RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA"

Transkriptio

1 RAPORTTI EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN HAASTATTELUISTA Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

2 Sisällys 1 TAUSTAA HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYKSISSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYKSISSÄ EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYSTEN NÄKEMYKSIÄ YHTEISTYÖN EDELLYTYKSISTÄ ICT-YRITYSTEN KANSSA YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 2

3 1 TAUSTAA HAASTATELLUISTA YRITYKSISTÄ Koska EkoICT-hankkeen tavoitteena oli selvittää erilaisten ekosysteemipalveluyritysten ICT-alan osaajille tarjoamia uusia työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksia, lähdettiin hankkeen toimenpiteissä liikkeelle ekosysteemipalveluyritysten haastatteluista. Haastatteluun pyrittiin valitsemaan keskenään hyvinkin erilaisilla toimialoilla toimivia yrityksiä, jotta näkemystä saatiin aiheeseen mahdollisimman monelta kantilta. Luonnollisestikaan tämän hankkeen resursseilla ei ollut mahdollista toteuttaa kattavaa selvitystä erittäin monipuolisesta ja alaisesta ekosysteemipalveluyrittäjyydestä, mutta haastatteluaineiston avulla voidaan kuitenkin saada suuntaa-antavia esimerkkejä ICT:n hyödyntämisestä ja sen mahdollisuuksista. Haastatteluissa oli mukana yrityksiä luontomatkailun saralta, bioenergiapuolelta, erilaisista ympäristöpalveluita tarjoavista yrityksistä, luonnontuote/ elintarvikealalta sekä maisemanhoitoa harjoittavista yrityksistä (taulukko 1). Hankkeessa haastateltiin kaikkiaan seitsemää ekosysteemipalveluiden parissa työskentelevää yrittäjää. TAULUKKO 1. Haastatteluun valittujen yritysten päätoimialat sekä yritysten keskeiset tuotteet ja palvelut PÄÄTOIMIALA Maisemanhoitopalvelut Muiden polttoaineiden tukkukauppa Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut KESKEISET TUOTTEET JA PALVELUT Lammastuotteet ja -palvelut: liha, maisemanhoito, taljat, tarvikkeet; lampaiden teuraskuljetukset Puubrikettien valmistus ja myynti, asiantuntijapalvelut Marjanjalostus eli hyytelöt, mehut, hillot, jauheet (karpalo, tyrni, metsämarjat), mehustuspalvelu yksityisille ja yrityksille Asemakaavojen ja yleiskaavojen luontoselvitykset, luontovaikutusten arvioinnit, luontotyyppi-, kasvillisuus-, sammal-, kääpä-, linnusto-, lepakko- ja liito-oravaselvitykset Lannan separointipalvelu, maatalouteen ja lietteenkäsittelyyn liittyvien laitteiden/ tuotteiden myynti Ohjelmapalvelut (huskyretket ja muut luontoon liittyvät ohjelmapalvelut) Ohjelmapalvelut, hyvinvointipalvelut, ravitsemuspalvelut (luontoretket, luonnontuotteiden hyödyntäminen eri palveluissa) Haastattelupyyntöjä esitettäessa ICT-aihe kiinnosti kaiken kaikkiaan ekosysteemipalveluyrityksiä kenties yllättävänkin paljon, sillä ainoastaan 5 yritystä ei kysyttäessä suostunut haastatteluun. Syitä kieltäytymiseen mainittiin useimmin olevan yritykselle sopimaton haastattelun ajankohta sekä itse aihe (3 yritystä). Esimerkiksi eräs luonnontuotealan raakaainetuotannon yritys mielsi toimintansa pieneksi (Finder.fi: henkilöstöluokka 10-19, hakupäivä ) eikä hahmottanut, mitä uutta ja hyödyllistä laajempi ICT-sektorin mukaan ottaminen voisi yritykselle tuoda. Yrityksen pieni koko nähtiin useissa haastatteluun suostuneissakin tapauksissa ICT:n hyödyntämisen edellytyksiä ja kannattavuutta heikentäväksi tekijäksi. ICT-termi itsessään saattoi joissakin tapauksissa aiheuttaa hämmennystä, sillä sen tarkempi sisältö ei haastattelupyyntöä esitettäessä välttämättä heti avautunut. Haastattelusta kieltäytymisen syynä mainittiin myös 3

4 suuri epäluuloisuus koko ICT-alaa kohtaan (1 yritys). Tässä tapauksessa taustalla oli kokemus ICT-palveluiden hankkimisen kalleudesta. Eräs haastattelusta kieltäytynyt ympäristösuunnittelun asiantuntijapalveluita tarjoava yritys ei lähtenyt mukaan, koska ei kilpailullisista syistä halunnut tarkemmin paljastaa olemassa olevaa mitoitussovelluskehitystarvettaan. Ekosysteemipalveluyritysten haastattelut suoritettiin puhelimitse ja nauhoitettiin myöhempää litterointia ja analysointia varten. Haastattelulomakerunko (liite 1) toimitettiin haastatelluille aihealueen sisäistämiseksi ja ideoinnin aloittamiseksi hyvissä ajoin etukäteen sähköpostitse. Haastattelurungon ja siihen sisältyneen saatekirjelmän avulla pyrittiin avaamaan monesti vaikeaselkoista ICT termiä sekä antamaan virikkeitä mielikuville tieto- ja viestintäteknologian tulevaisuuden mahdollisuuksista muutamia esimerkkejä hyväksikäyttäen. Haastattelut aloitettiin yritysten perustietojen kartoituksella, jolloin tiedusteltiin myös yritysten päätoimialaa. Haastateltujen maininnat päätoimialastaan vastasivat pääasiallisesti hyvin YTJ-tietopalvelussa ilmoitettuja toimialoja, jotka on esitetty taulukossa 1. Ainoastaan haastateltu bioenergia-alan yritys poikkesi rekisteröidystä päätoimialastaan siinä mielessä, että yritys ilmoitti päätoimekseen bioenergia-alan sekä puubrikettien valmistuksen, eikä niinkään tukkumyyntiä, kuten rekisteröity päätoimiala antaisi olettaa. Muualla luokittelematonta erikoiskoneiden valmistusta harjoittavaksi yritykseksi rekisteröity yritys puolestaan toimii nykyisin tuotepuolta enemmän separointipalveluiden tuottajana. Henkilöstömäärältään haastatellut yritykset olivat kaikki mikroyrityksiä eli päätoiminen henkilöstömäärä oli kaikissa yrityksissä alle 10 (taulukko 2). Useimmat haastatelluista yrityksistä työllistävät kokoaikaisesti vain 1-2 henkilöä, mutta monissa tapauksissa yritysten henkilöstömäärä kasvaa säännöllisesti sesonkiaikoina tai keikkatyöläisten vaikutuksesta. Muutamilla yrityksistä on suunnitelmissa toiminnan kasvattaminen tulevaisuudessa. TAULUKKO 2. Haastatteluun osallistuneiden ekosysteemipalveluyritysten henkilöstömäärät Henkilöstömäärä alle *) tai yli 0 *) Sesonkina 9-13 Yrityksiä, kpl Haastatellut yritykset ilmoittivat hyödyntävänsä ekosysteemipalveluita liiketoiminnassaan hyvin erilaisilla tavoilla. Ekosysteemipalvelut luokitellaan yleensä neljään eri luokkaan eli luonnon tarjoamiin ylläpitäviin palveluihin, 4

5 tuotantopalveluihin, kulttuuripalveluihin sekä sääteleviin palveluihin (taulukko 3). Monissa haastatelluista yrityksissä kerrottiin hyödynnettävän useamman eri luokan ekosysteemipalveluita tai vaihtoehtoisesti huolehdittavan niiden säilymisestä. Esimerkiksi luontomatkailualan yrityksissä hyödynnetään yleisesti sekä luonnon tarjoamia kulttuuripalveluita (esim. luontoelämykset) että luonnosta saatavia aineellisia hyödykkeitä (esim. ravinto). TAULUKKO 3. Ekosysteemipalveluiden yleinen luokittelu Ylläpitävät palvelut Tuotantopalvelut Kulttuuripalvelut Säätelevät palvelut Yhteyttäminen Ravinteiden kierto Maannostuminen Puhdas vesi Marjat, sienet, yrtit ja muu ravinto kuten pettu, mahla, kala, riista jne. Raaka-aineet: puu ja muut poltto- ja rakennusaineet, lääkeaineet, rohdokset, terveysvaikutteiset tuotteet, koristemateriaalit jne. Esteettiset arvot, maisema Luonto tiedonlähteenä Luontoelämykset Ilman puhdistuminen Veden puhdistuminen Eroosion estäminen Ohjelmapalvelualan yrityksissä tärkeimpinä luonnon tarjoamina hyödykkeinä mainittiin elämykset, joita asiakkaat eri tyyppisillä luontoretkillä ja safareilla kokevat. Haastatellut yritykset ilmoittivat harjoittavansa luonto-ohjelmapalveluita pääasiassa ilman moottoriajoneuvoja eli tarjonnassa on esimerkiksi koiravaljakkoajeluita, lumikenkäilyä, vaelluksia, melontaa sekä kalastusta. Opastettujen luontomatkailupalveluiden kysyntä on kasvussa, mikä johtunee osaltaan kaupungistuvan väestön tarpeesta päästä kokemaan luonto sekä sen tarjoamat elämykset ja hyvinvointi (rentoutuminen, eheyttävä ja rauhoittava vaikutus). Erityisesti luonnosta saatavaan henkiseen hyvinvointiin nähdään tulevaisuudessa kohdistuvan vielä nykyistä runsaammin kysyntää, sillä hyvinvointi- ja wellness-matkailu on eräs nykyisin pinnalla olevista matkailutrendeistä (mm. Matkailun edistämiskeskus, hakupäivä ; Pohjois-Pohjanmaan liitto 2011, 28). Hyvinvointimatkailusta haetaan fyysistä ja psyykkistä hyvää oloa, laatua sekä kokonaisvaltaisia elämyksiä. Suomessa matkailu on merkittävä elinkeino, jossa erityisesti taajamien ja kasvukeskusten ulkopuolella vahvuutena korostuu pohjoinen luonto ja sen tarjoamat moninaiset mahdollisuudet. Pohjois-Pohjanmaalla luontomatkailukeskittymiä löytyy erityisesti Koillismaan suunnalta sekä Rokualta. Ulkomaalaiselle vapaa-ajan matkailijalle luonto sekä siihen liittyvät aktiviteetit ovat merkittävin syy valita matkakohteeksi Suomi. Ulkomaista matkailijaa Suomessa kiinnostavat pohjoinen sijainti, vuodenaikojen rytmi, vesistöt, rannikot, saaristot, tunturit, metsät sekä luonnon puhtaus, rauha ja hiljaisuus. Luonnon ohella omaperäinen kulttuuri ja perinteet, joihin kuuluu myös erilainen luonnontuotteiden hyödyntäminen, ovat hyvä perusta Suomen matkailun kehittymiselle. (Valtakunnallinen matkailustrategiatyöryhmä 2006, 13-14, ) Luontomatkailuyritysten toiminnassa pyritään usein kokonaisvaltaiseen luontoelämykseen ja yritysten tarjoamissa erilaisissa palveluissa hyödynnetään aineettomien luonnon tarjoamien ekosysteemipalveluiden ohella runsaasti myös 5

6 luonnon tarjoamia monia raaka-aineita (taulukko 4). Esimerkiksi toisen tässä hankkeessa haastatellun ohjelmapalveluyrityksen palvelutarjontaan kuuluvat vaellusten ja safarien ohella yrittäjän oman kuntohoitajataustan mukanaan tuomat erilaiset turvehoito- ja aromaterapiapalvelut sekä villiyrttien hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa. Villiyrttien suhteen kyseisen yrityksen toiminta on kasvusuunnassa, sillä ihmisillä on entistä enemmän kiinnostusta esimerkiksi erilaisiin luonnosta saataviin itsehoitotuotteisiin ja niiden valmistukseen ja yrityksellä onkin tarkoitus yhdistää villiyrttineuvontaa enenevässä määrin vaelluksilla tarjottaviin palveluihin. Puhtaat ja maukkaat luonnontuotteet sekä muu lähiruoka ovat vahvassa roolissa tämän tyyppisten yritysten tarjoamissa ateriapalveluissa ja tuovat osaltaan luontoa lähemmäksi kuluttajaa. Luonnosta elantonsa saavan yrityksen koko toimintaa ohjaa monesti kestävän kehityksen ajatus sekä luonnon osana oleminen, eikä niinkään luonnon hyväksi käyttäminen. TAULUKKO 4. Luonnontuotteiden erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia matkailualalla Hyvinvointipalveluissa Ravintolapalveluissa Ohjelmapalveluissa Matkamuistoissa Saunahoidot turve, yrtit saunajuomat: mehut, mahla Hieronta turve, yrttiöljyt Kylvyt turve, yrtit Kuorinnat jäkälä, siemenet Metsäkellintä, green care Riista Kala Metsäsienet Metsämarjat Luonnonyrtit ja villivihannekset Erikoisluonnontuotteet terva mahla pettu pakuri luonnon koristemateriaalit Safarit ja vaellukset Opastetut luontoretket marjastus sienestys yrttien poiminta luonnon tarkkailu Luonnontuotteiden keruutapahtumat Käsityölliset ohjelmapalvelut, esim. värjäyskurssit Luontokokkauspäivät Hyvinvointituotteiden valmistus ohjelmapalveluna Elintarvikkeet Lahjatavarat (käsityöt) Elintarvikealan yrityksissä hyödynnettäviin luonnon tarjoamiin ekosysteemipalveluihin kuuluvat mm. vapaana luonnossa ilman tuotantopanoksia kasvaneet kala ja riista sekä luonnonmarjat, -sienet ja -yrtit. Luonnontuotteet ovat yksi Pohjois- Pohjanmaan maakunnan erityispiirteistä ja elintarvikealan kehitys linkittyykin vahvasti sekä saatavilla oleviin raakaaineisiin että meneillään olevaan lähiruoan arvostuksen kasvuun. Pohjois-Pohjanmaan noin kahdestasadasta elintarvikealan yrityksestä suurin osa on leipomoita sekä marjojen ja vihannesten jalostusyrityksiä. Maakunnallisen maaseutustrategian mukaan elintarvikealallakin kasvun tulee olla kestävää ja ympäristön huomioon ottavaa, ja alan kehittämistoimissa tulee tähdätä laadun, turvallisuuden sekä jäljitettävyyden paranemiseen. Esimerkiksi Pohjois- Pohjanmaan maaseutustrategiassa mainittujen lähi- ja luomuruoan jakelu- ja markkinointiketjujen kehittämisessä piilee mahdollisuuksia myös erilaisten tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntämiseen. (Onkalo 2013, 7-8.) Elintarvikealan yritysten edustajaksi näihin haastatteluihin valikoitui pieni marjanjalostusta harjoittava yritys, joka toiminnassaan painottaa lähialueelta hankittavien raaka-aineiden lisäksi kierrätystä. Yritys nimittäin hyödyntää aivan kaiken heille tulevan raaka-aineen, kun esimerkiksi marjamehujen valmistuksessa syntyvästä puristejätteestä 6

7 valmistetaan marjajauheita ja -rouheita. Mikäli yritykselle toimitetaan perkaamatonta raaka-ainetta, marjojen kannat ja muut mehuissa, hilloissa, kastikkeissa, hyytelöissä, jauheissa tai rouheissa hyödynnettäväksi kelpaamattomat kasvinosat toimitetaan puolestaan eläinten rehuksi. Yleisesti ottaen erilaisten kotimaisten luonnontuotteiden kasvavan suosion perustana ovat nykykuluttajia puhuttelevat ekologisuus-, terveellisyys- ja turvallisuustrendit (mm. Ruokatieto Yhdistys ry 2013, hakupäivä ). Ihmisten kiinnittäessä yhä enemmän huomiota oman terveytensä vaalimiseen, myös terveellisen ravitsemuksen merkityksen voi olettaa edelleen kasvavan. Sitä kautta esimerkiksi erilaisilla marjajauheilla ja myös muilla marjatuotteilla on ollut kasvavaa kysyntää jo useampia vuosia myös esimerkkiyrityksessämme. Toinen selkeästi luonnon tuotantopalveluita hyödyntävä yritys näissä haastatteluissa oli liiketoiminnassaan puubrikettien valmistukseen ja myyntiin keskittynyt toimija. Myös tällä yrityksellä tuotannon raaka-aineena hyödynnetään läheltä saatavaa materiaalia eli tässä tapauksessa viereisen hirsitaloja valmistavan yrityksen ylijäämäraaka-ainetta. Puubrikettejä valmistetaankin yleisimmin juuri erilaisista puunjalostusteollisuuden sivutuotteista, kuten sahanpurusta, kutterilastusta tai hiontapölystä. Tasalaatuiset ja tiiviiksi puristetut, kuivat puubriketit ovat energiasisällöltään selkeästi esimerkiksi haketta parempia. Puupohjaisten biomassa- ja biopolttoaineiden markkinoiden ennustetaan kasvavan nopeasti lähitulevaisuudessa, sillä nyky-yhteiskunnassa pyritään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä uusiutuvilla energiamuodoilla. Jo nykyisin jalostukseen kelpaamattomalla puulla tuotetaan 20 % Suomen kokonaisenergiasta (Metsäteollisuus ry 2013, hakupäivä ). Ekologisen raaka-aineen ja tuotteen lisäksi haastateltu brikettiyritys huomioi ekosysteemipalveluiden turvaamisen muussakin toiminnassaan: esimerkiksi logistiikassa yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa kehitetään jatkuvasti pyrkimyksenä hoitaa välttämättömät kuljetukset mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Logistiikkayritysten vakiovuorojen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan mahdollistaa kuljetuskapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen, mikä säästää kustannusten lisäksi ympäristöä. Myös pakkausmateriaalien valinnalla on mahdollista vaikuttaa tuotteiden ympäristövaikutuksiin. Mikäli tuotteen pakkaaminen on välttämätöntä, kuten tämän haastatteluun vastanneen yrityksenkin tapauksessa, kierrätettävien tai kierrätysraaka-aineista valmistettujen pakkausmateriaalien käyttö on ekologisin vaihtoehto. Luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita hyödyntää lampaiden ravinnon muodossa myös haastatteluun vastannut maisemanhoitopalveluja tarjoava maatalousyritys, jossa päätuotantosuuntana on lammastalous. Suurin osa yrityksen tuloista muodostuu tänä päivänä lihanmyynnistä, mutta maisemanhoitopalveluiden osuus on jatkuvasti kasvussa. Yritys ei varsinaisesti vuokraa lampaita, vaan myy nimenomaan sitä palvelua, jota lampaat laiduntaessaan tekevät, sillä yrityksen täytyy tautivalvontaohjelmien vuoksi ottaa lampaiden laidunpaikat aina omaksi pitopaikakseen. Lampaiden suorittamat maisemanhoitopalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan yksityisten ihmisten keskuudessa sekä näppäränä keinona estää esimerkiksi tulvaniittyjen pusikoituminen kesämökkirannoilla että myös green caren tultua entistä tunnetummaksi. Kaupungistunut väestö kaipaa kosketusta maaseutuun ja vuokraeläimet tarjoavat tähän oivallisen mahdollisuuden. 7

8 Myös maatilat ovat nykyisin entistä kiinnostuneempia lampaiden tarjoamista maisemanhoitotöistä, sillä useat tilat ovat lähivuosina luopuneet eläinten pidosta. Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito on ympäristötuen perustoimenpide, ja koska tuki edellyttää erilaisten reuna- ja suojavyöhykkeiden hoitoa, ovat lampaat monesti niittämistä helpompi keino huolehtia maiseman avoimuudesta. Maisemalaidunnuksella voidaan siis ympäristön siistimisen lisäksi huolehtia tiettyjen ekosysteemipalveluiden säilymisestä ylläpitämällä luonnon monimuotoisuutta. Ympäristötuen perusosan lisäksi perinnebiotooppien hoitoon on mahdollista hakea erityisympäristötukea. Perinnebiotoopit, kuten esimerkiksi aiemmin mainitut tulvaniityt, ovat eräitä Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä, sillä perinteisen maatalouden eli niiton, laidunnuksen ja lehdestyksen muovaamien alueiden määrä on maatalouden muuttuessa pienentynyt merkittävästi. Perinnebiotooppien hoito perinteisen maatalouden toimenpiteitä jatkamalla ylläpitää alueiden monipuolista kasvillisuutta ja eläimistöä edistäen näin myös uhanalaisten lajien säilymistä. Maatalouteen liittyy myös haastateltu separointipalveluita tarjoava yritys, jonka palvelutoiminnan avulla voidaan parantaa ravinteiden kierron tehokkuutta viljelyalueilla. Maatiloilla esiintyy usein ongelmia lannanlevitysalan riittävyyden suhteen, sillä raakalietteessä fosforin määrä yleensä rajoittaa hehtaarikohtaisia levitysmääriä. Separoitaessa lietteestä muodostetaan kaksi eri jaetta, joista nesteosan N:F-suhde on raakalietettä parempi. Tämä mahdollistaa nesteosan suuremmat levitysmäärät hehtaarille sekä fosforirikkaan kuiva-aineen kuljettamisen sellaisille kauempanakin tilakeskuksesta sijaitseville lohkoille, jossa fosforille on enemmän tarvetta ja joilla voidaan soveltaa 4 vuoden fosforintasaussääntöä. Separointi on maatiloille edullinen ratkaisu sekä ympäristön kannalta (paremmat lannoitusominaisuudet) että myös taloudelliselta kannalta (kuljetuskustannukset). Haastateltu separointiyritys näki palvelun kysynnän kasvavan edelleen tulevaisuudessa sekä separoinnin taloudellisen kannattavuuden että EU:n ja valtion taholta tiukentuvien ympäristövaatimusten vaikutuksesta. Kepin lisäksi valtion taholta tarjotaan ravinteiden kierrätykseen liittyen myös porkkanaa, sillä esimerkiksi ympäristöministeriö rahoittaa ravinteiden kierrättämistä sekä lannan käsittelymenetelmien kehittämistä edistäviä hankkeita (Ympäristöhallinto 2014, hakupäivä ). Ekosysteemipalveluiden säilymisestä huolehtii osaltaan myös haastatteluun osallistunut päätoimenaan luontokartoituksia laativa yritys. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tarkoituksena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään kestävää kehitystä. Alueiden käytön suunnittelun tavoitteisiin lukeutuu mm. luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymisen sekä luonnonvarojen säästeliään käytön edistäminen. MRL säätää, että kaavan on perustuttava riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Haastateltu luontoselvitysyritys kuvaili toimintaansa viranomaisluonteiseksi ympäristöntutkimukseksi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että ympäristölle aiheutuu suunnitelluista toimenpiteistä mahdollisimman vähän haittaa. Yrittäjän omatunto ei salli toimeksiantojen vastaanottamista kyseenalaisiksi luokittelemiltaan hankkeilta kuten kaivos- tai turveteollisuushankkeilta, mikä heikentää selvästi pienen yrityksen kannattavuutta. Kyseinen yrittäjä ei nähnyt tulevaisuuttaan kovinkaan valoisana myöskään siitä syystä, että oletti tulevaisuudessa luontoselvitysten tekijöiltä vaadittavan entistä spesifimpää osaamista esimerkiksi tiettyjen lajiryhmien suhteen, eikä uskonut hänen tyyppisilleen yleisasiantuntijoille enää olevan yhtä paljon tarvetta. 8

9 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYKSISSÄ Haastatteluissa pyrittiin selvittämään yritysten nykyistä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämista sekä yritysten omaa osaamista kyseisessä aiheessa. Selvitykseen lähdettäessä vahva oletus oli, että ekosysteemipalveluyrityksissä ei vielä nykyisin ICT:tä kovinkaan laajalti hyödynnetä. Toki tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen tason oletettiin vaihtelevan eri aloilla toimivien ekosysteemipalveluyritysten keskuudessa: esimerkiksi matkailualalla verkkomarkkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntämisen oletettiin olevan suhteellisen vahvaa, sillä jo vuonna 2006 laaditussa Suomen matkailustrategiassa todetaan, että tieto- ja viestintäteknologiasta on tulossa luonteva osa matkailupalveluita (Valtakunnallinen matkailustrategiatyöryhmä 2006, 15). Pääsääntöisesti laitteistoista kysyttäessä haastatellut yritykset ilmoittivat käytössään olevan joko pöytämallin tietokoneita tai kannettavia malleja, joissa Windows-käyttöjärjestelmät. Useimmiten haastatteluissa mainittiin myös älypuhelinten käyttö. Puhelinten hyödyntämistavat vaihtelivat kuitenkin paljon yritysten kesken, sillä osa yrityksistä ilmoitti hyödyntävänsä liiketoiminnassaan ainoastaan puhelimen perustoimintoja (puhelut), kun taas toisilla olivat käytössä myös esimerkiksi sähköposti sekä tilauskantojen tarkkailu. Osa yrityksistä hyödynsi älypuhelimen navigaattoriominaisuuksia, mutta esimerkiksi toisesta haastatellusta luontomatkailuyrityksestä ilmoitettiin, että käytössä on nimenomaan vanhemman mallin puhelin ja perinteinen gps, koska uusien älypuhelinten ei koeta kestävän riittävän hyvin ulkotöissä. Paikannuslaitteita hyödynnetään yrityksissä sekä tuotteita/ palveluita asiakkaille toimitettaessa että työn puolesta maastossa liikuttaessa. Nykyisin myös luontomatkailuyritysten asiakkaat hyödyntävät vaelluksillaan tai retkillään usein esimerkiksi kännykässään olevia paikannustoimintoja, joiden avulla seurataan joko kuljetun matkan pituutta tai kuljettua reittiä. Paikannuslaitteiden myötä turvallisuus esimerkiksi luontosafareilla tai itsekseen luontoon ohjattavien matkailijoiden suhteen on parantunut. Mitään varsinaisesti yritysten omiin tarpeisiin räätälöityjä erikoisohjelmistoja ei haastatteluissa ilmennyt. Yleensä ottaen haastatelluilla yrityksillä oli käytössään sangen niukasti muita kuin perustoimisto-ohjelmistoja. CAD:iä mainitsi hyödyntävänsä kaksi yritystä, joista toinen käyttää ohjelmistoa ainoastaan piirtämiseen. Toinen yrityksistä hyödyntää tietokoneavusteista suunnittelua myymiensä laitteistojen muokkaamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Myynnin tukena käytetään tässä yrityksessä itse kehitettyjä Excel-pohjaisia laskureita, joilla pystytään laskemaan esimerkiksi asiakkaan tekemän investoinnin takaisinmaksuaika. Yritykset, joiden asiakkaina on suurempia yrityksiä (kauppaketjut, kuljetusyhtiöt), kertoivat hyödyntävänsä asiakkaittensa ohjelmistoja esimerkiksi sähköisten tilausten vastaanottamisessa. Ohjelmistojen koettiin nopeuttaneen ja helpottaneen toimintaa huomattavasti. Asiakasrekisterinä käytettiin haastatelluissa yrityksissä yleisimmin laskutuksen ohjelmistoja, mutta myös ilmaiseksi saatavilla olevia tietojen tallennuspalveiluita, kuten Googlen pilvipalveluja, jolloin Excel-muotoiset tiedostot ovat saatavilla myös tienpäällä. 9

10 Yrityksissä hyödynnetään myös muita Googlen ilmaispalveluita kuten GoogleMaps-palvelua esimerkiksi reitin suunnittelussa. Useampi haastatelluista yrityksistä laskuttaa asiakkaita palveluistaan kilometriperustaisesti, mutta vaikka kulutusta ja kilometrimäärää yrityksissä seurataankin, ajopäiväkirjaa pidetään nykyisin ainoastaan manuaalisesti. Esimerkiksi haastatellulla elintarvikealan yrityksellä tuotteiden kuljetukset aiheuttavat suhteellisen suuren työmäärän, sillä muun muassa K-ryhmä vaatii varastotilojen puutteen vuoksi tuotteiden viikottaisen kuljettamisen suoraan myyntipaikkoihin. Järjestelmäratkaisuista yritykset mainitsivat hyödyntävänsä nykyisin ainoastaan taloushallinnon tietojärjestelmiä, kuten kirjanpito-ohjelmistoja sekä pankkiyhteysohjelmia. Mainitsipa yksi yrityksistä hoitavansa koko kirjanpitonsakin edelleen käsipelillä. Tässä tapauksessa kyseessä oli yritys, jolla toimeksiannot ovat yleensä suhteellisen suuria, minkä vuoksi niitä kertyy koko vuoden aikanakin vain muutamia. Yleensä ottaen yritysten pienen koon ja joissakin tapauksissa myös suhteellisen yksinkertaisen toimintamallin vuoksi yrittäjät eivät tällä hetkellä nähneet mainittavaa hyötyä erilaisten ohjausjärjestelmien käytössä. Kuten pk-yrityksissä sangen yleisesti, myös haastatelluilla yrityksillä toiminnanohjauksessa käytetty tietotekniikka koostui yleensä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, laskutus- ja palkanlaskentaohjelmistoista. Internetin merkityksestä nykyajan liiketoiminnassa kertoo se, että kaikilla haastatelluilla yrityksillä on olemassa omat www-sivut. Osalla yrityksistä kotisivujen ylläpito kerrottiin hoidettavan ostopalveluna, yleensä siten, että pienet päivitykset esimerkiksi ajankohtaisista asioista onnistuvat kuitenkin omatoimisesti. Osa yrityksistä on kuitenkin itse rakentanut kotisivunsa ja vastaa täysin itsenäisesti myös niiden ylläpidosta. Kokemus tietokoneiden kanssa työskentelystä ja kiinnostus asiaa kohtaan vaikuttavat suuresti yrityksen nettisivujen, verkkokaupan sekä sosiaalisen median hyödyntämisen tasoon, kuten yleisesti ottaen kaikkien teknologisten järjestelmien käyttöönkin. Toki pienillä yrityksillä myös resurssien riittävyys on erittäin oleellinen tekijä siinä, kuinka paljon aikaa verkkomarkkinointiin on ylipäänsä käytettävissä. Yritysten internetsivujen ulkoasu sekä sisältö vaihtelevat haastateltujen yritysten keskuudessa suuresti, sillä osa yrityksistä päivittää sivuja erittäin aktiivisesti, osa vain harvakseltaan. Päivitysaktiivisuus vaihtelee suuresti esimerkiksi yrityksen toimialasta riippuen: verkon kautta kaupankäyntiä harjoittavilla yrityksillä sivut ovat hyvin ajantasaisia, tietyillä asiantuntijapalveluita tarjoavilla yrityksillä sivujen ylläpidossa panostetaan ainoastaan referenssien ajantasaisuuteen. Haastatteluun osallistuneista yrityksistä ainoastaan kahdelta löytyy tällä hetkellä oma verkkokauppa. Lisäksi toisen haastatellun ohjelmapalveluyrityksen palvelutuotteita on myynnissä alueen keskusvaraamon verkkokaupan kautta. Suunnitelmia joko oman verkkokaupan avaamiseksi tai tuotteiden saattamiseksi jo olemassa olevaan toisen yrityksen ylläpitämään verkkokauppaan ilmeni useamman yrityksen taholta. Osa haastateltujen yritysten tuotteista on kuitenkin sellaisia, ettei niiden myynti verkkokaupan kautta ole käytännössä mahdollista, esimerkiksi tuotteiden vaatiman suuren asiakaskohtaisen räätälöinnin tai postin kautta toimittamisen mahdottomuuden takia. Verkkokaupan ja -sivujen näkyvyyden parantaminen sekä hakukoneoptimointi ovat tärkeitä kehittämiskohteita yritysten verkkomarkkinoinnissa. Sivustojen moitteeton toimivuus ja vaivaton käyttö asiakkaan kannalta ovat verkkosivujen ja kaupan ulkoasua tärkeämpiä tekijöitä, vaikkakin myös sillä on monissa tapauksissa merkitystä. 10

11 Esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksissä asiakaspalautetta kerätään nykyisin entistä useammin sähköisessä muodossa eikä enää niinkään paperilappuja täytellen. Palautteen yhteenvedon tekeminen helpompaa tietokoneen avustuksella tai jopa täysin automaattista, kun käytössä on asiaan kehitetty ohjelma. Matkailualalla tehdään nykyisin suhteellisen runsaasti verkkomarkkinointi- ym. yhteistyötä. Esimerkiksi Matkailun edistämiskeskus (MEK) on muutama vuosi sitten käynnistänyt sähköisen LaatuVerkko -laadunseuranta- ja vertailutietojärjestelmän, jossa tuotetaan tunnuslukuja mm. asiakastyytyväisyydestä. Yritys voi liittyä järjestelmään tiettyä yrityksen liikevaihtoon suhteutettua vuosimaksua vastaan sen jälkeen, kun yritys on suorittanut aiheeseen liittyvän koulutuksen. LaatuVerkon ajatuksena on jakaa kuluttajalle ranking-tietoa palautemäärillä ja palautteiden keskiarvoilla keskenään kilpailevista yrityksistä. (http://www.laatutonni.fi/laatuverkko) Suurin osa yrityksistä näkee sosiaalisen median erittäin tärkeänä nykyajan markkinointikanavana. Haastatelluista yrityksistä vain kahdella ei ole käytössään Facebook-sivua. Toinen näistäkin kuitenkin hyödyntää Facebookia toimialaansa liittyvien keskustelunavauksien kautta, millä on yleensä havaittavissa selvä vaikutus yrityksen kotisivujen kävijämääriin. Pienillä yrityksillä on sosiaalisen median hyödyntämisessä usein samanlainen resurssien riittävyysongelma kuin yrityksen kotisivujen ylläpidon kanssa. Monilla pienyrityksillä aika ei varsinaisen työnteon ohella yksinkertaisesti enää riitä kovinkaan aktiivisiin Facebook- tms. päivityksiin tai edes järjestelmälliseen somen kautta tulevan asiakaspalautteen seuraamiseen siitä huolimatta, että asiaa pidetään tärkeänä. Facebookia hyödynnetään yrityksissä pääasiallisesti markkinoinnissa, mutta myös ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana (esim. ilmoitetaan raaka-aineen ostohalukkuudesta, tapahtumista). Osa yrityksistä kokee tärkeäksi, että asiakkailla on Facebookin kautta mahdollisuus lukea muiden antamaa rehellistä asiakaspalautetta yrityksestä sekä sen tuotteista. Facebookin lisäksi jotkut yritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan myös blogeja, kuten esimerkiksi haastatteluun osallistunut lammastaloutta harjoittava yritys. Blogia ja muuta sosiaalista mediaa hyödyntämällä yritys pyrkii paitsi ohjaamaan kuluttajia oman yrityksensä sivuille ja asiakkaiksi, myös tekemään toimintansa mahdollisimman läpinäkyväksi. Alkuperätieto ja tuotteiden turvallisuus kiinnostaa monia kuluttajia yhä enemmän, ja tuttuus vaikuttaa vahvasti ostopäätöksiin. Erilaisten ICT-sovellusten merkitys yritysten nykyisessä liiketoiminnassa vaihtelee suuresti, mutta pääosin haastatellut yrittäjät olivat sitä mieltä, että omassa yritystoiminnassa tieto- ja viestintätekniikalla on jo nykyisinkin tärkeä osuus. Tulevaisuudessa merkityksen uskotaan kasvavan edelleen. Muun muassa paikannukseen liittyvät toiminnot, verkkomarkkinointi ja muu viestintä sekä rutiinitehtävien automatisointi esimerkiksi tilausten ja laskutuksen osalta nähtiin erityisen tärkeinä kehittämiskohteina. 11

12 3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KEHITTÄMISTARPEITA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA EKOSYSTEEMIPALVELUYRITYKSISSÄ Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan selville ekosysteemipalveluyritysten olemassa olevia tarpeita ICT-palveluihin liittyen sekä onkimaan yrityksiltä ennakkoluulottomampiakin ideoita siitä, kuinka tieto- ja viestintäteknologiaa voisi nykyistä paremmin ja oivaltavammin alalla tulevaisuudessa hyödyntää. Pääsääntöisesti haastatellut yrittäjät olivat sitä mieltä, että jonkinlainen toiminnanohjausjärjestelmä voisi olla paikallaan, mikäli yrityksen toiminta kasvaa riittävän suureksi. Yrityksen kasvaessa tietyn koon ylitse taulukkolaskennan, sähköpostin ja muiden vastaavien erillisten tiedontallennus- ja syöttömenetelmien ympärille perustuva johtamisjärjestelmä tulee tiensä päähän. Toiminnanohjausjärjestelmän etuja ovat reaaliaikaisuus, kun kaikki tiedot tallentuvat yhtä aikaa eri järjestelmiin (esim. logistiikka, taloushallinto) sekä rutiinityön karsiminen (esim. sähköinen kaupankäynti). Toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat yhteensopivat rajapinnat mahdollisten isompien tai ulkomaisten liiketoimintakumppaneiden kanssa. Pilvipalveluvaihtoehtojen ansiosta järjestelmät ovat nykyisin aiempaa paremmin pienyritystenkin hankintamahdollisuuksien rajoissa. Pilvipalveluiden käyttö pienentää olennaisesti toiminnanohjausjärjestelmien hintatasoa sekä niiden käyttöönotossa syntyviä kustannuksia. Erilaisia järjestelmiä ja palveluntarjoajia löytyy runsaasti ja uudet nimenomaan pk-yrityksille kehitetyt ratkaisut ovat parhaimmillaan erittäin käyttäjäystävällisiä ja ketteriä. Yritykset voivat nykyisin valita itselleen tarkoituksenmukaisia moduuleja suurtenkin järjestelmätoimittajien ratkaisuista, eikä pienen yrityksen tarvitse hankkia itselleen välttämättä koko järjestelmää. Tarvetta toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiselle ilmeni haastatteluissa jo yrityksen nykyisessäkin kokoluokassa esimerkiksi lammastalouden piirissä. Monissa tapauksissa pienyrittäjillä joko ajan tai kiinnostuksen puute heikentää yrityksen ICT:n hyödyntämisen mahdollisuuksia. Haastatteluissa ekosysteemipalveluihin liittyvillä yrityksillä ilmeni kuitenkin monenlaisia tarpeita, joihin tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten on mahdollista tarjota asiantuntevia palveluitaan (taulukko 5). Tuotteita ja palveluita suunniteltaessa tulee pienyrityskohderyhmää ajatellen huomioida erityisesti riittävän edullinen kustannustaso eli palveluiden rakentaminen esimerkiksi aiemmin mainittujen pilvipalveluiden kautta. 12

RAPORTTI ICT-YRITYSTEN HAASTATTELUISTA. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-YRITYSTEN HAASTATTELUISTA. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-YRITYSTEN HAASTATTELUISTA Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 TAUSTAA HAASTATTELUISTA SEKÄ HAASTATELLUISTA

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke

LOPPURAPORTTI. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke LOPPURAPORTTI Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois- Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Hanna Laurell Oulun ammattikorkeakoulu Oy Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Lisätiedot

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ... 3 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot