HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

2 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Taustaa Toteutettu yhteistyö Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Kirjaamo ja asiakirjahallinto Muita tukitoimintoja Sisäinen tarkastus Koulutusyhteistyö Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö Seudullisten tietojen käyttö Hankintayhteistyö Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Sähkön kilpailutus Vakuutusten kilpailutus Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt IT-palvelut ja -laitteet Toimenpide-ehdotukset... 12

3 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 3 (13) 1 Toimeksianto 2 Taustaa HSY:n hallitus päätti tehdessään talousarvioesityksen yhtymäkokoukselle, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi. Vastaavasti HSL:n hallitus päätti , että HSL valmistelee ja ryhtyy panemaan täytäntöön toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, yleiskustannusten hillitsemiseksi ja synergiahyötyjen aikaansaamiseksi. Kuntayhtymien toimitusjohtajat päättivät yhdessä asettaa työryhmän selvittämään kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa. Työryhmän jäsenet ovat Jorma Juutilainen, hallintojohtaja, HSL Pirjo Laitinen, talousjohtaja, HSL Matti Hilli, hallintojohtaja, HSY Kirsti Mäkinen, controller, HSY Työryhmälle asetettu määräaika on Toimintaohjelma viedään kuntayhtymien hallitusten käsiteltäväksi. Lisäksi sekä HSL että HSY valmistelevat oman tuottavuusohjelmansa osana TTS valmistelua. HSL aloitti varsinaisen toimintansa HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. HSL:lle siirrettiin entisen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) liikennetoiminnot sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) suunnittelu- ja tilaajatoiminnot. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat nykyisin Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kauniainen ja Kirkkonummi. HSL:n henkilöstömäärä on n. 340 ja vuoden 2011 budjetin loppusumma on n. 517 miljoonaa euroa. HSY aloitti samoin varsinaisen toimintansa HSY tuottaa Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille jätehuolto- ja vesihuoltopalveluja sekä seudullista tietoa mm. ilmanlaadusta, ilmastosta ja asumisesta. HSY-kuntayhtymään yhdistettiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitokset sekä YTV:n jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto. HSY:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. HSY:n henkilöstömäärä on n. 750 ja liikevaihto yli 300 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien perustamispäätökset tehtiin samanaikaisesti kesällä YTV lakkautettiin ja perustettiin kaksi erillistä kuntayhtymää synergiahyötyjen optimoimiseksi. Synergiaetuja liikennepalvelujen tuottamisessa saavutetaan keskittämällä nämä palvelut HSLkuntayhtymään. Vastaavasti synergiaetuja saavutetaan HSY:n sisällä, kun yhteen kuntayhtymän keskitettiin pääkaupunkiseudun kuntien ympäristöpalvelut. HSL ja HSY toimivat eri toimialoilla eikä niillä ole yhteisiä asiakkaita.

4 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 4 (13) Yhteisiä toimintoja suunniteltaessa on otettava huomioon organisaatioiden erillisyydestä johtuvat rajoitukset. Kummallakin kuntayhtymällä on oltava erillinen kassahallinto, pankkitilit, kirjanpito ja laskutus. Organisaatioiden tietoverkkojen on oltava erilliset; tämä ei sinällään estä esimerkiksi vahtimestareita tai keskuksenhoitajia kirjautumasta samanaikaisesti molempien kuntayhtymien verkkoon. Yhteistoiminnan edellytyksenä on, etteivät tiukan salassapitovelvollisuuden piirissä olevat tiedot saa levitä niiden käsittelyyn oikeutettujen ulkopuolelle; tällaisia ovat esimerkiksi tiedot yksittäisen työntekijän terveydentilasta, päihteiden käytöstä, ulosottotoimenpiteistä tai perhesuhteista. Yhteisesti ei myöskään voida hoitaa toimenpiteitä, jotka kuuluvat johtamistoimintaan; vähäiseltä näyttävä viestinnän tai asiakirjahallinnon toimenpide voi olla tärkeä lenkki organisaation johtamistoiminnassa. Kuntayhtymät ovat itsenäisiä juridisia henkilöitä, joiden henkilökunta on työsuhteessa omaan kuntayhtymäänsä. Kummallakin on omat paikallissopimukset, eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä itsenäinen henkilöstöpolitiikka. Organisaatiot on rakennettu ja henkilöstö valittu siten, että organisaatiot toimivat itsenäisesti. Kun varsinainen toiminta alkoi vuoden 2010 alusta lukien, siirtyivät YTV:n viranhaltijat säädetyn erityislain ja hyväksytyn jakosopimuksen mukaisesti joko HSL:n tai HSY:n palvelukseen. Sopimuksen mukaan siirron yhteydessä kenenkään euromääräinen palkka ei saanut alentua ja oikeus vuosilomaan ja lomarahaan siirtyivät työntekijän mukana. Henkilövakuutussuoja ja eläke-edut jatkuivat katkeamattomina. Siirroista oli käyty YT-lainsäädännön mukaiset neuvottelut ja jokainen työntekijä sai esittää toiveen uudesta työtehtävästä; esitetyt toiveet voitiin pääosin toteuttaa. Uusien organisaatioiden toiminnan käynnistyttyä ei joustava siirtyminen enää ole mahdollista, vaan kaikki siirrot tapahtuvat normaalin rekrytointimenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa, että työsuhde entiseen työnantajaan katkeaa siirtymisen yhteydessä ja siirto edellyttää aina työntekijän omaa aktiivisuutta; työnantaja ei voi määrätä työntekijää siirtymään toisen kuntayhtymän palvelukseen. Kummallakaan kuntayhtymistä ei ole ylimääräistä henkilökuntaa. Mahdollisuutta yhteisen henkilökuntapankin perustamiseen on pohdittu, mutta jouduttu toteamaan, että uudelleensijoituksen tarve esimerkiksi terveydentilan huonontumisen takia ei ratkea sillä, että työntekijä yritetään siirtää toisen kuntayhtymän palvelukseen. Sekä juridisesti että inhimillisesti on perusteltua, että uudelleensijoitusmenettely hoidetaan kuntayhtymäkohtaisesti. Henkilöstösuunnittelu lähtee kummassakin kuntayhtymässä sen omista lähtökohdista; esimerkiksi ikääntyneen työntekijän siirtäminen kevyempään työhön toiseen kuntayhtymään ei ole mahdollista jo siitä syystä, että tehtävät ovat luonteeltaan hyvin erityyppisiä. Lisäksi on vaikea perustella, miksi organisaatio olisi velvollinen hoitamaan toisen organisaation uudelleensijoitustehtäviä. Kuntayhtymissä ei myöskään ole sellaisia kausiluonteisia tehtäviä, jotka sijoittuvat eri ajankohtiin ja joita voisi ajatella paikattavan toisen kuntayhtymän henkilökunnalla. Lisäksi on huomattava, että työntekijä ei tavanomaisen työsopimuksensa puitteissa ole velvollinen hoitamaan muun kuin oman työnantajansa ja muita kuin työtehtäviinsä kuuluvia tehtäviä. Ulkopuolisten töiden tekeminen edellyttää aina sopimista ja käytännössä yleensä myös lisäkorvauksen suorittamista.

5 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 5 (13) 3 Toteutettu yhteistyö HSL:n ja HSY:n päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä Itä-Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 6. Tähän kiinteistöön liittyen on jo yhteisesti toteutettu seuraavia toimintoja: Yhteiset vahtimestaripalvelut: HSL ostaa palvelun HSY:ltä. Vahtimestarit hoitavat molempien kuntayhtymien postinkäsittelyn, vieraiden vastaanoton ja HSL:n laskujen skannauksen. Kokoustilat ovat osittain yhteiskäytössä. HSY järjestää yhteisten tilojen kokouspalvelut myös HSL:lle. Autohallissa on osin yhteiset paikat Kuntayhtymillä on yhteistä varastotilaa. Sähkö on kilpailutettu taloyhtiön kautta. Käytössä on osin yhteiset autolähettipalvelut. Molemmat kuntayhtymät ovat mukana sisäpostirenkaassa HSL HSY Helsingin kaupunki Espoon kaupunki HUS. HSY:llä on päätoimipisteen lisäksi 16 toimipisteitä eri puolilla pääkaupunkiseutua. HSY:n henkilöstöstä alle 20 % on päätoimipisteessä. HSL:llä on neljä toimipistettä Helsingissä. Henkilöstöstä vähän yli puolet työskentelee päätoimipisteessä. Opastinsillan kiinteistön liittyvän yhteistoiminnan lisäksi kuntayhtymät tekevät jo tällä hetkellä tiiviisti yhteistyötä ilmasto- ja ilmanlaatu- ja paikkatietoasioissa. Tätä käsitellään kohdissa Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Työryhmä pyrki selvittämään kattavasti mahdollisia yhteistyökohteita kuntayhtymien toiminnoissa. Kuntayhtymien ydintoiminnassa synergiaetuja ei ole saavutettavissa johtuen toimialojen erilaisuudesta lukuun ottamatta yhteistyötä ilmanlaatu-, ilmasto- ja paikkatietoasioissa. Mahdolliset synergiaedut löytyvät tukitoiminnoista. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntayhtymien välinen yhteistyö ei saa hankaloittaa kuntayhtymien sisäisiä tuottavuushankkeita, joissa säästöpotentiaali on huomattavasti kuntayhtymien välisiä synergiaetuja suurempi. HSY:ssä on käynnissä työ kuntayhtymän tukitoimintojen ja hankintatoimen organisoinnin kehittämiseksi ja toimintamallien yhtenäistämiseksi. Työ on vaativa, koska HSY:hyn yhdistettiin neljä suurta organisaatiota, joista jokaisella oli omat toimintamallinsa tukipalvelujen järjestämisessä. Lisäksi on muistettava, että kuntien vesilaitosten yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on erittäin mittava hanke. Toimintojen uudelleen organisoinnilla ja päällekkäisyyksin purkamisella saavutettiin jo ensimmäisenä toimintavuonna merkittäviä säästöjä. Organisaation kehittämistyö vesihuollossa kuitenkin jatkuu ja yhteisten toimintamallien rakentaminen ja käyttöönotto vie useita vuosia.

6 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 6 (13) 4.1 Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Taloushallinnossa mahdollisia yhteistyökohteita ovat ne toiminnot, jotka periaatteessa voitaisiin hoitaa ostopalveluina. Näitä ovat kirjanpito ja palkanlaskenta. Kuntayhtymä voisi ostaa näitä palveluja toiselta kuntayhtymältä tai palvelu voitaisiin kilpailuttaa yhteisesti. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan omana työnä. Molemmissa organisaatioissa henkilöresurssit ovat täysin käytössä. Ei ole näköpiirissä, että kummallakaan osapuolella olisi tarvetta ostaa näitä palveluja tai resursseja tarjota palveluja toiselle kuntayhtymälle. Talousjärjestelmät rakennetaan tukemaan kunkin organisaation toimintaa. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä talousjärjestelmät on vastikään kilpailutettu ja järjestelmäratkaisut tehty useiksi vuosiksi eteenpäin Kirjaamo ja asiakirjahallinto Useissa kannanotoissa on ehdotettu, että kuntayhtymillä tulisi olla yhteinen (fyysinen) kirjaamo. Aikaisemmin virastojen kirjaamo oli paikka, jossa tehtiin paljon manuaalista työtä, kun asiakirjoja vastaanotettiin, kirjattiin, kopioitiin ja lähetettiin sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Nykyaikaisessa hajautetussa kirjaamisjärjestelmässä kirjaamon tehtävä asian vireillepanossa rajoittuu vireillepanoasiakirjan vientiin asianhallintajärjestelmään tai numeron ja diaarikaavan mukaisen ryhmittelyn antamiseen. Asiakirja liikkuu pdf-muotoisena skannattuna tiedostona ja välivaiheista tehdään merkinnät suoraan järjestelmään. Myös asiakirjat, ainakin periaatteessa, syntyvät järjestelmän sisällä ja jokainen asian valmistelija ja päätöksentekijä voi lukea kertyneet asiakirjat suoraan järjestelmässä. Asiakirjahallinto on niin voimakkaasti sidottu organisaation johtamiseen ja päätöksentekoon, että ei ole mielekästä siirtää siihen kuuluvia teknisiä toimenpiteitä suoritettavaksi organisaation ulkopuolelle. Mitään säästöjä ei voitaisi saavuttaa, jos kumpikin organisaatio toimisi omassa järjestelmässään; yhteinen asianhallintajärjestelmä taas merkitsisi yhteistä verkkoa, joka salassapito- ja tietoturvasyistä ei ole mahdollinen kahden organisaation kesken. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat tulee säilyttää kansallisarkiston ohjeiden mukaisissa tiloissa. Sekä HSL että HSY tarvitsevat arkistolain vaatimukset täyttävää arkistotilaa. Päätearkistojen tilaselvitys on tarkoituksenmukaista tehdä yhteisesti, koska päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä. Kuntayhtymien kesken on jo sovittu, että YTV:n pysyvästi säilytettävä aineisto on HSY:n arkistotiloissa Muita tukitoimintoja Puhelinkeskus Yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuutta selvitettiin v HSY:llä oma puhelinkeskus, HSL:llä palvelusopimus Soneran kanssa. Yhteistyömahdollisuudet selvitetään uudelleen HSL:n palvelusopimuksen sopimuskauden päättyessä.

7 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 7 (13) Autot Yhteiskäyttö Opastinsilta 6:ssa olevien henkilöautojen (HSL 8 kpl, HSY 6 kpl) kohdalla olisi mahdollista ja sitä voitaisiin selvittää. Säästöpotentiaali on kuitenkin vähäinen. Huomattavasti suurempi hyöty on saavutettavissa tehostamalla HSY:n sisällä ajoneuvojen hallintaa ja käyttöä. HSY:n hallinnassa on n. 170 ajoneuvoa (suurin osa erikoisvarusteltuja paketti- ja kuorma-autoja), jotka on sijoitettu HSY:n toimipisteisiin eri puolilla pääkaupunkiseutua. Monitoimilaitteet Toimistotyön monitoimilaitteet ovat kerroskohtaisia, joten niiden yhteiskäyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Leasingsopimusten yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, kun nykyiset palvelusopimukset päättyvät. Käännöspalvelut HSL:llä on kaksi kielenkääntäjää. HSY ostaa käännöspalvelut. HSL työllistää tällä hetkellä täysin omat kielenkääntäjänsä ja joutuu lisäksi ostamaan jonkin verran käännöspalveluja ulkoa. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa HSL pystyisi ajoittain myymään ylimääräistä kapasiteettiaan myös HSY:lle Sisäinen tarkastus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus on osa kuntayhtymän johtamista ja sen kumpikin kuntayhtymä hoitaa itsenäisesti. Sisäinen tarkastus tai osa siitä voitaisiin hoitaa ostopalveluna henkilöstötilanne huomioon ottaen. HSL:llä on sisäinen tarkastaja. HSY:n sisäinen tarkastaja jää eläkkeelle v Ennen uuden päätoimisen sisäisen tarkastajan rekrytointia eläkkeelle jäävän henkilön tilalle on tarkoituksenmukaista selvittää, onko kuntayhtymien yhteistyöllä saavutettavissa toiminnallisia etuja. Esimerkiksi jonkin sisäisen tarkastuksen osa-alueen hankinta ostopalveluna ja sen yhteiskilpailutus saattaisi olla mahdollista Koulutusyhteistyö Kuntayhtymät kouluttavat henkilökuntaansa joko ulkoisia koulutuspalveluja käyttämällä tai tilauskursseilla sisäisenä koulutuksena. HSL peruskouluttaa matkalipuntarkastajia järjestämällä tarkastuspassin saannille edellytetyn koulutuksen. Lisäksi tarkastajille annetaan lisäkoulutusta (vaikean asiakkaan kohtaaminen, kaasuasekoulutus, räätälöity ensiapukoulutus). Vastaavasti HSY kouluttaa oppisopimuskoulutuksena jätteenkäsittelyhenkilökuntaa ja vesihuollon asentajia; tilauskursseja ovat esimerkiksi vesihygieniapassiin vaadittava koulutus, tulityökoulutus tai erityisolosuhteiden työnjohtajakurssit. Molemmat kuntayhtymät järjestävät myös koulutusta omien atk-sovellutustensa käyttöön (esimerkiksi liikenne- ja aikataulusuunnittelun sovellukset tai vesihuollon tietokantojen käyttö). Näillä alueilla ei ole mielekkäitä yhteiskoulutusmuotoja.

8 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 8 (13) Yhteistä koulutusta pyritään järjestämään niissä tapauksissa, joissa siitä on saatavissa toiminnallista hyötyä; taloudelliset hyödyt jäävät joka tapauksessa pieniksi. Alustavasti on sovittu, että toimipisteiden turvallisuusvastaavien koulutus tilataan SPEK:n yhteiskurssina. Samoin selvitetään mahdollisuus tilata palontorjunta-, pelastus- ja ensiapukoulutusta yhteisesti. Esimieskoulutuksessa on mahdollista järjestää yhteisenä esimerkiksi koulutusta työsuhdelainsäädännön, esimiestyön ja muiden työsuhdeasioiden alueella; sen sijaan kohdennettu koulutus (esimerkiksi johtoryhmäkoulutus) on tarkoituksenmukaisinta tilata organisaatioiden omista tarpeista lähtien. Yhteistyö voidaan toteuttaa siten, että vuosittain verrataan koulutussuunnitelmia keskenään, havaitaan yhteiset tarpeet ja sovitaan koulutuksen toteuttamisesta Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Molemmilla kuntayhtymillä on sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät osalle toimintaa ja molemmat laajentavat järjestelmänsä koskemaan vaiheittain koko toimintaa. Ympäristö- ja laatuasioissa voidaan lisätä kuntayhtymien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Ympäristö- ja laatujärjestelmien ylläpito edellyttää sekä virallista ulkoista auditointia että sisäistä auditointia. Auditointia voisi tehostaa kuntayhtymien välisellä ristiinauditoinnilla. Tällä yhteistyöllä ei tavoitella rahallista hyötyä, vaan molemminpuolista asiantuntijuuden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta HSY:n ilmanlaatutietoja esitetään reaaliaikaisesti HSL:n aikataulunäytöissä Vantaalla ja palvelua on tarkoitus laajentaa Espooseen vuonna Lisäksi metrojunien ja ratikoiden infonäytöissä osa HSL:n varaamasta ajasta käytetään ilmanlaatutietojen esittämiseen. EMME-laskentajärjestelmällä arvioituja liikennemäärätietoja ja liikenteen päästötietoja hyödynnetään ilmanlaatua ja asukkaiden altistumista koskevissa tutkimuksissa HSY osallistuu ilmanlaatuvaikutusten arviointiin liikennejärjestelmätyössä. Typpidioksidin raja-arvon saavuttamiselle haetaan jatkoaikaa EU:sta. Hakemuksen valmistelussa hyödynnetään HSL:n arvioita pääkaupunkiseudulla käytetyn bussikaluston kehittymistä eri skenaarioissa. HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen ilmansuojelun toimintaohjelma ja ohjelman toteutumista seurataan yhteistyössä. Pääkaupunkiseudulle on laadittu varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkillisen heikkenemisen varalle. HSY koordinoi suunnitelman ylläpitoa ja HSL on ollut mukana suunnitelman laatimisessa ja on oleellinen toimija suunnitelman toteuttamisessa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö HSL on mukana HSY:n valmistelemassa pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyössä. HSL:n edustaja on strategian johtoryhmän jäsenenä. HSL on osallistunut strategian valmistelun työpajoihin, joissa on määritelty pääkaupunkiseudun kannalta merkittäviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumisen toimenpidelinjauksia.

9 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 9 (13) HSL on mukana HSY:n koordinoimassa Julia 2030 EU Life+ -hankkeessa. HSL toimii Liikenne-projektin vetäjänä. Projektissa on tuotettu Reittioppaan hiilidioksidilaskuri, Suklaalaskuri sekä Jälki-laskuri liikkumisen hiilidioksidipäästöjen havainnollistamiseksi. Projektissa myös tarkastellaan yhteistyössä HSL:n ja HSY:n kanssa pääkaupunkiseudun eri osaalueiden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä VTT:n kehittämällä arviointimenetelmällä. Julia 2030 projektia esitellään Brysselissä Green Weekillä toukokuussa 2011 HSY:n ja HSL:n yhteisellä ständillä. Materiaalit tapahtumaan tuotetaan yhdessä. HSY osallistuu vuosittain HSL:n järjestämään Autottomaan päivään ja osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi on tehty yhteistyötä Ilmastoinfossa esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämisessä. HSL laatii HSY:n työmatkaliikkumissuunnitelman yhteistyössä HSY:n kanssa. Green Office -työssä on järjestetty yhteisiä teemapäiviä. Seuraava yhteinen tapahtuma on Pyöräilyaamiainen toukokuussa. HSY:n työmatka-asiointia varten hankittu polkupyörä on kuntayhtymien yhteiskäytössä Seudullisten tietojen käyttö Seudullisiin rekisteri- ja paikkatietoihin liittyen HSY neuvotteli viime vuonna yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen, jonka turvin pääkaupunkiseudun kuntien kuntarekisteriaineistot ovat hyödynnettävissä veloituksetta molemmissa kuntayhtymissä. HSL myös hyödyntää HSY:n tuottamia seudullisia paikkatietopalveluja (SeutuRuutu, SeutuCD ja kehittämistarpeena mm. mahdollisuus Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämiseen LISSU- liikennesuunnittelijan työpöytähankkeessa). Myös paikkatietoaineistojen jatkojalostustyössä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä. Paikkatietoihin liittyen HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen HSY toimitusjohtajan asettama paikkatietoryhmä, jossa on nimetyt edustajat molemmista kuntayhtymistä. Molemmissa kuntayhtymissä hyödynnetään suunnittelun, tutkimuksen ja kehittämisen pohja-aineistoina seudullisia paikkatietoja. Yhteistyöllä vältetään päällekkäistä työtä, kyetään jakamaan osaamista ja pystytään kehittämään yhteistyöhankkeita. Viime vuonna paikkatietoryhmä mm. suunnitteli molemmissa kuntayhtymissä toteutetun paikkatietokyselyn. Tänä vuonna ryhmässä laaditaan yhteinen seudullisten paikkatietojen ja paikkatietoyhteistyön kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä mm. HSL:n ja PKS-kuntien sekä Keravan ja Kirkkonummen kunnan kanssa on meneillään ortoilmakuvien yhteishankintaprojekti. Yhteishankinta tuottaa kustannushyötyjä ja aineiston käyttöoikeudet saadaan neuvoteltua paremmiksi. HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen seurannan kehittämisessä ja seuraavan aiesopimuskauden valmistelussa. Yhteistyötä tehdään myös suomen ympäristökeskuksen vetämässä Urban Zone 2 hankkeessa, jossa kehitetään edelleen joukkoliikennekaupunkitarkasteluja. HSY:n ja HSL:n tavoitteena on mm. edistää maankäytön, asumisen ja liikenteen, MAL-seurantaa palvelevien työkalujen kehittämistä.

10 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 10 (13) 4.2 Hankintayhteistyö Kuntayhtymät toimivat eri toimialoilla ja siksi varsinaiseen toimintaan liittyvät hankinnat ovat sisällöltään erilaisia. Yhteiskilpailutus ei substanssihankinnoissa ole mahdollista. Lisäksi HSY toimii vesihuollon osalta eri lainsäädännön piirissä. Tukitoimintoihin liittyy hankintoja, jotka eivät ole toimialasta riippuvia. Niissä volyymietuja voidaan hakea HSL:n ja HSY:n välisellä hankintayhteistyöllä tai hyödyntämällä kuntin hankintaorganisaatioita. Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntämistä käsitellään kohdassa ja sen jälkeen kohdissa mahdollisuuksia HSL:n ja HSY:n väliseen hankintayhteistyöhön muutamissa esiin nousseissa tapauksissa. Suurin hyöty on kuitenkin saavutettavissa kehittämällä HSY:n hankintatoimintaa. Hankintaprosesseja ja -järjestelmiä yhtenäistämällä ja kehittämällä saavutetaan tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä investoinneissa että palvelu- ja materiaalihankinnoissa Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Rutiinihankinnoissa, jotka eivät ole toimialaspesifisiä, HSY HSL -yhteistyöllä saavutettava volyymietu on vähäinen verrattuna siihen, että hyödynnetään yhteistyötä jäsenkuntien hankintaorganisaatioiden kanssa. HSL on osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tämän yhteishankintayhtiön kautta on mahdollista hankkia suurin osa niistä tuotteista, jotka sopisivat kilpailutettaviksi yhdessä HSY:n kanssa. Ottaen huomioon Helsingin Konsernihankinta Oy:n suuren hankintavolyymin sekä alhaiset palvelumaksut, ei kilpailuttaminen yhdessä HSY:n kanssa ole pääsääntöisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. HSY ei ole osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tarkoitus on seurata, miten HSL:n ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n välinen prosessi toimii ja mitä hyötyjä siitä saadaan, ja tarvittaessa tuoda asia uudelleen HSY:n hallituksen käsittelyyn. HSY:n on mahdollista hyödyntää kuntien yhteistä hankintaorganisaatiota (KL- Kuntahankinnat Oy) Sähkön kilpailutus HSY sekä tuottaa että käyttää runsaasti sähköenergiaa; erityisesti veden ja jäteveden pumppaus on energiaintensiivistä toimintaa. Sähköä tuotetaan metaanista sekä Ämmässuolla että Viikissä ja Suomenojalla. Lisäksi HSY-konserniin kuuluva PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy) sekä tuottaa sähköä Kalliomäen voimalassa että ostaa ja välittää ns. vesivoimakorvaussähköä Kymijoen voimalaitoksille. Tällä hetkellä PSV:n sähköntuotanto ja -kulutus ei ole mukana HSY:n sähkönhankinnassa eikä muuta sähköenergiankulutusta ole kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena. HSY:n tavoitteena on kilpailuttaa koko konsernin sähköntuotanto- ja kulutus yhtenä kilpailutuksena; tosin tällöin saattaa olla tarkoituksenmukaisinta jättää kilpailutuksen ulkopuolelle ne toimipisteet, jotka ovat mukana alueellisten kiinteistö- tai huoltoyhtiöiden yhteishankinnassa. HSL:n ja HSY:n päätoimipiste Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 on mukana alueellisessa hankintapoolissa. Vuotuinen sähkönkulutus kolmen viime vuoden keskiarvona on ollut MWh; vaihdellen vuosittain kiinteistön käyttöasteesta riippuen. Kulutuksen tulevaa kehitystä

11 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 11 (13) on vaikea arvioida, koska siirtyminen tilojen jäähdytyksessä kompressoreista kaukokylmään vähentää sähkönkulutusta. Muut HSL:n toimipisteet hankkinevat sähköenergian vuokranantajan sähkönhankinnan puitteissa. HSL:n ja HSY:n tilojen ottamisella yhteiskilpailutukseen voitaisiin vaikuttaa noin 700 MWh:n mukaiseen vuosikustannukseen eli kyse olisi tuhansista euroista. Kilpailutus ei kuitenkaan ole mahdollista erottamatta HSL-HSY:n tiloja omaksi verkokseen, minkä kustannukset olisivat satojen tuhansien luokkaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että PSV:n voimala tuottaa vuodessa MWh sähköä ja korvausenergiaa ostetaan MWh. Kun otetaan huomioon HSY:n tuotanto ja korvaussähkön toimitus verrattuna sähkön hinnan kausivaihteluun, ovat HSY:n sisäisten synergiaetujen mahdollisuudet merkittävät. Potentiaaliset edut HSL- HSY yhteistyöstä ovat marginaaliset Vakuutusten kilpailutus HSY:n vakuutuksia kilpailutettaessa on ensisijaisena tavoitteena saada HSY:n kannalta keskeisimmät vakuutukset, all risk -esinevakuutus, toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus sekä keskeytysvakuutus kokonaisedullisena pakettina. Lisäksi on tärkeää saada vesihuollon tarpeiden mukaisesti räätälöidyt vakuutusehdot vastuuvakuutussopimukseen. Tarkoituksenmukaisin tapa saada edullinen kokonaistarjous HSY:n kannalta kriittisten vakuutuslajien osalta on kilpailuttaa koko vakuutuskanta kerralla. Tällöin muiden vakuutuslajien tarjoukset eivät välttämättä ole edullisimmat mahdolliset, koska tavoitteena on edullinen kokonaistarjous yksittäisten ja HSY:n kannalta vähempimerkityksellisten vakuutuslajien kustannuksella. HSL-kuntayhtymällä ei ole lainkaan tarvetta tuotevastuun tai laitoksen toiminnan keskeytyksen kattamiseen vakuutuksin, ja sen vakuutustarve muutoinkin poikkeaa selvästi HSY:n vakuutustarpeesta. Erityisen selvästi tämä näkyy vahinkovakuutuksessa, joissa HSL:n vakuutustarve on tavanomaisen atk- ja toimistotekniikan vahinkoriskien kattaminen. Sen sijaan HSY:n vakuutus kattaa moniriskisiä ja korkeat sisäiset riskit sisältäviä laitoksia (puhdistamot, biojätelaitos, maanpäälliset pumppaamot, koneistojen sisäinen rikkoutumisriski jne.). HSL saa all risk -vakuutuksen varmuudella halvemmalle kilpailuttamalla sen yksinään. Toisaalta HSL:n vakuutusmäärä on niin marginaalinen, ettei sillä olisi kilpailutuksessa mitään lisäarvoa. Lisäksi HSL voi yksin kilpailuttamalla hyödyntää niitä pienempiä vakuutusyhtiöitä, jotka HSY:n vakuutuskannan laajuus sulkee käytännössä pois kokonaistarjouksen tekemisestä jälleenvakuutusvaatimusten johdosta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta organisaation henkilöstön sijoittuminen eri riskiluokkiin vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. HSY:n henkilökunnassa on suhteellisen paljon korkean riskiluokan (riskiluokka 8) työntekijöitä (vesihuollon asentajat, jätteenkäsittelyn eräät ammattiryhmät). HSL:n työntekijöistä matkalippujen tarkastajat kuuluvat riskiluokkaan 7, sen sijaan suunnitteluhenkilökunta on edullisimmassa luokassa. Lisäksi ns. historiallisen tapaturmakehityksen laskentatapa on edullisempi HSL:lle. Laskennallisesti HSL:n työntekijäin tapaturmavakuutus on yksin kilpailutettuna vähintään % halvempi kuin yhdessä HSY:n kanssa kilpailuttaen. Myös HSY:n vuonna 2010 toimeenpaneman vakuutuskilpailutuksen tulokset osoittavat, että HSY:n ja HSL:n vakuutuskantoja ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa yhdessä.

12 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 12 (13) Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt Opastinsilta 6:n osalta kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset kannattaa selvittää siinä vaiheessa, kun nykyiset sopimukset umpeutuvat. HSY:n käytössä on myös muita kiinteistöjä ja voi olla tarkoituksenmukaisempaa kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena kaikki HSY:n käytössä olevat kiinteistöt. Painotyöt on ulkoistettu molemmissa kuntayhtymissä. Kuntayhtymien yhteiskilpailutuksella rutiinituotteissa ei ole saavutettavissa merkittävää volyymietua verrattuna kuntayhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin (vrt. kuntayhteistyö hankinnoissa). Erikoispainatuksissa puolestaan tarpeet ovat niin erilaisia, että yhteishankinta ei ole tarkoituksenmukaista. Työryhmä kartoitti myös mahdollisuutta yhteisen, nykyisiä monitoimikoneita tehokkaamman digipainokoneen hankintaan. Todettiin, että painotöiden volyymi ei ole tällaiseen riittävä IT-palvelut ja -laitteet ATK-laitteet HSL:ssä laitteet on hankittu leasingsopimuksilla ja kilpailutetaan 2011 aikana. HSY:ssä laitteet ovat omia. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin. Verkon lähitukipalvelut HSL:ssä lähitukipalvelut on ulkoistettu. HSY:ssä se hoidetaan omana työnä. HSY:llä ei ole resursseja tarjota palveluja HSL:lle. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos myös HSY ulkoistaa palvelun. Lähitukipalveluiden hankkiminen samalta palveluntarjoajalta toisi synergiaetua kuitenkin lähinnä Opastinsilta 6:ssa, jossa samat henkilöt voisivat helposti palvella molempia organisaatioita. 5 Toimenpide-ehdotukset Työryhmä esittää edellä esitettyyn tarkasteluun perustuen, että ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin HSL ja HSY -kuntayhtymien synergiaetujen lisäämiseksi: Tehdään yhteisesti päätearkistojen tilaselvitys (v. 2012) ja toteutetaan arkistotilat selvityksen mukaisesti. Selvitetään uudelleen yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuus, kun HSL:n sopimus palveluntuottajan kanssa umpeutuu (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään monitoimilaitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus (voimassaolevien palvelusopimusten määräämässä aikataulussa).

13 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 13 (13) Selvitetään ATK-laitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään verkon lähitukipalvelujen yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos myös HSY ulkoistaa palvelun (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään Opastinsilta 6:n kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset (nykyisten sopimusten voimassaolon määräämässä aikataulussa). Selvitetään yhteistyömahdollisuudet sisäisen tarkastuksen järjestämisessä (v. 2011). Käynnistetään yhteistyö sellaisen koulutuksen toteuttamisessa, joka sisältyy molempien kuntayhtymien koulutusohjelmiin (jatkuva v alkaen). Lisätään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ympäristö- ja laatujärjestelmien toteutuksessa ja selvitetään mahdollisuus järjestelmien ristiinauditointiin (selvitys v. 2012). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmaston muutokseen sopeutumisen strategiatyössä (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmansuojelu- ja ilmanlaatuasioissa (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä paikkatietoasioissa (jatkuva). Työryhmä korostaa, että molemmissa kuntayhtymissä on mahdollista parantaa tuottavuutta kuntayhtymän sisäisillä toimenpiteillä. Tuottavuusohjelmat laaditaan osana talousarviovalmistelua. Tuottavuusohjelmissa esitettävillä toimenpiteillä on saavutettavissa etuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin tässä esitetyt kuntayhtymien väliset synergiaedut.

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA luonnos 01.11.2012 YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6) Osoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki, 1.2 Espoon

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Sisältö Mihin LCLIP iä tarvittiin - Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut -työryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut 2.Yhteiset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus 3.6.2009 Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Kuntayhtymien HSY ja HSL organisointi Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vesihuoltotoiminnot,

Lisätiedot

1 Yhteenveto LAUSUNTO 1 (10) 13.4.2012. Dnro 124/00/02/023/2012. Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto -osasto. valtiovarainministerio@vm.

1 Yhteenveto LAUSUNTO 1 (10) 13.4.2012. Dnro 124/00/02/023/2012. Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto -osasto. valtiovarainministerio@vm. LAUSUNTO 1 (10) Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto -osasto valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntönne VM 024:00/2011 Pyydettynä lausuntonaan viitteessä mainitun lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 16.09.2015 Sivu 1 / 1 4031/02.08.00/2015 89 Vesihuollon suunnittelun ja rakennuttamisen palvelusopimus ja rakentamisen palvelusopimus Espoon kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 1 Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Kuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4031/2015 02.08.00 115 Vesihuollon rakentamisen palvelusopimuksen liitteen "Vesihuollon rakentamisen erityispiireet, Espoo" hyväksyminen Espoon kaupungin ja Helsingin

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (7) 1282 V Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän neuvonnan antamista koskeva yhteistyösopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän ja kuntayhtymän

Lisätiedot

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI 3.3.2017 Jari Viinanen Enemmän koordinaatiota 3.3.2017 Ilmastotyön kehittäminen Helsingissä -Mia Malin 2015 pro gradu enemmän johdonmukaista ja strategista johtamista ja koordinointia

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (8) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/ (8) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2012 1 (8) 384 Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävän neuvonnan antamista koskeva yhteistyösopimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkaupunkien

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ)

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 90 21.08.2015 Hallitus 102 25.09.2015 JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) 1646/00.01.013.0132/2015 Hallitus 90 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PALVELUJEN YHTEISKÄYTÖN PERIAATTEITA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PALVELUJEN YHTEISKÄYTÖN PERIAATTEITA 1(5) Liite 1/Asia nro 2 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN NEUVOTTELUKUNTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN PALVELUJEN YHTEISKÄYTÖN PERIAATTEITA Yleistä Yhteiskäyttö tarkoittaa sitä, että kuntalaiset

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu

Helsingin seudun MAL suunnittelu Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 mikä se on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019 2050. Suunnitelmaa valmistelevat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1 (6) YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren

Lisätiedot

HSY kuntayhtymän perustaminen Vesihuoltotoimiala

HSY kuntayhtymän perustaminen Vesihuoltotoimiala HSY kuntayhtymän perustaminen Vesihuoltotoimiala 4.11.2009 Ilari Myllyvirta, Helsingin Vesi Miksi yhdistää vesilaitoksia? Työn tavoitteet Poliittinen tahtotila Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE

SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE Tekn. ltk. 27.9.2017 50 liite Hankintojen menettelytapaohje 1 (5) x.x.2017 SIILINJÄRVEN KUNNAN HANKINTOJEN MENETTELYTAPAOHJE ORGANISOINTI, PERIAATTEET JA OHJEET Sisällys: 1. Johdanto: hankintojen menettelytapaohje,

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI 23.8.2011 Kaakkois-Suomen kunnat / kuntayhtymät HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Työryhmä 4: Kuntatalous ja tukipalvelut Loppuraportti

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Työryhmä 4: Kuntatalous ja tukipalvelut Loppuraportti Työryhmä 4: Kuntatalous ja tukipalvelut Loppuraportti Kuntatalous ja tukipalvelut työryhmän kokoonpano Kuntatalouden nykytilanne Vuosina 2000 2009 seudun viiden kunnan vuosikate on ollut jonain vuonna

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 1.3.2017 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä

Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä Kunnanhallitus 18 25.01.2016 Henkilökuljetusten järjestämistilanne ja tunnusluvut 1026/08.01.01/2012 Kunnanhallitus 75 16.02.2015 Selvityksen tekeminen kunnan henkilökuljetusten järjestämisestä 1026/08.01.01/2012

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 30.9.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen PKS neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Fr ESPOON KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.10.1990 Viimeksi muutettu 14.12.1994 1 Toiminta-ajatus Keskusvirasto luo edellytyksiä kaupungin itsehallinnon toteutumiselle valmistelemalla

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen Suomen kestävän kehityksen toimikunta 22.4.2014 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 1. Ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat jo vaikuttaneet sekä luontoon

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika 25.11.2008 kello 17.10 18.46 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot