Liite 1/kh Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011"

Transkriptio

1 Liite 1/kh Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT Mitä tarkoitetaan hankinnalla? Hankintalainsäädäntö ja ohjeistus Julkisten hankintojen periaatteet Hankintojen kynnysarvot Yleistä kynnysarvoista Kansalliset kynnysarvot EU-kynnysarvot Lohjan kaupungin hankintaraja pienhankinnoille ja suora osto Esteellisyys 9 1.7Vaitiolovelvollisuus 9 2. HANKINTAPROSESSI Ennakkosuunnittelu Hankintamenettelyt Tarjouspyynnön laadinta Tarjouspyyntö hankinnan oikeudellinen ydin Tarjousten valinta- ja arviointiperusteet Hankinnoista ilmoittaminen Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat Ilmoitus suorahankinnasta (EU-hankinnat) Lisätietopyynnöt kilpailuaikana Tarjousten saapuminen - avaustilaisuus Selventävät keskustelut Tarjousten käsittely ja vertailu Tarjousten käsittelyvaiheet Ehdokkaiden ja tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tilaajavastuulaki Tarjousten vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksen tiedoksianto Hankintaprosessien yleiskuvaukset HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Julkisuus hankintaprosessin eri vaiheissa Tarjouspyyntövaihe Tarjousten käsittelyvaihe Hankintapäätöksen jälkeinen aika Hankinta-asiakirjojen salassapito/liike- ja ammattisalaisuus MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA Yleistä muutoksenhausta Hankintaoikaisu Markkinaoikeus Oikaisuvaatimus Suorahankintojen muutoksenhaku

3 4.6. Vastineet muutoksenhakutilanteissa HANKINTASOPIMUS JA SEN VALVONTA Hankintasopimus Hankintasopimuksen täytäntöönpanon valvonta Kirjanpito ja seuranta hankinta-asioissa Asiahallinta ja arkistointi HANKINTOJEN ORGANISOINTI Lähteinä käytetty ja lisätietoa hankinnoista: Kuntien yleiset hankintaohjeet (Suomen Kuntaliitto 2010) HE 190/2009 vp: Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta Lohjan kaupungin QPR-prosessiohjelma, hankintaprosessi Lohjan kaupungin hankintaintra, päivitys meneillään 3

4 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla? Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä silloin, kun julkisyhteisö tekee hankinnan oman organisaationsa ulkopuolelta taloudellista vastiketta vastaan. Hankinnalla ei tarkoiteta kiinteän omaisuuden hankintaa ja vuokrausta tai myyntiä. Myöskään lainan hankinta ei sisälly hankintoihin, vastaavasti rahoituspalvelujen hankinta sisältyy hankintalain mukaan kilpailutettaviin tuotteisiin. Hallinto-organisaation / kuntakonsernin sisäisissä hankinnoissa ei ole kilpailuttamisvelvollisuutta. Toki näissäkin voidaan soveltuvasti noudattaa hankintaohjeita, eritoten jos käytössä on ns. tilaajatuottaja -malli Hankintalainsäädäntö ja ohjeistus Lohjan kaupungin hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Hankintalainsäädäntö perustuu hankintadirektiiveihin, jotka on saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Hankintoja suoritettaessa noudatetaan seuraavaa lainsäädäntöä: Laki julkisista hankinnoista (348/2007), myöhemmin hankintalaki Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006), myöhemmin tilaajavastuulaki Kuntalaki (365 /1995) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621 / 1999) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13 /2003) Hallintolaki (434 /2003) Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeistuksia: Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa ( ) Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa (marraskuu 2008) Ympäristöministeriön Kestävät julkiset hankinnat, julkinen sektori kestävien hankintojen edelläkävijä (toukokuu 2009) Hankintasopimuksen laadinnassa noudatetaan sopimuksen tekemistä koskevia yksityisoikeudellisia säännöksiä kuten mm. oikeustoimilakia ja kauppalakia. Julkisia hankintoja koskievien lakien ja asetusten lisäksi noudatetaan Lohjan kaupungin hallinto- ja johtosääntöjä sekä tätä kaupunginhallituksen hyväksymää hankintaohjetta. Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa Lohjan kaupungin toimialojen hankinnoissa. 4

5 Hankintaohjeiden noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön Julkisten hankintojen periaatteet Hankintalaki ei ohjeista sitä, miten kaupungin tulee palvelunsa järjestää. Tavaran ja palvelun tuottaminen hankintayksikön omana työnä ei velvoita noudattamaan hankintalakia. Sen sijaan kaupungin on kilpailutettava ne palvelut ja tavarat, jotka hankitaan kuntaorganisaatioon kuulumattomalta palveluntuottajalta. Hankintalailla pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä, edistämään laadukkaita hankintoja sekä turvaamaan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita. Hankintalainsäädäntö velvoittaa kilpailumenettelyyn osallistuvien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Tästä konkreettisena esimerkkinä on se, että yrityksiä ei saa suosia eikä syrjiä kotipaikan mukaan. Hankinta on sallittu vain, mikäli hankintaa varten on talousarviossa varattu määräraha. Lohjan kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo koko kaupungin hankintatointa. Hankintojen tulee perustua suunnitelmallisuuteen. Hankinnat perustuvat Lohjan kaupungissa ajan tasalla olevaan hankintamatriisiin, joka on päivitetty verkkoon t-asemalle hallintojohtajan koordinoimana. Hankintamatriisissa on määritelty se mitä, milloin ja miten hankintoja suoritetaan. Tämän avulla saadaan selville riittävän ajoissa yksittäiset samaa tuoteryhmää koskevat toistuvat hankinnat sekä hankintojen ennakoidun arvon määrittämiseksi että omien puitesopimusten kilpailuttamisen pohjaksi. Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Hankintojen järjestämisen tulee olla myös tehokasta ja lainmukaista, toteutettavien hankintojen tulee palvella hankintayksiköille ja toimialoille asetettujen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamista. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin, sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Hankinnoissa tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla tavalla vastaa kysyntään. Hankinnoissa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin koko elinkaari huomioiden. Ympäristö-, logistiset ja ympäristökriteerit on huomioitava hankintoja valmisteltaessa Lohjan kaupungin ilmasto- ohjelma huomioiden. Yksittäisten henkilöiden on tehtävä selvä ero kaupungin hankintojen ja omien henkilökohtaisten hankintojensa välille. Kaupunkiorganisaatio ei tee hankintoja työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön Hankintojen kynnysarvot Yleistä kynnysarvoista Hankinnat jakaantuvat taloudellisen arvonsa perusteella kolmeen eri ryhmään: 5

6 Pienhankinnat: kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat. Kansallisen kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei pääsääntöisesti sovelleta hankintalakia. Näissäkin hankinnoissa on noudatettava yleisiä hankintaperiaatteita sekä soveltuvin osin hankintaohjetta. Kansalliset hankinnat: kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EU-kynnysarvon alittavat hankinnat. Tähän ryhmään kuuluvat ns. toissijaiset palveluhankinnat hankinnan arvosta riippumatta. EU-hankinnat: EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansalliset kynnysarvot Hankintalain säännökset koskevat kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Kansalliset kynnysarvot ovat uuden hankintalain myötä seuraavat: tavara- ja palveluhankinnoissa terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä koulutus- ja työvoimapalvelujen hankinnoissa rakennusurakoissa Hankintamenettelyt tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on osittain kevennettyjä verrattuna EUkynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Tähän ryhmään kuuluvat myös hankintadirektiivien ja hankintalain ns. toissijaisia hankintoja koskevat palvelut, joita suorittavat vain paikalliset tai kansalliset palvelun tuottajat. Esimerkkeinä mainittakoon terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, hotelli- ja ravintolapalvelut, turvallisuuspalvelut, avustavat kuljetuspalvelut, koulutuspalvelut sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilukilpailut. Kansallisia kynnysarvoja voidaan muuttaa ainoastaan kansallisen lainsäädännön muutoksin EU-kynnysarvot EU-kynnysarvot perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien hankintadirektiivien pohjalta komission antamaan asetukseen, ja ovat helmikuussa 2011 seuraavat: hankintayksiköiden tekemät tavara- ja palveluhankinnat erityisalojen hankintalain tarkoittamat tavara- ja palveluhankinnat rakennusurakat Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta (www.tem.fi) löytyvät ajantasaiset kynnysarvot, josta ne on syytä varmistaa aina ennen EU-hankinnan aloittamista. Tähän ryhmään kuuluvat mm. huolto- ja korjauspalvelut, maakuljetuspalvelut, teleliikennepalvelut, rahoituspalvelut, tietojen käsittelypalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut, mainospalvelut ja jätevesi- ja jätehuoltopalvelut Lohjan kaupungin hankintaraja pienhankinnoille ja suora osto Suorat hankinnat muodostavat aina poikkeuksen kaupungin yleiseen hankintakäytäntöön. Suorassa hankinnassa kaupunki suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjous- 6

7 kilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen mukaisesti. Suoran hankinnan perusteet ilmenevät hankintalaista. Kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Hankintalaissa määritelty kilpailuttamisvelvollisuus ei ulotu pienhankintoihin, vaan hankintojen kilpailuttamisessa noudatetaan kaupungin omia määräyksiä ja ohjeita. Lohjan kaupungin periaatteena pienhankinnoissa on, että tarjouksia pyydetään vähintään kolmelta kilpailevalta toimittajalta. Vaikka hankintalakia ei sellaisenaan sovelletakaan, tulee noudattaa yleisiä periaatteita kilpailusta, tasapuolisesta kohtelusta ja hankintojen avoimuudesta. Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen. Hankintakokonaisuuden arvon määrittämisessä on otettava huomioon: miten usein hankinta toistuu miten hankintatarve on ennakoitavissa mitkä tuoteryhmät kannattaa hankkia yhtenä hankintana taloudellisuus-, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat huomioiden miten yllä mainitut seikat vaikuttavat kilpailun syntymiseen Pienhankinta voidaan toteuttaa, mikäli hankinnan kohdetta ei voida hankkia jo olemassa olevien sopimusten puitteissa (esim. puitesopimukset) hankinta ei toistu useampaan kertaan talousarviovuoden aikana eikä hankinnan kohde ole osa suurempaa hankintakokonaisuutta Pienhankintoja koskevat menettelyt on kuvattu jäljempänä kappaleessa (Hankintaprosessien yleiskuvaukset). Hankintarajoilla ja kynnysarvolla tarkoitetaan hankinnan ennakoitua arvonlisäverotonta kokonaisarvoa koko sopimusajalta tai vähintään 48 kuukauden ajalta. On kiellettyä pilkkoa hankintaa osiin siten, että keinotekoisesti pyrittäisiin alittamaan hankintaraja. Vähäisenä pienhankintana Lohjan kaupungissa pidetään alittavia hankintoja (alv 0). Erillinen hankintapäätös tehdään kirjallisesti ja se perustellaan, kun hankinta ylittää Hankintapäätökseen tulee antaa myös ohjeet hankintaoikaisun tekemiseen sekä muutoksenhakuun markkinaoikeudelta, ei kuitenkaan markkinaoikeuteen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Yllä mainitun lisäksi kaikista ylittävistä hankinnoista on tehtävä kirjallinen tilaus (mm. sähköposti) tai saatava toimittajalta kirjallinen tilausvahvistus. Myös vähäisissä pienhankinnoissa tulee pyrkiä hyödyntämään kilpailua ja markkinoilla oleva tarjontaa ja vähäiset pienhankinnat tulee voida myös perustella myös hankintapäätöksen tekijälle. Kaikkien pienimpien kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen kohdalla voi olla kysymys tosiasiallisesta toiminnasta, jolloin ostotapahtumaa ei edellä kirjallinen päätös. Tällöin muutoksenhakuohjausta ei ole käytännössä mahdollista antaa ja hankintapäätös voidaan tehdä allekirjoittamalla ostotilaus. (+nimenselvennys) Ostotilauksen voi allekirjoittaa se henkilö, jolla siihen on ratkaisuoikeus/lupa ratkaisuoikeuden omaavalta henkilöltä/esimieheltä. 7

8 Pienhankinnoissa erillisen sopimuksen tekemisen tarkoituksenmukaisuutta on harkittava tapauskohtaisesti. Jos erillistä sopimusta ei laadita, on syytä varmistaa, että hankinnan keskeiset ehdot ilmenevät hankinnan muista asiakirjoista (esim. kirjallisessa tarjouspyynnössä). Suora osto pienhankinnoissa ei ole sama asia kuin kynnysarvon ylittävissä hankintalain mukainen suorahankinta, jonka käytölle on säädetty omat perusteet. Pienhankintarajat löytyvät alla olevasta taulukosta. Tavara- ja palveluhankinnat Alle 5000 euron hankinta: Hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse euron hankinta: Kevennetty kilpailutus kirjeitse tai sähköpostitse ja päätös kirjallisesti asiahallintajärjestelmään, pyydetään vähintään kolmelta tarjoajalta tarjoukset, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilmailmoittaminen kuitenkin vapaaehtoista euron terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen hankinta: Kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, valitusosoitus markkinaoikeuteen, Hilma-ilmoittaminen suositeltavaa Rakennusurakat Alle 5000 euron hankinta: Hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse euron palveluhankinta: kevennetty kilpailutus kirjeitse tai sähköpostitse ja päätös kirjallisesti asiahallintajärjestelmään, pyydetään vähintään kolmelta tarjoajalta tarjoukset, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilma-ilmoittaminen kuitenkin vapaaehtoista euron palveluhankinta, rakennus ja käyttöoikeusurakka: Kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilma-ilmoittaminen suositeltavaa , kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, muutoksenhaku markkinaoikeuteen, Hilma-ilmoittaminen pakollinen Vesihuoltolaitoksen erityisalojen lakiin liittyvät pienhankinnat Alle euron hankinta: Hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse, Huom! tulee huomioida, että tulosyksikköesimiehen valtuus on euroa ja tulosalue-esimiehen valtuus on euroa euron hankinta: kevennetty kilpailutus kirjeitse tai sähköpostitse ja päätös kirjallisesti asiahallintajärjestelmään, vähintään kolmelta tarjoajalta tarjoukset, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilma-ilmoittaminen kuitenkin vapaaehtoista euron hankinta: kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, muutoksenhaku markkinaoikeuteen, Hilma-ilmoittaminen pakollinen 8

9 Yksittäistavaroiden haku kaupasta on tehoton ja kallis hankintatapa (mm. pientavaratoimituslisä, laskujen käsittely jne.) ja sen vuoksi sitä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa. Yksiköiden tulisi keskittää pienhankintansa, jotta hankintoihin liittyvät välilliset ja välittömät kustannukset voidaan optimoida. Lohjan kaupungin sallitut hankintapaikat ja tarkemmat hankintamenettelyt löytyvät kaupungin omasta hankintaintrasta. Tilaus: Hankintayksiköt tai niiden alaiset organisaatioon kuuluvat toimivaltaiset viranhaltijat / työntekijät tekevät kilpailutettujen puitesopimusten ja järjestelyjen puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen hankintojen ja sopimusten täytäntöön panemista eivätkä enää itsenäisiä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Hankinta: Tavara tai palveluhankinta, jossa kaupungilla ei ole voimassa olevaa puite - tai muuta sopimusta. Puite /kausisopimus: Sopimus, joka tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palvelutoimittajan taikka urakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankointoihin sovellettavista hinnoista, määristä ja muista ehdoista Esteellisyys Hankinta-asian valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuva henkilö ei saa olla esteellinen. Esteellisyydestä hankinta-asioissa on säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. Esteellinen ei saa osallistua hankinnan valmisteluun, esittelemiseen eikä päättämiseen, hankinnan valvontaan ja vastaanottoon eikä hankintaan liittyvien asioiden käsittelyyn. Hankintaa valmistelevien ja esittelevien on huolehdittava oma-aloitteisesti siitä, ettei hankinnasta anneta ennen sen julkiseksi tuloa tietoja tai asiakirjoja sellaisille luottamushenkilöille eikä kaupungin viranhaltijoille, jotka voivat olla esteellisiä Vaitiolovelvollisuus Kaupungin palveluksessa oleva viranhaltija tai luottamushenkilö ei saa paljastaa salassa pidettävää tietoa muille kuin niille, joiden tehtävänä on asian käsittely. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen tai luottamustehtävän päättymisen jälkeen. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 2. HANKINTAPROSESSI 2.1. Ennakkosuunnittelu Hankintojen kilpailuttamisen onnistumisen perusedellytyksenä on, että tilaaja on selvittänyt itselleen tulevan hankinnan sisällön ja sen vaikutuksen hankintayksikön toimintoihin. Hankinnan tulee perustua aina välttämättömään tarpeeseen. Hankinnat tulee tehdä ekologisesti ja taloudellisesti järkevästi. Tämä edellyttää, että hankinnat tehdään suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat tuntien ja huomioiden. Hankintasuunnittelun merkitys korostuu eritoten pienhankinnoissa. Kaupungin hankintamatriisia hyödyntämällä saadaan riittävän ajoissa selville kaikki kaupungin hankinnat, yksittäistä tuoteryhmää koskevat hankinnat hankintojen arvon määrittämiseksi ja omien puitesopimusten kilpailuttami- 9

10 sen pohjaksi. Pienhankintoja keskittämällä kaupunki pystyy vähentämään hankintoihin liittyviä kokonaiskustannuksia. Hankintatarpeen synnyttyä tulee varata riittävä aika suunnitteluun ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Keskivertoisen hankinnan kilpailuttaminen vaatii aikaa jopa useita kuukausia. Hankintayksikön itsensä aiheuttama kiire ei ole koskaan riittävä peruste hankinnan kilpailuttamatta jättämiselle. Mikäli ei ole tarkkaa tietoa millaista tarjontaa hankintaan liittyen markkinoilla on, tulee hankkijan tilata esitteitä, käydä tutustumassa tarjontaan ja tehdä markkinatutkimusta. Hankinnan kohteen hahmotuttua on syytä selvittää hankintamenettely. Valintaperusteet suunnitellaan ennakkoon Hankintamenettelyt Hankintamenettelyn valintaan vaikuttaa hankinnan ennakoitu arvo, sisältö, luonne ja laatu. Yleisimmät hankintamenettelyt ovat avoin tai rajoitettu menettely. Seuraavassa on esitelty eri hankintamenettelyjen pääkohdat. Avoin menettely on hankintalain 5 :n 10 kohdassa määritelty hankintamenettelyksi, jossa hankintayksikön HILMAssa julkaisemaan hankintailmoitukseen voivat kaikki halukkaat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö voi lisäksi lähettää tarjouspyynnön haluamilleen toimittajille. Avoimessa menettelyssä palvelujen toimittajien määrän rajaaminen ei ole mahdollista. Kyse on avoimesta menettelystä, koska kaikilla halukkailla on oikeus osallistua. Tämän katsotaan olevan tavanomaisin ja helpoin hankintamenettely, siksi se on suosittua etenkin tavarahankinnoissa. Avoimen hankintamenettelyn käyttö on mahdollista kaikissa hankinnoissa. Rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintalain 5 :n 11 kohdan mukaan kaksivaiheista menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen HILMAssa ja johon toimittajat jättää osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta ne toimittajat, joille se toimittaa tarjouspyyntöasiakirjat ja jotka voivat antaa tarjouksen. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoajia on kutsuttava rajoitetussa menettelyssä vähintään viisi, jos soveliaita on riittävästi. Rajoitettu menettely on avoimen hankintamenettelyn ohella se, mitä suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi, tätä hankintamenettelyä on myös aina mahdollista käyttää. Neuvottelumenettely on menettely, jossa hankintalain 5 :n 12 kohdan mukaisesti hankintayksikkö julkaisee HILMAssa hankintailmoituksen. Kaikilla halukkailla on oikeus pyytää mahdollisuutta tarjouksen tekemiseen. Tämän jälkeen hankintayksikkö neuvottelee haluamiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Neuvottelumenettelyn käyttöön pitää olla erityinen peruste. Sitä voidaan käyttää silloin, kun hankinnan luonteen vuoksi hankinnan kohdetta ei ole tarkoituksenmukaista määritellä etukäteen. Myös hankintalain 66 :ssä säädetään neuvottelumenettelyn käytön perusteista. Neuvottelumenettely on esim. mahdollista alle euron tavara- ja palveluhankinnoissa ja silloin, kun hankinnan luonteen vuoksi tarjousta ei voida laatia niin tarkoituksenmukaisesti, että avoimen tai rajoitetun menettelyn käyttö olisi mahdollista. Myös silloin, kun hankinnan luonteen perusteella ei voida hinnoitella hankintaa kokonaan etukäteen, on neuvottelumenettelyn käyttö mahdollista. Myös poikkeuksellisesta kiireestä johtuen tehtävät hankinnat voivat mahdollistaa neuvottelumenettelyn käytön. Kilpailullinen neuvottelumenettely. Hankintalain 5 :n 14 kohdan määrittelyn mukaan erona kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on se, että sen jälkeen kun halukkaat toimittajat ovat pyytäneet saada osallistua hankintaan, hankintayksikkö neuvottelee hyväksymiensä ehdokkaiden kanssa yh- 10

11 den tai usean ratkaisun, ja näiden neuvottelujen perusteella hankintayksikkö pyytää valittuja ehdokkaita tekemään tarjouksensa. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankinnan kohde on määritelty vähemmän tarkasti. Sen käyttö on perusteltua erityisen monimutkaisissa hankinnoissa kuten tilanteessa, jossa oikeudellista tai rahoituksellista luonnetta tai teknisiä vaatimuksia ei voida määritellä riittävän objektiivisesti. Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö hankintailmoitusta julkaisematta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai useamman toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista. Suorahankinnan käyttämiseen syy on aina todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa hankintalain perusteella. Hankintalain 27 :n mukaan suorahankinta on mahdollista, jos: 1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta; 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi; 5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita (raakaainepörssi); 6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti esimerkiksi liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta; 7) kysymyksessä on sääntömääräisen suunnittelukilpailun (ideakilpailun jälkeen tapahtuva toteutussuunnittelusta vastaavan suunnittelijan valinta 8) kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai lisäurakka alkuperäiseltä toimittajalta, jos toimittajan vaihtuminen aiheuttaisi suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia, lisäkustannuksia jne. Sopimus tavaran lisätoimituksesta saa vain poikkeuksellisesti ylittää kolmen vuoden. Lisäpalveluja ja lisätöitä koskevan sopimuksen kokonaisarvo saa olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta 9) kysymyksessä on palveluhankintaa tai rakennustyötä koskeva toisinto hankintalaissa mainitulla tavalla (hankintaoptiot) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä taikka 10) yksittäisessä sosiaali- ja terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnoissa perinteinen kilpailuttaminen tai toimittajan vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi Huom! Hankinnat ns. kiertäviltä kaupustelijoilta on Lohjan kaupungissa kielletty. Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot erityisesti hintojen osalta. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely on rajoitetun 11

12 kestonsa ajan avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville tarjoajille, jotka ovat esittäneet tarjouspyynnön mukaisen alustavan tarjouksen. Dynaaminen hankintajärjestelmä on monivaiheinen hankintamenettely. Sähköisellä huutokaupalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa tarjousten arvioinnin jälkeen käynnistetään erityistä tietojärjestelmää hyväksikäyttäen huutokauppa, jonka tavoitteena on uusia hintoja tai muita matemaattisesti mitattavia arvoja käyttäen löytää hankintayksikölle edullisin lopputulos. Sähköinen huutokauppa ei sovellu rakennusurakoihin tai henkisiä suorituksia edellyttäviin hankintoihin Tarjouspyynnön laadinta Tarjouspyyntö hankinnan ydin Tarjouspyyntö on hankinnan ydin, sillä sen perusteella palvelun ostaja määrittelee haluamansa palvelun ja mahdollisesti laadun erilaisin kriteerein. Tarjouspyyntö on myös hankintaa koskevan kilpailutuksen keskeisin asiakirja ja sen laadintaan on varattava riittävästi aikaa. Hankintayksiköllä eli Lohjan kaupungilla tilaajana on oikeus päättää, mitä se haluaa ostaa ja minkälaiset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja vaatimukset se haluaa hankittavalle palvelulle tasapuolisuus ja syrjimättömyys huomioiden. Tarjouspyynnön sisällöllä on merkittävä vaikutus varsinaisten tarjousten saamiseen ja sitä kautta parhaimman tarjouksen valitsemiseen ja hyväksymiseen. Yritykset tekevät tarjouksensa tarjouspyynnön perusteella. Hankintakilpailun aikana hankinnan sisältöä ei voi enää muuttaa. Myös tämä korostaa tarjouspyynnön sisällön tärkeyttä. Mikäli tarjouspyyntö poikkeaa hankintailmoituksesta, hankintailmoitus menee pätevyysjärjestyksessä edelle. Tarjouspyynnön vähimmäissisällöstä kansallisissa hankinnoissa säädetään hankintalain 69.2 :ssä. Tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava: 1) hankinnan kohde 2) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava; 3) tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys; 4) määräaika tarjousten tekemiselle; 5) osoite, johon tarjoukset on toimitettava 6) tarjousten voimassaoloaika Hankintalain 69.1 :n mukaan tarjouspyyntö on laadittava riittävän selkeästi, jotta se tuottaisi yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tuloksia. Hankinnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että palvelun tarjoajat saavat mahdollisimman tarkan kuvan siitä, minkälaista palvelua hankintayksikkö vaatii. Näin ollen hankintayksikön on ilmoitettava tarjouspyynnössään sekä lainsäädännön edellyttämät tekijät että kaikki sellaiset ominaisuudet, joilla voi olla vaikutusta / merkitystä tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyynnön sisältö riippuu myös valitusta hankintamenettelystä. Avoimessa menettelyssä tarjouspyynnössä ilmoitetaan kaikki vaatimukset, jotka liittyvät joko hankintaan tai tarjoajaan sekä perusteet ja kriteerit, joilla valinta tehdään. Rajoitettu menettely on puolestaan kaksivaiheinen, siinä 12

13 tarjoajan kelpoisuusehdot ja valintaperusteet on ilmoitettu jo hankintailmoituksen tekovaiheessa. Hankinnasta kiinnostuneet toimittajat vastaavat tähän osallistumishakemuksella, joka toimii perusteena sille, kenelle hankintayksikkö tarjouspyynnön haluaa lähettää. Myös neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjoajan soveltuvuus ja hankintapäätöksen valintaperusteet on ilmoitettu jo hankintailmoituksessa. Tarjouspyynnössä on huomioitava hankinnan laadusta riippuen mm. seuraavat seikat: miten tarjoushinta tulee ilmoittaa, mahdolliset lisämaksut, sisältääkö hinta alv:n jne. voidaanko tehdä osatarjouksia hankinnan toimitusaika ja -paikka tai hankintasopimuksen kestoaika toimittajalta vaaditut laatujärjestelmät vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta varaosien saantimahdollisuudet sekä tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet maksuehdot ja vakuudet selvitys siitä, mitä asiakirjoja ehdokkaan on esitettävä taloudellisten edellytystensä ja teknisen osaamisensa todistamiseksi tietoa kuinka liike- ja ammattisalaisuuksia käsitellään mahdollisesti sovellettavat yleiset sopimusehdot kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa viittaus julkaistuun ennakko- ja hankintailmoitukseen HILMA- kanavalla mahdollisten lisätietojen pyytämistapa ja määräaika tilaajavastuulain noudattaminen tarjoukset on pyydettävä suomen /ruotsinkielellä, liiteasiakirjat edellä mainituilla kielillä Tarjouspyynnössä esitettävät laatua koskevat vaatimukset voivat koskea esimerkiksi: toimittajan toiminnallisia valmiuksia, ellei niitä ole voitu riittävästi ottaa huomioon jo yrityksen kelpoisuutta arvioitaessa Huom! samaa kriteeriä ei tule käyttää laatu -ja kelpoisuusvaatimuksissa. tavaraan, palveluun tai rakennustyöhön kohdistuvia ominaisuuksia yrityksen innovaatiokykyä laadunvarmistusta tai laatujärjestelmää sovellettavia standardeja teknisiä erityisvaatimuksia koulutusta, kokemusta ympäristövaikutuksia energian säästöä huoltoa kestävää kehitystä Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sekä soveltuvin osin pienhankinnoissa tehdään kirjallinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön allekirjoittavat ne viranhaltijat, joilla on johtosääntöjen mukaan oikeus kyseiseen hankintaan. Jos tarjouspyynnössä on useita allekirjoittajia, tulee ilmetä se, keneltä tarjoajan tulee kysyä lisätietoja Tarjousten valinta- ja arviointiperusteet Tarjouspyynnössä on kerrottava tarjouksen valintaperusteet eli millä tavoin kilpailun voittaja valitaan. Valintaperusteena voi olla joko kokonaistaloudellinen edullisuus tai halvin hinta. Mikäli valin- 13

14 taperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, tarjouspyynnössä on yksilöitävä asiaa osoittavat vertailu- eli arviointiperusteet. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä. Valintaperustetta ja sitä ilmentäviä arviointikriteerejä ei saa muuttaa tai lisätä hankintaprosessin aikana. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valinta- ja vertailuperusteisiin tulee kiinnittää erityishuomiota. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjassa. Kansallisissa hankinnoissa valintaperusteiden kohdalla voidaan noudattaa soveltuvin osin vastaavia perusteita kuin EU-hankinnoissa. Tarvittaessa kansallisissa hankinnoissa kokonaistaloudelliset vertailuperusteet voidaan ilmoittaa vähintään tärkeysjärjestyksessä. Hankinnan kohteeseen liittyviksi voidaan katsoa sellaiset vertailuperusteet, jotka koskevat välittömästi hankinnan kohdetta. Hankintalain 72 :ssä säädetään, että vertailuperusteissa voidaan huomioida myös lain 62 :ssä säädetyt vertailuperusteet kuten mm. laatu, hinta, tekniset ansiot, käyttökustannukset ja kustannustehokkuus. Vertailuperusteiden tulee olla mitattavissa, jotta tarjousten vertailu onnistuu. Kysymys on julkisten varojen käytöstä, joten esimerkiksi hinnalle tulee antaa riittävää painoarvo tarjousten valinnassa. Koska vertailuperusteiden tulee olla syrjimättömiä, sallittua ei ole sellaisten vertailuperusteiden käyttäminen, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa. Hankinnassa voidaan kuitenkin edellyttää esimerkiksi paikallistuntemusta, mutta perusteelle ei saa antaa niin suurta painoarvoa, että se estäisi uusien yrittäjien alalle pääsyä. Monimutkaisissa palveluhankinnoissa kokonaistaloudellinen edullisuus on hyvä valintaperuste, sillä hinta ainoana valintaperusteena ei välttämättä johda hyvään lopputulokseen. Halvin hinta on käyttökelpoinen valintaperuste esim. yksinkertaisessa tavara- tai palveluhankinnassa. Tarjouspyyntöön on mahdollista sisällyttää arvioinnissa käytettävän vertailutaulukon pohja, josta ilmenevät eri arviointiperusteet ja suhteellinen painotus. Menettely selkeyttää tarjousten tekijöille tilaajan tarkoituksen ja helpottaa samalla tilaajan arviointia ja valintaa koskevan pöytäkirjan laadintaa Hankinnoista ilmoittaminen Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee julkaista hankintailmoitus sähköisessä hankintailmoitusjärjestelmä HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Lohjan kaupungilla eri toimialat laittavat itsenäisesti hankintailmoituksensa Hilmaan. Kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot hankintayksikön luonne hankintayksikön hankinnalle antama nimi hankinnan ennakoitu arvo, hintahaarukka tai tieto, ylittääkö hankinnan arvo kansallisen kynnysarvon hankintalaji hankintamenettely 14

15 tarjouksen valintaperuste (halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus) jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, tarjousten vertailuperusteet tai viittaus tarjouspyynnössä esitettäviin vertailuperusteisiin, joiden on oltava tärkeysjärjestyksessä tai painotuksiltaan eritelty määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankinnan kohteen CPV-koodi 2-numerotason tarkkuudella hyväksytäänkö osatarjoukset hyväksytäänkö vaihtoehtoiset tarjoukset varataanko hankinta työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi Jos hankinta toteutetaan käyttäen rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä, on ilmoitettava lisäksi: aikooko hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan Kansallisissa hankinnoissa ehdokkaille on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen kohtuullinen aika tarjousten tekemiseen. Tarjousajan pituutta harkittaessa tulee ottaa huomioon kilpailumahdollisuuksien hyväksikäytön ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Hankinnoista voidaan ilmoittaa myös muilla yleisillä tiedonvälitystavoilla. Vapaamuotoisia ilmoituksia ei kuitenkaan saa julkaista ennen kuin vastaava ilmoitus on julkaistu HILMA-kanavalla. Hilmassa on mahdollisuus tehdä korjausilmoitus, mikäli hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen huomataan, että ilmoitusta on tarpeen muuttaa tai korjata. Koska hankintailmoitus nauttii julkista luotettavuutta sen jälkeen kun se on julkaistu, alkuperäistä julkaistua hankintailmoitusta ei pääse enää muuttamaan. Tästä syystä tehdään uusi korjausilmoitus, jossa kerrotaan, miten alkuperäistä hankintailmoitusta on muutettu tai korjattu EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on ilmoitettava EU-alueella, jotta todellisten sisämarkkinoiden tavoite täyttyisi. EU-ilmoituksissa käytetään Euroopan komission vahvistamia vakiolomakkeita. Näistä vakiolomakkeista HILMAssa täytetään: ennakkoilmoitus EU- hankintailmoitus tai EU-hankintailmoitus, erityisalat jälki-ilmoitus tai jälki-ilmoitus, erityisalat EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa EU-laajuisesti hankintalakia noudattaen. Ilmoitukset tulee julkaista HILMA: ssa, josta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa sekä TED- tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan HILMA- kanavalla vasta sen jälkeen, kun ne on toimitettu julkaistavaksi EU:n laajuisesti. EUkynnysarvon ylittävästä hankinnasta on lisäksi tehtävä jälki-ilmoitus. Jälki-ilmoitus tulee tehdä 48 päivän kuluessa siitä, kun hankintaa tai urakkaa koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu tai hankinta on keskeytetty. Ilmoituksessa kerrotaan tarjouskilpailun voittaja. Jos hankinta on jouduttu keskeyttämään, jälki-ilmoituksesta tulee käydä ilmi syyt ja perusteet keskeyttämiselle. Ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista tai vaarantaisi liikesalaisuuksien säilymisen tai haittaa tarjoajien välistä normaalia kilpailua. 15

16 Hankintamenettelyn määräaikoja asetettaessa on otettava huomioon hankinnan laatu ja monitahoisuus sekä tarjousten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika. Määräajat lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Rajoitetussa menettelyssä tarjousaika lasketaan tarjouspyynnön lähettämispäivästä. EU-kynnysarvojen ylittäville hankinnoille on hankintalaissa säädetty tietyt vähimmäisajat, mitä taas kansallisissa hankinnoissa ei ole. EU-kynnysarvojen ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko (www. hankinnat.fi) Ei ennakkoilmoitusta Ennakkoilmoitus julkaistu Menettelytapa Ilmoitus tehty sähköisesti Ilmoitus ja tarjouskirjat sähköisesti 2 Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat) Ilmoitus postitse Ilmoitus ja tarjouskirjat sähköisesti 1 Ilmoitus postitse Tarjousaika 45 pv* 40 pv* 52 pv* 22 pv* 22 pv* 22 pv* Rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely Osallistumishakemuksen jättäminen Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä Nopeutettu rajoitettu tai neuvottelumenettely Osallistumishakemuksen jättäminen Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä Käyttöoikeusurakat Osallistumishakemuksen jättäminen Ilmoitus tehty sähköisesti Aliurakoiden osallistumishakemukset 30 pv* 30 pv* 37 pv* 30 pv* 30 pv* 37 pv* 40 pv** 35 pv** 40 pv** 22 pv** 22 pv* 22 pv** 10 pv* 10 pv* 15 pv* 10 pv* 10 pv* 15 pv* 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 45 pv* - 52 pv* pv* Tarjousaika pv** Jälki-ilmoitus 48 pv*** pv*** - - * Hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä ** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä *** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä 1 Hankintalain 38 :ssä säädetään tarjousasiakirjojen sähköisestä saatavilla olosta ja sähköisestä ilmoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti kaikkien saatavilla sekä ilmoituksessa on mainittu internetosoite ko. asiakirjoihin 16

17 EU-kynnysarvojen ylittävien hankintojen kilpailuttamista ennen pitää aina katsoa hankintalain EUhankintoja koskevat säännökset, sillä niissä sääntely on tiukempaa kuin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Ilmoitus suorahankinnasta (EU-hankinnat) Hankintayksikön suorittaessa hankinnan ilman kilpailutusta ns. suorahankintana, hankintayksikön on ilmoitettava hankinnasta hankintalain edellyttämällä tavalla HILMA-kanavaa käyttäen. Mikäli suorahankinnan edellytyksiä ei ole olemassa, suorahankintaa koskeva sopimus voidaan EUkynnysarvot ylittävissä hankinnoissa markkinaoikeuden päätöksellä julistaa tehottomaksi tai virheellisen menettelyn johdosta sopimuskautta voidaan lyhentää tai hankintayksikölle määrätä seuraamusmaksu Lisätietopyynnöt kilpailuaikana Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen kanssakäymistä tarjousten antajien kanssa tulee välttää. Tarjousaikana välttämättömiksi ilmenneet lisäykset ja muutokset tarjouspyyntöasiakirjoihin tai tarjousajan pidentäminen on saatettava kaikkien mahdollisten tarjoajien tietoon (esim. korjausilmoituksena HILMAssa). Tarjouspyyntöön voi sisällyttää mahdollisuuden lisätietojen pyytämiselle, mutta sille on tarjouspyynnössä määriteltävä määräaika. Määräaikaa määriteltäessä on hyvä huomioida, että hankintayksikön on avoimessa menettelyssä toimitettava tarjouspyyntöön liittyvät lisätietopyyntöihin annetut vastaukset viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä. Nopeutetussa menettelyssä, rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä lisätietopyyntöihin annetut vastaukset on toimitettava vähintään neljä päivää ennen tarjousajan päättymistä, jos lisätiedot on pyydetty riittävän ajoissa. Vastaukset tulee antaa kaikille kysymyksen jättäneille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille mahdollisille tarjoajille hyödyntäen esim. kaupungin kotisivuja. Tarjouspyynnössä voi myös halutessaan pyytää kiinnostuneita ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa lisätietojen tai korjausten varalta Tarjousten saapuminen - avaustilaisuus Hankinnoista, joista tulee tehdä kirjallinen tarjouspyyntö ja päätös, pidetään avaustilaisuus. Saapuneen tarjouskuoren päälle merkitään tarjouksen saapumisaika ja kaikki tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tarjousten avaustilaisuus pidetään tarjousajan päätyttyä. Avaustilaisuus ei ole julkinen, ellei siihen ole erityistä syytä. Avaustilaisuudesta tulee laatia avauspöytäkirja, jonka liitteenä on luettelo saapuneista tarjouksista. Avauspöytäkirjasta käy ilmi tilaisuuden aika ja paikka, läsnäolijat ja luettelo saapuneista tarjouksista. Yhden avaustilaisuuteen osallistuvista on oltava henkilö, joka ei muilta osin osallistu hankintapäätöksen valmisteluun tai tekoon. Avaustilaisuudessa tarjousten yläreunaan kirjataan tarjouksen avausaika sekä läsnä olleiden henkilöiden puumerkit. Pöytäkirjan allekirjoittavat avaustilaisuudessa läsnä olleet henkilöt. Tarjouksia koskevat tiedot eivät ole julkisia ennen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä Selventävät keskustelut Tarvittaessa hankintayksikkö voi käydä tarjouksen tekijöiden kanssa selventäviä keskusteluja, joiden tarkoituksena on poistaa tarjouksissa ilmeneviä epäselvyyksiä. Selventävien keskustelujen pe- 17

18 rusteella tarjousta ei kuitenkaan saa muuttaa tai täydentää. Neuvottelut tulee käydä kaikkien tarjousten tekijöiden kanssa. Keskustelut pitää käydä sähköpostitse tai faksilla, jotta keskusteluista jää kirjallinen jälki. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei saa selventävien keskustelujen vuoksi vaarantua. Tarjouspyyntö tuleekin laatia siten, että tällaisille keskusteluille ei ole tarvetta Tarjousten käsittely ja vertailu Tarjousten käsittelyvaiheet Tarjousten käsittely suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajan kelpoisuus 2) tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 3) tarjousvertailu Ehdokkaiden ja tarjoajien kelpoisuuden arviointi Hankintayksikkö voi tarjouspyynnössään asettaa vaatimuksia tarjoajien rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Esitettyjen vaatimusten täyttymiseksi hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia toimittamaan tilanteestaan selvityksiä. Mikäli tarjoajat ja ehdokkaat eivät täytä asettuja vaatimuksia, on ne suljettava pois tarjouskilpailusta jo ennen varsinaista tarjousvertailua. Hankintayksikön mahdollisesti asettamien vaatimusten lisäksi hankintalaissa on esitelty perusteet ehdokkaan tai tarjoajan poissulkemiselle kilpailusta. Laissa on sekä harkinnanvaraisia että pakollisia poissulkemisperusteita Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tulee ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä pyytää sopimuspuoleltaan selvitys lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja sovellettavista työehdoista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata laiminlyöntimaksu. Tilaajavastuulain nojalla selvitysvelvollisuutta ei ole tavarahankinnoissa. Sopimuspuolelta pyydettäviin selvityksiin kuuluvat seuraavat asiakirjat: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Sopimusosapuolen esittämät tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus / tarjousten hylkääminen Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se tulee hylätä. Hylkääminen ei ole oikeus vaan velvollisuus. 18

19 Tarjous on hylättävä: 1) jos se on tarjouspyynnön vastainen 2) jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei 1) ole esitetty vaadittuja hintaerittelyjä (yksikköhinnat) 2) jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti 3) tai muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti, 4) jos tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästynyt, 5) mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin 6) ottaa huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Lisäksi tarjoukset voidaan hylätä 1) jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut 1) määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi, 2) jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa 3) myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen 4) mukaisesti täyttää. Tarjousten hylkääminen alhaisen tarjouksen 5) johdosta edellyttää kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa yksityiskohtaista selvitysmenettelyä Joskus hylkääminen voi olla hankalaa (epätarkka tarjouspyyntö). Tällöin voidaan pyytää lisäselvityksiä muiden tarjoajien tasapuolista kohtelua kuitenkaan loukkaamatta. Tarjoajaa voidaan pyytää esim. täydentämään kirjallisia asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyytää täydennyksiä. Ehdokkaalle tai tarjoajalle on annettava tieto siitä, millä perusteilla hylkääminen tehtiin. Hylättyjä tarjouksia ei oteta mukaan vertailuun, vain tarjouspyynnön mukaisille tarjouksille tehdään tarjousvertailu Tarjousten vertailu Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellista valintaperustetta käytettäessä on sovellettava kaikkia hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita. Tarjouksia vertailtaessa kannattaa tehdä vertailutaulukko, jotta eri arviointiperusteiden pisteytys muistetaan tehdä jokaisen tarjoajan kohdalta kaikkien vertailukriteerien osalta. Vertailutaulukon pohja voidaan esittää jo tarjouspyynnössä. 19

20 (Kuntien yleiset hankintaohjeet 2010) Tarjousten vertailun voi tehdä isommassa ryhmässä. Vertailu tulee aina dokumentoida, jotta nähdään, miten kyseiseen lopputulokseen päädyttiin Hankintapäätös Hankintayksikön on tehtävä tarjoajien asemaan vaikuttavista välivaiheen ratkaisuista sekä lopullisesta ratkaistusta kirjallinen päätös. Päätös on perusteltava siten, että siitä käy ilmi ratkaisuun keskeisesti vaikuttavat seikat (tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisperusteet, tarjousvertailun perusteet, odotusajan pituus). Perustelun osana voi olla tarjousten vertailutaulukko, mikäli hinta yksinään ei ratkaise. Vertailun tulokset on avattava pääpiirteittäin myös sanallisessa muodossa. Jos päätöstä ei ole perusteltu, valitusaika voi pidentyä jopa 6 kuukauteen. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan kilpailuttamista koskevassa päätöksessä on todettava seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu hankintalain mukaisesti. Jos kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, on hankinnassa noudatettava hankintalaissa tarkoitettua odotusaikaa. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi, milloin hankintasopimus voidaan tehdä. Hankintapäätöstä ei tarvitse tehdä lisätilauksesta tai kun kyseessä on hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn aikana. Puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa hankintayksikön ei tarvitse tehdä päätöstä jos: 1) hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen 20

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot