Otsikko Sivu 1 Valtiovarainministeriön päätös käynnistää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 Valtiovarainministeriön päätös käynnistää"

Transkriptio

1 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Aika Tiistai klo 12:00-17:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Valtiovarainministeriön päätös käynnistää 4 selvitysmenettely Kittilän kunnassa 2 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 6 3 Maahanmuuttokoordinaattorin työsopimuksen jatkaminen 8 ajalle osa-aikaisena (50 %:n työajalla) 4 Sopimuksen jatkaminen Ely-keskuksen kanssa 9 kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuosille Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen luovutus ja 11 vastaanotto 6 Määräalan ostotarjous kiinteistöstä Valakko /Jenna Sahamies-Hokka ja Antti Hokka 7 Kittilän kunnan lausuma Pohjois-Suomen 17 hallinto-oikeudelle Helena Huikuri-Kujalan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta 8 Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Pentti Kankaan 19 tilalle 9 Jukka Salmen pidättäytyminen tarkastuslautakunnan 22 jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä ja tilapäisen valiokunnan perustaminen valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista 10 Sairaanhoitajan toimen täyttölupa-anomus Asuntosäätiö Kittilän sakkokorosta luopuminen Kittilän kunnan hankintastrategia Kittilän kunnan hankintaohje Kittilän kunnan pienhankintaohje Siirtymäkauden pienhankintaohjeen määräajan 31 jatkaminen 16 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet Kittilän kuntastrategiaan liittyvät hankinnat ja määrärahat Lausunto Tukesille Agnico Eagle Finland Oy:n 36 kaivoslupahakemuksesta kaivoksen apualueen perustamisesta Kittilän kaivoksen Suurikuusikon kaivospiirin alueelta Loukisen pääuomaan Sotkajokisuun alapuolelle 19 Koivukoti-asian lakipalveluiden hankinta ja 39 toimeksiantosopimuksen tekeminen asiamiehen kanssa 20 Konsernivalvonta Oy Levi Ski Resort Ltd:ssä Kunnanvaltuuston päätöksen "Vs. 46 kunnanjohtajan virka" laillisuusvalvonta 22 Valmisteluasteen asiat 47

2 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Rajala Pekka puheenjohtaja Poissa 20 Mertaniemi Tuula 2. varapuheenjohtaja Fagerholm Raili jäsen Kautto Sakari jäsen Korva Merja jäsen Poissa 20 Molkoselkä Vilho jäsen Mäntymaa Vuokko jäsen Ovaskainen Ahti jäsen Pekkala Antti varajäsen Nevalainen Aki kunnanvaltuuston pj Yritys Inkeri kunnanvaltuuston 2. vpj Poissa :t 20 ja 21, saapui klo 14:10 Ylinampa Sanna vs. kunnanjohtaja Mäkinen Esa hallintojohtaja Poissa 21 Wäli Piippa ympäristösihteeri Läsnä 21 pöytäkirjanpitäjänä Poissa Salonen Tarmo 1. varapuheenjohtaja Kivisaari Yrjötapio kunnanvaltuuston 1. vpj Kenttälä Toni kunnanvaltuuston 3. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat :t 1-22 Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen kysyi onko esteellisiä paikalla. Päätettiin käsitellä :t 20 ja 21 kokouksessa ensimmäisenä ja sen jälkeen sa lai sen listan asiat. Vs. kunnanjohtaja peruutti esityksensä :n 9 osalta eikä asiaa käsitelty. :ien osalta asioita selostamassa olivat johtava konsultti Sirpa Korhonen/FCG Konsultointi Oy ja projektipäällikkö Katja Kau nis maa/ki deve. :n 18 osalta asiaa selostamassa oli ympäristösihteeri Piippa Wäli. :n 20 osalta asiaa selostamassa olivat tomitusjohtaja Jouni Palosaari ja asia mies asianajaja Juhani Karvo/Oy Levi Ski Resort Ltd. Julkisten asioiden lisäksi käsiteltävänä oli erillisellä salaisten asioiden listal la: - julkisuuslain 24 :n 1 momentin 3 kohdan perusteella asia "Sopimus la kipal ve lu jen hankinnasta Koivukodin rakennusriita-asiassa" - julkisuuslain 24 :n 1 momentin 19 kohdan perusteella asia "Lapin kä räjä oi keu den Kittilän kunnalle asianomistajana osoittamat kirjallisen vaa timuk sen toimittamispyynnöt asioissa R 17/983 ja R 17/984". Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Mertaniemi ja Vilho Molkoselkä.

3 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Allekirjoitukset Pekka Rajala Tuula Mertaniemi Puheenjohtaja lukuunottamatta 20 Puheenjohtaja 20 Esa Mäkinen Piippa Wäli Pöytäkirjanpitäjä lukuun ottamatta 21 Pöytäkirjanpitäjä 21 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kittilässä Tauot pidettiin klo 13:34-14:10 ja 15:21-15:31. Tuula Mertaniemi Vilho Molkoselkä Vuokko Mäntymaa 20 Lukuun ottamatta 20 Pöytäkirja ollut nähtävänä Kittilä Esa Mäkinen Hallintojohtaja

4 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Valtiovarainministeriön päätös käynnistää selvitysmenettely Kittilän kunnassa 47/00.02/2016 Khall Valtiovarainministeriö on päätöksellään tehnyt pää töksen selvitysryhmän asettamisesta. Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan antanut mi nis te riön pyytämän lausunnon. Valtiovarainministeriö on päättänyt kuntalain 109 a :n perusteella käyn nis tää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kun taa koskevan selvitysmenettelyn Kittilän kuntaan. Valtiovarainministeriö asettaa kunnan hallintoa selvittämään kun talain 109 a :ssä 109 b :ssä tarkoitetun selvitysryhmän. Selvitysryhmän jäseniksi valtiovarainministeriö nimesi kau pun ki neuvos, hallintotieteiden maisteri Antti Rantakokon, ylituomari, va ra tuoma ri Liisa Talvitien sekä hallintojohtaja, varatuomari Irma Niemisen. Antti Rantakokko on nimetty selvitysryhmän puheenjohtajaksi. Irma Nie mi nen toimii selvitysryhmän sihteerinä. Selvitysryhmän jäsenet ovat Kittilän kunnasta ja val tio va rain mi nis teriös tä riippumattomia. Selvitysryhmän tehtävänä on suorittaa kuntalain 109 a :ssä tar koitet tu selvitys. Selvitys on oikeudellinen arvio Kittilän kunnan hallinnon tilanteesta. Sel vi tyk sen tulee tuottaa ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi kunnan hallinnon saattamiseksi kuntalain ja muiden lakien mukaiseksi. Selvityksessä tulee erityisesti huomioida, onko Kittilän kunnan luotta mus hen ki löi den pidättäminen toimestaan kuntalain 85 :n 4 momen tis sa säädetyllä perusteella luottamushenkilön toimessaan te kemäk si epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oi keu den käynnin ajaksi kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden tur vaa mi sek si välttämätöntä, ottaen huomioon epäillyn rikoksen vaka vuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat. Selvitys on tehtävä yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa. Selvitysryhmän tulee toimittaa toimenpide-ehdotuksensa Kittilän kun nan val tuus tol le käsiteltäväksi. Saatuaan selvityshenkilön tai selvitysryhmän toimenpide-ehdotukset Kit ti län kunnanvaltuuston on käsiteltävä ne ilman aiheetonta vii vy tystä ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon.

5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Selvitystyö alkaa ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuiten kin viimeistään mennessä. Valtiovarainministeriön päätös liitteenä. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön päätöks en ja saattaa päätöksen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Valtiovarainministeriön päätös selvitysryhmän asettamisesta / Poikkeuksellisissa halinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskeva selvitysmenettely

6 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu Khall Kuntalain 94 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tar peel lisek si. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään nel jäs osan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian kä sit telyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston en sim mäi seen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa pu het ta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on va lit tu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen ko kous ta. Sa mas sa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tie to ver kossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huo leh tii, et tä tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käy tet tä vis sä. Kittilän kunnan hallintosäännön 91 :n mukaan kokouskutsun antaa val tuus ton puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen valtuus ton kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko koukses sa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kittilän kunnan hallintosäännön 92 :n mukaan esityslista, joka si sältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätök sik si, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salas sa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toi mite taan. Kunnanvaltuuston kokousten ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen ko kous ta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouk sis taan ilmoittaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt , että valtuuston vuoden 2018 ensimmäinen kokous pidetään klo alkaen.

7 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to kokoontuu pi det tä vän kokouksen lisäksi vuonna 2018 seuraavasti: 26.2, 26.3, 23.4, 28.5., 25.6., 27.8., , ja Kokoukset pidetään edellä mainittuina päivinä, ellei ilmaannu estettä tai asioiden käsittely toisin vaadi. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus ton kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kunnan verk ko si vujen lisäksi kunnan ilmoitustaululla, Kittilälehti-nimisessä lehdessä ja La pin Kansassa. Annettaessa kokouksesta yleisesti tieto siten kuin Kuntalain 108 :ssä säädetään, tieto voidaan antaa sisällöltään suppeampana kuin ko kous kut su. Esityslistat lähetetään jokaisen valtuustoryhmän viidelle en sim mäisel le varajäsenelle. Esityslistat lähetetään lisäksi sähköpostitse niille valtuutetuille, joilla on sähköpostiosoite. Lisäksi esityslista lähetetään puolueiden kunnallisjärjestöjen puheen joh ta jil le, mikäli he eivät ole valtuutettuja. Kunnanvaltuuston asialista ja esityslista julkaistaan myös kunnan ko ti si vuil la. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen siten muutettuna, että kun nan valtuus to kokoontuu vuonna 2018 seuraavasti: 26.2, 26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 20.8., 17.9., , ja

8 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Maahanmuuttokoordinaattorin työsopimuksen jatkaminen ajalle osa-aikaisena (50 %:n työajalla) Khall Jaana Hokkanen on hoitanut maahanmuuttokoordinaattorin teh tävää Kittilän kunnassa vuonna Kittilän kuntaan on tullut 20 kiin tiö pa ko lais ta kunnan ja Ely-kes kuksen välisen sopimuksen perusteella vuoden 2017 kesäkuussa. Kiintiö pa ko lais ten kotoutuminen on lähtenyt hy vin käyntiin ja vuodelle 2018 on arvioitu osa-aikaisena (50 %:n työ ajal la) toimivan maa hanmuut to koor di naat to rin työpanoksen riittävän vas taa maan niihin tarpei siin, joita syntyy kiintiöpakolaisten ko tout ta mis toi men pi tei den ja mui den maahanmuuttokoordinaattorin teh tä vien hoitamisen joh dosta. Vuoden 2018 budjetissa So si aa li pal ve lui den menokohtaan Kiin tiö pa ko lais ten asumispalvelut, on va rat tu :n määräraha, jol la voidaan kattaa maa han muut to koor di naat to rin palkkauksesta aiheu tu via kuluja. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että maahanmuuttokoordinaattori Jaana Hok ka sen työsopimusta jatketaan ja hänet palkataan osa-aikaisesti (50%) ko. tehtävään ajalle Esitys hyväksyttiin.

9 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Sopimuksen jatkaminen Ely-keskuksen kanssa kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuosille /00.01/2015 Khall Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on lähettänyt säh köpos ti tie dus te lun Kittilän kuntaan ja kysynyt Kittilän kunnan kiin nostus ta jatkaa Ely-keskuksen kanssa sopimusta kiintiöpakolaisten vastaan otos ta vuosille Oletuksena on, että uusi maakunta tu lee vuonna 2020, joten Ely-keskuksen kanssa tehtävät jat ko so pimuk set ovat voimassa vain vuoden 2019 loppuun saakka. Lapin Ely-keskuksen ja Kittilän kunnan väliseen vuotta 2017 kos kevaan so pi muk seen pakolaisten vastaanotosta on kirjattu, että kunta päät tää pakolaisten vastaanoton jatkosta sen jälkeen, kun en simmäi nen kiin tiö pa ko lais ryh mä on vastaanotettu ja tietoa heidän ko toutu mi sen sa sujumisesta on käytettävissä päätöksenteon pohjaksi, kui ten kin vii meis tään vuoden 2018 aikana. Kuluvana vuonna Lapissa on ollut Ely-keskuksen mukaan käy tet tävis sä 436 kuntapaikkaa. Niistä on käytetty ( mennessä) 216, joista kiintiöpakolaisille on osoitettu 135. Vastaanottavia kuntia on Lapissa ollut 11. Lapin Ely-keskuksella on sopimus pakolaisten vas taan otos ta 14 kunnan kanssa, mutta useimpien kuntien kanssa (pl. Rovaniemi, Kemi ja Tornio) pakolaisten vastaanotosta on sovittu vain vuosille 2016 ja/tai Mikäli pakolaistilanne Suomen osalta ei oleellisesti muutu, Lapin Ely-keskus tulee huomattavasti vä hen tämään sopimuskuntien määrää Lapissa. Ainakin tällä hetkellä ol laan niin Suomessa kuin Lapissakin siinä tilanteessa, että kiin tiö pa ko laisil le on enemmän kuntapaikkoja kuin on tarvetta. On mah dol lis ta, että vuonna 2018 kaikille halukkaille kunnille ei Ely-keskuksen mukaan tule riittämään kiintiöpakolaisia sijoitettavaksi. Kittilään vuonna 2017 tulleet 20 kiintiöpakolaista ovat aloittaneet koto kou lu tuk sen lähiopetuksena ja yhteistyö eri viranomaisten välillä on su ju nut maahanmuuttokoordinaattorin mukaan hyvin. Kittilän asun to ti lan ne on erittäin haasteellinen, ja erityisesti isompia per heasun to ja ei tahdo löytyä kaikille tilavampaa asuntoa tarvitseville. Ehdo tuk sen mu kaan Ely-keskus voisi tehdä Kittilän kanssa so pi muksen yh teen sä kiintiöpakolaisen ottamisesta vuosina Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kittilän kunta ei kunnan yleisesti huonon asuntotilanteen vuoksi tässä vaiheessa tee Ely-kes kuk sen kanssa jatkosopimusta uusien kiintiöpakolaisten ot tami ses ta Kittilään vuosille

10 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Esitys hyväksyttiin.

11 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen luovutus ja vastaanotto 99/ /2012 Teknlk Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen luovutus ja vastaanotto Levi-Sirkkajärven kunnostushankkeen töihin lukeutuva viimeinen työ, kolmas (3) vesikasvuston niittotyö on valmistunut syksyllä Hankkeella on pidetty viranomaistarkastus Kittilän kunnan tek ni sen osaston ja Lapin ELY-keskuksen edustajien toimesta. Tarkas tuk sen aikana oli parhaillaan käynnissä em. vesikasvuston niit totyö. Katselmuksessa todettiin, että hanketyöt on toteutettu suun ni telma-asia kir jo jen sekä myöhemmin hankkeen kuluessa sovittujen muu tos ten ja lisäysten mukaisesti. Käytettävissä olevien varojen vähyy den johdosta on muutamissa kohdin rantavesialueelle jäänyt esteet ti siä näkyviä haittoja. Nämä esteettiset haittatekijät on tarkoitus kor ja ta vuoden 2018 aikana siten, että ELY-keskus osallistuu kustan nuk siin 50 %:lla. Hankkeesta laaditun ELY-keskuksen ja kunnan välisen yh teis työ sopi muk sen ja sen muutoksien mukaisesti töiden valmistuttua ne luovu te taan Kittilän kunnalle. Tämä luovutus tarkoittaa, että Kittilän kunta on hankkeen luvanhaltijana velvollinen hankkeen luo vu tus ajankoh das ta lähtien vastaamaan toteutettujen rakenteiden ja laitteiden yl lä- ja kunnossapidosta hankkeen ympäristölupaehtojen mukaisesti. EAKR-rahoitteisen hankeosuuden osalta nyt luovutettavat työt on teh ty v ja ne ovat valmistuneet Näitä töitä olivat mm. kilpailutettuna rakennusurakkana suoritetut ranta-alueiden raivauk set, Levijärven pohjapato- ja patorakenteet, veneenlaskuluiska, te la ran ta sekä lentosataman muurin purkutyöt. Em. rakennusurakan ta kuu ai ka on päättynyt EAKR-rahoitteisen hankeosuuden kokonaiskustannukset toteutuivat euroa sis.alv. Kustannukset jakaantuvat osapuolten kesken seuraavasti: - EAKR ja Valtio euroa (65%) - Kittilän kunta euroa (35%) Hankkeen yhteistyösopimuksen mukaisesti hankkeessa on tehty lisäk si erillisrahoituksen v turvin mm. vesikasvuston niit-

12 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus to työt, rantojen viimeistelytöitä, ilmakuvaus sekä sähkölinjojen siir tokor vauk sia. Näiden lisätöiden kustannusjaoksi on sovittu 50/50 jako. Li sä töi den kokonaiskustannukset euroa (alv 0%) ovat jakau tu neet seuraavasti: - Lapin ELY-keskus euroa - Kittilän kunta euroa Viranomaiskatselmuksen perusteella todettiin järvien ranta-alueil la olevan vielä vähäisiä viimeistelytyötarpeita, joita ei yk sityis koh tai ses ti ole voitu suunnitelmissa huomioida: -vesikasvien ylimääräinen noin 15ha:n niittotyö Sirkkajärven puolella -vesikasvien 4:s niittotyö -rantavesialueiden viimeistely, tarvittavilta osin ruoppauksin ja kas villi suu den pois toin (muutama ranta-alue Sirkka- ja Levijärvien alu eella) -rantojen raivauksen täydentäminen tarvittavilta osin (yksittäisiä niemiä / saarekkeita ympäri järvialuetta) Katselmuksen jälkeen em. vesikasvien ylimääräinen niittotyö Sirk kajär ven alueella suoritettiin syyskuussa 2017 ELY-keskuksen li säavus tuk sen ja kunnan hankkeelle osoitetun määrärahan puitteissa. Ran ta ve si aluei den viimeistelyihin ja raivaustöiden siistimiseen vuonna 2017 ei ollut määrärahoja, joten ne voidaan tehdä aikaisintaan vuon na 2018, mikäli niille järjestyy rahoitus. Katselmuksessa sovittiin, että Lapin ELY-keskus esittää osaltaan em. töiden avustamiseen rahoitusta ympäristöministeriölle vuodelle 2018 ja varautuu rahoitukseen 50 % avustusosuudella ( ). Avus tuk sen myöntämisen edellytyksenä on, että Lapin ELY-kes kuksel le myönnetään avustuksiin esitetty rahoitus ja, että Kittilän kunta on varannut talousarvioonsa omarahoitusosuuteensa tarvittavat mää rä ra hat. Hankkeen luvan saajan eli Kittilän kunnan vastuulle kuuluva Sirk kajär ven alueella sijaitsevan poroaidan siirtotyö on vielä tekemättä. Työ on tarkoitus tehdä / teettää vuoden 2018 aikana. Alustavasti on so vit tu paliskunnan edustajan kanssa, että kunta hankkisi tarvikkeet ja maan omis ta jien luvat ja paliskunta rakentaisi aidan.. Esityksen ja päätöksen liitteenä: - Yhteistyösopimukset 3kpl

13 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus EAKR-hankkeen kustannukset - EAKR-hankkeen loppuraportti - Yhteenveto hankkeen kustannuksista - Luovutuskokouksen pöytäkirjaluonnos Tekninen johtaja: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta vas taan ot taa edellä esittelyosassa mainitut Levi- Sirkkajärvi kun nostus hank kee seen v kuuluneet ja tehdyt työt hankkeen raken nut ta mi ses ta vastanneelta Lapin ELY-keskukselta ja, että kunnan puolesta vastaanottopöytäkirjan allekirjoittaa tekninen johtaja. Hyväksyttiin. Khall Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallituksen jäsen Vuokko Mäntymaa esitti jäsenten Raili Fager holm, Sakari Kautto ja Merja Korva kannattamana, että hanketta on tutkittava kesällä Kunnostushanke on suunniteltu vir kis tyskäyt töön mutta siihen se ei käy. Jos hanke otetaan vastaan, se jää kun nan hoidettavaksi. Määrärahaa on vain yhteen niittokertaan. Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kannatettu vs. kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavana äänestysesityksen: Ne, jotka ovat vs. kunnanjohtajan esityksen kannalla, äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa, on Vuokko Mäntymaan esitys tullut kun nan hal li tuksen päätökseksi. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) jaa-ääntä ja kuusi (6) ei-ääntä.

14 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi, Ahto Ovaskainen ja Antti Pekka la. Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Merja Korva, Vilho Mol kosel kä, Vuokko Mäntymaa ja Pekka Rajala. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Vuokko Mänty maan esityksen. Kunnanhallituksen jäsenet Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen ilmoit ti vat päätökseen eriävän mielipiteen teknisen lautakunnan esityk seen perustuen. Vs. kunnanjohtaja Sannan Ylinampa ilmoitti päätökseen eriävän mie li pi teen. Liitteet Liite 2 Yhteistyösopimus Levi-Sirkkajärvi 2012 Liite 3 Muutos 1 yhteistyösopimus Levi-Sirkkajärvi 2014 Liite 4 Muutos 2 yhteistyösopimus Levi-Sirkkajärvi 2014 Liite 5 EAKR kustannukset Liite 6 EAKR hankkeen loppuraportti Liite 7 Yhteenveto hankkeen kustannuksista Liite 8 Luovutuskokouksen pöytäkirjaluonnos

15 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Määräalan ostotarjous kiinteistöstä Valakko /Jenna Sahamies-Hokka ja Antti Hokka 280/ /2017 Khall Jenna Sahamies-Hokka ja Antti Hokka ovat jättänet kunnalle ha kemuk sen koskien noin 9 ha:n määräalan ostamista kiinteistöstä Valak ko He ovat hakemuksessaan mm. ilmoittaneet ha ke neen sa vapailta markkinoilta 2 vuoden ajan heidän tarpeisiinsa so pi vaa maa-aluetta omakotitalon rakentamista varten. Ha ke muksen mukaan Antti Hokalla on tarkoitus aloittaa koi ra val jak ko har rastus (ei turistiajoa). Pihapiiriin tulisi noin 20 kpl rekikoiria, joten ää nihait to jen vuoksi kaavoitetut alueet eivät ole sopineet. Lisäksi pihalta tu li si lähteä yli 50 kilometriä hiekka/metsäteitä, jotta kuivanmaan aikai nen harjoittelu onnistuu. Tämän vuoksi hakijoiden mukaan kunnan esittämä alue Kuusseläntien varrelta ei ole hakijoiden tarpeisiin so pi va. Hakijoiden esittämä noin 9 ha:n suuruinen määräala sijaitsee ns. Iso vaa ra 2 metsätien länsipuolella. Määräalalta on matkaa met sä tietä noin 1 km Aakenustielle. Hakijat ovat hakemuksessaan kertoneet selvittäneensä alustavasti säh kö- ja vesihuoltokustannuksia. Heidän suunnitelmissaan on raken taa noin 150 m2:n suuruinen omakotitalo, 45 m2:n vierastalo ja 20 m2:n ulkovarasto sekä lisäksi koirien aitaukset ja tarhat. Maa-aluees ta hakijat ovat ajatelleet tarjota kunnalle Hakijan esittämään alueeseen ei kohdistu yleiskaava eikä ase makaa va. Kunnan suunnitelmissa ei ole ollut osoittaa rakentamista hakijoiden esit tä mäl le alueelle, sillä kunnan tavoitteena ei ole hajauttaa yh dyskun ta ra ken net ta. Pysyvän asutuksen rakentaminen etäälle muusta yh dys kun ta ra ken tees ta aiheuttaa usein myös kunnalle kus tan nuksia. Hakijoille on esitetty vaihtoehtoista paikkaa Kuusseläntien varrelta, jon ne on jo toteutettu omakotirakentamista hevostalleineen ja koi ratar hoi neen. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Jenna Sahamies-Hokalle ja Antti Ho kal le, että kunta ei myy hakijoille noin 9 ha:n määräalaa kiin teistös tä Va lak ko omakotitalon rakentamista varten yhdys kun ta ra ken teen hajauttamisen vuoksi.

16 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 9 Kartta määräalasta Valakko

17 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kittilän kunnan lausuma Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Helena Huikuri-Kujalan oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta 55/ /2015 Khall Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Kittilän kunnalta lau suntoa asiassa Dnro 01043/17/2206 valittajana olevan Helena Hui kuri-ku ja lan esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta. Hui kuri-ku ja la on vaatinut, että Kittilän kunta velvoitetaan suorittamaan hä nel le vastaselityksen antamisesta aiheutuneesta työstä ja ajan hukas ta korvaukseksi 500 euroa laillisine korkoineen. Huikuri-Kujala ei ole perustellut, eikä selvittänyt vastaselityksen laa timi ses ta aiheutunutta työtä ja ajanhukkaa millään tavalla, eikä hän ole ilmoittamansa mukaan käyttänyt asiassa oikeudellista apua, josta olisi aiheutunut hänelle todellisia kuluja. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää lausua Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle He le na Huikuri-Kujalan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta, että kos ka Huikuri-Kujala ei ole perustellut, eikä selvittänyt vas ta se li tyksen laatimisesta aiheutunutta työtä ja ajanhukkaa millään tavalla, eikä hän ole ilmoittamansa mukaan käyttänyt asiassa oikeudellista apua, josta olisi aiheutunut hänelle todellisia kuluja, asia tulisi ratkais ta siten, että molemmat osapuolet saavat pitää pääasian rat kaisus ta riippumatta oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa täydensi esitystään siten, että ky sy mys on Timo Kurulan valinnasta vt. kunnanjohtajaksi ja korvaus vaa ti mus koskee vastaselitystä. Kunnanhallituksen jäsen Ahti Ovaskainen esitti jäsen Tuula Mer tanie men kannattamana, että korvaukseksi Helena Huikuri-Kujalalle esi te tään 500. Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty kannatettu, vs. kunnan joh ta jan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava ää nes tä mäl lä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat vs. kunnanjohtajan täydennetyn esityksen kannalla, ää nes tä vät "jaa". Jos "ei" voittaa, on Ahti Ovaskaisen esitys tullut kunnanhallituksen pää tök sek si. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen.

18 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän (7) jaa-ään tä ja kaksi (2) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Antti Pekkala. Ei-ää niä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen vs. kun nan johta jan täydennetyn esityksen.

19 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta Pentti Kankaan tilalle 113/ /2017 Khall Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut tar kas tus lau ta kun nan. Jäseneksi nimettiin Pentti Kangas (OMK). Pentti Kangas on toiminut alkaen yhdyskuntainsinöörin sijai se na Kittilän kunnan palveluksessa ja edelleen ( ). Pentti Kangas ilmoittaa eroavansa tarkastuslautakunnan varsinaisen jä se nen tehtävästä, koska hänen sijaisuutensa on kestänyt yli 6 kk, jo ten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jä se nen tehtävään. Kuntalain 78 :n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaa li kelpoi suu ten sa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päät tyneek si. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hä net otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi :ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäes sä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 75 :ssä Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1. kunnanhallituksen jäsen 2. pormestari ja apulaispormestari 3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsen, kunnanjohtajan, pormes ta rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es teel li syyspe rus tei ta koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh teisön tai säätiön palveluksessa; 5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a :n 1 mom, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toi mi eli mis sä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muu ta johdu. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myön tää Pentti Kankaalle eron tarkastuslautakunnan jäsenen teh täväs tä vaa li kel poi suu den menettämisen vuoksi kuntalain 78 ja 75 :n

20 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kvalt pe rus teel la hänen oltua palvelussuhteessa kuntaan yli 6 kk. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Pentti Kan kaan tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan lautakunnan jäljellä ole vak si toimikaudeksi. Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja Aki Nevalainen tiedusteli onko asiassa esteellisiä. Valtuutettu Pentti Kangas ilmoitti olevansa esteellinen, koska asia kos kee häntä, ja poistui paikaltaan tämän käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi. Valtuusto päätti myöntää Pentti Kankaalle eron tar kas tus lau ta kunnan jäsenyydestä. Pentti Kankaan tilalle tarkastuslautakuntaan valittiin lautakunnan jäljel lä olevaksi toimikaudeksi Hannu Mertaniemi. Khall Kunnanvaltuuston pöytäkirja on tämän asian osalta virheellinen ja se tu lee saattaa kunnanvaltuuston tarkastettavaksi ja muutettavaksi pää tök sen mukaiseksi. Kunnanvaltuusto valitsi Pentti Kankaan tilalle tarkastuslautakunnan jä se nek si Kankaan henkilökohtaisen varajäsenen Esa Ylläsjärven ja Esa Ylläsjärven tilalle varajäseneksi Hannu Mertaniemen. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston pöy tä kir jan korjataan seuraavasti: Puheenjohtaja Aki Nevalainen tiedusteli onko asiassa esteellisiä. Valtuutettu Pentti Kangas ilmoitti olevansa esteellinen, koska asia kos kee häntä ja poistui paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Esa Ylläsjärvi. Valtuusto päätti myöntää Pentti Kankaalle eron ta r kas tus lau ta kunnan jäsenyydestä. Pentti Kankaan tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi lautakunnan jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi valittiin hänen henkilökohtainen va ra-

21 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus jä sen Esa Ylläsjärvi. Esa Ylläsjärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi lautakunnan jäl jellä ole vak si toimikaudeksi valittiin Hannu Mertaniemi. Esitys hyväksyttiin.

22 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Jukka Salmen pidättäytyminen tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä ja tilapäisen valiokunnan perustaminen valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista 113/ /2017 Khall Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kirjeellään ilmoittaa pi dät täy ty vän sä kunnan tarkastuslautakunnan jäsenen ja pu heenjoh ta jan luottamustehtävästä tulevan oikeudenkäynnin ajaksi. Perusteluksi hän esittää, että: "Minut on asetettu Lapin kä rä jä oi keudes sa syytteeseen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä Kit tilän kunnan luottamustehtävässä. Tarkastuslautakunta on asetettu hal lin non ja talouden arvioinnin järjestämiseksi. Saamani syyte saattaa aiheuttaa jääviyskysymyksiä ja kyseenalaistaa luottamukseni hoi taa arviointityötä puolueettomasti." Paula Nevalainen pidättäytyi tarkastuslautakunnan jäsenen ja va rapu heen joh ta jan tehtävistä oikeudenkäynnin ajaksi. Pi dät täy ty mis ilmoi tus merkittiin tiedoksi kunnanvaltuustossa Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hal lin non ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val tuu tet tu ja. Kittilän kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan tar kas tus lau ta kun nassa on kuusi (6) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheen joh ta jan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on hen ki lö kohtai nen varajäsen. Tarkastuslautakunnalla ei ole kuntalain edellyttämää valtuutettua puheen joh ta ja na ja varapuheenjohtajana. Tarkastuslautakunnan jäsenistä on pidättäytymisen aikana yksi jäsen valtuutettu. Muut ovat varavaltuutettuja. Tarkastuslautakunnan kiin teä yhteys valtuustoon on vaarantunut. Samalla tulee arvioida, on ko lautakunta toimintakykyinen tehtävässään lain edellyttämällä ta val la. Tarkastuslautakunnalla on merkittävä rooli kunnan ris kienhal lin nan ja kunnan toimintojen kehittämisen arvioijana sekä hal linnon ja ta lou den tarkastuksen järjestäjänä. Kuntalain 34 :n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kun ta yh tymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luot ta mus henki löt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti val tuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen va littu ja luottamushenkilöitä. Valtuusto voi erottaa valtuuston valitsemien toimielinten pu heen joh-

23 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus ta jan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heis tä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee pu heen joh ta jis toa kokonaisuudessaan Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään nel jäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Kuntalain 35 :n mukaan kun 34 :ssä tarkoitettu luot ta mus hen ki löiden erottamista koskeva asia tai 43 :ssä tarkoitettu kunnanjohtajan ir ti sa no mis ta tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireil le, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on val mistel ta va asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai va ra valtuu tet tu ja. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asiois sa kunnanhallituksen lausunto. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää saattaa valtuustolle tiedoksi Jukka Salmen ilmoi tuk sen pidättäytyä tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheen joh ta jan tehtävästä oikeudenkäynnin ajaksi. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päät tää: asettaa keskuudestaan kuntalain 35 :n mukaisen tilapäisen va lio kun nan valmistelemaan tarkastuslautakunnan mahdollista erot ta mis ta valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin hen ki lökoh tai sen varajäsenen. Tasa-arvolain mukaan sekä jäsenistä et tä va ra jä se nis tä on oltava sekä miehiä että naisia vähintään 40 prosenttia. nimetä varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jan tilapäisen valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kun nan hallintosäännön määräyksiä asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta valiokunta voi ottaa sihteerin jonka tulee olla kunnan pal ve lukses sa ole va henkilö. Vs. kunnanjohtaja peruutti esityksensä ja asiaa ei käsitelty.

24 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Sairaanhoitajan toimen täyttölupa-anomus 216/ /2016 Sotelk (Lisätiedot; osastonhoitaja/vastaanotto, puh ) Aija-Katariina Kaukonen on irtisanoutunut Kittilän terveyskeskuksen po li kli ni kan sairaanhoitajan toimesta alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta luvan täyttää ja julistaa avoimeksi sairaanhoitajan toimen. Sairaanhoitajan toimi on Kittilän kuntaan ja sijoituspaikkana on tällä hetkellä ter veyskes kuk sen vastaanotto ja poliklinikka. Esitys hyväksyttiin. Khall Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esi tyk sen ja myöntää luvan täyttää sairaanhoitajan toimen. Esitys hyväksyttiin.

25 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Asuntosäätiö Kittilän sakkokorosta luopuminen 287/ /2017 Khall Kittilän kunta omistaa 100 % Asuntosäätiö Kittilästä. Kittilän kunta on myöntänyt säätiölle tertierlainaa. Lainan saldo on täl lä hetkellä ,30. Lainan ehdot ovat, että laina maksetaan takaisin viiden (5) vuoden ku lues sa sen jälkeen, kun kohteen korkotukilaina on ko ko nai suu dessaan maksettu (v 2010). Lainaehtojen mukaan velalle ei peritä korkoa, mutta mikäli velka jäte tään erääntymispäivänä suorittamatta, on pääomalle maksettava sak ko kor koa 2 %/vuosi. Lainaehdoilla oli tarkoitus turvata säätiön maksukyky niin, että kun muut lainat on maksettu, niin tertierlainan maksusta suoriudutaan. Sää tiö on ottanut aikoinaan rahalaitoslainaa Osuuspankista, jota on ly hen net ty viime vuosina ja tertierlainan lyhennyksiä ei ole voitu aloit taa. Rahalaitoslaina päättyy v Sen johdosta ja säätiön kas sa ti lanteen mukaan tertierlainan lyhennykset on voitu aloittaa ilman sää tiön mak su ky vyn vaarantumista tulevina vuosina. Tertierlainan ensimmäinen erä ,46 on suoritettu jou lu kuussa Säätiön mukaan laina tullaan maksamaan kunnalle sovitun vii den (5) vuoden kuluessa. Lainan lyhennysten alkamisen viivästymisen vuoksi pääomalle on tu los sa sakkokorkoa 2 %/vuosi. Koska säätiö ei saa varoja muualta kuin vuokrista, Timo Sattanen sää tiön puolesta pyytää, että sakkokorosta luovutaan. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että mikäli Asuntosäätiö Kittilä suorittaa kun nan myöntämän tertierlainan lyhennykset ilmoittamansa viiden (5) vuo den kuluessa, josta ensimmäinen erä on suoritettu jou lu kuussa 2017, Kittilän kunta luopuu perimästä lainaehtoihin sisältyvää kah den (2) prosentin sakkokorkoa mennessä erääntyneistä sakkokoroista luovutaan. Kunnanhallitus päätti saattaa asian kunnanvaltuuston käsiteltäväksi kos ka kunnanhallitus toimii Asuntosäätiön hallituksena.

26 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kittilän kunnan hankintastrategia 42/ /2016 Khall Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hankkeessa on valmis tel tu Kittilän kunnan ja Sodankylän kunnan yhteistyönä han kin toihin liittyvää kuntien itsensä vahvistamaa strategiaa ja ohjeistusta. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Lapin liitolta ja rahoitukseen si sältyy EU:n aluekehitysrahoitusta. Kittilän kunnan osalta valmistelutyön on tehnyt Kideve -elin kei no palve lut. Valmistelun taustana on EU: hankintadirektiivin muuttuminen ja siihen liittyvä Suomen hankitalainsäädännön muuttaminen. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) velvoittaa sähköiseen tietojen vaihtoon viimeistään Julkisten hankintojen laajempi digitalisointi on myös kes kei nen osa valtiovarainministeriön vetämää valtion hankintatoimen ke hit tä mis tä ja se tulee heijastumaan julkisiin hankintoihin. Kittilän kunta on hankkinut pienhankintoihin sähköisen han kin ta järjes tel män (Cloudia). Järjetelmää on varauduttu kehittämään kos kemaan kansallisia ja EU-kynnyarvot ylittäviä hankintoja. Hankintastrategialla määritetään kuntakonsernin hankintatoimen suun ta pitkällä aikavälillä. Siinä asetetaan tavoitteet han kin ta toi minnal le. Hankintastrategian tavoitteena on suunnitelmallinen, koordinoitu ja laa du kas hankintatoiminta. Hankintastrategia edesauttaa hyvien kuntapalvelujen järjestämistä, edis tää valittujen painopisteiden, kuten kestävän kehityksen mu kaista hankintatoimintaa sekä luo toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja mahdollisuuksia paikallisille yrittäjille osallistua tar jous pyyn tö kil pailui hin. Hankintastrategia ja hankintaohjeet toteuttavat osaltaan kun ta stra tegian ja elinkeinopoliittisen ohjelman linjauksia. Hankintastrategialla to teu te taan myös talousarviossa asetettuja tavoitteita. Hankintastrategiassa on asetettu tavoitteet kunnan han kin ta toi minnal le: - laadukkaat tuotteet ja palvelut - elinkeinojen ja yrittäjyyden edistäminen - myönteinen kuva kunnasta hankkijana - osaaminen ja hankintaresurssien tarkoituksenmukainen käyttö - järkevyys ja joustavuus hankinnoissa - laadun, kestävän kehityksen ja paikallisuuden huomioiminen Tarvittaessa strategiaa päivitetään Kestävät hankinnat -hankkeen

27 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus puit teis sa. Jatkossa strategian päivityksestä vastaa kunnanhallitus. Kittilän kunnan hankintastrategia esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy liitteenä olevan Kittilän kunnan han kin ta stra te gian. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 10 Kittilän kunnan hankintastrategia, LUONNOS

28 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kittilän kunnan hankintaohje 42/ /2016 Khall Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hankkeessa Kittilän kun nan ja Sodankylän kunnan yhteistyönä on valmisteltu han kin taoh je. Hanke on saanut Lapin liiton ja EU-rahoitusta. Kittilän kunnan puo les ta hankkeessa toimii Kideve elinkeinopalvelut. Hankintaohje on menettelytapaohje kunnanssa tehtäviin han kin toihin ja sisältää hankintoja koskevat periaatteet. Ohje käsittää kan salli sen kynnysarvon kokoisia hankintoja. EU-kynnysarvon mukaisssa han kin nois sa on lainsäädännössä tarkat menettelytapaohjeet ja näitä hankintoja varten on käytettävissä mm. Valtion hankintakäsikirja. Han kin ta oh jees sa on liite 2, joka on muistilista EU-hankinnoissa huo mioi ta vak si. Pienhankintoja varten on oma ohjeensa joka käsitetllään erikseen. Kansallisten hankintojen hankintalaissa mainitut julkisia hankintoja kos ke vat tavoitteet ja periaatteet ovat: - Avoimuus - Tasapuolisuus - Syrjimättömyys - Suhteellisuus Vuonna 2017 astui voimaan uusi hankintalaki, jonka aiheuttamat muu tok set on huomioitu hankintaohjeesa. Digitalisoitumisen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittyminen muut ta vat myös hankintaprosesseja sähköiseen muotoon. Kittilän kuntaan on hankittu Claudia -pienhankintajärjestelmä, joka ke hi te tään kaikkia hankintoja koskevaksi. Hankintalain muutokset paransivat Pk-sektorin mahdollisuuksia osal lis tua julkisiin hankintoihin. Suuria hankintakokonaisuuksia on mah dol li suus laissa säädetyin edellytyksin osittaa jolloin tarjouksia voi daan jättää osatarjouksina. Hankinnoissa on mahdollisuus hyödyntää puitesopimuksia. Hankintaohjeessa on kuvattu esimerkein eri hankintamenettelyt; avoin menettely, rajoitettu menettely, neuvottelumenettely. Oh jeeseen siältyy suorahankinnan käyttö ja sen perusteet. Hankintaohjeeseen sisältyy liitteet: 1. Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet 2. EU-hankinnoissa muistettavaa 3. Sanasto, jossa on määritelty mitä eri termeillä tarkoitetaan kil pailu- ja hankintaprosessissa.

29 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kittilän kunnan hankintaohje esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy liitteenä olevan Kittilän kunnan hankintaohjeen. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 11 Kittilän kunnan hankintaohje, LUONNOS

30 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kittilän kunnan pienhankintaohje 42/ /2016 Khall Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hankkeessa Kittilän kun nan ja Sodankylän kunnan yhteistyönä on valmisteltu pien hankin ta oh je. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) vel voit taa sähköiseen tietojenvaihtoon EU-kynnysarvojen ylittävissä han kin nois sa viimeistään Julkisten hankintojen digitalisointi on keskeinen osa val tio va rain minis te riön vetämää valtion hankintatoimen kehittämistä ja siitä seuraa vaa ti muk sia julksisiin hankintoihin laajemminkin. Kittilän kunta on ottanut käyttöön sähköisen hankintajärjestelmän (Clou dia) pienhankintojen osalta. Järjestelmä voidaan kehittää koske maan kaikkia hankintoja. Cloudian käyttöönottoon liittyen kunnanhallitus vahvisti siir ty mä kauden pienhankintaohjeen ajalle Hankintalain muutos ja käytännön hankintatoiminta edellyttävät myös pienhankintojen osalta ajan tasalla olevaa pinehankitaohjetta. Hankintastrategia, hankintaohje, pienhankintaohje ja vahvistetut han kin ta pää tös ten hyväksymisvaltuudet muodostavat hal lin to säännön määräysten lisäksi kokonaisuuden kunnan hankintatoimen järjes tä mi ses tä. Kittilän kunnan pienhankintaohje esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväk syy liitteenä olevan Kittilän kunnan pien han kin ta oh jeen. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 12 Kittilän kunnan pienhankintaohje, LUONNOS

31 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siirtymäkauden pienhankintaohjeen määräajan jatkaminen 42/ /2016 Khall Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan vah vis tanut siirtymäkauden pienhankintaohjeen. Ohje on ollut voimassa Määräaikaisen ohjeen perusteena on ollut se, että hankintalain muutos ja käytännön hankintatoimen kehittäminen edellyttivät ajantasalla ole vaa ohjeistusta ja kunnan pienhankintoja varten hankittiin Cloudia Pien han kin ta - järjestelmä ja järjestelmän käyttöönottoa ja käyttöä var ten tarvittiin ajantasainen ohje. Samaan aikaan valmisteltiin yhteis työs sä Sodankylän kunnan kanssa kansalliset ja EU -kyn nys arvot ylittäviä hankintoja varten hankintaohjeita ja hankintastrategiaa. Tar koi tus oli saattaa ne valtuuston käsittelyyn joulukuussa Hankintastrategia, hankintaohje ja pienhankintaohje saatetaan kä sitte lyyn tammikuussa Sirrtymäkauden pienhankitaohjeen voimassaolon päätyttyä ja ennen uu sien vahvistamista ollaan ilman ajantasaista ohjeistusta. Kunnanhallituksen hyväksymän määräraikaisen ohjeen määrärajan jatkaminen siihen saakka, kun pysyvät ohjeet on hy väk syt ty, varmistaa ajantasaisen ohjeen voimassaolon. Vs.kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanhallituksen hy väk sy män siirtymäkauden pinehankintaohjeen voimassaoloaikaa sii hen saakka kun pysyvät ohjeet on saanut lainvoiman. Esitys hyväksyttiin.

32 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet 42/ /2016 Khall Julksisia hankintoja säätelevään hankintalkiin on tehty muutoksia, jot ka ovat astuneet voimaan Lain muutoksen johdosta on valmisteltu ja saatettu valuuston kä sitte lyyn hankintastrategia, hankintaohje ja pienhankintaohje. Näiden lisäksi on vahvistettava hankintapäätösten hy väk sy mis valtuu det. Hyväksymisvaltuudet on syytä määritellä erikeen, jotta mahdollisen muu tos tar peen vuoksi ei tarvitse muuttaa itse ohjetta. Vuodelle 2018 hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet vah vis te taan erikseen. Tarkoitus on, että jatkossa hyväksymisvaltuudet vah vis tetaan talousarvion yhteydessä. Hankintapäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä tai toimielimen päätök se nä. Hankinnan koko määrittelee päätöksen tekijän. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että hankinnoista voi vat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talous ar vion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset ja toimielimet: TAVARA- JA PALVELUHANKINNAT SEKÄ SUUN NIT TE LU KIL PAI- LUT , vastuualueen esimies , toimialajohtaja - kirjallinen päätös , kunnanjohtaja - kirjallinen päätös , lautakunta - kirjallinen päätös - yli , kunnanhallitus - kirjallinen päätös RAKENNUSHANKINNAT , vastuualueen esimies , toimialajohtaja - kirjallinen päätös yli :n han kin nois ta , kunnanjohtaja - kirjallinen päätös , lautakunta - kirjallinen päätös - yli , kunnanhallitus - kirjallinen päätös SOTE-PALVELUHANKINNAT , vastuualueen esimies , toimialajohtaja - kirjallinen päätös yli :n han kin nois ta , kunnanjohtaja - kirjallinen päätös

33 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus , lautakunta - kirjallinen päätös - yli , kunnanhallitus - kirjallinen päätös Hankintapäätöksestä vastaava viranhaltija tai toimielin voi vastuuttaa han kin ta pää tök sen tehtäväksi alaiselleen. Vastaavasti han kin ta päätök sen voi saattaa tehtäväksi ylemmälle viranhaltijalle tai toi mi eli melle. Esitys hyväksyttin.

34 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kittilän kuntastrategiaan liittyvät hankinnat ja määrärahat 127/00.01/2017 Khall Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jonka tu lee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toi minta ym pä ris tön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to teut ta mi seen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen to teutu mi sen arviointi ja seuranta. (kuntalaki 37 ). Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2017 talousarvion käsittelyn yh tey des sä, että Kittilän kunnassa käynnistetään kuntastrategian laa din ta. Määrärahaa ei ole varattu kuntastrategian laadintaa kos keviin asiantuntijapalveluihin vuoden 2017 talousarviossa. Kun nan valtuus to on päättänyt :ssä 55 määrärahamuutoksesta asian tun ti ja pal ve lui hin kunnanhallituksen toimialalle, että kyseiseen me no koh taan lisätään euroa. Kuntastrategian laadinnan lisäk si asiantuntijapalveluita on käytetty myös mm. konserniohjeen se kä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen valmistelussa. Kittilän kunnan kuntastrategian valmisteluprosessia on viety eteenpäin vs. kunnanjohtajan johdolla ja kuntastrategiaa on käsitelty mm. joh to ryh mäs sä. Kuntastrategiaan liittyvä konsultointityö on hankittu Kiss Konsultointi Oy:ltä. Kunnan henkilöstöä on osallistettu kun tastra te gian laadintaan muun muassa järjestämällä kevään 2017 ai kana työpajoja, joihin henkilöstö on voinut osallistua. Vastuuhenkilönä Kiss Konsultointi Oy:n puolesta kevään 2017 työpajatyöskentelyn ajan on toiminut Tuomo Loukomies sekä ja Kitti läs sä toteutuneissa valmennuspäivissä Kiss Konsultointi Oy:n puoles ta Maarika Maury. Strategian laadintaan liittyen Kiss Konsultointi Oy:lle on maksettu vuo den 2017 aikana yhteensä ,29 euroa (ALV 0 %) asian tunti ja pal ve luis ta. Osasta laskuista on olemassa edeltävän vs. kun nanjoh ta ja Kyösti Tornbergin tekemä viranhaltijapäätös laskun mak sami ses ta ( /2017) ja edeltävän vs. kunnanjohtaja Timo Ku ru lan tekemä viranhaltijapäätös laskun maksamisesta ( /17). Syksyn 2017 strategiatyöskentelyä koskeva lasku on 9481,90 e (ALV 0 %) edelleen on maksamatta. Kunnan strategian valmistelutyö viedään loppuun virkamiestyönä. Ul ko puo li sia asiantuntijapalveluita ei ole tarkoitus käyttää enää muilta osin, kuin Kiss Konsultointi Oy:n Maarika Mauryn selostamin osin työn loppuunsaattamiseen Kiss Konsultointi Oy:n puolesta, ja tästä osuu des ta Kiss Konsultointi Oy on ilmoittanut, ettei se tule las kut tamaan Kittilän kuntaa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että kuntastrategian laadintaan liit ty vis sä päätöksissä ei ole selkeitä lukuja siitä, paljonko asian tun ti-

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa. (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. Kunnanhallitus 186 13.06.2016 Kunnanvaltuusto 41 20.06.2016 Kunnanhallitus 238 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 55 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisasiassa

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn laillisuusvalvonta Toimikunta Kvalt 29.2.2016 1 11.01.2017 19 Kunnanhallitus 15 17.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 19.12.2016 71 "Sovintosopimuksen uudelleen vienti kunnanhallituksen kautta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Kunnanhallitus 269 29.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh.

Lisätiedot

Eilavaaran kirje oheismateriaalina.

Eilavaaran kirje oheismateriaalina. Kunnanhallitus 228 04.07.2017 Kunnanhallitus 252 15.08.2017 Pertti Eilavaaran laskun 2 maksumuistutus 451/00/2013 Khall 04.07.2017 228 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830) Pertti Eilavaara

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina klo ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa torstaina klo ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä samana päivänä klo KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 8/2017 1 Kunnanvaltuusto Aika Tiistai 31.10.2017 klo 14:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Valtuustoryhmät ovat ilmoittaneet kokoontuvansa seuraavasti: Kunnantalolla 31.10.2017:

Lisätiedot

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aloite on tuotu kunnanvirastoon ja diarioitu 28.4.2014. Valtuustoaloite esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 188 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 15 12.05.2014 Tilapäisen valiokunnan perustaminen 150/01.01/2014 Khall 05.05.2014 188 Kittilän kuntaan on toimitettu kahdenkymmenenneljän (24) val tuu tetun

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen.

Esittelijä ilmoitti ettei ole esteellinen. Tekninen lautakunta 79 30.06.2017 Tekninen lautakunta 91 13.09.2017 Tekninen lautakunta 103 27.09.2017 Tekninen lautakunta 109 01.11.2017 Yhdyskuntainsinöörin valinta 121/01.01.01/2017 Teknlk 30.06.2017

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus

Vuoden 2015 arviointikertomus astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston päätöksen "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta

Kunnanvaltuuston päätöksen Vt. kunnanjohtajan valinta laillisuusvalvonta Kunnanhallitus 130 09.05.2017 Kunnanvaltuuston päätöksen 24.4.2017 16 "Vt. kunnanjohtajan valinta" laillisuusvalvonta 55/01.01.01/2015 Khall 09.05.2017 130 (Lisätietoja: Hallintojohtaja, puh. 040 745 9830)

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot