Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle"

Transkriptio

1 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan vihreän kirjan perusteella toteutettavat toimet

2 Yhteenveto toimista ja suosituksista Yhteisön tasolla toteutettavat kiireelliset toimet Yhteisön patentti: asetusehdotuksen laatiminen EY:n perustamissopimuksen 235 artiklan perusteella. Tietokoneohjelmien patentoitavuus: direktiiviehdotuksen laatiminen EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan perusteella. Patenttiasiamiehet: selittävän tiedonannon laatiminen. Kansalliset patenttitoimistot: kansallisten patenttitoimistojen innovaatioiden edistämispyrkimysten tukemiseen suunnatun pilottitoimen käynnistäminen. Oikeudellisen suojan takaaminen patentteihin liittyvissä riita-asioissa: eurooppalaisen konferenssin järjestäminen. Euroopan patenttiyleissopimus: yhteisön liittymisprosessin käynnistäminen. Patenttioikeutta koskevien tietojen parempi levittäminen keksijöiden, tutkijoiden ja pkyritysten parissa: komission tiedonannon laatiminen. Yhteisön tasolla keskipitkällä aikavälillä toteutettavat toimet Työsuhdekeksinnöt: erityisesti sopimusten vakiolausekkeita ja välimiesmenettelyjä koskevan tutkimuksen käynnistäminen. Patenttioikeus aloilla, joilla markkinoille saattaminen edellyttää ennakkolupaa: poikkeuksien soveltamisalan yhdenmukaistaminen. Suositukset Euroopan patenttivirasto: menettelykustannusten vähentämistä koskevien ehdotusten tukeminen. Euroopan patenttivirasto: eurooppalaisen patentin kääntämiskustannusten vähentämisen kannustaminen. Jäsenvaltiot: Euroopan patenttiyleissopimuksen tarkistusmenettelyn tukeminen, erityisesti sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen ja yhteisön lainsäädännön ja asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten huomioon ottamiseksi sekä yhteisön yleissopimukseen liittymisen valmisteleminen. Tuki patenttiasiamiesten jatkuvalle koulutukselle. 2

3 1. JOHDANTO Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä Asianomaisten toimijoiden ja muiden yhteisön toimielinten kuuleminen Tämän tiedonannon aihe YHTEISÖN PATENTTI Patenttien asema innovaatioprosessissa: ensisijaisten tavoitteiden muuttaminen Yhdenmukaisen patenttisuojan tarve Yhteisön patentin olennaiset ominaispiirteet Komission suunnittelemat toimet KANSALLISTEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN YHDENMUKAISTAMISEN LISÄÄMINEN Tarve lisätä patenttioikeuden yhdenmukaistamista Tietokoneohjelmat Nykyisestä tilanteesta aiheutuvat vaikeudet Komission suunnittelemat toimet Työsuhdekeksinnöt Nykyinen tilanne Komission suunnittelemat toimet Muodollisuudet Patenttiasiamieheen turvautuminen ja ammatillinen pätevyys Nykyinen tilanne Komission suunnittelemat toimet Patenttien takaamien oikeuksien ulottuvuus tietyillä aloilla

4 3.7. Lisätoimet patenttijärjestelmän saattamiseksi houkuttelevammaksi Pienille ja keskisuurille yrityksille "Oikeusturvavakuutus" patentteja koskevissa riita-asioissa Määräaika EUROOPPALAISET PATENTIT Euroopan patenttijärjestelmän yleinen rakenne Eurooppalaisen patentin kustannusongelmat Maksut Voimassaolomaksujen jakoperuste Käännökset KANSALLISTEN PATENTTIVIRASTOJEN ASEMA Kuulemismenettelyn tulokset Komission suunnittelemat toimet LAAJENTUMINEN

5 JOHDANTO Yhtenäismarkkinoita koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka Amsterdamissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 1997, määriteltiin teollisoikeudet alaksi, jolla on välttämätöntä toteuttaa toimia alan tehostamiseksi ja saattamiseksi lähemmäs käyttäjiä, jotta yhtenäismarkkinoista aiheutuva täysi hyöty voitaisiin saada myös tuotteiden ja palveluiden innovaatioiden osalta. Toimillaan teollisoikeuksien alalla yhteisö pyrkii osoittamaan, että se ottaa huomioon kokonaisuudessaan innovaatioiden, kasvun ja työllisyyden väliset merkittävät yhteydet. Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä herätti suuria odotuksia niin teollisuuden kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. Yhteisen patentin käyttöönotto koko yhteisössä vaikuttaa kuitenkin poliittiselta tavoitteelta; se liittyy yhteisön toimiin Euroopassa toimivien yritysten lainsäädännöllisen ympäristön mukauttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Toiminta on tarpeen myös yhteisön innovoivien yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Yhteisön patentti mahdollistaisi myös tutkimustulosten lisääntyneen suojan ja kannustaisi näin päätökseen saattamista ja kaupallista hyödyntämistä. Tietokoneohjelmat ovat merkittävä tekijä useiden taloudellisten toimintojen kehittämisessä ja niillä on välitön osuus tietoyhteiskunnan perustamisessa; niiden patentilla suojaamisen edellytykset on määritettävä yksityiskohtaisemmin ja yhdenmukaistettava yhteisössä. Patenttiasiamiehillä on huomattava tehtävä innovoivien yritysten ja keksijöiden neuvonantajina ja tukijoina; on huolehdittava siitä, että kyseinen ammattikunta voi hyödyntää kokonaisuudessaan perustamissopimuksessa määrättyjä vapauksia. Kuulemisen yhteydessä ilmeni useita aiheita, joita ei käsitelty vihreässä kirjassa, kuten esimerkiksi määräaika tai patentilla annettujen oikeuksien soveltamisala tietyillä säännellyillä aloilla. Tämä osoittaa, että mitä enemmän yhdentyminen edistyy yhteisössä sisämarkkinoiden ansiosta, sitä herkempiä taloudelliset toimijat ovat sille oikeudelliselle ympäristölle, jossa ne joutuvat toimimaan. On hyvin tärkeää varmistaa se, että Euroopan patenttijärjestelmä on johdonmukainen, erityisesti huolehtimalla yhteisön ja Euroopan patenttijärjestön välisestä yhteistoiminnasta. Kansallisilla patenttivirastoilla on merkittävä tehtävä lukuisten eurooppalaisten yritysten kannalta; niiden asema on tunnustettava ja niitä on tuettava. 5

6 1.1. Vihreä kirja yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä Komissio antoi 24. kesäkuuta 1997 vihreän kirjan yhteisön patentista ja Euroopan patenttijärjestelmästä 1. Tämän ensimmäiseen toimintasuunnitelmaan Euroopan innovaatiosta 2 liittyvän aloitteen tavoitteena oli käynnistää laaja keskustelu kaikkien asianomaisten välillä uusien aloitteiden tarpeesta patenttien alalla sekä mahdollisten aloitteiden luonteesta ja sisällöstä. Menettelytavan suosio ylitti komission odotukset, ja vihreä kirja on herättänyt suurta mielenkiintoa sen antamisajankohdasta alkaen: kaikkialla yhteisössä on järjestetty aihetta käsitteleviä konferensseja ja kokouksia, lukuisia kannanottoja on toimitettu komissiolle ja niin edelleen. Tämä osoittaa, että vihreä kirja oli vastaus todelliseen tarpeeseen Euroopan patenttijärjestelmän nykyaikaistamisesta ja parantamisesta. Kaikista käydyistä keskusteluista ilmennyt keskeinen viesti on tarve korostaa entistä enemmän patenttijärjestelmän käytännön näkökohtia ja sisällyttää siihen käyttäjien tarpeet. Patentti on merkittävä väline, jolla voidaan edistää innovaatioita, luovuutta ja työllisyyttä. Patentin on oltava olennainen osa yritysten, keksijöiden sekä pk-yritysten taloudellista realiteettia ja tarjottava näille asianmukaista suojaa kohtuullisin kustannuksin ja optimaalista oikeusturvaa vastaan. Patentti ei missään tapauksessa saa haitata innovaatioita. Sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää kaikkien käyttäjien mukaan toimintaa kahdella tasolla: toisaalta patenttien yhtenäisen suojajärjestelmän ja toisaalta erilaisia täydentäviä yhdenmukaistamistoimenpiteitä, jotta järjestelmästä tulisi entistä avoimempi ja tehokkaampi. Lisäksi patenttijärjestelmää on mukautettava tutkimustulosten suojan lisäämiseksi ja niiden loppuunsaattamisen ja kaupallisen hyödyntämisen kannustamiseksi. Tämä mahdollistaisi myös (yhteisön ja kansallisten) julkisten investointien optimoimisen tutkimusalalla. Pitäen mielessä tämän keskeisen viestin innovaatioita palvelevasta patenttijärjestelmästä komissio määritti omat valintansa alalla toteutettavien toimenpiteiden osalta Asianomaisten toimijoiden ja muiden yhteisön toimielinten kuuleminen Asianomaisten toimijoiden kuuleminen käynnistyi vihreän kirjan hyväksymisellä ja jatkui vuoden 1997 loppupuolen ajan. Komission toimivaltaisille yksiköille lähetettiin suuri määrä kannanottoja (yli 150, yhteensä yli sivua). Kannanotoissa tarkasteltiin hyvin syvällisesti vihreässä kirjassa käsiteltyjä eri aiheita. Asianomaisten toimijoiden kuulemisen päätteeksi komissio ja neuvoston puheenjohtajana toimiva Luxemburg tekivät aloitteen julkisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä kaikille 1 KOM(97) 314 lopullinen, KOM(96) 589 lopullinen,

7 patenttijärjestelmän käyttäjille (yrityksille, keksijöille, patenttiasiamiehille ja niin edelleen). Kuulemistilaisuus järjestettiin Luxemburgissa 25. ja 26. marraskuuta 1997, ja siihen osallistui yli 220 henkilöä. Kuulemistilaisuuden päätteeksi hyväksyttiin päätelmät, joita jaettiin laajalti. Talous- ja sosiaalikomitea antoi yksityiskohtaisen lausuntonsa vihreästä kirjasta 25. helmikuuta Talous- ja sosiaalikomitea oli pitkälti samaa mieltä komission vihreässä kirjassa esittämästä analyysistä. Komitea arvioi, että yhteisön patenttia koskeva ongelma on ratkaistava kiireellisesti ja annettava sille ehdottomasti etusija ottaen huomioon sen taloudelliset seuraukset ja kilpailukyvyn ja teknologisen ja teollisen kehityksen maailmanlaajuisilla markkinoilla. Talous- ja sosiaalikomitea kehotti komissiota esittämään ehdotuksen asetukseksi yhteisön patentista mahdollisimman pian vuonna Komissio järjesti 26. tammikuuta 1998 jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kokouksen, jossa käsiteltiin jäsenvaltioiden pohdintoja ja ehdotuksia Euroopan patenttijärjestelmän parantamiseksi. Jäsenvaltioiden edustajien suuri enemmistö kannusti komissiota viemään eteenpäin useimpia vihreässä kirjassa esitettyjä ehdotuksia yhtenäisen patenttisuojajärjestelmän perustamiseksi ja Euroopan patenttijärjestelmien nykyaikaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Euroopan parlamentti antoi asiasta lausuntonsa 19. marraskuuta Parlamentti katsoi, että johdonmukainen ja tehokas patenttialaa koskeva yhteisön lainsäädäntö on olennainen tekijä Euroopan unionin yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Tämän vuoksi se katsoo, että tiettyjen kansallisten lainsäädäntöjen aineellisten patentteja koskevien säännösten yhdenmukaistaminen ei ole vielä riittävää ja että on laadittava yhteisön asetus, jonka oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 235 artikla. Parlamentti kehotti ottamaan huomioon tulevan yhteisön patenttijärjestelmän laatimisessa Yhdysvaltojen ja Japanin nykyisten patenttijärjestelmien vertailevan analyysin ja sisällyttämään siihen sekä patentin hakemisesta, sen hallinnasta ja Euroopan unionin mahdollisesta teollisesta kehityksestä aiheutuvat kustannukset. On myös korostettava sitä, että koko kuulemismenettelyn ajan komissio säilytti tiiviit ja hedelmälliset yhteistyösuhteet Euroopan patenttiviraston kanssa Tämän tiedonannon aihe Tämän tiedonannon tarkoituksena on esittää yleinen katsaus käynnistetyn laajan kuulemismenettelyn etenemisestä sekä ilmoittaa niistä erilaisista uusista toimenpiteistä ja aloitteista, joita komissio aikoo toteuttaa tai ehdottaa tulevaisuudessa tehdäkseen patenttijärjestelmästä houkuttelevan ja innovaatioita Euroopassa edistävän järjestelmän. Tiedonanto on suoraa jatkoa ensimmäiselle toimintasuunnitelmalle Euroopan innovaatiosta, ja sen tarkoituksena on toteuttaa erilaisia silloin aloitettuja pohdintoja. On tärkeää huomata, että tiedonanto ei koske yksinomaan patenttioikeutta sen tiukassa merkityksessä, vaan siinä käsitellään myös muita hyvin tärkeitä toimenpiteitä innovaation edistämiseksi, kuten patenttiasiamiehiin turvautumista, kansallisten patenttitoimistojen tehtävää, riita-asioiden ratkaisemista ja niin edelleen. Koska vihreässä kirjassa käsiteltiin hyvin erilaisia aiheita, on luonnollista, että eri aloilla toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet ovat luonteeltaan erilaisia. Tiettyjen 7

8 aiheiden osalta lainsäädännölliset toimenpiteet ovat välttämättömiä, kun taas toisten osalta riittää, että komissio tarjoaa virikkeitä tai levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Kuulemismenettelyn yhteydessä määritettiin kolme ensisijaista aihetta, joiden osalta komission olisi esitettävä ehdotuksia mahdollisimman pian. Aiheet ovat: yhteisön patentti, tietokoneohjelmien patentoitavuus ja patenttiasiamiesten tehtävä. Muiden tiedonannossa mainittujen aiheiden osalta komission tehtäviin on kuuluttava tuen antamista, joka voi jatkua pidemmän aikaa. 2. YHTEISÖN PATENTTI 2.1. Patenttien asema innovaatioprosessissa: ensisijaisten tavoitteiden muuttaminen Suurimmassa osassa huomautuksia korostettiin tarvetta muuttaa ensisijaisia tavoitteita. Patenttijärjestelmää ei tulisi enää mieltää irrallisena suhteessa siihen taloudelliseen ja teolliseen ympäristöön, jossa se toimii; on hyvin tärkeää käsitellä yhteisön patenttia koskevaa kysymystä uudella tavalla ottaen huomioon sen taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset yritysten kilpailukykyyn. Patenttijärjestelmää on tarkasteltava uudelleen ja se on käynnistettävä uudelleen sellaisin perustein, jotka mahdollistavat tehokkaan käynnistymisen ennen unionin uutta laajentumista. Kuten Euroopan parlamentti on toivonut, nykyisten järjestelmien ongelmien ratkaisemiseksi ja innovaatioiden kannustamiseksi uudistetun patenttijärjestelmän tulee olla yksinkertainen, nopea, juridisesti varma, helposti saatavilla oleva ja edullinen vailla liiallisia menoja. Kuulemismenettelyssä ilmeni, että patenteilla on keskeinen tehtävä tutkimuksen ja teknologian alan investointeja kannustavana välineenä. Johdonmukainen ja tehokas yhteisön lainsäädäntö patenttien alalla on tämän vuoksi olennainen tekijä unionin yritysten kilpailukyvyn kannalta. Kokonaisuudessaan yhdennetyt Euroopan innovaatiomarkkinat edellyttävät eurooppalaista teollisoikeuksien suojajärjestelmää helposti saatavilla olevan patentin kautta. Tämä koskee erityisesti hyvin korkean teknologian pieniä ja keskisuuria innovoivia yrityksiä. Yhtenäinen suojajärjestelmä patentin avulla mahdollistaa yhtäläisen pääsyn tarjoamisen uuteen teknologiaan unionin kaikkien jäsenvaltioiden käyttäjille ja kuluttajille. Se mahdollistaa myös innovoivien yritysten kilpailuedellytysten suuremman avoimuuden. 8

9 2.2. Yhdenmukaisen patenttisuojan tarve Kuulemismenettelystä ilmeni selvästi, että on olemassa todellinen sellaisen yhtenäisen yhteisön patentin tarve, joka kattaisi Euroopan yhteisön alueen kokonaisuudessaan. Yhtenäinen patenttijärjestelmä vahvistaisi sisämarkkinoiden toimintaa, helpottaisi suuresti patentteihin liittyvien oikeuksien hallintaa ja helpottaisi oikeuksien hyödyntämistä. Nyt on perustettava johdonmukaisempi järjestelmä kuin vuonna 1975 tehdyssä ja vuonna 1989 tarkistetussa Luxemburgin yleissopimuksessa tarkoitettu järjestelmä on. On hätkähdyttävää todeta, että yhä suurempi määrä yrityksiä mieltää yhteisön sisämarkkinat luonnollisiksi markkinoikseen, mikä tarkoittaa, että yritysten käytettäväksi on tarjottava oikeudellisia välineitä. Patenttijärjestelmän käyttäjät ovat yhtä mieltä siitä, että Luxemburgin yleissopimus sisältää niin paljon haittoja (liian kalliit kustannukset, oikeudellinen epävarmuus), ettei se enää edes vaikuta takaavan sitä yhtenäistä suojaa, johon sillä pyrittiin. Kuulemisesta ilmeni myös selvästi, että sisämarkkinoiden toteutuksen tässä vaiheessa yhteisön patentti olisi perustettava EY:n perustamissopimuksen 235 artiklan mukaisen asetuksen muodossa. Tällaista välinettä pidetään laajalti parempana kuin kansainvälistä yleissopimusta sen ominaispiirteiden vuoksi (helpompi sisällyttäminen yhteisön säännöstöön ( acquis communautaire ) laajentumisen yhteydessä, välitön sovellettavuus kaikissa jäsenvaltioissa jne.). Yhtenäismarkkinoilla, joilla suurimmalla osalla taloudellisia toimijoita on pian käytössä yhteinen valuutta, vaikuttaa nyt luonnolliselta suunnitella yhtenäisen patentin luomista. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän hyväksyminen, johon kuuluisi myös yhteisön patentti, on välttämätöntä, jotta tutkimuksen ja uuden teknologisen ja tieteellisen tiedon tuloksia voidaan muokata teollisiksi ja kaupallisiksi menestyksiksi ja lopettaa näin innovaatioita koskeva eurooppalainen paradoksi kannustaen samalla yksityisiä TTK-sijoituksia, jotka tällä hetkellä ovat unionissa hyvin paljon pienempiä kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa Yhteisön patentin olennaiset ominaispiirteet Yhteisön patentin on oltava piirteiltään yhdenmukainen ja helposti saatavilla, sen on taattava oikeusturva ja sen on voitava olla voimassa rinnakkain nykyisten patenttijärjestelmien kanssa. Yhteisön patentin on oltava piirteiltään yhdenmukainen. Tämä tarkoittaa, että sillä on oltava samat vaikutukset kaikkialla yhteisössä. Se täytyy voida toimittaa, hankkia, irtisanoa ja sammua koko yhteisön alueella. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että komission ehdotuksiin yhteisön à la carte patentista, jonka avulla yhdenmukainen suojelu saataisiin ja voitaisiin säilyttää rajatussa määrässä jäsenvaltioita, ei suhtauduttu myönteisesti kuulemismenettelyn aikana. Yhteisön patentin on oltava helposti saatavilla ja sen hinnan on oltava verrattavissa sellaiseen eurooppalaiseen patenttiin, joka kattaa rajallisen määrän valtioita. Euroopan patenttien hintoja koskeva kysymys koetaan laajasti suurimpana syynä innovoivien yritysten ja erityisesti pk-yritysten vaikeuksiin saada patenttia. Erityisesti on pyrittävä vähentämään kustannuksia kaikin mahdollisin tavoin. Tällä puolestaan on vaikutuksia erityisesti patenttikirjan käännösten osalta. Kuulemismenettelystä 9

10 ilmenee selkeästi, että eurooppalaisen patentin nykytilanne, jossa patentinhaltija olisi velvollinen käännättämään patentin kokonaisuudessaan kaikille yhteisön kielille, on kohtuuton yhteisön patentin yhteydessä. Sen seurauksena käännöskustannukset olisivat noin ecua. Jos tällainen järjestelmä säilytettäisiin, se tarkoittaisi sellaisen yhteisön patentin perustamista, jolla ei olisi tulevaisuutta. Vihreässä kirjassa esitettiin erilaisia ratkaisuja. Useat teollisuuden edustajat kannattivat radikaalia ratkaisua, jonka mukaan myöntämismenettelyssä käytettäisiin yhtä ainoaa kieltä, eikä myönnettyä patenttia tarvitsisi myöhemmin kääntää. Toisissa huomautuksissa kannatettiin maltillisempia ratkaisuja ja joissakin huomautuksissa suositeltiin kaikkien virallisten kielten käyttöä. Komission on ehdotettava ratkaisua käännösongelmaan ja pyrittävä sovittamaan yhteen seuraavat tavoitteet: kaikkien patenttijärjestelmän käyttäjien osalta on helpotettava patenttien saatavuutta, olennaisten teknisten tietojen levittämisestä sopivimmalla hetkellä on huolehdittava ja yhteisön patentin kustannukset on säilytettävä kohtuullisella tasolla. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentin esittämällä ehdotuksella on paljon etuja ja sitä tullaan tarkastelemaan huolellisesti. Sen mukaan on säilytettävä eri kielet patenttihakemuksen jättämisen ja myöntämisen yhteydessä, mutta samalla on huolehdittava Euroopan patenttiviraston tutkimus- ja tarkistusmenettelyn tehokkuudesta. Komissio huolehtii siitä, että sen ehdotuksessa otetaan huomioon tietyiltä osin eurooppalaisen järjestelmän säännöstö (esimerkiksi menettelyn kielen osalta) ja siitä, että ehdotus on tosiasiallisesti parannus nykyiseen tilanteeseen. Käännösongelmien ratkaisun on myös perustuttava patenttien keskeiseen tarkoitukseen, joka on yksinoikeuksien takaaminen kolmansien suhteen. Tämän vuoksi patenttiloukkauksen oikeudellisiin vaikutuksiin ei kuitenkaan voida vedota tiettyä toimijaa vastaan ennen kuin siitä ajankohdasta alkaen, jolloin tällä on käytettävissään virallinen käännös patentista. Lisäksi huolehditaan käännösten keskitetystä arkistoinnista (olivatpa ne minkälaisia tahansa) Euroopan patenttivirastoon. Yhteisön patentin on taattava oikeusturva. Luxemburgin yleissopimuksen mukainen järjestelmä olisi sallinut minkä tahansa kansallisen tuomioistuimen, jossa pannaan vireille mitätöimistä koskeva vastakanne, mitätöidä yhteisön patentin ja päätös olisi ollut voimassa koko yhteisön alueella. Järjestelmään katsotaan liittyvän vakavia riskejä, mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Tätä suuntausta ei siis voida jatkaa. Ratkaisu tähän ongelmaan on, että patenttiloukkausta koskevien riitaasioiden järjestelmä ja voimassaolokysymykset olisivat yhdenmukaisia ja ennakoitavia kaikkialla yhteisössä. Päätökset on tehtävä kohtuullisen määräajan kuluessa. Väliaikaiset kieltotoimenpiteet, jotka ovat voimassa yhteisössä kokonaisuudessaan, on pystyttävä hankkimaan kohtuullisin kustannuksin. Tässä yhteydessä niiden kansallisten tuomioistuinten määrä, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään näitä kysymyksiä, on pidettävä mahdollisimman alhaisena. Paras ratkaisu olisi osoittaa toimivalta yhteisön patentin osalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle jokaisessa jäsenvaltiossa. Talous- ja sosiaalikomitea on esittänyt mielenkiintoisia ehdotuksia, muun muassa että patenttiloukkausta käsittelevä tuomioistuin ratkaisee myös voimassaolon ja että päätöksen ulottuvuus on rajattu (joko inter partes tai lykkäävä vaikutus), jotta vältetään korvaamattomien seurausten syntyminen tapauksessa, jossa päätös ei olisi perusteltu. Näitä ehdotuksia on varmasti tutkittava perusteellisemmin. 10

11 Euroopan parlamentti puolestaan suosittelee, että kansallisilla tuomioistuimilla olisi toimivalta ratkaista patenttiloukkauksia ja mitätöimistä koskevat kanteet; kahden kansallisen tuomioistuimen olisi annettava ratkaisu asiassa ja yhteisöjen tuomioistuin toimisi korkeimpana oikeutena. Yhteisön patenttia koskevan tuomioistuinjärjestelmän olisi mahdollistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteisön tason oikeuskäytännön yhdenmukaistaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kautta. Lisäksi tämä olisi luonnollisesti sisällytettävä EY:n perustamissopimuksen tuomioistuinjärjestelmään. On myös huomattava, että suurin osa käyttäjistä ei suhtaudu myönteisesti siihen, että Euroopan patenttivirastolla olisi yhteisön patenttiin sovellettavassa tuomioistuinjärjestelmässä minkäänlaista asemaa (patenttiloukkaus tai mitätöinti). Kuten parlamentti on pyytänyt, yhteisön patentin olisi ainakin siirtymäkauden ajan oltava samanaikaisesti voimassa kansallisten patenttien ja eurooppalaisen patentin kanssa, jota voidaan vielä kehittää (katso jäljempänä kohta 4). Euroopan patenttiviraston on jatkettava eurooppalaisen patentin hoitamista patenttien myöntämisestä vastaavana keskeisenä hallintona. Ottaen huomioon sen pitkän kokemuksen ja korkean tason eurooppalaisen patentin hallinnon, on toivottavaa, että Euroopan patenttivirastosta tulee tulevan yhteisön patentin tekninen toimija. Tällaisen toimivallan siirtäminen yhteisöstä riippumattomalle elimelle aiheuttaa kuitenkin arkaluontoisia institutionaalisia ongelmia, jotka on aikanaan ratkaistava. On myös tutkittava huolellisesti niiden laillisten säännösten ja määräysten sisältöä, joita tarvitaan Euroopan patenttivirastolle myönnetyn yhteisön patenttia koskevan toimeenpanovallan virallistamiseksi. Jotta taloudellisille toimijoille jäisi mahdollisuus arvioida uudelleen keksintönsä ulottuvuutta sen kehittämisen yhteydessä ja jotta kustannukset eivät olisi liiallisia, vaikuttaa järkevältä antaa yhteisön patentin hakijalle oikeus muuttaa hakemustaan (myöntämismenettelyn päätökseen asti) eurooppalaiseksi patenttihakemukseksi, joka myöntämisen jälkeen takaisi kansallisten patenttien suojan. Sitä vastoin mahdollisuus muuttaa kerran myönnetty yhteisön patentti eurooppalaiseksi patentiksi ei vaikuta soveltuvalta yhteismarkkinoiden vaatimuksiin. Mahdollisuus muuttaa eurooppalaisen patentin hakemus yhteisön patentin hakemukseksi on käsitettävissä ainoastaan tapauksessa, jossa eurooppalainen patentti tarkoittaisi kaikkia yhteisön jäsenvaltioita. Maksujen osalta olisi huolehdittava yhteisön patentin voimassaolomaksujen jäämisestä selvästi vähäisemmiksi kuin kaikki yhteisön jäsenvaltiot kattavan eurooppalaisen patentin voimassaolomaksut. Todella yhdenmukaisen yhteisön patentin osalta nimeämismaksua koskeva vaatimus ei ole perusteltu, koska patentti kattaa automaattisesti koko yhteisön alueen. Tulevaisuuden yhteisön patentin maksuista päättää komissio täytäntöönpanovaltansa puitteissa. Maksujen kehityksessä on otettava huomioon yritysten ja erityisesti pk-yritysten erityiset tarpeet. Aikaisempaa hyödyntämistä koskeva kysymys on yhdenmukaistettava yhteisön tasolla. On määritettävä asianmukaisin ehdoin ne rajat, joissa kolmas osapuoli, joka on voinut aloittaa keksinnön hyödyntämisen hyvässä uskossa, tai joka on toteuttanut 11

12 merkittäviä valmisteluja hyödyntääkseen sitä kaupallisesti, voi jatkaa hyödyntämistä huolimatta siitä, että toiselle osapuolelle myönnetään yhteisön patentti. Myös keskusteluissa yhteisön patenttia koskevan asetusehdotuksen antamisesta tulisi löytää ratkaisu myös avaruudessa toteutettuja tai hyödynnettäviä keksintöjä koskeviin ongelmiin. Koska Euroopassa ei ole tätä koskevaa erityistä lainsäädäntöä, eurooppalainen teollisuus on tällä hetkellä epäsuotuisassa asemassa. Kuten talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa komission tiedonannosta Euroopan unioni ja avaruus 3 korostettiin, että ottaen huomioon eurooppalainen huomattava osallisuus kansainvälisessä avaruusasemassa sekä sellaisen erityisen eurooppalaisen lainsäädännön puuttuminen, jossa määritetään avaruudessa sovellettujen tai kehitettyjen korkean arvonlisän teknologioiden kaupallisten oikeuksien suojaaminen, tällainen lainsäädäntö on laadittava patenttien ja lisenssien osalta samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa on tehty ja jollaista valmistellaan Japanissa ja Venäjällä. Euroopan parlamentti puolestaan katsoo, että yhteisön patentin olisi suojattava sellaiset keksinnöt, joita toteutetaan tai hyödynnetään avaruusaluksissa ja satelliiteissa, koska nykyiset eurooppalaiset oikeusjärjestelmät eivät suojaa niitä Komission suunnittelemat toimet Komissio esittää mahdollisimman varhain vuonna 1999 ehdotuksen EY:n perustamissopimuksen 235 artiklaan perustuvaksi asetukseksi yhteisön patentin perustamisesta kohdassa 2.3. esitettyjen suuntausten mukaisesti. 3. KANSALLISTEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN YHDENMUKAISTAMISEN LISÄÄMINEN 3.1. Tarve lisätä patenttioikeuden yhdenmukaistamista Yhteisön toiminnan teollisoikeuksien alalla on tavallisesti katsottu tuovan suurta lisäarvoa jäsenvaltioiden yksittäisiin toimiin verrattuna, koska niillä turvataan markkinoiden avoimuus, kilpailuedellytysten tasapuolisuus ja sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta. Kuulemismenettelyssä paljastui merkittäviä odotuksia, jotka koskivat uusia toimia useilla teollisoikeuksien yksittäisillä aloilla Tietokoneohjelmat Nykyisestä tilanteesta aiheutuvat vaikeudet Vihreällä kirjalla käynnistetyssä kuulemismenettelyssä ilmeni selvästi, että nykyinen tietokoneohjelmiin liittyviä keksintöjä koskeva oikeudellinen ympäristö ei takaa riittävää avoimuutta ja sitä on tämän vuoksi selvennettävä. Vaikka tietokoneohjelmat ovat patentein suojeltavissa Yhdysvalloissa ja Japanissa, Euroopassa on käytössä oikeudellinen temppu: ohjelmat sellaisinaan eivät ole patentoitavia 4, mutta tekninen keksintö, joka edellyttää ohjelmaa on patentoitava. 3 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unioni ja avaruus: sovellusten, markkinoiden ja teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen KOM(96) 617 lopullinen. 4 Euroopan patenttiyleissopimuksen 52 artiklan 2 kohdan c alakohta. 12

13 Tällaisen käytännön kehittämiseen, joka ei ole avoin suhteessa Münchenin yleissopimuksen tekstiin, liittyy merkittäviä hankaluuksia, kuten tuomioistuinten erilaiset arviot. On olemassa merkittävä ero sen välillä, kuinka Euroopan patenttivirasto ja tietyt saksalaiset tuomioistuimet ja toisaalta taas Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet arvioivat asiaa; tämä tarkoittaa, että tietty keksintö on suojattu joissakin jäsenvaltioissa mutta ei toisissa. Tilanne on sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta haitallinen. Tämän tilanteen seurauksena, vaikka Münchenin yleissopimus ja jäsenvaltioiden kansalliset lait eivät mahdollista tietokoneohjelmien patentoitavuutta sellaisinaan, on olemassa noin eurooppalaista patenttia, jotka koskevat ohjelmistoja! Vaikuttaa myös, että johtuen Euroopan oikeudellisten realiteettien huonosta tuntemuksesta noin 75 prosenttia näistä patenteista on hyvin suurten ja muiden kuin eurooppalaisten yritysten hallussa. Ja kuitenkin eurooppalainen teollisuus olisi hyvin kiinnostunutta tällaisesta suojelusta; suurin osa ohjelmistoalan pk-yrityksistä ei kuitenkaan tiedä, että on mahdollista saada patenttisuoja tämänkaltaisille innovaatioille esittämällä tietyllä tavalla laadittu patenttihakemus. Koska tietotekniikan ja ohjelmistojen kehittämiseen sijoitetaan vuosittain lähes 40 miljardia dollaria, on alan taloudellinen merkitys ilmeinen. Euroopan patenttiviraston kehittämän käytännön mukaan keksintö voidaan patentoida, jos se tuo teknisen panoksen tekniikan tilaan. Lähestymistavalla on kuitenkin rajansa: sen mukaan kirjanpito-ohjelma tai valuuttojen osto- ja myyntiohjelma, joilla on suurta taloudellista merkitystä, mutta joihin ei liity teknistä panosta eivät ole patentoitavia Euroopassa, vaikka ovatkin sitä Yhdysvalloissa ja Japanissa. Erilaisen suojelun merkittävä seuraus perustuu myönnettyjen oikeuksien laajuuteen ja keinoihin, joilla niiden noudattaminen varmistetaan ( toimeenpano ). Yhdysvalloissa ohjelmaa koskevan patentin haltija voi suoraan haastaa oikeuteen patenttia loukkaavien ohjelmien jakelijan ( välitön rikkominen ), kun taas Euroopassa, koska suoja on rajattu tekniseen keksintöön, joka hyödyntää ohjelmaa, levykkeen jakelija on osallisena mutta ei syyllisty patenttiloukkaukseen ( avustaa rikkomisessa ). Ainoastaan käyttäjä, joka käyttää levykkeen ohjelmaa syyllistyy rikkomiseen ja voidaan haastaa oikeuteen. Tätä koskevan kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamisella on taattava oikeuksien tehokas toteuttaminen kaikkialla yhteisössä. Yhdysvalloissa 80-luvun lopun kehitys mahdollisti vaatimusten esittämisen ohjelmasta sellaisenaan ( ohjelmaa koskeva tuotevaatimus ). Kehityksellä on ollut erittäin myönteinen vaikutus ohjelmateollisuuden kehitykseen; Microsoftilla on nykyään noin 400 amerikkalaista ohjelmia koskevaa patenttia ja vuosittain jätetään noin ohjelmia koskevaa patenttihakemusta (tämän on kuusi prosenttia kaikista jätetyistä hakemuksista; vastaava luku Euroopassa on alle kaksi prosenttia). Japanissa jätetään vuosittain noin tietokoneohjelmia koskevaa patenttihakemusta ja Japanin patenttiviraston vuonna 1997 hyväksymissä ohjeissa noudatetaan Yhdysvaltojen liberaalimpaa käytäntöä. Euroopan nykyiselle tilanteelle on ominaista myös patenttijärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia koskevan tiedon puute useimmissa ohjelmistoalalla toimivissa yrityksissä. Jäljempänä esitettyjen lainsäädännön muutosten tukemiseksi olisi 13

14 käynnistettävä tiedotuskampanja, jonka turvin voitaisiin paremmin tiedottaa alan yrityksille patenttijärjestelmästä, sen tehtävistä ja niistä taloudellisista eduista, joita se voi saada aikaan, erityisesti vieraiden markkinoiden valtaamisesta ja lisenssien saamisen mahdollisuuksista. Kansalliset patenttitoimistot ja Euroopan patenttivirasto voivat toimia voimakkaasti tällä alalla Komission suunnittelemat toimet Euroopan parlamentti on ilmaissut kannattavansa tietokoneohjelmien patentoitavuutta sillä edellytyksellä, että kyseinen tuote vastaa uuden tuotteen edellytyksiä ja teknisen keksinnön teollista käyttöä koskevia edellytyksiä, kuten talouskumppaneidemme tapauksessakin kansainvälisellä tasolla. Komissio hyväksyy tämän lähestymistavan ja ehdottaa kahdenlaisia toimia. Ensinnäkin sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja toteutuksen takaamiseksi tällä alalla komissio esittää mahdollisimman pian EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan perusteella annetun direktiiviehdotuksen jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseksi tietokoneohjelmien patentoitavuuden alalla. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa tietokoneohjelmien patentoitavuutta koskevien uusien sääntöjen yhdenmukainen tulkinta ja soveltaminen kaikkialla yhteisössä. Tässä yhteydessä tekijänoikeuksien 5 ja patenttioikeuden samanaikainen soveltaminen tietokoneohjelmien alalla ei aiheuta erityisiä ongelmia, koska nämä oikeudet kattavat hyvin erityisiä aiheita 6. Direktiiviehdotuksessa tarkastellaan huolellisesti tietokoneohjelmien patentoitavuuden yleisen järjestelmän poikkeuksia. Lainsäädäntötoiminnan lisäksi Münchenin yleissopimuksen allekirjoittajavaltioiden on toteutettava Euroopan patenttiyleissopimuksen 52 artiklan 2 kohdan c alakohdan muuttaminen siten, että tietokoneohjelmat poistetaan niiden keksintöjen luettelosta, jotka eivät ole patentoitavia. Tämä on tarpeen, jotta varmistettaisiin yhteisön tasolla toteutettujen toimien ja Münchenin yleissopimuksen yhteydessä toteutettujen toimien yhdenmukaisuus. Lisäksi kaikkien patenttitoimistojen tulisi parantaa ohjelmistoalalla toimiville yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille tarkoitetun tiedon jakamista, jotta ne olisivat tietoisia niistä taloudellisista eduista, joita patenttijärjestelmän asianmukaisesta hyödyntämisestä voi saada Työsuhdekeksinnöt Nykyinen tilanne Vihreässä kirjassa pohdittiin, vaikuttaako työsuhdekeksintöjä koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erilaisuus innovaatioon ja työoloihin ja/tai palvelujen vapaaseen tarjoamiseen ja/tai kilpailuolosuhteisiin. Kuulemismenettely osoitti, että työntekijöiden tekemiä keksintöjä koskevaa kysymystä olisi yleisen mielipiteen 5 Neuvoston direktiivi 91/250/EY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991 tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta. 6 Tekijänoikeus suojaa tietokoneohjelmassa käytetyn erityisen ilmauksen kirjallisen teoksen tavoin, kun taas patentti suojaa innovoivaa ajatusta, johon ohjelman tekniseen ongelmaan liittyvä tekninen ratkaisu perustuu. 14

15 mukaan käsiteltävä pääasiassa kansallisella tasolla. Kansallisissa lainsäädännöissä havaitut eroavaisuudet eivät ole omiaan perustelemaan yhdenmukaistamistoimia yhteisön tasolla. Toissijaisuusperiaatteen mukaan komissio ei aio tehdä lainsäädännöllistä aloitetta tällä alalla. Se kannustaa kuitenkin niitä jäsenvaltioita, joissa on erityistä työsuhdekeksintöjä koskevaa lainsäädäntöä, arvioimaan lainsäädännön toimintaa ja yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä aina kun se on mahdollista. Vaikuttaa siltä, että työsuhdekeksintöjä koskevia kansallisia sääntöjä sovelletaan eri tavoin. Näiden sääntöjen soveltamisen suuremman avoimuuden takaamiseksi olisi laadittava työsuhdekeksintöjä koskevia vakiolausekkeita, jotka voitaisiin sisällyttää työsopimuksiin, ja kehitettävä yhdenmukaisia sovittelumenettelyjä Komission suunnittelemat toimet Komissio käynnistää tutkimuksen, jonka tavoitteena on määrittää missä määrin työsuhdekeksintöjä koskevat lausekkeet voivat olla esteenä innovaatioille ja minkälainen alan vakiolausekkeen tulisi olla, sekä ehdottaa alalla mahdollisesti ilmenevien ristiriitojen ratkaisemiseksi sovittelumenettelyjä Muodollisuudet Muodollisuuksien osalta (erityisesti kansallisiin patentteihin liittyvien muodollisuuksien osalta) kuulemismenettelyssä ilmeni asianomaisten tahojen odotus erityisesti kaavakkeiden ja määräaikojen, järkiperäistämisestä yhteisön tasolla. Käyttäjien mukaan olisi poistettava tarpeeton hallinnollinen hitaus. Toisissa huomautuksissa toivottiin kunnianhimoisempaa lähestymistapaa ja yhdenmukaistamista, joka koskisi myös jäsenvaltioiden oikeuskäsittelyjen olennaisia tekijöitä, erityisesti alustavaa määräystä koskevaa kysymystä, todistustaakkaa (joka perustuu ranskalaiseen saisie-description -malliin), sääntöjä haitan arvioinnista jne. Osaa näistä kysymyksistä käsitellään vihreässä kirjassa Väärentämisen ja tavaroiden laittoman valmistamisen vastainen toiminta sisämarkkinoilla 7. Näihin huoliin vastatakseen komissio jatkaa aktiivista osallistumistaan Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) työhön Genevessä, arvioidakseen mahdollisuuksia laatia mahdollisimman nopeasti kansainvälinen sopimus patentteja koskevien muodollisuuksien yksinkertaistamisesta. Lisäksi yhteyksissään jäsenvaltioiden kanssa komissio jatkaa tutkimuksiaan sen määrittämiseksi, olisiko luonteeltaan lainsäädännöllinen täydentävä yhdenmukaistaminen tarpeen yhteisön tasolla Patenttiasiamieheen turvautuminen ja ammatillinen pätevyys Nykyinen tilanne Kuulemismenettely osoitti, että patenttiasiamiehillä on hyvin merkittävä asema yritysten neuvojina. Heidän tietämyksensä usein monimutkaisista eri teollisoikeuksista ja menettelyistä on merkittävä valtti, jota on syytä hyödyntää. Vaikuttaa kuitenkin myös siltä, että patenttiasiamiehen ammatti on edelleen hyvin 7 KOM (98) 569 lopullinen,

16 kansallisesti suuntautunut ilman, että tunnettaisiin muiden jäsenvaltioiden tilannetta. Komissio katsoo, että palvelujen vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisvapauden perusperiaatteita on sovellettava kokonaisuudessaan tähän ammattiin. Kuten Euroopan parlamentti on korostanut, toimivaltaisten toimielinten patenttiasiamiesten vastavuoroinen tunnustaminen on menettelyn yksinkertaistamisen olennainen edellytys. Huolehtiakseen näiden periaatteiden noudattamisesta komissio on hiljattain lähettänyt useita huomautuskirjeitä, jotka koskevat kansallisia vaatimuksia, jotka vaikuttavat ristiriitaisilta EY:n perustamissopimuksen määräysten kanssa. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi kotipaikkaa koskeva velvoite tai velvoite valita kotipaikkansa sekä velvoite käyttää pätevää edustajaa, jonka kotipaikka on kyseisen valtion alueella. Komission aloittamat menettelyt ovat edenneet eri asteisiin. Tässä yhteydessä on muistutettava, että on olemassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tietyistä patenttiasiamiehiä koskevista kansallisista vaatimuksista 8. Lisäksi komissio on käsitellyt useita tapauksia kilpailusääntöjen soveltamisen osalta, kun kyseessä ovat olleet patenttiasiamiesten ammatillisten yhdistysten sisäiset säännöt. Ammatillisen pätevyyden osalta huomautuksissa korostettiin tarvetta soveltaa tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla direktiiviä 89/48/EY, erityisesti soveltuvuustestiä koskevien vaatimusten osalta, jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta voidaan soveltaa. Yleisesti olisi tunnustettava patenttialan eurooppalainen tutkinto (Euroopan patenttiyleissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan c alakohta) riittäväksi osoitukseksi pätevyydestä asioida kansallisten patenttivirastojen kanssa. Asiassa Gebhard 9 annetussa tuomiossa esitettyjä periaatteita, jotka koskevat oikeutta päästä tiettyyn ammattiin tai harjoittaa sitä, on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa. Kuulemismenettely osoitti, että sekä jäsenvaltioiden viranomaiset että patenttiasiamiehet toivovat enemmän tietoa yhteisön sääntöjen soveltamisesta alalla. Vastatakseen tähän toivomukseen komissio laatii selittävän tiedonannon yhteisön sääntöjen soveltamisesta patenttiasiamiehen ammattiin. Tässä yhteydessä olisi tutkittava erityisesti kotipaikkaa koskevaa velvoitetta ja velvoitetta turvautua patenttiasiamieheen tietyntyyppisten patenttien rekisteröimismenettelyn yhteydessä esitettävien asiakirjojen suhteen. Lisäksi parhaillaan on havaittavissa kaksitahoinen ilmiö teollisoikeuksien alalla yleensä ja patenttien alalla erityisesti. Ristiriitojen ja oikeustapausten määrä lisääntyy ja patenttiasiamiesten tehtävä oikeudellisella tasolla ja osana teollista strategiaa 8 Asia C-76/90 (Saeger v. Dennemeyer), tuomio , Kok. 1991, s. I Asia C-55/94, tuomio , Kok. 1995, s. I Erityistä toimintaa koskevien pääsyvaatimusten tai sen harjoittamista koskevien vaatimusten soveltamisessa, kuten esimerkiksi tiettyjä tutkintotodistuksia koskevan vaatimuksen soveltamisessa, on noudatettava neljää sääntöä: niitä on sovellettava syrjimättä, niiden on perustuttava yleisen edun kannalta välttämättömiin syihin, niiden on taattava seuratun tavoitteen toteutuminen ja ne on rajattava siihen, mikä on välttämätöntä kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi (suhteellisuusperiaate). 16

17 kasvaa, ja perinteinen tekninen toiminta on jäämässä vähemmälle merkitykselle. Olisi suotavaa, että patenttiasiamiehet kaikkialla yhteisössä voisivat hyödyntää jatkuvaa koulutusta, jossa otettaisiin huomioon uudet suuntaukset, jotka edellyttävät ammatillisen käytännön kehittämistä. Tiettyjä kansallisella tasolla jo esitettyjä aloitteita voitaisiin hyödyntää tässä. Jotta ammatin tämänhetkisiin vaatimuksiin voitaisiin vastata, olisi tutkittava mahdollisuutta myöntää yhteisön patenttiasiamiehille lausunnon luottamuksellisuuteen ( erivapaus ) liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia samalla tavalla kuin asianajajille ja tietyissä jäsenvaltioissa yritysten asianajajille. Patenttiasiamiehet voisivat näin hyödyntää niin kansallisella tasolla kuin eurooppalaisten toimielintenkin suhteen kirjallisten ja suullisten lausuntojensa luottamuksellisuutta. Ilman tätä oikeudellista etua yhteisön patenttiasiamiehet joutuvat toisinaan arkaluontoiseen tilanteeseen, jossa he eivät pysty asiakkaidensa puolesta täyttämään kaikkia niitä toimia, joita teollisoikeuksien alalla voidaan edellyttää Komission suunnittelemat toimet Vuoden 1999 aikana komissio laatii selittävän tiedonannon, joka koskee sijoittautumisvapauteen, palvelujen tarjoamisen vapauteen ja patenttiasiamiesten ammatillisen pätevyyden tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä. Komissio tukee pyrkimyksiä kaikkien yhteisössä toimivien patenttiasiamiesten jatkuvan koulutuksen takaamiseksi. Se kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuutta perustaa asianmukaisia välineitä patenttiasiamiesten antamien lausuntojen luottamuksellisuuden takaamiseksi Patenttien takaamien oikeuksien ulottuvuus tietyillä aloilla Tällä hetkellä patenttien takaamien oikeuksien ulottuvuus sekä lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta 10 että kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta 11 - turvataan kansallisissa lainsäädännöissä. Niiden on sisällettävä kaikki ADPIC-sopimuksessa, erityisesti sen 28 artiklassa esitetyt asiaa koskevat määräykset. Lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännössä on rajattuja poikkeuksia patenttien takaamiin oikeuksiin, olivatpa kyseessä loppuunsaatetut toimet yksityisissä oloissa ja muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen tai kokeilumielessä loppuunsaatetut toimet, jotka koskevat patentoidun keksinnön kohdetta. Näillä poikkeuksilla on suuri merkitys aloilla, joilla tuotteet joutuvat hallinnolliseen menettelyyn ennen lupaa niiden markkinoille saattamiseen, koska niillä on vaikutusta sillä hetkellä kun kilpailevat tuotteet saattavat saapua markkinoille. 10 Neuvoston asetus (EY) N:o 1768/92, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, lääkkeiden lisäsuojatodistuksen aikaansaamisesta, EYVL L 182, , s Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96, annettu 23. heinäkuuta 1996, kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta, EYVL L 198, , s

18 Patenttien takaamien oikeuksien poikkeuksia koskeva kysymys oli aiheena Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamassa tuomiossa 12. Ratkaisussa jätettiin kuitenkin avoimeksi tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä. On tutkittava, ovatko nykyiset ongelmat luonteeltaan sellaisia, että ne voivat haitata sisämarkkinoiden toimintaa ja vääristää eri jäsenvaltioiden välistä kilpailua. Voidakseen vastata tähän kysymykseen komissio on käynnistänyt yleisistä lääkeaineista laajan taloudellisen ja oikeudellisen tutkimuksen, joka koskee muun muassa tätä patenttioikeuden näkökohtaa. Tutkimustulokset auttavat selventämään niitä aloitteita, joita komissio tekee tällä alalla. Yleisesti ottaen komissio katsoo, että kaikkien niiden alojen osalta, joiden tuotteiden on läpikäytävä hallinnollinen menettely ennen lupaa saattaa ne markkinoille, että on erotettava toisistaan toiminta, johon ei liity patentoidun tuotteen hyödyntäminen ja joka on siis hyväksyttävä myös patentin voimassaoloaikana ja toiminnat, joihin liittyy patentoidun tuotteen hyödyntäminen 13 joiden on oltava kiellettyjä patentin voimassaolon ja muun täydentävän suojelun ajan. Arvioituaan tilannetta huolellisesti komissio suunnittelee ryhtyvänsä alaan sovellettavien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen Lisätoimet patenttijärjestelmän saattamiseksi houkuttelevammaksi Pienille ja keskisuurille yrityksille Euroopassa patenttikustannusten ongelma mielletään selvästi merkittäväksi esteeksi järjestelmän optimaaliselle käytölle etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yhdysvaltojen mallin perusteella Euroopan parlamentti arvioi, että pk-yrityksille olisi myönnettävä 50 prosentin vähennys patenttihakemusten kustannuksista. Jos tämä järjestelmä otettaisiin käyttöön Euroopassa, se olisi komission mukaan ulotettava myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, jotka eivät tavoittele voittoa. On kuitenkin huomattava, että joulukuussa 1996 tehdyn ensimmäisen päätöksen jälkeen, jonka tavoitteena oli vähentää kaikkien yritysten osalta menettelystä aiheutuvia kustannuksia (jäljempänä kohta 4.2.1), Euroopan patenttivirasto on tehnyt hiljattain päätöksen uudesta maksujen alennuksesta, joka koskee pääasiassa tutkimusmaksuja. Päätös, joka tulee voimaan vuoden 1999 aikana, on uusi merkittävä askel eteenpäin yritysten, myös pk-yritysten patenttijärjestelmään pääsyn helpottamiseksi. Aloitetta voidaan vain ihailla. Se ei kuitenkaan estä suunnittelemasta erityisiä pk-yrityksiä ja yliopistoja koskevia toimenpiteitä. Maksujen vähentämisen lisäksi olisi tuettava ja vahvistettava pienten ja keskisuurten yritysten innovointikykyä erityisesti perustamalla niitä edustaviin organisaatioihin (kauppakamarit, ammattijärjestöt ja niin edelleen), erityisesti koulutettuja 12 Asia C-316/95, Generics BV v. Smith Kline & French Laboratories Ltd, tuomio Erityisesti näytteiden valmistaminen, kliinisten testien suorittaminen patentoidulla aineella, aineen maahantuonti sekä näytteiden toimittaminen toimivaltaisille viranomaisille. Kaikki nämä toimet liittyvät tuotteen markkinoille saattamiseen; kyseessä eivät siis ole yksityiset ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin toteutetut toimet eivätkä koemielessä toteutetut toimet. 18

19 neuvonantajia, joiden tehtävänä olisi tarjota suoraan tietoa yrityksille ja tukea niitä innovaatiosta patenttiin ja sen kaupalliseen hallintaan asti. On myös huomautettava, että komissio hyväksyi hiljattain ehdotuksen direktiiviksi hyödyllisyysmalleista 14, joka on erityisen sopiva keino suojata niitä teknisiä keksintöjä, joita pk-yritykset tuottavat runsaasti Oikeusturvavakuutus patentteja koskevissa riita-asioissa Oikeusturvavakuutuksen patentteja koskevissa riita-asioissa takaavan järjestelmän perustaminen on kannatettava ajatus, jota on tutkittava tarkemmin. Euroopan parlamentin mukaan vakuutusjärjestelmä, joka mahdollistaisi oikeudenkäynneistä aiheutuvien kulujen kattamisen, antaisi yrityksille (erityisesti pk-yrityksille) tasavertaisen mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan patenttien alalla ja lujittaisi näin niiden luottamusta patenttijärjestelmään. Lukuisia kokeiluja on suoritettu jäsenvaltioissa ja niiden tulokset ovat olleet hyvin ristiriitaisia. Niinpä esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa perustettuja oikeusturvavakuutusjärjestelmiä ei ole jatkettu, mutta tällä hetkellä on olemassa lukuisia brittiläisiä vakuutusyhtiöitä, jotka tarjoavat asiakkailleen vakuutuksia, jotka kattavat patenttien alan oikeudellisten menettelyjen aiheuttamat kulut. Yleensä nämä vakuutukset kattavat ainoastaan oikeudenkäyntikulut eivätkä vahingonkorvauksia, joita voi seurata tuomioistuimen päätöksestä. Komissio on tutkinut erilaisia saatavilla olevia vakuutussopimuksia ja sen mukaan ne ovat mielenkiintoisia malleja, joiden olemassaolosta suurin osa muiden jäsenvaltioiden taloudellisista toimijoista (vakuutusyhtiöt, yritykset, patenttiasiamiehet ja niin edelleen) eivät ole tietoisia. Järjestelmä voisi olla erityisen hyödyllinen pk-yrityksille. Komissio järjestää eurooppalaisen konferenssin, johon kokoontuu vakuutusyhtiöiden edustajia, teollisuutta ja erityisesti pk-yrityksiä edustavia ammattiliittoja sekä patenttivirastoja, tiedon jakamiseksi olemassaolevista vaihtoehdoista, jotka vaikuttavat toimivan käyttäjien mielestä tyydyttävällä tavalla. Konferenssin tulosten perusteella komissio aikoo tutkia sopivia keinoja oikeusturvavakuutusjärjestelmän edistämiseksi. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi työryhmän muodossa. Sen tehtävänä olisi valmistella yksi oikeusturvavakuutuksen malli tai jopa useampia malleja Määräaika Tällä hetkellä kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa on olemassa sääntö, jonka mukaan keksintöä ei voida patentoida uutuutena, jos yleisö on tavalla tai toisella saanut sen tietoonsa ennen patentin hakemista toimivaltaisesta patenttivirastosta. Yhdysvalloissa patenttilaissa sitä vastoin säädetään vuoden määräajasta, jonka kuluessa keksijä voi esittää patenttihakemuksen ilman että yleisön tuntemuksesta olisi haittaa hänen keksinnölleen. 14 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keksintöjen hyödyllisyysmallisuojaa koskevan lainsäädännön yhdensuuntaistamisesta, , KOM(97) 691 lopullinen, EYVL C 36, , s

20 Joissakin huomautuksissa väitettiin, että tällaisen armonajan puuttuminen eurooppalaisesta lainsäädännöstä on erityisen haitallista innovoiville piireille kuten tutkijoille ja joillekin pk-yrityksille. Bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetussa direktiivissä 15, säädetään, että komissio laatii kertomuksen, jossa pyritään osoittamaan, haittaako sellaisten patentoitavia keksintöjä koskevien asiakirjojen julkaisematta jättäminen tai viivästynyt julkaiseminen genetiikan perustutkimuksen alalla tieteellisen tiedon vaihdon vapautta, minkä vuoksi patentoitavuus ei tule lukuun, koska keksintö ei ole enää uusi. Laatiakseen katsauksen tilanteesta ja mitatakseen ongelman laajuutta komissio järjesti 5. lokakuuta 1998 asianomaisten tahojen kuulemistilaisuuden armonajasta. Keksijöiden ja tutkimuspiirien edustajat korostivat usein todettua tietojen levittämisen hyödyllisyyttä ennen patenttihakemusta, erityisesti kun kyseessä testien tekeminen sen varmistamiseksi, että keksintö toimii. Teolliset piirit puolestaan esittivät varauksensa armonajan käyttöönottamista koskevan yhteisön lainsäädäntötoimen osalta. Kokouksesta tehtiin päätelmä, jonka mukaan kaikki osapuolet katsoivat, että määräaikaa voidaan ihanteellisesti hyödyntää vain maailmanlaajuisella tasolla, maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteydessä. Lisäksi huolehtiakseen patenttioikeutta koskevien tietojen paremmasta levittämisestä komissio on sitoutunut muotoilemaan paremmin ja tukemaan jo käynnistettyjä pyrkimyksiä ja laatimaan aiheesta tiedonannon. Esitettiin ajatus patenttihakemuksen väliaikaisesta jättämisestä mikä mahdollistaisi hakemuksen jättöpäivän osoittamisen yksikertaisten muodollisuuksien perusteella ja ilman maksuja ja tämän ajatuksen useilla eduilla tunnutaan sovittavan yhteen sekä tutkijoiden että teollisuuden huolenaiheita. Pohdinta ja sen myötä mahdollisesti syntyvät ehdotukset on tarkoitus saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti vuonna On päätetty myös tarkastella uudelleen eurooppalaisessa oikeudessa tällä hetkellä esiintyviä kahta poikkeusta absoluuttisen uutuuden periaatteesta (todennäköinen väärinkäyttö hakijaa kohtaan ja keksinnön esitteleminen kansainvälisesti tunnustetuissa näyttelyissä) 16 sen selvittämiseksi, onko näiden käsitteiden laajentaminen tarpeen ja toteutettavissa. Yhteisön varoin rahoitetun tutkimuksen näkökulmasta innovaation tosiasiallinen suojelu voi toteutua myös kouluttamalla patenttineuvonantajia yhteisön hankkeissa saatujen tulosten hyödyntämisen sääntöjen osalta sekä yleisen onlinepatenttineuvontapalvelun perustamisella patenttivirastoihin. 4. EUROOPPALAISET PATENTIT 4.1. Euroopan patenttijärjestelmän yleinen rakenne Vihreää kirjaa koskevassa kuulemismenettelyssä ilmeni selvästi Euroopan patenttijärjestelmän ja Euroopan patenttiviraston käyttäjien korkea tyytyväisyysaste. Euroopan parlamentti katsoo, että nykyinen Euroopan patenttiyleissopimuksen ja kansallisten patenttijärjestelmien yhdistelmä on joustava järjestelmä, joka toimii hyvin 15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta, EYVL L 213, , s Münchenin yleissopimuksen 55 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta. 20

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) 5179/1/01 REV 1 ADD 1 LIMITE MAR 2 CODEC 13 YHTEINEN KANTA Asia: Yhteinen kanta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Organisointi ja käyttö *** II

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Organisointi ja käyttö *** II P5_TA-PROV(2003)0326 Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Organisointi ja käyttö *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00070/2002 2001/0006(COD) FI 27/02/2002 YHTEINEN KANTA Neuvoston yhteisen kannan vahvistaminen 18. helmikuuta 2002 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 351 final 2016/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0123(COD) 28. lokakuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot