Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa"

Transkriptio

1 Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Finanssioikeus OTM-tutkielma Laatija: Pauliina Pitkänen Ohjaaja: Marjaana Helminen

2 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty/Section Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiivistelmä Referat Abstract Avainsanat Nyckelord Keywords Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 II Sisällysluettelo Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa... I Lähteet... IV Kirjallisuus... IV Virallislähteet... IX Oikeustapaukset... XI Muut lähteet... XIII Lyhenteet... XIV 1 Johdanto Tutkimusaihe Kysymyksenasettelu, metodit ja rajaukset Rakenne Sähköisesti suoritetun palvelun määritelmä Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteet Sähköisesti suoritettuja palveluja koskevien erityissäännösten soveltamisala Rajanveto sähköisten palvelujen ja muiden palvelutyyppien välillä Tekijänoikeuksien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien ja vastaavien oikeuksien siirrot sekä käyttölupien myöntämiset Mainos- ja ilmoituspalvelut Koulutus-, viihde- ja vastaavat palvelut Radio- ja televisiolähetyspalvelut Televiestintäpalvelut Rahoituspalvelut Suoritekokonaisuuksien arvonlisäverotuksen määräytyminen Suoritekokonaisuuksien arvonlisäverotukseen liittyvät ongelmat Sähköinen palvelu sivusuoritteena Sähköisiin palveluihin liittyvien sivusuoritteiden arvonlisäverokohtelu Verovelvolliselle myytyjen sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus Sähköisesti suoritetun palvelun suorituspaikan määräytyminen ja käännetty verovelvollisuus Ostajan arvonlisäverostatuksen selvittäminen Verovelvollisen käsite Täytäntöönpanoasetuksen tulkintasäännöt Palvelun käyttötarkoituksen vaikutus arvonlisäverokohteluun Verovelvollisen hankkijan sijaintipaikan määrittäminen Mahdolliset liittymäkohdat palvelun suorituspaikkaa määritettäessä Liiketoiminnan kotipaikan sekä luonnollisen henkilön kotipaikan käsitteet. 42

4 3.3.3 Kiinteän toimipaikan muodostuminen arvonlisäverotuksessa Kiinteän toimipaikan määritelmä Kiinteä toimipaikka palvelun vastaanottajana Kiinteä toimipaikka sähköisen palvelun suorittajana Ongelmatilanteet verovelvollisen ostajan näkökulmasta Muille kuin verovelvollisille suoritettujen sähköisten palvelujen arvonlisäverotus Nykytilanne Yhteisön alueelle sijoittautuneen myyjän suorittamat palvelut Kolmansista valtioista yhteisöön myydyt palvelut Suorituspaikkauudistuksen tausta Uudistuksen kohtaama kritiikki Suorituspaikkasäännön soveltaminen ja verotuksen neutraalisuus Sähköisesti suoritettuja palveluja koskeva erityisjärjestelmä Vuoden 2015 uudistus Sähköisten palvelujen myyjän oikeus vähennyksiin ja arvonlisäveron palautuksiin Asiakkaan sijaintipaikan määrittäminen Sijainnin määrittäminen neuvoston täytäntöönpanoasetuksen mukaan Näytön keräämiseen ja arviointiin liittyvät ongelmat Sijainnin määrittäminen, kun asiakas on sijoittautunut useampaan kuin yhteen maahan Kaksinkertaisen verotuksen tai verottamatta jättämisen estämistä koskeva poikkeussääntö Lopuksi Verovelvollisten välinen sähköisten palvelujen kauppa Kuluttajakaupan ongelmat III

5 IV Lähteet Kirjallisuus Anttila, Suvi: Ulkomaalaisten arvonlisäveron palautuksia koskeva uudistus. Verotus 1/2010, s Avi-Yonah, Reuven: International Taxation of Electronic Commerce. 52 Tax Law Review 1997, s Basu, Subhajit: European VAT on Digital Sales. Journal of Information, Law and Technology 2002 (3). Saatavilla osoitteesta Basu, Subhajit: Global Perspectives on E-Commerce Taxation Law. Ashgate Publishing Limited. Hampshire Bill, Stephen Kerrigan, Arthur: Practical Application of European Value Added Tax to E-Commerce. Georgia Law Review Vol 38. No , s Borec, Tom Merz, Michaela Salanki, Andras: World Wide VAT forum: E-commerce. Tax Planning International: Indirect Taxes 5/2013, s Burnes, Gary Merril, Peter: Businesses and Governments Express Concern About European Commission s Proposed E-Commerce VAT Directive. Tax Notes International 26 June 2000, s Chan, Clayton W.: Taxation of Global E-Commerce on the Internet: The Underlying Issues and Proposed Plans. Minnesota Journal of Global Trade 1 (2000), s Charlet, Alain Buydens, Stéphane: The OECD International VAT/GST Guidelines: past and future developments. World Journal of VAT/GST Law, Vol 1. No , s Cockfield, Arthur: Transforming the Internet into a Taxable Forum: A Case Study in E- commerce Taxation. Minnesota Law Review 85/2001, s Cockfield, Arthur: The Law and Economics of Digital Taxation: Challenges to Traditional Tax Laws and Principles. Bulletin for International Fiscal Documentation 56/2002, s Cockfield, Arthur: The Rise of the OECD as Informal World Tax Organization Through National Responses to E-commerce Tax Challenges. Yale Journal of Law and Technology 8/2006, s Doernberg, Richard Hinnekens Luc: Electronic Commerce and International Taxation. Kluwer Law International. Haag Doernberg, Richard Hinnekens, Luc Hellerstein, Walter Li, Jinyan: Electronic Commerce and Multijurisdictional Taxation. Kluwer Law International. Haag 2001.

6 V Englisch, Joachim: VAT and General Principles of EU Law. Teoksessa Weber, Dennis (toim.): Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration. IBFD. Amsterdam Eriksen, Nils Hulsebos, Kelvin: Electronic Commerce and VAT An Odyssey towards International VAT Monitor July/August 2000, s Eurooppalaisen elektronisen kaupankäynnin aloite. Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, KOM(1997)157 lopullinen. Fawkes, Thomas: The Proposed E.U. VAT on Electronically Transmitted Services: Enforcement and Compliance Issues. Northwestern Journal of International Law & Business 22/2001, s de la Feria, Rita: VAT and the EU Internal Market: The Paradoxes of Harmonization. Teoksessa Weber, Dennis (toim.): Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration. IBFD. Amsterdam Henkow, Oskar: Financial Activities in the European VAT A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities. Lund University, Department of Business Law. Väitöskirja. Lund Hinnekens, Luc: VAT Directive on Electronic Services Some Open Questions. European Taxation (7/8), s Hokkanen, Marja: Arvonlisäverodirektiivi ja muu eurooppaoikeus arvonlisäverolain tulkinnassa. Teoksessa Hokkanen, Marja (toim.): Arvonlisäverotus EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta. KHT-Media Oy. Helsinki Holopainen, Jari: Elinkeinonharjoittajan sijoittautuminen arvonlisäverotuksessa neuvoston uuden täytäntöönpanoasetuksen valossa. Verotus 4/2011, s Ivinson, Jonathan: Why the EU VAT and E-commerce Directive does not work. International Tax Review 10/2003, s Jenkins, Peter Wilkie, Tim D.: The Application of VAT to E-Commerce in the EU. Tax Notes International 22 January 2001, s Jokinen, Miika Salomaa, Petri: Kansainvälinen kauppa. Teoksessa Hokkanen, Marja (toim.): Arvonlisäverotus EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta. KHT-Media Oy. Helsinki Juanto, Leila Saukko, Petri: Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Seitsemäs, uudistettu painos. Talentum. Helsinki Kallio, Mika Nielsen, Ari Ojala, Marko Sääskilahti, Juha: Arvonlisäverotus Edita Publishing Oy. Helsinki Kogels, Han: e-commerce. EC Tax Review 1999/2, s

7 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle - Elektroninen kaupankäynti ja välillinen verotus, KOM(1998)374 lopullinen. Komission kertomus neuvostolle neuvoston direktiivistä 2002/38/EY, joka annettiin 7 päivänä toukokuuta 2002 direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta, KOM(2006)210 lopullinen. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveron tulevaisuudesta: Kohti yksinkertaisempaa, vakaampaa ja tehokkaampaa sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua alv-järjestelmää, KOM(2011)851 lopullinen. Laine, Juha: Elektronisen kaupan sääntelystä. LM 1/1998, s Laitinen, Juha Pokkinen, Maarit: Liittymisperiaate. Teoksessa Hokkanen Marja (toim.): Arvonlisäverotus EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta. KHT-Media Oy. Helsinki Lamensch, Marie: New Implementing Regulation 282/2011 for the 2006 VAT Directive. EC Tax Review 2011/4, s Lamensch, Marie: Are Reverse Charging and the One-stop-scheme Efficient Ways to Collect VAT on Digital Supplies? World Journal of VAT/GST Law 1/2012, s (Lamensch 2012a) Lamensch, Marie: Unsuitable EU VAT Place of Supply Rules for Electronic Services Proposal for an Alternative Approach. World Tax Journal February 2012, s (Lamensch 2012b) Lejeune, Ine Vanham, Bart Verlinden, Isabelle Verbeken, Alain: Does Cyber- Commerce Necessitate a Revision of International Tax Concepts? Part I. European Taxation January 1998, s Lejeune, Ine Cortvriend, Ellen Accorsi, Davide: Implementing Measures Relating to EU Place-of-Supply Rules: Are Business Issues Solved and Is Certainty Provided? International VAT Monitor May/June 2011, s Lejeune, Ine Daou, Jeanine De Maijer, Stein: The European Commission s Communication on the Future of VAT: A Recipe for Growth? International VAT Monitor March/April 2012, s Li, Jinyan: Consumption Taxation of Electronic Commerce: Problems, Policy Implications and Proposals for Reform. Canadian Business Law Journal 38/2003, s Ligthart, Jenny: Consumption Taxation in a Digital World: A Primer. Canadian Tax Journal 52.4 (2004), s Luhtasela, Harri: Sopimattomat kaupalliset menettelyt sähköisessä kuluttajakaupassa. Vaasan yliopisto. Vaasa VI

8 Mannio, Lauri: Sähköisen kaupankäynnin verotus. Teoksessa Laine, Juha (toim.): Verkkokauppaoikeus, s WSOY. Helsinki (Mannio 2001a). Mannio, Lauri: Sähköisen kaupankäynnin verotus. WSOY Lakitieto. Helsinki (Mannio 2001b). Mannio, Lauri: Sähköisen kaupankäynnin verotus missä mennään? Verotus 2002, s Massbaum, Michael Eicker, Klaus: The Proposal for an EC Council Directive Regarding the VAT Arrangements Applicable to Services Supplied by Electronic Means. Intertax Vol 29. No , s McLure, Charles: Taxation of Electronic Commerce: Economic Objectives, Technological Constraints and Tax Laws. 52 Tax Law Review 1997, s McLure, Charles: EU and US Sales Taxes in the Digital Age: A Comparative Analysis. Bulletin for International Fiscal documentation 56 4/2002, s McLure, Charles: The Value Added Tax on Electronic Commerce in the European Union. International Tax and Public Finance, 10/2003, s Merkx, Madeleine: Fixed Establishments and VAT Liabilities under EU VAT Between Delusion and Reality. International VAT Monitor January/February 2012, s Myrsky, Matti: Suomen veropolitiikka. Talentum. Helsinki Määttä, Kalle: Liittymisperiaate arvonlisäverotuksen ikuisuusongelma. Verotus 4/2013, s OECD: Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions OECD: Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in E- commerce: Changes to the Commentary on the Model Tax Convention on Article December OECD: Technology Technical Advisory Group, Report on Tax and e-commerce. December OECD: Consumption Tax Aspects of Electronic Commerce OECD: Guidelines on Consumption Taxation of Cross-Border Services and Intangible Property in the Context of E-Commerce OECD: International VAT/GST Guidelines. February OECD: VAT/GST Relief for Foreign Businesses: The State of Play. A Business and Government Survey. February OECD: International VAT/GST Guidelines. April VII

9 O Grady, Eileen: E-Commerce VAT Plan Causes Internal Criticism. Tax Notes International, 22 April 2002, s Radia, Nehal: VAT Considerations for E-commerce. International Tax Review, Supplement (Technology, Media and Telecoms) September 2013, s Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. 3., uudistettu painos. Talentum. Helsinki Raitio, Juha: EU:n kehitys, periaatteet ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut. Helsinki Rendahl, Pernilla: Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-commerce. JIBS Dissertation Series No Jönköping International Business School. Väitöskirja. Jönköping Rendahl, Pernilla: Imposing EU VAT on Unlawful Digital Supplies? EC Tax Review 2011/4, s Rother, Eila: Eurooppaoikeus ja arvonlisäverotus. WSOY Lakitieto. Helsinki Sanderson, Christine Houtzager, Mark Merril, Peter: Remote Control: A Guide For U.S. E-Commerce Vendors to the New EU VAT Directive. Tax Notes International 3 June 2002, s Sinyor, Alan: EU VAT on e-commerce: the practical implications. International Tax Review 6/2002, s Steensgard, Henrik: Nexus for Tax Payers in Respect of VAT v. Direct Tax Treaties. Teoksessa Lang, Michael Melz, Peter Kristoffersson, Eleanor Ecker, Thomas (toim.): Value added tax and direct taxation: similarities and differences, s IBFD. Amsterdam Taylor, Scott: An Ideal E-Commerce Consumption Tax in A Global Economy. Conference paper. BILETA 15th conference, Saatavilla osoitteesta Terra, Ben: The Place of Supply in European VAT. Kluwer Law International. Lontoo Terra, Ben Kajus, Julie: A Guide to the European VAT Directives - Volume 1. IBFD. Amsterdam Terra, Ben J. M. Wattel, Peter J.: European Tax Law. Kuudes painos. Kluwer Law International. Haag United Nations: Manual on Statistics of International Trade in Services VAT Committee: Working paper No 609: Follow-up to the VAT package how to determine the scope of either of the main rules identification of a customer as a taxable person acting as such or as a non-taxable person, TAXUD/2412/09. VIII

10 IX VAT Committee: Working paper No 619: Follow-up to the VAT package notions associated with the place of establishment of the supplier or the customer, taxud.d.1(2009) VAT Committee: Working Paper No 620: Follow-up to the VAT package taxation at the place of the customer where the supply is made to, taxud.d.1(2009) Vedenkannas, Matti: Tietokoneohjelman luovutuksen luonne: tekijänoikeuden, käyttöoikeuden vaiko teoskappaleen luovutus. Defensor Legis 5/2002, s Weiner, Joann: E-Commerce: Recent Developments in E-VAT Unites States versus Europe? European Taxation July/August 2001, s Westberg, Björn: Cross-Border Taxation of E-Commerce. IBFD. Amsterdam Wikström, Kauko: Yleiset opit verotuksessa ja vero-oikeudessa. 3. täysin uudistettu painos. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Julkisoikeuden sarja A:35. Turku Working Party No I Commission: Interim report on the implications of electronic commerce for VAT and Customs, XXI/98/0359, Äärilä, Leena Nyrhinen, Ritva: Arvonlisäverotus käytännössä. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro. Helsinki Virallislähteet Perussopimukset Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto. EUVL, N:o C 326, (SEUT). Asetukset Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (uudelleenlaadittu). EUVL, N:o L 77, Neuvoston asetus (EU) N:o 967/2012, annettu 9 päivänä lokakuuta 2012, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta muille kuin verovelvollisille televiestintäpalveluja, radio- ja televisiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja suorittaviin sijoittautumattomiin verovelvollisiin sovellettavien erityisjärjestelmien osalta. EUVL, N:o L 290, Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta. EUVL, N:o L 284,

11 X Direktiivit Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta. EYVL, N:o 71, Second Council Directive 67/228/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes - Structure and procedures for application of the common system of value added tax. EYVL, N:o 71, Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa. Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt. EYVL, N:o L 326, Suomenk. erityispainos, alue 9, nide 1, s Neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta verotuksellisten rajojen poistamiseksi. EYVL, N:o L 376, Suomenk. erityispainos, alue 9, nide 2, s. 33. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/7/EY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1997, kuluttajansuojasta etäsopimuksissa. EYVL, N:o L 144, Neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta. EYVL, N:o L 128/41, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi). EUVL, N:o L 149, Neuvoston direktiivi (EY) 2006/58/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta. EUVL, N:o L 174, Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä. EUVL, N:o L 347, Neuvoston direktiivi 2006/138/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta. EUVL, N:o L 384,

12 XI Neuvoston direktiivi 2008/8/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta. EUVL, N:o L 44, Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille. EUVL, N:o L 44, Muut viralliset lähteet Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta tiettyihin sähköisessä muodossa toimitettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta, KOM(2000)349 lopullinen. Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta (komission esittämä), KOM(2003)822 lopullinen. Muutettu ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta (komission EY:n perustamissopimuksen 250 (2) artiklan nojalla esittämä), KOM(2005)334 lopullinen. Oikeustapaukset Euroopan unionin tuomioistuin 168/84 Günter Berkholz v. Finanzamt Hamburg-Mitte- Alstadt (Berkholz) C-68/92 Commission of the European Communities v. French Republic (Commission v. France) C-231/94 C-2/95 C-190/95 C-260/95 C-308/96 ja C-94/97 Faaborg-Gelting Linien A/S v. Finanzamt Flensburg (Faaborg-Gelting Linien) Sparekassernes Datacenter (SDC) v. Skatteministeriet (SDC) ARO Lease BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam (ARO Lease) Commissioners of Customs and Excise v. DFDS A/S (DFDS) T. P. Madgett ja R. M. Baldwin, toiminimi The Howden Court Hotel v. Commissioners of Customs & Excise (Madgett ja Baldwin)

13 XII C-349/96 C-390/96 C-150/99 Card Protection Plan Ltd (CPP) v. Commissioners of Customs & Excise (Card Protection Plan) Lease Plan Luxembourg SA v. Belgian valtio (Lease Plan Luxembourg) Stockholm Lindöpark AB v. Ruotsin valtio (Stockholm Lindöpark) C-41/04 Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV v. Staatssecretaris van Financiën (Levob) C-210/04 C-35/05 C-73/06 C-425/06 Ministero dell'economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate v. FCE Bank plc (FCE Bank) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH v. Ministero delle Finanze (Reemtsma) Planzer Luxembourg Sàrl v. Bundeszentralamt für Steuern (Planzer Luxemburg) Ministero dell Economia e delle Finanze v. Part Service Srl (Part Service) C-1/08 Athesia Druck Srl v. Ministero delle Finanze ja Agenzia delle Entrate (Athesia Druck) C-276/09 C-350/10 C-421/10 C-424/12 Everything Everywhere Ltd (aiemmin T-Mobile (UK) Ltd) v. Commissioners for Her Majesty s Revenue and Customs (Everything Everywhere) Nordea Pankki Suomi Oyj. Ennakkoratkaisupyyntö: Korkein hallinto-oikeus - Suomi (Nordea) Finanzamt Deggendorf v. Markus Stoppelkamp (Stoppelkamp) SC Fatorie SRL v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (Fatorie)

14 XIII Muut lähteet European Commission Press Release: Commission questions France and Luxembourg about reduced VAT rate on digital books. IP/12/740, European Commission Press Release: Taxation: Commission refers France and Luxembourg to the Court of Justice over reduced VAT rates on ebooks. IP/13/137, Eurostat: Information society statistics: Households - level of Internet access. Saatavilla osoitteesta Households - type of connection to the Internet. Saatavilla osoitteesta Internet purchases by individuals. Saatavilla osoitteesta Enterprises - level of Internet access (NACE Rev. 2). Saatavilla osoitteesta n Enterprises - type of connection to the Internet (NACE Rev. 2). Saatavilla osoitteesta

15 XIV Lyhenteet Arvonlisäverodirektiivi Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä ETY Euroopan talousyhteisö EU Euroopan unioni EU-tuomioistuin Euroopan unionin tuomioistuin EUVL Euroopan unionin virallinen lehti EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen lehti OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

16 1 1 Johdanto 1.1 Tutkimusaihe Sähköinen kaupankäynti on liiketoiminnan muoto, joka on muuttanut palvelukaupan luonnetta merkittävästi. EU:n yhteistä arvonlisäverojärjestelmää luotaessa 1960-luvulla palveluja ei vielä juurikaan myyty yli valtioiden rajojen. Palvelujen suorittaminen on perinteisesti edellyttänyt sitä, että palveluntarjoaja ja asiakas ovat fyysisesti samassa tilassa. 1 Palvelujen tarjoaminen myyjän kotivaltion ulkopuolella on usein edellyttänyt toimipaikan perustamista toisen valtion alueelle tai ainakin henkilökunnan tai edustajan läsnäoloa asiakkaan kotivaltiossa. Verotusvaltio määräytyi pitkään palvelujen suorituspaikkaa koskevan pääsäännön mukaan myyjän sijoittumispaikan perusteella, vaikka yhteisen arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotosta lähtien tavoitteena on ollut se, että verotus tapahtuisi palvelun kulutusmaassa. 2 Tämä tavoite toteutui pitkään melko hyvin, sillä myyjän sijaintivaltio oli käytännössä yleensä myös paikka, jossa palvelut kulutettiin. 3 Sähköinen kaupankäynti on kuitenkin avannut yrityksille globaalit markkinat. Sähköisten tietoverkkojen avulla yritykset voivat käydä kauppaa toisiin valtioihin sijoittuneiden yritysten ja kuluttajien kanssa. Viestinsiirto sähköisten tietoverkkojen kautta on nopeaa ja kustannukset pieniä. Kansainvälistä kauppaa voidaan käydä sähköisessä muodossa ilman, että valtioiden väliset rajat tai osapuolten väliset pitkät etäisyydet ovat esteenä. Sähköisessä muodossa olevien tuotteiden markkinoiminen ja toimittaminen toisiin valtioihin ei useinkaan edellytä sitä, että yrityksellä olisi sivuliike tai henkilökuntaa asiakkaan sijaintivaltiossa. Tällaisen rajat ylittävän kaupan arvonlisäverotus on hyvin haasteellista. Tietoverkon välityksellä siirrettävien digitaalisten tuotteiden liikkeitä ei voida seurata tai kontrolloida samaan tapaan kuin fyysisten esineiden liikkeitä kansainvälisessä tavarakaupassa. 1 United Nations 2010, s. 9. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi majoitus- ja siivouspalvelut, joita on mahdotonta suorittaa ilman, että palveluntarjoajalla on henkilökuntaa tai kiinteä liikepaikka valtiossa, jossa palvelut suoritetaan. 2 Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta, KOM (2003)822 lopullinen, s Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta, KOM (2003)822 lopullinen, s. 2.

17 2 Aluksi sähköistä kauppaa käytiin lähinnä vain yritysten välillä. 4 Internetin yleistymisen myötä sähköinen kuluttajakauppa on kuitenkin kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2013 peräti 79 prosentilla kotitalouksista EU:n alueella oli Internet-yhteys 5 ja 38 prosenttia yksilöistä oli ostanut tai tilannut tavaroita tai palveluja Internetin kautta yksityiseen kulutukseensa viimeisen kolmen kuukauden aikana. 6 Vuonna 2007 vastaavat luvut olivat vain 55 prosenttia ja 23 prosenttia, joten kasvu on ollut nopeaa. Euroopan unionin alueella Internet-yhteyden omaavista kotitalouksista 76 prosentilla on kiinteä laajakaistayhteys, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron ja siten myös digitaalisessa muodossa olevien hyödykkeiden hankkimisen. 7 Yrityksistä 96 prosentilla on Internet-yhteys 8, ja yritysten Internet-yhteyksistä 90 prosenttia oli tyypiltään laajakaistoja 9. Suurella osalla kansalaisista sekä yrityksistä EU:n alueella on siten tekniset edellytykset ostaa ja vastaanottaa sähköisiä palveluja, mikä tekee EU:sta houkuttelevan markkina-alueen sähköisiä palveluja tarjoaville yrityksille. Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän näkökulmasta sähköisessä muodossa tietoverkkoa pitkin asiakkaalle toimitetun hyödykkeen kaupassa on aina kyse nimenomaan palvelun luovutuksesta. Arvonlisäverodirektiivin artiklassa todetaan, että palvelujen suorituksella tarkoitetaan liiketointa, joka ei ole tavaroiden luovutus. Kaikki suoritukset, joita ei voida pitää tavaroiden luovutuksena, katsotaan siten palveluiksi. Näkemys sähköisesti toimitettujen hyödykkeiden luokittelemisesta palveluiksi on ilmaistu myös nimenomaisesti esimerkiksi komission tiedonannossa vuonna Myös OECD on omaksunut vastaavan kannan. 12 Yhteisen arvon- 4 Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite, KOM(1997)157 lopullinen, s Eurostat: Information society statistics, Households - level of Internet access. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Vuonna 2013 Alankomaissa internetyhteys oli 95 prosentilla kotitalouksista, kun taas Bulgariassa vastaava luku oli vain 54 prosenttia. 6 Eurostat: Information society statistics, Internet purchases by individuals. Valitettavasti tilastossa ei ole eroteltu palvelu- ja tavarakauppaa. 7 Eurostat: Information society statistics, Households - type of connection to the Internet. 8 Eurostat: Information society statistics, Enterprises - level of Internet access. Vuoden 2013 tilanne 28 jäsenvaltion alueella. 9 Eurostat: Information society statistics, Enterprises - type of connection to the Internet. Vuoden 2013 tilanne 28 jäsenvaltion alueella. 10 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (myöh. arvonlisäverodirektiivi). Arvonlisäverodirektiivistä puhuttaessa tutkielmassa viitataan konsolidoituun toisintoon , johon on sisällytetty direktiiviin sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset. 11 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous - ja sosiaalikomitealle - Elektroninen kaupankäynti ja välillinen verotus, KOM(1998)374 lopullinen, s OECD 1998, Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions, s.5.

18 3 lisäverojärjestelmän palveluja koskevat säännökset ovat kuitenkin soveltuneet huonosti tällaiseen digitaalisesti toimitettujen hyödykkeiden kauppaan. Yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään on jouduttu tekemään muutoksia sen varmistamiseksi, että EU:n alueella kulutetut sähköiset palvelut tulisivat arvonlisäverotuksen piiriin, ja että verotus tapahtuisi mahdollisimman neutraalisti eikä vääristäisi kilpailua unionin sisämarkkinoilla. Vuodesta 2003 eteenpäin yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden myyjien muille kuin verovelvollisille toimittamien sähköisten palvelujen suorituspaikka on määräytynyt oman erityissäännön mukaan. Samaan aikaan otettiin käyttöön sähköisiä palveluja koskeva erityisjärjestelmä kolmansiin maihin sijoittautuneiden toimijoiden verovelvoitteiden helpottamiseksi. 13 Palvelujen suorituspaikkaa koskevia sääntöjä uudistettiin laajemmin vuonna 2008 annetulla direktiivillä. 14 Direktiivillä muutettiin palvelujen suorituspaikkaa koskevaa perussääntöä, jota sovelletaan myös sähköisiin palveluihin silloin, kun palvelujen vastaanottajana on verovelvollinen henkilö. Direktiiviin sisältyy myös jäsenvaltiosta toiseen käytävää kuluttajakauppaa koskevia merkittäviä muutoksia, jotka tulevat voimaan vuoden 2015 alussa. Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotuksessa on siten tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-luvun alun jälkeen. EU:ta voidaankin pitää eräänlaisena edelläkävijänä sähköisen kaupankäynnin kulutusverotuksen toteuttamisessa. Jo varhaisessa vaiheessa on päädytty siihen, että kaikkien EU:n alueella kulutettujen sähköisten palvelujen tulisi olla yhteisön arvonlisäverotuksen piirissä riippumatta siitä, onko palvelun suorittaja sijoittautunut yhteisön alueelle vai yhteisön ulkopuolelle. 15 EU:ssa on myös pyritty aktiivisesti löytämään tapoja, joilla tämä lähtökohta voitaisiin toteuttaa käytännössä ja tehty tarvittavat muutokset arvonlisäverodirektiiviin. Tulevaisuudessa sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotuksessa käyttöön otettuja toimintamalleja saatetaan soveltaa yhteisössä myös laajemmin rajat ylittävässä kaupassa. 16 Yhteisen 13 Neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta. 14 Neuvoston direktiivi 2008/8/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta. 15 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous - ja sosiaalikomitealle - Elektroninen kaupankäynti ja välillinen verotus, KOM(1998)374 lopullinen, s Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle arvonlisäveron tulevaisuudesta: Kohti yksinkertaisempaa, vakaampaa ja tehok-

19 4 arvonlisäverojärjestelmän sähköisiä palveluja koskevat säännökset muodostavat siten mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 1.2 Kysymyksenasettelu, metodit ja rajaukset Tutkielmassa tarkastellaan sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotusta EU:n alueella. Koska arvonlisäverotus on EU:ssa pitkälti harmonisoitu, on tutkimuskohteena EU-lainsäädännöllä luotu yhteinen arvonlisäverojärjestelmä, eivätkä yksittäisten jäsenvaltioiden kansalliset arvonlisäverotusta koskevat lait. Kyse on siten EU-vero-oikeudellisesta tutkimuksesta. Arvonlisäverotuksen harmonisointi on toteutettu pääasiassa direktiivein, jotka jättävät jäsenvaltioille jossain määrin harkintavaltaa arvonlisäverotuksen toteuttamisessa. Direktiivit eivät ole yleisesti sovellettavia, vaan vaativat kansallisia lainsäädäntötoimia ja sitovat jäsenvaltioita vain sisältämänsä lainsäädäntötavoitteen osalta. 17 Arvonlisäverodirektiivi on kuitenkin laadittu erittäin yksityiskohtaiseksi, joten jäsenvaltioilla on ollut käytännössä hyvin vähän liikkumavaraa direktiiviä implementoidessaan. 18 Arvonlisäverodirektiivin lisäksi tärkeitä oikeuslähteitä ovat neuvoston täytäntöönpanoasetus 19 sekä Euroopan unionin tuomioistuimen arvonlisäverodirektiivin tulkintaa koskeva oikeuskäytäntö 20. Lähteenä käytetään jossain määrin myös arvonlisäverokomitean kannanottoja. Tutkimusote on lainopillinen, sillä tutkielmassa selvitetään tiettyjen EUoikeudellisten oikeusnormien sisältöä ja sitä, kuinka näitä normeja tulisi tulkita. Tutkielmassa ei ole tarkoitus käydä läpi täysin systemaattisesti, kuinka sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus tapahtuu, vaan keskittyä tiettyihin kaikkein ongelmallisimpiin osa-alueisiin sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonkaampaa sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua alv-järjestelmää, KOM(2011)851 lopullinen, s SEUT 288 artikla 3 kohta. 18 Hokkanen 2013, s Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (uudelleenlaadittu). Toisin kuin direktiivit, asetukset ovat suoraan sovellettavia, eivätkä edellytä implementointitoimia jäsenvaltioilta. 20 EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on primaari- ja sekundaarioikeuden lisäksi korostunut merkitys eurooppaoikeuden tulkinnassa. Ennakkoratkaisun sisältämä eurooppaoikeuden tulkintakannanotto voidaan katsoa sitovaksi oikeusohjeeksi sovellettaessa EU-lainsäädäntöä esimerkiksi tuomioistuimissa. Raitio 2004, s. 15. Ennakkoratkaisu sitoo paitsi ratkaisua pyytänyttä kansallista tuomioistuinta, myös muita jäsenvaltioiden kansallisia tuomioistuimia, jotka käsittelevät samaa ongelmaa. Raitio 2013, s. 200.

20 5 lisäverotuksessa. Tutkielmassa esimerkiksi lähdetään siitä olettamuksesta, että kyseessä on arvonlisäverollinen palvelun suoritus, eikä siten käsitellä yhteisen arvonlisäverojärjestelmän aineelliseen soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä. 21 Keskeisimpiä kysymyksiä ovat se, millaiset palvelut ylipäätään tulisi katsoa sähköisesti suoritetuiksi palveluiksi ja kuinka näiden palvelujen suorituspaikka tulisi määrittää. Perinteisen lainopin lisäksi pyritään arvioimaan sitä, toteutuuko sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa neutraalilla tavalla. Lisäksi sähköisesti toimitettujen palvelujen arvonlisäverotusta arvioidaan verotuksen käytännön toteutettavuuden näkökulmasta. Verotuksen toteuttaminen on hyvin keskeinen kysymys arvonlisäverotuksessa. Arvonlisäverotus perustuu oma-aloitteisuuteen, eli myyjän tulee itse laskea maksettavan veron määrä ja tilittää se verotusvaltiolle, vaikkakin arvonlisäverotuksessa lopullisen verorasituksen on tarkoitus kohdistua hyödykkeen loppukuluttajaan. Arvonlisäverovelvoitteiden täyttäminen ei saisi muodostua liian suureksi taakaksi, eikä aiheuttaa sähköisiä palveluja tarjoaville verovelvollisille kohtuuttomia kustannuksia. Tutkielmaan ei sisälly varsinaista oikeusvertailua, mutta OECD:n esittämiä suosituksia sähköisten palvelujen arvonlisäverotukseen liittyen tuodaan esiin jonkin verran. Tutkielmassa käsitellään ainoastaan digitaalisessa muodossa olevien, sähköisesti asiakkaalle toimitettujen hyödykkeiden arvonlisäverotusta. Epäsuora sähköinen kauppa, jossa tuote ostetaan sähköistä tietoverkkoa hyväksi käyttäen, mutta toimitetaan asiakkaalla perinteisiä kuljetusmenetelmiä käyttäen, on siten rajattu tutkielman ulkopuolelle. Epäsuoran sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverotus ei ole läheskään yhtä ongelmallista kuin aineettomien, digitaalisessa muodossa asiakkaalle toimitettavien suoritteiden arvonlisäverotus. 22 Vaikka kaupan tekemiseen onkin epäsuorassa sähköisessä kaupankäynnissä käytetty tietoverkkoa, on kaupan kohteena silti fyysinen esine, eikä epäsuoran sähköisen kaupankäynnin arvonlisäverotus juuri poikkea perinteisen tavarakaupan arvonlisäverotuksesta. Yh- 21 Sähköisten palveluiden kohdalla suorituksen verollisuus ei kuitenkaan aina ole täysin yksiselitteistä, aiheesta lisää esim. Rendahl Rendahl käsittelee artikkelissaan sitä, voivatko vertaisverkoissa jaettujen tekijänoikeuksia loukkaavien digitaalisten materiaalien toimitukset kuulua arvonlisäverotuksen soveltamisalaan. Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän aineellisesta soveltamisalasta yleisemmin esim. Rother 2003, s Terra 1998, s. 251; Kogels 1999, s. 122; Ligthart 2004, s ja Basu 2007, s Epäsuoran sähköisen kaupan arvonlisäverokysymyksistä lähemmin ks. Mannio 2001b, s

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: LIITTYMISASIAKIRJA, LIITE I EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 9. helmikuuta 2004 PE 333.099/9-17 TARKISTUKSET 9-17 Mietintöluonnos (PE 333.099) Olle Schmidt ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L

TAULUKKO 1 ESIMERKKI SÄHKÖISESTI SUORITETTAVASTA PALVELUSTA SÄÄDÖSTEKSTIN KATTAMAT SUORITUKSET VIITE LIITTEESSÄ L TAUUKKO 1 VIITE IITTEESSÄ Nimike 1 A. Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting) sekä ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito Verkkosivustojen ja -sivujen isännöinti (hosting) Ohjelmien automatisoitu

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITE LIITE VIII. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä.

LIITE LIITE VIII. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 8 LIITE LIITE VIII Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä asiakirjaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

HE 56/2014 vp. sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltio. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 56/2014 vp. sijoittautumisvaltion asemesta ostajan sijoittautumisvaltio. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS säästötulojen verotuksesta ja veroalan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun unionin lainsäädännön soveltamista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja U. Lõhmus sekä tuomarit A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund (esittelevä tuomari), Downloaded via the EU tax law app / web 62011CO0220 UNIONIN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kuudes jaosto) 1 päivänä maaliskuuta 2012 ( * ) Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta Arvonlisäverodirektiivi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 9 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopanu unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot