Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I"

Transkriptio

1 Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) Telefax Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Resultaträkning, finansieringskalkyl och balansräkning Palautus: viimeistään Återsändning: senast Tietojen antamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (Laki 280/2004). Om skyldigheten att lämna uppgifter stadgas i statistiklagen (Lagen 280/2004). Allekirjoitukset Underskrifter Paikka Ort Aika Datum Allekirjoitus Underskrift Allekirjoitus Underskrift Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Nimen selvennys, virka-asema Namnförtydligande, tjänsteställning Yhteyshenkilö: Kontaktperson: Nimi Namn Puh. Tfn Virka-asema Tjänsteställning Telefax: Sähköposti: E-post: Lisätietoja: Ytterligare upplysningar: TK

2 Sisällys Innehåll Sivu Sida 21 Kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma (ulkoinen) Kunnan/kuntayhtymän tase (ulkoinen) Kommunens/samkommunens resultaträkning (extern) Kommunens/samkommunens finansieringskalkyl (extern) Kommunens/samkommunens balansräkning (extern)

3 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) Kommunens/samkommunens resultaträkning (extern) 1 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter: Merkitse etumerkki niihin kohtiin, joista se puuttuu Ange förtecken där det saknas! + Myyntituotot Försäljningsintäkter Maksutuotot Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset Understöd och bidrag Muut toimintatuotot Övriga verksamhetsintäkter ± Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Ökning (+) eller minskning ( ) i produktlager Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Toimintakulut Verksamhetens kostnader: Henkilöstökulut Personalkostnader: Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Palvelujen ostot Köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor: Ostot tilikauden aikana Inköp under räkenskapsperioden ± Varastojen lisäys (+) tai vähennys ( ) Ökning (+) eller minskning ( ) av lager Avustukset Understöd Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader = Toimintakate Verksamhetsbidrag Verotulot Skatteinkomster: + Kunnan tulovero Kommunens inkomstskatt Kiinteistövero Fastighetsskatt Osuus yhteisöveron tuotosta Andel av samfundsskattens avkastning Muut verotulot Övriga skatteinkomster Valtionosuudet Statsandelar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader: + Korkotuotot Ränteintäkter Osinkotuotot Dividendintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Korkokulut Räntekostnader Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader = Vuosikate Årsbidrag Poistot ja arvonalentumiset Avskrviningar och nedskrivningar: Suunnitelman mukaiset poistot Avskrivningar enligt plan Arvonalentumiset Nedskrivningar Satunnaiset erät Extraordinära poster: + Satunnaiset tuotot Extraordinära intäkter Satunnaiset kulut Extraordinära kostnader = Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat ± Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) Ökning ( ) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens ± Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Ökning ( ) eller minskning (+) av reserver ± Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) Ökning ( ) eller minskning (+) av fonder = Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

4 2 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma (ulkoinen) Kommunens/samkommunens finansieringskalkyl (extern) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Tulorahoitus Internt tillförda medel: Merkitse etumerkki niihin kohtiin, joista se puuttuu Ange förtecken där det saknas! ± Vuosikate Årsbidrag ± Satunnaiset erät Extraordinära poster ± Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel Investoinnit Investeringar: Käyttöomaisuusinvestoinnit Investeringar i anläggningstillgångar Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter Käyttöomaisuuden myyntitulot Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar = Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Utlåning: Antolainasaamisen lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisen vähennykset Minskning av utlåningen Lainakannan muutokset Förändringar av lånebeståndet: + Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån ± Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån ± Oman pääoman muutokset (vain kuntayhtymissä) Förändringar av eget kapital (bara i samkommuner) Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar av likviditeten: ± Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 7100 ± Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar ± Pitkäaikaisten saamisten muutos Förändringar av långfristiga fordingar ± Lyhytaikaisten saamisten muutos Förändringar av kortfristiga fordringar ± Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder = Rahoitustoiminnan nettokassavirta Finansieringens nettokassaflöde Kassavarojen muutos Förändring av kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat 1.1. Kassamedel

5 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (ulkoinen) Kommunens/samkommunens balansräkning (extern) 3 VASTAAVAA AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet Immateriella rättigheter Tietokoneohjelmistot Datorprogramvaror Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid Ennakkomaksut Förskottsbetalningar Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar Maa- ja vesialueet Mark- och vattenområden Rakennukset Byggnader Asuinrakennukset Bostadsbyggnader Muut rakennukset Övriga byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar Koneet ja kalusto Maskiner och inventarier Kuljetusvälineet Transportmedel Muut koneet ja kalusto Övriga maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar Luonnonvarat Naturtillgångar Arvo- ja taide-esineet Värde- och konstföremål Muut hyödykkeet Övriga tillgångar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Sijoitukset Placeringar Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar Kuntayhtymäosuudet Samkommunsandelar Muut osakkeet ja osuudet Övriga aktier och andelar Joukkovelkakirjalainasaamiset Masskuldebrevsfordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut lainasaamiset Övriga lånefordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut saamiset Övriga fordringar

6 4 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) TOIMEKSIANTOJEN VARAT FÖRVALTADE MEDEL Valtion toimeksiannot Statens uppdrag Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Donationsfondernas särskilda täckning Muut toimeksiantojen varat Övriga förvaltade medel VAIHTUVAT VASTAAVAT RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Aineet ja tarvikkeet Material och förnödenheter Keskeneräiset tuotteet Varor under tillverkning Valmiit tuotteet/tavarat Färdiga produkter/varor Muu vaihto-omaisuus Övriga omsättningstillgångar Ennakkomaksut Förskottsbetalningar Saamiset Fordringar Pitkäaikaiset saamiset Långfristiga fordringar: Myyntisaamiset Kundfordringar Lainasaamiset Lånefordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut saamiset Övriga fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar: Myyntisaamiset Kundfordringar Lainasaamiset Lånefordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut saamiset Övriga fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Rahoitusarvopaperit Finansiella värdepapper Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Placeringar i penningmarknadsinstrument 6300 Valtion velkasitoumukset Statens skuldförbindelser Kuntatodistukset Kommuncertifikat Muut sijoitukset Övriga placeringar Joukkovelkakirjalainasaamiset Masskuldebrevsfordringar Valtiolta På staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä På kommuner och samkommuner Muilta På övriga Muut arvopaperit Övriga värdepapper Rahat ja pankkisaamiset Kassa och bank VASTAAVAA YHTEENSÄ AKTIVA SAMMANLAGT

7 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) 5 VASTATTAVAA PASSIVA OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Peruspääoma Grundkapital Arvonkorotusrahasto Uppskrivningsfond Muut omat rahastot Övriga egna fonder Edellisten tilikausien ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Överskott (+)/underskott ( ) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä ( ) Räkenskapsperiodens överskott (+)/ underskott ( ) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero Avskrivningsdifferens Vapaaehtoiset varaukset Frivilliga reserveringar PAKOLLISET VARAUKSET AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset Övriga avsättningar TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FÖRVALTAT KAPITAL Valtion toimeksiannot Statens uppdrag Lahjoitusrahastojen pääomat Donationsfondernas kapital Muut toimeksiantojen pääomat Övrigt förvaltat kapital VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen Långfristigt Joukkovelkakirjalainat Masskuldebrevslån Euromääräiset I euro Valuuttamääräiset I valuta Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Kotimaisilta talletuspankeilta Från inhemska depositionsbanker Kuntarahoitus Oyj:ltä Från Kommunfinans Abp Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från utländska finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat julkisyhteisöiltä Lån från offentliga samfund Valtiolta Från staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä Från kommuner och samkommuner Kuntien eläkevakuutukselta Från kommunernas pensionsförsäkring Muilta sosiaaliturvarahastoilta Från övriga socialskyddsfonder Merkitse etumerkki! Ange förtecken! Huom!Sektoriluokitus tämän taulun jälkeen. Märk! Sektorindelningen efter denna tabell.

8 6 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) Lainat muilta luotonantajilta Lån från övriga kreditgivare Kotimaisilta Inhemska Ulkomaisilta Utländska Saadut ennakot Erhållna förskott Ostovelat Skulder till leverantörer Liittymismaksut ja muut velat Anslutningsavgifter och övriga skulder Valtiolle Till staten Kunnille ja kuntayhtymille Till kommuner och samkommuner Muille Till övriga Siirtovelat Resultatregleringar Lyhytaikainen Kortfristigt Joukkovelkakirjalainat Masskuldebrevslån Euromääräiset I euro Valuuttamääräiset I valuta Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Kotimaisilta talletuspankeilta Från inhemska depositions banker Kuntarahoitus Oyj:ltä Från Kommunfinans Abp Muilta kotimaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter Ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Från utländska finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat julkisyhteisöiltä Lån från offentliga samfund Valtiolta Från staten Kunnilta ja kuntayhtymiltä Från kommuner och samkommuner Kuntien eläkevakuutukselta Från kommunernas pensionsförsäkring Muilta sosiaaliturvarahastoilta Från övriga socialskyddsfonder Lainat muilta luotonantajilta Lån från övriga kreditgivare Kotimaisilta Inhemska Ulkomaisilta Utländska Saadut ennakot Erhållna förskott Ostovelat Skulder till leverantörer Liittymismaksut ja muut velat Anslutningsavgifter och övriga skulder Siirtovelat Resultatregleringar VASTATTAVAA YHTEENSÄ PASSIVA SAMMANLAGT Huom!Sektoriluokitus tämän taulun jälkeen. Märk! Sektorindelningen efter denna tabell.

9 Kunnan/kuntayhtymän talous Kunnan/kuntayhtymän tase (jatkuu) Kommunens/samkommunens balansräkning (forts.) 7 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 1) SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 1) Leasingvastuut Leasingansvar Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Ansvarsförbindelser till förmån för samfund inom samma koncern Muut vastuusitoumukset Övriga ansvarsförbindelser Muut taloudelliset vastuut Övriga ekonomiska ansvar VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT SEKTORILUOKITUS SEKTORINDELNING Julkisyhteisöt Offentliga samfund: Valtio Staten Valtion budjetin alaiset talousyksiköt (ministeriöt, valtion virastot ja laitokset sekä valtion budjetin ulkopuolisista yksiköistä julkista toimintaa palvelevat rahastot. Ei sisällä valtion liikelaitoksia 2) eikä valtioenemmistöisiä osakeyhtiöitä; ne kuuluvat sektoriin Muut Ekonomiska enheter som omfattas av statsbudgeten (ministerier, statliga verk och inrättningar och av enheterna som inte omfattas av statsbudgeten, de fonder som betjänar offentlig verksamhet. Sektorn omfattar inte statliga affärsverk 2) och aktiebolag med statlig majoritet. De hör till sektorn Övriga. Kunnat Kommuner Tähän ei lueta sellaisia kuntien liikelaitoksia, joiden tuottamat tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityisille, eikä kuntaenemmistöisiä osakeyhtiöitä tai osuuskuntia. Nämä kuuluvat sektoriin Muut Hit förs inte de kommunala affärsverk som producerar varor och tjänster som huvudsakligen säljs till privata. Hit förs inte heller aktiebolag eller andelslag med kommunal majoritet. De hör till sektorn Övriga. Kuntayhtymät Samkommuner Tähän luokkaan luetaan myös Suomen Kuntaliitto, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta ja Ahvenanmaan maakuntahallinto.tähän ei lueta sellaisia kuntayhtymien liikelaitoksia, joiden tuottamat tavarat ja palvelut myydään pääasiassa yksityisille. Nämä kuuluvat sektoriin Muut Till den här klassen förs också Finlands Kommunförbund, Huvudstadsregionens samarbetsdelegation och Ålands landskapsförvaltning. Hit förs inte de av samkommunernas affärsverk som producerar varor och tjänster som huvudsakligen säljs till privata. De hör till sektorn Övriga. Kuntien eläkevakuutus Kommunernas pensionsförsäkring Muut sosiaaliturvarahastot Övriga socialskyddsfonder Kansaneläkelaitos, eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut työeläkelaitokset, työttömyyskassat sekä sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat.tähän luokkaan kuuluvat lakisääteistä ja siihen rinnastettavaa vapaaehtoista työeläkevakuutusta hoitavat yhtiöt ja laitokset. Yksilöllistä eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat luokkaan Muut rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Folkpensionsanstalten, pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra arbetspensionsanstalter, arbetslöshetskassor samt sjuk-, begravningsoch avgångsbidragskassor. Till denna klass förs bolag och verk som handhar lagstadgad eller därmed jämförbar arbetspensionsförsäkring. Bolag som handhar individuell pensionsförsäkring förs till klassen Övriga finansiella institut och försäkringsanstalter Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Finansiella institut och försäkringsanstalter: Kotimaiset talletuspankit Inhemska depositionsbanker Liikepankit (Nordea Pankki Suomi Oyj, Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Sampo Pankki Oyj, Evli Pankki Oyj, Ålandsbanken Abp, OP-Kotipankki Oyj, Okopankki Oyj ja Gyllenberg Private Bank Oy, eq Pankki Oy, Suomen Asuntohypopankki Oy ja Tapiola Pankki Oy), säästöpankit ja osuuspankit. Tähän luokkaan luetaan myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavat sivukonttorit. Affärsbanker (Nordea Bank Finland Abp, Andelsbankernas Centralbank Abp, Sampo Bank Abp, Evli Bank Abp, Ålandsbanken Abp, OP-Hembanken Abp, Okopankki Oyj och Gyllenberg Private Bank Ab, eq Bank Ab, Finlands Bostadshypobank Ab, Tapiola Bank Ab), sparbanker och andelsbanker. Till den här klassen förs också utländska kreditinstituts filialer som idkar bankverksamhet i Finland. Kuntarahoitus Oyj Kommunfinans Abp Muut kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Övriga inhemska finansiella institut och försäkringsanstalter Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut rahoituslaitokset (mm. Suomen Hypoteekkiyhdistys, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Handelsbanken Rahoitus Oyj) sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset. Myös yksilöllistä eläkevakuutusta hoitavat yhtiöt kuuluvat tähän luokkaan. Lakisääteistä tai siihen rinnastettavaa työeläketurvaa hoitavat eläkevakuutusyhtiöt ja -laitokset eivät sitä vastoin kuulu tähän vaan luokkaan Sosiaaliturvarahastot. Övriga penninginstitut som förmedlar finansiering och övriga finansinstitut (bl. a. Finlands Hypoteksförening, Nordea Finans Finland Ab, Handelsbanken Finans Abp) samt skade- och livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar. Även bolag som handhar individuell pensionsförsäkring hör till denna klass. Pensionsförsäkringsbolag och -anstalter som sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet eller något jämförbart hör däremot inte till denna klass utan till klassen Socialskyddsfonder. Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Utländska finansierings- och försäkringsbolag Tähän luokkaan luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on suoraan ulkomainen rahoitus- tai vakuutuslaitos vaikka laina olisikin saatu kotimaisen rahoituslaitoksen avustuksella. Pohjoismaiden Investointipankki kuuluu tähän luokkaan. Sellaiset ulkomaan rahan määräiset lainat, joissa kotimainen rahoituslaitos on lainanantajana (=välittömänä velkojana), eivät kuulu tähän vaan luokkaan Kotimaiset talletuspankit tai Muut kotimaiset rahoitusja vakuutuslaitokset. Ulkomaalaisten omistamat Suomessa toimivat talletuspankit eivät kuulu tähän vaan luokkaan Kotimaiset talletuspankit. Till denna klass förs de lån från utlandet där kommunens borgenär direkt är ett utländskt finansiellt institut eller försäkringsbolag också om lånet skulle ha erhållits med hjälp av ett inhemskt finansiellt institut. Nordiska Investeringsbanken hör till denna klass. Sådana lån i utländsk valuta där ett inhemskt finansiellt institut är långivare (=direkt borgenär) hör inte till denna klass utan till klassen Inhemska depositionsbanker eller klassen Övriga inhemska finansiella institut eller försäkringsanstalter. Depositionsbanker i utländsk ägo som verkar i Finland hör inte till den här klassen utan till klassen Inhemska depositionsbanker. Muut lainanantajat Övriga långivare Muut kotimaiset lainanantajat Övriga inhemska långivare Yksityiset ja julkiset yritykset (myös valtion ja kuntien yritykset ja liikelaitokset 2) ), asunto-osakeyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset yms. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä kotitaloudet. Privata och offentliga företag (också statliga och kommunala företag och affärsverk 2) ), bostadsaktiebolag och andra bostadssamfund, församlingar, stiftelser, föreningar o.d. icke-vinstsyftande samfund och hushåll. Muut ulkomaiset lainanantajat Övriga utländska låntagare Tähän luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on muu ulkomainen lainanantaja kuin rahoitus- tai vakuutuslaitos (esim. ulkomainen yritys). Hit förs de lån från utlandet där kommunens borgenär är en annan utländsk långivare än ett finansiellt institut eller försäkringsanstalt (t.ex. ett utländskt företag). 1) Vakuuksiin ja vastuusitoumuksiin ei sisällytetä huollettavien varoja eikä elatustukisaamisia. 1) Vårdtagarnas medel och underhållsstödsfordringar skall inte inbegripas i säkerheterna och ansvarsförbindelserna. 2) Valtion liikelaitoksia ovat Ilmailulaitos, Luotsausliikelaitos, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Tieliikelaitos, Varustamoliikelaitos (FINSTASHIP) ja Yliopiston apteekki Statens affärsverk är Luftfartsverket, Lotsverket, Forststyrelsen, Senatfastigheter, Vägaffärsverket, Rederiverket (FINSTASHIP) och Universitetets Apotek.

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen

Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen Palautekooste: JHS XXX Kuntien tililuettelo -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 1 - Tilastokeskus 2. Yhteyshenkilön tiedot Vastaajien määrä: 1 3. Suositusluonnoksen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot