PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet 1. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden Sitovuustasolla tarkoitetaan tasoa, millä valtuusto käsittelee ja hyväksyy talousarvion. Määritellyllä sitovuustasolla menoja ei saa ylittää eikä tuloja alittaa. Käyttötalous Valtuusto päättää talousarviosta tehtävätasolla, joka on valtuustoon nähden sitova taso. Investoinnit Investointimäärärahojen sitovuus määräytyy hankkeittain tai kustannuspaikoittain. Näillä tasoilla määrärahat ovat sitovia. Kustannuspaikoille merkittyjen määrärahojen käytön kohteet ja tarkoitus on määritelty investointiosan tekstiosassa. Teknisen lautakunnan investointien tarkemmasta määrittelystä valtuuston hyväksymien periaatteiden puitteissa vastaa tekninen lautakunta. Pääsääntö on, että kustannuksia seurataan hanketasolla Valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat sitovia ja niitä on ehdottomasti noudatettava. 2. Käyttösuunnitelman hyväksyminen Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion Toimielimet päättävät käyttösuunnitelmista omien tehtäviensä osalta. Hallintosäännön 47 :n mukaan toimielin päättää käyttösuunnitelman hyväksymisestä toimielintasolle (Lautakuntataso/osatehtävä I). Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot toimielintasoisille osatehtäville sekä asettavat samalla näille osatehtäville valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhteensopivat, tarkennetut tavoitteet, ellei niitä ole asetettu jo talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimielimet voivat asettaa muitakin tavoitteita, jotka eivät saa olla ristiriidassa valtuuston asettamien tavoitteiden kanssa. Toimialajohtajat, muut tilivelvolliset sekä palvelualueen esimiehet jakavat määrärahat seuraaville osatehtävätasoille sekä tileille. Käyttösuunnitelma voidaan hyväksyä myös alustavan, talousarvion valmistelussa pohjana olleen käyttösuunnitelman mukaisena. Muutoksia käyttösuunnitelmaan voidaan tehdä talousarviovuoden aikana myöhemminkin. Käyttösuunnitelmassa ei saa muuttaa eri hallinnonalojen välisiä sisäisiä määrärahoja, laskennallisia eriä, sisäisiä vuokria eikä poistoja. Käyttösuunnitelman muutokset kohdistuvat vain ulkoisiin määrärahoihin ja tuloarvioihin siten, että tehtävätason määräraha tai tuloarvio ei muutu. Palkkaukseen varattuja määrärahoja saa siirtää vain palkkatililtä toiselle palkkatilille ellei muutoksella ole erityistä perustetta (esim. siirtyminen omasta toiminnasta ostopalveluun). Lautakuntien käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevat päätökset tarkennettuine tavoitteineen tulee tehdä helmikuun 2015 loppuun mennessä. Toiminta tulee suunnitella niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin.

2 2 Talousarvion ja käyttösuunnitelman tasot Rakenneosa Toimielin Tehtävä Lautakuntataso/Osatehtävä I Osatehtävä II Kustannuspaikka Toiminto Tili Hyväksyjä Valtuusto Valtuusto Valtuusto Lautakunta Viranhaltija Viranhaltija Viranhaltija Viranhaltija 3. Talousarvion seuranta ja raportointi Talousarvion seuranta Määrärahojen seurannan apuvälineenä ovat kirjanpidosta saatavat WEB-raportit. Seurantaa voi tehdä myös käyttäen kirjanpito-ohjelman kyselyominaisuutta. Seuranta tapahtuu omilta työasemilta. WEB-raporttien sisällöstä voi esittää omia toivomuksia kirjanpitäjille. Jokaisella hallintokunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Laskut kirjataan sille kaudelle, jona tavara tai palvelu on vastaanotettu. Kausi on kalenterikuukausi. Kausi suljetaan kauden päättymistä seuraavan toisen kauden alussa viimeistään sen 10. päivänä. Kauden päättämisen jälkeen kirjanpidosta toimitetaan WEB-raportit toimialajohtajille, tilivelvollisille ja muille sen mukaan kuin asiasta on sovittu. Kirjanpidosta on mahdollisuus saada ajantasaraportteja myös muuna aikana. Pyynnöt näistä tehdään kirjanpitäjä Leena Peltolalle. Raportointi Raportoinnin periaatteet ovat talousarvion arviointisuunnitelmassa. Kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle raportoidaan määrärahojen käyttötilanteesta, taloudellisesta tilanteesta sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta ajalta sekä tilinpäätösvaiheesta ajalta Kunnanhallitukselle raportoidaan myös Tämä raportti voi olla muita raportteja suppeampi. Lautakunnille raportoidaan tehtävien ja osatehtävien määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisesta vähintään samassa aikataulussa kuin kunnanhallitukselle. Investoinneissa seurantatiedot on esitettävä myös hankekohtaisesti ja seurata tulee sekä määrärahan riittävyyttä että kustannusarviota. Lisäksi talonrakennusinvestoinneista ja kunnallisteknisistä investoinneista raportoidaan niiden valmistumisen jälkeen talonrakennusinvestoinneista ja kunnallisteknisistä investoinneista, joiden bruttokustannus on euroa tai sen yli, tehdään vähintään kustannusselvitys silloin, kun hankkeen bruttokustannukset ylittävät euroa, tehdään hankkeen etenemisestä ja kustannuksista selvitys, joka toimitetaan myös kunnanhallitukselle hankkeista, joiden kokonaisbruttokustannus on yli 1,5 milj euroa, tehdään selvitys, joka toimitetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

3 4. Talouden hoito Selvityksen tulee sisältää taloudellinen loppuselvitys sekä selvitys ja arviointi hankkeen etenemisestä Ostolaskujen käsittely Sisäisen valvonnan ohjeen kohdassa 6.5 on käsitelty maksuliikenteen hoitoa ja ostolaskujen käsittelyä. Pöytyän kunnassa ostolaskut (sähköiset verkkolaskut sekä skannatut paperilaskut) käsitellään sähköisesti WorkFlow ohjelmistolla. Laskuttajia tulee aktiivisesti informoida verkkolaskujen käyttöönotosta. Laskujen tulee olla kunnalle osoitettuja ja laskuttajat tulee ohjeistaa niin, että laskut toimitetaan kunnan laskutusosoitteeseen. Verohallinnon internetsivuilta löytyy laskujen sisältövaatimukset arvonlisäverotuksessa. Arvonlisäverolain 209 b sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, joita ovat: laskun antamispäivä juokseva tunniste myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa myyjän ja ostajan nimi ja osoite tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset (jos eivät yksikköhinnassa) verokanta suoritettavan veron määrä verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste; jos myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, laskuun merkitään Käännetty verovelvollisuus tiedot uusista kuljetusvälineistä maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai matkatoimistojen marginaaliverotusmenettelystä (merkintä Voittomarginaalijärjestelmä - ) muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Kevennettyjä laskumerkintöjä sovelletaan alle 400 :n laskuihin. Seuraavat tiedot on oltava laskuissa silloin, kun niihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä 1. laskun antamispäivä 2. myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) 3. myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne 4. suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa on mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei tarvitse ilmoittaa. Laskujen kiertoa valvoo järjestelmän pääkäyttäjä, joka tarvittaessa puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja ohjeistaa käyttäjiä. Tarvittaessa pääkäyttäjä raportoi epäkohdista talouspäällikölle ja kirjanpitäjille, jotka antavat tarvittavat toimintamääräykset. Suomen Kuntaliitto on esittänyt, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät, joilla on jo valmius vastaanottaa verkkolaskuja, asettaisivat takarajan paperisten laskujen vastaanottamiselle. Verkkolaskua käyttävien kuntien tulee kytkeä verkkolaskutus osaksi hankintatoimea edellyttämällä verkkolaskutusta hankintailmoituksissaan ja tarjouspyynnöissään ilmoittaa verkkolaskutuksen olevan yksi sopimusehto. 3

4 Pöytyän kunnan toiminnassa tulee aktiivisesti ottaa huomioon em. Suomen Kuntaliiton suositus silloin, kun sitä on kohtuullista laskuttajalta edellyttää. 4

5 Käännetty alv Pöytyän kunta kuuluu rakentamispalvelujen osalta käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin. Rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät maapohja- ja perustustöihin rakennustyöhön rakennusasennukseen rakennuksen viimeistelyyn rakennuskoneiden vuokraukseen, kun samalla vuokrataan kone ja sen käyttäjä rakennussiivoukseen työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten. Tarkempia tietoja käännetystä arvonlisäverosta löytyy mm. osoitteesta Arvonlisäveron verokannat Arvonlisäveron verokannat 2015 ovat: yleinen verokanta on 24 % ja muut verokannat 14 ja 10 Myyntilaskut Kunnan omissa myyntilaskuissa ovat voimassa samat periaatteet laskumerkinnöistä kuin ostolaskuissakin. Verkkolasku on pääosin saatu käyttöön vuonna Vanhanmuotoinen suoraveloitus päättyi , ja tämän jälkeen asiakkaalla on ollut mahdollisuus saada laskunsa verkkopankkiin tai ns. suoramaksuna. Kunnanhallitus on antanut erillisen ohjeen laskutuksesta ja perinnästä. Laskujen hyväksyminen Hyväksyjinä toimivat hallintosäännössä nimettyjen virkojen haltijat tai lautakuntien nimeämät viranhaltijat. Laskun hyväksyjä vastaa, että Tositteeseen on merkitty siihen merkittäväksi edellytettävät tiedot Menojen peruste on asiallisesti oikea Tilimerkinnät ovat oikeat Menojen suorittamiseksi on käytettävissä määräraha Hyväksyjällä on valtuus toimia hyväksyjänä Hyväksyjä ei ole esteellinen Laskujen hyväksyjän tulee kiinnittää huomiota tiliöintiin, jotta laskut tulevat kirja-tuiksi oikeille tileille. Laskua ei tiliöidä sen mukaan, mille tilille käyttö-suunnitelmassa on budjetoitu määrärahoja, vaan hankinnan sisältö määrää kirjanpidon tilin. Laskutuslisien maksaminen ei perustu juridisesti mihinkään, ellei siitä ole laskuttajan kanssa erikseen sovittu. Hyväksyjien ei tule hyväksyä perusteettomia laskutuslisiä kunnan maksettavaksi. Huomioitava on, että kunnassa ei voida oma-aloitteisesti tehdä laskuihin muutoksia, vaan virheellisen laskun sijaan on pyydettävä uusi lasku. Maksatukseen menevän laskun tulee olla sekä asiatarkastajan (vastaanottajan) että hyväksyjän tarkastama. Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee huolehtia asiatarkastajien nimeämisestä ja tehdä tarvittavat päätökset muutoksista henkilöstön vaihtuessa. Kaikki laskut maksetaan ostoreskontran kautta. Tästä voidaan poiketa vain erityistilanteissa. Jos lasku sisältää työstä/palveluksesta maksettavaa korvausta, 5

6 tulee toimittajalla olla ennakkoperintärekisteriote. Jos otetta ei ole, maksetaan lasku ennakonpidätyksen alaisena palkkana. Tulojen seuranta ja tiliselvitykset Toimialat ovat talousarvion sitovuustason mukaisesti vastuussa tulojen kertymisen seurannasta ja tulojen laskutuksesta. Toimialojen on kannettava vastuuta paitsi tulojen laskuttamisesta myös niiden perimisestä ajallaan ja täysimääräisinä. Kukin toimiala huolehtii oman alansa valtionosuuksiin tarvittavista selvityksistä sekä mahdollisten projektien tilityksistä. Kassat Kassojen ja arvopapereiden tarkastuksesta on huolehdittava toimialoilla säännöllisesti. Kassoja tarkastetaan myös taloushallinnon toimesta. Jokaisella kassalla tulee olla päävastuullinen hoitaja sekä varahenkilö. Kassanhoitajan vaihtuessa on aina toimitettava kassan tarkastus. Taloushallintoon on ilmoitettu seuraavat kassat: Yläneen toimipisteen kassa Kyrön toimipisteen kassa Elisenvaaran koulun kassa Kirjastojen kassat (3) Siksakin kassa Virastotalon käteiskassa Virastotalon ruokalippukassa Virastotalon TYKY-kuntosetelikassa Kotikarpalon kassa Riihikodin kassa Kartanokodin kassa Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan luvan käteiskassan perustamiseen tai lopettamiseen antaa talouspäällikkö, joka voi myöntää oikeuden kassalle käyttää kantamiaan tuloja menojen suorittamiseen. Alitilittäjät huolehtivat käteiskassojen saldojen ajantasaisuudesta. Käteiskassojen saldoja tarkistetaan vuoden aikana pistokokein. Käteiskassojen saldoja ei saa kasvattaa toimintaan nähden liian suuriksi. Käteiskassat on tilitettävä riittävän usein pankkiin, jotta käteisrahaa ei ole koskaan liian suurina summina yksiköiden toimistoissa ja työpaikoissa. Käteiskassan enimmäismäärä on 500 euroa. Tilapäinen, lyhytaikainen enimmäismäärän ylitys on sallittu. Kunkin kassan osalta enimmäismäärän vahvistaa talouspäällikkö kassan perustamisen hyväksyessään. Kassanhoitajan ottaessa vastaan kunnalle tulevia maksuja, on maksajalle annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti. Kuittiin on otettava maksajan allekirjoitus. Tämä määräys on pääsääntö. Maksujen luonteesta ja määrästä johtuen on joissakin tapauksissa järkevää kerätä maksut koontilistoille. Tällöin kassanhoitaja laatii kuittitositteen, johon on liitettävä koontilista. Kunnalle erilaisista tilaisuuksista perityt osallistumismaksut ja vastaavat tilitetään pankkiin kunnan tilille ja kirjanpitoon toimitetaan selvitys, mistä suorituksesta on kyse. 5. Hankinnat Hankintalainsäädäntöä on muutettu vuonna Kunnan hankintaohjeet on annettu kunnanhallituksessa Lähes joka vuosi on tämänkin jälkeen lakiin tullut joitakin muutoksia. Seuraavien muutosten odotetaan tulevan voimaan keväällä

7 7 EU-kynnysarvot alkaen (HankintaL 16 ): Hankintalaji Euroa Tavarahankinnat ja palveluhankinnat Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut Kansalliset kynnysarvot alkaen Hankintalaji Tavara- ja palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Suunnittelukilpailut Liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (ryhmä 25) ja eräät työvoimahallinnon koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat euroa Kaikista kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa julkisesti, hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). Vaikka hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, on näihinkin sovellettava hankintalain johtavia periaatteita, jotka ovat: Syrjimättömyys Tasapuolisuus Avoimuus Suhteellisuus Hankinnoista päättävät vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Hankintavaltuudet määritellään vuodelle 2015 seuraavasti: Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää toimialojen yhteisistä hankinnoista sekä kunnanhallituksen alaisen toiminnan hankinnoista, joiden suuruus ylittää viranhaltijoiden hankintavaltuuden. Toimielimet Toimielimet päättävät toimialansa hankinnoista, joiden suuruus ylittää toimialan alaisten viranhaltijoiden hankintavaltuuden. Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat Kunnanjohtaja ja tekninen johtaja päättävät toimialallaan hankinnoista, joiden euromäärä on alle euroa. Muiden toimialajohtajien hankintavaltuus on Hankinnan arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen (esim. palvelujen hankintasopimus, huoltosopimus) hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. Muut tilivelvolliset, rakennuspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, aluearkkitehti Muut tilivelvolliset ja aluearkkitehti päättävät vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista silloin, kun hankinnan euromäärä on alle euroa. Rakennuspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö päättävät vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista euroon saakka. Hankinnan arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen (esim. palvelujen hankintasopimus, huoltosopimus) hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. Muut palvelualueen esimiehet, lukion, yläkoulun ja yhtenäiskoulun rehtori Muut palvelualueen esimiehet, lukion, yläkoulun ja yhtenäiskoulun rehtori päättävät vastuullaan olevan palvelualueen hankinnoista silloin, kun hankinnan euromäärä on

8 alle 4000 euroa. Hankinnan arvoa määriteltäessä useamman vuoden voimassaolevan sopimuksen (esim. palvelujen hankintasopimus, huoltosopimus) hankintakustannus lasketaan ottaen huomioon kustannukset sopimuksen koko voimassaoloajalta. Yli 4000 euron suuruiset hankinnat tulee aina kilpailuttaa silloin, kun kilpailuttaminen on mahdollista. Kilpailuttamatta jättäminen tulee perustella. Pääsääntöisesti hankinnoista tulee tehdä kirjallinen päätös. Alle 2000 euron hankinta katsotaan vähäiseksi, jolloin kirjallisen päätöksen tekeminen ei ole pakollista. Näissä tapauksissa laskun hyväksyminen katsotaan päätökseksi. Päätös kannattaa kuitenkin tehdä silloin, kun arvioidaan asian dokumentoinnista jatkossa olevan hyötyä. Suunnitelmapoistojen perusteet on hyväksytty valtuustossa Kunnanhallitus on vahvistanut pienhankintarajaksi 8000 euroa. Käyttötalouteen kirjataan aina kalusto, jonka arvioitu käyttöikä on alle 3 vuotta. Teknisen toimialan tulee hyväksyä investointien toteuttamisaikataulu, jota voidaan käyttää apuna myös maksuvalmiuden seurannassa. Aikataulu tulee antaa tiedoksi talouspäällikölle. Rakennushankkeiden menettelytapaohjeet kunnanhallitus on hyväksynyt helmikuussa 2013 ja ohje on ollut voimassa alkaen. Leasing-hankintaa käytetään lähinnä koneiden hankinnassa (esim. monitoimilaitteet - kopiokoneet, ajoneuvot). Leasing-hankinnat tulee myös kilpailuttaa. Hyödykkeelle hankintavaiheessa määriteltävän leasing-ajan tulee olla pääasiallisesti vähintään kolme vuotta. Leasingrahoituksella voidaan hankkia myös esim. atk-laitteita. Kunnalla on leasingrahoituksen puitesopimus Danske Financen kanssa. Vuokrauslimiitin suuruus on euroa. Suunnitteilla olevista leasingrahoituskohteista otetaan yhteys talouspäällikköön. Puitesopimuksen piiriin tulevat leasinghankinnat kilpailutetaan hankintahinnalla. Kaikki leasinghankinnat liitetään Danske Financen kanssa tehtyyn sopimukseen. Kunnanhallitus on päättänyt, että monitoimilaitehankintoja (kopiokoneet) hoitaa keskitetysti talouspäällikkö. Kunta on liittynyt Kuntahankintojen kilpailuttamaan yhteishankintaan, jonka mukaan uudet laitteet hankitaan. Huomioitava on, että vanhoissa leasingsopimuksissa on useimmiten 6 kk:n irtisanomisaika. Irtisanominen tulee olla suoritettu sopimuksen mukaisesti, jotta uusi laite voidaan hankkia. Leasingsopimuksen irtisanomisen yhteydessä kannattaa sanoa irti myös laitteen huoltosopimus/ylläpitosopimus. Laitehankintojen tullessa ajankohtaiseksi ilmoitetaan talouspäällikölle, minkälaisin ominaisuuksin varustettu uusi laite poistuvan laitteen tilalle hankitaan. Toimitilojen vuokraus kunnan käyttöön tulee saattaa kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen on tärkeää hankintapäätöksiä tehtäessä kuten myös kaikessa muussakin päätöksenteossa. Yel-todistukset Kaikessa työssä tulee huomioida, onko yrittäjän/työsuorituksen tekijän osalta eläkekustannukset huomioitu palvelua ostettaessa. Jokainen ansaittu euro on myös eläkkeeseen oikeuttavaa eläkepalkkaa, josta aikanaan henkilön eläketurva muodostuu. Myös kunnan velvollisuus on tutkia YEL-eläkevakuutuksen olemassaolo. 8

9 Tarkistaminen koskee ainoastaan työsuorituksen hankintaa (ei tavarakauppaa) ammatinharjoittajilta / toiminimenhaltijoilta (henkilöyritys) ja yksittäisiltä henkilöiltä. Riittää kun eläketodistuksen tarkistaminen tehdään kerran vuodessa. Y-tunnuksen olemassaolo ei varmista sitä, onko yrittäjällä eläkevakuutus vaiko ei. YEL on pakollinen järjestää, mikäli yrittäjän ansioraja ylittyy - vuonna 2013 ansioraja on 7.303,99 /v. Ellei ammatinharjoittajalla/toiminimenhaltijalla ole Yel-todistusta (esim. yritystulo on alle tuon rajamäärän), tulee palvelun ostajan järjestää eläketurva työsuorituksen tekijälle ns. toimeksiantosuhteena ja työkorvauksen osalta ilmoittaa ansiot Kevan rekisteriin. Mikäli yrittäjä on jostain eläkejärjestelmästä vanhuuseläkkeellä, yrittäjän ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta eikä myöskään ilmoiteta toimeksiantosopimuksena Kevan rekisteriin. Mikäli palveluntarjoajaan soveltuu/täyttyy työsuhteen tunnusmerkistö, on ostopalvelua käsiteltävä työsuhteena eikä yritystoimintana. Tällaiset tapaukset selvitetään tapauskohtaisesti eläkelaitoksen ja palvelun ostajan kanssa. Samaan maksajaorganisaatioon nähden samanaikaisesti EI voi olla työsuhteessa sekä harjoittaa yritystoimintaa. Tilaajavastuu Harmaan talouden torjunnan kokonaisuuteen liittyy myös voimaan tullut urakoitsijan velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla on rakennustyömaalla kuvallisessa tunnisteessa myös veronumero. Velvollisuudesta säädetään työturvallisuuslain 52a :ssä ja veronumerolaissa (laki 1231/2011). Rakennusurakkaa koskevassa urakkasopimuksessa tulee olla lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. 6. Palkkaus- ja henkilöstöasiat Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut on käytävä kaikilla hallinnon tasoilla. Esimiesten on tässä yhteydessä varmistettava, että henkilöstö on riittävässä määrin tietoinen toimielimelle asetetuista ja toimielimen itse asettamista tavoitteista ja että niiden toteuttaminen on sisällytetty ao. viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosittaisiin tavoitteisiin. Uudet virat ja toimet Uudet virat perustaa kunnanhallitus. Viran perustamista varten tulee lautakunnan päätöksestä näkyä viran perustiedot: nimike, päävirka/sivuvirka, osa-aika-%, sopimusala, hinnoittelutunnus, työaikajärjestelmä sekä kelpoisuusvaatimukset. Vastaavat tiedot tulee toimittaa kunnanhallitukselle myös uusista toimista. Täyttämislupamenettely Jokaisen vapautuvan työ- tai virkasuhteen vakinaiseen tai yli 6 kk:n määräaikaiseen (ei koske perhevapaita, vuorotteluvapaita eikä työllisyysmäärävaroin palkattua henkilöstöä) täyttämiseen on ennen täyttämismenettelyä haettava kunnanhallituksen lupa (KH ). Luvan hakijana toimii aina ao. toimialajohtaja, hallintopäällikkö tai talouspäällikkö. Ensisijaisesti selvitetään aina viran/toimen tehtävien uudelleenjärjestelyn mahdollisuus sekä mahdollisuus hoitaa tehtävä sisäisin siirroin. Tavoitteena on luonnollisen poistuman hyödyntäminen henkilöstön vähentämisessä. Viran ja toimen täyttötarve on perusteltava. Täyttölupahakemuksesta tulee käydä ilmi, minkä viran/työsuhteen (vakanssinumero) täyt tö lu paa haetaan, vapautumisen syy, yksilöidyt perustelet tehtävän täyt tä mi sel le. Perusteluissa on selvitettävä, onko palvelutarjontaa mah dol li suus arvioida uudelleen tai onko tehtävät mahdollisuus järjestellä siten, ett ei vakanssia ole tarvetta täyttää 9

10 ulkopuolelta. Lisäksi tulee selvittää kel poi suus vaa ti mus, työaika, palkkahinnoittelu, tehtäväkohtainen palkka, en si si jai nen sijoituspaikka ja täyttöajankohta. Viran tai toimen täyttämättä jättäminen tarkoittaa, että varatut määrärahat jäävät tältä osin käyttämättä. Palkat ja palkkiot Kaikki palkkausta tai palkkiota sisältävät suoritukset maksetaan palkkasihteerien toimesta ja koneellisesti. Suoritusten maksatuksessa tarvitaan aina maksun saajan henkilötunnus, verotuskunta, pankkitili ja osoite täydellisinä. Jokaisesta palkasta ja palkkiosta toimitetaan ennakonpidätys ja suoritetaan sosiaaliturvamaksu ja eläkevakuutusmaksu. Palkkaa on esim. virka/työsuhteesta saatu palkka ja henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot. Vaikka suoritus ei ole palkkaa, on toisen lukuun tehdystä työstä suoritettava aina ennakonpidätys ja useimmissa tapauksissa myös eläkevakuutusmaksu, jollei suorituksen saaja ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Työsuhteeseen ja yrittäjyyteen liittyvä eläkevastuu on erilainen. Rajatapauksissa asia on selvitettävä eläkelaitoksen kanssa etukäteen ja saatu selvitys/ohjaus on dokumentoitava ja saatettava arkistoitavaksi palkanlaskennan asiakirjoihin. Palkanmaksun alaiseen työhön sisältyy aina myös vastuu työn tekemisen aikana sattuvista virheistä ja tapaturmista, joten palkkatyön osalta tehdään sopimus aina kirjallisena. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteista on tehtävä kirjallinen työsopimus. Määräaikaisissa työsuhteissa on oltava näkyvissä määräaikaisuuden peruste. Sijaisuus määräaikaisuuden perusteena on kiistaton peruste. Sijaisuuden kyseessä ollessa on myös yksilöitävä se vakanssi/henkilö, jonka sijaisuutta tehdään. Työsopimukset tehdään henkilöstöhallinnon ohjelmistolla. Kopio työsopimuksesta on aina toimitettava palkkalaskentaan. Ilman palkkalaskentaan toimitettua kirjallista työsopimusta ei palkkaa makseta. Työsopimuksen tekeminen on esimiehen velvollisuus. Em voidaan poiketa hyvin lyhytaikaisten työsuhteiden osalta. Lyhytaikaisista, alle viikon mittaisista työsuhteista, voidaan palkkalaskentaan toimittaa työsopimus tai palvelussuhdepäätös. Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa määräytyy hallintosäännön V luvun mukaan. Matkalaskut Viranhaltijain ja työntekijäin matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan virkaehtosopimuksen määräyksiä. Matkalaskut maksetaan kunkin viranhaltijan ja työntekijän palkanmaksun yhteydessä. Matkakustannukset korvataan aina edullisimman matkustustavan mukaan. Tämä ei estä työntekijää/viranhaltijaa käyttämästä muuta kuin edullisinta kulkuvälinettä, mutta kustannukset korvataan aina edullisimman tavan perusteella. Muilta osin viitataan henkilöstöhallinnon matkalaskuista antamaan ohjeeseen. Luottamushenkilöiden palkkiot Luottamushenkilöiden palkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisena. Palkkiosääntö on valtuuston hyväksymä. Viranhaltijain ja työntekijöitten kokouksiin osallistumisesta maksettavat palkkiot määräytyvät virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Palkkioista päätetään erikseen. 10 Pääsääntöisesti tiedot palkkioiden maksua varten saadaan dynasty-asianhallintaohjelmasta. Sellaisista kokouksista ja muista

11 luottamushenkilöiden tehtävistä, joita ei ole dynastyssa, annetaan tiedot tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Tiedon antamisesta huolehtii kunkin toimielimen sihteeri. Näiden kokous- ja muiden palkkioiden maksatusilmoitus edellyttää hyväksymismerkinnän vastaavalla tavalla kuin muutkin maksatuksen perusteena olevat tiedot. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö määrittelee korvauksen suuruuden, eikä hyväksyjällä ole oikeutta päättää muusta korvauksesta. Jos palkkiosäännön tulkinnassa on epäselvyyttä, hyväksyjän on otettava yhteyttä hallintotai talouspäällikköön yhtenäisen käytännön noudattamiseksi kuntaorganisaatiossa. Ansionmenetykset ja kokouspalkkiot kirjataan sen hallintokunnan menoksi, jonka toimintaa luottamustoimi on ollut. Säästöt henkilöstömenoissa Talouden tasapainottaminen edellyttää myös säästöjä henkilöstömenoissa. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on antanut yleisiä ohjeita henkilöstökulujen säästämiseksi Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi ja tarvittaessa henkilöstöjaosto täydentää ohjetta. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto tarkentaa tarvittaessa palkka- ja henkilöstöhallintoa koskevaa ohjeistusta Talousarviomuutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Lisämäärärahantarve tulee johtua yllättävästä, yksilöidystä tai kunnasta riippumattomasta seikasta. Ensisijaisesti kate tulisi löytyä toimielimen käyttösuunnitelman sisältä. Lisämäärärahaa haettaessa on määrärahalle pyrittävä esittämään myös kate toimielimen talousarvion sisältä. 8. Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus hyväksyi toukokuussa 2013 hallintosääntöä täydentävän viranhaltijapäätösohjeen. Ohjeessa on käsitelty seuraavia asioita: päätöksenteossa noudatettavia periaatteita ja päätöksenteon valvontaa päätösvallan (toimivallan) siirtämistä (delegointi ja subdelegointi) viranhaltijan päätöspöytäkirjan laatimista päätöksen sisältöä päätöksen julkisuutta päätöksen nähtävänä pitämistä otto-oikeutta päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta tiedoksiantoa oikaisuvaatimusta viranhalijan päätöksestä Ohjeessa on liitteenä hyvän hallintotavan vaatimuksia ja eettisiä periaatteita virkavaalia ja työsuhteeseen valintaa koskevat päätökset ja niistä tiedottaminen

12 12 virkamääräys ja työsopimus päätöspöytäkirjat Toimialajohtajat huolehtivat, että kunnanhallituksen antamasta talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta annetaan tieto toimielimille ja sen alaisille toimihenkilöille/viranhaltijoille. KUNNANHALLITUS

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto

Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö. Hallinto Sisäasiainministeriön tiliviraston(tv240) taloussääntö Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 61/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.12.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat... 3 3. Henkilöstöasiat... 4 4.

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ TALOUSHALLINNON JÄRJESTÄMINEN TAVINSULKA OY:SSÄ Sami Kiviluoma Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KIVILUOMA,

Lisätiedot