HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004.

2 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 Lähtökohdat palvelustrategian laadinnalle 3 Seutuyhteistyön historia, nykytila ja tulevaisuus 4 Suurimmat haasteet kunnallisessa toimintaympäristössä 4 Karhukuntien yhteistyön tahtotila ja tavoitteet 5 2. Palveluyhteistyön johtamisnäkökulmat 7 Palvelutoiminnan johtamisnäkökulmat 7 Palvelustrategian keskeiset käsitteet 8 3. Karhukuntien palveluvisio Läpäisyperiaatteet seudullisessa palveluyhteistyössä 9 4. Toimialakohtainen palveluyhteistyö 10 Laajat yhteiset teemat 10 Koulutuspalvelut 11 Sosiaalipalvelut 18 Terveydenhuollon palvelut 25 Kulttuuripalvelut 32 Liikunta- ja nuorisopalvelut 39 Tekniset palvelut 46 Ympäristöpalvelut 54 Matkailupalvelut ja markkinointi 59 Elinkeinopolitiikka 65 Asumispalvelut 72 Taloushallinnon ja tietohallinnon palvelut Seuranta ja ajantasaistaminen 89 Strategia ohjaus- ja seurantajärjestelmänä 89 Liite: Strategian laadinta- ja hyväksymisprosessi 91 2

3 1. Johdanto Hyvinvointia yhteistyöllä Karhukuntien palvelustrategia keskittyy kunnallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Sen tarkoituksena on toimia seudullisen palveluyhteistyön johdonmukaisena ohjaus- ja seurantajärjestelmänä. Samalla strategian tarkoituksena on jatkuvasti kiinnittää huomiota palvelutarjontaan ja rakenteeseen, tuoda esiin palveluihin liittyviä muutostarpeita ja varmistaa tarvittavien uudistusten toteuttaminen. Strategia ei itse tee mitään, vaan ihmiset tekevät. Ihmiset omaksuvat ja sisäistävät strategian mukaisen ajattelu- ja toimintamallin. Strategia ohjaa meitä jokapäiväisissä askareissamme kulkemaan kohti haluamaamme tulevaisuutta. Hyvinvointia yhteistyöllä on looginen jatko Karhukuntien seudullisen yhteistoiminnan hyvin alkaneella tiellä. Seudullinen kuntayhteistyö voidaan jakaa 1) palveluyhteistyöhön, 2) kehittämisyhteistyöhön sekä 3) strategisen tason koordinointiin ja edunvalvontaan. Tämä strategia ohjaa erityisesti Karhukuntien palveluyhteistyötä. Koska elinkeinopolitiikka on kuitenkin mukana yhtenä laajana kunnallisena osa-alueena, myös kehittämisyhteistyö sisältyy suurelta osin palvelustrategiaan. Hyväksyessään Hyvinvointia yhteistyöllä Karhukuntien palvelustrategian Porin seudun kunnat ovat sitoutuneet valitsemaansa suuntaan, joka on tiivistyvä yhteistyö sekä palvelu- että kehittämistoiminnassa. Karhukunnat näkevät yhteistyön merkittävänä strategisen tason valintana. Palvelustrategia muodostaa samalla johtamis- ja koordinaatiokehikon seututasolla. Yksittäisiin toimenpiteisiin sitoudutaan kunnissa erikseen toimenpidekohtaisesti. Palvelustrategian toteuttamisessa kuntien itsenäinen päätöksenteko on ensisijaista. Kunnalliseen toimintaympäristöön ja palvelutuotantoon vaikuttavat haasteet nähdään niin suurina, että on saatava paljon aikaan lyhyessä ajassa. Tästä johtuen palvelustrategian ensimmäisellä kierroksella (laadintavaiheessa vuonna 2003) aikajänne päätettiin ulottaa varsin lähelle, vuoteen Lähtökohdat palvelustrategian laadinnalle Palvelustrategian laadinnan käynnistämiseen vaikuttivat erityisesti seuraavat syyt: - Nähtiin tarve lisätä ja johdonmukaistaa seudullista yhteistoimintaa siten, että keskitytään entistä enemmän seutusopimuksen mukaiseen konkreettiseen palveluyhteistyöhön. - Tunnistettiin palvelutuotantoon vaikuttavat suuret haasteet kunnallisessa toimintaympäristössä. - Tiedostettiin palveluiden saatavuuden ja laadun merkitys osana kaupunkiseudun kilpailukykyä. Karhukunnat tekivät selkeän strategisen valinnan: palvelujen saatavuutta ja laatua päätettiin parantaa ensisijaisesti kehittämällä kuntien keskinäistä yhteistyötä palvelutuotannossa ja palvelujen järjestämisessä. 3

4 Seutuyhteistyön historia, nykytila ja tulevaisuus Porin seutu Karhukunnat muodostaa asukkaan ja yrityksen yhtenäisen työssäkäynti- ja talousalueen. Vuonna 2004 seutu kasvaa neljällä kunnalla Huittinen, Kokemäki, Merikarvia ja Vampula jolloin uudistuneen seudun väkiluku on asukasta. Porin seutuun mukaan tulevat kunnat kytketään strategiaan toimenpidekohtaisesti kehitettävien palveluyhteistyöryhmien kautta vuoden 2004 aikana. Porin seutu on Satakunnan veturin roolissaan tehnyt seudullista yhteistyötä jo pitkään. Laajaalaiselle ja kestävälle pohjalle yhteistyö organisoitiin 1999 lopussa solmitun seutusopimuksen myötä. Myös poliittinen päätöksenteko on kytketty mukaan. Kolmiportainen organisaatio kattaa poliittisen ohjauksen, toimeenpanon ja hallinnonalakohtaiset va lmistelutyöryhmät. Seutuyhteistyön piirissä toimii valmistelevien virkamiestyöryhmien lisäksi merkittävä määrä luottamushenkilöitä ja yhteistyöorganisaatioiden edustajia. Yhteistyön piirissä on koko kunnallinen toiminta. Maakunnallisella tasolla palveluyhteistyön järjestämisessä on hahmotettavissa neljä palveluyhteistyöryhmää, joista kaksi tullee sijaitsemaan laajentuneen Karhukuntien alueella. Toisen palveluyhteistyöryhmän muodostavat Pori lähikuntineen ja toisen palveluyhteistyöryhmän perusta rakentuu Huittinen-Kokemäki kuntaparin ympärille. Harjavallan osalta yhteistyön suunta tarkentuu lähitulevaisuudessa. Konkreettisella tasolla palveluyhteistyöryhmistä ja kunkin ryhmän piirissä olevasta palveluyhteistyöstä käynnistetään valmistelu vuoden 2004 kuluessa. Tulevaisuuden yhteistyötä lisättäessä etsitään järkevin ja mielekkäin rakenne. Olemassa olevia toimivia ratkaisuja ei pureta, vaan niitä täydennetään uusilla käytännöillä. Täten muodostetaan toimiva ja sopivasti joustava kokonaisuus. Kuntayhteistyö tulee lisääntymään palveluyhteistyön kautta. Kuntayhteistyö on kuitenkin vain yksi kumppanuusmalli. Kuntayhteistyön rinnalle nousee tulevaisuudessa entistä vahvemmin myös muiden toimijoiden (muut seudut ja alueet, kolmas sektori, elinkeinoelämä, kehittäjäorganisaatiot, oppilaitokset ja alueviranomaiset) kanssa tehtävä yhteistyö. Seudullisessa kuntayhteistyössä tulevaisuuden haasteita aluekehityksen ja vetovoimaisuuden kannalta ovat laadukkaiden palveluiden lisäksi mm. turvallisuus, työllisyys sekä kilpailukykyyn vaikuttavat asiat. Suurimmat haasteet kunnallisessa toimintaympäristössä Perus- ja hyvinvointipalvelut ovat olleet Suomessa perinteisesti pääasiassa kuntien tuottamia ja verovaroin kustannettuja. Nykyiset ja tulossa olevat haasteet luovat muutospaineita kunnalliselle palvelutuotannolle. On selvää, että jatkossa tarvitaan myös uusia tapoja ja toimintamalleja järjestää kuntalaisten ja yritysten tarvitsemat palvelut. Nähtävissä on ainakin seuraavat suuret haasteet, joihin kuntien tulee reagoida: Väestön palvelutarpeet muuttuvat Väestön ikääntyminen ja vaatimustason nousu muuttavat ihmisten palvelutarpeita, jolloin kuntien huoltosuhde heikkenee ja erityisesti terveyden- ja vanhustenhuolto sekä esimerkiksi päivähoito- ja koulupalvelut ovat entistä haasteellisemman tehtävän edessä. 4

5 Kunta-alan työvoima vähenee Samanaikaisesti väestön ikääntyessä kunta-alan työvoima vähenee merkittävästi lähinnä työntekijöiden eläkkeelle siirtymisestä johtuen. Kuntia uhkaa yhä paheneva pula osaavasta työvoimasta. Kunnallistalouden kehitysnäkymät Heikentyvä kuntatalous asettaa reunaehtoja nyt ja tulevaisuudessa. Kuntien ja valtion välinen suhde on edelleen muuttumassa siihen suuntaan, että palvelujen järjestäminen jää yhä enemmän kuntien vastuulle. Palvelumarkkinat kehittyvät Palvelumarkkinat ovat muuttumassa siten, että yhä enenevissä määrin erilaisia hyvinvointi- ja muita palveluita tuottavat yksityiset yritykset sekä yhdistykset ja järjestöt (ns. kolmas sektori). Tällainen kehitys tarkoittaa kuntalaisten kannalta sitä, että palvelujen tarjonta kasvaa ja vaihtoehdot lisääntyvät. Palvelujen tuottajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota palvelutuotannon laatuun, tehokkuuteen ja kokonaistaloudellisuuteen. Samalla lisääntyy kilpailu asiakkaista ja osaavasta palvelualojen työvoimasta. Tästä johtuen kunnat keskittyvät aiempaa enemmän kehittämään kilpailukykyään ja vetovoimaansa osaavan työvoiman houkuttelussa. Karhukuntien yhteistyön tahtotila ja tavoitteet Seudullisen yhteistyön tahtotila ja tavoitteet pohjautuvat vuonna 1999 laadittuun seutusopimukseen sekä vuonna 2000 laadittuun seutustrategiaan. Seudullista yhteistyötä tehdään Karhukunnissa: - kaikkien kuntien kesken, - siten, että kaikki kunnat eivät ole mukana sekä - seuturajat ylittävillä kokoonpanoilla. Yhteistyön tahtotila Porin kaupunkiseutu muodostuu elinvoimaisista kunnista, jotka joko itse tai yhteistyössä tuottavat tai järjestävät laadultaan sekä kustannuksiltaan vertailun kestävät palvelut asukkailleen ja siellä toimiville yhteisöille. Kuntalaiset kokevat vaikutusmahdollisuutensa palveluihin hyvinä. Porin kaupunkiseutu on vireä ja osaava seutukunta, jota arvostamme kotiseutuna. Seutu nähdään monipuolisena, omaleimaisena ja tasokkaana matkailun, kulttuurin ja vapaa-ajan vieton alueena. Porin kaupunkiseutu on valtakunnallisesti kilpailukykyinen ja vetovoimainen alue, jonka omaa kehittämistyötä tukee aktiivinen edunvalvontatoiminta. Yhteistyön tavoitteet - Tavoitellaan palveluiden taloudellisempaa ja tehokkaampaa tuottamista sekä nykyistä parempaa vaikuttavuutta. Tavoitteena on pitää palvelut kattavina, edullisina ja laadukkaina sekä turvata niiden saatavuus. - Vahvistetaan palveluja seudulla kuntalaisille, yrityksille ja muille yhteisöille. 5

6 - Tuotetaan taloudellista ja/tai toiminnallista etua kunna lle. - Edistetään hyvää työnjakoa kuntien välillä. - Lisätään kuntien hallinnonalakohtaista vuorovaikutusta. Sopimuksessa todetaan myös, että sopimusosapuolet huomioivat omissa kehittämishankkeissaan ja palvelutuotantoa järjestäessään seutuyhteistyön tarjoaman vaihtoehdon. Seutuyhteistyön tavoitteena ei ole edistää, lykätä tai torjua kuntaliitoksia. Seutuyhteistyön lähtökohtana on koota seudun kuntien voimavaroja, varmistaa palvelutuotannon saatavuus, laadukkuus ja taloudellisuus sekä edistää toimijoiden vuorovaikutusta ja asukkaiden osallisuutta. Uusi aluekehityslaki sisältää uudenlaisen neuvottelumenettelymallin, joka korostaa seutukuntien roolia aluekehityksen edunvalvonnassa ja koordinoinnissa. 6

7 2. Palveluyhteistyön johtamisnäkökulmat Hyvinvointia yhteistyöllä Karhukuntien palvelustrategia laadittiin Balanced Scorecard (BSC) menetelmän mukaisesti. Eri palvelutoimialoja on siten tarkasteltu moniulotteisesti ottaen huomioon erilaiset näkökulmat. Seuraavassa esitellään valitut palvelutoiminnan johtamisnäkökulmat sekä muut palvelustrategiassa käytetyt keskeiset käsitteet. Palvelutoiminnan johtamisnäkökulmat Hyvinvointia yhteistyöllä Karhukuntien palvelustrategiassa kunnallista palvelutoimintaa tarkastellaan, kehitetään ja johdetaan tiettyjen näkökulmien kautta. Näkökulmien avulla jäsennetään visioita ja kriittisiä menestystekijöitä sekä tehdään niistä helpommin johdettavia. BSC-menetelmän mukaisesti niitä kutsutaan johtamisnäkökulmiksi, joita tässä yhteydessä ovat vaikuttavuus, uudistuminen, rakenteet ja prosessit sekä resurssit. Vaikuttavuus Vaikuttavuustavoitteet tarkoittavat perimmäisiä tavoitteita ja tuloksia, joita kunnat pyrkivät saamaan aikaan niitä asioita, jotka näkyvät kehitysvaikutuksina, muutoksina, palveluina ja tuotteina. Vaikuttavuustuloksia, erityisesti palveluita ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, kunnilta odottavat kuntalaiset ja elinkeinoelämä asiakkaina ja veronmaksajina sekä valtiovalta lainsäätäjänä, viranomaistoiminnan ohjaajana ja kansallisen kilpailukyvyn kehittäjänä. Uudistuminen Uudistumisnäkökulma tarkoittaa kuntien ja niiden henkilöstön kykyä irrottautua vanhoista toimintatavoista ja toimia uudella tavalla siten, että käytettävissä ja ennustettavissa olevilla resursseilla kyetään saavuttamaan vaikuttavuustavoitteet. Rakenteet ja prosessit Prosessinäkökulma tarkoittaa kuntien oman toiminnan suorituskykyä, tehokkuutta ja toimivuutta. Mitkä ovat ne tärkeimmät prosessit, joilla päästään parannuksiin vaikuttavuustuloksissa. Resurssit Resursseilla tarkoitetaan inhimillisiä, aineellisia, taloudellisia ym. voimavaroja. Millaisella resurssien käytöllä, kohdentamisella ja hankkimisella kunnat sekä niiden henkilöstö varmistavat vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen? Edellä mainitut näkökulmat ovat sidoksissa toisiinsa. Tavoitteissa onnistuminen riippuu näkökulmien keskinäisen yhteyden ymmärtämisestä ja erityisesti niiden tasapainoisesta toteuttamisesta. Kuhunkin johtamisnäkökulmaan määritellään kriittiset menestystekijät (asiat, joissa meidän on ehdottomasti onnistuttava kulkeaksemme haluamaamme suuntaan). Kunnilta odotetaan erityisesti vaikuttavuustuloksia. Vaikuttavuustavoitteissa onnistuminen edellyttää onnistumista sisäisessä uudistumisessa, prosessien sujuvuudessa sekä resurssien mitoituksessa ja hallinnassa. 7

8 Palvelustrategian keskeiset käsitteet: Strategia Strategia kertoo, mitä me teemme johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti, että saavutamme haluamamme tulevaisuuden. Visio Visio kuvaa sellaista tulevaisuuden tilaa, jota tavoittelemme. Karhukuntien palveluvisio kuvaa Porin seudun haluttua tulevaisuutta kunnallisen palvelutoiminnan näkökulmasta. Toimialakohtaiset visiot kuvaavat haluttua tulevaisuutta kunkin toimialan palvelutarjonnan ja toiminnan näkökulmasta. Kriittiset menestystekijät Kriittiset menestystekijät ovat asioita, joissa meidän on ehdottomasti onnistuttava, jotta saavutamme haluamamme tulevaisuuden (eli vision mukaisen tavoitetilan). Kriittiset menestystekijät ovat strategisia valintoja ja samalla tärkeimpiä kehittämisen kohteita seuraavan kehitysvaiheen (vuosien ) aikana. Toimenpiteet Strategiset toimenpiteet konkretisoivat kriittisiä menestystekijöitä ja vastaavat kysymykseen millä varmistamme sen, että onnistumme valitussa kriittisessä menestystekijässä. Toimenpiteen strategisuus kuvastaa sitä, että pidämme kyseistä toimenpidettä erittäin tärkeänä, emmekä ilman sitä kulje kohti haluamaamme tulevaisuutta. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi projekteja, toimintaa kokoavia kehittämiskonsepteja, toimintatapojen uudistamista, rakenteellisia muutoksia tai mittareita. Toimenpiteet ovat samalla arviointikriteereitä; niiden tulee olla mitattavissa joko määrällisesti tai laadullisesti. Toimenpiteiden toteutumista seuraamalla tiedämme, etenemmekö vision suuntaan ja strategian mukaisesti. Tavoitetasot Jokaiselle toimenpiteelle on määritelty ainakin lyhyen aikavälin tavoitetaso. Tavoitetaso 2005 kertoo, mitä on tehty kussakin toimenpiteessä lyhyellä aikavälillä (mitä on saatu aikaan kevääseen 2005 mennessä). Lyhyen aikavälin tavoitetaso kytkee strategian ja sen tavoitteet kuntien talousarvioihin ja toimintasuunnitteluun sekä seudulliseen budjettiin. Tavoitetasot on mahdollista määritellä myös pitemmälle aikavälille. Tavoitetasot on asetettu käytettävissä olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa. Jokaiselle toimenpidekohtaiselle tavoitetasolle on määritelty vastuuhenkilö tai -ryhmä, joka vastaa siitä, että toimenpide etenee suunnitellulla tavalla. 8

9 3. Karhukuntien palveluvisio 2008 Karhukuntien palveluvisio kuvaa Porin seudun haluttua tulevaisuutta kunnallisen palvelutoiminnan ja seudullisen palveluyhteistyön näkökulmasta. Vuonna 2008: Porin seudun asukkailla on käytössään laadukkaat, kattavat ja kilpailukykyiset palvelut. Strategiset päämäärät (vision osatekijät): - Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa edistäen varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. - Kuntien oma palvelutuotanto on uudistunut sisäisesti vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita. - Karhukunnat ovat onnistuneet tehostamaan resurssien käyttöä luomalla toimivia yhteistyöhön perustuvia palvelujen tuotantomalleja. - Yhä useammin palvelut järjestetään yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. - Palvelutarjonta tukee Porin kaupunkiseudun kilpailukykyä ja luo yhtenä osatekijänä asukkaille hyvän elämän edellytykset. Läpäisyperiaatteet seudullisessa palveluyhteistyössä Karhukuntien seudullisessa palveluyhteistyössä otetaan huomioon seuraavat periaatteet: Keskinäinen kumppanuus, avoimuus ja luottamus Karhukunnat harkitsevat ja määrittelevät yhdessä avoimen kumppanuuden hengessä, mitä ja miten palveluja tuotetaan Porin seudulla. Palvelujen kattavuus ja tasalaatuisuus Karhukunnat pyrkivät siihen, että seudulla on yhdenmukaisia palvelujen tuottamistapoja samankaltaisissa olosuhteissa. Palvelut ovat mahdollisimman lähellä asiakkaita. Kokonaistaloudellisuus Seudullinen kuntayhteistyö ei ole itse tarkoitus, vaan kunnat tavoittelevat yhteistyöllä pidemmällä aikavälillä sekä laadukkaampia palveluja että kustannussäästöjä. Poikkihallinnollisuus ja rajattomuus Palveluja tarkastellaan, tuotetaan ja kehitetään ensisijaisesti asiakaslähtöisesti ja palveluprosessien näkökulmasta, jolloin erilaiset hallinnolliset rajat menettävät merkityksensä. Kestävä kehitys Karhukunnat huolehtivat kestävällä tavalla siitä, että seudun asukkaat saavat korkealaatuiset palvelut tulevaisuudessakin. 9

10 4. Toimialakohtainen palveluyhteistyö Seuraavaksi esitellään kaikki 11 palvelustrategian toimialakohtaista osiota, joista jokainen on laadittu saman menetelmän mukaisesti. Toimialakohtaiset osiot ovat strategisia suunnitelmia, jotka kertovat, mitä kullakin kunnallisella toimialalla tehdään, millä aikataululla ja ketkä vastaavat toimenpiteiden etenemisestä. Kaikissa osioissa esitellään lyhyen johdannon lisäksi toimialakohtainen visio (tavoitetila), kriittiset menestystekijät (missä on onnistuttava, jotta tavoitetila saavutetaan), strategiset toimenpiteet (mitä konkreettista tehdään ja arvioidaan) sekä lyhyen aikavälin tavoitetasot (mitä on tehty kunkin toimenpiteen osalta kevääseen 2005 mennessä ja kuka siitä vastaa). Aluksi esitellään laajempia kunnallisille toimialoille yhteisiä teemoja. Laajat yhteiset teemat Palvelustrategian laadinnan yhteydessä nousi esiin kaikille tai useille kunnallisille toimialoille yhteisiä teemoja, joihin kiinnitetään jatkossa suurempi huomio. Vuosina Karhukunnissa lisätään eri hallintokuntien keskinäistä saumatonta yhteistyötä seuraavien laajojen teemojen osalta. Alkuvaiheessa päätetään, mikä hallinnon ala on yhteistyön koordinoiva vastuutaho. Asiakaslähtöiset palveluprosessit Asiakaslähtöisyys on keskeinen arvo kunnallisessa palvelutuotannossa Karhukunnissa. Palvelumarkkinoiden kehittäminen ja hyödyntäminen Kunnat tarvitsevat toimivia palvelumarkkinoita täydentämään omaa palvelutuotantoaan. Palvelumarkkinoiden kehittymistä edistetään. Samalla kehitetään omia kykyjä tuotteistaa ja kilpailuttaa palveluja sekä arvioida ulkopuolelta ostetun palvelun laatua. Osaava henkilöstö Koulutettu, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on kuntien tärkein voimavara. Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi ja osaavien ihmisten rekrytointi vaativat jatkuvaa kehittämistä. Lapset ja lapsiperheet Lasten palveluja kehittämällä lisätään Karhukuntien vetovoimaa lapsiperheiden näkökulmasta. Korjaavasta ennaltaehkäisevään työhön Kun ongelmiin puututaan ennaltaehkäisevästi kaikilla palvelutoimialoilla, kunnille ja veronmaksajille lankeaa vähemmän kustannuksia. Työllisyyden hoito Korkea työllisyys on kaikkien etu ja keskeinen tavoite. 10

11 KOULUTUSPALVELUT Johdanto Koulutustyöryhmä on toteuttanut omassa toiminnassaan Karhukuntien seutustrategiaa ja koulutuksen ja osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Yhtenä keskeisenä painopistealueena oleva seudullinen yleissivistävän koulutoimen täydennyskoulutusmalli ja toiminnassa olevat käytänteet on kehitetty. Seudullisella yhteistyöllä Karhukunnat ovat käynnistäneet englanninkielisen opetuksen. On myös pyritty kehittämään seudullista toisen asteen koulutuksen koordinointia. Koulutuksen laatua on Karhukuntien alueella pyritty parantamaan myös seudullisten kehittämishankkeiden kautta. SataGlobal-hankkeella on parannettu koulujen kansainvälisen toiminnan valmiuksia. Koulutustyöryhmän toimintaa suunnataan seuraavalla suunnittelukaudella käsillä olevan strategian tavoitteiden mukaisesti. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa koulutoimelle suuria haasteita. Alueen koulutoimen taso on tärkeä vetovoimatekijä ja määrittää osaltaan seudullista kilpailukykyä. Strategiassa ja sen toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä valtakunnallisia opetussuunnitelmien perusteita. Koulutusvisio 2008 Karhukunnat tarjoavat laadukasta opetusta ja koulutusta kaikilla tasoilla. Strategiset päämäärät (vision osatekijät): - Koulutustarjonta on monipuolista ja tarjolla on myös vaihtoehtoisia pedagogisia malleja. - Täydennyskoulutus tukee ihmisten monipuolista osaamista ja työssä jaksamista. - Väestön suhteellinen koulutustaso on noussut. - Koulutustoimen henkilöstö on ammattitaitoista, motivoitunutta ja oppimishaluista. - Karhukunnat ovat oppineet yhteistyössä kehittämään koulutukseen ja osaamiseen liittyviä palveluita. - Laajat EU-hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti seudullisesti. - Koulutuspalveluja suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti myös yhteistyössä eri toimialojen ja muiden keskeisten tahojen kanssa. 11

12 Kriittiset menestystekijät ja strategiset toimenpiteet Koulutuspalveluissa Karhukuntien on ehdottomasti onnistuttava: 1. Koulutuksen laadun ja osaamisen tason varmistamisessa 2. Seutuyhteistyöllä kehitettävissä koulutuksen ja osaamisen palveluissa 3. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa 4. Korkeakoululaitoksen aluekehitysvaikuttavuudessa 5. Kirjastopalvelujen kehittämisessä osana koulutusyhteiskuntaa 6. Henkilöstön osaamisen jatkuvassa kehittämisessä 7. Työyhteisöjen hyvinvoinnissa 8. Toisen asteen koulutuksen koordinoinnissa 9. Osaavan henkilöstön saannin turvaamisessa Kriittiset menestystekijät ovat asioita, joissa Karhukuntien on ehdottomasti onnistuttava, jotta visio toteutuu. Seuraavassa kriittiset menestystekijät esitetään neljän johtamisnäkökulman kautta. Kuva 1. Koulutuspalvelujen johtamisnäkökulmat ja kriittiset menestystekijät. 1. KOULUTUKSEN LAADUN JA OSAAMISEN TASON VARMISTAMINEN Luodaan seudullinen koulutuksen arviointijärjestelmä, jota kautta saadaan tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta lähtien liikkeelle perusopetuksesta ja laajentaen myöhemmin muille koulutusalueille. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tasot: esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutus. Koulutusta ja osaamista kehitetään saatujen arviointitulosten 12

13 pohjalta. Edistetään yhtenäistä perusopetusta. Otetaan huomioon myös erilaiset oppijat. Seudullinen täydennyskoulutus suunnataan tavoitteenasettelun ja saatujen arviointitulosten mukaisesti. Koulut ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti verkottuneina myös eri tasojen kesken. Vaihtoehtoisia pedagogisia malleja tutkitaan ja seurataan pedagogiikan tutkimusta yleensäkin. Huolehditaan pätevän henkilöstön saannista. Luodaan koulutuspalvelujen seudullinen koulutuksen arviointijärjestelmä yleissivistävään koulutukseen Karhukuntien seudullinen koulutuksen arviointijärjestelmä on laajasti käytössä alueen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. (Juha Karvonen) 2. SEUTUYHTEISTYÖN KAUTTA KEHITETTÄVÄT KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN PALVELUT Täydennyskoulutusta toteutetaan edelleen seudullisesti. Erityisopetuksen seudullisia toimintatapoja kehitetään edelleen. Työnohjauspalveluja laajennetaan koko seutukuntaan esimerkiksi Työhyvinvointi kouluissa hankkeen avulla. Oppilashuoltoa varten tutkitaan mahdollisuuksia perustaa seudullinen resurssikeskus, joka tarjoaisi esimerkiksi seudullista psykologi-, kuraattori- ja puheterapeutin palveluja. Henkilöstöä rekrytoidaan myös tarpeen mukaan seudullisesti. Koulutoimen ja muiden yhteistyökumppanien, esimerkiksi oppisopimuslautakunnan ja sosiaalisekä terveystoimen yhteisiä hankkeita toteutetaan myös eri Karhukuntien alueilla ja maakunnallisestikin, esimerkkeinä SataGlobal ja Satakunta Sports Academy hankkeet. EUrahoitteisia hankkeita haetaan Brysselistä seudullisella yhteistyöllä. Opetussuunnitelmatyössä tehdään seutuyhteistyötä soveltuvin osin ja järjestetään sen tekijöille riittävästi mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen yli kuntarajojen. Virtuaalikouluhanketta ja uusia verkko-oppimisympäristöjä kehitetään seudullisen yhteistyön avulla. Koulutustyöryhmä koordinoi seutuyhteistyön kautta toteutettavia koulutuksen ja osaamisen palveluja Seudullinen lakimiespalvelu Työryhmän työskentely on säännöllistä ja johdonmukaista. (Koulutustyöryhmä) Suunnittelu on käynnistynyt. (Jari Kaasinen) 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TURVAAMINEN Yhteiskunnassa esiintyvät ongelmat heijastuvat usein voimakkaina lapsiin ja nuoriin. Nykyyhteiskunnasta on helppo syrjäytyä. Hyvinvointi koostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista elementeistä. Sivistystoimi vaikuttaa omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tässä työssä korostuu yhteistyö eri toimialojen ja sidosryhmien (esim. järjestöt) kesken. Karhukuntien koulutoimet eivät tuota syrjäytymistä, vaan päinvastoin estävät sitä esimerkiksi laadukkaan erityisopetuksen ja ylipäätään kiinnostavan ja motivaatiota lisäävän koulutustarjonnan kautta. Myös pojat huomioidaan. 13

14 Karhukuntiin luodaan verkostomainen lasten ja nuorten hyvinvointikeskus, jossa toimii linkitettynä seudullinen oppilashuollon resurssikeskus. Perustetaan seudullinen Lasten ja nuorten palvelukeskus oppilashuoltoa varten - opetustoimi - sosiaalitoimi - terveystoimi - vapaa-aikatoimi Oppilaiden viihtyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia edistetään - fyysinen hyvinvointi - henkinen hyvinvointi - sosiaalinen hyvinvointi - syrjäytymisen ehkäisy Suunnittelu on käynnistynyt. Eri sektoreiden kesken on neuvoteltu kokonaisuudesta. On muodostunut selkeä näkemys seudullisesta palvelukeskuksesta ja sen tarjoamista palveluista. (Koulutustyöryhmä) 1. Karhukuntien kouluissa on toimivat turvallisuussuunnitelmat. (Jari Kaasinen) 2. Käynnistetty moniammatillinen syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävä hanke. (Jari Kaasinen) 4. KORKEAKOULULAITOKSEN ALUEKEHITYSVAIKUTTAVUUS Korkeakoulu- ja yliopistotasoisen koulutuksen ja tutkimuksen (korkeakoululaitoksen) laadullinen ja määrällinen kasvu on selkeä tavoite Satakunnassa. Ammattikorkeakoulutason koulutus on kysyntään nähden tasapainossa, mutta yliopistokoulutus ei vielä vastaa määrällisesti kysyntään. Tavoitteena on nostaa yliopistotason aloituspaikkojen määrä Satakunnassa vuositasolla nykyisestä noin 500:sta noin 700:een (sisältää Porin alueellisen yliopistokeskuksen ja Rauman Opettajankoulutuslaitoksen aloituspaikat). Seuraavan kehitysvaiheen aikana on tarkoitus lisätä Satakunnan korkeakoululaitoksen monipuolisuutta ja aitoa monitieteellisyyttä. Lisäksi korkeakoululaitoksen on tarkoitus tukea maakunnan aluekehitystä mahdollisimman laajasti, mikä vaatii selkeää korkeakoululaitoksen sisäistä työnjakoa. Pyritään kehittämään ja lisäämään avoimen yliopiston puitteissa korkeakouluopintoja alueella. Karhukunnat voivat osallistua korkeakoululaitoksen kehittämiseen esimerkiksi ostamalla palveluita ja panostamalla tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Yliopistokeskus ja SAMK muodostavat yhtenäisen Porin korkeakoululaitoksen Porin korkeakoululaitos (Yliopistokeskus ja SAMK) tukevat merkittävästi Satakunnan aluekehitystä Korkeakoululaitoksen sisäisestä työnjaosta on sovittu. (Harri Peltoniemi) Porin korkeakoululaitos on yksi aluekehitysvaikutuksen huipuista valtakunnallisesti. (Harri Peltoniemi) 14

15 5. KIRJASTOPALVELUJEN KEHITTÄMINEN OSANA KOULUTUSYHTEISKUNTAA Koulutuksen merkitys on lisääntynyt, onhan tavoitteena, että 70 prosenttia väestöstä suorittaa korkeakoulututkinnon. Myös elinikäisen oppimisen merkitys korostuu. Opetusmenetelmät eri kouluasteilla ja koulutusmuodoissa ovat muuttuneet entistä enemmän itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa korostavaan suuntaan. Suoraan koulutusta palvelevat kirjastot ovat nykyisin entistä monimuotoisemmat, kun perinteisten yliopistokirjastojen rinnalle ovat tulleet ammattikorkeakoulujen kirjastot. Varsinaisten koulukirjastojen kehitys ei kuitenkaan ole vieläkään alkanut. Yleisille kirjastoille koulutuksen merkityksen kasvu asettaa uusia haasteita eri koulutusasteiden opiskelijoiden ja oppilaitosten tietohuollon järjestäjänä. Kirjastot voivat vastata haasteisiin mm. tekemällä entistä enemmän yhteistyötä eri kirjastosektorien kesken. Peruskoulujen ja lukioiden kirjastopalveluiden kehittämisessä kunnallisilla kirjastoilla on merkittävä rooli, kunhan ei edellytetä, että yleiset kirjastot ottavat nämäkin tehtävät hoidettavakseen ilman uusia resursseja. Kirjastossa eri tieteen- ja taiteenalat sekä koulutukselliset sisällöt näyttäytyvät kaikessa moninaisuudessaan. Myös kirjastojen pedagoginen rooli on mahdollista nähdä laajasti, tukeehan kirjasto juuri kansalaisten täysin omaehtoista kouluttautumista ja sivistäytymistä. Kirjastojen erityiseksi pedagogiseksi tehtäväksi on vakiintunut tiedonhankinnan ja tiedonhallintataitojen opettaminen. Kirjasto luo lisäarvoa julkaistulle ja verkkoaineistolle tuomalla julkaisujen sisältöjä helposti löydettäväksi. Samalla kirjasto kantaa vastuuta koko yhteisön kannalta merkittävien julkaisujen ja dokumenttien sisältöjen tuntemuksen lisääntymisestä. Yleiset kirjastot pyrkivät yhteistyössä eri tieto-organisaatioiden kanssa siihen, että koko Satakunnan kulttuuri- ja tietovaranto saadaan kansalaisten käyttöön tietotekniikkaa hyödyntämällä. Kirjastot tuottavat maakunnallista metadataa ja maakuntaportaaleja, jotka ovat osa kansallista kirjastoverkkoa. Kirjasto edistää koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhankintavalmiuksia Kirjasto tarjoaa ajanmukaiset puitteet ja välineet itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhankintaan Virtuaalisia kirjastopalveluja lisätään ja kehitetään Yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa kirjasto osallistuu tiedonhallinnan opettamiseen. (Raija Aromaa) Verkkotyöasemien määrä kirjastossa on yksi tuhatta asukasta kohden. (Marjaana Karjalainen) Kunta- ja kirjastorajat ylittävä Satakunnan virtuaalikirjasto. (Asko Hursti) 6. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Huolehditaan Karhukuntien henkilöstön kattavasta täydennyskoulutuksesta ja kehitetään henkilöstölle mahdollisuus myös tavoitteelliseen jatkuvaan kouluttautumiseen oman yksilöllisen suunnitelman mukaan. Rehtorien kouluttamiseen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota ja kouluttautumista edellytetään kaikilta rehtoreilta. Myös koulutoimen johtajille varataan mahdollisuus säännölliseen kouluttautumiseen. Aloitetaan henkilöstön vapaaehtoinen kierto. Sähköisen koulutuskalenterin käyttö vakiintuu. 15

16 Mahdollistetaan opettajien kierto ja kokemusten vaihto Laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet kouluttautumiselle ja oman osaamisen kehittämiselle Käynnissä. (Koulutustyöryhmä) Laadittu. (Koulutustyöryhmä) 7. TYÖYHTEISÖJEN HYVINVOINTI Työyhteisöjen hyvinvointi on laadukkaiden koulutuspalvelujen edellytys. Opetustyö on kokonaisvaltaista opettajan persoonalla tehtävää työtä ja työyhteisön kriisit ja pitkäkestoiset erilaiset ongelmat heijastuvat siihen vääjäämättä. Karhukuntien kaikkien työyhteisöjen tilaa seurataan monipuolisen arviointijärjestelmän avulla. Työhyvinvointi kouluissa hankkeen kautta löydetään seudullisia ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi. Seudullisia työnohjauspalveluja kehitetään. Johtamiskoulutuksessa panostetaan työyhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mentorointia käytetään täydennyskoulutuksessa nykyistä enemmän. Jatketaan ja kehitetään työyhteisö- ja johtajakoulutusta tarkoituksena lisätä henkilöstöhallinnon asiantuntijuutta ja toimia edelläkävijänä valtakunnallisesti Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa työnohjausta ja mentorointia seudullisesti 1. Työhyvinvointi kouluissa hanke on toteutettu ja sen tuloksia hyödynnetään seudullisesti. (Kati Koivumäki) 2. JET-koulutus jatkuu Satakunnassa. (Kati Koivumäki) Selvitetty. (Lasse Viitanen) 8. TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOORDINOINTI Yhä vähenevät ikäluokat vaikuttavat Karhukunnissakin siten, että opiskelijoita ei mahdollisesti riitä täyttämään kaikkia oppilaitospaikkoja. Jatkossa on tärkeää, että oppilaitosten kesken saadaan aikaan erikoistumista ja siten selkeä työnjako. Kaikki eivät voi opetuksessaan ja koulutusaloissaan keskittyä kaikkeen. Satakunnassa on kartoitettu toisen asteen oppilaitosten halukkuutta lisätä yhteistyötä ja näkemyksiä erilaisiin yhteistoiminnan malleihin. Kartoituksen mukaan suurin osa oppilaitoksista kannattaa yhteistoiminnan lisäämistä, erityisesti tapauskohtaisten yhteistoimintasopimusten muodossa. Muita mahdollisia yhteistoiminnan malleja ovat mm. laajat yhteistoimintasopimukset ja oppilaitosten kokoaminen yhden tai muutaman ylläpitäjätahon alaisuuteen. Karhukunnat lisäävät toisen asteen koulutuksen koordinointia. 16

17 Luodaan yhteistoimintamalli toisen asteen koulutuksen ja sen koordinointiin (joko seudullinen tai maakunnallinen) Perustetaan laajapohjainen toisen asteen koulutuksesta vastaava maakunnallinen strategiaryhmä yhdessä muiden keskeisten Satakunnan toimijoiden kanssa Palkataan strategiaryhmän avuksi projektin johtaja 1. Toisen asteen koulutusta koskevien yhteistoimintamallien toteutumismahdollisuudet on selvitetty. (Pekka Varheensalo) 2. Karhukunnat etenevät selvityksen pohjalta. (Pekka Varheensalo) 1. Strategiaryhmä on perustettu. (Pekka Varheensalo) 2. Strategiaryhmä valmistelee toisen asteen koulutusta koskevat hankkeet. (Pekka Varheensalo) Tehtyjä toimenpide-esityksiä on jatkovalmisteltu ja toteutettu. (Pekka Varheensalo) 9. OSAAVAN HENKILÖSTÖN SAANNIN TURVAAMINEN Lähitulevaisuudessa koulutoimestakin siirtyy eläkkeelle paljon henkilöstöä. Koulumaailma koetaan yhä vaikeutuvana työympäristönä. Karhukunnissa on työttömyyttä ja väestökatoa ja alueen vetovoimaa tulee kehittää negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Osaavat henkilöt, jotka toteuttavat suunnitelmat kouluissa, ovat seutukunnan koulutustarjonnan tärkein voimavara. Yhteisillä toimilla seutukunnan imagoa vahvistetaan osaavan henkilöstön saannin varmistamiseksi. Karhukuntien koulutoimet antavat itsestään dynaamisen kuvan huolehtimalla esimerkiksi siitä, että ollaan mukana useissa erilaisissa paikallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissäkin kehittämishankkeissa, joiden parissa monet opettajat saavat vastuuta oman toimensa ohessa. Henkilöstön laaja-alaista osaamista arvostetaan, tuetaan ja edellytetään niin opetus- kuin muunkin henkilöstön osalta. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa korostetaan Karhukuntien yhteisiä monipuolisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Turvataan erityisopettajien ja oppilaanohjaajien saanti muuntokoulutuksella Kehitetään yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa On selvitetty mahdollisuudet kouluttaa peruskoulun opettajista ja muista sopivista henkilöistä erityisopettajia ja oppilaanohjaajia muuntokoulutuksella (esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella) ja mahdollisesti aloitettu erityisopettajien kouluttaminen. (Markku Koskinen) On kehitetty toimiva yhteistyöverkosto Rauman, Turun ja Jyväskylän opettajankoulutuslaitosten kanssa. (Markku Koskinen) 17

18 SOSIAALIPALVELUT Johdanto Seutuyhteistyön tavoitteena on palvelujen turvaaminen seudun asukkaille. Toiminnan lähtökohtana on seudun vahvuuksien hyödyntäminen ja tätä kautta itseään vahvistava kehittyminen. Tuloksena on kuntarajat ylittävä palveluverkko. Palvelustrategian aikaansaamiselle on onnistumisen edellytykset, koska sosiaalitoimen eri tehtäväalueilla on jo pidempään ollut keskinäistä yhteistyötä Karhukunnissa. Yhteistyössä eivät aina ole olleet kaikki Karhukunnat mukana. Yhteistyö on myös voinut olla laajempaa kuin vain Karhukuntien alueella tapahtuvaa tai se on saattanut olla vain muutaman kunnan välistä. Oleellista on, että yhteistyötä on eri mitassa tehty ja maaperää on muokattu laajamittaisemmalle yhteistoiminnalle. Toistaiseksi ei yhteisten palveluiden järjestäminen ole aiheuttanut suuria muutoksia kuntien sosiaalitoimien rakenteisiin. Yhteisistä hankkeista merkittävimpiä ovat - Karhukuntien (pl. eri kihlakuntaan kuuluva Harjavalta) yhteinen sosiaalipäivystys Porin poliisilaitoksella. - Koulutusyhteistyössä lastensuojelun täydennyskoulutus sosiaalityöntekijöille sekä perhetyön koulutus asiakkaiden kotona työskenteleville. - Lastensuojelun sijaisperhepankki (Pori ei tässä mukana). - Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen Karhukunnissa (yhteiset kiertävät erityislastentarhanopettajat) Lisäksi parin viime vuoden aikana on Satakunnan hyvinvointikeskuksessa alkanut Karhukuntien yhteisiä projekteja (mm. kilpailuttamis-projekti ja osallisuus-projekti). Päihdepalvelut ostetaan Porista. Myös Porin perheneuvolapalveluita käyttävät lähes kaikki Karhukunnat. Sosiaalialan lähipalvelut on tarkoitus edelleen järjestää lähellä asiakasta, mutta nämäkin voidaan toteuttaa yhtäläisillä laatukriteereillä. Seudullisista sosiaalipalveluista sen sijaan varmasti suurin osa voidaan järjestää keskitetysti eikä palvelun taso silti asuinpaikasta riippumatta laske. Kuntarajat ovat kuitenkin puhtaasti hallinnollisia, palvelujen pitää olla saman tasoisia asuinpaikasta riippumatta. Verkottumalla varmistetaan osaamisen siirto yli kuntarajojen. Sosiaalivisio 2008 Karhukunnat järjestävät asukkailleen laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset sosiaalialan palvelut tarve- ja asiakaslähtöisesti hallinto- ja kuntarajat ylittävällä toimintamallilla. Sosiaalialan toimijat ovat yhdessä muiden toimijoiden kanssa onnistuneet vähentämään ihmisten syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Strategiset päämäärät (vision osatekijät): - Sosiaalialan palveluita tuottavat alansa ammattilaiset. - Yksityisiä palveluntuottajia käytetään enemmän sekä harkitusti ja kriittisesti. 18

19 Kriittiset menestystekijät ja strategiset toimenpiteet Sosiaalitoimen palveluissa Karhukuntien on ehdottomasti onnistuttava: 1. Sosiaalialan palvelujen saatavuudessa, asiakaslähtöisyydessä ja hyvässä laadussa 2. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnissa 3. Syrjäytymisen vähentämisessä ja ennaltaehkäisemisessä 4. Henkilökunnan osaamisen kehittämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä 5. Rajattomassa yhteistyössä ja kumppanuudessa 6. Laadun arvioinnissa ja kehittämisessä 7. Käytössä olevien voimavarojen tehokkaassa ja tuloksellisessa kohdentamisessa tärkeimmiksi katsottuihin kohteisiin 8. Osaavan henkilöstön ja taloudellisten resurssien riittävässä määrässä sekä osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa Kriittiset menestystekijät ovat asioita, joissa Karhukuntien on ehdottomasti onnistuttava, jotta visio toteutuu. Seuraavassa kriittiset menestystekijät esitetään neljän johtamisnäkökulman kautta. Kuva 2. Sosiaalipalvelujen johtamisnäkökulmat ja kriittiset menestystekijät. 1. SOSIAALIALAN PALVELUJEN SAATAVUUS, ASIAKASLÄHTÖISYYS JA HYVÄ LAATU Laadukkaat ja kuntalaisten tarpeista lähtevät sosiaalipalvelut ovat osa Porin seudun asukkaiden hyvinvointia. Samalla ne ovat tärkeä osa seudun kilpailukykyä esimerkiksi päivähoitopalveluilla on suuri merkitys lapsiperheiden kannalta. Asiakaslähtöisyys ja laadukkuus otetaan aina huomioon, 19

20 kun sosiaalipalveluja luodaan, tuotetaan ja kehitetään. Palvelujen laadun täytyy olla mitattavissa ja todennettavissa. Porin seudulla otetaan käyttöön sosiaalipalvelujen laatujärjestelmä, jossa määritellään tarkoin ja selkeästi palvelujen vaatimustaso. Laatujärjestelmän mukaista laatukriteeristöä hyödynnetään myös, kun palveluja ostetaan ulkopuolelta. Myös asiakaspalautteen (joka on osa laatujärjestelmää) avulla kehitetään sosiaalipalvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Laatutavoitteissa nähdään ideaalikuva siitä, mitä kohti toiminnan kehittämisellä pyritään. Vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa toteutettu laadunhallintatyö lisää asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Laatujärjestelmä luodaan tehtäväalue kerrallaan. Niissä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon valtakunnalliset STM:n, Stakesin jne. tavoiteohjelmat seutukunnan tilanteeseen sopeuttaen. Porissa ja Ulvilassa on jo joillakin tehtäväalueilla aloitettu laadunhallinnan kehittäminen. Näiden kokemuksia ja tietoa hyödynnetään seudullisesti. Sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos Oy) tarjoamia palveluja hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Luodaan sosiaalipalvelujen yhtenäinen laatujärjestelmä tehtäväalueittain Kukin kunta tuottaa ja järjestää itse lähipalvelut. Erikseen sovittavat erityisosaamista vaativat palvelut järjestetään yhteistyössä (esimerkiksi perheneuvolatoiminta, päihdehuolto, kehitysvammahuolto, erityispäivähoito) Toteutetaan olemassa olevia sosiaalialan kehittämisohjelmia, lapsipoliittisia, vanhuspoliittisia ohjelmia jne. 1. Laatujärjestelmän luominen on käynnissä vanhustenhuoltoon. (Heini Lehtoranta) 2. Tilanne on kartoitettu muiden osa-alueiden osalta. (Perusturvatyöryhmä) 1. Yhteistyössä järjestettävät erityisosaamista vaativat palvelut määritelty. (Matti Järvinen) 2. Yhteisistä kehittämisalueista, pelisäännöistä ja yhteistoiminnasta erityisosaamista vaativien palvelujen osalta on sovittu. (Matti Järvinen) Toteutettu. (Perusturvatyöryhmä) 2. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINTI Lastensuojelun lisääntyneet ongelmat ovat peruja 1990-luvun alun taloudellisesta lamasta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Osaa perheistä lama ei ole koskettanut lainkaan, osan elämään se on vaikuttanut voimakkaasti. Pitkittynyt työttömyys ja huono-osaisuus kasautuu. Lapsiperheissä tämä on erityisen merkittävä tekijä lapsen syrjäytymiskehitykselle. Yhteiskunnan muutos näkyy mm. yhteisöjen ja tukiverkostojen hajoamisena sekä arvomaailman muuttumisena. Arvomaailman muutos näkyy mm. suoriutumisen ja yksilöllisyyden korostamisena. Perheen jaksamisen ongelmat näkyvät viiveellä lasten pahoinvointina, mikä puolestaan näkyy häiriökäyttäytymisenä ympäristössä. Lasten hyvinvoinnin turvaaminen -lastensuojelu- on paitsi sosiaalitoimen, myös kaikkien muiden hallintokuntien, yhteisöjen ja järjestöjen asia. Lastensuojelu on lapsen, vanhempien ja muiden läheisten sekä lapsen palveluihin osallistuvien henkilöiden välistä yhteistyötä. Yhteistyössä ja verkostoitumisessa oleellisia asioita ovat mm. osaamisen yhdistäminen, työntekijöiden 20

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot