PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet 1. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden Sitovuustasolla tarkoitetaan tasoa, millä valtuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion. Määritellyllä sitovuustasolla menoja ei saa ylittää eikä tuloja alittaa. Käyttötalous Valtuusto päättää talousarviosta tehtävätasolla, joka on valtuustoon nähden sitova taso. Investoinnit Investointimäärärahojen sitovuus määräytyy hankkeittain tai kustannuspaikoittain. Näillä tasoilla määrärahat ovat sitovia. Kustannuspaikoille merkittyjen määrärahojen käytön kohteet ja tarkoitus on määritelty investointiosan tekstiosassa. Teknisen lautakunnan investointien tarkemmasta määrittelystä valtuuston hyväksymien periaatteiden puitteissa vastaa tekninen lautakunta. Pääsääntö on, että kustannuksia seurataan hanketasolla Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat sitovia ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 2. Käyttösuunnitelman hyväksyminen Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion Toimielimet päättävät käyttösuunnitelmista omien tehtäviensä osalta. Hallintosäännön 47 :n mukaan toimielin päättää käyttösuunnitelman hyväksymisestä toimielintasolle (Lautakuntataso/osatehtävä I). Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot toimielintasoisille osatehtäville sekä asettavat samalla näille osatehtäville valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhteensopivat, tarkennetut tavoitteet, ellei niitä ole asetettu jo talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimielimet voivat asettaa muitakin tavoitteita, jotka eivät saa olla ristiriidassa valtuuston asettamien tavoitteiden kanssa. Toimialajohtajat, muut tilivelvolliset sekä palvelualueen esimiehet jakavat määrärahat seuraaville osatehtävätasoille sekä tileille. Käyttösuunnitelma voidaan hyväksyä myös alustavan, talousarvion valmistelussa pohjana olleen käyttösuunnitelman mukaisena. Muutoksia käyttösuunnitelmaan voidaan tehdä talousarviovuoden aikana myöhemminkin. Käyttösuunnitelmassa ei saa muuttaa eri hallinnonalojen välisiä sisäisiä määrärahoja, laskennallisia eriä, sisäisiä vuokria eikä poistoja. Käyttösuunnitelman muutokset kohdistuvat vain ulkoisiin määrärahoihin ja tuloarvioihin siten, että tehtävätason määräraha tai tuloarvio ei muutu. Palkkaukseen varattuja määrärahoja saa siirtää vain palkkatililtä toiselle palkkatilille ellei muutoksella ole erityistä perustetta (esim. siirtyminen omasta toiminnasta ostopalveluun). Lautakuntien käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevat päätökset tarkennettuine tavoitteineen tulee tehdä helmikuun 2015 loppuun mennessä. Toiminta tulee suunnitella niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin.

2 2 Talousarvion ja käyttösuunnitelman tasot Rakenneosa Toimielin Tehtävä Lautakuntataso/Osatehtävä I Osatehtävä II Kustannuspaikka Toiminto Tili Hyväksyjä Valtuusto Valtuusto Valtuusto Lautakunta Viranhaltija Viranhaltija Viranhaltija Viranhaltija 3. Talousarvion seuranta ja raportointi Talousarvion seuranta Määrärahojen seurannan apuvälineenä ovat kirjanpidosta saatavat WEB-raportit. Seurantaa voi tehdä myös käyttäen kirjanpito-ohjelman kyselyominaisuutta. Seuranta tapahtuu omilta työasemilta. WEB-raporttien sisällöstä voi esittää omia toivomuksia kirjanpitäjille. Jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Laskut kirjataan sille kaudelle, jona tavara tai palvelu on vastaanotettu. Kausi on kalenterikuukausi. Kausi suljetaan kauden päättymistä seuraavan toisen kauden alussa viimeistään sen 10. päivänä. Kauden päättämisen jälkeen kirjanpidosta toimitetaan WEB-raportit toimialajohtajille, tilivelvollisille ja muille sen mukaan kuin asiasta on sovittu. Kirjanpidosta on mahdollisuus saada ajantasaraportteja myös muuna aikana. Pyynnöt näistä tehdään kirjanpitäjä Leena Peltolalle. Raportointi Raportoinnin periaatteet ovat talousarvion arviointisuunnitelmassa. Kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan määrärahojen käyttötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta ajalta sekä tilinpäätösvaiheesta ajalta Kunnanhallitukselle raportoidaan myös Tämä raportti voi olla muita raportteja suppeampi. Lautakunnille raportoidaan tehtävien ja osatehtävien määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisesta vähintään samassa aikataulussa kuin kunnanhallitukselle. Investoinneissa seurantatiedot on esitettävä myös hankekohtaisesti ja seurata tulee sekä määrärahan riittävyyttä että kustannusarviota. Lisäksi talonrakennusinvestoinneista ja kunnallisteknisistä investoinneista raportoidaan niiden valmistumisen jälkeen talonrakennusinvestoinneista ja kunnallisteknisistä investoinneista, joiden bruttokustannus on euroa tai sen yli, tehdään vähintään kustannusselvitys silloin, kun hankkeen bruttokustannukset ylittävät euroa, tehdään hankkeen etenemisestä ja kustannuksista selvitys, joka toimitetaan myös kunnanhallitukselle hankkeista, joiden kokonaisbruttokustannus on yli 1,5 milj euroa, tehdään selvitys, joka toimitetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

3 4. Talouden hoito Selvityksen tulee sisältää taloudellinen loppuselvitys sekä selvitys ja arviointi hankkeen etenemisestä Ostolaskujen käsittely Sisäisen valvonnan ohjeen kohdassa 6.5 on käsitelty maksuliikenteen hoitoa ja ostolaskujen käsittelyä. Pöytyän kunnassa ostolaskut (sähköiset verkkolaskut sekä skannatut paperilaskut) käsitellään sähköisesti WorkFlow ohjelmistolla. Laskuttajia tulee aktiivisesti informoida verkkolaskujen käyttöönotosta. Laskujen tulee olla kunnalle osoitettuja ja laskuttajat tulee ohjeistaa niin, että laskut toimitetaan kunnan laskutusosoitteeseen. Verohallinnon internetsivuilta löytyy laskujen sisältövaatimukset arvonlisäverotuksessa. Arvonlisäverolain 209 b sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, joita ovat: laskun antamispäivä juokseva tunniste myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa myyjän ja ostajan nimi ja osoite tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset (jos eivät yksikköhinnassa) verokanta suoritettavan veron määrä verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste; jos myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, laskuun merkitään Käännetty verovelvollisuus tiedot uusista kuljetusvälineistä maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai matkatoimistojen marginaaliverotusmenettelystä (merkintä Voittomarginaalijärjestelmä - ) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Kevennettyjä laskumerkintöjä sovelletaan alle 400 :n laskuihin. Seuraavat tiedot on oltava laskuissa silloin, kun niihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä 1. laskun antamispäivä 2. myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) 3. myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne 4. suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa on mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei tarvitse ilmoittaa. Laskujen kiertoa valvoo järjestelmän pääkäyttäjä, joka tarvittaessa puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja ohjeistaa käyttäjiä. Tarvittaessa pääkäyttäjä raportoi epäkohdista talouspäällikölle ja kirjanpitäjille, jotka antavat tarvittavat toimintamääräykset. Suomen Kuntaliitto on esittänyt, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät, joilla on jo valmius vastaanottaa verkkolaskuja, asettaisivat takarajan paperisten laskujen vastaanottamiselle. Verkkolaskua käyttävien kuntien tulee kytkeä verkkolaskutus osaksi hankintatoimea edellyttämällä verkkolaskutusta hankintailmoituksissaan ja tarjouspyynnöissään ilmoittaa verkkolaskutuksen olevan yksi sopimusehto. 3

4 Pöytyän kunnan toiminnassa tulee aktiivisesti ottaa huomioon em. Suomen Kuntaliiton suositus silloin, kun sitä on kohtuullista laskuttajalta edellyttää. 4

5 Käännetty alv Pöytyän kunta kuuluu rakentamispalvelujen osalta käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin. Rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät maapohja- ja perustustöihin rakennustyöhön rakennusasennukseen rakennuksen viimeistelyyn rakennuskoneiden vuokraukseen, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä rakennussiivoukseen työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten. Tarkempia tietoja käännetystä arvonlisäverosta löytyy mm. osoitteesta Arvonlisäveron verokannat Arvonlisäveron verokannat 2015 ovat: yleinen verokanta on 24 % ja muut verokannat 14 ja 10 Myyntilaskut Kunnan omissa myyntilaskuissa ovat voimassa samat periaatteet laskumerkinnöistä kuin ostolaskuissakin. Verkkolasku on pääosin saatu käyttöön vuonna Vanhanmuotoinen suoraveloitus päättyi , ja tämän jälkeen asiakkaalla on ollut mahdollisuus saada laskunsa verkkopankkiin tai ns. suoramaksuna. Kunnanhallitus on antanut erillisen ohjeen laskutuksesta ja perinnästä. Laskujen hyväksyminen Hyväksyjinä toimivat hallintosäännössä nimettyjen virkojen haltijat tai lautakuntien nimeämät viranhaltijat. Laskun hyväksyjä vastaa, että Tositteeseen on merkitty siihen merkittäväksi edellytettävät tiedot Menojen peruste on asiallisesti oikea Tilimerkinnät ovat oikeat Menojen suorittamiseksi on käytettävissä määräraha Hyväksyjällä on valtuus toimia hyväksyjänä Hyväksyjä ei ole esteellinen Laskujen hyväksyjän tulee kiinnittää huomiota tiliöintiin, jotta laskut tulevat kirja-tuiksi oikeille tileille. Laskua ei tiliöidä sen mukaan, mille tilille käyttö-suunnitelmassa on budjetoitu määrärahoja, vaan hankinnan sisältö määrää kirjanpidon tilin. Laskutuslisien maksaminen ei perustu juridisesti mihinkään, ellei siitä ole laskuttajan kanssa erikseen sovittu. Hyväksyjien ei tule hyväksyä perusteettomia laskutuslisiä kunnan maksettavaksi. Huomioitava on, että kunnassa ei voida oma-aloitteisesti tehdä laskuihin muutoksia, vaan virheellisen laskun sijaan on pyydettävä uusi lasku. Maksatukseen menevän laskun tulee olla sekä asiatarkastajan (vastaanottajan) että hyväksyjän tarkastama. Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee huolehtia asiatarkastajien nimeämisestä ja tehdä tarvittavat päätökset muutoksista henkilöstön vaihtuessa. Kaikki laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Tästä voidaan poiketa vain erityistilanteissa. Jos lasku sisältää työstä/palveluksesta maksettavaa korvausta, 5

6 tulee toimittajalla olla ennakkoperintärekisteriote. Jos otetta ei ole, maksetaan lasku ennakonpidätyksen alaisena palkkana. Tulojen seuranta ja tiliselvitykset Toimialat ovat talousarvion sitovuustason mukaisesti vastuussa tulojen kertymisen seurannasta ja tulojen laskutuksesta. Toimialojen on kannettava vastuuta paitsi tulojen laskuttamisesta myös niiden perimisestä ajallaan ja täysimääräisinä. Kukin toimiala huolehtii oman alansa valtionosuuksiin tarvittavista selvityksistä sekä mahdollisten projektien tilityksistä. Kassat Kassojen ja arvopapereiden tarkastuksesta on huolehdittava toimialoilla säännöllisesti. Kassoja tarkastetaan myös taloushallinnon toimesta. Jokaisella kassalla tulee olla päävastuullinen hoitaja sekä varahenkilö. Kassanhoitajan vaihtuessa on aina toimitettava kassan tarkastus. Taloushallintoon on ilmoitettu seuraavat kassat: Yläneen toimipisteen kassa Kyrön toimipisteen kassa Elisenvaaran koulun kassa Kirjastojen kassat (3) Siksakin kassa Virastotalon käteiskassa Virastotalon ruokalippukassa Virastotalon TYKY-kuntosetelikassa Kotikarpalon kassa Riihikodin kassa Kartanokodin kassa Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan luvan käteiskassan perustamiseen tai lopettamiseen antaa talouspäällikkö, joka voi myöntää oikeuden kassalle käyttää kantamiaan tuloja menojen suorittamiseen. Alitilittäjät huolehtivat käteiskassojen saldojen ajantasaisuudesta. Käteiskassojen saldoja tarkistetaan vuoden aikana pistokokein. Käteiskassojen saldoja ei saa kasvattaa toimintaan nähden liian suuriksi. Käteiskassat on tilitettävä riittävän usein pankkiin, jotta käteisrahaa ei ole koskaan liian suurina summina yksiköiden toimistoissa ja työpaikoissa. Käteiskassan enimmäismäärä on 500 euroa. Tilapäinen, lyhytaikainen enimmäismäärän ylitys on sallittu. Kunkin kassan osalta enimmäismäärän vahvistaa talouspäällikkö kassan perustamisen hyväksyessään. Kassanhoitajan ottaessa vastaan kunnalle tulevia maksuja, on maksajalle annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti. Kuittiin on otettava maksajan allekirjoitus. Tämä määräys on pääsääntö. Maksujen luonteesta ja määrästä johtuen on joissakin tapauksissa järkevää kerätä maksut koontilistoille. Tällöin kassanhoitaja laatii kuittitositteen, johon on liitettävä koontilista. Kunnalle erilaisista tilaisuuksista perityt osallistumismaksut ja vastaavat tilitetään pankkiin kunnan tilille ja kirjanpitoon toimitetaan selvitys, mistä suorituksesta on kyse. 5. Hankinnat Hankintalainsäädäntöä on muutettu vuonna Kunnan hankintaohjeet on annettu kunnanhallituksessa Lähes joka vuosi on tämänkin jälkeen lakiin tullut joitakin muutoksia. Seuraavien muutosten odotetaan tulevan voimaan keväällä

7 7 EU-kynnysarvot alkaen (HankintaL 16 ): Hankintalaji Euroa Tavarahankinnat ja palveluhankinnat Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut Kansalliset kynnysarvot alkaen Hankintalaji Tavara- ja palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Suunnittelukilpailut Liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (ryhmä 25) ja eräät työvoimahallinnon koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat euroa Kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa julkisesti, hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). Vaikka hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, on näihinkin sovellettava hankintalain johtavia periaatteita, jotka ovat: Syrjimättömyys Tasapuolisuus Avoimuus Suhteellisuus Hankinnoista päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Hankintavaltuudet määritellään vuodelle 2015 seuraavasti: Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää toimialojen yhteisistä hankinnoista sekä kunnanhallituksen alaisen toiminnan hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuuden. Toimielimet Toimielimet päättävät toimialansa hankinnoista, joiden suuruus ylittää toimialan alaisten viranhaltijoiden hankintavaltuuden. Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja päättävät toimialallaan hankinnoista, joiden euromäärä on alle euroa. Muiden toimialajohtajien hankintavaltuus on Hankinnan arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen (esim. palvelujen hankintasopimus, huoltosopimus) hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. Muut tilivelvolliset, rakennuspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, aluearkkitehti Muut tilivelvolliset ja aluearkkitehti päättävät vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista silloin, kun hankinnan euromäärä on alle euroa. Rakennuspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö päättävät vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista euroon saakka. Hankinnan arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen (esim. palvelujen hankintasopimus, huoltosopimus) hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. Muut palvelualueen esimiehet, lukion, yläkoulun ja yhtenäiskoulun rehtori Muut palvelualueen esimiehet, lukion, yläkoulun ja yhtenäiskoulun rehtori päättävät vastuullaan olevan palvelualueen hankinnoista silloin, kun hankinnan euromäärä on

8 alle 4000 euroa. Hankinnan arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen (esim. palvelujen hankintasopimus, huoltosopimus) hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. Yli 4000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun kilpailuttaminen on mahdollista. Kilpailuttamatta jättäminen tulee perustella. Pääsääntöisesti hankinnoista tulee tehdä kirjallinen päätös. Alle 2000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun hyväksyminen katsotaan päätökseksi. Päätös kannattaa kuitenkin tehdä silloin, kun arvioidaan asian dokumentoinnista jatkossa olevan hyötyä. Suunnitelmapoistojen perusteet on hyväksytty valtuustossa Kunnanhallitus on vahvistanut pienhankintarajaksi 8000 euroa. Käyttötalouteen kirjataan aina kalusto, jonka arvioitu käyttöikä on alle 3 vuotta. Teknisen toimialan tulee hyväksyä investointien toteuttamisaikataulu, jota voidaan käyttää apuna myös maksuvalmiuden seurannassa. Aikataulu tulee antaa tiedoksi talouspäällikölle. Rakennushankkeiden menettelytapaohjeet kunnanhallitus on hyväksynyt helmikuussa 2013 ja ohje on ollut voimassa alkaen. Leasing-hankintaa käytetään lähinnä koneiden hankinnassa (esim. monitoimilaitteet - kopiokoneet, ajoneuvot). Leasing-hankinnat tulee myös kilpailuttaa. Hyödykkeelle hankintavaiheessa määriteltävän leasing-ajan tulee olla pääasiallisesti vähintään kolme vuotta. Leasingrahoituksella voidaan hankkia myös esim. atk-laitteita. Kunnalla on leasingrahoituksen puitesopimus Danske Financen kanssa. Vuokrauslimiitin suuruus on euroa. Suunnitteilla olevista leasingrahoituskohteista otetaan yhteys talouspäällikköön. Puitesopimuksen piiriin tulevat leasinghankinnat kilpailutetaan hankintahinnalla. Kaikki leasinghankinnat liitetään Danske Financen kanssa tehtyyn sopimukseen. Kunnanhallitus on päättänyt, että monitoimilaitehankintoja (kopiokoneet) hoitaa keskitetysti talouspäällikkö. Kunta on liittynyt Kuntahankintojen kilpailuttamaan yhteishankintaan, jonka mukaan uudet laitteet hankitaan. Huomioitava on, että vanhoissa leasingsopimuksissa on useimmiten 6 kk:n irtisanomisaika. Irtisanominen tulee olla suoritettu sopimuksen mukaisesti, jotta uusi laite voidaan hankkia. Leasingsopimuksen irtisanomisen yhteydessä kannattaa sanoa irti myös laitteen huoltosopimus/ylläpitosopimus. Laitehankintojen tullessa ajankohtaiseksi ilmoitetaan talouspäällikölle, minkälaisin ominaisuuksin varustettu uusi laite poistuvan laitteen tilalle hankitaan. Toimitilojen vuokraus kunnan käyttöön tulee saattaa kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen on tärkeää hankintapäätöksiä tehtäessä kuten myös kaikessa muussakin päätöksenteossa. Yel-todistukset Kaikessa työssä tulee huomioida, onko yrittäjän/työsuorituksen tekijän osalta eläkekustannukset huomioitu palvelua ostettaessa. Jokainen ansaittu euro on myös eläkkeeseen oikeuttavaa eläkepalkkaa, josta aikanaan henkilön eläketurva muodostuu. Myös kunnan velvollisuus on tutkia YEL-eläkevakuutuksen olemassaolo. 8

9 Tarkistaminen koskee ainoastaan työsuorituksen hankintaa (ei tavarakauppaa) ammatinharjoittajilta / toiminimenhaltijoilta (henkilöyritys) ja yksittäisiltä henkilöiltä. Riittää kun eläketodistuksen tarkistaminen tehdään kerran vuodessa. Y-tunnuksen olemassaolo ei varmista sitä, onko yrittäjällä eläkevakuutus vaiko ei. YEL on pakollinen järjestää, mikäli yrittäjän ansioraja ylittyy - vuonna 2013 ansioraja on 7.303,99 /v. Ellei ammatinharjoittajalla/toiminimenhaltijalla ole Yel-todistusta (esim. yritystulo on alle tuon rajamäärän), tulee palvelun ostajan järjestää eläketurva työsuorituksen tekijälle ns. toimeksiantosuhteena ja työkorvauksen osalta ilmoittaa ansiot Kevan rekisteriin. Mikäli yrittäjä on jostain eläkejärjestelmästä vanhuuseläkkeellä, yrittäjän ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta eikä myöskään ilmoiteta toimeksiantosopimuksena Kevan rekisteriin. Mikäli palveluntarjoajaan soveltuu/täyttyy työsuhteen tunnusmerkistö, on ostopalvelua käsiteltävä työsuhteena eikä yritystoimintana. Tällaiset tapaukset selvitetään tapauskohtaisesti eläkelaitoksen ja palvelun ostajan kanssa. Samaan maksajaorganisaatioon nähden samanaikaisesti EI voi olla työsuhteessa sekä harjoittaa yritystoimintaa. Tilaajavastuu Harmaan talouden torjunnan kokonaisuuteen liittyy myös voimaan tullut urakoitsijan velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla on rakennustyömaalla kuvallisessa tunnisteessa myös veronumero. Velvollisuudesta säädetään työturvallisuuslain 52a :ssä ja veronumerolaissa (laki 1231/2011). Rakennusurakkaa koskevassa urakkasopimuksessa tulee olla lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. 6. Palkkaus- ja henkilöstöasiat Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut on käytävä kaikilla hallinnon tasoilla. Esimiesten on tässä yhteydessä varmistettava, että henkilöstö on riittävässä määrin tietoinen toimielimelle asetetuista ja toimielimen itse asettamista tavoitteista ja että niiden toteuttaminen on sisällytetty ao. viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosittaisiin tavoitteisiin. Uudet virat ja toimet Uudet virat perustaa kunnanhallitus. Viran perustamista varten tulee lautakunnan päätöksestä näkyä viran perustiedot: nimike, päävirka/sivuvirka, osa-aika-%, sopimusala, hinnoittelutunnus, työaikajärjestelmä sekä kelpoisuusvaatimukset. Vastaavat tiedot tulee toimittaa kunnanhallitukselle myös uusista toimista. Täyttämislupamenettely Jokaisen vapautuvan työ- tai virkasuhteen vakinaiseen tai yli 6 kk:n määräaikaiseen (ei koske perhevapaita, vuorotteluvapaita eikä työllisyysmäärävaroin palkattua henkilöstöä) täyttämiseen on ennen täyttämismenettelyä haettava kunnanhallituksen lupa (KH ). Luvan hakijana toimii aina ao. toimialajohtaja, hallintopäällikkö tai talouspäällikkö. Ensisijaisesti selvitetään aina viran/toimen tehtävien uudelleenjärjestelyn mahdollisuus sekä mahdollisuus hoitaa tehtävä sisäisin siirroin. Tavoitteena on luonnollisen poistuman hyödyntäminen henkilöstön vähentämisessä. Viran ja toimen täyttötarve on perusteltava. Täyttölupahakemuksesta tulee käydä ilmi, minkä viran/työsuhteen (vakanssinumero) täyt tö lu paa haetaan, vapautumisen syy, yksilöidyt perustelet tehtävän täyt tä mi sel le. Perusteluissa on selvitettävä, onko palvelutarjontaa mah dol li suus arvioida uudelleen tai onko tehtävät mahdollisuus järjestellä siten, ett ei vakanssia ole tarvetta täyttää 9

10 ulkopuolelta. Lisäksi tulee selvittää kel poi suus vaa ti mus, työaika, palkkahinnoittelu, tehtäväkohtainen palkka, en si si jai nen sijoituspaikka ja täyttöajankohta. Viran tai toimen täyttämättä jättäminen tarkoittaa, että varatut määrärahat jäävät tältä osin käyttämättä. Palkat ja palkkiot Kaikki palkkausta tai palkkiota sisältävät suoritukset maksetaan palkkasihteerien toimesta ja koneellisesti. Suoritusten maksatuksessa tarvitaan aina maksun saajan henkilötunnus, verotuskunta, pankkitili ja osoite täydellisinä. Jokaisesta palkasta ja palkkiosta toimitetaan ennakonpidätys ja suoritetaan sosiaaliturvamaksu ja eläkevakuutusmaksu. Palkkaa on esim. virka/työsuhteesta saatu palkka ja henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot. Vaikka suoritus ei ole palkkaa, on toisen lukuun tehdystä työstä suoritettava aina ennakonpidätys ja useimmissa tapauksissa myös eläkevakuutusmaksu, jollei suorituksen saaja ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Työsuhteeseen ja yrittäjyyteen liittyvä eläkevastuu on erilainen. Rajatapauksissa asia on selvitettävä eläkelaitoksen kanssa etukäteen ja saatu selvitys/ohjaus on dokumentoitava ja saatettava arkistoitavaksi palkanlaskennan asiakirjoihin. Palkanmaksun alaiseen työhön sisältyy aina myös vastuu työn tekemisen aikana sattuvista virheistä ja tapaturmista, joten palkkatyön osalta tehdään sopimus aina kirjallisena. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteista on tehtävä kirjallinen työsopimus. Määräaikaisissa työsuhteissa on oltava näkyvissä määräaikaisuuden peruste. Sijaisuus määräaikaisuuden perusteena on kiistaton peruste. Sijaisuuden kyseessä ollessa on myös yksilöitävä se vakanssi/henkilö, jonka sijaisuutta tehdään. Työsopimukset tehdään henkilöstöhallinnon ohjelmistolla. Kopio työsopimuksesta on aina toimitettava palkkalaskentaan. Ilman palkkalaskentaan toimitettua kirjallista työsopimusta ei palkkaa makseta. Työsopimuksen tekeminen on esimiehen velvollisuus. Em voidaan poiketa hyvin lyhytaikaisten työsuhteiden osalta. Lyhytaikaisista, alle viikon mittaisista työsuhteista, voidaan palkkalaskentaan toimittaa työsopimus tai palvelussuhdepäätös. Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa määräytyy hallintosäännön V luvun mukaan. Matkalaskut Viranhaltijain ja työntekijäin matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan virkaehtosopimuksen määräyksiä. Matkalaskut maksetaan kunkin viranhaltijan ja työntekijän palkanmaksun yhteydessä. Matkakustannukset korvataan aina edullisimman matkustustavan mukaan. Tämä ei estä työntekijää/viranhaltijaa käyttämästä muuta kuin edullisinta kulkuvälinettä, mutta kustannukset korvataan aina edullisimman tavan perusteella. Muilta osin viitataan henkilöstöhallinnon matkalaskuista antamaan ohjeeseen. Luottamushenkilöiden palkkiot Luottamushenkilöiden palkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisena. Palkkiosääntö on valtuuston hyväksymä. Viranhaltijain ja työntekijöitten kokouksiin osallistumisesta maksettavat palkkiot määräytyvät virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Palkkioista päätetään erikseen. 10 Pääsääntöisesti tiedot palkkioiden maksua varten saadaan dynasty-asianhallintaohjelmasta. Sellaisista kokouksista ja muista

11 luottamushenkilöiden tehtävistä, joita ei ole dynastyssa, annetaan tiedot tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Tiedon antamisesta huolehtii kunkin toimielimen sihteeri. Näiden kokous- ja muiden palkkioiden maksatusilmoitus edellyttää hyväksymismerkinnän vastaavalla tavalla kuin muutkin maksatuksen perusteena olevat tiedot. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö määrittelee korvauksen suuruuden, eikä hyväksyjällä ole oikeutta päättää muusta korvauksesta. Jos palkkiosäännön tulkinnassa on epäselvyyttä, hyväksyjän on otettava yhteyttä hallintotai talouspäällikköön yhtenäisen käytännön noudattamiseksi kuntaorganisaatiossa. Ansionmenetykset ja kokouspalkkiot kirjataan sen hallintokunnan menoksi, jonka toimintaa luottamustoimi on ollut. Säästöt henkilöstömenoissa Talouden tasapainottaminen edellyttää myös säästöjä henkilöstömenoissa. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on antanut yleisiä ohjeita henkilöstökulujen säästämiseksi Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja tarvittaessa henkilöstöjaosto täydentää ohjetta. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto tarkentaa tarvittaessa palkka- ja henkilöstöhallintoa koskevaa ohjeistusta Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Lisämäärärahantarve tulee johtua yllättävästä, yksilöidystä tai kunnasta riippumattomasta seikasta. Ensisijaisesti kate tulisi löytyä toimielimen käyttösuunnitelman sisältä. Lisämäärärahaa haettaessa on määrärahalle pyrittävä esittämään myös kate toimielimen talousarvion sisältä. 8. Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus hyväksyi toukokuussa 2013 hallintosääntöä täydentävän viranhaltijapäätösohjeen. Ohjeessa on käsitelty seuraavia asioita: päätöksenteossa noudatettavia periaatteita ja päätöksenteon valvontaa päätösvallan (toimivallan) siirtämistä (delegointi ja subdelegointi) viranhaltijan päätöspöytäkirjan laatimista päätöksen sisältöä päätöksen julkisuutta päätöksen nähtävänä pitämistä otto-oikeutta päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta tiedoksiantoa oikaisuvaatimusta viranhalijan päätöksestä Ohjeessa on liitteenä hyvän hallintotavan vaatimuksia ja eettisiä periaatteita virkavaalia ja työsuhteeseen valintaa koskevat päätökset ja niistä tiedottaminen

12 12 virkamääräys ja työsopimus päätöspöytäkirjat Toimialajohtajat huolehtivat, että kunnanhallituksen antamasta talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta annetaan tieto toimielimille ja sen alaisille toimihenkilöille/viranhaltijoille. KUNNANHALLITUS

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut

Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Yrityksen asiakirjat ja neuvottelut Kaupantekoon liittyvät asiakirjat Ostaja Kysely Tarjouspyyntö Vahvistus Reklamaatio Myyjä Vastaus kyselyyn Tarjous Myynnin vahvistus Vastaus reklamaatioon Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 18.1.2016 VUODELLE 2016

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 18.1.2016 VUODELLE 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 18.1.2016 VUODELLE 2016 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion LIITE 1, khall 18.1.2016 6 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016 1. Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016.

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelutuotannon lautakunta 6 29.01.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/02.02.02/2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET 2017

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJEET 2017 KH 19.12.2016 (KH244 /2016) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANON PERIAATTEET Kuntalain 110 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarviossa

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1/7 POLVIJÄRVEN KUNTA 16.1.2017 HALLINTOKUNNAT VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Polvijärven valtuusto on 13.12.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2016. Täytäntöönpano-ohjeilla ohjataan vuoden 2017 talousarvion toteutumista. Kunnan palvelutoiminta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2016 vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE KV hyväksyi 14.12.2015 64 TA vuodelle 2016 ja TS vuosille 2017 2018 1 VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kuntalain 410/2015 110 mukaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO

ETELÄ-KARJALAN LIITTO ETELÄ-KARJALAN LIITTO TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET 2016 Maakuntahallitus 11.1.2016 Liite 1 Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä täydennetään hallintosääntöä ja siihen liittyviä delegointipäätöksiä.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE Vuoden 2017 Talousarvion täytäntöönpano-ohje Julkaisija: Vihdin kunta 1 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Yleistä Sitovuus Talousarvio on tärkein

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla.

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla. 1 VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAADINTA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2017-2019 kokouksessaan 12.12.2016 73 Talousarviokirja 2017 löytyy Tornion kaupungin intranetin

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion. 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanhallitus 6.2.2017 30 LIITE 1 1. Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2016 65 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion. Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvio 2017 Täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio 2017 Täytäntöönpano-ohjeet 1 / 7 Sisällys I TALOUSARVIO... 2 Talousarvion sitovuus... 2 Tuloslaskelmaosa... 2 Rahoitusosa... 2 Käyttötalousosa... 2 Investointiosa... 2 Talousarvion seuranta...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalilautakunta Liite 1 Kunnanhallitus

Muonion kunta Sosiaalilautakunta Liite 1 Kunnanhallitus Sosiaalilautakunta 18.2.2016 2 Liite 1 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016 Talousarvion sitovuus Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2018 on hyväksytty valtuustossa

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Talousarvion 2016 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Talousarvion 2016 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Käsittely Kunnanhallitus 1.2.2016 12 2 3 1 Käyttösuunnitelmat Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 (16.12.2015 67). Valtuusto

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 9.1.2017 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kauhavan kaupungin vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kh 2 liite KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2016 talousarvion vuodelle 2017. Hallintokuntien tulee

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS

VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN... 3 3. HENKILÖSTÖ, VIRAT JA TOIMET... 4 4. INVESTOINNIT JA MUUT HANKINNAT...

Lisätiedot

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN

Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN ALKAEN Dnro 342/03/2004 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTOJEN TULOJEN JA MENOJEN KÄSITTELYYN 1.1.2005 ALKAEN 1 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVIOASETUKSEN MUUTOKSEN VAIKUTUS TILIVIRASTON TULOJEN

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 25.1.2016 Kh 25.1.2016 1 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot