PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo 17:00-20:12 Jäsen Huusko Ritva 17:00-20:12 Jäsen Keränen Kari 17:00-20:12 Jäsen Keski-Liikala Arja 17:00-20:12 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nieminen Markku 17:00-20:12 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nuottimäki Pirjo 17:00-20:12 Jäsen Palm Pirkko 17:00-20:12 Jäsen Väisänen Markku 17:00-20:12 Jäsen POSSA Keränen Seppo Kunnanvaltuuston 2.vpj MUU OSALLSTUJA Jarva Marisanna 17:05-20:12 Kv:n puheenjohtaja Poissa kokouksesta klo Horto Arja 17:00-20:12 Kunnanvaltuuston 1.vpj Laurikainen Arto 17:00-20:12 Kunnanjohtaja, esittelijä Tervonen Anu 17:00-20:12 Kehitysjohtaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Pasi Ahoniemi Anu Tervonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: 1-16 PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Arja Keski-Liikala Markku Nieminen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervonen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ AKA 17:00-20: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 6 ja nähtävänäpito vuonna Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten 7 nähtävänäpito vuonna Yhteistoimintaneuvottelujen tulos 8 7 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 10 8 Lausunto valtionosuusuudistuksen perusteista 11 9 Asiantuntijapalvelun ostaminen Paltamo Helsingissä hankkeeseen 10 Ohjausryhmän nimeäminen Kivesvaaran investointi- ja 17 kehittämishankkeeseen 11 Toimistohotelli Paltamon ja deariihen vuokrahinnat, 20 Koulukankaan ja Valkoisen koulun sekä kunnantalon toimistohuoneen käyttöperiaatteet 2014 alkaen 12 Yrittäjyyskasvatustyöryhmän nimeäminen Yksityisteiden avustaminen Paltamon kunnassa, 25 periaatteiden päivittäminen Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat Paltamon kunnan edustajien esittäminen Kiinteistöyhtiö Paltamon Kauppakeskus Oy:n hallitukseen 31 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 1 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen ko kous kut su esityslistoineen pos ti te taan jä se nil le ko kousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämä esityslista on postitettu Kunnanhallitus: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 2 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aak kosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Arja Keski-Liikala ja Markku Niemi nen. Pöytäkirja tarkastetaan Kunnanhallitus: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arja Keski-Liikala ja Markku Nie minen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2014 KH 3 Pal tamon kunnan hallintosään nön 5 :n a-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kun kin vuoden ensimmäi sessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja pai kan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten jul kaisemi sesta kunnas sa on voimassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyk sen sen pitämisestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Hallintosäännön 5 :n b-kohdan mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty neenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja varapu heenjohtaja ovat estyneitä osallistumaan ko koukseen tai ovat es teellisiä jossakin asiassa, kokousta tai asian kä sittelyä varten on va littava tilapäinen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä kä si tel tä vät asiat (asia lista). Esityslista lähetetään ko kouskutsun yhteydessä sii hen liittyvine liitteineen ja materiaaleineen. Kokouskutsu lähete tään jä se nil le ja muil le, joil la on oi keus osal listua kokoukseen, toimi elimen päät tämällä ta valla. Vuonna 2013 kunnanhallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden toinen ja neljäs tiistai klo 17 kunnanhallituksen huo nees sa. Ko kous kut su esi tyslistoineen on postitettu jäsenille ja varajäsenille ko kous ta edeltä vänä keskiviikkona. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina klo Kun nan hal li tuk sen kokouskutsu esi tys lis toi neen pos ti te taan jä se nil le ja varajäsenille ko kousta edeltävänä keski viik ko na. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänäpito vuonna 2014 KH 4 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset on pidetty vuonna 2013 pää sään töises ti jo ka kuu kau den toinen ja nel jäs tiistai. Kokouksen pöy tä kirja on tar kastettu kokousta seu raavana torstaina ja pöy täkir ja on ollut yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla ko kousta seu raa va na maanantaina, tai sen ol les sa pyhä, seu raavana ar kipäivä nä. Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2014 kunnanhalli tuk sen kokous ten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja et tä ko kouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtä vänä kunnanvi ras tolla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai sen ollessa py hä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote neuvonta, kuulutus seu raa vassa kun ta tie dotteessa ja Väylässä. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävänäpito vuonna 2014 KH 5 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomai sen pöytäkirja pi de tään vastaavasti ylei sesti nähtävänä, jos asian omainen viranomainen katsoo sen tar peelliseksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Pöytäkirjojen ja päätösten pitämisellä yleisesti nähtävänä on prosessuaalinen merkitys. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kulumaan tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina sil loin, kun päätökset halutaan saada lainvoimaisiksi. Viranhaltijoiden päätökset ovat olleet vuonna 2013 nähtävänä päätös tä seu raa va na päivänä pää tök sen teh neen vi ran hal ti jan työhuoneessa ja kunnanjoh tajan vi ranhaltijapäätökset kun nan vi raston neuvon nassa päätöstä seuraavana päivänä. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pää tök set ovat yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavana päivänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja että kunnanjohtajan vi ranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa päätöstä seuraavana päivänä. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, toimielimet, neuvonta, päätöksiä tekevät viranhaltijat, kuulutus seuraava Väylä ja kuntatiedote., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Yhteistoimintaneuvottelujen tulos KH 6 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Laurikainen, Kunnanvaltuuston tasapainotusohjelma ja vuoden 2014 talousarvio pi tä vät sisällään muun muassa henkilöstömenojen vähentämisen alka nee na vuon na yhdellä prosentilla verrattuna 2013 toteutumaan. Valtuuston talousarviopäätökseen sisältyy myös lau suma: "...että osana ta sa pai no tus oh jel maa henkilöstö lomautetaan kahden vii kon ajaksi erik seen il moi tet ta vi na ajankohtina kunnanhallituksen päät tä mäl lä ta val la.mikäli nykyisen ta lous ar vio eh do tuk sen lisäksi löy tyy menoja vä hen tä viä tai tuloja lisääviä toimia voi daan lo mau tuksia vastaavasti ly hen tää. Esityksiä säästöistä/tuloista voi tehdä jou lukuun loppuun as ti." Tämän pohjalta järjestöjen kanssa on käyty yt-neuvottelut välisenä aikana. Lisäksi ti lan netta tar kasteltiin vielä Lähtökohtana oli saada aikaan kahden viikon lo mau tuk sia vastaava säästö. Rahassa se on noin euroa. Tarkastelun tuloksena on palkkamäärärahoja tarkistettu 1 prosentin ko ro tus va ras ta todelliseen 0,8 %:iin. Kustannusvaikutus on noin euroa ver rat tu na nykyiseen talousarvioon. Palkkavarauksessa on huomioitu li säyk set työllistämistukeen , kuntouttavaan työ toi min taan ja kesätyöllistämiseen varattu euroa. Lisäksi sivistyspalvelut on sitoutunut euron säästöihin ja tekni set palvelut euron säästöihin. Hallintopalvelut on sitoutunut euron säästöihin, joista projekteista ja työvoi ma yh dis tyk sen avustuksesta, kos ka työpajahankkeet eivät to teudu haetun suuruisina. Tu lo puo lel le lisätään euroa työl lis tämis tu kia, jotka puuttuivat. Näiden yhteisvaikutus on n Kuluvan vuoden tulos tulee olemaan merkittävästi ennustettua parem pi, jopa alle euroa alijäämäinen. Tämä johtuu ve ro tu lojen mer kit tä väs tä ylittymisestä ja käyttömenojen alittumisesta yh teisin ponnisteluin. Vaikka verotulot sisältävät vuonna 2013 eräitä maksa tuk sia koskevista muutoksista johtuvia kertaluonteisia eriä, an taa tu los aihetta olettaa, että myös käyttömenot pysyisivät hieman talous ar vio ta alemmalla tasolla. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p , pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että suunniteltuja lomautuksia ei panna täytän töön. Vapaaehtoisia toimenpiteitä, kuten lomarahojen vaihtamista va paaseen tai palkattomien lomien pitämistä suositaan aina työtilanteen sen mahdollistaessa. Talousarvion toteutumista tarkastellaan vielä toukokuussa ja jos siinä ilmenee odottamattomia ongelmia, lomautuskysymystä voidaan tar kas tel la uudelleen. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Tiedoksi kunnanvaltuustolle, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet KH 7 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion hyväksymisen jälkeen pal ve lu yk si köil le talousarviota ja hallintosäännön määräyksiä tar kenta vat täytäntöönpano-ohjeet. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteenä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion 2014 täy tän töön pa no-oh jeet. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote kirjallisesti liitteineen: palveluyksiköiden johtajat, tu los aluei den vastuuhenkilöt, kirjanpito, kunnanhallituksen jäsenet, ra ken nus toi mi kun nat, tarkastuslautakunta, lupa- ja val von ta lau takun ta Muutoksenhakukielto. Liitteet Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Lausunto valtionosuusuudistuksen perusteista KH 8 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on hyväksynyt val tion osuus uu dis tuk sen pääperiaatteet ja uudistuksessa käytettävät kri tee rit. Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta val tion osuus järjes tel mäs tä kuntakohtaisine koelaskelmineen lähetetään kom men toin tikier rok sel le. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa kom men toin tikier rok sen jälkeen tammikuussa. Kuntakohtaiset laskelmat eivät ole lopul li sia, vaan tulevat vielä muuttumaan. Uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Hallinnon ja alue ke hi tyksen ministerityöryhmä linjasi, että uudistukseen sovelletaan vähintään vii den vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensim mäi si nä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asu kas ta kohti. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikä raken tee seen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöä on ajantasaistettu uu sim man tilastotiedon pohjalta. Valtionosuuksien laskemisessa käy tettä vät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATTin selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Alustava ehdotus ja kuntakohtaiset koelaskelmat lähetetään kuntiin lyhyel le kommentointikierrokselle, jonka aikana pyydetään kuntien kannan ot to ja muun muassa kriteereihin, laskentaperusteisiin sekä val tionosuus jär jes tel män uudistukseen tarvittavaan siirtymäaikaan. Kun ta kohtai set laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käy te tään aina uusimpia, saatavilla olevia tunnuslukuja. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa val tionosuus jär jes tel män uudistamisesta tammikuun loppuun mennessä. Viral li nen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys an ne taan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lain säädän nön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen mi nis te ri työ ryh män keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi las ken ta kri tee re jä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Pe rus pal velu jen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Ny kyi ses sä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: pääl lek käi siä ja vanhentuneita. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä sähköisesti www-linkkiä hyväksi käyttäen. Kommentit on myös mahdollista toimittaa paperilla valtionvarainministeriöön, Kunta- ja aluehallinto-osasto, PL 28, VAL TO NEU VOS TO. Oheismateriaalina on taustamuistio ja Kainuuta koskevat kun ta koh taiset tulokset. Kainuun yhteenlasketut valtionosuudet pienenisivät vuo sita sol la noin 1,7 milj. eu roa. Koko materiaali löytyy sivulta: Valtio/name.jsp Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valtionosuusuudistuksen pe rusteis ta, että järjestelmän yksinkertaistaminen on oikean suuntainen tavoi te. Tasausrajan nostaminen on oikea toimenpide. Tasauslisän pu dot ta minen 80 %:iin kuitenkin suosii keskisuuria kuntia usein heikoimmassa talou del li ses sa asemassa olevien (ja joidenkin erittäin korkean ve ro tu lo tason) kuntien kustannuksella. Omaan käyttöön jäävän verotulon mah dolli sen kasvun lisäyksellä noin 8 %:sta 20 %:iin ei ole merkittävää kannus tin vai ku tus ta. Asukastiheys ja syrjäisyys mittaavat edelleen pitkälle samaa asiaa päällek käin. Syrjäisyysluku pitäisi määritellä kuljettavien tietäisyyksien mukaan eikä linnuntietä pitkin. Näin eliminoitaisiin esimerkiksi ve sis tö jen jos kus huomattavastikin vääristävä vaikutus. Tämä olisi hyvin mah dollis ta ny kyi sin paikkatietoaineiston pohjalta. Se, että syrjäisyysluvun ylittäessä luvun1,5 on kerroin kolminkertainen ei ole linjassa kuntaliitosneutraliteetin kanssa. Toisaalta merkittävät menetykset koskevat usein juuri sellaisia kuntia, joiden palvelut ovat pitkien etäisyyksien vuoksi keskimääräistä kalliimpia järjestää. Tämä ei voine olla uudistuksen tavoite kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus THL:n laskelmien mukaan sairastavuuden paino olisi lähes yhtä suuri kuin ikärakenteen. Jotta muutokset eivät olisi liian suuria, on las ken taole tus kuitenkin sellainen, että ikärakenne vaikuttaa noin 70 % ja sairas ta vuus noin 24 %. Tätä suhdetta tulee vielä harkita lähemmäksi THL:n alkuperäistä tutkimukseen perustuvaa suhdetta.. Keskiasteen koulutukseen ei ole kiinnitetty huomiota riittävästi. Jos esimerkiksi lukio tai ammatillinen koulutus loppuu kunnasta, muuttavat oppilaat toiseen kuntaan. Tällöin kunnan asukaspohjainen valtionosuus laskee samalla kun uutena kunnalle tulee oppilaskohtainen kustannus koulutuksen ylläpitäjälle. Siis tulee kaksinkertainen menetys. Sama koskee työpaikkaomavaraisuutta. Jos esimerkiksi merkittävän yrityksen konkurssin vuoksi verotulot laskevat merkittävästi, kärsii kunta samaan aikaan työpaikkaomavaraisuuden heikentymisestä johtuen valtionosuuden menetyksestä. Voimalaitosten kiinteistöveron osittainen palauttaminen osaksi verotulotasausta ei ole perusteltua. Sen sijaan kiinteistöveron tuoton kohdentaminen myös allasalueen mahdollisille muille kunnille olisi perusteltua haittojen korvaamisen näkökulmasta. Jos lähtökohtana on, että uusi järjestelmä on oikeudenmukaisempi, on vii den vuoden siirtymäaika pitkä, vaikka kuntakohtaiset muutokset joskus ovatkin suuria. Kohtuullinen siirtymäaika toki tarvitaan so peu tu mista var ten. Muiden valtionosuuksiin tehtävien lisäysten/vähennysten ja siir ty mä tasauk sien kokonaisuus kaipaa vielä tarkempaa avaamista, varsinkin jos nii tä aiotaan yhdistellä/karsia, ennen kuin muutosten si säl töä/vai ku tus ta voi arvioida. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen. Tiedoksi Valtionvarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Asiantuntijapalvelun ostaminen Paltamo Helsingissä hankkeeseen KH 9 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon kunta sai Oulujärvi Leader ry:ltä myönteisen ra hoi tus päätök sen Paltamo Helsingissä Paikallista osaamista, parasta pal ve lua -hankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on ja kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa. Hankkeeseen ei sitoudu kuntarahaa. Hankkeeseen ovat oma ra hoitus osuu del la sitoutuneet: Paltamo Golf Oy, Paltamon Osuuspankki, Tmi Marisanna Jarva, Jättiläisenmaa (Kainuun Makuhelmi ja Jät ti läisen maa), Kainuun Opisto, Pohjolan Valimo ry, Osuuskunta Eurojopi, Mer ci Viestintätoimisto, Mielikin Vakka, PaltamoPandion ja Ki ves järven kyläyhdistys ry. Kainuu Helsingissä tapahtuma on koko Kainuun yhteinen näyt täy ty mis ti lai suus Helsingissä vuonna Tapahtumaan osallis tu mi nen on paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiin ty mis ti lai suus. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Paltamossa valmistaudutaan Helsingin näyttäytymistilaisuuteen Pal ta mo Helsingissä 2014: Paikallista osaamista, parasta palvelua -hank keen avulla, jonka tavoitteena on tukea kainuulaisten ja eri tyises ti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, tuot teis tamis ta, konseptointia ja brändäystä. Samalla edistetään toimijoiden vä lis tä yhteistyötä Kainuussa sekä luodaan kontakteja pää kau pun kiseu dun toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Pal ta mon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toi mijoi den kanssa. Hankkeessa tuotteistetaan Paltamon vahvuuksia; tuot tei ta, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä. Hankkeen tavoitteet -Olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa. -Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. -Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuot tei den vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden ver kottu mis ta pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. -Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. -Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä te kemi sen myötä. -Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alu een mielikuvaa hyvänä kohdealueena. -Tavoitteena on yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyön jat ku minen yhteismarkkinointitoimina ja erilaisina alihankintatyömuotoina myös Helsinki tapahtuman jälkeen., pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Hankkeeseen ei palkata erikseen projektihenkilöstöä, vaan kunta os taa hankkeen käytännön toteuttamisen ja johtamisen os to pal ve luna ulkopuoliselta toimijalta. Paltamon kunta on pyytänyt tarjouksia hankkeen käytännön to teutuk sen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ajalla Käytännön toteutus sisältää kaikkien hankesuunnitelmassa mai nit tujen toimenpiteiden toteuttamisen, työpajatilaisuuksien järjestämisen ja vetämisen, hankkeeseen hankittavien palvelujen ja tuot tei den/mate ri aa li en kilpailuttamisen ja hankkimisen sekä osallistumisen Senaa tin to rin tapahtumaan. Työ sisältää myös koko hankkeen aikana tehtävän raportoinnin ja do ku men toin nin hoitamisen rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Pal tamon kunnassa hoidetaan hankkeen hallinnointi, rahaliikenne ja kirjan pi to. Hankkeessa tehtävät hankinnat tehdään hankesuunnitelman ja Paltamon kunnan hallinto- ja elinkeinopalvelujen ohjeistuksen ja pää tös ten mukaisesti hyväksytyssä budjettiraamissa. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville toimijoille: - Notehill Ky - Mainostoimisto B2B Oy - Merci Viestintätoimisto - Little Red House/Jukka Laukkanen Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: - Merci Viestintätoimisto - Little Red House/Jukka Laukkanen Notehill Ky ja Mainostoimisto B2B Oy ilmoittivat etteivät tällä kertaa osal lis tu tarjouskilpailuun. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Tarjousten vertailun perusteella on tarkoituksenmukaista ostaa Palta mo Helsingissä 2014: Paikallista osaamista, parasta palvelua -hank keen käytännön toteutuksen hoitaminen Merci Vies tin tä toi mistol ta hintaan ,09 e + Alv 24%. Tarjouksen hyväksymisen perus tee na: tarjouspyynnön mukainen tarjous, tarjousten vertailussa kor kein pistemäärä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen., pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Merkitiin pöytäkirjaan, että Pirjo Nuottimäki poistui esteellisenä asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asiaosainen, No te hill Ky). Toimeenpano: tiedoksi tarjouksen jättäneille Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Ohjausryhmän nimeäminen Kivesvaaran investointi- ja kehittämishankkeeseen 103/10.101/2013 KH 10 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon kunta sai myönteisen rahoituspäätöksen Kivesvaaran inves toin ti- ja kehittämishankkeen toteuttamiseen ELY-keskukselta Hankkeen kokonaisrahoitus on euroa (alv 0%), jos ta kunnan osuus on euroa ja hankkeessa mukana olevien yk si tyis luon teis ten tahojen osuus on talkootyönä euroa. Hankkeen toteutusaika on Kunnan hallinnoimaan hankkeeseen ovat talkootyöllä sitoutuneet: Elä mys kes kus Jättiläisenmaa: Vesa Homanen, Kainuun Makuhelmi: An ja Homanen, PaltamoPandion: Vesa Hyyryläinen, Maatilamatkailu Lei no-lo ma: Raimo Leinonen, Kivesjärven kyläyhdistys ry ja Pal tamon Luonto ry. Hankkeen tavoitteena on Kivesvaaran ensimmäisen merkityn ret keily rei tin toteuttaminen, linnunpönttöjen hankinta ja sijoittaminen rei tille sekä näköalatasanteen rakentaminen ja kalustaminen Ki ves vaaran laelle. Monipuolinen ulkoilualue Kivesvaaralla parantaa alueen ve to voi maisuut ta ja luo edellytyksiä matkailuelinkeinon kehitykselle. Matkailijat, va paa-ajan asuk kaat ja kuntalaiset voivat vapaasti käyttää mo ni puolis ta ulkoilualuetta ja alueen yrittäjät voivat hyödyntää kohdetta omissa toimissaan. Toimintaympäristön kehittymisen myötä Paltamon alueen matkailuja ohjelmapalveluyrittäjillä on mahdollisuus saada aikaan laa duk kaita ohjelmapalvelukokonaisuuksia sekä tuotteistaa ja laajentaa pal velu va li koi maan sa ja tehdä enemmän yhteistyötä. Monipuolistuva palvelutarjonta lisää alueen kiinnostavuutta myös laa jem min kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvava kysyntä luo mah dol li suuk sia uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle. Kohdet ta voidaan hyödyntää myös kasvatuksellisiin tarpeisiin ja eri laisten yhdistysten toimintaan. Rahoittaja vaatii, että hankkeelle nimetään ohjausryhmä seuraavien oh jei den mukaisesti: "Tuensaaja asettaa kirjallisesti ohjausryhmän, jossa nimetään jä senet. Asettamispäätöksessä on nimettävä puheenjohtaja ja varapj. tai val tuu tet ta va ohjausryhmä valitsemaan heidät keskuudestaan ensim mäi ses sä kokouksessa., pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja ei voi olla rahoittajaviranomaisesta. On suo si tel tavaa, ettei puheenjohtaja ole myöskään toteuttajaorganisaatiosta. Ohjausryhmän jäseniksi voidaan nimetä projektisuunnitelmassa esi tet ty jen intressiryhmien edustajia sekä asiantuntijajäseniä eri tahois ta. Kokoonpanossa otettava huomioon tasa-arvon edistäminen. Ohjausryhmään on nimettävä ja kokouksiin kutsuttava ra hoi tus päätök ses sä nimetty rahoittajan valvoja (EAKR-koordinaattori Tatu Turu nen), joka ei ole ohjausryhmän päätöksentekoon osallistuva jäsen. Rahoituspäätöksessä nimetty asiantuntija (vesihuoltoinsinööri Jari Pe so nen) voi osallistua päätöksentekoon." Ohjausryhmän tehtävänä on 1. Seurata projektin toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista 2. Ohjata, tukea ja kehittää projektin toimintaa 3. Arvioida hankkeen tuloksia, toimintaa ja vaikuttavuutta (it sear vioin ti) 4. Edistää verkostoitumista, yhdessä oppimista ja kumppanuutta 5. Edistää hankkeen tulosten kehittämistä, levittämistä ja juur rut tamis ta. - Ohjausryhmällä ei ole juridista vastuuta projektista. - Ohjausryhmän päätökset eivät sido oikeudellisesti ra hoit ta ja vi ranomais ta eikä tuensaajaa. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Nimetään Kivesvaaran investointi- ja kehittämishankkeen ohjaus ryhmän edustajat seuraavasti: Paltamon kunta: rakennusmestari Mervi Kilpeläinen ja kehitysjohtaja Anu Tervonen Elämyskeskus Jättiläisenmaa: Vesa Homanen Kainuun Makuhelmi: Anja Homanen PaltamoPandion/Paltamon Luonto ry: Vesa Hyyryläinen Maatilamatkailu Leino-loma: Raimo Leinonen Kivesjärven kyläyhdistys ry: pj. Kari Heikkinen ELY-keskuksen/rahoittajan edustajat: EAKR-koordinaattori Tatu Turu nen ja vesihuoltoinsinööri Jari Pesonen Lisäksi kutsutaan ohjausryhmään jäseneksi Raimo Kantola Pal tamos ta. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan keskuudestaan pu heen johta ja ja varapuheenjohtaja., pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Todettiin, että Raimo Kantola on ilmoittanut, ettei ole käy tet tä vis sä, joten häntä ei kutsuta ohjausryhmän jäseneksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan pää tös eh do tuksen. Toimeenpano: tiedoksi :ohjausryhmän jäsenet, Kainuun ELY-keskus/kir jaa mo, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Toimistohotelli Paltamon ja deariihen vuokrahinnat, Koulukankaan ja Valkoisen koulun sekä kunnantalon toimistohuoneen käyttöperiaatteet 2014 alkaen KH 11 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon Työtä kaikille -hanke päättyi 2013 vuoden lopussa. Sa malla Koulukankaan koulun ja Valkoisen koulun tilat vapautuivat. Koulukankaan koulun 2. krs Kunta kokeilee Koulukankaan koulun tilojen vuokraamista ul ko puo lisil le ns. toimistohotellityyppisellä ratkaisulla, jossa yksittäisiä huo neita vuokrataan ja vuokrahintaan sisältyy yhteisten tilojen käyttöoikeus se kä yhteisten tilojen siivouskustannukset. Yhteisiä tiloja ovat käy tävien ja sosiaali- ja wc-tilojen lisäksi neuvottelutila deariihi sekä koulu tus ti lat varausten perusteella. Todellisten ylläpitokustannusten mukainen vuokrataso on seuraavan las kel man mukainen: Koulukankaan 2. krs:n kaikki tilat yhteensä 818 m², josta yhteisten tilojen osuus 397,5 m² ja toimistohuoneiden osuus 420,5 m². Toimistohuoneiden vuokra ilman siivousta on 3 /m²/kk -> 420,5 m² * 3 = 1.261,50 /kk Yhteisten tilojen vuokra on 4,5 /m² (ylläpito 3 /m² + siivous 1,5 /m²) -> 397,5 m² * 4,5 = 1,788,75 /kk 2. krs:n (818 m²) ylläpitokustannukset yhteensä ovat 3.050,25 /kk eli 3,73 /m²/kk, joka sisältää toimistohuoneiden yl lä pi to kus tan nukset il man siivousta sekä yhteisten tilojen ylläpitokustannukset siivouk si neen. Alkuvaiheessa, kun toimistohotellin käyttöaste on alhainen on tar koituk sen mu kais ta, että vuokrataso on 5 /m²/kk. Käyttöasteen ke hittyes sä vuokratasoa voidaan tarkistaa. deariihi Neuvottelutilana toiminut deariihi (Koulukankaan koulu 2. krs) jatkaa vuok ra lais ten ja muiden toimijoiden neuvottelutilana va raus pe ri aatteel la. Neuvottelutilan käyttö sisältyy toimistohotellin vuokralaisten vuok ra hin taan. Ulkopuoliset voivat vuokrata neuvottelutilaa hintaan 20 /kerta tai pv., pöytäkirjanpitäjä

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Koulukankaan koulun pohja- ja 1. kerros Tilat varataan työpajatoiminnan tarpeisiin. Yhdistysten käyttöön tarkoitettu toimistohuone kunnantalolla Paltamolaisten yhdistysten käytössä ollut toimistohuone Paltamon kun nan ta lol la on edelleen kaikkien yhdistysten käytössä ve loi tuk setta. Valkoinen koulu Valkoinen koulu on 2014 alkaen muutettu peruslämmölle. Pal ta molai sil la yleishyödyllisillä yhdistyksillä on edelleen mahdollisuus käyttää tiloja varastona omalla vastuullaan. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus päättää: Toimistohotelli Paltamon vuokrattavien toimistohuoneiden vuok rahin nak si 2014 alkaen 5 /m²/kk + alv. Käyttöasteen kehittyessä vuok ra ta soa voidaan tarkistaa. Tilat ovat tarkoitettu toimisto-, liike-, tuo tan to- tai va ras to ti loik si. Neuvottelutila deariihen vuokrahinnaksi 20 /kerta tai pv + alv. Toimis to ho tel lin vuokralaiset voivat käyttää neuvottelutilaa maksutta varaus ten mukaan. Koulukankaan koulun pohja- ja 1. kerroksen tilat varataan työ pa ja toimin nan tarpeisiin. Paltamolaisten yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön osoitetaan edel leen veloituksetta toimistohuone kunnantalolta ja yhdistykset voi vat käyttää omalla vastuullaan Valkoisen koulun tiloja varastona. Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, tekniset palvelut, kunnanviraston neuvonta. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän muuttamiseksi

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän muuttamiseksi Kunnanhallitus 8 14.01.2014 Kunnanhallitus 56 11.03.2014 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän muuttamiseksi KH 8 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen,

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 6/2016 1 Kunnanhallitus 11.04.2016 AKA 17:00-20:36 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:36 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 17.08.2015 AKA 17:29-19:50 PAKKA Kunnnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:29-19:50 Puheenjohtaja Huusko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Maaseutulautakunta 12.02.2010 AIKA 12.02.2010 klo 10:00-12:30 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2016 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2016 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2016 1 Kunnanhallitus 19.09.2016 AKA 17:00-20:02 PAKKA Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:02 Puheenjohtaja Huusko

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot