ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020"

Transkriptio

1 TOIMENPIDEOHJELMA (16) Tyt / projektit / T.Hokkanen ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO CENTRUM UTVECKLINGSPROJEKT PB Esbo stad

2 2(16) ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TAUSTA 3. KAUPUNKIUUDISTUKSEN PERUSTELUT 4. OHJELMAN OSAHANKKEET 1) Suviniitty 2) Suvela 3) Espoontori - Entresse -kauppakeskushanke 4) Lommilan kauppakeskushanke 5) Aseman matka- ja palvelukeskus 6) Virastokeskuksen kaupunkirakenteen ja palveluiden uudistaminen 7) Omnian kampushanke 8) Suvela - asema - Lommila -akseli 9) Kirkkojärven ja Espoonjoen ympäristö 10) Keskuksen kaupunkirakenteen eheyttäminen 5. KUSTANNUKSET JA TULOT 6. JATKOTOIMET Liite: 1) Kartta toimenpideohjelman osahankkeista 2) Aikataulu

3 3(16) 1. JOHDANTO Tämä toimenpideohjelmaluonnos on esitys siitä, miten Espoon keskuksen keskeisen kehittämisalueen uudistaminen ohjelmoidaan seuraaviksi noin kymmeneksi vuodeksi. Esitykseen on koottu päätöksenteon pohjaksi alueen keskeiset 10 hanketta, jotka yhdessä muodostavat aluekehittämisen rungon. Samalla perustellaan, miksi Espoon keskuksen uudistaminen vaatii kaupungin ohjaavaa roolia ja riittävää käynnistymisvaiheen resursointia. Uudistustyö vaatii useissa kohdissa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Omnian, seurakunnan ja alueen kaupallisten toimijoiden (Kesko, HOK-Elanto, Citycon, Capman) kanssa. Lisäksi uudistamisen suuntaviivoista tulee päättää kaupungin luottamuselimissä (EKYJ, kaupunkisuunnittelulautakunta), jotta hankkeiden oikea-aikaiselle etenemiselle mm. kaavoituksessa luodaan edellytykset. Ohjelma on vähitellen tarkentuvan suunnitelman runko, joka on tarkoitus esitellä Elinkeino- ja kilpailukykyjaoksessa Hankkeista osa kytkeytyy ns. RYM / RIE -työpakettiin, jonka virallinen nimi on Alueellinen innovaatioekosysteemi (Regional Innovation Ecosystem RIE). Espoo toimii työpaketin pääomistajana eli veturina. Kokonaisuudella kaupunki toteuttaa valtuuston päättämän strategian kohtaa 5 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki. 2. TAUSTA Vuonna 2003 kaupunginhallituksessa hyväksyttiin Espoon keskuksen kehittämisohjelma, joka sisälsi 14 kehittämistavoitetta. Tavoitteista suuri osa on toteutunut tai toteutumassa lähiaikoina. Nyt esitettävä toimenpideohjelma tarkentaa ja päivittää vuoden 2003 kehittämisohjelmaa tämän päivän tilanteeseen. Espoon keskuksen ja Vanha Espoon suuralueen väestö kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Lähivuosina rakenteille lähtevä kaupunkiradan jatke on alueen vetovoimaisuuden kannalta merkittävä hanke ja tuonee mukanaan kasvavaa kiinnostusta alueeseen. Espoon keskuksessa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa yhä suurempi vaje kaupallisista palveluista. Siksi onkin tärkeää, että Espoontorin ja Entressen yhdistämisen sekä Lommilan kaupallisen keskuksen asemakaavat saadaan hyväksytyiksi ja niiden toteuttamisesta voidaan päättää. Kevään 2010 kaupungintalopäätöksen jälkeen voidaan aloittaa virastokeskusalueen kokonaisvaltainen uudistaminen. Asemanseudun, virastokeskuksen sekä Suvela-Lommila -akselin kaupunkirakenteelliseen sekä ennen kaikkea sisällölliseen kehittämiseen on saatava alueen toimijat mukaan. Omnian koulutuskuntayhtymän ja kaupallisten toimijoiden rooli alueen moottoreina on tärkeä. Yhteistyön nivominen yhteen kokonaisuudeksi edellyttää kaupungin voimakasta osallistumista ja ohjausta. Uusia toimintatapoja haetaan yhteistyössä kaupungin, Aaltoyliopiston ja alueen toimijoiden kesken RYM / RIE -yhteistyöhankkeessa seuraavien neljän vuoden ajan. Tässä toimenpideohjelmassa kuvataan runkohankkeet, joihin aluekokonaisuuden uudistustyö keskittyy seuraavien 10 vuoden aikana.

4 4(16) 3. KAUPUNKIUUDISTUKSEN PERUSTELUT Espoon keskuksen kaupunkirakenne perustuu 60- ja 70-luvun ajatteluun ja lisäksi alkuperäinen keskuksen idea on jäänyt toteutumattomana keskeneräiseksi. Toimintojen erottaminen kansilla, radan jakava vaikutus, sisällöllisesti yksipuolinen virastoalue ja keskuksen hajanainen rakenne ovat heikkouksia, joita pyritään uudistuksella parantamaan. Nykyaikainen ekologinen kaupunkirakenne perustuu joukkoliikenteen laadukkaisiin solmupisteisiin sekä palvelujen ja asumisen tehostamiseen näiden solmujen ympärillä. Solmupisteisiin keskitetään riittävät arjen palvelut ja liikkuminen solmujen välillä mahdollistetaan hyvillä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksillä. Pysäköinti hoidetaan keskitetysti ja tehokkaasti joko maanalaisilla tai maanpäällisillä laitoksilla, mikä mahdollistaa autoille varatun tilan käyttämisen rakentamiseen tai ympäristön laatua parantavien tilojen luomiseen. Viheralueet ja keskeiset kaupunkitilat toteutetaan korkeatasoisesti myös eri vuodenajat huomioon ottaen ja osana alueen viherverkostoa. Kaupungin roolina on toimia osahankkeiden mahdollistajana, yhteistyökumppaneiden etsijänä ja hankkeiden käynnistymisen kannalta kriittisen alkuinvestoinnin toteuttajana. Ilman voimakasta alkuvaiheen kehitys- ja investointipanostusta ei vähemmän vetovoimaisten tai imagoltaan huonojen alueiden uudistuminen käynnisty. Uudistustyön kannalta keskeistä on palvelusisällön luominen yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Espoon keskuksen rooli tulevaisuudessa voi tukeutua Omnian kampusalueeseen, palvelujen synnyttämiseen oppilaitoksen koulutuksellisista lähtökohdista yhdessä kaupungin ja alueen kaupallisten toimijoiden kanssa. Suvelan alueen integroiminen osaksi Suviniittyä ja aseman seutua sekä Suvelan sisäisen palvelurakenteen vahvistaminen on tärkeää alueen eriarvoistumisen lieventämiseksi. Täydennysrakentamisen mahdollistaminen ja palvelukeskuksen, "Suvelan sydämen", uudistaminen ovat alueidentiteetin kannalta oleellisen tärkeitä askeleita. Täydennysrakentamisen taloudellisen yhtälön onnistuminen edellyttää kaupungin taholta erityistoimia, jotka liittyvät mm. pysäköinnin järjestämiseen. Kaupunkiuudistuksen kannalta keskeisten tekijöiden kartoittaminen, tutkiminen ja perusteleminen taloudellisin laskelmin aluetalouden näkökulmasta ovat tärkeitä. Kaupungin investoinnit kunnallistekniikkaan, katuihin, pysäköintilaitoksiin, terminaaleihin, palvelurakennuksiin jne. ovat alkuvaiheessa huomattavia verrattuna hyötyihin ja tuloihin, jotka kertyvät vasta pidemmän ajan kuluessa. Siksi taloudellisen mekanismin tunteminen aluetalouden kannalta ja koko alueen "elinkaaren" ajalta on oleellista tehtävien ratkaisujen ja päätösten perustelemiseksi. Aikajänne alueen uudistamiseksi on pitkä; osahankkeet etenevät eri aikatauluissa ja ovat eri vaiheissa. Kaupallisen hankkeen toteutumista edeltää esisuunnittelu- ja kaavoitusvaihe, toteutussuunnittelu ja rakentaminen. Alkuhetkestä käyttöönottoon kuluu yleensä vähintään viisi vuotta. Siksi vireillä tulee olla useita toteutusohjelmaan kuuluvia hankkeita ja niitä tulee edistää ajallisesti rinnakkain.

5 5(16) 4. OHJELMAN OSAHANKKEET Ohessa kuvataan Espoon keskuksen uudistamisen kannalta 10 keskeisen hankkeen sisältö ja laajuus, vaihe, osapuolet, kustannukset ja tulot sekä arvioitu aikataulu. Hankkeiden sijainti esitetään liitteen kartassa. 1) Suviniitty Sisältö: Suviniityn alueen toteuttaminen. Alueesta rakennetaan lähivuosina tiivis ja kaupunkimainen uusi kaupunginosa, jonne on mahdollista muuttaa lähes 2000 uutta asukasta. Alueen kaupunkimaisuus perustuu pysäköinnin sijoittamiseen Suviniityn kalliopysäköintilaitokseen, joka toimii samalla laajemman alueen väestönsuojana. Alueelle rakennetaan myös koulu ja päiväkoti. Laajuus: Suviniityn kolmen asemakaava-alueen mitoitus on noin k-m2. Vaihe: Asemakaavat ovat lainvoimaiset paitsi Suviniitty III:n asemakaava odottaa maankäyttösopimusta. Päiväkodista ja koulusta ei ole vielä suunnitelmia. Ensimmäiset asuintontit on luovutettu vuonna Osapuolet: Kaupunki myy ja vuokraa tontteja yksityisille rakennuttajille. Tilakeskus liikelaitos rakentaa koulun ja päiväkodin. Kalliopysäköintilaitoksen rakennuttaa kaupungin omistama Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti. Kustannukset ja tulot: Kadut, kunnallistekniikka ja puistot 12 M Kalliopysäköintilaitos ja väestönsuoja 22 M Koulu ja päiväkoti 16 M Tontinmyynti ja sopimuskorvaustuloarvio M Yksityisen rakentamisen arvo noin 255 M Aikataulu: Asuinrakentaminen on alkanut alueen itäosasta alkuvuodesta Katujen rakentaminen on alkanut vuonna Koko alueen rakentaminen jatkuu noin vuosiin asti. 2) Suvela 2a) Suvelan aluetalousmalli (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tavoitteena on luoda aluetalousmalli, joka on sovellettavissa muillakin kaupunkialueilla. Mallin mahdollisina yhteistyötahoina ovat kaupunki, alueen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja yksityiset palveluntuottajat. Alueen sisällä tutkitaan ja pyritään ottamaan käyttöön uudenlaisia keinoja, normeja ja erityisresursointia kaupungin taholta, jotta mm. täydennys- ja korjausrakentaminen ja palvelukorttelin rakentaminen mahdollistuvat.

6 6(16) Laajuus: Alue käsittää Suvelan tilastoalueen länsiosan, Sokinsuontien ostoskeskuksen ja Kirstinharjun välisen noin 0,5 km2 laajuisen alueen, jonka rakennuskanta on pääasiassa 70-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Vaihe: Alueella on voimassa oleva asemakaava. Alueella mahdollisesti toteutettavat täydennysrakennushankkeet edellyttävät kaavamuutoksia. Osapuolet: Kaupunki, Aalto-yliopisto, yksityiset asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, kaupalliset toimijat sekä myöhemmin yksityinen toteuttajaosapuoli. Kustannukset ja tulot: Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka ovat valmiina; pienet muutokset ovat mahdollisia. Keskitetyn pysäköinnin järjestäminen edellyttää investointeja, joiden rahoitusmalleja on tarkoitus tutkia. Täydennysrakentamispotentiaalia alueella on asumiseen noin k-m2 ja palvelu- ja liikerakentamiseen noin k-m2. Tämä merkitsee mahdollisuutta saada alueelle noin 1000 uutta asukasta, joka on noin 10 % tilastoalueen väestöstä. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat myynti- ja sopimustulot (maksimi M ) kohdennetaan kokonaisuudessaan alueen täydennysrakentamiseen, pysäköintijärjestelyjen ja palvelujen toteuttamiseen. Aikataulu: Selvitysvaihe on käynnistynyt ja kestää noin 2-3 vuotta. Täydennys- ja korjausrakentaminen voinee alkaa noin 2 vuoden kuluttua ja se jatkuu ainakin 10 vuotta. 2b) Suvelan eteläisen kärkikorttelin (Espoonkruunu) uudistaminen ja liittäminen Suviniittyyn Sisältö: Kaupunki yhdessä Espoonkruunun kanssa käynnistää vuokratalokorttelia koskevan uudistushankkeen. Korttelia ja sen "jatketta" Sunantien suuntaan tarkastellaan kokonaisuutena ja rajoitteista vapaana. Espoonkruunu on ilmaissut halunsa kehittää peruskunnostamisvaiheeseen tulevaa korttelia jopa osittain purkaen ja maanvaihdoin. Tällöin Suvelan "pään" liittäminen Suviniittyyn ja Espoon keskukseen voidaan tutkia vapaista lähtökohdista. Laajuus: Korttelin nykyinen rakennusoikeus on noin k-m2. Kortteliin tutkitaan k-m2 rakentamista siten, että osa on omistusasumista. Korttelin jatkeena Sunantien varteen tutkitaan asumista noin k-m2. Vaihe: Alueella on voimassa oleva asemakaava. Hanke edellyttää asemakaavan muutosta. Selvitysvaihe on käynnistymässä. Osapuolet: Kaupunki ja Espoonkruunu. Kustannukset ja tulot: Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka ovat valmiina. Pysäköinnin järjestämistä tutkitaan korttelin sisällä. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat tulot voivat olla noin 6 8 M. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää noin vuoden. Asemakaavan laadinta vie vähintään vuoden, joten rakentaminen on mahdollista aikaisintaan vuonna

7 7(16) 3) Espoontori - Entresse -kauppakeskushanke Sisältö: Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten yhdistämiseksi ovat Citycon ja CapMan saaneet suunnitteluvarauksen. Tarkoituksena on tehdä nykyisistä kahdesta erillisestä yksiköstä yhtenä kokonaisuutena toimiva kauppakeskus ja laajentaa sitä noin kaksinkertaiseksi. Liiketilan lisäksi hankkeessa tutkitaan asumista ja toimistorakentamista. Kaupungin tavoitteena on saada aikaiseksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kokonaisuus, jossa kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan asemalta Suviniityn suuntaan. Laajuus: Nykyisten kauppakeskusten yhteinen kaupallinen pinta-ala on noin k-m2. Laajennuksen jälkeen ala on noin k-m2, mikä mahdollistaa 1-2 päivittäistavarakaupan suuryksikköä sekä kattavan määrän erikoistavarakauppaa ja palveluita. Asuinrakentamista ja toimistotilaa on alustavasti arvioitu hankkeeseen noin k-m2. Vaihe: Alueella on voimassa oleva asemakaava. Selvitysvaiheen jälkeen hanke edellyttää asemakaavan muutosta. Osapuolet: Citycon (Espoontori), CapMan (Entresse) ja kaupunki. Kustannukset ja tulot: Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka ovat valmiina, paitsi hankkeen itäpuolinen Sunantie siirretään vuoden aikana. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat tulot voivat olla noin M. Aikataulu: Selvitysvaihe ja asemakaavan laadinta vievät noin 2 vuotta, joten laajennushanke voisi olla valmis vuonna ) Lommilan kauppakeskushanke Sisältö: Kaupan keskusliikkeet Kesko ja HOK-Elanto suunnittelevat Turunväylän ja Kehä III:n väliselle alueelle yhteensä k-m2:n kauppakeskuskokonaisuutta. Ympäröivissä kortteleissa on lisäksi rakennusoikeutta toimisto-, hotelli- ja teollisuusrakentamiselle noin k-m2. Hankkeen myötä Lommilan ja ympäristön väyliä ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan huomattavasti. Hanke toimii merkittävänä kehityssysäyksenä Espoon keskuksen kaupunkiuudistukselle. Hanke on osa RYM / RIE -työpakettia osahankkeiden 7 ja 8 kautta, joissa tutkitaan akselia Suvela - asemanseutu - Lommila sekä Omnian kampusaluetta. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa; ensin k-m2 kauppakeskus sekä myöhemmin k-m2:n lisäosa. Lommilan hanke luo pohjan viereisen Vehon alueen ja ympäröivien kortteleiden, Nimismiehenpellon ja väyläyhteyksien kehittämiselle Laajuus: Kauppakeskusten yhteinen kaupallinen pinta-ala on k-m2 ja se sisältää kaksi päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Muuta maankäyttöä on asemakaavassa toistaiseksi k-m2. Vehon alue tarjoaa jatkossa merkittävän kehittämis- ja kasvupotentiaalin alueelle. Lommilan hanke tuo alueelle noin 1000 uutta työpaikkaa.

8 8(16) Vaihe: Käynnissä on asemakaavan muutos. Maakuntakaavassa on merkintä kaupan suuryksikölle Lommilan alueella. Osapuolet: Kesko, HOK-Elanto ja kaupunki. Kustannukset ja tulot: Kadut, kunnallistekniikka ja puistot M Sopimuskorvaustuloarvio M Yksityisen rakentamisen arvo noin 350 M Aikataulu: Asemakaava on ollut vireillä pitkään. Mikäli asemakaava hyväksytään vuonna 2011 ja asemakaava saa lainvoiman vuonna 2012, voivat maanomistajat tehdä hankkeen toteuttamispäätöksen 1. vaiheesta vuonna Suunnittelu ja rakentaminen vievät 4 vuotta, jolloin kauppakeskuksen 1. vaihe voi olla avattavissa noin vuonna 2016 ja toinen vaihe Mikäli kaavasta valitetaan, 1. vaihe voi olla avattavissa valituksen kumoon mennessä aikaisintaan vuonna 2018 ja 2. vaihe myöhemmin. Alueella on tällä hetkellä kaupallisen tarjonnan vaje; alueen kuluttajista tekee ostoksensa 46 % päivittäistavaran ja 75 % erikoistavaran osalta muualla kuin Espoon keskuksessa. 5) Aseman matka- ja palvelukeskus Osahankkeen a) osa koostuu konkreettisesta rakentamishankkeesta, jossa toteutetaan kaupunkiradan jatke välillä Leppävaara - Espoon keskus ja samalla rakennetaan Espoon keskuksen linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintilaitos. Osa b) on kehityshanke, jossa tutkitaan radan päälle rakentamisen edellytyksiä osana aseman seudun matka- ja palvelukeskusta. 5a) Kaupunkirata ja linja-autoterminaali Sisältö: Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille rakennetaan toinen raidepari, joka mahdollistaa kaupunkirataliikenteen. Alueen liityntäpysäköinti ja linjaautoliikenne keskitetään terminaaliin, jonka kautta luodaan korkealaatuiset yhteydet linja-autosta junaan. Yhteydet ympäröiviin kaupallisiin ja julkisiin palveluihin tehdään toimiviksi. Laajuus: Ratapituus on noin 10 kilometriä, hanke sisältää 6 aseman parantamisen. Espoon keskuksen terminaalin muutosalue käsittää koko Espoontorin kauppakeskuksen ja radan välisen alueen. Vaihe: Yleissuunnitelma on laadittu. Radan hankearvio on päivitetty vuonna 2007 ja hanke odottaa valtion budjettipäätöstä lähivuosina. Espoon keskuksen linjaautoterminaalin rakennussuunnitelmat laaditaan vuosina , jolloin rakentamaan päästään näiltä osin vuonna Osapuolet: Ratahallintokeskus (valtio) ja kaupunki. Linja-autoterminaali liittyy myös Espoontorin (Citycon) kehittämishankkeeseen.

9 9(16) Kustannukset ja tulot: Kaupunkirata 140 M, josta Espoon osuus on noin 40 M Linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintilaitos 22 M Hanke toimii merkittävänä aluekehityksen käynnistäjänä. Leppävaaran esimerkin mukaisesti kaupunkirata luo huomattavaa toimeliaisuutta vaikutuspiiriinsä ja käynnistää merkittäviä investointeja. Suorien tulojen laskeminen on vaikeaa, mutta välilliset vaikutukset lienevät satoja miljoonia pelkästään käynnistyvien rakentamishankkeiden arvoina mitattuna. Aikataulu: Toteutus riippuu valtion hanke- ja rahoituspäätöksestä, johon vaikuttaa sijoitus Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ). Hankepäätöksestä radan käyttöön ottoon kuluu noin 5 vuotta, joten rata voi olla valmis aikaisintaan vuosina b) Yhteydet radan yli ja kansirakentaminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Junarata on keskuksen kaupunkirakennetta jakava ja toiminnallisuutta huonontava elementti. Osahankkeessa on tarkoitus tutkia miten yhteyksiä radan poikki voidaan parantaa vaiheittain rakentamalla siltayhteyksiä ja kansia, joiden varaan voidaan perustaa tulevaisuuden maankäyttöä, kuten asumista, liike- ja toimistotilaa sekä palveluja. Kansirakentaminen on haastavaa ja kallista verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Liiketaloudellisesti kannattava hanke ei synny ilman kaupungin osallistumista perusinfran, kuten silta- ja kansirakenteiden alkuinvestoinnin rahoitukseen. Kannelle rakentamisen määrä tulee olla niin suurta, että kannen tai sillan rakentaminen voidaan rahoittaa sen päällisillä rakennusoikeuksilla. Hankkeen korkeatasoisen sisällön muodostaminen, vaiheistus ja rahoitusmekanismit edellyttävät suunnittelu- ja tutkimuspanosta jo ennen kuin on olemassa konkreettista toteutushanketta. Laajuus: Selvitysalue on koko rata-alue Espoontorin ja virastokeskuksen välillä. Hankkeeseen sisältyy myös radan pohjoispuolisen nauhamaisen maa-alueen maankäytön kehittäminen, jossa on nykyisin tarpeeton vanha rata-aluevaraus. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -tutkimuspakettia. Osapuolet: Kaupunki ja Aalto-yliopisto. Mahdollisesti Ratahallintokeskus, Citycon (Espoontori) sekä myöhemmin yksityinen toteuttajaosapuoli. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää vähintään vuoden. Mahdollinen konkreettinen toteutushanke edellyttää asemakaavan muutosta.

10 10(16) 6) Virastokeskuksen kaupunkirakenteen ja palveluiden uudistaminen 6a) Valtuustotalon laajennus ja palvelukortteli Sisältö: Suunnitellaan nykyisestä valtuustotalosta ja sen laajennuksesta korkeatasoinen toiminnallinen kokonaisuus, "demokratiatalo", jossa toteutetaan digitaalinen audiovisuaalinen kokous-, esittely- ja kokoontumistilaympäristö. Tämä vastaa Espoon tavoitetila 2030 määrittelyssä ja asiakas- ja kuntalaispalvelussa käytettävien menetelmien ja erityisesti digitalisoinnin avulla tehtävän havainnollistamisen kehityshaasteisiin. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi asuin-, pienliiketila-, palvelu- ja toimistokortteli sekä tapahtuma-aukio uudistuvan virastokeskuksen ytimessä. Laajuus: Valtuustotalon, kaupungintalon ja virastotalo 1:n korttelit. Vaihe: Alustava selvitysvaihe. Osapuolet: Kaupungin hanke. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe on valtuustotalon osalta käynnissä ja kestää noin vuoden. Laajempi toteutushanke edellyttää asemakaavan muutosta, paitsi valtuustotalon laajennuksen osalta voidaan edetä nykyisen asemakaavan pohjalta. 6b) Virastoalueen täydennysrakentaminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan koko radan pohjoispuolisen virastoalueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Työhön kuuluu Lagstadin puistoakselin suunnittelu sekä kokonaan tai osittain keskitetyn aluepysäköinnin selvittäminen maanalaisissa tai maanpäällisissä laitoksissa. Alueen toimijoiden (Omnia ym.) rooli määritellään alueen palveluliiketoiminnassa, yleisessä elävöittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä sekä mahdollisuudet uudenlaisten palvelukonseptien synnyttämiseksi alueelle. Uusia palveluja voisivat olla esimerkiksi asuinrakennusten kivijalkaan sijoittuvat opiskelijoiden ylläpitämät palvelut (Omnia), yhteiskauppatilat, monipuoliset palvelusolmut (monipalvelukeskus), alustat uusien yritysideoiden kokeilemiselle sekä verkostomaisesti tuotetuille lähipalveluille. Laajuus: Selvitysalue on radan ja Hotelli Kuninkaantien välinen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -tutkimuspakettia. Osapuolet: Kaupunki, Omnia ja Aalto-yliopisto. Muut yhteistyökumppanit selvitetään työn aikana. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Uutta asuinrakentamista voidaan alustavasti saada alueelle noin k-m2. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat tulot voivat olla noin M. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää vähintään vuoden. Mahdollinen konkreettinen toteutushanke edellyttää asemakaavan muutosta.

11 11(16) 7) Omnian kampushanke (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan, miten Omnian sijainti Espoon keskuksen ja Lommilaan mahdollisesti tulevan liike- ja palvelukeskuksen puolivälissä tarjoaa luontevan aseman osallistua alueen kehittämiseen monin eri tavoin, mm. vahvana aikuiskouluttajana. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sellaisten palvelupisteiden kehittäminen, joissa osallistuvien opiskelijoiden ammattiin oppiminen olisi osa palveluprosessia. Omnia voi ottaa osalleen esimerkiksi oppilaitoksen koulutusaloista ja asiakkaiden profiileista johdettuihin teemoihin, joita voivat olla: ruokapalvelut, siivous-, lastenja kodinhoitopalvelut, hyvinvointipalvelut, vaatetuspalvelut, senioripalvelut, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, maahanmuuttajakysymykset, tapahtuma-, juhla- ja matkailupalvelut, valmennus tietoyhteiskuntaan (sosiaalinen media). Omnian monialaista osaamista voidaan suunnata tuottamaan erilaisia elämys- ja valmennuspalveluja asukkaiden aktivoimiseksi ja helpottamaan alueelle muualta tulijoiden integrointia ja koko alueen yhteisöllisyyttä. Espoon keskukseen voitaisiin esimerkiksi sijoittaa sopiviin paikkoihin tiettyyn elämäntilanteeseen liittyviä yhteismyymälöitä tai palvelupisteitä, joissa ratkotaan asiakkaitten ongelmia kokonaisvaltaisesti eikä vain tarjota esim. johonkin materiaaliin tai tekniikkaan perustuvia tuotteita. Opiskelija-asumisen uudenlaiset konseptit selvitetään osana aluesuunnittelua. Osahankkeen sisällöstä on olemassa laajempi Omnian laatima hankesisältöehdotus. Laajuus: Selvitysalue on koko asemanseudun ja Lommilan välinen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -tutkimushanketta. Osapuolet: Kaupunki, Omnia ja Aalto-yliopisto. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää 1-3 vuotta. 8) Suvela - asema - Lommila -akseli 8a) Yhteyksien kehittäminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan akselin liikenneyhteyksien kehittämistä laatu- ja palvelutasoltaan korkeatasoisiksi siten, että yhteydet rakennetaan akselin palvelutarjontaan kiinteästi kytkeytyvinä. Tarkastellaan pikabussiyhteyksiä, liikennejärjestelmää kokonaisuutena ottaen huomioon vaihtomahdollisuudet junaan, kaukoliikenteen ja sisäisen liikenteen busseihin, erityisryhmien tarpeet (kutsupalvelu), tulevaisuuden informaatioteknologian mahdollisuudet, liikennöinnin ekologisuus (sähköbussit) sekä kevyen liikenteen laatukäytäväajattelu. Tavoitteena on maksimoida joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen matkat alueen sisällä ja luoda järjestelmä, jonka sisällön kehittämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon osallistuvat alueen kaupalliset toimijat sekä alueen muut intressiosapuolet, kuten kaupunki, Omnia ja seurakunta.

12 12(16) Laajuus: Selvitysalue on Suvelan, aseman seudun ja Lommilan välinen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -pakettia. Osapuolet: Kaupunki, Aalto-yliopisto, kaupalliset toimijat (Kesko, HOK-Elanto, Citycon jne.), Omnia ja seurakunta. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe kestää vuoden. Käynnistys resurssien mukaisesti. 8b) Nimismiehenpellon kehittäminen Sisältö: Laaditaan Nimismiehenpellon alueelle yhdessä maanomistajien kanssa 2-vaiheinen kehityskuva ja visio, miten alue kehittyy lähitulevaisuudessa ja pidemmällä tähtäimellä. Vaiheittaisuutta tarvitaan, koska alueella on toimijoita, jotka haluavat jatkaa nykyistä toimintaa jonkin aikaa. Alueen sijainti tarjoaa potentiaalia voimakkaallekin uudistamiselle pidemmällä tähtäimellä. Tutkitaan ainakin liike- ja toimistorakentamista ja asumista. Yhteydet Espoon keskukseen sekä Turunväylän poikki tutkitaan. Laajuus: Turunväylän ja Espoontien välinen Nimismiehenpellon alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe ennen mahdollista asemakaavan muutosta. Osapuolet: Kaupunki ja alueen maanomistajat. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Alueelle on saatavissa vapaista lähtökohdista noin k-m2 uutta maankäyttöä. Asumisen osuus voi vaihdella voimakkaasti sen mukaan, minkälaisia tavoitteita asetetaan. Aikataulu: Selvitysvaihe kestää noin vuoden. Käynnistys resurssien mukaisesti. 9) Kirkkojärven ja Espoonjoen ympäristö Sisältö: Tutkitaan, miten ja missä laajuudessa Kirkkojärven historiallinen vesiallas saadaan palautettua osaksi Espoon keskuksen suurmaisemaa. Kirkkojärven ja Espoojoen rantojen virkistyskäyttö, toiminnallisuus, luontoarvot ja merkitys alueidentiteetin kasvattajana otetaan huomioon laadittaessa alueen viherverkoston ja kevyen liikenteen verkoston yleissuunnitelmaa. Tavoitteena on lisäksi Tuomiokirkon ympäristön, Glimsin ja muiden historiallisten kohteiden kytkeminen osaksi suunnitelmaa alueidentiteetin kasvattamiseksi ja historiallisen keskuksen merkityksen korostamiseksi. Laajuus: Selvitysalue on Espoonjokilaakso välillä Espoonväylä - Turuntie. Vaihe: Laaditun Espoonjokilaakson esiselvityksen tarkentaminen ko. alueella ja Kirkkojärven palauttamisen teknistaloudellisen selvityksen laatiminen. Osapuolet: Kaupungin oma hanke. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa Aikataulu: Selvitysvaihe on jo käynnistynyt ja kestää vajaan vuoden.

13 13(16) 10) Keskuksen kaupunkirakenteen eheyttäminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan koko Espoon keskuksen alueella mahdollisia täydennysrakentamisen paikkoja ja muita toimia siten, että keskuksen kaupunkirakenne eheytyy ja keskukselle tulee selkeämmin havaittavat rajat. Saapuminen eri suunnista Espoon keskukseen tehdään selkeämmäksi ja tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa alueellinen opastusjärjestelmä liityntäpysäköintiin sekä kaupalliseen ja palvelupysäköintiin liittyen. Työtä tehdään Espoon keskuksen visiotyön yhteydessä. Hankkeeseen liittyen alueesta laaditaan osana RYM-hanketta alueellinen tietomalli, joka toimii päätöksenteon ja vuorovaikutusprosessien tukena ja jonka avulla rakentamis- ja muiden ratkaisujen vaikutuksia voidaan arvioida ja saada aikaiseksi ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät muutokset. Laajuus: Selvitysalue on koko Espoon keskuksen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe. Osapuolet: Kaupunki ja Aalto-yliopisto. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Espoon keskuksen alueella kaupunkirakennetta on mahdollista täydentää haluttaessa reilustikin. Tehdyn alustavan visiotarkastelun mukaan alueen potentiaali asukkaiden lisäämiseksi on noin 8000 asukasta ja 7000 työpaikkaa. Aikataulu: Selvitysvaihe kestää vähintään vuoden. 5. KUSTANNUKSET JA TULOT Edellä listatuista 10 osahankkeesta on arvioitu kaupungille aiheutuvat kustannukset infran ja rakennusten osalta niistä hankkeista, joista se on tiedossa. Samoin on arvioitu tulot maanmyynnistä ja sopimuskorvauksista sekä yksityisen ja julkisen rakentamisen arvo. Selvityshankkeista luvut saadaan vasta myöhemmin. Lisärakennusoikeuksia on otettu huomioon vain niissä hankkeissa, joissa on tehty jo aiemmin jonkinlaista tarkempaa arviota. Koko tarkastelualueen täydennysrakennusmahdollisuuksien kartoittamisen myötä tulopuoli ja rakentamisen arvo voivat kasvaa huomattavastikin menojen kuitenkaan kasvamatta paljoa, koska kadut ja kunnallistekniikka ovat pääosin olemassa. Suorien tulojen ja menojen lisäksi on huomattavia välillisiä vaikutuksia, joita on vaikea arvioida rahassa. Alueen vetovoimaisuuden, imagon ja toimeliaisuuden kasvu tuovat lisää mahdollisuuksia kehittää aluetta tulevaisuudessa. Osahankkeiden kustannukset kaupungille ovat noin M Osahankkeiden tulot kaupungille ovat noin M Osahankkeiden rakentamisen arvo on noin M Alustavassa visiotyössä tarkasteltu lisärakennuspotentiaali kokonaisuudessaan Espoon keskuksen alueella on asuinrakentamisen osalta noin k-m2 se-

14 14(16) kä liike- ja toimistorakentamisen osalta noin k-m2. Toteutuessaan tämä merkitsee noin M :n suoria tuloja kaupunkirakennetta tiivistämällä. 6. JATKOTOIMET Mikäli toimenpideohjelma hyväksytään EKYJ:ssa, ohjelmaa on tarkoitus päivittää ja seurata sen toteutumista vuosittain. Osa hankkeista vaatii tarkempaa sisällön määrittelyä yhteistyökumppaneiden kanssa ja ne kuuluvat käynnistyvän RYM / RIE -työpaketin piiriin. Toimenpideohjelmatyötä koordinoi Espoon keskuksen kehittämisprojekti yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. RYM / RIE -työn käynnistyminen ja tehokas hoitaminen vaatii kokopäiväisen henkilöresurssin koko työn keston (4 vuotta) ajaksi. Espoossa Torsti Hokkanen projektinjohtaja Liite: 1) Kartta toimenpideohjelman osahankkeista 2) Aikataulu

15 15(16) Kartta toimenpideohjelman osahankkeista ) SUVINIITTY 2) SUVELA 3) ESPOONTORI - ENTRESSE -KAUPPAKESKUSHANKE 4) LOMMILAN KAUPPAKESKUSHANKE 5) ASEMAN MATKA- JA PALVELUKESKUS 6) VIRASTOKESKUKSEN KAUPUNKIRAKENTEEN JA PALVELUIDEN UUDISTAMINEN 7) OMNIAN KAMPUSHANKE 8) SUVELA - ASEMA - LOMMILA -AKSELI 9) KIRKKOJÄRVEN JA ESPOONJOEN YMPÄRISTÖ 10) KESKUKSEN KAUPUNKIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN

16 16(16)

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 03.02.2014 Sivu 1 / 1 179/10.03.01/2011 55 3.6.2013 18 Alueiden varauksien jatkaminen Espoon keskuksesta Citycon Finland Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm Hanketapaaminen 28.5.2013 visioista tekoihin Projektipäällikkö taustaa ja tavoitteita Suvelan kehittämishanke vuodesta 2007. Lähiöohjelma 2008 2011 Silta elävään lähiöön, Espoon kohdealueet Suvela, Soukka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Puurakentamisen RoadShow - Vantaa projektinjohtaja Reijo Sandberg reijo.sandberg@vantaa.fi Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio

Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio n. 300 ha 7 km 5 km 12 km Helsingin keskusta Lähtökohdat Finnoolle Puhdistamon siirtopäätös v. 2009 (kv) Aiempi päätös metrojatkon suunnittelusta

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 07.03.2016 Sivu 1 / 1 292/2016 02.07.00 26 Alueen varaaminen Tapiolasta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle opiskelijaasuntohankkeen suunnittelua varten (Maarinsolmu) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 14.10.2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016 Kehittämisaluemenettelystä Matti Holopainen 5_2016 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 9.3.2016 Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto Ajankohtaisia Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila Strategiset kaavat Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 0400-231096 Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 040-70124356 Yleiskaavojen hyväksyminen 2015 1. Yliopiston yleiskaava

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2463/2016 10.03.00 121 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta Valmistelijat /

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot