HAILUODON KAAVA-ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KAAVA-ALUEET"

Transkriptio

1 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Hailuoto HAILUODON KAAVA-ALUEET Arkeologinen inventointi

2 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hailuoto SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Perustietoa inventointialueesta Inventointityö Esityöt Historialliset kartat Havaintoja esiselvitysmateriaalista Kenttätyöt Kohteet Vanha kirkko [ ] kirkonpaikat Hyypänmäki [ ] taide, muistomerkit - hakkaukset Marjaniemen luotsiasema [numerotta] tod. näk. tuhoutunut Hannuksensuot I [uusi kohde] pyyntikuopat Hannuksensuot II [uusi kohde] pyyntikuopat Huikku [uusi kohde] kalastustukikohdat Tulokset Tärkeimpiä lähteitä Taustakartat: Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2012 aineistoa

3 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 1 HAILUOTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2012 Kohteen laji: Hailuoto, kaava-alueiden arkeologinen inventointi Tutkimuslaitos: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Inventoija: FM Kalle Luoto Inventointiapulainen: FM Jari Heiskanen Kenttätyöaika: 5. ja sekä Peruskartta: Hailuoto Tutkimusten rahoittaja: Hailuodon kunta Alkuperäinen tutkimuskertomus: Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy, arkisto Kopiot: Hailuodon kunta Muinaisjäännöskohteet: Vanha kirkko ( ) Hyypänmäki ( ) (ei inventointialueella) Marjaniemen luotsiasema (?)(ei inventointialueella) Hannuksensuot I (uusi kohde) Hannuksensuot II (uusi kohde) Huikku (uusi kohde) Löydöt: Aikaisemmat tutkimukset: Vanha kirkko, kaivaus, K. Paavola 1985, 1986, Johdanto Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy suoritti arkeologisen inventoinnin Hailuodon valmisteilla olevilla viidellä kaava-alueella. Arkeologisen inventoinnin tarkoituksena oli paikantaa muinaisjäännöskohteet, jotta ne voidaan ottaa huomioon alueen kaavoituksessa. Inventointityö kohdistui viidelle eri osa-alueelle, joita yhdellä tunnettiin entuudestaan muinaisjäännöskohde. Työhön osallistuivat arkeologi FM Kalle Luoto ja rakennustutkija FM Jari Heiskanen ( ). Työn tuloksena inventoiduilta alueilta paikannettiin kolme uutta muinaisjäännöskohdetta. Kartta 1. Hailuoto. Arkeologisen inventoinnin osa-alueet. Ei mittakaavassa. 1) Huikun osayleiskaava-alue ; 2) Ojakylä ; 3) Pöllä ; 4) Kirkonkylä; 5) Marjaniemi

4 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 2 Kartta 2. Osa-alue Huikku (1). Ei mittakaavassa. Kartta 3. Osa-alue Ojakylä (2). Ei mittakaavassa. Kartta 4. Osa-alue Pöllä (3). Ei mittakaavassa.

5 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 3 Kartta 5. Osa-alue Kirkonkylä (4), ei mittakaavassa. Kartta 6. Osa-alue Marjaniemi (5), ei mittakaavassa.

6 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 4 2 Perustietoa inventointialueesta 3 Inventointityö 3.1 Esityöt Hailuoto on Perämeressä sijaitseva saari, jonne on Oulusta matkaa noin 40 kilometriä. Lauttamatkalle Oulunsalosta Hailuotoon kertyy pituutta noin 7 kilometriä. Saaren pintaala on noin 200 neliökilometriä ja itä-länsi suunnassa saaren pituus on noin 30 kilometriä. Nykyinen Hailuoto koostuu oikeastaan kolmesta yhteen kasvaneesta Luodon, Hanhisen ja Santosen saaresta. Ensimmäiset Hailuodon harjanteet ovat kohonneet merenpinnan yläpuolelle noin vuosien 100 ja 200 välillä. Hailuodon asutushistoria liittyy vahvasti maankohoamiseen. Saarta on käytetty kalastuksen ja hylkeenpyynnin tukikohtana, pysyvän asutuksensa saari lienee saanut viimeistään vuoden 1300 tienoilla, kenties jo muutamaa sataa vuotta aiemmin. Siitepölyanalyysit viittaavat siihen, että pysyvää maataloutta on saarella harjoitettu 1200-luvulta alkaen. Historiallisten karttojen perusteella 1700-luvun asuinpaikat sijoittuvat 1300-luvun rantaviivan tuntumaan. Ilmeisesti nykyinen asutus on syntynyt viimeistään 1400-luvulla suojaisen satamapaikan läheisyyteen viljelyskelpoisten maiden äärelle. Hailuodon veroluettelot ulottuvat 1500-luvun puoliväliin, jolloin Luodon saaren eteläranta oli asutettu jotakuinkin nykyisen kylänauhan pituudelta. Vuoden 1654 veroluettelossa taloina mainituista suurin osa on säilynyt lähes samannimisinä aina 2000-luvulle saakka. Hailuoto kuului Saloisten suurpitäjään, mutta itsenäistyi omaksi seurakunnaksi Marjaniemen majakka valmistui Keskiniemen tunnusmajakka valmistui 1857, loisto 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Hailuoto on valittu suomen yhdeksi kansallismaisemaksi ja se on kokonaisuudessaan RKY kohde. Rakennettu ympäristö koostuu Ojakylän ja Kirkonkylän maanviljelyskylistä, kalastukseen liittyvistä Pajuperän, Iso Sunikarin ja Fiskin Sunikarin alueista sekä merenkulkuun liittyneestä Marjaniemen asutuksesta. Tällä hetkellä Hailuodossa on noin 1000 asukasta. Alueen pääasiallinen maalaji on hiekka. Saaren etelä- ja itäpuolisista alueilta löytyy myös savi- ja hiesumaita. Entuudestaan Hailuodosta on huomioitu kolme muinaisjäännöskohdetta, joista nykyinen muinaisjäännösrekisteri tuntee kaksi: Vanha kirkko ja Hyypänmäki. Näiden lisäksi mainitaan teoksessa Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset (1995) jatulintarha Marjaniemen luotsiasema, jota ei ole kyetty paikantamaan. Hyypänmäki ja Marjaniemen luotsiasema sijaitsevat inventointialueen ulkopuolella. Näiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseossa Oulussa on irtolöytöinä jokunen liitupiipun pätkä ilman löytötietoja. Kaava-alueet sijoittuvat eri osiin Hailuotoa, joiden luonne poikkeaa huomattavasti toisistaan. Inventoiduista alueista Kirkonkylä ja Ojakylä ovat rakennettuja ja niiden varhaisin asutus periytynee jo keskiajalta. Varhaisimmista 1700-luvun kartoista voidaan tunnistaa useita nykyisiä taloja ja pihapiirejä. Inventointialueista historiallisen asutuksen reunamilla sijaitsee Pöllä, jonka asutus on alueista nuorinta. Metsäisiä, vähemmässä määrin rakennettuja ja peltoviljelyn ulkopuolisia alueita edustavat Marjaniemen ja Huikun kaavaalueet. Esitöiden yhteydessä selvitettiin alueelta tunnetut muinaisjäännös- ja irtolöytökohteet. Esiselvityksen perustana käytettiin Museoviraston muinaisjäännösrekisteriä 1. Rekisterin tietoja täydennettiin kenttätöiden yhteydessä mm. Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon tiedoilla. Työn tärkeimpiä lähdeaineistoja olivat Eino Merilän Toisten nurkista, Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma (2003) sekä kansallisarkiston historialliset kartat. Historiallisen ajan muinaisjäännösten selvittämisen perustana käytettiin Kansallisarkiston historiallisia karttoja. Karttamateriaalin lisäksi tarkasteltiin alueen historiaa kirjallisuuden perusteella. 1

7 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Historialliset kartat Ainoastaan pieniä muutoksia voidaan havaita verrattaessa ja 1800-luvun karttoja nykykarttoihin. Kirkonkylän alueella varhaisimmissa kartoissa tärkein tielinja ei kulje kirkkomaan laidassa, vaan pohjoisempana Suomelan talon pihapiirin yhteydessä ja kirkolle johtaa erillinen tie. Tielinja näyttää siirtyneen nykyiselle paikalleen 1800-luvun aikana. Kirkonkylän ja Ojakylän kylien kartassa vuodelta 1746 (Kansallisarkisto F21 16/1) Kartassa näkyvät talojen ja paikkojen nimet ovat yhä tunnistettavissa. Suurin osa taloista on entisillä paikoillaan. Kartan perusteella asutus on säilynyt samoilla paikoillaan viimeiset vuosisadat. Pitäjänkartta 1845 (digitaaliarkisto: Hailuoto ( Ia.* -/- -)) Vuoden 1845 pitäjänkarttaan on merkitty Isolanojan luoteispuolelle mielenkiintoisia paikannimiä, kuten Hiden suo, Hiden Järvi ja Lennes Järvi. Nämä alueet eivät sijaitse tarkastettavalla kaava-alueella. Oletettavasti nämä ovat olleet järviä jo varhaisessa vaiheessa asutuksen syntyessä saarelle. Isolan ympäristöä voisi pitää potentiaalisena alueena varhaiselle asutukselle. Karttaan on Marjaniemen alueelle merkitty mielenkiintoinen Instrumentets plats. Tosin merkintä sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Marjaniemeen johtava tie noudattelee jo 1700-luvulla syntynyttä linjausta. Sinänsä suora tielinja on mielenkiintoinen ja se liittynee majakan rakentamiseen ja aikakaudelle tyypilliseen rakentamiseen ja julkisessa rakentamisessa suosittujen suorien linjojen suosimiseen. Sandön eli Santosen itäpäädyssä sijaitsee kausikäytössä ollut kalastusleiri ( fiskeläger ). Nykyisen Huikun alueella sijaitseva kohde tarkastettiin maastotöiden yhteydessä. Lisäksi huomio kiinnittyy Potti nimiseen satamapaikkaan Hailuodon saaren itäosassa. Tämä alue on myös kaava-alueiden ulkopuolella. Tässä yhteydessä mainittakoon myös Hailuodon pohjoisosaa kaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevat mielenkiintoiset mustat merkinnät, joissa on ilmeisesti kyse merimerkeistä. Nämä kohteet voitaisiin mahdollisesti tulkita muinaisjäännöksiksi. Kalmbergin kartasto R VIIIa : List 5 ja 6 (1856) Santosen itärannalle on merkitty kalastusleiri, joka sijaitsee kaava-alueella (Huikku). Lisäksi karttaan on merkitty kirkolle johtava talvitie meren jään yli kaakon suunnasta Siikajoelta. Marjanimen sataman ja majakan lähelle on merkitty merimerkki (?), joka lienee samainen merkintä, joka näkyy myös vuoden 1845 pitäjänkartassa Havaintoja esiselvitysmateriaalista Rannikoiden tuntumassa sijaitsevilla kaava-alueilla pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota seuraavanlaisiin kohteisiin: veneenvetopaikat, merimerkkien- ja verkonkuivauspaikkojen kiviröykkiöt, kaiverrukset, jatulintarhat, linnustussuojat, ankkuripaikat ja kalamajat. Kirkonkylän alueella kiinnitettiin erityistä huomiota entuudestaan tunnetun muinaisjäännöskohteen, Vanhan kirkon, lähiympäristöön, koska oletettavasti keskiaikainen asutus ja toiminta on sijainnut ko alueella. Santosen itäkärjessä kiinnitettiin erityishuomiota pitäjänkartassa erottuvaan kalastusleirin alueeseen (Huikku). Hailuodon rautakausi lienee ainakin osittain jäänyt nykyisen asutuksen alle tai sitten se sijaitsee kaava-alueiden ulkopuolella, kenties Ojakylän pohjoispuolella Isolanojan lähistöllä. Keskiaikainen kylä on todennäköisesti sijainnut Ojakylässä ja Kirkonkylässä, tosin karttojen perusteella sen paikantaminen on epävarmaa. Lisäksi on todennäköistä, että kylä ei ole muodostanut varsinaista kylätonttia, vaan rakennukset ovat sijainneet viljelysten yhteydessä tosistaan erillään, kuten nykyäänkin. On mahdollista, että nykyiset talonpaikat periytyvät hyvin kaukaisilta ajoilta, kenties keskiajalta. Ainakaan 1700-luvun puolivälistä nykypäivään ei voida havaita merkittäviä muutoksia talojen sijainnissa. Rakennukset ovat

8 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 6 sijoittuneet paikoilleen viljelysten laitaan eikä uusia taloja ole juurikaan perustettu, jottei viljelyala suotta pienenisi. Myös nykyiset pellot voidaankin tunnistaa jo varhaisissa kartoissa. Peltoala näyttää kasvaneen lähinnä maanpinnan kohoamisen seurauksena, koska kirkonkylän ja Ojakylän pohjoispuolinen harjualue näyttää muodostavan maataloudelle luontaisen rajan. Kuva 1. Ojakylää 1700-luvun lopun kartassa. Talojen paikat näyttävät samoilta kuin nykyään.

9 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 7 Kuva 2. Ote alueen nykyisestä peruskartasta (ei mittakaavassa). Kartassa on tunnistettavissa useita taloja, jotka näkyvät pitäjänkartassa vuodelta 1845 (seuraava kuva).

10 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 8 Kuva 3. Ote pitäjänkartasta vuodelta 1845 (ei mittakaavassa). Karttaan merkityt talot sijaitsevat nykyisillä paikoillaan. Kirkon kaakkoispuolelle on merkitty postitorvi Kasti nimisen talon yläpuolelle. Paikalla lienee kulkenut talvitie. Kaksi muuta postitorvea on merkitty Askelin ja Heik(k)isen taloihin Ojakylän lähelle.

11 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 9 Kuva 4. Kuvassa keskellä oikealla kirkko ja kirkkomaa, josta vasemmalle alaviistoon mm. Pappila ja Suomela. Kirkolta johtaa polku maantielle (vasemmalle). Maantie ei vielä ole siirtynyt nykyiselle paikalleen kirkon pohjoispuoellle kirkkomaan läheisyyteen.

12 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Kenttätyöt Alueella tehtiin maastotarkastuksia lokakuussa Maastotyöt painottuivat esihistoriallisten kohteiden osalta rakentamattomille alueille, lähinnä saaren länsiosaan Marjaniemeen johtavan tien eteläpuolelle. Kirkonkylän ja Ojakylän alueelta pyrittiin paikantamaan historiallisen ajan jäännöksiä. Maastotöissä tehtiin kohteesta havaintoja sekä dokumentointiin havainnot muistiinpanoin, GPS laitteella sekä valokuvaamalla. Tarkimmin tarkasteltuja alueita esihistoriallisten kohteiden osalta oli Marjaniemen lähellä sijaitsevan Hannuksenlammen pohjoispuolinen alue sekä Santosen itäosan kaava-alue. Historiallisen ajan kohteita pyrittiin paikantamaan kirkon lähiympäristöstä, Ojakylästä ja Santosen itäkärjestä. Kartta 7. Maastossa tarkastetut alueet (punaisella). Ei mittakaavassa. 4 Kohteet Taulukko 1. Kaava-alueen muinaisjäännöskohteet. NRO Rauhoitusluokka Nimi MJ rek. tunnus (Museov.) Luettelossa on mainittu kohteet Marjaniemen luotsiasema ja Hyypänmäki, jotka eivät kuulu kaava-alueeseen. Kohteelle Marjaniemen luotsiasema ei ole ilmoitettu sijaintia, koska sitä ei ole kyetty paikantamaan vuonna 1976 eikä Mittakaavan 1: kartassa on kuvattu kaikki kohteet, kun taas kohdekartat (MK 1:10 000) on laadittu ainoastaan tarkastetuista kohteista. MJ tyyppi Ajoitus Sijainti P Sijainti I 1 1 Vanha kirkko kirkkorakenteet historiallinen aika, keskiaikainen 2 2 Hyypänmäki taide, muistomerkit hakkaukset (3?) Marjaniemen luotsiasema tuhoutunut? (Jatulintarha) * Hannuksensuot I uusi kohde pyyntikuopat ajoittamaton * Hannuksensuot II uusi kohde pyyntikuopat ajoittamaton * Huikku uusi kohde kalastuspaikat historiallinen aika Kohdassa rauhoitusluokka on *:llä merkityt ehdotuksia.

13 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 11 Kartta 8. Kartta muinaisjäännöskohteiden sijainnista. MK 1 : Lisäykset peruskarttaan: Kalle Luoto. Kartan numerot viittaavat raportin kohdenumerointiin (katso taulukko 1). Kohde 3 on todennäköisesti tuhoutunut.

14 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 12 Kuva 5. Vanha kirkko, Hailuoto. Kivijalka erottuu selkeänä rakenteena kirkkomaalla. Kirkon kivijalan päälle on pystytetty rakenteita, kuten saarnatuoli ja penkkejä sekä muistokivi. 4.1 Vanha kirkko [ ] kirkonpaikat Nimi: Vanha kirkko Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: keskiaikainen Muinaisj.tyyppi: kirkkorakenteet, kirkonpaikat Rauhoitusluokka: 1 Lukumäärä: 1 Koordinaatit: ETRS TM 35 N E Z/m.mpy 6 m mpy Koord.selite Peruskartan keskikoordinaatit Etäisyystieto Hailuodon kirkosta 100 m koilliseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: kaivaus K. Paavola 1985, 1986, 1987 Paikka K sijaitskohde sijaitsee vuonna 1968 palaneen kirkon kohdalla. Kappeli oli olemassa viimeistään luvulla, mahdollisesti jo luvulla. Kaivauslöytöinä on saatu talteen mm luvun rahoja. Kirkonpaikka on yksi Pohjois-Pohjanmaan vanhimpia. Havainnot 2012: Vuonna 1968 palaneen kirkon kivijalka on helposti tunnistettavissa kirkkomaalla. Kirkon kivijalan päälle on pystytetty kirkollisessa käytössä tarvittavia rakenteita, kuten saarnatuoli, alttari, penkkejä sekä muistokivi.

15 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 13 Kartta 9. Kohteen 1 (Vanha kirkko) sijainti. MK 1: MK 1 :

16 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hyypänmäki [ ] taide, muistomerkit - hakkaukset Nimi: Hyypänmäki Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös Ajoitus: historiallinen Muinaisj.tyyppi: taide, muistomerkit - hakkaukset Rauhoitusluokka: 1 Lukumäärä: 1 Koordinaatit: pkoo: ikoo: Z/m.mpy 31 m mpy Koord.selite Muinaisjäännösrekisterin mukaiset koordinaatit Etäisyystieto Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: Maanmittauslaitoksen julkaisemattomat työaineistot Struven ketjun piste, joka on ollut maastoon merkitsemätön. Struve käytti pisteestä nimeä Hyypän-mäki, nykyiseltä maastonimeltään piste on Hyypänmäki. Osa Struven ketjusta on suojeltu UNESCOn maailmanperintökohteena. Hyypänmäen piste ei ole osa UNES- COn maailmanperintökohdetta. Struven ketju on kolmioketju, joka kulkee lähellä 26 pituuspiiriä Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle. Tämä astemittausketjun pituus on noin 2820 km ja se mitattiin vuosina , Mittauksella selvitettiin maapallon kokoa ja muotoa. Sitä on kutsuttu myös venäläis-skandinaaviseksi astemittaukseksi, koska se silloin kulki vain Venäjän ja Ruotsin alueella. Nykyisin ketjun 265 kolmiopistettä sijaitsevat kymmenen maan alueella: Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Moldova ja Ukraina. Näiden maiden esityksestä ketju hyväksyttiin UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna Kussakin maassa on muutama parhaiten säilynyt piste valittu edustamaan ketjua. Yhteensä maailmanperintölistalla on 34 pistettä, ja niistä kuusi on Suomessa. Ketjun muut pisteet on suojeltu kansallisin toimin. Suomessa on kaikkiaan 83 ketjun peruspistettä, mikä on lähes kolmannes kaikista. Pisteet on yleensä merkitty kiviin tai kallioon yhdellä tai kahdella poranreiällä. Torniosta pohjoiseen merkkinä on käytetty ristiä. Muutamalle pisteelle ei ole tehty pysyvää merkintää. Suuri osa Suomen alueella olevista pisteistä ja niiden ympäristöstä on säilynyt aste-mittauksen päivistä. Pisteiden inventointi maailmanperintökohteita valittaessa ja ketjun hoitotöiden yhteydessä (Maanmittauslaitoksen julkaisemattomat työaineistot ). Havainnot 2012: Kohdetta ei tarkastettu inventoinnin yhteydessä, koska se sijaitsi kaava-alueen ulkopuolella.

17 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Marjaniemen luotsiasema [numerotta] tod. näk. tuhoutunut Nimi: Marjaniemen luotsiasema Kunta: Hailuoto Laji: - Ajoitus: - Muinaisj.tyyppi: jatulintarhat Rauhoitusluokka: 3 Lukumäärä: 1? Koordinaatit ETRS TM 35 N: E: Z/m.mpy 31 m mpy Koord.selite Marjaniemen majakka, arvioitu sijainti Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 8 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: Tarkastus P. Purhonen ja L. Erä-Esko 1976 Kohde on sijainnut Hailuodon läntisimmässä kärjessä Marjaniemen luotsiaseman alueella. Vanhojen, 1800-luvulta olevien kirjallisten mainintojen perusteella tiedetään Marjoniemen majakan lähellä sijainneen jatulintarhan. Jatulintarhan sijaintia ei tunneta ja se on mahdollisesti tuhoutunut. Havainnot 2012: Marjaniemen majakan ympäristöä kierrettiin maastotöiden yhteydessä pikaisesti ja epäsystemaattisesti. Kohdetta ei havaittu ja se on mahdollisesti tuhoutunut.

18 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hannuksensuot I [uusi kohde] pyyntikuopat Nimi: Hannuksensuot Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: ajoittamaton Muinaisj.tyyppi: Elinkeinohistoriallinen, pyyntikuopat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 2 Koordinaatit ETRS TM 35 Läntinen Itäinen N E Z/m.mpy Koord.selite GPS mittaus rakenteen keskeltä, vasen koordinaatti kuvaa läntistä kuoppaa Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 6 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Paikalla on kaksi mäntykankaalla talousmetsässä sijaitsevaa pyyntikuoppaa. Kuopat on kaivettu hiekkamaahan hiekkaharjanteen korkeimman kohdan itä ja länsi puolelle. Kuoppa 1 Muodoltaan pyöreän kuopan halkaisija on noin 2,5 m. Kuopan pohja on koillis-lounas suuntainen. Kuoppa sijaitsee itään laskevalla rinteellä ja erityisesti sen idän ja koillisen puoleiseen rinteeseen on kasattu maata. Kuopan lounaisosan yli kulkee nuorempi polku, joka on romahduttanut lounaisreunaa. Kuoppa 2 Kuopan koko on 2,5 x 2 m ja syvyys 0,7 m. Kuoppa on lounas-koillinen suuntainen ja se sijaitsee harjanteen länsireunassa. Kuopan kaakkoispuolelle on kasattu kaivamisessa syntynyttä maata. Kuoppa saattaa olla myös kellari- tai varastokuoppa, mutta sijaintinsa puolesta se sopisi paremmin pyyntikuopaksi.

19 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 17 Kuva 6. Hannuksensuot I, kuoppa 1. Kuvan nuoli osoittaa pohjoiseen Kuva 7. Hannuksensuot I, kuoppa 2. Kuvan nuoli osoittaa pohjoiseen

20 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hannuksensuot II [uusi kohde] pyyntikuopat Nimi: Hannuksensuot Kunta: Hailuoto Laji: kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) Ajoitus: ajoittamaton Muinaisj.tyyppi: Elinkeinohistoriallinen, pyyntikuopat Rauhoitusluokka: 2 (ehdotus) Lukumäärä: 1 Koordinaatit N E Z/m.mpy 10 Koord.selite GPS mittaus rakenteen keskeltä Etäisyystieto Hailuodon kirkosta noin 6 km länsiluoteeseen Peruskartta: Hailuoto Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Jyrkkäreunainen pohjois-etelä suuntainen pyyntikuoppa, jonka koko on 2,5 x 2 m ja syvyys 0,7 m. Kuopan pohjoisreuna on eteläreunaa loivempi. Rinne nousee kuopan lounaispuolella. Kuopassa ei havaittu selkeää reunavallia. Kuoppa sijaitsee mäntykankaalla. Kartta 10. Kohteiden Hannuksensuot I (4) ja Hannuksensuot II (5) sijainti. MK 1 :

21 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Huikku [uusi kohde] kalastustukikohdat Nimi: Kunta: Laji: Ajoitus: Muinaisj.tyyppi: Rauhoitusluokka: Lukumäärä: Huikku Hailuoto kiinteä muinaisjäännös (ehdotus) historiallinen aika (arvio: luku) elinkeinohistoriallinen, kalastustukikohdat 2 (ehdotus) 4 kellarinjäännöstä koordinaatit pkoo: ikoo: Z/m.mpy 5 m mpy Koord.selite alueen äärikoordinaatit Etäisyystieto Hailuodon kirkolta noin 16 km itäkoilliseen Peruskartta: PK Aiemmat tutkimukset: - Havainnot 2012: Huikun alueelle on merkitty vuoden 1845 pitäjänkarttaan sekä Kalmbergin karttaan P. VIII 6 (1856) kalastusleiri. Maastotarkastuksen yhteydessä paikalla havaittiin 4 rakennuksen kellarikuopaksi tulkittavaa rakennetta. Paikalla maannos on hiekkaa. Kohteen koillispuolella kohoaa korkea telemasto, jonne johtaa uudehko tie. Kohteen eteläpuolella on hiekkakuoppa. Nykyinen merenranta on noin 500 metrin etäisyydellä idässä. Kohde 1: Kohde 2: Kohde 3: Kohde 4: Pohjois-etelä suuntainen kuoppa, jonka reunat ovat jyrkät. Kuopalla on kokoa 2 x 1,5 metriä ja syvyyttä 0,9 m. Kohteen koillispuolella on pienempi kuopanne. Paikalla maannos on hiekkamaata. Kohde tulkittiin rakennuksen kellariksi. Kohteen koillispuolella on muinaisen rantavallin tai dyynin reuna noin 8 metrin etäisyydellä. Kuoppa, koko 2 x 1,5 metriä, syvyys 0,9 m Rakennuksen pohja, jonka keskellä on kellarikuoppa. Kellari on pohjois-etelä suuntainen ja noin 1,5 x 1,5 m kokoinen ja 0,9 m syvä. Mahdollinen rakennuksen pohja erottuu maastossa ympäristöään muutamia senttejä syvempänä alueena. Se on kooltaan noin 4 x 3 m ja sen eteläpuolella on mahdollinen sisäänkäyntikohta. Kuoppa, koko 2 x 1,2 m, syvyys 0,8 m.

22 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 20 Kuva 8. Vuonna 1856 laadittuun Kalmbergin karttaan on Santosen (SandÖ) itäkärkeen merkitty Fiskelägen (kalaleiri). Ote Kalmbergin kartasta VIII 6. Kuva 9. Huikku, kohde 3. Kuvan keskellä on pohjoiseen osoittava nuoli, joka on sijoitettu oletetun rakennuksen eteisen kohdalle.

23 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 21 Kartta 11. Kohteen Huikku sijainti. MK 1 :

24 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi 22 5 Tulokset Inventoinnin tuloksena paikannettiin kolme ennestään tuntematonta muinaisjäännöskohteena suojeltavaksi ehdotettavaa kohdetta. Uusien kohteiden lisäksi kaava-alueella sijaitsee myös tunnettu muinaisjäännös Vanha Kirkko. Paikannetuissa kohteissa kuvastuu alueen elinkeinot, metsästys ja kalastus, koska kohteista kaksi on pyyntikuoppakohteita ja yksi kalastusleiri. Maasto- ja karttahavaintojen perusteella varhaisen historiallisen ajan asutuksen voisi olettaa sijoittuvan Ojakylän Isolanojan lähiympäristöön, mahdollisesti Töyrään tai Isolan talojen läheisyyteen. Yksityisten talojen pihapiirejä ei tämän työn yhteydessä tarkastettu, mutta vanhojen tilojen pihapiirejä voitaisiin pitää Hailuodon erityisinä arkeologisina intressialueina, joista saattaa paljastua alueen varhaiseen historiaan liittyviä löytöjä. Talojen pihapiirissä on rakentaminen oletettavasti keskittynyt aina samalle paikalle, minkä seurauksena uudemmat kerrostumat ovat peittäneet alleen vanhempia kerrostumia. Näitä kohteita ei inventoinnissa kyetty kuitenkaan havaitsemaan. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Laatinut: Kalle Luoto FM, arkeologia Tärkeimpiä lähteitä Kansallisarkisto (Rauhankatu, Helsinki) F98 4/1-108 isojakokarttoja (kartat vuosilta 1766, 1799 ja 1834) Kansallisarkisto, digitaaliarkisto Merilä, Eino. Toisten nurkista. Hailuodon kulttuuriympäristöohjelma. Hailuodon kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto. Tornio Museovirasto, muinaisjäännösrekisteri Paulaharju, Samuli 1914: Kuvauksia Hailuodosta. Helsinki Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset. Osa 1. Oulun seutukunta, Iin seutukunnan eteläosa. Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. Oulun kaupunkiseutu, Iijokisuu, Oulujokilaakso, koillismaan seutukunta. Pohjoispohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Uudenkaarlepyyn kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Munsala

Lisätiedot

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 1 Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Verkonrakentaja Wire Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Kohdetiedot...

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 1 IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Destia Oy 2 Sisältö

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue

TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue TURKU II/1/3 Rettigin tontti/aboa Vetus -museon alue Suuren kivitalon kellarin K94:9 arkeologinen kaivaus 2012 Kaivauskertomus Hannele Lehtonen ja Ilari Aalto 2012 Kansilehden valokuva: Nina Manninen ja

Lisätiedot

esihistoriasta. Eero Muurimäki

esihistoriasta. Eero Muurimäki Vastaava toimittaja: Petri Halinen, Albert Petreliuksenkatu 5 C 18, 01370 Vantaa. Puh. 09-8235997. Petri.Halinen@helsinki.fi Toimituskunta: Jouko Pukkila, joukopukkila@hotmail.com Hanna-Maria Pellinen,

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila

Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila 1 Vesilahti Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin v. 2011 osuus: vanha tielinja Timo Jussila Kustantaja: Vesilahden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Vanha tielinja...

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET tunnistaminen ja suojelu M A R I A N N A N I U K K A N E N MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON OPPAITA JA OHJEITA 3 HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Sama maisema, eri kulkijat

Sama maisema, eri kulkijat Mika Lavento ja Antti Lahelma (toim.) Sama maisema, eri kulkijat Repoveden kansallispuisto kivikaudelta 1900-luvulle Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 165 Mika Lavento ja Antti Lahelma

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot