TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Pohjahiekan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 21 Hankkeiden välirahoitus Ohjelmistohankinta / Taipalsaaren Asunnot Oy Valokaapeliverkon suunnittelu Taipalsaaren kunnan taajama-alueilla 24 Kokouksessa esilletulevat muut asiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Voipio Iikko B. 19:00-20:48 puheenjohtaja Turunen Raimo 19:00-20:48 valtuuston I va rapu heen joh ta ja Heiskanen Anne 19:00-20:48 varajäsen Hulkkonen Harri Hulkkonen Mari 19:00-20:48 varajäsen Kairulahti Sirpa Kankkunen Rauno Kolhonen Sanna Kähärä Lasse Miikkulainen Titta Mikkola Elma Mikkola Veijo Mikkonen Ilpo 19:00-20:48 varajäsen Muhli Marleena Niiva Aure Niiva Jani 19:00-20:48 varajäsen Pekkanen Anna-Liisa Peuha Leo Pyysalo Ulla Saikko Asko Turunen-Saaresti Teemu Uski Helena Westinen Arja-Liisa Willman Jari 19:00-20:48 kunnanjohtaja Wallén Pekka 19:00-20:48 va. hallintojohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Könönen Kai 19:00-20:48 sivistysjohtaja Rämä Jari 19:00-20:48 va. tekninen joh ta ja Jauhiainen Marjo 19:00-20:48 varhaiskasvatuspäällikkö Pitkänen Hannu 19:00-20:00 Taipalsaaren Asun not Oy Puhakainen Tuomo 19:00-20:48 Nek Saimaa Oy tj. asiantuntija va lokaa pe li verk koasias sa POISSA Niiva Heikki valtuuston II va rapu heen joh ta ja Frilander Marika jäsen Kahari Sanna jäsen Kinnunen Jukka jäsen Kylämies Kimmo jäsen Mäkinen Ilkka jäsen Tarhonen Jari jäsen ALLEKIRJOITUKSET Iikko B. Voipio Puheenjohtaja Pekka Wallén Pöytäkirjanpitäjä

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Veijo Mikkola Pöytäkirjantarkastaja Aure Niiva Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana klo 9-15 ylei ses ti nähtävillä kunnanvirastolla. Satu Tuomela keskusarkistonhoitaja

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuus ton kokoukseen on vähin tään kuusi päivää ennen kokousta lä he tet tä vä erikseen kullekin val tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tie to julkisten kuulutus ten ilmoitustaululla. Ko kouskutsussa on il moi tet tava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse val tuu te tuil le, kunnanjohta jalle ja kun nanhallituksen jäsenille kes kiviik ko na Kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokouksesta on ilmoitettu valtuuston päättämissä lehdissä Etelä-Saimaassa ja Länsi-Saimaan sanomissa jul kais tul la ilmoituksella. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa val tuutetuista on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuu tet tua, jollei valtuus to jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston kokousilmoituksessa on ilmoitettu, että tämän kokouksen pöy tä kir ja on yleisesti nähtävänä perjantaina Pöytäkirja on oltava allekirjoitettuna ja tarkastettuna ennen kuin se ase te taan yleisesti nähtä väksi. Pöytäkirjantarkastajat voivat käydä tar kas ta mas sa tämän pöy täkirjan Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Veijo Mikkola ja Aure Nii va. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Veijo Mikkola ja Aure Niiva.

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjahiekan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 253/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan "Maanomistaja voi huoleh tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omista mal leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhtey des sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.maanomistajan toimes ta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muu toin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 :n mukaan "Jos maan omista ja maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n nojalla huolehtii ran ta-asema kaa va ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten me net tely jen aloittamista. Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa kos ke vat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täy den tämi sek si. Kunta ja maanomistaja kutsutaan 1 momentissa tarkoitetun rantaasemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain 64 :ssä tarkoitettuun neuvotteluun." Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan "Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset." DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on toimittanut kunnan käsiteltäväksi päivätyn Pohjahiekan ranta-asemakaavan luonnoksen se los tuk si neen ja pyytänyt maanomistajan UPM-Kymmene Oyj:n puo les ta että kunta käynnistää kaavan laadinnan. Suunnittelualue muodostuu noin 14,3 hehtaarin kokoisesta alueesta Suur-Sai maan Munaluodonselän eteläosassa sijaitsevalla loi va piirtei sel lä Leikonlahdella n. 1,5 kilometriä Pönniälän kylältä koilliseen. Taipalsaaren Kirkonkylälle on matkaa n. 15 kilometriä

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kaak koon päin. Alueella on toiminut jo vuosikymmeniä UPM-Kymme ne Oyj:n henkilöstön virkistyspaikka (caravaanarialue länsiosassa Pohjahiekalla ja venesatama saunoineen alueen itäosas sa Maunussa). Maanomistajan alustavana tavoitteena on mm. hyödyntää alueen jo ole mas sa olevaa rakennuskantaa ja toimintoja, säilyttää mai se mal lises ti arvokkaat kohteet sekä hyödyntää erittäin vetovoimaista ym päris töä uudellakin käyttömuodolla osoittamalla lisärakennusoikeutta oma ran tai si na rakennuspaikkoina. Tavoitteena on siis muuttaa alueen luonnetta enemmän yhteiskäyttöisestä lomailualueesta tont tikoh tai seen ja yksityiseen loma-asumiseen (RM -> RA). Kaavan laadintaan liittyen on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suo men ELY-keskuksen kanssa Kaavaluonnos ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma on laadittu käydyn vi ran omaisneu vot te lun pohjalta. Liitteet liite 1: Pohjahiekan RAK: kaavakartta ja kaavamääräykset liite 2: Pohjahiekan RAK: kaavaselostus liitteineen liite 3: Pohjahiekan RAK: osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää todeta, että Pohjahiekan ran taasema kaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan laa ti jak si hyväksytään DI Jarmo Mäkelä. Kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kaavaluonnoksen se lostuk si neen sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa asiakirjat julkisesti nähtäville maankäyttö- ja ra ken nuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Samalla kuulutetaan ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulosta. Kun ta perii maanomistajalta kaavan käsittelystä aiheutuvana kus tannuk se na eri vaiheiden toimielinkäsittelyistä ja kuulemisista ai heu tuvas ta työstä 800 euroa. Lisäksi laskutetaan kaavakuulutusten kustan nuk set toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nis si nen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nis si sen työnantaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 18:40-18:56 eikä ottanut osaa asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että Vilho Nissisen varajäsen Kyösti Kaijanen

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto saa pui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 18:40-18:56. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaosto valitsi Kyösti Kaijasen ko kouk sen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi. Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä vil lä välisenä aikana. Nähtävilläolosta tiedotettiin kun nan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, sekä valtuuston päättämissä leh dis sä julkaistuilla kuulutuksilla. Kaavoittaja Jarmo Mäkelän lausunto ja vastine saatuun pa laut teeseen: "Määräaikana jätettiin neljä lausuntoa, joissa Itä-Suomen so ti las läänin esikunnalla ( ) ja Museovirastolla ( ) ei ollut huo mau tet ta vaa kaavaratkaisusta. Museovirasto on tehnyt alueella maas to tar kas tuk sen , eikä tässä yhteydessä havaittu kaa vas sa huomioitavia seikkoja. Lisäselvityksille ei ole lausunnon mu kaan tarvetta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnossa ( ) esit tä mät pienet täsmennykset mm. hulevesien ja radonhaittojen osal ta on tehty kaavamääräyksiin. Jätevesien osalta viittaukset lainsää dän töön ja ohjeistukseen ovat riittävät turvaamaan pohjaveden ja vesistön laadun. Melun osalta ympäristötoimen lausunnossa on tuo tu laajasti esille mm. nykyisiä ohjearvoja. Vastine: Nyt käsillä oleva kaava on laadittu niiden periaatteiden nojal la, jotka viranomaisneuvottelussa elokuussa 2014 sovittiin (ks. muis tio liitteenä ja selostusosan kohta 5.6). Kaavamääräyksiin li sätään suositus, jonka mukaan rakentaminen tulisi tapahtua mah dol lisim man lähellä rinnettä (melun torjunta). Ympäristötoimen suositukset laajemmasta yleiskaavasta merkitään kun nas sa tiedoksi ja otettaneen huomioon jatkossa. Maanomistaja teet tää nyt ranta-asemakaavaa lain mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( ) esit tämät pienet täsmennykset voimassa olevan ym pä ris tö suo je lu lain säädän nön osalta on tehty kaavamääräyksiin. Yleisellä tasolla lau sunnos sa todetaan mm. kaavan laadinnalle olevan perustelut ja se on kat sot ta va tarpeen vaatimaksi. Poissiirron kohteena olevaa saa ris-

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toa (Ilkonsaaret) säilyy rakentamattomana. Lausunnossa nostetaan esille monia rantojen suunnitteluun liittyviä pe ri aat tei ta (mm. mitoituksesta), jotka on jo asianmukaisesti otettu huo mi oon kaavaratkaisussa ja sen perusteluissa. Melun osalta vii tataan edellä olevaan vastineeseen." Kaavoittaja on laatinut saatujen lausuntojen pohjalta päivä tyn kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistu tus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen näh tä vänä olo ajan päättymistä (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto (MRA 28 ): 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa kä si tel ty jä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa kos kea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maa kun ta kaa vas sa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa ase makaa vas sa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yh teisöil tä. Liitteet Liite 1: Pohjahiekan RAK: Kaavaehdotus Liite 2: Pohjahiekan RAK: Kaavaselostus liitteineen kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää: 1. Hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa annet tui hin lausuntoihin edellä esitetyn mukaisina; 2. Hyväksyä kaavoittajan laatiman päivätyn Pohjahiekan ranta-ase ma kaa vaa koskevan kaavaehdotuksen liitteissä esitetyn mukai se na ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (MRA 27 ). Lisäksi eh do tuk ses ta pyydetään lausunnot (MRA 28 ) eri viranomaisilta. Hyväksyttiin.

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nis si nen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nis si sen työnantaja) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo: 19:45 eikä ottanut osaa asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Teemu Tu ru nen-saa res ti poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19:45. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaosto valitsi Pekka Wallénin ko kouk sen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi. Kehj Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kaava on ollut nähtävillä välisenä aikana. Ke hit tä mis jaos to päättää merkitä ehdotusvaiheessa jätetyt vi ranomais lau sun not tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy kaavoittajan te kemät täsmennykset kaava-asiakirjoihin liitteiden mukaisina.koska jäte tyt lausunnot ja muutosesitykset ovat olleet luonteeltaan pieniä, kaa va eh do tus ta ei ole tarpeen asettaa maankäyttö- ja ra ken nus asetuk sen mukaan uudelleen nähtäville. Kehittämisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuus tol le Pohjahiekan ranta-asemakaavan hyväksyttäväksi liitteissä esi te tyn mukaisena. Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ko kouk sessa. Kh Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Pohjahiekan ranta-asemakaavan kun nan val tuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena.

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Hyväksyttiin. Liitteet Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Pohjahiekan ranta-asemakaavan kun nan valtuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Hyväksyttiin. Liitteet Pohjahiekan RAK, Kaavakartta Pohjahiekan RAK, liite 1 OAS Pohjahiekan RAK, liite 2 Viranomaisneuvottelun muistio, Pohjahiekan RAK, liite 3 Luontoselvitys Pohjahiekan RAK, liite 4 Tilastolomake Pohjahiekan RAK, selostus

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hankkeiden välirahoitus 97/ /2015 Kehj Valmistelija: Juha Tielinen, maaseutusihteeri Taipalsaaren kunnanvaltuusto on ja hy väk sy nyt periaatteet hankelainoituskäytännöiksi Taipalsaaren kunnas sa. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että "Länsi-Saimaan ke hit tämis yh dis tys ry:n kautta toteutetaan POMO- rahoituksella ( nykyisin Lea der) lukuisia maaseudun kehitystä edistäviä hankkeita. Leader -rahaa saavat tahot ovat yleensä pieniä paikallisia yleis hyödyl li siä yhteisöjä, useimmiten aatteellisia yhdistyksiä. Yhdistysten käyt tö va rat ovat lähes poikkeuksetta niukat. Hankkeiden kä sit te lyajat ovat yleensä melko pitkät. Vaikka hankkeen voi käytännössä aloit taa, kun hankehakemus on saapunut kehittämisyhdistykselle, ei yh dis tyk sil lä yleensä ole mahdollisuutta käynnistää hanketta omin va roin. Hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen hankkeen Leader -rahasta voidaan hakea ennakkoa, mutta pääsääntöisesti yhdistys saa han ke rahan käyttöönsä vasta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten pe rusteel la." Valtuusto päätti hankelainoituskäytännöstä seuraavin ehdoin: Kun nan hal li tus voi harkintansa mukaan myöntää taipalsaarelaisille re kis te röi dyil le yhdistyksille lainaa osin tai kokonaan Taipalsaarella to teu tet ta van hankkeen rahoittamiseen. Harkinnassaan kun nan hal litus huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa ky seis tä hanketta sekä hank keen tärkeyden paikkakunnan ke hit tä mi sen kannalta. Laina-aika on enintään 36 kk. Lainamäärä on enintään euroa/han ke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuut ta, mutta yhdistyksen tulee si tou tua maksamaan laina takaisin suo raan ELY:n maksamasta han ke ra has ta hyväksytyn ly hen nys ohjel man mukaisesti. Lainasta pe ri tään 20 euron suuruinen kä sit te lymak su. Vuodelle 2004 valtuusto varasi tähän tarkoitukseen kun nan hal li tuksen käyttöön euron määrärahan ja välirahoitusta käytettiin kah des sa hankkeessa (Ryhtiä Röyttyyn ja Höyrylaivasta toiseen - Lai tu ris ta laituriin -hankkeet). Vuoden 2004 jälkeen välirahoitusta ei ole käytetty kuin vuonna 2012 (Kosteikkoasiamies ja Karvajalanjoen kun nos tus -hankkeet) määrärahan puitteissa. Uuden alkaneen ohjelmakauden Leader -haku tulee käynnistymään ke vään aikana. On odotettavissa, että hankkeita lähtee liikkeelle

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto usei ta myös kunnan alueella. Myös hankkeiden koko tullee kas vamaan. Yhden hankehakijan kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta käyttää kun nan myöntämää hankkeiden välirahoitusta. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallituksen kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää tai pal saa re lai sil le/taipal saa rel la toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai ko ko naan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen ra hoit ta miseen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseis tä han ket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan ke hittä mi sen kan nal ta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tu lee si tou tua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-kes kuksen mak sa mas ta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mu kai ses ti. Lai nas ta peritään 20 euron suuruinen kä sit te lymak su. päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vas taa kun nan lainoista. Lisäksi kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että vuoden 2015 ta lous ar vi oon lisätään :n määrä ra ha va raus ko. käyttöön. Päätös Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ko kouk sessa. Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää tai pal saa re lai sil le/taipal saa rel la toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ko ko naan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen rahoittamiseen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä han ket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kan nal ta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si tou tua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-keskuksen mak sa mas ta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti. Lai nas ta peritään 20 euron suuruinen käsittelymaksu. päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vastaa kun nan lainoista. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 ta lousar vi oon lisätään :n määrärahavaraus ko. käyttöön. Hyväksyttiin. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää taipalsaarelaisille/ Taipalsaarella toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai kokonaan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen ra hoit tami seen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseis tä hanketta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan ke hittä mi sen kannalta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tu lee sitoutua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-kes kuksen maksamasta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mu kai ses ti. Lainasta peritään 20 euron suuruinen kä sit te lymak su.

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vas taa kunnan lainoista. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon lisätään :n määrärahavaraus ko. käyttöön. Hyväksyttiin.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ohjelmistohankinta / Taipalsaaren Asunnot Oy 99/ /2015 Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Taipalsaaren Asunnot Oy on aloittanut toimintansa. Toiminnan käyn nis tä mis vai hees sa on ilmennyt tarve nykyaikaistaa ja helpottaa teh tä vien hoitoa. Taipalsaaren Asunnot Oy on neuvotellut ohjelmistotoimittajien kanssa ja päätynyt ehdottamaan Tampuuri-ohjelman hankkimista. Al kuvai hees sa olisi tarve lähinnä kohderekisterien ylläpitoon, vuok ra valvon taan, kunnossapidon seurantaan, perintään ja sopimushallintaan liit ty vis tä osioista. Ohjelmistohankinnan kustannukset olisivat Ohjelmistoa voidaan myöhemmin laajentaa mm. ku lu tus seu rantaan kiinteistöissä. Tarkoitus on, että ohjelmisto tulisi kunnan hallintaan ja Kiinteistö Oy Tai pal saa ren Asunnot vastaisi vuosittaisista kustannuksista. Oh jelmis toa voisivat halutessaan käyttää muutkin kunnassa. Kyseisen jär jes tel män hankkimiseen ei ole talousarviossa osoitettu mää rä rahaa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että varataan euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon Taipalsaaren Asunnot Oy:n ohjelmistohankintaan. Hyväksyttiin. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että varataan euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon Taipalsaaren Asunnot Oy:n ohjelmistohankintaan. Keskustelun kuluessa Sdp:n valtuustoryhmä esitti asiaa koskevan pöydällepanoehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa on tehty valtuustoryhmän muutosehdotus, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan asiaa tiedusteltua nimenhuutoäänestyksen ja äänestysjärjestykseksi

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto seuraavaa: Ne ketkä kannattavat kunnanhallituksen tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne ketkä kannattavat Sdp:n valtuustoryhmän ehdotusta pöydällepanosta äänestävät EI. Ensimmäisessä suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA -ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestyksen nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen pohjaesityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Asian käsittelyn jälkeen kello puheenjohtaja keskeytti kokouksen Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakaisen esitelmän ajaksi.

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valokaapeliverkon suunnittelu Taipalsaaren kunnan taajama-alueilla 224/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Valokuituverkon suunnittelu mahdollistaa kuituverkon toteuttamisen vai heit tain osana alueen kunnallisteknisiä töitä. Haja-asutusalueiden va lo kui tu verk ko jen suunnittelu on tukikelpoista, joten sitä on tar koituk sen mu kais ta viedä eteenpäin erillisten hankkeiden kautta. Kui tuverk ko suun ni tel ma sisältää myös tarvittavan kustannuslaskennan tu le van rakentamista koskevan päätöksenteon pohjaksi. Suunnittelualueella (ks. tarjouksen karttaliite) on arvion mukaan noin 1400 ns. pysyvää asuntoa/kotitaloutta. Vapaa-ajan asuntoja ja ke sämök ke jä on kaikkiaan noin 300 kpl. Osana Sadan Megan maakunta -hanketta Tietomaakunta ekarjala Oy on kilpailuttanut valokuituverkkojen suunnittelun Ete lä-kar ja lassa. Nek Saimaa Oy voitti kyseisen kilpailutuksen ja yhtiöllä on hyvät val miu det toteuttaa myös Taipalsaaren taajama-alueiden va lo kui tuver kon suunnittelu. Tarjouksen mukainen hinta valokuituverkon suun nit te lul le on euroa. Kyseessä on kansallisen kyn nys arvon alittava hankinta. Tarjouksen jättänyt Nek Saimaa Oy on taipalsaarelainen va lo kui tuverk ko jen suunnitteluun, konsultointiin sekä myös niiden pro jek ti johto teh tä viin erikoistunut yritys. Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunniteltua han ket ta. Liitteet liite 1: Nek Saimaa Oy:n tarjous valokaapeliverkon suunnittelusta Taipalsaaren kunnan taajama-alueille kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää hyväksyä Nek Saimaa Oy:n tarjouksen valo kaa pe li ver kon suunnittelusta liitteen mukaisena. Päätös on ehdollinen ja tilaaminen edellyttää että kunnanvaltuuston pää tös hanketta koskevasta määrärahamuutoksesta saa lain voiman. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan että asiassa kuultiin asiantuntijana Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtajaa Tuomo Puhakaista, joka poistui ko kouk-

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ses ta ennen päätöksentekoa klo: 18:58. Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Mäkinen saapui kokoukseen asian kä sit te lyn aikana klo: 18:04. Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Nek Saimaa Oy on toimittanut sovitun suunnitelman Tämän lisäksi hallintojohtaja on tilannut tarkemman lisäsuunnitelman, jo ka perustuu Lappeenrannan Energia Oy:n ja Elisa Oy:n tulevan ke sän kaapeliojien rakentamisohjelmaan sekä tarkennettuihin hin tatie toi hin. Taipalsaaren taajamien ja Leväsen suunnan runkoreitistön ra ken tami nen yhteisojaperiaatteella maksaisi tarkan suunnitelman mu kaises ti minimivaihtoehdon mukaan Tämän lisäksi tarvitaan va lo kaa pe lin tarjoamien palvelujen aloittamiseksi Saimaanharjun vies ti kes kuk sen laitteisiin ym On huomattava, että yhteisojarakentaminen on merkittävästi edul lisem paa kuin vaihtoehto, jossa kaapelit erillisenä työnä upotettaisiin maa han. Liitteet liite 1: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko -suunnitelma , Nek Saimaa Oy liite 2: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko ja yhteisojat 2015 kustannusarvio, Nek Saimaa Oy Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle euron li sä mää rära han varaamista vuoden 2015 talousarvioon va lo kaa pe li run ko verkon rakennustöiden aloittamiseksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiassa kuultiin asiantuntijana Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtajaa Tuomo Puhakaista, joka poistui ko koukses ta ennen päätöksentekoa. _

20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Liitteet liite 1: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko -suunnitelma , Nek Saimaa Oy liite 2: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko ja yhteisojat 2015 kustannusarvio, Nek Saimaa Oy Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle euron li sä mää rära han varaamista vuoden 2015 talousarvioon va lo kaa pe li run ko verkon rakennustöiden aloittamiseksi. Kokous jatkui kello valokaapeliverkkoa koskevan esitelmän jäl keen. Kunnanhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Teemu Turunen-Saarestin jättämä toivomusponsi: "Hankkeelle tulee järjestää erillinen toimija, joka ottaa vastuulleen hankkeen käytännön toiminnat."

21 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksessa esilletulevat muut asiat Kv Kunnanjohtaja Jari Willman kertoi, että tullaan järjestämään val tuu te tuil le mahdollisuus tutustumiskäynteihin kunnan ra kennus koh teis sa. Valtuutettu Lasse Kähärä oli huolestunut tiedoista, joiden mukaan kaikkia asukkaita ei löydy osoitteistosta, jolloin mm. jä telas kun toimittaminen on mahdotonta. Valtuutettu Asko Saikko kiirehti yritystietojen päivittämistä kunnan nettisivuille.

22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 18, 19, 24 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät: c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren kunnanhallitus Kellomäentie Taipalsaari Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muu tos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio p fax: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät 20, 21, 22, 23 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 114

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 114 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 114 Kunnanvaltuusto AIKA 16.09.2015 klo 19:00-19:20 PAIKKA Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 117 42 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot