TILINTARKASTUSTOIMISTO MUISTIO CLAVIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUSTOIMISTO MUISTIO 1.11.2009 CLAVIS"

Transkriptio

1 TILINTARKASTUSTOIMISTO MUISTIO CLAVIS PUUMALAN KUNNAN TASEASEMAN ARVIOINTIA Lähtötilanne Puumalan kunnan taseasema näyttää rasittuneelle, kattamattomia alijäämiä on kertynyt , vuosikatteet ovat olleet negatiivisia eikä poistoille ole näin ollen jäänyt kaikkina vuosina lainkaan katetta. Kunnan mahdollisuuksia selvitä taseen alijäämistä sekä jatkaa itsenäisenä kuntana on arvioitu viime vuosina eri yhteyksissä ja viimeksi kuluvan vuoden syksyllä teetetyssä erillisessä konsulttiselvityksessä. 1. KIRJANPITOJÄRJESTELMÄ ENNEN VUOTTA 1997 Hallinnollinen kirjanpito (vuoteen 1996 saakka) 1.1. Tase Hallinnollisen kirjanpidon tase muodostettiin omaisuuden ja lainojen vuotuisten muutosten osalta erilliskirjauksin, joilla ei ollut yhteyttä tuloslaskelmaan. Nämä muutokset kirjattiin käyttäen vastatilinä käyttöpääoman muutosten tiliä. Talousarviovuoden tulos ei kumuloitunut taseeseen, koska vuositulos palautettiin talousarviolaskentaan (tuloslaskentaan) merkitsemällä alijäämä kuluksi ja ylijäämä tuloksi. Koska taseella oli rahavarojen ja lainamäärään seurannan lisäksi vain yleisinformaalista merkitystä, sitä ei ole tässä muistiossa syytä käsitellä tämän enempää Tuloslaskelma Ns. hallinnollisen kirjanpidon vuotuisen talousarviokirjanpidon lähtökohta oli nykytermeillä ilmaistuna kertapoistoisuus, ts. kaikki menot, myös pitkävaikutteiset, kirjattiin tapahtumavuonna tulosvaikutteisesti talousarviomenoiksi ja ne katettiin saman vuoden kunnallisverolla, valtionavuilla ja muilla tuloilla. Jos muut vuositulot eivät riittäneet esim. mittavan rakennushankkeen rakennuskustannuksiin, osa hankkeen vuosikustannuksista voitiin kattaa lainanotolla. KUNTATARKASTAJIEN OY CLAVIS TELEFAX PUHELIN TOIMISTO JHTT OSMO AALTO PORRASSALMENKATU 39 A MIKKELI HTM RAIJA PULKKINEN HTM JHTT MIKA MIKKONEN SÄHKÖPOSTI: PANKIT: SAMPO NORDEA CLAVIS=AVAIN, KLAAVI, KOSKETIN, SANAKIRJAT VANHOJEN KIRJOITUSTEN TULKINTAAN JHTT-YHTEISÖ Y-TUNNUS

2 Nostetut lainat käsiteltiin kirjanpidossa nostovuoden tulona. Tällainen käsittely tarkoitti verotuksella katettavien menojen korvaamista väliaikaisesti lainoituksella ja menettely olikin ainoa mahdollinen pitkävaikutteisten hankkeiden jaksottamistapa. Vuotuiset lainojen lyhennykset käsiteltiin maksuvuonna menona ja ne siis vastasivat vuotuista kulujaksotusta eli nykyjärjestelmän suunnitelmapoistoja. Tästä kirjanpitokäytännöstä myös seurasi, että (talousarvio)lainojen määrä vastasi aina sitä summaa, mikä siihen asti tehdyistä hankinnoista (maanhankinta, rakentaminen jne.) oli yhteensä vielä verotuksella kantamatta ja kattamatta. Jos velkaa ei ollut, kaikki hankinnat, myös pitkävaikutteiset, oli jo kokonaan ja lopullisesti käsitelty tulosvaikutteisesti talousarviomenona ja katettu verotuksella. Hallinnollista kirjanpitomenettelyä arvosteltiin mm. sanomalla ettei se voi näyttää oikein, koska siellä lainatkin ovat tuloa. Tällaisten arvioiden esittäjillä ei ollut oikeaa käsitystä lainoituksen tarkoituksesta järjestelmän jaksotusmenettelynä. Nämä mielipiteet saivat kuitenkin laajaa huomiota eikä esim. kuntien keskusjärjestö vaivautunut kumoamaan syntynyttä väärää käsitystä. 2. SIIRTYMINEN KIRJANPITOLAIN MUKAISEEN KIRJANPITOON 2.1. Alkuarvostuksen tekniikka Vuoden 1997 alussa siirryttiin noudattamaan kirjanpitolakia tietyin julkishallinnon kannalta tarpeellisin sovellutussäännöin. Tähän vaiheeseen liittyi jo hankitun pitkävaikutteisen omaisuuden uudelleenarvostus ja suunnitelmapoistojen kirjaamisen aloittaminen. Uudelleenarvostuksessa lähtökohtana oli selvittää hankintojen alkuperäinen hankintameno, josta vähennettiin kuluneen ajan perusteella suunnitelmapoistot siirtymäajankohtaan (vuoden 1996 loppuun) saakka ja jäännösarvo otettiin avaavaan taseeseen Mikäli kysymys oli maa-alueista, osakkeista yms. eristä, hankintamenoa ei luonnollisesti vähennetty poistoilla vaan käytettiin alkuperäistä hankintamenoa tai ellei sitä voitu selvittää, jotain muuta perustetta. Näin aktivoituja alkuarvoja tuli osaltaan tasapainottamaan taseen vastattavaapuolella peruspääoman erä, joka muodostui sitä suuremmaksi mitä enemmän oli aktivoitu edellä kuvattuja pysyviä vastaavia. Omaisuuden alkuarvostuksessa ei siis lainkaan ollut tasejatkuvuutta aikaisemmasta, ei myöskään otettu huomioon edellä selostettua hankintojen käsittelyä vuosittain kertakuluna eikä lainoituksen merkitystä jaksotustapana tai verotuksella kattamisen näkökohtaa. 2

3 Näin ollen alkuarvostus johti usein jo kertaalleen kuluksi kirjatun ja myös jo kertaalleen veroina kerätyn ja maksetun omaisuuden uudelleenaktivointiin ja vuodesta 1997 lähtien niiden kirjaamiseen sumu-poistoina jälleen tuloslaskelmaa rasittaen kuluksi. Kuitenkaan saman erän käsitteleminen kahteen kertaan tulosvaikutteisena kuluna kirjanpidossa ei ole koskaan ollut minkään kirjanpitojärjestelmän periaatteiden mukaista. Myös verotuksen kannalta on jouduttu osin kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa kuntalaisia joudutaan verotuksessa rasittamaan kahdesti saman omaisuuden hankintamenolla. Jotta näistä ongelmista olisi vältytty, olisi siirtymävaiheessa vuonna 1997 pitänyt aktivoida poistonalaisen omaisuuden arvona enintään siirtymähetken lainojen määrä. Tällöin olisi tehtävillä sumu-poistoilla kerrytetty kassaan vanhojen lainojen lyhennykseen tarvittava raha. Myös poistojen kattaminen verotuksella olisi ollut perusteltua, ts. olisi voitu edellyttää tilinpäätöksiltä pientä ylijäämää tai ainakin nollatulosta, jolloin rahaa olisi jäänyt riittävästi lainojen lyhennyksiin. - Mainittakoon, että kirjanpitolain tarkoittamat sumu-poistot ovat aina jo hankittujen pitkävaikutteisten menojen jaksottamista kuluksi sinä aikana, jona hankinta tuottaa tuloa (tai hyödyttää toiminnassa, kuten kunnallishallinnossa on selitetty). Sen sijaan vaatimus, että poistojen pitäisi vastata tulevia hankintoja ei perustu kirjanpitolakiin eikä ole sen periaatteiden mukainen Alkuarvostukseen liittyneet tavoitteet Siirtymävaiheessa kunnat muodostivat aloittavan taseensa annettujen ohjeiden mukaan, mutta käytännössä hieman eri lähtökohdista. Jotkut arvelivat, että omaisuusarvot pitää saada siirtymävaiheessa mahdollisimman suuriksi, koska silloin myös näytetään suurta peruspääomaa ja saadaan suuret poistot, koska tiettävästi yritystenkin mielestä mahdollisimman suuri poistopohja on edullinen. Jotkut taas hakivat tarkoituksella pientä poistopohjaa, koska epäilivät kuluksi kirjattavien poistojen rasittavan tarpeettomasti tulevia vuosituloksia. Haluttu alkuarvostustilanne eli paljon tai vähän aktivoitavaa, saatiin aikaiseksi käyttämällä poistosuunnitelmasta annetun ohjeen mukaisia maksimi- tai minimiprosentteja (jäännösarvopoisto) tai vastaavasti valitsemalla tarkoitukseen soveltuvat lyhyimmät tai pisimmät poistoajat (tasapoisto). 3

4 3. PUUMALAN KUNNAN OMAISUUDEN ALKUARVOSTUS 3.1. Aktivoinnit ja lainakanta Kunnan kirjanpidossa on aktivoitu pysyviin vastaaviin ns. käyttöomaisuutta :n ( mk:n) arvosta. Tästä summasta on poistolaskentaan vaikuttavia eriä yhteensä ( mk). Kunnalla oli siirtymähetkellä pitkä- ja lyhytaikaista lainaa yhteensä ( mk). Lähtötilanteessa oli poistonalaisen omaisuuden aktivoitu arvo suurempi kuin kunnan lainojen bruttomäärä. Lisäksi on huomattava, että kunnalla oli myös lainasaamisia euroa, joten kunnan nettolainojen määrä (=todellinen poistotarve) oli silloin todella vähäinen, vain ARVIOT ALKUARVOSTUKSEN VAIKUTUKSESTA VUOSIEN TILINPÄÄTÖKSIIN JA SYNTYNEISIIN ALIJÄÄMIIN 4.1. Alkuaktivoinnin aiheuttama ongelma Edellä esitetyn perusteella voidaan täysin varmasti todeta, että Puumalan kunnan tuloslaskelmia on rasittanut ja tulee rasittamaan alkuarvostuksessa taseeseen aktivoidun omaisuuden vähintään 5 miljoonan, tai jos otetaan huomioon antolainat, 5,8 miljoonan euron perusteeton poistokirjausten määrä. Tämä summa on realisoitunut ja realisoituu tuloslaskelmiin vuosittain poistoina sekä myös myyntitappioina, jos omaisuutta on myyty tai myydään alle kirjanpidossa olevan poistamattoman hankintamenon. Kunnan vuoden 2008 kunnallisverotus oli maksuunpanotilitystietojen mukaan n. 5,7 miljoonaa. Perusteettomat poistot vastaavat likimääräisesti kunnan koko yhden vuoden kunnallisveron tuottoa. Tämä tarkoittaa, että kunnan pitäisi 40 vuotta sisällyttää veroprosenttiinsa 0,5 prosenttiyksikön osuus pelkästään perusteettomien poistojen vuoksi. Jos poistoaika olisi keskimäärin 20 vuotta, kunnallisveroprosenttiin pitäisi sisällyttää 1 prosenttiyksikön ylimääräinen osa tämän asian vuoksi. Viime vuosina vallinneen kunnallistaloudellisen tilanteen vuoksi tämä vaatimus on kunnan ja kuntalaisten kannalta täysin kohtuuton. Lisäksi kuntaa tarpeettomasti syyllistetään huonolla talouden hoidolla ainakin siltä osin, mikä koskee poistokirjauksista aiheutuvaa kattamatonta alijäämää Todellisten sumu-poistojen vaikutus vuosina Alkuarvostuksen kokonaisvaikutusta on selostettu edellä. Yksityiskohtaisemmin asiantilaa voidaan haarukoida tekemällä vahvistettujen tilinpäätösten rinnalle vertailulaskelmia esim: 4

5 vertailevat tilinpäätökset Vahvistettujen tilinpäätösten rinnalle laaditaan vertailutilinpäätökset, joissa sumupoistot lasketaan vain todellisen aktivointi- ja poistotarpeen mukaisesta summasta (yhteismäärä ). Tämä menetelmä antaisi luotettavimman tiedon alkuarvostuksen vaikutuksista kuluneen 12 vuoden tilinpäätöksiin ja kokonaistilanteeseen. Laskenta kuitenkin edellyttäisi taustaselvityksenä kunkin aktivoidun omaisuuserän vuosipoistojen seurantaa vuosittain, josta syystä siihen ei ole nyt mm. käytettävissä olevan ajan puitteissa mahdollisuuksia, vaikka omaisuuskirjanpidosta olisikin suoraan selvitettävissä suurin osa tarvittavista tiedoista Keskimääräisen vuosipoiston laskentamenetelmä Alkuarvostetun omaisuuden keskimääräisen poistoajan perusteella lasketaan siitä omaisuusmassasta aiheutunut vuotuinen poisto, joka vähennetään virallisten tilinpäätösten poistoista ja tilalle otetaan :n määrästä lasketut keskimääräiset poistot. Kunnan poistosuunnitelmassa, joka on ollut pääosin tasapoistoon perustuva, poistoajat ovat vuotta ja vain irtaimisto ja atk-ohjelmat ovat lyhyellä poistoajalla (menojäännöspoistoina) käsiteltäviä. Jos käytetään keskimääräisenä poistoaika 35 vuotta, poistojen määrä on keskimäärin n euroa vuodessa (= :35), joten kuluneena 12 vuotena poistoja on alkuarvostetusta omaisuudesta kirjattu tuloslaskelmiin kuluksi n euroa. Todellisuudessa poistokirjausta on hieman enemmän näissä tilinpäätöksissä, koska menojäännöspoistot ovat rasittaneet lähes yksinomaan nyt puheena olevia poistoajan ensimmäisiä vuosia. Kun edellä selostetusta euron poistopohjasta lasketaan vastaavalla tavalla 12 vuoden poisto, saadaan summaksi (= /35 x 12). Ylimääräistä poistoa olisi tullut tämän arviointimenetelmän mukaan kirjatuksi tarkastelukaudella tilinpäätöksiin ( ), joka on n vähemmän kuin taseen kattamattomat alijäämät. Tämän laskelman tulos on epätarkka mm. sen vuoksi, että on käytetty 35 vuoden keskimääräistä poistoaikaa. Todellisuudessa pitäisi käyttää omaisuusarvioilla painotettua keskimääräistä poistoaikaa tai poistoryhmittäin laskettuja poistoaikoja, jolloin menetelmän luotettavuus paranisi huomattavasti. 5

6 Vuoden 1997 poistot vertailupoistoina Yhtenä arviointitapana voidaan käyttää vuoden 1997 sumu-poistojen yhteismäärää kuvaamaan alkuarvostetun omaisuuden vuotuista poistorasitusta. Tässä arviointitavassa vähennetään siis virallisista tuloslaskelmista joka vuodelta vuoden 2007 sumu-poistojen määrä ja otetaan tilalle :n summasta lasketut vuosipoistot (tasapoistona). Vuonna 1997 tehty sumu-poisto on ollut euroa ( markkaa). Tämä poistomäärä, vaikka siihen sisältyykin myös menojäännöspoistoja, antaa käsityksen alkuarvostukseen perustuvasta vuotuisesta poistorasituksesta. 12 vuoden aikana poistoina olisi tämän arviointimenetelmän mukaan kirjattu alkuarvostukseen sisältyneestä omaisuudesta kuluksi jo yhteensä euroa. Todellinen aktivointitarve on ollut 34,5 % tilinavauksessa käytetystä aktivoinnista. Tällä prosentilla laskien kaudelle olisi kohdistunut :n poistot, joten ylipoiston määrä olisi n , joka ylittää n :lla taseen kattamattomien alijäämien määrän. Tilinpäätösten mukaan ko. ajanjaksona on poistoilla todellisuudessa rasitettu tuloslaskelmaa :lla, jolloin kirjatuista kokonaispoistoista vuoden 1997 jälkeen hankitun omaisuuden poistoksi muodostuisi yllä olevan arviointitavan perusteella yhteensä n (= ). Näyttäisi myös, että alkuarvostukseen tulleesta :n omaisuusmassasta olisi poistamatta vuoden 2008 lopussa eli noin kolmannes aktivoidusta määrästä. 5. POISTOLASKENNAN YHTEENVETOA Kunnan tuloslaskelmia rasittaa omaisuuden alkuarvostuksesta johtuva perusteeton poistotarve, joka on kokoluokkaa 5-5,8 miljoonaa euroa. Summa on kunnan talouden kannalta erittäin oleellinen ja sen seurauksena kunnan tilinpäätökset vuodesta 1997 lähtien voivat antaa kirjanpito-ohjeiden tarkoittamalla tavalla muodollisesti oikeat ja riittävät tiedot mutta eivät lainkaan vastaa kunnan taloudellisen aseman todellista tilaa. Vaikka yksityiskohtaista oikaisulaskentaa ei ole nyt tehty, voidaan tässä esitettyjen haarukointien perusteella osoittaa, että alijäämät ovat omaisuuden yliarvostuksesta johtuvia. 6. MUITA HUOMIOITA PUUMALAN KUNNAN TASEASEMASTA 6.1. Vuosikatteet Tässä yhteydessä on toisaalta syytä todeta, että kunnan talous on viime vuosina ollut selvässä epätasapainossa, joka on näkynyt negatiivisina vuosikatteina. 6

7 Tätä ongelmaa ei voi vähätellä, mutta kuitenkin tarkastelujaksolla on vuosikate tilinpäätöksissä yhteensä edelleen euroa plussalla. Tämä luku on suurempi kuin siirtymävaiheen bruttolainojen määrä ( ), joten periaatteessa ja ilman uusinvestointeja kunta olisi voinut hoitaa ennen vuotta 1997 otetut lainat kirjaamalla poistoja vuosikatteen verran, eikä taseeseen olisi silti kertynyt kattamatonta alijäämää Velkaantuneisuus Kunnalla oli vuoden 2008 tilinpäätöksessä velkaa Tämä on vain n enemmän kuin vuoden 1997 alussa, joten kunta on vain hyvin vähän velkaantunut lisää kuluneen 12 vuoden aikana. Kokonaisvelkamäärä vastaa n. puolen vuoden kunnallisveron tuottoa ja oli n. 38 % kaikkien verotulojen määrästä vuonna Tilannetta voidaan verrata ruokakuntaan, jonka vuositulot muodostuvat säännöllisistä palkkatuloista. Jos ruokakunnan kokonaisvelka on 40 % vuotuisten bruttotulojensa määrästä, taloutta ei yleisen käsityksen mukaan voi pitää erityisen velkaantuneena. Yhden vuoden bruttotulojen kokoinen velkakin on vielä hyvin hoidettavissa. Näillä perusteilla Puumalan kunnan tilanne lainamäärän suhteen ei ole huolestuttava ja investointeja voidaan perustellusti vielä toteuttaa lainoituksella, mutta käyttötalous on tietysti saatava tasapainoon muutaman vuoden tähtäyksellä. Mikkelissä Osmo Aalto 7

8 Euron muuntokurssi 5,9457 SUMUPOISTOT KIRJANPIDOSSA mk , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 yhteensä ,74

9 Euron muuntokurssi 5,9457 VUOSIKATTEET mk , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Yhteensä ,72

10 TILINAVAUSLUVUT VUONNA 1997 JA OIKAISTU TILINAVAUS oikaistu mk maa-alueet osakkeet ja osuudet aineettomat oikeudet Rakennukset keskeneräiset Julkinen käyttöomaisuus Irtain käyttöomaisuus aineetonkäyttöomaisuus yhteensä josta poistonalainen omaisuus lainasaamiset toimeksiannot vaihto- ja rahoitusomaisuus TASE YHTEENSÄ käyttöpääoma rahastopääoma ylijäämä/alijäämä oma po yhteensä varaukset poistoero toimeksiantojen pääomat lainat, pitkäaikaiset lainat, lyhytaikaiset TASE YHTEENSÄ tilinavaus erottaa Euron muuntokurssi 5,9457

11

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI 12.5.21 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys 1 Tiivistelmä ja johtopäätökset Kuntien tase-erissä ja tasearvoissa on eroja. Taseen loppusummalla

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Liite 1 Esimerkki pysyvien vastaavien hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 Tietokone 2 100,00 Lisämuisti 420,00 Yhteensä 2 520,00 - alennus

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi:

Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi: Ilkka OT Tähtinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS Onnistuneen päätöksenteon pohja 1. Kuten tämän vihkosen emojulkaisussa x) osoitettiin,

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot