HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

2 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Taustaa Toteutettu yhteistyö Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Kirjaamo ja asiakirjahallinto Muita tukitoimintoja Sisäinen tarkastus Koulutusyhteistyö Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö Seudullisten tietojen käyttö Hankintayhteistyö Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Sähkön kilpailutus Vakuutusten kilpailutus Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt IT-palvelut ja -laitteet Toimenpide-ehdotukset... 12

3 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 3 (13) 1 Toimeksianto 2 Taustaa HSY:n hallitus päätti tehdessään talousarvioesityksen yhtymäkokoukselle, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi. Vastaavasti HSL:n hallitus päätti , että HSL valmistelee ja ryhtyy panemaan täytäntöön toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, yleiskustannusten hillitsemiseksi ja synergiahyötyjen aikaansaamiseksi. Kuntayhtymien toimitusjohtajat päättivät yhdessä asettaa työryhmän selvittämään kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa. Työryhmän jäsenet ovat Jorma Juutilainen, hallintojohtaja, HSL Pirjo Laitinen, talousjohtaja, HSL Matti Hilli, hallintojohtaja, HSY Kirsti Mäkinen, controller, HSY Työryhmälle asetettu määräaika on Toimintaohjelma viedään kuntayhtymien hallitusten käsiteltäväksi. Lisäksi sekä HSL että HSY valmistelevat oman tuottavuusohjelmansa osana TTS valmistelua. HSL aloitti varsinaisen toimintansa HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. HSL:lle siirrettiin entisen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) liikennetoiminnot sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) suunnittelu- ja tilaajatoiminnot. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat nykyisin Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kauniainen ja Kirkkonummi. HSL:n henkilöstömäärä on n. 340 ja vuoden 2011 budjetin loppusumma on n. 517 miljoonaa euroa. HSY aloitti samoin varsinaisen toimintansa HSY tuottaa Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille jätehuolto- ja vesihuoltopalveluja sekä seudullista tietoa mm. ilmanlaadusta, ilmastosta ja asumisesta. HSY-kuntayhtymään yhdistettiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitokset sekä YTV:n jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto. HSY:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. HSY:n henkilöstömäärä on n. 750 ja liikevaihto yli 300 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien perustamispäätökset tehtiin samanaikaisesti kesällä YTV lakkautettiin ja perustettiin kaksi erillistä kuntayhtymää synergiahyötyjen optimoimiseksi. Synergiaetuja liikennepalvelujen tuottamisessa saavutetaan keskittämällä nämä palvelut HSLkuntayhtymään. Vastaavasti synergiaetuja saavutetaan HSY:n sisällä, kun yhteen kuntayhtymän keskitettiin pääkaupunkiseudun kuntien ympäristöpalvelut. HSL ja HSY toimivat eri toimialoilla eikä niillä ole yhteisiä asiakkaita.

4 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 4 (13) Yhteisiä toimintoja suunniteltaessa on otettava huomioon organisaatioiden erillisyydestä johtuvat rajoitukset. Kummallakin kuntayhtymällä on oltava erillinen kassahallinto, pankkitilit, kirjanpito ja laskutus. Organisaatioiden tietoverkkojen on oltava erilliset; tämä ei sinällään estä esimerkiksi vahtimestareita tai keskuksenhoitajia kirjautumasta samanaikaisesti molempien kuntayhtymien verkkoon. Yhteistoiminnan edellytyksenä on, etteivät tiukan salassapitovelvollisuuden piirissä olevat tiedot saa levitä niiden käsittelyyn oikeutettujen ulkopuolelle; tällaisia ovat esimerkiksi tiedot yksittäisen työntekijän terveydentilasta, päihteiden käytöstä, ulosottotoimenpiteistä tai perhesuhteista. Yhteisesti ei myöskään voida hoitaa toimenpiteitä, jotka kuuluvat johtamistoimintaan; vähäiseltä näyttävä viestinnän tai asiakirjahallinnon toimenpide voi olla tärkeä lenkki organisaation johtamistoiminnassa. Kuntayhtymät ovat itsenäisiä juridisia henkilöitä, joiden henkilökunta on työsuhteessa omaan kuntayhtymäänsä. Kummallakin on omat paikallissopimukset, eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä itsenäinen henkilöstöpolitiikka. Organisaatiot on rakennettu ja henkilöstö valittu siten, että organisaatiot toimivat itsenäisesti. Kun varsinainen toiminta alkoi vuoden 2010 alusta lukien, siirtyivät YTV:n viranhaltijat säädetyn erityislain ja hyväksytyn jakosopimuksen mukaisesti joko HSL:n tai HSY:n palvelukseen. Sopimuksen mukaan siirron yhteydessä kenenkään euromääräinen palkka ei saanut alentua ja oikeus vuosilomaan ja lomarahaan siirtyivät työntekijän mukana. Henkilövakuutussuoja ja eläke-edut jatkuivat katkeamattomina. Siirroista oli käyty YT-lainsäädännön mukaiset neuvottelut ja jokainen työntekijä sai esittää toiveen uudesta työtehtävästä; esitetyt toiveet voitiin pääosin toteuttaa. Uusien organisaatioiden toiminnan käynnistyttyä ei joustava siirtyminen enää ole mahdollista, vaan kaikki siirrot tapahtuvat normaalin rekrytointimenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa, että työsuhde entiseen työnantajaan katkeaa siirtymisen yhteydessä ja siirto edellyttää aina työntekijän omaa aktiivisuutta; työnantaja ei voi määrätä työntekijää siirtymään toisen kuntayhtymän palvelukseen. Kummallakaan kuntayhtymistä ei ole ylimääräistä henkilökuntaa. Mahdollisuutta yhteisen henkilökuntapankin perustamiseen on pohdittu, mutta jouduttu toteamaan, että uudelleensijoituksen tarve esimerkiksi terveydentilan huonontumisen takia ei ratkea sillä, että työntekijä yritetään siirtää toisen kuntayhtymän palvelukseen. Sekä juridisesti että inhimillisesti on perusteltua, että uudelleensijoitusmenettely hoidetaan kuntayhtymäkohtaisesti. Henkilöstösuunnittelu lähtee kummassakin kuntayhtymässä sen omista lähtökohdista; esimerkiksi ikääntyneen työntekijän siirtäminen kevyempään työhön toiseen kuntayhtymään ei ole mahdollista jo siitä syystä, että tehtävät ovat luonteeltaan hyvin erityyppisiä. Lisäksi on vaikea perustella, miksi organisaatio olisi velvollinen hoitamaan toisen organisaation uudelleensijoitustehtäviä. Kuntayhtymissä ei myöskään ole sellaisia kausiluonteisia tehtäviä, jotka sijoittuvat eri ajankohtiin ja joita voisi ajatella paikattavan toisen kuntayhtymän henkilökunnalla. Lisäksi on huomattava, että työntekijä ei tavanomaisen työsopimuksensa puitteissa ole velvollinen hoitamaan muun kuin oman työnantajansa ja muita kuin työtehtäviinsä kuuluvia tehtäviä. Ulkopuolisten töiden tekeminen edellyttää aina sopimista ja käytännössä yleensä myös lisäkorvauksen suorittamista.

5 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 5 (13) 3 Toteutettu yhteistyö HSL:n ja HSY:n päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä Itä-Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 6. Tähän kiinteistöön liittyen on jo yhteisesti toteutettu seuraavia toimintoja: Yhteiset vahtimestaripalvelut: HSL ostaa palvelun HSY:ltä. Vahtimestarit hoitavat molempien kuntayhtymien postinkäsittelyn, vieraiden vastaanoton ja HSL:n laskujen skannauksen. Kokoustilat ovat osittain yhteiskäytössä. HSY järjestää yhteisten tilojen kokouspalvelut myös HSL:lle. Autohallissa on osin yhteiset paikat Kuntayhtymillä on yhteistä varastotilaa. Sähkö on kilpailutettu taloyhtiön kautta. Käytössä on osin yhteiset autolähettipalvelut. Molemmat kuntayhtymät ovat mukana sisäpostirenkaassa HSL HSY Helsingin kaupunki Espoon kaupunki HUS. HSY:llä on päätoimipisteen lisäksi 16 toimipisteitä eri puolilla pääkaupunkiseutua. HSY:n henkilöstöstä alle 20 % on päätoimipisteessä. HSL:llä on neljä toimipistettä Helsingissä. Henkilöstöstä vähän yli puolet työskentelee päätoimipisteessä. Opastinsillan kiinteistön liittyvän yhteistoiminnan lisäksi kuntayhtymät tekevät jo tällä hetkellä tiiviisti yhteistyötä ilmasto- ja ilmanlaatu- ja paikkatietoasioissa. Tätä käsitellään kohdissa Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Työryhmä pyrki selvittämään kattavasti mahdollisia yhteistyökohteita kuntayhtymien toiminnoissa. Kuntayhtymien ydintoiminnassa synergiaetuja ei ole saavutettavissa johtuen toimialojen erilaisuudesta lukuun ottamatta yhteistyötä ilmanlaatu-, ilmasto- ja paikkatietoasioissa. Mahdolliset synergiaedut löytyvät tukitoiminnoista. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntayhtymien välinen yhteistyö ei saa hankaloittaa kuntayhtymien sisäisiä tuottavuushankkeita, joissa säästöpotentiaali on huomattavasti kuntayhtymien välisiä synergiaetuja suurempi. HSY:ssä on käynnissä työ kuntayhtymän tukitoimintojen ja hankintatoimen organisoinnin kehittämiseksi ja toimintamallien yhtenäistämiseksi. Työ on vaativa, koska HSY:hyn yhdistettiin neljä suurta organisaatiota, joista jokaisella oli omat toimintamallinsa tukipalvelujen järjestämisessä. Lisäksi on muistettava, että kuntien vesilaitosten yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on erittäin mittava hanke. Toimintojen uudelleen organisoinnilla ja päällekkäisyyksin purkamisella saavutettiin jo ensimmäisenä toimintavuonna merkittäviä säästöjä. Organisaation kehittämistyö vesihuollossa kuitenkin jatkuu ja yhteisten toimintamallien rakentaminen ja käyttöönotto vie useita vuosia.

6 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 6 (13) 4.1 Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Taloushallinnossa mahdollisia yhteistyökohteita ovat ne toiminnot, jotka periaatteessa voitaisiin hoitaa ostopalveluina. Näitä ovat kirjanpito ja palkanlaskenta. Kuntayhtymä voisi ostaa näitä palveluja toiselta kuntayhtymältä tai palvelu voitaisiin kilpailuttaa yhteisesti. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan omana työnä. Molemmissa organisaatioissa henkilöresurssit ovat täysin käytössä. Ei ole näköpiirissä, että kummallakaan osapuolella olisi tarvetta ostaa näitä palveluja tai resursseja tarjota palveluja toiselle kuntayhtymälle. Talousjärjestelmät rakennetaan tukemaan kunkin organisaation toimintaa. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä talousjärjestelmät on vastikään kilpailutettu ja järjestelmäratkaisut tehty useiksi vuosiksi eteenpäin Kirjaamo ja asiakirjahallinto Useissa kannanotoissa on ehdotettu, että kuntayhtymillä tulisi olla yhteinen (fyysinen) kirjaamo. Aikaisemmin virastojen kirjaamo oli paikka, jossa tehtiin paljon manuaalista työtä, kun asiakirjoja vastaanotettiin, kirjattiin, kopioitiin ja lähetettiin sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Nykyaikaisessa hajautetussa kirjaamisjärjestelmässä kirjaamon tehtävä asian vireillepanossa rajoittuu vireillepanoasiakirjan vientiin asianhallintajärjestelmään tai numeron ja diaarikaavan mukaisen ryhmittelyn antamiseen. Asiakirja liikkuu pdf-muotoisena skannattuna tiedostona ja välivaiheista tehdään merkinnät suoraan järjestelmään. Myös asiakirjat, ainakin periaatteessa, syntyvät järjestelmän sisällä ja jokainen asian valmistelija ja päätöksentekijä voi lukea kertyneet asiakirjat suoraan järjestelmässä. Asiakirjahallinto on niin voimakkaasti sidottu organisaation johtamiseen ja päätöksentekoon, että ei ole mielekästä siirtää siihen kuuluvia teknisiä toimenpiteitä suoritettavaksi organisaation ulkopuolelle. Mitään säästöjä ei voitaisi saavuttaa, jos kumpikin organisaatio toimisi omassa järjestelmässään; yhteinen asianhallintajärjestelmä taas merkitsisi yhteistä verkkoa, joka salassapito- ja tietoturvasyistä ei ole mahdollinen kahden organisaation kesken. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat tulee säilyttää kansallisarkiston ohjeiden mukaisissa tiloissa. Sekä HSL että HSY tarvitsevat arkistolain vaatimukset täyttävää arkistotilaa. Päätearkistojen tilaselvitys on tarkoituksenmukaista tehdä yhteisesti, koska päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä. Kuntayhtymien kesken on jo sovittu, että YTV:n pysyvästi säilytettävä aineisto on HSY:n arkistotiloissa Muita tukitoimintoja Puhelinkeskus Yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuutta selvitettiin v HSY:llä oma puhelinkeskus, HSL:llä palvelusopimus Soneran kanssa. Yhteistyömahdollisuudet selvitetään uudelleen HSL:n palvelusopimuksen sopimuskauden päättyessä.

7 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 7 (13) Autot Yhteiskäyttö Opastinsilta 6:ssa olevien henkilöautojen (HSL 8 kpl, HSY 6 kpl) kohdalla olisi mahdollista ja sitä voitaisiin selvittää. Säästöpotentiaali on kuitenkin vähäinen. Huomattavasti suurempi hyöty on saavutettavissa tehostamalla HSY:n sisällä ajoneuvojen hallintaa ja käyttöä. HSY:n hallinnassa on n. 170 ajoneuvoa (suurin osa erikoisvarusteltuja paketti- ja kuorma-autoja), jotka on sijoitettu HSY:n toimipisteisiin eri puolilla pääkaupunkiseutua. Monitoimilaitteet Toimistotyön monitoimilaitteet ovat kerroskohtaisia, joten niiden yhteiskäyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Leasingsopimusten yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, kun nykyiset palvelusopimukset päättyvät. Käännöspalvelut HSL:llä on kaksi kielenkääntäjää. HSY ostaa käännöspalvelut. HSL työllistää tällä hetkellä täysin omat kielenkääntäjänsä ja joutuu lisäksi ostamaan jonkin verran käännöspalveluja ulkoa. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa HSL pystyisi ajoittain myymään ylimääräistä kapasiteettiaan myös HSY:lle Sisäinen tarkastus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus on osa kuntayhtymän johtamista ja sen kumpikin kuntayhtymä hoitaa itsenäisesti. Sisäinen tarkastus tai osa siitä voitaisiin hoitaa ostopalveluna henkilöstötilanne huomioon ottaen. HSL:llä on sisäinen tarkastaja. HSY:n sisäinen tarkastaja jää eläkkeelle v Ennen uuden päätoimisen sisäisen tarkastajan rekrytointia eläkkeelle jäävän henkilön tilalle on tarkoituksenmukaista selvittää, onko kuntayhtymien yhteistyöllä saavutettavissa toiminnallisia etuja. Esimerkiksi jonkin sisäisen tarkastuksen osa-alueen hankinta ostopalveluna ja sen yhteiskilpailutus saattaisi olla mahdollista Koulutusyhteistyö Kuntayhtymät kouluttavat henkilökuntaansa joko ulkoisia koulutuspalveluja käyttämällä tai tilauskursseilla sisäisenä koulutuksena. HSL peruskouluttaa matkalipuntarkastajia järjestämällä tarkastuspassin saannille edellytetyn koulutuksen. Lisäksi tarkastajille annetaan lisäkoulutusta (vaikean asiakkaan kohtaaminen, kaasuasekoulutus, räätälöity ensiapukoulutus). Vastaavasti HSY kouluttaa oppisopimuskoulutuksena jätteenkäsittelyhenkilökuntaa ja vesihuollon asentajia; tilauskursseja ovat esimerkiksi vesihygieniapassiin vaadittava koulutus, tulityökoulutus tai erityisolosuhteiden työnjohtajakurssit. Molemmat kuntayhtymät järjestävät myös koulutusta omien atk-sovellutustensa käyttöön (esimerkiksi liikenne- ja aikataulusuunnittelun sovellukset tai vesihuollon tietokantojen käyttö). Näillä alueilla ei ole mielekkäitä yhteiskoulutusmuotoja.

8 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 8 (13) Yhteistä koulutusta pyritään järjestämään niissä tapauksissa, joissa siitä on saatavissa toiminnallista hyötyä; taloudelliset hyödyt jäävät joka tapauksessa pieniksi. Alustavasti on sovittu, että toimipisteiden turvallisuusvastaavien koulutus tilataan SPEK:n yhteiskurssina. Samoin selvitetään mahdollisuus tilata palontorjunta-, pelastus- ja ensiapukoulutusta yhteisesti. Esimieskoulutuksessa on mahdollista järjestää yhteisenä esimerkiksi koulutusta työsuhdelainsäädännön, esimiestyön ja muiden työsuhdeasioiden alueella; sen sijaan kohdennettu koulutus (esimerkiksi johtoryhmäkoulutus) on tarkoituksenmukaisinta tilata organisaatioiden omista tarpeista lähtien. Yhteistyö voidaan toteuttaa siten, että vuosittain verrataan koulutussuunnitelmia keskenään, havaitaan yhteiset tarpeet ja sovitaan koulutuksen toteuttamisesta Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Molemmilla kuntayhtymillä on sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät osalle toimintaa ja molemmat laajentavat järjestelmänsä koskemaan vaiheittain koko toimintaa. Ympäristö- ja laatuasioissa voidaan lisätä kuntayhtymien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Ympäristö- ja laatujärjestelmien ylläpito edellyttää sekä virallista ulkoista auditointia että sisäistä auditointia. Auditointia voisi tehostaa kuntayhtymien välisellä ristiinauditoinnilla. Tällä yhteistyöllä ei tavoitella rahallista hyötyä, vaan molemminpuolista asiantuntijuuden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta HSY:n ilmanlaatutietoja esitetään reaaliaikaisesti HSL:n aikataulunäytöissä Vantaalla ja palvelua on tarkoitus laajentaa Espooseen vuonna Lisäksi metrojunien ja ratikoiden infonäytöissä osa HSL:n varaamasta ajasta käytetään ilmanlaatutietojen esittämiseen. EMME-laskentajärjestelmällä arvioituja liikennemäärätietoja ja liikenteen päästötietoja hyödynnetään ilmanlaatua ja asukkaiden altistumista koskevissa tutkimuksissa HSY osallistuu ilmanlaatuvaikutusten arviointiin liikennejärjestelmätyössä. Typpidioksidin raja-arvon saavuttamiselle haetaan jatkoaikaa EU:sta. Hakemuksen valmistelussa hyödynnetään HSL:n arvioita pääkaupunkiseudulla käytetyn bussikaluston kehittymistä eri skenaarioissa. HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen ilmansuojelun toimintaohjelma ja ohjelman toteutumista seurataan yhteistyössä. Pääkaupunkiseudulle on laadittu varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkillisen heikkenemisen varalle. HSY koordinoi suunnitelman ylläpitoa ja HSL on ollut mukana suunnitelman laatimisessa ja on oleellinen toimija suunnitelman toteuttamisessa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö HSL on mukana HSY:n valmistelemassa pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyössä. HSL:n edustaja on strategian johtoryhmän jäsenenä. HSL on osallistunut strategian valmistelun työpajoihin, joissa on määritelty pääkaupunkiseudun kannalta merkittäviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumisen toimenpidelinjauksia.

9 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 9 (13) HSL on mukana HSY:n koordinoimassa Julia 2030 EU Life+ -hankkeessa. HSL toimii Liikenne-projektin vetäjänä. Projektissa on tuotettu Reittioppaan hiilidioksidilaskuri, Suklaalaskuri sekä Jälki-laskuri liikkumisen hiilidioksidipäästöjen havainnollistamiseksi. Projektissa myös tarkastellaan yhteistyössä HSL:n ja HSY:n kanssa pääkaupunkiseudun eri osaalueiden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä VTT:n kehittämällä arviointimenetelmällä. Julia 2030 projektia esitellään Brysselissä Green Weekillä toukokuussa 2011 HSY:n ja HSL:n yhteisellä ständillä. Materiaalit tapahtumaan tuotetaan yhdessä. HSY osallistuu vuosittain HSL:n järjestämään Autottomaan päivään ja osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi on tehty yhteistyötä Ilmastoinfossa esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämisessä. HSL laatii HSY:n työmatkaliikkumissuunnitelman yhteistyössä HSY:n kanssa. Green Office -työssä on järjestetty yhteisiä teemapäiviä. Seuraava yhteinen tapahtuma on Pyöräilyaamiainen toukokuussa. HSY:n työmatka-asiointia varten hankittu polkupyörä on kuntayhtymien yhteiskäytössä Seudullisten tietojen käyttö Seudullisiin rekisteri- ja paikkatietoihin liittyen HSY neuvotteli viime vuonna yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen, jonka turvin pääkaupunkiseudun kuntien kuntarekisteriaineistot ovat hyödynnettävissä veloituksetta molemmissa kuntayhtymissä. HSL myös hyödyntää HSY:n tuottamia seudullisia paikkatietopalveluja (SeutuRuutu, SeutuCD ja kehittämistarpeena mm. mahdollisuus Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämiseen LISSU- liikennesuunnittelijan työpöytähankkeessa). Myös paikkatietoaineistojen jatkojalostustyössä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä. Paikkatietoihin liittyen HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen HSY toimitusjohtajan asettama paikkatietoryhmä, jossa on nimetyt edustajat molemmista kuntayhtymistä. Molemmissa kuntayhtymissä hyödynnetään suunnittelun, tutkimuksen ja kehittämisen pohja-aineistoina seudullisia paikkatietoja. Yhteistyöllä vältetään päällekkäistä työtä, kyetään jakamaan osaamista ja pystytään kehittämään yhteistyöhankkeita. Viime vuonna paikkatietoryhmä mm. suunnitteli molemmissa kuntayhtymissä toteutetun paikkatietokyselyn. Tänä vuonna ryhmässä laaditaan yhteinen seudullisten paikkatietojen ja paikkatietoyhteistyön kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä mm. HSL:n ja PKS-kuntien sekä Keravan ja Kirkkonummen kunnan kanssa on meneillään ortoilmakuvien yhteishankintaprojekti. Yhteishankinta tuottaa kustannushyötyjä ja aineiston käyttöoikeudet saadaan neuvoteltua paremmiksi. HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen seurannan kehittämisessä ja seuraavan aiesopimuskauden valmistelussa. Yhteistyötä tehdään myös suomen ympäristökeskuksen vetämässä Urban Zone 2 hankkeessa, jossa kehitetään edelleen joukkoliikennekaupunkitarkasteluja. HSY:n ja HSL:n tavoitteena on mm. edistää maankäytön, asumisen ja liikenteen, MAL-seurantaa palvelevien työkalujen kehittämistä.

10 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 10 (13) 4.2 Hankintayhteistyö Kuntayhtymät toimivat eri toimialoilla ja siksi varsinaiseen toimintaan liittyvät hankinnat ovat sisällöltään erilaisia. Yhteiskilpailutus ei substanssihankinnoissa ole mahdollista. Lisäksi HSY toimii vesihuollon osalta eri lainsäädännön piirissä. Tukitoimintoihin liittyy hankintoja, jotka eivät ole toimialasta riippuvia. Niissä volyymietuja voidaan hakea HSL:n ja HSY:n välisellä hankintayhteistyöllä tai hyödyntämällä kuntin hankintaorganisaatioita. Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntämistä käsitellään kohdassa ja sen jälkeen kohdissa mahdollisuuksia HSL:n ja HSY:n väliseen hankintayhteistyöhön muutamissa esiin nousseissa tapauksissa. Suurin hyöty on kuitenkin saavutettavissa kehittämällä HSY:n hankintatoimintaa. Hankintaprosesseja ja -järjestelmiä yhtenäistämällä ja kehittämällä saavutetaan tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä investoinneissa että palvelu- ja materiaalihankinnoissa Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Rutiinihankinnoissa, jotka eivät ole toimialaspesifisiä, HSY HSL -yhteistyöllä saavutettava volyymietu on vähäinen verrattuna siihen, että hyödynnetään yhteistyötä jäsenkuntien hankintaorganisaatioiden kanssa. HSL on osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tämän yhteishankintayhtiön kautta on mahdollista hankkia suurin osa niistä tuotteista, jotka sopisivat kilpailutettaviksi yhdessä HSY:n kanssa. Ottaen huomioon Helsingin Konsernihankinta Oy:n suuren hankintavolyymin sekä alhaiset palvelumaksut, ei kilpailuttaminen yhdessä HSY:n kanssa ole pääsääntöisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. HSY ei ole osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tarkoitus on seurata, miten HSL:n ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n välinen prosessi toimii ja mitä hyötyjä siitä saadaan, ja tarvittaessa tuoda asia uudelleen HSY:n hallituksen käsittelyyn. HSY:n on mahdollista hyödyntää kuntien yhteistä hankintaorganisaatiota (KL- Kuntahankinnat Oy) Sähkön kilpailutus HSY sekä tuottaa että käyttää runsaasti sähköenergiaa; erityisesti veden ja jäteveden pumppaus on energiaintensiivistä toimintaa. Sähköä tuotetaan metaanista sekä Ämmässuolla että Viikissä ja Suomenojalla. Lisäksi HSY-konserniin kuuluva PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy) sekä tuottaa sähköä Kalliomäen voimalassa että ostaa ja välittää ns. vesivoimakorvaussähköä Kymijoen voimalaitoksille. Tällä hetkellä PSV:n sähköntuotanto ja -kulutus ei ole mukana HSY:n sähkönhankinnassa eikä muuta sähköenergiankulutusta ole kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena. HSY:n tavoitteena on kilpailuttaa koko konsernin sähköntuotanto- ja kulutus yhtenä kilpailutuksena; tosin tällöin saattaa olla tarkoituksenmukaisinta jättää kilpailutuksen ulkopuolelle ne toimipisteet, jotka ovat mukana alueellisten kiinteistö- tai huoltoyhtiöiden yhteishankinnassa. HSL:n ja HSY:n päätoimipiste Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 on mukana alueellisessa hankintapoolissa. Vuotuinen sähkönkulutus kolmen viime vuoden keskiarvona on ollut MWh; vaihdellen vuosittain kiinteistön käyttöasteesta riippuen. Kulutuksen tulevaa kehitystä

11 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 11 (13) on vaikea arvioida, koska siirtyminen tilojen jäähdytyksessä kompressoreista kaukokylmään vähentää sähkönkulutusta. Muut HSL:n toimipisteet hankkinevat sähköenergian vuokranantajan sähkönhankinnan puitteissa. HSL:n ja HSY:n tilojen ottamisella yhteiskilpailutukseen voitaisiin vaikuttaa noin 700 MWh:n mukaiseen vuosikustannukseen eli kyse olisi tuhansista euroista. Kilpailutus ei kuitenkaan ole mahdollista erottamatta HSL-HSY:n tiloja omaksi verkokseen, minkä kustannukset olisivat satojen tuhansien luokkaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että PSV:n voimala tuottaa vuodessa MWh sähköä ja korvausenergiaa ostetaan MWh. Kun otetaan huomioon HSY:n tuotanto ja korvaussähkön toimitus verrattuna sähkön hinnan kausivaihteluun, ovat HSY:n sisäisten synergiaetujen mahdollisuudet merkittävät. Potentiaaliset edut HSL- HSY yhteistyöstä ovat marginaaliset Vakuutusten kilpailutus HSY:n vakuutuksia kilpailutettaessa on ensisijaisena tavoitteena saada HSY:n kannalta keskeisimmät vakuutukset, all risk -esinevakuutus, toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus sekä keskeytysvakuutus kokonaisedullisena pakettina. Lisäksi on tärkeää saada vesihuollon tarpeiden mukaisesti räätälöidyt vakuutusehdot vastuuvakuutussopimukseen. Tarkoituksenmukaisin tapa saada edullinen kokonaistarjous HSY:n kannalta kriittisten vakuutuslajien osalta on kilpailuttaa koko vakuutuskanta kerralla. Tällöin muiden vakuutuslajien tarjoukset eivät välttämättä ole edullisimmat mahdolliset, koska tavoitteena on edullinen kokonaistarjous yksittäisten ja HSY:n kannalta vähempimerkityksellisten vakuutuslajien kustannuksella. HSL-kuntayhtymällä ei ole lainkaan tarvetta tuotevastuun tai laitoksen toiminnan keskeytyksen kattamiseen vakuutuksin, ja sen vakuutustarve muutoinkin poikkeaa selvästi HSY:n vakuutustarpeesta. Erityisen selvästi tämä näkyy vahinkovakuutuksessa, joissa HSL:n vakuutustarve on tavanomaisen atk- ja toimistotekniikan vahinkoriskien kattaminen. Sen sijaan HSY:n vakuutus kattaa moniriskisiä ja korkeat sisäiset riskit sisältäviä laitoksia (puhdistamot, biojätelaitos, maanpäälliset pumppaamot, koneistojen sisäinen rikkoutumisriski jne.). HSL saa all risk -vakuutuksen varmuudella halvemmalle kilpailuttamalla sen yksinään. Toisaalta HSL:n vakuutusmäärä on niin marginaalinen, ettei sillä olisi kilpailutuksessa mitään lisäarvoa. Lisäksi HSL voi yksin kilpailuttamalla hyödyntää niitä pienempiä vakuutusyhtiöitä, jotka HSY:n vakuutuskannan laajuus sulkee käytännössä pois kokonaistarjouksen tekemisestä jälleenvakuutusvaatimusten johdosta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta organisaation henkilöstön sijoittuminen eri riskiluokkiin vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. HSY:n henkilökunnassa on suhteellisen paljon korkean riskiluokan (riskiluokka 8) työntekijöitä (vesihuollon asentajat, jätteenkäsittelyn eräät ammattiryhmät). HSL:n työntekijöistä matkalippujen tarkastajat kuuluvat riskiluokkaan 7, sen sijaan suunnitteluhenkilökunta on edullisimmassa luokassa. Lisäksi ns. historiallisen tapaturmakehityksen laskentatapa on edullisempi HSL:lle. Laskennallisesti HSL:n työntekijäin tapaturmavakuutus on yksin kilpailutettuna vähintään % halvempi kuin yhdessä HSY:n kanssa kilpailuttaen. Myös HSY:n vuonna 2010 toimeenpaneman vakuutuskilpailutuksen tulokset osoittavat, että HSY:n ja HSL:n vakuutuskantoja ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa yhdessä.

12 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 12 (13) Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt Opastinsilta 6:n osalta kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset kannattaa selvittää siinä vaiheessa, kun nykyiset sopimukset umpeutuvat. HSY:n käytössä on myös muita kiinteistöjä ja voi olla tarkoituksenmukaisempaa kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena kaikki HSY:n käytössä olevat kiinteistöt. Painotyöt on ulkoistettu molemmissa kuntayhtymissä. Kuntayhtymien yhteiskilpailutuksella rutiinituotteissa ei ole saavutettavissa merkittävää volyymietua verrattuna kuntayhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin (vrt. kuntayhteistyö hankinnoissa). Erikoispainatuksissa puolestaan tarpeet ovat niin erilaisia, että yhteishankinta ei ole tarkoituksenmukaista. Työryhmä kartoitti myös mahdollisuutta yhteisen, nykyisiä monitoimikoneita tehokkaamman digipainokoneen hankintaan. Todettiin, että painotöiden volyymi ei ole tällaiseen riittävä IT-palvelut ja -laitteet ATK-laitteet HSL:ssä laitteet on hankittu leasingsopimuksilla ja kilpailutetaan 2011 aikana. HSY:ssä laitteet ovat omia. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin. Verkon lähitukipalvelut HSL:ssä lähitukipalvelut on ulkoistettu. HSY:ssä se hoidetaan omana työnä. HSY:llä ei ole resursseja tarjota palveluja HSL:lle. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos myös HSY ulkoistaa palvelun. Lähitukipalveluiden hankkiminen samalta palveluntarjoajalta toisi synergiaetua kuitenkin lähinnä Opastinsilta 6:ssa, jossa samat henkilöt voisivat helposti palvella molempia organisaatioita. 5 Toimenpide-ehdotukset Työryhmä esittää edellä esitettyyn tarkasteluun perustuen, että ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin HSL ja HSY -kuntayhtymien synergiaetujen lisäämiseksi: Tehdään yhteisesti päätearkistojen tilaselvitys (v. 2012) ja toteutetaan arkistotilat selvityksen mukaisesti. Selvitetään uudelleen yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuus, kun HSL:n sopimus palveluntuottajan kanssa umpeutuu (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään monitoimilaitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus (voimassaolevien palvelusopimusten määräämässä aikataulussa).

13 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 13 (13) Selvitetään ATK-laitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään verkon lähitukipalvelujen yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos myös HSY ulkoistaa palvelun (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään Opastinsilta 6:n kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset (nykyisten sopimusten voimassaolon määräämässä aikataulussa). Selvitetään yhteistyömahdollisuudet sisäisen tarkastuksen järjestämisessä (v. 2011). Käynnistetään yhteistyö sellaisen koulutuksen toteuttamisessa, joka sisältyy molempien kuntayhtymien koulutusohjelmiin (jatkuva v alkaen). Lisätään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ympäristö- ja laatujärjestelmien toteutuksessa ja selvitetään mahdollisuus järjestelmien ristiinauditointiin (selvitys v. 2012). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmaston muutokseen sopeutumisen strategiatyössä (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmansuojelu- ja ilmanlaatuasioissa (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä paikkatietoasioissa (jatkuva). Työryhmä korostaa, että molemmissa kuntayhtymissä on mahdollista parantaa tuottavuutta kuntayhtymän sisäisillä toimenpiteillä. Tuottavuusohjelmat laaditaan osana talousarviovalmistelua. Tuottavuusohjelmissa esitettävillä toimenpiteillä on saavutettavissa etuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin tässä esitetyt kuntayhtymien väliset synergiaedut.

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 HSLH 26.10.2010 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 SEUDUN TALOUDEN,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot