TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA"

Transkriptio

1 TECHNOPOLIS OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Technopolis Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Technopolis Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella TPS1V. Tämä Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Rekisteröintiasiakirja on hyväksytty. Uusien osakkeiden tai Technopolis Oyj:n osakkeiksi vaihdettavien, osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden tai muiden arvopapereiden liikkeeseenlaskua koskeva esite voi 12 kuukauden ajan tämän Rekisteröintiasiakirjan hyväksymisestä lähtien koostua Rekisteröintiasiakirjasta sekä kutakin liikkeeseenlaskua koskevasta, erikseen hyväksyttävästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä. Tämä Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Technopolis Oyj:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Kukin tiivistelmä ja arvopaperiliite sisältävät tiedot kulloinkin tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista arvopapereista.

2 REKISTERÖINTIASIAKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA Tämä Rekisteröintiasiakirja on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: Suomen arvopaperimarkkinalaki ( /746), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (liite I), sekä Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset. Rekisteröintiasiakirjasta on laadittu englanninkielinen käännös, joka vastaa tätä suomenkielistä Rekisteröintiasiakirjaa. Yhtiö vastaa käännöksen oikeellisuudesta. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Rekisteröintiasiakirjan suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 37/ /2015. Rekisteröintiasiakirjassa termit Yhtiö, Technopolis tai Konserni tarkoittavat Technopolis Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Technopolis Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Technopolis Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Rekisteröintiasiakirjan sisältämiin tietoihin sekä Technopoliksen julkistamiin pörssitiedotteisiin. Technopolis ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Rekisteröintiasiakirjaan sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Rekisteröintiasiakirjan luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä tai että Technopoliksen liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Rekisteröintiasiakirjan päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Rekisteröintiasiakirjassa kuitenkin ilmenee ennen mahdollisen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Rekisteröintiasiakirjaa täydennetään Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Rekisteröintiasiakirjan sisältämät tiedot eivät ole Technopoliksen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Technopoliksen tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Lainsäädäntö voi tietyillä lainkäyttöalueilla Suomen ulkopuolella rajoittaa tämän Rekisteröintiasiakirjan sekä tähän Rekisteröintiasiakirjaan liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän jakelua sekä Yhtiön osakkeiden, merkintäoikeuksien ja osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden tarjoamista ja myyntiä. Henkilöitä, jotka saavat haltuunsa tämän Rekisteröintiasiakirjan tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, kehotetaan ottamaan selvää kyseisistä rajoituksista. Tämä Rekisteröintiasiakirja sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevaa tarjousta tai kehotusta hankkia Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita missään valtiossa, jossa kyseinen tarjous taikka kehotus on lainvastaista. TALOUDELLISEN JA MUUN TIEDON ESITTÄMINEN Technopoliksen tilintarkastetut konsernitilinpäätökset on vuodesta 2007 lähtien laadittu Euroopan Unionin ( EU ) käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) mukaisesti. Emoyhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset on laadittu myös Suomen kirjanpitoperiaatteiden ja kirjanpitolain ( /1336, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiön keskeisiä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita on käsitelty kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on sisällytetty viittaamalla tähän Rekisteröintiasiakirjaan, katso kohta Viittauksina esitetyt tiedot, ja ne ovat saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta Tässä Rekisteröintiasiakirjassa euro ja EUR viittaavat Euroopan talous- ja rahaliittoon kuuluvien EU:n jäsenmaiden rahayksikköön. Yhtiön tilinpäätösten rahayksikkö on euro. Muissa valuutoissa olevat rahamäärät on tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetty euroina. Ellei toisin mainita, Yhtiön lainoissa on käytetty tilinpäätöshetkellä voimassa ollutta valuuttakurssia ja Yhtiön hankinnoissa hankinnan julkistamisen ajankohtana voimassa ollutta valuuttakurssia. Operatiivisen liiketoiminnan luvuissa on käytetty kunkin ajanjakson Suomen pankin ilmoittamaa keskikurssia. Tämän Rekisteröintiasiakirjan sisältämät tilinpäätöstiedot sekä tietyt muut taulukkomuodossa esitetyt tiedot on saatettu pyöristää lähimpään kokonais- tai desimaalilukuun. Siten tietyissä tapauksissa taulukon sisältämien lukujen summa ei välttämättä vastaa täysin sarakkeelle laskettua kokonaissummaa. Lisäksi tietyt prosenttimäärät, kuten tunnusluvut, on laskettu taustatiedoista ennen pyöristämistä, joten ne eivät välttämättä täysin vastaa niitä prosenttilukuja, jotka saataisiin tulokseksi, jos kyseiset laskutoimitukset suoritettaisiin pyöristämisen jälkeen saaduilla luvuilla. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu REKISTERÖINTIASIAKIRJAA KOSKEVIA TIETOJA 2 HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE 2 TALOUDELLISEN JA MUUN TIEDON ESITTÄMINEN 2 RISKITEKIJÄT 5 YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ... 5 YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ... 8 YHTIÖN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSRISKIT YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT 16 ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS 16 ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT 16 REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO 16 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 16 OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 17 OSAKEMARKKINATIETOJA 18 TECHNOPOLIKSEN STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA 19 YLEISKATSAUS HISTORIA STRATEGIA KESKEISET VAHVUUDET TALOUDELLISET TAVOITTEET ASIAKASKUNTA VUOKRAKANTA VASTUULLISUUS JA YMPÄRISTÖKYSYMYKSET IMMATERIAALIOIKEUDET VAKUUTUKSET HENKILÖSTÖ OLENNAISET SOPIMUKSET OIKEUDENKÄYNNIT JURIDINEN RAKENNE LÄHIPIIRILIIKETOIMET TOIMIALAKATSAUS 31 TOIMIALAN TRENDIT YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE TECHNOPOLIKSEN KIINTEISTÖOMAISUUS 42 SIJAINTIKAUPUNGIT

4 INVESTOINNIT ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 46 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 52 YHTIÖN LIIKETOIMINTA JA LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TOIMINTASEGMENTIT LIIKETOIMINNAN TULOS RAHOITUSRISKIEN HALLINTA MAKSUVALMIUS JA PÄÄOMALÄHTEET HALLINTO 71 YLEISTÄ TECHNOPOLIKSEN HALLINTO HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN OMISTUKSET HALLITUKSEN JA JOHDON PALKKIOT JA ETUUDET OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 83 YLEISTÄ TIEDOT OSAKKEISTA OMISTUSRAKENNE YHTEENVETO YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVISTÄ OIKEUKSISTA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 88 YLEISTÄ KAUPANKÄYNTI JA KAUPPOJEN SELVITYS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ SIJOITTAJIEN KORVAUSRAHASTO TILINTARKASTAJAT 92 VIITTAUKSINA ESITETYT TIEDOT 92 NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 92 LIITTEET Technopolis Oyj:n osavuosikatsaus päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta Liite 1 Tilintarkastajan lausunto Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvästä tulosennusteesta Liite 2 Technopolis Oyj:n kiinteistöjen arviointilausunto mukaisesta tilanteesta Liite 3 4

5 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti perehtyä seuraaviin riskitekijöihin muiden tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettyjen tietojen lisäksi. Jokainen esitetyistä riskeistä saattaa vaikuttaa olennaisesti Technopoliksen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Technopoliksen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa epäedullisesti Technopoliksen liiketoimintaan tai Technopolikseen tehdyn sijoituksen arvoon. Tiettyjä muita Technopoliksen liiketoimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi huomioida ennen sijoituksen tekemistä, on selvitetty muun muassa kohdissa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät sekä Technopoliksen strategia ja liiketoiminta. Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettyjen riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Technopoliksen liiketoimintaan. Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä Talouden suhdannevaihtelut voivat vaikeuttaa Technopoliksen ja sen asiakkaiden liiketoimintaa. Talouden suhdannevaihtelut ja taloudellinen kehitys vaikuttavat olennaisesti kiinteistömarkkinoihin, vuokrattavien tilojen kysyntään ja vuokratasoihin. Heikentyvä taloudellinen tilanne tai talouskriisit voivat heikentää Technopoliksen asiakkaina toimivien yritysten omaa taloutta ja vuokranmaksukykyä ja sitä kautta vähentää Yhtiön tarjoamien toimitilojen kysyntää ja lisätä kiinteistöjen vajaakäyttöastetta. Mahdollisilla kriiseillä tulevaisuudessa ja talouden suhdannevaihteluilla saattaa siten olla olennaisen epäedullinen vaikutus Technopoliksen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Korkotason nousu sekä heikko rahoituksen saatavuus ja korkea hinta voivat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Technopoliksen tulokseen. Viime vuosina markkinakorot ovat olleet poikkeuksellisen alhaiset ja tulevaisuudessa korkojen nousu on mahdollista. Yleisen korkotason muutoksilla on merkittävä vaikutus kiinteistötoimialaan. Korkotason olennainen nousu saattaa vaikuttaa asiakkaiden vuokranmaksukykyyn ja voi johtaa Technopoliksen toimitilojen vajaakäyttöasteen kasvuun. Korkotason nousulla voi olla myös olennainen, suora vaikutus Yhtiön nykyisiin ja tuleviin rahoituskustannuksiin (katso jäljempänä Yhtiön liiketoimintaan liittyvät rahoitusriskit Yhtiö on altis korkotason muutoksille ). Rahan saannin vaikeutuminen ja luottomarginaalien nousu voivat vaikuttaa Technopoliksen asiakasyritysten rahoituksen saatavuuteen ja korkotasoon, mikä voi näkyä konkurssien lisääntymisenä ja/tai asiakasyritysten toiminnan supistumisena heikentäen siten Yhtiön toimitilojen kysyntää. Korkotason selkeällä nousulla ja rahoituksen saatavuuteen liittyvillä haasteilla saattaa varsinkin pitkällä aikavälillä olla olennaisen epäedullinen vaikutus Technopoliksen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kiinteistömarkkinoiden epäsuotuisalla kehityksellä on olennaisen epäedullinen vaikutus Technopolikseen. Kiinteistömarkkinoiden likvidiyteen ja kiinteistöjen hintatasoon vaikuttavat monet tekijät, kuten talouden ja rakentamisen suhdannetilanne, kiinteistöjen kysyntä- ja tarjontatilanne, rahoitusmarkkinoiden olosuhteet ja verotus, vaihtoehtoiset sijoitusmahdollisuudet ja niiden tuotot ja riskit sekä kilpailutilanne. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä tekijöistä merkittävimpiä kiinteistöjen yleiseen hintatasoon vaikuttavia tekijöitä ovat korko- ja inflaatiokehitys. Lisäksi kaupunkisuunnittelu- ja rakennusprojektit sekä muutokset kilpailutilanteessa saattavat vaikuttaa kiinteistöjen arvoon. On mahdollista, että kiinteistöomistajien heikentyvä rahoitustilanne lisää myyntipainetta markkinoilla. Ne voivat laskea kiinteistöjen arvoja yleisesti ja johtaa myös vuokratasojen laskuun. Yhtiö soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa käyvän arvon mallia, jolloin sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset kirjataan Yhtiön tuloslaskelmaan (IAS 40). Kiinteistömarkkinoiden tuottovaatimusten muutokset vaikuttavat Technopoliksen sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin. Tuottovaatimusten nousu alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja sen johdosta Yhtiön tuloslaskelmaan kirjattava tappio voi vaikuttaa Yhtiön rahoitusasemaan ja kassavirtaan lainasopimuksiin liittyvien kovenanttiehtojen kautta. Kovenanttirikkomusten yhtey- 5

6 dessä Technopoliksen rahoitusasema ja kassavirta voivat heiketä kovenanttiehtoihin liitettyjen korkeampien korkomarginaalien, välittömien lainasopimusten erääntymisten tai lisärahoituksen saamista koskevien rajoitusten kautta. Lisäksi kiinteistöjen käypien arvojen lasku saattaa heikentää vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuutta laskemalla kiinteistöjen tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden vakuusarvoja. Lisätietoja markkinoiden tuottovaatimusten muutoksen vaikutuksesta on esitetty kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Yhtiön liiketoiminta ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistömarkkinoiden epäsuotuisalla kehityksellä on yllä kuvatun perusteella olennaisen epäedullinen vaikutus Technopoliksen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Toimitilojen kysynnän heikentyminen ja vuokratasojen lasku voivat merkittävästi heikentää Technopoliksen tulosta ja taloudellista asemaa. Taloustilanteen ja kiinteistömarkkinoiden muutokset voivat vaikuttaa kiinteistöjen vuokrausasteeseen ja vuokratasoon sekä niiden muutosten kautta kiinteistöjen hintoihin. Kiinteistömarkkinoilla vuokrakohteiden menestykseen vaikuttavat muun muassa vaihtoehtoisten kiinteistöjen saatavuus, kilpailu vuokralaisista, kaavoituspäätökset, uudisrakentaminen ja markkinoiden tilavaatimukset. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö voi säilyttää omistamiensa kiinteistöjen nykyisen, korkean vuokrausasteen ja vuokratason tulevaisuudessa. Keskeinen riski liittyy toimitilojen kysynnän merkittävään laskuun talousnäkymien heikentyessä, minkä seurauksena Technopoliksen asiakkaat voivat irtisanoa vuokrasopimuksiaan ja Yhtiö voi joutua joustamaan vanhojen vuokralaisten vuokratasoissa, ja toisaalta uusien tilojen vuokrausta ei välttämättä pystytä toteuttamaan suunnitellulla vuokratasolla tai vuokrausaste voi jäädä tavoitetta alhaisemmaksi. Lisäksi yleistynyt etätyön tekeminen voi vähentää toimitilojen kysyntää. Mikäli toimitilojen kysyntä heikentyy ja vuokratasot laskevat, voi tällä olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Rakentamiseen ja saneeraukseen liittyvien kustannusten nousu sekä kiinteistöjen lisääntyvä modernisoinnin tarve voivat lisätä merkittävästi Yhtiön kustannuksia. Mikäli rakennuskustannukset nousevat merkittävästi, ne saattavat vaikeuttaa uusien toimitilojen rakentamista, olemassa olevien kiinteistöjen uudistamista ja laajentamista sekä aiheuttaa lisäkustannuksia kiinteistöjen ylläpitoon liittyen. Kustannusten nousua Yhtiölle aiheuttaa myös Yhtiön nykyisten kiinteistöomistusten vanheneminen ja niihin liittyvien perus- ja korjaustarpeiden lisääntyminen. Peruskorjausten, erityisesti putkisto-, sähkö-, julkisivu-, vesikatto- ja ikkunasaneerausten, aiheuttamat kustannukset ovat huomattavia. Vaikka Technopolis pystyy vaikuttamaan tulevien rakennushankkeiden sekä jossain määrin saneerauksien ajoitukseen ja kustannuksiin, on mahdollista, että tulevien putkisto- ja muiden saneerauksien kasvava tarve nostaa jatkossa saneerausten kustannuksia huomattavasti. Kiristynyt kilpailu vuokralaismarkkinoilla on myötävaikuttanut lisääntyvään ja nopeutuvaan tarpeeseen modernisoida kiinteistöt. Vuokralaisten vaatimukset toimitilojen toimivuudesta ja ympäristöystävällisyydestä asettavat haasteita kiinteistöjen modernisoinnissa. Mikäli rakentamiseen ja saneeraukseen liittyvät kustannukset nousevat jatkossa merkittävästi tai Yhtiö ei onnistu modernisoimaan ja sopeuttamaan kiinteistökantaansa asiakkaiden vaatimuksiin tai saavuttamaan uudistustöillä tavoittelemaansa vuokratasoa ja käyttöastetta, saattaa sillä olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Lisääntyvä kilpailu hyvistä toimitiloista kiristää hintakilpailua ja asettaa korkeampia vaatimuksia toimitilojen laadulle. Yhtiö joutuu kilpailemaan kiinteistöostoissa muiden sijoittajien kanssa. Kilpailijat ovat pääasiassa suuria kiinteistösijoitusyhtiöitä, eläkevakuuttajia ja muita sijoittajia. Hyvistä ja kiinnostavista kohteista kilpailtaessa hinnat saattavat nousta liian korkeiksi. Vuoden 2014 aikana kilpailu kohdistui turvallisiksi koettuihin keskustakiinteistöihin ja hyvän sijainnin omaaviin uudehkoihin toimitiloihin sekä pitkiin vuokrasopimuksiin. Vuokralaismarkkinoilla kilpailun lisääntyminen kiristää hintakilpailua sekä asettaa entistä suurempia vaatimuksia toimitilojen kunnossapidolle ja ympäristöystävällisyydelle. Vaikka Yhtiön toimitiloissa on ollut markkinoiden keskitasoa korkeammat käyttöasteet Yhtiön vahvan, palveluihin ja omaan myyntiorganisaatioonsa perustuvan konseptin ansiosta, ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee myös jatkossa säilyttämään keskitasoa korkeammat käyttöasteet ja vuokratason. Lisätietoja Yhtiön strategian toteuttamiseen liittyvistä riskeistä on esitetty jäljempänä kohdassa Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiö ei välttämättä onnistu stra- 6

7 tegiansa toteuttamisessa. Jos Yhtiö ei onnistu säilyttämään strategiaansa perustuvaa kilpailuetuaan verrattuna kilpailijoihinsa ja hyötymään nykyisestä asemastaan ja vahvoista asiakassuhteistaan, tämä saattaa vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Ulkomaisen liiketoiminnan yhteiskunnalliset olot ja investointien koot aiheuttavat riskejä Yhtiön liiketoiminnalle. Yhtiön Suomen ulkopuolisiin toimintoihin liittyy lisäriskejä, kuten erilaiset liiketoimintakulttuurit, eroavuudet lainsäädännössä, mahdolliset hallinnolliset haasteet, työvoimaan liittyvät seikat, epäedulliset verovaikutukset ja valuuttakurssien vaihtelut. Vieraat maat voivat olla alttiimpia suuremmalle poliittiselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin Suomi. Esimerkiksi Venäjän toimintaympäristön, lainsäädännön ja viranomaiskäytännön erilaisuus Suomeen verrattuna, mukaan lukien Venäjän oikeusjärjestelmän, hallintomenettelyn ja lakien täytäntöönpanomekanismien puutteet voivat aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä riskejä. Yhtiö voi kokea vieraisiin maihin ja uusiin toimintakulttuureihin liittyviä riskejä kaikilla Suomen ulkopuolisilla markkinoilla, joilla se toimii nyt tai tulevaisuudessa. Millä tahansa yllä mainituista riskeistä saattaa toteutuessaan olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Vaikka Yhtiöllä on huomattava kokemus Suomen kiinteistö- ja toimitilamarkkinoista, poikkeavat muiden maiden kiinteistö- ja toimitilamarkkinat Suomen markkinoista, eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee tekemään kansainvälisestä toiminnastaan taloudellisesti kannattavaa. Technopoliksen Viron ja Norjan liiketoiminnat perustuvat kyseisissä maissa toimivien tytäryhtiöiden hallintaan. Yhtiö omistaa näistä kummastakin yhtiöstä 51 prosenttia ja on olemassa riski, että yhtiön osakkaat eivät tulevaisuudessa kykenisi varmistamaan yhtiöiden toimintojen jatkuvuutta keskinäisessä yhteistyössä. Lisätietoja tytäryhtiöihin liittyvistä sopimusjärjestelyistä on esitetty jäljempänä kohdassa Technopoliksen strategia ja liiketoiminta Olennaiset sopimukset. Euroopan geopoliittinen tilanne saattaa entisestään heikentää talouskehitystä sekä lisätä valuuttakurssien vaihtelua. Yhtiön liiketoiminta on keskittynyt Suomeen ja sen lähialueille. Vuonna 2014 alkanut Ukrainan kriisi on vaikuttanut Venäjän, Suomen, Viron ja Liettuan talouksiin niiden kasvua ja odotettua kasvua heikentävästi. Tilanteen pitkittyessä kriisi vaikuttaa negatiivisesti etenkin Venäjän kansantalouden kasvuodotuksiin. Talouskasvun lisäksi kriisi saattaa tulevaisuudessakin vaikuttaa myös valuuttakursseihin. Yhtiön Venäjän tytäryhtiöllä on 21,6 miljoonan euron euromääräinen laina. Tämä vaikuttaa Yhtiön nettorahoituskuluihin. Valuuttakurssiriskien taloudellisia merkityksiä on käsitelty kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Rahoitusriskien hallinta Valuuttakurssiriski. Euroalueen osittainen jakautuminen tai hajoaminen vaikuttaisi Yhtiön liiketoimintaan. Suomi on osa Euroopan unionia ja euroaluetta. Euroalueeseen ja sen jäsenvaltioihin liittyvät taloudelliset riskit voivat vaikuttaa yhteisen valuutta- ja rahapolitiikan kautta joko suoraan tai välillisesti Yhtiön toimintaympäristöön. Joidenkin euroalueenjäsenmaiden pitkittynyt ja syvä julkisen talouden alijäämä sekä korkea velkaantuneisuus ja työttömyys ovat merkittäviä taloudellisia ongelmia. Tilanteen kriisiytyminen ja nykyisten järjestelyjen riittämättömyys saattaa johtaa euroalueen osittaiseen jakautumiseen tai hajoamiseen. Euroalueen jakautumisella tai hajoamisella saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö on riippuvainen viranomaisluvista ja -päätöksistä. Technopoliksella on suunnitteilla lukuisia kehitys- ja uudistushankkeita. Kaikki harkinnassa olevat hankkeet saattavat muuttua esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvien seikkojen vuoksi. Viranomaisilla, kuten kunnilla, on valtuudet suunnitella ja kaavoittaa maa-alueita. Kehityshankkeet vaativat tiivistä yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimivaltaan kuuluu Yhtiön liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Yhtiön toiminnan laajennuttua Suomen ulkopuolelle lisähaasteita asettaa muiden toimintamaiden viran- 7

8 omaiskäytäntöjen erilaisuus verrattuna Suomeen. Epäedulliset viranomaismenettelyt, viranomaiskäytäntöjen eroavaisuudet eri maiden välillä tai viranomaisprosessien viivästyminen voivat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti kehityshankkeiden etenemiseen ja tätä kautta Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Mahdolliset muutokset säädöskehikossa saattavat aiheuttaa vaikeasti ennakoitavia sopeuttamiskustannuksia. Yhtiön toimintaa sääntelee niiden maiden lainsäädäntö, joissa Yhtiö toimii. Lisäksi Yhtiön toimintaan saattaa vaikuttaa alueellinen tai ylikansallinen sääntely, kuten EU-lainsäädäntö. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Yhtiö täyttää tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä lainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimukset. Lainsäädäntö ja muu sääntely voivat kuitenkin muuttua, eikä Yhtiö voi taata, että se ilman olennaisia toimenpiteitä täyttäisi muuttuneen lainsäädännön tai sääntelyn vaatimukset. Esimerkiksi muutokset ympäristönsuojelua, työvoimaa ja verotusta koskevilla oikeudenaloilla voivat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön toimintaan. Viime aikoina erityisesti ympäristölähtöinen sääntely on lisääntynyt, ja Yhtiö on joutunut toiminnassaan huomioimaan kiristyneet päästönormit ja kiinteistöjen energiatehokkuutta koskevat vaatimukset. Technopolis laatii konsernitilinpäätöksensä IFRS:n mukaisesti, joten kansainvälisten tilinpäätösnormien muutokset saattavat vaikuttaa Yhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin, ja siten myös tällaisilla muutoksilla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön tilikauden tulokseen. Toimintojen sopeuttaminen yllä kuvattuihin muutoksiin voi aiheuttaa Yhtiölle vaikeasti ennakoitavia kustannuksia, millä puolestaan voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kiinteistöomaisuuden maantieteellinen keskittyminen Suomen suurimpiin kaupunkeihin lisää Yhtiön riippuvuutta alueellisista tekijöistä. Koska Technopoliksen tämänhetkinen kiinteistöomaisuus sijaitsee pääasiassa Suomen suurimmissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Tampereella, Yhtiö on riippuvainen alueellisista tekijöistä. Alueelliset markkinatilanteen muutokset saattavat siten vaikuttaa merkittävästi Technopoliksen kiinteistöomaisuuden arvoihin ja tätä kautta Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan. Technopoliksen kiinteistöomaisuuden maantieteellisellä keskittymisellä ja riippuvuudella alueellisista tekijöistä saattaa siten olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Yhtiö ei välttämättä onnistu strategiansa toteuttamisessa. Yhtiö tarjoaa joustavia nykyaikaisia toimitiloja ja palveluita asiakkailleen. Yhtiön toimitilapalvelut ovat erikoistuneet monikäyttäjäympäristöihin, joissa samaa kampusta käyttävät useat eri asiakkaat. Technopoliksen palvelukonseptin ydin on toimitilapalvelut, joita tukevat liiketoiminta- ja henkilöstöpalvelut. Yhtiön strategiaan kuuluu kannattava kasvu, jota toteutetaan investoimalla olemassa olevien kampuksien laajennuksiin tai ostamalla uusia konseptiin sopivia kampuksia. Konseptiin perustuvaa skaalaetua Technopolis-kampus alkaa saavuttaa sen pinta-alan ylitettyä m². Strategiansa mukaisesti Technopolis hakee kasvua etenkin Baltian ja Skandinavian alueelta ja palveluliiketoiminnasta. Yhtiön strategiaa on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa Technopoliksen strategia ja liiketoiminta Strategia ja strategian mukaisiin yritysostoihin liittyviä riskejä kohdassa Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisten orgaanisten investointien tai yritys- ja/tai kiinteistökauppojen toteuttamisessa. Ei ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu yllä kuvattujen tavoitteiden saavuttamisessa, ja epäonnistumisella strategian toteuttamisessa voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 8

9 Yhtiö on riippuvainen asiakkaista ja niiden menestyksestä sekä päätöksenteosta. Yhtiön asiakaskunta ja niiden toimialat ovat konsernitasolla hyvin hajautetut. Yhtiöllä on joillakin alueilla ja joissakin kiinteistöissä kasvanut asiakas- tai toimialariski. Julkisen sektorin asiakkuudet tuovat mukanaan riskit muun muassa poliittisesta päätöksenteosta ja julkisen sektorin säästötoimenpiteistä. Yritysasiakkuuksissa riskit keskittyvät taloudelliseen kasvuun ja Yhtiön toimintamaissa toimivien yritysten kilpailutilanteeseen. Mikäli Yhtiön toimintamaat eivät tarjoa riittäviä toimintaedellytyksiä voivat yritykset siirtää toimintojaan ulkomaille, mikä voi jatkossa vähentää Yhtiön toimitilojen ja palveluiden kysyntää. Yhtiön riippuvuus asiakkaistaan saattaa siten vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa mukaisten orgaanisten investointien tai yritys- ja/tai kiinteistökauppojen toteuttamisessa. Technopoliksen vuoden 2017 loppuun ulottuvan kasvustrategian mukaisena tavoitteena on laajentaa mahdollisuuksien mukaan Yhtiön toimintaa nykyisten toimintavaltioiden (Suomen, Norjan, Viron, Venäjän ja Liettuan) ulkopuolelle muihin Itämeren rantavaltioihin. Lisäksi Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon 15 prosentin keskimääräinen vuotuinen kasvu. Kasvutavoitteisiin Technopolis pyrkii vastaamaan laajentamalla nykyisiä kampuksiaan ja mahdollisuuksien mukaan ostamalla uusia. Kyky löytää uusia ostettavia kiinteistöjä ja yrityksiä sekä laajentaa olemassa olevia kampuksia on olennainen osa Yhtiön kasvua. Kasvun varmistamiseksi rahoituksen riittävyys on Technopolikselle erittäin tärkeää. Yhtiöllä on vakiintunut investointi- ja hankintaprosessi, jota se noudattaa uusia kohteita ostettaessa ja laajennusinvestointeja suunniteltaessa. Hankintaprosessi sisältää huolellisen valmistelun, jossa ostettavaksi suunniteltu kohde tarkastetaan ja analysoidaan. Vaikka Yhtiö valmistelee kaikki investointinsa ja hankintansa huolellisesti, on mahdollista, ettei investointi tai hankinta jälkeenpäin arvioiden täytä sille asetettuja vaatimuksia ja että se osoittautuu arvioitua huonommaksi. Uusien kiinteistöjen hankintaa edeltää usein tarjousmenettely, jossa on osallisena useita tarjoajia. Hankinnan toteutuminen edellyttää neuvottelujen onnistunutta loppuunsaattamista. Vaikka Yhtiöllä on näyttöä hankintaneuvottelujen onnistumisesta, ei ole kuitenkaan takeita siitä, että Yhtiö löytää tulevaisuudessa strategiaansa soveltuvia hankintakohteita hyväksyttävillä hinnoilla, tai siitä, että se kykenee saattamaan tarjouskilpailut tai neuvottelut menestyksekkäästi loppuun asti. On myös mahdollista, että jo julkistetusta hankkeesta joudutaan perääntymään due diligence -tarkastuksissa ilmenevien seikkojen vuoksi. Jo toteutetut hankinnat voivat peruuntua mahdollisten hankinnan toteuttamisen jälkeen ilmaantuneiden epäselvyyksien vuoksi. Lisäksi on mahdollista, että Yhtiö voi kiinteistömarkkinoiden ylikuumentuessa tarjota hankintakohteesta sen taloudelliseen arvoon nähden liian suuren hinnan. On myös mahdollista, että houkuttelevien kohteiden rahoitusta ei kyetä varmistamaan. Mikäli uusia kohteita ei kyetä löytämään, uusien kohteiden arvo arvioidaan väärin, ne ovat muutoin Yhtiön strategian kannalta epäonnistuneita tai mikäli hankintoja ei pystytä viemään loppuun esimerkiksi rahoituksen saatavuudesta tai muusta syystä johtuen, tällä saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen ja siten Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö voi osana strategiaansa myös myydä omistamiaan yrityksiä tai kiinteistöjä. Kulloinkin vallitsevat markkinaolosuhteet vaikuttavat kiinteistöjen hintatasoihin. Näin ollen ei voi olla varmuutta, että Yhtiö kykenee halutessaan myymään kiinteistöjään hyväksyttävillä hintatasoilla tai hankintahinnat ylittävillä hinnoilla. Kiinteistöomaisuuden myyntien lykkääntyminen tai kiinteistöjen myyminen tappiolla saattaa hidastaa Yhtiö suunniteltua kasvua. Toisaalta on mahdollista, että Yhtiö päättää pidättäytyä kohteen myynnistä, mikä myöhemmin arvioituna voi osoittautua virheelliseksi päätökseksi. Näillä seikoilla saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseen ja Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö voi epäonnistua hankittujen kohteiden integroinnissa osaksi Yhtiön liiketoimintakonseptia. Technopoliksen kasvustrategia vaatii merkittäviä resursseja. Yhtiö on kehittänyt liiketoimintakonseptin monistettavuutta, lisännyt Konsernin tukea liiketoimintayksiköille ja kasvattanut henkilöstön määrää. Hankittujen ja tulevaisuudessa hankittavien kampusten onnistunut integrointi Yhtiön olemassa olevaan liiketoimintaan on olennaista Yhtiön kyvylle kasvaa kannattavasti. Yhtiö on aikaisemmin onnistuneesti integroinut hankittuja kohteita liiketoimintaansa. Mikäli Yhtiö ei kuitenkaan tulevaisuudessa onnistu integroimaan hankittuja kohtei- 9

10 ta Konserniin ja siirtämään konseptiaan onnistuneesti uusille toiminta-alueille, tällä saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön keskittyminen toimistokiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen. Yhtiö on keskittynyt toimistokiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen sekä niiden rakennuttamiseen. Taloussuhdanteesta riippuen toimistotilojen kysynnässä saattaa tapahtua suurtakin vaihtelua. Heikentynyt suhdanne saattaa Yhtiön asiakkaiden toiminnansopeuttamistoimenpiteiden, kuten irtisanomisten tai tilojen vähentämisen vuoksi vaikuttaa toimistotilojen vuokrauskysyntään ja sitä kautta myös niiden käypiin arvoihin. Tällä saattaa toteutuessaan olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kiinteistösijoitukset yhdessä muiden sijoittajien kanssa tuovat mukanaan uusia riskejä. Yhtiö on tehnyt ja saattaa jatkossa tehdä kiinteistöhankintoja tai yritysostoja yhdessä muiden sijoittajien kanssa tai myydä osan liiketoimintaansa kuuluvasta kiinteistöstä ulkopuoliselle sijoittajalle, mikäli se on Technopoliksen johdon käsityksen mukaan Yhtiön edun mukaista. Tällaiset yhteissijoitukset tuovat mukanaan uusia riskejä esimerkiksi sijoittajien keskinäiseen suhteeseen liittyen, ja mahdollisesti aiheutuvilla sijoittajien välisillä erimielisyyksillä saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset sisältävät riskin siitä, että merkittävä osa vuokrasopimuksista päättyy lyhyen ajan sisällä. Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään: määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin. Technopolis pyrkii käyttämään kumpaakin sopimusmuotoa asiakkuudesta ja kiinteistöstä riippuen. Yleensä vuokrasopimukset tehdään ensin määräaikaisina, jonka päättymisen jälkeen ne muuttuvat toistaiseksi voimassa oleviksi. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset antavat joustavuutta vuokrattavien toimitilojen kokoon, jolloin Technopolis voi paremmin vastata asiakkaidensa muuttuviin toimitilatarpeisiin. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin Konsernille, mutta se on olennainen osa Yhtiön palvelukonseptia. Yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten hallinnasta erilaisissa talouden suhdannevaiheissa ja se on toistaiseksi pystynyt pitämään kiinteistöjensä vuokrausasteet korkeina. Tarkempia tietoja Yhtiön vuokrasopimuskannasta ja sen jakautumisesta toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on esitetty jäljempänä kohdassa Technopoliksen strategia ja liiketoiminta Vuokrakanta. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin sisältyy riski siitä, että merkittävä määrä vuokrasopimuksia irtisanotaan samanaikaisesti yleisen taloudellisen tilanteen, uudisrakentamisen tai muiden tekijöiden vuoksi. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy hankkimaan uusia vuokralaisia toimitiloihin, jotka on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla, mikäli nämä vuokrasopimukset päättyvät. Merkittävän vuokrasopimusmäärän samanaikaisella päättymisellä saattaisi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö on riippuvainen vuokrasopimuksista merkittävimpien vuokralaisten kanssa. Konsernilla on laaja asiakaspohja ja lähes asiakasta useilta eri toimitaloilta ja julkiselta sektorilta. Kaksikymmentä suurinta asiakasta vuokrasivat noin 29,7 prosenttia Yhtiön vuokraamasta kokonaispintaalasta. Yhtiöllä on johdon arvion mukaan hyvät suhteet merkittävimpiin asiakkaisiin, joista useiden kanssa yhteistyö on kestänyt pitkään. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään asiakaspohjan riittävän hajauttamisen lisäksi asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen seurantaan. Asiakkaiden mahdollisen maksuvalmiusriskin vuoksi Technopoliksen vuokrasopimukset sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä. Yhtiö on toistaiseksi pystynyt pitämään kiinteistöjensä vuokrausasteet korkeina ja vuokratason hyvänä Yhtiön tarjoaman kokonaisvaltaisen palvelukonseptin kilpailukyvyn, oman myyntiorganisaationsa ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden ansiosta. Ei voida kuitenkaan taata, ettei joku tai useat Yhtiön asiakkaista siirtyisi sopimusten päätyttyä muiden omistamiin tiloihin tai että joku tai useat asiakkaat eivät pyrkisi tulevaisuudessa neuvottelemaan Yhtiön kannalta ajallisesti ja/tai taloudellisesti epäedullisempia vuokrasopimuksia. Toimistotilojen tarjonnan kasvu ja/tai asiakastoimialojen työttömyyden lisääntyminen Yhtiön toimialueilla voivat laskea vuok- 10

11 ratasoja ja/tai kasvattaa vapaana olevien toimistotilojen määrää aiemmasta. Avainasiakkaiden menettämisellä ja tästä seuraavalla käyttöasteen pienenemisellä tai negatiivisilla vuokratason muutoksilla saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö on riippuvainen ammattitaitoisesta johdosta ja avainhenkilöstöstä. Technopoliksen menestys riippuu olennaisesti Yhtiön johdon ja työntekijöiden ammattitaidosta sekä Yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto, ja tarvittaessa palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä erityisesti Suomen ulkopuolelle laajentuessaan. Vaikka Yhtiö on onnistunut avainhenkilöidensä palkkauksessa ja sitouttamisessa, ei ole takeita siitä, että Yhtiö onnistuu tulevaisuudessakin rekrytoimaan tarpeeksi uutta henkilöstöä tai sitouttamaan nykyisen johdon ja avainhenkilöt. Technopoliksen johdon tai avainhenkilöiden menettämisellä ja kyvyttömyydellä palkata uutta, ammattitaitoista henkilöstöä saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö saattaa epäonnistua alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa tai niihin liittyvän kustannusten nousun siirtämisessä asiakkaalle. Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan merkittävissä määrin ulkopuolisia alihankkijoita Technopoliksen kiinteistöjen rakennuttamiseen ja suunnitteluun sekä asiakkailleen tarjoamissa palveluissa. Näiden ulkopuolisten palvelujen saatavuus, hinta, ehdot ja laatu sekä mahdollisuus siirtää näiden palveluiden kustannusten nousut asiakkaille ovat Yhtiön liiketoiminnalle oleellisia. Epäonnistuminen alihankintana ostettavien palveluiden hankkimisessa tai niihin liittyvän kustannusten nousun siirtämisessä asiakkaille voi vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kiinteistöjen arvostaminen ja arvioitsijoiden lausunnot ovat luonteeltaan subjektiivisia ja epävarmoja. Yhtiö soveltaa valmiiden ja rakenteilla olevien sijoituskiinteistöjen arvostamisessa IAS 40 -standardin mukaista käyvän arvon mallia perustuen kiinteistökohtaisesti määritettävään diskontattuun kassavirtamenetelmään. Yhtiön käyvän arvon mallissa käyttämä nettotuottovaatimus on kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien kiinteistö- tai aluekohtaisten nettotuottovaatimusten vaihteluvälien keskiarvo. Mallin sekä siinä käytettävät parametrit on tarkastanut ulkopuolinen AKA-kiinteistöarvioitsija. Realia Management Oy, jonka lausunto mukaisesta tilanteesta on tämän Rekisteröintiasiakirjan liitteenä 3, on päivätyssä lausunnossaan todennut Technopoliksen arviointiprosessin ja -mallin täyttävän IFRS:n, IVS:n ja hyvän kiinteistöarviointitavan asettamat vaatimukset. Realia Management Oy on liitteestä 3 tarkemmin ilmenevällä tavalla kiinnittänyt laskelmissaan huomiota kahteen seikkaan: (i) Yhtiön käyttöasteolettamat ovat osin korkeita; ja (ii) Yhtiön markkinavuokraolettamat ovat useassa kohteessa korkeat. Realia Management Oy:n lausuman mukaan markkina-arvo asettuu kuitenkin arviointitarkkuuden (+/- 15 prosenttia) piiriin. Lisätietoja Yhtiön kiinteistöjen arvostamisessa käytettävistä menetelmistä on annettu jäljempänä kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Yhtiön liiketoiminta ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Markkinoiden nettotuottovaatimusten muutokset sekä Technopolis Oyj:n kiinteistöjen arviointilausunto mukaisesta tilanteesta Liite 3). Vaikka arvostuksessa pyritään mahdollisimman luotettavaan ja objektiiviseen arvioon, liittyy siihen kuitenkin epävarmuutta. Näin on etenkin silloin, kun vertailukelpoisia kauppoja on toteutettu vähän tai ei lainkaan. Suomen matalan kaupankäyntiaktiviteetin johdosta arvostuksiin liittyy epävarmuutta. Lisäksi kiinteistöjen arvostukset perustuvat olettamuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Kiinteistöarvioijat tekevät tiettyjä olettamuksia kiinteistömarkkinoiden tulevasta kehityksestä, kuten markkinoiden tuottovaatimuksista ja markkinavuokrista. Arvostuksen perustana olevat virheelliset olettamukset tai puutteelliset arviot saattavat johtaa olennaisesti kiinteistökohteen markkinahinnasta poikkeaviin arvostuksiin ja siten vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Rakentamiseen liittyvät mahdolliset vahingot ja niistä seuraavat vastuut voivat alentaa kiinteistöjen arvoa. Technopolis on itse toiminut rakennuttajana useissa omistamissaan kohteissa. Kiinteistöjen omistajana ja rakennuttajana Yhtiö vastaa kohteissa mahdollisesti ilmenevistä virheistä sekä muista kohteisiin liittyvistä suorista ja epäsuorista vahingoista. Yhtiöllä on alan normaalin käytännön mukainen vakuutusturva, joka Technopoliksen arvion mukaan pienentää mahdollisten vahinkojen ja vastuiden negatiivista taloudellista vai- 11

12 kututusta. Rakentamiseen mahdollisesti liittyvät vahingot ja niistä seuraavat vastuut saattavat vaarantaa Yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta sekä laskea Yhtiön omistuksessa olevien kiinteistöjen arvoa, millä saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön kiinteistöt voivat vaatia aiempaa enemmän asiakaskohtaisia remontteja korkean taloudellisen vuokrausasteen ylläpitämiseksi. Technopoliksen keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste on viimeisen 10 vuoden aikana ollut 94,9 prosenttia. Tulevaisuudessa korkean taloudellisen vuokrausasteen ylläpitäminen saattaa vaatia aiempaa enemmän asiakaskohtaisia remontteja. Tiukan kilpailutilanteen vuoksi Yhtiö ei välttämättä pysty saamaan asiakkailta täysimääräisesti korvauksia asiakaskohtaisista remonteista ja siten kulu saattaa alentaa vastaavalla summalla yhtiön käypiä arvoja, joka puolestaan alentaa yhtiön tulosta. Toteutuessaan tällaisilla asiakaskohtaisilla remonteilla saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö on altis ympäristövastuille. Yhtiön omistamissa tai hallinnoimissa tiloissa toimii yrityksiä, joiden toiminta saattaa aiheuttaa ympäristöhaittoja tilanteissa, joissa toimintaa ei harjoiteta asianmukaisella tavalla. Vaikka Technopoliksen käsityksen mukaan sen omistamissa tai hallinnoimissa tiloissa ei harjoiteta ympäristön kannalta erityisen haitallista toimintaa, ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että Yhtiö saattaa joutua väärinkäytösten sattuessa merkittävien ympäristöhaittojen osalta osalliseksi oikeudellisiin toimiin, jotka liittyvät Yhtiön asiakkaiden aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai niihin rinnastettaviin toimiin. Technopolis voi myös omalla toiminnallaan aiheuttaa ympäristölle haittoja. Toteutuessaan tällaisilla ympäristövastuilla saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia riskejä. Yhtiön kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja vakuutuksiin sisältyy myös vastuuvakuutus kolmansille osapuolille aiheutettujen vahinkojen varalta. Technopoliksella on voimassa myös liiketoiminnan keskeytysvakuutus. Vakuutusturvalle on kuitenkin asetettu rajoja ja rajoituksia, eikä vakuutus välttämättä kata kaikkia riskejä. Vaikka vakuutus riittäisikin korvaamaan Yhtiön välittömät menetykset, kiinteistöjen kärsimät muut vahingot ja vahingon aikaansaamat tulonmenetykset saattavat vaikuttaa Yhtiöön epäedullisesti. Yhden tai useamman yllämainitun vahingollisen tapahtuman toteutumisella tai riittämättömällä vakuutusturvalla saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön maine voi vahingoittua, millä saattaa olla epäedullinen vaikutus Yhtiön kykyyn hankkia ja säilyttää asiakkaita sekä pitää palveluksessaan henkilöstöä. Technopoliksen kyky hankkia ja säilyttää vuokralaisia sekä pitää palveluksessaan henkilöstöä saattaa kärsiä, jos Yhtiön maine vahingoittuu. Maineeseen vaikuttavia seikkoja voivat olla muun muassa toimitilojen laatuun ja turvallisuuteen liittyvät seikat sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattaminen. Mikäli Yhtiön maine vahingoittuu esimerkiksi edellä mainittujen seikkojen johdosta, sillä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiön liiketoimintaan liittyvät rahoitusriskit Yhtiö ei välttämättä tulevaisuudessa kykene varmistamaan rahoituksen saatavuutta tai kohtuullista hintaa. Technopoliksen liiketoiminnan ja sen kasvun rahoittaminen on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Konsernin kiinteistöomaisuuden kasvattaminen joko rakentamalla tai ostamalla vaatii pääsääntöisesti vieraan pääoman ja/tai oman pääoman ehtoista rahoitusta, mutta rahoituksen hankinta voi tapahtua myös Yhtiön kiinteistökohteita myymällä sekä omistuksellisella yhteistyöllä. Technopolis tarvitsee ja uskoo tarvitsevansa myös tulevaisuudessa liiketoimintansa rahoittamiseen merkittävästi sekä vierasta - että omaa pääomaa. Laa- 12

13 jamittainen velkaantuminen saattaa kuitenkin vaikuttaa merkittävästi Technopoliksen liiketoimintaan, kuten (i) rajoittaa Yhtiön kykyä hankkia lisärahoitusta nykyisiä vastaavilla tai edullisimmilla rahoitus- ja muilla ehdoilla sen tulevien käyttöpääomatarpeiden, investointien, yritysostojen tai muiden yleisten liiketoiminnallisten tarpeiden rahoittamiseksi; (ii) edellyttää, että merkittävä osa Yhtiön liiketoiminnan kassavirrasta käytetään lainapääoman ja lainojen korkojen maksuun, mikä vähentää liiketoimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen käytettävissä olevia varoja ja kassavirtaa; (iii) altistaa Yhtiön sen kilpailijoita voimakkaammin epäedullisille taloudellisille olosuhteille, mikä saattaisi heikentää Yhtiön kilpailukykyä; ja (iv) altistaa Yhtiön korkotason nousulle. Lisäksi Technopoliksen toiminnan laajentuminen uusiin toimintamaihin voi vaikuttaa merkittävästi Yhtiön liiketoimintaan edellä mainittujen kohtien (i) (iv) mukaisesti. Vaikka tällä hetkellä liiketoiminnan rahavirta synnyttää Technopolikselle riittävästi varoja sen velanhoitovaatimusten täyttämiseksi ja sen kyky hankkia uutta rahoitusta on riittävä, ei voi olla varmuutta siitä, että Technopolis kykenee säilyttämään tällaisen rahavirran ja riittävän rahoitusrakenteen tulevaisuudessa. Yhtiö käyttää lainajärjestelyissä vakuuksia ja Yhtiön lainajärjestelyihin liittyy tavanomaisia panttauskieltoja. Konserni luovuttaa pitkäaikaisten lainojen vakuudeksi rahoittajille kiinteistökiinnityksiä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Mikäli rahoittajat kiristävät vakuuskäytäntöään, se voi jatkossa vaikeuttaa rahoituksen saatavuutta. Lisäksi vakuuskäytännöt voivat vaihdella huomattavasti Yhtiön eri toimintamaiden välillä, mikä voi johtaa aikaisempaa korkeampiin oman pääoman rahoitusosuuksiin ja sitä kautta korkeampiin rahoituskustannuksiin uusien toimintamaiden kehityshankkeiden ja mahdollisten yrityskauppojen osalta. Lisäksi sijoituskiinteistöjen käypä arvo laskee, mikäli markkinoiden tuottovaatimukset nousevat. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön kiinteistöjen vakuusarvoon ja vakuusasemaan eri rahoittajilla. Yhtiön rahoitusjärjestelyihin sisältyy omavaraisuusasteeseen, lainanhoitokykyyn tai luototusasteeseen liittyviä kovenantteja. Mikäli kovenanttitasoa ei saavuteta, luotonantaja voi irtisanoa lainan tai Yhtiö voi joutua maksamaan korkeamman korkomarginaalin lainasta. Omavaraisuusasteeseen liittyvä kovenantti on voimakkaasti yhteydessä Yhtiön sijoituskiinteistöjen käypään arvoon. Jos käyvät arvot laskevat, Yhtiön oma pääoma laskee ja omavaraisuusaste laskee, mikä voi aiheuttaa kovenanttien rikkoutumisen johtaen korkeampaan korkomarginaalitasoon, ennenaikaiseen lainojen takaisinmaksuun tai lisärahoituksen saamista koskeviin rajoituksiin. Lisäksi Yhtiön ulkomaisella liiketoiminnalla on vaikutuksia Yhtiön omavaraisuuteen. Tästä lisää kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Valuuttakurssiriski. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan kunkin lainan sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli Technopolis ei pysty maksamaan velkoja niiden erääntyessä, lainanantajilla on luottosopimusten mukaan oikeus realisoida niille annettu vakuus velan maksamiseksi. Jos Technopoliksen luottosopimusten mukainen velka eräännytetään, ei voi olla varmuutta siitä, että tämä vakuus riittäisi Technopoliksen velan takaisinmaksuun. Yhtiön rahoitusriskien hallinnassa käyttämiä keinoja on kuvattu jäljempänä kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Rahoitusriskien hallinta. Rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvien riskien hallinnasta huolimatta ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee tulevaisuudessa hankkimaan riittävästi kohtuuhintaista rahoitusta kasvustrategiansa toteuttamiseksi, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö on altis korkotason muutoksille. Technopoliksen keskeinen rahoitusriski on vieraan pääomanehtoiseen rahoitukseen kohdistuva korkoriski. Korkotason nousulla voi olla olennainen, suora vaikutus saatavilla olevan rahoituksen kustannuksiin sekä Yhtiön olemassa oleviin rahoituskustannuksiin. Yhtiön velkaantuneisuudessa tapahtuvien muutosten vaikutusta korkokuluihin on käsitelty jäljempänä kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Maksuvalmius ja pääomalähteet Velkaantuneisuus. Yhtiön korkoriskin hallinnassa käyttämiä keinoja on kuvattu jäljempänä kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Rahoitusriskien hallinta. Yhtiö pyrkii suojautumaan korkotason vaihteluilta korkoriskipolitiikkansa mukaisesti mm. koronvaihtosopimusten avulla. Korkoriskin hallinnasta huolimatta on mahdollista, että korkotason merkittävä nousu voi varsinkin pitkällä aikavälillä vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 13

14 Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy vastapuoliriski. Rahoituksen vastapuoliriskiä aiheutuu siitä, että rahoitustapahtuman sopimusosapuoli ei välttämättä pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan. Yhtiön pitkäaikaisten pankkilainojen, johdannaissopimusten ja vakuutusten vastapuolina toimivat kotimaiset ja kansainväliset rahoituslaitokset. Konsernin pitkäaikainen rahoitus on järjestetty useiden korkean luottokelpoisuuden omaavien kotimaisten ja ulkomaisten rahoituslaitosten kanssa. Yhtiön vastapuoliriskin hallinnassa käyttämiä keinoja on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Rahoitusriskien hallinta. Vastapuoliriskin hallinnasta huolimatta ei kuitenkaan voida pois sulkea sitä, että Technopoliksen rahoitus- tai vakuutusvastapuoli ajautuisi vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin tai konkurssiin. Yhden tai useamman Yhtiön vastapuolena toimivan rahoitusinstituution ajautumisella taloudellisiin vaikeuksiin tai konkurssiin saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö on altis valuuttakurssien vaihteluille. Yhtiön toiminnan laajennuttua euroalueen ulkopuolelle Yhtiö altistuu valuuttakurssimuutoksista aiheutuvalle riskille. Euroalueen ulkopuolisen liiketoiminnan liiketapahtumat kirjataan tuloslaskelmaan tapahtumakuukauden keskimääräiseen valuuttakurssiin. Taseen muunto euroiksi tapahtuu tasepäivänä vallitsevilla kursseilla. Muuntamisessa Yhtiö käyttää Suomen pankin virallisia keskikursseja. Technopoliksen Venäjän tytäryhtiöllä on 21,6 miljoonan euron laina, joka kirjataan Venäjän ruplissa tytäryhtiön taseeseen velaksi. Laina on altis valuuttakurssien vaihtelulle: Venäjän ruplan devalvoituessa euromääräisen lainan koko kasvaa ja ruplan revalvoituessa euromääräisen lainan koko pienenee. Muutoksen Technopolis huomioi rahoituskuluissa ja -tuotoissa. Venäjän tytäryhtiön on Technopoliksen ainoa ulkomainen tytäryhtiö, jolla on lainaa muussa kuin paikallisessa valuutassa. Valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa lisäksi Yhtiön omaan pääomaan kirjattavan valuuttakurssien muuntoeron kautta. Yhtiö pyrkii rahoittamaan laajentumisensa aina kyseisen maan kotivaluutalla. Mikäli Yhtiö tulevaisuudessa jatkaa laajentumistaan euroalueen ulkopuolelle, se altistuu myös näiden uusien maiden osalta valuuttakurssiriskeille. Yhtiön tuloslaskelmaan vaikuttaa valuuttakurssien muutokset. Yhtiön valuuttakurssiriskin hallinnassa käyttämiä keinoja ja herkkyyslaskelma on kuvattu jäljempänä kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Rahoitusriskien hallinta - Valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskin hallinnasta huolimatta on mahdollista, että valuuttakurssiriskit voivat realisoitua, millä voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oman pääomanehtoiseen rahoitukseen liittyy riski pörssikurssien laskusta. Yhtiö on usein kampuksia rakennuttaessaan tai yritysostoja tehdessään rahoittanut investoinnit joko suunnatuilla tai merkintäetuoikeusanneilla. Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät riskit, kuten korkotason ja markkinoiden tuottovaatimusten nousu ja käyttöasteiden aleneminen, voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön osakkeen markkina-arvoon ja näin rajoittaa Yhtiön mahdollisuutta käyttää osakeanteja kiinteistöhankintojen yhteydessä. Myös talouskriisit voivat heikentää pörssiyhtiöiden mahdollisuuksia oman pääoman hankkimiseen uusien osakeantien avulla. Pörssikurssien laskulla voi siten olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saattaa vaihdella huomattavasti. Yhtiön osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti. Markkinahinnan vaihtelu riippuu useista tekijöistä, kuten Technopoliksen toimintaan vaikuttavan lainsäädännön muutoksista tai Technopoliksen toiminnan tuloksesta tai liiketoiminnan kehityksen muutoksesta. Osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopapereiden hintojen lasku saattavat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Yhtiön osakkeiden kysyntään ja likviditeettiin. 14

15 Mahdolliset osakeannit vaikuttavat Yhtiön markkina-arvon kehittymiseen. Yhtiö on historiansa aikana toteuttanut useita osakeanteja operatiivisen toimintansa kasvun rahoittamiseksi. On todennäköistä, että Technopolis hakee myös tulevaisuudessa pääomamarkkinoilta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiö pyrkii mahdollisissa osakeanneissa toimimaan hyvän hallintotavan mukaisesti ja tekemään Technopoliksen omistajien kannalta mahdollisimman edullisia ja tasapuolisia päätöksiä sekä toimenpiteitä. Osakeanneilla on kuitenkin vaikutuksia osakkeiden kokonaislukumäärään ja mahdollisesti myös osakemarkkinoilla Yhtiön osakkeilla tehtävien kauppojen määrään. Osakeantien vaikutusta Yhtiön osakkeen suhteelliseen hintatasoon on usein vaikea etukäteen arvioida. Muiden kuin suomalaisten osakkeenomistajien merkintäoikeuksien käyttö voi olla rajoitettua. Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön osakkeenomistajilla on osakeomistuksensa suhteessa etuoikeus merkitä annissa uusia osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja, ellei kyseistä antia koskevassa Yhtiön päätöksessä toisin mainita. Osakeyhtiölain mukaan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa vain, jos päätös hyväksytään yhtiökokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista annetuista äänistä ja kaikista yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Ne Technopoliksen osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joilla on virallinen osoite muualla kuin Suomessa, eivät välttämättä voi käyttää osakkeisiinsa liittyviä merkintäetuoikeuksia tai muita oikeuksia, ellei osakkeilla ole kyseisen maan arvopaperilakien mukaista voimassa olevaa rekisteröintiä tai ellei niihin sovellu jokin rekisteröintivaatimuksia koskeva poikkeus. Osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen määrä on epävarma. Technopolis ei voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen laskemille osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu Technopoliksen hallituksen harkinnasta ja viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, arvioiduista rahoitustarpeista, Technopoliksen tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja mahdollisista Technopolista tai sen tytäryhtiöitä sitovista lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. 15

16 Technopolis Oyj Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka: Oulu Osoite: Elektroniikkatie 8, Oulu ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS Yhtiö on laatinut tämän Rekisteröintiasiakirjan ja vastaa sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT Mikäli Rekisteröintiasiakirjan sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiö vahvistaa, että Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Rekisteröintiasiakirjassa asianmukaisesti, ja että siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO Tämä Rekisteröintiasiakirja on saatavilla alkaen suomenkielisenä Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta sekä alkaen painettuna suomen- ja englanninkielisenä Yhtiöstä osoitteesta Technopolis Oyj, Elektroniikkatie 8, Oulu ja Helsingin Pörssin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki. TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt lausumat, kuten kohdissa Riskitekijät, Osingot ja osinkopolitiikka, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Toimialakatsaus sekä Technopoliksen strategia ja liiketoiminta esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät verbin uskoa, odottaa, ennakoida, aikoa, suunnitella tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Technopoliksen todellinen tulos, toiminnan taso, saavutukset tai sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Kohdassa Riskitekijät esitetään esimerkkejä näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Mainittu luettelo ei ole tyhjentävä ja aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Technopoliksen liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Rekisteröintiasiakirjassa kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi. 16

17 OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti joka vuosi. Yhtiön hallitus aikoo noudattaa vakaata ja aktiivista osinkopolitiikkaa. Technopoliksen osinkopolitiikkana on jakaa osinkoina Yhtiön osakkeenomistajille vuosittain keskimäärin 1/3 EPRA:n (European Public Real Estate Association) mukaan lasketusta operatiivisesta tuloksesta huomioiden Yhtiön pääomatarpeet ja muut tekijät. Yhtiö ei voi taata, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta Yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa, ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa Osakkeet ja osakepääoma Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista Osinko ja muun vapaan oman pääoman jakaminen. Technopolis on maksanut päättyneeltä tilikaudelta 0,18 euron osakekohtaisen osingon, päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euron osakekohtaisen osingon ja päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa osakkeelta. Vuodelta 2014 maksettu osinko oli 28,3 prosenttia EPRA:n mukaisesti lasketusta operatiivisesta tuloksesta. Yhtiön hallitus päätti vuoden 2014 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla aloittaa Yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei ole maksettu osinkoa. 17

18 OSAKEMARKKINATIETOJA Yhtiöllä oli yhteensä osaketta, mistä yhtiön hallussa oli osaketta. Kukin osake tuottaa omistajalleen yhden äänen Yhtiön yhtiökokouksissa ja oikeuttaa yhtä suureen osinkoon. Yhtiö ei voi äänestää hallussaan olevilla osakkeilla eikä niille myöskään makseta osinkoa. Liikkeeseen lasketut osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella TPS1V. Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön osakkeen ylimmät ja alimmat kurssit, kauden keskihinta ja kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta sekä osakevaihdon määrä Helsingin Pörssissä kunakin esitettävänä kautena. Technopoliksen osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 3,83 euroa. Osakekurssi Helsingin Pörssissä, euroa Ylin 4,65 4,70 5,16 3,67 Alin 3,40 3,40 3,72 2,64 Kauden lopussa 3,83 3,70 4,35 3,40 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 4,13 4,23 4,39 3,25 Kaupankäyntivolyymi Helsingin Pörssissä Osakkeiden määrä, kpl % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä 31,1 26,8 25,9 27,2 Lähde: Helsingin Pörssi. 1 Tiedot ajanjaksolta

19 Yleiskatsaus TECHNOPOLIKSEN STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA Technopolis on kiinteistöihin, toimitilojen vuokraukseen ja palveluihin erikoistunut pörssiyhtiö. Technopolis on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka osake noteerataan Helsingin Pörssissä. Yhtiön toiminta perustuu arvoihin, joita ovat asiakaskeskeisyys, innovatiivisuus, kannattava kasvu ja vastuullisuus. Yhtiö on keskittynyt monikäyttäjäympäristöihin ja muuntojoustaviin toimitiloihin. Monikäyttäjäympäristöllä tarkoitetaan, että yhtä kiinteistöä tai kampusta käyttävät useat eri asiakkaat. Muuntojoustavuus liittyy tilojen koon ja käyttötarkoituksen muunneltavuuteen, joka on keskeinen osa Yhtiön palvelukonseptia. Yhtiön toimitilat sijaitsevat kasvukeskuksissa ja niissä toimii yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin toimijoita. Muuntojoustavuutensa ansiosta Technopoliksen toimintaympäristöt sopivat sekä muutaman työntekijän pienyrityksille että tuhansien työntekijöiden suuryrityksille. Technopoliksen tiloissa toimii noin ihmistä ja sillä on noin asiakasta. Yhtiön palvelukonsepti yhdistää nykyaikaiset joustavat toimitilat ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevat palvelut. Asiakkaat voivat hankkia Technopolikselta tilaan, liiketoimintaan tai työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä palveluita. Technopoliksen toiminta-ajatuksena on luoda asiakkaiden ympärille innovatiivinen ja aktiivinen toimintaympäristö. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Suomi, Baltic Rim (Viro, Venäjä ja Liettua) ja Skandinavia (Norja). Vuonna 2014 Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 73,3 prosenttia ja Yhtiön valmiiden sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista 69,1 prosenttia. Baltic Rimin liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 15,4 prosenttia, ja valmiiden sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista 16,3 prosenttia. Skandinavian liiketoimintojen osuus liikevaihdosta oli 11,3 prosenttia ja valmiiden sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista 14,6 prosenttia. Technopoliksen kampukset sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa, Norjassa Oslossa, Virossa Tallinnassa, Venäjällä Pietarissa ja Liettuassa Vilnassa. Toissijaisena liiketoiminta-alueiden jakona Yhtiö käyttää: toimitilat ja palvelut. Vuonna 2014 toimitiloista tuli 89,6 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta ja palveluista 10,4 prosenttia. Liikevaihdosta palveluiden osuus on pieni, mutta Yhtiö näkee niiden asiakkaita sitouttavan vaikutuksen merkittäväksi, mikä mahdollistaa korkeat taloudelliset vuokrausasteet. Yhtiön palvelukonsepti koostuu kolmesta palveluosa-alueesta: toimitilat, liiketoiminta ja henkilöstö. Toimitiloihin liittyvät palvelut vastaavat joustavasti ja kustannustehokkaasti asiakkaiden muuttuviin toimitilaja toimintaympäristöön liittyviin tarpeisiin. Joustavien tilapalveluiden avulla asiakas maksaa vain tarvitsemastaan tilasta ja se tuo toimintaan kustannustehokkuutta. Yhtiön tarjoamat muuntojoustavat toimitilat käsittävät toimisto- ja muut toimitilat, kokous- ja konferenssitilat ja Business Loungen. Business Lounge tarjoaa työtilan avotoimistossa tai työhuoneen lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön kuukausi- tai tuntiveloituksella. Technopoliksen toimitilaympäristön palvelut käsittävät toimitilasuunnittelun, kalustus- ja muuttopalvelun, 19

20 tietotekniikkapalvelut, kiinteistö- ja siivouspalvelut, aulapalvelut, kokouspalvelut ja ravintolapalvelut. Ne vapauttavat asiakkaiden resursseja niiden ydinliiketoimintaan. Liiketoimintapalvelut auttavat Yhtiön asiakkaita kasvattamaan liiketoimintansa rahoituksen, asiakashankinnan ja osaamisen haasteisiin. Liiketoimintapalvelut kattavat Matchmaking-verkostoitumispalvelut, rahoitusja innovaatiopalvelut sekä osaamispalvelut. Liiketoimintapalveluiden avulla Yhtiö pyrkii tukemaan asiakkaidensa liiketoiminnan kasvua, mikä pitkällä tähtäimellä tukee myös Technopoliksen toimitilaliiketoimintaa. Liiketoimintapalveluiden tuottamat tärkeimmät kilpailuedut ovat tiiviit asiakas- ja yhteiskuntasuhteet, jotka tukevat tilojen korkeita vuokrausasteita. Henkilöstöpalvelut on suunnattu Technopoliksen asiakkaiden henkilöstölle työssä jaksamisen ja töissä viihtymisen lisäämiseksi arkea helpottavilla palveluilla. Ne tukevat asiakasyritysten henkilöstöä ja niiden omaa henkilöstöhallintoa. Tavoitteena on asiakasyritysten työntekijöiden työviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin parantaminen. Palvelut henkilöstölle koostuvat muun muassa ravintola- ja kahvilapalveluista, terveys- ja hyvinvointipalveluista, matkustus- ja vapaa-aikapalveluista sekä kodin ja talouden palveluista. Technopoliksen tavoitteena on kasvattaa vuosittain liikevaihtoa ja käyttökatetta vähintään 15 prosenttia vuoden 2017 loppuun asti. Tavoitteiden täyttämiseksi Yhtiö on toteuttanut aktiivista investointipolitiikkaa ja laajentanut olemassa olevia kampuksiaan. Yhtiöllä on käynnissä olevia laajennusinvestointeja Tallinnassa, Vilnassa, Vantaalla ja Tampereella. Historia Technopolis Oyj on perustettu vuonna 1982, ja sen alkuperäinen nimi oli Oulun Teknologiakylä Oy. Yhtiön perustajina toimivat Oulun kaupunki ja oululaiset liike-elämän tahot. Yhtiön toimialana on hallita kiinteistöjään omistus- tai vuokraoikeuden nojalla ja rakentaa niihin toiminta- ja palvelutiloja yritysten käyttöön vuokrattavaksi. Vuonna 1986 valmistui Yhtiön ensimmäinen oma asiakkaille tarjottava kiinteistö Oulun yliopiston ja VTT:n läheisyyteen Linnanmaalle. Yhtiön liiketoiminta kasvoi Linnanmaan alueella asiakasyritysten liiketoiminnan ja tilatarpeen kasvaessa. Yhtiö listautui Helsingin Pörssiin vuonna Yhtiön liiketoiminta laajeni pääkaupunkiseudulle vuonna 2001 sen varatessa rakennusoikeutta Vantaan kaupungilta Helsinki-Vantaan Lentoaseman välittömästä läheisyydestä. Vuoden 2003 alussa Yhtiö osti Espoon Otaniemessä sijaitsevan Innopoli Oy:n ja sen omistaman hautomoyrityksen. Vuonna 2005 Yhtiön liiketoiminta laajeni Lappeenrantaan Yhtiön ostettua Teknologiakeskus Kareltek Oy:n ja liiketoiminta laajeni Oulussa sen ostaessa Kemira Oyj:ltä Laanilan vesitutkimuskeskuksen. Vuonna 2006 Oulun ydinkeskustaan valmistui uusi keskustakampus. Technopolis osti myös kaksi yhtiötä: Jyväskylässä toimineen Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n ja Tampereella toimineen Tampere Science Parks Oy:n. Lisäksi Yhtiö varmisti uuden kampuksen rakentamisen Venäjällä ostamalla 4,6 hehtaarin maa-alueen Pietarin kaupungista Pulkovon lentokentän välittömästä läheisyydestä. Vuonna 2007 Yhtiö osti noin kerrosneliömetrin suuruisen Kiinteistö Oy Innopoli II:n Espoon kaupungilta, Eteralta ja Sitralta. Vuonna 2008 valmistui Technopoliksen Ruoholahden kampuksen ensimmäinen vaihe Helsingissä. Lisäksi Yhtiö osti Kuopion Teknologiakeskus Teknian helmikuussa Yhtiö aloitti Pietarissa lentokenttäkampuksen rakentamisen vuonna 2006 ostamalleen tontille. Vuonna 2010 lokakuussa toteutettiin osakekauppa, jolla Technopolis osti 51 prosentin osuuden virolaisesta Technopolis Ülemiste -yhtiöstä, jonka lentokenttäkampus sijaitsee Tallinnan lentokentän välittömässä lähei- 20

21 syydessä. Suomessa Tampereen keskustaan valmistui Yliopistonrinteen ensimmäinen vaihe ja Kuopioon Viestikadun toinen vaihe. Vuonna 2011 Yhtiö käynnisti Tampereella Yliopistonrinteen toisen vaiheen ja Jyväskylässä Innovan toisen vaiheen rakentamisen. Vuoden 2011 aikana otettiin käyttöön Helsinki-Vantaan lentokenttäkampuksen 5Bvaihe sekä Finnmedi-yliopistokampus Tampereella ja Pulkovon lentokenttäkampuksen ensimmäinen vaihe Pietarissa. Vuonna 2012 aloitettiin laajennusinvestointeja Jyväskylässä, Kuopiossa, Pietarissa ja Tallinnassa. Vuoden aikana käyttöönotettiin Hermia 15B ja Yliopistonrinteen 2-vaihe Tampereella, Viestikatu 2B Kuopiossa, Innova 2 Jyväskylässä ja Ruoholahden 2-vaihe Helsingissä sekä ostettiin Yleisradiolta sen omistama Tampereen Tohlopin kiinteistö. Vuonna 2013 Yhtiö osti Oulusta Peltolasta kiinteistökokonaisuuden 31,7 miljoonalla eurolla, kesäkuussa Liettuasta Vilnasta kampuksen 62,6 miljoonalla eurolla, marras-joulukuussa Espoosta Falcon Business Parkin 77,5 miljoonalla eurolla ja joulukuussa Norjasta Oslon läheltä IT Fornebun kampuksesta 70 prosenttia 154 miljoonalla eurolla. Myöhemmin Technopolis myi IT Fornebun kampuksesta 19 prosenttia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja omistaa näin ollen IT Fornebusta nykyisin 51 prosenttia. Vuonna 2014 Yhtiö keskittyi vuoden 2013 yritysostojen integrointiin ja operatiiviseen tehokkuuteen. Vuoden aikana valmistui Tallinnassa Löötsa 8A ja Pietarissa Pulkovo 2. Vuoden 2015 aikana Yhtiö myi 40 prosenttia Kuopion liiketoiminnastaan Osuuskunta KPY:n sijoitusyhtiölle, KPY Sijoitus Oy:lle (KPY). Kauppa toteutettiin perustetun Technopolis Kuopio Oy holding-yhtiön kautta, jolle Technopolis Oyj myy Kuopion alueen liiketoimintansa 125 miljoonan euron hintaan. Perustetusta yhtiöstä Technopolis Oyj omistaa 60 prosenttia ja KPY 40 prosenttia. Lisätietoja kohdassa Olennaiset sopimukset Technopolis Kuopio. Strategia Technopoliksen toiminnan tavoitteena on luoda kilpailukykyinen tuotto osakkeenomistajille ja tuottaa lisäarvoa Yhtiön asiakkaille. Lisäarvo muodostuu Yhtiön konseptin palveluliiketoiminnan moninaisuudesta, joustavista toimitiloista ja monikäyttäjäympäristöistä. Yhtiön missiona on tukea asiakkaittensa kasvua, menestystä ja toiminnan tehokkuutta. Palveluliiketoiminta on kuvattu aiemmin Technopoliksen strategia ja liiketoiminta Yleiskatsaus. Technopoliksen konsepti toimii ketjumaisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yhtiön asiakaskohderyhmänä ovat yritykset, yhteisöt ja julkinen sektori. Yhtiö toteuttaa seuraavaa strategiaa: Keskittyminen monikäyttäjäympäristöihin Yhtiön tavoitteena on hankkia kampuksilleen 1 2 isoa ankkuriasiakasta, joiden lisäksi kampukselle sijoittuu pieniä ja keskisuuria asiakkaita. Kampus muodostaa monikäyttäjäympäristön eli sitä käyttävät useat eri asiakkaat. Ankkuriasiakkaiden toimialat saattavat ohjata kampuksen muiden asiakkaiden toimialaa, siten että kampus saattaa olla keskittynyt ankkuriasiakkaan toimialaan tai sitä tukevaan toimintaan, kuten tutkimuspalveluihin, konsultointiin tai alihankintaan liittyviin palveluihin. Kampusalue muodostaa itsenäisesti toimivan ekosysteemin. Technopolis uskoo myös, että yksikäyttäjäympäristöihin verrattuna monikäyttäjäympäristöt mahdollistavat yleisten tilojen ja jaettujen palveluiden, kuten aulapalveluiden tehokkaamman käytön. Keskittyminen palveluliiketoimintaan Yhtiön johto uskoo, että toimitila- ja muut palvelut yhdistävän Technopolis-konseptin avulla Yhtiö pystyy vastaamaan joustavasti ja nopeasti asiakkaitten yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Technopoliksen kampukset tarjoavat korkeatasoiset, nykyaikaiset ja muuntojoustavat toimitilat, joissa tarjottavat palvelut auttavat asiakkaita tehostamaan toimintoja, kehittämään liiketoimintaa ja parantamaan työntekijöiden työviihtyvyyttä. Palvelukonsepti on kuvattu aiemmin osiossa Technopoliksen strategia ja liiketoiminta Yleiskatsaus. 21

22 Kustannustehokkuus Yhtiö toimii kustannustehokkaasti ja hyödyntää kiinteistö- ja palvelukehityksen tuottamisessa pitkäaikaista kokemustaan. Technopolis-konsepti ja sen ketjuajattelu luovat skaalaetuja. Vuonna 2014 yhtiön käyttökateprosentti nousi 53,9 prosenttiin, joka oli korkein sitten vuoden Yhtiön kyvyn standardoida ja kehittää prosesseja ja tuotteita tehokkaasti uskotaan johtavan parempaan palvelulaatuun ja korkeampaan tuottavuuteen. Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laatuun ja kiinteistön koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja muun muassa energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja kierrätysmahdollisuuksien suhteen. Uudisrakennushankkeissa Yhtiö kontrolloi kiinteistöihin liittyviä kustannuksia hyödyntämällä pitkäaikaista omaa rakennuttamiskokemustaan. Yhtiö huolehtii kustannustehokkaasti kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttää merkittävää mittakaavaetuaan hankkiessaan ostopalveluja toiminta-alueillaan. Vakiintunut investointiprosessi Yritys- ja kiinteistöostojen yhteydessä Technopolis kiinnittää erityistä huomiota hankittavan kohteen olemassa olevaan toimintaympäristöön ja sen kehittämismahdollisuuksiin. Yhtiö on hankintojen yhteydessä kehittänyt prosessin, jonka avulla tunnistetaan hankittavan keskuksen sijaintikaupungin kehityssuunnat, kyky kehittyä kasvukeskuksena, keskuksen toimitilatarve sekä ankkuriyritysten kehitys- ja tulevaisuudennäkymät yli suhdanteen. Yhtiöllä on edellytykset tunnistaa mahdollisesti kannattavat hankintakohteet ja hyödyntää kustannustehokkaasti konseptiaan uusilla markkina-alueilla. Kasvu ja kansainvälistyminen Technopolis on erityisosaaja liiketoimintaympäristöjen tarjoamisessa start-up- ja kasvuyrityksille sekä julkiselle sektorille. Orgaanista kasvua Yhtiö hakee start-up- ja kasvuyrityksistä, jotka kasvattavat toimintaansa sekä julkiselta sektorilta, joka pyrkii tehostamaan toimintaansa ja tilankäyttöänsä. Lisäksi Yhtiö etsii kasvua palveluliikevaihtonsa kehittämisen kautta. Yhtiön kasvustrategian tavoitteena on laajentua Itämeren ja Skandinavian alueella. Kasvua haetaan sekä orgaanisesti nykyisiä kampuksia laajentamalla että yritysostojen avulla. Tarkemmin taloudellisista tavoitteista Technopoliksen strategia ja liiketoiminta Taloudelliset tavoitteet. Keskeiset vahvuudet Yhtiön kilpailuetu muodostuu Yhtiön johdon mukaan seuraavista tekijöistä: Palvelukonsepti Yhtiön johto uskoo, että asiakkaille lisäarvoa luovat palvelut ja joustavat toimitilat yhdistävä Technopoliskonsepti mahdollistaa perinteistä toimitilatarjontaa laajemman ansaintalogiikan ja on tärkeä, erottava kilpailuetu. Konseptiin olennaisesti kuuluvat liiketoiminta- ja työntekijäpalvelut tukevat asiakkaan sitouttamista Yhtiöön, mikä näkyy hyvänä asiakastyytyväisyytenä ja korkeana taloudellisena vuokrausasteena. Myyntiorganisaatio Technopolis eroaa monista muista kiinteistöalan toimijoista oman myyntiorganisaationsa vuoksi. Jokaisella paikkakunnalla on oma myyntiorganisaationsa, joka tuntee potentiaaliset ja olemassa olevat asiakkuudet. Lisäksi oma myyntiorganisaatio sitouttaa myyjät omien kiinteistöjen vuokraamiseen ja myyjät ovat lähempänä asiakasrajapintaa kuin perinteisessä myyntiorganisaatiossa, koska heidän ja asiakkaiden toimipisteet ovat usein samassa rakennuksessa. Technopolis tekee asiakaskyselyn neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2014 asiakastyytyväisyys nousi 2013 vuoden 3,75 pisteestä 3,82 pisteeseen. Käytetty mitta-asteikko on 1-5. Tutkimuksen avulla yhtiö pyrkii seuraamaan ja parantamaan proaktiivisesti toimintaansa. 22

23 Kokemus suunnitella, toteuttaa ja hankkia toimintaympäristöjä Technopoliksella on yli 30 vuoden kokemus uudisrakennushankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä vankka osaaminen kiinteistöjen hallinnoinnista. Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissaan huomiota laadun määritykseen, tilojen joustavaan muunneltavuuteen sekä kiinteistön elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja muun muassa energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa yritys- ja kiinteistöostojensa yhteydessä kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen lopullista sitoutumista kauppaan. Yhtiöllä on edellytykset tunnistaa mahdollisia kannattavia hankintakohteita ja monistaa kustannustehokkaasti konseptiaan uusille markkina-alueille. Konserni on kotimaisten yritysostojen yhteydessä muodostanut prosessin, jonka avulla tunnistetaan hankittavan keskuksen sijaintikaupungin kehityssuunnat, kyky kehittyä kasvukeskuksena, toimitilatarve sekä ankkuriasiakkaiden kehitys ja tulevaisuudennäkymät. Laaja asiakaspohja Yhtiön johdon käsityksen mukaan Technopolis on asiakasmäärällä mitattuna Suomen suurin tarjoaja ja Euroopan suurimpia liiketoimintaympäristöjen tarjoajia. Yhtiön lähes asiakasyrityksessä ja -yhteisössä työskentelee Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa yhteensä noin henkilöä. 4% 3% ICT 7% 24% Ammatilliset palvelut Tuotannollinen 16% Tukku- ja vähittäiskauppa 8% 16% Koulutus Muut Rahoituspalvelut Ravintolapalvelut 10% 11% Julkinen sektori Technopoliksen asiakkaiden toimialat Erinomainen asiakastuntemus Technopoliksella on pitkäaikainen kokemus vaativien asiakkuuksien hoidosta eri suhdannevaiheissa. Pitkäaikaiset asiakassuhteet, aktiivinen asiakasseuranta ja paikkakuntakohtainen myyntiorganisaatio ovat antaneet Yhtiölle erinomaisen asiakastuntemuksen sekä vakiintuneet asiakkuuksien seurantaprosessit. Liiketoimintapalveluiden kautta Yhtiöllä on konkreettinen kyky tukea asiakkaittensa kasvua ja olla mukana niiden liiketoimintaprosesseissa, mikä edesauttaa asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja toimintaympäristön muutosten havaitsemista. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa Technopolis on pitkään toiminut läheisessä yhteistyössä julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa, ns. publicprivate partnership -periaatteella, edistääkseen liiketoimintaympäristöjen toimivuutta ja seudullista kehittämistä. Hyvät yhteydet sijaintikaupunkien johtoon, yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä julkisiin rahoit- 23

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015.

Tämän yhtiöesitteen päivämäärä on 10.2.2015. Yhtiöesite Piippo Oyj:n listautumisannin toteuttamiseksi ja osakkeiden listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North -markkinapaikalle First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka,

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot