Kaupunginhallituksen kokushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja"

Transkriptio

1 -1, YMP :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Löytynoja Seppo Saarimaa Tuula Pihlajamaa Juhani Hannula Marika Junttila Pirkko Kaikkonen Aimo Junttila Jaakko pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Läsnä x x x poissa x x x Muut saapuvilla olleet Linna Kaija Aksila Raija Peltokorpi Reijo Tölli Anne esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja x x poissa poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan tarkistus Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialistan mukaiset :t 23 30, lisäasioina Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Saarimaa ja Juhani Pihlajamaa. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Löytynoja Seppo Aksila Raija Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Tuula Saarimaa Juhani Pihlajamaa Aika ja paikka rakennusvalvonnan kansliassa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

2 23, YMP :30 TEKNI: 30/2011 Hannu-Pekka Honkasen oikaisuvaatimus ja muistutus rakennustarkastajan päätöksestä Tekninen lautakunta Liitteet: Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus Muistutus , liitteineen ja valokuvineen Päätöksestä suunnitelmasta poikkeamisesta on tullut oikaisuvaatimus ja , jotka tulee käsitellä yhdessä sekä muistutus viranomaiskirjeestä koskien rakennusluvan muutosta. Oikaisuvaatimus ja muistutus koskevat korttelin 72 tontilla 7 olevaa rakennushanketta ja sen käsittelyä. Teknisen johtajan esitys Tekninen lautakunta päättää merkitä oikaisuvaatimukset ja muistutuksen tiedoksi tulleeksi ja siirtää ne lupajaoksen käsiteltäväksi. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lupajaos Liitteet: Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus Muistutus , liitteineen ja valokuvineen Rakennustarkastajan esitys Asiat on käsitelty lupajaoksessa, eikä niihin ole mitään uutta lisättävää. Lupajaos toteaa, että oikaisuvaatimukset ovat aiheettomia eivätkä aiheuta toimenpiteitä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

4 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

5 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

6 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

7 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

8 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

9 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

10 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

11 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

12 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

13 23, YMP :30 / Pykälän liite: 0648_001 oikaisuv rak.tark nro

14 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

15 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

16 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

17 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

18 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

19 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

20 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

21 23, YMP :30 / Pykälän liite: Honkasen valitus viranomaiskirjeestä

22 24, YMP :30 Maa-aineslupa Destia Oy Isokorpi LUPANUMERO 84 valmistelija ympäristösihteeri HAKIJA JA OSOITE Destia Oy Moreenitie OULU yhteyshenkilö: Jenni Koitila puh KIINTEISTÖ Karvoskylä / Rintala Rn:o 1:138 HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on jätetty Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ASIAN KÄSITTELY Destia Oy hakee Nivalan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaokselta maa-aineslain 4 mukaista maa-ainesten ottamislupaa kalliokiviainesten ottamiseksi Nivalan kaupungin Karvoskylällä tilalta Rintala Rn:o 1:138. Kiinteistön omistaa Suomen Valtio. Ottamisalue sijaitsee Karvoskylällä ns. Isokorven kallioalueella. Alue on kaavoittamatonta haja-asutusaluetta. Hakijalla on voimassa oleva ottamislupa samalle alueelle, joka kuitenkin päättyy Lupahakemuksen mukaan ottamisaluetta laajennetaan nykyisen louhoksen pohjoispuolelle siten, että ottaminen ulotetaan tasolle +98,50. Louhos tulee täyttymään vedellä tasolle , joten alueelle jää ottamistoiminnan jälkeen 7,5 metriä syvä vesiallas. Ottamissyvyys maanpinnan tasosta on n. 12 metriä Ottamistoiminnan päätyttyä louhoksen reunat luiskataan täyttymisvesipinnan yläpuolisilta osin kaltevuuteen 1:3. Alueelta kuoritut pintamaat levitetään louhoksen reunoille ja alue palautetaan takaisin metsätalouskäyttöön. Kiviainesten kuljetus käyttökohteisiin on suunniteltu järjestettävän pääasiassa Mäntypään yksityistien kautta. Ottamisalue ei kuulu tärkeisiin pohjavesialueisiin, eikä alueen läheisyydessä ole erityisiä suojelualueita, joiden suojeluarvojen säilymiselle hankkeella saattaisi olla vaikutusta. Ottamissuunnitelman mukaan alueelta on tarkoitus louhia kalliokiviaineksia seuraavien 10- vuoden aikana m 3, jolloin vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu m 3. Hakemuksen kohteena olevan tilan kokonaispinta-ala on 4,85 hehtaaria, josta ottamisalueen pinta-alaksi on esitetty m 2, muun osan jäädessä kiviainesten varastoalueeksi.

23 24, YMP :30 OTTAMISMÄÄRÄ m³ Alueelta louhittavat kiviainekset murskataan paikan päällä eri kokoisiksi murskeiksi, jotka toimitetaan edelleen asiakkaille. Murskauslaitoksen sijoittamiselle on samanaikaisesti haettu ympäristölupaa Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristölupahakemukseen liitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan toiminnassa syntyy kaivannaisjätteiksi luokiteltuja pintamaita n m 3. Pintamaat käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin Lähin naapurin vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 850 metrin etäisyydellä ottamisalueesta kaakkoon. Alueen eteläpuolella n. 300 metrin etäisyydellä sijaitsee yksi vapaa-ajanasunto ja lounaispuolella n. 150 metrin etäisyydellä paikallisen hirviseurueen hallinnoima kota ja puuliiteri. Otettavat kiviainekset irrotetaan alueelta räjäyttämällä. Räjäytystyöt teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla ja niissä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeita. Alueella varastoidaan murskauslaitoksen ja työkoneiden tarvitsemia polttoaineita enintään litraa kerrallaan. Säiliö poistetaan alueelta aina tuotantojaksojen välillä. Alueella ei suoriteta koneiden laajamittaisia huoltotoimenpiteitä. Ottamisjaksojen välissä kaivantoon kertyvä pohjavesi pumpataan alueen lounaisosassa kulkevan metsäautotien sivuojaan. Louhokseen kertyvän täyttymisvesipinnan arvioidaan olevan +106,00. Luvan hakija on pyytänyt, että käsittelymaksun määräämisessä otettaisiin huomioon hakijan hallussa olevat sertifioidut ISO9000 laatu- ja ISO14001 ympäristöjärjestelmät. OTTAMISAIKA 10 vuotta VUOTUINEN OTTO m 3 KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Hakemus on kuulutettu Nivalan kaupungin ilmoitustaululla välisenä aikana. Lisäksi hakemuksesta on lupaviranomaisen toimesta kuultu alueen rajanaapureita erillisellä kirjeellä Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. MUISTUTUKSET Hakemuksesta ei ole jätetty kuulemisaikana muistutuksia.

24 24, YMP :30 Valmistelijan ehdotus Luvan voimassaolo ja toiminta-aika Toiminnan aloittaminen Nivalan kaupungin teknisen- ja ympäristölautakunnan lupajaos päättää myöntää Destia Oy:lle hakemuksen mukaisen maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseksi Nivalan kaupungin Karvoskylässä tilalta Rintala Rn:o 1:138 Maa-ainesten ottaminen ja pohjaveden suojelu Ottamisessa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä: 1. Lupa on voimassa enintään saakka ja sallitun oton kokonaismäärä on k-m³. Vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu siten k-m 3. Mikäli vuotuinen ottamismäärä poikkeaa suunnitellusta, tulee siitä ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi. 2. Päivittäinen toiminta-aika kiviainesten porauksen ja ylisuurten lohkareiden rikotuksen osalta on arkisin ma-pe klo välisenä aikana. Räjäytykset on suoritettava arkisin ma-pe klo välisenä aikana. Sunnuntaisin ja muina yleisinä pyhä- tai juhlapäivinä runsaampaa melua tuottavat toiminnot alueella on kielletty. Murskauslaitosta ja asfalttiasemaa koskevat toiminta-aikamääräykset annetaan ympäristöluvassa. 3. Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan hakijan on jätettävä Nivalan kaupungille euron suuruinen vakuus alueen jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta luvan voimassaolon jälkeen. Vakuuden määrää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana. 4. Ennen luvan mukaisen ottamisen aloittamista tulee louhoksen lounaisreunassa liian lähelle kiinteistön rajaa ulotettu ottaminen korjata louheella ja pintamailla siten, että luiskan yläreunan etäisyys kiinteistön rajasta on vähintään 5 metriä. Muutoin reunan luiskaus tulee toteuttaa lupamääräyksessä nro 18 edellytetyllä tavalla. Humuspitoisia pintamaita ei saa käyttää oletetun täyttymisvesipinnan alapuolisiin luiskauksiin. 5. Ottaminen alueella voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen luvan lainvoimaisuutta. Ennen toiminnan aloittamista tulee em. jälkihoitovakuus kuitenkin olla asetettuna Nivalan kaupungille. 6. Alin sallittu ottamistaso on suunnitelmassa esitetty , jolloin ottamissyvyydeksi muodostuu enintään 12 metriä. 7. Louhosalueen ympärillä olevan metalliverkkoaidan kuntoa tulee tarkkailla ja tarvittaessa korjata niin, että alueella mahdollisesti liikkuville ihmisille tai eläimille ei aiheudu tarpeettomia vaaratilanteita. Alueen sisääntulotielle on asennettava varoitustaulut varoittamaan sivullisia alueella liikkumisen vaarallisuudesta. Tarvittaessa ottamisalueelle johtava tie on suljettava lukittavalla puomilla.

25 24, YMP :30 Melun- ja pölyn torjunta Räjäytystyöt 8. Ottamistoiminnassa käytettävien työkoneiden tankkauspaikka tulee sijoittaa alueelle siten, että vaaraa polttonesteiden tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden kulkeutumisesta pohjaveteen ei ole. Kaivuutyössä käytettävien koneiden pienimuotoisiakaan huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa kaivannon pohja-alueilla. Suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä ottamisalueen ulkopuolella niille varatuissa tiloissa. 9. Louhintatyön aikana louhoksesta pumpattavat vedet tulee johtaa pois alueelta riittävän tilavan selkeytysaltaan kautta ennen niiden johtamista viereisen metsäautotien reunaojaan. Altaaseen kertyvä kiintoaines tulee riittävän usein tyhjentää siten, ettei kiintoaineksia pääse kulkeutumaan alueen ympäristöön. 10. Vesien poisjohtamisesta ei saa aiheutua haittaa naapurikiinteistöjen omistajille tai muulle alueen ympäristölle. Hakija on tarvittaessa velvollinen kaivamaan ja osaltaan kunnostamaan tarvittavat ojastot. Veden johtamisesta ja mahdollisen ojan kaivamisesta toisen maalle tulee sopia etukäteen maanomistajan kanssa. Mikäli veden johtamisesta ei päästä sopimukseen, tulee asia siirtää Nivalan kaupungin teknisen lupajaoksen ratkaistavaksi. 11. Luvanhaltijan tulee seurata pumppauksen aikana poisjohdettavan veden laatua. Mahdollisista poikkeavuuksista tulee ottaa riittävän kattavat vesinäytteet, joiden analyysitulokset on raportoitava välittömästi valvontaviranomaiselle. Myös muista ympäristövaikutuksista tulee pitää kirjaa. Valvontapöytäkirja on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 12. Öljyn tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pohjavesiin on estettävä kaikissa ottamisen vaiheissa tarkoituksenmukaisin suojaustoimenpitein. Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laadulle haitallista ainetta, on siitä välittömien suojaustoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Nivalan pelastusviranomaiselle ja Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 13. Polttonesteiden varastointiin käytettävä öljysäiliö tulee olla kaksivaippainen tai vaihtoehtoisesti se tulee varustaa riittävän suurella valuma-altaalla siten, että vaaraa öljytuotteiden valumisesta maaperään tai pohjaveteen ei ole. 14. Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää kiviainesten räjäyttämisestä, louhinnasta, kuormaamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvan haitallisen pölyn ja melun leviäminen alueen ympäristöön. 15. Räjäytystöitä alueella voi suorittaa vain asianomaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Räjähdysaineiden käyttö tulee toteuttaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla.

26 24, YMP : Kiviaineksen ottajan on tehtävä työmaasta louhinta- ja räjäytystöiden turvallisuussuunnitelma, joiden perusteella räjäytykset voidaan mitoittaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa toisen omaisuudelle tai alueen ympäristölle ja asutukselle. Louhintaräjäytykset tulee toteuttaa laaditun räjäytyssuunnitelman mukaisesti. 17. Räjäytykset alueella tulee toteuttaa arkipäivisin klo välisenä aikana. Mikäli alueella on tilapäisesti tarpeen suorittaa räjäytyksiä muina aikoina, tulee niistä ilmoittaa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä lähialueen asukkaille. Tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset Jälkihoitotyöt 18. Hakijan tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle otetun maaaineksen määrä ja laatu. Ilmoitus on tehtävä ympäristöministeriön tarkoitusta varten laatimilla määrämuotoisilla lomakkeilla ja se on lähetettävä osoitteella: Nivalan kaupunki, Tekninen lupajaos, Kalliontie 15, Nivala. 19. Ottoalueiden jälkihoito on tehtävä vähintään Ympäristöministeriön ympäristöoppaassa NR:o 85 ( Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito ) esitetyn perustason periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat mm. alueen siistiminen ja soveltumattoman käytön estäminen, alueen muotoilu ympäristöön sopivaksi, karkean pohjasoran peittäminen, pintamaiden levittäminen sekä puuston palauttaminen alueelle. 20. Kiviainesten louhinta alueella tulee toteuttaa siten, että luiskan yläreunan ja kiinteistön rajan väliin jätetään vähintään 10 metrin koskematon suojaetäisyys. 21. Louhoksen reunat tulee luiskata 2 metriä oletetun täyttymisvesipinnan alapuolelle kaltevuuteen 1:3 siten, että luiskien yläosat muotoillaan alueen muuhun ympäristöön sopiviksi. Muutoin täyttymisvesipinnan alapuoliset osat voidaan jättää luiskaamatta. Humuspitoisia pintamaita ei saa käyttää täyttymisvesipinnan alapuolisten luiskien muotoiluun. Louhoksen pohja tulee tasata ennen kuin sen annetaan lopullisesti täyttyä vedellä. Kaivannaisjätteet voidaan hyödyntää alueen maisemointitöissä esitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. 22. Ottamistoiminnan loputtua alueelta tulee poistaa kaikki kiviainesten varastokasat ja alue tulee palauttaa metsätalouskäyttöön istuttamalla sinne mänty / koivutaimet paikallisen metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti. 23. Jälkihoitotyöt tulee suorittaa vaiheittain ottamisen edistyessä siten, että kaikki viimeistelytyöt tulee olla suoritettuna viimeistään kuuden ( 6 ) kuukauden kuluttua lupa-ajan päättymisestä. Luvan haltijan vastuulla on, että myös mahdolliset alueella toimivat urakoitsijat ovat tietoisia tässä luvassa annetuista määräyksistä.

27 24, YMP :30 Loppukatselmus 24. Lupa-ajan päättyessä hakijan on pyydettävä tekniseltä lupajaokselta alueen loppukatselmus. Pohjois-Pohjanmaan ELY- Keskukselle varataan mahdollisuus osallistua katselmukseen. Rakennustarkastajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. PERUSTELUT: Lupa voidaan myöntää, koska asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maaaineslain 3 :n rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten vaikutus. Lupamääräyksillä pyritään vähentämään ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia alueen asukkaille, luontoon ja maisema-kuvaan. Ottamistoiminnan aloittaminen ennen luvan lainvoimaisuutta on hyväksytty sillä perusteella, että alue on jo aiemmin toiminut kiviainesten ottamisalueena, eikä ottamisen aloittamisen ole katsottu tekevän mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi. Räjäytystöiden hakemuksesta poikkeava toiminta-aika perustuu valtioneuvoston asetukseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 8 :ään. Lupamaksu 2 Ottamissuunnitelman tarkastus 295,00 euroa 3 1- vuoden valvontamaksu 162,00 euroa 4 Naapurin kuuleminen 63,50 euroa 6 vakuudet 17,00 euroa yht. 537,50 euroa Maksun perusteena on käytetty Nivalan kaupunginvaltuuston hyväksymää maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävää taksaa. Maksun määrää ei ole katsottu perustelluksi alentaa hakijan hallussa olevien sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien vuoksi, koska taksan mukaisen maksun on katsottu olevan kohtuullinen luvan mukaisen ottamisen tuottamaan hyötyyn nähden. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki 5, 6, 7, 13, 19 ja 20 Maa-ainesasetus 2, 3 ja 8 Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta valvonnasta suoritettavat maksut 1-6

28 24, YMP :30 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 8 Nivalan kaupungin teknisen lupajaoksen päätös ratkaisuvallan siirrosta viranhaltijoille. Päätöksen anto Muutoksenhaku Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Tiedoksi Hakijalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus, Oulu

29 24, YMP :30 / Pykälän liite: Julkipano Destia Oy

30 25, YMP :30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle Hakija Linna Olavi j Heli Pappilantie PYHÄJÄRVI Rakennuspaikka Määräala tilasta Nivala, Nivalankylä, Iisakinhaka, RN:o 1:18. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 0,5 ha. Hakijoilla on kauppakirja rakennuspaikan hallinnasta. Hanke 2-kerroksinen n. 206 m 2 :n omakotitalo ja 12,4 m 2 :n autosuoja/varasto. Kiinteistön jätevedet tullaan käsittelemään ympäristösihteerin hyväksymän jätevesienkäsittelysuunnitelman mukaisesti. Naapurin kuuleminen Hakija on kuullut kahta (2) rajanaapuria. Haettu ratkaisu ja sovelletut säännökset. Hankkeelle haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaista ratkaisua rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueelle. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. MRL: n 137 :n mukaan rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueelle edellyttää, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan suunniteltu rakennuspaikka on rakennusjärjestyksen mukaan alueella B, jolla rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m 2, osayleiskaavan mukaisella asumiseen varatulla alueella kuitenkin 2000 m 2. Kaavallinen tilanne Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella. Alueella ei ole osayleiskaavaa, eikä luonnosvaiheessa oleva yleiskaava koske ko. aluetta. Rakennuspaikan sijainti ja maisema ja ympäristö Rakennuspaikka sijaitsee Ahteella Soidintien välittömässä läheisyydessä. Etäisyys Nivalan keskustaan on n. 5,5 km ja lähimpään kouluun etäisyyttä on noin 1,3 km. Soidintien varrelle on rakennettu haja-asutusluontoisesti noin yhdeksän asuinrakennusta välisenä aikana. Sähkö- ja talous-

31 25, YMP :30 vesiverkosto on rakennuspaikan läheisyydessä. Rakennuspaikalle kuljetaan Soidintieltä. Uutta tietä rakennetaan kahta rakennuspaikkaa varten n. 350 metriä. Rakennuspaikka on metsässä. Kaavoittajan lausunto Hakemuksesta on pyydetty kaavoittajalta suullinen lausunto. Kaavoittajan suullisen lausunnon mukaan myönteinen suunnittelutarve ratkaisu ei haittaa kaavoitusta tai alueiden muuta järjestelemistä. Muut lausunnot Hankkeesta ei ole pyydetty muita lausuntoja. Rakennustarkastajan esitys Lupajaos päättää myöntää Olavi ja Heli Linnalle MRL: n 137 :n mukaisen suunnittelutarveratkaisun asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentamiseksi Nivalan kaupungin Nivalankylään määräalalle tilasta Iisakinhaka RN:o 1:18. Perustelut Rakennusluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle.( MRL 137 kohta 1). Rakentaminen ei haittaa yhdyskunta kehitystä (MRL 137 kohta 2). Rakennuspaikka on Soidintien välittömässä läheisyydessä ja sähkö- ja vesijohdot ovat lähellä ja kyläkouluun on matkaa n. 1,3 km. 1) On sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakennuspaikka on metsässä lähellä pientalovaltaista aluetta. Alueella ei ole yhtenäistä avointa peltomaisemaa tai muuta kulttuuriympäristöä tai vesistöä. Alueella ei ole myöskään kilomerin etäisyydellä toimivaa maataloutta. Suunnittelutarvepäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi (2) vuotta, jona aikana asiakkaan tulee hakea rakennushankkeelle rakennuslupa. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

32 26, YMP :30 TEKNI: 15/2012 Lausunnon antaminen valitukseen Oulun hallinto-oikeudelle suunnittelutarvepäätöksestä kiinteistölle Asia: Valittaja Hallintovalitus Linna Martti Saukontie Nivala Valituksen kohteena oleva päätös Nivalan kaupungin teknisen lupajaoksen päätös Valittajan vaatimus Perustelut Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen kiinteistölle Tienvieri, kiinteistötunnus asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen, hakijoina Uusivirta Timo ja Maria on kumottava kaikilta osin lain ja Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen vastaisena.. Valittaja toteaa, että alue on jo aiemmin rakennettu taajamaksi, johon ei ole enää ns. taaja-asutuksen takia saanut asuinrakennuslupia ilman erityisiä perusteita. Rakennuspaikka sijoittuu valittajan mielestä kulttuurimaisemaan kiinteästi liittyvän kylän vedenottamoiden viereen. Rakennuspaikka on kuulemma nimenomaan jätetty vapaaksi alueeksi liikkua rakennuspaikkojen välitse jokamiehen oikeudella pihapiiriin tunkeutumatta. Rakennuspaikka ympäröisi myös ns. numeron yhteisen vedenottamon. Valittajan mielestä rakennuspaikka rajoittuu varavedenottamoon pohjavesialueella. Lähteestä on kuulemma nostettu koko kylän vedet 1970-luvulle asti. Yhteinen lähde ja vedenottamo ovat tarpeen kriisiajan varalle. Martti Linnalle vesi tulee tällä hetkellä hänen omalla maallaan olevasta lähteestä. Ko. rakennuspaikka on aiemmin kuulunut Järvikylän meijerille. Valittajan mukaan, aikaisemman rakennustarkastajan mukaan ko. alueelle ei ole mahdollista saada rakennuslupaa, ilman alueen kaavoittamista. Valittajan mielestä uudisrakennusten muodostuva rakennusjono estää mahdollisen asemakaavoituksen tarkoituksenmukaisen suunnittelun eli teiden, viemäreiden ja muun infrastruktuurin rakentamisen. Rakentaminen sukulaisjonoon heikentää luonnollisen hajaasutuksen ja moniarvoisen kulttuuriympäristön arvoja. Kyseinen rakennusten rakentamistapa kuuluu paremminkin asemakaava-alueen ominaispiirteisiin kuin peltotien varteen taajaan rakennetussa ympäristössä. Valituksen kohteena oleva päätös kaventaa yksipuolisesti huomattavasti rajanaapurien oikeutta ympäristöönsä ja tarpeen tullen yhdenvertaiseen mahdollisuuteen muodostaa rakennuspaikkoja samalle yhteiselle rajalle. Rakennuspaikalta ei ole turvallista polkupyörätietä kouluun.

33 26, YMP :30 TEKNI: 15/2012 Rakennuspaikka ei ole valittajan mielestä kelvollinen, koska se sijaitsee liian lähellä toimintaansa jatkavaa Linnan karjatilaa, josta väistämättä aiheutuu hajuhaittaa. Hanke vaikeuttaa Iso-Saukko ja Kipinä- nimisten tilojen maataloutta, navetan laajennusta ja lietesäiliön lisärakentamista. Lisäksi valittaja osoittaa valituksessaan lupajaoksen päätöksessä valmistelussa ja esittelyssä tehdyt virheet, puutteet ja lainvastaisuudet seuraavasti: Rakennuspaikan pinta-ala ei täytä voimassa olevan rakennusjärjestyksen vaatimuksia, Hanke on Pidisjärven valumaalueella. Hakijan esittämät perustelut sukulais- ja perhesuhteilla, jotka tulee ottaa huomion perusteluina suunnittelutarvepäätöstä lain mukaan tehtäessä. Muutoksen hakija on rajanaapuri, joka asuu neljännessä polvessa Iso-Saukko nimistä maatilaa. Uusivirtojen rakentaminen viimeistään asettaa naapurin eriarvoiseen asemaanalueen käytössä ja rakentamisessa mailleen. Valittajan mielestä häntä ei ole asianmukaisesti kuultu, eikä hänelle ole esitelty hankkeen asiakirjoja. Käydessään rakennustarkastajan puheilla, Linna on tuonut selkeästi julki perustellun vastustavan kantana hankkeeseen, kyseisestä käynnistä, mielipiteestä ja sen perustelluista ei ole esittelijältä mitään mainintaa kokouspöytäkirjassa.. Valittajan mielestä tapaamista ei voida pitää kuulemisena. Valittajan mielestä hankkeen vaikutusta maisemaan ja naapureihin olisi pitänyt mainita myös Martti Linna tyhjillään oleva navetta ja lietesäiliö. Hakijan mielestä hänen karjanpitonsa ei sinänsä ole lopetettu. Tila odottaa sukupolven vaihdosta. ja siihen liittyvien asioiden selvitystä. Kyläasutusten järjestelyihin kuuluu myös maatalouden turvaaminen. Hanke heikentää Iso-Saukko- nimisen tilan olosuhteita ja viihtyisyyttä. Valittajan mielestä alueella on kaavoituspaineita. Hankkeella on vaikutuksia yhdyskuntakehitykselle ja liikenne vaarantuu. Hakijan mielestä on keskusteltu jopa kyläkeskuksen asettamista rakennuskieltoon. kaavan laadintaa varten. Nivalan kunnalla ei ole ollut intressiä ja alueella ei ole kunnan sisäisellä, hiljaisella päätöksellä tullut myöntää asuinrakennuslupia ilman laajaa harkintaa. Sigma- konsulttien vanhalla suunnitelmalla ei ole mitään oikeusvaikutuksia, eikä se kuulu mitenkään tähän yhteyteen. Hakijan mielestä esittelijä kehuu rakennuspaikkaa päätöksessä, eikä hakijan mielestä tällainen esittely kuulu asialliseen puolueettomaan viranomaistoimintaan. Sen sijaan edellä mainittu Martti Linna sen sijaan on esittänyt puolueettomasti tosiseikat. Valittajan mielestä esittelijä soveltaa lakia ja kohtelee maanomistajia esityksessään epätasapuolisesti. Uusivirtojen asuinrakennussaareke kuuluu taajamaan. Martti Linnalle on huomioitava samat rakennusoikeudet kuin Uusivirroille. Mainittua osayleiskaavaluonnosta ei ole esitelty kyläläisille saati tämän rakennushankkeen naapureille. Kulttuurimaiseman vaalimiseen on luettava maalaiskylän kulkureitit peltoalueille ja jokirantaan sellaisena kuin ne ovat maisemaan liittyneet. Esittelijän toiminta on epätasapuolista ja loukkaa valittajan etua. Esittelijä ei riittävästi huomio alueen olemassa olevaa asutusta, naapuria ja maanomistajan oikeuksia.

34 26, YMP :30 TEKNI: 15/2012 Vastine Rakennuspaikan kaavoitustilanne Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassa eikä vireillä olevaa asema- tai yleiskaavaa eikä alue ole rakennuskiellossa. Keskustan luonnosvaiheessa oleva yleiskaava ei koske ko. aluetta. Yleiskaavan luonnos on ollut yleisesti nähtävillä ja Nivalan kaupungin nettisivuilla kuntalaisten tarkasteltavana. Vireillä olevassa yleiskaavassa on kaavan lievealuilla olevien rakennuspaikkojen koko 4000 m 2. Ko. tonttikoko mahdollistaa asuinrakennuksen rakentamisen väljästi, eikä kuitenkaan vie tarpeettomasti viljelykäytössä olevaa maanviljelysmaata. Rakennuspaikka ja maisema Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan Järvikylällä Korpirannalla Vastuksentien varrella. Vastuksentie on yksityistie, jonka varrella on tällä hetkellä viisi asuinrakennusta. Rakennuspaikkojen pinta-alat ovat 1672 m m 2. Asuinrakennukset on rakennettu vuosina 1930, 1950, 1971, 1982 ja Rakennuspaikka ei sijaitse pohjavesialueella. Rakennuspaikka on peltoa. Rakennuspaikka on lohkaistu Nivalan Järvikylän Osuusmeijerin omistamasta kantatilasta , josta on muodostettu kiinteistöt ja Kiinteistöllä 6:44 sijaitsee Järvikylän Osuusmeijerin vanha rakennus, joka on nykyisin asuinkäytössä. Valituksen kohteena oleva kiinteistö RNO 6:45 on pakkohuutokaupan kautta tullut Uusivirtojen omistukseen. Kiinteistön lainhuutorekisterin mukainen pinta-ala on 4230 m 2. Aiotun rakennuspaikan asuinrakennuksesta on matkaa lähimpään asuinrakennukseen n. 60 metriä, lähimpään toiminnassa olevaan karjarakennukseen n.200 metriä. Martti Linnan maatilan tyhjillään olevaan rakennusrekisterin mukaan vuonna 1976 valmistuneeseen karjarakennukseen etäisyys on n. 100 metriä. Säännösten mukaan karjan pitoa voidaan jatkaa vanhassa tuotantorakennuksessa uuden asuinrakennuksen rakentamisesta huolimatta. Jos tuotantorakennusta laajennetaan ja eläinmäärää lisätään, niin toiminnan laajentaminen vaatii ympäristöluvan, jossa tutkitaan laajennuksen etäisyys jo olemassa oleviin rakennuksiin. Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan uuden asuinrakennuksen etäisyys muihin maatalousrakennuksiin tulee olla vähintään 100 metriä. Rakennusjärjestyksen määräys koskee pieniä toiminnassa olevia karjarakennuksia. Rakennuspaikan vieressä on n. 440 m 2 :n suuruinen vanhaan aikaan tarpeellinen yhteisalue savenottoon ja vedenottoon kaivosta. Yhteisalueella on useita omistajia. Yhteisalueella oleva kaivopaikka ei ole käytössä, eikä kiinteistö sijaitse pohjavesialueella.. Nivalan kaupungin ympäristösuojelumääräysten mukaan rakennettaessa uutta jätevesijärjestelmää, tulee sen etäisyys vesikaivosta olla metriä.

35 26, YMP :30 TEKNI: 15/2012 Rakennuspaikka sijaitsee Sigma-konsulttien laatimassa kulttuurimaisema-alueen yleissuunnitelmassa AP-alueella. Yleissuunnitelmaa ei ole virallisesti hyväksytty Nivalan kaupungin toimielimissä. Sigmakonsulttien suunnitelma on ollut yleisesti nähtäville ja suunnitelmaa on esitelty myös Järvikyläläisille kyläilloissa. Rakennuspaikka sulautuu Järvikyläntieltä katsottuna vanhan Järvikylän Osuusmeijeri rakennuksen katveeseen, eikä muuta Järvikyläntieltä Pidisjärvelle avautuvaa kulttuurimaisemaa. Naapurin kuuleminen Hakija on kuullut kahdeksaa rajanaapuria. Seitsemältä rajanaapurilta on kirjallinen nimikirjoitus. Hakija on käynyt myös kertomassa hankkeesta Martti Linnalle. Martti Linna asioi rakennustarkastajan luona kyseisen hankkeen johdosta. Martti Linna luetteli suullisesti valituksessa mainittuja syitä vastustaessaan hanketta. Valittaja pyysi rakennustarkastajaa kirjoittamaan paperille seikat, joihin hän halusi vedota. Rakennustarkastaja kehotti valittajaa kirjaamaan vastuksen syyt asiakirjaan ja toimittamaan Tekniselle lupajaokselle. Lupajaokselle ei kuitenkaan kokouspäivään mennessä vastinetta lähetetty. Rakennustarkastaja kertoi esitellessään ko. suunnitteluratkaisua lupajaokselle, että naapuri Martti Linna vastustaa hanketta. Esittelyssä kerrottiin vastustuksen syyt, jotka olivat yhteinen kaivopaikka, tulevan rakentamisen este tilan jatkamiselle ja vaatimus maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta. Tekninen lupajaos teki myönteisen suunnittelutarveratkaisun tietoisena naapurin vastuksesta ja syistä vastustukseen. Ote suunnittelutarveratkaisusta on lähetetty Martti Linnalle Yhdyskuntakehitys Rakennuspaikalle on valmis Vastuksentie- niminen yksityistie, sähkö- ja vesiliittymä ovat lähellä. Jätevedet voidaan käsitellä kiinteistökohtaisesti. Järvikylällä toimivaan alakouluun on matkaa 1,5 km. Järvikyläntie on vanha maantie, jossa ei ole kevyenliikenteen väylää. Alueella on 60 km:n nopeusrajoitus sekä katuvalaistus. Nivalassa asutus on keskittynyt Kalajoen laakson viljelylakeuden ja metsän väliseen vyöhykkeeseen, jota tiestö seurailee. Nauhamainen asutus muodostaa laaksoon selvästi erillisiä kyliä ja elinvoimaisia taajamia. Järvikylän taajama on myös elinvoimainen kylä, joka pysyy elinvoimaisena nuorien perheiden uudisrakentamisella. Nivalassa ei ole asetettu rakennuskieltoon taajaan asutettuja kyläkeskuksia. Myönnettyä suunnittelutarveratkaisua varten ei tarvitse ryhtyä rakentamaan teitä, vesijohtoa eikä viemäriä. Suunnittelutarveratkaisu ei haittaa kaavoitusta tai alueiden muuta käyttöä, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisen luonnon tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

36 26, YMP :30 TEKNI: 15/2012 Rakennustarkastajan esitys Hyväksytään rakennustarkastajan vastine. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

37 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

38 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

39 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

40 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

41 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

42 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

43 26, YMP :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Martti Linnan valitukseen

44 27, YMP :30 Ympäristökatselmuksen suorittaminen v Teknisen lautakunnan ja teknisen lupajaoksen yhteinen katselmustoimikunta on suorittanut Nivalassa yleisen ympäristökatselmuksen kesäkuussa Tuolloin katselmustoimikunta suoritti katselmuksen Kalajoen eteläpuoleisilla alueilla sekä tarkasti ne kohteet, joista oli annettu ilmoitus viranomaisille. Toimikunta kiertää kunnan alueella tarkastamassa rakennusten sekä ympäristön kuntoa ja siisteyttä. Katselmustoimikunta tarkastaa myös annettujen ilmoitusten perusteella eri kiinteistöjä. Suoritetussa katselmuksessa esiin tulleille kiinteistöjen/rakennusten hoidon laiminlyöneille kiinteistön omistajille/haltijoille annetaan kehotus rakennusten ja ympäristön kunnostamiseen sekä siistimiseen. Rakennustarkastajan esitys Katselmustoimikunta suorittaa yleisen ympäristökatselmuksen Nivalan kaupungissa Kalajoen pohjoispuolen alueilla torstaina alkaen klo Samassa katselmuksessa tarkastetaan myös mahdolliset ennalta ilmoitetut kohteet sekä 2011 katselmuksen johdosta kehotuksen saaneet kiinteistöt.. Suoritettavasta ympäristökatselmuksesta ilmoitetaan etukäteen Nivala-lehdessä. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lupajaos keskusteli Jouni Saukonojan kiinteistöstä Koistila osoitteessa Pirttipuhdontie 12. Katselmustoimikunta suorittaa kiinteistölle katselmuksen ja antaa siistimiskehotuksen. Tarvittaessa ryhdytään pakkotoimenpiteisiin.

45 28, YMP :30 Sibiritfin Oy:n ammoniumnitraattiemulsion varastointia varten koskeva suunnittelutarveratkaisu määräalalle Tekninen lupajaos Hakija Sibiritfin Oy, Aleksei Takkinen Rakennuspaikka Kylä Nivala Koko tila/määräala määräala Tilan nimi Kiinteistötunnus Kallio-Saari Vuokrasopimus Hanke Ammoniumnitraattiemulsion varastointi. Rakennuspaikan sijainti Varastointipaikka sijaitsee Kontionkalliolla noin 8 kilometrin etäisyydellä keskustassa Kokkolan suuntaan. Naapurien kuuleminen Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 :ssä ja MRA:n 86 :ssä. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Lausunnot Rakennusvalvonta on lähettänyt yhdelletoista (11) rajanaapurille kirjeen, jossa pyydetty kirjallisesti lausumaan hankkeesta mennessä. Hankkeesta on kuulutettu kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Nivala-lehdessä. Hankkeesta on pyydetty Nivalan kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja ympäristösihteerin lausunto. Nivalan kaupungin ympäristösihteeri on antanut hankkeesta lausunnon. Lausunnossaan, ympäristösihteeri edellyttää, että ennen suunnittelutarveratkaisun käsittelemistä tulisi olla turvatekniikan keskukselta lupa varastoinnista. Hankkeen vaikutukset maisemaan ja naapureihin Rakennuspaikka sijaitsee Kontionkalliolla, Koneyhtymä V. Kaarlela Ky:n omistamalla maalla. Väinö Kaarlelalla on myönnetty ko. kiinteistölle maa-aineslupa ja ympäristölupa kallion louhintaan. Suunnitellun varastointipaikan etäisyys lähimmästä vapaa-ajan asunnosta on noin 1 km ja etäisyys Kokkola- Kajaani maantiestä n. 1 km. 50 tonnin ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulkopuolisista rakennuksista ja ulkokokoontumisalueista tulee olla vähintään 350 metriä.

46 28, YMP :30 Kaavoitustilanne Hankkeen vaikutukset Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutus-alueella, jossa ei ole vahvistettua asema- tai yleiskaavaa. Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle Hankkeella ei ole vaikutusta kaavoitukselle, mutta alueiden muulle käytöllä hankkeella saattaa olla merkitystä. Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. Hankkeella ei ole vaikutusta maisemaan eikä luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle Hankkeella ei ole vaikutusta yhdyskuntakehitykselle Ratkaisuvalta Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 5 momentin mukaan rakennusluvan myöntämiselle säädettyjen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella ratkaisee rakennuslupa-menettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lupajaos päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaan sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Vaarallisten kemikaalien varastoinnista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa. Rakennustarkastajan esitys Annetaan kokouksessa. Rakennustarkastajan esitys kokouksessa

47 28, YMP :30 Jätetään asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lupajaos Sibiritfin Oy on jättänyt sähköpostin välityksellä rakennustarkastajalle ilmoituksen, jossa he peruvat suunnittelutarvelupahakemuksen ammoniumnitraattiemulsiovarastolle Nivalan kaupungilta. Rakennustarkastajan esitys Keskeytetään Sibiritfin Oy:n suunnittelutarvelupahakemuksen käsittely. Käsittelystä peritään Nivalan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen taksan 15 :n mukainen maksu sekä naapureiden kuulemisesta aiheutuneet kulut. Nivalan kaupunginvaltuusto on vahvistanut taksan Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

48 28, YMP :30 / Pykälän liite: Lupahakemuksen peruuttaminen

49 29, YMP :30 Tiedoksiantoasiat Oulun hallinto-oikeus päätös nr:o 12/0130/1, DNR:o 00675/10/2209 ja 00678/10/2209 valitukseen Honkanen Hannu-Pekka päätös nr:o 12/0131/1, DNR:o 00676/10/2209 valitukseen Honkanen Hannu-Pekka päätös nr:o 12/0132/1, DNR:o 00677/10/2299 valitukseen Honkanen Hannu-Pekka päätös nr:o 12/0133/1, DNR:o 00020/11/4122 valitukseen Honkanen Hannu-Pekka päätös nr:o 12/0134/1, DNR:o 00255/12/4122 valitukseen Honkanen Hannu-Pekka päätös nr:o 12/0135/1, DNR:o 00256/12/4122 valitukseen Honkanen Hannu-Pekka päätös nro 12/0189/2, DNR:o 00339/12/4113, valitus peruutettu Honkanen Hannu-Pekka Nivalan kaupunki Viranhaltijapäätökset, rakennustarkastaja - rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpideluvat 20.1., 8.3., 2.4. ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY/131/07.01/2012 Poikkeamispäätös Jivaco Oy Rakennustarkastajan esitys Lupajaos merkitsee edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla toteaa, ettei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös Asiat merkittiin tietoon saaduiksi. Samalla lupajaos totesi, ettei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Lisäksi merkittiin tietoon saaduiksi Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen päätökset DNR:o POPELY/823/07.01/2011, POPELY/883/07.01/2011 ja POPELY/1499/07.01/2010.

50 30, YMP :30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B Vesilahti Rakennuspaikka Kylä Nivalankylä Koko tila/määräala koko tila Tilan nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala Siltala , 429 ha Hakijan saanto: lainhuuto Hanke 1- kerroksisen n. 114 m 2 :n suuruisen asuinrakennuksen sekä autosuojan rakentaminen. Rakennuspaikan sijainti Rakennuspaikka sijaitsee Nivalan Ojalanperällä Mannilantiellä. Ojalanperä sijaitsee Nivalasta Ylivieskan suuntaan n. 3 km. Hakijan esittämät perustelut Naapurien kuuleminen Oma tontti entisen asuinrakennuksen vieressä. Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 :ssä ja MRA:n 86 :ssä. Ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakijat ovat kuulleet viittä (5) rajanaapuria. Huomautukset Rajanaapureilla ei ole huomauttamista kyseisen rakennushankkeen johdosta. Lausunnot Hankkeesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hankkeen vaikutukset maisemaan ja naapureihin Rakennuspaikka sijaitsee Mannilantien varrella. Alakoulu on n. 2 kilometrin päässä ja lähinaapuri 50:n metrin päässä. Ylivieskantiestä lähtevän Mannilantien alkupäässä on viisi asuinrakennusta. Raken-

51 30, YMP :30. nuspaikka on peltoa. Lähin toimiva maatila on n. 180 m:n päässä. Ko. maatilalla ei ole ympäristölupaa. Kaavoitustilanne Rakennuspaikka sijaitsee haja-asutusalueella, jossa ei ole voimassa olevaa asema- tai osayleiskaavaa. Luonnosvaiheessa olevassa keskustan yleiskaavassa alue sijaitsee A-alueella. ( Pääasiassa asumiseen varattu alue ) Hankkeen vaikutukset Ratkaisuvalta Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle Rakennuspaikka on valmiiksi rakennetun tien varrella. Rakennuspaikka on tarpeeksi iso, niin että asemakaavan vaatimat vapaaalueet ja tiestö voidaan rakentaa. Maisemalliset vaikutukset ja vaikutukset luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. Rakennuspaikka sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella. Sigma-konsulttien laatimassa yleissuunnitelmassa rakennuspaikka sijaitsee AP- alueella, joka on tiivis pientalovaltainen alue. Vaikutukset yhdyskuntakehitykselle Rakennuspaikka on tiestö valmiina. Sähkölinja ja vesiputki kulkee tontin läheltä. Jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 5 momentin mukaan rakennusluvan myöntämiselle säädettyjen edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella ratkaisee rakennuslupa-menettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen lupajaos päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin mukaan sen lisäksi mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

52 30, YMP :30 Nivalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennettaessa valtakunnallisesti arvokkaalle Kalajokilaakson maisema-alueelle rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakentaminen tulee sijoittaa metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennustarkastajan esitys Tekninen lupajaos myöntää suunnittelutarveratkaisun. Hanke ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

53 30, YMP :30 / Pykälän liite: karttaote Nietula Matti ja Anita

54 30, YMP :30 / Pykälän liite: Julkipano suunnittelutarvepäätökset

55 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

56 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

57 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

58 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

59 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

60 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

61 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

62 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

63 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

64 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

65 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

66 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

67 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

68 31, YMP :30 / Pykälän liite: Myönnetyt rakennusluvat

69 31, YMP :30 / Pykälän liite: Julkipano rakennusluvat

70 31, YMP :30 / Pykälän liite: Julkipano rakennusluvat

71 9998, YMP :30 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 26, 27, 28, 29 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pykälät Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuohje hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle.

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos -3, YMP 10.5.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 10.5.2012 Esityslista 3/2011 -1, YMP 10.5.2012 17:30 Kokousaika 10.5.2012 klo 17.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos -3, YMP 13.4.2016 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.4.2016 Huom! Kokous on teknisen osaston kokoushuoneessa! Esityslista 2/2016 -1, YMP 13.4.2016 17:30 Kokousaika 13.4.2016 klo 17.30 - Kokouspaikka

Lisätiedot

-1, YMP 13.4.2016 17:30

-1, YMP 13.4.2016 17:30 -1, YMP 13.4.2016 17:30 Kokousaika 13.4.2016 kello 17.30-18.15 Kokouspaikka Teknisen osaston kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00

-1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 -1, ALMAAS 14.10.2014 12:00 Kokousaika 14.10.2014 kello 12.00 - Kokouspaikka Ylivieskan kaupungintalo, kh kokoushuon Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. Junttila P varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. Junttila P varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 18.10.2012 17:30 Kokousaika 18.10.2012 kello 17.30-18.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

-2, YMP 28.10.2014 17:30

-2, YMP 28.10.2014 17:30 -2, YMP 28.10.2014 17:30 Kokousaika 28.10.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahde vj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahde vj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 7.5.2013 17:30 Kokousaika 7.5.2013 kello 17.30 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro TE 1344/2017. Kaavoitusarkkitehti

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro TE 1344/2017. Kaavoitusarkkitehti Kaavoitusarkkitehti 7.12.2017 1 121 KESKUSTAN 3D-MALLI Kangasalan keskustassa on vireillä useita merkittäviä rakennushankkeita, jotka tulevat muuttamaan keskustan kaupunkikuvaa. Tulevaisuuden suunnitelmien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 10.2.2016

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 10.2.2016 -3, YMP 10.2.2016 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 10.2.2016 HUOM!! Kokous on teknisen osaston kokoushuoneessa 2. kerros ja kulku kaupungintalon etuovesta! Esityslista 1/2016 -1, YMP 10.2.2016

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. Pihlajamaan vj esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. Pihlajamaan vj esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 22.3.2012 17:30 Kokousaika 22.3.2012 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lupajaos. Esityslista 4/2013

Nivalan kaupunki. Tekninen lupajaos. Esityslista 4/2013 -3, YMP 7.5.2013 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 7.5.2013 Esityslista 4/2013 -1, YMP 7.5.2013 17:30 Kokousaika 7.5.2013 klo 17.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. Pihlajamaan vj. P. Junttilan vj. J. Junttilan vj.

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen. Pihlajamaan vj. P. Junttilan vj. J. Junttilan vj. -1, YMP 8.11.2012 17:00 Kokousaika 8.11.2012 kello 17.00-18.10 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Löytynoja Seppo Saarimaa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos -3, YMP 17.1.2013 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 17.1.2013 Esityslista 1/2013 -1, YMP 17.1.2013 17:30 Kokousaika 17.1.2013 klo 17.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lupajaos. Esityslista 7/2013

Nivalan kaupunki. Tekninen lupajaos. Esityslista 7/2013 -3, YMP 12.11.2013 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 12.11.2013 Esityslista 7/2013 -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 klo 17.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1046 Kansalaisopiston vesikattourakka Hankinta sisältää Kaukametsän kansalaisopiston vanhan huopakaton purkamisen ja uuden huopakaton rakentamisen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-938 Oppi rakennusten rikosilmoitinjärjestelmä muutokset Asianosainen: Stanley Security Oy, PL 47, 00521 Helsinki (1936772-6). Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kajaanin Veden verkostopäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kajaanin Veden verkostopäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-572 Otanmäen venttiilikaivon hankinta Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi tarjouksia Otanmäen venttiilikaivosta kolmelta venttiilikaivovalmistajalta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1019 Yhdistelmäkone, suojasermit ja työkalujen paikat Asianosainen: Tools Finland Oy / Tools Kajaani, Timperintie 13, 87400 Kajaani (Y-tunnus: 2446396-6).

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KA JDno-2017-1115 UV-LAITTEEN HANKINTA KAJAANIN VEDEN LEHTIKANKAAN VESITORNILLE Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi 27.6.2017 tarjousta Lehtikankaan vesitornin

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1242 Toimistokalusteiden hankinta Asianosainen: Konttorikolmio Oy, Kuurnantie 7, 87200 Kajaani (0876646-5). Konttorikolmio Oy on valittu Kainuun

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos

Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos -3, YMP 1.3.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 1.3.2012 Esityslista 1/2012 -1, YMP 1.3.2012 17:30 Kokousaika 1.3.2012 klo 17.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) JARDno-2017-902 Kaskitie välillä Pajalantie-Seutulantie ja Seutulantie väillä Kaskitie-Arolantie kunnallistekniikan rakentaminen, työnaikainen suunnittelu Lähtökohdat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

-2, KH 30.11.2015 16:30

-2, KH 30.11.2015 16:30 -2, KH 30.11.2015 16:30 Kokousaika Maanantai 30.11.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 19.6.2013 17:00 Kokousaika Maanantai 19.6.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

-1, YMP 8.9.2015 17:30

-1, YMP 8.9.2015 17:30 -1, YMP 8.9.2015 17:30 Kokousaika 8.9.2015 kello 17.30-19.10 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala

1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin osa / kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Rek. n:o Koko tila PAIKKA Määräala Suunnittelutarveratkaisu- OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT hakemus Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 137 ) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KA JDno-2017-1363 Linnanharjun vedenottamon kiinteän varavoiman hankinta Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi 24.8.2017 Kajaanin kaupungin sähköisen tarjouspalvelun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1193 Teräsmateriaalien säilytyshyllyt YTJ (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä), LIITE 1 Asianosainen: Lipu Oy (0680756-9), Majakkaniemi 30, 57200

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-994 Silta- ja pylväskääntönostimet Asianosainen: Oy Machine Tool Co, Teerikukonkuja 4, 00700 Helsinki (ALV nro FI24245774 ja Y-tunnus: 2424577-4).

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen yksikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 75/2017

Tehostetun palveluasumisen yksikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 75/2017 Tehostetun palveluasumisen yksikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 75/2017 Palvelukoti Vuokko Osastonhoitaja Pirjo Hänninen Tervontie 10 72210 Tervo Puhelin 044 7499260 YLÄ- JA ALARAAJOJEN KUNTOUTUSLAITTEEN HANKINTA

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1025 Työkalujen esiasettelulaite Asianosainen: Kainuun Pultti Oy, Timperintie 14, 87400 Kajaani (0434233-1) Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1314 Matkakeskuksen liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / aluesuunnittelu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS 3/2013 Kokousaika klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 10 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 12

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KA JDno-2017-1122 Vesisäiliöiden automaatiopäivitys koskien desinfiointilaitteistoa Kajaanin Vesi -liikelaitos hankkii vesisäiliöiden yhteyteen tehtävien

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1290 Raepuhalluskaapin hankinta YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) Finnblast Oy, LIITE 1 Asianosainen: Finnblast Oy, Keskuskatu 22, 92350 Revonlahti

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot