JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman hyväksyminen Yksityisen päivähoidon päiväkoteja koskevan palvelurahan tarkistaminen alkaen 376 Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta Sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitaminen Päivi Ikosen eronpyyntö sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsenyydestä 379 Ilari Nevalaisen eronpyyntö hankintatoimen johtokunnan jäsenyydestä 380 Roope Tahvanaisen ero kaupunginhallituksen jaostojen varajäsenyydestä Vuoden 2014 talousarvion muutos Vuoden 2015 talousarvion kehys ja tilaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen muutos Purkamisaikomuksesta tiedottaminen Siilaisen monitoimikeittiö Ilmoituksia lähiaikojen tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Puhas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Ikonen Päivi jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Törmälä Anssi jäsen Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Kärkkäinen Mikko pöytäkirjanpitäjä, kaupunginlakimies Kyyrä Petri johtava rehtori, Itä-Suomen paikalla klo koulu Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja paikalla klo Portman Hannele teknisen keskuksen johtaja paikalla klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja paikalla klo ja Poissa Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Mikko Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Päivi Ikonen pöytäkirjan tarkastaja Heino Räty pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) klo 9.00 alkaen.

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärkkäinen

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 372 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 373 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Ikosen ja Heino Rädyn. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän jälkeen Itä-Suomen koulun johtava rehtori Petri Kyyrä esitteli Itä-Suomen koulua ja sen toimintaa. Itä-Suomen koulun esittelyn jälkeen tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen ja teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman selostivat Siilaisen monitoimikeittiön tilannetta ja vaihtoehtoja. Merkittiin, että 385 käsiteltiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginhallitus Palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman hyväksyminen 3718/ /2014 KH Joensuun kaupungin strategia vuosille kantaa nimeä Rajaton tu le vaisuus. Sillä vastataan ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä palvelujen järjes tä mi sen haasteisiin. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2013 hyväksymässä stra te gias sa tähdätään kaupungin kasvuun, asukkaiden hyvinvointiin ja Joensuun vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Strategiassa kaupungille on määritelty 16 päämäärää. Päästrategian lisäksi Joensuussa on aiemmin perinteisesti tehty toi mi ala koh taiset strategiat. Valtuustokaudelle on ensimmäistä kertaa laadittu elämän kaa ren mukaiset palveluohjelmat, joilla strategia jalkautetaan lasten ja nuor ten, työikäisten sekä ikääntyvien palvelujen toteuttamiseen ja ke hit tä miseen. Erilaiset politiikkaohjelmat ja suunnitelmat laaditaan niin, että ne to teut tavat palveluohjelmien tavoitteita ja että niiden resursointi ja seuranta tulevat arvioi duk si osana palveluohjelmia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi palveluohjelmat maa lis kuus sa Palveluohjelmiin kuuluu kolme kärkihanketta sekä 14 muuta kes keis tä kehittämistavoitetta. Palveluohjelmissa kärkihankkeet ja kehittämiskohteet on kuvattu varsin yleisluon toi ses ti. Kevään 2014 aikana kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet on ku vattu tarkemmin, ja niille on etsitty konkreettiset mittarit sekä määritetty ta voi te tasot vuosille 2015 ja Lisäksi kullekin tavoitteelle on määritetty tuottajan ja ti laa jan vastuuhenkilöt sekä arvioitu mahdollisesti tarvittavia ke hit tä mis re sursse ja tai vastaavia. Palveluohjelmat on näin pyritty saamaan konkreettisen toimeen pa no-oh jel man muotoon. Toimeenpano-ohjelman hankkeet on tiivistetty taulukkomuotoon, johon on koot tu keskeiset mittarit sekä tavoitetasot vuosille 2015 ja Yh teen ve to taulu kon jälkeen jokainen hanke esitellään erikseen. Toimeenpano-ohjelma on valmis tel tu tuottajan ja tilaajan viranhaltijoiden tiiviissä yhteistyössä. Toimeenpano-ohjelman hankkeiden eteneminen arvioidaan ja varmistetaan vuo sit tai sen tilauksen ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Tällöin myös kaupun gin val tuus to ottaa asiaan kantaa. Lisäksi hankkeiden etenemisestä ja kes keisis tä yhteenvetoon kootuista mittareista raportoidaan puolivuosittain hei näkuun lopun tilanteesta tehtävän osavuosikatsauksen ja vuosittaisen toi min ta kerto muk sen yhteydessä. Muuten hankkeiden etenemistä seurataan normaalin kuukausiraportoinnin yhteydessä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää palveluohjelmien toimeenpano-ohjelmasta tuottajan neuvottelukunnan lausunnon.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginhallitus TUOTNK Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 104) Joensuun kaupungin strategian Strategiaa toteutetaan palveluohjelmilla ja talousarviolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 34) palveluohjelmat. Palveluohjelmat tar ken ne taan toimeenpano-ohjelmalla. Kaupunginhallitus päätti ( 283) pyytää palveluohjelmien toi meen pano-oh jel mas ta tuottajan neuvottelukunnan lausunnon. Tuottajan neu vot te lukun ta antaa lausunnon kokouksessaan. Tuottajan neuvottelukunnan lau sun nos sa otetaan huomioon tuotantolautakuntien elokuun kokouksissa esil le tuodut näkemykset. Valmistelija: kehittämispäällikkö Juhani Junnilainen Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta lausuu, että toimeenpano-ohjelmat on valmisteltu yh teis työs sä tilaajan ja tuottajan kesken. Palveluohjelmista ja niiden toi meen pano-oh jel mis ta on ollut valmistelevia seminaareja. Lisäksi tuottajan neuvottelukunta esittää - Lasten ja nuorten palveluohjelman mittareihin muutettavaksi yksityisen päi vähoi don osuustavoitteeksi v % ja perhepäivähoitajille kehitettäväksi po si tii vi sia kannusteita. - vastuisiin: järjestöjen ja 3. sektorin yhteistyön tehostaminen. - Työikäisten palveluohjelmien tavoitteiden prosentuaalinen tarkentaminen Avustusten kohdentuminen maaseutualueille ja Maaseutualueilla jär jes tet tä vien tapahtumien osuuteen v ja v Muutoin tuottajan neuvottelukunnalla ei ole huomautettavaa toi meen pa no-ohjel mien hyväksymisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti. KH 374 Tuottajan neuvottelukunnan esittämät tarkennukset ovat tarpeellisia ja ne so pivat hyvin toimeenpano-ohjelmaan. Avustusten kohdentumiseen liittyvät tar kennuk set valmistellaan niin, että ne tulevat hyväksyttäväksi talousarviokirjan yhtey des sä. Toimeenpano-ohjelmien eteneminen tulee varmistaa tilaajan ja tuottajan yhteis työ nä. Kutakin ohjelmaa varten on tarkoitus muodostaa koordinaatioryhmä, jos sa ovat tarvittavat tilaajan ja tuottajan edustajat. Koordinaatioryhmän ko-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Tuottajan neuvottelukunta Kaupunginhallitus koon pa no voi vaihdella tarpeen mukaan. Koordinaatioryhmän tehtävänä on suun ni tel la ja varmistaa ohjelman eteneminen ja huolehtia ohjelman seu ran nasta ja raportoinnista. Koordinaatioryhmän lisäksi tilaajalla ja tuottajalla voi olla eri lai sia ohjelman ja alaohjelmien toimeenpanossa tarvittavia työryhmiä. Uuden stra te gia mal lin ja sen toimeenpanon myötä tarvittavat ryhmät ja niiden ko koonpa not on syytä päivittää ja tehdä niistä nykyisen hallintosäännön mukaiset tarvit ta vat päätökset. Tämä koskee mm. lapsiperhepalveluiden koor di naa tio työryh mää (KH ) ja muita vastaavia työryhmiä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä palveluohjelmien toimeenpano-ohjelman tuottajan neuvottelukunnan esit tä min tarkennuksin ja päättää, että ohjelman toimeenpanossa tarvittavista koordinaatio- ja työ ryh mistä tulee valmistella päätökset nykyisen hallintosäännön mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Strategian toimeenpano-ohjelma

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yksityisen päivähoidon päiväkoteja koskevan palvelurahan tarkistaminen alkaen 3295/ /2014 VARKOLK Kaupunki myöntää joensuulaisille yksityisen päivähoidon käyttäjille pal ve lu rahan, jolla perheet hankkivat päivähoidon yksityisiltä palveluntuottajilta. Pal ve lura hal la toimivia päiväkoteja on tällä hetkellä 13, perhepäivähoitajia 7 ja lisäksi 1 ryh mä per he päi vä ko ti. Yksityisessä päivähoidossa on laskennallisia päi vä hoi topaik ko ja 242. Palvelurahan tarkistuksilla pyritään turvaamaan nykyisten päivähoitoyritysten toi min ta ja mahdollistamaan myös nykyisten päivähoitoyrittäjien toiminnan laajen ta mi nen sekä uusien yritysten perustaminen. Kaupungin vuonna 2011 hyväksytyissä hyvän valmistelun ohjeissa viitataan myös yritysvaikutusten arvioin nin tarpeellisuuteen päätöksenteon taustalla. Tässä esitettävän ratkaisun yri tys vai ku tuk set ovat suorat ja merkittävät yrityksille positiivisessa mer ki tykses sä. Yksityiset päiväkodit ovat esittäneet korotusta erityisesti alle 3-vuotiaiden pal velu ra haan. Korotusta on perusteltu sillä, että alle 3-vuotiaiden ryhmissä kas va tusvas tuul lis ten aikuisten ja lasten välinen suhdeluku (1:4) on pienempi kuin yli 3-vuo tiai den ryhmissä (1:7). Päivähoidossa on tehty vertailua eri kaupunkien ja kuntien välillä siitä min kä laisia palveluraha-/palvelusetelikertoimia vertailukaupungeissa on käytössä. Alle 3-vuo ti aan palvelurahakertoimena käytetään yleisimmin kerrointa 1,6. Joensuun ny kyi ses sä mallissa tämä kerroin on ollut 1,2. Käytännössä alle 3-vuotiaita on ohjau tu nut yksityisiin päiväkoteihin verraten vähän, koska heistä maksettavan palve lu ra han suuruus on ollut yksityisen hoidon järjestäjien kannalta taloudellisesti erit täin haasteellinen. Jos lapsi on ollut poissa hoidosta koko kuukauden, palvelurahaa ei ole maksettu. Jos lapsi on ollut hoidossa yhdenkin päivän kuukaudesta, on maksettu 75 % palve lu ra has ta. Sama 75 %:n sääntö on ollut voimassa myös hoitosuhteen alussa ja lo pus sa, vaikka lapsi olisi ollut vain yhden päivän kuukaudesta hoidossa. Pal ve lura ha on maksettu 11 kuukaudelta, koska päivähoitomaksua yleensä perheiltä saa daan vain 11 kuukaudelta. Esitettävässä mallissa alle 3-vuotiaan palvelurahan kerroin tulisi olemaan 1,6 päivä ko ti hoi dos sa ja palveluraha maksetaan 12 kuukaudelta edellyttäen, että ko. yk sik kö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mikäli päiväkoti on auki kuukau des sa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha maksetaan suhteutettuna ko. kuu kau den hoitopäivien määrän. Esim. yli 3-vuotias 780 : 21/ pv= 37,14 /pv. Mal lien kustannusvertailu käy ilmi pykälän liitteistä. Muutos nostaa yksityisen päivähoidon kustannuksia, mutta yksityinen päi vä hoito säilyy edelleen kustannuksiltaan kilpailukykyisenä suhteessa kaupungin

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus omaan palvelutuotantoon. Kertoimen 1,6 käyttöönotto sekä palvelurahan maksa mi nen 12 kk:lta nostaa kaupungin kustannuksia nykyisellä lapsimäärällä noin euroa vuodessa. Nyt esitettävä palvelurahan taso on verrokkikaupunkien tasolla, aiemmin eri tyises ti alle 3-vuotiaiden palveluraha on ollut Joensuussa pieni muihin kau pun keihin verrattuna. Joensuussa yli 3-vuotiaan kokopäivähoidossa palvelurahan suuruus on 780 /kk, Kuopiossa vastaava luku on 816 /kk ja Jyväskylässä 731 /kk. Al le 3-vuotiaiden kokopäivähoidon palvelurahan suuruudeksi Joensuussa esi tetään /kk, Kuopiossa vastaava luku on /kk ja Jyväskylässä /kk. VARKOLK Valmistelija: Päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden - yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Lautakunta päätti jättää asian pöydälle esittelijän tekemän muutosehdotuksen mukaisesti. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, et tä alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen pykälän käsittelyä kokouksen alussa kuultiin tilaajajohtaja Janna Puumalaista ja päivähoidon johtaja Päivi Liuskia. Mari Ojalammi ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistui paikalta täksi ajaksi. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden - yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Keskustelun aikana Pentti Keskisalo esitti päätösehdotuksesta poiketen, että kerroin olisi 1,4. Eila Heinonen kannatti Keskisalon esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiasta kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavan kaupunginjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Keskisalon ehdotusta äänestävät EI.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI -ääntä (kaikki kaupunginhallituksen jäsenet). Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotuksen muutettuna Kesksisalon esityksen mukaisesti. Tilaajajohtaja Janna Puumalainen oli kokouksessa kuultavana ennen päätöksentekoa. KH 375 Päivähoito on valmistellut kaupunginhallituksen päätöksen mukai sen yksityisen päivähoidon palvelurahan toimeenpanoa ja jatkanut neu vot telu ja yksityisten päiväkotien kanssa. Samalla on tarkennettu palvelurahan suuruu teen liittyviä taustalaskelmia. Päivähoidonjohtaja ja tilaajajohtaja esittelivät kau pun gin hal li tuk sen päätöksen jälkeen saatuja uusia tietoja hallituksen kokouksen yhteydessä. Päätetyn palvelurahan 1,4 kertoimen toimeen pa no tarkoittaa, että joko alle 3-vuotiaiden päivähoitopaikkoihin ei saada li sä ka pa si teet tia, mikä on ollut koko esityksen pääasiallinen tavoite, tai sitten yksi tyi set päiväkodit joutuisivat perimään asiakkailta huomattavia lisämaksuja normaa lin päivähoitomaksun päälle. Tämä saattaisi erityttää erilaisia lapsia eri päivä ko tei hin, lisätä pienempien maksuluokkien asiakkaita kaupungin omissa päivä ko deis sa pudottaen samalla tuloja tai johtaa siihen, etteivät yksityiset päi väko dit saisi asiakkaita. Kertoimen nosto 1,4 tarkoittaa kuitenkin sitä, että nykyisin hoi dos sa olevista lapsista aiheutuisi yhteensä vuotuinen kustannus ilman ka pa si tee tin lisäystä. Taloudelliselta kannalta aiemmin voimassa ollut kerroin 1,2 oli si kaupungin kannalta edullisempi vaihtoehto. Sellaisenaan kertoimen 1,4 mukainen palveluraha ei riitä kannattavasti kat tamaan alle 3-vuotiaiden päivähoidosta aiheutuvia kustannuksia. Alle 3-vuotiaiden hoi toon tarvittava henkilöstömitoitus on 1,75 -kertainen yli 3-vuotiaisiin nähden. Joen suun omissa päiväkodeissa henkilöstökustannukset ovat suurin kus tan nuserä muodostaen 59 % bruttokustannuksista (TP2013). Henkilöstömitoituksia kos ke vat määräykset ovat samat yksityisissä ja kunnallisissa päiväkodeissa. Tarkennetuissa taustalaskelmissa on varmistettu, että kertoimella 1,6 yksityinen päi vä hoi to pysyy edelleen omaa tuotantoa edullisempana. Lasten määrän kasvaes sa väestöennusteen mukaan kaupungin vaihtoehtona on joko investoida ja li sä tä omaa toimintaa vielä suunniteltua enemmän tai lisätä kapasiteettia myös yk si tyi sen päivähoidon kautta. Jälkimmäinen vaihtoehto on kaupungille ta loudel li ses ti edullinen. Perhepäivähoitajien tehostettua rekrytointia jatketaan edelleen, mutta sitä kautta saadaan parhaimmillaan todennäköisesti korvattua eläköi ty mi nen (18 henkilöä ja vastaavasti noin 70 hoitopaikkaa eli hyvinkin 4-osastois ta päiväkotia vastaava kapasiteetti vuosina ). Varhaiskasvatuksen eri palvelumuodoista yksityinen hoito tavoittaa tällä het kellä kuusi prosenttia lapsista ja aiheuttaa viisi prosenttia bruttokustannuksista. Yksi tyis tä hoitoa on siis mahdollista maltillisesti lisätä kehittäen samalla omana tuo tan to na monipuolista varhaiskasvatusta. Yksityisten ja omien päiväkotien ver tai lu mah dol li suus kehittää myös kaupungin omaa toimintaa.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nykyiset yksityiset päiväkodit ovat pääosin melko pieniä. Jos nykyiset tai uudet päi vä ko ti yrit tä jät uskaltavat lähteä investoimaan päiväkoteihin, kaupunki välttyy investointikustannuksilta. Yritykset maksavat yhteisöveroa, kiinteistöveroa ja tonttivuokraa, omista päiväkodeista näitä tuloja ei saada. Yritykset myös työllis tä vät, 4-osastoisen päiväkodin työllistävä vaikutus on työpaikkaa. Joensuun palvelurahan mallissa myös yksityisiin päiväkoteihin haetaan kes ki tetys ti kaupungin kautta. Kaupunki valvoo yksityisten päiväkotien toimintaa ja yhteis työ on varsin tiivistä. Toimintamalli on varsin yksinkertainen, ja siihen tun tuvat olevat pääosin tyytyväisiä niin perheet, yrittäjät kuin päivähoidon hallintokin. Yri tys ten suunnasta suurin palaute on jo vuosia ollut alle 3-vuotiaista mak set tavan palvelurahan suuruus. Edellisen käsittelyn jälkeen saatujen tietojen ja tarken nus ten valossa kokonaisuutta on aiheellista tarkastella uudelleen. Valmistelijat: tilaajajohtaja (sivistyspalvelut) ja päivähoitojohtaja Kaupunginjohtaja päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää alkaen yksityisen päivähoidon alle 3-vuotiaiden palvelurahaa ko ro tetaan päiväkotien osalta kertoimella 1,6 yli 3-vuotiaiden palvelurahaan nähden - yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan päiväkotien osalta 12 kuu kaudel ta, edellyttäen, että ko. yksikkö on tosiasiallisesti auki kaikki 12 kuukautta. Mi kä li päiväkoti on auki kuukaudessa 11 päivää tai vähemmän, palveluraha makse taan suhteutettuna ko. kuukauden hoitopäivien määrään. Myöskin silloin, jos lap sen hoitosuhde päivähoidossa alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, pal ve lu ra ha maksetaan suhteutettuna hoitopäivien määrään. Esitetyt ko ro tukset ja palvelurahan myöntämisehdot ovat yksityiskohtaisesti liitteessä. Jos lapsen hoitosuhteessa tapahtuu muutos, se astuu voimaan seuraavan ka len te ri kuukau den alusta. - Muutoksen vaikutukset huomioidaan vuoden 2015 talousarviossa. Keskustelussa Pentti Keskisalo esitti, että yksityisen päivähoidon osalta alle kolmivuotiaiden kerroin on 1,4 ja että päivähoidon kokonaisjärjestelyihin palataan vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä. Eila Heinonen kannatti Keskisalon päätösehdotusta. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiasta kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Keskisalon hylkäysehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Paukku, Heikura, Ikonen, Wihonen) ja EI -ääntä (Keskisalo, Heinonen, Räty Heino, Järvinen ja Räty Marjatta). Kaupungihallitus päätti siten hyväksyä kaupunginjohtajan päätösestyksen.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittiin, että Pentti Keskisalo jätto päätökseen eriävän mielipiteensä. Liitteet Liite 2 Palvelurahan tarkistuksen aiheuttamat kustannukset Liite 3 Yksityisen päivähoidon päiväkoteja koskevan palvelurahan tarkistaminen alkaen

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta 3438/ /2014 KH 376 Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen vuodelta Kau pungin val tuus to käsitteli kertomuksen tilinpäätöksen käsittelyn yh tey dessä. Kaupunginvaltuusto velvoitti kaupunginhallituksen, lautakunnat ja liikelaitokset ryh ty mään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä ra por toi maan näistä valtuustolle syyskuun loppuun 2014 mennessä. Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Liite 5 Joensuun Työterveyden vastine Liite 6 Joensuun Veden vastine Liite 7 Kaupunginhallituksen toimialue Liite 8 Kaupunkirakennelautakunnan vastine Liite 9 Liiketoiminnan johtokunnan vastine Liite 10 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vastine Liite 11 Tilakeskus Liite 12 Tuottajan neuvottelukunnan vastine Liite 13 Vapaa-aikalautakunnan vastine Liite 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan vastine Liite 15 Ympäristönsuojelun vastine

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitaminen 10/ /2013 HETYJ KH 377 Kaupunginvaltuusto päätti siirtää nykyisen sosiaali- j a terveysjohtajan Pekka Kuos ma sen tuo tan non joh ta jak si alkaen. Kaupunginhallitus puolestaan päätti , ettei sosiaali- ja ter veys johta jan virkaa täytetä vakinaisesti mer kit tä vis tä toimintaympäristössä ta pah tu vista muutoksista johtuen ja antoi kon ser ni hal lin nol le tuolloin tehtäväksi val mis tella sosiaali- ja terveysjohtajan viran mää rä ai kai nen hoito sisäisin teh tä vä jär jes telyin. Tämän jälkeen hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Eija Rieppo on hoitanut sosiaalija terveysjohtajan avointa virkaa alkaen, KV Kau pungin val tuus ton päätöksessä avoimen viran hoito on määritelty päättymään Kuitenkin edelleen valmistelut sote -palvelujen tuottamisen jär jes tämi sek si jatkossa ovat keskeneräisessä vaiheessa. Luonnos uudeksi so te-lain säädän nök si tuli julki ja se on kunnissa lausunnolla. Lisäksi maa kun nal lisen sote-tuotantoyksikön perustaminen on vasta selvitysvaiheessa. Näistä syis tä ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta täyttää vielä vuoden 2015 alusta sosiaali- ja ter veys joh ta jan tehtävää vakinaisesti. Eija Rieppo on hoitanut sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävää väliaikaisesti alkaen, joten hänellä on jo tehtävän vaatimaa perehtyneisyyttä. Tästä syys tä olisi johdonmukaista, että hän jatkaisi avoimen viran hoitamista. Hallintosäännön 56 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kau pun gin joh tajan, keskusten johtajat sekä konsernihallinnon yksiköiden johtajat. Keskusten joh ta jien sijaisuudesta voi määrätä hallintosäännön 57 :n mukaan se toimielin, jon ka alainen viranhaltija on. Tässä valinnassa ei ole kuitenkaan kyse si jai suu desta, vaan sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitamisesta määräajaksi ja näin ollen toimivalta kuuluu kaupunginvaltuustolle. Valmistelija: Henkilöstöjohtajan vs. Sari Lempiäinen Henkilöstöjohtajan vs. päätösehdotus: Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että se päättää valita sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoi ta jak si hoito- ja hoiva pal ve lui den johtajan Eija Riepon lukien siihen saakka kunnes virka vaki nai ses ti täytetään tai päätetään muun lai ses ta organisaatiomallista, kuitenkin enin tään saakka. Teh tä vä koh tai nen palkka 7020 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää valita sosiaali- ja terveysjohtajan avoimen viran hoitajaksi hoito- ja hoi va pal velui den johtajan Eija Riepon lukien siihen saakka kunnes virka va ki nai sesti täytetään tai päätetään muunlaisesta organisaatiomallista, kuitenkin enintään saakka. Tehtäväkohtainen palkka 7020 euroa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Päivi Ikosen eronpyyntö sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsenyydestä 4100/ /2014 KH 378 Päivi Ikonen on lähettänyt kaupungille seuraavan sähköpostiviestin: "Tul tua ni valituksi Joensuun kaupunginhallitukseen pyydän eroa Joensuun sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä." Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tä mi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Päivi Ikoselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valita uuden jäsenen Ikosen tilalle sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Päivi Ikonen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa välittömästi pykälän käsittelyn jälkeen.

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Ilari Nevalaisen eronpyyntö hankintatoimen johtokunnan jäsenyydestä 4087/ /2014 KH 379 Ilari Nevalainen on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan sähkö pos ti vies tin: "Pyydän eroa Joensuun seudun hankintatoimen johtokunnan vara pu heen joh ta juu des ta sekä kyseisen toimielimen jäsenyydestä. Kuntalain 38.1 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Aloitan opinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa, enkä siksi voi enää hoitaa luot ta mustoin ta. Opiskelupaikkani sijaitsee Helsingissä ja opintojen luonteesta johtuen ope tuk seen liittyy läsnäolopakko, enkä siksi voi osallistua keskellä viikkoa pi dettä viin kokouksiin." Kuntalain 38 :n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syys tä ja eron myöntää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Joensuun kaupungin hallintosäännön 7 :n 1 momentin mukaan hankintatoimen joh to kun nan jäsenet valitsee kaupunginhallitus. Hallintosäännön 7 :n 2 momentin mukaan Joensuu kaupunki valitsee joh to kunnan jäsenistä kolme, ja yksi heistä nimetään johtokunnan puheenjohtajaksi. Joen suun seudun hankintatoimen yhteistoimintasopimuksen muut osapuolet eh dot ta vat nimettäväksi neljä jäsentä, joista yksi valitaan varapuheenjohtajaksi. Nevalainen on Joensuun kaupungin nimeämä jäsen. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää Ilari Nevalaiselle eron hankintatoimen johtokunnan jäsenyydestä, valita uuden jäsenen Nevalaisen tilalle hankintatoimen johtokuntaan ja valita uuden varapuheenjohtajan hankintatoimen johtokuntaan. Päätettiin yksimielisesti myöntää Nevalaiselle ero. Uuden jäsenen valinnan osalta asian tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus Roope Tahvanaisen ero kaupunginhallituksen jaostojen varajäsenyydestä 4015/ /2014 KH 380 Roope Tahvanainen on pyytänyt kaupungille lähettämällään sähköpostiviestillä eroa kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Valtuusto on kokouksessaan myöntänyt Tahvanaiselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Tahvanainen on myös kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston sekä henkilöstö- ja työllisyysjaoston varajäsen. Tahvanainen on kummassakin jaostossa Jaana Tolkin varajäsen. Koska hallintosäännön 5 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenistään ja varajäsenistään henkilöstö- ja työllisyysjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä kaupunginvaltuusto nimeää kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston jäsenet ja varajäsenet, ei Tahvanainen voi enää jatkaa ko. jaostoissa varajäsenenä. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa, on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta Roope Tahvanaisen luottamustoimen henkilöstö- ja työllisyysjaoston varajäsenenä päättyneeksi ja valita uuden varajäsenen henkilöstö- ja työllisyysjaostoon Tahvanaisen tilalle sekä ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää todeta Roope Tahvanaisen luottamustoimen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston varajäsenenä päättyneeksi ja valita uuden varajäsenen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaostoon Tahvanaisen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin yksimielisesti valita Roope Tahvanaisen tilalle varajäseneksi henkilöstö- ja työllisyysjaostoon Päivi Ikonen.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot