TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Pohjahiekan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 21 Hankkeiden välirahoitus Ohjelmistohankinta / Taipalsaaren Asunnot Oy Valokaapeliverkon suunnittelu Taipalsaaren kunnan taajama-alueilla 24 Kokouksessa esilletulevat muut asiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Voipio Iikko B. 19:00-20:48 puheenjohtaja Turunen Raimo 19:00-20:48 valtuuston I va rapu heen joh ta ja Heiskanen Anne 19:00-20:48 varajäsen Hulkkonen Harri Hulkkonen Mari 19:00-20:48 varajäsen Kairulahti Sirpa Kankkunen Rauno Kolhonen Sanna Kähärä Lasse Miikkulainen Titta Mikkola Elma Mikkola Veijo Mikkonen Ilpo 19:00-20:48 varajäsen Muhli Marleena Niiva Aure Niiva Jani 19:00-20:48 varajäsen Pekkanen Anna-Liisa Peuha Leo Pyysalo Ulla Saikko Asko Turunen-Saaresti Teemu Uski Helena Westinen Arja-Liisa Willman Jari 19:00-20:48 kunnanjohtaja Wallén Pekka 19:00-20:48 va. hallintojohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Könönen Kai 19:00-20:48 sivistysjohtaja Rämä Jari 19:00-20:48 va. tekninen joh ta ja Jauhiainen Marjo 19:00-20:48 varhaiskasvatuspäällikkö Pitkänen Hannu 19:00-20:00 Taipalsaaren Asun not Oy Puhakainen Tuomo 19:00-20:48 Nek Saimaa Oy tj. asiantuntija va lokaa pe li verk koasias sa POISSA Niiva Heikki valtuuston II va rapu heen joh ta ja Frilander Marika jäsen Kahari Sanna jäsen Kinnunen Jukka jäsen Kylämies Kimmo jäsen Mäkinen Ilkka jäsen Tarhonen Jari jäsen ALLEKIRJOITUKSET Iikko B. Voipio Puheenjohtaja Pekka Wallén Pöytäkirjanpitäjä

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Veijo Mikkola Pöytäkirjantarkastaja Aure Niiva Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana klo 9-15 ylei ses ti nähtävillä kunnanvirastolla. Satu Tuomela keskusarkistonhoitaja

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuus ton kokoukseen on vähin tään kuusi päivää ennen kokousta lä he tet tä vä erikseen kullekin val tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tie to julkisten kuulutus ten ilmoitustaululla. Ko kouskutsussa on il moi tet tava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse val tuu te tuil le, kunnanjohta jalle ja kun nanhallituksen jäsenille kes kiviik ko na Kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokouksesta on ilmoitettu valtuuston päättämissä lehdissä Etelä-Saimaassa ja Länsi-Saimaan sanomissa jul kais tul la ilmoituksella. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa val tuutetuista on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuu tet tua, jollei valtuus to jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston kokousilmoituksessa on ilmoitettu, että tämän kokouksen pöy tä kir ja on yleisesti nähtävänä perjantaina Pöytäkirja on oltava allekirjoitettuna ja tarkastettuna ennen kuin se ase te taan yleisesti nähtä väksi. Pöytäkirjantarkastajat voivat käydä tar kas ta mas sa tämän pöy täkirjan Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Veijo Mikkola ja Aure Nii va. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Veijo Mikkola ja Aure Niiva.

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjahiekan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 253/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan "Maanomistaja voi huoleh tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omista mal leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhtey des sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.maanomistajan toimes ta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muu toin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 :n mukaan "Jos maan omista ja maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n nojalla huolehtii ran ta-asema kaa va ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten me net tely jen aloittamista. Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa kos ke vat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täy den tämi sek si. Kunta ja maanomistaja kutsutaan 1 momentissa tarkoitetun rantaasemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain 64 :ssä tarkoitettuun neuvotteluun." Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan "Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset." DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on toimittanut kunnan käsiteltäväksi päivätyn Pohjahiekan ranta-asemakaavan luonnoksen se los tuk si neen ja pyytänyt maanomistajan UPM-Kymmene Oyj:n puo les ta että kunta käynnistää kaavan laadinnan. Suunnittelualue muodostuu noin 14,3 hehtaarin kokoisesta alueesta Suur-Sai maan Munaluodonselän eteläosassa sijaitsevalla loi va piirtei sel lä Leikonlahdella n. 1,5 kilometriä Pönniälän kylältä koilliseen. Taipalsaaren Kirkonkylälle on matkaa n. 15 kilometriä

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto kaak koon päin. Alueella on toiminut jo vuosikymmeniä UPM-Kymme ne Oyj:n henkilöstön virkistyspaikka (caravaanarialue länsiosassa Pohjahiekalla ja venesatama saunoineen alueen itäosas sa Maunussa). Maanomistajan alustavana tavoitteena on mm. hyödyntää alueen jo ole mas sa olevaa rakennuskantaa ja toimintoja, säilyttää mai se mal lises ti arvokkaat kohteet sekä hyödyntää erittäin vetovoimaista ym päris töä uudellakin käyttömuodolla osoittamalla lisärakennusoikeutta oma ran tai si na rakennuspaikkoina. Tavoitteena on siis muuttaa alueen luonnetta enemmän yhteiskäyttöisestä lomailualueesta tont tikoh tai seen ja yksityiseen loma-asumiseen (RM -> RA). Kaavan laadintaan liittyen on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suo men ELY-keskuksen kanssa Kaavaluonnos ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma on laadittu käydyn vi ran omaisneu vot te lun pohjalta. Liitteet liite 1: Pohjahiekan RAK: kaavakartta ja kaavamääräykset liite 2: Pohjahiekan RAK: kaavaselostus liitteineen liite 3: Pohjahiekan RAK: osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää todeta, että Pohjahiekan ran taasema kaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan laa ti jak si hyväksytään DI Jarmo Mäkelä. Kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kaavaluonnoksen se lostuk si neen sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa asiakirjat julkisesti nähtäville maankäyttö- ja ra ken nuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Samalla kuulutetaan ranta-asemakaavan laadinnan vireille tulosta. Kun ta perii maanomistajalta kaavan käsittelystä aiheutuvana kus tannuk se na eri vaiheiden toimielinkäsittelyistä ja kuulemisista ai heu tuvas ta työstä 800 euroa. Lisäksi laskutetaan kaavakuulutusten kustan nuk set toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nis si nen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nis si sen työnantaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 18:40-18:56 eikä ottanut osaa asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että Vilho Nissisen varajäsen Kyösti Kaijanen

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto saa pui kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 18:40-18:56. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaosto valitsi Kyösti Kaijasen ko kouk sen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi. Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä vil lä välisenä aikana. Nähtävilläolosta tiedotettiin kun nan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, sekä valtuuston päättämissä leh dis sä julkaistuilla kuulutuksilla. Kaavoittaja Jarmo Mäkelän lausunto ja vastine saatuun pa laut teeseen: "Määräaikana jätettiin neljä lausuntoa, joissa Itä-Suomen so ti las läänin esikunnalla ( ) ja Museovirastolla ( ) ei ollut huo mau tet ta vaa kaavaratkaisusta. Museovirasto on tehnyt alueella maas to tar kas tuk sen , eikä tässä yhteydessä havaittu kaa vas sa huomioitavia seikkoja. Lisäselvityksille ei ole lausunnon mu kaan tarvetta. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnossa ( ) esit tä mät pienet täsmennykset mm. hulevesien ja radonhaittojen osal ta on tehty kaavamääräyksiin. Jätevesien osalta viittaukset lainsää dän töön ja ohjeistukseen ovat riittävät turvaamaan pohjaveden ja vesistön laadun. Melun osalta ympäristötoimen lausunnossa on tuo tu laajasti esille mm. nykyisiä ohjearvoja. Vastine: Nyt käsillä oleva kaava on laadittu niiden periaatteiden nojal la, jotka viranomaisneuvottelussa elokuussa 2014 sovittiin (ks. muis tio liitteenä ja selostusosan kohta 5.6). Kaavamääräyksiin li sätään suositus, jonka mukaan rakentaminen tulisi tapahtua mah dol lisim man lähellä rinnettä (melun torjunta). Ympäristötoimen suositukset laajemmasta yleiskaavasta merkitään kun nas sa tiedoksi ja otettaneen huomioon jatkossa. Maanomistaja teet tää nyt ranta-asemakaavaa lain mukaisesti. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( ) esit tämät pienet täsmennykset voimassa olevan ym pä ris tö suo je lu lain säädän nön osalta on tehty kaavamääräyksiin. Yleisellä tasolla lau sunnos sa todetaan mm. kaavan laadinnalle olevan perustelut ja se on kat sot ta va tarpeen vaatimaksi. Poissiirron kohteena olevaa saa ris-

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toa (Ilkonsaaret) säilyy rakentamattomana. Lausunnossa nostetaan esille monia rantojen suunnitteluun liittyviä pe ri aat tei ta (mm. mitoituksesta), jotka on jo asianmukaisesti otettu huo mi oon kaavaratkaisussa ja sen perusteluissa. Melun osalta vii tataan edellä olevaan vastineeseen." Kaavoittaja on laatinut saatujen lausuntojen pohjalta päivä tyn kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistu tus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen näh tä vänä olo ajan päättymistä (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto (MRA 28 ): 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa kä si tel ty jä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa kos kea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maa kun ta kaa vas sa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa ase makaa vas sa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yh teisöil tä. Liitteet Liite 1: Pohjahiekan RAK: Kaavaehdotus Liite 2: Pohjahiekan RAK: Kaavaselostus liitteineen kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää: 1. Hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa annet tui hin lausuntoihin edellä esitetyn mukaisina; 2. Hyväksyä kaavoittajan laatiman päivätyn Pohjahiekan ranta-ase ma kaa vaa koskevan kaavaehdotuksen liitteissä esitetyn mukai se na ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (MRA 27 ). Lisäksi eh do tuk ses ta pyydetään lausunnot (MRA 28 ) eri viranomaisilta. Hyväksyttiin.

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaoston puheenjohtaja Vilho Nis si nen ilmoitti esteellisyydestään (HallintoL 28 : Maanomistaja on Nis si sen työnantaja) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo: 19:45 eikä ottanut osaa asian käsittelyyn. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Teemu Tu ru nen-saa res ti poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19:45. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämisjaosto valitsi Pekka Wallénin ko kouk sen puheenjohtajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi. Kehj Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kaava on ollut nähtävillä välisenä aikana. Ke hit tä mis jaos to päättää merkitä ehdotusvaiheessa jätetyt vi ranomais lau sun not tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy kaavoittajan te kemät täsmennykset kaava-asiakirjoihin liitteiden mukaisina.koska jäte tyt lausunnot ja muutosesitykset ovat olleet luonteeltaan pieniä, kaa va eh do tus ta ei ole tarpeen asettaa maankäyttö- ja ra ken nus asetuk sen mukaan uudelleen nähtäville. Kehittämisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuus tol le Pohjahiekan ranta-asemakaavan hyväksyttäväksi liitteissä esi te tyn mukaisena. Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ko kouk sessa. Kh Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Pohjahiekan ranta-asemakaavan kun nan val tuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena.

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Hyväksyttiin. Liitteet Päivitetyt kaavaliitteet Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Pohjahiekan ranta-asemakaavan kun nan valtuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Hyväksyttiin. Liitteet Pohjahiekan RAK, Kaavakartta Pohjahiekan RAK, liite 1 OAS Pohjahiekan RAK, liite 2 Viranomaisneuvottelun muistio, Pohjahiekan RAK, liite 3 Luontoselvitys Pohjahiekan RAK, liite 4 Tilastolomake Pohjahiekan RAK, selostus

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hankkeiden välirahoitus 97/ /2015 Kehj Valmistelija: Juha Tielinen, maaseutusihteeri Taipalsaaren kunnanvaltuusto on ja hy väk sy nyt periaatteet hankelainoituskäytännöiksi Taipalsaaren kunnas sa. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että "Länsi-Saimaan ke hit tämis yh dis tys ry:n kautta toteutetaan POMO- rahoituksella ( nykyisin Lea der) lukuisia maaseudun kehitystä edistäviä hankkeita. Leader -rahaa saavat tahot ovat yleensä pieniä paikallisia yleis hyödyl li siä yhteisöjä, useimmiten aatteellisia yhdistyksiä. Yhdistysten käyt tö va rat ovat lähes poikkeuksetta niukat. Hankkeiden kä sit te lyajat ovat yleensä melko pitkät. Vaikka hankkeen voi käytännössä aloit taa, kun hankehakemus on saapunut kehittämisyhdistykselle, ei yh dis tyk sil lä yleensä ole mahdollisuutta käynnistää hanketta omin va roin. Hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen hankkeen Leader -rahasta voidaan hakea ennakkoa, mutta pääsääntöisesti yhdistys saa han ke rahan käyttöönsä vasta jälkikäteen toteutuneiden kustannusten pe rusteel la." Valtuusto päätti hankelainoituskäytännöstä seuraavin ehdoin: Kun nan hal li tus voi harkintansa mukaan myöntää taipalsaarelaisille re kis te röi dyil le yhdistyksille lainaa osin tai kokonaan Taipalsaarella to teu tet ta van hankkeen rahoittamiseen. Harkinnassaan kun nan hal litus huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa ky seis tä hanketta sekä hank keen tärkeyden paikkakunnan ke hit tä mi sen kannalta. Laina-aika on enintään 36 kk. Lainamäärä on enintään euroa/han ke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuut ta, mutta yhdistyksen tulee si tou tua maksamaan laina takaisin suo raan ELY:n maksamasta han ke ra has ta hyväksytyn ly hen nys ohjel man mukaisesti. Lainasta pe ri tään 20 euron suuruinen kä sit te lymak su. Vuodelle 2004 valtuusto varasi tähän tarkoitukseen kun nan hal li tuksen käyttöön euron määrärahan ja välirahoitusta käytettiin kah des sa hankkeessa (Ryhtiä Röyttyyn ja Höyrylaivasta toiseen - Lai tu ris ta laituriin -hankkeet). Vuoden 2004 jälkeen välirahoitusta ei ole käytetty kuin vuonna 2012 (Kosteikkoasiamies ja Karvajalanjoen kun nos tus -hankkeet) määrärahan puitteissa. Uuden alkaneen ohjelmakauden Leader -haku tulee käynnistymään ke vään aikana. On odotettavissa, että hankkeita lähtee liikkeelle

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto usei ta myös kunnan alueella. Myös hankkeiden koko tullee kas vamaan. Yhden hankehakijan kanssa on neuvoteltu mahdollisuudesta käyttää kun nan myöntämää hankkeiden välirahoitusta. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallituksen kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää tai pal saa re lai sil le/taipal saa rel la toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai ko ko naan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen ra hoit ta miseen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseis tä han ket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan ke hittä mi sen kan nal ta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tu lee si tou tua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-kes kuksen mak sa mas ta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mu kai ses ti. Lai nas ta peritään 20 euron suuruinen kä sit te lymak su. päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vas taa kun nan lainoista. Lisäksi kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että vuoden 2015 ta lous ar vi oon lisätään :n määrä ra ha va raus ko. käyttöön. Päätös Hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ko kouk sessa. Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää tai pal saa re lai sil le/taipal saa rel la toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ko ko naan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen rahoittamiseen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseistä han ket ta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan kehittämisen kan nal ta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tulee si tou tua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-keskuksen mak sa mas ta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mukaisesti. Lai nas ta peritään 20 euron suuruinen käsittelymaksu. päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vastaa kun nan lainoista. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 ta lousar vi oon lisätään :n määrärahavaraus ko. käyttöön. Hyväksyttiin. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta voi harkintansa mukaan myöntää taipalsaarelaisille/ Taipalsaarella toimiville rekisteröidyille yhdistyksille lainaa osin tai kokonaan Taipalsaarella toteutettavan hankkeen ra hoit tami seen. harkinnassaan kunta huomioi yhdistyksen kyvyn toteuttaa kyseis tä hanketta sekä hankkeen tärkeyden paikkakunnan ke hittä mi sen kannalta. laina-aika on enintään 36 kk. lainamäärä on enintään euroa/hanke. Lainasta ei peritä kor koa. Lainalle ei vaadita erillistä vakuutta, mutta yhdistyksen tu lee sitoutua maksamaan laina takaisin suoraan Ely-kes kuksen maksamasta hankerahasta hyväksytyn lyhennysohjelman mu kai ses ti. Lainasta peritään 20 euron suuruinen kä sit te lymak su.

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätösvalta välirahoituksen myöntämiseksi hakijalle annetaan hal lin to joh ta jal le, joka hallintosäännön mukaisesti muutoinkin vas taa kunnan lainoista. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvioon lisätään :n määrärahavaraus ko. käyttöön. Hyväksyttiin.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ohjelmistohankinta / Taipalsaaren Asunnot Oy 99/ /2015 Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Taipalsaaren Asunnot Oy on aloittanut toimintansa. Toiminnan käyn nis tä mis vai hees sa on ilmennyt tarve nykyaikaistaa ja helpottaa teh tä vien hoitoa. Taipalsaaren Asunnot Oy on neuvotellut ohjelmistotoimittajien kanssa ja päätynyt ehdottamaan Tampuuri-ohjelman hankkimista. Al kuvai hees sa olisi tarve lähinnä kohderekisterien ylläpitoon, vuok ra valvon taan, kunnossapidon seurantaan, perintään ja sopimushallintaan liit ty vis tä osioista. Ohjelmistohankinnan kustannukset olisivat Ohjelmistoa voidaan myöhemmin laajentaa mm. ku lu tus seu rantaan kiinteistöissä. Tarkoitus on, että ohjelmisto tulisi kunnan hallintaan ja Kiinteistö Oy Tai pal saa ren Asunnot vastaisi vuosittaisista kustannuksista. Oh jelmis toa voisivat halutessaan käyttää muutkin kunnassa. Kyseisen jär jes tel män hankkimiseen ei ole talousarviossa osoitettu mää rä rahaa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että varataan euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon Taipalsaaren Asunnot Oy:n ohjelmistohankintaan. Hyväksyttiin. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että varataan euron lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon Taipalsaaren Asunnot Oy:n ohjelmistohankintaan. Keskustelun kuluessa Sdp:n valtuustoryhmä esitti asiaa koskevan pöydällepanoehdotuksen. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa on tehty valtuustoryhmän muutosehdotus, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan asiaa tiedusteltua nimenhuutoäänestyksen ja äänestysjärjestykseksi

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto seuraavaa: Ne ketkä kannattavat kunnanhallituksen tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne ketkä kannattavat Sdp:n valtuustoryhmän ehdotusta pöydällepanosta äänestävät EI. Ensimmäisessä suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 JAA -ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestyksen nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen pohjaesityksen tulleen valtuuston päätökseksi. Asian käsittelyn jälkeen kello puheenjohtaja keskeytti kokouksen Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakaisen esitelmän ajaksi.

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valokaapeliverkon suunnittelu Taipalsaaren kunnan taajama-alueilla 224/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Valokuituverkon suunnittelu mahdollistaa kuituverkon toteuttamisen vai heit tain osana alueen kunnallisteknisiä töitä. Haja-asutusalueiden va lo kui tu verk ko jen suunnittelu on tukikelpoista, joten sitä on tar koituk sen mu kais ta viedä eteenpäin erillisten hankkeiden kautta. Kui tuverk ko suun ni tel ma sisältää myös tarvittavan kustannuslaskennan tu le van rakentamista koskevan päätöksenteon pohjaksi. Suunnittelualueella (ks. tarjouksen karttaliite) on arvion mukaan noin 1400 ns. pysyvää asuntoa/kotitaloutta. Vapaa-ajan asuntoja ja ke sämök ke jä on kaikkiaan noin 300 kpl. Osana Sadan Megan maakunta -hanketta Tietomaakunta ekarjala Oy on kilpailuttanut valokuituverkkojen suunnittelun Ete lä-kar ja lassa. Nek Saimaa Oy voitti kyseisen kilpailutuksen ja yhtiöllä on hyvät val miu det toteuttaa myös Taipalsaaren taajama-alueiden va lo kui tuver kon suunnittelu. Tarjouksen mukainen hinta valokuituverkon suun nit te lul le on euroa. Kyseessä on kansallisen kyn nys arvon alittava hankinta. Tarjouksen jättänyt Nek Saimaa Oy on taipalsaarelainen va lo kui tuverk ko jen suunnitteluun, konsultointiin sekä myös niiden pro jek ti johto teh tä viin erikoistunut yritys. Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunniteltua han ket ta. Liitteet liite 1: Nek Saimaa Oy:n tarjous valokaapeliverkon suunnittelusta Taipalsaaren kunnan taajama-alueille kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää hyväksyä Nek Saimaa Oy:n tarjouksen valo kaa pe li ver kon suunnittelusta liitteen mukaisena. Päätös on ehdollinen ja tilaaminen edellyttää että kunnanvaltuuston pää tös hanketta koskevasta määrärahamuutoksesta saa lain voiman. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan että asiassa kuultiin asiantuntijana Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtajaa Tuomo Puhakaista, joka poistui ko kouk-

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ses ta ennen päätöksentekoa klo: 18:58. Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilkka Mäkinen saapui kokoukseen asian kä sit te lyn aikana klo: 18:04. Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Nek Saimaa Oy on toimittanut sovitun suunnitelman Tämän lisäksi hallintojohtaja on tilannut tarkemman lisäsuunnitelman, jo ka perustuu Lappeenrannan Energia Oy:n ja Elisa Oy:n tulevan ke sän kaapeliojien rakentamisohjelmaan sekä tarkennettuihin hin tatie toi hin. Taipalsaaren taajamien ja Leväsen suunnan runkoreitistön ra ken tami nen yhteisojaperiaatteella maksaisi tarkan suunnitelman mu kaises ti minimivaihtoehdon mukaan Tämän lisäksi tarvitaan va lo kaa pe lin tarjoamien palvelujen aloittamiseksi Saimaanharjun vies ti kes kuk sen laitteisiin ym On huomattava, että yhteisojarakentaminen on merkittävästi edul lisem paa kuin vaihtoehto, jossa kaapelit erillisenä työnä upotettaisiin maa han. Liitteet liite 1: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko -suunnitelma , Nek Saimaa Oy liite 2: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko ja yhteisojat 2015 kustannusarvio, Nek Saimaa Oy Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle euron li sä mää rära han varaamista vuoden 2015 talousarvioon va lo kaa pe li run ko verkon rakennustöiden aloittamiseksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiassa kuultiin asiantuntijana Nek Saimaa Oy:n toimitusjohtajaa Tuomo Puhakaista, joka poistui ko koukses ta ennen päätöksentekoa. _

20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Liitteet liite 1: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko -suunnitelma , Nek Saimaa Oy liite 2: Taipalsaaren kunnan valokaapeliverkko ja yhteisojat 2015 kustannusarvio, Nek Saimaa Oy Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle euron li sä mää rära han varaamista vuoden 2015 talousarvioon va lo kaa pe li run ko verkon rakennustöiden aloittamiseksi. Kokous jatkui kello valokaapeliverkkoa koskevan esitelmän jäl keen. Kunnanhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin Teemu Turunen-Saarestin jättämä toivomusponsi: "Hankkeelle tulee järjestää erillinen toimija, joka ottaa vastuulleen hankkeen käytännön toiminnat."

21 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksessa esilletulevat muut asiat Kv Kunnanjohtaja Jari Willman kertoi, että tullaan järjestämään val tuu te tuil le mahdollisuus tutustumiskäynteihin kunnan ra kennus koh teis sa. Valtuutettu Lasse Kähärä oli huolestunut tiedoista, joiden mukaan kaikkia asukkaita ei löydy osoitteistosta, jolloin mm. jä telas kun toimittaminen on mahdotonta. Valtuutettu Asko Saikko kiirehti yritystietojen päivittämistä kunnan nettisivuille.

22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 18, 19, 24 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät: c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren kunnanhallitus Kellomäentie Taipalsaari Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muu tos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio p fax: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät 20, 21, 22, 23 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot