15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15/2002 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN. Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA"

Transkriptio

1 TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN Ehdotus budjetoinnin kehittämisohjelmaksi 15/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Anitta Railonkoski ISSN ISBN Edita Oyj HELSINKI 2002

3 Kuvailulehti Julkaisija Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Tiivistelmä Julkaisuaika Valtiovarainministeriö Marraskuu 2002 Tuomas Pöysti, työryhmän puheenjohtaja Työryhmän sihteerit Päivi Rolig, Markku Huuki ja Taina Eckstein TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Useista vaiheista koostuneen työnsä päätteeksi vuoden 2001 budjetointityöryhmä esittää tässä ehdotusmuistiossa arviointinsa budjetointijärjestelmän eräistä keskeisistä kehittämistarpeista ja ehdotuksensa tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin eli accrual based budgeting järjestelmän hyödyntämisestä. Tuotto- ja kuluperusteisella budjetoinnilla voidaan osaltaan luoda perusteita kestävän finanssipolitiikan harjoittamiselle sekä sen mukaisten tavoitteiden selkeään esittämiseen. Tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin kantavat periaatteet voidaan toteuttaa valtion talousarvion nykyisen talousarviotuloihin ja talousarviomenoihin jaon sekä päätösosa-/selvitysosaperusrakenteen puitteissa. Työryhmä ehdottaa harkittavaksi määrärahakehysmenettelyn kehittämistä tuotot ja kulut sekä talouden useampivuotisen tasapainotarkastelun sisältävän talousarviokehysmenettelyn suuntaan. Kehyksissä, talousarviossa ja niin haluttaessa myös hallitusohjelmassa voitaisiin hyödyntää tuotto- ja kuluperusteisia lukuja taloutta koskevina tavoitteenasetteluina ja päätöksenteon eräänä perusteena. Tulisikin kehittää tuotto- ja kuluperusteinen laskelmamalli erityisesti niille sektoreille, joiden merkitys kestävän finanssipolitiikan kannalta on olennaisin, ja esittää näin laaditut laskelmat talousarvion selvitysosissa ja keskeisimmät tiedot myös talousarvion yleisperusteluissa. Tuotto- ja kuluperuste tässä yhteydessä tarkoittaa vahvaa sitoumusperustetta, jossa laskentaperusteena käytetään kaikkia sitoumuksesta sen antamishetkellä ja tulevaisuudessa aiheutuvia vastuita ja kuluja. Finanssipolitiikan kannalta olennaisia kustannusvaikutuksia omaavassa lainsäädännössä olisi taloudellisten vaikutusten arviointi myös laadittava tuotto- ja kuluperusteisena laskelmana. Asiasanat Julkaisusarjan nimi ja numero Julkaisun tunnistetiedot Julkaisun myynti/jakaja Finanssipolitiikka, kestävä talous, talousarvio, määrärahakehykset, talousarvioprosessi, budjetointi, valtuusmenettely, laskentatoimi, rahoituslaskelma, valtiosääntöoikeus, budjettioikeus, finanssihallinto-oikeus, tuotto- ja kuluperuste TYÖRYHMÄMUISTIOITA, 15/2002 ISSN Sivuja 62 ISBN Kieli Suomi Valtiovarainministeriön budjettiosasto, puh. (09) Hinta 10 + alv Julkaisun kustantaja Painopaikka ja aika Valtiovarainministeriö Edita Oyj, Helsinki 2002

4

5 Presentationsblad Utgivare Författare Datum Finansministeriet November 2002 Tuomas Pöysti, Päivi Rolig, Markku Huuki och Taina Eckstein Publikationens titel Publikationens andra versioner GENOM KOSTNADS- OCH INTÄKTSBASERAD BUDGETERING TILL MER HÅLLBAR EKONOMI Publikationen finns på Internet: Sammandrag Till slutet av sitt etapvist fortsatta arbetsprogram framlägger 2001 års budgetarbetsgrupp i denna förslagspromemoria utvärdering av några centrala utvecklingsbehov i budgeteringssystemet samt förslag till utnyttjande av kostnads- och intäktsbaserad budgetering (accrual-based budgeting). Genom tillämpandet av den kostnads- och intäktsbaserade budgeteringen kan det utgöras till sin del grunder till bedrivande av en hållbar finanspolitik och till en tydlig formulering av målsättningen enligt detta. De grundläggande principerna för den kostnads- och intäktsbaserade budgeteringen kan genomföras inom ramen till den nuvarande indelningen av statsbudgeten i budgetinkomsterna och budgetutgifterna samt till grundstrukturen i beslutsdelen och förklaringsdelen. Arbetsgruppen föreslås att man borde närmare överväga att ändra anslagsramsförfarandet till budgetramsförfarandet, vilket innehåller kostnader och intäkter samt statsekonomins balansgranskning under flera år. Inom ramarna, i budgeten och, om det så avtalas även i regeringsprogrammet kan tillämpas kostnads- och intäktsbaserade budgetkalkyler för att sätta mål för ekonomin och som ytterligare grunder för beslutsfattandet. Man borde utveckla en kostnads- och intäktsbaserade budgeteringsmodell särskilt för de sektorer, vilka är av den väsentligaste betydelsen för en hållbar finanspolitik, och framföras så uppgjorda kalkyler i statsbudgetens förklaringsdelar och de väsentligaste uppgifter i även statsbudgetens allmänna motivering. Den kostnads- och intäktsbaserade budgeteringen betyder i detta sammanhang kalkylering enligt en stark förbindelseprincip. Detta innebär att kalkyleringsgrunden täcker alla kostnader och ansvar som uppstår på följd av förbindelsen omedelbart och även i framtiden. Utvärdering av de ekonomiska verkningar av lagstiftningen som har finanspolitiskt väsentliga kostnadsverkningar borde utföras i form av intäkts- och kostnadsbaserad kalkyl. Nyckelord Publikationsserie och nummer Finanspolitik, hållbar ekonomi, budget, anslagsramar, budgetförfarande, budgetering, fullmaktsförfarande, redovisning, finansieringskalkyl, statsförfattningsrätt, budgeträtt, finansförvaltningsrätt, kostnads- och intäktsbas ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR, 15/2002 Publikationens kännetecknen Beställningar/ distribution ISSN ISBN Sidor Språk 62 Finska Finansministeriets budgetavdelning, tel. (09) Pris 10 + mom. Förläggare Tryckeri/ tryckningsort och -år Finansministeriet Edita Abp, Helsingfors 2002

6

7 Documentation page Publisher Author (s) Title of publication Parts of publication/ other publications Date Ministry of Finance November 2002 Dr. Tuomas Pöysti, ms. Päivi Rolig, mr. Markku Huuki and ms. Taina Eckstein TOWARDS MORE SUSTAINABLE PUBLIC FINANCES BY THE APPLICATION OF FULL ACCRUAL BASED BUDGETING The publication is also available: Abstract In this working paper the 2001 working group on budgeting presents an evaluation of some of the most important needs of development in the Finnish budget system and its proposals for the utilisation of the full accrual based budgeting system. The working paper forms the final stage of the group s work which has consisted of several stages. Application of the accrual based budgeting can on its part create foundations to the exercise of a sustainable fiscal policy and formulation of its objectives. Full accrual based budgeting can be implemented within the frame of the current fundamental budget structure, in which the budget is divided to budget revenue and budget expenditure and to decisions and explanations. The working group proposes that a further consideration should be given to development of current spending limits towards budget ceilings containing also a multi-annual review of budget and central government financial balance. Accrual based figures could be utilised in the formulation of economic and fiscal objectives and, as one of the informational foundations to economic and fiscal decisionmaking in the budget ceilings, budget and, depending on the will of the political decision-making, additionally in the government programme (Coalition Agreement). Accrual based budgeting models should be developed to sectors which have the most significant impact on the exercise of fiscal policy, and accrual based figures of these sectors should be presented in the explanations of the budget and in the General Strategy and Outlook of the Government Budget Bill. Accrual basis in this context refers to the application of a strong commitment basis in which calculations cover all current and future costs and liabilities resulting from a particular commitment. The economic impact assessment of legislative proposals having probably significant economic consequences should be done by applying the accrual based budgeting and accounting methods. Keywords Publications series and number Identifications For sale at/ distributor Fiscal policy, sustainable finances, budget, spending limits, budget ceilings, budget procedure, budget authority procedure, accounting, cash-flow statement, constitutional law, budgetary law, financial administrative law, accrual based budgeting and accounting WORKING PAPERS, 15/2002 ISSN No. of pages 62 ISBN Language Finnish Price 10 + vat Ministry of Finance, Budget Department, phone Financier of publication Printing place and year Ministry of Finance Edita Plc, Helsinki 2002

8

9 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään ja arvioimaan valtion talousarviossa sovellettavien kohdentamisperusteiden sääntelyn ja ohjauksen kehittämistarpeita. Työryhmän tehtäväksi määrättiin erityisesti: 1) selvittää valtion talousarvioon otettavien tulojen ja menojen kohdentamisperusteita koskevat käytännöt eri tulo- ja menolajeissa ja niissä ilmenevät merkittävimmät ongelmat; 2) arvioida accrual based budgeting ajattelusta sekä talousarvion ja budjetoinnin selkeyden ja taloudellisen tehokkuuden lisäämisestä valtion taloudenhoidon nykyisessä toimintaympäristössä johtuvia kehittämistarpeita kohdentamisperusteille; 3) selvittää perustuslaista johtuvat vaatimukset kohdentamisperusteille; 4) arvioida perustuslaista johtuvien vaatimusten ja käytännön ohjaustarpeiden perusteella asianmukaista sääntelytasoa budjetoinnissa ja talousarvion täytäntöönpanossa sovellettaville kohdentamisperusteille; ja 5) laatia selvityksensä ja arviointinsa perusteella ehdotus budjetoinnissa ja talousarvion täytäntöönpanossa sovellettaviksi kohdentamisperusteiksi sekä niiden sääntelyksi ja ohjaukseksi (laki, asetus, määräykset, ohjeet). Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin neuvotteleva virkamies Tuomas Pöysti valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintäministeriöstä ja yksikönjohtaja Mikko Kangaspunta valtiokonttorista. Työryhmän jäseniksi määrättiin budjettineuvos Vesa Jatkola ja vanhempi hallitussihteeri, sittemmin neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteereiksi kutsuttiin erikoistutkija Päivi Rolig ja erikoistutkija Marita Virtanen valtiokonttorista. Työryhmän kokoonpanoa laajennettiin vuonna 2002 yhdellä jäsenellä ja kahdella sihteerillä. Finanssineuvos Helena Tarkka valtiovarainministeriöstä määrättiin uudeksi jäseneksi ja finanssisihteeri Taina Eckstein valtiovarainministeriös-

10 tä uudeksi sihteeriksi. Lisäksi erikoistutkija Markku Huuki valtiokonttorista kutsuttiin toiseksi uudeksi sihteeriksi. Pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin tarkastuspäällikkö Marjatta Kimmonen valtiontalouden tarkastusvirastosta. Työryhmä otti nimekseen vuoden 2001 budjetointityöryhmä. Työryhmä on työskentelynsä aikana kuullut asiantuntijana apulaisjohtaja Jan Holmbergia ja projektipäällikkö Risto Hakoilaa valtiokonttorista sekä finanssineuvos Eino Lahikaista ja lainsäädäntöneuvos Hannu Taipaletta valtiovarainministeriöstä. Valtiovarainministeriön budjettiosaston yliopistoharjoittelija, sittemmin projektisihteeri Elli Murole avusti vuoden 2001 aikana työryhmän työtä erityisesti tiedonhauilla ja tiedonhallinnassa. Marita Virtanen siirtyi huhtikuussa 2002 valtiokonttorista teknologian kehittämiskeskukseen julkistalouden asiantuntijaksi. Työryhmä on kartoittanut hyvän taloudenhoidon ja varsinkin kestävälle finanssipolitiikalle perusteita luovan talousarvioprosessin kehittämisen näkökulmista valtion talousarviossa sovellettavia kohdentamisperusteita, budjetointiperusteiden suhteita valtuusmenettelyyn ja niissä esiintyviä ongelmia sekä kohdentamis- ja budjetointiperusteiden ohjausta ja kehittämistarpeita, samoin kuin tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin ja laskentatoimen hyödyntämismahdollisuuksia. Työryhmä on seurannut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n piirissä käytävää keskustelua tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin ja laskentatoimen (accrual based budgeting and accounting) kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä tarkastellut erityisesti Ruotsin, Alankomaiden, Britannian, Yhdysvaltain liittovaltion, Kanadan, Uuden Seelannin ja Australian budjetoinnin ja laskentatoimen uudistuksia. Työryhmä on työssään hyödyntänyt vuoden 2001 lopulla ja vuonna 2002 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n Suomen budjetointijärjestelmästä sekä valtion talouden ja toiminnan johto- ja ohjausjärjestelmästä laatiman vertaisarvioinnin tuloksia sekä arvioinnin yhteydessä käytyjä keskusteluita ja laadittuja analyysejä. Työryhmän työ on koostunut useista vaiheista ja niissä erikseen annetuista raporteista tai ehdotusluonnoksista. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä laati alustavan kartoituksen tuloksena keskustelumuistion kohdentamis- ja erityisesti budjetointiperusteista ja niiden sääntelystä ja ohjauksesta sekä budjetoinnin kehittämiseen tuotto- ja kuluperusteiseen ja nykyistä tarkemman rahoitussuunnittelun suuntaan liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä (Kohdentaminen, budjetointiperusteet ja tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi, VM:n työryhmämuistioita 1/2002). Valtiovarainministeriö pidensi keskustelumuistion esittämisen jälkeen työryhmän määräaikaa kahdesti budjetointijärjestelmän kehittämistarpeiden riittävän perusteellisen ja laaja-alaisen analyysin varmistamiseksi. Työryhmä järjesti keskustelumuistiosta ministeriöiden talousjohdolle yhteensä viisi yleistä kuulemistilaisuutta ja lisäksi kahdenväliset keskustelut muun muassa puolustusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön edustajien kanssa. Työryhmän

11 ehdotuksia ja keskustelukysymyksiä käsiteltiin tämän lisäksi myös ministeriöiden talousjohdon säännöllisissä yhteistapaamisissa. Kuulemistilaisuuksissa ja talousjohdon kokouksissa sekä muutoin saamansa palautteen pohjalta työryhmä laati keväällä 2002 alustavat ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annettujen määräysten samoin kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perusteluiden yleisen osan määräysten uudistamisesta tulojen ja menojen kohdentamista, monivuotisten sopimusten budjetointia sekä valtuusmenettelyn ja määrärahojen välisiä suhteita koskevilta osiltaan. Työryhmän ehdotuksia käsiteltiin ja viimeisteltiin valtiovarainministeriössä ja valtiovarainministeriö antoi työryhmän ehdotuksen pohjalta uudistetut määräykset toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta. Valtion vuoden 2003 talousarvioesityksessä on myös työryhmän ehdotuksen pohjalta uudistettu kohdentamista, monivuotisia sopimuksia sekä valtuusmenettelyn ja määrärahan välistä suhdetta koskevat yleiset talousarviossa annettavat määräykset. Kesä-elokuussa 2002 työryhmässä on valmisteltu ja käsitelty ehdotusta hallituksen esitykseksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamiseksi siten, että lakiin otettaisiin yleiset säännökset talousarviossa sovellettavista kohdentamisperusteista. Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle (HE 133/ 2002 vp) ja eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen hallituksen esityksen mukaisena Työryhmä on kohdentamisperusteiden sääntelyä ja ohjausta koskevien ehdotusten valmistelun ja ehdotusten viimeistelyä tukeneen asiantuntijaryhmätehtävän lisäksi selvittänyt muun muassa kuulemistilaisuuksissa ja muutoin saadun palautteen ja OECD:n Suomen budjetointi- ja talouden ohjausjärjestelmää koskevan arvioinnin tulosten sekä muissa OECD-maissa käytävän uudistuskeskustelun ja saatujen kokemusten pohjalta tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa. Näkökulmana selvityksessä ovat olleet erityisesti kestävän finanssipolitiikan harjoittamiseen liittyvät tarpeet sekä hyvän taloudenhoidon periaatteiden vahvistaminen valtiontalouden hoidossa. Työryhmän tarkoituksena on ollut erityisesti yhdistää tuotto- ja kuluperusteinen lähestymistapa ja etsiä sen hyödyntämismahdollisuuksia nykyisen varsin selkeänä pidettävän talousarvion ja muiden talousarvioprosessiin liittyvien asiakirjojen perusrakenteen puitteissa. Uudistuksen näkökulma poikkeaa tältä osin useimpien muiden maiden tuotto- ja kuluperusteisuutta koskevista hankkeista, joissa talousarvion yhteydessä on ryhdytty hyödyntämään tai ainakin harkittu hyödynnettäväksi liikekirjanpidolle ominaisia laskelmia, kuten ennustettua tuotto- ja kululaskelmaa ja tasetta. Työryhmä on tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin järjestelmää ja hyödyntämismahdollisuuksia koskevan selvityksensä tuloksena laatinut erillisen selvitysmuistion tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin käsitteestä ja hyvän budjetointitavan perusteista

12 (Hyvä budjetointitapa ja tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi) sekä nyt käsillä olevan arvioinnin budjetoinnin nykyisistä keskeisimmistä kehittämistarpeista sekä ehdotuksen tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyntämistavoista Suomen budjettijärjestelmässä ja budjetoinnin kehittämisohjelmaksi. Saatuansa toimeksiantonsa mukaisen tehtävän päätökseen työryhmä luovuttaa ehdotuksensa budjetoinnin kehittämisohjelmaksi valtiovarainministeriölle. Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2002 Tuomas Pöysti Marja Heikkinen-Jarnola Vesa Jatkola Mikko Kangaspunta Seija Kivinen Helena Tarkka Taina Eckstein Markku Huuki Päivi Rolig Marita Virtanen

13 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ TUOTTO- JA KULUPERUSTEISELLA BUDJETOINNILLA KESTÄVÄMPÄÄN TALOUTEEN: PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään valtion talousarviossa sovellettavia kohdentamisperusteiden sääntelyn ja ohjauksen kehittämistarpeita ja arvioimaan accrual based budgeting ajattelusta eli tuotto- ja kuluperusteisesta budjetoinnista mahdollisesti saatavia hyötyjä. Useista vaiheista koostuneen työnsä päätteeksi työryhmä esittää tässä ehdotusmuistiossa arviointinsa budjetointijärjestelmän eräistä keskeisistä kehittämistarpeista ja ehdotuksensa tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyntämisestä. Keskeisimpänä haasteena budjetoinnissa on lainsäädännössä ja valtuusmenettelyssä annettavista sitoumuksista johtuvien kokonaiskustannusten ja kulujen esittäminen kehys- ja talousarvioprosessissa sekä sisäistäminen niissä osaksi päätöksentekoa. Lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arviointi on liian usein puutteellista eikä taloudellisia vaikutuksia esitetä aina kestävän finanssipolitiikan ja hyvän taloudenhoidon edellyttämällä tavalla lainsäädäntömenettelyssä. Taloudenhoidon ja erityisesti rahoituksen eräät uudet menettelytavat aiheuttavat myös tarpeita päivittää budjetointiperusteita. Hyvän budjetointitavan nykyisiä vaatimuksia ei ole riittävän selkeästi koottu yhteen ja eräiltä osin annetut määräykset ovat pitkiä, vaikeaselkoisia ja jääneet osittain soveltamatta. Tuotto- ja kuluperusteisella budjetoinnilla voidaan osaltaan luoda perusteita kestävän finanssipolitiikan harjoittamiselle sekä sen mukaisten tavoitteiden selkeään esittämiseen. Tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin kantavat periaatteet voidaan toteuttaa valtion talousarvion nykyisen talousarviotuloihin ja talousarviomenoihin jaon sekä päätösosa-/selvitysosaperusrakenteen puitteissa. Työryhmä ehdottaa harkittavaksi määrärahakehysmenettelyn kehittämistä tuotot ja kulut sekä talouden useampivuotisen tasapainotarkastelun sisältävän talousarviokehysmenettelyn suuntaan. Kehyksissä, talousarviossa ja niin haluttaessa myös hallitusohjelmassa voitaisiin hyödyntää tuotto- ja kuluperusteisia lukuja taloutta koskevina ta-

14 PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ voitteenasetteluina ja päätöksenteon eräänä perusteena. Tulisikin kehittää tuotto- ja kuluperusteinen laskelmamalli erityisesti niille sektoreille, joiden merkitys kestävän finanssipolitiikan kannalta on olennaisin, ja esittää näin laaditut laskelmat talousarvion selvitysosissa ja keskeisimmät tiedot myös talousarvion yleisperusteluissa. Tuotto- ja kuluperuste tässä yhteydessä tarkoittaa vahvaa sitoumusperustetta, jossa laskentaperusteena käytetään kaikkia sitoumuksesta sen antamishetkellä ja tulevaisuudessa aiheutuvia vastuita ja kuluja. Kehyksissä voitaisiin myös esittää tuotto- ja kuluperusteiset tavoiteluvut sekä mahdollisesti erillinen katto valtuuksille. Finanssipolitiikan kannalta olennaisia kustannusvaikutuksia omaavassa lainsäädännössä olisi taloudellisten vaikutusten arviointi myös laadittava tuotto- ja kuluperusteisena laskelmana. Investointien talousarviokäsittelyä tulisi selkeyttää niin, että laajennusinvestoinnit ja käyttötalouden piirissä tehtävät tavanomainen omaisuuden ylläpitäminen budjetoidaan erikseen. Investointien budjetointimenettelyn tulisi olla neutraali erilaisten rahoitustekniikoiden suhteen. Laajennusinvestointeja päätettäessä tulisi esittää niiden kokonaiskustannukset sekä arvioidut tuotot ja hyödyt. Investointisuunnittelua ja suunnitelmien esittämistä talousarvioprosessissa tulisi yhtenäistää. Valtuuksien esittämistapaa tulisi yhtenäistää. Taloussuunnittelussa laadittavien rahavirtalaskelmien esittämistapa tulisi yhtenäistää selkeäksi rahavirtalaskelmaksi. Budjetoinnin ja tulosohjauksen yhteyttä tulee parantaa selkeyttämällä ja tiivistämällä tulostavoitteiden esittämistä talousarvioasiakirjoissa. Tuotto- ja kuluperusteisia budjetoinnissa käytettyjä lukuja tulisi voida seurata myös tilinpäätösraportoinnissa, jota tulisi siten näiltä sekä valtuusseurannan osalta selkeästi kehittää. Kansainvälisiä IAS/IPSAS -standardeja voidaan hyödyntää budjetoinnissa käytettävien laskelmien ja yleensä laskentatoimen perusteina silloin, kun standardit tarjoavat selkeästi hyödynnettävissä olevat laskentaperusteet ja silloin kun tarvitaan laskelmien vertailtavuutta valtiontalouden ja yksityisen sektorin kesken.

15 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Vuoden 2001 budjetointityöryhmän työstä sekä ehdotusten tausta ja tarkoitukset BUDJETTIPROSESSIN JA NYKYISTEN BUDJETOINTIKÄYTÄNTÖJEN KESKEISET ONGELMAT Nykyisen budjettiprosessin ja budjetointikäytäntöjen pääasialliset kehittämistarpeet Hyvä budjetointitapa ei ole riittävän selkeästi ja yhtenäisesti määritelty nykyisiä valtion taloudenhoidon tilanteita varten Osittain puutteellinen määrittely ja ohjaus Nykyisten määräysten puutteellinen noudattaminen Leasing- ja palvelusopimusten sekä muiden yhteistyösopimusten budjetointiperusteet epäselvät ja osin vertailukelvottomat Ohjelmaperusteisuus aiheuttaa haasteita politiikkasuunnittelun ja budjettiprosessin yhteensovittamiselle sekä taloushallinnolle ja tilivelvollisuudelle Infrastruktuuri-investointien ja muiden laajennusinvestointien budjetointiperusteissa on perusteetonta epäyhtenäisyyttä ja hyvän taloudenhoidon kannalta eräitä ongelmallisia kannustimia Yhteisrahoitteisen toiminnan otsakkeen alla olevaan rahoitussuhteiden joukkoon liittyy budjetoinnissa ja taloushallinnossa jäsentämisongelmia sekä käytännön pulmia Nettobudjetoinnin taloudellinen merkitys ja asema budjetointijärjestelmässä sovellettavana poikkeussääntönä on otettava järjestelmällisesti huomioon Uusien kohdentamisperusteiden yleissäännösten soveltaminen ja valtuusmenettelyn ja määrärahojen välinen suhde nykyisiä kohdentamisperusteita sovellettaessa tarvitsee jatkossakin ohjeistusta Valtuusmenettelyn noudattamisessa esiintyy epätarkoituksenmukaisia käytäntöjä talouden tasapainon ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden kannalta Valtuusmenettely sisältää talousarvion kattamisvaatimuksen kannalta ongelmallisia kannustimia Valtuusseuranta ei täytä kaikilta osin valtiosääntöiselle talousarvion toteutumisen seurannalle asetettavia laatuvaatimuksia Lainsäädännöstä aiheutuvien menojen arvioiminen ja käsittely budjetti- ja lainsäädäntöprosessissa ovat puutteellisia Tulosohjauksen ja talousarviossa esitettyjen tulostavoitteiden suhde ei ole käytännössä selkeä Rahoitussuunnittelu ja rahavirtojen suunnittelu ei ole optimaalista... 37

16 SISÄLLYS 3 EHDOTUKSET BUDJETOINNIN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVIKSI PERIAATTEIKSI Kohta I: Talousarviota kehitetään valtiosääntöisenä rahoitussuunnitelmana Talousarvion nykyinen perusrakenne talousarviotuloista ja talousarviomenoista koostuvana asiakirjana säilytetään Talousarviotulojen ja menojen kohdentaminen talousarviossa Kohta II. Hyvän budjetointitavan määrittämistä ja noudattamista on järjestelmällisesti kehitettävä Toiminta- ja taloussuunnitelmien ja talousarvioehdotusten laadintaa koskeva ohjeistus on uudistettava Ohjelmakohtaisten määrärahojen budjetoinnissa on huolehdittava määrärahojen käytön riittävästä vastuuttamisesta Tehtävittäin tai toiminnoittain tapahtuvaa budjetointia ei ole tarpeen rajoittaa Kohta III. Budjetoinnissa ja taloudellisessa päätöksenteossa ryhdytään hyödyntämään vahvalla tuotto- ja kuluperusteella laadittuja laskelmia Kohta IV. Rahavirtalaskelmat otetaan käyttöön budjetoinnin ja tilinpäätösraportoinnin laskelmina Kohta V. Selkeytetään ja yhtenäistetään investointien talousarvio- ja kehyskäsittelyä sekä edellytetään järjestelmällistä rahoitus- ja investointisuunnittelua samoin kuin näiden suunnitelmien keskeisten yhteenvetojen esittämistä kehys- ja talousarvioasiakirjoissa. Otetaan käyttöön sisäinen korko eräissä nettobudjetoinnin piiriin kuuluvissa investoinneissa Kohta VI. Valtuuksien esittämistavat ja valtuuksien talousarvioon ottamisen yhteydessä esitettävät tiedot yhtenäistetään Kohta VII. Kehysten uudistaminen ja muuttaminen valtiontalouden monivuotisiksi talousarviokehyksiksi otetaan harkittavaksi Kohta VIII. Lainsäädännön kustannusvaikutusten arviointia tulee kehittää nykyistä voimakkaammin. Kustannusvaikutusten arvioinnissa voidaan ja tulisikin hyödyntää tuotto- ja kuluperusteista laskentaa Kohta IX. Budjetoinnin ja tulosohjauksen integrointia toisiinsa tulee vahvistaa Kohta X. Budjetointiperusteina ja talousarvion selvitysosissa lisätietoina annettuja keskeisimpiä laskelmia on pystyttävä seuraamaan kirjanpidossa, muussa laskentatoimessa ja tilinpäätösraportoinnissa Talousarviossa budjetointiperusteena käytettävien laskelmien ja muiden tietojen toteutumista on pystyttävä seuraamaan tilinpäätösraportoinnissa Valtuusseurannan laatua on kohennettava vastaamaan paremmin budjetoinnin tarpeita Kansainvälisten IAS/IPSAS -standardien kehittymistä seurataan ja niitä hyödynnetään silloin, kun siitä on saatavissa selkeää hyötyä budjetoinnin ja laskentatoimen kannalta YHTEENVETO EHDOTETUISTA JATKOPROJEKTEISTA JA SELVITETTÄVISTÄ ASIOISTA

17 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Vuoden 2001 budjetointityöryhmän työstä sekä ehdotusten tausta ja tarkoitukset Valtiovarainministeriö asetti työryhmän selvittämään valtion talousarviossa sovellettavien kohdentamisperusteiden ohjaus- ja sääntelytarpeita sekä laatimaan selvityksensä ja arviointinsa perusteella ehdotukset kohdentamisperusteiden sääntelyksi ja ohjaukseksi samoin kuin selvittämään ja arvioimaan accrual based budgeting ajattelusta ja järjestelmistä mahdollisesti Suomen valtion taloudenhoidossa saatavia hyötyjä sekä selvittämään mahdollisesti muitakin taloudellista tehokkuutta parantavia budjetoinnin uudistuksia. Työryhmän tuli työssään ottaa erityisesti huomioon taloudenhoidon nykyisen toimintaympäristön ja toimintatapojen vaatimukset ja haasteet. Työryhmä esitti valtiovarainministeriön työryhmämuistioina numerolla 1/2002 julkaistussa keskustelumuistiossaan budjetointijärjestelmän kehittämiseen sekä kohdentamisperusteiden määrittelyyn liittyen useita kysymyksiä mahdollisista kehittämissuunnista ja kohdentamisperusteiden osalta yksityiskohtaisempia kehittämisehdotuksia. Valtiovarainministeriön budjettisanastossa (valtiovarainministeriön tutkimuksia ja selvityksiä 7/01) jo aikaisemmin omaksutun käsitteistön mukaisesti työryhmä omaksui accrual based budgeting termille varsinaiseksi käännökseksi tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi. Accrual -järjestelmien suhde tuoton, kulun ja kustannuksen käsitteeseen ja arvostusperusteisiin voi kuitenkin vaihdella huomattavasti. Tämän mukaisesti accrual järjestelmistä voidaan käyttää nimityksiä suoriteperusteinen budjetointi tai tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi. Suoriteperusteisessa budjetoinnissa talousarvioon otettava tulo tai meno kohdennetaan suoriteperusteella varainhoitovuoteen kuuluvaksi, mutta arvostusten osalta budjetoitava määrä perustuu maksettavaksi tuleviin menoihin. Tuotto- ja kuluperusteisessa budjetoinnissa talousarvioon otettavissa erissä ovat varainhoitovuodelle jaksottuvien menojen osan lisäksi mukana myös poistot. Vahvasti tuotto- ja kuluperusteisessa budjetoinnissa budjetointiperusteena ovat kustan- 19

18 1 JOHDANTO nukset, jotka sisältävät rahoituskorkoja ja muita mahdollisia arvostuseriä. Työryhmän keskustelumuistion tarkoituksena oli tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin osalta nostaa erilaisia malleja laajemman keskustelun ja arvioinnin kohteeksi. Työryhmän keskustelumuistiossa esitettyjä asioita on käsitelty useissa talouspäällikkökokouksissa ja viidessä erillisessä ministeriöiden talousjohdon yhteisessä kuulemistilaisuudessa, jonka lisäksi eräille ministeriöille järjestettiin kahdenkeskiset keskustelut budjetointiuudistuksessa esille nousseista asioista. Ehdotuksia on käsitelty ja niistä on keskusteltu myös valtiovarainministeriössä. Työryhmä valmisteli kevään 2002 aikana ehdotukset kohdentamista koskeviksi yleisiksi perusteiksi talousarvioehdotusten laadintamääräyksiin ja vuoden 2003 talousarvioesitykseen sekä linjaukset kohdentamisen sääntelyksi valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988), jäljempänä talousarviolaki, ja asetuksessa (1243/1992), jäljempänä talousarvioasetus. Vuoden 2003 toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadintamääräykset (TM 0206) annettiin työryhmän ehdotuksen pohjalta. Vuoden 2003 talousarvioesitykseen otettiin niin ikään työryhmässä tehdyn valmistelutyön pohjalta yksityiskohtaisten perusteluiden yleiseen osaan yleiset määräykset kohdentamisperusteista sekä määräykset valtuusmenettelyn ja määrärahojen välisestä suhteesta erityisesti pitkäaikaisissa sopimuksissa Kesän 2002 aikana valmisteltiin valtiovarainministeriössä työryhmässä tehdyn valmistelun pohjalta ja työryhmän toimiessa valmistelun asiantuntijaryhmänä HE 133/2002 laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan otettavaksi talousarviolakiin yleiset säännökset kohdentamisperusteista sekä uudet säännökset käyttösuunnitelmasta nettobudjetoinnin yhteydessä. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen hallituksen esityksen mukaisesti Vuoden 2001 budjetointityöryhmä on laatinut loppuraporttinsa kahdessa osassa. Loppuraportti jakautuu selvitysmuistioon ja ehdotusmuistioon. Selvitysmuistiossaan työryhmä on analysoinut tuotto- ja kuluperusteisen sekä tuotto- ja kustannusperusteisen budjetoinnin ja laskentatoimen (accrual based budgeting and accounting) käsitettä, eri ulottuvuuksia ja yhteyksiä valtion taloudenhoidossa sovellettaviin kohdentamisperusteisiin sekä kestävän valtiontalouden ja sitä tukevan kestävän finanssipolitiikan pyrkimyksestä johtuvia näkökulmia ja vaatimuksia budjetointijärjestelmälle. Työryhmä on pyrkinyt myös luomaan kokonaisvaltaisen katsauksen hyvän taloudenhoidon asettamiin yleisiin vaatimuksiin budjetointijärjestelmälle. Tältä osin tarkoituksena on ollut aloittaa ja luoda analyyttisiä perusteita hyvän budjetointitavan vaatimusten yleisemmälle määrittelylle. Selvitysmuistio sisältää myös työryhmän laatiman budjetoinnin kehittämisohjelman laajemmat perustelut. Nyt käsillä olevassa ehdotusmuistiossaan työryhmä on pyrkinyt ensinnäkin vastaamaan toimeksiannossaan olleeseen kysymykseen tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin (accrual based budgeting) ja budjetointia palvelevan laskentatoimen mahdollisesti tuottamista hyödyistä ja erityisesti siihen, miten tuotto- ja kuluperusteisen budje- 20

19 1 JOHDANTO toinnin tekniikoita voitaisiin Suomessa hyödyntää budjettiprosessissa pitkällä aikavälillä paremman talouden tasapainon ja siten kestävän finanssipolitiikan edellytysten turvaamiseksi. Työryhmä pyrkii tällä ehdotusmuistiolla toiseksi vastaamaan siihen, miten budjetointiperusteita ja käytäntöjä tulisi edelleen kehittää, jotta talousarvio ja talousarvioprosessi vastaisivat paremmin hyvän taloudenhoidon periaatteita. Työryhmän tarkoituksena on budjettijärjestelmän eräisiin yksityiskohtiin puuttuvien ehdotusten muotoilun sijasta tässä osassa työtään hahmotella strategista visiota budjettijärjestelmän kehittämisen yleisistä suuntaviivoista ja niiden toteuttamiseksi mahdollisista toimenpiteistä. Vaikka työn nyt käsillä oleva osa painottaa budjettijärjestelmän kehittämisen pitkän tähtäimen suuntaviivoja, on työryhmä kiinnittänyt erityistä huomiota ehdotusten käytännön toteuttamismahdollisuuksiin. Työryhmä on todennut, että Suomen budjetointijärjestelmä toimii pääsääntöisesti varsin hyvin ja siihen ei ole syytä tehdä muutoksia pelkän muutoksen vuoksi. Budjetointijärjestelmässä on kuitenkin eräitä heikkouksia, ja siinä ilmenee joitakin erityisiä kehittämistarpeita, jotta hyvän budjetointitavan ja hyvän taloudenhoidon periaatteet voitaisiin toteuttaa taloudenhoidon nykyisissä toimintaympäristöissä ja menettelyissä. Budjetointijärjestelmän tulisi myös antaa edellytyksiä pitkällä aikavälillä kestävän valtiontalouden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen ja oltava samanaikaisesti avoin erilaisille konkreettisemmille finanssipolitiikan vaihtoehdoille. Tuotto- ja kuluperusteisten mallien osalta työryhmä on siten pyrkinyt kehittämään malleja, joissa tuotto- ja kuluperusteisen budjetoinnin hyödyt voitaisiin saavuttaa nykyisen talousarvion ja talousarviomenettelyn perusrakenteiden puitteissa. Työryhmän varsin kunnianhimoisena tavoitteena on ollut yhdistää vahvasti tuotto- ja kuluperusteinen tarkastelutapa suhteellisen yksinkertaisella perusrakenteella toimivaan talousarvioasiakirjaan. Selvityksessään ja arvioinneissaan työryhmä on hyödyntänyt muissa OECD-maissa tehtyjä ehdotuksia ja arviointeja budjetoinnin kehittämisestä. Työryhmän työn eräänä merkittävänä lähteenä on myös OECD:n Suomen budjettijärjestelmästä sekä valtion talouden ja toiminnanjohtamisjärjestelmästä laatima vertaisarviointi, joka on valmistunut kesäkuussa 2002 ja jonka raportti (PUMA/SBO (2002)8) julkaistaan marraskuussa 2002 OECD Journal on Budgeting -lehdessä. 21

20 22

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 318/53/05 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 10.5.2006 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto 10.5.2013 Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen. Jukka Pekkarinen

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen. Jukka Pekkarinen Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittäminen Jukka Pekkarinen 20.11.2013 Budjettidirektiivi-työryhmän ehdotuksia Julkista taloutta tarkastellaan hallituksen päätöksenteossa kokonaisuutena, ei keskitytä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Valtakunnalliset museopäivät 9.5.2017 Päivi Salonen MUSEOALAN VISIO 2030 Suomessa on vuonna 2030 Euroopan ajankohtaisimmat museot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Valtion ja kunnan suhde

Valtion ja kunnan suhde Valtion ja kunnan suhde 17.12.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Valtio-kuntasuhteen perustuslailliset reunaehdot 1. Eduskunnan budjettivalta =Maan hallitus ei voi sopia eduskunnan puolesta 2. Kuntien

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

HE 137/2006 vp. 1. Nykytila

HE 137/2006 vp. 1. Nykytila HE 137/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi siten, että sotainvalideille,

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV

TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV TIETOTILINPÄÄTÖS TILINTARKASTAJAN SILMIN Ylijohtaja Marjatta Kimmonen VTV 28.1.2010 TILINPÄÄTÖS TIEDETÄÄN MUTTA MISTÄ TILAUS TIETOTILINPÄÄTÖKSELLE? Viraston ja laitoksen tulee antaa tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

Maakuntien ohjaus. Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM Kuntamarkkinat

Maakuntien ohjaus. Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM Kuntamarkkinat Maakuntien ohjaus Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM Kuntamarkkinat 13.9.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on: kaventaa ihmisten hyvinvointi ja terveyseroja,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM Eduskunta Suuri valiokunta Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJE LVM2013-00158 LHA Nyman Sirkka-Heleena LVM 17.05.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meriturvallisuusviraston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot