HAILUODON KAAVA-ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KAAVA-ALUEET"

Transkriptio

1 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Hailuoto HAILUODON KAAVA-ALUEET Arkeologinen inventointi

2 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hailuoto SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Perustietoa inventointialueesta Inventointityö Esityöt Historialliset kartat Havaintoja esiselvitysmateriaalista Kenttätyöt Kohteet Vanha kirkko [ ] kirkonpaikat Hyypänmäki [ ] taide, muistomerkit - hakkaukset Marjaniemen luotsiasema [numerotta] tod. näk. tuhoutunut Hannuksensuot I [uusi kohde] pyyntikuopat Hannuksensuot II [uusi kohde] pyyntikuopat Huikku [uusi kohde] kalastustukikohdat Tulokset Tärkeimpiä lähteitä Taustakartat: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2012 aineistoa

3 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 1 HAILUOTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2012 Kohteen laji: Hailuoto, kaava-alueiden arkeologinen inventointi Tutkimuslaitos: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Inventoija: FM Kalle Luoto Inventointiapulainen: FM Jari Heiskanen Kenttätyöaika: 5. ja sekä Peruskartta: Hailuoto Tutkimusten rahoittaja: Hailuodon kunta Alkuperäinen tutkimuskertomus: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, arkisto Kopiot: Hailuodon kunta Muinaisjäännöskohteet: Vanha kirkko ( ) Hyypänmäki ( ) (ei inventointialueella) Marjaniemen luotsiasema (?)(ei inventointialueella) Hannuksensuot I (uusi kohde) Hannuksensuot II (uusi kohde) Huikku (uusi kohde) Löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Vanha kirkko, kaivaus, K. Paavola 1985, 1986, Johdanto Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti arkeologisen inventoinnin Hailuodon valmisteilla olevilla viidellä kaava-alueella. Arkeologisen inventoinnin tarkoituksena oli paikantaa muinaisjäännöskohteet, jotta ne voidaan ottaa huomioon alueen kaavoituksessa. Inventointityö kohdistui viidelle eri osa-alueelle, joita yhdellä tunnettiin entuudestaan muinaisjäännöskohde. Työhön osallistuivat arkeologi FM Kalle Luoto ja rakennustutkija FM Jari Heiskanen ( ). Työn tuloksena inventoiduilta alueilta paikannettiin kolme uutta muinaisjäännöskohdetta. Kartta 1. Hailuoto. Arkeologisen inventoinnin osa-alueet. Ei mittakaavassa. 1) Huikun osayleiskaava-alue ; 2) Ojakylä ; 3) Pöllä ; 4) Kirkonkylä; 5) Marjaniemi

4 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 2 Kartta 2. Osa-alue Huikku (1). Ei mittakaavassa. Kartta 3. Osa-alue Ojakylä (2). Ei mittakaavassa. Kartta 4. Osa-alue Pöllä (3). Ei mittakaavassa.

5 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 3 Kartta 5. Osa-alue Kirkonkylä (4), ei mittakaavassa. Kartta 6. Osa-alue Marjaniemi (5), ei mittakaavassa.

6 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 4 2 Perustietoa inventointialueesta 3 Inventointityö 3.1 Esityöt Hailuoto on Perämeressä sijaitseva saari, jonne on Oulusta matkaa noin 40 kilometriä. Lauttamatkalle Oulunsalosta Hailuotoon kertyy pituutta noin 7 kilometriä. Saaren pintaala on noin 200 neliökilometriä ja itä-länsi suunnassa saaren pituus on noin 30 kilometriä. Nykyinen Hailuoto koostuu oikeastaan kolmesta yhteen kasvaneesta Luodon, Hanhisen ja Santosen saaresta. Ensimmäiset Hailuodon harjanteet ovat kohonneet merenpinnan yläpuolelle noin vuosien 100 ja 200 välillä. Hailuodon asutushistoria liittyy vahvasti maankohoamiseen. Saarta on käytetty kalastuksen ja hylkeenpyynnin tukikohtana, pysyvän asutuksensa saari lienee saanut viimeistään vuoden 1300 tienoilla, kenties jo muutamaa sataa vuotta aiemmin. Siitepölyanalyysit viittaavat siihen, että pysyvää maataloutta on saarella harjoitettu 1200-luvulta alkaen. Historiallisten karttojen perusteella 1700-luvun asuinpaikat sijoittuvat 1300-luvun rantaviivan tuntumaan. Ilmeisesti nykyinen asutus on syntynyt viimeistään 1400-luvulla suojaisen satamapaikan läheisyyteen viljelyskelpoisten maiden äärelle. Hailuodon veroluettelot ulottuvat 1500-luvun puoliväliin, jolloin Luodon saaren eteläranta oli asutettu jotakuinkin nykyisen kylänauhan pituudelta. Vuoden 1654 veroluettelossa taloina mainituista suurin osa on säilynyt lähes samannimisinä aina 2000-luvulle saakka. Hailuoto kuului Saloisten suurpitäjään, mutta itsenäistyi omaksi seurakunnaksi Marjaniemen majakka valmistui Keskiniemen tunnusmajakka valmistui 1857, loisto 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Hailuoto on valittu suomen yhdeksi kansallismaisemaksi ja se on kokonaisuudessaan RKY kohde. Rakennettu ympäristö koostuu Ojakylän ja Kirkonkylän maanviljelyskylistä, kalastukseen liittyvistä Pajuperän, Iso Sunikarin ja Fiskin Sunikarin alueista sekä merenkulkuun liittyneestä Marjaniemen asutuksesta. Tällä hetkellä Hailuodossa on noin 1000 asukasta. Alueen pääasiallinen maalaji on hiekka. Saaren etelä- ja itäpuolisista alueilta löytyy myös savi- ja hiesumaita. Entuudestaan Hailuodosta on huomioitu kolme muinaisjäännöskohdetta, joista nykyinen muinaisjäännösrekisteri tuntee kaksi: Vanha kirkko ja Hyypänmäki. Näiden lisäksi mainitaan teoksessa Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset (1995) jatulintarha Marjaniemen luotsiasema, jota ei ole kyetty paikantamaan. Hyypänmäki ja Marjaniemen luotsiasema sijaitsevat inventointialueen ulkopuolella. Näiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseossa Oulussa on irtolöytöinä jokunen liitupiipun pätkä ilman löytötietoja. Kaava-alueet sijoittuvat eri osiin Hailuotoa, joiden luonne poikkeaa huomattavasti toisistaan. Inventoiduista alueista Kirkonkylä ja Ojakylä ovat rakennettuja ja niiden varhaisin asutus periytynee jo keskiajalta. Varhaisimmista 1700-luvun kartoista voidaan tunnistaa useita nykyisiä taloja ja pihapiirejä. Inventointialueista historiallisen asutuksen reunamilla sijaitsee Pöllä, jonka asutus on alueista nuorinta. Metsäisiä, vähemmässä määrin rakennettuja ja peltoviljelyn ulkopuolisia alueita edustavat Marjaniemen ja Huikun kaavaalueet. Esitöiden yhteydessä selvitettiin alueelta tunnetut muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet. Esiselvityksen perustana käytettiin Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä 1. Rekisterin tietoja täydennettiin kenttätöiden yhteydessä mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon tiedoilla. Työn tärkeimpiä lähdeaineistoja olivat Eino Merilän Toisten nurkista, Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma (2003) sekä kansallisarkiston historialliset kartat. Historiallisen ajan muinaisjäännösten selvittämisen perustana käytettiin Kansallisarkiston historiallisia karttoja. Karttamateriaalin lisäksi tarkasteltiin alueen historiaa kirjallisuuden perusteella. 1

7 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Historialliset kartat Ainoastaan pieniä muutoksia voidaan havaita verrattaessa ja 1800-luvun karttoja nykykarttoihin. Kirkonkylän alueella varhaisimmissa kartoissa tärkein tielinja ei kulje kirkkomaan laidassa, vaan pohjoisempana Suomelan talon pihapiirin yhteydessä ja kirkolle johtaa erillinen tie. Tielinja näyttää siirtyneen nykyiselle paikalleen 1800-luvun aikana. Kirkonkylän ja Ojakylän kylien kartassa vuodelta 1746 (Kansallisarkisto F21 16/1) Kartassa näkyvät talojen ja paikkojen nimet ovat yhä tunnistettavissa. Suurin osa taloista on entisillä paikoillaan. Kartan perusteella asutus on säilynyt samoilla paikoillaan viimeiset vuosisadat. Pitäjänkartta 1845 (digitaaliarkisto: Hailuoto ( Ia.* -/- -)) Vuoden 1845 pitäjänkarttaan on merkitty Isolanojan luoteispuolelle mielenkiintoisia paikannimiä, kuten Hiden suo, Hiden Järvi ja Lennes Järvi. Nämä alueet eivät sijaitse tarkastettavalla kaava-alueella. Oletettavasti nämä ovat olleet järviä jo varhaisessa vaiheessa asutuksen syntyessä saarelle. Isolan ympäristöä voisi pitää potentiaalisena alueena varhaiselle asutukselle. Karttaan on Marjaniemen alueelle merkitty mielenkiintoinen Instrumentets plats. Tosin merkintä sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Marjaniemeen johtava tie noudattelee jo 1700-luvulla syntynyttä linjausta. Sinänsä suora tielinja on mielenkiintoinen ja se liittynee majakan rakentamiseen ja aikakaudelle tyypilliseen rakentamiseen ja julkisessa rakentamisessa suosittujen suorien linjojen suosimiseen. Sandön eli Santosen itäpäädyssä sijaitsee kausikäytössä ollut kalastusleiri ( fiskeläger ). Nykyisen Huikun alueella sijaitseva kohde tarkastettiin maastotöiden yhteydessä. Lisäksi huomio kiinnittyy Potti nimiseen satamapaikkaan Hailuodon saaren itäosassa. Tämä alue on myös kaava-alueiden ulkopuolella. Tässä yhteydessä mainittakoon myös Hailuodon pohjoisosaa kaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevat mielenkiintoiset mustat merkinnät, joissa on ilmeisesti kyse merimerkeistä. Nämä kohteet voitaisiin mahdollisesti tulkita muinaisjäännöksiksi. Kalmbergin kartasto R VIIIa : List 5 ja 6 (1856) Santosen itärannalle on merkitty kalastusleiri, joka sijaitsee kaava-alueella (Huikku). Lisäksi karttaan on merkitty kirkolle johtava talvitie meren jään yli kaakon suunnasta Siikajoelta. Marjanimen sataman ja majakan lähelle on merkitty merimerkki (?), joka lienee samainen merkintä, joka näkyy myös vuoden 1845 pitäjänkartassa Havaintoja esiselvitysmateriaalista Rannikoiden tuntumassa sijaitsevilla kaava-alueilla pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota seuraavanlaisiin kohteisiin: veneenvetopaikat, merimerkkien- ja verkonkuivauspaikkojen kiviröykkiöt, kaiverrukset, jatulintarhat, linnustussuojat, ankkuripaikat ja kalamajat. Kirkonkylän alueella kiinnitettiin erityistä huomiota entuudestaan tunnetun muinaisjäännöskohteen, Vanhan kirkon, lähiympäristöön, koska oletettavasti keskiaikainen asutus ja toiminta on sijainnut ko alueella. Santosen itäkärjessä kiinnitettiin erityishuomiota pitäjänkartassa erottuvaan kalastusleirin alueeseen (Huikku). Hailuodon rautakausi lienee ainakin osittain jäänyt nykyisen asutuksen alle tai sitten se sijaitsee kaava-alueiden ulkopuolella, kenties Ojakylän pohjoispuolella Isolanojan lähistöllä. Keskiaikainen kylä on todennäköisesti sijainnut Ojakylässä ja Kirkonkylässä, tosin karttojen perusteella sen paikantaminen on epävarmaa. Lisäksi on todennäköistä, että kylä ei ole muodostanut varsinaista kylätonttia, vaan rakennukset ovat sijainneet viljelysten yhteydessä tosistaan erillään, kuten nykyäänkin. On mahdollista, että nykyiset talonpaikat periytyvät hyvin kaukaisilta ajoilta, kenties keskiajalta. Ainakaan 1700-luvun puolivälistä nykypäivään ei voida havaita merkittäviä muutoksia talojen sijainnissa. Rakennukset ovat

8 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 6 sijoittuneet paikoilleen viljelysten laitaan eikä uusia taloja ole juurikaan perustettu, jottei viljelyala suotta pienenisi. Myös nykyiset pellot voidaankin tunnistaa jo varhaisissa kartoissa. Peltoala näyttää kasvaneen lähinnä maanpinnan kohoamisen seurauksena, koska kirkonkylän ja Ojakylän pohjoispuolinen harjualue näyttää muodostavan maataloudelle luontaisen rajan. Kuva 1. Ojakylää 1700-luvun lopun kartassa. Talojen paikat näyttävät samoilta kuin nykyään.

9 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 7 Kuva 2. Ote alueen nykyisestä peruskartasta (ei mittakaavassa). Kartassa on tunnistettavissa useita taloja, jotka näkyvät pitäjänkartassa vuodelta 1845 (seuraava kuva).

10 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 8 Kuva 3. Ote pitäjänkartasta vuodelta 1845 (ei mittakaavassa). Karttaan merkityt talot sijaitsevat nykyisillä paikoillaan. Kirkon kaakkoispuolelle on merkitty postitorvi Kasti nimisen talon yläpuolelle. Paikalla lienee kulkenut talvitie. Kaksi muuta postitorvea on merkitty Askelin ja Heik(k)isen taloihin Ojakylän lähelle.

11 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 9 Kuva 4. Kuvassa keskellä oikealla kirkko ja kirkkomaa, josta vasemmalle alaviistoon mm. Pappila ja Suomela. Kirkolta johtaa polku maantielle (vasemmalle). Maantie ei vielä ole siirtynyt nykyiselle paikalleen kirkon pohjoispuoellle kirkkomaan läheisyyteen.

12 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Kenttätyöt Alueella tehtiin maastotarkastuksia lokakuussa Maastotyöt painottuivat esihistoriallisten kohteiden osalta rakentamattomille alueille, lähinnä saaren länsiosaan Marjaniemeen johtavan tien eteläpuolelle. Kirkonkylän ja Ojakylän alueelta pyrittiin paikantamaan historiallisen ajan jäännöksiä. Maastotöissä tehtiin kohteesta havaintoja sekä dokumentointiin havainnot muistiinpanoin, GPS laitteella sekä valokuvaamalla. Tarkimmin tarkasteltuja alueita esihistoriallisten kohteiden osalta oli Marjaniemen lähellä sijaitsevan Hannuksenlammen pohjoispuolinen alue sekä Santosen itäosan kaava-alue. Historiallisen ajan kohteita pyrittiin paikantamaan kirkon lähiympäristöstä, Ojakylästä ja Santosen itäkärjestä. Kartta 7. Maastossa tarkastetut alueet (punaisella). Ei mittakaavassa. 4 Kohteet Taulukko 1. Kaava-alueen muinaisjäännöskohteet. NRO Rauhoitusluokka Nimi MJ rek. tunnus (Museov.) Luettelossa on mainittu kohteet Marjaniemen luotsiasema ja Hyypänmäki, jotka eivät kuulu kaava-alueeseen. Kohteelle Marjaniemen luotsiasema ei ole ilmoitettu sijaintia, koska sitä ei ole kyetty paikantamaan vuonna 1976 eikä Mittakaavan 1: kartassa on kuvattu kaikki kohteet, kun taas kohdekartat (MK 1:10 000) on laadittu ainoastaan tarkastetuista kohteista. MJ tyyppi Ajoitus Sijainti P Sijainti I 1 1 Vanha kirkko kirkkorakenteet historiallinen aika, keskiaikainen 2 2 Hyypänmäki taide, muistomerkit hakkaukset (3?) Marjaniemen luotsiasema tuhoutunut? (Jatulintarha) * Hannuksensuot I uusi kohde pyyntikuopat ajoittamaton * Hannuksensuot II uusi kohde pyyntikuopat ajoittamaton * Huikku uusi kohde kalastuspaikat historiallinen aika Kohdassa rauhoitusluokka on *:llä merkityt ehdotuksia.

13 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 11 Kartta 8. Kartta muinaisjäännöskohteiden sijainnista. MK 1 : Lisäykset peruskarttaan: Kalle Luoto. Kartan numerot viittaavat raportin kohdenumerointiin (katso taulukko 1). Kohde 3 on todennäköisesti tuhoutunut.

14 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 12 Kuva 5. Vanha kirkko, Hailuoto. Kivijalka erottuu selkeänä rakenteena kirkkomaalla. Kirkon kivijalan päälle on pystytetty rakenteita, kuten saarnatuoli ja penkkejä sekä muistokivi. 4.1 Vanha kirkko [ ] kirkonpaikat Nimi: Vanha kirkko Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: keskiaikainen Muinaisj.tyyppi: kirkkorakenteet, kirkonpaikat Rauhoitusluokka: 1 Lukumäärä: 1 Koordinaatit: ETRS TM 35 N E Z/m.mpy 6 m mpy Koord.selite Peruskartan keskikoordinaatit Etäisyystieto Hailuodon kirkosta 100 m koilliseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: kaivaus K. Paavola 1985, 1986, 1987 Paikka K sijaitskohde sijaitsee vuonna 1968 palaneen kirkon kohdalla. Kappeli oli olemassa viimeistään luvulla, mahdollisesti jo luvulla. Kaivauslöytöinä on saatu talteen mm luvun rahoja. Kirkonpaikka on yksi Pohjois-Pohjanmaan vanhimpia. Havainnot 2012: Vuonna 1968 palaneen kirkon kivijalka on helposti tunnistettavissa kirkkomaalla. Kirkon kivijalan päälle on pystytetty kirkollisessa käytössä tarvittavia rakenteita, kuten saarnatuoli, alttari, penkkejä sekä muistokivi.

15 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 13 Kartta 9. Kohteen 1 (Vanha kirkko) sijainti. MK 1: MK 1 :

16 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hyypänmäki [ ] taide, muistomerkit - hakkaukset Nimi: Hyypänmäki Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: historiallinen Muinaisj.tyyppi: taide, muistomerkit - hakkaukset Rauhoitusluokka: 1 Lukumäärä: 1 Koordinaatit: pkoo: ikoo: Z/m.mpy 31 m mpy Koord.selite Muinaisjäännösrekisterin mukaiset koordinaatit Etäisyystieto Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: Maanmittauslaitoksen julkaisemattomat työaineistot Struven ketjun piste, joka on ollut maastoon merkitsemätön. Struve käytti pisteestä nimeä Hyypän-mäki, nykyiseltä maastonimeltään piste on Hyypänmäki. Osa Struven ketjusta on suojeltu UNESCOn maailmanperintökohteena. Hyypänmäen piste ei ole osa UNES- COn maailmanperintökohdetta. Struven ketju on kolmioketju, joka kulkee lähellä 26 pituuspiiriä Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle. Tämä astemittausketjun pituus on noin 2820 km ja se mitattiin vuosina , Mittauksella selvitettiin maapallon kokoa ja muotoa. Sitä on kutsuttu myös venäläis-skandinaaviseksi astemittaukseksi, koska se silloin kulki vain Venäjän ja Ruotsin alueella. Nykyisin ketjun 265 kolmiopistettä sijaitsevat kymmenen maan alueella: Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Moldova ja Ukraina. Näiden maiden esityksestä ketju hyväksyttiin UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna Kussakin maassa on muutama parhaiten säilynyt piste valittu edustamaan ketjua. Yhteensä maailmanperintölistalla on 34 pistettä, ja niistä kuusi on Suomessa. Ketjun muut pisteet on suojeltu kansallisin toimin. Suomessa on kaikkiaan 83 ketjun peruspistettä, mikä on lähes kolmannes kaikista. Pisteet on yleensä merkitty kiviin tai kallioon yhdellä tai kahdella poranreiällä. Torniosta pohjoiseen merkkinä on käytetty ristiä. Muutamalle pisteelle ei ole tehty pysyvää merkintää. Suuri osa Suomen alueella olevista pisteistä ja niiden ympäristöstä on säilynyt aste-mittauksen päivistä. Pisteiden inventointi maailmanperintökohteita valittaessa ja ketjun hoitotöiden yhteydessä (Maanmittauslaitoksen julkaisemattomat työaineistot ). Havainnot 2012: Kohdetta ei tarkastettu inventoinnin yhteydessä, koska se sijaitsi kaava-alueen ulkopuolella.

17 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Marjaniemen luotsiasema [numerotta] tod. näk. tuhoutunut Nimi: Marjaniemen luotsiasema Kunta: Hailuoto Laji: - Ajoitus: - Muinaisj.tyyppi: jatulintarhat Rauhoitusluokka: 3 Lukumäärä: 1? Koordinaatit ETRS TM 35 N: E: Z/m.mpy 31 m mpy Koord.selite Marjaniemen majakka, arvioitu sijainti Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 8 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: Tarkastus P. Purhonen ja L. Erä-Esko 1976 Kohde on sijainnut Hailuodon läntisimmässä kärjessä Marjaniemen luotsiaseman alueella. Vanhojen, 1800-luvulta olevien kirjallisten mainintojen perusteella tiedetään Marjoniemen majakan lähellä sijainneen jatulintarhan. Jatulintarhan sijaintia ei tunneta ja se on mahdollisesti tuhoutunut. Havainnot 2012: Marjaniemen majakan ympäristöä kierrettiin maastotöiden yhteydessä pikaisesti ja epäsystemaattisesti. Kohdetta ei havaittu ja se on mahdollisesti tuhoutunut.

18 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hannuksensuot I [uusi kohde] pyyntikuopat Nimi: Hannuksensuot Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: ajoittamaton Muinaisj.tyyppi: Elinkeinohistoriallinen, pyyntikuopat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 2 Koordinaatit ETRS TM 35 Läntinen Itäinen N E Z/m.mpy Koord.selite GPS mittaus rakenteen keskeltä, vasen koordinaatti kuvaa läntistä kuoppaa Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 6 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Paikalla on kaksi mäntykankaalla talousmetsässä sijaitsevaa pyyntikuoppaa. Kuopat on kaivettu hiekkamaahan hiekkaharjanteen korkeimman kohdan itä ja länsi puolelle. Kuoppa 1 Muodoltaan pyöreän kuopan halkaisija on noin 2,5 m. Kuopan pohja on koillis-lounas suuntainen. Kuoppa sijaitsee itään laskevalla rinteellä ja erityisesti sen idän ja koillisen puoleiseen rinteeseen on kasattu maata. Kuopan lounaisosan yli kulkee nuorempi polku, joka on romahduttanut lounaisreunaa. Kuoppa 2 Kuopan koko on 2,5 x 2 m ja syvyys 0,7 m. Kuoppa on lounas-koillinen suuntainen ja se sijaitsee harjanteen länsireunassa. Kuopan kaakkoispuolelle on kasattu kaivamisessa syntynyttä maata. Kuoppa saattaa olla myös kellari- tai varastokuoppa, mutta sijaintinsa puolesta se sopisi paremmin pyyntikuopaksi.

19 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 17 Kuva 6. Hannuksensuot I, kuoppa 1. Kuvan nuoli osoittaa pohjoiseen Kuva 7. Hannuksensuot I, kuoppa 2. Kuvan nuoli osoittaa pohjoiseen

20 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hannuksensuot II [uusi kohde] pyyntikuopat Nimi: Hannuksensuot Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: ajoittamaton Muinaisj.tyyppi: Elinkeinohistoriallinen, pyyntikuopat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 1 Koordinaatit N E Z/m.mpy 10 Koord.selite GPS mittaus rakenteen keskeltä Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 6 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Jyrkkäreunainen pohjois-etelä suuntainen pyyntikuoppa, jonka koko on 2,5 x 2 m ja syvyys 0,7 m. Kuopan pohjoisreuna on eteläreunaa loivempi. Rinne nousee kuopan lounaispuolella. Kuopassa ei havaittu selkeää reunavallia. Kuoppa sijaitsee mäntykankaalla. Kartta 10. Kohteiden Hannuksensuot I (4) ja Hannuksensuot II (5) sijainti. MK 1 :

21 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Huikku [uusi kohde] kalastustukikohdat Nimi: Kunta: Laji: Ajoitus: Muinaisj.tyyppi: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Huikku Hailuoto kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) historiallinen aika (arvio: luku) elinkeinohistoriallinen, kalastustukikohdat 2 (ehdotus) 4 kellarinjäännöstä koordinaatit pkoo: ikoo: Z/m.mpy 5 m mpy Koord.selite alueen äärikoordinaatit Etäisyystieto Hailuodon kirkolta noin 16 km itäkoilliseen Peruskartta: PK Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Huikun alueelle on merkitty vuoden 1845 pitäjänkarttaan sekä Kalmbergin karttaan P. VIII 6 (1856) kalastusleiri. Maastotarkastuksen yhteydessä paikalla havaittiin 4 rakennuksen kellarikuopaksi tulkittavaa rakennetta. Paikalla maannos on hiekkaa. Kohteen koillispuolella kohoaa korkea telemasto, jonne johtaa uudehko tie. Kohteen eteläpuolella on hiekkakuoppa. Nykyinen merenranta on noin 500 metrin etäisyydellä idässä. Kohde 1: Kohde 2: Kohde 3: Kohde 4: Pohjois-etelä suuntainen kuoppa, jonka reunat ovat jyrkät. Kuopalla on kokoa 2 x 1,5 metriä ja syvyyttä 0,9 m. Kohteen koillispuolella on pienempi kuopanne. Paikalla maannos on hiekkamaata. Kohde tulkittiin rakennuksen kellariksi. Kohteen koillispuolella on muinaisen rantavallin tai dyynin reuna noin 8 metrin etäisyydellä. Kuoppa, koko 2 x 1,5 metriä, syvyys 0,9 m Rakennuksen pohja, jonka keskellä on kellarikuoppa. Kellari on pohjois-etelä suuntainen ja noin 1,5 x 1,5 m kokoinen ja 0,9 m syvä. Mahdollinen rakennuksen pohja erottuu maastossa ympäristöään muutamia senttejä syvempänä alueena. Se on kooltaan noin 4 x 3 m ja sen eteläpuolella on mahdollinen sisäänkäyntikohta. Kuoppa, koko 2 x 1,2 m, syvyys 0,8 m.

22 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 20 Kuva 8. Vuonna 1856 laadittuun Kalmbergin karttaan on Santosen (SandÖ) itäkärkeen merkitty Fiskelägen (kalaleiri). Ote Kalmbergin kartasta VIII 6. Kuva 9. Huikku, kohde 3. Kuvan keskellä on pohjoiseen osoittava nuoli, joka on sijoitettu oletetun rakennuksen eteisen kohdalle.

23 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 21 Kartta 11. Kohteen Huikku sijainti. MK 1 :

24 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 22 5 Tulokset Inventoinnin tuloksena paikannettiin kolme ennestään tuntematonta muinaisjäännöskohteena suojeltavaksi ehdotettavaa kohdetta. Uusien kohteiden lisäksi kaava-alueella sijaitsee myös tunnettu muinaisjäännös Vanha Kirkko. Paikannetuissa kohteissa kuvastuu alueen elinkeinot, metsästys ja kalastus, koska kohteista kaksi on pyyntikuoppakohteita ja yksi kalastusleiri. Maasto- ja karttahavaintojen perusteella varhaisen historiallisen ajan asutuksen voisi olettaa sijoittuvan Ojakylän Isolanojan lähiympäristöön, mahdollisesti Töyrään tai Isolan talojen läheisyyteen. Yksityisten talojen pihapiirejä ei tämän työn yhteydessä tarkastettu, mutta vanhojen tilojen pihapiirejä voitaisiin pitää Hailuodon erityisinä arkeologisina intressialueina, joista saattaa paljastua alueen varhaiseen historiaan liittyviä löytöjä. Talojen pihapiirissä on rakentaminen oletettavasti keskittynyt aina samalle paikalle, minkä seurauksena uudemmat kerrostumat ovat peittäneet alleen vanhempia kerrostumia. Näitä kohteita ei inventoinnissa kyetty kuitenkaan havaitsemaan. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Laatinut: Kalle Luoto FM, arkeologia Tärkeimpiä lähteitä Kansallisarkisto (Rauhankatu, Helsinki) F98 4/1-108 isojakokarttoja (kartat vuosilta 1766, 1799 ja 1834) Kansallisarkisto, digitaaliarkisto Merilä, Eino. Toisten nurkista. Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma. Hailuodon kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto. Tornio Museovirasto, muinaisjäännösrekisteri Paulaharju, Samuli 1914: Kuvauksia Hailuodosta. Helsinki Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset. Osa 1. Oulun seutukunta, Iin seutukunnan eteläosa. Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. Oulun kaupunkiseutu, Iijokisuu, Oulujokilaakso, koillismaan seutukunta. Pohjoispohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Puhuri Oy PYHÄJÄRVEN VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON YLEISKAAVA Arkeologinen inventointi 2012 28.11.2012 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pyhäjärven

Lisätiedot

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Isojoki ja Kristiinankaupunki MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Padasjoki Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016

Padasjoki Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 1 Padasjoki Tihjärvi ranta-asemakaavan muinaisjäännösinventointi 2016 Teemu Tiainen Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 5 Inventointi...

Lisätiedot

PORNAINEN Hevonselkä

PORNAINEN Hevonselkä I N V E N T O I N T I R A P O R T T I PORNAINEN Hevonselkä Järvenpääntien ja Kirkkotien osayleiskaava-alueen inventointi 24.10.2011 DG2380:1 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT KATJA

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto Arkeologinen selvitys

Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto Arkeologinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Tervolan Löylyvaaran tuulivoimapuisto Arkeologinen selvitys LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 2 (17) FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN IN- VENTOINTI 2013

KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN IN- VENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Merikarvian kunta KORVENNEVAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN IN- VENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi

INVENTOINTIRAPORTTI. Raasepori. Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi INVENTOINTIRAPORTTI Raasepori Raaseporin opiston asemakaava alueen arkeologinen inventointi 24.4.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa Laulumaa

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14

Sisällys: Negatiiviluettelo 14 Dialuettelo 14 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja inventointi 5 3. Kaava-alueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset ja tentatiivikohteet

Lisätiedot

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013

Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Merikarvia Korpi-Matti - Puukoski voimajohtolinjan arkeologinen inventointi 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Arkisto- ja rekisteritiedot Tiivistelmä Sijaintikartta Linjakartta

Lisätiedot

Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014

Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Karkkila Nuijajoen ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj / Karttaako Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 1 KARKKILA

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa)

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 www.nba.fi 1. PERUSTIEDOT Kunta: Suomussalmi Mj-rekisteritunnus:

Lisätiedot

RAUTUOJA talonpohja. Koordinaattipiste (Muinaisjäännösrekisteri) Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluva alakohde Muinaisjäännöksen aluerajaus

RAUTUOJA talonpohja. Koordinaattipiste (Muinaisjäännösrekisteri) Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluva alakohde Muinaisjäännöksen aluerajaus 14 Kuva DG2193:1 Rautuoja. Yleiskuva alueesta. Rakennuksen kiuas näkyy kohoumana nuoren koivun vieressä. Taustalla metsikössä virtaa Rautuoja. Kuvattu itään. Kuva Piritta Häkälä Kuva DG2193:2 Rautuoja.

Lisätiedot

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010.

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. 1 Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä

Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 14 Kolari 30 Hannukainen 2, kuvattu idästä 15 KOLARI 31 HANNUKAINEN 3 Kartta: 2714 10 x: 7495 17 y: 2498 95 z: 170 p: 7498 32 i: 3371 05 Kotivuori H 1988 inventointi Löydöt: Km 25311:5, palanutta luuta.

Lisätiedot

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008 1 Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2008 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Kommenteja voimalinjan alueella sijaitsevista

Lisätiedot

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi Kreetta Lesell 2009 DG860:1 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta kaava-alueesta 4 2. Alueen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila

Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila 1 Hämeenkyrö Kirkonseudun kortteleiden 65, 66 ja 68 alueen sekä Nuutin alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Hämeenkyrön kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitushanke Karvia, tarkastusmatka 2013 Tiina Vasko 2013 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto.5 2. Kohteet...6 2.1. Karvia Malkaneva...6 2.2. Karvia Kärmeskallio

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014

Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014 1 Pyhäjoki Keskustan osayleiskaava 2025 Muinaisjäännösinventointi 2014 ver 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Pyhäjoen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 5

Lisätiedot

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Sastamala Hyrkin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Sastamalan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 4 Maastokartat...

Lisätiedot

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Hirvensalmi Itäisten osien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Hirvensalmen kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012

Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Vt. 3:n parannusalueen välillä Turkimus - Kostula muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 8 Vanhat

Lisätiedot

TAIPALSAARI Päiviö Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

TAIPALSAARI Päiviö Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 TAIPALSAARI Päiviö Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Timo Sepänmaa Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011.

Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Nokia Paperitehtaan alueen muinaisjäännösinventointi 2011. Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: GEORGIA-PACIFIC NORDIC OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

SIMO II-VIROLAHTI, TUULIVOIMALA-ALUEIDEN YMPÄ- RISTÖSELVITYKSET. Oravakorven-Vaahterikon tuulivoimapuistohanke

SIMO II-VIROLAHTI, TUULIVOIMALA-ALUEIDEN YMPÄ- RISTÖSELVITYKSET. Oravakorven-Vaahterikon tuulivoimapuistohanke FCG Finnish Consulting Group Oy Tuuliwatti Oy SIMO II-VIROLAHTI, TUULIVOIMALA-ALUEIDEN YMPÄ- RISTÖSELVITYKSET VIROLAHTI Oravakorven-Vaahterikon tuulivoimapuistohanke -P16440 30.9.2011 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015

Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 1 Mänttä-Vilppula Kolhon alueen maakaapelointihankkeen muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Elenia Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat... 4 Inventointi...

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA. Arkeologinen täydennysinventointi

SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA. Arkeologinen täydennysinventointi FCG Finnish Consulting Group Oy Sastamalan kaupunki SASTAMALAN HIUNUN SAAPPAALA Arkeologinen täydennysinventointi 2.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Arkeologinen täydennysinventointi I 2.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan

VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan 1 VESILAHTI LAUKKO muinaisjäännösinventointi rantaasemakaavan muutosalueella 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Insinööritoimisto Poutanen Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund

Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund 1 Punkalaidun Mäenpää Lunteenintie arkeologinen valvonta vanhalla Huittinen Punkalaidun Urjala tielinjalla 2014 Timo Sepänmaa Antti Bilund Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Juupajoki Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Juupajoki Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Juupajoki Kopsamo Kevyenliikenteenväylän alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Inventointi... 2 Yleiskartat... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMPÄÄLÄ Marjamäen asemakaava ja asemakaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Valkeakoski Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta 2011

Valkeakoski Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta 2011 Valkeakoski Huittula Sähkölinjan muutostöiden arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot 3 Tiivistelmä..4

Lisätiedot

Raahe, Piehinki, osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015

Raahe, Piehinki, osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015 Raahe, Piehinki, osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015 FT Samuel Vaneeckhout Aura OK 1 Perustiedot tutkimuskohde kunta/ kylä/ kaupunginosa/ tila/kortteli, tontti tutkimus peruskarttalehti

Lisätiedot

Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011

Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011 1 Urjala Naurismonlahti mt. 230 parannusalueen ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän alueen muinaisjäännöskartoitus 2011 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Sepänmaa Timo Jussila Kustantajat: Pirkanmaan

Lisätiedot

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016

KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 KANGASALA HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE ARKEOLOGISEN INVENTOINNIN TÄYDENNYS 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Lähteet... 3 Arkeologinen kulttuuriperintökohde 1. Herttuala (Herttuala).5 Taustakartat:

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kauhajoki Suolakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Lahti Teivaanrinne. Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella

Lahti Teivaanrinne. Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella Lahti Teivaanrinne Sotahistoriallisten kohteiden inventointi kaava-alueella Eetu Sorvali Lahden kaupunginmuseo Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2010 Sisällysluettelo 1. Arkisto- ja rekisteritiedot... 2 2. Johdanto...

Lisätiedot

Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015

Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015 Turrin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi 2015 Eva Gustavsson Pirkanmaan maakuntamuseo/ Kulttuuriympäristöyksikkö Tiivistelmä: Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti arkeologisen tarkkuusinventoinnin Pirkkalan

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007

Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 Janakkala Rastila Asemakaava-alueen inventointi Kreetta Lesell 2007 f. 144877 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset

Lisätiedot

Juupajoki Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Juupajoki Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Juupajoki Kopsamon kyläosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Juupajoen kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Lempäälä Maisenranta, tila 2:11 koekuopitus 2011

Lempäälä Maisenranta, tila 2:11 koekuopitus 2011 1 Lempäälä Maisenranta, tila 2:11 koekuopitus 2011 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Muistokivi Oy M. Kaila 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Tutkimus... 3 Tutkimuskartat... 5 Vanhat kartat...

Lisätiedot

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010.

Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Muhos Päivärinteen osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010. Hannu Poutiainen Kustantaja: Muhoksen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella

Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella .\ \ 1 \ 1 1 Valtatie 4:n uuden Iin ohikulkutien aluevaraussuunnitelmaan liittyvä arkeologinen inventointi Iijoen pohjoispuolella 22.-24.10.2010 Kulttuurintutkijain Osuuskunta Aura Sami Viljanmaa 2010

Lisätiedot

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[

RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi. Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila. * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ AILåA-lt OJ 3'-t'fl_:;"~c.. IZ. 2oC/ D M 1 RAUMA Rauman sähköaseman ympäristön muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila * ~/J!f!lQ~!!!!~fl[ ~ ARKEOLOGISET T UTKIMUKSET

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998

Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1998 Vuonna 1998 Kuhmon kiinteiden muinaisjäännösten inventointi keskittyi Änättijärven rantoihin. Kyseessä oli jatko vuonna 1987 alkaneelle inventointityölle.

Lisätiedot

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015

Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 1 Sastamala Houhajärvi vesihuoltoverkoston muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Tilaaja: Illon vesihuolto-osuuskunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä.

Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. 66 MUONIO 10 KIRKKOPAHTA Rauh.lk: 1 Paikka ei ole tutkimusalueella, mutta aivan sen liepeillä. ajoittamaton palvonta: seita Kartta: 2714 11 x: 7501 22 y: 2493 22 z: 230 p: 7504 64 i: 3365 62 Pakasaivoon

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Kangasala Suoraman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kangasala Suoraman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kangasala Suoraman osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Siikajoki 2015 Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Raportti on lisäys Isonnevan-Vartiojan tuulipuistojen inventointiraportille Jaana Itäpalo 28.1.2013. Hans-Peter Schulz 24.6.2015 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot.

Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Tuulipuistoinventointi 1.7.2013 Kari Uotila ja Ulla Moilanen Muuritutkimus ky Tiivistelmä Laitilan kunnan alueella tarkastettiin yhteensä neljä KukkoTuuli Oy:n suunnittelemaa

Lisätiedot

Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt

Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt 1 Nokia Tottijärvi Pajulahti Vesihuoltoputkiston kaivannon koneellisen kaivamisen valvonta 2011 Tapani Rostedt Kustantaja: Tottijärven vesiosuuskunta/pajulahti 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartat... 3 Maastokartta...

Lisätiedot

Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kangasala Ponsan Aholaidan ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Johanna Rahtola Tilaaja: Pasi Aholaita 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhoja karttoja... 4 Inventointi...

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 1 Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

RAAHE Voimansiirtojohtoreitin arkeologinen inventointi Raahen ja Vihannin välillä

RAAHE Voimansiirtojohtoreitin arkeologinen inventointi Raahen ja Vihannin välillä RAAHE 2010 Voimansiirtojohtoreitin arkeologinen inventointi Raahen ja Vihannin välillä Jaana Itäpalo 13.05.2010 K-P:N ARKEOLOGIAPALVELU Sisällysluettelo s. 1. Perustiedot... 2 2. Inventoinnin lähtökohdat

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Kemiönsaari Misskärr tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012

Kemiönsaari Misskärr tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 1 Kemiönsaari Misskärr tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS URJALA 35, HÄIHÄLÄ 2 Jyri Saukkonen 2002 887 01 0035 PERUSTIEDOT Kunta: Nimi: Muinaisjäännöstyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Peruskartta: Merkitty

Lisätiedot

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011

Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Akaa Tipuri (Kurisniemi) Tipurintien valaistuslinjan maanrakennustyön arkeologinen valvonta 2011 Tiina Vasko 2011 Pirkanmaan maakuntamuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2 Sisällysluettelo Arkisto- ja rekisteritiedot

Lisätiedot

Alajärvi sähköaseman johtojärjestelyalue muinaisjäännösinventointi 2014

Alajärvi sähköaseman johtojärjestelyalue muinaisjäännösinventointi 2014 1 Alajärvi sähköaseman johtojärjestelyalue muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Sepänmaa Tilaaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Kuvia... 6 Kansikuva: Kuvan keskiosassa

Lisätiedot

Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014

Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014 1 Espoo Kurttila Kurtbacka Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kylätontilla 2014 Timo Jussila Johanna Stenberg Tilaaja: Neste Oil Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Valvonta... 6 Vanhoja

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tammela Pääjärvi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Arkistolähteet:...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi. Esko Tikkala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo

MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi. Esko Tikkala Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo MÄNTSÄLÄ Mattila Ohkola voimajohtoreitin maastotarkastus/inventointi Lahden kaupunginmuseo/päijät-hämeen maakuntamuseo Tiivistelmä Mäntsälään suunnitellaan voimajohtoa Mattilan ja Ohkolan väliselle alueelle.

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3

Lisätiedot

Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014

Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014 1 Sipoo Immersby Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Sipoon kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Iisalmi Salmenranta-Taipale-Kirma-Kilpijärvi osayleiskaava-alueiden muinaisjäännösten täydennysinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Iisalmen kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004

YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004 YLÄNE KAPPELNIITTU rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen pohjoisosan kartoitus 2004 Päivi Kankkunen ja Sirkku Pihlman Museovirasto - arkeologian osasto - koekaivausryhmä 1 '' 1 Yläne

Lisätiedot

Vesilahti Rahoisten asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Vesilahti Rahoisten asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Vesilahti Rahoisten asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Muinaisjäännökset... 6 1 VESILAHTI

Lisätiedot

KEMINMAA Keminmaa-Taivalkoski 110 kv voimajohtokäytävän muinaisjäännösinventointi 2015

KEMINMAA Keminmaa-Taivalkoski 110 kv voimajohtokäytävän muinaisjäännösinventointi 2015 1 KEMINMAA Keminmaa-Taivalkoski 110 kv voimajohtokäytävän muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Timo Sepänmaa Tilaaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot...

Lisätiedot

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011.

Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. 1 Askola Monninkylä voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Kustantaja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Yleiskartta... 7 Vanhat

Lisätiedot

TAIPALSAARI Virranniemi Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015

TAIPALSAARI Virranniemi Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 1 TAIPALSAARI Virranniemi Kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Ville Laakso Timo Sepänmaa Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32.

Mikkelin läänin maakuntayhtymän Kiinteät muinaisjäännökset luettelossa kohde on numerolla 32. 1 TARKASTUS Mikkeli Kenkäveronniemi 1000002232 Laji: kiinteä muinaisjäännös Muinaisjäännöstyyppi: asuinpaikat Rauhoitusluokka: 2 Lukumäärä: 1 Ajoitus: rautakautinen Koordinaatit: P: 6838662 I: 514945 P

Lisätiedot

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012

Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 1 Sastamala Liuhalantien kivikautisen asuinpaikan kupeeseen rakennettavan kevyen liikenteen väylän perustamisen arkeologinen valvonta 2012 Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätiedot

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004

UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 1 UURAINEN Hirvaskankaan muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Uuraisten kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Havainnot... 4 Äänekoski 41 Ruokomäki... 5 Yleiskartta... 6

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LEMPÄÄLÄ HAKKARIN LIIKUNTA-ALUE JA KOULU, ASEMAKAAVA 2091 ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2016

KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LEMPÄÄLÄ HAKKARIN LIIKUNTA-ALUE JA KOULU, ASEMAKAAVA 2091 ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2016 KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY LEMPÄÄLÄ HAKKARIN LIIKUNTA-ALUE JA KOULU, ASEMAKAAVA 2091 ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2016 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 ARKISTO-JA REKISTERITIEDOT...

Lisätiedot

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014

Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Punkalaidun Sarkkilan alueen vesihuoltolinjojen muinaisjäännösinventointi 2014 Ville Laakso Tilaaja: Punkalaitumen kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Havainnot... 5 Tulos...

Lisätiedot

TUULIVOIMALANPAIKAN JA MAAKAAPELILINJAN ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013

TUULIVOIMALANPAIKAN JA MAAKAAPELILINJAN ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 KIRSI LUOTO KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY KAUHAJOKI ARONKYLÄ RIUTTANKALLIO TUULIVOIMALANPAIKAN JA MAAKAAPELILINJAN ARKEOLOGINEN INVENTOINTI Kauhajoki 9.7. SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kolari Kurtakko - Ylläsjärvi 110 kv voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Antti Bilund

Kolari Kurtakko - Ylläsjärvi 110 kv voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Antti Bilund 1 Kolari Kurtakko - Ylläsjärvi 110 kv voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Antti Bilund Tilaaja: Torniojokilaakson Sähkö Oy/TLT-Engineering Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot...

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus

TARKASTUSRAPORTTI. Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi. Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus TARKASTUSRAPORTTI Vesilahti, Kirmukarmu (922010022) Käynnin päivämäärä 28.09.2011 Kävijän nimi Kirsi Luoto Käynnin tyyppi tarkastus Muistioteksti Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luoto teki tarkastuskäynnin

Lisätiedot

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010

Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Ii Olhavan tuulivoimalahankkeen alueen muinaisjäännösinventointi 2010 Tapani Rostedt Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: TuuliWatti Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot