HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö"

Transkriptio

1 HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Tarkastettavaksi jätetty:

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma LUOSTARINEN, HEINI: Aurinkoenergian hyödyntäminen sähköntuotannossa kesäasunnolla selvitys asiakkaalle Kandidaatintyö, 24 sivua, 3 liitesivua Syyskuu 2009 Pääaine: Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Avainsanat: Hajautettu sähköntuotanto, aurinkoenergia, aurinkokenno, aurinkopaneeli, kesäasunnon sähköntuotanto Suomi on uusiutuvan energian hyödyntämisessä yksi Euroopan Unionin kärkimaista mutta aurinkoenergian käyttö maassamme on melko vähäistä. Kuitenkin auringon vuosittaisen säteilyn määrä Suomessa on lähes sama kuin Keski-Euroopassa. Aurinkoenergian käytön maassamme voikin olettaa kasvavan. Siksi myös tämän työn asiakas haluaa selvittää aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia kesä-asunnollaan. Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määrittää asiakkaan tarpeet ja sovittaa ne tarjolla oleviin vaihtoehtoihin sekä selvittää eri vaihtoehtojen kustannukset. Työssä on tarkoitus pohtia myös sitä, millaisia ominaisuuksia asiakkaan aurinkosähköjärjestelmässä tulisi olla. Työssä esitellään sekä aurinkoenergiaa yleisesti että aurinkosähkön teoriaa. Esille tuodaan myös erilaisten aurinkosähköjärjestelmätyyppien eroja ja niiden toteutusta. Asiakkaan tarpeita kartoitettaessa on menetelmänä käytetty kyselyä. Kyselyn tulosten perusteella selvitetään asiakkaan sähkönkulutuksen jakautumista eri kulutuskohteiden kesken. Näin saadaan määritettyä asiakkaalle parhaiten soveltuva aurinkosähköjärjestelmä. Asiakkaan tarpeiden pohjalta tutustutaan eräisiin Suomessa toimiviin yrityksiin, jotka toimittavat aurinkosähköjärjestelmiä. Työssä esitellään tarkemmin kahdeksan yritystä, joiden tuotteita ja hintoja verrataan toisiinsa. Asiakkaan tarpeita ja tarjolla olevia aurinkosähköjärjestelmiä verrattaessa todettiin, ettei koko sähkönkulutuksen kattaminen aurinkosähköllä ole järkevä tavoite. Asiakkaan suuren sähkönkulutuksen vuoksi aurinkosähköjärjestelmän kustannukset eivät ole verrattavissa saavutettavaan hyötyyn. Mikäli asiakas haluaa tutustua aurinkosähkön käyttöön kesäasunnollaan käytännössä, hänelle suositellaan pienempää ja kohteen muusta sähköjärjestelmästä erillistä aurinkosähköjärjestelmää, jolla pyrittäisiin kattamaan muun muassa valaistus kohteen päärakennuksen ulkopuolisissa rakennuksissa. Asiakkaalle on toimitettu selvityksestä raportti, josta käyvät ilmi selvityksessä käytetyt menetelmät, todetut vaihtoehdot ja suositeltavat toimenpiteet.

3 III ALKUSANAT Tämä kandidaatintyö on tehty Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan laitokselle, sähkömagnetiikan yksikölle. Työ on tehty kesän ja alkusyksyn 2009 aikana. Kiitän työni ohjaajaa Aki Korpelaa neuvoista niin itse asiaan kuin tekstin viilaukseenkin liittyen. Kiitän myös Jouni Pylvänäistä ja Esa Tapanaista asiantuntija-avusta liittyen aurinkopaneeleihin ja sähköverkkoon sekä Pekka Luostarista ohjauksesta raportinkirjoituksessa. Lopuksi kiitokset perheelleni ja muille, jotka tukivat minua työn suorituksessa. Tampereella Heini Luostarinen

4 IV SISÄLLYS 1. Johdanto Aurinkoenergia Aurinkokennon toiminta Aurinkokennot ja aurinkopaneelit Aurinkoenergia lämmöntuotannossa Aurinkoenergia sähköntuotannossa Tarkasteltava kohde Yleinen esittely Kohteen ulkoinen kuvaus Asiakkaan aikaisemmat energiaratkaisut Kohteen sähkönkulutus Vaihtoehtojen määrittely Palveluntarjoajat Aurinkosähköjärjestelmien vertailu Sähkötehon määrä Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon Valitun yrityksen ja järjestelmien esittely sekä kustannusten kartoitus Järjestelmien yleinen esittely Järjestelmien kustannukset ja takaisinmaksuajat Järjestelmien huoltotarve Järjestelmien asennus Suositellut ratkaisut ja jatkokehitysmahdollisuudet Yhteenveto...23 Lähteet...25 Liitteet...27

5 V TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT a-si CdTe CIS DSSC GaAs Invertteri Wp Amorfinen pii, toisen sukupolven aurinkokennon valmistusmateriaali. Amorfisella aineella ei ole säännöllistä kiderakennetta. Epäpuhdasta amorfista piitä saadaan esimerkiksi kuumentamalla kaliumia piitetrafluoridin kanssa. Kadmiumtelluridi, toisen sukupolven aurinkokennon valmistusmateriaali. Tämä on kadmiumin ja telluurin muodostama yhdiste, joka kuuluu kemiallisilta ominaisuuksiltaan puolijohteisiin. Kupari-indiumdiselenidi, toisen sukupolven aurinkokennon valmistusmateriaali. Tämä on kuparin, indiumin ja seleenin yhdiste, joka kuuluu kemiallisilta ominaisuuksiltaan puolijohteisiin. Yhdisteessä voi olla mukana myös galliumia. Dye-Sensitized Solar Cell, kolmannen sukupolven aurinkokennoihin lukeutuva väriaineaurinkokenno. Väriaineaurinkokennot ovat ohutkalvotekniikalla toteutettuja ja niiden valmistuskustannukset ovat huomattavasti matalammat verrattuna perinteiseen piipohjaiseen aurinkokennoon. Galliumarsenidi, toisen sukupolven aurinkokennon valmistusmateriaali. Tämä on galliumin ja arseenin muodostama yhdiste, joka kuuluu kemiallisilta ominaisuuksiltaan puolijohteisiin. Invertteri, eli vaihtosuuntaaja on elektroninen laite, joka muuttaa tasajännitettä/virtaa vaihtojännitteeksi/virraksi. Watt peak, huipputehon yksikkö, jolla kuvataan aurinkopaneelien tehoa.

6 1 1. JOHDANTO Uusiutuvien energiamuotojen käyttö energianlähteenä on kasvanut voimakkaasti ja sen odotetaan kasvavan jatkossakin. Tähän vaikuttaa niin öljyn nouseva hinta kuin myös huoli ympäristömme tilasta. Kokonaisenergiankulutuksesta Suomessa vuonna 2005 uusiutuvien energiamuotojen osuus oli 23,2%, kun vuonna 2007 osuus oli jo 25%. Suomessa käytetyin uusiutuvan energian muoto on bioenergia, jota saadaan tyypillisesti puusta ja puuperäisistä jätepolttoaineista. Bioenergian osuus vuonna 2007 oli noin 83% uusiutuvan energian kokonaistuotannosta. Vesivoimaa käytetään toiseksi eniten, sen osuuden ollessa noin 14%. Jäljelle jäävään, hieman alle neljään prosenttiin, lukeutuvat tuuli- ja aurinkoenergia, lämpöpumput, biokaasu sekä kierrätyspolttoaineet. [1; 2] Vaikka Suomi kuuluukin uusiutuvan energian hyödyntämisessä Euroopan Unionin kärkimaihin, on aurinkoenergian hyödyntäminen maassamme vähäistä. Mielenkiintoa aurinkoenergiaan laskee muun muassa järjestelmien korkea hinta ja aurinkosäteilyn kausiluonteisuus. Auringon vuosittaisen säteilyn määrä Suomessa on kuitenkin lähes sama kuin Keski-Euroopassa ja kesällä pitkät päivät sopivat erinomaisesti aurinkoenergian hyödyntämiseen. [3] Suomessa aurinkoenergian hyödyntäminen on keskittynyt pääasiassa kohteisiin, jotka eivät muuten ole yhteydessä sähköverkkoon. Esimerkiksi Saksassa aurinkoenergian käyttöön on panostettu huomattavasti enemmän ja aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu yli tuhatkertainen määrä (yli 5500 kw) [4]. Keski-Euroopan runsaampi aurinkoenergian hyödyntäminen Suomeen verrattuna selittyy muun muassa valtioiden tukitoimilla. Esimerkiksi Italiassa ja Saksassa sähköyhtiöt ovat velvollisia ostamaan kuluttajan aurinkopaneeleilla tuottaman sähkön, joka jää kuluttajalta yli. Kuluttajan on siis taloudellisesti kannattavaa sijoittaa aurinkosähköjärjestelmään ja mitoittaa se siten, että sähköä tulee tuotetuksi enemmän kuin kohteessa on kulutusta. Näin järjestelmä tuottaa kuluttajalle voittoa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2007 lopussa kesäasuntoa [5]. Näistä sähköverkkoon yhteydessä vuoden 2003 lopussa on ollut noin 70% mutta sähköä tuotettiin myös aurinkopaneeleilla ja generaattoreilla, joten todellisuudessa sähköistettyjä kesäasuntoja oli yli 80% [6]. Aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy niin yritysten panostaessa suurempiin aurinkovoimalayksiköihin kuin myös pienasiakkaiden kasvavan kiinnostuksen ansiosta. Siksi myös tämän kandidaatintyön asiakas halusi kartoittaa mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseksi myös heidän kesäasunnollaan.

7 2 Tämän kandidaatintyön aiheena on aurinkosähkön hyödyntäminen energiantuotannossa asiakkaan kesäasunnolla. Tavoitteena on määrittää asiakkaan tarpeet ja sovittaa ne tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Näin ollen tulisi löytää asiakkaalle parhaiten sopiva ratkaisu ja määrittää ratkaisun kustannukset. Työssä on tarkoitus pohtia myös sitä, onko aurinkosähköjärjestelmä paras mahdollinen uusiutuvan energian hyödyntämismenetelmä asiakkaalle. Asiakkaalle tullaan esittämään ratkaisuehdotuksen lisäksi myös mahdollisia jatkokehitysvaihtoehtoja, joita käsitellään tämän dokumentin luvussa 5.5. Tässä dokumentissa käsitellään myös aurinkoenergiaa yleisesti. Tarkoituksena on esittää aurinkoenergian toimintaperiaatteita sekä selvittää hyödyntämismahdollisuuksia pienasiakkaan näkökulmasta. Luvussa 2 esitellään aurinkoenergian teoriaa ja aurinkoenergiaa sähköntuotannon näkökulmasta. Luku 3 esittelee tarkasteltavan kohteen ja asiakkaan tarpeet tarkemmin. Luvussa 4 selvitetään, mistä aurinkosähköjärjestelmiä on mahdollista hankkia ja millaisia järjestelmiä on tarjolla. Luvussa 5 perehdytään tarkemmin valitun järjestelmän ominaisuuksiin sekä suunnitelman toteutukseen.

8 3 2. AURINKOENERGIA Aurinkoenergialla tarkoitetaan auringon säteilyyn sitoutunutta energiaa. Auringon säteily mahdollistaa elämän maapallolla ja antaa energian luonnon prosesseille. Se on uusiutuva energianlähde eikä siitä suoraan synny päästöjä. Päästöttömyyttä arvioidessa tulee kuitenkin ottaa huomioon laitteiden valmistuksesta ja järjestelmien kuljetuksesta ja asennuksesta syntyvät päästöt. Epäsuoralla aurinkoenergialla tarkoitetaan käytännössä kaikkia muita energiamuotoja, paitsi suoraa aurinkoenergiaa ja ydinenergiaa. Myös maahan lämpönä sitoutunut energia luetaan aurinkoenergiaksi, kun ollaan tarpeeksi lähellä maan pintaa. Satojen kilometrien syvyydessä puhutaan jo geotermisestä energiasta, joka on lähtöisin maan sisuksen reaktioiden tuottamasta lämmöstä eikä auringosta. Arvioidaan, että jos maahan tuleva aurinkoenergia saataisiin kokonaisuudessaan hyödynnetyksi, riittäisi kahden tunnin säteilymäärä kattamaan koko maapallon vuotuisen energiantarpeen [3] Aurinkokennon toiminta Aurinkokennon toiminta perustuu valosähköiseen ilmiöön. Valosähköinen ilmiö tarkoittaa sähkömagneettisen säteilyn, eli tässä tapauksessa auringon säteilyn, fotonien ja aineen elektronien välistä vuorovaikutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aineessa oleva elektroni voi saada fotonista niin paljon energiaa, että sen on mahdollista irrottautua atomiytimen vetovoimasta. Tämä siirtynyt energia saadaan aurinkokennon rakenteen ansiosta hyödynnettyä jännitteenä ja sähkövirtana. [7] Sähkövirran merkittävä tuotanto alkaa, kun aurinko nousee horisontin yläpuolelle. Kun yhdistetään tämä ominaisuus ja Suomen kesän pitkät päivät, on aurinkoenergian hyödyntämiseen panostaminen kesäasunnoilla perusteltua. Olosuhteilla onkin huomattava merkitys aurinkokennojen toimintaan. Pilvet taittavat auringon säteilyä ja tummat sadepilvet vähentävätkin maahan saapuvaa auringon säteilytehoa noin 75%. Havainnollistuksena voidaan todeta, että aurinkoisena päivänä esimerkiksi 125 watin (W) aurinkopaneelin tuottama sähköenergia on noin 0,8 1 kilowattituntia (kwh), kun puolipilvisenä päivänä se on noin 0,4 0,6 kwh. Säteilytehon lisäksi aurinkokennon toimintaan vaikuttaa alentavasti myös sen lämpötila. Aurinkokennon lämpötilaa nostaa se, että osa auringon säteilyn fotonien energiasta muuttuu lämpöenergiaksi. Myös osa aurinkokennolla syntyvästä sähköenergiasta muuttuu aurinkokennon fyysisten ominaisuuksien takia lämpöenergiaksi. [7]

9 Aurinkokennot ja aurinkopaneelit Markkinoilla myytävät aurinkokennot ovat yleisimmin, noin 90% myydyistä, niin kutsuttuja ensimmäisen sukupolven aurinkokennoja, jotka on valmistettu yksikiteisestä tai monikiteisestä piistä. Yksikiteisen piin valmistusprosessiin kuuluu monia vaiheita, mikä nostaa kustannuksia. Monikiteisen piin hyötynä on se, että sitä voidaan käyttää aurinkokennoissa epäpuhtaampana, jolloin kustannukset laskevat. Huonona puolena monikiteisesessä piissä voidaan pitää sitä, että sähkövirran kulkua voivat häiritä kiteiden väliset rajat. Piin työstämiseen aurinkokennoiksi ei tämän työn puitteissa perehdytä tämän yksityiskohtaisemmin. [7] Näiden ensimmäisen sukupolven piiaurinkokennojen vahvuutena on niiden toiminnallinen luotettavuus ja pitkälle kehitetyt valmistusmenetelmät. Heikkoutena voidaan pitää korkeita valmistuskustannuksia ja aurinkokennojen paksuutta. Piistä valmistetut aurinkokennot vaativat auringon säteilyn fotonien absorboitumiseen noin 100 mikrometrin (µm) paksuuden. Käytännössä nämä ovat kuitenkin paksuudeltaan µm. [7] Piistä valmistettujen aurinkokennojen lisäksi saatavilla on myös ohutkalvotekniikalla toteutettuja aurinkokennoja. Näitä kutsutaan myös toisen sukupolven aurinkokennoiksi. Ne poikkeavat ensimmäisen sukupolven aurinkokennoista siten, että ne ovat huomattavasti ohuempia ja elastisempia rakenteeltaan. Fotonien absorboitumiseen tarvittava paksuus on yhden mikrometrin luokkaa. Valmistusaineina toisen sukupolven aurinkokennoissa ovat muun muassa galliumarsenidi (GaAs), kadmiumtelluridi (CdTe), kupariindiumdiselenidi (CIS) sekä amorfinen pii (a-si). [7] Lisäksi paljon kehitystyötä tehdään niin kutsuttujen kolmannen sukupolven aurinkokennojen parissa, jotka pohjautuvat nanotekniikkaan. Näistä tällä hetkellä tutkituin on väriaineaurinkokenno (DSSC), jossa auringon säteilyn fotonit absorboituvat puolijohdemateriaalin pintaan kiinnittyneissä väriainemolekyyleissä. Väriainemolekyyleistä siirtyy elektroneja puolijohteeseen. Aurinkokennojen kehityksessä pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää aurinkokenno, jolla olisi mahdollisimman hyvä hyötysuhde ja silti mahdollisimman edullinen hinta. [7] Aurinkopaneeli koostuu yleensä sarjaankytketyistä aurinkokennoista, joita esimerkiksi 12 voltin (V) akun lataamiseen soveltuvassa aurinkopaneelissa on 36 kappaletta. Aurinkokennot on koteloitu. Kotelointi suojaa niitä esimerkiksi linnuilta ja muilta pieneläimiltä sekä puista putoavilta oksilta. Yksi koteloinnin tärkeimmistä tehtävistä on suojata aurinkokennon metalliosia ja liitoksia kosteudelta sekä toimia niin sähkö- kuin lämpöeristeenäkin. [7]

10 Aurinkoenergia lämmöntuotannossa Aurinkoenergiaa hyödynnetään yleensä käyttöveden lämmitykseen niin sanottujen aurinkokeräinten avulla. Maahan tulevasta auringon säteilystä saadaan lämpöenergiana hyödynnettyä noin 25 35%. Aurinkokeräimet voidaan myös liittää vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Oikein mitoitetulla aurinkolämpöjärjestelmällä voidaan kattaa jopa puolet omakotitalon vuosittaisesta lämmitystarpeesta Suomen oloissa. [1] Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu yleensä aurinkokeräimistä, varaajasta, pumppu- ja ohjausyksiköstä sekä putkistosta. Järjestelmän toiminta perustuu siihen, että putkistossa kiertää jäätymätön vesi glykoliseos, joka absorboi aurinkokeräimen pinnalta auringon lämpösäteilyn. Lämmitetty seos siirretään varaajaan, jossa se lämmittää käyttöveden. Putkisto on hyvin eristetty lämpökadon minimoimiseksi. Aurinkokeräimen materiaalina on yleensä tummapinnotteinen kuparipelti, joka toimii selektiivisesti absorboiden auringon lämmön tehokkaasti mutta päästäen vain hyvin vähän energiaa takaisin ympäristöön. Tämä ominaisuus perustuu siihen, että kuparipellin päällä on lasilevy, joka päästää auringon säteilyn hyvin lävitseen mutta ei kuparipellistä lähtevää lämpösäteilyä. Selektiivisyys on loistava ominaisuus vuodenaikavaihtelut ja matalat ulkolämpötilat huomioiden. [1; 8] 2.4. Aurinkoenergia sähköntuotannossa Naps Systems Oy:n internetsivuilla kerrotaan aurinkosähköjärjestelmän yleensä koostuvan aurinkopaneelista, akuista sekä ohjausyksiköstä, jota voidaan nimittää myös lataussäätimeksi. Se on laite, joka valvoo järjestelmän toimintaa ja muun muassa estää akkujen ylilatausta. Aurinkosähköjärjestelmissä aurinkopaneelit mitoitetaan yleensä 12 V käyttöjännitteelle. Tämä on tasajännitettä. Kodin normaaliin 230 V vaihtojännitteeseen päästään, kun järjestelmään kytketään invertteri eli vaihtosuuntaaja. Paneelin tuottama sähkö voidaan johtaa suoraan kulutuslaitteille pistorasioiden kautta tai varastoida akkuihin. Aurinkosähköä käytettäessä tulee huomioida myös se, että tuotanto voi vaihdella hetkittäin. Tämä ilmenee valojen välkkymisenä ja sähkölaitteiden häiriöinä [10]. [9] Aurinkopaneelien tehoa kuvataan huipputehon yksiköllä Wp. Ympäristöenergian internetsivulla esitetään esimerkki aurinkopaneelista, jonka huipputeho on 80 Wp [8]. Paneeli tuottaa kesäpäivänä keskimäärin wattituntia (Wh) päivässä, josta noin 220 Wh saadaan hyödynnettyä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi television ja digitaalisen vastaanottimen yhdistetyn käytön noin kolmeksi tunniksi päivässä. Karkeasti voidaan olettaa, että yksi watti paneelin ilmoitetussa huipputehossa vastaa noin tuhannen wattitunnin tuottoa vuodessa.

11 Aurinkopaneeleita hyödynnetään jo monien pienten sähkölaitteiden energianlähteenä. Saksassa on muun muassa pysäköintimittareihin usein liitetty aurinkopaneeli, joka tuottaa laitteen kuluttaman sähkön. Suomessakin voi hankkia esimerkiksi asunnon katuosoitteen numeroa kuvaavan ulkovalon pienellä aurinkopaneelilla varustettuna. Tällaisten sovellusten voi odottaa lisääntyvän aurinkokennojen tuotannon kustannusten laskiessa. Näissä esimerkeissä on kyse verrattain pienitehoisista aurinkopaneeleista. Oikein mitoitetulla aurinkosähköjärjestelmällä on kuitenkin mahdollista kattaa jopa koko kesäasunnon sähköntarve kesäkuukausina, jos kesäasuntoa käytetään vain ajoittain eikä kulutuslaitteita ole runsaasti. Aurinkosähköjärjestelmän hankinta voi siis olla hyvinkin perusteltua, vaikka kesäasunto kuuluisi sähköverkon jakelualueelle. 6

12 7 3. TARKASTELTAVA KOHDE Tämän kandidaatintyön asiakaspuolena toimii yksityishenkilö, joka haluaa tietää aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksista kesäasunnollaan. Asiakkaan mielenkiinnon kohteena on erityisesti selvittää, kuinka paljon sähkönkulutuksesta olisi mahdollista kattaa omalla tuotannolla. Asiakas ei ole vielä tehnyt varsinaista ostopäätöstä vaan haluaa ensin selvityksen, joka kattaa myös sen, onko aurinkoenergian käyttö ylipäänsä kannattava ratkaisu kyseiselle kesäasunnolle. Asiakkaan tarpeita lähdettiin määrittämään kyselyn avulla. Kyselyllä saatiin tietoja kohteesta sekä asiakkaan sähkönkulutustottumuksista. Asiakkaan sähkönkäyttöä kuvasivat vastaukset esimerkiksi siihen, millaisia sähkölaitteita kohteessa on, kuinka usein ja kuinka pitkiä aikoja niitä käytetään. On huomioitava, että asiakkaan kesäasunto on käytössä ympäri vuoden mutta tarkasteltava ajanjakso rajataan kesäkuukausiin (kesäkuusta elokuuhun), jolloin mahdollisesta järjestelmästä saatava hyöty on suurimmillaan. On kuitenkin mahdollista, että kulutustottumuksissa esiintyy merkittäviäkin eroja eri vuodenaikojen välillä Yleinen esittely Tarkasteltava kohde, eli asiakkaan kesäasunto, sijaitsee Hämeenlinnan seudulla. Tontilla on varsinaisen asuinrakennuksen lisäksi aitta, saunarakennus sekä huvimaja. Tonttia rajaavat metsä ja järvi, kuten kuva 1 osoittaa. Kuvasta käy ilmi puuston sijoittuminen tontille. Kuvasta havaitaan myös rakennusten sijainti toisiinsa nähden, sekä tontin sijoittuminen ilmansuuntiin. Asuinrakennuksen pääsisäänkäynnin sivu on pohjoisen puolella ja katon harja on lähes yhdensuuntainen itä-länsi linjan kanssa.

13 8 Kuva 1. Asiakkaan tontilla sijaitsevat rakennukset ja niiden sijainti toistensa suhteen. Kuva on muodostettu pohjautuen karttakuvaan [11]. Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1999 ja sen kokonaispinta-ala on 96,1 neliömetriä (m²). Taulukosta 1 nähdään, kuinka kokonaispinta-ala on jakautunut asuinrakennuksen eri huoneiden kesken. Taulukko 1. Asuinrakennuksen kokonaispinta-alan jakautuminen eri huoneiden kesken. Tupa 46,5 m² Makuuhuoneet 19,3 m² Kylpy- ja eteistilat 22,4 m² Kodinhoitohuone 7,9 m² Kohde on sähköverkossa ja rakennuksista kaikki muut paitsi huvimaja ovat sähköistetyt. Myös huvimajalle on tarkoituksena saada sähköt mutta tätä ei ole vielä toteutettu. Kohteessa on suora sähkölämmitys ja se kuuluu Vattenfall Oy:n jakeluverkkoon. Sekä sähkön myynti että toimitus ovat siis Vattenfall Oy:ltä. Asiakkaalla on kiinteähintainen, kahden vuoden määräaikainen sähkösopimus, jossa sähkön hinta on 5,25 senttiä/kwh Kohteen ulkoinen kuvaus Asuinrakennuksessa on yksi kerros, joka muodostuu tuvasta, kahdesta makuuhuoneesta, kodinhoitohuoneesta sekä eteis- ja kylpytiloista. Rakennukseen on kolme sisäänkäyntiä, joista kaksi johtavat terassille ja ovat katetut. Terassi sijaitsee rakennuksen kahdella sivulla. Rakennuksessa on harjakatto, jonka materiaalina on käytetty palahuopakatetta ja joka on pinta-alaltaan noin 125 m². Kuvissa 2 6 on päärakennus kuvattu jokaiselta sivultaan hahmotuksen helpottamiseksi.

14 9 Kuva 2. Asuinrakennus suoraan edestä, eli pohjoisen suunnasta kuvattuna. Kuva 3. Asuinrakennus lännenpuoleisesta päädystä kuvattuna.

15 10 Kuva 4. Asuinrakennuksen takaseinusta, eli etelään antava sivu. Kuva 5. Asuinrakennuksen idänpuoleinen pääty.

16 11 Kuva 6. Kuvassa nähdään näkymä asuinrakennuksen pääsisäänkäynniltä tontille päin. Kuvasta 4 nähdään myös ilmalämpöpumpun sijoitus tuvan takaseinustalla sekä katolla sijaitsevat savupiiput. Kuva 6 hahmottaa tontin puustoa pohjoiseen päin katsottaessa. Kuvat on otettu elokuun puolessavälissä noin viiden aikaan iltapäivällä Asiakkaan aikaisemmat energiaratkaisut Asiakas on hankkinut aikaisemmin kohteeseen ilmalämpöpumpun. Ilmalämpöpumppu on ollut käytössä vuodesta 2004 ja sitä käytetään lähinnä talviaikaan sisäilman lämmittämiseen. Ilmalämpöpumppu on päällä jatkuvasti lokakuun alusta maaliskuun loppuun. Asiakas kertoo, että ilmalämpöpumpun hankinta on näkynyt sähkönkulutuksessa talvikuukausina mutta tästä ei ole esittää tarkkoja lukuarvoja. Kesäisin ilmalämpöpumppua käytetään ilmastointiin kuumimpina päivinä mutta kuitenkin hyvin satunnaisesti eikä pitkiä aikoja kerrallaan. Tyypillinen käyttö kesäisin on noin kaksi tuntia viikossa.

17 Kohteen sähkönkulutus Kohteen sähkönkulutusta tarkasteltiin aiemmin mainitun kyselyn avulla. Asiakas ilmoitti sähkölaskunsa perusteella kolmen kuukauden arvioiduksi sähkönkulutukseksi 5100 kwh. Tästä noin 200 kwh kuluu aitan lämmitykseen ja valaistukseen. Arvion mukaan sähkönkulutus kuukautta kohden olisi 1700 kwh. Kesäkuukausien todellinen sähkönkulutus voi olla hiukan arviota pienempi, koska arvio on laskettu toteutuneesta vuosikulutuksesta. Tässä on huomioitava, että kohteen ollessa käytössä ympäri vuoden lämmitystarve ja näin ollen myös siitä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat suuresti eri vuodenaikojen välillä. Täten osa talviajan lämmityskustannuksista sisältyy arvioituun kesäkuukausien sähkönkulutukseen. Fortum Oyj tarjoaa internetsivuillaan kuluttajalle mahdollisuuden tarkastella kotinsa sähkönkulutusta niin kutsutun energialaskurin avulla [12]. Laskuri osoittaa eri osaalueiden, kuten lämmityksen tai viihde-elektroniikan, osuudet sähkönkulutuksesta. Laskuri myös vertaa syötettyä sähkönkulutusta esimerkkitalouksiin. Energialaskurin toiminta perustuu Adato Energia Oy:n toteuttamaan valtakunnallisen sähkönkäyttötutkimuksen tuloksiin [13]. Asiakas kertoi kyselyn vastauksissa, että kohteen varustelutasoon kuuluu muun muassa pakastin, astianpesukone lämminvesiliitännällä, pyykinpesukone, jääkaappi, liesi sekä liesituuletin, taulutelevisio digitaalisella vastaanottimella ja kannettava tietokone. Laitteiden käytöstä asiakas kertoi, että astianpesukonetta käytetään tyypillisesti viisi kertaa viikossa ja pyykinpesukonetta kaksi kertaa päivässä 40 C -ohjelmalla. Ruokaa asiakas kertoi valmistavansa tyypillisesti kaksi kertaa viikossa uunissa ja seitsemän kertaa viikossa liedellä. Televisio on päällä noin kolme tuntia päivässä ja tietokone noin tunnin. Kesäkuukausina asiakas kertoo valaistuksen olevan päällä noin kaksi tuntia päivässä. Asuinrakennuksen valaistukseen on käytetty sekä energiansäästölamppuja, halogeenivalaisimia että 60 W hehkulamppuja. Energialaskuriin syötetään arvioitu vuosikulutus (20400 kwh) sekä asiakkaan antamat sähkönkäyttöä kuvaavat vastaukset. Laskuri tuottaa seuraavanlaisen kuvaajan (Kuva 7), joka osoittaa, kuinka vuosikulutus jakaantuu eri käyttökohteiden kesken.

18 13 Vuosikulutuksen jakautuminen käyttökohteille 1 % 1 % 2 % 2 % 5 % 9 % 45 % 35 % Astianpesu 200 kwh Ruoanvalmistus 427 kwh Valaistus ja pienlaitteet 1101 kwh Muu kulutus 7155 kwh Viihdelaitteet 222 kwh Pyykinpesu ja -kuivaus 500 kwh Vedenlämmitys 1900 kwh Lämmitys 8986 kwh Kuva 7. Kaaviossa esitetään sähkönkulutuksen jakautuminen eri käyttökohteiden kesken. Kuvaajassa (Kuva 7) muu kulutus kuvaa kodin pienempien sähkölaitteiden kulutusta. Näihin lukeutuvat esimerkiksi hiustenkuivaaja, mikroaaltouuni sekä erilaiset latauslaitteet. Esimerkiksi kahvinkeitin kuluttaa kymmenen minuutin käytöllä noin 0,1 kwh ja mikroaaltouuni viiden minuutin käytöllä saman verran. Höyrysilitysrauta, jota asiakas myös käyttää, kuluttaa tunnissa noin 1 kwh [14]. Muuhun kulutukseen sisältyy myös kohteessa oleva keskuspölynimuri.

19 Muun kulutuksen suuri osuus selittyy myös osittain sillä, että laskuri huomioi vain pesutiloissa mahdollisesti olevan lattialämmityksen. Kohteessa on lattialämmitys, joka kattaa koko asuinrakennuksen. Vaikka kesäkuukausina lattialämmitys on päällä vain kylpy- ja eteistiloissa, vaikuttaa vuosikulutukseen se, että kylmempinä vuodenaikoina on lattialämmitys päällä koko asuinrakennuksessa. Jo 5 m² lattialämmitystä kuluttaa vuodessa noin 3300 kwh, kun käyttöajaksi oletetaan 6600 tuntia eli 275 päivää vuodessa [14]. 14

20 15 4. VAIHTOEHTOJEN MÄÄRITTELY 4.1. Palveluntarjoajat Palveluntarjoajia etsittiin pääasiassa internetistä. Suomessa on lukuisia yrityksiä, joiden kautta voi hankkia niin aurinkopaneeleita ja oheislaitteita yksittäin kuin myös valmiita aurinkosähköjärjestelmiä. Yrityksiä kannattaa kuitenkin verrata toisiinsa ja huomioida hintaerojen lisäksi myös esimerkiksi yrityksen sijainti, varsinkin jos toimitus tapahtuu postitse tai kuljetuspalvelulla. Myös tuotteiden takuisiin kannattaa kiinnittää huomiota. Aurinkopaneeleilla on lähes poikkeuksetta 25 vuoden toiminnallinen takuu, jolla tarkoitetaan, ettei niiden tuottokyky putoa juuri lainkaan annetussa ajassa. Oheislaitteiston takuuehdot voivat kuitenkin vaihdella. Palveluntarjoajista valittiin kahdeksan yritystä, joihin tutustuttiin tarkemmin. Yritykset ovat Naps Systems Oy, St1 Oy, Suntekno/Varkauden huoltopalvelu Oy, SolarShop Bergman Oy, ThermoSun (Keski-Uudenmaan Lämpökuvauspalvelu), Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy, Solarpoint ja Mökille.fi -verkkokauppa (Mökkimaailma Oy). Joukossa on mukana niin pienempiä kuin suurempiakin yrityksiä. Alkutietoja yrityksistä ei ollut vaan yrityksiin tutustuminen oli osa selvitysprosessia. Yrityksiin tutustuttiin yritysten internet-sivujen kautta ja yhteydenotoin sekä sähköpostilla että puhelimitse Aurinkosähköjärjestelmien vertailu Suurimmasta osasta yrityksiä on mahdollista kasata itse omiin tarpeisiin sopiva aurinkosähköjärjestelmä eli hankkia erikseen kaikki oheislaiteet. Poikkeuksena valituissa yrityksissä ovat St1 Oy ja SolarShop Bergman Oy, jotka myyvät Naps Systems Oy:n valmiita aurinkosähköjärjestelmiä. Näihin paketteihin sisältyy aurinkopaneelit, ohjausyksiköt, akut, asennustelineet, johdotukset sekä asennustarvikepaketit. Naps Systems Oy itsekin tarjoaa vain kokonaisia aurinkosähköjärjestelmiä mutta yrityksen internetsivuilla ei ole esitetty hintatietoja, sillä yrityksen toiminta perustuu asiakaskohtaisesti räätälöityjen aurinkosähköjärjestelmien toimittamiseen. Vertailuun otettiin eri yritysten aurinkopaneelit teholuokassa 85 Wp. Tämä on yritysten yleisin tarjoama aurinkopaneelin teholuokka. Taulukossa 2 esitetään yritysten tarjolla olevat aurinkopaneelit, niiden valmistusmateriaali ja hinta. Näihin hintoihin ei sisälly asennustelinettä eikä muita lisälaitteita.

21 16 Taulukko 2. Yksittäisten 85 Wp teholuokan aurinkopaneelien hintoja eri yrityksillä [15; 16; 3; 17; 18]. Yritys Paneelin teho (Wp) Yksikidepaneelin hinta ( ) Monikidepaneelin hinta ( ) Suntekno/Varkauden ,00 595,00 huoltopalvelu ThermoSun ,00 590,00 Aurinkosähkötalo ,00 Eurosolar Solarpoint ,00 595,00 Mökille.fi ,00 Aurinkopaneelien hinnan perusteella voidaan todeta, että hinnat ovat eri yritysten välillä suhteellisen yhteneväiset. Selkeästi joukosta poikkeavat hinnoittelultaan Mökille.fi - verkkokauppa ja Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy. Hinnoittelun eroa selittää Mökille.fi - verkkokaupan tapauksessa se, että aurinkopaneelit ovat vain pieni osa yrityksen tarjontaa. Asiaa voidaan myös lähestyä niin, että halutaan nimenomaan kokonainen aurinkosähköjärjestelmä. Valituista yrityksistä ThermoSun ja Suntekno/Varkauden huoltopalvelu Oy eivät tarjoa ollenkaan valmiita paketteja. Mökille.fi -verkkokauppa tarjoaa pakettia, jossa ei ole mukana akkua mutta sen sijaan sarja erilaisia valaisimia. Yritys jätetään tässä vertailun ulkopuolelle paketin poikkeavan sisällön takia. Taulukossa 3 on esitetty eri yritysten tarjoamat toisiinsa verrattavissa olevat paketit ja niiden hinnat teholuokassa 85 Wp. Taulukko 3. Kokonaiset aurinkosähköjärjestelmät ja niiden hintoja eri yrityksillä [3; 19; 17; 20]. Yritys Paneelin teho (Wp) Akun kapasiteetti ampeeritunteina ja tyyppinumero Valmiin paketin hinta ( ) Aurinkosähkötalo Eurosolar 80 AGM ,00 St1 (Naps Systems - jälleenmyyjä) 85 NAPS ,00 Solarpoint 85 AGM ,00 SolarShop (Naps Systems - jälleenmyyjä) 85 NAPS ,00 SolarShop:in alhainen hinta on voimassa rajoitetulle erälle eikä sen normaalihinta ilmene internetsivuilta. Pakettien hintoihin vaikuttaa myös akkujen kapasiteetti. Esimerkkinä olleet valmiit aurinkosähköjärjestelmät ovat tarkoitettu siihen, että aurinkopaneeleiden tuottama sähkö varastoidaan akkuihin. Näissä ei siis ole mukana invertteriä, joka mah-

22 17 dollistaisi 230 V laitteiden käyttämisen. Yleensä 230 V paketit kootaan yhteistyössä asiakkaan kanssa Sähkötehon määrä Edellisessä luvussa esiteltiin toisiinsa vertailtavissa olevia tuotteita eri yrityksiltä. Käytännössä kuitenkin aurinkopaneelin teholuokka valitaan sen mukaan, mille kohteessa on tarvetta. Aurinkopaneeleita on tarjolla aina 5 Wp teholuokasta lähtien ja suurempitehoisia aurinkopaneeleita yhdistämällä voidaan rakentaa käytännössä kuinka suuria aurinkosähkövoimaloita tahansa. Asiakkaan ilmoittamasta kolmen kuukauden kulutusarviosta (5100 kwh) saadaan laskettua arvioiduksi päiväkohtaiseksi kulutukseksi noin 57 kwh. Edelleen tulee huomioida, että todellinen kulutus on pienempi, sillä kulutusarvio on laskettu vuoden toteutuneesta kokonaiskulutuksesta. Esimerkiksi Naps Systems Oy:n tarjoama suurin Big- Pack -tuotenimellä kulkeva aurinkosähköjärjestelmä invertterillä on huipputeholtaan 1,04 kw ja tuottaa noin 6,5 kwh vuorokaudessa [9]. Vertailtuna asiakkaan päiväkohtaiseen kulutukseen, tämä järjestelmä kattaisi siitä hiukan yli 11%. Aurinkosähköjärjestelmän hintaan vaikuttaa itse aurinkopaneelit sekä oheislaitteet, kuten esimerkiksi akkujen kapasiteetti. Kun jaetaan investointikustannukset hankitulla wattimäärällä, saadaan kustannukset yhtä wattia kohden. Tätä voidaan lopulta verrata asiakkaan nykyisin wattia kohden maksamaan sähkönhintaan. Kustannuksiksi muodostuu yleensä noin 6 6,5 /W mutta tähän vaikuttaa se, kuinka suurta aurinkosähköjärjestelmää ollaan hankkimassa ja mitä lisälaitteita järjestelmään valitaan Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon Pienasiakkaiden aurinkosähkövoimaloista puhuttaessa on kyse hajautetusta sähköntuotannosta. Hajautetulla sähköntuotannolla tarkoitetaan sähköverkkoon sijoittuvaa pienimuotoista, keski- tai pienjännitetasoilla toteutuvaa sähköntuotantoa. Hajautetulle sähköntuotannolle on tyypillistä, ettei sitä ole keskitetysti suunniteltu eikä ohjattu. Hajautetun sähköntuotannon muotoja ovat esimerkiksi aurinko- ja tuulienergia. [10] Tyypillisesti aurinkosähköjärjestelmä rakennetaan erilliseksi kokonaisuudeksi, jolloin se tuottaa kohteessa energiaa, joka käytetään joko suoraan tai varastoidaan akkuihin. Tällainen ratkaisu sopii kohteisiin, jotka eivät ole yhteydessä sähköverkkoon. Sähköverkkoon yhteydessä olevassa kohteessa ratkaisu mahdollistaa sen, ettei kohde ole riippuvainen sähköverkosta tulevasta sähköstä. Esimerkiksi, jos sähköverkossa on vikatilanne, on kohteessa edelleen toiminnassa oma erillinen sähköntuotanto. [10]

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys

Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski. Yritys Energia-ilta: Keuruu, Saarijärvi ja Äänekoski Yritys Solartukku Oy on aurinkoenergiaan erikoistunut 2009 perustettu yritys, jolla on toimitilat ja varasto Keuruulla. Ydintoimintaamme ovat aurinkolämpöja

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA Esityksen sisältö Johdanto aiheeseen Aurinkosähkö Suomen olosuhteissa Lyhyesti tekniikasta Politiikkaa 1 AURINKOSÄHKÖ MAAILMANLAAJUISESTI (1/3) kuva: www.epia.org

Lisätiedot

Aurinkoenergiailta Joensuu

Aurinkoenergiailta Joensuu Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä

Lisätiedot

SMG-4450 Aurinkosähkö

SMG-4450 Aurinkosähkö SMG-4450 Aurinkosähkö Neljännen luennon aihepiirit Aurinkosähkö hajautetussa sähköntuotannossa Tampereen olosuhteissa Tarkastellaan mittausten perusteella aurinkosähkön mahdollisuuksia hajautetussa energiantuotannossa

Lisätiedot

Aurinkosähkö kotitaloudessa

Aurinkosähkö kotitaloudessa Aurinkosähkö kotitaloudessa 24.3.205 Espoo ja 26.3.2015 Vantaa Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy Aurinkoteknillinen yhdistys ry Suomen Lähienergialiitto ry Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö

Lisätiedot

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy

Naps Systems Group. Aurinko, ehtymätön energialähde. Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko, ehtymätön energialähde Jukka Nieminen Naps Systems Oy Aurinko energianlähteenä Maapallolle tuleva säteilyteho 170 000 TW! Teho on noin 20.000 kertaa koko maapallon teollisuuden ja lämmityksen

Lisätiedot

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo

Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo Lämpöpumput ja aurinko energianlähteinä Energiaehtoo 5.10.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa tarjotaan

Lisätiedot

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan

Lisätiedot

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma

Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Tornio 24.5.2012 RAMK Petri Kuisma Sisältö Aurinko Miten aurinkoenergiaa hyödynnetään? Aurinkosähkö ja lämpö Laitteet Esimerkkejä Miksi aurinkoenergiaa? N. 5 miljardia vuotta vanha, fuusioreaktiolla toimiva

Lisätiedot

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy

Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012. Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Aurinkolämpö Kerros- ja rivitaloihin 15.2.2012 Anssi Laine Tuotepäällikkö Riihimäen Metallikaluste Oy Riihimäen Metallikaluste Oy Perustettu 1988 Suomalainen omistus 35 Henkilöä Liikevaihto 5,7M v.2011/10kk

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.

Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna. KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa

Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa Uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet Liikuntakeskus Pajulahdessa Antti Takala 4.6.2014 Esityksen sisältö Tutkimuksen aihe Työn tavoitteet Vesistölämpö Aurinkosähköjärjestelmät Johtopäätökset Työssä

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUKSEN TARJOUSPYYNTÖ 30.10.2014 Yleistä: Olemme keräämässä yhteistilausta johon osallistuu yksityisiä omakotitalon omistajia ja yrityksiä Iistä ja sen ympäristökunnista, sekä myös

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa 28.3.2017 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti Ympäristöystävällinen, päästötön

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät

Aurinkolämpöjärjestelmät Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 17.11.2015 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Energiaekspertti koulutusilta Aurinkolämpöjärjestelmät 1. Aurinkolämpö Suomessa 2. Aurinkolämmön rooli

Lisätiedot

Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä

Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Aurinkovoimala omakotitalossa kerääjällä lämpöä ja paneelilla sähköä Heli Jutila Ympäristöasiantuntija Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi 27.3.2012 Hankinnan suunnittelu Uusiutuvien käyttöön panostaminen

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy

Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät. Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia. Solar Forum 12.05.2011. Satmatic Oy Satmatic aurinkoenergiajärjestelmät Innovatiivinen ja älykäs aurinkoenergia Solar Forum 12.05.2011 Satmatic Oy Satmatic on suomalainen sähkö- ja automaatiotalo Satmatic in osakekannan omistaa pörssiyhtiö

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin. Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y

Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin. Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y Aurinkosähköä omakotitaloihin ja taloyhtiöihin Marja Jallinoja Keravan omakotiyhdistys r.y. 26.4.2017 PlayGreen Finland Oy Helsinkiläinen vuonna 2010 perustettu aurinkosähkön asiantuntijayhtiö Liikevaihtoennuste

Lisätiedot

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät

Jätä jälkeesi. puhtaampi tulevaisuus. aurinkoenergiajärjestelmät Jätä jälkeesi puhtaampi tulevaisuus aurinkoenergiajärjestelmät Normaali 2-kerrospinnoitteinen tyhjiöputki Uuden sukupolven energiatehokkuutta Huipputehokas 3-kerrospinnoitteinen Nova-aurinkokeräimen tyhjiöputki

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6 SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tavoite: Laskea eri sähkölaitteiden energiankulutuksia. Ymmärtää käsite kilowattitunti (kwh) ja kuinka se lasketaan. Ryhtyä toimeen sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tehtävä: Käytämme

Lisätiedot

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet

DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Seitsemännen luennon aihepiirit Aurinkosähkön energiantuotanto-odotukset Etelä-Suomessa Mittaustuloksia Sähkömagnetiikan mittauspaneelista ja Kiilto Oy:n 66 kw:n aurinkosähkövoimalasta

Lisätiedot

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Heli Antila, Fortum Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Finlandia-talo, Helsinki Korkea Resurssi- ja järjestelmätehokkuus

Lisätiedot

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010 Ilmankos Energiailta Timo Routakangas 12.10.2010 C 2 H 5 OH Esittely Timo Routakangas Yrittäjä Energiamarket Tampere Oy Energiamarket Turku Oy Energiamarket Tyrvää Oy RM Lämpöasennus Oy 044 555 0077 timo.routakangas@st1energiamarket.fi

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Naps Systems lyhyesti

Naps Systems lyhyesti Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa oleva alan pioneeri Aloittanut Neste Oy:n tutkimus- ja tuotekehitystoimintana Suunnittelee, valmistaa ja toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä Kaikkialle

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA

ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa

Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa Rakentaminen 2012 rakentamisen määräykset muuttuvat, oletko valmistautunut? 28.11.2011 Anna-Kaisa Karppinen Oy Merinova Ab Taustaa Aurinkoenergian

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio 21..2017 Ari Puurtinen ENERGIASEMINAARI 21..2017 Sisältö Kysyntäjousto Aurinkosähkö Aurinkosähkön tunnuspiirteet Sähkön kulutus vs. aurinkosähkön tuotto

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland / /

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland  / / Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

Uudet tuotteet Aurinkosähkö

Uudet tuotteet Aurinkosähkö Uudet tuotteet Aurinkosähkö Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Aurinkosähköjärjestelmämme Mitä se sisältää 10.10.2014 2 Miksi aurinkosähkö Suomessakin? Ympäristövaikutus, aurinkoenergian päästöt olemattomia

Lisätiedot

Naps Systems Oy. Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle. TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja

Naps Systems Oy. Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle. TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja 1 Naps Systems Oy Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja Copyright Naps Systems, Inc. 2013 2 Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen mieltymys ovat kaikki

Lisätiedot

SMG-4300: Yhteenveto viidennestä luennosta

SMG-4300: Yhteenveto viidennestä luennosta SMG-43: Yhteenveto viidennestä luennosta Yleisimmät aurinkokennomateriaalit: pii: yksikiteinen, monikiteinen, amorfinen galliumarsenidi (GaAs) kadmiumtelluridi (CdTe) kupari-indiumdiselenidi (CIS, CIGS)

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind.

Kärjentie 18, 14770 ETELÄINEN Puh. 040 5406979, fax 042 5406979. Sivu 3. Copyright 2012 Finnwind Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. www.finnwind. Finnwind Oy o sähkön mikrotuotantojärjestelmät 2 50 kw o aurinkosähkö, pientuulivoima, offgrid ratkaisut o Asiakaskohderyhmät yritykset julkiset kohteet talo- ja rakennusteollisuus maatalousyrittäjät omakotitalot

Lisätiedot

Energia-ja Huoltotalo Järvi

Energia-ja Huoltotalo Järvi 23.4.2013 Ari Järvi Energia-ja Huoltotalo Järvi Perustettu 1964 Tällä hetkellä työllistää 15 henkilöä Valurin liikekeskuksessa toimipaikka Kokonaisvaltaista palvelua tuotemyynnistä asennukseen ja siitä

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Aurinkosähköä kotiin ja mökille Kontiolahti 12.5.2015 Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö on Hauskaa Helppoa Hinta on kunnossa Festarisähköt Sörnäisissä Kännyköiden

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Aurinko energialähteenä

Aurinko energialähteenä Sakari Aalto, Ulvila Aurinkoteknillinen yhdistys ry Aurinko energialähteenä Aurinko- ja pellettienergiailta 8.2.2011 6.2.2011 Sakari Aalto, ATY 1 Aurinkoteknillinen yhdistys ry valvoo jäsentensä yleisiä

Lisätiedot

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new

Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new Solar Arena Our mission is to bring the products, services and the up-to-date knowledge about solar energy to everyone and to boost the solar markets to a new era Solar Arena Mikä? Aurinkoenergian online-markkinointityöväline

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

KISSANMAANKATU 20. Optiplan Oy ENERGIATALOUS. Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi. Åkerlundinkatu 11 C Puh.

KISSANMAANKATU 20. Optiplan Oy ENERGIATALOUS. Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi. Åkerlundinkatu 11 C Puh. KISSANMAANKATU 20 Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15, Åkerlundinkatu 11 C Puh. 010 507 6000 PL 48, 00281 Helsinki PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre

Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit. Jukka Kaarre Aurinkosähkön tuotanto ja aurinkopaneelit Jukka Kaarre 9.8.2017 Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT

RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖ- RATKAISUT RUUKKI AURINKOLÄMPÖRATKAISUT 2 Ruukki aurinkolämpöratkaisut Kytkeydy ilmaiseen energialähteeseen Aurinkolämpö Kasvavat energiakustannukset, tiukentuva lain säädäntö ja henkilökohtainen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa kaupunkialueella. RESCA-päätösseminaari, Elina Seppänen 18.3.2014

Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa kaupunkialueella. RESCA-päätösseminaari, Elina Seppänen 18.3.2014 Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa kaupunkialueella RESCA-päätösseminaari, Elina Seppänen 18.3.2014 TAMPERE EDISTÄÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA Keväällä 2011: Uusiutuvan energian kohteita kaupungissa hyvin

Lisätiedot

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen

Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Aurinkoenergiainvestointi ja kannattava mitoittaminen Lankisen Tila Oy & Lankisen Broileri Oy Broileri-kasvattamopaikkoja 60 000 Pihvisonnien loppukasvatuspaikkoja 600 kpl. 2 aurinkovoimalaa 28,8 kw 10.6.2016

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa

Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa Sähkömarkkinoiden murros - Kysynnän jousto osana älykästä sähköverkkoa EL-TRAN 14.02.2017 Prof. Pertti Järventausta Tampereen teknillinen yliopisto 1 Kaksisuuntaisessa, älykkäässä sähköverkossa hyödynnetään

Lisätiedot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Poveria biomassasta -hanke Antti Niemi

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Poveria biomassasta -hanke Antti Niemi 27.9.2017 Antti Niemi Tavoitteena edistää uusiutuvan energian käyttöä P-Karjalassa Toteutusaika 1.1.2016-30.6.2018 Toteuttajat: PIKES Oy, Suomen Metsäkeskus, Karelia AMK ja KETI Oy Palvelut yrityksille

Lisätiedot

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy

ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014. Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla. Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy ATY AURINKOSEMINAARI 2014 2.10.2014 Katsaus OKT- ja rivi-/kerrostalo ratkaisuista suomen tasolla Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoenergian potentiaali Aurinkoenergia on: Ilmaista Rajoittamattomasti

Lisätiedot