VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa"

Transkriptio

1 VKK- ja matkatukien hallinnointi Kepassa PÄÄTÖSESITYS Yhdistyksen vuosikokoukselle esitetään, että Kepa ry suhtautuu myönteisesti ulkoministeriön (UM) aloitteeseen toteuttaa viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hallinnointi ja toteuttaminen Kepan ohjelmana, ja lähtökohdiksi ehdotetaan seuraavia periaatteita: 1. Kepa hakee vähintään 3-4 vuoden ohjelmakautta. 2. Kepan toimintojen periaatteena on viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien hyvä, tehokas, vaikuttava ja tuloksellinen hallinto. 3. Kepan viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien ohjelmassa Kepa huolehtii, että Kepan jäsenjärjestöt ja ei-jäsenet ovat hakuprosessissa samassa asemassa. 4. Hakuprosessissa noudatetaan vahvasti eettisyyttä, avoimuutta ja varmistetaan toimijoiden ja valmistelijoiden esteettömyys valmistelussa ja päätöksenteossa. 5. Viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja matkatukien kehittäminen Kepassa vahvistaa sen perustehtävää ja arvoja. PERUSTELUT Tukien hallinnoinnin voidaan katsoa tukevan Kepan toiminta-ajatusta, arvoja ja strategiaa. Järjestötukien kehittämisen ja myöntämisen myötä Kepalla on entistä paremmat mahdollisuudet toiminta-ajatuksensa mukaisesti koota ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kyseessä olevien tukien tavoitteet tukevat jo nykyisellään Kepan arvopohjaa, joka on mahdollista huomioida myös tukien kehittämisessä. Mallissa 1 painottuvat mahdollisuus kehittää tukia tavoitteellisempaan ja tuloksellisempaan suuntaan sekä vahvistaa järjestöjen kapasiteettia, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Malli 1 tukee myös Kepan strategista visiota, joka peräänkuuluttaa joukkovoimaa, innostusta ja osaamista toimia oikeudenmukaisen maailman puolesta. Se istuu yhteen myös strategisen tavoitteen 2 kanssa, jossa järjestöjä kannustetaan ja tuetaan vaikuttamaan asenneilmapiiriin Suomessa. Myönteinen vastaus aloitteeseen molempien mallien 1 ja 2 mukaisesti mahdollistaa tiiviin vuoropuhelun Kepan ja UM:n välillä tukien tavoitteista ja poliittisista päämääristä. Tukien ja hallinnollisten käytäntöjen kehittämisessä Kepalle on luvattu varsin itsenäinen rooli, ja UM on toivonut Kepan uudistavan tukimuotoja järjestöjä osallistaen. UM:n rooli kaikissa kolmessa ensimmäisessä mallissa tapahtuisi ohjauksella ylätasolla, joka konkretisoituisi ohjelma- ja vuosineuvotteluissa sekä strategisemmassa ohjausryhmätapaamisessa vuositasolla. Ohjausryhmätapaamiset mahdollistaisivat myös laajemman viranomaisvuoropuhelun niistä yhteiskunnallisista tavoitteista, joihin tuettavat toiminnot linkittyvät. Kepa raportoi tukien käytöstä ministeriöön vuositasolla raportilla, joka sisältää yhteenvedon järjestöjen hankkeista. Jäsenet ovat olleet huolissaan tukien hallinnoinnin vaikutuksista Kepan edunvalvojarooliin esimerkiksi määrärahoja puolustettaessa. Koska Kepa ei jatkossakaan vaadi rahoitusta itselleen, vaan järjestöille erillisen ohjelman muodossa, ei uusi rooli rahoittajana eroa radikaalisti vanhasta. Uusi rooli rahoittajana voi avata neuvottelu- ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa viranomaisiin. Ministeriön mukaan nyt etsitään pitkäaikaista ratkaisua, joka kestäisi yli hallituskauden. 1 (11)

2 TAUSTA Ulkoministeriö lähestyi Kepaa viime keväänä aloitteella, joka siirtäisi järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatus- sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien hallinnoinnin sekä tukia koskevan päätöksenteon Kepalle. Keväällä 2012 Kepa teetti aiheesta järjestökonsultaation, joka koostui avoimesta keskustelutilaisuudesta, verkkokeskustelusta ja sähköisestä kyselystä. Myös Kepan kevätkokouksen seminaarissa keskusteltiin aiheesta. Konsultaation evästysten pohjalta hallitus päätti kokouksessaan , että selvitystä tukien siirtämiseksi Kepalle jatketaan. Kesällä ulkoministeriöstä annettiin myös selkeä viesti siitä, ettei näiden pienten tukien hallinnointi tule jäämään ministeriöön. Syksyllä Kepan sihteeristö jatkoi selvitystä ja laati hallitukselle pidettyyn kokoukseen esityksen, joka sisälsi neljä erilaista mallia tukien hallinnoimiseksi. Malleissa 1 ja 2 esitettiin tukihallinnon sijoittamista Kepaan perustettavaan uuteen yksikköön ja mallissa 3 uuteen, järjestöjen perustamaan organisaation. Mallissa 4 esitettiin, että UM:n aloitteeseen vastattaisiin kielteisesti ja että tukien tulevaisuuteen pyrittäisiin vaikuttamaan muilla keinoilla. päätti esittää vuosikokoukselle, että Kepa vastaisi aloitteeseen myönteisesti ja että tukia hallinnoitaisiin jatkossa Kepaan perustettavassa erillisessä tukiyksikössä. Yksityiskohdista on tarkoitus päättää, mikäli vuosikokous puoltaa hallituksen esitystä. Päätöksen punnitsemisessa keskeisiä kysymyksiä olivat muun muassa: miten tukien hallinnointi Kepassa istuu Kepan arvoihin, perustehtävään ja visioon? Millainen ratkaisu takaa parhaiten VKK-, konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien rahoituksen jatkuvuuden yli hallituskausien sekä tukien kehittämisen? Mikä vaihtoehto maksimoi Kepan lisäarvon jäsenilleen? Aloitteessa ei ole kysymys pelkästään tukimuotojen teknisen hallinnoinnin järjestämisestä. Huomioon on otettava myös laajemmat näkökohdat julkishallinnolle aiemmin kuuluneiden tehtävien siirtämisestä yhteiskunnan muille sektoreille. Samalla on pohdittava, miten järjestöjen toimintaedellytyksiä ja -tilaa sekä yleistä asenneilmapiirin myönteisyyttä globaalivastuuseen voidaan parhaiten edistää Suomen julkishallinnon kautta annettavan valtiontuen turvin. Tukien hallinnointi Kepassa voi myös tarjota järjestöille uusia mahdollisuuksia kehittää rahoitusinstrumentteja palvelemaan paremmin järjestöjen ja toimintaympäristön tarpeita. Tässä taustapaperissa selostetaan lyhyesti syksyn aikana tehtyjä selvityksiä ja esitellään mallit 1 ja 2 tukien hallinnoimiseksi Kepassa. Mallit tarjoavat ratkaisun erityisesti viestintä- ja kehityskasvatustuen hallinnoimiseksi ja ne perustuvat laskelmaan, jonka mukaan hakukierroksia olisi vuodessa kaksi. Matkatuille on tarkoituksenmukaista etsiä keveämpi hallinnollinen käytäntö mallissa esitetyn raamin sisällä. Malleja 3 ja 4 ei ole esitelty seikkaperäisesti, mutta arvio mallien mahdollisuuksista ja haasteista on sisällytetty liitteen lopussa olevaan taulukkoon. ALOITTEESEEN SISÄLTYVÄT TUKIMUODOT Aloitteeseen sisältyvät ulkoministeriön hallinnoimat viestintä- ja kehityskasvatustuki, konferenssimatkatuki sekä hankevalmistelumatkatuki. Tukia on viime vuosina myönnetty seuraavasti: VKK-tukea yhteensä noin 2 miljoonaa euroa noin järjestölle (vuonna 2012: 73 järjestölle 2,1 miljoonaa euroa). Tukia haettiin yhteensä 103 hankkeeseen 3,2 miljoonaa euroa). Konferenssimatkatukea noin euroa järjestölle (vuonna 2011: 20 järjestölle euroa, hakemuksia 31). Hankevalmistelumatkatukea noin euroa järjestölle. Tänä vuonna syyskuuhun mennessä tukea on myönnetty yli euroa. Noin puolet hakemuksista on hylätty. Yleisin hylkäämisperuste on, ettei alustava hankesuunnitelma ole riittävän pitkällä. 2 (11)

3 SELVITYSTYÖ/SYKSY 2012 Järjestökonsultaatio Syksyn aikana Kepa kutsui järjestöt koolle järjestettyyn avoimeen keskustelutilaisuuteen. Kutsut lähettiin Kepan jäsenille, Kepan sähköpostilistoja seuraaville ja aiheesta potentiaalisesti kiinnostuneille toimijoille sekä tukia hyödyntäneille järjestöille, jotka eivät ole Kepan jäseniä. Tilaisuuteen osallistui 11 järjestöedustajaa. Tilaisuuden lisäksi järjestöille tarjottiin mahdollisuus kertoa näkemyksensä sähköisen kyselyn välityksellä. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 22 järjestöä, joista neljä ei ole Kepan jäseniä. Järjestökonsultaation anti voidaan tiivistää seuraavasti: Tukien hallinnointiin liittyvät näkemykset : Mikäli tukien hallinnointi siirtyy pois ulkoministeriöstä, paras taho hallinnoimaan tukia on yksikkö Kepassa (80 prosenttia). Ääniä saivat myös UM, uusi organisaatio ja järjestöjen perustama konsulttiyritys. Tukiin liittyvät päätökset kuuluisivat luontevimmin hakemusten käsittelystä vastaaville työntekijöille (42,9 prosenttia) tai Kepan, UM:n ja järjestöjen muodostamalle ryhmälle (35,7 prosenttia). Tärkeimmät periaatteet tukien hallinnoinnissa : Selkeät, järkevät ohjeet ja arviointikriteerit Avoimuus ja läpinäkyvyys. Asiantuntemus, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus. Neuvonnan ja tukien hallinnon oltava selkeästi erillään, mutta kuitenkin niin, että tiedonvaihtoa toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Nopea käsittely, ennakoitavuus ja pitävät aikataulu. Hallinnoinnin vuorovaikutteisuus ja palaute. Innovatiivisuuteen ja luovuuteen kannustaminen. Pienille hankkeille kevyemmät haku- ja raportointikäytännöt. Selkeät oikaisu- ja muutoksenhakukäytännöt. Järjestöjen osallistumista kriteerien laatimiseen pidettiin tärkeänä, osallistuminen päätöksentekoon jakoi mielipiteitä. Keskeisimpiä uudistustarpeita VKK-tuki Pidempiaikaista tukea (myös viestintähankkeille), mahdollisuus 3-vuotisiin hankkeisiin Haku ympärivuotinen tai useamman kerran vuodessa. Mahdollisuus aitoon kumppanuuteen myös Etelän järjestön kanssa. Mahdollisuus isompiin yhteishankkeisiin. Joustavammat kriteerit. Keveämmät hallinnointikäytännöt pienille hankkeille. Hankevalmistelumatkatuki Tuki jatkossakin jatkuvasti haettavissa. Hakemuksen viimeistelyn sijaan hankkeen suunnitteluun. Hankevalmistelumatkatukea voi nykyisellään käyttää vain suomalaisten matkakuluihin. Tukea tulisi kehittää siten, että Etelän kumppanin vastuu ja mahdollisuus suunnitella hanketta parantuisivat. Raportointikäytäntöjen keventäminen. 3 (11)

4 Konferenssimatkatuki Tuki jatkossakin jatkuvasti haettavissa. Mahdollisuus saada ennakkoa ennen matkaa. Mahdollisuus hyödyntää tukea konferenssien lisäksi myös muihin oppimismatkoihin. Raportointikäytäntöjen keventäminen. Myönteisen vastauksen reunaehtoina järjestökeskusteluissa pidettiin muun muassa seuraavia seikkoja: Ratkaisu tukien hallinnoimiseksi Kepassa on pitkäjänteinen. Kepa voi itsenäisesti kehittää tukimuotoja järjestöjen tarpeet ja toiveet huomioiden. Tukien hallinnointiin taataan ministeriön taholta riittävät resurssit. Keskustelut ulkoministeriön kanssa Syksyn aikana ulkoministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa on selvitetty mahdollisen yhteistyösopimuksen reunaehtoja, ulkoministeriön hallinnollisia käytäntöjä tukimuotoihin liittyen sekä siirtymäkauden järjestelyjä, mikäli Kepa vastaa aloitteeseen myönteisesti. Kepan ja ulkoministeriön välisestä yhteistyöstä tukien osalta sovittaisiin yhteistyösopimuksella. Ulkoministeriön rooli kulminoituisi ylätason ohjaukseen, joka konkretisoituisi neuvotteluissa ohjelma- ja vuositasolla. Strategisempaa yhteistyötä tukien kehittämiseksi harjoitettaisiin vuositasolla niin sanotussa ohjausryhmätapaamisessa, jossa mukana olisivat ulkoministeriön virkamiehet ja mahdollisesti myös muiden relevanttien viranomaistahojen edustajat. Kepa raportoisi tukien käytöstä ministeriöön vuosittain raportilla, joka sisältäisi yhteenvedon järjestöjen hankkeista. Ulkoministeriön aloitteen mukaisesti Kepalle myönnettäisiin hakemusta vastaan järjestötukia varten nykyisestä ohjelmasta erillinen 3-vuotinen ohjelmarahoitus, joka kattaisi tuet (vuositasolla yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa) sekä niiden hallinnoinnista ja kehittämisestä aiheutuvat kulut. Esimerkiksi UM:n erityissäätiöiden sopimuksissa hallintokulut on määritelty seuraavasti: maksimissaan 10 prosenttia tukien teknisiin hallintokuluihin ja 25 prosenttia sisällölliseen työhön, kuten tiedotukseen, seurantaan ja kehittämiseen. Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikössä tukimuotojen välittömään hoitamiseen on kanavoitu kahden vuoden ja kolmen kuukauden työntekijäresurssit henkilötyövuosissa laskettuna. Karkean laskelman mukaan kokonaisresurssit vastaavat kuitenkin vähintään noin neljää henkilötyövuotta, sillä tukien hallinnointiin osallistuu lukuisia ministeriön sisäisiä tahoja hallinnon (muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto), tietohallinnon (tietohallinto, arkistointi) ja asiantuntijatyön osalta (muun muassa kansalaisjärjestöyksikön muut virkamiehet, yksikön päällikkö, kehitysviestinnän osasto, kehityspoliittisen osaston laaturyhmä, ministeri, juristit). Nämä resurssitarpeet on huomioitu Kepan tukiyksikön resurssilaskelmissa malleissa 1 ja 2. Mikäli Kepa vastaa aloitteeseen myönteisesti, olisi vuodelle 2013 haettavissa erillinen rahoitus hallintojärjestelmän rakentamista ja kehittämistä varten sekä matkatukien hallinnointiin, joka voitaisiin aloittaa jo ensimmäisenä vuonna nykyisten käytäntöjen pohjalta. Ensimmäinen varsinainen ohjelmasopimus tehtäisiin vuosille Ministeriön mukaan nyt etsitään pitkäaikaista ratkaisua, joka kestäisi yli hallituskauden. Tukien siirtämistä Kepalle puoltaa ulkoministeriön juristitiimi. Valtiontalouden tarkastusviraston kanta järjestelyyn on niin ikään alustavan myönteinen. Vertaistoimijat Vertaistoimijoiden kokemuksia hyödynnettiin liitteeseen sisältyvien hallintomallien kehittämisessä. Malli 2 pohjautuu tanskalaisen kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestön Civilsamfund i udvikling CISUn (ent. Projektrådgivningen) malliin, jolla järjestö on hallinnoinut järjestöjen kehitysyhteistyörahoitusta jo kymmenen vuoden ajan. Malli 1 on kehitetty tämän mallin pohjalta. Myös ulkoministeriön erityissäätiöiden käytäntöjä ja kokemuksia hyödynnettiin mallien laatimisessa. 4 (11)

5 Juridiset asiat Laillisuuskysymyksiin liittyen Kepan sihteeristö ja johto konsultoivat järjestökenttää tuntevaa juristia (asianajotoimisto Bützow). Juristin suositukset muun muassa hallituksen roolista, erillisen organisaation luonteesta sekä vastuu- ja jääviyskysymyksistä on huomioitu esitetyissä malleissa. Vaikka Kepa ei tukien hallinnoijana toimisikaan virkamiehenä, tulee hallinnon pohjautua virkamiehiä sitoviin lakeihin ja periaatteisiin (esimerkiksi hallintolaki, esteellisyys, virkavastuu ja hyvän hallinnon periaatteet). Näitä huomioita on myös Valtiontalouden tarkastusvirasto nostanut esiin laillisuustarkastuskertomuksessaan veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista myönnettävistä järjestöavustuksista 1. Järjestelmän tulee perustua selkeisiin sääntöihin sopimuksiin, jolloin jokainen tukien hallinnointiin tavalla tai toisella osallistuva osapuoli tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa. Tukipäätösten teossa tulee noudattaa ulkoministeriön kanssa tehtyä sopimusta, jossa määritellään tukien käyttötarkoitukset ja tavoitteet. Päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden edellytetään jääväävän itselleen läheisen järjestön hakemuksen osuessa kohdalle. Kaikesta Kepan saamasta valtionavusta vastaa viime kädessä Kepan hallitus, joka myös valvoo hallinnon sääntöjen mukaista toimeenpanoa. Hallinnointiin osallistuvat työntekijät vastaavat omista toimistaan virkavastuuseen rinnastettavan käytännön mukaisesti. Tukia hyödyntävän järjestön vastuut ja velvollisuudet tuen saajana on eriteltävä tarkoin Kepan ja järjestön välisessä sopimuksessa. Mahdollisten väärinkäytösten sattuessaa Kepan kuten säätiöiden ja muiden järjestöjen kohdalla voidaan noudattaa niin sanottua kohtuullistamispykälää, jonka mukaan valtionavun saaja ei ole takaisinmaksuvelvollinen, jos on osoittanut toimineensa aktiivisesti väärinkäytöksen ratkaisemiseksi kolmannen osapuolen kanssa. Säätiöissä tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että takaisinperintä on rauennut kolmessa vuodessa. UM:sta saatujen tietojen mukaan VKK- ja matkatukien kohdalla ei takaisinperintään johtaneita väärinkäytöksiä ei ole koskaan tapahtunut. 1 Laillisuustarkastuskertomus Avustukset veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (11)

6 Malli 1: Tukia hallinnoiva yksikkö Kepassa Mallissa 1 tukien hallinnointia hoidetaan Kepassa tehtävää varten perustettavassa erillisessä yksikössä. Yksikkö sijoittuu Kepan organisaatiokartalla omaksi yksikökseen nykyisten ohjelma- ja hallintoyksikön rinnalle. Yksikölle osoitetaan Kepan johtotiimissä esimies. Järjestöille suunnatut koulutus- ja neuvontapalvelut pidetään tukien hallinnoinnista selkeästi erillään, ja niistä vastaavat nykyiseen malliin ohjelmayksikön tiimit. Näin varmistetaan, että järjestöt voivat hyödyntää koulutus- ja neuvontapalveluita luottamuksellisesti ilman, että tällä on vaikutusta tukien saamiseen. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen kannalta Kepan edunvalvojarooli säilyy, koska Kepa ei jatkossakaan puolusta omaansa, vaan järjestöjen rahoitusta. Rooli rahoittajana voi jopa avata uusia neuvottelu- ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa viranomaisiin. Neuvonta ja hakemusten arviointi Kepan neuvonta- ja koulutuspalveluista vastaavat nykyiseen tapaan ohjelmapuolen tiimit. Näiden tiimien työntekijät eivät osallistu tukien hallinnointiin. Järjestöjen tukihakemukset toimitetaan Kepaan perustettavaan uuteen tukiyksikköön ja niiden teknisestä tarkistuksesta ja arvioinnista vastaavat tukihallintoon palkattavat työntekijät pari- / tiimityönä. Hakemukset arvioidaan avoimesti järjestöjen tiedossa olevien kriteerien mukaan. Työntekijät laativat suosituksensa tuettavista hankkeista päätöksenteosta vastaavalle asiantuntijajaostolle. Päätöksenteko Päätöksenteko tapahtuu Kepan hallituksen nimeämässä asiantuntijajaostossa (noin 5 henkilöä), joka koostuu Kepan jäsenjärjestöjen ja ei-jäsenjärjestöjen edustajista sekä mahdollisesti muista asiantuntijatahoista. Asiantuntijajaosto vahvistaa tukihallinnon läpinäkyvyyttä ja tukee näin Kepan kattojärjestö- ja edunvalvojaroolin säilymistä. Jaosto käsittelee hakemukset Kepan tukiyksikön työntekijöiden laatimaa esitystä hyödyntäen ja laatii sitovan päätösesityksen allekirjoitettavaksi Kepan toiminnanjohtajalle tai puheenjohtajistolle, jolloin formaali päätöksenteko kuten viime käden vastuunkantaminenkin tapahtuu Kepassa. Allekirjoittajilla on mahdollisuus pyytää jaostolta selvennyksiä esityksen tueksi, mutta päätösesityksen ehtoihin tai sisältöihin he eivät voi vaikuttaa. Jaostoon kuuluville asiantuntijoille maksetaan työstä kohtuullinen korvaus. 6 (11)

7 Jaostoon haetaan jäseniä porrastetusti avoimella haulla 2-3 vuodeksi kerrallaan jatkuvuuden säilyttämiseksi. Hakijoilta edellytetään asiantuntemusta suhteessa tarjolla oleviin tehtäviin. Henkilöt edustavat jaostossa itseään ja tekevät selvityksen omista järjestökytköksistään hakiessaan tehtävää näin tehtävään voidaan valikoida taustoiltaan monipuolinen joukko ihmisiä. Jaostoon kuuluvat henkilöt jääväävät itsensä itselleen läheisiä järjestöjä koskevasta päätöksenteosta. Jaosto on tilivelvollinen Kepan hallitukselle. Seuranta, muutoksenhaku ja valituskäytännöt Päätöksenteon jälkeen tukiyksikön työntekijät lähettävät myöntö- ja hylkäyskirjeet perusteluineen ja toimintaohjeineen järjestöille. Päätökseen sisältyy mahdollisuus oikaisuvaatimukseen, jota varten laaditaan selkeät ohjeet. Oikaisuvaatimusten käsittelystä vastaa Kepan hallitus (juristin suositus). Tukien maksatuksista, hankkeiden seurannasta sekä vuosi- ja loppuraporttien käsittelystä vastaa Kepan tukiyksikkö. Se vastaa myös järjestöiltä tuleviin muutoksenhakupyyntöihin hankkeiden aikana avoimesti tiedossa olevien käytäntöjen mukaisesti ja seuraa hankkeiden toteuttamista. Kehittäminen Koulutuksen, neuvonnan, hakemusten arvioinnin, niitä koskevan päätöksenteon ja ohjeistusten kalibroimiseksi kaikki tukien hallinnointiin osallistuvat tahot tapaavat vuosittain. Vuositapaamisissa ei käsitellä yksittäisiä hankepäätöksiä, vaan yleisemmällä tasolla hankkeisiin, järjestöjen tukemiseen ja hakuprosessiin (kriteerit, hallinnointikäytännöt, koulutus- ja neuvontapalvelut jne.) liittyviä huomioita, joiden pohjalta varmistetaan tulkintojen yhdenmukaisuus ja kehitetään koko järjestelmää. Myös tukia hyödyntäviä järjestöjä sekä Kepan jäseniä että ei-jäseniä osallistetaan tukimuotojen kehittämiseen. Tukiyksikön työntekijät välittävät Kepan koulutus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi tietoa järjestöjen tarpeista. Ulkoministeriön kanssa pidetään vuotuinen ohjausryhmätapaaminen tukihallinnon seurantaan ja kehittämiseen liittyen. Tapaamisiin voidaan kutsua mukaan myös muita sellaisia viranomaisia, joiden toiminta liittyy tuettavien toimintojen kannalta keskeisiin tavoitteisiin (esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö globaalikasvatuksen osalta). Ministeriön kanssa keskustellaan säännöllisesti myös hankevalmistelumatkatuen ja hanketuen välisistä yhteyksistä. Resurssit Tukien hallinnointi Kepassa edellyttää resursseja, jotka sisältyvät ulkoministeriöltä saatuun tukikokonaisuuteen järjestöille myönnettävien tukien lisäksi. Tukien hallinnointi ei uhkaa tai kuormita Kepan olemassaolevia toimintoja. Vuodelle 2013 haetaan ulkoministeriöstä erikseen tukea hallinnoinnin järjestelmien rakentamiseen. Alla olevat laskelmat perustuvat vuoden 2014 tilanteeseen. Kulut tarkentuvat vuoden 2013 aikana tehtävissä laskelmissa. Esimerkiksi tieto- ja taloushallintojärjestelmien ylläpidosta koituvia kuluista on vaikea esittää tarkkoja arvioita. Mallissa 1 Kepaan perustettavaan tukiyksikköön palkataan neljä työntekijää, joista yksi vastaa erityisesti hallinnollisista tehtävistä (talous- ja tietohallinto) ja kolme muuta tukihakemusten käsittelystä, arvioinnista, hankkeiden seurannasta ja tukien kehittämisestä. Arvio henkilökulujen kokonaissummasta on noin euroa sivukuluineen ja henkilöstöetuineen. Asiantuntijajaoston viidelle jäsenille maksetaan työstä vuositasolla yhteensä euroa (sisältää kaksi VKK-hakukierrosta). Taloushallinnon, IT-tuen (sisältäen tietohallintojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen kanavoitavan henkilöresurssin) sekä henkilöstöhallinnon yhteenlasketut kulut ovat vuositasolla noin euroa. Hallintokulut, jotka sisältävät työpisteen vuokran neljälle työntekijälle, toimistotarvikkeet ja -kalusteet sekä niiden käytöstä aiheutuvat juoksevat kulut sekä maksut verkko- ja pankkipalveluista tekevät vuositasolla yhteensä noin noin euroa. Järjestöjen osallistamiseen, tukimuodoista tiedottamiseen ja hankkeiden seurantaan budjetoidaan vuositasolla noin euroa. Arvio kokonaiskuluista vuositasolla on noin euroa. 7 (11)

8 Malli 2: Tukia hallinnoiva yksikkö Kepassa, Tanskan malli Malli 2 perustuu nin kutsuttuun Tanskan malliin, jonka pohjalta järjestötukien hallinnointijärjestelmä on räätälöity Suomen toimintaympäristöön ja Kepan yhteyteen sopivaksi. Tanskassa Civilsamfund i udvicling CISU (ent. Projektrådgivninven) on hallinnoinnut järjestöjen kehitysyhteistyörahoitusta vuodesta 2002 ja vastannut myös tukiin liittyvästä päätöksenteosta. Myös Tanskan mallissa tukia hallinnoiva yksikkö sijoitetaan Kepaan. Erona malliin 1 on se, että sihteeristö ei osallistu hakemusten arviointiin vaan tehtävä on delegoitu kolmihenkiselle ulkopuoliselle konsulttitiimille. Malli tekee päätöksentekoprosessin ja Kepan neuvonta- ja koulutuspalveluiden välille ensimmäistä mallia selkeämmän pesäeron. Koulutuksen ja neuvonnan kehittämiseen tähtääviä synergiaetuja menetetään, kun arviointityö ulkoistetaan konsulteille, mutta toisaalta järjestöille tarjotaan vahvempi kokemus siitä, ettei palveluiden hyödyntäminen vaikuta tuen saamiseen. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen kannalta Kepan edunvalvojarooli säilyy, koska Kepa ei jatkossakaan puolusta omaansa, vaan järjestöjen rahoitusta. Rooli rahoittajana voi jopa avata uusia neuvottelu- ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa viranomaisiin. Neuvonta ja hakemusten arviointi Järjestöille tarjottavasta neuvonnasta ja koulutuksesta vastaavat nykyisen käytännön mukaan Kepan nykyiset ohjelmayksikön tiimit. Tukihallinnosta vastaavaan yksikköön palkatut työntekijät voivat kuitenkin osallistua koulutuksen ja neuvonnan antamiseen. Järjestöt osoittavat hakemuksensa tukia hallinnoivalle yksikölle Kepassa. Yksikkö tarkistaa, että hakemukset sisältävät tarvittavat liitteet, syöttävät hakijan tiedot tietohallintojärjestelmään ja toimittavat hakemukset välittömästi eteenpäin konsulttitiimille arvioitavaksi. Konsulttitiimi laatii oman suosituslistansa tuettavista hankkeista ja toimittaa sen eteenpäin käytännön päätöksenteosta vastaavalle asiantuntijajaostolle. 8 (11)

9 Konsulttien palkkaamisesta vastaa Kepan tukiyksikön sihteeristö. Avoimen haun pohjalta suoritettavassa konsulttien valinnassa painotetaan järjestöalan tuntemusta, alan asiantuntemusta ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Konsultit pyritään valitsemaan portaittain 2-3 vuodeksi kerrallaan. Tehtävästä maksetaan tuntiperusteinen palkkio Kepan normaalikäytännön mukaisesti. Yksi konsulteista on tiiminvetäjänä koordinointivastuussa konsulttitiimin tehtävistä. Päätöksenteko Kuten malli 1, erona se, että esityksen jaostolle laatii Kepan työntekijöiden sijaan konsulttitiimi. Seuranta, muutoksenhaku ja valituskäytännöt Kuten malli 1. Kehittäminen Koulutuksen, neuvonnan, hakemusten arvioinnin, niitä koskevan päätöksenteon ja ohjeistusten kalibroimiseksi kaikki tukien hallinnointiin osallistuvat tahot tapaavat vuosittain. Myös konsulttitiimin jäsenillä on velvollisuus osallistua kehittämistyöhön. Vuositapaamisissa ei käsitellä yksittäisiä hankepäätöksiä, vaan yleisemmällä tasolla hankkeisiin ja hakuprosessiin liittyviä huomioita, joiden pohjalta järjestelmää kehitetään tarpeen mukaan. Ulkoministeriön kanssa pidetään vuotuinen ohjausryhmätapaaminen tukihallinnon seurantaan ja kehittämiseen liittyen. Tapaamisiin voidaan kutsua mukaan myös muita sellaisia viranomaisia, joiden toiminta liittyy tuettavien toimintojen kannalta keskeisiin tavoitteisiin (esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö globaalikasvatuksen osalta). Resurssit Tukien hallinnointi Kepassa edellyttää resursseja, jotka sisältyvät ulkoministeriöltä saatuun tukikokonaisuuteen järjestöille myönnettävien tukien lisäksi. Tukien hallinnointi ei uhkaa tai kuormita Kepan olemassa olevia toimintoja. Vuodelle 2013 haetaan ulkoministeriöstä erikseen tukea hallinnoinnin järjestelmien rakentamiseen. Alla olevat laskelmat perustuvat vuoden 2014 tilanteeseen. Kulut tarkentuvat vuoden 2013 aikana tehtävissä laskelmissa. Esimerkiksi tieto- ja taloushallintojärjestelmien ylläpidosta koituvia kuluista on vaikea esittää tarkkoja arvioita. Mallissa 2 Kepaan perustettavaan tukiyksikköön palkataan kolme työntekijää, joista erityisesti yksi vastaa hallinnollisista tehtävistä (talous- ja tietohallinto) ja kaksi muuta tukihakemusten esikäsittelystä, hankkeiden seurannasta ja tukien kehittämisestä. Arvio henkilökulujen kokonaissummasta on noin euroa sivukuluineen ja henkilöstöetuineen. Asiantuntijajaoston viidelle jäsenille maksetaan työstä vuositasolla yhteensä euroa (sisältää kaksi VKK-hakukierrosta). Konsulttitiimin tuntiperusteinen palkkio tekee vuodessa yhteensä noin euroa sisältäen tukien kehittämiseen osallistumisen. Taloushallinnon, IT-tuen (sisältäen tietohallintojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen kanavoitavan henkilöresurssin) sekä henkilöstöhallinnon yhteenlasketut kulut ovat vuositasolla noin euroa. Hallintokulut, jotka sisältävät työpisteen vuokran neljälle työntekijälle, toimistotarvikkeet ja -kalusteet sekä niiden käytöstä aiheutuvat juoksevat kulut sekä maksut verkko- ja pankkipalveluista tekevät vuositasolla yhteensä noin euroa. Järjestöjen osallistamiseen, tukimuodoista tiedottamiseen ja hankkeiden seurantaan budjetoidaan vuositasolla noin euroa. Arvio kokonaiskuluista vuositasolla on noin euroa. 9 (11)

10 Yhteenveto eri mallien mahdollisuuksista ja haasteista Malli 1: Tukia hallinoiva yksikkö Kepassa Mahdollisuudet - Tukihallinnolla vahva yhteys ja kontribuutio Kepan neuvonnan ja koulutuksen kehittämiseen, vaikka se pidetäänkin selkeästi näistä palveluista erillisenä yksikkönä. - Jo olemassa olevien keinojen kehittäminen järjestöjen välisen vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämiseen. - Kepalla sananvaltaa tukien hallinnointikäytäntöihin ja kehittämiseen. - Kepan tiiviit yhteydet ulkoministeriöön edesauttavat mallin rakentamisessa ja pysyvät jatkossakin tiiviinä tukimuotojen myötä, joka hyödyllistä vaikuttamisen näkökulmasta. - Malli on nopea ja edullinen rakentaa. Mahdollisuudet Haasteet / kysymykset - vastuussa valtionavusta. Väärinkäytöksien ehkäisy mahdollista selkeillä sopimuksilla ja eri osapuolten vastuiden määrittelyillä. - Tasapuolisuuden kokemusta (jäsenet ja ei-jäsenet) tuetaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuvalla järjestelmällä ja tarjoamalla mahdollisuutta osallistua tukien kehittämiseen. - Ulkopuoliseen kritiikkiin varaudutaan avoimuudella, läpinäkyvyydellä sekä selkeillä sopimuksilla ja säännöillä. - Järjestelmä vaatii eri osapuolilta sitoutuneisuutta ja luottamusta. Luottamuksen ilmapiiriä voi vahvistaa avoimuudella ja läpinäkyvyydellä sekä selkeällä vastuunjaolla. Haasteet / kysymykset Malli 2: Tukia hallinoiva yksikkö Kepassa, Tanskan malli - Järjestöjen osallistaminen kehittämiseen helpompaa olemassa olevia kanavia ja käytäntöjä hyödyntäen. - Kepan muun toiminnan ansiosta joustavuutta resurssoinnissa (esimerkiksi hallintopalvelut). - Kepassa oleva asiantuntemus hyödynnettävissä. - Tukien hallinnoinnilla ja Kepan muilla toiminnoilla mahdollisia synergiaetuja (esimerkiksi kirjanpito- ja tietohallintojärjestelmät). - Rooli järjestöjen rahoittajana voi avata uusia neuvotteluasemia ja vaikuttamisen paikkoja. - Tukihallinnolla vahvahko yhteys ja kontribuutio Kepan neuvonnan ja koulutuksen kehittämiseen. Kehittämistyöhön osallistumisen tulee sisältyä konsulttien sopimukseen. - Konsulttien tuoma palomuuri turvaamassa järjestöjen tasapuolista kohtelua ja luottamuksellista palvelujen käyttökokemusta. - Jo olemassa olevien keinojen kehittäminen järjestöjen välisen vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämiseen. - Kepalla sananvaltaa tukien hallinnointikäytäntöihin ja kehittämiseen. - Kepan tiiviit yhteydet ulkoministeriöön edesauttavat mallin rakentamisessa ja pysyvät jatkossakin tiiviinä tukimuotojen myötä, mikä on hyödyllistä vaikuttamisen näkökulmasta. - Malli on nopea ja edullinen rakentaa. - Järjestöjen osallistaminen kehittämiseen helpompaa olemassa olevia kanavia ja käytäntöjä hyödyntäen. - Kepan muun toiminnan ansiosta joustavuutta resurssoinnissa (esimerkiksi hallintopalvelut). - Kepassa oleva asiantuntemus hyödynnettävissä. - Tukien hallinnoinnilla ja Kepan muilla toiminnoilla mahdollisia synergiaetuja (esimerkiksi kirjanpito- ja tietohallintojärjestelmät) - Uusi rooli järjestöjen rahoittajan voi avata uusia neuvotteluasemia ja vaikuttamisen paikkoja. - Jääviyskysymysten ratkaisemiseksi luotava selkeät säännöt, joiden lisäksi käytettävä tapauskohtaista harkintaa (laillinen + eettinen jääviys). - Hallinnointi ei saa syödä voimavaroja Kepan muilta toiminnoilta. Käytännössä kuitenkin varauduttava siihen, että koulutuksen ja neuvonnan kysyntä kasvaa ja että Kepan asiantuntijoiden panosta tarvitaan etenkin järjestelmän rakentamisessa. - vastuussa valtionavusta. Väärinkäytöksien ehkäisy mahdollista selkeillä sopimuksilla ja eri osapuolten vastuiden määrittelyillä. - Tasapuolisuuden kokemusta (jäsenet ja ei-jäsenet) tuetaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuvalla järjestelmällä ja tarjoamalla mahdollisuutta osallistua tukien kehittämiseen. - Ulkopuoliseen kritiikkiin varaudutaan avoimuudella, läpinäkyvyydellä sekä selkeillä sopimuksilla ja säännöillä. - Hallinnointi ei saa syödä voimavaroja Kepan muilta toiminnoilta. Käytännössä kuitenkin varauduttava siihen, että koulutuksen ja neuvonnan kysyntä kasvaa ja että Kepan asiantuntijoiden panosta tarvitaan etenkin järjestelmän rakentamisessa. - Konsulttien itsenäisyys ja valta hakemusten arvioinnissa. - Konsultit hakemusten arvioijina saattavat järjestöistä tuntua etäisiltä (vrt. ministeriön virkamiehiin kohdistuva kritiikki). - Järjestelmä vaatii eri osapuolilta sitoutuneisuutta ja luottamusta. Luottamuksen ilmapiiriä voi vahvistaa avoimuudella ja läpinäkyvyydellä sekä selkeällä vastuunjaolla. - Jääviyskysymysten ratkaisemiseksi luotava selkeät säännöt, joiden lisäksi käytettävä tapauskohtaista harkintaa (laillinen + eettinen jääviys). 10 (11)

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Vastaanottaja Aila Ryynänen Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI-

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot