KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009"

Transkriptio

1 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio Arvot Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä Toimintaympäristö (historia, nykytila ja ennusteet) Väestö Työllisyys- ja työttömyystilanne Väestön koulutustaso Elinkeinotoiminta Huoltosuhde Kuntatalous Palvelutuotannon alueellinen vertailu 10 3 KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT 3.1 Elinvoimaisuus Talous Palvelut Kuntalainen/asukas Henkilöstö 13 4 TOIMIALOJEN PÄÄMÄÄRÄT 4.1 Hallinto- ja kehittämispalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi 18 5 SEURANNAN JA ARVIOINNIN JÄRJESTÄMINEN 19 Taulukot Taulukko 1: Väestön alueellinen ikärakenne 2006, % Taulukko 2: Väestöennuste, tilastokeskus ikäryhmittäin Taulukko 3: Väestöennuste, kuntastrategiatavoitteen mukaisesti, ikäryhmittäin Taulukko 4: Yli 75-vuotiaiden määrän kehitys Taulukko 5: Työttömyysasteen kehitys, huhtikuu Kaustinen Taulukko 6: Työpaikat yhteensä % Taulukko 7: Työpaikkojen muutos

2 2 Liitteet Liiteosa 1: Toimialojen tuloskortit Hallinto- ja kehittämispalvelut 20 Sosiaali- ja terveystoimi 27 Sivistystoimi 29 Tekninen toimi 32 (Liiteosa 2: Ennusteet 33) Työikäiset Demograafinen huoltosuhde Palvelutarpeiden muutos Päivähoito ja esiopetus Nettokustannustrendi Päivähoito ja esiopetus Palvelutarpeiden muutos Opetustoimi Nettokustannustrendi Opetustoimi Palvelutarpeiden muutos Vanhusväestö Nettokustannustrendi Vanhuspalvelut (kotihoito, palveluasuminen, kotisairaanhoito ja vuodeosastohoito) Palvelutarpeiden muutos Perusterveydenhuollon avohoito Nettokustannustrendi Perusterveydenhuollon avohoito Liiteosa 3: Strategisia osaohjelmia Henkilöstöpoliittinen ohjelma; valmiina Liite 3.1 Vanhuspoliittinen ohjelma; valmis Liite 3.2 Kilpailupoliittiset periaatteet; valmiina Liite 3.3 Ympäristöohjelma; valmiina Liite 3.4 Varhaiskasvatussuunnitelma; valmis Liite 3.5 Kaustisen kunnan esi- ja perusopetuspalvelujen selvitys ja ohjausryhmän esitys, valmis Liite 3.6 Opetuksen arviointistrategia; valmis Liite 3.7 Valmisteilla oleva Järvelä-Salonkylä osayleiskaava; valmis Kirkonseudun osayleiskaavan päivittäminen; valmiina Liite 3.8 Liikenneturvallisuussuunnitelma; valmis Liite 3.9 Seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma; valmis Liite 3.10 Vesi- ja viemärilaitoksen uudelleenorganisointi; valmiina Liite 3.11 Kiinteistöhuollon kuntoarvio- ja kunnossapitosuunnitelma, seutukunta; valmiina Liite Valtuuston työskentelysopimus, valmis Liite 3.13

3 Kaustisen, Vetelin ja Halsuan sosiaalitoimen yhdistämisselvitys, valmis Liite 3.14 Kuntalaiskysely; syksy 2007 Liite 3.15 Tasa-arvosuunnitelma, valmis Liite

4 4 Johdanto Tämä Kaustisen kunnan strategia (linja-asiakirja) on laadittu prosessissa, joka käynnistyi johtoryhmän seminaarilla , jatkui kahdella valtuustoseminaarilla, yhdellä hallituksen seminaarilla ja hallituksen iltakouluilla sekä useilla johtoryhmän istunnoilla. Linja-asiakirja valmistui tammikuussa Strategian laatiminen valtuustokauden alussa on hyvin perusteltua, jotta uusi valtuusto voi määrittää omat linjauksensa valtuustokautta varten. Strategiaprosessin aikana laadittiin myös valtuuston työskentelysopimus. Valmistunut strategia laadittiin Suomen paikallishallinnon muutoksen kannalta historiallisena ajankohtana. Alkusyksyllä 2005 käynnistettiin kuntarakenneuudistus aiemmin käynnistetyn palvelurakenneuudistuksen jatkoksi. Kokonaiskehittämisestä käytetään nimitystä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Tällä koko maata koskevalla kehittämiskokonaisuudella on ollut suuri vaikutus myös Kaustisen strategian laadintaan. Työn kuluessa kunnanhallitus on tehnyt aloitteen Kaustisen seutukunnan kunnille kuntaliitoksen selvittämiseksi. Halsuan, Ullavan ja Vetelin kunnat päättivät lähteä mukaan selvitykseen. Päätöstä kuntien yhdistymisestä ei tehty vuoden 2007 aikana. Tässä strategiassa on pääosin keskitytty Kaustisen kunnan päämäärien ja tavoitteiden määrittämiseen Kaustista itseään varten ja Kaustisen näkökulmasta. Strategiassa on kuitenkin myös tavoitteita, jotka liittyvät voimistuvaan kuntayhteistyön tarpeeseen ja kuntayhteistyön vauhdittamiseen. Linja-asiakirjassa lähdetään siitä, että kunnan talous pidetään terveenä myös tällä valtuustokaudella. Asiakirjassa painotetaan sitä, että lainanotossa keskitytään erityisesti sellaisten hankkeiden lainoittamiseen, joiden tavoitteena on kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja joiden tarkoitus on olla tuottavia. Kaustisen kunta asettaa itselleen tavoitteet, joiden mukaan kunnan väestörakenne pidetään tasapainoisena ja väestömäärä kääntyy hallittuun kasvuun. Tämän aikaansaamiseksi kunta asettaa edelleen tavoitteet, joiden mukaan vahvistetaan elinkeinoelämän ja asuntotuotannon edellytyksiä. Peruspalvelut pyritään turvaamaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Kunta korostaa palvelutuotannossa kuntien välistä seudullista, alueellista, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Kunta pyrkii tilaajan ja järjestäjän roolissaan löytämään sellaiset palvelujen tuotantomallit, jotka mahdollisimman tehokkaasti turvaavat kuntalaisten tarpeet taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

5 5 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT 1.1 Visio 1.2 Arvot VISIO 2010 Musiikkikunta Kaustinen on alueensa palvelukeskus, joka perinteeseen ja teknologiaan pohjautuen tarjoaa tehokkaasti korkeatasoisia palveluja seudun asukkaille. Kaustinen on Sinun! Arvot ohjaavat toiminataa kuntastrategian suuntaan, ovat organisaatiossa vallitsevia uskomuksia ja periaatteita. Kaustisen kunnan päätöksentekoa ja päivittäistä toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: Oikeudenmukaisuus Kuntalaiset, henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat luottaa tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ja tasapuoliseen kohteluun kaikessa palvelutoiminnassa. Avoimuus Päätöksenteossa, valmistelussa, yhteistyössä ja tiedottamisessa edistetään avointa ja rehellistä tiedottamisen ilmapiiriä. Turvallisuus Kaustinen on turvallinen asuinpaikka, jossa kuntalaisia kannustetaan yhteisvastuullisuuteen ja toinen toisestaan huolehtimiseen. Tuloksellisuus Vastuulliset ja yritteliäät luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät edistävät toiminnallaan kuntastrategian tavoitteiden toteutumista Luonnon kunnioittaminen Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan kaikessa päätöksenteossa 1.3 Kaustisen menestystekijät Kaustisen kunnan strategian onnistuminen tukeutuu mm. seuraaviin menestystekijöihin: Kaustinen Kaustisen myönteinen, kehittyvä kuntakuva ja maine Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikeskus Aktiivinen ja suvaitsevainen väestö Alueen elinkeino- ja palvelukeskus

6 Palvelut 6 Monipuoliset ja toimivat kunnan, valtion ja yksityissektorin palvelut Erinomaiset koulutuspalvelut Teknologiaosaaminen Hyvät yhteydet 2. PERUSTA Asuinpaikka Kylien elinvoimaisuus ja vilkas yhdistystoiminta Hyvä työllisyystilanne ja työpaikkakehitys Monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet Maaseutumainen, turvallinen asuinympäristö 2.1 Yleistä Kunnan elinvoimaisuus näkyy Kaustisella mm. palvelujen monipuolisuutena, vilkkaana rakentamisena ja työpaikkakehityksenä. Kaustinen on vakiinnuttanut asemaansa palvelujen keskuksena. Väestön määrä lähti v lievään laskuun, syntyvyys on alueella vähentynyt, tästä huolimatta väestörakenne ja huoltosuhde ovat säilyneet hyvinä. Tulevaisuuden haasteina ovat alueiden välisen kilpailun kiristyminen, luonnonvarojen yhä tehokkaampi hyödyntäminen ja ympäristön tilan kehittyminen. Kunnan elinvoimaisuuteen vaikuttaa kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä paitsi alueellisesti myös kansallisesti ja globaalisti. Työpaikan lisäksi maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö on keskeinen asuinpaikan valintakriteeri. 2.2 Toimintaympäristö Kunnan oma väestötavoite vuodelle 2010 Kunnan oma väestötavoite vuodelle 2010 on Taulukko 1: Väestön alueellinen ikärakenne 2006, % Kaustinen Stk K-P Koko maa 0 14 v yli 64 v Taulukko 2: Väestöennuste Kaustinen, tilastokeskus ikäryhmittäin Yhteensä

7 7 Taulukko 3: Väestöennuste, kuntastrategiatavoitteen mukaisesti, ikäryhmittäin Yhteensä Taulukossa 3 on kuvattu väestöennuste tässä kuntastrategiassa asetetun tavoitteen mukaisesti vuosina 2010 ja Tavoitteen mukaisesti kunnassa on yli 500 asukasta enemmän vuonna 2020 verrattuna Tilastokeskuksen trendiennusteeseen. Kaustisen kunnan oman väestöennusteen taustalla ovat kunnan myönteiset elinvoimaisuustekijät ja erityisesti kaivostoiminnan ja siihen liittyvien hankkeiden tuomat uudet työpaikat. Kunta panostaa määrätietoisesti elinvoimaisuuden vahvistamiseen työpaikkakehityksen varmistamiseksi. Kunnan myönteistä asukaskehitystä on haitannut vuokra-asuntojen puute. Kaustisella ei ole pystytty vastaamaan vuokra-asuntojen kysyntään nykyisellä ja viime valtuustokaudella. Vuokra-asuntoja on jonottanut jatkuvasti n. 60 asuntokuntaa. Aktiivisemmalla maanhankinta-, kaavoitus- ja asuntopolitiikalla sekä laadukkaalla asuntotuotannolla voidaan merkittävästi vaikuttaa asukkaitten paikkakunnalla pysymiseen ja väkiluvun myönteiseen kehitykseen. Taulukko 4: Yli 75-vuotiaiden määrän kehitys Tilastokeskus Kunta Kaustisen kunnan väestökehitys on alueen muita kuntia ja seutukuntaa myönteisempi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2020 maakunnan kuntien väestökehitys on kuitenkin Kokkolan kaupunkia lukuun ottamatta negatiivinen. Ikärakenteessa vanhusten suhteellinen osuus on kasvamassa. Tämä merkitsee sitä, että kunnan on varauduttava vanhustenhuollon kasvaviin palveluvaatimuksiin. 2.3 Työllisyys- ja työttömyystilanne Työllisyystilanne Kaustisella on säilynyt melko hyvänä, työttömyys- ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyysaste on maakunnan alhaisimpia. Taulukko 5. Työttömyysasteen kehitys, huhtikuu, Kaustinen Työttömyysaste alle 25-v yli 1 v , , , ,

8 8 2.4 Väestön koulutustaso Tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä %, tilastokeskus, 1999/2003, Kaustinen Stk K-P Koko maa Keskiaste 27/30 27/29 29/31 29/31 Korkea-aste 13/13 9/11 14/15 18/20 Keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 1999 koko maan kehityksen mukaisesti. 2.5 Elinkeinotoiminta Yritysten määrä Toimivia yrityksiä oli Kaustisella v lopussa 297 kpl. Työpaikkoja on lisännyt voimakkaimmin viime vuosina tietotekninen ala ja alan näkymät ovat myös jatkossa hyvät. Palveluala on selvästi suurin työllistäjä Kaustisella. Elinkeinorakenne poikkeaa työpaikkarakenteesta selvimmin siinä, että jalostus työllistää 23 % työssäkäyvistä, vaikka jalostuksen osuus työpaikoista Kaustisella on 17 %. Taulukko 6: Työpaikat yhteensä % Kaustinen Stk K-P Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon Työpaikkojen määrä kehittyy asetetun tavoitteen mukaisesti myönteisesti, vaikka vuodesta 2002 vuoteen 2003 on ollutkin laskua. Tämä käy ilmi taulukosta 8. Työpaikkoja oli yhteensä 1841 kpl. Kunnan työpaikkaomavaraisuus oli 92,6 %. Valtion virastojen toiminnan hallinnon keskittäminen on viemässä palveluja ja työpaikkoja Kaustisen alueelta.

9 9 Taulukko 7: Työpaikkojen muutos Kaustinen Stk K-P Lähde: Tilastokeskus, työvoimatilasto. Panostukset uusiin elinkeinoihin Kunnan panostukset elinkeinojen kehittämiseen ja yritystoiminnan edellytysten luomiseen ovat osoittautuneet oikean suuntaisiksi. Kunta on luomassa edellytyksiä kaivostoiminnan käynnistämiselle v Kaustisen kunta varautuu suunnitelmissaan kaivostoiminnan ja siihen liittyvien elinkeinojen kannalta tarpeellisiin investointeihin ja kunnossapitotoimiin. Kaustinen on monipuolistanut ja laajentanut palveluitaan ja pystyy jatkossa tarjoamaan palveluita nykyistä laajemmalle alueelle. Kunta on rakentamassa tiloja ja edesauttamassa hoiva-alan yritysten sijoittumista kuntaan suunnittelukaudella. Maatalous ja turkistarhaus ovat Kaustisella elinvoimaisia. Vaikka tilojen määrä vähenee, tilakoko kasvaa. Tarhausyritysten kehitykseen vaikuttavat tarhaajien ikärakenne ja suhdanteiden vaihtelut. Maatiloja oli v Kaustisella 187 kpl (v kpl) joista noin puolet oli lypsykarjatiloja. Tarhoja oli v Kaustisella 68 kpl (v kpl). Viimeisen 10 vuoden aikana tarhojen määrä on säilynyt melko vakaana vaihtelevista suhdanteista huolimatta. Tarhakoot ovat kasvaneet ja turkistarhauksen jatkojalostus on vakiinnuttamassa toimintaansa kunnassa. Seutukunnassa tarhoja on yhteensä 105, Keski-Pohjanmaalla 183 ja koko Suomessa 941. Tarhojen liikevaihto Kaustisen kunnassa on vuositasolla n. 10 M (v ,4 M ). 2.6 Huoltosuhde Liitteessä 3 on kuvattu taulukkona ja graafisena Tilastokeskuksen aineistoon pohjautuen demograafinen ( väestöllinen) huoltosuhde. Trendilaskelman mukaan huoltosuhde on heikkenemässä eli vanhusten ja lasten määrä suhteessa työiässä olevan väestön määrään on lisääntymässä. Tähän kehitykseen on tarkoitus tässä strategiassa määritellyillä keinoilla vaikuttaa niin, että huoltosuhteen heikkeneminen ainakin hidastuu. 2.7 Kuntatalous Talouden tasapainottamisen keinojen tärkeysjärjestys Vaikka Kaustisen kunnan talous on suunnittelukauden alussa tasapainossa, heikentyviin kuntatalouden näkymiin on varauduttava. Keskeisin uhkatekijä on väestön väheneminen.

10 10 Kunnanvaltuusto on linjannut valtuustoseminaarissa alla olevat keinot talouden tasapainottamiseksi. 1. Veronmaksajien määrän lisääminen (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka) 4,8 2. Seudullisten/alueellisten yhteistyöratkaisujen toteuttaminen 3,8 3. Palveluverkostojen tiivistäminen 3,6 4. Veroprosentin nosto 3 5. Tietotekniikan hyväksikäytön lisääminen 2,8 6. Taksojen korottaminen (liikelaitokset) 2,6 7. Omavastuiden lisääminen (esim. palvelusetelit) 2,2 8. Palvelujen vähentäminen 2,2 9. Omaisuuden myynti Lainanoton lisääminen 1,8 11. Laatutason heikentäminen 1,2 Kunta toimii aktiivisesti ja suunnitelmallisesti maanhankinnassa ja kaavoituksessa siten että yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen kehitys mahdollistuu. Taloudellisuussyistä ja kunnan vetovoimaisuustekijöiden vahvistamiseksi suunnittelukaudella selvitetään alueen kuntien yhdistymisen mahdollisuudet ja yhteiset palvelujen tuotantomahdollisuudet. Kiinteistöveroja on tarkistettu vuodelle Kunnallisveroprosentti nostettiin 19,00-19,50 vuodelle Talouden tasapainottamisen vuoksi tuloveroprosenttia on tarkistettava suunnittelukaudella. Palvelutuotannossa kouluverkkoa on supistettu lukuvuoden alusta lähtien, jolloin Jylhän ja Vintturin kyläkoulut lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin Keskuskoululle. 2.8 Palvelutuotannon alueellinen vertailu Päivähoito ja esiopetus Päivähoidon ja esiopetuksen osalta Kaustisen kunnan palvelutarve kasvaa sekä Tilastokeskuksen ennusteen että kunnan oman väestötavoitteen mukaan vuoteen 2010 saakka. Kaustisen seutukunnan muissa kunnissa palvelutarve vähenee. Tämä merkitsee sitä, että kuluvalla valtuustokaudella Kaustisen kunnan on varauduttava hieman lisäämään palvelutarjontaa näissä palveluissa joko itse tuottamalla tai ostopalveluina. Samalla on kuitenkin tarkoituksenmukaista seurata seudullista kehitystä ja arvioida palvelukapasiteettia seutukunnan kokonaisuutena. Mikäli päivähoidon ja esiopetuksen kustannuksissa on reaalista kasvua (liitteenä olevassa esimerkkilaskelmassa on käytetty keskimääräisenä reaalikasvuprosenttina 1.8), on varauduttava kasvaviin menopaineisiin myös vuoden 2010 jälkeen palvelutarpeen lievästä laskusta huolimatta.

11 11 Opetustoimi, vuotiaat Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kaustisen kunnan palvelutarve vähenee opetustoimessa. Mikäli kunnan oma väestöennuste toteutuu, oppilasmäärä ei vähene. Kaustisen seutukunnan muissa kunnissa palvelutarve vähenee melko voimakkaasti. Kuluvalla valtuustokaudella Kaustisen kunnan on varauduttava kouluverkkonsa tarkistukseen oppilasmäärien kehityksen suhteissa. Tarkoituksenmukaista on seurata seudullista kehitystä ja arvioida palvelukapasiteettia seutukunnan kokonaisuutena. Opetustoimessa on varauduttava reagoimaan kasvaviin menopaineisiin koko ennusteajan huolimatta siitä, että oppilasmäärät saattavat laskea. (liitteenä olevassa esimerkkilaskelmassa on käytetty keskimääräisenä reaalikasvuprosenttina 1.8) Vanhusväestö Vanhusväestön absoluuttinen määrä kasvaa Kaustisen kunnassa ennusteiden mukaan, esimerkiksi kunnan oma ennuste, vuosien välillä 8,7 %:lla. Kustannuspaine (kotihoito, palveluasuminen, kotisairaanhoito ja vuodeosastohoito) on 1,8 %:n keskimääräisillä reaalikasvuprosenteilla tuona aikana 29.2 %. Tästä tärkeästä perustehtävästä huolehtiessaan kunta hakee - laatutasoa heikentämättä - uusia toimintamalleja. 3 KUNNAN PÄÄMÄÄRÄT VUONNA 2009 Strategian rakenne on sovittu niin, että siinä määritetään kunnan yhteiset päämäärät ja toimialojen päämäärät ja tavoitteet. Strategiarakenteessa sovelletaan tasapainotettua mittaristoa. Kunnan yhteiset päämäärät määritetään seuraavien näkökulmien kautta: - elinvoimaisuus - talous - palvelut - kuntalainen/asukas/asiakas - henkilöstö 3.1 Elinvoimaisuus Elinvoimaisuuden kehittämiselle asetetaan seuraavat päämäärät: 1 Asukasmäärä Asukasmäärätavoite vuodeksi 2010 on asukasta. Asukasluvun säilyttäminen nykytasolla vaatii 25 uutta asuntoa vuosittain ja 100 uutta asuntoa suunnittelukaudella. Tämä ei vielä riitä väestötavoitteeseen. Teollisuus- ja yritystoiminta lisää työpaikkoja ja samalla asuntojen tarvetta suunnittelukaudella. Ittyöpaikkojen lisäys yrityksen arvion mukaan on 100 uutta työpaikkaa vuoteen 2007,

12 12 tämän lisäksi tulevat kaivostoiminta liitännäisineen ja edellisten vaikutus kunnan palvelutoimintaan. 2 Elinkeinopolitiikka Elinkeinopolitiikkaan panostetaan niin, että uusia työpaikkoja ja myös uusia toimialoja saadaan kuntaan. 3 Asuntopolitiikka Tavoitteena on asuntokannan turvaaminen, asumisen edellytysten (tonttimaa) ja asumisviihtyvyyden parantaminen (paikkakunnalla pysyvyys) Vuokra-asuntojen tuotantoa lisätään kysyntää vastaavasti. Asuntopolitiikkaan halutaan panostaa ja varautua kasvavaan asukasmäärään asuntojen tuotantotavoitetta nostamalla niin, että nettolisäys asuntokannassa olisi vähintään asuntoa suunnittelukaudella. 4 Maapolitiikka Maapolitiikalla halutaan tehostaa maanhankintaa teollisuus-, liike- ja asuntotarpeisiin. Yksityisten omistuksessa olevia maa-alueita ei kaavoiteta. Turkistarhaukselle etsitään uusia tonttialueita kuntakeskuksen ja asuntoalueiden vaikutuspiirin ulkopuolelta haju- ja meluhaittojen vähentämiseksi. Asuntotonttimaan tarve suunnittelukaudella on yhteensä ha. Omakotitontit: 20 x 2000 m 2, yhteensä 4 5 ha/vuosi 2/3 kaava-alueella 1/3 haja-asutusalueella Vuokra-asunto- ja muu asuntotuotanto: 10 vuokra-asuntoa/v, n m m²/v, suunnittelukaudella 3 ha. Tonttitilaa elinkeinoelämän, liiketoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin tarvitaan seuraavasti: Teollisuutta varten tällä hetkellä vain n. 5 ha:n varanto Kruunupyyn rajalla (ympäristörajoitteet). Teollisuuden tarve yhteensä 20 ha, josta 2-3 yrittäjälle isompia 1-2 ha tontteja. 5 Palveluyhteistyö Yhteistyötä palveluiden kehittämisessä halutaan voimistaa sekä seudullisesti että tarpeellisilta osin myös laajemmalla alueella. 3.2 Talous - vuosikate 150 /as koko strategiakauden ajan - lainamäärä (emo), 2000 /as vuonna lainamäärä konserni, 4000 /as vuonna omavaraisuusaste, emo vuonna % - omavaraisuusaste, konserni vuonna %

13 3.3 Palvelut 13 Lainamäärätavoitteen osalta todettiin, että kuntakonsernin lainojen kokonaismäärätavoite voidaan ylittää vain erikseen perustelluilla valtuuston päätöksillä tilanteissa, joissa kyse on tuottavista investoinneista ja elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Laajeneva palvelutarve työpaikkakehityksen ja asukkaiden tarpeisiin on huomioitava palvelujen kehittämisessä. Kuntapalveluja laajennettaessa ensisijaisesti tarkastellaan palvelujen yhteistoiminta-aluetta sekä selvitetään yhteistoimintamahdollisuudet muiden palvelun tuottajien kanssa. Tavoitteena on, että kunnan omaa palvelutuotantoa ei laajenneta nykytasosta. 3.4 Kuntalainen/asukas Kunnan kehityksen kannalta ratkaisevissa päätöksissä on punnittava kunnan etu/kuntalaisen etu. Yhteisöllisyydellä saavutettu asukkaiden ja alueen yritysten hyvinvointi on kunnan edun mukaista. Kunnan päätöksillä tuetaan yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteistoimintaa. 3.5 Henkilöstö Henkilöstöpolitiikassa noudatetaan seuraavia periaatteita: - henkilöstöpolitiikalla tuetaan strategista johtamista - kehitetään työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta - edistetään avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä - tuetaan ja kannustetaan henkilöstön työssä jaksamista ja edistetään työkykyä ylläpitävää toimintaa - luonnollista poistumaa käytetään johdonmukaisesti hyväksi henkilöstömitoituksen hallinnassa, henkilöstömäärä mitoitetaan tuottavuuden nousun mukaisesti - uusissa rekrytoinneissa tarkastellaan aina koko ko. palvelun yhteistoiminta-aluetta sekä palvelujen vaihtoehtoisia tuotantomalleja, henkilöstön erikoistumista kuntayhteistyössä tuetaan

14 14 4 TOIMIALOJEN PÄÄMÄÄRÄT 4.1 Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallinto- talous- ja suunnittelupalvelut Kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano kunta- ja taloussuunnittelu, kirjanpito ja tilinpäätös sekä asiakirjahallinto ja arkistotoimi hoidetaan asiantuntemuksella, oikein ja ajallaan. Kunnan henkilöstöhallintoa ja yt-toimintaa johdetaan kunta- ja henkilöstöstrategian sekä sopimusten mukaisesti, tasapuolisesti ja kannustavasti. Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja. Kaustisen kunnan viestintää hoidetaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Kuntalaiset, henkilöstö ja yhteistyötahot saavat tarvitsemansa tiedon ajoissa ja selkeästi esitettynä. Kuntastrategiaa tukevaa viestintää toteuttavat kunnanhallituksen ja toimialajohtajien lisäksi kaikki kunnan työntekijät ja päätöksiä tekevät luottamushenkilöt. Vaalit Kunta hoitaa vaalien toimeenpanon (sekä ennakko- että varsinainen äänestys vaaleissa). Kuntayhteistyö Kuntien yhteistyössä järjestettyä palvelutuotantoa laajennetaan ja syvennetään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Talous- ja velkaneuvonta Yleinen edunvalvonta Seutukuntatoiminta Keski-Pohjanmaan liitto Aluepelastuslaitos Elinkeinot Maaseutu- ja yrityspalvelut Kuntakonserni Matkailun edistäminen Lomituspalvelut Tavoitteena on turvata laadukkaasti ja tasapuolisesti lomituspalvelulain mukaiset palvelut lomaan oikeutetuille maatalousyrittäjille Kaustisen paikallisyksikön alueella. Strategiset projektit - Kaustisen, Halsuan, Ullavan ja Vetelin kuntien yhdistymisprojekti - Tietohallinnon alueellinen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen - Sähköinen taloushallinto ja asiointi, alueellinen vetovastuu - Tehtäväpohjaiseen arkistonmuodostukseen siirtyminen

15 Sosiaali- ja terveystoimi Tavoitteena on kuntalaisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Palvelut tuotetaan vuodesta 2009 alkaen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2008 loppuun saakka palvelujen tuottajina ovat kunnan lisäksi Tunkkarin kuntayhtymä sekä yksityiset palvelun tuottajat ja järjestöt. Palvelut tuotetaan väestön todellisiin tarpeisiin perustuen laadukkaina, asiakkaan ja koko alueelle kannalta taloudellisesti. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa annetaan tarpeen mukaan myös yli kuntarajojen perheiden tarpeet huomioiden. Päivähoito ja esiopetus siirtyvät sivistystoimen hallintoon. Lasten kotihoidon kuntalisä ja yksityisen hoidon kuntalisä vakinaistetaan kunnan taloudelliset resurssit huomioiden. Kartoitetaan ja lisätään yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa lapsiperheille tarkoitetun toiminnan lisäämiseksi. Joustoa erilaisiin päivähoidon tarpeisiin haetaan perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille järjestetään erityislastentarhanopettajan palvelut yhteistyössä Vetelin kunnan kanssa. Vanhusten ja vammaisten avopalvelut Työ- ja toimintakeskuksen tehtävänä on järjestää päivätoimintaa kehitysvammaisille, kuntoutuksen avopalveluita mielenterveyskuntoutujille ja työtoimintaa vajaatyökuntoisille. Toimintaa kehitetään vastaamaan myös kuntouttavan työtoiminnan velvoitteisiin. Yhteistyötahojen kanssa haetaan ratkaisuja henkilöille, joille ei työhallinnon palveluvalikoimista löydy ratkaisuja. Näillä toimilla tuetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Tarvittaessa apuna käytetään eritahoista koottua asiakaspalvelutyöryhmää ja mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Palvelut tuotetaan oman kunnan ja lähikuntien tarpeisiin. Vanhusten kotihoitoa ja palveluasumista kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon ja lähikuntien kanssa vanhuspoliittisen strategiatyön mukaisesti. Vanhusten palveluasumista ja laitoshoitoa järjestetään asiakkaiden erilaisten hoito- ja palvelutarpeiden mukaan erikoistuneissa yksiköissä. Kuntouttava ja ennaltaehkäisevä työote otetaan toimintatavaksi kaikissa vanhustenhuollon toiminnoissa. Hoidon porrastusta kehitetään. Palvelusetelin käyttöönottoa kehitetään. Omaishoitoa kehitetään tukemalla omaishoitajien työtä ja jaksamista muun muassa omaishoitajien lakisääteistä vapaata monipuolistamalla yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja yhdistysten kanssa. Vanhusten päivätoiminnan mahdollisuuksia selvitetään. Sosiaalityö ja lastensuojelu Lastensuojelulain muutoksen myötä viranhaltijoiden vastuu lisääntyy. Lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle pyritään ennaltaehkäisemään lisäämällä resursseja perhetyöhön. Sosiaalipäivystys toteutetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien kesken elokuusta 2007 lähtien. Kuntouttavan työtoimintaa kehitetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa.

16 16 Strategiset projektit -Halsuan, Kaustisen ja Vetelin digisos-hanke. - ProSote-hanke - Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen uudelleenorganisoinnin toteutus Keski Pohjanmaalla - omaishoidon kehittäminen 4.3 Sivistystoimi Sivistyspalvelujen päämääränä on edistää asukkaiden tiedonhankintaa, oppimista sekä elämisen taitoja ja laatua. Sivistyspalveluja kehitetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mahdollisuuksia hyödyntämällä sekä toteuttamalla kunnan kansainvälisyys- ja kulttuuristrategioita. Tavoitteena ovat alueelliset, yhteiset ja laadukkaat palvelut jokaiselle. Voimavaroja yhdistetään sekä asiantuntemusta syvennetään ja laajennetaan alueen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Opetuspalvelut Opetuspalvelut antavat oppijoilleen mahdollisuuden laadukkaaseen oppimiseen turvallisessa oppimisympäristössä. Tavoitteena on, että jokainen oppija omaksuu vahvat perustaidot ja hyvän yleissivistyksen ja hänestä kasvaa itseohjautuva elinikäinen oppija, joka on kykenevä yhteisölliseen ja yksilölliseen oppimiseen. Lukio ja toisen asteen koulutus Lukion osalta tavoitteena tulevaisuuden koulu, jonka arvoina ovat innovatiivisuus, luovuus ja erilaisuus, esimerkiksi musiikin soveltaminen. Tavoitteena on kunnan eri koulutusyksiköiden profiilin nostaminen sekä kilpailukyvyn ja valtakunnallisen näkyvyyden lisääminen. Lukion osalta tavoitteena on yhteistyön lisääminen eri tahojen välillä. Kunta edellyttää, että toisen asteen koulutuksen tarjonta kuntalaisille turvataan ja kehitetään tulevaisuuden työvoimatarpeiden mukaisesti. Kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut Tavoitteena ovat nykyaikaiset kirjastopalvelut, jotka mahdollistavat kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen ja yleissivistyksen kehittymisen. Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden tavoitteena on tukea asukkaiden mahdollisuuksia monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluja kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, mm. kolmannen sektorin, kanssa. Tavoitteena on monipuolinen ja kuntalaisten hyvinvointia edistävä tarjonta. Ruokahuoltopalvelut Tavoitteena on tarjota laadukkaat ruokahuoltopalvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kartoitetaan ruokahuoltopalvelujen tehostaminen; mm. vaihtoehtoisia tuotantotapoja selvittämällä.

17 17 Strategiset projektit: - Laaditaan alueellinen yhteistyöselvitys, joka sisältää talous-, hallinto- ja toimintasuunnitelman, kuten myös operatiivisen suunnitelman sivistystoimen eri aloille - kartoitetaan päivähoidon ja esiopetuksen siirtyminen kokonaisuudessaan sivistystoimeen - kartoitetaan ruokahuollon tehostaminen - tarkistetaan kouluverkkoa oppilasmääräkehityksen suhteissa.

18 Tekninen toimi Teknisen toimen perustehtävät: Maankäytön ohjaus ja kiinteän omaisuuden hallinta Maankäyttö ja Kaavoitus Maankäytön suunnittelulla taataan asumiseen ja elinkeinotoimintaan sekä liikenne- ja virkistystoimintaan tarvittavien alueiden riittävyys. Keinoina ovat maanhankinnan tehostaminen ja kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus ja laajentaminen sekä keskustaajaman kehittämissuunnitelman käynnistäminen. Kiinteän omaisuuden hallinta: 1. Tilapalvelut Tilapalvelu järjestää kunnan toimintoihin, elinkeinoelämän tarpeisiin sekä vuokra-asumiseen tarvittavat toimitilat. Elinkeinoelämän ja vuokra-asumiseen tarvittavat tilat liitetään kunnan omistamiin yhtiöihin (kunnan omistuksessa olevat teollisuustilat ja vuokra-asunnot). Ennen toimenpiteitä selvitetään yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset kunnan talouteen. Rakennuksiin liittyvä palvelutoiminta kilpailutetaan henkilöstön luonnollisen poistuman mukaisesti. 2. Kadut ja tiet Katuverkkoa ja kevyen liikenteen väyliä kehitetään liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti yhdessä tiehallinnon kanssa. 3. Vesi- ja viemärilaitos Vesihuollon toiminta-alueet määritellään ja samalla tarkistetaan laitoksen taksat ja liittymisehdot. Verkostot laajennetaan toiminta-alueiden laajuisiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusi Pohjavedenottamo rakennetaan Neverbackan harjulle. Vesihuollon toimintojen yhtiöittämistä jatketaan. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennusvalvonnan tavoitteena on neuvoa ja ohjata rakentamista siten että saavutetaan hyvä ja käyttäjien tarpeita palveleva, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä sosiaalisesti toimiva ja esteettisesti tasapainoinen elinympäristö. Edistetään rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin toimiviin ratkaisuihin. Tavoitteena on rakennetun ympäristön rakennuskannan jatkuva hoito ja kunnossapito. Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata asukkaille terveellinen, viihtyisä ja kestävän kehityksen mukainen elinympäristö sekä säilyttää luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus. Seudullisia yhteistyömahdollisuuksia selvitetään ja ympäristönsuojelumääräykset laaditaan yhteistyössä seutukunnan kuntien kanssa. Maatilojen, huoltoasemien sekä muiden toimijoiden luvantarveharkinta saatetaan loppuun. Ympäristön tilan seurantaa kehitetään.

19 19 Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään seutukunnallisesti. Tavoitteena on laatia seudulliset ympäristönsuojelumääräykset ja toteuttaa viranomaisten keskinäistä sijaistamista. Selvitetään kuntien yhteislautakunnan perustamisen mahdollisuuksia (lupa- ja viranomaislautakunta). Pohjavesialueiden ympäristösuunnitelman päivitetään. Strategisia projekteja: - Kaivostoiminnan edellytysten luominen - Vesi- ja jätevesihuollon kehittämishankkeet - Asuntotuotantoa lisätään erityisesti senioriasukkaille sekä nuorten aikuisten tarpeisiin. - Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen - Seutukunnalliset ympäristönsuojelumääräykset 5 SEURANNAN JA ARVIOINNIN JÄRJESTÄMINEN Strategia-asiakirja tarkistetaan vuoden 2007 aikana ja valtuustotestamentti laaditaan vuoden 2008 aikana. - Laaja, joka talouteen jaettava kuntalaiskysely palvelutoiminnasta toteutetaan parittomina vuosina - Palveluja, erityisesti laatua arvioidaan käyttäjäkyselyin vuosittain. Kyselyn tulokset raportoidaan edelleen kunnanhallitukselle talousarvioraportoinnin yhteydessä.

20 20 LIITE 1: TOIMIALOJEN TULOSKORTIT

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot