15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA"

Transkriptio

1 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi 15/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Anitta Railonkoski ISSN ISBN Edita Oyj HELSINKI 2002

3 Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Tiivistelmä Julkaisuaika Valtiovarainministeriö Marraskuu 2002 Tuomas Pöysti, työryhmän puheenjohtaja Työryhmän sihteerit Päivi Rolig, Markku Huuki ja Taina Eckstein TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Useista vaiheista koostuneen työnsä päätteeksi vuoden 2001 budjetointityöryhmä esittää tässä ehdotusmuistiossa arviointinsa budjetointijärjestelmän eräistä keskeisistä kehittämistarpeista ja ehdotuksensa tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin eli accrual based budgeting järjestelmän hyödyntämisestä. Tuotto- ja kuluperusteisella budjetoinnilla voidaan osaltaan luoda perusteita kestävän finanssipolitiikan harjoittamiselle sekä sen mukaisten tavoitteiden selkeään esittämiseen. Tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin kantavat periaatteet voidaan toteuttaa valtion talousarvion nykyisen talousarviotuloihin ja talousarviomenoihin jaon sekä päätösosa-/selvitysosaperusrakenteen puitteissa. Työryhmä ehdottaa harkittavaksi määrärahakehysmenettelyn kehittämistä tuotot ja kulut sekä talouden useampivuotisen tasapainotarkastelun sisältävän talousarviokehysmenettelyn suuntaan. Kehyksissä, talousarviossa ja niin haluttaessa myös hallitusohjelmassa voitaisiin hyödyntää tuotto- ja kuluperusteisia lukuja taloutta koskevina tavoitteenasetteluina ja päätöksenteon eräänä perusteena. Tulisikin kehittää tuotto- ja kuluperusteinen laskelmamalli erityisesti niille sektoreille, joiden merkitys kestävän finanssipolitiikan kannalta on olennaisin, ja esittää näin laaditut laskelmat talousarvion selvitysosissa ja keskeisimmät tiedot myös talousarvion yleisperusteluissa. Tuotto- ja kuluperuste tässä yhteydessä tarkoittaa vahvaa sitoumusperustetta, jossa laskentaperusteena käytetään kaikkia sitoumuksesta sen antamishetkellä ja tulevaisuudessa aiheutuvia vastuita ja kuluja. Finanssipolitiikan kannalta olennaisia kustannusvaikutuksia omaavassa lainsäädännössä olisi taloudellisten vaikutusten arviointi myös laadittava tuotto- ja kuluperusteisena laskelmana. Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Finanssipolitiikka, kestävä talous, talousarvio, määrärahakehykset, talousarvioprosessi, budjetointi, valtuusmenettely, laskentatoimi, rahoituslaskelma, valtiosääntöoikeus, budjettioikeus, finanssihallinto-oikeus, tuotto- ja kuluperuste TYÖRYHMÄMUISTIOITA, 15/2002 ISSN Sivuja 62 ISBN Kieli Suomi Valtiovarainministeriön budjettiosasto, puh. (09) Hinta 10 + alv Julkaisun kustantaja Painopaikka ja aika Valtiovarainministeriö Edita Oyj, Helsinki 2002

4

5 Presentationsblad Utgivare Författare Datum Finansministeriet November 2002 Tuomas Pöysti, Päivi Rolig, Markku Huuki och Taina Eckstein Publikationens titel Publikationens andra versioner GENOM KOSTNADS- OCH INTÄKTSBASERAD BUDGETERING TILL MER HÅLLBAR EKONOMI Publikationen finns på Internet: Sammandrag Till slutet av sitt etapvist fortsatta arbetsprogram framlägger 2001 års budgetarbetsgrupp i denna förslagspromemoria utvärdering av några centrala utvecklingsbehov i budgeteringssystemet samt förslag till utnyttjande av kostnads- och intäktsbaserad budgetering (accrual-based budgeting). Genom tillämpandet av den kostnads- och intäktsbaserade budgeteringen kan det utgöras till sin del grunder till bedrivande av en hållbar finanspolitik och till en tydlig formulering av målsättningen enligt detta. De grundläggande principerna för den kostnads- och intäktsbaserade budgeteringen kan genomföras inom ramen till den nuvarande indelningen av statsbudgeten i budgetinkomsterna och budgetutgifterna samt till grundstrukturen i beslutsdelen och förklaringsdelen. Arbetsgruppen föreslås att man borde närmare överväga att ändra anslagsramsförfarandet till budgetramsförfarandet, vilket innehåller kostnader och intäkter samt statsekonomins balansgranskning under flera år. Inom ramarna, i budgeten och, om det så avtalas även i regeringsprogrammet kan tillämpas kostnads- och intäktsbaserade budgetkalkyler för att sätta mål för ekonomin och som ytterligare grunder för beslutsfattandet. Man borde utveckla en kostnads- och intäktsbaserade budgeteringsmodell särskilt för de sektorer, vilka är av den väsentligaste betydelsen för en hållbar finanspolitik, och framföras så uppgjorda kalkyler i statsbudgetens förklaringsdelar och de väsentligaste uppgifter i även statsbudgetens allmänna motivering. Den kostnads- och intäktsbaserade budgeteringen betyder i detta sammanhang kalkylering enligt en stark förbindelseprincip. Detta innebär att kalkyleringsgrunden täcker alla kostnader och ansvar som uppstår på följd av förbindelsen omedelbart och även i framtiden. Utvärdering av de ekonomiska verkningar av lagstiftningen som har finanspolitiskt väsentliga kostnadsverkningar borde utföras i form av intäkts- och kostnadsbaserad kalkyl. Nyckelord Publikationsserie och nummer Finanspolitik, hållbar ekonomi, budget, anslagsramar, budgetförfarande, budgetering, fullmaktsförfarande, redovisning, finansieringskalkyl, statsförfattningsrätt, budgeträtt, finansförvaltningsrätt, kostnads- och intäktsbas ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR, 15/2002 Publikationens kännetecknen Beställningar/ distribution ISSN ISBN Sidor Språk 62 Finska Finansministeriets budgetavdelning, tel. (09) Pris 10 + mom. Förläggare Tryckeri/ tryckningsort och -år Finansministeriet Edita Abp, Helsingfors 2002

6

7 Documentation page Publisher Author (s) Title of publication Parts of publication/ other publications Date Ministry of Finance November 2002 Dr. Tuomas Pöysti, ms. Päivi Rolig, mr. Markku Huuki and ms. Taina Eckstein TOWARDS MORE SUSTAINABLE PUBLIC FINANCES BY THE APPLICATION OF FULL ACCRUAL BASED BUDGETING The publication is also available: Abstract In this working paper the 2001 working group on budgeting presents an evaluation of some of the most important needs of development in the Finnish budget system and its proposals for the utilisation of the full accrual based budgeting system. The working paper forms the final stage of the group s work which has consisted of several stages. Application of the accrual based budgeting can on its part create foundations to the exercise of a sustainable fiscal policy and formulation of its objectives. Full accrual based budgeting can be implemented within the frame of the current fundamental budget structure, in which the budget is divided to budget revenue and budget expenditure and to decisions and explanations. The working group proposes that a further consideration should be given to development of current spending limits towards budget ceilings containing also a multi-annual review of budget and central government financial balance. Accrual based figures could be utilised in the formulation of economic and fiscal objectives and, as one of the informational foundations to economic and fiscal decisionmaking in the budget ceilings, budget and, depending on the will of the political decision-making, additionally in the government programme (Coalition Agreement). Accrual based budgeting models should be developed to sectors which have the most significant impact on the exercise of fiscal policy, and accrual based figures of these sectors should be presented in the explanations of the budget and in the General Strategy and Outlook of the Government Budget Bill. Accrual basis in this context refers to the application of a strong commitment basis in which calculations cover all current and future costs and liabilities resulting from a particular commitment. The economic impact assessment of legislative proposals having probably significant economic consequences should be done by applying the accrual based budgeting and accounting methods. Keywords Publications series and number Identifications For sale at/ distributor Fiscal policy, sustainable finances, budget, spending limits, budget ceilings, budget procedure, budget authority procedure, accounting, cash-flow statement, constitutional law, budgetary law, financial administrative law, accrual based budgeting and accounting WORKING PAPERS, 15/2002 ISSN No. of pages 62 ISBN Language Finnish Price 10 + vat Ministry of Finance, Budget Department, phone Financier of publication Printing place and year Ministry of Finance Edita Plc, Helsinki 2002

8

9 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään ja arvioimaan valtion talousarviossa sovellettavien kohdentamisperusteiden sääntelyn ja ohjauksen kehittämistarpeita. Työryhmän tehtäväksi määrättiin erityisesti: 1) selvittää valtion talousarvioon otettavien tulojen ja menojen kohdentamisperusteita koskevat käytännöt eri tulo- ja menolajeissa ja niissä ilmenevät merkittävimmät ongelmat; 2) arvioida accrual based budgeting ajattelusta sekä talousarvion ja budjetoinnin selkeyden ja taloudellisen tehokkuuden lisäämisestä valtion taloudenhoidon nykyisessä toimintaympäristössä johtuvia kehittämistarpeita kohdentamisperusteille; 3) selvittää perustuslaista johtuvat vaatimukset kohdentamisperusteille; 4) arvioida perustuslaista johtuvien vaatimusten ja käytännön ohjaustarpeiden perusteella asianmukaista sääntelytasoa budjetoinnissa ja talousarvion täytäntöönpanossa sovellettaville kohdentamisperusteille; ja 5) laatia selvityksensä ja arviointinsa perusteella ehdotus budjetoinnissa ja talousarvion täytäntöönpanossa sovellettaviksi kohdentamisperusteiksi sekä niiden sääntelyksi ja ohjaukseksi (laki, asetus, määräykset, ohjeet). Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintäministeriöstä ja yksikönjohtaja Mikko Kangaspunta valtiokonttorista. Työryhmän jäseniksi määrättiin budjettineuvos Vesa Jatkola ja vanhempi hallitussihteeri, sittemmin neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteereiksi kutsuttiin erikoistutkija Päivi Rolig ja erikoistutkija Marita Virtanen valtiokonttorista. Työryhmän kokoonpanoa laajennettiin vuonna 2002 yhdellä jäsenellä ja kahdella sihteerillä. Finanssineuvos Helena Tarkka valtiovarainministeriöstä määrättiin uudeksi jäseneksi ja finanssisihteeri Taina Eckstein valtiovarainministeriös-

10 tä uudeksi sihteeriksi. Lisäksi erikoistutkija Markku Huuki valtiokonttorista kutsuttiin toiseksi uudeksi sihteeriksi. Pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen valtiontalouden tarkastusvirastosta. Työryhmä otti nimekseen vuoden 2001 budjetointityöryhmä. Työryhmä on työskentelynsä aikana kuullut asiantuntijana apulaisjohtaja Jan Holmbergia ja projektipäällikkö Risto Hakoilaa valtiokonttorista sekä finanssineuvos Eino Lahikaista ja lainsäädäntöneuvos Hannu Taipaletta valtiovarainministeriöstä. Valtiovarainministeriön budjettiosaston yliopistoharjoittelija, sittemmin projektisihteeri Elli Murole avusti vuoden 2001 aikana työryhmän työtä erityisesti tiedonhauilla ja tiedonhallinnassa. Marita Virtanen siirtyi huhtikuussa 2002 valtiokonttorista teknologian kehittämiskeskukseen julkistalouden asiantuntijaksi. Työryhmä on kartoittanut hyvän taloudenhoidon ja varsinkin kestävälle finanssipolitiikalle perusteita luovan talousarvioprosessin kehittämisen näkökulmista valtion talousarviossa sovellettavia kohdentamisperusteita, budjetointiperusteiden suhteita valtuusmenettelyyn ja niissä esiintyviä ongelmia sekä kohdentamis- ja budjetointiperusteiden ohjausta ja kehittämistarpeita, samoin kuin tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin ja laskentatoimen hyödyntämismahdollisuuksia. Työryhmä on seurannut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n piirissä käytävää keskustelua tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin ja laskentatoimen (accrual based budgeting and accounting) kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä tarkastellut erityisesti Ruotsin, Alankomaiden, Britannian, Yhdysvaltain liittovaltion, Kanadan, Uuden Seelannin ja Australian budjetoinnin ja laskentatoimen uudistuksia. Työryhmä on työssään hyödyntänyt vuoden 2001 lopulla ja vuonna 2002 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n Suomen budjetointijärjestelmästä sekä valtion talouden ja toiminnan johto- ja ohjausjärjestelmästä laatiman vertaisarvioinnin tuloksia sekä arvioinnin yhteydessä käytyjä keskusteluita ja laadittuja analyysejä. Työryhmän työ on koostunut useista vaiheista ja niissä erikseen annetuista raporteista tai ehdotusluonnoksista. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä laati alustavan kartoituksen tuloksena keskustelumuistion kohdentamis- ja erityisesti budjetointiperusteista ja niiden sääntelystä ja ohjauksesta sekä budjetoinnin kehittämiseen tuotto- ja kuluperusteiseen ja nykyistä tarkemman rahoitussuunnittelun suuntaan liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä (Kohdentaminen, budjetointiperusteet ja tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi, VM:n työryhmämuistioita 1/2002). Valtiovarainministeriö pidensi keskustelumuistion esittämisen jälkeen työryhmän määräaikaa kahdesti budjetointijärjestelmän kehittämistarpeiden riittävän perusteellisen ja laaja-alaisen analyysin varmistamiseksi. Työryhmä järjesti keskustelumuistiosta ministeriöiden talousjohdolle yhteensä viisi yleistä kuulemistilaisuutta ja lisäksi kahdenväliset keskustelut muun muassa puolustusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön edustajien kanssa. Työryhmän

11 ehdotuksia ja keskustelukysymyksiä käsiteltiin tämän lisäksi myös ministeriöiden talousjohdon säännöllisissä yhteistapaamisissa. Kuulemistilaisuuksissa ja talousjohdon kokouksissa sekä muutoin saamansa palautteen pohjalta työryhmä laati keväällä 2002 alustavat ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annettujen määräysten samoin kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perusteluiden yleisen osan määräysten uudistamisesta tulojen ja menojen kohdentamista, monivuotisten sopimusten budjetointia sekä valtuusmenettelyn ja määrärahojen välisiä suhteita koskevilta osiltaan. Työryhmän ehdotuksia käsiteltiin ja viimeisteltiin valtiovarainministeriössä ja valtiovarainministeriö antoi työryhmän ehdotuksen pohjalta uudistetut määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta. Valtion vuoden 2003 talousarvioesityksessä on myös työryhmän ehdotuksen pohjalta uudistettu kohdentamista, monivuotisia sopimuksia sekä valtuusmenettelyn ja määrärahan välistä suhdetta koskevat yleiset talousarviossa annettavat määräykset. Kesä-elokuussa 2002 työryhmässä on valmisteltu ja käsitelty ehdotusta hallituksen esitykseksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamiseksi siten, että lakiin otettaisiin yleiset säännökset talousarviossa sovellettavista kohdentamisperusteista. Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle (HE 133/ 2002 vp) ja eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen hallituksen esityksen mukaisena Työryhmä on kohdentamisperusteiden sääntelyä ja ohjausta koskevien ehdotusten valmistelun ja ehdotusten viimeistelyä tukeneen asiantuntijaryhmätehtävän lisäksi selvittänyt muun muassa kuulemistilaisuuksissa ja muutoin saadun palautteen ja OECD:n Suomen budjetointi- ja talouden ohjausjärjestelmää koskevan arvioinnin tulosten sekä muissa OECD-maissa käytävän uudistuskeskustelun ja saatujen kokemusten pohjalta tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa. Näkökulmana selvityksessä ovat olleet erityisesti kestävän finanssipolitiikan harjoittamiseen liittyvät tarpeet sekä hyvän taloudenhoidon periaatteiden vahvistaminen valtiontalouden hoidossa. Työryhmän tarkoituksena on ollut erityisesti yhdistää tuotto- ja kuluperusteinen lähestymistapa ja etsiä sen hyödyntämismahdollisuuksia nykyisen varsin selkeänä pidettävän talousarvion ja muiden talousarvioprosessiin liittyvien asiakirjojen perusrakenteen puitteissa. Uudistuksen näkökulma poikkeaa tältä osin useimpien muiden maiden tuotto- ja kuluperusteisuutta koskevista hankkeista, joissa talousarvion yhteydessä on ryhdytty hyödyntämään tai ainakin harkittu hyödynnettäväksi liikekirjanpidolle ominaisia laskelmia, kuten ennustettua tuotto- ja kululaskelmaa ja tasetta. Työryhmä on tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin järjestelmää ja hyödyntämismahdollisuuksia koskevan selvityksensä tuloksena laatinut erillisen selvitysmuistion tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin käsitteestä ja hyvän budjetointitavan perusteista

12 (Hyvä budjetointitapa ja tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi) sekä nyt käsillä olevan arvioinnin budjetoinnin nykyisistä keskeisimmistä kehittämistarpeista sekä ehdotuksen tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyntämistavoista Suomen budjettijärjestelmässä ja budjetoinnin kehittämisohjelmaksi. Saatuansa toimeksiantonsa mukaisen tehtävän päätökseen työryhmä luovuttaa ehdotuksensa budjetoinnin kehittämisohjelmaksi valtiovarainministeriölle. Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002 Tuomas Pöysti Marja Heikkinen-Jarnola Vesa Jatkola Mikko Kangaspunta Seija Kivinen Helena Tarkka Taina Eckstein Markku Huuki Päivi Rolig Marita Virtanen

13 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN: PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään valtion talousarviossa sovellettavia kohdentamisperusteiden sääntelyn ja ohjauksen kehittämistarpeita ja arvioimaan accrual based budgeting ajattelusta eli tuotto- ja kuluperusteisesta budjetoinnista mahdollisesti saatavia hyötyjä. Useista vaiheista koostuneen työnsä päätteeksi työryhmä esittää tässä ehdotusmuistiossa arviointinsa budjetointijärjestelmän eräistä keskeisistä kehittämistarpeista ja ehdotuksensa tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyntämisestä. Keskeisimpänä haasteena budjetoinnissa on lainsäädännössä ja valtuusmenettelyssä annettavista sitoumuksista johtuvien kokonaiskustannusten ja kulujen esittäminen kehys- ja talousarvioprosessissa sekä sisäistäminen niissä osaksi päätöksentekoa. Lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arviointi on liian usein puutteellista eikä taloudellisia vaikutuksia esitetä aina kestävän finanssipolitiikan ja hyvän taloudenhoidon edellyttämällä tavalla lainsäädäntömenettelyssä. Taloudenhoidon ja erityisesti rahoituksen eräät uudet menettelytavat aiheuttavat myös tarpeita päivittää budjetointiperusteita. Hyvän budjetointitavan nykyisiä vaatimuksia ei ole riittävän selkeästi koottu yhteen ja eräiltä osin annetut määräykset ovat pitkiä, vaikeaselkoisia ja jääneet osittain soveltamatta. Tuotto- ja kuluperusteisella budjetoinnilla voidaan osaltaan luoda perusteita kestävän finanssipolitiikan harjoittamiselle sekä sen mukaisten tavoitteiden selkeään esittämiseen. Tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin kantavat periaatteet voidaan toteuttaa valtion talousarvion nykyisen talousarviotuloihin ja talousarviomenoihin jaon sekä päätösosa-/selvitysosaperusrakenteen puitteissa. Työryhmä ehdottaa harkittavaksi määrärahakehysmenettelyn kehittämistä tuotot ja kulut sekä talouden useampivuotisen tasapainotarkastelun sisältävän talousarviokehysmenettelyn suuntaan. Kehyksissä, talousarviossa ja niin haluttaessa myös hallitusohjelmassa voitaisiin hyödyntää tuotto- ja kuluperusteisia lukuja taloutta koskevina ta-

14 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ voitteenasetteluina ja päätöksenteon eräänä perusteena. Tulisikin kehittää tuotto- ja kuluperusteinen laskelmamalli erityisesti niille sektoreille, joiden merkitys kestävän finanssipolitiikan kannalta on olennaisin, ja esittää näin laaditut laskelmat talousarvion selvitysosissa ja keskeisimmät tiedot myös talousarvion yleisperusteluissa. Tuotto- ja kuluperuste tässä yhteydessä tarkoittaa vahvaa sitoumusperustetta, jossa laskentaperusteena käytetään kaikkia sitoumuksesta sen antamishetkellä ja tulevaisuudessa aiheutuvia vastuita ja kuluja. Kehyksissä voitaisiin myös esittää tuotto- ja kuluperusteiset tavoiteluvut sekä mahdollisesti erillinen katto valtuuksille. Finanssipolitiikan kannalta olennaisia kustannusvaikutuksia omaavassa lainsäädännössä olisi taloudellisten vaikutusten arviointi myös laadittava tuotto- ja kuluperusteisena laskelmana. Investointien talousarviokäsittelyä tulisi selkeyttää niin, että laajennusinvestoinnit ja käyttötalouden piirissä tehtävät tavanomainen omaisuuden ylläpitäminen budjetoidaan erikseen. Investointien budjetointimenettelyn tulisi olla neutraali erilaisten rahoitustekniikoiden suhteen. Laajennusinvestointeja päätettäessä tulisi esittää niiden kokonaiskustannukset sekä arvioidut tuotot ja hyödyt. Investointisuunnittelua ja suunnitelmien esittämistä talousarvioprosessissa tulisi yhtenäistää. Valtuuksien esittämistapaa tulisi yhtenäistää. Taloussuunnittelussa laadittavien rahavirtalaskelmien esittämistapa tulisi yhtenäistää selkeäksi rahavirtalaskelmaksi. Budjetoinnin ja tulosohjauksen yhteyttä tulee parantaa selkeyttämällä ja tiivistämällä tulostavoitteiden esittämistä talousarvioasiakirjoissa. Tuotto- ja kuluperusteisia budjetoinnissa käytettyjä lukuja tulisi voida seurata myös tilinpäätösraportoinnissa, jota tulisi siten näiltä sekä valtuusseurannan osalta selkeästi kehittää. Kansainvälisiä IAS/IPSAS -standardeja voidaan hyödyntää budjetoinnissa käytettävien laskelmien ja yleensä laskentatoimen perusteina silloin, kun standardit tarjoavat selkeästi hyödynnettävissä olevat laskentaperusteet ja silloin kun tarvitaan laskelmien vertailtavuutta valtiontalouden ja yksityisen sektorin kesken.

15 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Vuoden 2001 budjetointityöryhmän työstä sekä ehdotusten tausta ja tarkoitukset BUDJETTIPROSESSIN JA NYKYISTEN BUDJETOINTIKÄYTÄNTÖJEN KESKEISET ONGELMAT Nykyisen budjettiprosessin ja budjetointikäytäntöjen pääasialliset kehittämistarpeet Hyvä budjetointitapa ei ole riittävän selkeästi ja yhtenäisesti määritelty nykyisiä valtion taloudenhoidon tilanteita varten Osittain puutteellinen määrittely ja ohjaus Nykyisten määräysten puutteellinen noudattaminen Leasing- ja palvelusopimusten sekä muiden yhteistyösopimusten budjetointiperusteet epäselvät ja osin vertailukelvottomat Ohjelmaperusteisuus aiheuttaa haasteita politiikkasuunnittelun ja budjettiprosessin yhteensovittamiselle sekä taloushallinnolle ja tilivelvollisuudelle Infrastruktuuri-investointien ja muiden laajennusinvestointien budjetointiperusteissa on perusteetonta epäyhtenäisyyttä ja hyvän taloudenhoidon kannalta eräitä ongelmallisia kannustimia Yhteisrahoitteisen toiminnan otsakkeen alla olevaan rahoitussuhteiden joukkoon liittyy budjetoinnissa ja taloushallinnossa jäsentämisongelmia sekä käytännön pulmia Nettobudjetoinnin taloudellinen merkitys ja asema budjetointijärjestelmässä sovellettavana poikkeussääntönä on otettava järjestelmällisesti huomioon Uusien kohdentamisperusteiden yleissäännösten soveltaminen ja valtuusmenettelyn ja määrärahojen välinen suhde nykyisiä kohdentamisperusteita sovellettaessa tarvitsee jatkossakin ohjeistusta Valtuusmenettelyn noudattamisessa esiintyy epätarkoituksenmukaisia käytäntöjä talouden tasapainon ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden kannalta Valtuusmenettely sisältää talousarvion kattamisvaatimuksen kannalta ongelmallisia kannustimia Valtuusseuranta ei täytä kaikilta osin valtiosääntöiselle talousarvion toteutumisen seurannalle asetettavia laatuvaatimuksia Lainsäädännöstä aiheutuvien menojen arvioiminen ja käsittely budjetti- ja lainsäädäntöprosessissa ovat puutteellisia Tulosohjauksen ja talousarviossa esitettyjen tulostavoitteiden suhde ei ole käytännössä selkeä Rahoitussuunnittelu ja rahavirtojen suunnittelu ei ole optimaalista... 37

16 SISÄLLYS 3 EHDOTUKSET BUDJETOINNIN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVIKSI PERIAATTEIKSI Kohta I: Talousarviota kehitetään valtiosääntöisenä rahoitussuunnitelmana Talousarvion nykyinen perusrakenne talousarviotuloista ja talousarviomenoista koostuvana asiakirjana säilytetään Talousarviotulojen ja menojen kohdentaminen talousarviossa Kohta II. Hyvän budjetointitavan määrittämistä ja noudattamista on järjestelmällisesti kehitettävä Toiminta- ja taloussuunnitelmien ja talousarvioehdotusten laadintaa koskeva ohjeistus on uudistettava Ohjelmakohtaisten määrärahojen budjetoinnissa on huolehdittava määrärahojen käytön riittävästä vastuuttamisesta Tehtävittäin tai toiminnoittain tapahtuvaa budjetointia ei ole tarpeen rajoittaa Kohta III. Budjetoinnissa ja taloudellisessa päätöksenteossa ryhdytään hyödyntämään vahvalla tuotto- ja kuluperusteella laadittuja laskelmia Kohta IV. Rahavirtalaskelmat otetaan käyttöön budjetoinnin ja tilinpäätösraportoinnin laskelmina Kohta V. Selkeytetään ja yhtenäistetään investointien talousarvio- ja kehyskäsittelyä sekä edellytetään järjestelmällistä rahoitus- ja investointisuunnittelua samoin kuin näiden suunnitelmien keskeisten yhteenvetojen esittämistä kehys- ja talousarvioasiakirjoissa. Otetaan käyttöön sisäinen korko eräissä nettobudjetoinnin piiriin kuuluvissa investoinneissa Kohta VI. Valtuuksien esittämistavat ja valtuuksien talousarvioon ottamisen yhteydessä esitettävät tiedot yhtenäistetään Kohta VII. Kehysten uudistaminen ja muuttaminen valtiontalouden monivuotisiksi talousarviokehyksiksi otetaan harkittavaksi Kohta VIII. Lainsäädännön kustannusvaikutusten arviointia tulee kehittää nykyistä voimakkaammin. Kustannusvaikutusten arvioinnissa voidaan ja tulisikin hyödyntää tuotto- ja kuluperusteista laskentaa Kohta IX. Budjetoinnin ja tulosohjauksen integrointia toisiinsa tulee vahvistaa Kohta X. Budjetointiperusteina ja talousarvion selvitysosissa lisätietoina annettuja keskeisimpiä laskelmia on pystyttävä seuraamaan kirjanpidossa, muussa laskentatoimessa ja tilinpäätösraportoinnissa Talousarviossa budjetointiperusteena käytettävien laskelmien ja muiden tietojen toteutumista on pystyttävä seuraamaan tilinpäätösraportoinnissa Valtuusseurannan laatua on kohennettava vastaamaan paremmin budjetoinnin tarpeita Kansainvälisten IAS/IPSAS -standardien kehittymistä seurataan ja niitä hyödynnetään silloin, kun siitä on saatavissa selkeää hyötyä budjetoinnin ja laskentatoimen kannalta YHTEENVETO EHDOTETUISTA JATKOPROJEKTEISTA JA SELVITETTÄVISTÄ ASIOISTA

17 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Vuoden 2001 budjetointityöryhmän työstä sekä ehdotusten tausta ja tarkoitukset Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään valtion talousarviossa sovellettavien kohdentamisperusteiden ohjaus- ja sääntelytarpeita sekä laatimaan selvityksensä ja arviointinsa perusteella ehdotukset kohdentamisperusteiden sääntelyksi ja ohjaukseksi samoin kuin selvittämään ja arvioimaan accrual based budgeting ajattelusta ja järjestelmistä mahdollisesti Suomen valtion taloudenhoidossa saatavia hyötyjä sekä selvittämään mahdollisesti muitakin taloudellista tehokkuutta parantavia budjetoinnin uudistuksia. Työryhmän tuli työssään ottaa erityisesti huomioon taloudenhoidon nykyisen toimintaympäristön ja toimintatapojen vaatimukset ja haasteet. Työryhmä esitti valtiovarainministeriön työryhmämuistioina numerolla 1/2002 julkaistussa keskustelumuistiossaan budjetointijärjestelmän kehittämiseen sekä kohdentamisperusteiden määrittelyyn liittyen useita kysymyksiä mahdollisista kehittämissuunnista ja kohdentamisperusteiden osalta yksityiskohtaisempia kehittämisehdotuksia. Valtiovarainministeriön budjettisanastossa (valtiovarainministeriön tutkimuksia ja selvityksiä 7/01) jo aikaisemmin omaksutun käsitteistön mukaisesti työryhmä omaksui accrual based budgeting termille varsinaiseksi käännökseksi tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi. Accrual -järjestelmien suhde tuoton, kulun ja kustannuksen käsitteeseen ja arvostusperusteisiin voi kuitenkin vaihdella huomattavasti. Tämän mukaisesti accrual järjestelmistä voidaan käyttää nimityksiä suoriteperusteinen budjetointi tai tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi. Suoriteperusteisessa budjetoinnissa talousarvioon otettava tulo tai meno kohdennetaan suoriteperusteella varainhoitovuoteen kuuluvaksi, mutta arvostusten osalta budjetoitava määrä perustuu maksettavaksi tuleviin menoihin. Tuotto- ja kuluperusteisessa budjetoinnissa talousarvioon otettavissa erissä ovat varainhoitovuodelle jaksottuvien menojen osan lisäksi mukana myös poistot. Vahvasti tuotto- ja kuluperusteisessa budjetoinnissa budjetointiperusteena ovat kustan- 19

18 1 JOHDANTO nukset, jotka sisältävät rahoituskorkoja ja muita mahdollisia arvostuseriä. Työryhmän keskustelumuistion tarkoituksena oli tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin osalta nostaa erilaisia malleja laajemman keskustelun ja arvioinnin kohteeksi. Työryhmän keskustelumuistiossa esitettyjä asioita on käsitelty useissa talouspäällikkökokouksissa ja viidessä erillisessä ministeriöiden talousjohdon yhteisessä kuulemistilaisuudessa, jonka lisäksi eräille ministeriöille järjestettiin kahdenkeskiset keskustelut budjetointiuudistuksessa esille nousseista asioista. Ehdotuksia on käsitelty ja niistä on keskusteltu myös valtiovarainministeriössä. Työryhmä valmisteli kevään 2002 aikana ehdotukset kohdentamista koskeviksi yleisiksi perusteiksi talousarvioehdotusten laadintamääräyksiin ja vuoden 2003 talousarvioesitykseen sekä linjaukset kohdentamisen sääntelyksi valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988), jäljempänä talousarviolaki, ja asetuksessa (1243/1992), jäljempänä talousarvioasetus. Vuoden 2003 toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadintamääräykset (TM 0206) annettiin työryhmän ehdotuksen pohjalta. Vuoden 2003 talousarvioesitykseen otettiin niin ikään työryhmässä tehdyn valmistelutyön pohjalta yksityiskohtaisten perusteluiden yleiseen osaan yleiset määräykset kohdentamisperusteista sekä määräykset valtuusmenettelyn ja määrärahojen välisestä suhteesta erityisesti pitkäaikaisissa sopimuksissa Kesän 2002 aikana valmisteltiin valtiovarainministeriössä työryhmässä tehdyn valmistelun pohjalta ja työryhmän toimiessa valmistelun asiantuntijaryhmänä HE 133/2002 laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan otettavaksi talousarviolakiin yleiset säännökset kohdentamisperusteista sekä uudet säännökset käyttösuunnitelmasta nettobudjetoinnin yhteydessä. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen hallituksen esityksen mukaisesti Vuoden 2001 budjetointityöryhmä on laatinut loppuraporttinsa kahdessa osassa. Loppuraportti jakautuu selvitysmuistioon ja ehdotusmuistioon. Selvitysmuistiossaan työryhmä on analysoinut tuotto- ja kuluperusteisen sekä tuotto- ja kustannusperusteisen budjetoinnin ja laskentatoimen (accrual based budgeting and accounting) käsitettä, eri ulottuvuuksia ja yhteyksiä valtion taloudenhoidossa sovellettaviin kohdentamisperusteisiin sekä kestävän valtiontalouden ja sitä tukevan kestävän finanssipolitiikan pyrkimyksestä johtuvia näkökulmia ja vaatimuksia budjetointijärjestelmälle. Työryhmä on pyrkinyt myös luomaan kokonaisvaltaisen katsauksen hyvän taloudenhoidon asettamiin yleisiin vaatimuksiin budjetointijärjestelmälle. Tältä osin tarkoituksena on ollut aloittaa ja luoda analyyttisiä perusteita hyvän budjetointitavan vaatimusten yleisemmälle määrittelylle. Selvitysmuistio sisältää myös työryhmän laatiman budjetoinnin kehittämisohjelman laajemmat perustelut. Nyt käsillä olevassa ehdotusmuistiossaan työryhmä on pyrkinyt ensinnäkin vastaamaan toimeksiannossaan olleeseen kysymykseen tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin (accrual based budgeting) ja budjetointia palvelevan laskentatoimen mahdollisesti tuottamista hyödyistä ja erityisesti siihen, miten tuotto- ja kuluperusteisen budje- 20

19 1 JOHDANTO toinnin tekniikoita voitaisiin Suomessa hyödyntää budjettiprosessissa pitkällä aikavälillä paremman talouden tasapainon ja siten kestävän finanssipolitiikan edellytysten turvaamiseksi. Työryhmä pyrkii tällä ehdotusmuistiolla toiseksi vastaamaan siihen, miten budjetointiperusteita ja käytäntöjä tulisi edelleen kehittää, jotta talousarvio ja talousarvioprosessi vastaisivat paremmin hyvän taloudenhoidon periaatteita. Työryhmän tarkoituksena on budjettijärjestelmän eräisiin yksityiskohtiin puuttuvien ehdotusten muotoilun sijasta tässä osassa työtään hahmotella strategista visiota budjettijärjestelmän kehittämisen yleisistä suuntaviivoista ja niiden toteuttamiseksi mahdollisista toimenpiteistä. Vaikka työn nyt käsillä oleva osa painottaa budjettijärjestelmän kehittämisen pitkän tähtäimen suuntaviivoja, on työryhmä kiinnittänyt erityistä huomiota ehdotusten käytännön toteuttamismahdollisuuksiin. Työryhmä on todennut, että Suomen budjetointijärjestelmä toimii pääsääntöisesti varsin hyvin ja siihen ei ole syytä tehdä muutoksia pelkän muutoksen vuoksi. Budjetointijärjestelmässä on kuitenkin eräitä heikkouksia, ja siinä ilmenee joitakin erityisiä kehittämistarpeita, jotta hyvän budjetointitavan ja hyvän taloudenhoidon periaatteet voitaisiin toteuttaa taloudenhoidon nykyisissä toimintaympäristöissä ja menettelyissä. Budjetointijärjestelmän tulisi myös antaa edellytyksiä pitkällä aikavälillä kestävän valtiontalouden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen ja oltava samanaikaisesti avoin erilaisille konkreettisemmille finanssipolitiikan vaihtoehdoille. Tuotto- ja kuluperusteisten mallien osalta työryhmä on siten pyrkinyt kehittämään malleja, joissa tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyt voitaisiin saavuttaa nykyisen talousarvion ja talousarviomenettelyn perusrakenteiden puitteissa. Työryhmän varsin kunnianhimoisena tavoitteena on ollut yhdistää vahvasti tuotto- ja kuluperusteinen tarkastelutapa suhteellisen yksinkertaisella perusrakenteella toimivaan talousarvioasiakirjaan. Selvityksessään ja arvioinneissaan työryhmä on hyödyntänyt muissa OECD-maissa tehtyjä ehdotuksia ja arviointeja budjetoinnin kehittämisestä. Työryhmän työn eräänä merkittävänä lähteenä on myös OECD:n Suomen budjettijärjestelmästä sekä valtion talouden ja toiminnanjohtamisjärjestelmästä laatima vertaisarviointi, joka on valmistunut kesäkuussa 2002 ja jonka raportti (PUMA/SBO (2002)8) julkaistaan marraskuussa 2002 OECD Journal on Budgeting -lehdessä. 21

20 22

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Ilmailun hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen

Ilmailun hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 78/2004 Liikenne Ilmailun hallinnon ja lainsäädännön uudistaminen Ilmailulaitostyöryhmän ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Valtion kassanhallinta

Valtion kassanhallinta Valtion kassanhallinta Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 168/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 168/2008 Valtion kassanhallinta ISSN 1796-9506

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA JULKISOIKEUDELLISEN PALKKASAATAVAN VIIVÄSTYSKORKO 10/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HENKILÖSTÖOSASTO TYÖRYHMÄ-

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 mrd. euroa 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Valtion menot Valtion tulot 1990 1995 2000 2005 2010** 2015** 49/2010 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Julkisen

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA - Selvitysosa työryhmämuistioon 12/2003 13/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot