ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020"

Transkriptio

1 TOIMENPIDEOHJELMA (16) Tyt / projektit / T.Hokkanen ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ESBO CENTRUM UTVECKLINGSPROJEKT PB Esbo stad

2 2(16) ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TAUSTA 3. KAUPUNKIUUDISTUKSEN PERUSTELUT 4. OHJELMAN OSAHANKKEET 1) Suviniitty 2) Suvela 3) Espoontori - Entresse -kauppakeskushanke 4) Lommilan kauppakeskushanke 5) Aseman matka- ja palvelukeskus 6) Virastokeskuksen kaupunkirakenteen ja palveluiden uudistaminen 7) Omnian kampushanke 8) Suvela - asema - Lommila -akseli 9) Kirkkojärven ja Espoonjoen ympäristö 10) Keskuksen kaupunkirakenteen eheyttäminen 5. KUSTANNUKSET JA TULOT 6. JATKOTOIMET Liite: 1) Kartta toimenpideohjelman osahankkeista 2) Aikataulu

3 3(16) 1. JOHDANTO Tämä toimenpideohjelmaluonnos on esitys siitä, miten Espoon keskuksen keskeisen kehittämisalueen uudistaminen ohjelmoidaan seuraaviksi noin kymmeneksi vuodeksi. Esitykseen on koottu päätöksenteon pohjaksi alueen keskeiset 10 hanketta, jotka yhdessä muodostavat aluekehittämisen rungon. Samalla perustellaan, miksi Espoon keskuksen uudistaminen vaatii kaupungin ohjaavaa roolia ja riittävää käynnistymisvaiheen resursointia. Uudistustyö vaatii useissa kohdissa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Omnian, seurakunnan ja alueen kaupallisten toimijoiden (Kesko, HOK-Elanto, Citycon, Capman) kanssa. Lisäksi uudistamisen suuntaviivoista tulee päättää kaupungin luottamuselimissä (EKYJ, kaupunkisuunnittelulautakunta), jotta hankkeiden oikea-aikaiselle etenemiselle mm. kaavoituksessa luodaan edellytykset. Ohjelma on vähitellen tarkentuvan suunnitelman runko, joka on tarkoitus esitellä Elinkeino- ja kilpailukykyjaoksessa Hankkeista osa kytkeytyy ns. RYM / RIE -työpakettiin, jonka virallinen nimi on Alueellinen innovaatioekosysteemi (Regional Innovation Ecosystem RIE). Espoo toimii työpaketin pääomistajana eli veturina. Kokonaisuudella kaupunki toteuttaa valtuuston päättämän strategian kohtaa 5 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki. 2. TAUSTA Vuonna 2003 kaupunginhallituksessa hyväksyttiin Espoon keskuksen kehittämisohjelma, joka sisälsi 14 kehittämistavoitetta. Tavoitteista suuri osa on toteutunut tai toteutumassa lähiaikoina. Nyt esitettävä toimenpideohjelma tarkentaa ja päivittää vuoden 2003 kehittämisohjelmaa tämän päivän tilanteeseen. Espoon keskuksen ja Vanha Espoon suuralueen väestö kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. Lähivuosina rakenteille lähtevä kaupunkiradan jatke on alueen vetovoimaisuuden kannalta merkittävä hanke ja tuonee mukanaan kasvavaa kiinnostusta alueeseen. Espoon keskuksessa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa yhä suurempi vaje kaupallisista palveluista. Siksi onkin tärkeää, että Espoontorin ja Entressen yhdistämisen sekä Lommilan kaupallisen keskuksen asemakaavat saadaan hyväksytyiksi ja niiden toteuttamisesta voidaan päättää. Kevään 2010 kaupungintalopäätöksen jälkeen voidaan aloittaa virastokeskusalueen kokonaisvaltainen uudistaminen. Asemanseudun, virastokeskuksen sekä Suvela-Lommila -akselin kaupunkirakenteelliseen sekä ennen kaikkea sisällölliseen kehittämiseen on saatava alueen toimijat mukaan. Omnian koulutuskuntayhtymän ja kaupallisten toimijoiden rooli alueen moottoreina on tärkeä. Yhteistyön nivominen yhteen kokonaisuudeksi edellyttää kaupungin voimakasta osallistumista ja ohjausta. Uusia toimintatapoja haetaan yhteistyössä kaupungin, Aaltoyliopiston ja alueen toimijoiden kesken RYM / RIE -yhteistyöhankkeessa seuraavien neljän vuoden ajan. Tässä toimenpideohjelmassa kuvataan runkohankkeet, joihin aluekokonaisuuden uudistustyö keskittyy seuraavien 10 vuoden aikana.

4 4(16) 3. KAUPUNKIUUDISTUKSEN PERUSTELUT Espoon keskuksen kaupunkirakenne perustuu 60- ja 70-luvun ajatteluun ja lisäksi alkuperäinen keskuksen idea on jäänyt toteutumattomana keskeneräiseksi. Toimintojen erottaminen kansilla, radan jakava vaikutus, sisällöllisesti yksipuolinen virastoalue ja keskuksen hajanainen rakenne ovat heikkouksia, joita pyritään uudistuksella parantamaan. Nykyaikainen ekologinen kaupunkirakenne perustuu joukkoliikenteen laadukkaisiin solmupisteisiin sekä palvelujen ja asumisen tehostamiseen näiden solmujen ympärillä. Solmupisteisiin keskitetään riittävät arjen palvelut ja liikkuminen solmujen välillä mahdollistetaan hyvillä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksillä. Pysäköinti hoidetaan keskitetysti ja tehokkaasti joko maanalaisilla tai maanpäällisillä laitoksilla, mikä mahdollistaa autoille varatun tilan käyttämisen rakentamiseen tai ympäristön laatua parantavien tilojen luomiseen. Viheralueet ja keskeiset kaupunkitilat toteutetaan korkeatasoisesti myös eri vuodenajat huomioon ottaen ja osana alueen viherverkostoa. Kaupungin roolina on toimia osahankkeiden mahdollistajana, yhteistyökumppaneiden etsijänä ja hankkeiden käynnistymisen kannalta kriittisen alkuinvestoinnin toteuttajana. Ilman voimakasta alkuvaiheen kehitys- ja investointipanostusta ei vähemmän vetovoimaisten tai imagoltaan huonojen alueiden uudistuminen käynnisty. Uudistustyön kannalta keskeistä on palvelusisällön luominen yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Espoon keskuksen rooli tulevaisuudessa voi tukeutua Omnian kampusalueeseen, palvelujen synnyttämiseen oppilaitoksen koulutuksellisista lähtökohdista yhdessä kaupungin ja alueen kaupallisten toimijoiden kanssa. Suvelan alueen integroiminen osaksi Suviniittyä ja aseman seutua sekä Suvelan sisäisen palvelurakenteen vahvistaminen on tärkeää alueen eriarvoistumisen lieventämiseksi. Täydennysrakentamisen mahdollistaminen ja palvelukeskuksen, "Suvelan sydämen", uudistaminen ovat alueidentiteetin kannalta oleellisen tärkeitä askeleita. Täydennysrakentamisen taloudellisen yhtälön onnistuminen edellyttää kaupungin taholta erityistoimia, jotka liittyvät mm. pysäköinnin järjestämiseen. Kaupunkiuudistuksen kannalta keskeisten tekijöiden kartoittaminen, tutkiminen ja perusteleminen taloudellisin laskelmin aluetalouden näkökulmasta ovat tärkeitä. Kaupungin investoinnit kunnallistekniikkaan, katuihin, pysäköintilaitoksiin, terminaaleihin, palvelurakennuksiin jne. ovat alkuvaiheessa huomattavia verrattuna hyötyihin ja tuloihin, jotka kertyvät vasta pidemmän ajan kuluessa. Siksi taloudellisen mekanismin tunteminen aluetalouden kannalta ja koko alueen "elinkaaren" ajalta on oleellista tehtävien ratkaisujen ja päätösten perustelemiseksi. Aikajänne alueen uudistamiseksi on pitkä; osahankkeet etenevät eri aikatauluissa ja ovat eri vaiheissa. Kaupallisen hankkeen toteutumista edeltää esisuunnittelu- ja kaavoitusvaihe, toteutussuunnittelu ja rakentaminen. Alkuhetkestä käyttöönottoon kuluu yleensä vähintään viisi vuotta. Siksi vireillä tulee olla useita toteutusohjelmaan kuuluvia hankkeita ja niitä tulee edistää ajallisesti rinnakkain.

5 5(16) 4. OHJELMAN OSAHANKKEET Ohessa kuvataan Espoon keskuksen uudistamisen kannalta 10 keskeisen hankkeen sisältö ja laajuus, vaihe, osapuolet, kustannukset ja tulot sekä arvioitu aikataulu. Hankkeiden sijainti esitetään liitteen kartassa. 1) Suviniitty Sisältö: Suviniityn alueen toteuttaminen. Alueesta rakennetaan lähivuosina tiivis ja kaupunkimainen uusi kaupunginosa, jonne on mahdollista muuttaa lähes 2000 uutta asukasta. Alueen kaupunkimaisuus perustuu pysäköinnin sijoittamiseen Suviniityn kalliopysäköintilaitokseen, joka toimii samalla laajemman alueen väestönsuojana. Alueelle rakennetaan myös koulu ja päiväkoti. Laajuus: Suviniityn kolmen asemakaava-alueen mitoitus on noin k-m2. Vaihe: Asemakaavat ovat lainvoimaiset paitsi Suviniitty III:n asemakaava odottaa maankäyttösopimusta. Päiväkodista ja koulusta ei ole vielä suunnitelmia. Ensimmäiset asuintontit on luovutettu vuonna Osapuolet: Kaupunki myy ja vuokraa tontteja yksityisille rakennuttajille. Tilakeskus liikelaitos rakentaa koulun ja päiväkodin. Kalliopysäköintilaitoksen rakennuttaa kaupungin omistama Kiinteistö Oy Suviniityn pysäköinti. Kustannukset ja tulot: Kadut, kunnallistekniikka ja puistot 12 M Kalliopysäköintilaitos ja väestönsuoja 22 M Koulu ja päiväkoti 16 M Tontinmyynti ja sopimuskorvaustuloarvio M Yksityisen rakentamisen arvo noin 255 M Aikataulu: Asuinrakentaminen on alkanut alueen itäosasta alkuvuodesta Katujen rakentaminen on alkanut vuonna Koko alueen rakentaminen jatkuu noin vuosiin asti. 2) Suvela 2a) Suvelan aluetalousmalli (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tavoitteena on luoda aluetalousmalli, joka on sovellettavissa muillakin kaupunkialueilla. Mallin mahdollisina yhteistyötahoina ovat kaupunki, alueen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja yksityiset palveluntuottajat. Alueen sisällä tutkitaan ja pyritään ottamaan käyttöön uudenlaisia keinoja, normeja ja erityisresursointia kaupungin taholta, jotta mm. täydennys- ja korjausrakentaminen ja palvelukorttelin rakentaminen mahdollistuvat.

6 6(16) Laajuus: Alue käsittää Suvelan tilastoalueen länsiosan, Sokinsuontien ostoskeskuksen ja Kirstinharjun välisen noin 0,5 km2 laajuisen alueen, jonka rakennuskanta on pääasiassa 70-luvulla rakennettuja kerrostaloja. Vaihe: Alueella on voimassa oleva asemakaava. Alueella mahdollisesti toteutettavat täydennysrakennushankkeet edellyttävät kaavamuutoksia. Osapuolet: Kaupunki, Aalto-yliopisto, yksityiset asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, kaupalliset toimijat sekä myöhemmin yksityinen toteuttajaosapuoli. Kustannukset ja tulot: Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka ovat valmiina; pienet muutokset ovat mahdollisia. Keskitetyn pysäköinnin järjestäminen edellyttää investointeja, joiden rahoitusmalleja on tarkoitus tutkia. Täydennysrakentamispotentiaalia alueella on asumiseen noin k-m2 ja palvelu- ja liikerakentamiseen noin k-m2. Tämä merkitsee mahdollisuutta saada alueelle noin 1000 uutta asukasta, joka on noin 10 % tilastoalueen väestöstä. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat myynti- ja sopimustulot (maksimi M ) kohdennetaan kokonaisuudessaan alueen täydennysrakentamiseen, pysäköintijärjestelyjen ja palvelujen toteuttamiseen. Aikataulu: Selvitysvaihe on käynnistynyt ja kestää noin 2-3 vuotta. Täydennys- ja korjausrakentaminen voinee alkaa noin 2 vuoden kuluttua ja se jatkuu ainakin 10 vuotta. 2b) Suvelan eteläisen kärkikorttelin (Espoonkruunu) uudistaminen ja liittäminen Suviniittyyn Sisältö: Kaupunki yhdessä Espoonkruunun kanssa käynnistää vuokratalokorttelia koskevan uudistushankkeen. Korttelia ja sen "jatketta" Sunantien suuntaan tarkastellaan kokonaisuutena ja rajoitteista vapaana. Espoonkruunu on ilmaissut halunsa kehittää peruskunnostamisvaiheeseen tulevaa korttelia jopa osittain purkaen ja maanvaihdoin. Tällöin Suvelan "pään" liittäminen Suviniittyyn ja Espoon keskukseen voidaan tutkia vapaista lähtökohdista. Laajuus: Korttelin nykyinen rakennusoikeus on noin k-m2. Kortteliin tutkitaan k-m2 rakentamista siten, että osa on omistusasumista. Korttelin jatkeena Sunantien varteen tutkitaan asumista noin k-m2. Vaihe: Alueella on voimassa oleva asemakaava. Hanke edellyttää asemakaavan muutosta. Selvitysvaihe on käynnistymässä. Osapuolet: Kaupunki ja Espoonkruunu. Kustannukset ja tulot: Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka ovat valmiina. Pysäköinnin järjestämistä tutkitaan korttelin sisällä. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat tulot voivat olla noin 6 8 M. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää noin vuoden. Asemakaavan laadinta vie vähintään vuoden, joten rakentaminen on mahdollista aikaisintaan vuonna

7 7(16) 3) Espoontori - Entresse -kauppakeskushanke Sisältö: Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten yhdistämiseksi ovat Citycon ja CapMan saaneet suunnitteluvarauksen. Tarkoituksena on tehdä nykyisistä kahdesta erillisestä yksiköstä yhtenä kokonaisuutena toimiva kauppakeskus ja laajentaa sitä noin kaksinkertaiseksi. Liiketilan lisäksi hankkeessa tutkitaan asumista ja toimistorakentamista. Kaupungin tavoitteena on saada aikaiseksi kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kokonaisuus, jossa kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan asemalta Suviniityn suuntaan. Laajuus: Nykyisten kauppakeskusten yhteinen kaupallinen pinta-ala on noin k-m2. Laajennuksen jälkeen ala on noin k-m2, mikä mahdollistaa 1-2 päivittäistavarakaupan suuryksikköä sekä kattavan määrän erikoistavarakauppaa ja palveluita. Asuinrakentamista ja toimistotilaa on alustavasti arvioitu hankkeeseen noin k-m2. Vaihe: Alueella on voimassa oleva asemakaava. Selvitysvaiheen jälkeen hanke edellyttää asemakaavan muutosta. Osapuolet: Citycon (Espoontori), CapMan (Entresse) ja kaupunki. Kustannukset ja tulot: Alueen katuverkko ja kunnallistekniikka ovat valmiina, paitsi hankkeen itäpuolinen Sunantie siirretään vuoden aikana. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat tulot voivat olla noin M. Aikataulu: Selvitysvaihe ja asemakaavan laadinta vievät noin 2 vuotta, joten laajennushanke voisi olla valmis vuonna ) Lommilan kauppakeskushanke Sisältö: Kaupan keskusliikkeet Kesko ja HOK-Elanto suunnittelevat Turunväylän ja Kehä III:n väliselle alueelle yhteensä k-m2:n kauppakeskuskokonaisuutta. Ympäröivissä kortteleissa on lisäksi rakennusoikeutta toimisto-, hotelli- ja teollisuusrakentamiselle noin k-m2. Hankkeen myötä Lommilan ja ympäristön väyliä ja kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan huomattavasti. Hanke toimii merkittävänä kehityssysäyksenä Espoon keskuksen kaupunkiuudistukselle. Hanke on osa RYM / RIE -työpakettia osahankkeiden 7 ja 8 kautta, joissa tutkitaan akselia Suvela - asemanseutu - Lommila sekä Omnian kampusaluetta. Hanke on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa; ensin k-m2 kauppakeskus sekä myöhemmin k-m2:n lisäosa. Lommilan hanke luo pohjan viereisen Vehon alueen ja ympäröivien kortteleiden, Nimismiehenpellon ja väyläyhteyksien kehittämiselle Laajuus: Kauppakeskusten yhteinen kaupallinen pinta-ala on k-m2 ja se sisältää kaksi päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Muuta maankäyttöä on asemakaavassa toistaiseksi k-m2. Vehon alue tarjoaa jatkossa merkittävän kehittämis- ja kasvupotentiaalin alueelle. Lommilan hanke tuo alueelle noin 1000 uutta työpaikkaa.

8 8(16) Vaihe: Käynnissä on asemakaavan muutos. Maakuntakaavassa on merkintä kaupan suuryksikölle Lommilan alueella. Osapuolet: Kesko, HOK-Elanto ja kaupunki. Kustannukset ja tulot: Kadut, kunnallistekniikka ja puistot M Sopimuskorvaustuloarvio M Yksityisen rakentamisen arvo noin 350 M Aikataulu: Asemakaava on ollut vireillä pitkään. Mikäli asemakaava hyväksytään vuonna 2011 ja asemakaava saa lainvoiman vuonna 2012, voivat maanomistajat tehdä hankkeen toteuttamispäätöksen 1. vaiheesta vuonna Suunnittelu ja rakentaminen vievät 4 vuotta, jolloin kauppakeskuksen 1. vaihe voi olla avattavissa noin vuonna 2016 ja toinen vaihe Mikäli kaavasta valitetaan, 1. vaihe voi olla avattavissa valituksen kumoon mennessä aikaisintaan vuonna 2018 ja 2. vaihe myöhemmin. Alueella on tällä hetkellä kaupallisen tarjonnan vaje; alueen kuluttajista tekee ostoksensa 46 % päivittäistavaran ja 75 % erikoistavaran osalta muualla kuin Espoon keskuksessa. 5) Aseman matka- ja palvelukeskus Osahankkeen a) osa koostuu konkreettisesta rakentamishankkeesta, jossa toteutetaan kaupunkiradan jatke välillä Leppävaara - Espoon keskus ja samalla rakennetaan Espoon keskuksen linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintilaitos. Osa b) on kehityshanke, jossa tutkitaan radan päälle rakentamisen edellytyksiä osana aseman seudun matka- ja palvelukeskusta. 5a) Kaupunkirata ja linja-autoterminaali Sisältö: Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille rakennetaan toinen raidepari, joka mahdollistaa kaupunkirataliikenteen. Alueen liityntäpysäköinti ja linjaautoliikenne keskitetään terminaaliin, jonka kautta luodaan korkealaatuiset yhteydet linja-autosta junaan. Yhteydet ympäröiviin kaupallisiin ja julkisiin palveluihin tehdään toimiviksi. Laajuus: Ratapituus on noin 10 kilometriä, hanke sisältää 6 aseman parantamisen. Espoon keskuksen terminaalin muutosalue käsittää koko Espoontorin kauppakeskuksen ja radan välisen alueen. Vaihe: Yleissuunnitelma on laadittu. Radan hankearvio on päivitetty vuonna 2007 ja hanke odottaa valtion budjettipäätöstä lähivuosina. Espoon keskuksen linjaautoterminaalin rakennussuunnitelmat laaditaan vuosina , jolloin rakentamaan päästään näiltä osin vuonna Osapuolet: Ratahallintokeskus (valtio) ja kaupunki. Linja-autoterminaali liittyy myös Espoontorin (Citycon) kehittämishankkeeseen.

9 9(16) Kustannukset ja tulot: Kaupunkirata 140 M, josta Espoon osuus on noin 40 M Linja-autoterminaali ja liityntäpysäköintilaitos 22 M Hanke toimii merkittävänä aluekehityksen käynnistäjänä. Leppävaaran esimerkin mukaisesti kaupunkirata luo huomattavaa toimeliaisuutta vaikutuspiiriinsä ja käynnistää merkittäviä investointeja. Suorien tulojen laskeminen on vaikeaa, mutta välilliset vaikutukset lienevät satoja miljoonia pelkästään käynnistyvien rakentamishankkeiden arvoina mitattuna. Aikataulu: Toteutus riippuu valtion hanke- ja rahoituspäätöksestä, johon vaikuttaa sijoitus Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ). Hankepäätöksestä radan käyttöön ottoon kuluu noin 5 vuotta, joten rata voi olla valmis aikaisintaan vuosina b) Yhteydet radan yli ja kansirakentaminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Junarata on keskuksen kaupunkirakennetta jakava ja toiminnallisuutta huonontava elementti. Osahankkeessa on tarkoitus tutkia miten yhteyksiä radan poikki voidaan parantaa vaiheittain rakentamalla siltayhteyksiä ja kansia, joiden varaan voidaan perustaa tulevaisuuden maankäyttöä, kuten asumista, liike- ja toimistotilaa sekä palveluja. Kansirakentaminen on haastavaa ja kallista verrattuna tavanomaiseen rakentamiseen. Liiketaloudellisesti kannattava hanke ei synny ilman kaupungin osallistumista perusinfran, kuten silta- ja kansirakenteiden alkuinvestoinnin rahoitukseen. Kannelle rakentamisen määrä tulee olla niin suurta, että kannen tai sillan rakentaminen voidaan rahoittaa sen päällisillä rakennusoikeuksilla. Hankkeen korkeatasoisen sisällön muodostaminen, vaiheistus ja rahoitusmekanismit edellyttävät suunnittelu- ja tutkimuspanosta jo ennen kuin on olemassa konkreettista toteutushanketta. Laajuus: Selvitysalue on koko rata-alue Espoontorin ja virastokeskuksen välillä. Hankkeeseen sisältyy myös radan pohjoispuolisen nauhamaisen maa-alueen maankäytön kehittäminen, jossa on nykyisin tarpeeton vanha rata-aluevaraus. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -tutkimuspakettia. Osapuolet: Kaupunki ja Aalto-yliopisto. Mahdollisesti Ratahallintokeskus, Citycon (Espoontori) sekä myöhemmin yksityinen toteuttajaosapuoli. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää vähintään vuoden. Mahdollinen konkreettinen toteutushanke edellyttää asemakaavan muutosta.

10 10(16) 6) Virastokeskuksen kaupunkirakenteen ja palveluiden uudistaminen 6a) Valtuustotalon laajennus ja palvelukortteli Sisältö: Suunnitellaan nykyisestä valtuustotalosta ja sen laajennuksesta korkeatasoinen toiminnallinen kokonaisuus, "demokratiatalo", jossa toteutetaan digitaalinen audiovisuaalinen kokous-, esittely- ja kokoontumistilaympäristö. Tämä vastaa Espoon tavoitetila 2030 määrittelyssä ja asiakas- ja kuntalaispalvelussa käytettävien menetelmien ja erityisesti digitalisoinnin avulla tehtävän havainnollistamisen kehityshaasteisiin. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi asuin-, pienliiketila-, palvelu- ja toimistokortteli sekä tapahtuma-aukio uudistuvan virastokeskuksen ytimessä. Laajuus: Valtuustotalon, kaupungintalon ja virastotalo 1:n korttelit. Vaihe: Alustava selvitysvaihe. Osapuolet: Kaupungin hanke. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe on valtuustotalon osalta käynnissä ja kestää noin vuoden. Laajempi toteutushanke edellyttää asemakaavan muutosta, paitsi valtuustotalon laajennuksen osalta voidaan edetä nykyisen asemakaavan pohjalta. 6b) Virastoalueen täydennysrakentaminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan koko radan pohjoispuolisen virastoalueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Työhön kuuluu Lagstadin puistoakselin suunnittelu sekä kokonaan tai osittain keskitetyn aluepysäköinnin selvittäminen maanalaisissa tai maanpäällisissä laitoksissa. Alueen toimijoiden (Omnia ym.) rooli määritellään alueen palveluliiketoiminnassa, yleisessä elävöittämisessä ja vetovoiman lisäämisessä sekä mahdollisuudet uudenlaisten palvelukonseptien synnyttämiseksi alueelle. Uusia palveluja voisivat olla esimerkiksi asuinrakennusten kivijalkaan sijoittuvat opiskelijoiden ylläpitämät palvelut (Omnia), yhteiskauppatilat, monipuoliset palvelusolmut (monipalvelukeskus), alustat uusien yritysideoiden kokeilemiselle sekä verkostomaisesti tuotetuille lähipalveluille. Laajuus: Selvitysalue on radan ja Hotelli Kuninkaantien välinen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -tutkimuspakettia. Osapuolet: Kaupunki, Omnia ja Aalto-yliopisto. Muut yhteistyökumppanit selvitetään työn aikana. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Uutta asuinrakentamista voidaan alustavasti saada alueelle noin k-m2. Uudesta rakennusoikeudesta saatavat tulot voivat olla noin M. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää vähintään vuoden. Mahdollinen konkreettinen toteutushanke edellyttää asemakaavan muutosta.

11 11(16) 7) Omnian kampushanke (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan, miten Omnian sijainti Espoon keskuksen ja Lommilaan mahdollisesti tulevan liike- ja palvelukeskuksen puolivälissä tarjoaa luontevan aseman osallistua alueen kehittämiseen monin eri tavoin, mm. vahvana aikuiskouluttajana. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sellaisten palvelupisteiden kehittäminen, joissa osallistuvien opiskelijoiden ammattiin oppiminen olisi osa palveluprosessia. Omnia voi ottaa osalleen esimerkiksi oppilaitoksen koulutusaloista ja asiakkaiden profiileista johdettuihin teemoihin, joita voivat olla: ruokapalvelut, siivous-, lastenja kodinhoitopalvelut, hyvinvointipalvelut, vaatetuspalvelut, senioripalvelut, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, maahanmuuttajakysymykset, tapahtuma-, juhla- ja matkailupalvelut, valmennus tietoyhteiskuntaan (sosiaalinen media). Omnian monialaista osaamista voidaan suunnata tuottamaan erilaisia elämys- ja valmennuspalveluja asukkaiden aktivoimiseksi ja helpottamaan alueelle muualta tulijoiden integrointia ja koko alueen yhteisöllisyyttä. Espoon keskukseen voitaisiin esimerkiksi sijoittaa sopiviin paikkoihin tiettyyn elämäntilanteeseen liittyviä yhteismyymälöitä tai palvelupisteitä, joissa ratkotaan asiakkaitten ongelmia kokonaisvaltaisesti eikä vain tarjota esim. johonkin materiaaliin tai tekniikkaan perustuvia tuotteita. Opiskelija-asumisen uudenlaiset konseptit selvitetään osana aluesuunnittelua. Osahankkeen sisällöstä on olemassa laajempi Omnian laatima hankesisältöehdotus. Laajuus: Selvitysalue on koko asemanseudun ja Lommilan välinen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -tutkimushanketta. Osapuolet: Kaupunki, Omnia ja Aalto-yliopisto. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe käynnistyy ja kestää 1-3 vuotta. 8) Suvela - asema - Lommila -akseli 8a) Yhteyksien kehittäminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan akselin liikenneyhteyksien kehittämistä laatu- ja palvelutasoltaan korkeatasoisiksi siten, että yhteydet rakennetaan akselin palvelutarjontaan kiinteästi kytkeytyvinä. Tarkastellaan pikabussiyhteyksiä, liikennejärjestelmää kokonaisuutena ottaen huomioon vaihtomahdollisuudet junaan, kaukoliikenteen ja sisäisen liikenteen busseihin, erityisryhmien tarpeet (kutsupalvelu), tulevaisuuden informaatioteknologian mahdollisuudet, liikennöinnin ekologisuus (sähköbussit) sekä kevyen liikenteen laatukäytäväajattelu. Tavoitteena on maksimoida joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen matkat alueen sisällä ja luoda järjestelmä, jonka sisällön kehittämiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon osallistuvat alueen kaupalliset toimijat sekä alueen muut intressiosapuolet, kuten kaupunki, Omnia ja seurakunta.

12 12(16) Laajuus: Selvitysalue on Suvelan, aseman seudun ja Lommilan välinen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe osana RYM / RIE -pakettia. Osapuolet: Kaupunki, Aalto-yliopisto, kaupalliset toimijat (Kesko, HOK-Elanto, Citycon jne.), Omnia ja seurakunta. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Aikataulu: Selvitysvaihe kestää vuoden. Käynnistys resurssien mukaisesti. 8b) Nimismiehenpellon kehittäminen Sisältö: Laaditaan Nimismiehenpellon alueelle yhdessä maanomistajien kanssa 2-vaiheinen kehityskuva ja visio, miten alue kehittyy lähitulevaisuudessa ja pidemmällä tähtäimellä. Vaiheittaisuutta tarvitaan, koska alueella on toimijoita, jotka haluavat jatkaa nykyistä toimintaa jonkin aikaa. Alueen sijainti tarjoaa potentiaalia voimakkaallekin uudistamiselle pidemmällä tähtäimellä. Tutkitaan ainakin liike- ja toimistorakentamista ja asumista. Yhteydet Espoon keskukseen sekä Turunväylän poikki tutkitaan. Laajuus: Turunväylän ja Espoontien välinen Nimismiehenpellon alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe ennen mahdollista asemakaavan muutosta. Osapuolet: Kaupunki ja alueen maanomistajat. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Alueelle on saatavissa vapaista lähtökohdista noin k-m2 uutta maankäyttöä. Asumisen osuus voi vaihdella voimakkaasti sen mukaan, minkälaisia tavoitteita asetetaan. Aikataulu: Selvitysvaihe kestää noin vuoden. Käynnistys resurssien mukaisesti. 9) Kirkkojärven ja Espoonjoen ympäristö Sisältö: Tutkitaan, miten ja missä laajuudessa Kirkkojärven historiallinen vesiallas saadaan palautettua osaksi Espoon keskuksen suurmaisemaa. Kirkkojärven ja Espoojoen rantojen virkistyskäyttö, toiminnallisuus, luontoarvot ja merkitys alueidentiteetin kasvattajana otetaan huomioon laadittaessa alueen viherverkoston ja kevyen liikenteen verkoston yleissuunnitelmaa. Tavoitteena on lisäksi Tuomiokirkon ympäristön, Glimsin ja muiden historiallisten kohteiden kytkeminen osaksi suunnitelmaa alueidentiteetin kasvattamiseksi ja historiallisen keskuksen merkityksen korostamiseksi. Laajuus: Selvitysalue on Espoonjokilaakso välillä Espoonväylä - Turuntie. Vaihe: Laaditun Espoonjokilaakson esiselvityksen tarkentaminen ko. alueella ja Kirkkojärven palauttamisen teknistaloudellisen selvityksen laatiminen. Osapuolet: Kaupungin oma hanke. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa Aikataulu: Selvitysvaihe on jo käynnistynyt ja kestää vajaan vuoden.

13 13(16) 10) Keskuksen kaupunkirakenteen eheyttäminen (osa RYM / RIE -työpakettia) Sisältö: Tutkitaan koko Espoon keskuksen alueella mahdollisia täydennysrakentamisen paikkoja ja muita toimia siten, että keskuksen kaupunkirakenne eheytyy ja keskukselle tulee selkeämmin havaittavat rajat. Saapuminen eri suunnista Espoon keskukseen tehdään selkeämmäksi ja tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa alueellinen opastusjärjestelmä liityntäpysäköintiin sekä kaupalliseen ja palvelupysäköintiin liittyen. Työtä tehdään Espoon keskuksen visiotyön yhteydessä. Hankkeeseen liittyen alueesta laaditaan osana RYM-hanketta alueellinen tietomalli, joka toimii päätöksenteon ja vuorovaikutusprosessien tukena ja jonka avulla rakentamis- ja muiden ratkaisujen vaikutuksia voidaan arvioida ja saada aikaiseksi ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät muutokset. Laajuus: Selvitysalue on koko Espoon keskuksen alue. Vaihe: Alustava selvitysvaihe. Osapuolet: Kaupunki ja Aalto-yliopisto. Kustannukset ja tulot: Selvitetään hankkeessa. Espoon keskuksen alueella kaupunkirakennetta on mahdollista täydentää haluttaessa reilustikin. Tehdyn alustavan visiotarkastelun mukaan alueen potentiaali asukkaiden lisäämiseksi on noin 8000 asukasta ja 7000 työpaikkaa. Aikataulu: Selvitysvaihe kestää vähintään vuoden. 5. KUSTANNUKSET JA TULOT Edellä listatuista 10 osahankkeesta on arvioitu kaupungille aiheutuvat kustannukset infran ja rakennusten osalta niistä hankkeista, joista se on tiedossa. Samoin on arvioitu tulot maanmyynnistä ja sopimuskorvauksista sekä yksityisen ja julkisen rakentamisen arvo. Selvityshankkeista luvut saadaan vasta myöhemmin. Lisärakennusoikeuksia on otettu huomioon vain niissä hankkeissa, joissa on tehty jo aiemmin jonkinlaista tarkempaa arviota. Koko tarkastelualueen täydennysrakennusmahdollisuuksien kartoittamisen myötä tulopuoli ja rakentamisen arvo voivat kasvaa huomattavastikin menojen kuitenkaan kasvamatta paljoa, koska kadut ja kunnallistekniikka ovat pääosin olemassa. Suorien tulojen ja menojen lisäksi on huomattavia välillisiä vaikutuksia, joita on vaikea arvioida rahassa. Alueen vetovoimaisuuden, imagon ja toimeliaisuuden kasvu tuovat lisää mahdollisuuksia kehittää aluetta tulevaisuudessa. Osahankkeiden kustannukset kaupungille ovat noin M Osahankkeiden tulot kaupungille ovat noin M Osahankkeiden rakentamisen arvo on noin M Alustavassa visiotyössä tarkasteltu lisärakennuspotentiaali kokonaisuudessaan Espoon keskuksen alueella on asuinrakentamisen osalta noin k-m2 se-

14 14(16) kä liike- ja toimistorakentamisen osalta noin k-m2. Toteutuessaan tämä merkitsee noin M :n suoria tuloja kaupunkirakennetta tiivistämällä. 6. JATKOTOIMET Mikäli toimenpideohjelma hyväksytään EKYJ:ssa, ohjelmaa on tarkoitus päivittää ja seurata sen toteutumista vuosittain. Osa hankkeista vaatii tarkempaa sisällön määrittelyä yhteistyökumppaneiden kanssa ja ne kuuluvat käynnistyvän RYM / RIE -työpaketin piiriin. Toimenpideohjelmatyötä koordinoi Espoon keskuksen kehittämisprojekti yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. RYM / RIE -työn käynnistyminen ja tehokas hoitaminen vaatii kokopäiväisen henkilöresurssin koko työn keston (4 vuotta) ajaksi. Espoossa Torsti Hokkanen projektinjohtaja Liite: 1) Kartta toimenpideohjelman osahankkeista 2) Aikataulu

15 15(16) Kartta toimenpideohjelman osahankkeista ) SUVINIITTY 2) SUVELA 3) ESPOONTORI - ENTRESSE -KAUPPAKESKUSHANKE 4) LOMMILAN KAUPPAKESKUSHANKE 5) ASEMAN MATKA- JA PALVELUKESKUS 6) VIRASTOKESKUKSEN KAUPUNKIRAKENTEEN JA PALVELUIDEN UUDISTAMINEN 7) OMNIAN KAMPUSHANKE 8) SUVELA - ASEMA - LOMMILA -AKSELI 9) KIRKKOJÄRVEN JA ESPOONJOEN YMPÄRISTÖ 10) KESKUKSEN KAUPUNKIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN

16 16(16)

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 03.02.2014 Sivu 1 / 1 179/10.03.01/2011 55 3.6.2013 18 Alueiden varauksien jatkaminen Espoon keskuksesta Citycon Finland Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59

Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 04.06.2012 Sivu 1 / 1 2582/10.00.00/2012 59 Espoonlahden metroaseman ympäristön kaupalliset ja muut kehittämisperiaatteet sekä suunnitteluvaraus Citycon Oyj:lle kauppakeskuksen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

LOMMILA OSANA ESPOON KESKUKSEN KOKONAISUUTTA

LOMMILA OSANA ESPOON KESKUKSEN KOKONAISUUTTA Ote animaatiosta Havainnekuvia vuodelle 2050 Arkkitehdit Tommila Oy 2010 LOMMILA OSANA ESPOON KESKUKSEN KOKONAISUUTTA RAPORTTI 08.11.2012 ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 2 4 JOHDANTO 5 6 7 8 9 10 1. ALUEELLISIA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja 20.5.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm

Asuinalueohjelma 2013 2015 Hanketapaaminen 28.5.2013. Espoon keskuksen kehittämisprojekti visioista tekoihin Projektipäällikkö Kai Fogelholm Hanketapaaminen 28.5.2013 visioista tekoihin Projektipäällikkö taustaa ja tavoitteita Suvelan kehittämishanke vuodesta 2007. Lähiöohjelma 2008 2011 Silta elävään lähiöön, Espoon kohdealueet Suvela, Soukka

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

KIVENLAHDEN METROKESKUS

KIVENLAHDEN METROKESKUS KIVENLAHDEN METROKESKUS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASUKASTILAISUUS 7.8.2017 KIVENLAHDEN METROKESKUS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASUKASTILAISUUS 7.8.2017 MAININGIN KOULU OHJELMA 17.30 TILAISUUDEN

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella

Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Kaupunkirakenteen kehittäminen keskustan alueella Opiskelijafoorumi 24.3.2015 Jyväskylän keskustan kehittämishanke Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Keskustan kehittämisen vaiheet 1. Vaihe Ohikulkutie,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2015 Sivu 1 / 1 3224/10.02.03/2013 83 Otaniemen keskuksen jatkosuunnitelman tavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Ossi Keränen, puh. 050 347 5632 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2408/10.00.02/2015 100 Alueen varaaminen Leppävaarasta Kiinteistöosakeyhtiö Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin laajennuksen suunnittelua ja liikenneterminaalin kehittämistä varten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (5) 581 Lausunto kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. toivomusponnesta, jossa kiirehditään kunnallistekniikan rakentamista heti asemakaavan vahvistuttua HEL 2011-003517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Puurakentamisen RoadShow - Vantaa projektinjohtaja Reijo Sandberg reijo.sandberg@vantaa.fi Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala Vantaan kaupunki

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa

Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Mitä uutta tarvitaan? Liikennejärjestelmä murroksessa Pekka Sauri Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka 27.1.2014 Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1684/10.00.02/2012 24 10.3.2014 64 Suunnitteluvarauksen jatkaminen Karakallion Huolto Oy:lle Karakalliosta korttelin laajennuksen ja käyttötarkoituksen muuttamisen sekä uuden huoltorakennuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 186. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 186. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 14.11.2016 Sivu 1 / 1 2741/2016 10.02.03 Kaupunginhallitus 279 26.9.2016 Valtuusto 145 17.10.2016 Valtuusto 173 31.10.2016 186 Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610808,

Lisätiedot

PELTOLAMMI korttelikortit

PELTOLAMMI korttelikortit PELTOLAMMI korttelikortit 0..009 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Yleiskaavoitus Sisältö Lukijalle... 960-luvun asemakaava... 3 Asemakaavatilanne... 4 Asemakaavamuutokset... 5 Korttelirajat-

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN 2.9.2015 ESPOON KIVENLAHDEN METROKESKUKSEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY KIVENLAHDEN METROKESKUS SUUNNITTELUVARAUKSEN HAKUMENETTELY SISÄLTÖ 1. Taustaa 2. Suunnittelutehtävä 3. Kaupungin

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle

Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle Lähtökohdat ja tavoitteet Keran suunnittelulle 19.6.2017 Tilaisuuden kulku Alkusanat tilaisuuden puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Kai Lintunen Kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamat

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

SimLab prosessisimulointi

SimLab prosessisimulointi SimLab prosessisimulointi Visualisointi Visualisointi kokonaiskuva kokonaiskuva prosessista prosessista yli yli rajapintojen rajapintojen Perustana Perustana prosessin prosessin mallinnus mallinnus ja

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio

Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio Taustaa Finnoon suunnittelulle sekä Finnoo - Kaitaa -alueen visio n. 300 ha 7 km 5 km 12 km Helsingin keskusta Lähtökohdat Finnoolle Puhdistamon siirtopäätös v. 2009 (kv) Aiempi päätös metrojatkon suunnittelusta

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

OPUS RINNAKKAISHANKE Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus OPUS RINNAKKAISHANKE Porin kaupunki Tekninen palvelukeskus palvelujen tuotteistus Kaupungit tarjoavat rakennuskelpoisia tontteja asumiseen ja yrittämiseen. Tontit hinnoitellaan sosiaalisesti ja tontit

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2015 Sivu 1 / 1 4462/10.02.03/2014 101 Karakallion keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio Valmistelijat

Lisätiedot

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p

Vanhan-Espoon asukasfoorumi Liisa Ikonen p Vanhan-Espoon asukasfoorumi 14.3.2017 Liisa Ikonen p. 043-8251183 liisa.ikonen@espoo.fi 14.3.2017 2 14.3.2017 3 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, POKE Asukastilaisuus tulossa 30.3.2017 Vanhan-Espoon

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue Pihlajarinne Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 5 Alue 630410 Pihlajarinne Asemakaavan muutos Asianumero 471/10.02.03/2014 13.4.2014 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuinkorttelin 63001 täydennysrakentaminen sallimalla enemmän asuntoja ja

Lisätiedot

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen

Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen FINNOO ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNAN KAUPUNGINOSA Sää- ja ilmastolähtöinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen, 6.3.2013 Espoon kaupunkisuunittelukeskus / Torsti Hokkanen Finnoo kartalla HKI 12 km Finnoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA

AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA LUONNOS 2111201 AIESOPIMUS LIITTYEN KAUPPAKESKUS LIPPULAIVAN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN KEHITTÄMISEEN OSAPUOLINA CITYCON FINLAND OY, KIINTEISTÖ OY LIPPULAIVA JA ESPOON KAUPUNKI (ITSENSÄ JA LÄNSIMETRO OY:N

Lisätiedot

Suurpeltokatsaus Maaliskuu 2014

Suurpeltokatsaus Maaliskuu 2014 Suurpeltokatsaus Maaliskuu 2014 Suurpellosta muodostuu seuraavan 10-15 vuoden aikana uusi innovatiivinen asuin-, koulutus- ja yritysympäristö Pekka Vikkula Suurpellon projektijohtaja Espoon kaupunki KESKEINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2014 1 (6) 788 Kauppakeskushanketta varten Laajasalon keskustasta varatun alueen varauksen uusiminen ja muuttaminen, varauksensaajina Helsingin Osuuskauppa Elanto, Kesko

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 ->

Siltatien alue MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Tontit $K V2014 $K V2015 -> Siltatien alue Ydinkeskustan jälkeen merkittävin kasvusuunta on Siltatien alue, joka on tällä hetkellä rakentamaton alue. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on muodostaa alueesta itsenäinen noin 5 300 asukkaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot