Ehdotus hallitukselle hajautetun uusiutuvan energian edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus hallitukselle hajautetun uusiutuvan energian edistämiseksi"

Transkriptio

1 Ehdotus Sivu 1 (6) Ehdotus hallitukselle hajautetun uusiutuvan energian edistämiseksi ARVOISAT MINISTERIT, Suomen Lähienergialiitto pitää erittäin tervetulleena ohjelmakirjausta: Hallitus laatii laajan selvityksen parlamentaarisen työn pohjalta energiasektorin politiikkavaihtoehtojen kehittämisestä. Painopiste on uusiutuvassa energiassa ja hajautetun energiantuotannon edistämisessä. Selvitystyön tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja vahvistaa energiaomavaraisuutta ilmastotavoitteet huomioiden. Selvitys on tärkeä, jotta energiapolitiikka tukisi jatkossa paremmin Suomen kokonaisetua, puhtaan energian käyttöä ja alan liiketoimintaa. Tutkimusten mukaan 85 % suomalaisista on kiinnostuneita lähienergiasta[i] ja 90 % suomalaisista haluaa lisätä aurinkoenergiaa[ii]. Nyt kuitenkin lukuisat esteet jarruttavat kuluttajien kiinnostuksen konkretisoitumista uusiutuvan energian investoinneiksi ja vientiyritysten kaipaamiksi referensseiksi. Näin ollen toivomme, että vielä tällä hallituskaudella toteutettaisiin seuraavat konkreettiset toimenpiteet aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian pientuotannon edistämiseksi: 1. SÄHKÖN PIENTUOTANNON VAPAUTUS SÄHKÖVEROSTA JA ILMOITUSBYROKRATIASTA Tänä vuonna Tulli lanseerasi kauppakeskusten, toimistotalojen ja muiden isompien kiinteistöjen omille sähköntuotantojärjestelmille ( kva) energiaverotusohjeen[iii], jonka mukaan sähköveroa pitää maksaa koko omasta sähköntuotannosta, jos sitä voi edes hetkellisesti tuottaa vähänkään yli oman tarpeen yleiseen sähköverkkoon. Tulkinta on johtanut miljoonien eurojen edestä aurinkosähköinvestointien jäätymiseen tai peruuntumiseen[iv]. Myös investoinnit pieniin bioenergialla toimiviin sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin (CHP) ovat hyytyneet. Hallitus onkin jo ottanut askeleita tämän epäkohdan korjaamiseksi, mistä kiitämme lämpimästi! Lähienergialiiton mielestä hajautettua uusiutuvaa energiaa edistäisi parhaiten verotusmallin korjaus, jossa verottoman tuotannon tehoraja nostettaisiin 50:sta 100 kva:iin ja tehorajan rinnalle tai sen tilalle tulisi sähkön vuosituotantoon perustuva raja 800 MWh. Veroilmoitusmenettelystä olisi hyvä luopua kokonaan. Jos tämä on mahdotonta, olisi menettelyä hyvä keventää siten, että yksi veroilmoitus vuodessa riittäisi kahdentoista sijaan.

2 Ehdotus Sivu 2 (6) 2. TUNNIN SISÄINEN LASKENNALLINEN NETTOMITTAROINTI KÄYTTÖÖN Tunnin sisäinen sähkön kulutuksen ja tuotannon netotus tulee ottaa käyttöön. Tällä toimenpiteellä varmistetaan uusiutuvaa sähköä tuottavien kuluttajien tasa-arvoinen asema sähkömarkkinoilla. Nyt verkkoyhtiöiden keskenään erilaiset älykkäät sähkömittarit mittaavat kiinteistön omaa sähköntuotantoa eri tavoin. Tämän epäkohdan myötä esimerkiksi kuluttajien tismalleen samanlaisesta aurinkosähköjärjestelmistä saama taloudellinen hyöty vaihtelee verkkoyhtiöittäin. Kuluttajien tasapuolinen kohtelu, järjestelmien kannattavuuden koheneminen ja sähkökaupan läpinäkyvyyden parantuminen voidaan taata ottamalla käyttöön tunnin sisäinen laskennallinen nettomittaus.[v] 3. KUNTIEN LUPAKÄYTÄNTÖJEN KEVENTÄMINEN, YHTENÄISTÄMINEN JA NOPEUTTAMINEN Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa katon suuntaiset aurinkopaneelit ja -keräimet on vapautettu asemakaava-alueella lupien hakemisesta. Vantaalta saa maalämpöjärjestelmiin toimenpideluvan asiallisesti ja nopeasti. Valitettavasti tilanne ei ole näin hyvä kaikissa kunnissa uusiutuvan energian pientuotannon lupien osalta. Esimerkiksi Lahdessa, Lappeenrannassa ja Hyvinkäällä aurinkoenergiajärjestelmille vaaditaan toimenpidelupa, joka nostaa investointien kustannuksia kohtuuttomasti. Maalämpöjärjestelmien energiakaivojen osalta tilanne on myös ongelmallinen. Esimerkiksi Lohjalla, Sipoossa, Porvoossa ja Raaseporissa luvan käsittely on hidasta ja vaikeaa. Joissakin kunnissa luvan saaminen on lähes mahdotonta. Uusiutuvan energian pientuotannon lupakäytäntöjä olisi tärkeää keventää, nopeuttaa ja yhtenäistää säädösohjauksella. Käytäntö on osoittanut, etteivät oppaat ja suositukset ole riittäviä ohjauskeinoja kuntien rakennusvalvonnan käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Aurinkoenergian ja ilmalämpöpumppujen lupakäytännöt voisi keventää esimerkiksi lisäämällä Maankäyttö- ja rakennusasetukseen kirjauksen: Katteen suuntaisesti asennetut aurinkokeräimet tai julkisivuun maisemoidut ilmalämpöpumput on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta. Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, on rakentamisessa noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset."[vi] Maalämpöjärjestelmien, pienten biovoimaloiden, puulämmityksen ja pientuulivoimaloiden vaihtelevat lupakäytännöt tulisi yhtenäistää.

3 Ehdotus Sivu 3 (6) Työnjohtopätevyysvaatimukset, palomääräykset ja kaupunkikuvatarkastelun lupakäytännöt vaihtelevat kirjavasti nyt kunnasta toiseen. Maalämpöjärjestelmien osalta linjaukset voi esimerkiksi määrittää YM:n Energiakaivo-oppaan[vii] avulla. 4. RAKENNUSTEN ENERGIALUKUUN UUSIUTUVAN ENERGIAN PIENTUOTANTO MUKAAN Tällä hetkellä rakennuksessa tuotettu uusiutuva energia huomioidaan E-luvussa[viii] ainoastaan siltä osin, kun energiaa pystytään rakennuksessa itsessään käyttämään. Lisäksi E-luvun laskennassa on epäkohtia rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian laskenta-arvoissa[ix]. Näistä syistä rakennuksiin integroitu uusiutuva energia huomioidaan rakennusten energiatodistuksessa nyt varsin rajallisesti. Olisi tärkeää, että nämä epäkohdat korjattaisiin mahdollisimman pian. Jotta E-luku edistäisi energiatehokkuuden lisäksi uusiutuvan energian pientuotantoa, ehdotamme että uusiutuvan energian laskennassa otettaisiin käyttöön nettoostoenergiatarkastelu[x], jossa rakennuksen itse kuluttamasta energiasta vähennetään uusiutuvan energian tuotanto kuukausitasolla. Laskenta voidaan määritellä niin, ettei uusituvalla energialla voi kuitenkaan korvata rakennuksen tärkeitä energiatehokkuustoimenpiteitä kuten eristystä, ilmatiiviyttä ja ilmanvaihdon lämmön talteenottoa. Automaatio ja älykäs ohjaus tulisi myös huomioida energiatodistuksessa huomattavasti paremmin, sillä niiden avulla energiatehokkuutta voidaan saada kohennettua myös tehokkaasti. Automaatio myös parantaa rakennuksen turvallisuutta ja nostaa sen arvoa. Suomi valmistautuu siirtymään lähes nollaenergiarakennuksiin säädösvalmistelulla. Olisi tärkeää, että uusiutuva energia otettaisiin määritelmiin mukaan tavalla, joka luo kannustimen energiatehokkuuden lisäksi rakennus- tai aluekohtaiselle uusiutuvan energian tuotannolle. Energian älykäs käyttö ja uusiutuva energia vähentävät rakennuskannan päästöjä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. 5. SELVITYS HAJAUTETUN UUSIUTUVAN ENERGIAN ESTEISTÄ JA EDISTÄMISTOIMENPITEISTÄ Hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä ilmaantuu koko ajan lisää, kun lähienergiaratkaisut yleistyvät. Näin ollen olisi erinomaista, jos osana hallituksen selvitystä toteutettaisiin Tarastin tuulivoimaselvitystä vastaava systemaattinen kartoitus lähienergian esteiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Siinä tulisi huomioida myös mahdollisuuksien avaaminen yhteisöenergian, kuten

4 Ehdotus Sivu 4 (6) energiaosuuskuntien merkittävälle edistämiselle. Lisäksi toivoisimme, että hallituksen selvityksessä tarkasteltaisiin seuraavien toimenpiteiden käyttöönottoa Suomessa: Energiarahaston perustaminen uusiutuvan energian ja energiatehokkuusinvestointien vauhdittamiseksi. Alkupääoman puute tai kilpailevat rahoitustarpeet jarruttavat parhaillaan energiainvestointeja taloyhtiö-, kunta- ja yrityssektoreilla. Rahastosta tietyt kannattavuuskriteerit täyttävät energiainvestoinnit saisivat lainaa valtion takauksella. Rahasto voi kerätä pääomaa esimerkiksi vihreillä joukkovelkakirjalainoilla (green bonds). Kotitalousvähennyksen korottaminen määräajaksi talouden elvytystoimenpiteenä uusiutuvan energian pientuotannon ja älykkään energiankäytön vauhdittamiseksi. Kuukauden sisäisen nettolaskutuksen käyttöönotto aurinko- ja muun uusiutuvan sähkön mikrotuotannon edistämiseksi. Mallia voi ottaa Hollannista, jossa EU-lainsäädännön puitteissa kotitalouksien kulutus ja oma sähköntuotanto netotetaan laskennallisesti vuositasolla[xi]. Lähienergialiitto pitää TEM:n nettolaskutusselvitystä[xii] puutteellisena, koska siinä ei selvitetty ratkaisuhakuisesti miten nettolaskutus voitaisiin toteuttaa Suomessa esimerkiksi muiden EU-maiden mallin mukaan [xiii]. Myös rakennuskohtaisen puhtaan lämmöntuotannon, kuten aurinkolämmön, hukkalämmön ja biolämmön kaukolämpöverkkoon kytkentää ja netotusmallia olisi tärkeää edistää. Arvoisat ministerit, Näillä toimenpiteillä uusiutuvan energian ja energian älykästä käyttöä saataisiin lisättyä merkittävästi niin, että niistä aiheutuisi positiivisia vaikutuksia Suomen vaihtotaseelle, työllisyydelle, ympäristölle ja cleantech-alan kasvulle. Kiitämme etukäteen toimistanne puhtaan kotimaisen energian edistämiseksi. Kunnioittavin terveisin, Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja, professori Raimo Lovio, puh , Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Jero Ahola, puh ,

5 Ehdotus Sivu 5 (6) Lähienergialiiton tuotantotyöryhmän puheenjohtaja Karoliina Auvinen, puh , Lähienergialiiton hallituksen varapuheenjohtaja, Sulpu:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, , Lähienergialiiton sähkön pientuotannon asiantuntija Asko Rasinkoski, puh , Lähienergialiiton energiatehokkuusasiantuntija Maaria Laukkanen, puh , LÄHTEET [i] Sitra ja Taloustutkimus Oy Resurssitehokkuuden kartoitus. Saatavissa: [ii] Energiateollisuus ry, Suomalaisten energia-asenteet Saatavissa: _energia_asenteet_2013_yritysnimet_siivottu_final.pdf [iii] Tulli Energiaverotusohje. Saatavissa: rgiaverotusohje.pdf [iv] Ihonen Jari, Tullin energiaverotusohje estää lähienergiainvestointeja [v] Lähienergialiitto ry, Ratkaisuehdotus: Sähkön pientuotannon tuntikohtainen netotus voimaan koko maahan kuluttajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi sähkömarkkinoilla. Saatavissa: [vi] Ahola Jero, Aurinkoenergian lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain. Saatavissa: [vii] Juvonen Janne ja Lepinlampi Toivo, YO 2013 Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Ympäristöopas 2013, Rakennettu ympäristö, s. 64. URN: ISBN: ISBN: (PDF). Saatavissa:

6 Ehdotus Sivu 6 (6) FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Ymparistoopas_YO/YO_2013_Energiakaivo(24946) [viii] Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma, D3 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta sekä D5 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta. Saatavissa: [ix] Konttinen Petri, Jodat Timo Huomautukset ja korjausehdotukset D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma aurinkolampo [x] Kurnitski Jarek, Nollaenergiarakentamisesta kehityksen veturi (ppt-esitys). Saatavissa: [xi] S.D.H van de Water. May The impact of net metering regulations on the Dutch solar PV market. An analysis of past developments and the impact of future alternatives. [xii] Työ- ja elinkeinoministeriö ja KPMG Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä. Saatavissa: ly_ _.pdf [xiii] Lähienergialiitto, Lausunto TEM:n nettolaskutusselvitykseen. Saatavissa:

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

1 (5) 13.7.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö Outi Kumpuvaara. Kommenttipyyntönne 07.07.2011 EHDOTUS ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI

1 (5) 13.7.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö Outi Kumpuvaara. Kommenttipyyntönne 07.07.2011 EHDOTUS ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI 1 (5) 13.7.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Outi Kumpuvaara Kommenttipyyntönne 07.07.2011 EHDOTUS ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIKSI kiittää mahdollisuudesta kommentoida ehdotusta energiatehokkuusdirektiiviksi.

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Mia-Britt Kaunisaho Toukokuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 1 Aurinkoenergiahankkeet Suomessa Tämä raportti on yhteenveto agrologi AMK- koulutuksen loppuvaiheen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot