Uutta virtaa Virroille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta virtaa Virroille 2010 2012"

Transkriptio

1 VIRTAIN YRITTÄJÄT RY Uutta virtaa Virroille Hankesuunnitelman tiivistelmä Matti Wegelius ja Tuija Veija HANKE KEHITTÄMÄÄN JA TOTEUTTAMAAN BEST PRACTISE KEINOJA ELINMAHDOLLISUUKSIEN MONIPUOLISTAMISEEN YRITTÄJYYTTÄ LISÄÄMÄLLÄ, SEKÄ YHDISTÄÄ MAASEUTUMAISEN ASUMISEN EDUT PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI.

2 Virtain Yrittäjät ry UUTTA VIRTAA VIRROILLE HANKE HANKE KEHITTÄMÄÄN JA TOTEUTTAMAAN BEST PRACTISE KEINOT ELINMAHDOLLISUUKSIEN MONIPUOLISTAMISEEN YRITTÄJYYTTÄ LISÄÄMÄLLÄ, SEKÄ YHDISTÄÄ MAASEUTUMAISEN ASUMISEN EDUT PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISEKSI. HANKE EDISTÄÄ SELLAISIA FYYSISIÄ JA HENKISIÄ EDELLYTYKSIÄ, JOILLA EDESAUTETAAN YRITTÄMISEN JA YRITTÄJÄKSI RYHTYMISEN MAHDOLLISUUKSIA VIRROILLA. HANKE PYRKII TYÖTÄ LISÄÄMÄÄLLÄ OSALTAAN PYSÄYTTÄMÄÄN PITKÄÄN JATKUNUTTA MUUTTOTAPPIOTA JA SIITÄ OSITTAIN AIHEUTUVAA VÄKILUVUN LASKUA. TAUSTA Virtain Yrittäjät Ry toteutti Virtain alueen vetovoimaisuutta selvittävän imagotutkimuksen talvella Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää niitä yritystoimintaa tukevia asioita (mielikuvia), joiden varaan alueen kilpailukykyä ja kiinnostavuutta niin asumis kuin yrittämispaikkakuntana voisimme jo lähitulevaisuudessa vahvistaa ja rakentaa. Tarkoitus on myös ohjata kaupungin tulevaa elinkeinopolitiikkaa yrittäjäystävällisempään suuntaan. Yrittäjäjärjestöt jakoivat tutkimuksen tulokset kaikille halukkaille jäsenilleen. Tutkimuksen pohjalta kerätään jäsenistön ehdotukset yrittäjyyttä tukevista toimenpiteistä, joita järjestöjen tai kaupungin toivotaan toteuttavan seuraavien lähi vuosien aikana. Virtain Yrityspalvelu Oy:n toimesta on myös touko kesäkuussa 2009 laadittu yhdessä INNOLINK Oy:n edustajien kassa suunnitelma tulevaisuuden elinkeinopoliittisista toimenpiteistä. Näitä ehdotuksia käsiteltiin Virtain Yrittäjät Ry:n, Virtain Yrittäjänaiset Ry:n, ja Virtain Yrityspalvelu Oy:n hallitusten välisessä seminaarissa Toisaalla tutkimuksen tulokset ovat käytössä kaupungin strategiatyössä, jonka on määrä valmistua kuluvan syksyn aikana. NYKYTILA Yrittäjien usko suhdanteisiin on kohtuullisen hyvä joka kymmenes yritys on kasvuhakuinen. Virtolaiset yrittäjät ovat kohtuullisen luottavaisia tulevaisuuteen. Yhteensä 14 prosenttia vastaajista kokee, että suhdannenäkymät seuraavan vuoden aikana oman yrityksen kannalta paranevat. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta yrittäjästä ennakoi suhdannenäkymien pysyvän ennallaan ja noin viidennes kokee suhdanteiden huononevan. Yritystoiminnan pahimpina esteinä pidetään yleistä suhdannetilannetta, kilpailutilannetta sekä julkisen sektorin toimintaa. YRITYKSET VIRROILLA Virroille on rekisteröity yhteensä 729 yritystä, joista 210 osakeyhtiömuotoisena. TE keskuksen neuvontatapahtumia on kuluvana vuonna ollut n Tullin tilaston mukaan virtolaisista yrityksistä suoraa vientitoimintaa harjoittaa 6 yritystä. Tärkeimpiä tekijöitä, joille yrittäjät asettavat suurimmat odotukset yrityksen sijoittumis ja toimipaikkaan liittyvien tekijöiden osalta, ovat työvoimatarjonta, yrityksen rahoitukseen liittyvät tekijät, kulkuyhteyksien risteyspaikka, toimitila ja tonttitarjonta sekä teknologiaosaaminen. Tekijöitä, joissa olisi parantamisen varaa, ovat yrityksen rahoitukseen liittyvät tekijät sekä työvoimatarjonta. 2

3 HANKKEEN TAVOITTEET kartoittaa muualla kuin Virroilla sijaitsevien yritysten nykytilannetta mm. liiketoiminnan kehittämisen ja kasvuhakuisuuden näkökulmista kartoittaa yritysten muuttohalukkuutta / mahdollisuuksia uuden toimipaikan perustamiseen selvittää yrityksen sijoittumispaikkakunnalle asettamia vaatimuksia sekä tyytyväisyyttä nykyisen sijoittumispaikkaansa selvittää Virtain kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta kartoittaa Virtain kaupungista yrityksen sijaintipaikkana kiinnostuneita kehittää yhdessä Virtain kaupungin kanssa toimenpiteitä, joilla edistetään yritysten Virroille muuttoa ja jo Virroilla toimivien yritysten kasvuhalukkuutta kehitetään erityinen Best Practise malli virtolaisen elinkeinotoiminnan edistämiseksi rakennetaan yritystoimintaa ja yrittäjäksi ryhtymistä tukeva yhteistoimintaverkosto oppilaitosyhteistyö ja sen myötä syntyvät innovatiiviset spin off yritykset HANKKEESSA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET Hankkeeseen palkataan osa aikainen projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen käytännön toimista. Yritysten verkostomaisen yhteistyön vahvistaminen on osana hanketta. Hankkeessa yrityksille suunnitellaan yhteistä sähköiseen mediaan pohjautuvaa informaatio/kauppapaikkaa innovaatio ja t&k työkaluksi liiketoiminnan kehittämiseen ja tiedon vaihtoon. Oleellinen tavoite hankkeelle on verkostoajattelun ja verkostotoiminnan juurruttaminen yritysten toiminnan muodoksi. Tällä varmistetaan osaltaan seuraavan sukupolven uudet tuotteet ja toiminnan jatkuvuus. Tätä toteutetaan esim. verkostoajattelun ymmärtämisen lisäämisellä, yhteisten päämäärien löytämisellä ja käytännön esim. tuotekehityksen aloittamisella osana verkoston toimintaa Toiminta hankkeen osalta voi olla esim: etsiä sopivia tapoja yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa rekrytoinnin helpottamiseksi ja etsiä / kilpailuttaa vuokratyön välitysyrityksiä kumppaneiksi yrityksille sekä tutkia mahdollisuuksia ulkomaisen työvoiman sijoittumisesta alueelle Näillä toimenpiteillä: Luodaan yhteistyöverkosto, joka pystyy jatkossakin tukemaan yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä tuotekehityksen, markkinoiden ja tuotteiden kaupallistamisen vaatimusten kohtaaminen menestyksellisen liiketoiminnan luomiseksi varmistetaan, että yritykset täyttävät asetettavat kansainvälistymisen ja etabloitumisen edellytykset niin taloudellisesti kuin osaamisen näkökulmasta selvitetään näiden tarve ja halu kansainvälistymiseen yhdessä toimien valitaan sopivat kansainvälistymisen asteet, muoto, kohteet ja edellytykset 3

4 laaditaan toimintasuunnitelma/ hankesuunnitelma yritysten kanssa toteutettavasta kansainvälistymisstrategiasta laaditaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi niille yrityksille jotka eivät täytä vielä asetettavia kansainvälistymisen vaatimuksia tarkoituksena on myös tuoda kansainvälistymisen asiantuntijapalvelut lähemmäksi yritysten päivittäistä liiketoimintaa esim. T&E keskuksien Globaali analyysin käytöstä toiminnan arvioimisessa TOIMINTAKAAVIO Seuraavassa on esitetty hankkeen toimintamalli ja perustehtävät toimintakaaviossa AIKATAULU Hanke aloitetaan ja sen kestoksi on laskettu 3 vuotta. Hanke päättyy viimeistään Hankkeen saavuttaessa sille asetetut tavoitteet, sille tullaan hakemaan jatkoa ohjelmakauden lopulle, sillä useat tässä käynnistettävät toimenpiteet ulottuvat ajallisesti toteutukseltaan useammalle vuodelle HANKKEEN KUSTANNUKSET Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu olevan ajalla yhteensä ,00. Kustannukset jakaantuvat vuositasolla seuraavasti: 2010: yhteensä , : yhteensä , : yhteensä ,00 4

5 Hankkeen kustannukset muodostuvat pääosin palkka ja matkakuluista ja ostopalveluina toteutettavista asiantuntijapalkkioista. Ostopalveluista tehdään tarvittavat kilpailutukset. Tarkempi kustannusarvio on liitetty tähän projektisuunnitelmaan (liite 1). HANKKEEN RAHOITUS Hankkeen rahoitus on suunniteltu toteutettavan niin, että Poko ry:ltä haetaan rahoitusta 80 % eli ,00. Loput, ts ,00 (= 20 %), katetaan omarahoitusosuutena Virtain yrittäjien ja Virtain yrittäjänaisten toimesta. OHJAUSRYHMÄ JA JOHTORYHMÄ Hankkeelle nimetään ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa. Ohjausryhmä kootaan rahoittajatahojen, tärkeimpien yhteistyötahojen, Virtain yrittäjien hallituksen sekä yritysten edustajista. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän kokouksissa sihteerinä ja esittelijänä. Operatiivista hanketoimintaa johtaa johtoryhmä. Projektipäällikkö toimii kokousten sihteerinä ja esittelijänä. Hankkeen toteutuksen johtoryhmään kuuluvat ainakin Heli Niemi, Tuija Veija, Fred Motzkin ja Matti Wegelius. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään yhden kerran kuukaudessa käymään läpi kaikki meneillään ja suunnitteilla olevat toimenpiteet. Näistä palavereista tehdään muistiot sisältäen aina sovitut jatkotoimenpiteet HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Hankkeelle nimetään projektipäällikkö. Projektipäällikkö on osapäiväisesti hankkeen tai kilpailutuksen perusteella valittavan toimijan palkkalistoilla. Valittavalla projektipäälliköllä on oltava tarvittava yritystuntemus ja yritysten luottamus, taidot hankkeiden hallinnosta, KV osaaminen sekä yhteistyökumppanien tuki ja hyväksyntä. Hankkeen taloushallinnon hoitaa Virtain Yrittäjät ry:n sihteeri / rahastonhoitaja Tuija Veija, Tili Kurki Tmi. puh , e mail RAPORTOINTI Virtain yrittäjien sihteeri vastaa hankkeen kirjanpidosta, taloushallinnosta ja raportoinnista rahoittajien ohjeiden ja rahoitusmuodolle asetettujen ehtojen mukaisesti yhdessä projektipäällikön kanssa. TIEDOTUS Hankkeen etenemisestä tiedotetaan 6 kertaa vuodessa julkaistavalla Hanke info tiedotteella. Se lähetetään sähköpostitse yrityksille, rahoittajien edustajille, ohjausryhmän jäsenille ja tietyille Virtain kaupungin ja Poko ry:n viranhaltioille. Lisäksi hankeen edetessä kerrotaan sen tuloksista paikallislehdissä. Hankkeen päätyttyä siitä laaditaan kaikille yhteistyötahoille toimitettava tulosraportti. ONNISTUMISEN MITTARIT Hankkeen onnistumista seurataan paikkakunnalle muuttaneiden yritysten määrän kehittymisellä, perustettujen uusien yritysten määrällä, työperusteisen paikkakunnalle muuton määrällä sekä yritysilmapiirin muutoksella. 5

6 TOIMENPITEET HANKKEEN JÄLKEEN Tulosraportin pohjalta laaditaan tarpeelliseksi katsotut toimenpideohjelmat jatkoa varten. Tavoitteena oli yhteistyöverkosto ja toimintamalli, joka pystyisi jatkossakin tukemaan yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä. Tämän toiminnan vakiinnuttaminen ns. Virtain malliksi ja sen toiminnan jatkuminen on ensisijaisesti taattava. 6

7 HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSLASKELMA UUTTA VIRTAA VIRROILLE BUDJETIN LASKENTAPERUSTEET yhteensä PALKAT , , , ,00 projektin työntekijä , , ,00 sihteeri (kirjanpito) 5 500, , ,00 MATKAT , , , ,00 projektipäällkkö kotimaan km rahat 4 500, , ,00 päivärahat 800,00 800,00 800,00 matkakorvaukset 1 500, , ,00 muut henkilöt kotimaan km rahat 4 400, , ,00 päivärahat 1 600, ,00 800,00 matkakorvaukset 3 000, , ,00 ULKOPUOLISET PALVELUT , , , ,00 asiantuntija ostopalvelut , , ,00 kokouskulut 1 000, , ,00 muut ostopalvelut 7 000, , ,00 Yhteensä , , , ,00 Ensimmäisen vuoden palkkakustannukset on laskettu 3000 /kk palkalla 0,4 työajalla + sos.kulut 23 %. Toisen ja kolmannen vuoden palkkakustannukset on laskettu 3000 /kk palkalla 0,5 työajalla + sos.kulut 23 %. 1. ja 2. vuodelle laskettu työssäoloaika 12 kk, kolmannen vuoden työaika on 11 kk. Asiantuntijaostopalveluita ovat markkinatutkimukset, verkkokauppa / ideaverkon luontiin liittyvät perustamiskustannukset, markkinoinnin tehostamiseen liittyvät yhteiset selvitykset ja toimenpiteet. Muut ostopalvelut ovat esim. yritysten yhteistä näkyvyyttä parantavat toimet ja hankkeen tiedottamisesta aiheutuvat kulut RAHOITUS YHTEENSÄ JULKINEN YHT. (80%) , , , ,60 yllä mainitusta osuudet: TE KESKUS/VALTIO (80 %) , , , ,08 KUNNAT / POKO (20%) 9 921, , , ,52 YKSITYINEN (20%) , , , ,40 YHTEENSÄ , , , ,00 7

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Liite 3: Projektisuunnitelma KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE

Liite 3: Projektisuunnitelma KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE KATSE TULEVAISUUTEEN EKOLOGISEN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE liite 3 projektisuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTAA...3 1.1 POHJOIS-SUOMEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -OHJELMAN

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot