HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

2 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Taustaa Toteutettu yhteistyö Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Kirjaamo ja asiakirjahallinto Muita tukitoimintoja Sisäinen tarkastus Koulutusyhteistyö Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö Seudullisten tietojen käyttö Hankintayhteistyö Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Sähkön kilpailutus Vakuutusten kilpailutus Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt IT-palvelut ja -laitteet Toimenpide-ehdotukset... 12

3 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 3 (13) 1 Toimeksianto 2 Taustaa HSY:n hallitus päätti tehdessään talousarvioesityksen yhtymäkokoukselle, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi. Vastaavasti HSL:n hallitus päätti , että HSL valmistelee ja ryhtyy panemaan täytäntöön toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, yleiskustannusten hillitsemiseksi ja synergiahyötyjen aikaansaamiseksi. Kuntayhtymien toimitusjohtajat päättivät yhdessä asettaa työryhmän selvittämään kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa. Työryhmän jäsenet ovat Jorma Juutilainen, hallintojohtaja, HSL Pirjo Laitinen, talousjohtaja, HSL Matti Hilli, hallintojohtaja, HSY Kirsti Mäkinen, controller, HSY Työryhmälle asetettu määräaika on Toimintaohjelma viedään kuntayhtymien hallitusten käsiteltäväksi. Lisäksi sekä HSL että HSY valmistelevat oman tuottavuusohjelmansa osana TTS valmistelua. HSL aloitti varsinaisen toimintansa HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. HSL:lle siirrettiin entisen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) liikennetoiminnot sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) suunnittelu- ja tilaajatoiminnot. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat nykyisin Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kauniainen ja Kirkkonummi. HSL:n henkilöstömäärä on n. 340 ja vuoden 2011 budjetin loppusumma on n. 517 miljoonaa euroa. HSY aloitti samoin varsinaisen toimintansa HSY tuottaa Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille jätehuolto- ja vesihuoltopalveluja sekä seudullista tietoa mm. ilmanlaadusta, ilmastosta ja asumisesta. HSY-kuntayhtymään yhdistettiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitokset sekä YTV:n jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto. HSY:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. HSY:n henkilöstömäärä on n. 750 ja liikevaihto yli 300 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien perustamispäätökset tehtiin samanaikaisesti kesällä YTV lakkautettiin ja perustettiin kaksi erillistä kuntayhtymää synergiahyötyjen optimoimiseksi. Synergiaetuja liikennepalvelujen tuottamisessa saavutetaan keskittämällä nämä palvelut HSLkuntayhtymään. Vastaavasti synergiaetuja saavutetaan HSY:n sisällä, kun yhteen kuntayhtymän keskitettiin pääkaupunkiseudun kuntien ympäristöpalvelut. HSL ja HSY toimivat eri toimialoilla eikä niillä ole yhteisiä asiakkaita.

4 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 4 (13) Yhteisiä toimintoja suunniteltaessa on otettava huomioon organisaatioiden erillisyydestä johtuvat rajoitukset. Kummallakin kuntayhtymällä on oltava erillinen kassahallinto, pankkitilit, kirjanpito ja laskutus. Organisaatioiden tietoverkkojen on oltava erilliset; tämä ei sinällään estä esimerkiksi vahtimestareita tai keskuksenhoitajia kirjautumasta samanaikaisesti molempien kuntayhtymien verkkoon. Yhteistoiminnan edellytyksenä on, etteivät tiukan salassapitovelvollisuuden piirissä olevat tiedot saa levitä niiden käsittelyyn oikeutettujen ulkopuolelle; tällaisia ovat esimerkiksi tiedot yksittäisen työntekijän terveydentilasta, päihteiden käytöstä, ulosottotoimenpiteistä tai perhesuhteista. Yhteisesti ei myöskään voida hoitaa toimenpiteitä, jotka kuuluvat johtamistoimintaan; vähäiseltä näyttävä viestinnän tai asiakirjahallinnon toimenpide voi olla tärkeä lenkki organisaation johtamistoiminnassa. Kuntayhtymät ovat itsenäisiä juridisia henkilöitä, joiden henkilökunta on työsuhteessa omaan kuntayhtymäänsä. Kummallakin on omat paikallissopimukset, eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä itsenäinen henkilöstöpolitiikka. Organisaatiot on rakennettu ja henkilöstö valittu siten, että organisaatiot toimivat itsenäisesti. Kun varsinainen toiminta alkoi vuoden 2010 alusta lukien, siirtyivät YTV:n viranhaltijat säädetyn erityislain ja hyväksytyn jakosopimuksen mukaisesti joko HSL:n tai HSY:n palvelukseen. Sopimuksen mukaan siirron yhteydessä kenenkään euromääräinen palkka ei saanut alentua ja oikeus vuosilomaan ja lomarahaan siirtyivät työntekijän mukana. Henkilövakuutussuoja ja eläke-edut jatkuivat katkeamattomina. Siirroista oli käyty YT-lainsäädännön mukaiset neuvottelut ja jokainen työntekijä sai esittää toiveen uudesta työtehtävästä; esitetyt toiveet voitiin pääosin toteuttaa. Uusien organisaatioiden toiminnan käynnistyttyä ei joustava siirtyminen enää ole mahdollista, vaan kaikki siirrot tapahtuvat normaalin rekrytointimenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa, että työsuhde entiseen työnantajaan katkeaa siirtymisen yhteydessä ja siirto edellyttää aina työntekijän omaa aktiivisuutta; työnantaja ei voi määrätä työntekijää siirtymään toisen kuntayhtymän palvelukseen. Kummallakaan kuntayhtymistä ei ole ylimääräistä henkilökuntaa. Mahdollisuutta yhteisen henkilökuntapankin perustamiseen on pohdittu, mutta jouduttu toteamaan, että uudelleensijoituksen tarve esimerkiksi terveydentilan huonontumisen takia ei ratkea sillä, että työntekijä yritetään siirtää toisen kuntayhtymän palvelukseen. Sekä juridisesti että inhimillisesti on perusteltua, että uudelleensijoitusmenettely hoidetaan kuntayhtymäkohtaisesti. Henkilöstösuunnittelu lähtee kummassakin kuntayhtymässä sen omista lähtökohdista; esimerkiksi ikääntyneen työntekijän siirtäminen kevyempään työhön toiseen kuntayhtymään ei ole mahdollista jo siitä syystä, että tehtävät ovat luonteeltaan hyvin erityyppisiä. Lisäksi on vaikea perustella, miksi organisaatio olisi velvollinen hoitamaan toisen organisaation uudelleensijoitustehtäviä. Kuntayhtymissä ei myöskään ole sellaisia kausiluonteisia tehtäviä, jotka sijoittuvat eri ajankohtiin ja joita voisi ajatella paikattavan toisen kuntayhtymän henkilökunnalla. Lisäksi on huomattava, että työntekijä ei tavanomaisen työsopimuksensa puitteissa ole velvollinen hoitamaan muun kuin oman työnantajansa ja muita kuin työtehtäviinsä kuuluvia tehtäviä. Ulkopuolisten töiden tekeminen edellyttää aina sopimista ja käytännössä yleensä myös lisäkorvauksen suorittamista.

5 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 5 (13) 3 Toteutettu yhteistyö HSL:n ja HSY:n päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä Itä-Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 6. Tähän kiinteistöön liittyen on jo yhteisesti toteutettu seuraavia toimintoja: Yhteiset vahtimestaripalvelut: HSL ostaa palvelun HSY:ltä. Vahtimestarit hoitavat molempien kuntayhtymien postinkäsittelyn, vieraiden vastaanoton ja HSL:n laskujen skannauksen. Kokoustilat ovat osittain yhteiskäytössä. HSY järjestää yhteisten tilojen kokouspalvelut myös HSL:lle. Autohallissa on osin yhteiset paikat Kuntayhtymillä on yhteistä varastotilaa. Sähkö on kilpailutettu taloyhtiön kautta. Käytössä on osin yhteiset autolähettipalvelut. Molemmat kuntayhtymät ovat mukana sisäpostirenkaassa HSL HSY Helsingin kaupunki Espoon kaupunki HUS. HSY:llä on päätoimipisteen lisäksi 16 toimipisteitä eri puolilla pääkaupunkiseutua. HSY:n henkilöstöstä alle 20 % on päätoimipisteessä. HSL:llä on neljä toimipistettä Helsingissä. Henkilöstöstä vähän yli puolet työskentelee päätoimipisteessä. Opastinsillan kiinteistön liittyvän yhteistoiminnan lisäksi kuntayhtymät tekevät jo tällä hetkellä tiiviisti yhteistyötä ilmasto- ja ilmanlaatu- ja paikkatietoasioissa. Tätä käsitellään kohdissa Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Työryhmä pyrki selvittämään kattavasti mahdollisia yhteistyökohteita kuntayhtymien toiminnoissa. Kuntayhtymien ydintoiminnassa synergiaetuja ei ole saavutettavissa johtuen toimialojen erilaisuudesta lukuun ottamatta yhteistyötä ilmanlaatu-, ilmasto- ja paikkatietoasioissa. Mahdolliset synergiaedut löytyvät tukitoiminnoista. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntayhtymien välinen yhteistyö ei saa hankaloittaa kuntayhtymien sisäisiä tuottavuushankkeita, joissa säästöpotentiaali on huomattavasti kuntayhtymien välisiä synergiaetuja suurempi. HSY:ssä on käynnissä työ kuntayhtymän tukitoimintojen ja hankintatoimen organisoinnin kehittämiseksi ja toimintamallien yhtenäistämiseksi. Työ on vaativa, koska HSY:hyn yhdistettiin neljä suurta organisaatiota, joista jokaisella oli omat toimintamallinsa tukipalvelujen järjestämisessä. Lisäksi on muistettava, että kuntien vesilaitosten yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on erittäin mittava hanke. Toimintojen uudelleen organisoinnilla ja päällekkäisyyksin purkamisella saavutettiin jo ensimmäisenä toimintavuonna merkittäviä säästöjä. Organisaation kehittämistyö vesihuollossa kuitenkin jatkuu ja yhteisten toimintamallien rakentaminen ja käyttöönotto vie useita vuosia.

6 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 6 (13) 4.1 Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Taloushallinnossa mahdollisia yhteistyökohteita ovat ne toiminnot, jotka periaatteessa voitaisiin hoitaa ostopalveluina. Näitä ovat kirjanpito ja palkanlaskenta. Kuntayhtymä voisi ostaa näitä palveluja toiselta kuntayhtymältä tai palvelu voitaisiin kilpailuttaa yhteisesti. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan omana työnä. Molemmissa organisaatioissa henkilöresurssit ovat täysin käytössä. Ei ole näköpiirissä, että kummallakaan osapuolella olisi tarvetta ostaa näitä palveluja tai resursseja tarjota palveluja toiselle kuntayhtymälle. Talousjärjestelmät rakennetaan tukemaan kunkin organisaation toimintaa. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä talousjärjestelmät on vastikään kilpailutettu ja järjestelmäratkaisut tehty useiksi vuosiksi eteenpäin Kirjaamo ja asiakirjahallinto Useissa kannanotoissa on ehdotettu, että kuntayhtymillä tulisi olla yhteinen (fyysinen) kirjaamo. Aikaisemmin virastojen kirjaamo oli paikka, jossa tehtiin paljon manuaalista työtä, kun asiakirjoja vastaanotettiin, kirjattiin, kopioitiin ja lähetettiin sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Nykyaikaisessa hajautetussa kirjaamisjärjestelmässä kirjaamon tehtävä asian vireillepanossa rajoittuu vireillepanoasiakirjan vientiin asianhallintajärjestelmään tai numeron ja diaarikaavan mukaisen ryhmittelyn antamiseen. Asiakirja liikkuu pdf-muotoisena skannattuna tiedostona ja välivaiheista tehdään merkinnät suoraan järjestelmään. Myös asiakirjat, ainakin periaatteessa, syntyvät järjestelmän sisällä ja jokainen asian valmistelija ja päätöksentekijä voi lukea kertyneet asiakirjat suoraan järjestelmässä. Asiakirjahallinto on niin voimakkaasti sidottu organisaation johtamiseen ja päätöksentekoon, että ei ole mielekästä siirtää siihen kuuluvia teknisiä toimenpiteitä suoritettavaksi organisaation ulkopuolelle. Mitään säästöjä ei voitaisi saavuttaa, jos kumpikin organisaatio toimisi omassa järjestelmässään; yhteinen asianhallintajärjestelmä taas merkitsisi yhteistä verkkoa, joka salassapito- ja tietoturvasyistä ei ole mahdollinen kahden organisaation kesken. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat tulee säilyttää kansallisarkiston ohjeiden mukaisissa tiloissa. Sekä HSL että HSY tarvitsevat arkistolain vaatimukset täyttävää arkistotilaa. Päätearkistojen tilaselvitys on tarkoituksenmukaista tehdä yhteisesti, koska päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä. Kuntayhtymien kesken on jo sovittu, että YTV:n pysyvästi säilytettävä aineisto on HSY:n arkistotiloissa Muita tukitoimintoja Puhelinkeskus Yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuutta selvitettiin v HSY:llä oma puhelinkeskus, HSL:llä palvelusopimus Soneran kanssa. Yhteistyömahdollisuudet selvitetään uudelleen HSL:n palvelusopimuksen sopimuskauden päättyessä.

7 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 7 (13) Autot Yhteiskäyttö Opastinsilta 6:ssa olevien henkilöautojen (HSL 8 kpl, HSY 6 kpl) kohdalla olisi mahdollista ja sitä voitaisiin selvittää. Säästöpotentiaali on kuitenkin vähäinen. Huomattavasti suurempi hyöty on saavutettavissa tehostamalla HSY:n sisällä ajoneuvojen hallintaa ja käyttöä. HSY:n hallinnassa on n. 170 ajoneuvoa (suurin osa erikoisvarusteltuja paketti- ja kuorma-autoja), jotka on sijoitettu HSY:n toimipisteisiin eri puolilla pääkaupunkiseutua. Monitoimilaitteet Toimistotyön monitoimilaitteet ovat kerroskohtaisia, joten niiden yhteiskäyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Leasingsopimusten yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, kun nykyiset palvelusopimukset päättyvät. Käännöspalvelut HSL:llä on kaksi kielenkääntäjää. HSY ostaa käännöspalvelut. HSL työllistää tällä hetkellä täysin omat kielenkääntäjänsä ja joutuu lisäksi ostamaan jonkin verran käännöspalveluja ulkoa. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa HSL pystyisi ajoittain myymään ylimääräistä kapasiteettiaan myös HSY:lle Sisäinen tarkastus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus on osa kuntayhtymän johtamista ja sen kumpikin kuntayhtymä hoitaa itsenäisesti. Sisäinen tarkastus tai osa siitä voitaisiin hoitaa ostopalveluna henkilöstötilanne huomioon ottaen. HSL:llä on sisäinen tarkastaja. HSY:n sisäinen tarkastaja jää eläkkeelle v Ennen uuden päätoimisen sisäisen tarkastajan rekrytointia eläkkeelle jäävän henkilön tilalle on tarkoituksenmukaista selvittää, onko kuntayhtymien yhteistyöllä saavutettavissa toiminnallisia etuja. Esimerkiksi jonkin sisäisen tarkastuksen osa-alueen hankinta ostopalveluna ja sen yhteiskilpailutus saattaisi olla mahdollista Koulutusyhteistyö Kuntayhtymät kouluttavat henkilökuntaansa joko ulkoisia koulutuspalveluja käyttämällä tai tilauskursseilla sisäisenä koulutuksena. HSL peruskouluttaa matkalipuntarkastajia järjestämällä tarkastuspassin saannille edellytetyn koulutuksen. Lisäksi tarkastajille annetaan lisäkoulutusta (vaikean asiakkaan kohtaaminen, kaasuasekoulutus, räätälöity ensiapukoulutus). Vastaavasti HSY kouluttaa oppisopimuskoulutuksena jätteenkäsittelyhenkilökuntaa ja vesihuollon asentajia; tilauskursseja ovat esimerkiksi vesihygieniapassiin vaadittava koulutus, tulityökoulutus tai erityisolosuhteiden työnjohtajakurssit. Molemmat kuntayhtymät järjestävät myös koulutusta omien atk-sovellutustensa käyttöön (esimerkiksi liikenne- ja aikataulusuunnittelun sovellukset tai vesihuollon tietokantojen käyttö). Näillä alueilla ei ole mielekkäitä yhteiskoulutusmuotoja.

8 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 8 (13) Yhteistä koulutusta pyritään järjestämään niissä tapauksissa, joissa siitä on saatavissa toiminnallista hyötyä; taloudelliset hyödyt jäävät joka tapauksessa pieniksi. Alustavasti on sovittu, että toimipisteiden turvallisuusvastaavien koulutus tilataan SPEK:n yhteiskurssina. Samoin selvitetään mahdollisuus tilata palontorjunta-, pelastus- ja ensiapukoulutusta yhteisesti. Esimieskoulutuksessa on mahdollista järjestää yhteisenä esimerkiksi koulutusta työsuhdelainsäädännön, esimiestyön ja muiden työsuhdeasioiden alueella; sen sijaan kohdennettu koulutus (esimerkiksi johtoryhmäkoulutus) on tarkoituksenmukaisinta tilata organisaatioiden omista tarpeista lähtien. Yhteistyö voidaan toteuttaa siten, että vuosittain verrataan koulutussuunnitelmia keskenään, havaitaan yhteiset tarpeet ja sovitaan koulutuksen toteuttamisesta Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Molemmilla kuntayhtymillä on sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät osalle toimintaa ja molemmat laajentavat järjestelmänsä koskemaan vaiheittain koko toimintaa. Ympäristö- ja laatuasioissa voidaan lisätä kuntayhtymien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Ympäristö- ja laatujärjestelmien ylläpito edellyttää sekä virallista ulkoista auditointia että sisäistä auditointia. Auditointia voisi tehostaa kuntayhtymien välisellä ristiinauditoinnilla. Tällä yhteistyöllä ei tavoitella rahallista hyötyä, vaan molemminpuolista asiantuntijuuden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta HSY:n ilmanlaatutietoja esitetään reaaliaikaisesti HSL:n aikataulunäytöissä Vantaalla ja palvelua on tarkoitus laajentaa Espooseen vuonna Lisäksi metrojunien ja ratikoiden infonäytöissä osa HSL:n varaamasta ajasta käytetään ilmanlaatutietojen esittämiseen. EMME-laskentajärjestelmällä arvioituja liikennemäärätietoja ja liikenteen päästötietoja hyödynnetään ilmanlaatua ja asukkaiden altistumista koskevissa tutkimuksissa HSY osallistuu ilmanlaatuvaikutusten arviointiin liikennejärjestelmätyössä. Typpidioksidin raja-arvon saavuttamiselle haetaan jatkoaikaa EU:sta. Hakemuksen valmistelussa hyödynnetään HSL:n arvioita pääkaupunkiseudulla käytetyn bussikaluston kehittymistä eri skenaarioissa. HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen ilmansuojelun toimintaohjelma ja ohjelman toteutumista seurataan yhteistyössä. Pääkaupunkiseudulle on laadittu varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkillisen heikkenemisen varalle. HSY koordinoi suunnitelman ylläpitoa ja HSL on ollut mukana suunnitelman laatimisessa ja on oleellinen toimija suunnitelman toteuttamisessa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö HSL on mukana HSY:n valmistelemassa pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyössä. HSL:n edustaja on strategian johtoryhmän jäsenenä. HSL on osallistunut strategian valmistelun työpajoihin, joissa on määritelty pääkaupunkiseudun kannalta merkittäviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumisen toimenpidelinjauksia.

9 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 9 (13) HSL on mukana HSY:n koordinoimassa Julia 2030 EU Life+ -hankkeessa. HSL toimii Liikenne-projektin vetäjänä. Projektissa on tuotettu Reittioppaan hiilidioksidilaskuri, Suklaalaskuri sekä Jälki-laskuri liikkumisen hiilidioksidipäästöjen havainnollistamiseksi. Projektissa myös tarkastellaan yhteistyössä HSL:n ja HSY:n kanssa pääkaupunkiseudun eri osaalueiden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä VTT:n kehittämällä arviointimenetelmällä. Julia 2030 projektia esitellään Brysselissä Green Weekillä toukokuussa 2011 HSY:n ja HSL:n yhteisellä ständillä. Materiaalit tapahtumaan tuotetaan yhdessä. HSY osallistuu vuosittain HSL:n järjestämään Autottomaan päivään ja osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi on tehty yhteistyötä Ilmastoinfossa esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämisessä. HSL laatii HSY:n työmatkaliikkumissuunnitelman yhteistyössä HSY:n kanssa. Green Office -työssä on järjestetty yhteisiä teemapäiviä. Seuraava yhteinen tapahtuma on Pyöräilyaamiainen toukokuussa. HSY:n työmatka-asiointia varten hankittu polkupyörä on kuntayhtymien yhteiskäytössä Seudullisten tietojen käyttö Seudullisiin rekisteri- ja paikkatietoihin liittyen HSY neuvotteli viime vuonna yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen, jonka turvin pääkaupunkiseudun kuntien kuntarekisteriaineistot ovat hyödynnettävissä veloituksetta molemmissa kuntayhtymissä. HSL myös hyödyntää HSY:n tuottamia seudullisia paikkatietopalveluja (SeutuRuutu, SeutuCD ja kehittämistarpeena mm. mahdollisuus Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämiseen LISSU- liikennesuunnittelijan työpöytähankkeessa). Myös paikkatietoaineistojen jatkojalostustyössä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä. Paikkatietoihin liittyen HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen HSY toimitusjohtajan asettama paikkatietoryhmä, jossa on nimetyt edustajat molemmista kuntayhtymistä. Molemmissa kuntayhtymissä hyödynnetään suunnittelun, tutkimuksen ja kehittämisen pohja-aineistoina seudullisia paikkatietoja. Yhteistyöllä vältetään päällekkäistä työtä, kyetään jakamaan osaamista ja pystytään kehittämään yhteistyöhankkeita. Viime vuonna paikkatietoryhmä mm. suunnitteli molemmissa kuntayhtymissä toteutetun paikkatietokyselyn. Tänä vuonna ryhmässä laaditaan yhteinen seudullisten paikkatietojen ja paikkatietoyhteistyön kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä mm. HSL:n ja PKS-kuntien sekä Keravan ja Kirkkonummen kunnan kanssa on meneillään ortoilmakuvien yhteishankintaprojekti. Yhteishankinta tuottaa kustannushyötyjä ja aineiston käyttöoikeudet saadaan neuvoteltua paremmiksi. HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen seurannan kehittämisessä ja seuraavan aiesopimuskauden valmistelussa. Yhteistyötä tehdään myös suomen ympäristökeskuksen vetämässä Urban Zone 2 hankkeessa, jossa kehitetään edelleen joukkoliikennekaupunkitarkasteluja. HSY:n ja HSL:n tavoitteena on mm. edistää maankäytön, asumisen ja liikenteen, MAL-seurantaa palvelevien työkalujen kehittämistä.

10 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 10 (13) 4.2 Hankintayhteistyö Kuntayhtymät toimivat eri toimialoilla ja siksi varsinaiseen toimintaan liittyvät hankinnat ovat sisällöltään erilaisia. Yhteiskilpailutus ei substanssihankinnoissa ole mahdollista. Lisäksi HSY toimii vesihuollon osalta eri lainsäädännön piirissä. Tukitoimintoihin liittyy hankintoja, jotka eivät ole toimialasta riippuvia. Niissä volyymietuja voidaan hakea HSL:n ja HSY:n välisellä hankintayhteistyöllä tai hyödyntämällä kuntin hankintaorganisaatioita. Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntämistä käsitellään kohdassa ja sen jälkeen kohdissa mahdollisuuksia HSL:n ja HSY:n väliseen hankintayhteistyöhön muutamissa esiin nousseissa tapauksissa. Suurin hyöty on kuitenkin saavutettavissa kehittämällä HSY:n hankintatoimintaa. Hankintaprosesseja ja -järjestelmiä yhtenäistämällä ja kehittämällä saavutetaan tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä investoinneissa että palvelu- ja materiaalihankinnoissa Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Rutiinihankinnoissa, jotka eivät ole toimialaspesifisiä, HSY HSL -yhteistyöllä saavutettava volyymietu on vähäinen verrattuna siihen, että hyödynnetään yhteistyötä jäsenkuntien hankintaorganisaatioiden kanssa. HSL on osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tämän yhteishankintayhtiön kautta on mahdollista hankkia suurin osa niistä tuotteista, jotka sopisivat kilpailutettaviksi yhdessä HSY:n kanssa. Ottaen huomioon Helsingin Konsernihankinta Oy:n suuren hankintavolyymin sekä alhaiset palvelumaksut, ei kilpailuttaminen yhdessä HSY:n kanssa ole pääsääntöisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. HSY ei ole osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tarkoitus on seurata, miten HSL:n ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n välinen prosessi toimii ja mitä hyötyjä siitä saadaan, ja tarvittaessa tuoda asia uudelleen HSY:n hallituksen käsittelyyn. HSY:n on mahdollista hyödyntää kuntien yhteistä hankintaorganisaatiota (KL- Kuntahankinnat Oy) Sähkön kilpailutus HSY sekä tuottaa että käyttää runsaasti sähköenergiaa; erityisesti veden ja jäteveden pumppaus on energiaintensiivistä toimintaa. Sähköä tuotetaan metaanista sekä Ämmässuolla että Viikissä ja Suomenojalla. Lisäksi HSY-konserniin kuuluva PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy) sekä tuottaa sähköä Kalliomäen voimalassa että ostaa ja välittää ns. vesivoimakorvaussähköä Kymijoen voimalaitoksille. Tällä hetkellä PSV:n sähköntuotanto ja -kulutus ei ole mukana HSY:n sähkönhankinnassa eikä muuta sähköenergiankulutusta ole kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena. HSY:n tavoitteena on kilpailuttaa koko konsernin sähköntuotanto- ja kulutus yhtenä kilpailutuksena; tosin tällöin saattaa olla tarkoituksenmukaisinta jättää kilpailutuksen ulkopuolelle ne toimipisteet, jotka ovat mukana alueellisten kiinteistö- tai huoltoyhtiöiden yhteishankinnassa. HSL:n ja HSY:n päätoimipiste Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 on mukana alueellisessa hankintapoolissa. Vuotuinen sähkönkulutus kolmen viime vuoden keskiarvona on ollut MWh; vaihdellen vuosittain kiinteistön käyttöasteesta riippuen. Kulutuksen tulevaa kehitystä

11 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 11 (13) on vaikea arvioida, koska siirtyminen tilojen jäähdytyksessä kompressoreista kaukokylmään vähentää sähkönkulutusta. Muut HSL:n toimipisteet hankkinevat sähköenergian vuokranantajan sähkönhankinnan puitteissa. HSL:n ja HSY:n tilojen ottamisella yhteiskilpailutukseen voitaisiin vaikuttaa noin 700 MWh:n mukaiseen vuosikustannukseen eli kyse olisi tuhansista euroista. Kilpailutus ei kuitenkaan ole mahdollista erottamatta HSL-HSY:n tiloja omaksi verkokseen, minkä kustannukset olisivat satojen tuhansien luokkaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että PSV:n voimala tuottaa vuodessa MWh sähköä ja korvausenergiaa ostetaan MWh. Kun otetaan huomioon HSY:n tuotanto ja korvaussähkön toimitus verrattuna sähkön hinnan kausivaihteluun, ovat HSY:n sisäisten synergiaetujen mahdollisuudet merkittävät. Potentiaaliset edut HSL- HSY yhteistyöstä ovat marginaaliset Vakuutusten kilpailutus HSY:n vakuutuksia kilpailutettaessa on ensisijaisena tavoitteena saada HSY:n kannalta keskeisimmät vakuutukset, all risk -esinevakuutus, toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus sekä keskeytysvakuutus kokonaisedullisena pakettina. Lisäksi on tärkeää saada vesihuollon tarpeiden mukaisesti räätälöidyt vakuutusehdot vastuuvakuutussopimukseen. Tarkoituksenmukaisin tapa saada edullinen kokonaistarjous HSY:n kannalta kriittisten vakuutuslajien osalta on kilpailuttaa koko vakuutuskanta kerralla. Tällöin muiden vakuutuslajien tarjoukset eivät välttämättä ole edullisimmat mahdolliset, koska tavoitteena on edullinen kokonaistarjous yksittäisten ja HSY:n kannalta vähempimerkityksellisten vakuutuslajien kustannuksella. HSL-kuntayhtymällä ei ole lainkaan tarvetta tuotevastuun tai laitoksen toiminnan keskeytyksen kattamiseen vakuutuksin, ja sen vakuutustarve muutoinkin poikkeaa selvästi HSY:n vakuutustarpeesta. Erityisen selvästi tämä näkyy vahinkovakuutuksessa, joissa HSL:n vakuutustarve on tavanomaisen atk- ja toimistotekniikan vahinkoriskien kattaminen. Sen sijaan HSY:n vakuutus kattaa moniriskisiä ja korkeat sisäiset riskit sisältäviä laitoksia (puhdistamot, biojätelaitos, maanpäälliset pumppaamot, koneistojen sisäinen rikkoutumisriski jne.). HSL saa all risk -vakuutuksen varmuudella halvemmalle kilpailuttamalla sen yksinään. Toisaalta HSL:n vakuutusmäärä on niin marginaalinen, ettei sillä olisi kilpailutuksessa mitään lisäarvoa. Lisäksi HSL voi yksin kilpailuttamalla hyödyntää niitä pienempiä vakuutusyhtiöitä, jotka HSY:n vakuutuskannan laajuus sulkee käytännössä pois kokonaistarjouksen tekemisestä jälleenvakuutusvaatimusten johdosta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta organisaation henkilöstön sijoittuminen eri riskiluokkiin vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. HSY:n henkilökunnassa on suhteellisen paljon korkean riskiluokan (riskiluokka 8) työntekijöitä (vesihuollon asentajat, jätteenkäsittelyn eräät ammattiryhmät). HSL:n työntekijöistä matkalippujen tarkastajat kuuluvat riskiluokkaan 7, sen sijaan suunnitteluhenkilökunta on edullisimmassa luokassa. Lisäksi ns. historiallisen tapaturmakehityksen laskentatapa on edullisempi HSL:lle. Laskennallisesti HSL:n työntekijäin tapaturmavakuutus on yksin kilpailutettuna vähintään % halvempi kuin yhdessä HSY:n kanssa kilpailuttaen. Myös HSY:n vuonna 2010 toimeenpaneman vakuutuskilpailutuksen tulokset osoittavat, että HSY:n ja HSL:n vakuutuskantoja ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa yhdessä.

12 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 12 (13) Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt Opastinsilta 6:n osalta kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset kannattaa selvittää siinä vaiheessa, kun nykyiset sopimukset umpeutuvat. HSY:n käytössä on myös muita kiinteistöjä ja voi olla tarkoituksenmukaisempaa kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena kaikki HSY:n käytössä olevat kiinteistöt. Painotyöt on ulkoistettu molemmissa kuntayhtymissä. Kuntayhtymien yhteiskilpailutuksella rutiinituotteissa ei ole saavutettavissa merkittävää volyymietua verrattuna kuntayhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin (vrt. kuntayhteistyö hankinnoissa). Erikoispainatuksissa puolestaan tarpeet ovat niin erilaisia, että yhteishankinta ei ole tarkoituksenmukaista. Työryhmä kartoitti myös mahdollisuutta yhteisen, nykyisiä monitoimikoneita tehokkaamman digipainokoneen hankintaan. Todettiin, että painotöiden volyymi ei ole tällaiseen riittävä IT-palvelut ja -laitteet ATK-laitteet HSL:ssä laitteet on hankittu leasingsopimuksilla ja kilpailutetaan 2011 aikana. HSY:ssä laitteet ovat omia. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin. Verkon lähitukipalvelut HSL:ssä lähitukipalvelut on ulkoistettu. HSY:ssä se hoidetaan omana työnä. HSY:llä ei ole resursseja tarjota palveluja HSL:lle. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos myös HSY ulkoistaa palvelun. Lähitukipalveluiden hankkiminen samalta palveluntarjoajalta toisi synergiaetua kuitenkin lähinnä Opastinsilta 6:ssa, jossa samat henkilöt voisivat helposti palvella molempia organisaatioita. 5 Toimenpide-ehdotukset Työryhmä esittää edellä esitettyyn tarkasteluun perustuen, että ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin HSL ja HSY -kuntayhtymien synergiaetujen lisäämiseksi: Tehdään yhteisesti päätearkistojen tilaselvitys (v. 2012) ja toteutetaan arkistotilat selvityksen mukaisesti. Selvitetään uudelleen yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuus, kun HSL:n sopimus palveluntuottajan kanssa umpeutuu (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään monitoimilaitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus (voimassaolevien palvelusopimusten määräämässä aikataulussa).

13 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 13 (13) Selvitetään ATK-laitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään verkon lähitukipalvelujen yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos myös HSY ulkoistaa palvelun (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään Opastinsilta 6:n kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset (nykyisten sopimusten voimassaolon määräämässä aikataulussa). Selvitetään yhteistyömahdollisuudet sisäisen tarkastuksen järjestämisessä (v. 2011). Käynnistetään yhteistyö sellaisen koulutuksen toteuttamisessa, joka sisältyy molempien kuntayhtymien koulutusohjelmiin (jatkuva v alkaen). Lisätään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ympäristö- ja laatujärjestelmien toteutuksessa ja selvitetään mahdollisuus järjestelmien ristiinauditointiin (selvitys v. 2012). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmaston muutokseen sopeutumisen strategiatyössä (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmansuojelu- ja ilmanlaatuasioissa (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä paikkatietoasioissa (jatkuva). Työryhmä korostaa, että molemmissa kuntayhtymissä on mahdollista parantaa tuottavuutta kuntayhtymän sisäisillä toimenpiteillä. Tuottavuusohjelmat laaditaan osana talousarviovalmistelua. Tuottavuusohjelmissa esitettävillä toimenpiteillä on saavutettavissa etuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin tässä esitetyt kuntayhtymien väliset synergiaedut.

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa

HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa HSY Vesi Energiatehokkuus osana Helsingin seudun vesihuoltoa Maailman vesipäivän seminaari 22.3.2010 Suomen Vesiyhdistys ry Jukka Piekkari toimialajohtaja HSY Vesi Jukka Piekkari, HSY Vesi 22.3.2010 1

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Sisältö Mihin LCLIP iä tarvittiin - Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus 3.6.2009 Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Kuntayhtymien HSY ja HSL organisointi Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vesihuoltotoiminnot,

Lisätiedot

1 Yhteenveto LAUSUNTO 1 (10) 13.4.2012. Dnro 124/00/02/023/2012. Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto -osasto. valtiovarainministerio@vm.

1 Yhteenveto LAUSUNTO 1 (10) 13.4.2012. Dnro 124/00/02/023/2012. Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto -osasto. valtiovarainministerio@vm. LAUSUNTO 1 (10) Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto -osasto valtiovarainministerio@vm.fi Viite: Lausuntopyyntönne VM 024:00/2011 Pyydettynä lausuntonaan viitteessä mainitun lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut -työryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut 2.Yhteiset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015

Yhtymähallitus 128 24.06.2015. Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015. Yhall 24.06.2015 128. Yhall 12.5.2015 Yhtymähallitus 128 24.06.2015 Väistötilojen hankinta ja kilpailutus 324/02.08.03.01/2015 Yhall 24.06.2015 128 Yhall 12.5.2015 Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta

LIITE 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 1 (5) Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta SHAK.fi - isännöitsijän tehtävät Hallinnolliset tehtävät Kokoukset - Isännöitsijä hoitaa taloyhtiöiden hallituksen kokousten ja yhtiökokousten käytännön järjestelyt

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI

HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI 23.8.2011 Kaakkois-Suomen kunnat / kuntayhtymät HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN LAKISÄÄTEISTEN VAKUUTUSTEN KILPAI- LUTTAMINEN JA KUNNAN RYHTYMINEN SIJAISMAKSAJAKSI Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain

Lisätiedot

HSY kuntayhtymän perustaminen Vesihuoltotoimiala

HSY kuntayhtymän perustaminen Vesihuoltotoimiala HSY kuntayhtymän perustaminen Vesihuoltotoimiala 4.11.2009 Ilari Myllyvirta, Helsingin Vesi Miksi yhdistää vesilaitoksia? Työn tavoitteet Poliittinen tahtotila Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittäminen

Lisätiedot

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine Hankintafoorumi 10.4.2013 Hankintajohtaja Marjo Laine 24.4.2013 Palvelualoite tai palveluhaaste (utmanarrätten) Yrityksille ja järjestöille annettu mahdollisuus tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti

Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti Vantaan linjastomuutoksen toteuttamisprojekti Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Joukkoliikennesuunnittelija Petri Nissinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Muutokset lyhyesti Mikä

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma

Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Yhteiskäyttöautoilun edistämissuunnitelma Tarja Jääskeläinen, HSL Miksi yhteiskäyttöautoilua kannattaa tukea? Osa kestävää liikennejärjestelmää Ympäristöhyödyt: vähemmän ja uudempia autoja vähemmän hiilidioksipäästöjä

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

Cubeco Oy. Kokeneiden osaajien perustama suomalainen asiantuntijatalo. Innovatiivisilla hankinta- ja palvelumalliratkaisuilla tuottavuutta asiakkaille

Cubeco Oy. Kokeneiden osaajien perustama suomalainen asiantuntijatalo. Innovatiivisilla hankinta- ja palvelumalliratkaisuilla tuottavuutta asiakkaille Cubeco Oy Kokeneiden osaajien perustama suomalainen asiantuntijatalo Innovatiivisilla hankinta- ja palvelumalliratkaisuilla tuottavuutta asiakkaille Hankinnat ja palveluverkoston hallinta Kilpailutukset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1

METROPOLI JA VESI toimitusjohtaja Raimo Inkinen 17.3.2011 1 METROPOLI JA VESI 1 Helsingin seudun toimintaympäristö 14 kuntaa, ylikunnalliset organisaatiot 1.3 miljoonaa asukasta Liikenne ja ympäristöpalvelut kaupunkiseudulla: HSY 4 kaupunkia,vesi- ja jätehuolto,

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Tykelin verkostoitumistilaisuus 4.9.2012, Anna Ruskovaara, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Jotain

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Hallitus 104 25.09.2012

Hallitus 104 25.09.2012 Hallitus 104 25.09.2012 SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2012 HALLITUKSELLE TEKEMIEN KEHOTUSTEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEISTÄ (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 635/00/01/014/2012

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja

1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1. ASIAKIRJAHALLINNON RESURSSIT Henkilömäärä Lisätietoja 1.1 Kuinka monta henkilöä hoitaa päätoimisesti kunnan asiakirjahallinnon tehtäviä? (arkistosihteeri/arkistonhoitaja/kirjaaja(t)/toimistosihteeri)

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Sähkönhankintapalvelu KL-Kuntahankinnat Oy. Harri Hartikka 3.4.2012

Sähkönhankintapalvelu KL-Kuntahankinnat Oy. Harri Hartikka 3.4.2012 Sähkönhankintapalvelu KL-Kuntahankinnat Oy Harri Hartikka 3.4.2012 Sisällysluettelo Sähkönhankinnan lähtökohdat Valittu toimintamalli Hyödyt asiakkaille Seuraavat vaiheet LIITTEET 3.4.2012 Harri Hartikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot