Liite 1/kh Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011"

Transkriptio

1 Liite 1/kh Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT Mitä tarkoitetaan hankinnalla? Hankintalainsäädäntö ja ohjeistus Julkisten hankintojen periaatteet Hankintojen kynnysarvot Yleistä kynnysarvoista Kansalliset kynnysarvot EU-kynnysarvot Lohjan kaupungin hankintaraja pienhankinnoille ja suora osto Esteellisyys 9 1.7Vaitiolovelvollisuus 9 2. HANKINTAPROSESSI Ennakkosuunnittelu Hankintamenettelyt Tarjouspyynnön laadinta Tarjouspyyntö hankinnan oikeudellinen ydin Tarjousten valinta- ja arviointiperusteet Hankinnoista ilmoittaminen Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat Ilmoitus suorahankinnasta (EU-hankinnat) Lisätietopyynnöt kilpailuaikana Tarjousten saapuminen - avaustilaisuus Selventävät keskustelut Tarjousten käsittely ja vertailu Tarjousten käsittelyvaiheet Ehdokkaiden ja tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tilaajavastuulaki Tarjousten vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksen tiedoksianto Hankintaprosessien yleiskuvaukset HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Julkisuus hankintaprosessin eri vaiheissa Tarjouspyyntövaihe Tarjousten käsittelyvaihe Hankintapäätöksen jälkeinen aika Hankinta-asiakirjojen salassapito/liike- ja ammattisalaisuus MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA Yleistä muutoksenhausta Hankintaoikaisu Markkinaoikeus Oikaisuvaatimus Suorahankintojen muutoksenhaku

3 4.6. Vastineet muutoksenhakutilanteissa HANKINTASOPIMUS JA SEN VALVONTA Hankintasopimus Hankintasopimuksen täytäntöönpanon valvonta Kirjanpito ja seuranta hankinta-asioissa Asiahallinta ja arkistointi HANKINTOJEN ORGANISOINTI Lähteinä käytetty ja lisätietoa hankinnoista: Kuntien yleiset hankintaohjeet (Suomen Kuntaliitto 2010) HE 190/2009 vp: Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta Lohjan kaupungin QPR-prosessiohjelma, hankintaprosessi Lohjan kaupungin hankintaintra, päivitys meneillään 3

4 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla? Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä silloin, kun julkisyhteisö tekee hankinnan oman organisaationsa ulkopuolelta taloudellista vastiketta vastaan. Hankinnalla ei tarkoiteta kiinteän omaisuuden hankintaa ja vuokrausta tai myyntiä. Myöskään lainan hankinta ei sisälly hankintoihin, vastaavasti rahoituspalvelujen hankinta sisältyy hankintalain mukaan kilpailutettaviin tuotteisiin. Hallinto-organisaation / kuntakonsernin sisäisissä hankinnoissa ei ole kilpailuttamisvelvollisuutta. Toki näissäkin voidaan soveltuvasti noudattaa hankintaohjeita, eritoten jos käytössä on ns. tilaajatuottaja -malli Hankintalainsäädäntö ja ohjeistus Lohjan kaupungin hankinnoissa noudatetaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Hankintalainsäädäntö perustuu hankintadirektiiveihin, jotka on saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Hankintoja suoritettaessa noudatetaan seuraavaa lainsäädäntöä: Laki julkisista hankinnoista (348/2007), myöhemmin hankintalaki Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista (614/2007) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006), myöhemmin tilaajavastuulaki Kuntalaki (365 /1995) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621 / 1999) Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13 /2003) Hallintolaki (434 /2003) Lisäksi noudatetaan seuraavia ohjeistuksia: Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa ( ) Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa (marraskuu 2008) Ympäristöministeriön Kestävät julkiset hankinnat, julkinen sektori kestävien hankintojen edelläkävijä (toukokuu 2009) Hankintasopimuksen laadinnassa noudatetaan sopimuksen tekemistä koskevia yksityisoikeudellisia säännöksiä kuten mm. oikeustoimilakia ja kauppalakia. Julkisia hankintoja koskievien lakien ja asetusten lisäksi noudatetaan Lohjan kaupungin hallinto- ja johtosääntöjä sekä tätä kaupunginhallituksen hyväksymää hankintaohjetta. Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa Lohjan kaupungin toimialojen hankinnoissa. 4

5 Hankintaohjeiden noudattamisen valvonta kuuluu normaaliin esimiestyöhön Julkisten hankintojen periaatteet Hankintalaki ei ohjeista sitä, miten kaupungin tulee palvelunsa järjestää. Tavaran ja palvelun tuottaminen hankintayksikön omana työnä ei velvoita noudattamaan hankintalakia. Sen sijaan kaupungin on kilpailutettava ne palvelut ja tavarat, jotka hankitaan kuntaorganisaatioon kuulumattomalta palveluntuottajalta. Hankintalailla pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä, edistämään laadukkaita hankintoja sekä turvaamaan yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita. Hankintalainsäädäntö velvoittaa kilpailumenettelyyn osallistuvien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Tästä konkreettisena esimerkkinä on se, että yrityksiä ei saa suosia eikä syrjiä kotipaikan mukaan. Hankinta on sallittu vain, mikäli hankintaa varten on talousarviossa varattu määräraha. Lohjan kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo koko kaupungin hankintatointa. Hankintojen tulee perustua suunnitelmallisuuteen. Hankinnat perustuvat Lohjan kaupungissa ajan tasalla olevaan hankintamatriisiin, joka on päivitetty verkkoon t-asemalle hallintojohtajan koordinoimana. Hankintamatriisissa on määritelty se mitä, milloin ja miten hankintoja suoritetaan. Tämän avulla saadaan selville riittävän ajoissa yksittäiset samaa tuoteryhmää koskevat toistuvat hankinnat sekä hankintojen ennakoidun arvon määrittämiseksi että omien puitesopimusten kilpailuttamisen pohjaksi. Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet ja noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Hankintojen järjestämisen tulee olla myös tehokasta ja lainmukaista, toteutettavien hankintojen tulee palvella hankintayksiköille ja toimialoille asetettujen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamista. Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin, sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Hankinnoissa tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka ekologisesti ja taloudellisesti parhaalla tavalla vastaa kysyntään. Hankinnoissa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset ja kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet tavaran tai rakennusmateriaalin koko elinkaari huomioiden. Ympäristö-, logistiset ja ympäristökriteerit on huomioitava hankintoja valmisteltaessa Lohjan kaupungin ilmasto- ohjelma huomioiden. Yksittäisten henkilöiden on tehtävä selvä ero kaupungin hankintojen ja omien henkilökohtaisten hankintojensa välille. Kaupunkiorganisaatio ei tee hankintoja työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön Hankintojen kynnysarvot Yleistä kynnysarvoista Hankinnat jakaantuvat taloudellisen arvonsa perusteella kolmeen eri ryhmään: 5

6 Pienhankinnat: kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat. Kansallisen kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei pääsääntöisesti sovelleta hankintalakia. Näissäkin hankinnoissa on noudatettava yleisiä hankintaperiaatteita sekä soveltuvin osin hankintaohjetta. Kansalliset hankinnat: kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EU-kynnysarvon alittavat hankinnat. Tähän ryhmään kuuluvat ns. toissijaiset palveluhankinnat hankinnan arvosta riippumatta. EU-hankinnat: EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansalliset kynnysarvot Hankintalain säännökset koskevat kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Kansalliset kynnysarvot ovat uuden hankintalain myötä seuraavat: tavara- ja palveluhankinnoissa terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä koulutus- ja työvoimapalvelujen hankinnoissa rakennusurakoissa Hankintamenettelyt tähän ryhmään kuuluvissa hankinnoissa on osittain kevennettyjä verrattuna EUkynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Tähän ryhmään kuuluvat myös hankintadirektiivien ja hankintalain ns. toissijaisia hankintoja koskevat palvelut, joita suorittavat vain paikalliset tai kansalliset palvelun tuottajat. Esimerkkeinä mainittakoon terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, hotelli- ja ravintolapalvelut, turvallisuuspalvelut, avustavat kuljetuspalvelut, koulutuspalvelut sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilukilpailut. Kansallisia kynnysarvoja voidaan muuttaa ainoastaan kansallisen lainsäädännön muutoksin EU-kynnysarvot EU-kynnysarvot perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien hankintadirektiivien pohjalta komission antamaan asetukseen, ja ovat helmikuussa 2011 seuraavat: hankintayksiköiden tekemät tavara- ja palveluhankinnat erityisalojen hankintalain tarkoittamat tavara- ja palveluhankinnat rakennusurakat Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella. Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta (www.tem.fi) löytyvät ajantasaiset kynnysarvot, josta ne on syytä varmistaa aina ennen EU-hankinnan aloittamista. Tähän ryhmään kuuluvat mm. huolto- ja korjauspalvelut, maakuljetuspalvelut, teleliikennepalvelut, rahoituspalvelut, tietojen käsittelypalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut, mainospalvelut ja jätevesi- ja jätehuoltopalvelut Lohjan kaupungin hankintaraja pienhankinnoille ja suora osto Suorat hankinnat muodostavat aina poikkeuksen kaupungin yleiseen hankintakäytäntöön. Suorassa hankinnassa kaupunki suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjous- 6

7 kilpailua järjestämättä vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen mukaisesti. Suoran hankinnan perusteet ilmenevät hankintalaista. Kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja kutsutaan pienhankinnoiksi. Hankintalaissa määritelty kilpailuttamisvelvollisuus ei ulotu pienhankintoihin, vaan hankintojen kilpailuttamisessa noudatetaan kaupungin omia määräyksiä ja ohjeita. Lohjan kaupungin periaatteena pienhankinnoissa on, että tarjouksia pyydetään vähintään kolmelta kilpailevalta toimittajalta. Vaikka hankintalakia ei sellaisenaan sovelletakaan, tulee noudattaa yleisiä periaatteita kilpailusta, tasapuolisesta kohtelusta ja hankintojen avoimuudesta. Kansallisen kynnysarvon alittavista hankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen. Hankintakokonaisuuden arvon määrittämisessä on otettava huomioon: miten usein hankinta toistuu miten hankintatarve on ennakoitavissa mitkä tuoteryhmät kannattaa hankkia yhtenä hankintana taloudellisuus-, tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuusnäkökulmat huomioiden miten yllä mainitut seikat vaikuttavat kilpailun syntymiseen Pienhankinta voidaan toteuttaa, mikäli hankinnan kohdetta ei voida hankkia jo olemassa olevien sopimusten puitteissa (esim. puitesopimukset) hankinta ei toistu useampaan kertaan talousarviovuoden aikana eikä hankinnan kohde ole osa suurempaa hankintakokonaisuutta Pienhankintoja koskevat menettelyt on kuvattu jäljempänä kappaleessa (Hankintaprosessien yleiskuvaukset). Hankintarajoilla ja kynnysarvolla tarkoitetaan hankinnan ennakoitua arvonlisäverotonta kokonaisarvoa koko sopimusajalta tai vähintään 48 kuukauden ajalta. On kiellettyä pilkkoa hankintaa osiin siten, että keinotekoisesti pyrittäisiin alittamaan hankintaraja. Vähäisenä pienhankintana Lohjan kaupungissa pidetään alittavia hankintoja (alv 0). Erillinen hankintapäätös tehdään kirjallisesti ja se perustellaan, kun hankinta ylittää Hankintapäätökseen tulee antaa myös ohjeet hankintaoikaisun tekemiseen sekä muutoksenhakuun markkinaoikeudelta, ei kuitenkaan markkinaoikeuteen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Yllä mainitun lisäksi kaikista ylittävistä hankinnoista on tehtävä kirjallinen tilaus (mm. sähköposti) tai saatava toimittajalta kirjallinen tilausvahvistus. Myös vähäisissä pienhankinnoissa tulee pyrkiä hyödyntämään kilpailua ja markkinoilla oleva tarjontaa ja vähäiset pienhankinnat tulee voida myös perustella myös hankintapäätöksen tekijälle. Kaikkien pienimpien kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen kohdalla voi olla kysymys tosiasiallisesta toiminnasta, jolloin ostotapahtumaa ei edellä kirjallinen päätös. Tällöin muutoksenhakuohjausta ei ole käytännössä mahdollista antaa ja hankintapäätös voidaan tehdä allekirjoittamalla ostotilaus. (+nimenselvennys) Ostotilauksen voi allekirjoittaa se henkilö, jolla siihen on ratkaisuoikeus/lupa ratkaisuoikeuden omaavalta henkilöltä/esimieheltä. 7

8 Pienhankinnoissa erillisen sopimuksen tekemisen tarkoituksenmukaisuutta on harkittava tapauskohtaisesti. Jos erillistä sopimusta ei laadita, on syytä varmistaa, että hankinnan keskeiset ehdot ilmenevät hankinnan muista asiakirjoista (esim. kirjallisessa tarjouspyynnössä). Suora osto pienhankinnoissa ei ole sama asia kuin kynnysarvon ylittävissä hankintalain mukainen suorahankinta, jonka käytölle on säädetty omat perusteet. Pienhankintarajat löytyvät alla olevasta taulukosta. Tavara- ja palveluhankinnat Alle 5000 euron hankinta: Hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse euron hankinta: Kevennetty kilpailutus kirjeitse tai sähköpostitse ja päätös kirjallisesti asiahallintajärjestelmään, pyydetään vähintään kolmelta tarjoajalta tarjoukset, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilmailmoittaminen kuitenkin vapaaehtoista euron terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen hankinta: Kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, valitusosoitus markkinaoikeuteen, Hilma-ilmoittaminen suositeltavaa Rakennusurakat Alle 5000 euron hankinta: Hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse euron palveluhankinta: kevennetty kilpailutus kirjeitse tai sähköpostitse ja päätös kirjallisesti asiahallintajärjestelmään, pyydetään vähintään kolmelta tarjoajalta tarjoukset, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilma-ilmoittaminen kuitenkin vapaaehtoista euron palveluhankinta, rakennus ja käyttöoikeusurakka: Kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilma-ilmoittaminen suositeltavaa , kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, muutoksenhaku markkinaoikeuteen, Hilma-ilmoittaminen pakollinen Vesihuoltolaitoksen erityisalojen lakiin liittyvät pienhankinnat Alle euron hankinta: Hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse, Huom! tulee huomioida, että tulosyksikköesimiehen valtuus on euroa ja tulosalue-esimiehen valtuus on euroa euron hankinta: kevennetty kilpailutus kirjeitse tai sähköpostitse ja päätös kirjallisesti asiahallintajärjestelmään, vähintään kolmelta tarjoajalta tarjoukset, muutoksenhaku: oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, Hilma-ilmoittaminen kuitenkin vapaaehtoista euron hankinta: kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, muutoksenhaku markkinaoikeuteen, Hilma-ilmoittaminen pakollinen 8

9 Yksittäistavaroiden haku kaupasta on tehoton ja kallis hankintatapa (mm. pientavaratoimituslisä, laskujen käsittely jne.) ja sen vuoksi sitä tulee käyttää vain poikkeustapauksissa. Yksiköiden tulisi keskittää pienhankintansa, jotta hankintoihin liittyvät välilliset ja välittömät kustannukset voidaan optimoida. Lohjan kaupungin sallitut hankintapaikat ja tarkemmat hankintamenettelyt löytyvät kaupungin omasta hankintaintrasta. Tilaus: Hankintayksiköt tai niiden alaiset organisaatioon kuuluvat toimivaltaiset viranhaltijat / työntekijät tekevät kilpailutettujen puitesopimusten ja järjestelyjen puitteissa. Tilaukset ovat tällöin jo kilpailutettujen hankintojen ja sopimusten täytäntöön panemista eivätkä enää itsenäisiä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Hankinta: Tavara tai palveluhankinta, jossa kaupungilla ei ole voimassa olevaa puite - tai muuta sopimusta. Puite /kausisopimus: Sopimus, joka tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palvelutoimittajan taikka urakoitsijan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankointoihin sovellettavista hinnoista, määristä ja muista ehdoista Esteellisyys Hankinta-asian valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuva henkilö ei saa olla esteellinen. Esteellisyydestä hankinta-asioissa on säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. Esteellinen ei saa osallistua hankinnan valmisteluun, esittelemiseen eikä päättämiseen, hankinnan valvontaan ja vastaanottoon eikä hankintaan liittyvien asioiden käsittelyyn. Hankintaa valmistelevien ja esittelevien on huolehdittava oma-aloitteisesti siitä, ettei hankinnasta anneta ennen sen julkiseksi tuloa tietoja tai asiakirjoja sellaisille luottamushenkilöille eikä kaupungin viranhaltijoille, jotka voivat olla esteellisiä Vaitiolovelvollisuus Kaupungin palveluksessa oleva viranhaltija tai luottamushenkilö ei saa paljastaa salassa pidettävää tietoa muille kuin niille, joiden tehtävänä on asian käsittely. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen tai luottamustehtävän päättymisen jälkeen. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 2. HANKINTAPROSESSI 2.1. Ennakkosuunnittelu Hankintojen kilpailuttamisen onnistumisen perusedellytyksenä on, että tilaaja on selvittänyt itselleen tulevan hankinnan sisällön ja sen vaikutuksen hankintayksikön toimintoihin. Hankinnan tulee perustua aina välttämättömään tarpeeseen. Hankinnat tulee tehdä ekologisesti ja taloudellisesti järkevästi. Tämä edellyttää, että hankinnat tehdään suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat tuntien ja huomioiden. Hankintasuunnittelun merkitys korostuu eritoten pienhankinnoissa. Kaupungin hankintamatriisia hyödyntämällä saadaan riittävän ajoissa selville kaikki kaupungin hankinnat, yksittäistä tuoteryhmää koskevat hankinnat hankintojen arvon määrittämiseksi ja omien puitesopimusten kilpailuttami- 9

10 sen pohjaksi. Pienhankintoja keskittämällä kaupunki pystyy vähentämään hankintoihin liittyviä kokonaiskustannuksia. Hankintatarpeen synnyttyä tulee varata riittävä aika suunnitteluun ennen tarjouspyynnön lähettämistä. Keskivertoisen hankinnan kilpailuttaminen vaatii aikaa jopa useita kuukausia. Hankintayksikön itsensä aiheuttama kiire ei ole koskaan riittävä peruste hankinnan kilpailuttamatta jättämiselle. Mikäli ei ole tarkkaa tietoa millaista tarjontaa hankintaan liittyen markkinoilla on, tulee hankkijan tilata esitteitä, käydä tutustumassa tarjontaan ja tehdä markkinatutkimusta. Hankinnan kohteen hahmotuttua on syytä selvittää hankintamenettely. Valintaperusteet suunnitellaan ennakkoon Hankintamenettelyt Hankintamenettelyn valintaan vaikuttaa hankinnan ennakoitu arvo, sisältö, luonne ja laatu. Yleisimmät hankintamenettelyt ovat avoin tai rajoitettu menettely. Seuraavassa on esitelty eri hankintamenettelyjen pääkohdat. Avoin menettely on hankintalain 5 :n 10 kohdassa määritelty hankintamenettelyksi, jossa hankintayksikön HILMAssa julkaisemaan hankintailmoitukseen voivat kaikki halukkaat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö voi lisäksi lähettää tarjouspyynnön haluamilleen toimittajille. Avoimessa menettelyssä palvelujen toimittajien määrän rajaaminen ei ole mahdollista. Kyse on avoimesta menettelystä, koska kaikilla halukkailla on oikeus osallistua. Tämän katsotaan olevan tavanomaisin ja helpoin hankintamenettely, siksi se on suosittua etenkin tavarahankinnoissa. Avoimen hankintamenettelyn käyttö on mahdollista kaikissa hankinnoissa. Rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintalain 5 :n 11 kohdan mukaan kaksivaiheista menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen HILMAssa ja johon toimittajat jättää osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta ne toimittajat, joille se toimittaa tarjouspyyntöasiakirjat ja jotka voivat antaa tarjouksen. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoajia on kutsuttava rajoitetussa menettelyssä vähintään viisi, jos soveliaita on riittävästi. Rajoitettu menettely on avoimen hankintamenettelyn ohella se, mitä suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi, tätä hankintamenettelyä on myös aina mahdollista käyttää. Neuvottelumenettely on menettely, jossa hankintalain 5 :n 12 kohdan mukaisesti hankintayksikkö julkaisee HILMAssa hankintailmoituksen. Kaikilla halukkailla on oikeus pyytää mahdollisuutta tarjouksen tekemiseen. Tämän jälkeen hankintayksikkö neuvottelee haluamiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Neuvottelumenettelyn käyttöön pitää olla erityinen peruste. Sitä voidaan käyttää silloin, kun hankinnan luonteen vuoksi hankinnan kohdetta ei ole tarkoituksenmukaista määritellä etukäteen. Myös hankintalain 66 :ssä säädetään neuvottelumenettelyn käytön perusteista. Neuvottelumenettely on esim. mahdollista alle euron tavara- ja palveluhankinnoissa ja silloin, kun hankinnan luonteen vuoksi tarjousta ei voida laatia niin tarkoituksenmukaisesti, että avoimen tai rajoitetun menettelyn käyttö olisi mahdollista. Myös silloin, kun hankinnan luonteen perusteella ei voida hinnoitella hankintaa kokonaan etukäteen, on neuvottelumenettelyn käyttö mahdollista. Myös poikkeuksellisesta kiireestä johtuen tehtävät hankinnat voivat mahdollistaa neuvottelumenettelyn käytön. Kilpailullinen neuvottelumenettely. Hankintalain 5 :n 14 kohdan määrittelyn mukaan erona kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on se, että sen jälkeen kun halukkaat toimittajat ovat pyytäneet saada osallistua hankintaan, hankintayksikkö neuvottelee hyväksymiensä ehdokkaiden kanssa yh- 10

11 den tai usean ratkaisun, ja näiden neuvottelujen perusteella hankintayksikkö pyytää valittuja ehdokkaita tekemään tarjouksensa. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankinnan kohde on määritelty vähemmän tarkasti. Sen käyttö on perusteltua erityisen monimutkaisissa hankinnoissa kuten tilanteessa, jossa oikeudellista tai rahoituksellista luonnetta tai teknisiä vaatimuksia ei voida määritellä riittävän objektiivisesti. Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö hankintailmoitusta julkaisematta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai useamman toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista. Suorahankinnan käyttämiseen syy on aina todettava ennalta, ja se on perusteltava hankintapäätöksessä tai siihen liittyvässä muussa asiakirjassa hankintalain perusteella. Hankintalain 27 :n mukaan suorahankinta on mahdollista, jos: 1) avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta; 2) teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; 3) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi; 4) hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi; 5) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita (raakaainepörssi); 6) tavarat hankitaan erityisen edullisesti esimerkiksi liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta; 7) kysymyksessä on sääntömääräisen suunnittelukilpailun (ideakilpailun jälkeen tapahtuva toteutussuunnittelusta vastaavan suunnittelijan valinta 8) kysymyksessä on tavarahankinnan lisätilaus, palveluhankinnan lisäpalvelu tai lisäurakka alkuperäiseltä toimittajalta, jos toimittajan vaihtuminen aiheuttaisi suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia, lisäkustannuksia jne. Sopimus tavaran lisätoimituksesta saa vain poikkeuksellisesti ylittää kolmen vuoden. Lisäpalveluja ja lisätöitä koskevan sopimuksen kokonaisarvo saa olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta 9) kysymyksessä on palveluhankintaa tai rakennustyötä koskeva toisinto hankintalaissa mainitulla tavalla (hankintaoptiot) kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä taikka 10) yksittäisessä sosiaali- ja terveys- tai koulutuspalvelujen hankinnoissa perinteinen kilpailuttaminen tai toimittajan vaihtuminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi Huom! Hankinnat ns. kiertäviltä kaupustelijoilta on Lohjan kaupungissa kielletty. Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot erityisesti hintojen osalta. Dynaamisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely on rajoitetun 11

12 kestonsa ajan avoin kaikille kelpoisuusehdot täyttäville tarjoajille, jotka ovat esittäneet tarjouspyynnön mukaisen alustavan tarjouksen. Dynaaminen hankintajärjestelmä on monivaiheinen hankintamenettely. Sähköisellä huutokaupalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa tarjousten arvioinnin jälkeen käynnistetään erityistä tietojärjestelmää hyväksikäyttäen huutokauppa, jonka tavoitteena on uusia hintoja tai muita matemaattisesti mitattavia arvoja käyttäen löytää hankintayksikölle edullisin lopputulos. Sähköinen huutokauppa ei sovellu rakennusurakoihin tai henkisiä suorituksia edellyttäviin hankintoihin Tarjouspyynnön laadinta Tarjouspyyntö hankinnan ydin Tarjouspyyntö on hankinnan ydin, sillä sen perusteella palvelun ostaja määrittelee haluamansa palvelun ja mahdollisesti laadun erilaisin kriteerein. Tarjouspyyntö on myös hankintaa koskevan kilpailutuksen keskeisin asiakirja ja sen laadintaan on varattava riittävästi aikaa. Hankintayksiköllä eli Lohjan kaupungilla tilaajana on oikeus päättää, mitä se haluaa ostaa ja minkälaiset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja vaatimukset se haluaa hankittavalle palvelulle tasapuolisuus ja syrjimättömyys huomioiden. Tarjouspyynnön sisällöllä on merkittävä vaikutus varsinaisten tarjousten saamiseen ja sitä kautta parhaimman tarjouksen valitsemiseen ja hyväksymiseen. Yritykset tekevät tarjouksensa tarjouspyynnön perusteella. Hankintakilpailun aikana hankinnan sisältöä ei voi enää muuttaa. Myös tämä korostaa tarjouspyynnön sisällön tärkeyttä. Mikäli tarjouspyyntö poikkeaa hankintailmoituksesta, hankintailmoitus menee pätevyysjärjestyksessä edelle. Tarjouspyynnön vähimmäissisällöstä kansallisissa hankinnoissa säädetään hankintalain 69.2 :ssä. Tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava: 1) hankinnan kohde 2) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava; 3) tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys; 4) määräaika tarjousten tekemiselle; 5) osoite, johon tarjoukset on toimitettava 6) tarjousten voimassaoloaika Hankintalain 69.1 :n mukaan tarjouspyyntö on laadittava riittävän selkeästi, jotta se tuottaisi yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tuloksia. Hankinnan onnistumisen kannalta on tärkeää, että palvelun tarjoajat saavat mahdollisimman tarkan kuvan siitä, minkälaista palvelua hankintayksikkö vaatii. Näin ollen hankintayksikön on ilmoitettava tarjouspyynnössään sekä lainsäädännön edellyttämät tekijät että kaikki sellaiset ominaisuudet, joilla voi olla vaikutusta / merkitystä tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyynnön sisältö riippuu myös valitusta hankintamenettelystä. Avoimessa menettelyssä tarjouspyynnössä ilmoitetaan kaikki vaatimukset, jotka liittyvät joko hankintaan tai tarjoajaan sekä perusteet ja kriteerit, joilla valinta tehdään. Rajoitettu menettely on puolestaan kaksivaiheinen, siinä 12

13 tarjoajan kelpoisuusehdot ja valintaperusteet on ilmoitettu jo hankintailmoituksen tekovaiheessa. Hankinnasta kiinnostuneet toimittajat vastaavat tähän osallistumishakemuksella, joka toimii perusteena sille, kenelle hankintayksikkö tarjouspyynnön haluaa lähettää. Myös neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjoajan soveltuvuus ja hankintapäätöksen valintaperusteet on ilmoitettu jo hankintailmoituksessa. Tarjouspyynnössä on huomioitava hankinnan laadusta riippuen mm. seuraavat seikat: miten tarjoushinta tulee ilmoittaa, mahdolliset lisämaksut, sisältääkö hinta alv:n jne. voidaanko tehdä osatarjouksia hankinnan toimitusaika ja -paikka tai hankintasopimuksen kestoaika toimittajalta vaaditut laatujärjestelmät vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta varaosien saantimahdollisuudet sekä tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet maksuehdot ja vakuudet selvitys siitä, mitä asiakirjoja ehdokkaan on esitettävä taloudellisten edellytystensä ja teknisen osaamisensa todistamiseksi tietoa kuinka liike- ja ammattisalaisuuksia käsitellään mahdollisesti sovellettavat yleiset sopimusehdot kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa viittaus julkaistuun ennakko- ja hankintailmoitukseen HILMA- kanavalla mahdollisten lisätietojen pyytämistapa ja määräaika tilaajavastuulain noudattaminen tarjoukset on pyydettävä suomen /ruotsinkielellä, liiteasiakirjat edellä mainituilla kielillä Tarjouspyynnössä esitettävät laatua koskevat vaatimukset voivat koskea esimerkiksi: toimittajan toiminnallisia valmiuksia, ellei niitä ole voitu riittävästi ottaa huomioon jo yrityksen kelpoisuutta arvioitaessa Huom! samaa kriteeriä ei tule käyttää laatu -ja kelpoisuusvaatimuksissa. tavaraan, palveluun tai rakennustyöhön kohdistuvia ominaisuuksia yrityksen innovaatiokykyä laadunvarmistusta tai laatujärjestelmää sovellettavia standardeja teknisiä erityisvaatimuksia koulutusta, kokemusta ympäristövaikutuksia energian säästöä huoltoa kestävää kehitystä Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sekä soveltuvin osin pienhankinnoissa tehdään kirjallinen tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön allekirjoittavat ne viranhaltijat, joilla on johtosääntöjen mukaan oikeus kyseiseen hankintaan. Jos tarjouspyynnössä on useita allekirjoittajia, tulee ilmetä se, keneltä tarjoajan tulee kysyä lisätietoja Tarjousten valinta- ja arviointiperusteet Tarjouspyynnössä on kerrottava tarjouksen valintaperusteet eli millä tavoin kilpailun voittaja valitaan. Valintaperusteena voi olla joko kokonaistaloudellinen edullisuus tai halvin hinta. Mikäli valin- 13

14 taperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, tarjouspyynnössä on yksilöitävä asiaa osoittavat vertailu- eli arviointiperusteet. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä. Valintaperustetta ja sitä ilmentäviä arviointikriteerejä ei saa muuttaa tai lisätä hankintaprosessin aikana. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valinta- ja vertailuperusteisiin tulee kiinnittää erityishuomiota. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjassa. Kansallisissa hankinnoissa valintaperusteiden kohdalla voidaan noudattaa soveltuvin osin vastaavia perusteita kuin EU-hankinnoissa. Tarvittaessa kansallisissa hankinnoissa kokonaistaloudelliset vertailuperusteet voidaan ilmoittaa vähintään tärkeysjärjestyksessä. Hankinnan kohteeseen liittyviksi voidaan katsoa sellaiset vertailuperusteet, jotka koskevat välittömästi hankinnan kohdetta. Hankintalain 72 :ssä säädetään, että vertailuperusteissa voidaan huomioida myös lain 62 :ssä säädetyt vertailuperusteet kuten mm. laatu, hinta, tekniset ansiot, käyttökustannukset ja kustannustehokkuus. Vertailuperusteiden tulee olla mitattavissa, jotta tarjousten vertailu onnistuu. Kysymys on julkisten varojen käytöstä, joten esimerkiksi hinnalle tulee antaa riittävää painoarvo tarjousten valinnassa. Koska vertailuperusteiden tulee olla syrjimättömiä, sallittua ei ole sellaisten vertailuperusteiden käyttäminen, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa. Hankinnassa voidaan kuitenkin edellyttää esimerkiksi paikallistuntemusta, mutta perusteelle ei saa antaa niin suurta painoarvoa, että se estäisi uusien yrittäjien alalle pääsyä. Monimutkaisissa palveluhankinnoissa kokonaistaloudellinen edullisuus on hyvä valintaperuste, sillä hinta ainoana valintaperusteena ei välttämättä johda hyvään lopputulokseen. Halvin hinta on käyttökelpoinen valintaperuste esim. yksinkertaisessa tavara- tai palveluhankinnassa. Tarjouspyyntöön on mahdollista sisällyttää arvioinnissa käytettävän vertailutaulukon pohja, josta ilmenevät eri arviointiperusteet ja suhteellinen painotus. Menettely selkeyttää tarjousten tekijöille tilaajan tarkoituksen ja helpottaa samalla tilaajan arviointia ja valintaa koskevan pöytäkirjan laadintaa Hankinnoista ilmoittaminen Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee julkaista hankintailmoitus sähköisessä hankintailmoitusjärjestelmä HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Lohjan kaupungilla eri toimialat laittavat itsenäisesti hankintailmoituksensa Hilmaan. Kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot: hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot hankintayksikön luonne hankintayksikön hankinnalle antama nimi hankinnan ennakoitu arvo, hintahaarukka tai tieto, ylittääkö hankinnan arvo kansallisen kynnysarvon hankintalaji hankintamenettely 14

15 tarjouksen valintaperuste (halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus) jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, tarjousten vertailuperusteet tai viittaus tarjouspyynnössä esitettäviin vertailuperusteisiin, joiden on oltava tärkeysjärjestyksessä tai painotuksiltaan eritelty määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankinnan kohteen CPV-koodi 2-numerotason tarkkuudella hyväksytäänkö osatarjoukset hyväksytäänkö vaihtoehtoiset tarjoukset varataanko hankinta työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi Jos hankinta toteutetaan käyttäen rajoitettua menettelyä, neuvottelumenettelyä tai kilpailullista neuvottelumenettelyä, on ilmoitettava lisäksi: aikooko hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia mistä tiedot vaatimuksista ja niiden todentamiseksi vaadittavista asiakirjoista ovat saatavilla tullaanko ehdokkaiden määrää rajoittamaan Kansallisissa hankinnoissa ehdokkaille on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen kohtuullinen aika tarjousten tekemiseen. Tarjousajan pituutta harkittaessa tulee ottaa huomioon kilpailumahdollisuuksien hyväksikäytön ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Hankinnoista voidaan ilmoittaa myös muilla yleisillä tiedonvälitystavoilla. Vapaamuotoisia ilmoituksia ei kuitenkaan saa julkaista ennen kuin vastaava ilmoitus on julkaistu HILMA-kanavalla. Hilmassa on mahdollisuus tehdä korjausilmoitus, mikäli hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen huomataan, että ilmoitusta on tarpeen muuttaa tai korjata. Koska hankintailmoitus nauttii julkista luotettavuutta sen jälkeen kun se on julkaistu, alkuperäistä julkaistua hankintailmoitusta ei pääse enää muuttamaan. Tästä syystä tehdään uusi korjausilmoitus, jossa kerrotaan, miten alkuperäistä hankintailmoitusta on muutettu tai korjattu EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoittaminen ja määräajat EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on ilmoitettava EU-alueella, jotta todellisten sisämarkkinoiden tavoite täyttyisi. EU-ilmoituksissa käytetään Euroopan komission vahvistamia vakiolomakkeita. Näistä vakiolomakkeista HILMAssa täytetään: ennakkoilmoitus EU- hankintailmoitus tai EU-hankintailmoitus, erityisalat jälki-ilmoitus tai jälki-ilmoitus, erityisalat EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa EU-laajuisesti hankintalakia noudattaen. Ilmoitukset tulee julkaista HILMA: ssa, josta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa sekä TED- tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan HILMA- kanavalla vasta sen jälkeen, kun ne on toimitettu julkaistavaksi EU:n laajuisesti. EUkynnysarvon ylittävästä hankinnasta on lisäksi tehtävä jälki-ilmoitus. Jälki-ilmoitus tulee tehdä 48 päivän kuluessa siitä, kun hankintaa tai urakkaa koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu tai hankinta on keskeytetty. Ilmoituksessa kerrotaan tarjouskilpailun voittaja. Jos hankinta on jouduttu keskeyttämään, jälki-ilmoituksesta tulee käydä ilmi syyt ja perusteet keskeyttämiselle. Ilmoitus ei saa sisältää tietoja, joiden julkaiseminen on yleisen edun vastaista tai vaarantaisi liikesalaisuuksien säilymisen tai haittaa tarjoajien välistä normaalia kilpailua. 15

16 Hankintamenettelyn määräaikoja asetettaessa on otettava huomioon hankinnan laatu ja monitahoisuus sekä tarjousten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika. Määräajat lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Rajoitetussa menettelyssä tarjousaika lasketaan tarjouspyynnön lähettämispäivästä. EU-kynnysarvojen ylittäville hankinnoille on hankintalaissa säädetty tietyt vähimmäisajat, mitä taas kansallisissa hankinnoissa ei ole. EU-kynnysarvojen ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko (www. hankinnat.fi) Ei ennakkoilmoitusta Ennakkoilmoitus julkaistu Menettelytapa Ilmoitus tehty sähköisesti Ilmoitus ja tarjouskirjat sähköisesti 2 Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat) Ilmoitus postitse Ilmoitus ja tarjouskirjat sähköisesti 1 Ilmoitus postitse Tarjousaika 45 pv* 40 pv* 52 pv* 22 pv* 22 pv* 22 pv* Rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely Osallistumishakemuksen jättäminen Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä Nopeutettu rajoitettu tai neuvottelumenettely Osallistumishakemuksen jättäminen Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä Käyttöoikeusurakat Osallistumishakemuksen jättäminen Ilmoitus tehty sähköisesti Aliurakoiden osallistumishakemukset 30 pv* 30 pv* 37 pv* 30 pv* 30 pv* 37 pv* 40 pv** 35 pv** 40 pv** 22 pv** 22 pv* 22 pv** 10 pv* 10 pv* 15 pv* 10 pv* 10 pv* 15 pv* 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 10 pv** 45 pv* - 52 pv* pv* Tarjousaika pv** Jälki-ilmoitus 48 pv*** pv*** - - * Hankintailmoituksen lähettämispäivää seuraavasta päivästä ** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä *** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä 1 Hankintalain 38 :ssä säädetään tarjousasiakirjojen sähköisestä saatavilla olosta ja sähköisestä ilmoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti kaikkien saatavilla sekä ilmoituksessa on mainittu internetosoite ko. asiakirjoihin 16

17 EU-kynnysarvojen ylittävien hankintojen kilpailuttamista ennen pitää aina katsoa hankintalain EUhankintoja koskevat säännökset, sillä niissä sääntely on tiukempaa kuin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Ilmoitus suorahankinnasta (EU-hankinnat) Hankintayksikön suorittaessa hankinnan ilman kilpailutusta ns. suorahankintana, hankintayksikön on ilmoitettava hankinnasta hankintalain edellyttämällä tavalla HILMA-kanavaa käyttäen. Mikäli suorahankinnan edellytyksiä ei ole olemassa, suorahankintaa koskeva sopimus voidaan EUkynnysarvot ylittävissä hankinnoissa markkinaoikeuden päätöksellä julistaa tehottomaksi tai virheellisen menettelyn johdosta sopimuskautta voidaan lyhentää tai hankintayksikölle määrätä seuraamusmaksu Lisätietopyynnöt kilpailuaikana Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen kanssakäymistä tarjousten antajien kanssa tulee välttää. Tarjousaikana välttämättömiksi ilmenneet lisäykset ja muutokset tarjouspyyntöasiakirjoihin tai tarjousajan pidentäminen on saatettava kaikkien mahdollisten tarjoajien tietoon (esim. korjausilmoituksena HILMAssa). Tarjouspyyntöön voi sisällyttää mahdollisuuden lisätietojen pyytämiselle, mutta sille on tarjouspyynnössä määriteltävä määräaika. Määräaikaa määriteltäessä on hyvä huomioida, että hankintayksikön on avoimessa menettelyssä toimitettava tarjouspyyntöön liittyvät lisätietopyyntöihin annetut vastaukset viimeistään kuusi päivää ennen tarjousajan päättymistä. Nopeutetussa menettelyssä, rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä lisätietopyyntöihin annetut vastaukset on toimitettava vähintään neljä päivää ennen tarjousajan päättymistä, jos lisätiedot on pyydetty riittävän ajoissa. Vastaukset tulee antaa kaikille kysymyksen jättäneille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille mahdollisille tarjoajille hyödyntäen esim. kaupungin kotisivuja. Tarjouspyynnössä voi myös halutessaan pyytää kiinnostuneita ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa lisätietojen tai korjausten varalta Tarjousten saapuminen - avaustilaisuus Hankinnoista, joista tulee tehdä kirjallinen tarjouspyyntö ja päätös, pidetään avaustilaisuus. Saapuneen tarjouskuoren päälle merkitään tarjouksen saapumisaika ja kaikki tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tarjousten avaustilaisuus pidetään tarjousajan päätyttyä. Avaustilaisuus ei ole julkinen, ellei siihen ole erityistä syytä. Avaustilaisuudesta tulee laatia avauspöytäkirja, jonka liitteenä on luettelo saapuneista tarjouksista. Avauspöytäkirjasta käy ilmi tilaisuuden aika ja paikka, läsnäolijat ja luettelo saapuneista tarjouksista. Yhden avaustilaisuuteen osallistuvista on oltava henkilö, joka ei muilta osin osallistu hankintapäätöksen valmisteluun tai tekoon. Avaustilaisuudessa tarjousten yläreunaan kirjataan tarjouksen avausaika sekä läsnä olleiden henkilöiden puumerkit. Pöytäkirjan allekirjoittavat avaustilaisuudessa läsnä olleet henkilöt. Tarjouksia koskevat tiedot eivät ole julkisia ennen lopullisen hankintapäätöksen tekemistä Selventävät keskustelut Tarvittaessa hankintayksikkö voi käydä tarjouksen tekijöiden kanssa selventäviä keskusteluja, joiden tarkoituksena on poistaa tarjouksissa ilmeneviä epäselvyyksiä. Selventävien keskustelujen pe- 17

18 rusteella tarjousta ei kuitenkaan saa muuttaa tai täydentää. Neuvottelut tulee käydä kaikkien tarjousten tekijöiden kanssa. Keskustelut pitää käydä sähköpostitse tai faksilla, jotta keskusteluista jää kirjallinen jälki. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu ei saa selventävien keskustelujen vuoksi vaarantua. Tarjouspyyntö tuleekin laatia siten, että tällaisille keskusteluille ei ole tarvetta Tarjousten käsittely ja vertailu Tarjousten käsittelyvaiheet Tarjousten käsittely suoritetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajan kelpoisuus 2) tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 3) tarjousvertailu Ehdokkaiden ja tarjoajien kelpoisuuden arviointi Hankintayksikkö voi tarjouspyynnössään asettaa vaatimuksia tarjoajien rahoitukselliselle ja taloudelliselle tilanteelle, tekniselle suorituskyvylle ja ammatilliselle pätevyydelle. Esitettyjen vaatimusten täyttymiseksi hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia toimittamaan tilanteestaan selvityksiä. Mikäli tarjoajat ja ehdokkaat eivät täytä asettuja vaatimuksia, on ne suljettava pois tarjouskilpailusta jo ennen varsinaista tarjousvertailua. Hankintayksikön mahdollisesti asettamien vaatimusten lisäksi hankintalaissa on esitelty perusteet ehdokkaan tai tarjoajan poissulkemiselle kilpailusta. Laissa on sekä harkinnanvaraisia että pakollisia poissulkemisperusteita Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain mukaan tilaajan tulee ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä pyytää sopimuspuoleltaan selvitys lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja sovellettavista työehdoista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata laiminlyöntimaksu. Tilaajavastuulain nojalla selvitysvelvollisuutta ei ole tavarahankinnoissa. Sopimuspuolelta pyydettäviin selvityksiin kuuluvat seuraavat asiakirjat: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Sopimusosapuolen esittämät tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus / tarjousten hylkääminen Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se tulee hylätä. Hylkääminen ei ole oikeus vaan velvollisuus. 18

19 Tarjous on hylättävä: 1) jos se on tarjouspyynnön vastainen 2) jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei 1) ole esitetty vaadittuja hintaerittelyjä (yksikköhinnat) 2) jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti 3) tai muuten lain tai hyvän kauppatavan vastaisesti, 4) jos tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen. Myöhästynyt, 5) mutta ennen avaustilaisuutta saapunut tarjous voidaan kuitenkin 6) ottaa huomioon kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Lisäksi tarjoukset voidaan hylätä 1) jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut 1) määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi, 2) jos tarjoushinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa 3) myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ottaen voida tarjouksen 4) mukaisesti täyttää. Tarjousten hylkääminen alhaisen tarjouksen 5) johdosta edellyttää kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa yksityiskohtaista selvitysmenettelyä Joskus hylkääminen voi olla hankalaa (epätarkka tarjouspyyntö). Tällöin voidaan pyytää lisäselvityksiä muiden tarjoajien tasapuolista kohtelua kuitenkaan loukkaamatta. Tarjoajaa voidaan pyytää esim. täydentämään kirjallisia asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyytää täydennyksiä. Ehdokkaalle tai tarjoajalle on annettava tieto siitä, millä perusteilla hylkääminen tehtiin. Hylättyjä tarjouksia ei oteta mukaan vertailuun, vain tarjouspyynnön mukaisille tarjouksille tehdään tarjousvertailu Tarjousten vertailu Tarjouksista on hyväksyttävä joko se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellista valintaperustetta käytettäessä on sovellettava kaikkia hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainittuja vertailuperusteita. Tarjouksia vertailtaessa kannattaa tehdä vertailutaulukko, jotta eri arviointiperusteiden pisteytys muistetaan tehdä jokaisen tarjoajan kohdalta kaikkien vertailukriteerien osalta. Vertailutaulukon pohja voidaan esittää jo tarjouspyynnössä. 19

20 (Kuntien yleiset hankintaohjeet 2010) Tarjousten vertailun voi tehdä isommassa ryhmässä. Vertailu tulee aina dokumentoida, jotta nähdään, miten kyseiseen lopputulokseen päädyttiin Hankintapäätös Hankintayksikön on tehtävä tarjoajien asemaan vaikuttavista välivaiheen ratkaisuista sekä lopullisesta ratkaistusta kirjallinen päätös. Päätös on perusteltava siten, että siitä käy ilmi ratkaisuun keskeisesti vaikuttavat seikat (tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisperusteet, tarjousvertailun perusteet, odotusajan pituus). Perustelun osana voi olla tarjousten vertailutaulukko, mikäli hinta yksinään ei ratkaise. Vertailun tulokset on avattava pääpiirteittäin myös sanallisessa muodossa. Jos päätöstä ei ole perusteltu, valitusaika voi pidentyä jopa 6 kuukauteen. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan kilpailuttamista koskevassa päätöksessä on todettava seikat, jotka osoittavat, että tarjousten valinta- ja vertailuperusteita on sovellettu hankintalain mukaisesti. Jos kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, on hankinnassa noudatettava hankintalaissa tarkoitettua odotusaikaa. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on lisäksi käytävä ilmi, milloin hankintasopimus voidaan tehdä. Hankintapäätöstä ei tarvitse tehdä lisätilauksesta tai kun kyseessä on hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn aikana. Puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa hankintayksikön ei tarvitse tehdä päätöstä jos: 1) hankinta tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen 20

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

HANKINTAOHJEET. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni HANKINTAOHJEET Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIA KOSKEVAT HANKINTAOHJEET 1. YLEISTÄ... 3 1. 1. Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2. Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 20.8.2007 2007/nro 2 Tkj 21.1.2010 nro 9 HANKINTAOHJEET Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa, sitä täydentävissä

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki Rahatoimisto ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ. Kaupunginhallituksen 18.12.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.

Äänekosken kaupunki Rahatoimisto ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ. Kaupunginhallituksen 18.12.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1. Äänekosken kaupunki Rahatoimisto ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen 18.12.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Hankintaorganisaatio 3 Hankintavaltuudet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin.

Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin. TARJOUSPYYNTÖ KÄYTETTY JÄÄNHOITOKONE Pyydämme tarjoustanne käytetystä akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin. 1. Ostaja Inarin kunta Y-tunnus

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot.

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot. 1 Päivämäärä Dnro 1424/55/2015 16.9.2015 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN MAATALOUDEN INVESTOINNEISSA, KUN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON YLI 50 PROSENTTIA HANKINNAN KUSTANNUSARVIOSTA JA HANKINNAN ARVO ILMAN ARVONLISÄVEROA

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen yleiset hankintaohjeet

Joensuun seudun hankintatoimen yleiset hankintaohjeet 1 Joensuun seudun hankintatoimen yleiset hankintaohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 4 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot