PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo 17:00-20:12 Jäsen Huusko Ritva 17:00-20:12 Jäsen Keränen Kari 17:00-20:12 Jäsen Keski-Liikala Arja 17:00-20:12 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nieminen Markku 17:00-20:12 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nuottimäki Pirjo 17:00-20:12 Jäsen Palm Pirkko 17:00-20:12 Jäsen Väisänen Markku 17:00-20:12 Jäsen POSSA Keränen Seppo Kunnanvaltuuston 2.vpj MUU OSALLSTUJA Jarva Marisanna 17:05-20:12 Kv:n puheenjohtaja Poissa kokouksesta klo Horto Arja 17:00-20:12 Kunnanvaltuuston 1.vpj Laurikainen Arto 17:00-20:12 Kunnanjohtaja, esittelijä Tervonen Anu 17:00-20:12 Kehitysjohtaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Pasi Ahoniemi Anu Tervonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: 1-16 PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Arja Keski-Liikala Markku Nieminen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervonen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ AKA 17:00-20: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 6 ja nähtävänäpito vuonna Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten 7 nähtävänäpito vuonna Yhteistoimintaneuvottelujen tulos 8 7 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 10 8 Lausunto valtionosuusuudistuksen perusteista 11 9 Asiantuntijapalvelun ostaminen Paltamo Helsingissä hankkeeseen 10 Ohjausryhmän nimeäminen Kivesvaaran investointi- ja 17 kehittämishankkeeseen 11 Toimistohotelli Paltamon ja deariihen vuokrahinnat, 20 Koulukankaan ja Valkoisen koulun sekä kunnantalon toimistohuoneen käyttöperiaatteet 2014 alkaen 12 Yrittäjyyskasvatustyöryhmän nimeäminen Yksityisteiden avustaminen Paltamon kunnassa, 25 periaatteiden päivittäminen Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat Paltamon kunnan edustajien esittäminen Kiinteistöyhtiö Paltamon Kauppakeskus Oy:n hallitukseen 31 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 1 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen ko kous kut su esityslistoineen pos ti te taan jä se nil le ko kousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämä esityslista on postitettu Kunnanhallitus: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 2 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aak kosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Arja Keski-Liikala ja Markku Niemi nen. Pöytäkirja tarkastetaan Kunnanhallitus: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arja Keski-Liikala ja Markku Nie minen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2014 KH 3 Pal tamon kunnan hallintosään nön 5 :n a-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kun kin vuoden ensimmäi sessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja pai kan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten jul kaisemi sesta kunnas sa on voimassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyk sen sen pitämisestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Hallintosäännön 5 :n b-kohdan mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty neenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja varapu heenjohtaja ovat estyneitä osallistumaan ko koukseen tai ovat es teellisiä jossakin asiassa, kokousta tai asian kä sittelyä varten on va littava tilapäinen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä kä si tel tä vät asiat (asia lista). Esityslista lähetetään ko kouskutsun yhteydessä sii hen liittyvine liitteineen ja materiaaleineen. Kokouskutsu lähete tään jä se nil le ja muil le, joil la on oi keus osal listua kokoukseen, toimi elimen päät tämällä ta valla. Vuonna 2013 kunnanhallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden toinen ja neljäs tiistai klo 17 kunnanhallituksen huo nees sa. Ko kous kut su esi tyslistoineen on postitettu jäsenille ja varajäsenille ko kous ta edeltä vänä keskiviikkona. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina klo Kun nan hal li tuk sen kokouskutsu esi tys lis toi neen pos ti te taan jä se nil le ja varajäsenille ko kousta edeltävänä keski viik ko na. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänäpito vuonna 2014 KH 4 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset on pidetty vuonna 2013 pää sään töises ti jo ka kuu kau den toinen ja nel jäs tiistai. Kokouksen pöy tä kirja on tar kastettu kokousta seu raavana torstaina ja pöy täkir ja on ollut yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla ko kousta seu raa va na maanantaina, tai sen ol les sa pyhä, seu raavana ar kipäivä nä. Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2014 kunnanhalli tuk sen kokous ten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja et tä ko kouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtä vänä kunnanvi ras tolla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai sen ollessa py hä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote neuvonta, kuulutus seu raa vassa kun ta tie dotteessa ja Väylässä. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävänäpito vuonna 2014 KH 5 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomai sen pöytäkirja pi de tään vastaavasti ylei sesti nähtävänä, jos asian omainen viranomainen katsoo sen tar peelliseksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Pöytäkirjojen ja päätösten pitämisellä yleisesti nähtävänä on prosessuaalinen merkitys. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kulumaan tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina sil loin, kun päätökset halutaan saada lainvoimaisiksi. Viranhaltijoiden päätökset ovat olleet vuonna 2013 nähtävänä päätös tä seu raa va na päivänä pää tök sen teh neen vi ran hal ti jan työhuoneessa ja kunnanjoh tajan vi ranhaltijapäätökset kun nan vi raston neuvon nassa päätöstä seuraavana päivänä. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pää tök set ovat yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavana päivänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja että kunnanjohtajan vi ranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa päätöstä seuraavana päivänä. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, toimielimet, neuvonta, päätöksiä tekevät viranhaltijat, kuulutus seuraava Väylä ja kuntatiedote., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Yhteistoimintaneuvottelujen tulos KH 6 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Laurikainen, Kunnanvaltuuston tasapainotusohjelma ja vuoden 2014 talousarvio pi tä vät sisällään muun muassa henkilöstömenojen vähentämisen alka nee na vuon na yhdellä prosentilla verrattuna 2013 toteutumaan. Valtuuston talousarviopäätökseen sisältyy myös lau suma: "...että osana ta sa pai no tus oh jel maa henkilöstö lomautetaan kahden vii kon ajaksi erik seen il moi tet ta vi na ajankohtina kunnanhallituksen päät tä mäl lä ta val la.mikäli nykyisen ta lous ar vio eh do tuk sen lisäksi löy tyy menoja vä hen tä viä tai tuloja lisääviä toimia voi daan lo mau tuksia vastaavasti ly hen tää. Esityksiä säästöistä/tuloista voi tehdä jou lukuun loppuun as ti." Tämän pohjalta järjestöjen kanssa on käyty yt-neuvottelut välisenä aikana. Lisäksi ti lan netta tar kasteltiin vielä Lähtökohtana oli saada aikaan kahden viikon lo mau tuk sia vastaava säästö. Rahassa se on noin euroa. Tarkastelun tuloksena on palkkamäärärahoja tarkistettu 1 prosentin ko ro tus va ras ta todelliseen 0,8 %:iin. Kustannusvaikutus on noin euroa ver rat tu na nykyiseen talousarvioon. Palkkavarauksessa on huomioitu li säyk set työllistämistukeen , kuntouttavaan työ toi min taan ja kesätyöllistämiseen varattu euroa. Lisäksi sivistyspalvelut on sitoutunut euron säästöihin ja tekni set palvelut euron säästöihin. Hallintopalvelut on sitoutunut euron säästöihin, joista projekteista ja työvoi ma yh dis tyk sen avustuksesta, kos ka työpajahankkeet eivät to teudu haetun suuruisina. Tu lo puo lel le lisätään euroa työl lis tämis tu kia, jotka puuttuivat. Näiden yhteisvaikutus on n Kuluvan vuoden tulos tulee olemaan merkittävästi ennustettua parem pi, jopa alle euroa alijäämäinen. Tämä johtuu ve ro tu lojen mer kit tä väs tä ylittymisestä ja käyttömenojen alittumisesta yh teisin ponnisteluin. Vaikka verotulot sisältävät vuonna 2013 eräitä maksa tuk sia koskevista muutoksista johtuvia kertaluonteisia eriä, an taa tu los aihetta olettaa, että myös käyttömenot pysyisivät hieman talous ar vio ta alemmalla tasolla. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p , pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että suunniteltuja lomautuksia ei panna täytän töön. Vapaaehtoisia toimenpiteitä, kuten lomarahojen vaihtamista va paaseen tai palkattomien lomien pitämistä suositaan aina työtilanteen sen mahdollistaessa. Talousarvion toteutumista tarkastellaan vielä toukokuussa ja jos siinä ilmenee odottamattomia ongelmia, lomautuskysymystä voidaan tar kas tel la uudelleen. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Tiedoksi kunnanvaltuustolle, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet KH 7 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion hyväksymisen jälkeen pal ve lu yk si köil le talousarviota ja hallintosäännön määräyksiä tar kenta vat täytäntöönpano-ohjeet. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteenä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion 2014 täy tän töön pa no-oh jeet. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote kirjallisesti liitteineen: palveluyksiköiden johtajat, tu los aluei den vastuuhenkilöt, kirjanpito, kunnanhallituksen jäsenet, ra ken nus toi mi kun nat, tarkastuslautakunta, lupa- ja val von ta lau takun ta Muutoksenhakukielto. Liitteet Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Lausunto valtionosuusuudistuksen perusteista KH 8 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on hyväksynyt val tion osuus uu dis tuk sen pääperiaatteet ja uudistuksessa käytettävät kri tee rit. Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta val tion osuus järjes tel mäs tä kuntakohtaisine koelaskelmineen lähetetään kom men toin tikier rok sel le. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa kom men toin tikier rok sen jälkeen tammikuussa. Kuntakohtaiset laskelmat eivät ole lopul li sia, vaan tulevat vielä muuttumaan. Uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Hallinnon ja alue ke hi tyksen ministerityöryhmä linjasi, että uudistukseen sovelletaan vähintään vii den vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensim mäi si nä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asu kas ta kohti. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikä raken tee seen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöä on ajantasaistettu uu sim man tilastotiedon pohjalta. Valtionosuuksien laskemisessa käy tettä vät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATTin selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Alustava ehdotus ja kuntakohtaiset koelaskelmat lähetetään kuntiin lyhyel le kommentointikierrokselle, jonka aikana pyydetään kuntien kannan ot to ja muun muassa kriteereihin, laskentaperusteisiin sekä val tionosuus jär jes tel män uudistukseen tarvittavaan siirtymäaikaan. Kun ta kohtai set laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käy te tään aina uusimpia, saatavilla olevia tunnuslukuja. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa val tionosuus jär jes tel män uudistamisesta tammikuun loppuun mennessä. Viral li nen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys an ne taan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lain säädän nön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen mi nis te ri työ ryh män keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi las ken ta kri tee re jä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Pe rus pal velu jen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Ny kyi ses sä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: pääl lek käi siä ja vanhentuneita. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä sähköisesti www-linkkiä hyväksi käyttäen. Kommentit on myös mahdollista toimittaa paperilla valtionvarainministeriöön, Kunta- ja aluehallinto-osasto, PL 28, VAL TO NEU VOS TO. Oheismateriaalina on taustamuistio ja Kainuuta koskevat kun ta koh taiset tulokset. Kainuun yhteenlasketut valtionosuudet pienenisivät vuo sita sol la noin 1,7 milj. eu roa. Koko materiaali löytyy sivulta: Valtio/name.jsp Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valtionosuusuudistuksen pe rusteis ta, että järjestelmän yksinkertaistaminen on oikean suuntainen tavoi te. Tasausrajan nostaminen on oikea toimenpide. Tasauslisän pu dot ta minen 80 %:iin kuitenkin suosii keskisuuria kuntia usein heikoimmassa talou del li ses sa asemassa olevien (ja joidenkin erittäin korkean ve ro tu lo tason) kuntien kustannuksella. Omaan käyttöön jäävän verotulon mah dolli sen kasvun lisäyksellä noin 8 %:sta 20 %:iin ei ole merkittävää kannus tin vai ku tus ta. Asukastiheys ja syrjäisyys mittaavat edelleen pitkälle samaa asiaa päällek käin. Syrjäisyysluku pitäisi määritellä kuljettavien tietäisyyksien mukaan eikä linnuntietä pitkin. Näin eliminoitaisiin esimerkiksi ve sis tö jen jos kus huomattavastikin vääristävä vaikutus. Tämä olisi hyvin mah dollis ta ny kyi sin paikkatietoaineiston pohjalta. Se, että syrjäisyysluvun ylittäessä luvun1,5 on kerroin kolminkertainen ei ole linjassa kuntaliitosneutraliteetin kanssa. Toisaalta merkittävät menetykset koskevat usein juuri sellaisia kuntia, joiden palvelut ovat pitkien etäisyyksien vuoksi keskimääräistä kalliimpia järjestää. Tämä ei voine olla uudistuksen tavoite kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus THL:n laskelmien mukaan sairastavuuden paino olisi lähes yhtä suuri kuin ikärakenteen. Jotta muutokset eivät olisi liian suuria, on las ken taole tus kuitenkin sellainen, että ikärakenne vaikuttaa noin 70 % ja sairas ta vuus noin 24 %. Tätä suhdetta tulee vielä harkita lähemmäksi THL:n alkuperäistä tutkimukseen perustuvaa suhdetta.. Keskiasteen koulutukseen ei ole kiinnitetty huomiota riittävästi. Jos esimerkiksi lukio tai ammatillinen koulutus loppuu kunnasta, muuttavat oppilaat toiseen kuntaan. Tällöin kunnan asukaspohjainen valtionosuus laskee samalla kun uutena kunnalle tulee oppilaskohtainen kustannus koulutuksen ylläpitäjälle. Siis tulee kaksinkertainen menetys. Sama koskee työpaikkaomavaraisuutta. Jos esimerkiksi merkittävän yrityksen konkurssin vuoksi verotulot laskevat merkittävästi, kärsii kunta samaan aikaan työpaikkaomavaraisuuden heikentymisestä johtuen valtionosuuden menetyksestä. Voimalaitosten kiinteistöveron osittainen palauttaminen osaksi verotulotasausta ei ole perusteltua. Sen sijaan kiinteistöveron tuoton kohdentaminen myös allasalueen mahdollisille muille kunnille olisi perusteltua haittojen korvaamisen näkökulmasta. Jos lähtökohtana on, että uusi järjestelmä on oikeudenmukaisempi, on vii den vuoden siirtymäaika pitkä, vaikka kuntakohtaiset muutokset joskus ovatkin suuria. Kohtuullinen siirtymäaika toki tarvitaan so peu tu mista var ten. Muiden valtionosuuksiin tehtävien lisäysten/vähennysten ja siir ty mä tasauk sien kokonaisuus kaipaa vielä tarkempaa avaamista, varsinkin jos nii tä aiotaan yhdistellä/karsia, ennen kuin muutosten si säl töä/vai ku tus ta voi arvioida. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen. Tiedoksi Valtionvarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Asiantuntijapalvelun ostaminen Paltamo Helsingissä hankkeeseen KH 9 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon kunta sai Oulujärvi Leader ry:ltä myönteisen ra hoi tus päätök sen Paltamo Helsingissä Paikallista osaamista, parasta pal ve lua -hankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on ja kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa. Hankkeeseen ei sitoudu kuntarahaa. Hankkeeseen ovat oma ra hoitus osuu del la sitoutuneet: Paltamo Golf Oy, Paltamon Osuuspankki, Tmi Marisanna Jarva, Jättiläisenmaa (Kainuun Makuhelmi ja Jät ti läisen maa), Kainuun Opisto, Pohjolan Valimo ry, Osuuskunta Eurojopi, Mer ci Viestintätoimisto, Mielikin Vakka, PaltamoPandion ja Ki ves järven kyläyhdistys ry. Kainuu Helsingissä tapahtuma on koko Kainuun yhteinen näyt täy ty mis ti lai suus Helsingissä vuonna Tapahtumaan osallis tu mi nen on paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiin ty mis ti lai suus. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Paltamossa valmistaudutaan Helsingin näyttäytymistilaisuuteen Pal ta mo Helsingissä 2014: Paikallista osaamista, parasta palvelua -hank keen avulla, jonka tavoitteena on tukea kainuulaisten ja eri tyises ti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, tuot teis tamis ta, konseptointia ja brändäystä. Samalla edistetään toimijoiden vä lis tä yhteistyötä Kainuussa sekä luodaan kontakteja pää kau pun kiseu dun toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Pal ta mon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toi mijoi den kanssa. Hankkeessa tuotteistetaan Paltamon vahvuuksia; tuot tei ta, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä. Hankkeen tavoitteet -Olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa. -Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. -Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuot tei den vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden ver kottu mis ta pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. -Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. -Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä te kemi sen myötä. -Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alu een mielikuvaa hyvänä kohdealueena. -Tavoitteena on yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyön jat ku minen yhteismarkkinointitoimina ja erilaisina alihankintatyömuotoina myös Helsinki tapahtuman jälkeen., pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Hankkeeseen ei palkata erikseen projektihenkilöstöä, vaan kunta os taa hankkeen käytännön toteuttamisen ja johtamisen os to pal ve luna ulkopuoliselta toimijalta. Paltamon kunta on pyytänyt tarjouksia hankkeen käytännön to teutuk sen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ajalla Käytännön toteutus sisältää kaikkien hankesuunnitelmassa mai nit tujen toimenpiteiden toteuttamisen, työpajatilaisuuksien järjestämisen ja vetämisen, hankkeeseen hankittavien palvelujen ja tuot tei den/mate ri aa li en kilpailuttamisen ja hankkimisen sekä osallistumisen Senaa tin to rin tapahtumaan. Työ sisältää myös koko hankkeen aikana tehtävän raportoinnin ja do ku men toin nin hoitamisen rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Pal tamon kunnassa hoidetaan hankkeen hallinnointi, rahaliikenne ja kirjan pi to. Hankkeessa tehtävät hankinnat tehdään hankesuunnitelman ja Paltamon kunnan hallinto- ja elinkeinopalvelujen ohjeistuksen ja pää tös ten mukaisesti hyväksytyssä budjettiraamissa. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville toimijoille: - Notehill Ky - Mainostoimisto B2B Oy - Merci Viestintätoimisto - Little Red House/Jukka Laukkanen Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: - Merci Viestintätoimisto - Little Red House/Jukka Laukkanen Notehill Ky ja Mainostoimisto B2B Oy ilmoittivat etteivät tällä kertaa osal lis tu tarjouskilpailuun. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Tarjousten vertailun perusteella on tarkoituksenmukaista ostaa Palta mo Helsingissä 2014: Paikallista osaamista, parasta palvelua -hank keen käytännön toteutuksen hoitaminen Merci Vies tin tä toi mistol ta hintaan ,09 e + Alv 24%. Tarjouksen hyväksymisen perus tee na: tarjouspyynnön mukainen tarjous, tarjousten vertailussa kor kein pistemäärä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen., pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Merkitiin pöytäkirjaan, että Pirjo Nuottimäki poistui esteellisenä asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asiaosainen, No te hill Ky). Toimeenpano: tiedoksi tarjouksen jättäneille Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Ohjausryhmän nimeäminen Kivesvaaran investointi- ja kehittämishankkeeseen 103/10.101/2013 KH 10 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon kunta sai myönteisen rahoituspäätöksen Kivesvaaran inves toin ti- ja kehittämishankkeen toteuttamiseen ELY-keskukselta Hankkeen kokonaisrahoitus on euroa (alv 0%), jos ta kunnan osuus on euroa ja hankkeessa mukana olevien yk si tyis luon teis ten tahojen osuus on talkootyönä euroa. Hankkeen toteutusaika on Kunnan hallinnoimaan hankkeeseen ovat talkootyöllä sitoutuneet: Elä mys kes kus Jättiläisenmaa: Vesa Homanen, Kainuun Makuhelmi: An ja Homanen, PaltamoPandion: Vesa Hyyryläinen, Maatilamatkailu Lei no-lo ma: Raimo Leinonen, Kivesjärven kyläyhdistys ry ja Pal tamon Luonto ry. Hankkeen tavoitteena on Kivesvaaran ensimmäisen merkityn ret keily rei tin toteuttaminen, linnunpönttöjen hankinta ja sijoittaminen rei tille sekä näköalatasanteen rakentaminen ja kalustaminen Ki ves vaaran laelle. Monipuolinen ulkoilualue Kivesvaaralla parantaa alueen ve to voi maisuut ta ja luo edellytyksiä matkailuelinkeinon kehitykselle. Matkailijat, va paa-ajan asuk kaat ja kuntalaiset voivat vapaasti käyttää mo ni puolis ta ulkoilualuetta ja alueen yrittäjät voivat hyödyntää kohdetta omissa toimissaan. Toimintaympäristön kehittymisen myötä Paltamon alueen matkailuja ohjelmapalveluyrittäjillä on mahdollisuus saada aikaan laa duk kaita ohjelmapalvelukokonaisuuksia sekä tuotteistaa ja laajentaa pal velu va li koi maan sa ja tehdä enemmän yhteistyötä. Monipuolistuva palvelutarjonta lisää alueen kiinnostavuutta myös laa jem min kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvava kysyntä luo mah dol li suuk sia uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle. Kohdet ta voidaan hyödyntää myös kasvatuksellisiin tarpeisiin ja eri laisten yhdistysten toimintaan. Rahoittaja vaatii, että hankkeelle nimetään ohjausryhmä seuraavien oh jei den mukaisesti: "Tuensaaja asettaa kirjallisesti ohjausryhmän, jossa nimetään jä senet. Asettamispäätöksessä on nimettävä puheenjohtaja ja varapj. tai val tuu tet ta va ohjausryhmä valitsemaan heidät keskuudestaan ensim mäi ses sä kokouksessa., pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja ei voi olla rahoittajaviranomaisesta. On suo si tel tavaa, ettei puheenjohtaja ole myöskään toteuttajaorganisaatiosta. Ohjausryhmän jäseniksi voidaan nimetä projektisuunnitelmassa esi tet ty jen intressiryhmien edustajia sekä asiantuntijajäseniä eri tahois ta. Kokoonpanossa otettava huomioon tasa-arvon edistäminen. Ohjausryhmään on nimettävä ja kokouksiin kutsuttava ra hoi tus päätök ses sä nimetty rahoittajan valvoja (EAKR-koordinaattori Tatu Turu nen), joka ei ole ohjausryhmän päätöksentekoon osallistuva jäsen. Rahoituspäätöksessä nimetty asiantuntija (vesihuoltoinsinööri Jari Pe so nen) voi osallistua päätöksentekoon." Ohjausryhmän tehtävänä on 1. Seurata projektin toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista 2. Ohjata, tukea ja kehittää projektin toimintaa 3. Arvioida hankkeen tuloksia, toimintaa ja vaikuttavuutta (it sear vioin ti) 4. Edistää verkostoitumista, yhdessä oppimista ja kumppanuutta 5. Edistää hankkeen tulosten kehittämistä, levittämistä ja juur rut tamis ta. - Ohjausryhmällä ei ole juridista vastuuta projektista. - Ohjausryhmän päätökset eivät sido oikeudellisesti ra hoit ta ja vi ranomais ta eikä tuensaajaa. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Nimetään Kivesvaaran investointi- ja kehittämishankkeen ohjaus ryhmän edustajat seuraavasti: Paltamon kunta: rakennusmestari Mervi Kilpeläinen ja kehitysjohtaja Anu Tervonen Elämyskeskus Jättiläisenmaa: Vesa Homanen Kainuun Makuhelmi: Anja Homanen PaltamoPandion/Paltamon Luonto ry: Vesa Hyyryläinen Maatilamatkailu Leino-loma: Raimo Leinonen Kivesjärven kyläyhdistys ry: pj. Kari Heikkinen ELY-keskuksen/rahoittajan edustajat: EAKR-koordinaattori Tatu Turu nen ja vesihuoltoinsinööri Jari Pesonen Lisäksi kutsutaan ohjausryhmään jäseneksi Raimo Kantola Pal tamos ta. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan keskuudestaan pu heen johta ja ja varapuheenjohtaja., pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Todettiin, että Raimo Kantola on ilmoittanut, ettei ole käy tet tä vis sä, joten häntä ei kutsuta ohjausryhmän jäseneksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan pää tös eh do tuksen. Toimeenpano: tiedoksi :ohjausryhmän jäsenet, Kainuun ELY-keskus/kir jaa mo, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Toimistohotelli Paltamon ja deariihen vuokrahinnat, Koulukankaan ja Valkoisen koulun sekä kunnantalon toimistohuoneen käyttöperiaatteet 2014 alkaen KH 11 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon Työtä kaikille -hanke päättyi 2013 vuoden lopussa. Sa malla Koulukankaan koulun ja Valkoisen koulun tilat vapautuivat. Koulukankaan koulun 2. krs Kunta kokeilee Koulukankaan koulun tilojen vuokraamista ul ko puo lisil le ns. toimistohotellityyppisellä ratkaisulla, jossa yksittäisiä huo neita vuokrataan ja vuokrahintaan sisältyy yhteisten tilojen käyttöoikeus se kä yhteisten tilojen siivouskustannukset. Yhteisiä tiloja ovat käy tävien ja sosiaali- ja wc-tilojen lisäksi neuvottelutila deariihi sekä koulu tus ti lat varausten perusteella. Todellisten ylläpitokustannusten mukainen vuokrataso on seuraavan las kel man mukainen: Koulukankaan 2. krs:n kaikki tilat yhteensä 818 m², josta yhteisten tilojen osuus 397,5 m² ja toimistohuoneiden osuus 420,5 m². Toimistohuoneiden vuokra ilman siivousta on 3 /m²/kk -> 420,5 m² * 3 = 1.261,50 /kk Yhteisten tilojen vuokra on 4,5 /m² (ylläpito 3 /m² + siivous 1,5 /m²) -> 397,5 m² * 4,5 = 1,788,75 /kk 2. krs:n (818 m²) ylläpitokustannukset yhteensä ovat 3.050,25 /kk eli 3,73 /m²/kk, joka sisältää toimistohuoneiden yl lä pi to kus tan nukset il man siivousta sekä yhteisten tilojen ylläpitokustannukset siivouk si neen. Alkuvaiheessa, kun toimistohotellin käyttöaste on alhainen on tar koituk sen mu kais ta, että vuokrataso on 5 /m²/kk. Käyttöasteen ke hittyes sä vuokratasoa voidaan tarkistaa. deariihi Neuvottelutilana toiminut deariihi (Koulukankaan koulu 2. krs) jatkaa vuok ra lais ten ja muiden toimijoiden neuvottelutilana va raus pe ri aatteel la. Neuvottelutilan käyttö sisältyy toimistohotellin vuokralaisten vuok ra hin taan. Ulkopuoliset voivat vuokrata neuvottelutilaa hintaan 20 /kerta tai pv., pöytäkirjanpitäjä

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Koulukankaan koulun pohja- ja 1. kerros Tilat varataan työpajatoiminnan tarpeisiin. Yhdistysten käyttöön tarkoitettu toimistohuone kunnantalolla Paltamolaisten yhdistysten käytössä ollut toimistohuone Paltamon kun nan ta lol la on edelleen kaikkien yhdistysten käytössä ve loi tuk setta. Valkoinen koulu Valkoinen koulu on 2014 alkaen muutettu peruslämmölle. Pal ta molai sil la yleishyödyllisillä yhdistyksillä on edelleen mahdollisuus käyttää tiloja varastona omalla vastuullaan. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus päättää: Toimistohotelli Paltamon vuokrattavien toimistohuoneiden vuok rahin nak si 2014 alkaen 5 /m²/kk + alv. Käyttöasteen kehittyessä vuok ra ta soa voidaan tarkistaa. Tilat ovat tarkoitettu toimisto-, liike-, tuo tan to- tai va ras to ti loik si. Neuvottelutila deariihen vuokrahinnaksi 20 /kerta tai pv + alv. Toimis to ho tel lin vuokralaiset voivat käyttää neuvottelutilaa maksutta varaus ten mukaan. Koulukankaan koulun pohja- ja 1. kerroksen tilat varataan työ pa ja toimin nan tarpeisiin. Paltamolaisten yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön osoitetaan edel leen veloituksetta toimistohuone kunnantalolta ja yhdistykset voi vat käyttää omalla vastuullaan Valkoisen koulun tiloja varastona. Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, tekniset palvelut, kunnanviraston neuvonta. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot