Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 31 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 31 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 32 Nuorisotakuun toteutuminen Heinolassa Seutukaupungit - Soveltamisen mestarit -hanke 7 34 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Elfoil-kiinteistöt Oy:n 8 valitus asiakirjojen antamattajättämispäätöksestä Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jarmo Laitisen valituksen johdosta, Maan ostaminen Suomen Metsäkeskukselta kv Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Taimi-Tapio Oy:n hakemukseen Onkijärven ja Saarijärven pohjavedenottamoiden suoja-aluemääräyksistä poikkeamiseen Asemakaavan muutos 691/Akm, Marjatie Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma 39 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 40 Eronpyyntö kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä 41 Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä Keskeneräiset valtuustoaloitteet Kuntalaisaloitteiden käsittely vuonna Kokouskutsuja Saapuneet asiakirjat Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 29 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:56 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-16:56 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:18-16:56 kh:n II varapj. Heino Marko 15:07-16:56 jäsen Huvinen Kimmo 15:00-16:56 jäsen Jaakkola Ilkka 15:00-16:56 jäsen Koponen Sanna 15:00-16:56 jäsen Timonen Kirsi 15:00-16:56 jäsen Virtanen Timo 15:00-16:56 jäsen Teittinen Jussi 15:00-16:56 esittelijä Malin Sinikka 15:00-16:56 pöytäkirjanpitäjä Muu Seppälä Juuso 15:00-16:56 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 15:00-16:56 kv:n I varapj. Mäkilä Heikki 15:13-15:45 elinkeinojohtaja, asinatuntija 36 Pesonen Tapio 15:13-15:45 teknisen toimen johtaja, asiantintija 36 Sillfors Helka 15:13-15:45 ympäristönsuojelusihteeri, asiantuntija 36 Poissa Niemi Petteri kv:n II varapj. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- valtaiseksi. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Huvinen ja Kirsi Timonen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Kimmo Huvinen Kirsi Timonen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khall Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esi tys listan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Muutoksenhakukielto

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Nuorisotakuun toteutuminen Heinolassa / /2016 Sivla Valmistelija: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen, puh , Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan , että nuo ri so ta kuun toteutumisesta Heinolassa annetaan si vis tys lau ta kunnal le selvitys kaksi kertaa vuodessa. Esityslistan liitteenä 3 oleva nuorisotakuuselvitys on valmisteltu moni alai se na yhteistyönä, johon ovat osallistuneet kaikki Nuorten työren kaa seen kuuluvat tahot; TE-toimisto, sosiaali- ja terveyspalvelut, opin to-oh jaa jat sekä oppilashuollon edustajat peruskoulusta ja toisel ta asteelta, etsivä nuorisotyö sekä nuorisopalveluiden edustajat. Nyt laaditusta selvityksestä halutaan nostaa esiin erityisesti seu raavat asiat: 1) tilasto alle 25-vuotiaista työttömistä Heinola / Päijät-Häme Marraskuu 2015 Marraskuu 2014 Marraskuu 2013 Heinola Päijät-Häme Vaikka alle 25-vuotiaiden työttömyys on Päijät-Hämeessä vä hen tynyt, on se Heinolassa kasvanut. 2) työpajapalveluiden riittävyyden ja laadun turvaamiseksi tulisi työpa jo jen työ- ja yksilövalmentajien työsuhteet vakinaistaa, 3) avointa päivätoimintaa ei tarjota18-25 v. ja sen tarve sekä mahdol li set yhteistyötahot toiminnan järjestämiseksi tulisi selvittää, 4) psykiatrinen sairaanhoitaja on helpottanut mie len ter veys on gelmien kohtaamista koulun kentässä. Yksi psykiatrinen sairaanhoitaja ei kuitenkaan pys ty tarjoamaan koko Heinolaan tarvittavia palveluja, vaan tarvitaan toinen vahvistamaan nuorten tarvitsemaa palvelua. Nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen on kokouksessa esit te lemäs sä nuorisotakuuselvitystä. Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää 1) merkitä nuorisotakuuselvityksen tiedoksi ja lähettää sen edel leen kau pun gin hal li tuk sel le tiedoksi,

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus ) esittää vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteyteen sel vi tet täväk si yksilö- ja työvalmentajien työ suh tei den muuttamista tois tai seksi täytettäviksi, 3) pyytää Nuorten työrengasta selvittämään avoimen päivätoiminnan tar vet ta vuotiaille, 4) esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle yhden psykiatrisen sairaan hoi ta jan palkkaamista kouluille. Jatkokäsittely: muutoksenhakukielto kaupunginhallitus Tiedoksianto: Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta Nuorten työrengas sivistystoimenjohtaja Khall Esityslistan liitteenä 1 on nuorisotakuuselvitys 2015 Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä nuo ri so takuu sel vi tyk sen 2015 tiedoksi. Muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio nuorisopalvelut

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Seutukaupungit - Soveltamisen mestarit -hanke 652/ /2016 Khall Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh , Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yk si hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista. Näihin toi men pi tei siin on käytettävissä työ- ja elinkeinoministeriön in no vaatio ra hoi tus ta vuosina Seutukaupungit ovat valmistelleet yhteistyössä hankkeen, joka kattai si AIKO-ohjelman tavoitteet ja mahdollistaisi hankkeessa mukana ole vien seutukaupunkien yritystoiminnan edellytysten parantamisen kau pun kien yhteistyönä. Rahoituksellisena tavoitteena on saada kokoon vuositasolla eu ron omarahoitus siten, että yksittäisen seutukaupungin ra hoi tusosuus ei ylittäisi 5000 euroa. Hankkeeseen on siksi kysytty alustavia suos tu muk sia tavoitteena saada vähintään 20 kaupunkia mukaan. Tä mä määrä on ylittynyt. Helmikuun aikana tarvitaan myös kuntien viralliset sitoutumiset. Siksi kaupunginhallituksen on päätettävä mukaanlähdöstä hank keeseen. Heinolan elinkeinopalveluiden näkökulmasta hanke sopii hyvin kaupun gin tarpeisiin. Esityslistan liitteenä 2 on Seutukaupungit - Soveltamisen mestarit -hank keen hakemus TEM:n teemakohtaiseksi kaupunkiverkostoksi AI KO-ra hoi tuk ses ta. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että Heinola osallistuu eh do tet tuun hankkeeseen ja vastaa enintään :n vuosittaisesta oma ra hoi tuk ses ta osaltaan tehtävän 190 Elinvoima ja työllisyys määrärahoin (ke hit tä mis hank keet). Oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat Tiedoksianto: Virallinen ote Suomen Kuntaliitto ry / Antti Kuopila Kopio elinkeinopalvelut

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Elfoil-kiinteistöt Oy:n valitus asiakirjojen antamattajättämispäätöksestä / /2016 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Heinolan kaupunginhallitusta an ta maan lausunnon Elfoil-kiinteistöt Oy:n valituksen johdosta mennessä. Elfoil-kiinteistöt Oy on pyytänyt kun nal lis va lituk sel laan hallinto-oikeudelta, että se kumoaisi Heinolan kau pun ginhal li tuk sen päätöksen ja velvoittaisi Heinolan kaupun gin toimittamaan yritykselle sen vaatimat asiakirjat. Esityslistan liitteenä 3 - Elfoil-kiinteistöt Oy:n valitus - ehdotus lausunnoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää antaa Hä meen linnan hallinto-oikeudelle pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon El foil-kiin teis töt Oy:n valituksen johdosta ja toimittaa hal lin to-oi keudel le sen pyytämät asiakirjat. Pöytäkirjan liitteenä 1 lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio Hämeenlinnan hallinto-oikeus

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jarmo Laitisen valituksen johdosta, Maan ostaminen Suomen Metsäkeskukselta kv / /2016 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta hank kimaan valtuuston lausunnon tai, jos se johtosäännön mukaan on mah dol lis ta, antamaan lausunnon Jarmo Laitisen valituksen joh dosta, jolla hän pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan Heinolan kaupungin val tuus ton päätöksen Päätös koski maan os ta mis ta Suomen Metsäkeskukselta allekirjoitetulla kaup pa kir jal la. Laitinen katsoo kaupunginvaltuuston päätöksen synty neen virheellisessä järjestyksessä puutteellisen valmistelun pe rusteel la ja sisältävän kielletyn yritystuen antamista. Lausunto pyydetään mennessä. Heinolan kaupungin konsernihallinnon johtosäännön 3 :n mukaan kau pun gin hal li tus antaa valtuuston puolesta selityksen valtuuston pää tös tä koskevan valituksen ja jatkovalituksen johdosta, jos kaupun gin hal li tus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava. Esityslistan liitteenä 4 - Jarmo Laitisen valitus - ehdotus lausunnoksi Hämeenlinnan hal lin to-oi keu del le Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää antaa Hä meen linnan hallinto-oikeudelle pöytäkirjan liitteen mukaisen lausunnon Jarmo Laitisen valituksen johdosta. Pöytäkirjan liitteenä 2 lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio Hämeenlinnan hallinto-oikeus

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Taimi-Tapio Oy:n hakemukseen Onkijärven ja Saarijärven pohjavedenottamoiden suoja-aluemääräyksistä poikkeamiseen 264/ /2016 Khall Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh , Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Heinolan kaupungin lausun toa Taimi-Tapio Oy:n jättämästä hakemuksesta, joka koskee On ki jär ven ja Saarijärven pohjavedenottamoiden suo ja-alue määräyk sis tä poikkeamista. Taimi-Tapio Oy:n tekemässä hakemuksessa todetaan, et tä yritys pyrkii siirtämään tuotantonsa painopistettä vedenottamon suo ja-aluet ta ajatellen parempaan paikkaan ja samalla tehostaa ja laa jen taa toimintaansa. Uudelleenjärjestelyitä on suunniteltu yh teistyös sä Heinolan kaupungin sekä Ramboll Oy:n kanssa. Hakemus perustuu Taimi-Tapio Oy:n Hämeen ELY-keskukselle kevääl lä 2015 esittämään suunnitelmaan toiminnan kehittämisestä. ELY-kes kuk sen lausunnon mukaan toiminnan laajentaminen edel lyttää vesilain mukaisen poikkeuksen saamista Etelä-Suomen alue hallin to vi ras tol ta. Hakemuksen liitteissä on selvitykset torjunta-aineiden käytöstä ja esiin ty mi ses tä maaperässä ja pohjavedessä. Tehtyjen ris kin ar vioiden mukaan maassa olevat torjunta-ainejäämät eivät estä alueen myö hem pää jatkokäyttöä. Taimitarhan alueella oleva pohjavesi ei so vel lu talousvedeksi, mutta alueella on kaupungin vesijohto. Hakemuksen täydennyksessä Taimi-Tapio Oy on il moitta nut toteuttavansa tuotannon muutoksen siten, että jat ko suun nit telus sa noudatetaan Hämeen ELY-keskuksen lausunnossaan esit tämiä toimenpiteitä pohjaveden pilaantumisvaaran poistamiseksi. Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on lau sunnos saan esittänyt, että poikkeamislupa myönnettäisiin ja samalla vel voi tet tai siin toiminnanharjoittaja tekemään tarvittavat poh ja ve si riskiä pienentävät suojaustoimenpiteet. Elinkeinopolitiikan ja maankäytön näkökulmasta Taimi-Tapio Oy:n suun ni tel mat ovat perusteltuja. Esityslistan liitteenä 5 on Taimi-Tapio Oy:n hakemus. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää antaa Ete lä-suomen aluehallintovirastolle asiassa dnro ESAVI/5437/2015 seuraavan lau sun non:

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Heinolan kaupunki pitää Taimi-Tapio Oy:n suunnitelmia toiminnan ke hit tä mi ses tä ja tuotannon painopisteen siirtämisestä kauemmas kau pun gin vedenottamoista positiivisina niin elinkeinopoliittisista, maan käy töl li sis tä kuin ympäristösyistäkin. Heinolan kaupunki esittää Ete lä-suo men aluehallintovirastolle, että poikkeamislupa taimitarhan laa jen nuk sel le vedenottamoiden suoja-alueella myönnettäisiin. Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen, ympäristönsuojelusihteeri Hel ga Sillfors ja elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä olivat kokouksessa läs nä asiantuntijoina. Muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Lausunto sähköisenä Etelä-Suomen aluehallintovirasto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Asemakaavan muutos 691/Akm, Marjatie 68/ /2016 Khall Tekla 105 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Valmistelija: kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen, puh , Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos koskee Pyhättömän kaupunginosan (13) kortte lin 31 tontteja 5, 4 ja 10, kortteli 58 tonttia 1 sekä lähivirkistys- ja ka tu aluet ta. Alueen koko on noin 1,8 ha. Osoitteessa Marjatie 3 sijaitsevan kaupungin vuokratalon pe rus korjaus on aiheuttanut kaavan muutostarpeen. Kaavan au to paik ka määräyk sen katsotaan olevan vanhentunut ja autopaikkojen tarve ja sijoi tus tulee ratkaista asemakaavan muutoksella. Kaavalla osoitetaan osa tonttien autopaikoista nykyiselle liikerakennusten korttelialueelle se kä nykyiselle puistoalueelle muodostettavalle, uudelle au to paik kojen korttelialueelle (LPA). Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel ma, jossa selostetaan asemakaavan suunnittelun lähtökohdat ja ta voit teet, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaa va hank keen vaikutusarviointi. Esityslistan liitteenä 3 Akm 691, Osallistumis- ja ar vioin ti suun ni telma. Teknisen toimen johtaja (TP): Lautakunta päättää, että Marjatien ase ma kaa van muutos laaditaan, asemakaavan muuttaminen tulee vi reil le. Kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen oli kokouksessa asian tun ti jana. Varapuheenjohtaja Pekka Kantanen poistui kokouksesta tämän pykä län käsittelyn aikana klo Tiedoksianto: Kopio kaavoituspäällikkö suunnitteluarkkitehti suunnitteluavustaja (kaavoitus) Koneote Heinolan vuokra-asunnot Oy Tekla 156 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen, puh ,

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Asemakaavan muutoksen 691/Akm Marjatie kaavaehdotuksen hyväk sy mi nen ja nähtäväksi asettaminen sekä osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel man päivitys, Kaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä (MRA30 ). Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä. Kaa vamuu tok sen vireilletulosta ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta on lähe tet ty ilmoitus viranomaisille. Kaavamuutoksesta pyydetään var sinai set lausunnot vain kaavan ehdotusvaiheessa. Tältä osin osal lis tumis- ja arviointisuunnitelmaa on muutettu ja muutos hyväksytään kaa va eh do tuk sen hyväksymisen yhteydessä. Kaavaluonnoksen jälkeen kaavamääräyksiä on tarkistettu: Kort te lialu een kaavamääräyksessä AK-41 (kaavan luonnosvaiheessa AK-6) annetaan määräykset tontille sijoittuvan oleskelualueen määräs tä, autopaikoista, rakentamattomien tontin osien kun nos sa pi dosta, hulevesien käsittelystä sekä radonin huomioon ottamisesta. Auto paik ko jen korttelialueen (LPA-3) kaavamääräystä on tarkistettu lisää mäl lä määräykset puiden istuttamisesta sekä hulevesien kä sit telys tä. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ase ma kaavan muutosalueella laaditaan erillinen sitova tonttijako. Esityslistan liitteenä 2 on kaavamuutoksen 691 selostus, jonka liittei nä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tilastolomake sekä kaa va kart ta määräyksineen. Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta hyväksyy päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen 691/Akm Mar ja tie ja päättää asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ja pyy tää siitä tarvittavat lausunnot. Mikäli mahdollisissa muistutuksissa ja lausunnoissa ei ilmene merkit tä viä kaavaehdotuksen muutostarpeita, viedään asemakaavan muu tos suoraan kaupunginhallituksen ja edelleen kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi. Jäsenet Heljä Harttunen ja Tuomo Vesikko ilmoittivat es teel li syy destään hallintolain 28 :n 1 mom. 5) kohdan mukaisesti ja poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen oli teknisessä lau ta kun nas sa kuultavana tämän asian kohdalla.

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Tiedoksianto: Koneote Heinolan Vuokra-asunnot Oy Kopio kaavoituspäällikkö, suunnitteluarkkitehti, suunnitteluavustaja (kaavoitus) Valmistelija: suunnitteluarkkitehti Katri Kuivalainen, puh , Asemakaavan muutoksen hyväksyminen Asemakaavan muutosehdotus 691 Marjatie on ollut nähtävillä Ehdotusvaiheessa kaavasta ei tullut yh tään muis tu tus ta. Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Päi jät-hä meen pe las tus lai tos sekä PHSoteyn Ym pä ris tö ter veys kes kus. Hämeen ELY-kes kus korvasi lausunnon sähköpostilla. Lau sun non antajilla ei ol lut huomautettavaa kaa va eh do tuk ses ta. Kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen, joten se menee teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti suoraan kau pungin hal li tuk sen ja siitä edelleen kaupunginvaltuuston hy väk syt tä väk si. Valmisteltavana olevan asian vaikutukset on arvioitu kaa va se los tukses sa kohdassa 5.4. Esityslistan liitteenä 6 on kaavamuutoksen 691 selostus, jonka liit teinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tilastolomake se kä kaava kart ta määräyksineen. Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus ton hyväksyttäväksi päivätyn ase ma kaa van muu toksen 691/Akm, Marjatie. Muutoksenhakukielto kaupunginvaltuusto

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelma 115/ /2016 Sivla Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Heinolan kaupungin ta lous ar vion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi toi mi elinten si to vat toiminnalliset tavoitteet sekä toimintaan osoitetut mää rära hat se kä tuloarviot sekä asetti muita toiminnallisia tavoitteita. Lauta kun ta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyt tö suun ni tel man vastuu alu een sa osalta kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden ja lin jaus ten toteuttamiseksi. Sivistyslautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2016 esitettiin pe rus te lut vuoden 2016 investoinneille. Kaupunginvaltuuston hy väksyt tyä talousarvion, tulosalueen tulee tarkistaa investointien käyt tösuun ni tel ma vastaamaan myönnettyä määrärahaa. Tarkistetut inves toin tien käyttösuunnitelmat tulee esittää kaupunginhallituksen hyväk syt tä väk si. Sivistyslautakunnan käyttöomaisuuden investointisuunnitelma vuodel le 2016: 844 Opetus- ja koulutuspalveluiden irtaimisto TVT- laitteistoja kehitetään vastaamaan uudistuvien ope tus suun ni tel mien ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksia. 846 Varhaiskasvatuksen irtaimisto Esiopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen ympäristöä ja toimintaa ke hi te tään (mm. laite-hankinnat ja koulutukset). 848 Kirjastopalveluiden irtaimisto (netto) Uusi kirjastoauto tulee hankintaan vuonna Investointivaraus kir jas to au ton hankintaan on Ministeriö on päättänyt avus taa hankintaa Päijät-Hämeen maakunnassa siirrytään yhteiseen seudulliseen kirjas to jär jes tel mään vuonna Järjestelmän kustannukset on jaettu kuntien asukasluvun perusteella. Heinolan osuus on Nuorisopalveluiden irtaimisto Uuteen nuorisotilaan hankintaan asianmukaiset

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus kalusteet ja välineet, jot ka palvelevat seuraavan vuosikymmenen. Tavoitteena on luoda uu si nuorisotila, jossa on mahdollisuus erilaisiin aktiviteetteihin ja yh des sä oloon pienemmässä tai isommassa ryhmässä. Ka lus te han kin nat suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Osa toteutetaan nuorten työ pa jan tuotantona. Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää 1) osaltaan hy väk syä vastuualueensa vuoden 2016 talousarvion investointien käyt tö suun ni tel man ja 2) lähettää sen kaupunginhallituksen hy väk syt tä väk si. Jatkokäsittely: Khall muutoksenhakukielto kaupunginhallitus Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä si vistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointien käyt tö suunni tel man: 844 Opetus- ja koulutuspalveluiden irtaimisto Menot Tulot Netto TVT- laitteistoja kehitetään vastaamaan uudistuvien ope tus suun nitel mien ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksia. 846 Varhaiskasvatuksen irtaimisto Menot Tulot Netto Esiopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen ympäristöä ja toi min taa ke hi te tään (laite-hankinnat). 848 Kirjastopalveluiden irtaimisto Menot Tulot Netto Uusi kirjastoauto Ministeriö on päättänyt avustaa han kintaa

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen maakunnassa siirrytään yhteiseen seudulliseen kirjas to jär jes tel mään vuonna Järjestelmän kustannukset on jaettu kun tien asukasluvun perusteella. Heinolan osuus on Nuorisopalveluiden irtaimisto Menot Tulot Netto Uuteen nuorisotilaan hankintaan asianmukaiset kalusteet ja vä lineet, jot ka palvelevat seuraavan vuosikymmenen. Tavoitteena on luo da uu si nuorisotila, jossa on mahdollisuus erilaisiin ak ti vi teet tei hin ja yh des sä oloon pienemmässä tai isommassa ryhmässä. Kalustehankinnat suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Osa to teute taan nuorten työpajan tuotantona. Oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut sivistystoimi

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 537/ /2016 Khall Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh , Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän perussopimukseen esi te tään tehtäväksi seuraavat muutokset: 1. Kuntayhtymän nimi esitetään muutettavaksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäksi. Muutos on perusteltu, koska Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Työhönvalmennus Valma Oy (entinen Tuoterengas) käyn nis tyi vät osakeyhtiöinä Kuntayhtymään jäi Koulutuskeskus Salpaus. 2. Kuntayhtymän omistajatietoja esitetään päivitettäväksi lu kien. Kuntayhtymän jäsenkuntien määrä kuntaliitosten jälkeen alkaen on 11. Jatkossa jäsenkunnat ovat Asikkala, Har to la, Heinola, Hollola, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Per tun maa ja Sysmä. Perussopimuksen muutos tältä osin on luonnollinen seuraus tehdyis tä kuntaliitoksista. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän hallitus pyytää jäsen kun tia hyväksymään kuntayhtymän perussopimuksen muu tokset. Jäsenkuntia pyydetään käsittelemään muutokset viimeistään mennessä. Esityslistan liitteenä 7 on ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että valtuusto hyväksyy Päijät-Hämeen kou lu tus kon serni -kuntayhtymän perussopimuksen muutokset. Muutoksenhakukielto kaupunginvaltuusto

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Eronpyyntö kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä 645/ /2016, 669/ /2016 Khall Petteri Niemi on saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa kau pun gin val tuus ton 2. varapuheenjohtajan tehtävästä. Hän pe ruste lee pyyntöään työtehtäviensä vuoksi rajoittuneella ajan käyt tö mahdol li suu del la puheenjohtajistolle osoitettuihin tilaisuuksiin. Kuntalain (1995) 38 :n mukaan "luottamustoimesta voi erota pä teväs tä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka va lit tava luottamushenkilö on." Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että valtuusto 1) myöntää Petteri Niemelle eron kaupunginvaltuuston 2. va ra puheen joh ta jan tehtävästä pyytämästään syystä ja 2) valitsee kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan jäljellä olevak si toimikaudeksi Jatkokäsittely: Muutoksenhakukielto kaupunginvaltuusto

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Toimeenpanomääräysten antaminen kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemistä päätöksistä 125/ /2016, 597/ /2016 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet on kaupunginjohtaja antanut val mis tel ta vak si seuraavasti: - Kulttuuritoimiston siirtyminen Heilin tiloihin, Anne Lehtokoski ym.; vas taus valmisteltu tähän kokoukseen - Heinolan päättäjät ja virkamiehet kokeilemaan vanhustyön arkea työ vuo ron ajaksi, Kimmo Huvinen ym.; sosiaali- ja terveysjohtaja ja van hus pal ve lu joh ta ja, - Selvitys mistä johtuu kaupungin omistamien kiinteistöjen huono kun to, PS Marko Heino ym.; sisäinen tarkastaja, kom men toin ti pyyntö tekniselle toimelle ja - Selvitys elinkaarimallin käyttämisestä rakennushankkeissa, Tuomo Ve sik ko ym.; tekninen toimi ja kaupunginkamreeri. Esityslistan liitteenä 8 Anne Lehtokosken ym. valtuustoaloite Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää todeta kau pun ginval tuus ton kokouksessa tehdyt päätökset laillisessa järjes tyk ses sä syntyneiksi ja kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuu luneik si se kä päättää panna ne täytäntöön. Valtuutettu Anne Lehtokosken ym. valtuustoaloitteen johdos ta kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotetun asian valmis te lu ei ole nyt ajankohtaista, koska siinä mainitut Heilin ra kennuk set on vuok rat tu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella yrityksen käyt töön. Jäsen Kimmo Huvinen esitti jäsen Sanna Karppisen kannattamana, et tä päätösehdotuksen toinen kappale poistetaan ja ko. aloite lä hete tään jatkovalmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Huvinen on tehnyt kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan kan na te tun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esit ti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, ää nestä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Huvisen tekemää esitystä ää nes tä vät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yk si mie lises ti.

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 "jaa" -ääntä (Heino, Jaakkola, Koponen, Timonen, Varjo, Virtanen ja Hildén) ja 2 "ei" -ääntä (Huvinen ja Karppinen) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 vastaan 2 hy väksy neen kaupunginjohtajan tekemän esityksen asiassa. Jatkokäsittely: Muutoksenhakukielto kaupunginvaltuusto

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Keskeneräiset valtuustoaloitteet 491/ /2016, 490/ /2016, 489/ /2016, 488/ /2016, 487/ /2016 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 20 :n mukaan valtuutetulla on oi keus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa kos kevis ta asioista. Aloitteet on annettava kirjallisena puheenjohtajalle ennen työjärjestyksen hyväksymistä. Puheenjohtaja mainitsee työ järjes tys py kä läs sä lyhyesti, mitä aloitteessa ehdotetaan ja aloitteen jättä mi ses tä tehdään merkintä kokouksen pöytäkirjaan. Aloite on sitä enem pää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen val mis telta vak si. Valtuustoaloitteeseen on kaupunginhallituksen vastattava pää-sääntöi ses ti puolen vuoden kuluessa. Vastauksesta voidaan keskustella ja tehdä päätös. Kaupunginhallitus pitää luetteloa valtuustoaloitteista ja ilmoittaa kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä valtuustolle kes keneräi set aloitteet. Tällä hetkellä keskeneräisiä valtuustoaloitteita on seuraavasti: 1. Valtuustoaloite koskien Pirttiniemen (Pirtinpohjan), Suomäen ja mui den vanhojen asutusalueiden ottaminen vesihuoltolaitoksen toimin ta-alu ee seen (491/ /2016), jä tet ty Aloite teknisen toimen valmistelussa, odottaa korkeimman hal lin tooi keu den ratkaisua valitukseen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu een rajauksesta 2. Valtuustoaloite Pirtinpohjan / Suomäentien alueen liittämisestä ve si huol lon toiminta-alueeseen (490/ /2016), jätetty Aloite teknisen toimen valmistelussa, odottaa korkeimman hal lin tooi keu den ratkaisua valitukseen vesihuoltolaitoksen toi min ta-alu een rajauksesta 3. Valtuustoaloite yhteisistä pelisäännöistä avustusten myön tä miseen (489/ /2016), jätetty Aloite konsernihallinnon valmistelussa 4. Valtuustoaloite / Teknisen toimen edustajan nimeäminen liikuntaja kulttuurilautakuntaan (488/ /2016), jätetty Aloite sivistystoimen ja teknisen toimen valmistelussa

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Kameravalvonnan asentaminen Rantapuistoon ja venelaitureille (487/ /2016), jätetty Aloite teknisen toimen valmistelussa Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että valtuusto merkitsee valmistelussa olevien val tuusto aloit tei den johdosta tähän mennessä suoritetut toimenpiteet tiedok si. Muutoksenhakukielto kaupunginvaltuusto

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kuntalaisaloitteiden käsittely vuonna / /2016 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kuntalain 28 :n mukaan kunnan jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloit tei ta sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoi tet ta va aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuulu vis sa asioissa tehdyt aloitteet ja toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vä hin tään 2 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava val tuus tos sa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vi reil le tulosta. Kuntalaisaloite, jonka käsittely on vielä kesken: 1. Kuntalaisaloite: Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hy väk symi ses tä ja käyttöönottamisesta / Hilkka von Essen (3400/ / 2014) jätetty Valmistelu on aloitettu. Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että se merkitsee valmistelussa olevan kun ta lais aloitteen tiedoksi. Muutoksenhakukielto kaupunginvaltuusto

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kokouskutsuja 118/ /2016, 672/ /2016 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Saapuneita kokouskutsuja: - Päijät-Hämeen jätelautakunnan kokous edustaja Jou ko Rajajärvi - Kehyskuntaverkoston kokous Helsingissä Kokouskutsut nähtävänä kokouksessa. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) evästysten an ta mi ses ta ja 2) nimetä kehyskuntafoorumin kokouksiin Heinolaa edustamaan kau pun gin joh ta jan lisäksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheen joh ta jis tot. Muutoksenhakukielto

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Saapuneet asiakirjat Khall Luettelo saapuneista asiakirjoista ajalla on esi tys listan liitteenä 9. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä saa puneet asiakirjat tiedoksi ja saat taa ne ao. tulosalueiden tietoon ja huomi oon otettavaksi. Muutoksenhakukielto

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Päätöksiä ja tiedoksiantoja 556/ /2016, 268/ /2016 Khall Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöy tä kir jat: Viranhaltijapäätökset Kaupunginjohtaja * muu yleispäätös 3-4 Hallinto- ja kehitysjohtaja * hankintapäätös 1 * sopimukset 1 Henkilöstöjohtaja * muu yleispäätös 4-13 * työkokemuslisät Kaupunginkamreeri * kassavarojen sijoitus- ja ottopäätöksiä 2 Tietohallintopäällikkö * hankintapäätös 1 Virastomestari * hankintapäätös 1 Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Sivistyslautakunta Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien pöy täkir jat: Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymähallitus " Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja: - Hämeen ELY-keskuksen päätös : Muutos päivät tyyn päätökseen työllisyyspoliittisesta avustuksesta. Työn Kipinä -kun ta ko kei lu hank keen hallinnollisiin päättämistoimiin voidaan käyttää vuonna 2015 myönnettyä työllisyyspoliittista avustusta enintään saakka. Asiakirjat nähtävänä kokouksessa.

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tie dok seen ja 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja vi ranhal ti joi den päätöksiin sekä 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin ja 3) edellyttää sosiaali- ja terveystoimen ja teknisen toimen yhteisesti val mis te le van teknisen lautakunnan käsittelemässä asias sa tarkoituksenmukaisimman tilaratkaisun väistötilojen jälkeen käyt töön otettavaksi. Muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio sosiaali- ja terveystoimi tekninen toimi

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot Khall Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi in fot tulevista kokouksista ja maakunnan valmistautumisesta it se hallin to alue uu dis tuk seen. Muutoksenhakukielto

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Muutoksenhakuohje Toimielin Kaupunginhallitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 31, 32, 34-37, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 33, 38 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Kaupunginhallitus Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: Pykälät 33, 38 Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 16.11.2015 klo 14:00-15:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 14:00-15:24

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 18.10.2016 ja 19.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 253 Vuoden 2017 talousarvio

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kaupunginhallitus 253 18.10.2016 Kaupunginvaltuusto 71 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 1187/02.02.00/2016 Khall 18.10.2016 253 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 33 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 33 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 17.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 33 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 34 Erikoissairaanhoidon polikliiniset

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh ,

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Keskusvaalilautakunta 19 03.06.2015 Kaupunginhallitus 270 05.10.2015 Kaupunginhallitus 297 09.11.2015 Äänestysaluejako 15.10.2016 alkaen 4614/00.00.00/2015 Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 7

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset Tiedoksi merkittävät asiat 7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 16.10.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Elinvoimajohtajan kuuleminen 3 42 Ulkoisen tarkastuksen vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 20.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Tilintarkastajan tarkastusraportti

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Tekninen lautakunta 2 17.01.2017 Asemakaavan muutos 690/Akm Tori 81/10.02.03/2017 Tekla 17.01.2017 2 69/10.02.03/2016 Tekla 07.06.2016 76 Tekla 104 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 22.9.2015 104 on asiasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen tek ni sen toimen valmisteltavaksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen tek ni sen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta 40 14.03.2017 Valtuustoaloite koskien Pirttiniemen (Pirtinpohjan), Suomäen ja muiden vanhojen asutusalueiden ottamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen/ Matti Seppä ym. 168/10.03.01.03/2017

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 15 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 15 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Liikunta- ja kulttuurilautakunta Aika 13.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 16 Liikuntapaikkojen kunnossapitosopimus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 11 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 11 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 12 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sahanniemen hoitokodit / Aiesopimus Avain-säätiön kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisestä

Sahanniemen hoitokodit / Aiesopimus Avain-säätiön kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisestä Kaupunginhallitus 153 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 49 27.06.2016 Sahanniemen hoitokodit / Aiesopimus Avain-säätiön kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisestä 268/00.04.02/2016 Khall 20.06.2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 20/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 20/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 29.10.2015 klo 09:00-12:00 ja 30.10.2015 klo 9:00-12:00 ja Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat 29.10.2015

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh ,

Kesla 19 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Keskusvaalilautakunta 19 03.06.2015 Kaupunginhallitus 270 05.10.2015 Kaupunginhallitus 297 09.11.2015 Kaupunginvaltuusto 79 16.11.2015 Äänestysaluejako 15.10.2016 alkaen 4614/00.00.00/2015 Kesla 19 Valmistelija:

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot