YRITTÄJÄN ROOLI LÄHIRUOAN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMISEN EDISTÄMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITTÄJÄN ROOLI LÄHIRUOAN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMISEN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 YRITTÄJÄN ROOLI LÄHIRUOAN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMISEN EDISTÄMISESSÄ Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Maatalouspolitiikka Seminaaritiivistelmä Hilla Eerikäinen

2 Sisältö 1 Johdanto Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne Tutkimuksen viitekehys, keskeiset käsitteet ja näkökulmat Teoria ja tutkimuksen viitekehys Yrittäjä Yrittäjyys Yrittäjän rooli markkinoilla Tutkimusmenetelmä ja aineisto Laadullinen tutkimusote Tapaustutkimus ja -näyte Tutkimuksen laatu ja luotettavuus Aineiston analyysi Johtopäätökset Tutkimustulosten tarkastelu Tutkimuksen toimintasuositukset lähiruoka-alan tulevaisuutta varten LÄHTEET LIITTEET

3 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta Lähiruoka on kasvava trendi niin Suomessa kuin muualla maailmassa ja uusia lähiruokakonsepteja syntyy jatkuvasti (Mäkipeska & Sihvonen 2010, 4). Kasvavan kysyntä trendin lisäksi lähiruokaan keskittyvien yritysten syntymistä edesauttavat erilaiset julkishallinnon ohjauskeinot. Lähiruoka- ja koko ruokajärjestelmän toimintaympäristö on kuitenkin monitahoinen ja se sisältää EU-tasoisia, valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia toimintoja luoden niin yhteistä lainsäädäntöä, valvontaa kuin kehittämismahdollisuuksiakin. Monimuotoisella rakenteella on kuitenkin mahdollista saada aikaan myös etuja. (Kurunmäki ym ) Trendistä huolimatta, lähiruoka on kuitenkin vielä marginaalissa (Mäkipeska & Sihvonen 2010, 4). Lähiruoka-alan positiivisista kehityspiirteistä huolimatta monilla lähiruokayrityksillä on vaikeuksia selviytyä alalla. Lähiruokasektorin suurimpana ongelmana nähdään kuluttajien kysynnän ja eri toimitusketjujen tarjonnan kohtaamattomuus. (Kurunmäki ym. 2012, 5.) Lähituotteiden käyttöä elintarvikeketjussa rajoittaa esimerkiksi tuotteiden saatavuus, sillä useissa tuoteryhmissä kysyntää olisi tämänhetkistä tarjontaa enemmän (Paananen & Forsman 2003, 8). Lähiruoka edustaa lyhyitä tarjontaketjuja ja lyhyimmillään lähiruoka kulkeekin suoraan tuottajalta kuluttajalle. Erilaisten lähiruokaan liittyvien tutkimusten mukaan lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämiseksi koko lähiruokaketjun tulisi toimia markkinalähtöisemmin ja keskittyä nykyistä enemmän siihen mitä kuluttaja haluaa (mm. Mäkipeska & Sihvonen 2010; Kurunmäki ym. 2012). Tämä vaatii lähiruokayrittäjältä tuntemusta omasta toimialasta, omasta arvoketjusta sekä omista asiakkaistaan. Tätä tuntemusta hyödyntäen lähiruokayrittäjän on kuitenkin mahdollista luoda itselleen kestävä kilpailuetu ja säilyttää tai parantaa omaa asemaansa lähiruokamarkkinoilla. Kurunmäki ym. (2012) mukaan julkihallinnon ohjauskeinojen voidaan nähdä edesauttavan lähiruoka-alan toimintaa, jos alalla toimijat ymmärtävät toimintaympäristön kokonaisuuden ja pyrkivät toiminnallaan edistämään oman alansa kilpailuetujen lisäksi kokonaisuuden kilpailukykyä. Tämä edellyttää myös päättäjien, rahoittajien ja alalla toimijoiden yhteistä käsitystä kokonaisuudesta ja sen osien kehittämisestä sekä tavoitteista. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne Lähtökohtana tutkimukselle on lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus sekä lähiruoan kasvava kysyntä, mikä aiheuttaa haasteita markkinoiden toimivuudelle. Tarkoituksena on paneutua yrittäjyyteen ja lähiruokayrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, johon olennaisesti vaikuttaa lähiruoan toimintaympäristö. 3

4 Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, minkälainen on lähiruokayrittäjän rooli lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisessä. Tutkimuksen alatavoitteena on tutkia miten arvolupaus näyttäytyy lähiruokayrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Tätä varten selvitetään miten lähiruokayritys pyrkii kehittämään liiketoimintaansa ja minkälaisia arvolupauksia lähiruokayrityksellä on sekä millä tavalla arvoa asiakkaille luodaan. Tuloksissa lähiruokayritykset jaetaan niiden tarjontakonseptin eli jakelukanavan mukaan kolmeen ryhmään: tuottaja/fasilitaattoreihin, perinteiseen yritykseen sekä lähiruokapiiriin. Monet tuottaja/fasilitaattorit edustavat yritykset toimivat lähiruoan tarjoajan roolin lisäksi joko jalostajana tai tuottajana, ja monet ovatkin monialaisia maatiloja, kun taas perinteiset yritykset toimivat pelkästään lähiruoan tarjoajina. Ruokapiireistä on syytä panna merkille niiden lähiruoan kysyntää ja tarjontaa edistävästä näkökulmasta huomioiden kuitenkin niiden toiminnan luonne, joka ei lukeudu liiketoiminnaksi. Tutkimuksen pääkysymys on: Minkälainen on lähiruokayrittäjän rooli lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisessä? Alakysymykset: Miten arvolupaus näyttäytyy lähiruokayrityksen liiketoiminnan kehittämisessä? o Miten lähiruokayritykset pyrkivät kehittämään liiketoimintaansa? o Minkälaisia arvolupauksia lähiruokayrityksillä on, eli minkälaista arvoa lähiruokayritykset tuottavat asiakkailleen? Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Luvussa kaksi esitetään tutkimuksen viitekehys, joka koostuu markkinoista, yrittäjyydestä sekä lähiruokayrityksen strategiasta. Yrittäjyyteen ja sitä kautta lähiruokayrityksen liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavina tekijöinä tässä työssä otetaan huomioon lähiruokamarkkinat, yrityksen resurssit sekä julkisohjaus. Lähiruoka-alan julkisohjaus otetaan huomioon yrittäjän päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä, mutta työn empiirinen osa ei sitä testaa. Markkinoiden, yrittäjyyden ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen kautta työn teoriaosa jatkuu lähiruokayrityksen liiketoimintamalliin sekä arvolupaukseen. Yrityksen asiakassegmentit sekä jakelukanavat otetaan huomioon sen osalta kenelle arvolupaus on kohdistettu ja millä tavoin arvolupaus on kohderyhmälle toimitettu. Luku kolme esittelee tutkimusaineiston, tutkimusmenetelmät ja analyysin. Luvussa neljä käydään läpi tutkimuksen tulokset ja luvussa viisi tutkimuksen johtopäätökset. Tutkimus on osa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) koordinoimaa ja Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) lähiruokaohjelman rahoittamaa FOREFOOD- hanketta, jonka ydin on lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämisessä. Hankkeessa tunnistetaan lähiruoan arvoketjun 4

5 liiketoimintamahdollisuuksia alan kasvun mahdollistamiseksi. Hanke edistää lähiruoan tarjonnan ja kysynnän kohtaamista ja parantaa jakelukanavien toimivuutta ja tehokkuutta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lähiruokayritysten markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden suunnittelussa sekä liiketoimintaosaamisen kehittämisessä. Aiemmat tutkimukset Lähiruokaa on tutkittu monelta eri kannalta ja aiheeseen liittyen on tehty tähän päivään mennessä monia erilaisia opinnäytetöitä. Lukuisten materiaalien ja tutkimusten, työryhmän kokemusten, kymmenen toimijan haastattelukierroksen ja työpajan avulla Kurunmäki ym. (2012, 51 52) ovat listanneet lähiruokasektorin kehittymistä estävät erilliset asiat neljään pullonkaulaan: 1) lähiruokakäsite sekoittaa, ei sitouta, 2) yhteisten tavoitteiden, yhteistyön ja alan koordinaation puute, 3) markkinalähtöisen yrittäjyyden edistäminen riittämätöntä, 4) kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Nämä pullonkaulat ja niiden sisältö olivat pohjana myös maa- ja metsätalousministeriön lähiruoka-ohjelmalle Sitran julkaisemassa lähiruoka selvityksessä lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämiseksi lähiruokayrittäjiä kehotetaan siirtymään tuottajalähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Tuottajien, tukun ja kaupan olisi yhdessä asetettava asiakas toimintansa lähtökohdaksi ja tarjottava yhdessä asiakkaille heidän haluamaansa palvelua. Lähiruokayritysten ollessa usein pieniä ja keskisuuria, tulisi heidän kilpailla kapean asiakassegmentin erityiseen tarpeeseen liittyvällä tiedolla sekä tarjota tälle asiakassegmentille parasta mahdollista palvelua. Tärkeää on erityisesti suurten toimijoiden kanssa kilpailtaessa sekä yrityksen selviytymisen kannalta, että lähiruokayritykset tunnistavat parhaimman mahdollisen arvonluontikeinon pitkällä aikavälillä. (Mäkipeska & Sihvosen 2010, ) Lähiruoan tulisi tarjota tuoreutta ja korkeaa laatua tuotteiden hinnan vastineeksi. Lähiruoan tunnettuuden parantuminen ja markkinoiden nopeampi kasvu edellyttäisivät vahvoja brändejä sekä merkittävien toimijoiden, kuten vähittäiskauppaketjujen, vahvempaa asemaa markkinoilla. Kuten muissakin maataloustuotteissa, myös lähiruokatuotteissa kuluttajia täytyy informoida tuotteen saatavuudesta, sen ominaisuuksista ja käyttötarkoituksista sekä hinnasta. Tällaisten tietojen viestiminen on hintavaa, mutta modernissa yhteiskunnassa välttämätöntä. (Kohls & Downey 1972, 191.) Myös lähiruoan oikeanlainen asemointi asiakkaiden mielessä on tärkeää. Tässä asemoinnissa tärkeitä tekijöitä ovat lähiruoan brändäys, markkinointi ja viestintä. Uusien markkinointitapojen, kuten verkko- ja mobiilipalveluiden tai sosiaalisen median tehokas käyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä kuluttajien ja yritysasiakkaiden asenteiden muokkauksessa, ja kysynnän luonnissa. Uusien markkinointitapojen tärkeys perustuu asiakaskeskeisyyteen tuotelupauksen rakentamisessa ja toteutuksessa. (Mäkipeska & Sihvonen 2010, 76.) 5

6 MTT:n lisäarvoa laatutyöstä -hankkeessa ruokaketjusta tunnistettiin runsaasti toimintoja, joista suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä, mutta joita ei ole viestitty kuluttajille. Kuluttajista enemmistö kuitenkin kokee, ettei saa riittävästi tietoa ruokaketjun toiminnasta, kuten esimerkiksi hinnanmuodostuksesta tuotantoketjun eri vaiheissa, tuoteturvallisuudesta, alkuperästä ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kuluttajien tiedontarpeiden tyydyttäminen ja luottamuksen vahvistaminen edellyttää läpinäkyvää ja vuorovaikutteista ruokajärjestelmää, jonka toiminta voidaan luotettavalla tavalla todentaa. (Kotro & Jalkanen 2012, 4.) 6

7 2 Tutkimuksen viitekehys, keskeiset käsitteet ja näkökulmat 2.1 Teoria ja tutkimuksen viitekehys Lähiruokamarkkinat Lähiruoan julkisohjaus Liiketoimintamahdollisuus Lähiruokayrittäjä Lähiruokayritys Strategia Kustannusjohtajuus Segmentointi Erilaistuminen Liiketoimintamalli -Arvolupaus -Segmentointi - Jakelukanavat Kuva 2. Käsitteellinen viitekehys. 7

8 Kuvassa 2 on hahmotettu tämän tutkimuksen viitekehys, jonka keskiössä on lähiruokayrittäjä. Lähiruokayrittäjä johtaa lähiruokayritystä, jonka liiketoiminnan taustatekijöihin vaikuttavista tekijöistä tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähiruokamarkkinoita, lähiruoan julkisohjausta, sekä markkinoiden aikaansaamia liiketoimintamahdollisuuksia. Lähiruokamarkkinat ja lähiruoan julkisohjaus tarjoavat ja mahdollistavat erilaisten liiketoimintamahdollisuuksien synnyn, jonka lähiruokayrittäjä voi havaita ja toteuttaa. Markkinat, julkisohjaus, liiketoimintamahdollisuus sekä yrittäjä määrittelevät sen millä tavoin lähiruokayrityksen liiketoimintaa kehitetään eli mikä on yrityksen strategia, ja miten markkinoille asemoidutaan. Näin ollen strategian voidaan ajatella jäsentävän liiketoimintamahdollisuutta. Strategiset vaihtoehdot ovat Porterin (1985) mukaan kustannusjohtajuus, segmentointi ja erilaistaminen. Näistä erilaistaminen täsmentää lähiruokayrityksen strategiaa. Markkinalähtöisen ajattelutavan mukaisesti myös asiakkaan arvon tulisi ohjata liiketoiminnan kehittämistä. Lähiruokayrityksen liiketoiminnan kehittämisen elementit määrittelevät edelleen yrityksen liiketoimintamallin. Liiketoimintamallin avulla toteutetaan lähiruokayrityksen erilaistumisstrategiaa ja voidaan selventää ketkä ovat lähiruokayrityksen asiakkaita, mitä heille halutaan tarjota (arvolupaus) ja miten se heille tarjotaan. Tätä käsitteellistä viitekehystä hyväksikäyttäen voidaan määritellä, miten lähiruokayrittäjät ovat asemoituneet lähiruokamarkkinoilla ja mitä ovat heidän kilpailuetunsa. Näitä tietoja hyödyntäen voidaan edistää lähiruokayrittäjän markkinalähtöisyyttä, lähiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä lähiruokamarkkinoita yleisesti. 8

9 2.2 Yrittäjä Markkinoiden ollessa tasapainossa eli kysynnän ja tarjonnan kohdatessa, ei yrittäjyydelle ole edellytyksiä. (Kirzner 1973) Yrittäjyys Yritystoiminnan perusedellytys on yrittäjyys (Peltonen 1986, 9). Kuisma ja Kallio (2009, 37) määrittelevät yrittäjyyden sisältävän yrityksen käynnistämistä, yrityksen omistamista ja johtamista, sekä yrittäjänä toimimista ja yrityksen kehittämistä. Peltonen (1986, 9, 36-37) määrittelee yrittäjyyden liittyvän toimintaan, jolla on tavoitteet. Ensisijaisesti yrittäjyyttä on yksilön ominaisuus sekä ajattelu-, toiminta- tai suhtautumistapa, joka ilmenee ihmisen uskomuksissa, teoissa ja tunneilmaisuissa. Yrittäjyys voi olla ulkoista, jolloin se on omistajalähtöistä eli yrityksen perustamista ja johtamista. Sisäinen yritteliäisyys on luovaa, rohkeaa, ahkeraa, tuottavaa ja määrätietoista työntekoa omassa yrityksessä tai jonkun muun palveluksessa. (Peltonen 1986, 9.) Kuisman ja Kallion (2009, 40) mukaan yrittäjäksi ryhtyminen voi toteuttaa seuraavia tarpeita: hyväksytyksi tulemisen tarve, itsenäisyyden tarve, henkilökohtainen kehittymistarve, menestymiseen liittyvät syyt, käsitys vaurastumisen eduista, verotukselliset syyt ja roolimallien seuraaminen. Peltosen (1985, 45) mukaan paitsi motiivit ja oman persoonallisuuden piirteet, myös monet ympäristötekijät vaikuttavat mahdollisten yrittäjiksi aikovien henkilöiden ratkaisuihin. Yleensä perheen perinteen jatkaminen on ratkaiseva tekijä yrittäjäksi ryhtymisessä. Motivoivia tekijöitä yrittäjäksi ryhtymiselle voi olla monia, mutta yleisimmät ovat mahdollisuuden tunnistaminen tai pakko. Näiden perusteella yrittäjyys voidaankin nimetä mahdollisuusyrittäjyydeksi tai pakkoyrittäjyydeksi. Mahdollisuusyrittäjyys kuvastaa yrittäjän halua hyödyntää liiketoimintamahdollisuus perustamalla uusi yritys tai uusi hanke, joka on keskittynyt johonkin tiettyyn liiketoimintamahdollisuuteen. Pakkoyrittäjyys taas kuvastaa työmahdollisuuksien uupumista tai vain tyydyttäviä työmahdollisuuksia, mikä johtaa yksilön haluun kehittää uutta liiketoimintaa pakon edessä. Yrittäjyyden ja yrityksen tärkein tehtävä on taloudellisen tuloksen tuottaminen (Haapanen ym. 2004, 52). Yrittäjyyden vaikutusta yrityksen menestykseen on perinteisesti tutkittu kahdesta näkökulmasta, joko (1) yrittäjän piirteiden/ominaisuuksien kautta tai (2) sellaisten yrityksen toimintaympäristön olosuhteiden tai ominaisuuksien kautta, jotka selittävät yrityksen menestyksen tai epäonnistumisen markkinoilla (Sarasvathy 2008, 11; ref. Llewellyn & Wilson 2003, Thornton 1999). Ensimmäisen näkökulman mukaan yrittäjällä joko on oikeat piirteet ja ominaisuudet tai ei. Yrittäjyyden piirteitä on mahdollista kuitenkin myös kehittää. Toisen näkökulman mukaan yrittäjien tehtävä yrityksissä on kehittää strategioita ja taitoja, joilla voidaan tunnistaa ja hyväksikäyttää liiketoimintamahdollisuuksia. Ardichvilin ym. (2003, 106) mukaan yrittäjän henkilökohtainen kokemus, innovatiivisuus sekä sosiaalinen verkosto ovat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen liiketoimintamallissa. 9

10 2.2.2 Yrittäjän rooli markkinoilla Yleisesti kilpailullisilla markkinoilla toimivan yrityksen tarkoituksena nähdään voiton maksimointi, joka on seurausta kokonaistulojen ja menojen erotuksesta. Yrityksen perustamisen syynä myös nähdään voiton tuottaminen. (Mankiw & Taylor 2006, 270, 280.) Joseph Schumpeter ( ) korosti yrittäjyyttä talouden kasvun selittävänä tekijänä sekä koko yhteiskunnan kehittäjänä. Hänen mukaansa yrittäjä on innovoija, joka luo mahdollisuuksia suunnittelemalla uuden tuotteen, tuotantoprosessin tai markkinointistrategian. Yrittäjästä voidaan sanoa löytyvän yrittäjämäisyyttä hänen ymmärtäessään resurssien hyödyntämisen yritykselle parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yrittäjyyden mahdollisuuksien tunnistaminen on subjektiivinen prosessi, kun taas markkinoiden mahdollisuudet ovat objektiivinen ilmiö. Schumpeterin mukaan yrittäjän on mahdollista tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, joista voidaan kehittää uusia tuottoisia liiketoimintakonsepteja. Liiketoimintakonsepteista taas rakentuu liiketoimintamalleja, jotka kuvastavat markkinoiden tarpeita ja resursseja. (Lahti 2012, 13; Ardichvili ym ) Schumpeter (Lahti 2012, ref. Schumpeter 1934) painotti yrittäjän roolia pienillä markkinoilla. Innovoimalla yrittäjät pystyvät haastamaan jo olemassa olevat yritykset luovan tuhon prosessin avulla. Luova tuho nähdään selityksenä kapitalismin ja markkinoiden elinvoimaisuuteen sekä syynä siihen miksi markkinatalous on jatkuvassa muutoksessa, josta löytyy jatkuvasti uusia markkinoita ja mahdollisuuksia yrittäjille. Tämän saman logiikan mukaan yrittäjät, jotka eivät osaa hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja eivät ole kilpailukykyisiä karsiutuvat markkinoilta pois. Luova tuho on yhdistetty ennen kaikkea yrittäjien tai pienten yritysten innovaatioihin heidän siirtyessään sisään tuntemattomille markkinoille, jossa on matala markkinoille tulon kynnys. Kirznerin (1973) mukaan yrittäjän rooli markkinoilla pohjautuu yrittäjämäiseen elementtiin yksilöllisenä ihmisen toimintana. Markkinat voidaan nähdä olemassa olevina, missä ajassa tahansa toimivina ja markkinatoimijoiden eli kuluttajien, yrittäjä-tuottajien ja resurssien omistajien keskinäisiä vuorovaikutuksia ilmentävänä. Kaikki tietyllä aikajaksolla tehdyt päätökset tai ongelmien ratkaisut eivät välttämättä toteudu heti käytännössä, koska monet päätökset ovat riippuvaisia toisista päätöksistä, joita ei ehkä ole tehty vielä samalla ajanjaksolla. Jotkut toteutetut päätökset ja ratkaisut taas saattavat osoittautua huonoiksi vaihtoehdoiksi. Shanen (2003) mukaan yrittäjät tekevät päätöksiä liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisestä toimialansa vaikutuspiirissä. Näin ollen kaksi ominaispiirteiltään ja taustoiltaan samanlaista yrittäjää voi tehdä täysin erilaisia päätöksiä riippuen siitä onko ala, jossa he toimivat, suotuisa liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiselle vai ei. Yrittäjän päätöksentekoon liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisestä vaikuttaa markkinoiden lisäksi myös institutionaalinen 10

11 toimintaympäristö. Siihen lukeutuu taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen konteksti. Institutionaalinen toimintaympäristö luo toimialan säännöt, jotka vaikuttavat yrittäjien käyttäytymiseen sekä sosiaaliseen asetelmaan, joka määrittelee perustellun ja hyväksyttävän käytöksen. Markkinoiden toimintaan vaikuttaa aina näin ollen sen toimijoiden tietämättömyys markkinoista ja sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Näin ollen markkinat voidaan nähdä ikään kuin prosessina, jota vievät eteenpäin sen toimijoiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta syntyvä informaatio sekä informaation kautta tehtävät päätökset ja toimet, kuten uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. Tämän perusteella markkinat ovat myös kilpailulliset, koska markkinoiden toimijat kilpailevat keskenään ja jokainen tietyllä ajanjaksolla esiintyvä liiketoimintamahdollisuus nähdään kilpailullisempana ja houkuttelevampana kuin edellinen, vaikka näin ei välttämättä todellisuudessa ole. Liiketoimintamahdollisuuden houkuttelevuuteen vaikuttaa aiempien liiketoimintamahdollisuuksien houkuttelevuus sekä markkinoiden toimijoiden tarve luoda hyödyntämästään liiketoimintamahdollisuudesta mahdollisimman houkutteleva. Markkinoilla toimijan tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda hyödyntämästään liiketoimintamahdollisuudesta houkuttelevampaa kuin on välttämätöntä, koska se herättää myös kilpailijoiden kiinnostuksen. Markkinoiden toimijat ovat näin ollen pakotettuja kilpailullisten markkinoiden vuoksi toimimaan koko ajan lähellä omia markkinoille osallistumisen rajojaan. Esimerkiksi kuluttajien keskinäinen kilpailu tietystä hyödykkeestä nostaa kyseisen hyödykkeen hintaa ja jokainen kuluttaja on varovainen, jotta ei kuluttaisi yhtään enempää, kuin heidän rajahyötynsä sallii. Tällä periaatteella vähiten hyödykettä kuluttavat tippuvat markkinoilta pois. Kilpailu tietyn resurssien omistajien kesken taas saa resurssin hinnat laskemaan, jolloin se resurssin omistaja, jolle liiketoiminta aiheuttaa suurempia uhrauksia, tippuu markkinoilta pois. (Kirzner 1973; Shane 2003.) Markkinoiden toimintaa voidaan luonnehtia jatkuvaksi prosessiksi kohti tasapainotilaa. Myös hintojen nähdään muodostuvan markkinavoimista, joita luo yksittäisten markkinatoimijoiden päätöksistä aiheutuva keskinäinen vuorovaikutus. (Kirzner 1973.) Yrittäjän tunnistaessa ja hyödyntäessä liiketoimintamahdollisuuden hänellä on aluksi monopoliasema markkinoilla. Yrittäjä siis hyödyntää omaa ei-julkista tietoaan tai omia erinomaisia taitojaan tunnistaa ainutlaatuinen liiketoimintamahdollisuus, jota muut eivät näe. Yrittäjä kuitenkin omalla toiminnallaan viestii ympäristölleen liiketoimintamahdollisuuden ja markkinoiden houkuttelevuudesta. Tämä edesauttaa kilpailijoiden tulemista samoille markkinoille. (Shane 2003.) Yrittäjyys liitetään talouden järjestelmien muuttumiseen ja mukautumiseen, joka usein edistää kansallista talouskasvua. Kolme mekanismia voi johtaa tällaisiin muutoksiin: uuden liiketoiminnan luominen, olemassa olevan liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen yrittäjämäisiä tavoitteita kohti ja kansallisen institutionaalisen 11

12 infrastruktuurin uudelleensuuntaaminen, mikä nähdään tärkeimpänä ohjaavana elementtinä monissa yhteiskunnissa. Parhaiten nähtävissä olevaa yrittäjyyttä voidaan sanoa olevan uuden liiketoiminnan luominen. Toisena mekanismina taas voidaan nähdä olevan markkinoiden muutokset sekä kasvu pienten ja keskisuurten yritysten eduksi heidän yrittäessään mukautua ja vastata uusiin olosuhteisiin. Kolmas kansantalouden innovaatioiden, sopeutumisen ja kasvun lähde voi syntyä olemassa olevien institutionaalisten rakenteiden ja elementtien tuki-verkostojen ja merkittävien liikeyritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten, rahoitussektorin, ja valtion virastojen yhteenliittymistä. (Reynolds ym. 2004) 12

13 3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 3.1 Laadullinen tutkimusote Koskisen ym. (2005, 15, 23-24) mukaan laadullista tutkimusta hyödynnetään sellaisten ilmiöiden ymmärtämiseen, jotka ovat suhteellisen tunnistamattomia asioita. Tällaisia asioita voivat olla ilmiöt, joita pystytään mittaamaan tai joita on mielekästä mitata numeerisesti. Koska tässä eksploratiivisessa tutkimuksessa kartoitetaan tutkittavien omia käsityksiä heihin liittyvästä ilmiöstä, hyödynnetään tämän tutkimuksen mittauksessa laadullista lähestymistapaa. (Malhotra & Birks 2003, 63). Laadullinen tutkimus erittelee yksittäisiä tapauksia ja olennaista erittelyssä on tutkijan vuorovaikutus yksittäisen havainnon kanssa. Yksittäistapauksia eritellään niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta tai heidän niille antamien merkitysten kautta. Laadullinen tutkimus etenee yleensä induktiivisesti. Laadulliset tutkijat tarkentavat tutkimuskysymyksiään, he eivät yleensä johda etukäteen hypoteeseja jostain teoriasta eivätkä pyri testaamaan näitä saadakseen selville, kuvaako teoria tutkitun ilmiön ja sen dynamiikan. Laadullinen tutkimus myös suosii luonnollisesti syntyviä aineistoja ja tutkijan vaikutus aineistoon pyritään pitämään minimissään. (Koskinen ym. 2005, 31-2.) Näkökulmana tässä tutkimuksessa on näytenäkökulma, jota voidaan havainnollistaa ajattelemalla sen heijastavan aineistosta todellisuutta. Näytenäkökulman mukaan aineistoa itseään ei kuitenkaan tutkita todellisuutena. (Koskinen ym. 2005, 64; Alasuutari 2001, 90.) 3.2 Tapaustutkimus ja -näyte Tämä tutkimus on tyypiltään tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa tärkeää on haastateltavien eli informanttien (Alasuutari 2001, 49) valinta. Haastateltavat voidaan valita aiempien tutkimusten perusteella tai laajentamalla uutta teoriaa. Haastateltavat voidaan myös valita täydentämään teoreettisia luokkia tai antamaan esimerkkejä vastakkaisista tapauksista. (Eisenhardt 2011, 537.) Tässä tutkimuksessa tarkoitus oli, että haastateltavia olisi mahdollisimman erityyppisistä yrityksistä. Tavoitteena oli myös, että haastateltavat olisivat onnistuneita, uusia ratkaisuja kokeilleita yrittäjiä, joiden toiminnasta alan muut toimijat voivat oppia jotain. Haastateltavien valintaan vaikutti myös yritysten luonne ja innovatiivisuus. Otantamenetelmänä käytettiin harkinnanvaraista otantamenetelmää, jolloin tutkija voi päättää mitkä ominaisuudet tutkittavilla tulee olla ja valita tutkittavaa otantaa edustava näyte itse. (Malhotra & Birks 2003, 362.) Harkinnanvaraisen otannan tuotoksena saadaan näyte. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein melko pieneen määrään tapauksia, siksi tämä tutkimus toteutettiin 17 asiantuntijahaastattelun perusteella. Otannan ollessa pienempi kuin esimerkiksi 13

14 kvantitatiivisessa tutkimuksessa, pyritään kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuitenkin analysoimaan tutkimustuloksia mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston tieteellisenä kriteerinä toimii määrän sijaan laatu, käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta 2001, 13 19; Malhotra & Birks 2003, 361.) Aineiston keräämiseksi haastateltiin yhteensä 17 lähiruokayrittäjää, jotka edustivat lähiruokayrityksiä erilaisista tarjontakonsepteista (liite 1). Tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa olivat seuraavat konseptit: 1) lähiruoan tuottajan itse organisoimat konseptit (esim. suoramyynti, tilamyymälä, oma myymäläauto) tai tuottajat, jotka valitsevat tuotteilleen sopivan konseptin, 2) ruokapiirit, 3) lähiruokamyymälät/torit ja myymäläauto, 4) lähiruoan verkkokauppa, 5) ravintolat ja matkailuyritykset, 6) vähittäiskauppa, 7) jalostaja/tukkukauppa. Julkiset ruokapalvelut eivät olleet edustettuna tässä otannassa. Osa haastateltavista toimi pelkästään lähiruoan tuottajina, osa tuottajan ja kuluttajan välissä toimivana väliportaana ja osa oli näiden yhdistelmiä. Haastatellut lähiruokayritykset toimivat Uudenmaan, Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen alueilla. Aineisto kerättiin osana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) koordinoimaa ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) lähiruokaohjelman rahoittamaa FOREFOOD- hanketta. Haastattelut tehtiin kevään 2013 aikana. Haastatteluista kuusi teki tutkija itse. Muut haastattelijat olivat MTT:n tutkijoita. Eri tarjontakonsepteja edustavien lähiruokayritysten haastattelut muodostavat erilliset analyysiyksiköt, joiden avulla pyritään selittämään tutkittavaa tapausta. Tutkimuksen haastattelut olivat yksilöteemahaastatteluja. Haastattelussa käytettiin apuna aihelistaa eli teemahaastattelurunkoa (liite 2). Teemahaastattelut valittiin haastattelutavaksi, koska se mahdollistaa lisäkysymysten teon aiheesta sekä odottamattomien asioiden esilletulon (Hirsjärvi & Hurme 2004, 67). Teemahaastatteluissa kiinnostuksen kohteena on tieto, jota haastateltavalla oletetaan olevan, itse haastateltava sinänsä ei ole kiinnostuksen kohteena (Eskola & Suoranta 2001, 84 87). Haastateltavat pyydettiin mukaan tutkimukseen puhelimitse. Haastattelurunkoa ei lähetetty haastateltaville etukäteen nähtäväksi, mikä osaltaan vahvisti haastateltavien vastausten spontaanisuutta. Haastattelut toteutettiin erilaisissa paikoissa kuten haastateltavan kotona, kahvilassa tai haastateltavan työhuoneessa. Kaikissa haastatteluissa kuitenkin tunnelma pyrittiin pitämään rauhallisena ja välttymään häiriötekijöiltä. Haastattelut kestivät 30 minuutista yhteen tuntiin 15 minuuttiin, ja ne nauhoitettiin. 3.3 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei suositella käytettävän perinteisiä reliaabeliuden eli luotettavuuden ja validiuden käsitteitä, koska ne perustuvat käsitykselle siitä, että tutkija voi päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen. Kumpaakin käsitettä myös yleensä käytetään mittaamisesta puhuttaessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, kun kyseessä on haastattelututkimus, tulisi laatua tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa: aineistoa kerättäessä ja aineistoa analysoitaessa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on avoin subjektiviteetti sekä tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. (Eskola & Suoranta 2000, 211.) Aineistoa kvalitatiivisesti analysoitaessa lähimmäksi perinteistä luotettavuuden käsitettä tullaan niillä 14

15 alueilla, jotka koskevat aineiston laatua. Luotettavuus koskee tällöin pikemminkin tutkijan toimintaa kuin haastateltavien vastauksia eli sitä, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi materiaalista on (Hirsjärvi & Hurme 2004, 189). Luotettavuuden voidaan siis nähdä tarkoittavan esimerkiksi sitä, onko kaikki käytettävissä oleva aineisto otettu huomioon ja onko tiedot litteroitu oikein. Tärkeää on, että tulokset heijastavat mahdollisimman hyvin tutkittavien ajatusmaailmaa, vaikka haastattelujen tulos on aina seurausta haastattelijan ja haastateltavan yhteistoiminnasta. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 189.) Yksi mahdollinen validointitapa kvalitatiivisessa tutkimuksessa on osoittaa lähteiden luotettavuus (Hirsjärvi & Hurme 2004, 189; ref. Dey 1993). Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta (Hirsjärvi & Hurme 2004, 185). 3.4 Aineiston analyysi Tutkimuksen kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Kvalitatiivisessa tutkimusotteessa laadullista aineistoa ajatellaan esityksenä sen ulkopuolisesta maailmasta (Alasuutari 2001, 91) ja sitä sovelletaan niin, että aineistosta muodostetaan erilaisia tyyppejä sen mukaan miten tapaukset eroavat toisistaan (Alasuutari 2001, 93). Kvalitatiivisella aineiston analyysillä ei pyritä yleistettävyyteen, mutta taustalla on ajatus siitä, että yksittäisiä tapauksia tutkimalla saadaan näkyviin myös sellaisia tekijöitä, jotka ovat merkittäviä yleisellä tasolla (Hirsjärvi & Hurme 2004, 193). Analysointitapana tässä tutkimuksessa käytetään teemoittelua. Teemoittelulla tarkoitetaan aineistossa toistuvien teemojen nostamista esille tarkempaa tarkastelua varten (Eskolan & Suorannan 2001, ). Tässä tutkimuksessa teemoittelu pohjautuu haastattelujen teemoihin. Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka näkyy analyysissä niiden lomittumisena toisiinsa. Tutkimusanalyysin tavoitteena on tehdä tulkintoja tutkimusongelmista ja niiden perusteella tehdä lopulliset johtopäätökset. (Eskola & Suonranta 2001, ) 15

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu Aloittavien yritysten käynnistymisongelmat Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Marraskuu 2010 Laatija: Veikko Hannus Ohjaajat: Professori Hannu Niittykangas

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Kiviniemi 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille

Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Resurssit osana asiakkaan arvonluontia palveluliiketoiminnassa - Pankkien lainapalvelut kuluttajille Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Asta Seppinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Sami Vornamo OSUUSTOIMINNASTA KILPAILUETUA HUOLTOASEMA- LIIKETOIMINNASSA CASE: S-RYHMÄN ABC-KETJU JA SUOMALAINEN

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO. Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa. Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Johtaminen ja Organisaatiot Paikallisuus ja alueellisuus osuustoimintayritysten liiketoiminnassa Aihe hyväksytty osastoneuvostossa 23.8.2005 Työn

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA KAUPPATIETEIDEN OSASTO Johtaminen ja organisaatiot LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI TOIMIALANA SUOMESSA Pro Gradu -tutkielman aihe on hyväksytty kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa 13.6.2006. Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot