Bamfield, J Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research."

Transkriptio

1 LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Ahlbrecht, Hans-Joerg Minorities, Crime, and Criminal Justice in Federal Republic of Germany. Kirjassa Ineke Haen Marshall (toim.) Minorities, Migrants, and Crime. Diversity and Similarity Across Europe and the United States. Thousand Oaks, Lontoo & New Delhi: Sage Publications, Ahlberg, Jan Invandrares och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2. Stockholm. Ahlström, Salme & Metso, Leena & Tuovinen, Eeva-Liisa Nuorten juominen vähentynyt, usein humaltuminen ei. Yhteiskuntapolitiikka 6/2003, Alitolppa-Niitamo, Anne Perhe maahanmuuttajan kotoutumisen resurssina ja taistelukenttänä. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Anttila, Inkeri & Jaakkola, Risto Unrecorded Criminality in Finland. Kriminologinen tutkimuslaitos A:2, Helsinki. Aromaa, Kauko Den europeiska integrationen och den finska brottsligheten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab n:o 2/1992, Aromaa, Kauko Self-reported delinquency in Helsinki, Finland, Teoksessa Josine Junger-Tas & Malcolm W. Klein (toim.): Delinquent Behavior among Young People in the Western World. RDC/Kugler Publicatons, Amsterdam. Aromaa, Kauko Väkivallan pelko Suomessa edelleen EU:n pohjalukemissa. Haaste 1/2003. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 1992a. Piilorikollisuus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 117. Oikeus 1992:7. Tilastokeskus. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 1992b. Rikosten uhrit Kansainvälisen uhritutkimuksen ennakkotietoja Suomesta. Helsinki. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 1. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 2000a. Suomalaisten rikosriskit Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen Suomea koskevia tuloksia. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 49. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku. 2000b. Väkivalta ja uhkailu. Raportissa Heiskanen, M. & Aromaa, K. & Niemi, H. & Sirén, R. Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia vuosilta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Tilastokeskus. Oikeus 2000:1. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku (eds.) Victimisation Surveys in Comparative Perspective. Papers from the Stockholm Criminology Symposium HEUNI. Publication Series No. 56. Helsinki. Aromaa, Kauko & Heiskanen, Markku & Väisänen Paavo Rikosvahingot Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 112. Oikeus 1991:22. Tilastokeskus. Aromaa, Kauko & Laitinen, Ahti Yritysturvallisuus Varsinais-Suomessa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 10. Balvig, Flemming Fear of Crime in Scandinavia New Reality, New Theory? Julkaisussa Annika Snare (ed.): Criminal Violence in Scandinavia. Scandinavian Studies in Criminology, Vol. 11. Oslo: Universitets forlaget 1990,

2 448 Bamfield, J Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. Beilinson, Leif & Kulmala, Pekka & Mäkinen, Tapani Autoihin kohdistuvat rikokset. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 134. Brand, Sam & Price, Richard The economic and social costs of crime. Home Office Research Study 217. Brottsförebyggande rådet Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet. Omfattning, karaktär, åtgärder. Rapport 2007:11. Bäckman, Johan The Inflation of Crime in Russia. The Social Danger of the Emerging Markets. National Research Institute of Legal Policy Publication No Helsinki. Carcach, C Youth as Victims and Offenders of Homicide. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice 73. Canberra: Australian Institute of Criminology. Diesen, Christian Etnicitet. Kirjassa Christian Diesen & Claes Lernerstedt & Torun Lindholm & Tove Pettersson (toim.) Likhet inför lagen. Tukholma: Bokförlaget Natur och Kultur, Van Dijk, Jan J.M & Toonvliet L.G Towards a Eurobarometer of Public Safety. Key findings of the first survey on public safety among the residents of the European Union. Report presented at the Seminar on the Prvention of Urban Delonquency linked to Drugs Dependence. European Commission, November Brussels. Dooley, E Homicide in Ireland Dublin: Department of Justice. Dubourg, Richard & Hamed, Joe & Thorns, Jamie The economic and social costs of crime against individuals and households 2003/04. Home Office Online Report 30/05. Ellonen, Noora & Kivivuori, Janne & Kääriäinen Juha Lapset ja nuoret väkivallan uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64/2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 80. Ellonen, Noora & Kääriäinen, Juha & Salmi, Venla & Sariola, Heikki Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tutkimus peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. Poliisiammattikorkeakoulu / Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. (Ilmestyy lokakuussa 2008.) Eloheimo, Henrik Turun nuorten rikollisuus kyselyjen valossa. Teoksessa Janne Kivivuori (toim.) Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 188. Ensimmäinen Euroopan yhteinen rattijuopporatsia. Poliisi 3/1998. Eschholz,Sarah & Chiricos, Ted & Gertz, Marc Television and Fear of Crime: Program Types, Audience Traits, and the Mediating Effect of Perceived Neighborhood Racial Composition. Social Problems 50:3, Eskelinen, Ossi Hermot vapautu ja tuli puhdas olo. Alle 15-vuotiaiden rikosten sovittelun käytännöt ja vaikutukset. Lapset rikoksen sovittelussa -tutkimusprojektin raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2005:3. Eurocare 2003: Drinking and Driving In Europe. An eurocare Report to the European Union. Eurocare. Advocacy for the Prevention of Alcohol Related Harm in Europe. Gottfredson, Micahel R. & Hirschi, Travis A General Theory of Crime. Stanford University Press, Stanford.

3 449 Haapaniemi, Markku Naisten väkivallan pelkoparadoksi väkivaltaisessa parisuhteessa eläneiden naisten kokemusten valossa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampere. Haarakangas, Tanja & Ollus, Natalia & Toikka, Sini Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajanaiset haaste turvakotipalveluille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvojulkaisuja 2000:3. Helsinki. Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo Seksuaalinen lähentely, ahdistelu ja maksettu seksi. Teoksessa Suomalainen seksi (toim. Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila), Helsinki. Hakamo, Terhi & Sirén Reino & Heiskanen, Markku Kotitalouksiin kohdistuneet omaisuusrikokset Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkojulkaisuja 4. Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Onko huumeiden käytön yleisyys taittumassa? Vuoden 2000 huumekyselyn tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 66: 3. Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Huumeiden käytön uusi sukupolvi. Yhteiskuntapolitiikka 2003:3, Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Nuorten huumeiden käyttö on vähentynyt. Dialogi 7/2006, Hakkarainen, Pekka & Metso, Leena Huumekysymyksen muuttunut ongelmakuva. Vuoden 2006 huumekyselyn tulokset. Yhteiskuntapolitiikka 2007:5, Hautaniemi, Petri Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 41. Helsinki. Heide, K. M Youth Homicide. Studying and Preventing Homicide (toim.) M D Smith & M A Zahn). London: Sage, Heikkinen, Alpo Nuoret lastensuojelun avohuollossa palvelujen ja menetelmien tarkastelu. Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeen lastensuojelun kehittämisohjelman raportti. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2007:1. Heilig, M Våld, droger och sårbara individer: en neurobiologisk bakgrund. I Våld, alkohol och övriga droger. Folkhälsoinstitutet 1996: 114. Stockholm. Heinonen, Jukka & Lehto, Juhani Rattijuoppouden hoitaminen. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus, Helsinki. Heiskanen, Markku Suomalaisten rikosriskit Kansainvälisen rikosuhritutkimuksen Suomea koskevia haastattelutuloksia. Sisäasiainministeriö. Poliisiosaston julkaisu 3/1996. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 25. Heiskanen, Markku Väkivalta, pelko ja turvattomuus. Surveytutkimuksen näkökulmia suomalaiseen turvallisuuteen. Tilastokeskus. Tutkimuksia 236. Helsinki. Heiskanen, Markku Luku II: Katsaus muihin lähteisiin. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 51. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko Suomalaisten turvallisuus Vuoden 1997 haastattelututkimuksen ennakkotietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta. Tilastokeskus. SVT. Oikeus 1998:7. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 35.

4 450 Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko & Niemi, Hannu & Ruusinen, Anneli & Sirén, Reino Tapaturmat ja väkivalta Oikeus 1990:7. Tilastokeskus. Helsinki. Heiskanen, Markku & Aromaa, Kauko & Niemi, Hannu & Sirén, Reino Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia Tilastokeskus. Oikeus 2000:1. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Heiskanen, Markku & Koskela, Kaj Tapaturmat Suomessa vuosina Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1994:7. Heiskanen, Markku & Piispa, Minna Usko, toivo, hakkaus. Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Helsinki: Tilastokeskus & Tasaarvoasiain neuvottelukunta. Oikeus 1998:12. Heiskanen, Markku & Piispa, Minna VIII Tulosten pohdintaa. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Heiskanen, Markku & Roivainen, Outi Helsinki! Tutkimus helsinkiläisten turvallisuudesta ja Helsingin poliisin palvelukyvystä. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 21. Espoo Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Aromaa, Kauko Suomalaisten turvallisuus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 58. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Heiskanen, Markku & Sirén, Reino & Tallberg, Teemu Kotitaloudet omaisuusrikosten kohteena. Haastattelututkimuksen tuloksia kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneista varkauksista ja vahingonteoista vuodelta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 52. Oikeus 2001:9. Tilastokeskus. Hiltunen, Laura Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Tiehallinnon selvityksiä 50/2006. Holm, Pasi & Pankka, Kari & Toivinen, Seppo & Tykkyläinen, Yrjö & Virén, Matti Pk-yritysten turvallisuuskysely. SY-keskustelualoitteita. Suomen Yrittäjät. Helsinki. Honkatukia, Päivi Maahanmuuttajat väkivallan uhreina. Teoksessa Reino Sirén & Päivi Honkatukia (toim.): Suomalaiset väkivallan uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena Arkipäivän rasismi kriminaalipolitiikan haasteena. Haaste 2/2007, 7 9. Hurtta, Olli Kuoleman aiheuttanut lähisuhdeväkivalta. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 21. Helsinki. Husso, Maritta Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. Tampere, Vastapaino. Iivari, Juhani Tuomittu maahanmuuttaja. Stakes, Tutkimuksia 154. Helsinki. Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki, Gaudeamus. Jokinen, Anne & Häyrynen, Janne & Alvesalo, Anne Yritykset talousrikollisuuden uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 19/2002. Helsinki. Junninen, Mika Adventurers and Risk-takers. Finnish professional criminals and their organisations in the 1990s cross-border criminality. Helsinki: Heuni.

5 451 Junttila, Harri Pimeän talouden konna on kotimainen. Talouselämä Kainulainen, Heini. 2004a. Raiskattu? Tutkimus raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 212 & Tilastokeskus. Oikeus 2004:16. Kainulainen, Heini. 2004b. Rikosprosessuaaliset pakkokeinot. Teoksessa Rikollisuustilanne Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 209, Kainulainen, Heini Seuraamuskäytäntö huumausaineen käyttörikoksissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 219. Karhunen, Risto Suullinen tiedonanto Karisto, Antti & Tuominen, Martti Kirjoituksia kaupunkipeloista. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1993:8. Helsinki. Kaukonen, Martta (toim.) Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Selviytymiskertomuksia. Jyväskylä: PS-kustannus. Kauppinen, Sari & Sariola, Heikki & Taskinen, Sirpa Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten tietoon tulleet hyväksikäyttöepäilyt Tilastoraportti 5/2000. Stakes. Keisala, Hertta & Marttunen, Matti Nuorisorangaistus II. Toimeenpano ja vaikuttavuus. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 231. Keskinen, Vesa Palvelut puntarissa. Kaupunkipalvelututkimus Helsingissä 1983, 1989, 1993,1997. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 1993:3. Helsinki. van Kesteren, John & Mayhew, Pat & Nieuwbeerta, Paul Criminal Victimization in Seventeen Industrialised Countries. Key Findings from the 2000 International Crime Victims Survey. Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatie-centrum. Ministry of Justice, The Netherlands. Kimberly, J. Mitchell Risk factors for and Impact of online sexual solicitation of Youth. JAMA.2001:285, Kinnunen Aarne Isännät, rengit ja pokat. Huumemarkkinat ja oheisrikollisuus Helsingissä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 133. Kinnunen Aarne Huumausainerikoksiin syyllistyneiden rikosura ja sosioekonominen asema. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 182. Kinnunen, Aarne & Niemi, Hannu & Sirén, Reino Maksukorttirikokset. Tutkimus maksukortin väärinkäyttämisestä ja siihen syyllistyneistä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 123. Kinnunen, Aarne & Perälä, Riikka & Tuttavainen-Levanoja, Tarja Poliisin huumevalvontaprojekti pääkaupunkiseudulla. Seurantatutkimus. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 20. Kivivuori, Janne Nuorten rikollinen ja kielletty toiminta Nuorisorikollisuuden seurantahankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia ja kokemuksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 129. Helsinki. Kivivuori, Janne Nuoret rikosten tekijöinä. Tekojen yleisyys, rikollisuuden ymmärtäminen ja varastamisen vaiheet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 141. Helsinki. Kivivuori, Janne. 1999a. Suomalainen henkirikos. Teonpiirteet ja tekojen olosuhteet 1988 ja Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 159. Kivivuori, Janne. 1999b. Nuorten rikoskäyttäytyminen Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 161. Helsinki.

6 452 Kivivuori, Janne Patterns of criminal homicide in Finland Teoksessa Homicide in Finland (toim. Tapio Lappi-Seppälä), Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 181. Kivivuori, Janne. 2002a. Piilorikollisuuden tutkimus. Teoksessa Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Janne Kivivuori (toim.). Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 188. Kivivuori, Janne. 2002b. Nuoret rikosten tekijöinä, uhreina ja kontrollin kohteina , Teoksessa Nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Janne Kivivuori (toim.). Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 188. Kivivuori, Janne. 2002c. Sudden Increase of Homicide in Early 1970s Finland. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention Vol 3, Kivivuori, Janne. 2003a. Helsingin nuorten väkivaltakokemukset. Raportissa Kivivuori, Janne & Savolainen, Jukka: Helsingin nuoret rikosten uhreina ja tekijöinä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Kivivuori, Janne. 2003b. Helsingin nuorten omaisuus-, vahingonteko- ja huumerikollisuus 1992 ja Raportissa Kivivuori, Janne & Savolainen, Jukka: Helsingin nuoret rikosten uhreina ja tekijöinä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Kivivuori, Janne. 2003c. Helsingin nuoret rikosten tekijöinä. Julkaisussa Janne Kivivuori & Jukka Savolainen Helsingin nuoret rikosten tekijöinä ja uhreina. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Helsinki, Kivivuori, Janne. 2005a. Piilorikollisuuden tutkimus. Kirjassa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214, Kivivuori, Janne. 2005b. Nuoret rikosten tekijöinä, uhreina ja kontrollin kohteina Kirjassa Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214, Kivivuori, Janne Nuorisorikollisuuden kehitys. Teoksessa: Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221; Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66; Nuorisoasian neuvottelukunta, julkaisuja 33. Kivivuori, Janne & Karvonen, Sakari & Rimpelä, Matti Nuorten rikoskäyttäytymisen yleisyys kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 54. Kivivuori, Janne & Kemppi, Sari & Smolej, Mirka. 2002b. Etusivujen väkivalta. Väkivalta iltapäivälehtien etusivuilla, todellisuudessa ja ihmisten peloissa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 196. Kivivuori, Janne & Salmi, Venla Nuorten rikoskäyttäytyminen Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 214. Kivivuori, Janne & Savolainen, Jukka Helsingin nuoret rikoksen uhreina ja tekijöinä. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 204. Korander, Timo Suomalaisten turvallisuuden kokeminen ja suhtautuminen poliisiin Helsinki: Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu 10/1994. Korhonen, Kaija & Ellonen, Noora Maahanmuuttajanaiset väkivallan uhrina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 60/2007. Helsinki.

7 453 Kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen vuosikertomus Helsinki: Rikosseuraamusvirasto. Kristoffersen, Ragnar (ed.) Nordisk statistikk for kriminalomsorgen i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Oslo. KRP Rikoksella viedyt ajoneuvot lajeittain vuonna KRP/rikostietopalvelu. Kuula, Tarja & Pitts, John & Marttunen, Matti Nuoret laitoksissa Suomessa, Englannissa ja Walesissa. Teoksessa Nuorisorikollisuus: määrä, syyt ja kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221, Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66, Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33. Helsinki Kuussaari, Kristiina & Salonen, Pirita Päihdehuollon huumeasiakkaat Stakes. Tilastotiedote 11/2006. Kuussaari, Kristiina & Ruuth, Paula Päihdehuollon huumeasiakkaat Stakes. Tilastotiedote 16/2007. Kääriäinen, Juha Rikollisuuden pelko kasvaa Itä-Helsingissä. Yhteiskuntapolitiikka 3/2002. Kääriäinen, Juha Väkivalta ja apuun turvautuminen. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki 2006, Kääriäinen, Juha Naisuhritutkimus 2005: Väkivaltakokemukset aikuisten naisten lapsuusmuistoissa. Teoksessa Noora Ellonen & Janne Kivivuori & Juha Kääriäinen: Lapset ja nuoret väkivallan uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 64/2007. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedontantoja 80. Helsinki. Lahti, Minna Domesticated violence. The power of the ordinary in everyday Finland. Helsinki: Research Series in Anthropology. University of Helsinki. Laine, Matti Miksi he lopettavat? Haaste 4/05: Laitinen, Ahti & Virta, Erja Talousrikokset teoria ja käytäntö. Turku. Lappi-Seppälä, Tapio Yhtenäisrangaistuksen mittaamisesta. Lakimies 5/1992, Lappi-Seppälä, Tapio Vuoden 1994 liikennejuopumusuudistus ja rattijuopumusrangaistusten mittaaminen. Lakimies 6/1994, Lappi-Seppälä, Tapio Kriminalpolitikens framgång? Bra och dåligt i finsk kriminalpolitik. JFT 1998, Lappi-Seppälä, Tapio Rikosten seuraamukset. WSLT. Porvoo Lappi-Seppälä, Tapio Yleisökäsitykset ja vuoden 1999 sakkouudistus. Haastattelututkimus väestön sakkojärjestelmää ja liikennesakkoja koskevista käsityksistä vuosina Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 195. Helsinki. Lappi-Seppälä, Tapio. 2004a. Rikosoikeuden yleisiä oppeja koskeva uudistus III. Lakimies 3/2004, Lappi-Seppälä, Tapio Syyntakeisuussäännösten soveltamiskäytäntöjen tutkimisesta. Juhlajulkaisu Eero Backman Lappi-Seppälä, Tapio. 2006a. Rangaistuskäytännön hinta. Teoksessa Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII Raimo Lahdelle 2006 omistettu (toim. Pekka Koskinen & Martti Majanen). Vammala 2006.

8 454 Lappi-Seppälä, Tapio & Hinkkanen, Ville Selvityksiä raiskausrangaistuksista ja rangaistuskäytännön yhtenäisyydestä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 61. Lehti, Martti Viron henkirikollisuus 1990-luvulla. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 148. Helsinki. Lehti, Martti Henkirikokset Tutkimus poliisin tietoon vuosina tulleista henkirikoksista. Tilastokeskus, Oikeus 2002: 14. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 194. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 206. Lehti, Martti Henkirikoskatsaus. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Poliisiammattikorkeakoulu. Sisäasiainministeriön poliisiosasta. Nettijulkaisu Lehti, Martti Henkirikoskatsaus 2/2006. Henkirikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Poliisiammattikorkeakoulu ja sisäasiainministeriön poliisiosasto. Verkkojulkaisu, Lehti, Martti Nuoret ja henkirikollisuus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 78. Helsinki. Lehti, Martti & Aromaa, Kauko Naiskauppa, laiton siirtolaisuus ja Suomi. Nykytilanne, lainsäädäntö ja tutkimuslähteet. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 186. Leistra, G. & Nieuwbeerta, P Moord en doodslag in Nederland. Amsterdam: Prometheus. Lepola, Outi & Joronen, Mikko & Aaltonen, Milla Syrjintä etnisyyden, uskonnon, kielen tai kansalaisuuden perusteella. Teoksessa Outi Lepola & Susan Villa (toim.) Syrjintä Suomessa Helsinki: Ihmisoikeusliitto, Leppälä, Jussi Tulliselvitysrikos. Lainsäädäntöehdotuksen arviointia. Julkaisematon OTM-tutkielma. Helsingin yliopisto. Leskinen, Jari Organisoitu paritus ja prostituutio Suomessa. Rikostutkimus Helsinki: Keskusrikospoliisi. Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2003, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2004, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista liikenteessä vuonna 2005, tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT). Helsinki Liikennevakuutuskeskus2007a. Liikennevakuutuskeskus VALT-ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet. Lumme, Taina & Vogt-Airaksinen, Tiina Ensimmäiset nuorisorangaistuksen koettu vaikuttaviksi ja raskaiksi. Rikosseuraamusviraston tiedote Luopa, Pauliina & Pietikäinen, Minna & Jokela, Jukka Nuorten elinolot, koulutyö, terveys ja terveystottumukset Kouluterveyskysely Stakesin työpapereita 25/2006.

9 455 Lättilä, Risto Rikosvahingot Tilastotiedotus N:o OI 1976:4. Tilastokeskus. Helsinki. Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta Poliisin tietoon tullut rikollisuus vuonna Poliisiosaston julkaisu 17/2003. Helsinki. Maahanmuuttajien kokemuksia rasistisista rikoksista Suomessa Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu 13. Majamaa, Heikki Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja tilastoharhat. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 24. Malin, Maili Maahanmuuttajien terveys Suomessa. Kirjassa Luoto, Kirsi & Viisainen, Kirsi & Kulmala, Ilona (toim.) Sukupuoli ja terveys. Tampere, Vastapaino, Martens, Peter L Immigrants as victims of crime. International Review of Victimology, Vol. 8, Marttunen, Matti Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten käyttö. Haaste 4/2004, Marttunen, Matti Nuorisorikosoikeus ja nuorisoprosessi. Teoksessa Nuoren oikeudet, Edita Marttunen, Matti Nuorten rangaistusjärjestelmän toiminta 1990-luvun alusta nykypäivään. Teoksessa Nuorisorikollisuus: määrä, syyt ja kontrolli s Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221, Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 66, Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 33. Helsinki Marttunen, Matti Nuorisorikosoikeus, Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 236, Helsinki. Marttunen, Matti & Keisala, Hertta Nuorisorangaistus I. Nuorisoprosessi ja tuomitseminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 230. Mayhew, Pat & van Dijk, Jan J.M Criminal Victimisation in Eleven Industrial Countries. Key findings from the 1996 International Crime Victims Survey. Onderzoek en beleid, vol WODC, Ministry of Justice, Netherlands. Metso, Leena & Nuorvala, Yrjö Huumeasiakkaat yleistyivät sosiaali- ja terveyspalveluissa. Stakes, Dialogi 3. Mikkonen, Valde Rattijuopumus psykologisena ongelmana. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Mikkonen, Valde & Hörkkö, Jorma & Lappi-Seppälä, Tapio & Luntiala, Pertti & Mäkikärki, Yrjö Autovarkaus ja luvaton käyttö. Muistio liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnalle Moolenaar, Debora Expenditure on crime in the Netherlands. Memorandum WODC. Myllärniemi, Annina Huostaanottojen kriteerit pääkaupunkiseudulla. Selvitys pääkaupunkiseudun lastensuojelun sijoituksista, 7/2006. Helsinki: SOCCA ja Heikki Waris-instituutti. Mäki, Martti Alkoholi liikenteessä. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo & Voipio, Martti (toim.): Alkoholi ja yhteiskunta. Otava. Helsinki. Niemelä, Pauli & Kainulainen, Sakari & Kotakari, Ulla & Rusanen, Timo & Vidgren, Erja & Vornanen, Riitta & Väisänen, Raija Ennakkotuloksia turvatto-

10 456 muudesta ja sen hallintakeinoista. Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot Kuopion läänissä vuonna Kuopion yliopiston julkaisuja E:7. Niemi, Hannu Vakuutusvilppi. Ongelman inventointi. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 107. Niemi, Hannu Rikollisuus pelottaa. Hyvinvointikatsaus 1994:4. Niemi, Hannu Rikollisuuden pelko. Julkaisussa Suomalaisten turvallisuus Helsinki: Tilastokeskus. SVT. Oikeus 1996:17 ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 139, Niemi, Hannu Rikoksen pelko ja varotoimet. Julkaisussa Heiskanen Markku & Aromaa Kauko & Niemi Hannu & Sirén Reino. Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia vuosilta Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171 & Tilastokeskus, Oikeus 2000:1. Niemi, Hannu Rikoksen pelko heijastuu ihmisten arkeen. Haaste 3/2002. Nieminen, Eeva-Maria Ulkomaalaisten tekemät rikokset ja rikkomukset Suomessa 1992 & Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto. Toukokuu Niskanen, Tuomo Rikosvahingot Otantatutkimus poliisin tietoon tulleista omaisuus- ja väkivaltarikoksista. Tutkimuksia, no. 96. Tilastokeskus. Helsinki. Noponen, Tanja Poliisin suorittamat säilöönotot ja säilöönotettujen asiakaskunta Helsingissä. Espoo: Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 43. Noponen, Tanja Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus Suomessa Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 62/2007. Nurmi, Reet Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida kulttuuristaa. Raportissa Reet Nurmi & Reetta Helander (toim.) Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke STAKES. Helsinki, Nyqvist, Leo Väkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. Prosessinarviointi parisuhdeväkivallasta ja turvakotien selviytymistä tukevasta asiakastyöstä. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 28. Turku. Näre, Sari Nuorten tyttöjen kohtaama seksuaalinen väkivalta ja loukattu luottamus tunnetaloudessa. Teoksessa Päivi Honkatukia & Johanna Niemi- Kiesiläinen & Sari Näre: Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 13. Helsinki. O Brien, Robert M Crime and victimization data. Teoksessa Joseph F. Sheley (toim.) Criminology: a contemporary handbook, 2. painos. Belmont, CA: Wadsworth. Ohjenuora. Nuorisorangaistuksen sisältökäsikirja ja tehtäväosio. Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2/2005. Kriminaalihuoltolaitos. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:3 tullirikoksia koskevasta lainsäädännöstä (OMTR 2006:3). Ollus, Simon-Erik Jälleenvienti kasvattaa Suomen Venäjän kauppaa. Tieto & trendit, 3/2006, Ollus, Simon-Erik & Simola, Heli Russia in the Finnish Economy. Sitra Reports 66. Helsinki. Ollus, Simon-Erik & Simola, Heli Finnish re-export to Russia. BOFIT online No. 5.

11 457 Pajuoja, Jussi Väkivalta ja mielentila. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A 201. Jyväskylä: Suomalainen lakimiesyhdistys. Pajuoja, Jussi & Salminen, Markku Kadonneet henkilöt. Keskusrikospoliisi, Helsinki. Partanen, Airi & Holmström, Pekka & Holopainen, Antti & Perälä, Riikka Piikkihuumeiden käyttäjät Riskitutkimuksessa. Buprenorfiinin pistäminen yleistynyt huumeiden sekakäytössä. Suomen Lääkärilehti 39/2004, Partanen, Päivi & Hakkarainen, Pekka & Hankilanoja, Arto & Kuussaari, Kristiina & Rönkä, Sanna & Salminen, Mika & Seppälä, Timo & Virtanen, Ari Amfetamiinien ja opiaattien ongelmakäytön yleisyys Suomessa Yhteiskuntapolitiikka 2007:5, Paul, Rachel Shelters for Battered Women and the Needs of Immigrant Women. TemaNord 1998:507. Kööpenhamina: Pohjoismainen ministerineuvosto. Peltoniemi, Teuvo (toim.) Moni ottaa ja ajaa. Rattijuopumus Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Perälä, Jussi Hidasta ja nopeeta. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. Pettersson, Tove Kriminologiskt perspektiv. Diskrimineras personer med udländsk bakgrund av rättväsendet? Kirjassa Christian Diesen & Claes Lernerstedt & Torun Lindholm & Tove Pettersson (toim.) Likhet inför lagen. Tukholma: Bokförlaget Natur och Kultur, Piispa, Minna Complexity of Patterns of Violence Against Women in Heterosexual Partnerships. Violence against Women, 8(7), Piispa, Minna Väkivalta ja parisuhde. Nuorten naisten kokeman parisuhdeväkivallan määrittely survey-tutkimuksessa. Helsinki: Tilastokeskus. Tutkimuksia 241. Piispa, Minna IV Parisuhdeväkivalta. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Piispa, Minna & Heiskanen, Markku I Johdanto. Raportissa Minna Piispa & Markku Heiskanen & Juha Kääriäinen & Reino Sirén: Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Helsinki, Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Piispa, Matti & Jallinoja, Piia & Helakorpi, Satu & Uutela, Antti Huumekontaktit, huumemielipiteet, huumekampanja. Tutkimus aikuisista suomalaisista vuonna Helsinki: Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 1/2005. Pikkarainen, Jarmo & Penttilä, Antti Rattijuopumuksen kehitys Uudellamaalla vuosina , I. Ratsiatutkimus alkoholia nauttineiden kuljettajien määrästä tieliikenteessä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A4/1989. Helsinki. Pohjanpää, Kirsti Syrjintä. Raportissa Pohjanpää, Kirsti & Paananen, Seppo & Nieminen, Mauri: Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa Tilastokeskus: Elinolot 2003:1. Helsinki.

12 458 Pohjanpää, Kirsti & Paananen, Seppo & Nieminen, Mauri Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa Tilastokeskus. Elinolot 2003:1. Helsinki. Poliisin perheväkivaltaohjaustyöryhmän muistio Poliisin vuosikertomus 2003 (www.poliisi.fi) Poliisin vuosikertomus 2005 (www.poliisi.fi) Poliisin vuosikertomus 2006 (www.poliisi.fi) Poliisin vuosikertomus 2007 (www.poliisi.fi) Pridemore, William Alex Dempgraphic, Temporal, and Spatial Patterns of Homicide Rates in Russia; European Sociological Review, Vol. 19, No. 1, Punnonen, Varpu Ymmärrä ei kukaan eivät miehet eivätkä naiset raiskattu nainen tiellä kohti selviytymistä. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö. Naistutkimusraportteja 2001:1. Putkonen, Hanna Homicidal Women in Finland Publications of the National Public Health Institute KTL A5/2003. Helsinki. Päihdetilastollinen vuosikirja Stakes. SVT. Sosiaaliturva 1998:2. Raijas, Riitta Raiskaustrauma. Uhrin ja tekijän suhteen laadun ja trauman vakavuuden yhteys selviytymiskeinoihin ja hyvinvointiin sekä selviytymiskeinojen ja niiden muutoksen yhteys hyvinvointiin. Aiheita, monistesarja 29/2000. Stakes. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raijas, Riitta Raiskaustrauman vaikutus uhrin toimimiseen oikeusjärjestelmässä. Oikeus 3/2001, Raijas, Riitta & Repo, Taina Toim. Raiskauskriisikeskus Tukinainen -projekti Projektin loppuraportti. Stakes, Aiheita 25/1999. Helsinki. Raiskauskriisikeskus Tukinainen Vuosikertomus (www.tukinainen.fi, katsottu ) Rajalin, Sirpa Rattijuopumus Suomessa. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 99/2004. Rikollisuustilanne. (Viitataan vuosiluvun mukaan.) Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Rying, Mikael Dödligt våld i Sverige En deskriptiv studie. Stockholm. Rönkä, Sanna Suomen huumekuolemat eurooppalaisessa vertailussa. Esitelmä Huumausainekuolemien ehkäisy -seminaarissa Helsingissä Sainola-Rodriguez, Kirsti & Koehn, Peter H Turvapaikanhakijoiden ja pysyvästi Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveyteen liittyvien tarpeiden tunnistaminen. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 43, Salmi, Satu & Keskinen, Esko Näkyykö poliisia. Poliisin näkyvyys, kiinnijäämisriski ja rikoksen pelko. Sisäasiainministeriö. Poliisiosasto. Poliisin oppikirjasarja 2/97. Helsinki. Salmi, Venla Varhaisnuorten normirikkomukset ongelma vai osa nuoruutta? Helsinkiläisten vuotiaiden kielletyn ja rikollisen toiminnan laajuus, piirteitä ja merkityksiä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 40. Salmi, Venla Helsingin nuoret rikosten tekijöinä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 73. Helsinki.

13 459 Salmi, Venla. 2008a. Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja Rikollisuuden kehitys itse ilmoitetun rikollisuuden kyselyjen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 235, Helsinki. Salmi, Venla. 2008b. Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen ja väkivallan uhriksi joutuminen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 5/2008, Helsinki. Salomaa, Jukka Alkoholin käytön haittakustannukset ja verotaso Suomessa. Alko, Alkoholipoliittinen suunnittelu ja tiedotus, Tutkimusseloste No 22. Helsinki. Salusjärvi, Markku Liikenteen riskit ja rattijuoppous. Teoksessa Peltoniemi, Teuvo (toim.): Moni ottaa ja ajaa. Rattijuoppous Suomessa. Valtion painatuskeskus. Helsinki. Salusjärvi, Markku Maistelleet kuolonkolareissa. Liikennevakuutuskeskus Sariola, Heikki Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Suomessa. Selvitys viranomaisten tietoon vuosina tulleista lapsiin kohdistuneista hyväksikäyttötapauksista. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 79. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. Sariola, Heikki Lasten väkivalta- ja seksuaalikokemukset. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu 85. Lastensuojelun Keskusliitto. Helsinki. Savolainen, Jukka & Hinkkanen, Ville & Pekkarinen, Elina Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen. Tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 76. Helsinki. Seppä, Heikki Rattijuopumus Helsingissä vuonna 1990 (vertailu ja tutkimus uusinnasta). Poliisimies 1992/3. Seppänen, Susanna Rikoksen pelko. Oikeus 1991:2. Tilastokeskus. Helsinki. Sirén, Reino Parisuhteen ulkopuolinen väkivalta. Teoksessa Piispa, Minna & Heiskanen, Markku & Kääriäinen, Juha & Sirén, Reino. Naisiin kohdistunut väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Heuni, Publication Series No. 51. Sirén, Reino Omaisuusrikosten kohteeksi joutuminen 2006: yleisyys, piirteet ja muutokset. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 4/2008. Sirén, Reino & Honkatukia, Päivi (toim.) Suomalaiset väkivallan uhreina. Tuloksia kansallisista uhrihaastattelututkimuksista. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Helsinki Sirén, Reino & Kivivuori, Janne & Kääriäinen, Juha & Aaltonen, Mikko Suomalaisten kokema väkivalta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedoksiantoja 74. Helsinki Sirén, Reino & Lehti, Martti Musta maaliskuu? Väkivalta ja alkoholin kulutuksen kasvu vuonna Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 222. Sirén, Reino & Tuominen, Martti Pahoinpitelyrikokset 1995 ja Miten poliisi kontrolliviranomaisena reagoi lainmuutokseen? Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 197. Sisäasiainministeriö. 2008a. Arjen turvallisuus. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriö

14 460 Sisäasiainministeriö. 2008b. Hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden parantaminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Sisäasiainministeriön kertomus Eduskunnan oikeusasiamiehelle poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuodelta Sisäasiainministeriön poliisiosasto Väkivaltarikoksesta epäillyt ulkomaalaiset Suomessa Poliisiosaston julkaisu 12/2000. Sisäasiainministeriön poliisiosasto Väkivaltarikoksesta epäillyt ulkomaalaiset Suomessa Poliisiosaston julkaisu 18/2001. Streng, Joonia Ulkomaalaisten tekemät ja heihin kohdistuneet rikokset pääkaupunkiseudulla. Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita 1998: 18. Sosiaali- ja terveysministeriö. Ulkomaalaisvaltuutetun toimisto. Helsinki. Sulin, Marja Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen. Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto Suomen pankkiyhdistys 2005a. Pankkikatsaus 2/2005. Kesäkuu. Suomen pankkiyhdistys 2005b. Pankkiturvallisuus. Finanssialan Keskusliitto 2008a. Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa Finanssialan Keskusliitto 2008b. Rikostilasto Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkotilasto Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkotilasto Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkotilasto Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Vahinkotilasto Svensson, Robert Ungdomar och brott åren Resultat från sex självdeklarationsundersökningar bland elever i årskurs nio. Brå-rapport 2006:7 Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Takala, Hannu & Hörkkö, Jorma & Luntiala, Pertti & Salusjärvi, Markku & Kantola, Jorma Ylinopeus. Työryhmän mietintö. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 17/1988. Takala, Jukka-Pekka Mobile phone theft in Finland. Paper prepared for a EUCPN meeting on mobile phone theft. Tervonen, Juha & Ristikartano, Jukka & Penttinen, Mira-Maria Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen. Taustaraportti Tiehallinto, sisäisiä julkaisuja 48/2005 Tiainen Jari Rikoksella viedyt ajoneuvot Keskusrikospoliisi. Tieliikenneonnettomuudet Liikenne ja matkailu 1997:13. Helsinki: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuudet Liikenne ja matkailu 2004:13. Helsinki: Tilastokeskus, Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Sarjat XXIII A ja B. Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Sarja Oikeus. Tilastokeskus. Kuolemansyytilasto. Törrönen, Jukka (toim.) Valvontaa ja vastuuta. Päihteet ja julkisen tilan moraalisääntely. Helsinki: Gaudeamus. Virtanen, Ari Huumausainetilanne Suomessa Helsinki: Stakes. Tilastoraportteja 1/2005.

15 461 Vuori, Erkki & Ojanperä, Ilkka & Nokua, Jari & Ojansivu, Riitta-Leena Oikeuskemiallisesti todetut myrkytyskuolemat Suomessa vuosina Suomen lääkärilehti 21 22/2006, Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus luettu Verkkolähteet: 1. selauspäivä selauspäivä selauspäivä selauspäivä selauspäivä

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

OPTL. Verkkokatsauksia 12/2009. Perheväkivalta Suomessa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Venla Salmi & Martti Lehti & Reino Sirén & Janne Kivivuori & Mikko Aaltonen Perheväkivalta Suomessa Verkkokatsauksia 2/29 Sisällys Tiivistelmä Tietolähteet 2 2 Henkirikokset

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 221 NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO / NUORISOTUTKIMUSSEURA, JULKAISUJA 66 NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA, JULKAISUJA 33 Päivi Honkatukia & Janne Kivivuori (toim.)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

Kenen ongelma väkivalta on?

Kenen ongelma väkivalta on? Kenen ongelma väkivalta on? Suomalainen hyvinvointivaltio ja väkivallan toimijuus SUVI RONKAINEN Suomen eurooppalaisittain korkeat henkirikollisuusluvut eivät liene kenellekään suuri uutinen. Virallinen

Lisätiedot

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori

8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori 8 RIKOSMEDIAN YHTEYS VÄKIVALLAN PELKOON Mirka Smolej & Janne Kivivuori Hiljattain näin seuraavan tilanteen: Nuori tyttö, ehkä noin kymmenen vuoden ikäinen, seisoi kioskin edessä. Hän näytti hämmentyneeltä,

Lisätiedot

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi

Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi I Valtioneuvostolle Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seurantaraportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233. KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233. KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233 Aarne Kinnunen KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa ENGLISH SUMMARY THE PARADOX OF CRIMINAL

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

48/2013. Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn

48/2013. Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn 48/2013 Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn Oikeusministeriö, Helsinki 2013 2.10.2013 Julkaisun nimi

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN UHREINA JA TEKIJÖINÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 265 Martti Lehti & Venla Salmi & Mikko Aaltonen & Petri Danielsson & Ville Hinkkanen & Hannu Niemi & Reino Sirén & Karoliina Suonpää MAAHANMUUTTAJAT RIKOSTEN

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

TUHANSIEN ISKUJEN MAA

TUHANSIEN ISKUJEN MAA European institute for crime prevention and control, affiliated with the United Nations Report nro 66 H E U N I TUHANSIEN ISKUJEN MAA Miesten kokema väkivalta Suomessa Markku Heiskanen & Elina Ruuskanen

Lisätiedot

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi

oikeusministeriö justitieministeriet Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi OIKEUSMINISTERIÖ JUSTITIEMINISTERIET LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:11 Tunnista, tunnusta ja toimi Järvenpään väkivallan vähentämisen pilottihankkeen arviointi oikeusministeriö justitieministeriet LAUSUNTOJA

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 236

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 236 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 236 Matti Marttunen NUORISORIKOSOIKEUS Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta ENGLISH SUMMARY: JUVENILE

Lisätiedot

Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen. Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto

Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen. Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto Erilaiset lähestymistavat väkivallan vähentämiseen Joonas Kekkonen, FM Jatko-opiskelija, Turun yliopisto 1 Mitä väkivalta on? WHO määrittelee: Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S A LKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ V U O S I K E R T O M U S 2007 L I N T U L A H D E N K U J A 4, 0 0 5 3 0 H E L S I N K I P L 2 2 0, 0 0 5 3 1 H E L S I N K I www.alkoholitutkimussaatio.fi A L KO H O L I T U T

Lisätiedot

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta

Signum Tekijä(t) Muut tekijät. 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki. 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta Signum Tekijä(t) Muut tekijät 01 Bibliography Nicolas, Suzanne (toim.) 01 Luotseista Vaisto, Erkki 01 Suomen Kurikka, Jussi; Takkala, Marketta 01 Suomen Talonen, Jyrki 01 Työväen Kaarninen, Mervi 03 Kansalaiskalenteri

Lisätiedot

Turvalliset kaupunkiympäristöt. Rakenteelliset taustat, asukkaiden kokemukset ja arjen turvallisuusratkaisut

Turvalliset kaupunkiympäristöt. Rakenteelliset taustat, asukkaiden kokemukset ja arjen turvallisuusratkaisut S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 88 Turvalliset kaupunkiympäristöt Rakenteelliset taustat, asukkaiden kokemukset ja arjen turvallisuusratkaisut Jaana Keränen Mari Vaattovaara Matti Kortteinen

Lisätiedot

Lemmikin, kuluttajan ja ympäristön hyvinvointi

Lemmikin, kuluttajan ja ympäristön hyvinvointi 8 1/ 2014 Lemmikin, kuluttajan ja ympäristön hyvinvointi Korkeampi koulutus, vihreämpi kuluttaja? Ympäristövastuullisen kulutuksen tunnuspiirteet 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle Aina Tassun parhaaks

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (15) Tiedusteluosasto 11.4.2011 KRP:n diaarinumero 2400/2011/98 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Sisältö

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1

Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Mikko Niemelä Alueelliset toimeentuloerot ennen ja jälkeen asumismenojen huomioon ottamista 1 Johdanto Esiteollisella ajalla ja vielä maailmansotien jälkeenkin suomalainen kurjuus ja puute paikantuivat

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla

Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla artikkelit Nuorten aikuisten elämäntyytyväisyyden osatekijät hyvinvoinnin eri tasoilla Valdemar Kallunki & Olli Lehtonen Johdanto Kiitämme Tekesiä tutkimushankkeen rahoittajana ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulua

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009

Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2009 Laura Peutere Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 88/2010 Poliisiammattikorkeakoulu Tampere,

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot