HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI"

Transkriptio

1 HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI TYÖRYHMÄN RAPORTTI

2 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 2 (13) HSL:N JA HSY:N TOIMINTAOHJELMA SYNERGIAETUJEN AIKAANSAAMISEKSI Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Taustaa Toteutettu yhteistyö Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Kirjaamo ja asiakirjahallinto Muita tukitoimintoja Sisäinen tarkastus Koulutusyhteistyö Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö Seudullisten tietojen käyttö Hankintayhteistyö Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Sähkön kilpailutus Vakuutusten kilpailutus Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt IT-palvelut ja -laitteet Toimenpide-ehdotukset... 12

3 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 3 (13) 1 Toimeksianto 2 Taustaa HSY:n hallitus päätti tehdessään talousarvioesityksen yhtymäkokoukselle, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi. Vastaavasti HSL:n hallitus päätti , että HSL valmistelee ja ryhtyy panemaan täytäntöön toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, yleiskustannusten hillitsemiseksi ja synergiahyötyjen aikaansaamiseksi. Kuntayhtymien toimitusjohtajat päättivät yhdessä asettaa työryhmän selvittämään kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa. Työryhmän jäsenet ovat Jorma Juutilainen, hallintojohtaja, HSL Pirjo Laitinen, talousjohtaja, HSL Matti Hilli, hallintojohtaja, HSY Kirsti Mäkinen, controller, HSY Työryhmälle asetettu määräaika on Toimintaohjelma viedään kuntayhtymien hallitusten käsiteltäväksi. Lisäksi sekä HSL että HSY valmistelevat oman tuottavuusohjelmansa osana TTS valmistelua. HSL aloitti varsinaisen toimintansa HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. HSL:lle siirrettiin entisen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) liikennetoiminnot sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) suunnittelu- ja tilaajatoiminnot. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat nykyisin Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Kauniainen ja Kirkkonummi. HSL:n henkilöstömäärä on n. 340 ja vuoden 2011 budjetin loppusumma on n. 517 miljoonaa euroa. HSY aloitti samoin varsinaisen toimintansa HSY tuottaa Helsingin seudun asukkaille ja yrityksille jätehuolto- ja vesihuoltopalveluja sekä seudullista tietoa mm. ilmanlaadusta, ilmastosta ja asumisesta. HSY-kuntayhtymään yhdistettiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitokset sekä YTV:n jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto. HSY:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. HSY:n henkilöstömäärä on n. 750 ja liikevaihto yli 300 miljoonaa euroa. Kuntayhtymien perustamispäätökset tehtiin samanaikaisesti kesällä YTV lakkautettiin ja perustettiin kaksi erillistä kuntayhtymää synergiahyötyjen optimoimiseksi. Synergiaetuja liikennepalvelujen tuottamisessa saavutetaan keskittämällä nämä palvelut HSLkuntayhtymään. Vastaavasti synergiaetuja saavutetaan HSY:n sisällä, kun yhteen kuntayhtymän keskitettiin pääkaupunkiseudun kuntien ympäristöpalvelut. HSL ja HSY toimivat eri toimialoilla eikä niillä ole yhteisiä asiakkaita.

4 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 4 (13) Yhteisiä toimintoja suunniteltaessa on otettava huomioon organisaatioiden erillisyydestä johtuvat rajoitukset. Kummallakin kuntayhtymällä on oltava erillinen kassahallinto, pankkitilit, kirjanpito ja laskutus. Organisaatioiden tietoverkkojen on oltava erilliset; tämä ei sinällään estä esimerkiksi vahtimestareita tai keskuksenhoitajia kirjautumasta samanaikaisesti molempien kuntayhtymien verkkoon. Yhteistoiminnan edellytyksenä on, etteivät tiukan salassapitovelvollisuuden piirissä olevat tiedot saa levitä niiden käsittelyyn oikeutettujen ulkopuolelle; tällaisia ovat esimerkiksi tiedot yksittäisen työntekijän terveydentilasta, päihteiden käytöstä, ulosottotoimenpiteistä tai perhesuhteista. Yhteisesti ei myöskään voida hoitaa toimenpiteitä, jotka kuuluvat johtamistoimintaan; vähäiseltä näyttävä viestinnän tai asiakirjahallinnon toimenpide voi olla tärkeä lenkki organisaation johtamistoiminnassa. Kuntayhtymät ovat itsenäisiä juridisia henkilöitä, joiden henkilökunta on työsuhteessa omaan kuntayhtymäänsä. Kummallakin on omat paikallissopimukset, eläke- ja tapaturmavakuutukset sekä itsenäinen henkilöstöpolitiikka. Organisaatiot on rakennettu ja henkilöstö valittu siten, että organisaatiot toimivat itsenäisesti. Kun varsinainen toiminta alkoi vuoden 2010 alusta lukien, siirtyivät YTV:n viranhaltijat säädetyn erityislain ja hyväksytyn jakosopimuksen mukaisesti joko HSL:n tai HSY:n palvelukseen. Sopimuksen mukaan siirron yhteydessä kenenkään euromääräinen palkka ei saanut alentua ja oikeus vuosilomaan ja lomarahaan siirtyivät työntekijän mukana. Henkilövakuutussuoja ja eläke-edut jatkuivat katkeamattomina. Siirroista oli käyty YT-lainsäädännön mukaiset neuvottelut ja jokainen työntekijä sai esittää toiveen uudesta työtehtävästä; esitetyt toiveet voitiin pääosin toteuttaa. Uusien organisaatioiden toiminnan käynnistyttyä ei joustava siirtyminen enää ole mahdollista, vaan kaikki siirrot tapahtuvat normaalin rekrytointimenettelyn kautta. Tämä tarkoittaa, että työsuhde entiseen työnantajaan katkeaa siirtymisen yhteydessä ja siirto edellyttää aina työntekijän omaa aktiivisuutta; työnantaja ei voi määrätä työntekijää siirtymään toisen kuntayhtymän palvelukseen. Kummallakaan kuntayhtymistä ei ole ylimääräistä henkilökuntaa. Mahdollisuutta yhteisen henkilökuntapankin perustamiseen on pohdittu, mutta jouduttu toteamaan, että uudelleensijoituksen tarve esimerkiksi terveydentilan huonontumisen takia ei ratkea sillä, että työntekijä yritetään siirtää toisen kuntayhtymän palvelukseen. Sekä juridisesti että inhimillisesti on perusteltua, että uudelleensijoitusmenettely hoidetaan kuntayhtymäkohtaisesti. Henkilöstösuunnittelu lähtee kummassakin kuntayhtymässä sen omista lähtökohdista; esimerkiksi ikääntyneen työntekijän siirtäminen kevyempään työhön toiseen kuntayhtymään ei ole mahdollista jo siitä syystä, että tehtävät ovat luonteeltaan hyvin erityyppisiä. Lisäksi on vaikea perustella, miksi organisaatio olisi velvollinen hoitamaan toisen organisaation uudelleensijoitustehtäviä. Kuntayhtymissä ei myöskään ole sellaisia kausiluonteisia tehtäviä, jotka sijoittuvat eri ajankohtiin ja joita voisi ajatella paikattavan toisen kuntayhtymän henkilökunnalla. Lisäksi on huomattava, että työntekijä ei tavanomaisen työsopimuksensa puitteissa ole velvollinen hoitamaan muun kuin oman työnantajansa ja muita kuin työtehtäviinsä kuuluvia tehtäviä. Ulkopuolisten töiden tekeminen edellyttää aina sopimista ja käytännössä yleensä myös lisäkorvauksen suorittamista.

5 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 5 (13) 3 Toteutettu yhteistyö HSL:n ja HSY:n päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä Itä-Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 6. Tähän kiinteistöön liittyen on jo yhteisesti toteutettu seuraavia toimintoja: Yhteiset vahtimestaripalvelut: HSL ostaa palvelun HSY:ltä. Vahtimestarit hoitavat molempien kuntayhtymien postinkäsittelyn, vieraiden vastaanoton ja HSL:n laskujen skannauksen. Kokoustilat ovat osittain yhteiskäytössä. HSY järjestää yhteisten tilojen kokouspalvelut myös HSL:lle. Autohallissa on osin yhteiset paikat Kuntayhtymillä on yhteistä varastotilaa. Sähkö on kilpailutettu taloyhtiön kautta. Käytössä on osin yhteiset autolähettipalvelut. Molemmat kuntayhtymät ovat mukana sisäpostirenkaassa HSL HSY Helsingin kaupunki Espoon kaupunki HUS. HSY:llä on päätoimipisteen lisäksi 16 toimipisteitä eri puolilla pääkaupunkiseutua. HSY:n henkilöstöstä alle 20 % on päätoimipisteessä. HSL:llä on neljä toimipistettä Helsingissä. Henkilöstöstä vähän yli puolet työskentelee päätoimipisteessä. Opastinsillan kiinteistön liittyvän yhteistoiminnan lisäksi kuntayhtymät tekevät jo tällä hetkellä tiiviisti yhteistyötä ilmasto- ja ilmanlaatu- ja paikkatietoasioissa. Tätä käsitellään kohdissa Tarkastellut uudet synergiamahdollisuudet Työryhmä pyrki selvittämään kattavasti mahdollisia yhteistyökohteita kuntayhtymien toiminnoissa. Kuntayhtymien ydintoiminnassa synergiaetuja ei ole saavutettavissa johtuen toimialojen erilaisuudesta lukuun ottamatta yhteistyötä ilmanlaatu-, ilmasto- ja paikkatietoasioissa. Mahdolliset synergiaedut löytyvät tukitoiminnoista. Tarkastelussa on otettava huomioon, että kuntayhtymien välinen yhteistyö ei saa hankaloittaa kuntayhtymien sisäisiä tuottavuushankkeita, joissa säästöpotentiaali on huomattavasti kuntayhtymien välisiä synergiaetuja suurempi. HSY:ssä on käynnissä työ kuntayhtymän tukitoimintojen ja hankintatoimen organisoinnin kehittämiseksi ja toimintamallien yhtenäistämiseksi. Työ on vaativa, koska HSY:hyn yhdistettiin neljä suurta organisaatiota, joista jokaisella oli omat toimintamallinsa tukipalvelujen järjestämisessä. Lisäksi on muistettava, että kuntien vesilaitosten yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on erittäin mittava hanke. Toimintojen uudelleen organisoinnilla ja päällekkäisyyksin purkamisella saavutettiin jo ensimmäisenä toimintavuonna merkittäviä säästöjä. Organisaation kehittämistyö vesihuollossa kuitenkin jatkuu ja yhteisten toimintamallien rakentaminen ja käyttöönotto vie useita vuosia.

6 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 6 (13) 4.1 Toiminnallinen yhteistyö Taloushallinto Taloushallinnossa mahdollisia yhteistyökohteita ovat ne toiminnot, jotka periaatteessa voitaisiin hoitaa ostopalveluina. Näitä ovat kirjanpito ja palkanlaskenta. Kuntayhtymä voisi ostaa näitä palveluja toiselta kuntayhtymältä tai palvelu voitaisiin kilpailuttaa yhteisesti. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan omana työnä. Molemmissa organisaatioissa henkilöresurssit ovat täysin käytössä. Ei ole näköpiirissä, että kummallakaan osapuolella olisi tarvetta ostaa näitä palveluja tai resursseja tarjota palveluja toiselle kuntayhtymälle. Talousjärjestelmät rakennetaan tukemaan kunkin organisaation toimintaa. Sekä HSL:ssä että HSY:ssä talousjärjestelmät on vastikään kilpailutettu ja järjestelmäratkaisut tehty useiksi vuosiksi eteenpäin Kirjaamo ja asiakirjahallinto Useissa kannanotoissa on ehdotettu, että kuntayhtymillä tulisi olla yhteinen (fyysinen) kirjaamo. Aikaisemmin virastojen kirjaamo oli paikka, jossa tehtiin paljon manuaalista työtä, kun asiakirjoja vastaanotettiin, kirjattiin, kopioitiin ja lähetettiin sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolelle. Nykyaikaisessa hajautetussa kirjaamisjärjestelmässä kirjaamon tehtävä asian vireillepanossa rajoittuu vireillepanoasiakirjan vientiin asianhallintajärjestelmään tai numeron ja diaarikaavan mukaisen ryhmittelyn antamiseen. Asiakirja liikkuu pdf-muotoisena skannattuna tiedostona ja välivaiheista tehdään merkinnät suoraan järjestelmään. Myös asiakirjat, ainakin periaatteessa, syntyvät järjestelmän sisällä ja jokainen asian valmistelija ja päätöksentekijä voi lukea kertyneet asiakirjat suoraan järjestelmässä. Asiakirjahallinto on niin voimakkaasti sidottu organisaation johtamiseen ja päätöksentekoon, että ei ole mielekästä siirtää siihen kuuluvia teknisiä toimenpiteitä suoritettavaksi organisaation ulkopuolelle. Mitään säästöjä ei voitaisi saavuttaa, jos kumpikin organisaatio toimisi omassa järjestelmässään; yhteinen asianhallintajärjestelmä taas merkitsisi yhteistä verkkoa, joka salassapito- ja tietoturvasyistä ei ole mahdollinen kahden organisaation kesken. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat tulee säilyttää kansallisarkiston ohjeiden mukaisissa tiloissa. Sekä HSL että HSY tarvitsevat arkistolain vaatimukset täyttävää arkistotilaa. Päätearkistojen tilaselvitys on tarkoituksenmukaista tehdä yhteisesti, koska päätoimipisteet sijaitsevat samassa kiinteistössä. Kuntayhtymien kesken on jo sovittu, että YTV:n pysyvästi säilytettävä aineisto on HSY:n arkistotiloissa Muita tukitoimintoja Puhelinkeskus Yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuutta selvitettiin v HSY:llä oma puhelinkeskus, HSL:llä palvelusopimus Soneran kanssa. Yhteistyömahdollisuudet selvitetään uudelleen HSL:n palvelusopimuksen sopimuskauden päättyessä.

7 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 7 (13) Autot Yhteiskäyttö Opastinsilta 6:ssa olevien henkilöautojen (HSL 8 kpl, HSY 6 kpl) kohdalla olisi mahdollista ja sitä voitaisiin selvittää. Säästöpotentiaali on kuitenkin vähäinen. Huomattavasti suurempi hyöty on saavutettavissa tehostamalla HSY:n sisällä ajoneuvojen hallintaa ja käyttöä. HSY:n hallinnassa on n. 170 ajoneuvoa (suurin osa erikoisvarusteltuja paketti- ja kuorma-autoja), jotka on sijoitettu HSY:n toimipisteisiin eri puolilla pääkaupunkiseutua. Monitoimilaitteet Toimistotyön monitoimilaitteet ovat kerroskohtaisia, joten niiden yhteiskäyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Leasingsopimusten yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, kun nykyiset palvelusopimukset päättyvät. Käännöspalvelut HSL:llä on kaksi kielenkääntäjää. HSY ostaa käännöspalvelut. HSL työllistää tällä hetkellä täysin omat kielenkääntäjänsä ja joutuu lisäksi ostamaan jonkin verran käännöspalveluja ulkoa. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa HSL pystyisi ajoittain myymään ylimääräistä kapasiteettiaan myös HSY:lle Sisäinen tarkastus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus on osa kuntayhtymän johtamista ja sen kumpikin kuntayhtymä hoitaa itsenäisesti. Sisäinen tarkastus tai osa siitä voitaisiin hoitaa ostopalveluna henkilöstötilanne huomioon ottaen. HSL:llä on sisäinen tarkastaja. HSY:n sisäinen tarkastaja jää eläkkeelle v Ennen uuden päätoimisen sisäisen tarkastajan rekrytointia eläkkeelle jäävän henkilön tilalle on tarkoituksenmukaista selvittää, onko kuntayhtymien yhteistyöllä saavutettavissa toiminnallisia etuja. Esimerkiksi jonkin sisäisen tarkastuksen osa-alueen hankinta ostopalveluna ja sen yhteiskilpailutus saattaisi olla mahdollista Koulutusyhteistyö Kuntayhtymät kouluttavat henkilökuntaansa joko ulkoisia koulutuspalveluja käyttämällä tai tilauskursseilla sisäisenä koulutuksena. HSL peruskouluttaa matkalipuntarkastajia järjestämällä tarkastuspassin saannille edellytetyn koulutuksen. Lisäksi tarkastajille annetaan lisäkoulutusta (vaikean asiakkaan kohtaaminen, kaasuasekoulutus, räätälöity ensiapukoulutus). Vastaavasti HSY kouluttaa oppisopimuskoulutuksena jätteenkäsittelyhenkilökuntaa ja vesihuollon asentajia; tilauskursseja ovat esimerkiksi vesihygieniapassiin vaadittava koulutus, tulityökoulutus tai erityisolosuhteiden työnjohtajakurssit. Molemmat kuntayhtymät järjestävät myös koulutusta omien atk-sovellutustensa käyttöön (esimerkiksi liikenne- ja aikataulusuunnittelun sovellukset tai vesihuollon tietokantojen käyttö). Näillä alueilla ei ole mielekkäitä yhteiskoulutusmuotoja.

8 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 8 (13) Yhteistä koulutusta pyritään järjestämään niissä tapauksissa, joissa siitä on saatavissa toiminnallista hyötyä; taloudelliset hyödyt jäävät joka tapauksessa pieniksi. Alustavasti on sovittu, että toimipisteiden turvallisuusvastaavien koulutus tilataan SPEK:n yhteiskurssina. Samoin selvitetään mahdollisuus tilata palontorjunta-, pelastus- ja ensiapukoulutusta yhteisesti. Esimieskoulutuksessa on mahdollista järjestää yhteisenä esimerkiksi koulutusta työsuhdelainsäädännön, esimiestyön ja muiden työsuhdeasioiden alueella; sen sijaan kohdennettu koulutus (esimerkiksi johtoryhmäkoulutus) on tarkoituksenmukaisinta tilata organisaatioiden omista tarpeista lähtien. Yhteistyö voidaan toteuttaa siten, että vuosittain verrataan koulutussuunnitelmia keskenään, havaitaan yhteiset tarpeet ja sovitaan koulutuksen toteuttamisesta Ympäristö- ja laatujärjestelmien hallinta Molemmilla kuntayhtymillä on sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät osalle toimintaa ja molemmat laajentavat järjestelmänsä koskemaan vaiheittain koko toimintaa. Ympäristö- ja laatuasioissa voidaan lisätä kuntayhtymien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Ympäristö- ja laatujärjestelmien ylläpito edellyttää sekä virallista ulkoista auditointia että sisäistä auditointia. Auditointia voisi tehostaa kuntayhtymien välisellä ristiinauditoinnilla. Tällä yhteistyöllä ei tavoitella rahallista hyötyä, vaan molemminpuolista asiantuntijuuden mahdollisimman laajaa hyödyntämistä Ilmansuojelu ja ilmanlaadun seuranta HSY:n ilmanlaatutietoja esitetään reaaliaikaisesti HSL:n aikataulunäytöissä Vantaalla ja palvelua on tarkoitus laajentaa Espooseen vuonna Lisäksi metrojunien ja ratikoiden infonäytöissä osa HSL:n varaamasta ajasta käytetään ilmanlaatutietojen esittämiseen. EMME-laskentajärjestelmällä arvioituja liikennemäärätietoja ja liikenteen päästötietoja hyödynnetään ilmanlaatua ja asukkaiden altistumista koskevissa tutkimuksissa HSY osallistuu ilmanlaatuvaikutusten arviointiin liikennejärjestelmätyössä. Typpidioksidin raja-arvon saavuttamiselle haetaan jatkoaikaa EU:sta. Hakemuksen valmistelussa hyödynnetään HSL:n arvioita pääkaupunkiseudulla käytetyn bussikaluston kehittymistä eri skenaarioissa. HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen ilmansuojelun toimintaohjelma ja ohjelman toteutumista seurataan yhteistyössä. Pääkaupunkiseudulle on laadittu varautumissuunnitelma ilmanlaadun äkillisen heikkenemisen varalle. HSY koordinoi suunnitelman ylläpitoa ja HSL on ollut mukana suunnitelman laatimisessa ja on oleellinen toimija suunnitelman toteuttamisessa Ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyö HSL on mukana HSY:n valmistelemassa pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiatyössä. HSL:n edustaja on strategian johtoryhmän jäsenenä. HSL on osallistunut strategian valmistelun työpajoihin, joissa on määritelty pääkaupunkiseudun kannalta merkittäviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumisen toimenpidelinjauksia.

9 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 9 (13) HSL on mukana HSY:n koordinoimassa Julia 2030 EU Life+ -hankkeessa. HSL toimii Liikenne-projektin vetäjänä. Projektissa on tuotettu Reittioppaan hiilidioksidilaskuri, Suklaalaskuri sekä Jälki-laskuri liikkumisen hiilidioksidipäästöjen havainnollistamiseksi. Projektissa myös tarkastellaan yhteistyössä HSL:n ja HSY:n kanssa pääkaupunkiseudun eri osaalueiden tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä VTT:n kehittämällä arviointimenetelmällä. Julia 2030 projektia esitellään Brysselissä Green Weekillä toukokuussa 2011 HSY:n ja HSL:n yhteisellä ständillä. Materiaalit tapahtumaan tuotetaan yhdessä. HSY osallistuu vuosittain HSL:n järjestämään Autottomaan päivään ja osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi on tehty yhteistyötä Ilmastoinfossa esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämisessä. HSL laatii HSY:n työmatkaliikkumissuunnitelman yhteistyössä HSY:n kanssa. Green Office -työssä on järjestetty yhteisiä teemapäiviä. Seuraava yhteinen tapahtuma on Pyöräilyaamiainen toukokuussa. HSY:n työmatka-asiointia varten hankittu polkupyörä on kuntayhtymien yhteiskäytössä Seudullisten tietojen käyttö Seudullisiin rekisteri- ja paikkatietoihin liittyen HSY neuvotteli viime vuonna yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen, jonka turvin pääkaupunkiseudun kuntien kuntarekisteriaineistot ovat hyödynnettävissä veloituksetta molemmissa kuntayhtymissä. HSL myös hyödyntää HSY:n tuottamia seudullisia paikkatietopalveluja (SeutuRuutu, SeutuCD ja kehittämistarpeena mm. mahdollisuus Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämiseen LISSU- liikennesuunnittelijan työpöytähankkeessa). Myös paikkatietoaineistojen jatkojalostustyössä on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä. Paikkatietoihin liittyen HSY:llä ja HSL:llä on yhteinen HSY toimitusjohtajan asettama paikkatietoryhmä, jossa on nimetyt edustajat molemmista kuntayhtymistä. Molemmissa kuntayhtymissä hyödynnetään suunnittelun, tutkimuksen ja kehittämisen pohja-aineistoina seudullisia paikkatietoja. Yhteistyöllä vältetään päällekkäistä työtä, kyetään jakamaan osaamista ja pystytään kehittämään yhteistyöhankkeita. Viime vuonna paikkatietoryhmä mm. suunnitteli molemmissa kuntayhtymissä toteutetun paikkatietokyselyn. Tänä vuonna ryhmässä laaditaan yhteinen seudullisten paikkatietojen ja paikkatietoyhteistyön kehittämissuunnitelma. Tällä hetkellä mm. HSL:n ja PKS-kuntien sekä Keravan ja Kirkkonummen kunnan kanssa on meneillään ortoilmakuvien yhteishankintaprojekti. Yhteishankinta tuottaa kustannushyötyjä ja aineiston käyttöoikeudet saadaan neuvoteltua paremmiksi. HSL:n kanssa tehdään yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen seurannan kehittämisessä ja seuraavan aiesopimuskauden valmistelussa. Yhteistyötä tehdään myös suomen ympäristökeskuksen vetämässä Urban Zone 2 hankkeessa, jossa kehitetään edelleen joukkoliikennekaupunkitarkasteluja. HSY:n ja HSL:n tavoitteena on mm. edistää maankäytön, asumisen ja liikenteen, MAL-seurantaa palvelevien työkalujen kehittämistä.

10 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 10 (13) 4.2 Hankintayhteistyö Kuntayhtymät toimivat eri toimialoilla ja siksi varsinaiseen toimintaan liittyvät hankinnat ovat sisällöltään erilaisia. Yhteiskilpailutus ei substanssihankinnoissa ole mahdollista. Lisäksi HSY toimii vesihuollon osalta eri lainsäädännön piirissä. Tukitoimintoihin liittyy hankintoja, jotka eivät ole toimialasta riippuvia. Niissä volyymietuja voidaan hakea HSL:n ja HSY:n välisellä hankintayhteistyöllä tai hyödyntämällä kuntin hankintaorganisaatioita. Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntämistä käsitellään kohdassa ja sen jälkeen kohdissa mahdollisuuksia HSL:n ja HSY:n väliseen hankintayhteistyöhön muutamissa esiin nousseissa tapauksissa. Suurin hyöty on kuitenkin saavutettavissa kehittämällä HSY:n hankintatoimintaa. Hankintaprosesseja ja -järjestelmiä yhtenäistämällä ja kehittämällä saavutetaan tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä investoinneissa että palvelu- ja materiaalihankinnoissa Kuntien hankintaorganisaatioiden hyödyntäminen Rutiinihankinnoissa, jotka eivät ole toimialaspesifisiä, HSY HSL -yhteistyöllä saavutettava volyymietu on vähäinen verrattuna siihen, että hyödynnetään yhteistyötä jäsenkuntien hankintaorganisaatioiden kanssa. HSL on osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tämän yhteishankintayhtiön kautta on mahdollista hankkia suurin osa niistä tuotteista, jotka sopisivat kilpailutettaviksi yhdessä HSY:n kanssa. Ottaen huomioon Helsingin Konsernihankinta Oy:n suuren hankintavolyymin sekä alhaiset palvelumaksut, ei kilpailuttaminen yhdessä HSY:n kanssa ole pääsääntöisesti kilpailukykyinen vaihtoehto. HSY ei ole osakkaana Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä. Tarkoitus on seurata, miten HSL:n ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n välinen prosessi toimii ja mitä hyötyjä siitä saadaan, ja tarvittaessa tuoda asia uudelleen HSY:n hallituksen käsittelyyn. HSY:n on mahdollista hyödyntää kuntien yhteistä hankintaorganisaatiota (KL- Kuntahankinnat Oy) Sähkön kilpailutus HSY sekä tuottaa että käyttää runsaasti sähköenergiaa; erityisesti veden ja jäteveden pumppaus on energiaintensiivistä toimintaa. Sähköä tuotetaan metaanista sekä Ämmässuolla että Viikissä ja Suomenojalla. Lisäksi HSY-konserniin kuuluva PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy) sekä tuottaa sähköä Kalliomäen voimalassa että ostaa ja välittää ns. vesivoimakorvaussähköä Kymijoen voimalaitoksille. Tällä hetkellä PSV:n sähköntuotanto ja -kulutus ei ole mukana HSY:n sähkönhankinnassa eikä muuta sähköenergiankulutusta ole kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena. HSY:n tavoitteena on kilpailuttaa koko konsernin sähköntuotanto- ja kulutus yhtenä kilpailutuksena; tosin tällöin saattaa olla tarkoituksenmukaisinta jättää kilpailutuksen ulkopuolelle ne toimipisteet, jotka ovat mukana alueellisten kiinteistö- tai huoltoyhtiöiden yhteishankinnassa. HSL:n ja HSY:n päätoimipiste Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 on mukana alueellisessa hankintapoolissa. Vuotuinen sähkönkulutus kolmen viime vuoden keskiarvona on ollut MWh; vaihdellen vuosittain kiinteistön käyttöasteesta riippuen. Kulutuksen tulevaa kehitystä

11 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 11 (13) on vaikea arvioida, koska siirtyminen tilojen jäähdytyksessä kompressoreista kaukokylmään vähentää sähkönkulutusta. Muut HSL:n toimipisteet hankkinevat sähköenergian vuokranantajan sähkönhankinnan puitteissa. HSL:n ja HSY:n tilojen ottamisella yhteiskilpailutukseen voitaisiin vaikuttaa noin 700 MWh:n mukaiseen vuosikustannukseen eli kyse olisi tuhansista euroista. Kilpailutus ei kuitenkaan ole mahdollista erottamatta HSL-HSY:n tiloja omaksi verkokseen, minkä kustannukset olisivat satojen tuhansien luokkaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että PSV:n voimala tuottaa vuodessa MWh sähköä ja korvausenergiaa ostetaan MWh. Kun otetaan huomioon HSY:n tuotanto ja korvaussähkön toimitus verrattuna sähkön hinnan kausivaihteluun, ovat HSY:n sisäisten synergiaetujen mahdollisuudet merkittävät. Potentiaaliset edut HSL- HSY yhteistyöstä ovat marginaaliset Vakuutusten kilpailutus HSY:n vakuutuksia kilpailutettaessa on ensisijaisena tavoitteena saada HSY:n kannalta keskeisimmät vakuutukset, all risk -esinevakuutus, toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus sekä keskeytysvakuutus kokonaisedullisena pakettina. Lisäksi on tärkeää saada vesihuollon tarpeiden mukaisesti räätälöidyt vakuutusehdot vastuuvakuutussopimukseen. Tarkoituksenmukaisin tapa saada edullinen kokonaistarjous HSY:n kannalta kriittisten vakuutuslajien osalta on kilpailuttaa koko vakuutuskanta kerralla. Tällöin muiden vakuutuslajien tarjoukset eivät välttämättä ole edullisimmat mahdolliset, koska tavoitteena on edullinen kokonaistarjous yksittäisten ja HSY:n kannalta vähempimerkityksellisten vakuutuslajien kustannuksella. HSL-kuntayhtymällä ei ole lainkaan tarvetta tuotevastuun tai laitoksen toiminnan keskeytyksen kattamiseen vakuutuksin, ja sen vakuutustarve muutoinkin poikkeaa selvästi HSY:n vakuutustarpeesta. Erityisen selvästi tämä näkyy vahinkovakuutuksessa, joissa HSL:n vakuutustarve on tavanomaisen atk- ja toimistotekniikan vahinkoriskien kattaminen. Sen sijaan HSY:n vakuutus kattaa moniriskisiä ja korkeat sisäiset riskit sisältäviä laitoksia (puhdistamot, biojätelaitos, maanpäälliset pumppaamot, koneistojen sisäinen rikkoutumisriski jne.). HSL saa all risk -vakuutuksen varmuudella halvemmalle kilpailuttamalla sen yksinään. Toisaalta HSL:n vakuutusmäärä on niin marginaalinen, ettei sillä olisi kilpailutuksessa mitään lisäarvoa. Lisäksi HSL voi yksin kilpailuttamalla hyödyntää niitä pienempiä vakuutusyhtiöitä, jotka HSY:n vakuutuskannan laajuus sulkee käytännössä pois kokonaistarjouksen tekemisestä jälleenvakuutusvaatimusten johdosta. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta organisaation henkilöstön sijoittuminen eri riskiluokkiin vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. HSY:n henkilökunnassa on suhteellisen paljon korkean riskiluokan (riskiluokka 8) työntekijöitä (vesihuollon asentajat, jätteenkäsittelyn eräät ammattiryhmät). HSL:n työntekijöistä matkalippujen tarkastajat kuuluvat riskiluokkaan 7, sen sijaan suunnitteluhenkilökunta on edullisimmassa luokassa. Lisäksi ns. historiallisen tapaturmakehityksen laskentatapa on edullisempi HSL:lle. Laskennallisesti HSL:n työntekijäin tapaturmavakuutus on yksin kilpailutettuna vähintään % halvempi kuin yhdessä HSY:n kanssa kilpailuttaen. Myös HSY:n vuonna 2010 toimeenpaneman vakuutuskilpailutuksen tulokset osoittavat, että HSY:n ja HSL:n vakuutuskantoja ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa yhdessä.

12 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 12 (13) Kiinteistönhuoltoon liittyvät palvelut Painotyöt Opastinsilta 6:n osalta kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset kannattaa selvittää siinä vaiheessa, kun nykyiset sopimukset umpeutuvat. HSY:n käytössä on myös muita kiinteistöjä ja voi olla tarkoituksenmukaisempaa kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena kaikki HSY:n käytössä olevat kiinteistöt. Painotyöt on ulkoistettu molemmissa kuntayhtymissä. Kuntayhtymien yhteiskilpailutuksella rutiinituotteissa ei ole saavutettavissa merkittävää volyymietua verrattuna kuntayhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin (vrt. kuntayhteistyö hankinnoissa). Erikoispainatuksissa puolestaan tarpeet ovat niin erilaisia, että yhteishankinta ei ole tarkoituksenmukaista. Työryhmä kartoitti myös mahdollisuutta yhteisen, nykyisiä monitoimikoneita tehokkaamman digipainokoneen hankintaan. Todettiin, että painotöiden volyymi ei ole tällaiseen riittävä IT-palvelut ja -laitteet ATK-laitteet HSL:ssä laitteet on hankittu leasingsopimuksilla ja kilpailutetaan 2011 aikana. HSY:ssä laitteet ovat omia. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin. Verkon lähitukipalvelut HSL:ssä lähitukipalvelut on ulkoistettu. HSY:ssä se hoidetaan omana työnä. HSY:llä ei ole resursseja tarjota palveluja HSL:lle. Yhteiskilpailutuksen mahdollisuus selvitetään, jos myös HSY ulkoistaa palvelun. Lähitukipalveluiden hankkiminen samalta palveluntarjoajalta toisi synergiaetua kuitenkin lähinnä Opastinsilta 6:ssa, jossa samat henkilöt voisivat helposti palvella molempia organisaatioita. 5 Toimenpide-ehdotukset Työryhmä esittää edellä esitettyyn tarkasteluun perustuen, että ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin HSL ja HSY -kuntayhtymien synergiaetujen lisäämiseksi: Tehdään yhteisesti päätearkistojen tilaselvitys (v. 2012) ja toteutetaan arkistotilat selvityksen mukaisesti. Selvitetään uudelleen yhteisen puhelinkeskuksen mahdollisuus, kun HSL:n sopimus palveluntuottajan kanssa umpeutuu (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään monitoimilaitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus (voimassaolevien palvelusopimusten määräämässä aikataulussa).

13 HSL:n ja HSY:n toimintaohjelma 13 (13) Selvitetään ATK-laitteiden yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos HSY:ssä siirrytään leasingsopimuksiin (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään verkon lähitukipalvelujen yhteiskilpailutuksen mahdollisuus, jos myös HSY ulkoistaa palvelun (HSL:n voimassaolevan palvelusopimuksen määräämässä aikataulussa). Selvitetään Opastinsilta 6:n kiinteistönhuoltoon liittyvien palvelujen yhteiskilpailutuksen edellytykset (nykyisten sopimusten voimassaolon määräämässä aikataulussa). Selvitetään yhteistyömahdollisuudet sisäisen tarkastuksen järjestämisessä (v. 2011). Käynnistetään yhteistyö sellaisen koulutuksen toteuttamisessa, joka sisältyy molempien kuntayhtymien koulutusohjelmiin (jatkuva v alkaen). Lisätään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ympäristö- ja laatujärjestelmien toteutuksessa ja selvitetään mahdollisuus järjestelmien ristiinauditointiin (selvitys v. 2012). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmaston muutokseen sopeutumisen strategiatyössä (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä ilmansuojelu- ja ilmanlaatuasioissa (jatkuva). Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä paikkatietoasioissa (jatkuva). Työryhmä korostaa, että molemmissa kuntayhtymissä on mahdollista parantaa tuottavuutta kuntayhtymän sisäisillä toimenpiteillä. Tuottavuusohjelmat laaditaan osana talousarviovalmistelua. Tuottavuusohjelmissa esitettävillä toimenpiteillä on saavutettavissa etuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin tässä esitetyt kuntayhtymien väliset synergiaedut.

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA

ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄN EHDOTUS VÄHÄPÄÄSTÖISTEN AJONEUVOJEN EDISTÄMISESTÄ JA YMPÄRISTÖVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA 30.3.2010 ILMANSUOJELUTYÖRYHMÄ EHDOTTAA SEURAAVAA: Vähäpäästöisten ajoneuvojen edistäminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Tilannekatsaus 3.6.2009 Yhteistyöjohtaja Raimo Inkinen Kuntayhtymien HSY ja HSL organisointi Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) vesihuoltotoiminnot,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ)

JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Hallitus 90 21.08.2015 Hallitus 102 25.09.2015 JÄTTEENKÄSITTELYTOIMINTAA KOSKEVAT KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYKSET (PÖYDÄLLÄ) 1646/00.01.013.0132/2015 Hallitus 90 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1 (6) YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAAKUNNALLISESTA HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ 1. Sopijapuolet Allekirjoittaneet Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, sekä Lemin, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Taipalsaaren

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa:

Tällä hetkellä voimassa oleva lääkäripalveluiden ostosopimus päättyy 31.5.2014. Vaihtoehtona on kilpailuttaa: Hallitus 209 24.09.2014 Silmätautien poliklinikan hankintapäätös 110/02.08.00.03.03.00/2014 EKSTPHAL 209 Silmätautien yksikön erikoislääkäripohja on laskettu neljälle silmätautien erikoislääkärille, joka

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA

VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA VESIHUOLLON TALOUS OSANA VARAUTUMISTA Suomen Vesi-isännöinti Luennoitsija: Simo Heininen Materiaalin tuottaja: Marianne Siurua Miten vesihuoltolaitos yhdistää teknisen ja taloudellisen riskienhallinnan?

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 30.9.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen PKS neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

http://billingsgazette.com/entertainment/enjoy/501blog/article_134369c7-5022-5b5e-b019-018d0f39a613.html Liikennejärjestelmänäkökulma liikkumisen ohjauksen seudulliseen yhteistyöhön LIVE-tilaisuus 18.4.2012

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 13/2014. Kokous: Keskiviikko 17.12.2014 klo 11.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 13/2014. Kokous: Keskiviikko 17.12.2014 klo 11.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 13/2014 Kokous: Keskiviikko 17.12.2014 klo 11.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu. MAL kick off Finlandia-talo

Helsingin seudun MAL suunnittelu. MAL kick off Finlandia-talo Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 -kick off 15.2.2017 Finlandia-talo Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu on kehittynyt vaiheittain Maankäytön ja asumisen seudullista suunnittelua

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Digitalisaation avulla säästöjä henkilökohtaisen avun järjestämisessä

Digitalisaation avulla säästöjä henkilökohtaisen avun järjestämisessä Digitalisaation avulla säästöjä henkilökohtaisen avun järjestämisessä 14.-15.9.2016 Piia Kallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Jani Laatikainen, SuoraTyö Oy Taustaa Etera on työeläkeyhtiö, jonka

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Elisa Molin 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Asuntoministeri Jan Vapaavuori Dipoli 1 METROPOLIPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMASSA Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.3.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/5 1 5 JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUSJÄRJESTELMIEN JATKOKEHITYS HKL EHDOTUS Johtokunta päättänee ettei joukkoliikennelautakunnan (29.5.2008) tekemän hankepäätöksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA LUONNOS YHTEISTOIMINTASOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ ERVA- ALUEELLA 1. SOPIJAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, HUS-Logistiikka liikelaitos (HUS-Logistiikka) Stenbäckinkatu 9,

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot