenpiteiksi. Näin uusi elinkeinostrategia on looginen jatkumo pitkäjänteiselle ja jatkuvalle Lempäälän elinkeinopoliittiselle kehittämiselle. Lempäälän elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä (ELPO) käynnisti Lempäälän elinkeinostrategian valmistelun syksyllä 2011 ja ohjasi prosessia neljässä työseminaarissa. Työskentelyä täydennettiin haastatteluilla sekä laajalla verkkokyselyllä Lempäälän yrityksille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Edellä mainitun kyselyn tulosten, haastattelujen ja ELPO-työryhmän työskentelyn tuloksena Lempäälän elinkeinostrategian keskeisiksi tavoitteiksi ja painopistealueiksi määritettiin: Lempäälä Yrittäjyyden mallikunta Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Uudet avaukset kasvaviin ja voimistuviin trendeihin sekä Lempäälän luontaisiin vahvuuksiin pohjautuen. Tavoitteet ja painopistealueet on avattu konkreettisiksi toimenpiteiksi, joiden toteuttamisessa ja tukemisessa Lempäälän kunnalla ja Lempäälän Kehitys Oy:llä on keskeinen rooli. Olli Viitasaari Kunnanjohtaja Lempäälän kunta Kari Löytty Toimitusjohtaja Lempäälän Kehitys Oy Strategia on toteutettu yhteistyössä Swot Consulting Oy:n kanssa. 3

4 Sisältö Johdanto 3 Elinkeinostrategian toimintaperiaatteita 5 Elinkeinostrategian tavoitteet 6 Yrittäjyyden mallikunta 7 Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 8 Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen 9 Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen 10 Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen 11 Uudet avaukset 12 Elinkeinostrategian toimenpiteet 13 Toimenpidesuunnitelmat Yrittäjyyden mallikunta 14 Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 15 Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen 16 Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen 17 Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen 18 Uudet avaukset 19 Tilastoja Lempäälästä Väestö 22 Työpaikat ja työllisyys 23 Uudet yritykset 25 4

5 Elinkeinostrategian toimintaperiaatteita Toimintaperiaate 1. Avoimuus ja 1 läpinäkyvyys 2 2. Rehellisyys Kuvaus Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä periaatteita kunnan päätöksenteossa, päätöksenteon tulee olla nopeaa ja yhdenvertaista. Yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään kehittämään ja ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Kunnan asioiden ja päätöksenteon tehokas viestintä ja tiedottaminen kuntalaisille ja yrityksille on tärkeä osa tehtyjen päätösten perustelua ja päätöksien jalkauttamista. Tiedottamisessa tulee huomioida päätöksenteon luottamuksellisuus ja liikesalaisuudet, joten tiedottamisen oikea-aikaisuuden merkitys korostuu. Yhteistyötä ja keskustelua kunnan ja yrittäjien välillä pyritään kehittämään ja ylläpitämään olemalla aktiivisesti kontaktissa yritysten edustajien kanssa. Kunnan päätöksenteossa ja toimenpiteissä noudatetaan markkinaehtoisuuden periaatetta; markkina- ja kilpailutilanteeseen ei pyritä vaikuttamaan yritys- tai toimialakohtaisilla tuilla tai subventioilla. Kunnan elinkeinostrategisille painopistealueille hyväksytään kuitenkin tehostetut toimenpiteet vaikuttavuuden maksimoimiseksi näillä strategisesti tärkeiksi koetuilla alueilla. Vain kohdennetuilla toimilla voidaan saada rajallisten resurssien aikaansaama vaikutus merkittäväksi. Kunnan elinkeinopoliittiset päätökset ovat kunnan kokonaisedun mukaisia. 3. Rohkeus ja 3 uudistuminen 4 5 Aktiivinen oma rooli seudullisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä Aktiivinen seuranta ja ohjaus sekä hallittu riskinotto Lempäälän kunnalla tulee olla rohkeutta päätöksenteossa, uusissa asioissa ja linjauksissa tehdä valintoja. Päätökset on oltava hyvin perusteltavissa ja ne on myös uskallettava jälkikäteen kyseenalaistaa, jos esimerkiksi olosuhteet muuttuvat päätöksen kannalta epäedullisiksi. Päätöksenteossa on pystyttävä myös pitkäjänteiseen, yli hallintokausien jatkuvaan pitkän linjan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen. Vastaavasti on tavoiteltava myös nopeita ja konkreettisia muutoksia, jotta elinkeinopoliittisesta uudistumisesta ja kehittämisestä saadaan positiivinen itseään edistävä kierre. Lempäälän kunnalla on oma aktiivinen roolinsa seudullisessa yhteistyössä. Lempäälä toimii yhteistyössä sekä alueen kuntien että muiden seudullisten toimijoiden kanssa (esim. Tredea). Lisäksi toimitaan valikoidusti kansainvälisesti suoraan itse ja alueellisen yhteistyön kautta. Lempäälä tuo seudulliseen kehittämiseen omat vahvuutensa ja hyödyntää vastavuoroisesti seudun muiden kuntien ja toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet osana tätä seutukuntaa. Lempäälän kunta seuraa aktiivisesti omaa toimintaansa ja tekemiensä päätösten ja linjausten vaikutuksia. Seurannasta saatua palautetta käytetään toimien ja päätösten ohjaamisessa sekä korjaavien toimenpiteiden täytäntöön panossa. Lempäälän kunta ei lähde mukaan sellaisiin toimiin, joissa riskitaso on huomattavan korkea ja riski toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä rahallisia tai muita tappioita. Merkittävät panostukset pyritään hankkeistamaan ja niihin pyritään mahdollisuuksien mukaan hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta. 5

6 Elinkeinostrategian tavoitteet Uudet avaukset Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen 6

7 Yrittäjyyden mallikunta Lempäälän elinkeinostrategian läpileikkaavana päätavoitteena on tukea yrittämistä ja luoda yrityksille toiminnan edellytykset sekä mahdollistaa helppo ja joustava yhteistyö eri tahojen välillä. Tavoitteena on tehdä Lempäälästä yrittäjyyden mallikunta, jossa: Kunta arvostaa yrittäjää ja yrityksiä ja tiedostaa yritysten merkittävän roolin kunnan taloudelle. Kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa ja huomioi myös yrittäjien henkilökohtaiset tarpeet ja pyrkii tukemaan heitä toimillaan. Kunnalla on olemassa sekä uusille että nykyisille yrityksille ja yrittäjille selkeä ja houkutteleva tarjooma, jonka edut ja vahvuudet ovat helposti viestittävissä. Oheispalvelujen merkitys ja kunnan yleinen houkuttelevuus ovat myös tärkeitä tarjooman osatekijöitä. Kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut ja muut yritysasiat sujuvat nopeasti ja sujuvasti. Kaavoitus- ja rakennuslupapalvelut sekä ympäristövalvonta toimivat esimerkillisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja ne tukevat yritysten toimintaa. Vallitsee yritysmyönteinen ilmapiiri ja kunta tukee toimillaan yrittäjyyttä ja erityisesti kasvuyrittäjyyttä. Kunta tukee toimillaan yritysten uudistumiskykyä sekä aloittavia yrityksiä. Uusien yritysten houkuttelemisen lisäksi huomioidaan jo olemassa oleva yrityskanta ja kohdellaan sitä tasapuolisesti. Kunta on säännöllisessä yhteydenpidossa yrityksiin, jotta yritysten tarpeet voidaan ennakoida ja tunnistaa jo hyvissä ajoin. Yrityselämään liittyvään viestintään ja tiedottamiseen panostetaan. Elinkeinopoliittiset päätökset ja niihin liittyvät toimenpiteet viestitään ja tiedotetaan tehokkaasti, kattavasti ja oikea-aikaisesti. Lempäälän Yrittäjät Kunta seuraa aktiivisesti tekemiensä päätösten ja linjausten vaikutuksia sekä hyödyntää seurannasta saatua palautetta korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa (esim. lupakäytännöt). 7

8 Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on yksi elinkeinostrategian keskeisimmistä painopistealueista ja pitkän tähtäimen kehityskohteista. Tavoitteena on muodostaa elinvoimainen, vahva ja itsenäinen kuntakeskus (vastakohtana keskuksen lähiöitymiselle ). Lempäälän erinomainen sijainti ja ainutlaatuisen vesistön läheisyys luovat hyvät puitteet kokonaisvaltaiselle ja luovalle kehittämiselle. Kuntakeskuksen kehittäminen pohjautuu kahteen perustekijään: 1. Väestöpohjan kasvattaminen kuntakeskuksessa: Kunta edesauttaa kuntakeskustan asuinrakentamisen kiihdyttämistä, mikä on kuntakeskustan kaupallisen elävöittämisen perusedellytys. - Tämä sisältää sekä asuin-, liike- että toimistorakentamisen, joilla kaikilla on tärkeä rooli keskuksen elinvoimaisuuden kehittämisessä. - Tavoitteena on muodostaa selkeä kuntakeskus, jossa on keskukselle tyypillisiä kolmen toiminnon kerrostaloja. (Kivijalkakaupat toimistokerrokset asuinkerrokset.) Kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen mahdollistaa myös sen laajenemisen. Kuntakeskuksen vahvuutena ovat sen sijainti ja hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet sekä maanteitse ja rautateitse että lentoteitse. Lempäälän kuntakeskuksen hyviä rautatieyhteyksiä sekä Tampereen että Helsingin suuntaan pyritään hyödyntämään työpaikkaliikenteen osana entistä paremmin. - Tavoitteena on lisätä työpaikkojen määrää rautatien läheisyydessä (esim. toimistohotelli). - Työmatkaliikenteen kannalta tärkeitä junavuoroja pyritään lisäämään ja kehittämään. Kuntakeskuksen kehittyessä ja laajentuessa sen liikenneyhteyksien ja pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää, jotta asiointi keskuksessa saadaan helpoksi ja joustavaksi. Kuntakeskustan kehittämisessä panostetaan kuntalaisten viihtyvyyteen ja elinolojen huomioimiseen tavoiteltavissa palveluissa, esim. veden hyödyntäminen. 2. Kaupallisen toiminnan ja palvelujen lisääntyminen kuntakeskuksessa: Kuntakeskuksen väestöpohjan lisääntyminen mahdollistaa isojen kaupan yksiköiden sijoittumisen kuntakeskukseen. Nämä puolestaan luovat alueelle tarvittavaa vetovoimaa ja volyymia ja tukevat näin myös pienempien yritysten sijoittumista alueelle. Julkisten palvelujen (esim. kirjasto, koulu) sijoittamisessa otetaan myös huomioon niiden elävöittävä vaikutus elinkeinoelämälle. Tavoitteena on muodostaa monipuolinen ja elinvoimainen kuntakeskus. Kuntakeskuksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä huomioidaan kattavasti kehittämisen eri osa-alueet, kuten arkkitehtuuriset ratkaisut, infrastruktuuri, tietoliikenne, yhteydet ja lähipalvelut. Kehittämisprosessi jo itsessään on ainutlaatuinen ja luo edellytyksiä uudenlaisille toimintamalleille ja ratkaisuille. 8

9 Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Lempäälän kunta pyrkii ennakoimaan ja selvittämään yritysten tulevia tarpeita niin, että sillä on tarjota kuntaan sijoittuville ja toimintaansa laajentaville yrityksille niiden toimintaan soveltuvia tontteja joustavasti ja nopeasti. Tavoitteena on pyrkiä yrittäjälähtöisesti tarjoamaan yrityksille niille soveltuvia vaihtoehtoja ilman pitkällistä ja kankeaa byrokratiaa. Yritysalueiden kehittämisessä tärkeitä periaatteita ovat: Marjamäen yritysalue on jatkossakin tärkeä kehittämiskohde osana Lempäälän yritysaluetarjoomaa. Yritysalueiden kehittämisessä tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä (erityisesti Pirkkalan, Valkeakosken ja Tampereen kanssa). Tavoitteena on tulevaisuuden näkemysten jakaminen, esim. Valkeakoski Marjamäen laajentuminen Pirkkala uudet tielinjaukset; Kortejärven ja Linnakallion yhdistävä yritysalue Tampere Vuoreksen yritysalue Uusien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu mahdollistaa kunnan yritysaluetarjonnan kehittämisen, esim. uusien tielinjauksien mukaiset alueet, oikoradan huomioiminen jne. Ennakointi yritysalueiden suunnittelussa on tärkeää, koska kaavoitus- ja maanhankintaprosessit ovat pitkiä. Näin ollen yritysten tuleviin tarpeisiin on pystyttävä varautumaan jo hyvissä ajoin ennakoivalla maanhankinnalla ja kaavoituksella. Yritysalueiden kehittämisessä huomioidaan yritysten kokonaistarpeet liittyen mm. liikennejärjestelyihin, infrastruktuuriin, kunnallistekniikkaan, tietoliikenneyhteyksiin ja palveluihin. Yritysalueita ja tontteja markkinoidaan aktiivisesti ja yritysten ilmaisemiin tonttitarpeisiin reagoidaan viipymättä. N E K Tontinluovutusprosessia kehitetään siten, että ennen tontin myyntiä varmistetaan, että hanke on toteuttamiskelpoinen ja toteutettavissa suunnitellussa määräajassa. 25 VÄHÄ- VAITTI PARTOLA TAKA- MAA LIN NNA- KALLIO K Kehä 1 SARAN N- KULM MA 32 LAHDESJÄ RVI 29 -LAKALAI LAIVA K 5 RAJASI ASILT A VUORES 13 Kehä 2 HER He Kunnan aiemmin luovuttamien yksityisten tonttien rakentamista keskeisillä alueilla joudutetaan yhteistyössä yritysten kanssa, esim. yhteismarkkinoinnin keinoin. KORTEJÄRVI 6 AITTOMÄKI 7 8 KII LTO Yritysalueiden kehityksessä pyritään huomioidaan niiden profilointi sijainnin ja muiden ominaisuuksien mukaan. KULJUN KARTANOA 9 K MARJA RJAMÄKI 12 Yritysalueille pyritään houkuttelemaan myös uusia toimialoja (esim. terveys, hyvinvointi tms.) ja profiloimaan alueita vastaavasti. Alueita voidaan kehittää ja profiloida myös nykyisten veturiyritysten ympärille. 9 MOISIO 10 LEMPÄÄ EMPÄÄLÄ Ä 11 9 KATE PAL K

10 Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Lempäälä etsii ja ottaa oman selkeän roolin seudullisessa yhteistyössä ja pyrkii aktiivisesti hyödyntämään sen tarjoamat synergiaedut. Seudullinen yhteistyö tarjoaa osallistuville tahoille mahdollisuuden olla enemmän kuin osiensa summa, mikä on tärkeää erityisesti yhteisissä suurissa hankkeissa. Seudullisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Seudullisen tason yhteistyö tullaan jatkossakin hoitamaan Lempäälän oman elinkeinotoimen yksikön toimesta. Seudullinen yhteistyö tuo Lempäälälle: Lempäälä tuo seudulliseen yhteistyöhön: Synergiaedut laajemmista kokonaisuuksista ja kansainvälisistä verkostoista (esim. Pietari). Suurempien hankkeiden mahdollisuudet. Pirkanmaan merkittävimmän matkailijavolyymin (Ideapark). Riittävän kokoisen itsenäisen kunnan ja sen yrittäjäpohjaisen toiminnan ja joustavan ajattelutavan. Kansainvälistä ja kansallista tunnettuutta. Konkreettisia hankkeita tarjolle kaikille seudun kunnille. Selkänojaa ja lisävoimaa edunvalvontaan. Ainutlaatuisen ja toimivan elinkeinoelämän kehittämisen mallin, jossa vuorovaikutus yritysten ja yrittäjien kanssa toimii. Elinkeinoelämän kehittämiseen sitoutuneet luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Osaajien kriittistä massaa ja uusia ajatuksia kehitystyöhön. Riittävät ja toimivat resurssit. Seudullinen koulutuspolitiikka varmistaa työvoiman saatavuutta ja osaamista. Seudulliset klusterit ja esim. SHOK-huippuosaamiskeskukset. Mahdollisuuksia liikenneväylien kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Elinkeinopolitiikan valitut osa-alueet Tredean toteuttamana erillisen sopimuksen mukaan (esim. osaava työvoima, kansainväliset investoinnit, matkailu, innovaatiot). Ketterän toiminnan ja nopean päätöksenteon. Luovan ilmapiirin ja toimintaympäristön. Yhteistyöhaluisen ja -kykyisen elinkeinopolitiikan. Kokemuksen kansainvälisistä hankkeista Hyvin hoidetun maapolitiikan, jonka ansiosta Lempäälässä on tontteja tarjottavaksi. Kahdenvälisen yhteistyön Pirkkalan ja Valkeakosken kanssa. Marjamäen ja Kortejärven yritysalueiden volyymin sekä tulevaisuuden potentiaalin. 10 Profiloidut yritysalueet.

11 Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Kunta panostaa matkailun kehittämisessä kokonaisvaltaisen tarjonnan ja elämyksellisyyden kehittämiseen. Matkailun kehittämisen painopiste tulee olemaan perhe- ja elämysmatkailussa. Näillä osa-alueilla Lempäälä voi hyödyntää parhaiten sen luontaisia vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. Erityisesti luonto ja vesistön läheisyys tarjoavat mahdollisuuksia kehittää ainutlaatuisia matkailukokemuksia. Lempäälä sijaitsee lähellä suurta kaupunkia, mutta pystyy tarjoamaan luontoon läheisesti liittyviä elämyksiä idyllisessä ympäristössään sekä näihin liittyviä laadukkaita palveluja. Vesistön läheisyys mahdollistaa esimerkiksi kalastus- ja veneilymatkailun kehittämisen. Lempäälässä sijaitseva Ideapark on kansallisessa mittakaavassa erittäin merkittävä vetovoimatekijä, jossa käy vuodessa n. 8 miljoonaa kävijää. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään entistä paremmin tämä merkittävä matkailupotentiaali niin, että Ideaparkin vetovoimaa säteilytetään koko kuntaan ja muihin kohteisiin. Tavoitteena on, että matkailijat viipyisivät Lempäälässä pidempään ja käyttäisivät sen tarjoamia palveluja monipuolisemmin. Esim. Ideaparkin lähelle rakennettavalla hotellilla olisi positiivinen vaikutus koko kunnan matkailulle. Ideapark vetää paljon myös ulkomaisia, mm. venäläisiä matkailijoita. Tämäkin potentiaali pyritään hyödyntämään tulevaisuudessa paremmin. 11

12 Uudet avaukset Edellä mainittujen viiden elinkeinopoliittisen tavoitteen lisäksi Lempäälä seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä havainnoi ja kartoittaa esille nousevia haasteita ja mahdollisuuksia voidakseen ketterästi reagoida niihin. Näin ollaan valmiita toteuttamaan mahdollisia uusia elinkeinopoliittisia avauksia, jotka koetaan strategiajaksolla tarpeellisiksi. Tulevaisuuden uudet elinkeinopoliittiset avaukset voivat löytyä kasvavien trendien mukaisilta aloilta, eri osa-alueiden rajapinnoilta ja asioiden yhdistelemisestä uusilla tavoilla. Kasvaviin trendeihin ja Lempäälän luontaisiin vahvuuksiin perustuvia uusia avauksia voisivat olla esim. Hyvinvointipalvelujen ja -teknologian yhdistäminen Lempäälän sijaintiin luonnon ja vesistön lähellä. Logistinen sijainti mahdollistaa myös Venäjäulottuvuuden ja siihen liittyvän potentiaalin hyödyntämisen. Lempäälä on fiksun yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen keskus. Esim. ainutlaatuinen yhteistyö rakennetun ympäristön huippuosaamiskeskittymän RYM Oy:n kanssa luo edellytyksiä uusille innovaatioille. Rakennusalan yritykset muodostavat myös merkittävän osan Lempäälän yritysrakenteesta. Ruoka- ja elintarviketeollisuuden keskittymä. Luomu-, lähi- ja perinneruoat ovat kasvavia trendejä niin Suomessa kuin maailmallakin. Lempäälä sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa ja Lempäälästä löytyy mm. maailman ensimmäinen digitaaliohjattu ruoan hiilidioksidipakastamo. Pirkanmaalla on myös vahvat elintarviketeollisuuden perinteet. Merki ävä työpaikkaalue Rata ja moo ori e samassa liikennekäytävässä Lempäälä edesauttaa kehitysprosessia, jossa tulevaisuuden oikorata ja moottoritie kulkevat samassa korridoorissa lentoaseman kautta. Ratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa (15 30 vuotta) eri liikennemuotojen kohtaamisen lentoasemalla ja lentoaseman merkittävän kehittymisen sekä henkilö- että rahtiliikenteen osalta. Kentän ympäristöön on synnytettävissä tulevaisuudessa erittäin merkittävä työpaikka-alue. 12

13 Elinkeinostrategian toimenpiteet 1. Rakentamishankkeiden käynnistäminen ja kuntakeskuksen asiakasmäärän lisääminen 2. Kaupallisten palveluiden houkutteleminen kuntakeskukseen 3. Kuntakeskuksen viihtyvyyden kehittäminen 4. Hyvien liikenneyhteyksien parempi hyödyntäminen 5. Pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen 1. Nykyisten yritysalueiden laajentaminen ja jatkokehittäminen 2. Tulevien yritysalueiden huomioiminen maakuntakaavassa 3. Tulevien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu 4. Ennakoiva maanhankinta ja kaavoitus 5. Tonttien markkinointi ja luovutusprosessin kehittäminen 6. Seudullisen yhteistyön lisääminen yritysalueiden kehittämisessä 1. Yrittämisen arvostuksen lisääminen 2. Kokonaisvaltaisen tarjooman kehittäminen yrityksille 3. Yrityspalveluiden sujuvuuden kehittäminen 4. Yrityskäyntien lisääminen 5. Elinkeinopoliittisen viestinnän tehostaminen 6. Elinkeinopolitiikan vaikutusten arviointi ja korjaavat toimenpiteet Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Uudet avaukset 1. Toimintaympäristön aktiivinen seuranta 2. Uudet avaukset -ideaaihioiden kartoittaminen 1. Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen seudun kuntien kanssa 2. Oman selkeän roolin etsiminen ja aktiivinen ottaminen 3. Oman panoksen tuominen seudulliseen yhteistyöhön 4. Seudullisten yhteistyömuotojen ja tavoitteiden selkeytys 5. Konkreettisten yrityshankkeiden ja -kontaktien saaminen 1. Kokonaisvaltaisen matkailutarjonnan ja elämyksellisyyden kehittäminen 2. Ideaparkin alueen kehittäminen ja monipuolistaminen 3. Ideaparkin matkailupotentiaalin säteilyttäminen koko kuntaan 4. Kunnan palvelutarjonnan kehittäminen matkailualan yrityksille 5. Matkailualan yhteistyön kehittäminen seudun muiden kuntien kanssa 13

14 Toimenpidesuunnitelma Yrittäjyyden mallikunta Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Yrittämisen arvostuksen lisääminen Lempäälässä vallitsee yritysmyönteinen ilmapiiri ja kunta tukee toimillaan yrittäjyyttä ja erityisesti kasvuyrittäjyyttä. Kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa ja huomioi myös yrittäjien henkilökohtaiset ongelmat ja tarpeet ja pyrkii tukemaan heitä toimillaan. Joka toinen vuosi toteutettava SY:n ELPOilmapiiritutkimus Muut tutkimukset 2. Kokonaisvaltaisen tarjooman kehittäminen yrityksille Lempäälällä on olemassa selkeästi sen vahvuudet ja edut esille tuova tarjooma, joka voidaan viestiä sekä uusille että nykyisille yrityksille ja yrittäjille. Uusien työpaikkojen luominen uusyrittäjyyden ja sijoittumisen kautta , Valmis kirjallinen materiaali ja sen ylläpito Työpaikkaomavaraisuus 3. Yrityspalvelujen sujuvuuden kehittäminen Erityisesti kaavoitus- ja rakennuslupapalvelut sekä ympäristövalvonta toimivat esimerkillisesti seudun muihin kuntiin verrattuna ja ne tukevat yritysten toimintaa , Teknisen toimen ohjearvot Seudun nopeimmat käsittelyajat 4. Yrityskäyntien lisääminen Kunta on säännöllisessä yhteydenpidossa yrityksiin, jotta yritysten tarpeet voidaan ennakoida ja tunnistaa jo hyvissä ajoin. Yrityskäyntien / -kontaktien määrä 5. Elinkeinopoliittisen viestinnän tehostaminen Yrityselämään liittyvään viestintään ja tiedottamiseen panostetaan. Elinkeinopoliittiset päätökset ja niihin liittyvät toimenpiteet viestitään ja tiedotetaan tehokkaasti, kattavasti ja oikea-aikaisesti. 2012, Reklamaatioiden määrän vähentyminen 6. Elinkeinopolitiikan vaikutusten arviointi ja korjaavat toimenpiteet Kunta seuraa aktiivisesti tekemiensä päätösten ja linjausten vaikutuksia sekä hyödyntää seurannasta saatua palautetta korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa (esim. lupakäytännöt) , Yritysten toiminnan jatkuminen ja laajentuminen

15 Toimenpidesuunnitelma Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Rakentamishankkeiden käynnistäminen ja kuntakeskuksen asukasmäärän lisääminen Merkittävien kuntakeskusvision mukaisten rakentamishankkeiden käynnistäminen ja edistäminen ainutlaatuisen kuntakeskuksen muodostumiseksi , Asukasmäärän lisäys kuntakeskuksessa 2. Kaupallisten palveluiden houkutteleminen kuntakeskukseen. Muutaman isomman toimijan vetovoimaa hyödyntävät pienemmät kaupan alan ja palvelutoimijat , Yritysten lisäys kuntakeskuksessa 3. Kuntakeskuksen viihtyvyyden kehittäminen Kuntakeskustan kehittämisessä panostetaan kuntalaisten viihtyvyyteen ja elinolojen huomioimiseen tavoiteltavissa palveluissa (esim. veden hyödyntäminen). Elinoloselvitys 4. Hyvien liikenneyhteyksien parempi hyödyntäminen Seutulippu käyttöön myös junissa Työmatkaliikenteen kannalta tärkeiden junavuorojen lisääminen ja kehittäminen Työpaikkojen lisääminen rautatien läheisyydessä (esim. toimistohotelli Seutulippujen määrä Lempäälän aseman kautta kulkevan liikenteen kasvattaminen 5. Pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen Kuntakeskuksen kasvaessa sen pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää, jotta asiointi keskuksessa saadaan helpoksi ja joustavaksi Uusien pysäköintipaikkojen määrä 15

16 Toimenpidesuunnitelma Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Nykyisten yritysalueiden laajentaminen ja jatkokehittäminen Nykyisten yritysalueiden (esim. Marjamäki) kehittämistä jatketaan aktiivisesti ja niiden potentiaalia pyritään hyödyntämään laajentamalla ja kasvattamalla niitä , Uusien yrityksien määrän kasvu nykyisillä yritysalueilla Marjamäki-tase 2. Tulevien yritysalueiden huomioiminen maakuntakaavassa Hahmoteltujen uusien yritysalueiden saaminen maakuntakaavaan on keskeinen välietappi alueiden kehittämisessä strategiakaudella, mm. vielä hyödyntämättömät moottoritien liittymät Uudet tavoitellut yritysalueet ovat maakuntakaavassa 3. Tulevien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu Lempäälä pyrkii aktiivisesti ennakoimaan tulevat yritysaluetarpeet ja -mahdollisuudet (esim. uusien tielinjauksien mukaiset alueet ja oikoradan huomioiminen) , Käynnistyneet kaavaprosessit 4. Ennakoiva maanhankinta ja kaavoitus Lempäälän kunta harjoittaa ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta erityisesti tulevien yritysalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Vuositasolla käytetyt varat Vuositasolla hankittu pinta-ala 5. Tonttien markkinointi ja luovutusprosessin kehittäminen Tontinluovutusprosessia kehitetään mm. siten, että ennen tontin myyntiä varmistetaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus suunnitellussa määräajassa. Hankkeiden toteutuminen suunnitellusti. 6. Seudullisen yhteistyön lisääminen yritysalueiden kehittämisessä Yritysalueiden kehittämisessä tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä (erityisesti Pirkkalan, Valkeakosken ja Tampereen kanssa). Yhteistyökeskustelut avattu 16

17 Toimenpidesuunnitelma Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen seudun kuntien kanssa Lempäälän itsenäinen kunta hyödyntää jatkossakin kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet lisäämällä vuorovaikutusta ja kommunikointia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen 2. Oman selkeän roolin etsiminen ja aktiivinen ottaminen Seudullisten synergiaetujen hyödyntäminen vaatii seudun kuntien selkeämpää profiloitumista ja omien vahvuuksien ja erikoispiirteiden parempaa esilletuomista, missä Lempäälänkin tulee olla aktiivinen Selkeästi viestittävä profiili ja vahvuudet 3. Oman panoksen tuominen seudulliseen yhteistyöhön Lempäälä tuo omat vahvuutensa seudulliseen yhteistyöhön, jotta seudun kansallinen ja kansainvälinen kiinnostavuus ja kilpailukyky voidaan maksimoida. Seudun kokonaiskilpailukyky 4. Seudullisten yhteistyömuotojen ja tavoitteiden selkeytys Roolit ja yhteiset tavoitteet elinkeinopoliittisille toimenpiteille selkeytetään Tredean kanssa Selkeä roolitus ja yhteistyösopimus Tredean kanssa 5. Konkreettisten yrityshankkeiden ja -kontaktien saaminen Seudullisen yhteistyön tuloksena pyritään hankkimaan tarjolle konkreettisia ja merkittäviä hankkeita ja kontakteja Saatujen konkreettisten hankkeiden ja kontaktien määrä 17

18 Toimenpidesuunnitelma Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Kokonaisvaltaisen matkailutarjonnan ja elämyksellisyyden kehittäminen. Erityisesti luonnon ja vesistön läheisyyden tarjoamien kehitysmahdollisuuksien hyödyntäminen , Kasvutavoite 10 % vuodessa 2. Ideaparkin alueen kehittäminen ja monipuolistaminen Ideaparkin alueen suuri kävijämäärä pyritään hyödyntämään paremmin tarjoamalla monipuolisempia palveluja alueella Yöpymismahdollisuudet lisääntyneet 3. Ideaparkin matkailupotentiaalin säteilyttäminen koko kuntaan Tavoitteena on, että matkailijat viipyisivät Lempäälässä pidempään ja käyttäisivät sen tarjoamia palveluja monipuolisemmin. (Esim. Ideaparkin yhteyteen rakennettavalla hotellilla olisi positiivinen vaikutus koko kunnan matkailulle) Seurantatutkimus 4. Kunnan palvelutarjonnan kehittäminen matkailualan yrityksille Kunnan palvelutarjontaa ja yhteistyötä matkailualan yritysten kanssa pyritään kehittämään (esim. kunnan verkkosivujen päivittäminen) Palvelujen määrä 5. Matkailualan yhteistyön kehittäminen seudun muiden kuntien kanssa Lempäälä on aktiivisesti mukana kehittämässä ja edistämässä koko Pirkanmaan matkailua, jolloin alueen matkailuun liittyvät synergiat voidaan parhaiten hyödyntää. Yhteistyöhankkeiden määrä 18

19 Toimenpidesuunnitelma Uudet avaukset Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Toimintaympäristön aktiivinen seuranta Lempäälä seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä havainnoi ja kartoittaa esille nousevia haasteita ja mahdollisuuksia Seurantatavat on määritetty Seuranta on käynnistetty 2. Uudet avaukset -idea-aihioiden kartoittaminen Selvitetään ja kartoitetaan uusien avauksien potentiaali ja mahdollisuudet sekä päätetään jatkotoimenpiteistä Kartoitus ja potentiaalin arviointi tehty Jatkotoimenpiteet on määritetty ja käynnistetty 19

20 20

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI

ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI ELINKEINOELÄMÄ 2016 KEMIÖNSAARI KEMIÖNSAAREN TYÖPAIKAT 2013 Yhteensä 2 368 st. Muu Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Hallinto Rahoitus, viestintä, ammatillinen Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä

Aluevastaava. Rooli. Tehtäviä Aluevastaava Tehtäviä Alueella järjestettävien palvelujen koordinointi. Yhteyshenkilö paikkakunnan tärkeimpien yritysten ja yhteisöjen sekä uuden kunnan organisaation välillä, tarpeiden ja mielipiteiden

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot