PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo 17:00-20:12 Jäsen Huusko Ritva 17:00-20:12 Jäsen Keränen Kari 17:00-20:12 Jäsen Keski-Liikala Arja 17:00-20:12 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nieminen Markku 17:00-20:12 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nuottimäki Pirjo 17:00-20:12 Jäsen Palm Pirkko 17:00-20:12 Jäsen Väisänen Markku 17:00-20:12 Jäsen POSSA Keränen Seppo Kunnanvaltuuston 2.vpj MUU OSALLSTUJA Jarva Marisanna 17:05-20:12 Kv:n puheenjohtaja Poissa kokouksesta klo Horto Arja 17:00-20:12 Kunnanvaltuuston 1.vpj Laurikainen Arto 17:00-20:12 Kunnanjohtaja, esittelijä Tervonen Anu 17:00-20:12 Kehitysjohtaja, sihteeri ALLEKRJOTUKSET Pasi Ahoniemi Anu Tervonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: 1-16 PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Arja Keski-Liikala Markku Nieminen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Anu Tervonen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ AKA 17:00-20: PAKKA Kunnanhallituksen huone KÄSTELLYT ASAT Kunnanhallitus Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 6 ja nähtävänäpito vuonna Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten 7 nähtävänäpito vuonna Yhteistoimintaneuvottelujen tulos 8 7 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 10 8 Lausunto valtionosuusuudistuksen perusteista 11 9 Asiantuntijapalvelun ostaminen Paltamo Helsingissä hankkeeseen 10 Ohjausryhmän nimeäminen Kivesvaaran investointi- ja 17 kehittämishankkeeseen 11 Toimistohotelli Paltamon ja deariihen vuokrahinnat, 20 Koulukankaan ja Valkoisen koulun sekä kunnantalon toimistohuoneen käyttöperiaatteet 2014 alkaen 12 Yrittäjyyskasvatustyöryhmän nimeäminen Yksityisteiden avustaminen Paltamon kunnassa, 25 periaatteiden päivittäminen Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat Paltamon kunnan edustajien esittäminen Kiinteistöyhtiö Paltamon Kauppakeskus Oy:n hallitukseen 31 Kunnanhallitus, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 1 Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallituksen ko kous kut su esityslistoineen pos ti te taan jä se nil le ko kousta edeltävänä keskiviikkona. Kuntalain 58 mukaan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämä esityslista on postitettu Kunnanhallitus: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH 2 Kunnanhallitus on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aak kosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Arja Keski-Liikala ja Markku Niemi nen. Pöytäkirja tarkastetaan Kunnanhallitus: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arja Keski-Liikala ja Markku Nie minen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2014 KH 3 Pal tamon kunnan hallintosään nön 5 :n a-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kun kin vuoden ensimmäi sessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja pai kan, joista ilmoitetaan niin kuin kunnallisten ilmoitusten jul kaisemi sesta kunnas sa on voimassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyk sen sen pitämisestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Hallintosäännön 5 :n b-kohdan mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty neenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja varapu heenjohtaja ovat estyneitä osallistumaan ko koukseen tai ovat es teellisiä jossakin asiassa, kokousta tai asian kä sittelyä varten on va littava tilapäinen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä siinä kä si tel tä vät asiat (asia lista). Esityslista lähetetään ko kouskutsun yhteydessä sii hen liittyvine liitteineen ja materiaaleineen. Kokouskutsu lähete tään jä se nil le ja muil le, joil la on oi keus osal listua kokoukseen, toimi elimen päät tämällä ta valla. Vuonna 2013 kunnanhallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden toinen ja neljäs tiistai klo 17 kunnanhallituksen huo nees sa. Ko kous kut su esi tyslistoineen on postitettu jäsenille ja varajäsenille ko kous ta edeltä vänä keskiviikkona. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden toisena ja neljäntenä tiistaina klo Kun nan hal li tuk sen kokouskutsu esi tys lis toi neen pos ti te taan jä se nil le ja varajäsenille ko kousta edeltävänä keski viik ko na. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänäpito vuonna 2014 KH 4 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksen kokoukset on pidetty vuonna 2013 pää sään töises ti jo ka kuu kau den toinen ja nel jäs tiistai. Kokouksen pöy tä kirja on tar kastettu kokousta seu raavana torstaina ja pöy täkir ja on ollut yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla ko kousta seu raa va na maanantaina, tai sen ol les sa pyhä, seu raavana ar kipäivä nä. Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2014 kunnanhalli tuk sen kokous ten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina ja et tä ko kouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtä vänä kunnanvi ras tolla kokousta seuraavan viikon maanantaina tai sen ollessa py hä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote neuvonta, kuulutus seu raa vassa kun ta tie dotteessa ja Väylässä. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävänäpito vuonna 2014 KH 5 Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitet tyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomai sen pöytäkirja pi de tään vastaavasti ylei sesti nähtävänä, jos asian omainen viranomainen katsoo sen tar peelliseksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Pöytäkirjojen ja päätösten pitämisellä yleisesti nähtävänä on prosessuaalinen merkitys. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kulumaan tiedoksisaamisesta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina sil loin, kun päätökset halutaan saada lainvoimaisiksi. Viranhaltijoiden päätökset ovat olleet vuonna 2013 nähtävänä päätös tä seu raa va na päivänä pää tök sen teh neen vi ran hal ti jan työhuoneessa ja kunnanjoh tajan vi ranhaltijapäätökset kun nan vi raston neuvon nassa päätöstä seuraavana päivänä. Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pää tök set ovat yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavana päivänä päätöksen tehneen viranhaltijan työhuoneessa ja että kunnanjohtajan vi ranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kunnanviraston neuvonnassa päätöstä seuraavana päivänä. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, toimielimet, neuvonta, päätöksiä tekevät viranhaltijat, kuulutus seuraava Väylä ja kuntatiedote., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Yhteistoimintaneuvottelujen tulos KH 6 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Laurikainen, Kunnanvaltuuston tasapainotusohjelma ja vuoden 2014 talousarvio pi tä vät sisällään muun muassa henkilöstömenojen vähentämisen alka nee na vuon na yhdellä prosentilla verrattuna 2013 toteutumaan. Valtuuston talousarviopäätökseen sisältyy myös lau suma: "...että osana ta sa pai no tus oh jel maa henkilöstö lomautetaan kahden vii kon ajaksi erik seen il moi tet ta vi na ajankohtina kunnanhallituksen päät tä mäl lä ta val la.mikäli nykyisen ta lous ar vio eh do tuk sen lisäksi löy tyy menoja vä hen tä viä tai tuloja lisääviä toimia voi daan lo mau tuksia vastaavasti ly hen tää. Esityksiä säästöistä/tuloista voi tehdä jou lukuun loppuun as ti." Tämän pohjalta järjestöjen kanssa on käyty yt-neuvottelut välisenä aikana. Lisäksi ti lan netta tar kasteltiin vielä Lähtökohtana oli saada aikaan kahden viikon lo mau tuk sia vastaava säästö. Rahassa se on noin euroa. Tarkastelun tuloksena on palkkamäärärahoja tarkistettu 1 prosentin ko ro tus va ras ta todelliseen 0,8 %:iin. Kustannusvaikutus on noin euroa ver rat tu na nykyiseen talousarvioon. Palkkavarauksessa on huomioitu li säyk set työllistämistukeen , kuntouttavaan työ toi min taan ja kesätyöllistämiseen varattu euroa. Lisäksi sivistyspalvelut on sitoutunut euron säästöihin ja tekni set palvelut euron säästöihin. Hallintopalvelut on sitoutunut euron säästöihin, joista projekteista ja työvoi ma yh dis tyk sen avustuksesta, kos ka työpajahankkeet eivät to teudu haetun suuruisina. Tu lo puo lel le lisätään euroa työl lis tämis tu kia, jotka puuttuivat. Näiden yhteisvaikutus on n Kuluvan vuoden tulos tulee olemaan merkittävästi ennustettua parem pi, jopa alle euroa alijäämäinen. Tämä johtuu ve ro tu lojen mer kit tä väs tä ylittymisestä ja käyttömenojen alittumisesta yh teisin ponnisteluin. Vaikka verotulot sisältävät vuonna 2013 eräitä maksa tuk sia koskevista muutoksista johtuvia kertaluonteisia eriä, an taa tu los aihetta olettaa, että myös käyttömenot pysyisivät hieman talous ar vio ta alemmalla tasolla. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p , pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että suunniteltuja lomautuksia ei panna täytän töön. Vapaaehtoisia toimenpiteitä, kuten lomarahojen vaihtamista va paaseen tai palkattomien lomien pitämistä suositaan aina työtilanteen sen mahdollistaessa. Talousarvion toteutumista tarkastellaan vielä toukokuussa ja jos siinä ilmenee odottamattomia ongelmia, lomautuskysymystä voidaan tar kas tel la uudelleen. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Tiedoksi kunnanvaltuustolle, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet KH 7 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion hyväksymisen jälkeen pal ve lu yk si köil le talousarviota ja hallintosäännön määräyksiä tar kenta vat täytäntöönpano-ohjeet. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteenä. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion 2014 täy tän töön pa no-oh jeet. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote kirjallisesti liitteineen: palveluyksiköiden johtajat, tu los aluei den vastuuhenkilöt, kirjanpito, kunnanhallituksen jäsenet, ra ken nus toi mi kun nat, tarkastuslautakunta, lupa- ja val von ta lau takun ta Muutoksenhakukielto. Liitteet Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Lausunto valtionosuusuudistuksen perusteista KH 8 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) on hyväksynyt val tion osuus uu dis tuk sen pääperiaatteet ja uudistuksessa käytettävät kri tee rit. Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta val tion osuus järjes tel mäs tä kuntakohtaisine koelaskelmineen lähetetään kom men toin tikier rok sel le. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa kom men toin tikier rok sen jälkeen tammikuussa. Kuntakohtaiset laskelmat eivät ole lopul li sia, vaan tulevat vielä muuttumaan. Uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Hallinnon ja alue ke hi tyksen ministerityöryhmä linjasi, että uudistukseen sovelletaan vähintään vii den vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensim mäi si nä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asu kas ta kohti. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikä raken tee seen ja sairastavuuteen. Kriteerien sisältöä on ajantasaistettu uu sim man tilastotiedon pohjalta. Valtionosuuksien laskemisessa käy tettä vät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATTin selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Alustava ehdotus ja kuntakohtaiset koelaskelmat lähetetään kuntiin lyhyel le kommentointikierrokselle, jonka aikana pyydetään kuntien kannan ot to ja muun muassa kriteereihin, laskentaperusteisiin sekä val tionosuus jär jes tel män uudistukseen tarvittavaan siirtymäaikaan. Kun ta kohtai set laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan pohjina käy te tään aina uusimpia, saatavilla olevia tunnuslukuja. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa val tionosuus jär jes tel män uudistamisesta tammikuun loppuun mennessä. Viral li nen kuulemiskierros järjestetään tämän jälkeen. Hallituksen esitys an ne taan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014 ja uuden lain säädän nön siirtymäaikoineen on tarkoitus tulla voimaan alkaen. Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen mi nis te ri työ ryh män keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi las ken ta kri tee re jä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Pe rus pal velu jen valtionosuuksissa olisi jatkossa 8 kriteeriä ja lisäosissa 3 kriteeriä. Ny kyi ses sä järjestelmässä on noin 48 kriteeriä, joista osa on keskenään, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: pääl lek käi siä ja vanhentuneita. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän käsittelemästä ehdotuksesta mennessä sähköisesti www-linkkiä hyväksi käyttäen. Kommentit on myös mahdollista toimittaa paperilla valtionvarainministeriöön, Kunta- ja aluehallinto-osasto, PL 28, VAL TO NEU VOS TO. Oheismateriaalina on taustamuistio ja Kainuuta koskevat kun ta koh taiset tulokset. Kainuun yhteenlasketut valtionosuudet pienenisivät vuo sita sol la noin 1,7 milj. eu roa. Koko materiaali löytyy sivulta: Valtio/name.jsp Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valtionosuusuudistuksen pe rusteis ta, että järjestelmän yksinkertaistaminen on oikean suuntainen tavoi te. Tasausrajan nostaminen on oikea toimenpide. Tasauslisän pu dot ta minen 80 %:iin kuitenkin suosii keskisuuria kuntia usein heikoimmassa talou del li ses sa asemassa olevien (ja joidenkin erittäin korkean ve ro tu lo tason) kuntien kustannuksella. Omaan käyttöön jäävän verotulon mah dolli sen kasvun lisäyksellä noin 8 %:sta 20 %:iin ei ole merkittävää kannus tin vai ku tus ta. Asukastiheys ja syrjäisyys mittaavat edelleen pitkälle samaa asiaa päällek käin. Syrjäisyysluku pitäisi määritellä kuljettavien tietäisyyksien mukaan eikä linnuntietä pitkin. Näin eliminoitaisiin esimerkiksi ve sis tö jen jos kus huomattavastikin vääristävä vaikutus. Tämä olisi hyvin mah dollis ta ny kyi sin paikkatietoaineiston pohjalta. Se, että syrjäisyysluvun ylittäessä luvun1,5 on kerroin kolminkertainen ei ole linjassa kuntaliitosneutraliteetin kanssa. Toisaalta merkittävät menetykset koskevat usein juuri sellaisia kuntia, joiden palvelut ovat pitkien etäisyyksien vuoksi keskimääräistä kalliimpia järjestää. Tämä ei voine olla uudistuksen tavoite kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus THL:n laskelmien mukaan sairastavuuden paino olisi lähes yhtä suuri kuin ikärakenteen. Jotta muutokset eivät olisi liian suuria, on las ken taole tus kuitenkin sellainen, että ikärakenne vaikuttaa noin 70 % ja sairas ta vuus noin 24 %. Tätä suhdetta tulee vielä harkita lähemmäksi THL:n alkuperäistä tutkimukseen perustuvaa suhdetta.. Keskiasteen koulutukseen ei ole kiinnitetty huomiota riittävästi. Jos esimerkiksi lukio tai ammatillinen koulutus loppuu kunnasta, muuttavat oppilaat toiseen kuntaan. Tällöin kunnan asukaspohjainen valtionosuus laskee samalla kun uutena kunnalle tulee oppilaskohtainen kustannus koulutuksen ylläpitäjälle. Siis tulee kaksinkertainen menetys. Sama koskee työpaikkaomavaraisuutta. Jos esimerkiksi merkittävän yrityksen konkurssin vuoksi verotulot laskevat merkittävästi, kärsii kunta samaan aikaan työpaikkaomavaraisuuden heikentymisestä johtuen valtionosuuden menetyksestä. Voimalaitosten kiinteistöveron osittainen palauttaminen osaksi verotulotasausta ei ole perusteltua. Sen sijaan kiinteistöveron tuoton kohdentaminen myös allasalueen mahdollisille muille kunnille olisi perusteltua haittojen korvaamisen näkökulmasta. Jos lähtökohtana on, että uusi järjestelmä on oikeudenmukaisempi, on vii den vuoden siirtymäaika pitkä, vaikka kuntakohtaiset muutokset joskus ovatkin suuria. Kohtuullinen siirtymäaika toki tarvitaan so peu tu mista var ten. Muiden valtionosuuksiin tehtävien lisäysten/vähennysten ja siir ty mä tasauk sien kokonaisuus kaipaa vielä tarkempaa avaamista, varsinkin jos nii tä aiotaan yhdistellä/karsia, ennen kuin muutosten si säl töä/vai ku tus ta voi arvioida. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen. Tiedoksi Valtionvarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto. Muutoksenhakukielto, pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Asiantuntijapalvelun ostaminen Paltamo Helsingissä hankkeeseen KH 9 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon kunta sai Oulujärvi Leader ry:ltä myönteisen ra hoi tus päätök sen Paltamo Helsingissä Paikallista osaamista, parasta pal ve lua -hankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on ja kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa. Hankkeeseen ei sitoudu kuntarahaa. Hankkeeseen ovat oma ra hoitus osuu del la sitoutuneet: Paltamo Golf Oy, Paltamon Osuuspankki, Tmi Marisanna Jarva, Jättiläisenmaa (Kainuun Makuhelmi ja Jät ti läisen maa), Kainuun Opisto, Pohjolan Valimo ry, Osuuskunta Eurojopi, Mer ci Viestintätoimisto, Mielikin Vakka, PaltamoPandion ja Ki ves järven kyläyhdistys ry. Kainuu Helsingissä tapahtuma on koko Kainuun yhteinen näyt täy ty mis ti lai suus Helsingissä vuonna Tapahtumaan osallis tu mi nen on paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiin ty mis ti lai suus. Tapahtuma järjestetään Helsingissä Paltamossa valmistaudutaan Helsingin näyttäytymistilaisuuteen Pal ta mo Helsingissä 2014: Paikallista osaamista, parasta palvelua -hank keen avulla, jonka tavoitteena on tukea kainuulaisten ja eri tyises ti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, tuot teis tamis ta, konseptointia ja brändäystä. Samalla edistetään toimijoiden vä lis tä yhteistyötä Kainuussa sekä luodaan kontakteja pää kau pun kiseu dun toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Pal ta mon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toi mijoi den kanssa. Hankkeessa tuotteistetaan Paltamon vahvuuksia; tuot tei ta, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä. Hankkeen tavoitteet -Olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa. -Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista. -Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuot tei den vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden ver kottu mis ta pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. -Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. -Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä te kemi sen myötä. -Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alu een mielikuvaa hyvänä kohdealueena. -Tavoitteena on yrittäjien ja muiden toimijoiden yhteistyön jat ku minen yhteismarkkinointitoimina ja erilaisina alihankintatyömuotoina myös Helsinki tapahtuman jälkeen., pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Hankkeeseen ei palkata erikseen projektihenkilöstöä, vaan kunta os taa hankkeen käytännön toteuttamisen ja johtamisen os to pal ve luna ulkopuoliselta toimijalta. Paltamon kunta on pyytänyt tarjouksia hankkeen käytännön to teutuk sen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ajalla Käytännön toteutus sisältää kaikkien hankesuunnitelmassa mai nit tujen toimenpiteiden toteuttamisen, työpajatilaisuuksien järjestämisen ja vetämisen, hankkeeseen hankittavien palvelujen ja tuot tei den/mate ri aa li en kilpailuttamisen ja hankkimisen sekä osallistumisen Senaa tin to rin tapahtumaan. Työ sisältää myös koko hankkeen aikana tehtävän raportoinnin ja do ku men toin nin hoitamisen rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Pal tamon kunnassa hoidetaan hankkeen hallinnointi, rahaliikenne ja kirjan pi to. Hankkeessa tehtävät hankinnat tehdään hankesuunnitelman ja Paltamon kunnan hallinto- ja elinkeinopalvelujen ohjeistuksen ja pää tös ten mukaisesti hyväksytyssä budjettiraamissa. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville toimijoille: - Notehill Ky - Mainostoimisto B2B Oy - Merci Viestintätoimisto - Little Red House/Jukka Laukkanen Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät: - Merci Viestintätoimisto - Little Red House/Jukka Laukkanen Notehill Ky ja Mainostoimisto B2B Oy ilmoittivat etteivät tällä kertaa osal lis tu tarjouskilpailuun. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Tarjousten vertailun perusteella on tarkoituksenmukaista ostaa Palta mo Helsingissä 2014: Paikallista osaamista, parasta palvelua -hank keen käytännön toteutuksen hoitaminen Merci Vies tin tä toi mistol ta hintaan ,09 e + Alv 24%. Tarjouksen hyväksymisen perus tee na: tarjouspyynnön mukainen tarjous, tarjousten vertailussa kor kein pistemäärä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen., pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Merkitiin pöytäkirjaan, että Pirjo Nuottimäki poistui esteellisenä asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28, asiaosainen, No te hill Ky). Toimeenpano: tiedoksi tarjouksen jättäneille Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Ohjausryhmän nimeäminen Kivesvaaran investointi- ja kehittämishankkeeseen 103/10.101/2013 KH 10 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon kunta sai myönteisen rahoituspäätöksen Kivesvaaran inves toin ti- ja kehittämishankkeen toteuttamiseen ELY-keskukselta Hankkeen kokonaisrahoitus on euroa (alv 0%), jos ta kunnan osuus on euroa ja hankkeessa mukana olevien yk si tyis luon teis ten tahojen osuus on talkootyönä euroa. Hankkeen toteutusaika on Kunnan hallinnoimaan hankkeeseen ovat talkootyöllä sitoutuneet: Elä mys kes kus Jättiläisenmaa: Vesa Homanen, Kainuun Makuhelmi: An ja Homanen, PaltamoPandion: Vesa Hyyryläinen, Maatilamatkailu Lei no-lo ma: Raimo Leinonen, Kivesjärven kyläyhdistys ry ja Pal tamon Luonto ry. Hankkeen tavoitteena on Kivesvaaran ensimmäisen merkityn ret keily rei tin toteuttaminen, linnunpönttöjen hankinta ja sijoittaminen rei tille sekä näköalatasanteen rakentaminen ja kalustaminen Ki ves vaaran laelle. Monipuolinen ulkoilualue Kivesvaaralla parantaa alueen ve to voi maisuut ta ja luo edellytyksiä matkailuelinkeinon kehitykselle. Matkailijat, va paa-ajan asuk kaat ja kuntalaiset voivat vapaasti käyttää mo ni puolis ta ulkoilualuetta ja alueen yrittäjät voivat hyödyntää kohdetta omissa toimissaan. Toimintaympäristön kehittymisen myötä Paltamon alueen matkailuja ohjelmapalveluyrittäjillä on mahdollisuus saada aikaan laa duk kaita ohjelmapalvelukokonaisuuksia sekä tuotteistaa ja laajentaa pal velu va li koi maan sa ja tehdä enemmän yhteistyötä. Monipuolistuva palvelutarjonta lisää alueen kiinnostavuutta myös laa jem min kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvava kysyntä luo mah dol li suuk sia uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle. Kohdet ta voidaan hyödyntää myös kasvatuksellisiin tarpeisiin ja eri laisten yhdistysten toimintaan. Rahoittaja vaatii, että hankkeelle nimetään ohjausryhmä seuraavien oh jei den mukaisesti: "Tuensaaja asettaa kirjallisesti ohjausryhmän, jossa nimetään jä senet. Asettamispäätöksessä on nimettävä puheenjohtaja ja varapj. tai val tuu tet ta va ohjausryhmä valitsemaan heidät keskuudestaan ensim mäi ses sä kokouksessa., pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja ei voi olla rahoittajaviranomaisesta. On suo si tel tavaa, ettei puheenjohtaja ole myöskään toteuttajaorganisaatiosta. Ohjausryhmän jäseniksi voidaan nimetä projektisuunnitelmassa esi tet ty jen intressiryhmien edustajia sekä asiantuntijajäseniä eri tahois ta. Kokoonpanossa otettava huomioon tasa-arvon edistäminen. Ohjausryhmään on nimettävä ja kokouksiin kutsuttava ra hoi tus päätök ses sä nimetty rahoittajan valvoja (EAKR-koordinaattori Tatu Turu nen), joka ei ole ohjausryhmän päätöksentekoon osallistuva jäsen. Rahoituspäätöksessä nimetty asiantuntija (vesihuoltoinsinööri Jari Pe so nen) voi osallistua päätöksentekoon." Ohjausryhmän tehtävänä on 1. Seurata projektin toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista 2. Ohjata, tukea ja kehittää projektin toimintaa 3. Arvioida hankkeen tuloksia, toimintaa ja vaikuttavuutta (it sear vioin ti) 4. Edistää verkostoitumista, yhdessä oppimista ja kumppanuutta 5. Edistää hankkeen tulosten kehittämistä, levittämistä ja juur rut tamis ta. - Ohjausryhmällä ei ole juridista vastuuta projektista. - Ohjausryhmän päätökset eivät sido oikeudellisesti ra hoit ta ja vi ranomais ta eikä tuensaajaa. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Nimetään Kivesvaaran investointi- ja kehittämishankkeen ohjaus ryhmän edustajat seuraavasti: Paltamon kunta: rakennusmestari Mervi Kilpeläinen ja kehitysjohtaja Anu Tervonen Elämyskeskus Jättiläisenmaa: Vesa Homanen Kainuun Makuhelmi: Anja Homanen PaltamoPandion/Paltamon Luonto ry: Vesa Hyyryläinen Maatilamatkailu Leino-loma: Raimo Leinonen Kivesjärven kyläyhdistys ry: pj. Kari Heikkinen ELY-keskuksen/rahoittajan edustajat: EAKR-koordinaattori Tatu Turu nen ja vesihuoltoinsinööri Jari Pesonen Lisäksi kutsutaan ohjausryhmään jäseneksi Raimo Kantola Pal tamos ta. Valtuutetaan ohjausryhmä valitsemaan keskuudestaan pu heen johta ja ja varapuheenjohtaja., pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Todettiin, että Raimo Kantola on ilmoittanut, ettei ole käy tet tä vis sä, joten häntä ei kutsuta ohjausryhmän jäseneksi. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan pää tös eh do tuksen. Toimeenpano: tiedoksi :ohjausryhmän jäsenet, Kainuun ELY-keskus/kir jaa mo, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Toimistohotelli Paltamon ja deariihen vuokrahinnat, Koulukankaan ja Valkoisen koulun sekä kunnantalon toimistohuoneen käyttöperiaatteet 2014 alkaen KH 11 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Paltamon Työtä kaikille -hanke päättyi 2013 vuoden lopussa. Sa malla Koulukankaan koulun ja Valkoisen koulun tilat vapautuivat. Koulukankaan koulun 2. krs Kunta kokeilee Koulukankaan koulun tilojen vuokraamista ul ko puo lisil le ns. toimistohotellityyppisellä ratkaisulla, jossa yksittäisiä huo neita vuokrataan ja vuokrahintaan sisältyy yhteisten tilojen käyttöoikeus se kä yhteisten tilojen siivouskustannukset. Yhteisiä tiloja ovat käy tävien ja sosiaali- ja wc-tilojen lisäksi neuvottelutila deariihi sekä koulu tus ti lat varausten perusteella. Todellisten ylläpitokustannusten mukainen vuokrataso on seuraavan las kel man mukainen: Koulukankaan 2. krs:n kaikki tilat yhteensä 818 m², josta yhteisten tilojen osuus 397,5 m² ja toimistohuoneiden osuus 420,5 m². Toimistohuoneiden vuokra ilman siivousta on 3 /m²/kk -> 420,5 m² * 3 = 1.261,50 /kk Yhteisten tilojen vuokra on 4,5 /m² (ylläpito 3 /m² + siivous 1,5 /m²) -> 397,5 m² * 4,5 = 1,788,75 /kk 2. krs:n (818 m²) ylläpitokustannukset yhteensä ovat 3.050,25 /kk eli 3,73 /m²/kk, joka sisältää toimistohuoneiden yl lä pi to kus tan nukset il man siivousta sekä yhteisten tilojen ylläpitokustannukset siivouk si neen. Alkuvaiheessa, kun toimistohotellin käyttöaste on alhainen on tar koituk sen mu kais ta, että vuokrataso on 5 /m²/kk. Käyttöasteen ke hittyes sä vuokratasoa voidaan tarkistaa. deariihi Neuvottelutilana toiminut deariihi (Koulukankaan koulu 2. krs) jatkaa vuok ra lais ten ja muiden toimijoiden neuvottelutilana va raus pe ri aatteel la. Neuvottelutilan käyttö sisältyy toimistohotellin vuokralaisten vuok ra hin taan. Ulkopuoliset voivat vuokrata neuvottelutilaa hintaan 20 /kerta tai pv., pöytäkirjanpitäjä

21 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/ Kunnanhallitus Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Koulukankaan koulun pohja- ja 1. kerros Tilat varataan työpajatoiminnan tarpeisiin. Yhdistysten käyttöön tarkoitettu toimistohuone kunnantalolla Paltamolaisten yhdistysten käytössä ollut toimistohuone Paltamon kun nan ta lol la on edelleen kaikkien yhdistysten käytössä ve loi tuk setta. Valkoinen koulu Valkoinen koulu on 2014 alkaen muutettu peruslämmölle. Pal ta molai sil la yleishyödyllisillä yhdistyksillä on edelleen mahdollisuus käyttää tiloja varastona omalla vastuullaan. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus päättää: Toimistohotelli Paltamon vuokrattavien toimistohuoneiden vuok rahin nak si 2014 alkaen 5 /m²/kk + alv. Käyttöasteen kehittyessä vuok ra ta soa voidaan tarkistaa. Tilat ovat tarkoitettu toimisto-, liike-, tuo tan to- tai va ras to ti loik si. Neuvottelutila deariihen vuokrahinnaksi 20 /kerta tai pv + alv. Toimis to ho tel lin vuokralaiset voivat käyttää neuvottelutilaa maksutta varaus ten mukaan. Koulukankaan koulun pohja- ja 1. kerroksen tilat varataan työ pa ja toimin nan tarpeisiin. Paltamolaisten yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön osoitetaan edel leen veloituksetta toimistohuone kunnantalolta ja yhdistykset voi vat käyttää omalla vastuullaan Valkoisen koulun tiloja varastona. Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan päätösehdotuksen. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: Ote, tekniset palvelut, kunnanviraston neuvonta. Oikaisuvaatimus, pöytäkirjanpitäjä

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän muuttamiseksi

Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän muuttamiseksi Kunnanhallitus 8 14.01.2014 Kunnanhallitus 56 11.03.2014 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän muuttamiseksi KH 8 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen,

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/ Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2016 1 Kunnanhallitus 16.11.2016 AKA 20:00-20:10 PAKKA Kunnanhallituksen huone valtuuston kokouksen jälkeen OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 20:00-20:10

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 6/2016 1 Kunnanhallitus 11.04.2016 AKA 17:00-20:36 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:36 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 17.08.2015 AKA 17:29-19:50 PAKKA Kunnnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:29-19:50 Puheenjohtaja Huusko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 23/2015 1 Kunnanhallitus 07.12.2015 AKA 17:00-17:40 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-17:40 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot