JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman hyväksyminen Yksityisen päivähoidon päiväkoteja koskevan palvelurahan tarkistaminen alkaen 376 Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta Sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitaminen Päivi Ikosen eronpyyntö sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsenyydestä 379 Ilari Nevalaisen eronpyyntö hankintatoimen johtokunnan jäsenyydestä 380 Roope Tahvanaisen ero kaupunginhallituksen jaostojen varajäsenyydestä Vuoden 2014 talousarvion muutos Vuoden 2015 talousarvion kehys ja tilaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen muutos Purkamisaikomuksesta tiedottaminen Siilaisen monitoimikeittiö Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Törmälä Anssi jäsen Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Kärkkäinen Mikko pöytäkirjanpitäjä, kaupunginlakimies Kyyrä Petri johtava rehtori, Itä-Suomen paikalla klo koulu Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja paikalla klo Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja paikalla klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja paikalla klo ja Poissa Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Päivi Ikonen pöytäkirjan tarkastaja Heino Räty pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) klo 9.00 alkaen.

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärkkäinen

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 372 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 373 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Ikosen ja Heino Rädyn. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen Itä-Suomen koulun johtava rehtori Petri Kyyrä esitteli Itä-Suomen koulua ja sen toimintaa. Itä-Suomen koulun esittelyn jälkeen tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen ja teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman selostivat Siilaisen monitoimikeittiön tilannetta ja vaihtoehtoja. Merkittiin, että 385 käsiteltiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginhallitus Palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman hyväksyminen 3718/ /2014 KH Joensuun kaupungin strategia vuosille kantaa nimeä Rajaton tu le vaisuus. Sillä vastataan ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä palvelujen järjes tä mi sen haasteisiin. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymässä stra te gias sa tähdätään kaupungin kasvuun, asukkaiden hyvinvointiin ja Joensuun vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Strategiassa kaupungille on määritelty 16 päämäärää. Päästrategian lisäksi Joensuussa on aiemmin perinteisesti tehty toi mi ala koh taiset strategiat. Valtuustokaudelle on ensimmäistä kertaa laadittu elämän kaa ren mukaiset palveluohjelmat, joilla strategia jalkautetaan lasten ja nuor ten, työikäisten sekä ikääntyvien palvelujen toteuttamiseen ja ke hit tä miseen. Erilaiset politiikkaohjelmat ja suunnitelmat laaditaan niin, että ne to teut tavat palveluohjelmien tavoitteita ja että niiden resursointi ja seuranta tulevat arvioi duk si osana palveluohjelmia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluohjelmat maa lis kuus sa Palveluohjelmiin kuuluu kolme kärkihanketta sekä 14 muuta kes keis tä kehittämistavoitetta. Palveluohjelmissa kärkihankkeet ja kehittämiskohteet on kuvattu varsin yleisluon toi ses ti. Kevään 2014 aikana kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet on ku vattu tarkemmin, ja niille on etsitty konkreettiset mittarit sekä määritetty ta voi te tasot vuosille 2015 ja Lisäksi kullekin tavoitteelle on määritetty tuottajan ja ti laa jan vastuuhenkilöt sekä arvioitu mahdollisesti tarvittavia ke hit tä mis re sursse ja tai vastaavia. Palveluohjelmat on näin pyritty saamaan konkreettisen toimeen pa no-oh jel man muotoon. Toimeenpano-ohjelman hankkeet on tiivistetty taulukkomuotoon, johon on koot tu keskeiset mittarit sekä tavoitetasot vuosille 2015 ja Yh teen ve to taulu kon jälkeen jokainen hanke esitellään erikseen. Toimeenpano-ohjelma on valmis tel tu tuottajan ja tilaajan viranhaltijoiden tiiviissä yhteistyössä. Toimeenpano-ohjelman hankkeiden eteneminen arvioidaan ja varmistetaan vuo sit tai sen tilauksen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Tällöin myös kaupun gin val tuus to ottaa asiaan kantaa. Lisäksi hankkeiden etenemisestä ja kes keisis tä yhteenvetoon kootuista mittareista raportoidaan puolivuosittain hei näkuun lopun tilanteesta tehtävän osavuosikatsauksen ja vuosittaisen toi min ta kerto muk sen yhteydessä. Muuten hankkeiden etenemistä seurataan normaalin kuukausiraportoinnin yhteydessä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää palveluohjelmien toimeenpano-ohjelmasta tuottajan neuvottelukunnan lausunnon.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginhallitus TUOTNK Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 104) Joensuun kaupungin strategian Strategiaa toteutetaan palveluohjelmilla ja talousarviolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 34) palveluohjelmat. Palveluohjelmat tar ken ne taan toimeenpano-ohjelmalla. Kaupunginhallitus päätti ( 283) pyytää palveluohjelmien toi meen pano-oh jel mas ta tuottajan neuvottelukunnan lausunnon. Tuottajan neu vot te lukun ta antaa lausunnon kokouksessaan. Tuottajan neuvottelukunnan lau sun nos sa otetaan huomioon tuotantolautakuntien elokuun kokouksissa esil le tuodut näkemykset. Valmistelija: kehittämispäällikkö Juhani Junnilainen Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta lausuu, että toimeenpano-ohjelmat on valmisteltu yh teis työs sä tilaajan ja tuottajan kesken. Palveluohjelmista ja niiden toi meen pano-oh jel mis ta on ollut valmistelevia seminaareja. Lisäksi tuottajan neuvottelukunta esittää - Lasten ja nuorten palveluohjelman mittareihin muutettavaksi yksityisen päi vähoi don osuustavoitteeksi v % ja perhepäivähoitajille kehitettäväksi po si tii vi sia kannusteita. - vastuisiin: järjestöjen ja 3. sektorin yhteistyön tehostaminen. - Työikäisten palveluohjelmien tavoitteiden prosentuaalinen tarkentaminen Avustusten kohdentuminen maaseutualueille ja Maaseutualueilla jär jes tet tä vien tapahtumien osuuteen v ja v Muutoin tuottajan neuvottelukunnalla ei ole huomautettavaa toi meen pa no-ohjel mien hyväksymisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 374 Tuottajan neuvottelukunnan esittämät tarkennukset ovat tarpeellisia ja ne so pivat hyvin toimeenpano-ohjelmaan. Avustusten kohdentumiseen liittyvät tar kennuk set valmistellaan niin, että ne tulevat hyväksyttäväksi talousarviokirjan yhtey des sä. Toimeenpano-ohjelmien eteneminen tulee varmistaa tilaajan ja tuottajan yhteis työ nä. Kutakin ohjelmaa varten on tarkoitus muodostaa koordinaatioryhmä, jos sa ovat tarvittavat tilaajan ja tuottajan edustajat. Koordinaatioryhmän ko-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginhallitus koon pa no voi vaihdella tarpeen mukaan. Koordinaatioryhmän tehtävänä on suun ni tel la ja varmistaa ohjelman eteneminen ja huolehtia ohjelman seu ran nasta ja raportoinnista. Koordinaatioryhmän lisäksi tilaajalla ja tuottajalla voi olla eri lai sia ohjelman ja alaohjelmien toimeenpanossa tarvittavia työryhmiä. Uuden stra te gia mal lin ja sen toimeenpanon myötä tarvittavat ryhmät ja niiden ko koonpa not on syytä päivittää ja tehdä niistä nykyisen hallintosäännön mukaiset tarvit ta vat päätökset. Tämä koskee mm. lapsiperhepalveluiden koor di naa tio työryh mää (KH ) ja muita vastaavia työryhmiä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman tuottajan neuvottelukunnan esit tä min tarkennuksin ja päättää, että ohjelman toimeenpanossa tarvittavista koordinaatio- ja työ ryh mistä tulee valmistella päätökset nykyisen hallintosäännön mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Strategian toimeenpano-ohjelma

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yksityisen päivähoidon päiväkoteja koskevan palvelurahan tarkistaminen alkaen 3295/ /2014 VARKOLK Kaupunki myöntää joensuulaisille yksityisen päivähoidon käyttäjille pal ve lu rahan, jolla perheet hankkivat päivähoidon yksityisiltä palveluntuottajilta. Pal ve lura hal la toimivia päiväkoteja on tällä hetkellä 13, perhepäivähoitajia 7 ja lisäksi 1 ryh mä per he päi vä ko ti. Yksityisessä päivähoidossa on laskennallisia päi vä hoi topaik ko ja 242. Palvelurahan tarkistuksilla pyritään turvaamaan nykyisten päivähoitoyritysten toi min ta ja mahdollistamaan myös nykyisten päivähoitoyrittäjien toiminnan laajen ta mi nen sekä uusien yritysten perustaminen. Kaupungin vuonna 2011 hyväksytyissä hyvän valmistelun ohjeissa viitataan myös yritysvaikutusten arvioin nin tarpeellisuuteen päätöksenteon taustalla. Tässä esitettävän ratkaisun yri tys vai ku tuk set ovat suorat ja merkittävät yrityksille positiivisessa mer ki tykses sä. Yksityiset päiväkodit ovat esittäneet korotusta erityisesti alle 3-vuotiaiden pal velu ra haan. Korotusta on perusteltu sillä, että alle 3-vuotiaiden ryhmissä kas va tusvas tuul lis ten aikuisten ja lasten välinen suhdeluku (1:4) on pienempi kuin yli 3-vuo tiai den ryhmissä (1:7). Päivähoidossa on tehty vertailua eri kaupunkien ja kuntien välillä siitä min kä laisia palveluraha-/palvelusetelikertoimia vertailukaupungeissa on käytössä. Alle 3-vuo ti aan palvelurahakertoimena käytetään yleisimmin kerrointa 1,6. Joensuun ny kyi ses sä mallissa tämä kerroin on ollut 1,2. Käytännössä alle 3-vuotiaita on ohjau tu nut yksityisiin päiväkoteihin verraten vähän, koska heistä maksettavan palve lu ra han suuruus on ollut yksityisen hoidon järjestäjien kannalta taloudellisesti erit täin haasteellinen. Jos lapsi on ollut poissa hoidosta koko kuukauden, palvelurahaa ei ole maksettu. Jos lapsi on ollut hoidossa yhdenkin päivän kuukaudesta, on maksettu 75 % palve lu ra has ta. Sama 75 %:n sääntö on ollut voimassa myös hoitosuhteen alussa ja lo pus sa, vaikka lapsi olisi ollut vain yhden päivän kuukaudesta hoidossa. Pal ve lura ha on maksettu 11 kuukaudelta, koska päivähoitomaksua yleensä perheiltä saa daan vain 11 kuukaudelta. Esitettävässä mallissa alle 3-vuotiaan palvelurahan kerroin tulisi olemaan 1,6 päivä ko ti hoi dos sa ja palveluraha maksetaan 12 kuukaudelta edellyttäen, että ko. yk sik kö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mikäli päiväkoti on auki kuukau des sa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha maksetaan suhteutettuna ko. kuu kau den hoitopäivien määrän. Esim. yli 3-vuotias 780 : 21/ pv= 37,14 /pv. Mal lien kustannusvertailu käy ilmi pykälän liitteistä. Muutos nostaa yksityisen päivähoidon kustannuksia, mutta yksityinen päi vä hoito säilyy edelleen kustannuksiltaan kilpailukykyisenä suhteessa kaupungin

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus omaan palvelutuotantoon. Kertoimen 1,6 käyttöönotto sekä palvelurahan maksa mi nen 12 kk:lta nostaa kaupungin kustannuksia nykyisellä lapsimäärällä noin euroa vuodessa. Nyt esitettävä palvelurahan taso on verrokkikaupunkien tasolla, aiemmin eri tyises ti alle 3-vuotiaiden palveluraha on ollut Joensuussa pieni muihin kau pun keihin verrattuna. Joensuussa yli 3-vuotiaan kokopäivähoidossa palvelurahan suuruus on 780 /kk, Kuopiossa vastaava luku on 816 /kk ja Jyväskylässä 731 /kk. Al le 3-vuotiaiden kokopäivähoidon palvelurahan suuruudeksi Joensuussa esi tetään /kk, Kuopiossa vastaava luku on /kk ja Jyväskylässä /kk. VARKOLK Valmistelija: Päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden - yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle esittelijän tekemän muutosehdotuksen mukaisesti. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen pykälän käsittelyä kokouksen alussa kuultiin tilaajajohtaja Janna Puumalaista ja päivähoidon johtaja Päivi Liuskia. Mari Ojalammi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui paikalta täksi ajaksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden - yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Keskustelun aikana Pentti Keskisalo esitti päätösehdotuksesta poiketen, että kerroin olisi 1,4. Eila Heinonen kannatti Keskisalon esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiasta kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavan kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Keskisalon ehdotusta äänestävät EI.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI -ääntä (kaikki kaupunginhallituksen jäsenet). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen muutettuna Kesksisalon esityksen mukaisesti. Tilaajajohtaja Janna Puumalainen oli kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. KH 375 Päivähoito on valmistellut kaupunginhallituksen päätöksen mukai sen yksityisen päivähoidon palvelurahan toimeenpanoa ja jatkanut neu vot telu ja yksityisten päiväkotien kanssa. Samalla on tarkennettu palvelurahan suuruu teen liittyviä taustalaskelmia. Päivähoidonjohtaja ja tilaajajohtaja esittelivät kau pun gin hal li tuk sen päätöksen jälkeen saatuja uusia tietoja hallituksen kokouksen yhteydessä. Päätetyn palvelurahan 1,4 kertoimen toimeen pa no tarkoittaa, että joko alle 3-vuotiaiden päivähoitopaikkoihin ei saada li sä ka pa si teet tia, mikä on ollut koko esityksen pääasiallinen tavoite, tai sitten yksi tyi set päiväkodit joutuisivat perimään asiakkailta huomattavia lisämaksuja normaa lin päivähoitomaksun päälle. Tämä saattaisi erityttää erilaisia lapsia eri päivä ko tei hin, lisätä pienempien maksuluokkien asiakkaita kaupungin omissa päivä ko deis sa pudottaen samalla tuloja tai johtaa siihen, etteivät yksityiset päi väko dit saisi asiakkaita. Kertoimen nosto 1,4 tarkoittaa kuitenkin sitä, että nykyisin hoi dos sa olevista lapsista aiheutuisi yhteensä vuotuinen kustannus ilman ka pa si tee tin lisäystä. Taloudelliselta kannalta aiemmin voimassa ollut kerroin 1,2 oli si kaupungin kannalta edullisempi vaihtoehto. Sellaisenaan kertoimen 1,4 mukainen palveluraha ei riitä kannattavasti kat tamaan alle 3-vuotiaiden päivähoidosta aiheutuvia kustannuksia. Alle 3-vuotiaiden hoi toon tarvittava henkilöstömitoitus on 1,75 -kertainen yli 3-vuotiaisiin nähden. Joen suun omissa päiväkodeissa henkilöstökustannukset ovat suurin kus tan nuserä muodostaen 59 % bruttokustannuksista (TP2013). Henkilöstömitoituksia kos ke vat määräykset ovat samat yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa. Tarkennetuissa taustalaskelmissa on varmistettu, että kertoimella 1,6 yksityinen päi vä hoi to pysyy edelleen omaa tuotantoa edullisempana. Lasten määrän kasvaes sa väestöennusteen mukaan kaupungin vaihtoehtona on joko investoida ja li sä tä omaa toimintaa vielä suunniteltua enemmän tai lisätä kapasiteettia myös yk si tyi sen päivähoidon kautta. Jälkimmäinen vaihtoehto on kaupungille ta loudel li ses ti edullinen. Perhepäivähoitajien tehostettua rekrytointia jatketaan edelleen, mutta sitä kautta saadaan parhaimmillaan todennäköisesti korvattua eläköi ty mi nen (18 henkilöä ja vastaavasti noin 70 hoitopaikkaa eli hyvinkin 4-osastois ta päiväkotia vastaava kapasiteetti vuosina ). Varhaiskasvatuksen eri palvelumuodoista yksityinen hoito tavoittaa tällä het kellä kuusi prosenttia lapsista ja aiheuttaa viisi prosenttia bruttokustannuksista. Yksi tyis tä hoitoa on siis mahdollista maltillisesti lisätä kehittäen samalla omana tuo tan to na monipuolista varhaiskasvatusta. Yksityisten ja omien päiväkotien ver tai lu mah dol li suus kehittää myös kaupungin omaa toimintaa.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nykyiset yksityiset päiväkodit ovat pääosin melko pieniä. Jos nykyiset tai uudet päi vä ko ti yrit tä jät uskaltavat lähteä investoimaan päiväkoteihin, kaupunki välttyy investointikustannuksilta. Yritykset maksavat yhteisöveroa, kiinteistöveroa ja tonttivuokraa, omista päiväkodeista näitä tuloja ei saada. Yritykset myös työllis tä vät, 4-osastoisen päiväkodin työllistävä vaikutus on työpaikkaa. Joensuun palvelurahan mallissa myös yksityisiin päiväkoteihin haetaan kes ki tetys ti kaupungin kautta. Kaupunki valvoo yksityisten päiväkotien toimintaa ja yhteis työ on varsin tiivistä. Toimintamalli on varsin yksinkertainen, ja siihen tun tuvat olevat pääosin tyytyväisiä niin perheet, yrittäjät kuin päivähoidon hallintokin. Yri tys ten suunnasta suurin palaute on jo vuosia ollut alle 3-vuotiaista mak set tavan palvelurahan suuruus. Edellisen käsittelyn jälkeen saatujen tietojen ja tarken nus ten valossa kokonaisuutta on aiheellista tarkastella uudelleen. Valmistelijat: tilaajajohtaja (sivistyspalvelut) ja päivähoitojohtaja Kaupunginjohtaja päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden - yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Keskustelussa Pentti Keskisalo esitti, että yksityisen päivähoidon osalta alle kolmivuotiaiden kerroin on 1,4 ja että päivähoidon kokonaisjärjestelyihin palataan vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä. Eila Heinonen kannatti Keskisalon päätösehdotusta. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiasta kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Keskisalon hylkäysehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Paukku, Heikura, Ikonen, Wihonen) ja EI -ääntä (Keskisalo, Heinonen, Räty Heino, Järvinen ja Räty Marjatta). Kaupungihallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan päätösestyksen.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittiin, että Pentti Keskisalo jätto päätökseen eriävän mielipiteensä. Liitteet Liite 2 Palvelurahan tarkistuksen aiheuttamat kustannukset Liite 3 Yksityisen päivähoidon päiväkoteja koskevan palvelurahan tarkistaminen alkaen

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta 3438/ /2014 KH 376 Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen vuodelta Kau pungin val tuus to käsitteli kertomuksen tilinpäätöksen käsittelyn yh tey dessä. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen, lautakunnat ja liikelaitokset ryh ty mään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä ra por toi maan näistä valtuustolle syyskuun loppuun 2014 mennessä. Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Liite 5 Joensuun Työterveyden vastine Liite 6 Joensuun Veden vastine Liite 7 Kaupunginhallituksen toimialue Liite 8 Kaupunkirakennelautakunnan vastine Liite 9 Liiketoiminnan johtokunnan vastine Liite 10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastine Liite 11 Tilakeskus Liite 12 Tuottajan neuvottelukunnan vastine Liite 13 Vapaa-aikalautakunnan vastine Liite 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vastine Liite 15 Ympäristönsuojelun vastine

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitaminen 10/ /2013 HETYJ KH 377 Kaupunginvaltuusto päätti siirtää nykyisen sosiaali- j a terveysjohtajan Pekka Kuos ma sen tuo tan non joh ta jak si alkaen. Kaupunginhallitus puolestaan päätti , ettei sosiaali- ja ter veys johta jan virkaa täytetä vakinaisesti mer kit tä vis tä toimintaympäristössä ta pah tu vista muutoksista johtuen ja antoi kon ser ni hal lin nol le tuolloin tehtäväksi val mis tella sosiaali- ja terveysjohtajan viran mää rä ai kai nen hoito sisäisin teh tä vä jär jes telyin. Tämän jälkeen hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Eija Rieppo on hoitanut sosiaalija terveysjohtajan avointa virkaa alkaen, KV Kau pungin val tuus ton päätöksessä avoimen viran hoito on määritelty päättymään Kuitenkin edelleen valmistelut sote -palvelujen tuottamisen jär jes tämi sek si jatkossa ovat keskeneräisessä vaiheessa. Luonnos uudeksi so te-lain säädän nök si tuli julki ja se on kunnissa lausunnolla. Lisäksi maa kun nal lisen sote-tuotantoyksikön perustaminen on vasta selvitysvaiheessa. Näistä syis tä ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta täyttää vielä vuoden 2015 alusta sosiaali- ja ter veys joh ta jan tehtävää vakinaisesti. Eija Rieppo on hoitanut sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävää väliaikaisesti alkaen, joten hänellä on jo tehtävän vaatimaa perehtyneisyyttä. Tästä syys tä olisi johdonmukaista, että hän jatkaisi avoimen viran hoitamista. Hallintosäännön 56 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kau pun gin joh tajan, keskusten johtajat sekä konsernihallinnon yksiköiden johtajat. Keskusten joh ta jien sijaisuudesta voi määrätä hallintosäännön 57 :n mukaan se toimielin, jon ka alainen viranhaltija on. Tässä valinnassa ei ole kuitenkaan kyse si jai suu desta, vaan sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitamisesta määräajaksi ja näin ollen toimivalta kuuluu kaupunginvaltuustolle. Valmistelija: Henkilöstöjohtajan vs. Sari Lempiäinen Henkilöstöjohtajan vs. päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että se päättää valita sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoi ta jak si hoito- ja hoiva pal ve lui den johtajan Eija Riepon lukien siihen saakka kunnes virka vaki nai ses ti täytetään tai päätetään muun lai ses ta organisaatiomallista, kuitenkin enin tään saakka. Teh tä vä koh tai nen palkka 7020 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valita sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitajaksi hoito- ja hoi va pal velui den johtajan Eija Riepon lukien siihen saakka kunnes virka va ki nai sesti täytetään tai päätetään muunlaisesta organisaatiomallista, kuitenkin enintään saakka. Tehtäväkohtainen palkka 7020 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Päivi Ikosen eronpyyntö sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsenyydestä 4100/ /2014 KH 378 Päivi Ikonen on lähettänyt kaupungille seuraavan sähköpostiviestin: "Tul tua ni valituksi Joensuun kaupunginhallitukseen pyydän eroa Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä." Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tä mi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Päivi Ikoselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valita uuden jäsenen Ikosen tilalle sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Päivi Ikonen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa välittömästi pykälän käsittelyn jälkeen.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Ilari Nevalaisen eronpyyntö hankintatoimen johtokunnan jäsenyydestä 4087/ /2014 KH 379 Ilari Nevalainen on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan sähkö pos ti vies tin: "Pyydän eroa Joensuun seudun hankintatoimen johtokunnan vara pu heen joh ta juu des ta sekä kyseisen toimielimen jäsenyydestä. Kuntalain 38.1 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Aloitan opinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa, enkä siksi voi enää hoitaa luot ta mustoin ta. Opiskelupaikkani sijaitsee Helsingissä ja opintojen luonteesta johtuen ope tuk seen liittyy läsnäolopakko, enkä siksi voi osallistua keskellä viikkoa pi dettä viin kokouksiin." Kuntalain 38 :n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syys tä ja eron myöntää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Joensuun kaupungin hallintosäännön 7 :n 1 momentin mukaan hankintatoimen joh to kun nan jäsenet valitsee kaupunginhallitus. Hallintosäännön 7 :n 2 momentin mukaan Joensuu kaupunki valitsee joh to kunnan jäsenistä kolme, ja yksi heistä nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi. Joen suun seudun hankintatoimen yhteistoimintasopimuksen muut osapuolet eh dot ta vat nimettäväksi neljä jäsentä, joista yksi valitaan varapuheenjohtajaksi. Nevalainen on Joensuun kaupungin nimeämä jäsen. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Ilari Nevalaiselle eron hankintatoimen johtokunnan jäsenyydestä, valita uuden jäsenen Nevalaisen tilalle hankintatoimen johtokuntaan ja valita uuden varapuheenjohtajan hankintatoimen johtokuntaan. Päätettiin yksimielisesti myöntää Nevalaiselle ero. Uuden jäsenen valinnan osalta asian tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Roope Tahvanaisen ero kaupunginhallituksen jaostojen varajäsenyydestä 4015/ /2014 KH 380 Roope Tahvanainen on pyytänyt kaupungille lähettämällään sähköpostiviestillä eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Valtuusto on kokouksessaan myöntänyt Tahvanaiselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Tahvanainen on myös kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston sekä henkilöstö- ja työllisyysjaoston varajäsen. Tahvanainen on kummassakin jaostossa Jaana Tolkin varajäsen. Koska hallintosäännön 5 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä kaupunginvaltuusto nimeää kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston jäsenet ja varajäsenet, ei Tahvanainen voi enää jatkaa ko. jaostoissa varajäsenenä. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta Roope Tahvanaisen luottamustoimen henkilöstö- ja työllisyysjaoston varajäsenenä päättyneeksi ja valita uuden varajäsenen henkilöstö- ja työllisyysjaostoon Tahvanaisen tilalle sekä ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää todeta Roope Tahvanaisen luottamustoimen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston varajäsenenä päättyneeksi ja valita uuden varajäsenen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaostoon Tahvanaisen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin yksimielisesti valita Roope Tahvanaisen tilalle varajäseneksi henkilöstö- ja työllisyysjaostoon Päivi Ikonen.

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 26.08.2014 klo 16:00-18:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika 19.08.2013 klo 13:12-13:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880.

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880. Kaupunginhallitus 88 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 34 30.03.2015 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 5251/02.02.02/2015 KH 23.02.2015 88 Talous- ja strategiayksikkö 18.2.2015: Peruskaupungin vuoden 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340 Sivistyslautakunta 16 01.06.2015 Sivistyslautakunta 12 21.06.2016 Sivistyslautakunta 6 29.08.2017 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvojen tarkistus 1.8.2015 lukien / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 850, 860, 870, 880

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 850, 860, 870, 880 Kaupunginhallitus 66 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 15 29.02.2016 Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen 7261/02.02.02/2016 KH 22.02.2016 66 Peruskaupungin vuoden 2015 talousarvio oli talousarviomuutosten

Lisätiedot