Toholampi 2014 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON ARKEOLOGINEN TÄYDENNYSINVENTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toholampi 2014 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON ARKEOLOGINEN TÄYDENNYSINVENTOINTI"

Transkriptio

1 Toholampi 20 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON ARKEOLOGINEN TÄYDENNYSINVENTOINTI Jaana Itäpalo ja Hans-Peter Schulz KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU

2 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista täydennysinventointia Toholammilla Keski-Pohjanmaalla Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston suunnittelualueella. Inventoinnin pohjana olivat sijoitussuunnitelmat, joissa on enimmillään 32 tuulivoimalaa. Työn tilaaja on Ramboll Finland Oy. Hankeomistaja on wpd Finland Oy. Työ tehtiin yhteensä kenttätyöpäivän aikana. Maastotyön suoritti MA/FM HansPeter Schulz. Ennen täydennysinventointia suunnittelualueilta tunnettiin edellisenä vuonna tehdyn inventoinnin perusteella 5 muinaisjäännöskohdetta, jotka ovat tervahautoja, niistä Hautakankaan kohteessa on tervahaudan lisäksi kaksi tervapirtin pohjaa. Täydennysinventoinnissa ei löytynyt uusia muinaisjäännöksiä. Uudessa sijoitussuunnitelmassa lähimmän suunnitellun voimalan paikkaa on siirretty etäämmälle Haukkakankaan tervahaudasta ja voimala poistettu Hautakankaan tervanvalmistuspaikan läheisyydestä. Hankkeella on tai voi olla vaikutusta kahteen kohteeseen: Kohteessa Järventauskangas suunniteltu tielinja kulkee tervahautakohteen yli. Kohteessa Kopsanhauta suunniteltu tielinjaus kulkee alle kahdenkymmenen metrin etäisyydellä pohjoispuolella. Tielinjojen toteuttaminen suunnitelmien mukaan voi aiheuttaa vaikutuksia kohteisiin. Järventauskankaan tervahauta tulisi todennäköisesti tuhoutumaan.

3 2 Sisällysluettelo s.. Perustiedot Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät... 3 Esiselvitys... Tutkimushistoria... Maastoinventointimenetelmä Maisema, topografia ja geologia.... Alueen esihistoriallinen maankäyttö Alueen historiallisen ajan maankäyttö Tulokset Yleiskartta Kohdehakemisto Kohdetiedot... 6 Muinaisjäännökset... 6 Haukkakangas, tervahauta... Isonnevankangas, tervahauta... Järventauskangas, tervahauta... Kopsanhauta, tervahauta... Hautakangas, tervahauta ja tervapirtin kiukaita/pohjia Muut inventointihavainnot Soidinkangas, kivirakenteita Maastokuvaukset Aineistoluettelo... 8 Kansikuva: Muu inventointihavainto, moderneja kivirakennelmia Soidinkankaalla.

4 3. Perustiedot Inventointialue: Länsi-Toholammin tuulivoimapuisto Tilaaja: Ramboll Finland Oy Hankeomistaja: wpd Finland Oy Inventoinnin laji: osainventointi Kenttätyöaika: 3..20, yhteensä kenttätyöpäivä Kartat: 2303, 2305, 2306, 2320 UQ3 Korkeus: n m mpy Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto Kopio raportista: Museoviraston arkisto (digitaalinen ja paperikopio), K. H. Renlundin museo (digitaalinen kopio) Inventointilöydöt: Aiemmat tutkimukset: 203 Jaana Itäpalo (Haukkakangas, Hautakangas, Isonnevankangas, Järventauskangas, Kopsanhauta) 20 Hans-Peter Schulz (Hautakangas) 2. Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät Toholammille Keski-Pohjanmaalle ollaan suunnittelemassa Länsi-Toholammin tuulivoimapuistoa. Liittyen muuttuneisiin voimaloiden ja teiden sijoittelusuunnitelmiin tehtiin hankealueilla myöhäissyksyllä 20 arkeologinen täydennysinventointi ja -arviointi maastossa. Inventoinnin pohjana olivat sijoitussuunnitelmat, joissa on enimmillään 32 tuulivoimalaa (kartta, s. 5). Selvityksen tarkoitus on arvioida uuden sijoittelun pohjalta hankkeen mahdolliset vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön. Raportissa esitellään myös vuonna 203 löytyneet kohteet. Karttarasteri 09/20 Kohdealueiden sijainti. Esiselvitys Esihistoriallisten muinaisjäännösten etsimisessä käytettiin Museoviraston rekisteriportaalin tietoja, hanke- ja lähiseudulla tehtyjen aikaisempien arkeologisten selvitysten tuloksia, GTK:n kallioperä- ja maaperäkarttoja, Maanmittauslaitoksen avointa dataa, mm. ortokuvia, maastokarttarastereita ja korkeusmallia DEM 0 m. Historiallisen ajan asutus- ja elinkeinojen historiaa selvitettiin kirjallisuustietojen ja internetistä löytyvän historiallisen karttamateriaalin avulla. Maankäytön historiaa on lisäksi selvitty vanhimpien vuonna 967 alueesta laadittujen peruskarttojen avulla.

5 Tutkimushistoria Kohdealue on inventoitu vuonna 203, jolloin kartoitettiin tuulivoimapuiston inventoinnissa 5 tervahautakoh detta, joista Hautakankaan kohteessa on myös kaksi tervapirtin kiuasta/pohjaa. Vuonna 20 on tehty inventointia lähialueilla liittyen suunniteltuihin Kokkola Nivala ja Länsi-Toholammin tuulivoimapuistohankkeen voimalinjoihin. Maastoinventointimenetelmä Maastoinventoinnissa arvioitiin ja tarkastettiin uudet tai muuttuneet voimalapaikat sekä tie- ja kaapelilinjat lä hiympäristöineen, suot, tasaiset rämeet ja hyvin kivikkoiset kankaat yleispiirteisesti. Inventointi perustuu silmävaraisiin pintahavaintoihin. Osa suunnittelualueista kuvattiin ja niistä kirjattiin maasto- ja maisemaselvityksiä. Inventoinnin aikana oli ajoittain runsasta sadetta. Työssä käytettiin GPS-paikanninta Garmin GPSmap 62s ja Quantum Gis ohjelmaa paikkatietohallintaan. 3. Maisema, topografia ja geologia Ks. vuoden 203 inventointiraportti, Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi, s. 3.. Alueen esihistoriallinen maankäyttö Ks. vuoden 203 inventointiraportti, Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi, s Alueen historiallisen ajan maankäyttö Ks. vuoden 203 inventointiraportti, Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi, s.. 6. Tulokset Täydennysinventoinnissa ei löytynyt uusia muinaisjäännöksiä. Taustana muutosalueiden löydöttömyydelle esihistoriallisten jäänteiden osalta on maaston tasainen korkokuva, turvetta ja pohjamoreenia oleva maaperä, joka on paikoin huuhtoutunutta sekä alueen yleinen paleogeografia. Historiallisten kohteiden löytymisen kannalta erityisen hyviä alueita ei myöskään sijaitse nyt tarkastetuilla alueilla eikä uusia jakson kohteita paikallistettu. Alueet on myös laajalti muokattuja, ja mahdollisia muinaisjäännöksiä on voinut tässä hävitä. (Ks. tuloksista myös vuoden 203 inventointiraportti). Hankkeella on tai voi olla vaikutusta kahteen kohteeseen: Kohteessa Järventauskangas suunniteltu tielinja kulkee tervahautakohteen yli ja kohteessa Kopsanhauta suunniteltu tielinjaus kulkee alle kahdenkymmenen metrin etäisyydellä tervahaudan pohjoispuolella. Molemmissa kohteissa tien sijoitussuunnitelman toteutuksella voi olla vaikutusta kohteisiin, ja Järventauskankaan tervahauta tulisi todennäköisesti tuhoutumaan. Lestijärvellä, Jaana Itäpalo Hans-Peter Schulz Jaana Itäpalo, Länsi-Toholammin tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi. Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu. 203 ja Jaana Itäpalo ja Hans-Peter Schulz, Voimajohtolinjaukset Kokkola Nivala via Kannus Toholampi Sievi ja Lestijärvi. Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu. 20. Aiemmat kohdetiedot lisäksi Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaalin mukaan, ja Kulttuuriympäristön tutkimusraportit, Toholampi

6 5 7. Yleiskartta Karttarasteri /20 Suunnittelualueet, tuulivoimaloiden paikat ja tie/kaapelilinjaukset. Uudet vaihtoehtoiset voimalapaikat merkitty tähdillä, tie-/kaapelilinjat punaisena ja sinisenä viivana. Vuoden 203 inventoinnin pohjana ollut voimaloiden sijoittelu vihreinä ympyröinä, tie-/kaapelilinjat vihreänä viivana. Muinaisjäännökset:. Haukkakangas 2. Isonnevankangas 3. Järventauskangas. Kopsanhauta 5. Hautakangas. Muu inventointihavainto: 6. Soidinkangas.

7 6 8. Kohdehakemisto Kohde Sivu Mj-tyyppi/ tyypin tarkenne ajoitus lkm luokka. Haukkakangas 6 työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 2. Isonnevankangas 8 työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 3. Järventauskangas 9 työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat. Kopsanhauta työ- ja valmistuspaikat, tervahaudat 5. Hautakangas 2 asuinpaikat, rakennuksenpohjat 3 6. Soidinkangas kivirakenteet (ei ole muinaisjäännös) resentti Taulukko. Luokat:. uusi kohde 2. tunnettu kohde 3. muu kulttuuriperintökohde. muu inventointihavainto. 9. Kohdetiedot Historiallisen ajan muinaisjäännökset. HAUKKAKANGAS Mj-rekisteri: Laji: Mj-tyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus yleinen: Lukumäärä: Rauhoitusluokkaehdotus: kiinteä muinaisjäännös työ- ja valmistuspaikat tervahaudat 2 Paikkatiedot: Karttalehti: 2306, UQ3 Koordinaatit: koord.selite: P: I: gps-mittaus, pistemäinen Inventointimenetelmät: pintahavainnointi Maastotiedot: Haukkarämeen itäpuolella matalalla kankaalla, mistä maasto laskee hyvin loivasti etelään ja länteen. Välittömässä läheisyydessä kasvaa nuorta tiheää metsää/taimikoita. Länsi- ja eteläpuolella on avohakkuualueita. Kuvaus: Kohteessa on n. 5 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, jossa halssi suuntautuu etelään. Tarkastushetkellä pinta oli heinäkasvillisuuden peitossa, päällä kasvoi nuorta lehtipuustoa. Koillispuolitse kulkee umpeutumassa oleva metsätie. Vaikutusten arvio: Lähin tuulivoimala on suunnitteilla 200 metrin etäisyydelle eteläpuolelle ja tielinjaus yli 50 m itään. Ei vaikutusta.

8 7 Haukkakankaan tervahauta oli tarkastushetkellä ( vuonna 203 ) heinäkasvillisuuden peitossa. Kuva lounaasta. Haukkakangas, tervahaudan sijainti merkitty vihreällä ympyrällä. Tuulivoimaloiden suunnitellut sijoituspaikat merkitty tähdillä, tie-/kaapelilinjaukset sinisenä/lilana viivana.

9 8 2. ISONNEVANKANGAS Mj-rekisteri: Laji: Mj-tyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus yleinen: Lukumäärä: Rauhoitusluokkaehdotus: kiinteä muinaisjäännös työ- ja valmistuspaikat tervahaudat 2 Paikkatiedot: Karttalehti: 2306, UQ3 Koordinaatit: koord.selite: P: I: gps-mittaus, pistemäinen Inventointimenetelmät: pintahavainnointi Maastotiedot: Isonevan turvetuotantoalueen pohjoispuolisella matalalla tasaisella moreenikankaalla. Paikan puusto on nuorta harvaa männikköä. Tervahauta on merkitty peruskartalle. Kuvaus: Paikalla on n. 2 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, jonka peittää koivupusikko. Kohteen eteläpuolitse kiertää hiljattain rakennettu metsätie. Vaikutusten arvio: Lähin tuulivoimala on suunnitteilla n. 50 metrin etäisyydelle pohjoispuolelle ja tielinjaus n. 00 metrin etäisyydelle koillispuolelle. Ei vaikutusta. Tervahaudan lähiympäristöä kuvattuna luoteesta.

10 9 Isonnevankangas, tervahaudan sijainti merkitty vihreällä ympyrällä. Tuulivoimaloiden sijoituspaikat merkitty tähdillä, tie-/kaapelilinjaukset sinisenä/lilana viivana. 3. JÄRVENTAUSKANGAS Mj-rekisteri: Laji: Mj-tyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus yleinen: Lukumäärä: Rauhoitusluokkaehdotus: kiinteä muinaisjäännös työ- ja valmistuspaikat tervahaudat 2 Paikkatiedot: Karttalehti: 2306, UQ3 Koordinaatit: koord.selite: P: I:36288 gps-mittaus, pistemäinen Inventointimenetelmät: pintahavainnointi Maastotiedot: Loukkuunjärven peltojen (entinen Iso Loukkuunjärvi) eteläpuolella kivikkoisella kankaalla, jossa maasto viettää loivasti ympäroiville alueille. Kaakkois- ja lounaispuolella on auratut avohakkuupalstat. Paikan valtapuu on mänty. Tervahauta on merkitty peruskartalle. Kuvaus: Kohteessa on n. 5 m halkaisijaltaan oleva tervahauta, jossa halssi suuntautuu etelään. Halsissa kasvaa vanha mänty, jonka juuret ovat rikkoneet halssin suuaukon. Rakenteessa on näkyvissä reunoilla lohkottuja kiviä. Pinta on sammaleen peitossa ja päällä kasvaa eri ikäisiä mäntyjä, vanhimpien rungon paksuus on n. 0 cm. Tervahaudasta n. 50 m luoteeseen sijaitsee metsäkämppä. Vaikutusten arvio: Suunniteltu tielinja kulkee tervahautakohteen yli ja lähin vaihtoehtoinen voimalan paikka sijaitsee n. 50 metrin etäisyydellä. Tielinjauksen sijoitussuunnitelmien toteutuessa kohde tulisi ilmeisesti tuhoutumaan.

11 0 Tervahauta erottuu nuorien mäntyjen takana. Kuva lännestä. Järventauskangas, tervahaudan sijainti merkitty vihreällä ympyrällä. Tuulivoimaloiden sijoituspaikat merkitty tähdillä, tie-/kaapelilinjaukset sinisenä/lilana viivana.

12 . KOPSANHAUTA Mj-rekisteri: Laji: Mj-tyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus yleinen: Lukumäärä: Rauhoitusluokkaehdotus: kiinteä muinaisjäännös työ- ja valmistuspaikat tervahaudat 2 Paikkatiedot: Karttalehti: Koordinaatit: koord.selite: 2306, UQ3 P: I: gps-mittaus, pistemäinen Inventointimenetelmät: pintahavainnointi Maastotiedot: Nuppihongannevan eteläpuolella rämeen reunalla tasaisella moreenikankaalla ja heti metsäautotien eteläpuolella. Tervahauta on merkitty peruskartalle. Kuvaus: Paikalla oleva tervahauta on n. 5 m halkaisijaltaan, halssi suuntautuu pohjoiseen tielle päin. Pääl lä kasvaa joitakin yli 50 cm rungon läpimitalta olevia mäntyjä. Vaikutusten arvio: Lähin tuulivoimala on suunnitteilla n. 300 metrin etäisyydelle kaakkoon ja parannettava pääsytie nykyisen metsätien kohdalle välittömästi pohjoispuolelle. Tielinjauksen rakentamisella voi arvioida olevan suoraa vaikutusta kohteeseen. Kopsanhauta, tervahaudan sijainti merkitty vihreällä ympyrällä. Tuulivoimaloiden sijoituspaikat merkitty tähdillä, tie-/kaapelilinjaukset sinisenä/lilana viivana.

13 2 5. HAUTAKANGAS Mj-rekisteri: Laji: Mj-tyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus yleinen: Lukumäärä: Rauhoitusluokkaehdotus: kiinteä muinaisjäännös asuinpaikat/työ- ja valmistuspaikat tilapäisasumukset, tervahaudat 3 2 Paikkatiedot: Karttalehti: 2320, UQ3 Koordinaatit: tervapirtin pohja tervapirtin pohja 2 tervahauta P: I: 3609 P: I: P: I: koord.selite: gps-mittaus, pistemäinen Inventointimenetelmät: pintahavainnointi, kairaus Maastotiedot: Toholammilta Ullavaan johtavan tien no. 63 kaakkoispuolella ja Loukkuunevan pohjoispuolella pienen moreenikankaan laella, mistä maasto laskee suhteellisen nopeasti etelään ja länteen. Tervahaudan kohdalla kasvaa lehtipuita, ympärillä järeitä vanhoja kuusia sekä nuorempaa kuusi- ja mäntymetsää. Kuvaus: Mäen reunalla sijaitseva tervahauta on n. 5 m halkaisijaltaan, reunoilla on ilma-aukkoja, osin kivistä rakennettu kynä suuntautuu etelään. Tarkastushetkellä hautaa peitti heinä, saniaiset, vattupensaat ja nuoret lehtipuut. Noin 0 m itäkaakkoon on n. 3,5 m halkaisijaltaan oleva tervapirtin pohja. Rakenteen koillisreunalla oleva kiukaanpohja erottuu n. 2 m halkaisijaltaan olevana ja n. 0,6 m korkeana kivistä ja hiekasta koostuvana kumpuna. Koillisreunalla kasvaa yli 50 cm rungon läpimitalta oleva mänty. Noin 35 m tervahaudasta luoteeseen on toinen tervapirtin pohja, matala maaperustus (mitat x m), sen koillisnurkassa on kiukaan jäänteet, mitat,6 x,2 m ja korkeus 0,5 m. Humuksen alla havaittiin 5 5 cm kokoisia palaneita kiviä ja nokimaata. Rakenteen keskellä on maakuoppa, mitat 2,2 x,8 m ja syvyys 0,6 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä. Kuopassa ja kiukaan vieressä kasvaa isoja koivuja. Mäellä on runsaasti eri aikaisia maanottokuoppia. Jotkut voivat liittyä paikan tervanvalmistukseen, mutta niitä on vaikea erottaa nuoremmista kuopista, jotka nekin ovat jo vankan pintakasvillisuuden peitossa. Vaikutusten arvio: Lähin tuulivoimala ja tielinjaus on suunnitteilla n. 350 metrin etäisyydelle koillispuolelle. Ei vaikutusta.

14 3 Itäisemmän tervapirtin kiukaan jäännökset erottuvat selvänä kumpuna. Kuva etelästä. Hautakangas: Tervahauta merkitty ympyrällä, tervapirtin kiukaat/pohjat neliöillä. Tuulivoimaloiden sijoituspaikat merkitty tähdillä, tie-/kaapelilinjaukset sinisenä/lilana viivana.

15 Muu inventointihavainto 6. SOIDINKANGAS Mj-rekisteri: Laji: Mj-tyyppi: Tyypin tarkenne: Ajoitus yleinen: Lukumäärä: Rauhoitusluokkaehdotus: kivirakennelmia, ei ole muinaisjäännös resentti - Paikkatiedot: Karttalehti: Koordinaatit: koord.selite: 2306, UQ3 P : I : Inventointimenetelmät: pintahavainnointi GPS-mittaus Maastotiedot: Purontakasesta etelään johtavan metsäautotien varrella, tiestä n. 50 m itään, Soidinkankaan pohjoisosassa. Kuvaus: Pienelle rakka-alueelle ja kivikkoon hiljattain tehtyjä kivirakennelmia. Vaikutusten arvio: - Soidankankaan resenttejä kivirakennelmia. Ks. kartta sivulla 5.

16 5 0. Maastokuvaukset Inventoidut alueet 203 vihreänä, 20 sinisenä, valokuvauspaikat numeroitu.

17 6 Voimalapaikan vaikutusaluetta etelään. Harventamatonta kasvatusmetsikköä. 2 Voimalapaikan vaikutusaluetta luoteeseen. Mäntytaimikkoa ja varttuneempaa metsää. Muokattu alue. 3 Voimalapaikan vaikutusaluetta koilliseen.

18 7 Voimalapaikan vaikutusaluetta länteen. 5 Vaikutusaluetta voimalapaikan luoteispuolella. Alue on avohakattua ja ojitettua, maaperä turvetta (kuva vuodelta 203). 6 Voimalapaikan vaikutusaluetta koilliseen.

19 8 7 Voimalapaikan vaikutusaluetta länteen.. Aineistoluettelo Digitaalinen aineisto: Arkistolaitoksen pitäjänkartasto Toholampi, Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu, https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta Maanmittauslaitos, Museovirasto: Kulttuuriympäristön rekisteriportaali: Museovirasto, Kulttuuriympäristön tutkmusraportit, Toholampi: Kirjallisuus: Luukko Armas, Suur-Lohtajan historia vuoteen 809. Suur-Lohtajan historia I Junkala Leevi ja Niemelä Maria, Suur-Lohtajan historia II. 977.

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2

Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 1 Kalajoki Ylivieska Kotoneva - Uus-Nivala voimajohtolinjauksen muinaisjäännösinventointi 2013 Ver. 2 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013

Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 1 Hattula Yli-Moijala ja Raimaanmäki (Kevola) koekaivaukset 2013 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Kustantaja: Verkonrakentaja Wire Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 5 Kohdetiedot...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013

PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 PÄIJÄT-HÄMEEN KESKIAIKAISET PAPPILAT Hollolan, Padasjoen ja Sysmän pappilatonttien arkeologinen inventointi elokuussa 2013 Hanna-Maria Pellinen Turun yliopisto Arkeologia Tiivistelmä Teemainventointi:

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014

IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 1 IKAALINEN Kilvakkala Ala-Soini 2 kivikautisen asuinpaikan ja Tapiainen 1 kivikautisen ja historiallisen ajan asuinpaikan kartoitus 2014 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Destia Oy 2 Sisältö

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja eski-pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Arviointiraportti, kaavaselostuksen liite Päivämäärä 12.1.2015 Viite Työnumero 1510016432 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Uusikaarlepyy Munsalan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Uudenkaarlepyyn kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Munsala

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989

SALLAN KUNTA. Selostus OY 16.2.2015 0615-P22989 SALLAN KUNTA Sallatunturin osayleiskaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5 0615-P22989 Selostus 1 (63) Persson Puurula Eva Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot