Lempäälän. ELINKEINOstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia"

Transkriptio

1 Lempäälän ELINKEINOstrategia

2 Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images

3 Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen kaupunkiseudulla moottoritien kupeessa tekee Lempäälästä helposti lähestyttävän, logistisesti hyvän ratkaisun yrityksille ja näiden yhteistyökumppaneille. Yritysten määrä on kasvanut Lempäälässä koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2011 lopulla Lempäälässä toimi noin 1400 yritystä. Myös Lempäälän väestönkasvu on ollut valtakunnallisesti vahvaa koko 2000-luvun. Lempäälä on ollut erityisesti nuorten lapsiperheiden suosiossa asumispaikkaa valittaessa. Lempäälän elinkeinopoliittinen strategia vuosille kantoi nimeä Luovan yrittäjyyden Lempäälä. Strategian tausta-aineistona hyödynnettiin useita paikallisia ja seudullisia strategiadokumentteja, joiden pohjalta hahmotettiin toimintaympäristön muutoksia. Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi globaalitaloudessa ja alueen elinkeino- ja väestörakenteessa odotettavissa olevien muutosten johdosta on tullut tarpeelliseksi päivittää Lempäälän elinkeinostrategia vastaamaan ja varautumaan em. muutoksiin. Lisäksi aivan viime aikoina on virinnyt keskustelu Tampereen kaupunkiseudun kuntarakenteesta. Tästäkin syystä havaittiin tarpeelliseksi määrittää ja päivittää Lempäälän oma tahtotila myös elinkeinostrategisesta näkökulmasta. Lempäälän elinkeinostrategian päivitys suuntaa erityisesti vuosiin Päivitys pohjautuu Luovan yrittäjyyden Lempäälä -elinkeinostrategiassa määritettyihin painopisteisiin ja päivityksessä onkin keskitytty erityisesti painopistealueiden kirkastamiseen ja konkretisointiin sekä pukemaan ne toteutettaviksi toimenpiteiksi. Näin uusi elinkeinostrategia on looginen jatkumo pitkäjänteiselle ja jatkuvalle Lempäälän elinkeinopoliittiselle kehittämiselle. Lempäälän elinkeinopoliittinen yhteistyöryhmä (ELPO) käynnisti Lempäälän elinkeinostrategian valmistelun syksyllä 2011 ja ohjasi prosessia neljässä työseminaarissa. Työskentelyä täydennettiin haastatteluilla sekä laajalla verkkokyselyllä Lempäälän yrityksille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Edellä mainitun kyselyn tulosten, haastattelujen ja ELPO-työryhmän työskentelyn tuloksena Lempäälän elinkeinostrategian keskeisiksi tavoitteiksi ja painopistealueiksi määritettiin: Lempäälä Yrittäjyyden mallikunta Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Uudet avaukset kasvaviin ja voimistuviin trendeihin sekä Lempäälän luontaisiin vahvuuksiin pohjautuen. Tavoitteet ja painopistealueet on avattu konkreettisiksi toimenpiteiksi, joiden toteuttamisessa ja tukemisessa Lempäälän kunnalla ja Lempäälän Kehitys Oy:llä on keskeinen rooli. Olli Viitasaari Kunnanjohtaja Lempäälän kunta Kari Löytty Toimitusjohtaja Lempäälän Kehitys Oy Strategia on toteutettu yhteistyössä Swot Consulting Oy:n kanssa. 3

4 Sisältö Johdanto 3 Elinkeinostrategian toimintaperiaatteita 5 Elinkeinostrategian tavoitteet 6 Yrittäjyyden mallikunta 7 Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 8 Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen 9 Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen 10 Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen 11 Uudet avaukset 12 Elinkeinostrategian toimenpiteet 13 Toimenpidesuunnitelmat Yrittäjyyden mallikunta 14 Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 15 Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen 16 Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen 17 Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen 18 Uudet avaukset 19 Tilastoja Lempäälästä Väestö 22 Työpaikat ja työllisyys 23 Uudet yritykset 25 4

5 Elinkeinostrategian toimintaperiaatteita Toimintaperiaate 1. Avoimuus ja 1 läpinäkyvyys 2 2. Rehellisyys Kuvaus Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä periaatteita kunnan päätöksenteossa, päätöksenteon tulee olla nopeaa ja yhdenvertaista. Yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään kehittämään ja ohjaamaan toimintaa oikeaan suuntaan. Kunnan asioiden ja päätöksenteon tehokas viestintä ja tiedottaminen kuntalaisille ja yrityksille on tärkeä osa tehtyjen päätösten perustelua ja päätöksien jalkauttamista. Tiedottamisessa tulee huomioida päätöksenteon luottamuksellisuus ja liikesalaisuudet, joten tiedottamisen oikea-aikaisuuden merkitys korostuu. Yhteistyötä ja keskustelua kunnan ja yrittäjien välillä pyritään kehittämään ja ylläpitämään olemalla aktiivisesti kontaktissa yritysten edustajien kanssa. Kunnan päätöksenteossa ja toimenpiteissä noudatetaan markkinaehtoisuuden periaatetta; markkina- ja kilpailutilanteeseen ei pyritä vaikuttamaan yritys- tai toimialakohtaisilla tuilla tai subventioilla. Kunnan elinkeinostrategisille painopistealueille hyväksytään kuitenkin tehostetut toimenpiteet vaikuttavuuden maksimoimiseksi näillä strategisesti tärkeiksi koetuilla alueilla. Vain kohdennetuilla toimilla voidaan saada rajallisten resurssien aikaansaama vaikutus merkittäväksi. Kunnan elinkeinopoliittiset päätökset ovat kunnan kokonaisedun mukaisia. 3. Rohkeus ja 3 uudistuminen 4 5 Aktiivinen oma rooli seudullisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä Aktiivinen seuranta ja ohjaus sekä hallittu riskinotto Lempäälän kunnalla tulee olla rohkeutta päätöksenteossa, uusissa asioissa ja linjauksissa tehdä valintoja. Päätökset on oltava hyvin perusteltavissa ja ne on myös uskallettava jälkikäteen kyseenalaistaa, jos esimerkiksi olosuhteet muuttuvat päätöksen kannalta epäedullisiksi. Päätöksenteossa on pystyttävä myös pitkäjänteiseen, yli hallintokausien jatkuvaan pitkän linjan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen. Vastaavasti on tavoiteltava myös nopeita ja konkreettisia muutoksia, jotta elinkeinopoliittisesta uudistumisesta ja kehittämisestä saadaan positiivinen itseään edistävä kierre. Lempäälän kunnalla on oma aktiivinen roolinsa seudullisessa yhteistyössä. Lempäälä toimii yhteistyössä sekä alueen kuntien että muiden seudullisten toimijoiden kanssa (esim. Tredea). Lisäksi toimitaan valikoidusti kansainvälisesti suoraan itse ja alueellisen yhteistyön kautta. Lempäälä tuo seudulliseen kehittämiseen omat vahvuutensa ja hyödyntää vastavuoroisesti seudun muiden kuntien ja toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet osana tätä seutukuntaa. Lempäälän kunta seuraa aktiivisesti omaa toimintaansa ja tekemiensä päätösten ja linjausten vaikutuksia. Seurannasta saatua palautetta käytetään toimien ja päätösten ohjaamisessa sekä korjaavien toimenpiteiden täytäntöön panossa. Lempäälän kunta ei lähde mukaan sellaisiin toimiin, joissa riskitaso on huomattavan korkea ja riski toteutuessaan aiheuttaisi merkittäviä rahallisia tai muita tappioita. Merkittävät panostukset pyritään hankkeistamaan ja niihin pyritään mahdollisuuksien mukaan hakemaan myös ulkopuolista rahoitusta. 5

6 Elinkeinostrategian tavoitteet Uudet avaukset Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen 6

7 Yrittäjyyden mallikunta Lempäälän elinkeinostrategian läpileikkaavana päätavoitteena on tukea yrittämistä ja luoda yrityksille toiminnan edellytykset sekä mahdollistaa helppo ja joustava yhteistyö eri tahojen välillä. Tavoitteena on tehdä Lempäälästä yrittäjyyden mallikunta, jossa: Kunta arvostaa yrittäjää ja yrityksiä ja tiedostaa yritysten merkittävän roolin kunnan taloudelle. Kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa ja huomioi myös yrittäjien henkilökohtaiset tarpeet ja pyrkii tukemaan heitä toimillaan. Kunnalla on olemassa sekä uusille että nykyisille yrityksille ja yrittäjille selkeä ja houkutteleva tarjooma, jonka edut ja vahvuudet ovat helposti viestittävissä. Oheispalvelujen merkitys ja kunnan yleinen houkuttelevuus ovat myös tärkeitä tarjooman osatekijöitä. Kunnan tarjoamat elinkeinopalvelut ja muut yritysasiat sujuvat nopeasti ja sujuvasti. Kaavoitus- ja rakennuslupapalvelut sekä ympäristövalvonta toimivat esimerkillisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja ne tukevat yritysten toimintaa. Vallitsee yritysmyönteinen ilmapiiri ja kunta tukee toimillaan yrittäjyyttä ja erityisesti kasvuyrittäjyyttä. Kunta tukee toimillaan yritysten uudistumiskykyä sekä aloittavia yrityksiä. Uusien yritysten houkuttelemisen lisäksi huomioidaan jo olemassa oleva yrityskanta ja kohdellaan sitä tasapuolisesti. Kunta on säännöllisessä yhteydenpidossa yrityksiin, jotta yritysten tarpeet voidaan ennakoida ja tunnistaa jo hyvissä ajoin. Yrityselämään liittyvään viestintään ja tiedottamiseen panostetaan. Elinkeinopoliittiset päätökset ja niihin liittyvät toimenpiteet viestitään ja tiedotetaan tehokkaasti, kattavasti ja oikea-aikaisesti. Lempäälän Yrittäjät Kunta seuraa aktiivisesti tekemiensä päätösten ja linjausten vaikutuksia sekä hyödyntää seurannasta saatua palautetta korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa (esim. lupakäytännöt). 7

8 Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on yksi elinkeinostrategian keskeisimmistä painopistealueista ja pitkän tähtäimen kehityskohteista. Tavoitteena on muodostaa elinvoimainen, vahva ja itsenäinen kuntakeskus (vastakohtana keskuksen lähiöitymiselle ). Lempäälän erinomainen sijainti ja ainutlaatuisen vesistön läheisyys luovat hyvät puitteet kokonaisvaltaiselle ja luovalle kehittämiselle. Kuntakeskuksen kehittäminen pohjautuu kahteen perustekijään: 1. Väestöpohjan kasvattaminen kuntakeskuksessa: Kunta edesauttaa kuntakeskustan asuinrakentamisen kiihdyttämistä, mikä on kuntakeskustan kaupallisen elävöittämisen perusedellytys. - Tämä sisältää sekä asuin-, liike- että toimistorakentamisen, joilla kaikilla on tärkeä rooli keskuksen elinvoimaisuuden kehittämisessä. - Tavoitteena on muodostaa selkeä kuntakeskus, jossa on keskukselle tyypillisiä kolmen toiminnon kerrostaloja. (Kivijalkakaupat toimistokerrokset asuinkerrokset.) Kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen mahdollistaa myös sen laajenemisen. Kuntakeskuksen vahvuutena ovat sen sijainti ja hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet sekä maanteitse ja rautateitse että lentoteitse. Lempäälän kuntakeskuksen hyviä rautatieyhteyksiä sekä Tampereen että Helsingin suuntaan pyritään hyödyntämään työpaikkaliikenteen osana entistä paremmin. - Tavoitteena on lisätä työpaikkojen määrää rautatien läheisyydessä (esim. toimistohotelli). - Työmatkaliikenteen kannalta tärkeitä junavuoroja pyritään lisäämään ja kehittämään. Kuntakeskuksen kehittyessä ja laajentuessa sen liikenneyhteyksien ja pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää, jotta asiointi keskuksessa saadaan helpoksi ja joustavaksi. Kuntakeskustan kehittämisessä panostetaan kuntalaisten viihtyvyyteen ja elinolojen huomioimiseen tavoiteltavissa palveluissa, esim. veden hyödyntäminen. 2. Kaupallisen toiminnan ja palvelujen lisääntyminen kuntakeskuksessa: Kuntakeskuksen väestöpohjan lisääntyminen mahdollistaa isojen kaupan yksiköiden sijoittumisen kuntakeskukseen. Nämä puolestaan luovat alueelle tarvittavaa vetovoimaa ja volyymia ja tukevat näin myös pienempien yritysten sijoittumista alueelle. Julkisten palvelujen (esim. kirjasto, koulu) sijoittamisessa otetaan myös huomioon niiden elävöittävä vaikutus elinkeinoelämälle. Tavoitteena on muodostaa monipuolinen ja elinvoimainen kuntakeskus. Kuntakeskuksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä huomioidaan kattavasti kehittämisen eri osa-alueet, kuten arkkitehtuuriset ratkaisut, infrastruktuuri, tietoliikenne, yhteydet ja lähipalvelut. Kehittämisprosessi jo itsessään on ainutlaatuinen ja luo edellytyksiä uudenlaisille toimintamalleille ja ratkaisuille. 8

9 Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Lempäälän kunta pyrkii ennakoimaan ja selvittämään yritysten tulevia tarpeita niin, että sillä on tarjota kuntaan sijoittuville ja toimintaansa laajentaville yrityksille niiden toimintaan soveltuvia tontteja joustavasti ja nopeasti. Tavoitteena on pyrkiä yrittäjälähtöisesti tarjoamaan yrityksille niille soveltuvia vaihtoehtoja ilman pitkällistä ja kankeaa byrokratiaa. Yritysalueiden kehittämisessä tärkeitä periaatteita ovat: Marjamäen yritysalue on jatkossakin tärkeä kehittämiskohde osana Lempäälän yritysaluetarjoomaa. Yritysalueiden kehittämisessä tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä (erityisesti Pirkkalan, Valkeakosken ja Tampereen kanssa). Tavoitteena on tulevaisuuden näkemysten jakaminen, esim. Valkeakoski Marjamäen laajentuminen Pirkkala uudet tielinjaukset; Kortejärven ja Linnakallion yhdistävä yritysalue Tampere Vuoreksen yritysalue Uusien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu mahdollistaa kunnan yritysaluetarjonnan kehittämisen, esim. uusien tielinjauksien mukaiset alueet, oikoradan huomioiminen jne. Ennakointi yritysalueiden suunnittelussa on tärkeää, koska kaavoitus- ja maanhankintaprosessit ovat pitkiä. Näin ollen yritysten tuleviin tarpeisiin on pystyttävä varautumaan jo hyvissä ajoin ennakoivalla maanhankinnalla ja kaavoituksella. Yritysalueiden kehittämisessä huomioidaan yritysten kokonaistarpeet liittyen mm. liikennejärjestelyihin, infrastruktuuriin, kunnallistekniikkaan, tietoliikenneyhteyksiin ja palveluihin. Yritysalueita ja tontteja markkinoidaan aktiivisesti ja yritysten ilmaisemiin tonttitarpeisiin reagoidaan viipymättä. N E K Tontinluovutusprosessia kehitetään siten, että ennen tontin myyntiä varmistetaan, että hanke on toteuttamiskelpoinen ja toteutettavissa suunnitellussa määräajassa. 25 VÄHÄ- VAITTI PARTOLA TAKA- MAA LIN NNA- KALLIO K Kehä 1 SARAN N- KULM MA 32 LAHDESJÄ RVI 29 -LAKALAI LAIVA K 5 RAJASI ASILT A VUORES 13 Kehä 2 HER He Kunnan aiemmin luovuttamien yksityisten tonttien rakentamista keskeisillä alueilla joudutetaan yhteistyössä yritysten kanssa, esim. yhteismarkkinoinnin keinoin. KORTEJÄRVI 6 AITTOMÄKI 7 8 KII LTO Yritysalueiden kehityksessä pyritään huomioidaan niiden profilointi sijainnin ja muiden ominaisuuksien mukaan. KULJUN KARTANOA 9 K MARJA RJAMÄKI 12 Yritysalueille pyritään houkuttelemaan myös uusia toimialoja (esim. terveys, hyvinvointi tms.) ja profiloimaan alueita vastaavasti. Alueita voidaan kehittää ja profiloida myös nykyisten veturiyritysten ympärille. 9 MOISIO 10 LEMPÄÄ EMPÄÄLÄ Ä 11 9 KATE PAL K

10 Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Lempäälä etsii ja ottaa oman selkeän roolin seudullisessa yhteistyössä ja pyrkii aktiivisesti hyödyntämään sen tarjoamat synergiaedut. Seudullinen yhteistyö tarjoaa osallistuville tahoille mahdollisuuden olla enemmän kuin osiensa summa, mikä on tärkeää erityisesti yhteisissä suurissa hankkeissa. Seudullisen yhteistyön merkitys korostuu erityisesti kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Seudullisen tason yhteistyö tullaan jatkossakin hoitamaan Lempäälän oman elinkeinotoimen yksikön toimesta. Seudullinen yhteistyö tuo Lempäälälle: Lempäälä tuo seudulliseen yhteistyöhön: Synergiaedut laajemmista kokonaisuuksista ja kansainvälisistä verkostoista (esim. Pietari). Suurempien hankkeiden mahdollisuudet. Pirkanmaan merkittävimmän matkailijavolyymin (Ideapark). Riittävän kokoisen itsenäisen kunnan ja sen yrittäjäpohjaisen toiminnan ja joustavan ajattelutavan. Kansainvälistä ja kansallista tunnettuutta. Konkreettisia hankkeita tarjolle kaikille seudun kunnille. Selkänojaa ja lisävoimaa edunvalvontaan. Ainutlaatuisen ja toimivan elinkeinoelämän kehittämisen mallin, jossa vuorovaikutus yritysten ja yrittäjien kanssa toimii. Elinkeinoelämän kehittämiseen sitoutuneet luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Osaajien kriittistä massaa ja uusia ajatuksia kehitystyöhön. Riittävät ja toimivat resurssit. Seudullinen koulutuspolitiikka varmistaa työvoiman saatavuutta ja osaamista. Seudulliset klusterit ja esim. SHOK-huippuosaamiskeskukset. Mahdollisuuksia liikenneväylien kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Elinkeinopolitiikan valitut osa-alueet Tredean toteuttamana erillisen sopimuksen mukaan (esim. osaava työvoima, kansainväliset investoinnit, matkailu, innovaatiot). Ketterän toiminnan ja nopean päätöksenteon. Luovan ilmapiirin ja toimintaympäristön. Yhteistyöhaluisen ja -kykyisen elinkeinopolitiikan. Kokemuksen kansainvälisistä hankkeista Hyvin hoidetun maapolitiikan, jonka ansiosta Lempäälässä on tontteja tarjottavaksi. Kahdenvälisen yhteistyön Pirkkalan ja Valkeakosken kanssa. Marjamäen ja Kortejärven yritysalueiden volyymin sekä tulevaisuuden potentiaalin. 10 Profiloidut yritysalueet.

11 Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Kunta panostaa matkailun kehittämisessä kokonaisvaltaisen tarjonnan ja elämyksellisyyden kehittämiseen. Matkailun kehittämisen painopiste tulee olemaan perhe- ja elämysmatkailussa. Näillä osa-alueilla Lempäälä voi hyödyntää parhaiten sen luontaisia vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. Erityisesti luonto ja vesistön läheisyys tarjoavat mahdollisuuksia kehittää ainutlaatuisia matkailukokemuksia. Lempäälä sijaitsee lähellä suurta kaupunkia, mutta pystyy tarjoamaan luontoon läheisesti liittyviä elämyksiä idyllisessä ympäristössään sekä näihin liittyviä laadukkaita palveluja. Vesistön läheisyys mahdollistaa esimerkiksi kalastus- ja veneilymatkailun kehittämisen. Lempäälässä sijaitseva Ideapark on kansallisessa mittakaavassa erittäin merkittävä vetovoimatekijä, jossa käy vuodessa n. 8 miljoonaa kävijää. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään entistä paremmin tämä merkittävä matkailupotentiaali niin, että Ideaparkin vetovoimaa säteilytetään koko kuntaan ja muihin kohteisiin. Tavoitteena on, että matkailijat viipyisivät Lempäälässä pidempään ja käyttäisivät sen tarjoamia palveluja monipuolisemmin. Esim. Ideaparkin lähelle rakennettavalla hotellilla olisi positiivinen vaikutus koko kunnan matkailulle. Ideapark vetää paljon myös ulkomaisia, mm. venäläisiä matkailijoita. Tämäkin potentiaali pyritään hyödyntämään tulevaisuudessa paremmin. 11

12 Uudet avaukset Edellä mainittujen viiden elinkeinopoliittisen tavoitteen lisäksi Lempäälä seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä havainnoi ja kartoittaa esille nousevia haasteita ja mahdollisuuksia voidakseen ketterästi reagoida niihin. Näin ollaan valmiita toteuttamaan mahdollisia uusia elinkeinopoliittisia avauksia, jotka koetaan strategiajaksolla tarpeellisiksi. Tulevaisuuden uudet elinkeinopoliittiset avaukset voivat löytyä kasvavien trendien mukaisilta aloilta, eri osa-alueiden rajapinnoilta ja asioiden yhdistelemisestä uusilla tavoilla. Kasvaviin trendeihin ja Lempäälän luontaisiin vahvuuksiin perustuvia uusia avauksia voisivat olla esim. Hyvinvointipalvelujen ja -teknologian yhdistäminen Lempäälän sijaintiin luonnon ja vesistön lähellä. Logistinen sijainti mahdollistaa myös Venäjäulottuvuuden ja siihen liittyvän potentiaalin hyödyntämisen. Lempäälä on fiksun yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen keskus. Esim. ainutlaatuinen yhteistyö rakennetun ympäristön huippuosaamiskeskittymän RYM Oy:n kanssa luo edellytyksiä uusille innovaatioille. Rakennusalan yritykset muodostavat myös merkittävän osan Lempäälän yritysrakenteesta. Ruoka- ja elintarviketeollisuuden keskittymä. Luomu-, lähi- ja perinneruoat ovat kasvavia trendejä niin Suomessa kuin maailmallakin. Lempäälä sijaitsee logistisesti erinomaisessa paikassa ja Lempäälästä löytyy mm. maailman ensimmäinen digitaaliohjattu ruoan hiilidioksidipakastamo. Pirkanmaalla on myös vahvat elintarviketeollisuuden perinteet. Merki ävä työpaikkaalue Rata ja moo ori e samassa liikennekäytävässä Lempäälä edesauttaa kehitysprosessia, jossa tulevaisuuden oikorata ja moottoritie kulkevat samassa korridoorissa lentoaseman kautta. Ratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa (15 30 vuotta) eri liikennemuotojen kohtaamisen lentoasemalla ja lentoaseman merkittävän kehittymisen sekä henkilö- että rahtiliikenteen osalta. Kentän ympäristöön on synnytettävissä tulevaisuudessa erittäin merkittävä työpaikka-alue. 12

13 Elinkeinostrategian toimenpiteet 1. Rakentamishankkeiden käynnistäminen ja kuntakeskuksen asiakasmäärän lisääminen 2. Kaupallisten palveluiden houkutteleminen kuntakeskukseen 3. Kuntakeskuksen viihtyvyyden kehittäminen 4. Hyvien liikenneyhteyksien parempi hyödyntäminen 5. Pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen 1. Nykyisten yritysalueiden laajentaminen ja jatkokehittäminen 2. Tulevien yritysalueiden huomioiminen maakuntakaavassa 3. Tulevien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu 4. Ennakoiva maanhankinta ja kaavoitus 5. Tonttien markkinointi ja luovutusprosessin kehittäminen 6. Seudullisen yhteistyön lisääminen yritysalueiden kehittämisessä 1. Yrittämisen arvostuksen lisääminen 2. Kokonaisvaltaisen tarjooman kehittäminen yrityksille 3. Yrityspalveluiden sujuvuuden kehittäminen 4. Yrityskäyntien lisääminen 5. Elinkeinopoliittisen viestinnän tehostaminen 6. Elinkeinopolitiikan vaikutusten arviointi ja korjaavat toimenpiteet Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Uudet avaukset 1. Toimintaympäristön aktiivinen seuranta 2. Uudet avaukset -ideaaihioiden kartoittaminen 1. Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen seudun kuntien kanssa 2. Oman selkeän roolin etsiminen ja aktiivinen ottaminen 3. Oman panoksen tuominen seudulliseen yhteistyöhön 4. Seudullisten yhteistyömuotojen ja tavoitteiden selkeytys 5. Konkreettisten yrityshankkeiden ja -kontaktien saaminen 1. Kokonaisvaltaisen matkailutarjonnan ja elämyksellisyyden kehittäminen 2. Ideaparkin alueen kehittäminen ja monipuolistaminen 3. Ideaparkin matkailupotentiaalin säteilyttäminen koko kuntaan 4. Kunnan palvelutarjonnan kehittäminen matkailualan yrityksille 5. Matkailualan yhteistyön kehittäminen seudun muiden kuntien kanssa 13

14 Toimenpidesuunnitelma Yrittäjyyden mallikunta Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Yrittämisen arvostuksen lisääminen Lempäälässä vallitsee yritysmyönteinen ilmapiiri ja kunta tukee toimillaan yrittäjyyttä ja erityisesti kasvuyrittäjyyttä. Kunta toimii aktiivisessa yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa ja huomioi myös yrittäjien henkilökohtaiset ongelmat ja tarpeet ja pyrkii tukemaan heitä toimillaan. Joka toinen vuosi toteutettava SY:n ELPOilmapiiritutkimus Muut tutkimukset 2. Kokonaisvaltaisen tarjooman kehittäminen yrityksille Lempäälällä on olemassa selkeästi sen vahvuudet ja edut esille tuova tarjooma, joka voidaan viestiä sekä uusille että nykyisille yrityksille ja yrittäjille. Uusien työpaikkojen luominen uusyrittäjyyden ja sijoittumisen kautta , Valmis kirjallinen materiaali ja sen ylläpito Työpaikkaomavaraisuus 3. Yrityspalvelujen sujuvuuden kehittäminen Erityisesti kaavoitus- ja rakennuslupapalvelut sekä ympäristövalvonta toimivat esimerkillisesti seudun muihin kuntiin verrattuna ja ne tukevat yritysten toimintaa , Teknisen toimen ohjearvot Seudun nopeimmat käsittelyajat 4. Yrityskäyntien lisääminen Kunta on säännöllisessä yhteydenpidossa yrityksiin, jotta yritysten tarpeet voidaan ennakoida ja tunnistaa jo hyvissä ajoin. Yrityskäyntien / -kontaktien määrä 5. Elinkeinopoliittisen viestinnän tehostaminen Yrityselämään liittyvään viestintään ja tiedottamiseen panostetaan. Elinkeinopoliittiset päätökset ja niihin liittyvät toimenpiteet viestitään ja tiedotetaan tehokkaasti, kattavasti ja oikea-aikaisesti. 2012, Reklamaatioiden määrän vähentyminen 6. Elinkeinopolitiikan vaikutusten arviointi ja korjaavat toimenpiteet Kunta seuraa aktiivisesti tekemiensä päätösten ja linjausten vaikutuksia sekä hyödyntää seurannasta saatua palautetta korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa (esim. lupakäytännöt) , Yritysten toiminnan jatkuminen ja laajentuminen

15 Toimenpidesuunnitelma Ainutlaatuisen kuntakeskuksen kokonaisvaltainen kehittäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Rakentamishankkeiden käynnistäminen ja kuntakeskuksen asukasmäärän lisääminen Merkittävien kuntakeskusvision mukaisten rakentamishankkeiden käynnistäminen ja edistäminen ainutlaatuisen kuntakeskuksen muodostumiseksi , Asukasmäärän lisäys kuntakeskuksessa 2. Kaupallisten palveluiden houkutteleminen kuntakeskukseen. Muutaman isomman toimijan vetovoimaa hyödyntävät pienemmät kaupan alan ja palvelutoimijat , Yritysten lisäys kuntakeskuksessa 3. Kuntakeskuksen viihtyvyyden kehittäminen Kuntakeskustan kehittämisessä panostetaan kuntalaisten viihtyvyyteen ja elinolojen huomioimiseen tavoiteltavissa palveluissa (esim. veden hyödyntäminen). Elinoloselvitys 4. Hyvien liikenneyhteyksien parempi hyödyntäminen Seutulippu käyttöön myös junissa Työmatkaliikenteen kannalta tärkeiden junavuorojen lisääminen ja kehittäminen Työpaikkojen lisääminen rautatien läheisyydessä (esim. toimistohotelli Seutulippujen määrä Lempäälän aseman kautta kulkevan liikenteen kasvattaminen 5. Pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen Kuntakeskuksen kasvaessa sen pysäköintimahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää, jotta asiointi keskuksessa saadaan helpoksi ja joustavaksi Uusien pysäköintipaikkojen määrä 15

16 Toimenpidesuunnitelma Ennakoiva yritysalueiden kehittäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Nykyisten yritysalueiden laajentaminen ja jatkokehittäminen Nykyisten yritysalueiden (esim. Marjamäki) kehittämistä jatketaan aktiivisesti ja niiden potentiaalia pyritään hyödyntämään laajentamalla ja kasvattamalla niitä , Uusien yrityksien määrän kasvu nykyisillä yritysalueilla Marjamäki-tase 2. Tulevien yritysalueiden huomioiminen maakuntakaavassa Hahmoteltujen uusien yritysalueiden saaminen maakuntakaavaan on keskeinen välietappi alueiden kehittämisessä strategiakaudella, mm. vielä hyödyntämättömät moottoritien liittymät Uudet tavoitellut yritysalueet ovat maakuntakaavassa 3. Tulevien yritysalueiden aktiivinen ja ennakoiva suunnittelu Lempäälä pyrkii aktiivisesti ennakoimaan tulevat yritysaluetarpeet ja -mahdollisuudet (esim. uusien tielinjauksien mukaiset alueet ja oikoradan huomioiminen) , Käynnistyneet kaavaprosessit 4. Ennakoiva maanhankinta ja kaavoitus Lempäälän kunta harjoittaa ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta erityisesti tulevien yritysalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Vuositasolla käytetyt varat Vuositasolla hankittu pinta-ala 5. Tonttien markkinointi ja luovutusprosessin kehittäminen Tontinluovutusprosessia kehitetään mm. siten, että ennen tontin myyntiä varmistetaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus suunnitellussa määräajassa. Hankkeiden toteutuminen suunnitellusti. 6. Seudullisen yhteistyön lisääminen yritysalueiden kehittämisessä Yritysalueiden kehittämisessä tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä (erityisesti Pirkkalan, Valkeakosken ja Tampereen kanssa). Yhteistyökeskustelut avattu 16

17 Toimenpidesuunnitelma Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Seudullisen yhteistyön synergiaetujen hyödyntäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen seudun kuntien kanssa Lempäälän itsenäinen kunta hyödyntää jatkossakin kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet lisäämällä vuorovaikutusta ja kommunikointia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen 2. Oman selkeän roolin etsiminen ja aktiivinen ottaminen Seudullisten synergiaetujen hyödyntäminen vaatii seudun kuntien selkeämpää profiloitumista ja omien vahvuuksien ja erikoispiirteiden parempaa esilletuomista, missä Lempäälänkin tulee olla aktiivinen Selkeästi viestittävä profiili ja vahvuudet 3. Oman panoksen tuominen seudulliseen yhteistyöhön Lempäälä tuo omat vahvuutensa seudulliseen yhteistyöhön, jotta seudun kansallinen ja kansainvälinen kiinnostavuus ja kilpailukyky voidaan maksimoida. Seudun kokonaiskilpailukyky 4. Seudullisten yhteistyömuotojen ja tavoitteiden selkeytys Roolit ja yhteiset tavoitteet elinkeinopoliittisille toimenpiteille selkeytetään Tredean kanssa Selkeä roolitus ja yhteistyösopimus Tredean kanssa 5. Konkreettisten yrityshankkeiden ja -kontaktien saaminen Seudullisen yhteistyön tuloksena pyritään hankkimaan tarjolle konkreettisia ja merkittäviä hankkeita ja kontakteja Saatujen konkreettisten hankkeiden ja kontaktien määrä 17

18 Toimenpidesuunnitelma Merkittävän matkailupotentiaalin hyödyntäminen Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Kokonaisvaltaisen matkailutarjonnan ja elämyksellisyyden kehittäminen. Erityisesti luonnon ja vesistön läheisyyden tarjoamien kehitysmahdollisuuksien hyödyntäminen , Kasvutavoite 10 % vuodessa 2. Ideaparkin alueen kehittäminen ja monipuolistaminen Ideaparkin alueen suuri kävijämäärä pyritään hyödyntämään paremmin tarjoamalla monipuolisempia palveluja alueella Yöpymismahdollisuudet lisääntyneet 3. Ideaparkin matkailupotentiaalin säteilyttäminen koko kuntaan Tavoitteena on, että matkailijat viipyisivät Lempäälässä pidempään ja käyttäisivät sen tarjoamia palveluja monipuolisemmin. (Esim. Ideaparkin yhteyteen rakennettavalla hotellilla olisi positiivinen vaikutus koko kunnan matkailulle) Seurantatutkimus 4. Kunnan palvelutarjonnan kehittäminen matkailualan yrityksille Kunnan palvelutarjontaa ja yhteistyötä matkailualan yritysten kanssa pyritään kehittämään (esim. kunnan verkkosivujen päivittäminen) Palvelujen määrä 5. Matkailualan yhteistyön kehittäminen seudun muiden kuntien kanssa Lempäälä on aktiivisesti mukana kehittämässä ja edistämässä koko Pirkanmaan matkailua, jolloin alueen matkailuun liittyvät synergiat voidaan parhaiten hyödyntää. Yhteistyöhankkeiden määrä 18

19 Toimenpidesuunnitelma Uudet avaukset Toimenpide Toteuttava taho Tukeva taho Aikataulu Mittari 1. Toimintaympäristön aktiivinen seuranta Lempäälä seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä havainnoi ja kartoittaa esille nousevia haasteita ja mahdollisuuksia Seurantatavat on määritetty Seuranta on käynnistetty 2. Uudet avaukset -idea-aihioiden kartoittaminen Selvitetään ja kartoitetaan uusien avauksien potentiaali ja mahdollisuudet sekä päätetään jatkotoimenpiteistä Kartoitus ja potentiaalin arviointi tehty Jatkotoimenpiteet on määritetty ja käynnistetty 19

20 20

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

Hangon elinkeino-ohjelma 2025

Hangon elinkeino-ohjelma 2025 Hangon elinkeino-ohjelma 2025 1. Elinkeino-ohjelman lähtökohdat 2. Hangon tarina 3. Tulevaisuuden visio ja tavoitteet 4. Elinkeinojen kehittämisen periaatteet ja painopisteet 5. Elinkeinojen kehittämisen

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot