Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...47 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...52 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...53 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...55 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...76 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...83 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...84 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...84 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...85

4 4 _ LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...86 Uudistetut laajalti tunnetut merkit Förnyade väl kända varumärken...87 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...91

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) VIIKONLOPPU (730) VKL VIIKONLOPPU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Talking Tools (730) ÅBO AKADEMI, Turku, Åbo, FI, UPC KONSULTOINTI OY (UPC CONSULTING LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) AVIS (730) WIZARD CO., INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) (730) WIZARD CO., INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 12, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) Dokumenttikuva-arkisto (730) KOMULAINEN, JORMA, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 45

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) URAPOLKU (730) TURUN NUORKAUPPAKAMARI RY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) SISU CROSS (730) FYSIOLINE FRESSI OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 35, 45 (111) (210) T (220) (730) FYSIOLINE FRESSI OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 35, 45 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kantasolurekisteri (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Suomen Kantasolurekisteri (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) RACINEL (730) BEST FRIEND GROUP OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 18, 20, 28, 31, 35 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RINNEKOTI-SÄÄTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 42, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) RINNEKOTI-SÄÄTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 42, 43, 44 (111) (210) T (220) Natucure (730) NATUVIDA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 5, 16 (111) (210) T (220) KL-VARAOSAT

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KL-VARAOSAT OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Fondia Oy, Lahti (511) 12, 35 (111) (210) T (220) ITCCA Finland (730) ITCCA FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) modest & modern (730) EGNAHEM MEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 24, 37 (111) (210) T (220) FinRusMedia (730) DOULTSEVA, TATJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DOULTSEVA, TATJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (561) Merkin translitteraatio on finskaja mozaika. - Translitteration av märket är finskaja mozaika. (511) 35 (111) (210) T (220) (730) DOULTSEVA, TATJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) DOULTSEVA, TATJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) DOULTSEVA, TATJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) DOULTSEVA, TATJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (561) Merkin translitteraatio on finskaja mozaika. - Translitteration av märket är finskaja mozaika. (511) 35 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MANNERLA, MINKA IRINA, Espoo, Esbo, FI, MANNERLA, TUULI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, KAISLA, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA-MAGNUSSON, MERI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, MIIA MAININKI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Risto Vuorenvirta (511) 9, 13, 16, 28 (111) (210) T (220) Afrikan Tähti (730) MANNERLA, MINKA IRINA, Espoo, Esbo, FI, MANNERLA, TUULI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, KAISLA, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA-MAGNUSSON, MERI, Helsinki, Helsingfors, FI, MANNERLA, MIIA MAININKI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Risto Vuorenvirta (511) 9, 13, 16, 28 (111) (210) T (220) MIIA MAGIA

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UUSIMÄKI, MIIA JOHANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) FABRIS, ENRICO, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, vaaleanpunainen, harmaa, tummansininen, vihreä ja punainen. - Märket utförs i vitt, ljusrött, grått, mörkblått, grönt och rött. (511) 30, 43 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NUORI KULTTUURI - SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat magenta, valkoinen ja musta. - Märket utförs i magenta, vitt och svart. (511) 41 (111) (210) T (220) INNI (730) PÄRNÄNEN, INNI, TOIMINIMEN INNI PÄRNÄNEN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Insjö (730) INSJÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 42 (111) (210) T (220) (730) NUORTEN AKATEMIA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) BIOFIKSU (730) BIODIILI OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 40, 41, 42 (111) (210) T (220) TEKNAVI (730) TEKNARI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) HAPPYORNOT OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä, vaaleanpunainen, punainen ja musta. - Märket utförs i grönt, ljusgrönt, ljusrött, rött och svart. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) MPH HEADGEAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MPH HEADGEAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) MPH HEADGEAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 23, 24, 25 (111) (210) T (220) arcexp - archipelago expedition (730) HELSINKI HEAVY METAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 39

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Tuottavuuskolmio (730) ARENA NOVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Vaikuttavuuskolmio (730) ARENA NOVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Star Leader (730) INGMAN, MARIKA HELENA, Helsinki, Helsingfors, FI, SALMENAUTIO, MARITA HANNNELE, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) KAPAKKAKIERROS LAUTAPELI

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOKINEN, ILKKA JUHANI, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) SMO&FRO OY, Turku, Åbo, FI (511) 29, 30, 31, 32, 43 (111) (210) T (220) POLAX (730) POLARPUTKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 6, 37 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AVOIN YHTIÖ JESRE, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) KOOTAAN PALASET OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOOTAAN PALASET OY, Turku, Åbo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) CAIPI COCONUT (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 3 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Toimistohotelli Offiisi (730) SUONENJOEN OSUUSPANKKI, Suonenjoki, Suonenjoki, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) Synkka (730) GS1 FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) TRIOLI (730) TI-TI TUOTANTO OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CORBEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, ljusgrönt och vitt. (511) 36 (111) (210) T (220) CLOSE BY DENIM (730) ELLOS AB, Borås, Borås, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (210) T (220) Kuono (730) STARA MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Derma Heel

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PIHLAJA, SANNA, TOIMINIMEN IHOKLINIKKA DERMA HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Novimento (730) NOVIMENTO INTERNATIONAL OY, Lemi, Lemi, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) (730) K-KAUPPIASLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja vihreä. - Märket utförs i blått, rött och grönt. (511) 16, 39, 41 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) K-KAUPPIASLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 16 (111) (210) T (220) Kannisto (730) KANNISTO, VÄINÖ, Turku, Åbo, FI (740) Suomen Lapsellista ry (511) 15 (111) (210) T (220) (730) KATAJAMÄKI, TAPIO, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja valkoinen. - Märket utförs i svart och vitt. (511) 14, 20 (111) (210) T (220) AaltoCell (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 30

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ARCUSYS OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 42 (111) (210) T (220) e-holvi (730) HYVÖNEN, TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220) BOTNIA NORDIC PINE+ (730) METSÄ FIBRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1 (111) (210) T (220) BOTNIA NORDIC STRONG+

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) METSÄ FIBRE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 1 (111) (210) T (220) PURE LATTE (730) GASSOU, KOMI, Turku, Åbo, FI (511) 30, 43 (111) (210) T (220) BANK IT (730) SOKKELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) LOAD IT (730) SOKKELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DIG IT (730) SOKKELI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) SMART SHOOTER (730) KUVACODE OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 9, 16, 42 (111) (210) T (220) (730) KIA MOTORS CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa, tummanharmaa, vaaleanharmaa ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått, mörkgrått, ljusgrått och vitt. (511) 12 (111) (210) T (220) Cathrineholm (730) MUURLA DESIGN MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) B.S.I. Love Is Wireless (730) BE SAFE INNOVATIONS OY, Akaa, Akaa, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Villa Onnela (730) HILTUNEN, HANNU, Oulu, Uleåborg, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Bassoradio (730) OY BASSO MEDIA LTD., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INSTAFE OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i orange, vitt och blått. (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) Finsetp (730) SINKARI, JANIKA, Vantaa, Vanda, FI (511) 19, 37, 45 (111) (210) T (220) FuelFood (730) SKYTTÄ, HANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 29, 30, 31, 32, 43 (111) (210) T (220) KukaMyy (730) AGIILIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI NELSFI (730) NELS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) NELS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i orange, svart och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) Stonelement (730) STONELEMENT OY, Orivesi, Orivesi, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) Artwave surf

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ANDERSEN, ATSO, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 9, 12, 22, 28, 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) SBSD evaluation (730) FORSS-ANILA, HEIDI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KOTILÄÄKÄRIPALVELU OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 10, 44 (111) (210) T (220) MARIA OSCAR (730) KOTKAN NAHKATUKKU OY, Kotka, Kotka, FI (511) 18

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Green Oasis (730) SUOMEN IGLU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Nooa Säästöpankin Raami (730) NOOA SÄÄSTÖPANKKI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) UnbornHeart (730) ODOSOFT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OPI PRODUCTS, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) BRILJANTTI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) SALLAN KUNTA, Salla, Salla, FI (591) Merkn värit ovat musta, oranssi, vihreä ja keltainen. - Märket utförs i svart, orange, grönt och gult. (511) 1, 35 (111) (210) T (220) Dagmars Spring Water

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ANDERSSON, ROGER, Kemiönsaari, Kimitoön, FI (511) 32 (111) (210) T (220) Innovaatioakvaario (730) VERKKOKAUPPA.COM OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 35 (111) (210) T (220) Design by Merja Terho (730) TERHO, MERJA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) LactoDos (730) LABLEMON INTERNATIONAL OY, Turku, Åbo, FI (511) 5, 31, 32 (111) (210) T (220) GRILLITYYNYT

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Pistemestari (730) SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMINEN OYJ (SUOMINEN CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 24 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat musta ja kullankeltainen. - Märket utförs i svart och gulgult. (511) 21, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) IN-DEFI OY, Eura, Eura, FI (511) 11, 21 (111) (210) T (220) (730) TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED, Hong Kong, Hong Kong, HK (740) Kolster Oy Ab (511) 18

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Vanamo (730) HALLIKAINEN, NIINA, Turku, Åbo, FI (511) 18, 20, 24 (111) (210) T (220) (730) KOTIKOKKI NET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat valkoinen, harmaa ja punainen. - Märket utförs i vitt, grått och rött. (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41 (111) (210) T (220) Elukkajuristi (730) RUOTSALO, MINNA, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 41, 45

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) MERPLAST MEDICAL OY, Tervo, Tervo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött och vitt. (511) 10, 41 (111) (210) T (220) (730) KURVINEN, JERE, Kouvola, Kouvola, FI (591) Merkin värit ovat tummanharmaa ja turkoosinsininen. - Märket utförs i mörkgrått och turkosblå. (511) 16, 25, 30 (111) (210) T (220) POP Pankki Bonum Pankki

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BONUM PANKKI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) POP Banken Bonum Bank (730) BONUM PANKKI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) FUEL PATROL OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 20, 37, 39 (111) (210) T (220) Värisilmä Kaisla (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 2 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI LUTRA luontoterveysaktiviteetit (730) KARVINEN, PETTERI, Alajärvi, Alajärvi, FI (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) SOLO-INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 28, 41 (111) (210) T (220) (730) KLAASITEENINDUSE AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 35, 37 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RESERVILÄISLIITTO - RESERVIN ALIUPSEERIEN LIITTO - RESERVISTFÖRBUNDET - RESERVUNDEROFFICERSFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) FIIDI (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Enjoy the view (730) KLAASITEENINDUSE AS, Tallinna, Tallinn, EE (740) Papula Oy (511) 35, 37 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RESERVILÄISLIITTO - RESERVIN ALIUPSEERIEN LIITTO - RESERVISTFÖRBUNDET - RESERVUNDEROFFICERSFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JUKOLAN JUUSTO OY, Joutsa, Joutsa, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) JUKOLAN JUUSTO OY, Joutsa, Joutsa, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Oppimisti (730) LAHDEN SEUDUN ERILAISET OPPIJAT RY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41 (111) (210) T (220) AISTI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIILTOCLEAN OY, Turku, Åbo, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) PLANETBOARD OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, ruskea, vihreä, musta, valkoinen, beige ja harmaa. - Märket utförs i orange, brunt, grönt, svart, vitt, beige och grått. (511) 9 (111) (210) T (220) (730) OTAVAMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 41

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Äffä (730) SALMINEN, JUKKA, TOIMINIMEN J3 PRODUCTION HOUSE HALTIJANA, Järvenpää, Träskända, FI (511) 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) KÄDENJÄLKI (730) VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 15990, (730) NIRA PUMPS OY, Sastamala, Sastamala, FI (111) 36302, (730) FASTIGHETS AB NORRLAND, Luleå, Luleå, SE (111) (730) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG, Kilchberg, Kilchberg, CH (111) 65453, 65454, 88841, 92683, , , (730) ABBVIE INC., Illinois, Illinois, US

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex, Brentford, Middlesex, GB (111) 73749, , (730) RB PHARMACEUTICALS LIMITED, Slough, Slough, GB (111) 77222, 86322, (730) CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GMBH, Hannover, Hannover, DE (111) 81479, 92213, 95852, , , (730) ALGA AB, Malmö, Malmö, SE (111) (730) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V., Amersfoort, Amersfoort, NL (111) (730) SPORT MASKA INC., St-Laurent, Quebec, St-Laurent, Quebec, CA (111) 95109, (730) TEIJIN LIMITED, Osaka, Osaka, JP (111) (730) CLOETTA HOLLAND B.V., Oosterhout, Oosterhout, NL (111) (730) SX-LÄMPÖPOHJA OY, Saarijärvi, Saarijärvi, FI (111) , (730) MICHAEL KORS (SWITZERLAND) INTERNATINAL GMBH, Bioggio, Bioggio, CH (111) , (730) OMATALO OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) PARLOPHONE MUSIC SWEDEN AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) (730) PROFFICE AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) ANSELL LIMITED, Richmond, Victoria, Richmond, Victoria, AU (111) , , , , , , (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) MYKORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TANNING RESEARCH LABORATORIES, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) OBJECTSTORE, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) KULMBACHER BRAUEREI AG, Kulmbach, Kulmbach, DE (111) , , , (730) LOJER OY (2), Sastamala, Sastamala, FI (111) (730) SEMCON AKTIEBOLAG, Göteborg, Göteborg, SE

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) WILLIAMSON-DICKIE HOLDING COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) , , (730) ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, Wiesbaden, Wiesbaden, DE (111) (730) BROOKFIELD DRINKS LIMITED, Bedford, Bedford, GB (111) , (730) DEPUY SYNTHES, INC., Delaware, Delaware, US (111) , , (730) UNILEVER FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , , , , , , , (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND, Baar, Baar, CH (111) (730) SCREDO OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) , , (730) DUURI OY (4), Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) TEKNOS GROUP OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OTAVAMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TURVATA OY AB, Espoo, Esbo, FI

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) KAMPPI CENTER INVESTMENTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RTV-YHTYMÄ OY (2), Riihimäki, Riihimäki, FI (111) (730) KEINÄNEN, ERKKA TAPANI, Tampere, Tammerfors, FI (111) , (730) ILO-KORUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) LEXIA ASIANAJOTOIMISTO OY, Helsinki, Helsinfgors, FI (111) , , (730) AVALON NORDIC OY, Vaasa, Vasa, FI (111) , (730) ASIANAJOTOIMISTO JURIDIA BÜTZOW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) GREEN GARDEN CONSULTING OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) TUHKANEN, SAMPO ILMARI, Riihimäki, Riihimäki, FI (111) (730) NOVARBO OY, Eura, Eura, FI (111) (730) BIOMARIN MANUFACTURING IRELAND LIMITED, Dublin, Dublin, IE

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 17 15.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot