Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä"

Transkriptio

1 Puupolttoaineiden hankinta Venäjältä Esiselvitys VEPU-projekti NELI hanke Ahlberg Arto Mylläri Mikko Kallionpää Kalle Cursor Oy

2 NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehitysohjelma. Ohjelma toimii logistiikan ja siihen liittyvän teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen yhteistyöfoorumina Kymenlaaksossa. NELI tukee ja täydentää muita logistiikan T&K toimijoita hakemalla konkreettisia tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää ja koulutusta varten. NELI toimii yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten logistiikkaklusterien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa työtä, jossa NELI etsii ja arvioi logistiikan tutkimus- ja kehitysideoita, valmistelee projektin aihealueen parhaiden osaajien kanssa ja hankkii projektille rahoituksen sekä tapauskohtaisesti osallistuu hankkeen toteutukseen. VEPU-projekti toteutettiin 12/2012-3/ ver. b

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 ESISELVITYKSEN TAUSTA 4 3 TUULENKAATO PUUT 4 4 KOTKAN ENERGIAN TAVOITTEET 5 5 ESISELVITYKSEN TOTEUTUSMALLI 5 6 PIETARIN LÄNTISEN ALUEEN PUUVARANNOT Alueittaiset arviot puumääristä Puun omistusoikeus Venäjällä 7 7 PUUPOLTTOAINEEN HINNANMUODOSTUS Laatuvastuu Nykyisten toimitusten hinnanmuodostus Uusien toimitusten hinnanmuodostus 10 8 RAUTATIEKULJETUKSET Rautatiekuljetuslaskelmia 11 9 AUTOKULJETUKSET Autokuljetuslaskelmat nykyisistä kuljetuksista Autokuljetuslaskelma Pietarin länsipuolen kuljetuksista LAIVAKULJETUKSET Laivakuljetukset Suomalaisilla aluksilla Merikuljetusten kustannukset Laivakuljetuslaskelmat venäläisillä aluksilla Satamat Pietarin länsipuolen alueen satamat Kotkan satamat Satamainvestointi VAIHTOEHTOISET TOIMINTAMALLIT Toimintamallivaihtoehto Toimintamallin arviointi Toimintamallivaihtoehto Toimintamallin arviointi Toimintamallivaihtoehto Toimintamallin arviointi Toimintamallivaihtoehto Hintavertailu 26

4 1 JOHDANTO Tämä esiselvitys on tehty Kotkan Energia Oy:n toimeksiannosta. Tarkoituksena on selvittää puupolttoaineiden kuljetusta Venäjältä Kotkan Energian voimalaitoksille. Selvitykseen sisältyy materiaalimäärien arviointi Pietari-Narva välisellä alueella, ja mahdollisten lastaussatamien sekä haketuspaikkojen määrittäminen tarvittavine koneineen ja resursseineen Venäjällä. Myös investointimahdollisuutta satamien ja toimipisteiden perustamiseksi Venäjälle selvitettiin. Lisäksi on tutkittu materiaalin eri kuljetustavat sekä niiden kustannusvaikutukset. Esiselvityksen pohjalta on laadittu kannattavuuslaskelmia ja toimenpide-ehdotuksia. Selvitykseen sisältyy myös mahdollisten yhteisyökumppanien löytäminen Venäjältä. Selvityksen tekijänä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima NELI hanke yhteistyössä Cursor Oy:n kanssa. 2 ESISELVITYKSEN TAUSTA Vuonna 2010 kesällä iskivät Asta- ja sen perään Veera-myrskyt (nimet Suomessa), jotka aiheuttivat myös Venäjän puolella tuhoa ja puiden kaatumista. Suurin osa Venäjän tuulenkaadoista sijoittui Viipurin ja Priorezerskin/ Käkisalmen alueelle. Puut olivat olleet pitkään maastossa, ja osin korjattuina. Ajatuksena oli käyttää tätä tuulenkaatopuuta polttoaineena Kotkan Energian voimalaitoksilla. Selvityksessä oli tarkoituksena suunnitella mahdollisimman edullinen logistinen ketju tuulenkaatopuiden toimittamiseksi polttoon. Selvitykseen liittyi myös jatkotoimitusten mahdollisuus tuoreen puun toimittamiseksi tulevaisuudessa, sekä jatkuvan toimitusketjun luominen Venäjältä Suomeen. Selvityksessä tutkittiin eri kuljetusvaihtoehdot rautatie- auto- ja laivakuljetus mahdollisuudet sekä niiden logistiset kustannusvaikutukset. 3 TUULENKAATO PUUT Jo tutkimuksen alkuvaiheessa selvisi, että tuulenkaatopuut olivat suurimmalta osaltaan korjattu. Muutamat hakkuuoikeuden saaneet eivät vielä olleet hoitaneet velvollisuuttaan, mutta heidänkin tuli hoitaa velvollisuutensa kesään 2013 mennessä. Suurimman osan tuulenkaatopuista oli käyttänyt Viipurin Sellutehdas pellettien valmistukseen.

5 Tämän vuoksi tutkimus keskitettiin tuoreen puun hankintaan, ja siihen liittyvään logistiikkaan. 4 KOTKAN ENERGIAN TAVOITTEET Kotkan energian tavoitteena oli löytää uusi logistinen ketju joka takaisi polttohakkeen toimitukset edulliseen hintaan, sekä mahdollinen kokonaiskapasiteetin nosto hakkeen osalta uusien kuljetusreittien myötä. Kotkan Energia oli tehnyt tarjouspyynnön lämmityskaudelle Karjalan Kannaksen alueelle johon sisältyi irtokuutiometrin toimittaminen Venäjältä Kotkan Energian voimalaitoksille. Lisäksi tarjouspyyntö sisälsi Suomen Voiman tarpeen joka tulisi olemaan noin irtokuutiometriä vuodessa. Hankkeen aikataulu oli mahdollisten toimitusten suhteen syksy Toinen hanke, joka oli tämän tutkimuksen pääkohde, oli Pietarin länsipuolen metsäalueet, jotka sijaitsevat noin km säteellä mahdollista toimitussatamista. Tämän alueen toimitusten tarjouspyynnön lähtökohtana pidettiin samaa kun Karjalan kannaksellakin, mutta optiona suuremmat toimitusmäärät esimerkiksi uuden voimalaitoshankkeen toteutuessa ESISELVITYKSEN TOTEUTUSMALLI Esiselvitys toteutettiin tekemällä haastatteluja ja käymällä neuvotteluja Suomessa ja Venäjällä toimivien yritysten, sekä asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksessa oli mukana myös Pietarin luonnonvarakomitean johtoa sekä satamatoimijoita Venäjältä ja Suomesta. Yrityksien osalta haastateltiin autoliikennöitsijöitä, rautatiekuljetusyrityksiä ja laivausyrityksiä. Yhteydet Venäjälle oli saatu Cursor Oy:n kautta. Suomen yhteydet hoiti NELI. Haastattelujen, ja useiden tarjouspyyntöjen vastausten perusteella tehtiin kustannuslaskelmat eri kuljetusmuotojen kustannusrakenteen selvittämiseksi. Tutkimuksessa arvioitiin eri vaihtoehtoja polttohakkeen toimittamiseksi. Arvioinnissa oli mukana investoinnit Venäjälle joko osittain valmiiseen infrastruktuuriin tai täysin uuteen toimilaitokseen. Myös mahdolliset satamainvestoinnit olivat mukana keskusteluissa. Venäjältä saadut tiedot ovat tarkistamattomia ja perustuvat haastatteluihin, sekä Venäjältä saatuihin dokumentteihin. Venäjällä saattaa olla myös alueellisia eroja säännöstöissä.

6 6 PIETARIN LÄNTISEN ALUEEN PUUVARANNOT Puuvarannoista saimme monenlaista tietoa, joiden perusteella muodostui käsitys, että puuta on riittävästi suurienkin määrien toimittamiseen, kunhan markkinat ovat olemassa. Markkinan puuttuessa on puutetta toimijoista ja infrastruktuurista joka valmistaisi polttohaketta. Myös matkoilla näkemämme metsät ja sahattujen puiden halkaisijat tukivat oletusta puun suuresta määrästä. On todennäköistä, että toiminnan käynnistyessä suuri osa hakkeestakin tehdään pyöreästä puusta, osittain rangoista, eikä ollenkaan metsätähteestä, jonka korjuu katsotaan kannattamattomaksi. Lähtötietoina oli saatu alueelta puumäärätieto, joka oli kokonaisuudessaan noin 5,9 milj. m3 ja pintaalana ha. Tässä luvussa on koko Karjalan kannaksen puumäärä. Lisäksi Pietarin länsipuolen alue ha metsäpinta-alaa. Tutkimuksessa keskityttiin Pietarin länsipuolen alueisiin. 6.1 Alueittaiset arviot puumääristä Lomonosov: (Krontstadt:in lähellä) Ei laajoja metsävaroja. Viime vuonna hakattu puuta m3. Kingisepi: (lähellä Narvaa) Huonot tiet, teiden varsilla vähän puuta. Puuttuvat ostajat ja logistiikka. Hatsina ja kolme muuta Ust-Lugan lähellä olevaa aluetta: (122 km Ust-lugasta itään) Osa vuokraajista on luopunut hakkuutoiminnasta. Satamaan tulisi olla rautatie. Tie on nyt huono. Slantsi: (Kingisepp:istä etelään Ust- Lugaan 100 km). Puuta on runsaasti sekä myyjiä. Volosovskiy: (Kingiseppin ja Hatsinan välissä, 85 km Ust-Lugaan) Haketettavaksi sopivaa tavaraa saattaa olla käytettävissä.

7 Pietarin läntisen alueen metsävarannot State forest facility Administrative district of Leningrad region Space of felling area Volume for 2012, thousand ha allowed to be harvested in 2011,m3 Volume harvested in 2011, m3 Harvested volume rate, % Lomonosov Lomonosovskiy raion Kingisepp Kingiseppskiy raion; Slantsy Slantsevskiy raion Volosovo Volosovskiy raion Taulukon lähde: Vladimir Sendetskiy ja Oblastin luonnonvarakomitea. 6.2 Puun omistusoikeus Venäjällä Venäjällä ei yksityinen henkilö ja yritys voi omistaa metsää, vaan metsäpalstat vuokrataan valtiolta. Luonnonvarakomitea hallinnoi vuokrausta ja sillä on omat tarkastajat, jotka tarkastavat vuokrattavat alueet, arvioivat siitä saatavan puumäärän ja määrittelevät puumäärän mukaan valtiolle maksettavan veron. Tarkastajat myös tutkivat alueet hakkuiden jälkeen ja vuokraajalla on velvollisuus poistaa metsätähteet. Vuokrattu palsta on yleensä pinta-alaltaan n m 2. Suurempiakin palstoja vuokrataan. Joissakin tapauksissa vero pitää maksaa kerralla etukäteen ja toisissa tapauksissa kerran kuukaudessa osa vuokrahinnasta (eri lähteet). Vuokraoikeudet vaihtelevat 3 - vuodesta 49 -vuoteen. Toisissa tapauksissa saa vuokrata vain kolmeksi vuodeksi, toisissa tapauksissa vuokraoikeus on tehty 49- vuodeksi. Nykyään on mahdollista ostaa vuokraoikeuksia jopa 99 vuodeksi [5].

8 7 PUUPOLTTOAINEEN HINNANMUODOSTUS Puupolttoaineen hinta muodostuu suurimmaksi osaksi logistiikasta. Polttopuuhake raaka-aineena on vielä suhteellisen halpaa johtuen sen jäte -tai tähde statuksesta. Metsätähteen keruu aiheuttaa aina kustannuksia. Jos näitä kustannuksia voidaan pienentää tai kokonaan poistaa ollaan valmiita toimituksiin edullisillakin hinnoilla. Venäjällä metsätähteen poisto voi tapahtua myös syntypaikalla polttamalla. Venäjällä ei vielä ole niin kehittynyttä puun korjuujärjestelmää kuin Suomessa, joten eri metsäjakeiden käyttö sekä ohjautuminen taloudellisesti oikeisiin kohteisiin ei vielä täysimääräisesti toteudu. Kuljetusliikkeet ja hakettajat toimivat normaalilla liiketoimintaperiaatteella, eli kaikesta toiminnasta tulee saada katetta, tai sitten ei ole toimintaa. Kuljetusliikkeet ja hakettajat sitovat toimintaan pääomaa, sekä kuluvaa, huoltoa vaativaa kalustoa. Kaikki tämä pitää kattaa tehokkaalla tuotannolla. Polttoainehakkeen hintaa verrataan muihin polttoaineisiin, ja se onkin määräävin tekijä polttoainehakkeen hinnanmuodostuksessa. Jos kaikki, tai lähes kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet osoittautuvat kalliimmaksi kuin polttoainehake tulee hakkeelle voimakas kysyntä ja hinta lähtee nousuun. Tällöin myös logistiikalle saadaan toimitusketjun eri osa-alueilla kannattavaa toimintaa ja pullonkaulaksi saattaa muodostua hakkeen saatavuus. Jos tähän on valmistauduttu pitkäaikaisilla sopimuksilla ja myös kyvyllä lisätä nopeasti kapasiteettia, hyvää toimitusvarmuutta unohtamatta, saadaan etulyöntiasema verrattuna kilpailijoihin. Venäjältä toimitettavan puun erikoispiirre on puun suhteellisen hyvä laatu johtuen edellä mainitun korjuujärjestelmän kehittymättömyydestä. Puun hyvä laatu antaa toimituksille kilpailuetua, sillä mitä suurempi on toimitettavan puun tehollinen lämpöarvo, sitä kannattavampaa se on kuljettaa. Puupolttoaine toimitetaan Kotkan Energian voimalaitoksille joko suoraan voimalaitoksen siiloon tai Heinsuon välivarastoinnin kautta. Puu tulee rekka-autoilla Suomesta, sekä Venäjän puolelta muutamasta eri kohteesta. Suomesta toimitettu puu on suurimmaksi osaksi metsätähdehaketta ja rankoja, jotka toimitetaan välivarastointiin kentälle valmiina hakkeena. Pieni osa puusta tulee pyöreänä puuna ja haketetaan Heinsuolla. Tämä haketus tehdään voimalaitokselle syötettävän puun laadun parantamiseksi. Puun saapuessa Heinsuolle se punnitaan ja siitä otetaan näytteet joista tehdään kosteusmääritys saapumistilassa jokaisesta kuormasta. Tehollisen lämpöarvon määritys tehdään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimesta pommikalorimetrillä kerran

9 kuukaudessa. Näiden lähtötietojen perusteella määritellään kuormasta maksettava hinta. Hinta määräytyy suoraan tehollisen lämpöarvon mukaisesti, eli laskutettavasta polttoaineesta on poistettu kaikki kosteus. MWh -hinta sovitaan toimittajien kanssa tehdyillä sopimuksilla. Venäläisen puun toimittajilla tulee olla Suomessa tytäryhtiö tai emoyhtiö. Hinta määritellään vuosisopimuksella ja on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Kotkan Energia pyrkii mahdollisimman tasaiseen polttoainevirtaan läpi vuoden, vaikka kesäisin kulutus on paljon vähäisempää. 7.1 Laatuvastuu Puupolttoaineen hinnanmuodostuksessa on erittäin tärkeää kuka ottaa laatuvastuun. Luonnollinen laatuvastuun ottaja tulisi olla metsäpalstan omistaja tai vuokraaja, koska hänellä on ainakin jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa puun laatuun. Nykyisissä toimituksissa laatuvastuu ei ole ollut metsänvuokraajilla Venäjällä vaan kuljetusliikkeellä tai kuljetusliikkeen yhteisyrityksellä, joka hankkii puuta Venäjän puolelta. Voimalaitos maksaa vain täydellisestä polttoaineesta sovitun hinnan. Laatuvaihtelun riski, joka voi olla hyvinkin suuri, jää polttoaineen kuljettajalle. Laatuvaihtelu on merkittävin tekijä laskettaessa kuljetusliikkeelle toiminnasta muodostuvaa liiketulosta. Meri tai rautatiekuljetuksissa kuljetuksen järjestäjä ei ole valmis ottamaan laaturiskiä, vaan maksu suoritetaan tonneissa tai kuormatilavuutena kuutiometreissä. Olisi luonnollista, että laaturiskin ottaa puun toimittaja. Venäjän puolella oleva yrittäjä tai yhteisyritys joka hankkii puuta alueelta, ja hakettaa puun on tässä tapauksessa luonnollinen laaturiskin ottaja. 7.2 Nykyisten toimitusten hinnanmuodostus Nykyiset polttoainehakkeen toimitukset perustuvat autokuljetuksiin lähialueilta. Polttoaineen toimittajalle on tärkeää matkan pituus voimalaitokselle. Sitä kannattavampaa toiminta on mitä lähempänä voimalaitos, tai tässä tapauksessa Heinsuon varastointipaikka sijaitsee hakkuukohteesta. Kotkan Energian voimalaitoksen sijainti Etelä- Kymenlaaksossa on edullinen käytettävissä olevien lähialueiden puuvarantojen suhteen. Nykyisellä hintatasolla kuljetukset ovat kannattavia n. 100 km. säteellä. Venäjän puun ollessa kyseessä kuljetus voi olla kannattavaa vielä km. etäisyydeltä voimalaitoksesta. Tätä pidemmällä matkalla tulee harkita muita kuljetusvaihtoehtoja. Kannattavuuteen vaikuttaa suoraan kuorman tilavuus. Venäläisillä autoilla kuljetettaessa kannattavuus on huonompaa niiden pienemmän koon vuoksi. Polttoaine kuiten-

10 kin on halvempaa Venäjällä ja tasaa kannattavuuseroa. Rajan ylitys on myös kustannustekijä, josta on vastannut puun toimittaja. Kustannuksia muodostuu vientitullista ja rajalla mahdollisesti tulevista odotusajoista. Siis pidemmältä matkalta nykyisellä hinnalla on hyvin vaikea saada polttoainehaketta, tai puun toimittaja joutuu tinkimään katteestaan. Avovarastointi aiheuttaa myös pidempään jatkuessaan energiasisällön heikkenemistä. Merkittävin yksittäinen tekijä logistiikan kannattavuuteen on puun laatu. 7.3 Uusien toimitusten hinnanmuodostus Uusien, tutkimuksen kohteena olleen, Venäjän puun toimitusten osalta on peruslähtökohta, että puut sijaitsevat kauempana maanteitse kuljettuna kuin nykyiset puuvarannot. Kun halutaan toimittaa puuta Pietarin länsipuolisilta alueilta nostaa matkan pituus maanteitse myös autokuljetuksien hintaa, mikä on todettu edullisimmaksi vaihtoehdoksi lyhyillä kuljetusmatkoilla. Matkaa Pietarin länsipuolisilta alueilta tulee maitse km, jolloin autokuljetukset eivät enää ole taloudellisin vaihtoehto. Vesiteitse matka esimerkiksi Ust-Lugasta Kotkaan on varsin lyhty n. 120 km. Vesikuljetus antaa omat haasteensa. Erona autokuljetuksiin ovat satamatoiminnot molemmilla satamilla, laivan lastaus ja purku, sekä tietysti itse kuljetusmuoto. Vesillä kuljetus asettaa myös suuremmat haasteet eri vuodenaikojen suhteen. Silloin kun polttoaineen tarve on suurimmillaan, eli talvella on vesikuljetus hankalampaa ja lisäkustannuksia vaativaa verrattuna maantiekuljetuksiin. Missään tilanteessa laskelmissa ei tulla pääsemään yhtä edulliseen vaihtoehtoon kuin on esimerkiksi Svetogorskista, Viipurista, tai Säkkijärveltä Kotkaan autolla kuljetetulla puulla. Jos kokonaisvolyymi puunkäytön osalta kasvaa voimakkaasti, ja esimerkiksi autokalusto tai kuljetettavat raaka-ainemäärät nykyisellä kalustolla jäävät liian pieniksi on vesikuljetus hyvä vaihtoehto, vaikkakin hieman kalliimpi nykyiseen hintatasoon verrattuna. Tämä tutkimus antaa myös tiedon siitä, millä MWh-hinnalla laivakuljetus tulee kannattavaksi. Toimitustapa Esimerkkilaskelma eri kuormista ja tehollisista lämpöarvoista: Tehollinen lämpöarvo toimitusyksikköä kohti S o ptoimitettu määrä i m3 Irtotilavuuspaino saapumis kosteudessa kg Saapumistilan kosteus % Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa MJ/kg Energiatiheys Mwh/i-m3 Kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo MJ/kg Toimitettu energiamäärä MWh/kuorma K-auto Svetogorsk ,00 9,41 0,71 18,00 56,48 K-auto Suomi ,00 8,19 0,68 18,00 81,87 Junanvaunu venäjä ,00 9,41 0,71 18,00 56,48 Yksikkö m3 Venäjä 1, ,00 9,41 0,71 18,00 0,71

11 8 RAUTATIEKULJETUKSET Esiselvityksessä tutkittiin yhtenä vaihtoehtona rautatiekuljetuksia Venäjältä Suomeen. Mainitulla alueella on rautatieverkosto ja lähiasemia ovat muun muassa Veimarn, Volosovo, Gathina ja myös Ust-Luga. Selvityksessä pyydettiin hinta-arviota VR transpointilta, Nurminen Logistics Services Oy:ltä ja Freight One logistiikkayhtiöltä, jotka ovat erikoistuneet Baltian alueen liikenteeseen. Junakuljetuksien hintataso osoittautui kuitenkin tämän tyyppisen tuotteen kuljettamiseksi liian korkeaksi. Tuotteelle on ominaista alhainen raaka-ainehinta johtuen sen käyttötarkoituksesta. Tällöin merkittävimmäksi kustannuseräksi muodostuu sen kuljetus ja muu käsittely. Junakuljetuksessa lisäkustannusta aiheuttaa myös runsaampi käsittelymäärä. Hake tulee saada toimitettua rautatieasemalle, sekä siellä tapahtuva lastaus ja purku määränpäässä. Mahdollisesti junakuljetuksiin sisältyy vielä jatkokuljetus autoilla kohteesta riippuen. Logistinen ketju muodostuu pitkäksi eikä siksikään ole kannattava. Junakuljetus olisi ylivoimaisesti kallein tapa toimittaa haketta Kotkan energian laitoksille riippumatta matkan pituudesta. Tarjouslaskelmat on tehty edellä mainituista Venäjän rautatieasemista Mussaloon. 8.1 Rautatiekuljetuslaskelmia Freight One Skandinavia Ltd on Suomen, Venäjän ja Ivy-maiden välisiin rautatiekuljetuksiin erikoistunut logistiikkayhtiö. Freight One tarjoaa suurimmillaan 88 m 3 tilavuudeltaan olevia vaunuja joko 22 tai 44 vaunun junia (2 veturia 44 vaunussa). Myös tilavuudeltaan pienempiä vaunuja löytyy. Kuljetus Venäjä- Kotkan satama vaunuhinta on arviolta noin euroa.. Junan siirtohinta Venäjältä Suomeen on noin euroa. Lisäksi tulevat toimitusmaksu ja passitus rajalta Kotkaan jotka tekevät esimerkkilaskelmassa noin 600 euroa junaa kohti. Tämän lisäksi tulisivat vielä lisäkäsittelymaksut joita ei esimerkiksi autokuljetuksissa tarvita. VR Transpointin tarjouspyyntökyselyn vastaus oli, että he toimivat yhteistyössä Freight Onen kanssa, joten todellista kilpailua ei VR;n taholta löydy. Nurminen Logistics tarjoaa Suomen ja Venäjän sekä muiden Ivy-maiden väliseen rautatieliikenteeseen normaalien vienti- ja tuontikuljetusten lisäksi monipuolisia projekti- ja erikoiskuljetuspalveluita. Yhtiöllä on omaa rautatievaunua, joiden lisäksi se

12 operoi yhteistyökumppaneidensa vaunuja. Vaunut on suunniteltu vastaamaan monipuolisesti asiakkaiden tarpeita. Yhtiöllä on 224 hakevaunua. Yhteistyösopimukseen venäläisen vaunuoperaattori Transgarantin kanssa sisältyy muun muassa osapuolten välinen junanvaunujen yhteiskäyttösopimus. Nurminen Locistigs Services Oy:n tarjous oli samaa luokkaa kuin Freight Onella, ja siihen sisältyi heidän venäläisen yhteistyökumppaninsa tarjous. Pientä hintavaihtelua aiheutti lähtöpaikka ollen suurimmillaan n euroa vaunua kohti. Vaunujen lastaus- ja purkuhinta on arviohinta, koska ei katsottu tässä selvityksessä tarpeelliseksi lähteä niitä yksilöimään. Laskelmassa on käytetty edullisimpia hintoja puun käsittelyn suhteen lisättynä rautatiekuljetuksista saaduista tarjouksista edullisin hinta. Laskelmassa on vertailtu eri toimintojen kustannusten suhteellista osuutta koko logistisesta ketjusta. Kokonaishinnaksi muodostui rautatiekuljetusten osalta noin euroa/ MWh. Laskelmasta havaitaan, että kuljetuskustannus irtokuutiometriä kohti on paljon enemmän kuin nykyisin hakkeesta maksettu voimalaitoshinta. Rautatiekuljetus ei ole hakkeen osalta kannattava kuljetusmuoto. 4,6 Energy wood 5,1 8,7 Harvesting 8,7 Transport to chipping Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) Transport to Kotka Harbor 73,0 Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin

13 9 AUTOKULJETUKSET Kotkan Energia Oy käyttää tällä hetkellä yksinomaan autokuljetuksia puupolttoaineen kuljettamiseksi Voimalaitoksille. Puupolttoaineen toimittaja vastaa toimituksesta Heinsuon kentälle tai voimalaitokselle asti. Kuljetuslogistiikan kannattavuutta arvioitaessa täytyy logistiikkaketju yksilöidä eri osatekijöiden kustannusten osalta, jotta voidaan määrittää kannattavuus ja suurimmat kustannuserät toimitettua MWh:a kohti. Selvityksessä pyydettiin tietoja Venäjältä toimitetun puun osalta Forest Serviceltä sekä Suomesta toimitetun puun osalta Metsä Groupilta. Polttoaineen kuljetus Suomessa perustuu pääosin metsän raivaus- ja puhdistustyöhön. Puun toimittaja ei odota saavansa suurta voittoa, vaan ainoastaan kustannukset katettua. Toiminnasta saatava voitto muodostuu tukkipuusta ja kuitupuusta. Tällöin puun omistajille riittää kun polttoainepuusta saatavalla hinnalla katetaan käsittelykustannukset. Logistiikan järjestäjän on kuitenkin saatava toiminnastaan katetta, koska kulurakenne on suhteellisen korkea. Harvesteriketjun osto ja sen ylläpito vaatii usean sadantuhannen euron investointia. Myös hyvät teolliseen käyttöön suunnitellut hakkurit ovat erittäin kalliita. Venäjän puun toimitusten osalta kannattavuutta parantaa puun parempi laatu. Vielä toistaiseksi metsätähdettä ei toimiteta polttoaineeksi, vaan se jää metsään metsätiepohjaksi tai poltetaan paikanpäällä. Polttopuuhaketta tehdään rangoista, sekä pyöreästä puusta jolloin laatu on parempaa. 9.1 Autokuljetuslaskelmat nykyisistä kuljetuksista Laskentaesimerkissä on käytetty jo olemassa olevaa toimintamallia, jossa puuta toimitetaan Säkkijärvellä (Kondratévo) sijaitsevalta haketuslaitokselta Kotkan Hovinsaaren voimalaitokselle. Matka on suhteellisen lyhyt (90 km) ja Toimittajalla on yhteisyritys Venäjällä, joka ostaa puun, hakettaa ja kuljettaa Kotkaan. Puun laatuvastuu on Kuljetusliikkeellä. Puu ostetaan Säkkijärven alueella kiintokuutiometri hintaan metsänvuokraajilta ja haketetaan ostopaikalla. Venäläisillä autoilla hake toimitetaan Haminaan jossa tapahtuu välivarastointi. Haminasta hake toimitetaan Hovinsaaren voimalaitokselle suomalaisilla autoilla ja hakkeesta saadaan suomalaisen sopimuksen mukainen hinta. Laskelmassa on huomioitu puupolttoaineen ja haketuksen minimihinta Venäjällä, joka on saatu Ust-Lugan alueella toimivilta metsänvuokraajilta. Kyseinen toimittaja tekee välivarastoinnin Haminassa ja toimittaa hakkeen omasta välivarastoinnista suoraan Hovinsaaren voimalaitokselle. Tämä toimitusketju on lyhyin mahdollinen ja

14 kohdassa other costs on arvioitu toiminnasta tulevaa myyntikatetta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu muita kertaluontoisia kustannuksia eikä laatuvaihtelua, vaan kustannusrakenne on laskettu keskimääräisellä laadulla. Tämän laskelman perusteella kuljetusliikkeelle jäisi noin 15 20% myyntikate. Suurta vaihtelua molempiin suuntiin aiheuttaa laatuvaihtelu, sekä rajamuodollisuuksissa vietetty aika. Energy wood 4,0 19,6 20,8 Harvesting Transport to chipping Chipping 10,4 20,8 Harbor costs ( Ust-Luga) Transport to Kotka Harbor 24,3 Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin. 9.2 Autokuljetuslaskelma Pietarin länsipuolen kuljetuksista Vaihtoehtona tutkitaan autokuljetuksia Ust-Lugan sataman lähialueelta ja siitä aiheutuvaa kustannusta verrattuna laivakuljetuksiin. Lähialue-kuljetuksissa on autokuljetus selkeästi edullisin vaihtoehto, mutta kustannusrakenne muuttuu matkan pidentyessä. Tässä laskelmassa on autokuljetuksiin lisätty lineaarisesti lisääntyneet kilometrit tilavuuskuutiometriä kohden. Ust-lugasta on matkaa maanteitse Kotkaan noin 390 km. Laskelmassa on huomioitu toimittajan myyntikate, joka esimerkkilaskelmassa on 18,1 %. Jos toimittaja on valmis tinkimään myyntikatteesta, voidaan kuljetettavaa matkaa hieman pidentää. Käytettyä matka-aikaa ei ole huomioitu. Laskelmasta huomataan, että kokonaiskustannus nousee noin km:n jälkeen suuremmaksi kuin mitä kustannus on toisessa vertailulaskelmassa eli laivakuljetuksessa.

15 Energy wood 5,2 4,9 18,1 9,7 9,7 Harvesting Transport to chipping Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) 52,5 Transport to Kotka Harbor Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvä muihin mainittuihin kustannuksiin 10 LAIVAKULJETUKSET Laivakuljetukset Oblastin länsialueelta olivat tutkimuksessa avainasemassa paikan suhteellisen läheisyyden vuoksi Kotkan satamaan. Laivakuljetuksien osalta harkittiin myös investointia satamaan Pietarin länsipuolelle tai Kotkaan. Laivakuljetukset tulevat kyseeseen jos energiapuun saatavuus lähialueilta vaikeutuu, tai kapasiteettia nostetaan merkittävästi. Myös kotimaisen energiapuun hinnan noustessa tulee meritse Venäjältä toimitettavan energiapuun hinta nopeasti kilpailukykyiseksi. Laivakuljetukset voivat tulla kannattaviksi myös uuden voimalaitoshankkeen toteutuessa Kotkansaareen Laivakuljetukset Suomalaisilla aluksilla Suomalaisten alusten osalta tarjouspyynnöt lähetettiin Finshipping Ltd:lle, Meriaura Ltd:lle UPM Seaways:lle, Baltic line Finland Oy:lle ja Mannlines Oy:lle. UPM Seaways ilmoitti, ettei heillä ole tällä hetkellä sopivaa kalustoa. Myös Baltic Lines ilmoitti samoin. Mannlines ei palannut asiaan. Finnshipping ja Meriaura olivat kiinnostuneita kuljetuksista ja lähettivät tarjouksen joiden pohjalta käytiin heidän kanssaan keskustelut heidän toimipisteissään tarkemman selvityksen saamiseksi merikuljetusten kustannusrakenteesta.

16 10.2 Merikuljetusten kustannukset Merikuljetusten kustannukset muodostuvat paitsi suorasta rahdin paino -tai tilavuuskuutiometrihinnasta myös monesta muusta seikasta, jotka on otettava merikuljetuksia suunniteltaessa huomioon. Talvikaudella kuljetettaessa voi olla 20 % hinnankorotus lastikuutiometriä kohti. Bunkkeriöljyn hinnanmuutos voi aiheuttaa sopimuskaudellakin hinnanmuutoksen rahtiin. Odotusajat ja muut esteet jatkuvalle kuljetukselle aiheuttavat lisäkustannuksia. Lisäksi rahdin lastaus, sekä purku tulee huomioida. Lastaus ja purku voidaan tarvittaessa tehdä laivan omilla laitteilla. Laivan kansilastilla ja ruumalastilla voi olla eri hinnat. Satamatoimintojen hinnat sekä lähtösatamassa, että määränpäässä tulee ottaa huomioon. Kustannustehokkain tapa on sopia yhdelle tai useammalle laivalle jatkuva kuljetus ilman odotusaikoja. Tällöin satamatoimintojen tulee sujua jatkuvatoimisesti, sekä jäänmurto talvella. Myös sataman valaistus ja satamaan tuloajat tulee ottaa huomioon, etteivät ne aiheuta odotusaikoja. Merikuljetuksissa käytetään CENCON- sopimuksia (the Baltic and international maritime council uniform general charter (as revised 1922, 1976 and 1994). CENCON 94 on yleisesti käytössä ja se on sopimuksien peruskaavake sekä malli. Lisäksi laivanvarustajilla on omat lisäsäännöstönsä (Additional clauses) joihin on tutustuttava sopimuksia tehtäessä. Alla olevassa laskelmassa on käytetty edullisinta tarjousta, eikä siinä ole otettu huomioon poikkeavia olosuhteita. Tällöin laskelma on minimihinta kuljetuksille. Kaikki mahdolliset muutokset aiheuttavat hinnannousua. Ainoastaan sopimuksella saatu alennus alla oleviin hintoihin vaikuttaa alentavasti. Energiapuun hintana on käytetty Venäjältä saatua hintaa jota metsävuokraajat esittivät minimihintana. Laskelmassa on otettu huomioon yksi siirto Kotkassa.

17 9,3 9,6 5,1 17,9 Energy wood Harvesting Transport to chipping 17,9 Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) 29,0 11,3 Transport to Kotka Harbor Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin 10.3 Laivakuljetuslaskelmat venäläisillä aluksilla Venäjällä Ust-Lugan satamassa toimiva Factor LLC ja heidän yhteistyökumppaninsa Radex Capital LLP tarjosivat energiapuun kuljetuksia Kotkaan jolloin he käyttävät kuljetukseen venäläisiä aluksia. Tämän laskelma perustuu heidän tarjoukseensa. Laskelmassa määritelty hinta on kokonaishinta voimalaitoksella ja siihen sisältyy yksi siirto Kotkassa ja satamatoimintojen maksut, sekä laivan purkaus laivan omilla laitteilla (keskimääräinen hinta Suomessa). Hinnassa ei ole määritelty erikseen talviajan maksuja odotusaikoja eikä polttoaineklausuuleita. Koska Radex Capital tarjoaa kokonaishintaa Kotkan satamassa he ottavat vastuun myös kuljetuksen mahdollisista hintamuutoksista. Tämän tarjouksen hinta on edullisin vaihtoehto energiapuun kuljettamiseksi Pietarin länsipuolisilta alueilta Suomeen. Koska kyseessä on sopimushinta ei sopimuskauden aikana muuttuvat olosuhteet vaikuta hintaan.

18 9,7 1 5,6 18,8 18,8 Energy wood Harvesting Transport to chipping Chipping Harbor costs ( Ust-Luga) 25,1 11,9 Transport to Kotka Harbor Kotka harbor costs Transport to powerplant Customs Other costs Laskelmassa olevat nollakustannukset sisältyvät muihin mainittuihin kustannuksiin 10.4 Satamat Pietarin länsipuolen alueen satamat Venäjän Pietarin länsipuolelta satamaa etsittäessä päähuomio kohdistui Ust-Lugan satamaan sen keskeisyyden ja siitä saadun esitiedon perusteella. Muita mahdollisia ja keskusteluissa mukana olleita satamia olivat Viipurin, Pietarin ja Lomosonovin satamat. Alueella on muitakin pienempiä satamia, sekä mahdollisia investointikohteita joihin voi sataman suunnitella. Tämän tutkimuksen rajaus kuitenkin aiheutti sen, että kohteena oli potentiaalisin edullinen satamalaituri. Ust-Luga muodostui jo alkuvaiheessa potentiaalisimmaksi satamaksi. Viipurin sulkee pois rajan läheisyys ja lyhyt matka Kotkaan. Viipurista on edullisempaa kuljettaa polttopuuhake Kotkaan rekkaautoilla. Pietarin satama suljettiin pois sen ruuhkaisuuden vuoksi, siellä odotusajat muodostuisivat todennäköisesti pitkiksi. Lisäksi hakkeen kuljetus Oblastista Pietarin satamaan olisi ongelmallista suhteellisten huonon tiestön, ja niillä liikkuvien suurten liikennemäärien vuoksi. Lomosonovin satama on hyvin huonosti tunnettu, eivätkä siellä ole suomalaiset laivurit operoineet lainkaan. Satama tunnettiin paikallisestikin huonosti. Lisäksi tutkimuksen painopisteen ollessa Ust-Lugan suunnalla ei Lomosonovin alueen tarkempi tutkimus olisi tuonut tälle tutkimukselle lisäarvoa. Koska energiapuun kuljetukselle löydettiin edullinen reitti, muut mahdolliset ja investointeja vaativat satama-alueet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.

19 Kotkan satamat Satamavaihtoehtoja käytiin tutkimuksessa läpi haastattelujen avulla. Kotkan satamista potentiaalisin on joko Kotkamills- alueen ranta tai sen vieressä sijaitseva itälaituri jälleenkuljetuksen lyhyyden vuoksi. Puola-laituri ja Jänskä olivat mukana HaminaKotkan sataman johdon keskusteluissa ja voivat tulla kyseeseen Hovinsaareen haketta kuljetettaessa [20]. Laskelmissa olevat satamatoimintojen hinnat on saatu HaminaKotkan sataman johdolta. Sopimuksen venäläisten toimijoiden kanssa syntyessä, tulee vielä tarkemmin selvittää määräsatama ja tehdä sopimukset HaminaKotka-sataman kanssa. Voimalaitosinvestoinnin toteutuessa Kotkamills- alueelle saavat satamatoiminnot uuden merkityksen ja ne tulee erikseen selvittää huomioiden puunkuljetusvolyymi IVY- maista. Tässä tutkimuksessa selvitetty reitti tulee ottaa huomioon ja tehdä uudet laskelmat kasvaneen volyymin vuoksi. Kotkamills-alueen ranta vaatii investointia jotta purkaus onnistuu Satamainvestointi Tutkimuksen alkuvaiheessa harkittiin satamainvestointia Venäjälle. Pietarin länsipuolelta löytyy kuitenkin satamia, jotka ovat potentiaalisia hakkeen lastauspaikkoja. Potentiaalisin näistä on Ust-Luga, jossa on olemassa oleva infrastruktuuri hakkeen kuljettamiseksi. Lisäksi alueella on toimijoita joilla on valmiit tuotantolinjat puun keräämiseksi ja hakkeen valmistamiseksi. Keskusteluissa selvisi, että paikalliset toimijat ovat valmiita järjestämään toimitukset FOB- tai CIF-sopimuksilla. He ovat myös valmiita ottamaan laatuvastuun, mikä on merkittävä asia sopimusta tehtäessä. Edellä mainittujen toimintojen toteutuessa ei ole tarvetta satamainvestointiin Pietarin länsipuolelle. Satamainvestointia harkittaessa potentiaalinen vaihtoehto olisi investoida Kotkaan. Jos Kotkan Energialla olisi oma satamalaituri hakkeen purkamiseksi ja varastoimiseksi toisi se pidemmällä aikajänteellä etuja. Satama antaisi mahdollisuuden hankkia polttoainetta paljon laajemmalta alueelta. Kustannusrakenne olisi keveämpi omien toimintojen vuoksi, koska tällöin satamamaksut jäisivät pois. Jos oma satama sijaitsisi Hovinsaaren voimalaitoksen vieressä tai uuden voimalaitoksen vieressä Kotkamills-alueella antaisi se kustannusetua toimituksiin sekä varmistaisi monilähteisen polttoaineen saannin myös muiden polttoaineiden kuin hakkeen osalta.

20 11 VAIHTOEHTOISET TOIMINTAMALLIT Tutkimuksen kuluessa selkiintyi useita toimintamalleja polttoainepuun toimittamiseksi Kotkan Voimalaitoksille. Toimintamallit ovat erilaisia ja ne vaativat erilaista panostusta. Yhteistyö Venäläisten yritysten kanssa on mukana kaikissa toimintamalleissa. Toimintamalleja valitessa tulee ottaa huomioon Kotkan Energian tarve polttoaineen lisätoimituksiin ja siitä lähtevä sitoutuneisuus toimitusketjuun. Nykyinen malli ei sido Kotkan Energiaa muuhun kuin ottamaan vastaan sovitun määrän sopimuksen mukaista laatua olevaa energiapuuta sopimuksen kestoajan. Uusissa toimintamalleissa kyseeseen voi tulla oma yritys venäjällä, osaomistus venäjällä, ja investoinnit. Myös nykyinen toimintamalli, mutta eri kuljetustapa on vaihtoehtona Toimintamallivaihtoehto 1. Tässä mallissa ei tehdä investointeja vaan käytetään olemassa olevia resursseja. Venäläisen toimijan kanssa sovitaan puun toimitusmääristä, hinnasta ja sopimuksen sitova pituus. Venäläinen toimija ostaa puuta metsänvuokraajilta kiintokuutiometri hintaan ja hakettaa puuta Ust-Lugassa. Ust-Lugassa hake laivataan ja toimitetaan Kotkan satamaan. Sopimus tehdään CIF-sopimuksella ((Costs, Insurance and Freight, kulut, vakuutus ja rahti maksettuina). Venäläinen toimittaja ottaa vastuun puun laadusta, ja hänelle maksetaan hinta Eur/MWh Kotkassa määritellyssä satamassa. Kustannuksissa on oletus, että hake vaatii satamasta yhden siirron kuorma-autolla voimalaitokselle, jonka kustannus on noin 2,0 eur/ MWh. Venäläinen toimija on toimittajana energiapuulle ja ottaa laatuvastuun. Ust-Lugan satamaoperaattori hoitaa alihankintana satamatoiminnot, sekä lastauksen. Tässä mallissa polttoainehakkeen hinta oli edullisin vaihtoehto merikuljetusten osalta. Suomalaisten laivojen käyttö merikuljetukseen nostaa kesäaikana noin eurolla ja talviaikaan noin kahdella eurolla megawattituntihintaa. Lisäksi voi tulla sopimuksissa määriteltyjä muita kustannuksia.

21 Heinola- hakkuri Ust-Lugan satama-alueella helmikuussa Toimintamallin arviointi Tämä toimintamalli on suositeltava koska se on lähimpänä nykyistä jo testattua toimintamallia, vain kuljetuskalusto on erilainen. Toimitusvastuut ovat samat kuin Autokuljetuksissa esimerkiksi Viipurista. Kotkan Energialle ei tule muita lisävastuita nykyiseen verrattuna kuin satamatoimintojen järjestäminen Kotkan alueella. Epävarmuustekijänä on, niin kuin muussakin venäjän kaupassa, hintojen tai toimitusmäärien muutokset kesken sopimuskauden Toimintamallivaihtoehto 2. Keskusteluissa ja neuvotteluissa saimme hyvän kuvan myös investointimahdollisuudesta Venäjälle venäläisen yhteyshenkilön avulla. Hän oli tehnyt hyvin pitkälle viedyt

22 laskelmat investoinnista Ust-Lugan läheisyydessä olevalle n. 5 ha tontille. Tässä raportissa ei ole tarpeen perehtyä laskelmiin tarkemmin. Ehdotuksena on, että Kotkan Energia perustaa Venäjälle oman yrityksen, jossa ei ole venäläistä osaomistusta ja tämä yritys ostaa jo valmiiksi etsityt myytävät tontit Ust- Lugan läheisyydestä. Tonttien kokonaispinta-ala on noin 5,0 ha ja hinta on noin euroa yhteensä. Tonteille tulee myös sähköverkko. Tonteille rakennetaan tarvittavat rakennukset sekä ostetaan tarvittavat koneet ja laitteet. Lisäksi tontteja käytetään hakkeen ja puun varastona. Sähkösopimus tehdään. Venäjällä toimiva yritys ostaa puuta lähialueilta ja jatkojalostaa sen erilaisiksi puutuotteiksi (mm. kuljetuslavat ja talojen katteiden alusrimat) ja myös polttoainehakkeeksi. Tulos, jolla katetaan kulut ja palkat, sekä lyhennetään investointilainaa, saadaan tästä puutuotejalostuksesta. Nollatulos Venäjällä varmistaa hakkeen Saannin tiettyyn hintaan Suomessa. Ydinajatuksena oli, että tällä tavalla Kotkan Energia saa polttoainehaketta noin i-m 3 vuodessa. Investoinnin kokonaissummaa ei ollut tarkkaan laskettu, vaan puhuttiin noin 2-3 milj. eurosta. Sähköliittymän arvo on n euroa (200 kw on eur, eikä ilmeisesti riittävä). Teollisuuskäyttöön tarkoitettua haketinta ei ilmeisesti saa alle euron. Joten välttämättömään kalustoon ilman rakennuksia ja puun jalostuslaitteita kuluisi investointirahaa noin 0,6 milj. euroa. Tutkimuksessa ei ole arvioitu rakennusten hintaa. Lisäksi yritys tarvitsee suomalaisen johdon paikanpäälle. Ehdotetulla tontilla oleva sähköliittymä helmikuussa 2013

23 Toimintamallin arviointi Tämä toimintamalli sitoo investointirahaa n. 2-3 milj. euroa ja sillä voidaan varmistaa hakkeen edullinen hinta noin i-m 3 osalta. Investointi venäjälle on edelleen riski ja siksi kaikki taustat tulee huolellisesti selvittää etukäteen. Tämä taustatyö vaatii aikaa, ja lisäselvityksiä, joita ei tässä tutkimuksessa ole tehty. Toimintamallissa tulee kyseeseen myös Kotkan Energian toimiminen puunjalostajana ja kyse on toimintastrategian muutoksesta, mikä on erikseen harkittava. Jos toiminnalla pystytään varmistamaan sovittu määrä sovittuun hintaan, on se kuitenkin varsin pieni määrä verrattuna tarvittavaan kokonaiskapasiteettiin ja 2-3 milj. investointiriski kohdistuu tällöin vain i-m 3 toimittamiseksi Kotkan Energian voimalaitoksille. Tämä toimintamalli sisältää riskin ja siitä saatavan oletettavan hyödyn vähäisyyden vuoksi toimintamalli ei ole suositeltava Toimintamallivaihtoehto 3. Tämä toimintamalli perustuu keskusteluihin ja käyntiin Lomosonovissa sijaitsevan toimijan tiloissa. Heidän ehdotuksensa on yhteisyrityksen perustaminen Kotkan Energian kanssa 50/50 prosenttiosuuksilla. Heillä on vanhat Neuvostoliiton aikaiset rakennukset ja osa laitteista joilla on valmistettu sahatavaraa. Heillä on myös sähköverkko jota voi laajentaa tarvittaessa. Heillä on laajat vuokramaat joista he saavat puuta, sekä puunkorjuulogistiikka. Hakkuria heillä ei ole. Tutustuminen heidän toimintaansa osoitti toimitilat hyvin vanhentuneiksi, mutta puunkorjuun osalta logistiikka oli toimivaa ja puun laatu hyvää. Heidän ajatuksenaan oli, että Kotkan Energia sijoittaa investointirahaa tarvittavan määrän, jotta Hakkeen valmistus saadaan käyntiin. He tarjoavat toimipaikan ja hoitavat puun oston sekä hakkeen valmistuksen Lomosonovissa. Puun kuljetusta eteenpäin ei vielä ole suunniteltu. Heidän tontilleen on rautatieyhteys.

24 Puunkorjuulaite forwardi metsätontilla Lomosonovissa Toimintamallin arviointi Verrattuna toimintamalli 2:een Lomosonovissa on jo jonkin verran valmista infrastruktuuria, ja on oletettavaa, että investointisumma ei olisi niin suuri kuin mitä se on toimintamallissa 2. Heillä on myös valmis puunkorjuujärjestelmä omista vuokrametsistä. Muuten tämä malli olisi hyvin samantyyppinen, mutta omistus olisi puolittain venäläisillä ja mahdollisen positiivisen tuloksen tuotto puolittuisi. Tästä toimintamallista ei pysty tehtyjen selvitysten perusteella arvioimaan hakkeen hintaa. Heillä on valmis puunhankintajärjestelmä, mikä on etu ja puuta voidaan saada edullisesti. Investointi vanhoihin rakennuksiin voi tulla kalliimmaksi kuin mitä laskelmat osoittaisivat, joten tämänkin mallin käyttöönotto vaatii huolellisen lisäselvityksen. Lisäksi pitäisi selvittää mitä puunjalostetuotetta siellä alettaisiin valmistaa ja millä laitteilla. Lomosonovin alueelta ei ole tehty selvitystä puun kuljettamisesta Suomeen eikä myöskään Lomosonovin satamaa tunneta, joten tämän vaihtoehdon käyttäminen vaatii jatkoselvityksiä myös kuljetusten osalta. Osaomistus ja siihen liittyvä kiinteän omaisuuden sekä rahoituksen jako voi olla hankalaa. Sopimuksessa tulee tarkasti määritellä

25 mitä tuleva yritys omistaa Venäjältä ja mitä investointiraha kattaa. Tämä toimintamalli ei ole suositeltava edellä mainituista syistä Toimintamallivaihtoehto 4. Yhtenä vaihtoehtona harkittiin tehtyjen selvitysten perusteella Suomalaistaustaista yritystä. Suomesta voitaisiin etsiä Yrittäjä tai yrittäjiä, joilla voisi olla kiinnostusta toimia Venäjän puolella sekä mahdollisesti valmista kalustoa. Tällainen yrittäjä saattaisi olla jo nyt hakkeen toimittaja, mutta haluaa mahdollisesti laajentaa tai siirtää toimintaansa muualle. Venäjältä toimitettavan puun parempi laatu voi antaa haketukselle paremman katteen kuin metsätähde, Suomessa. Myös haketettavan puun saatavuusongelmat Suomessa voisivat edesauttaa toiminnan siirtämistä Venäjälle. Investointina tämä toimintamalli ei olisi kovin suuri, jos yrittäjällä on valmis mobiilikalusto toiminnan aloittamiseksi. Venäjältä tarvitaan vain sopiva tontti toiminnalle. Voimavirta sähköliittymääkään ei välttämättä tarvita. Venäjän epävarman sähköenergian saannin ja hinnan vuoksi jotkut jo siellä toimivat yritykset valmistavat itse tarvitsemansa sähkön aggregaateilla. Suurin investointi on haketuslaite ja tontti, sekä mahdollinen rakennus. Mobiilihakkuri voidaan siirtää minne tahansa sopivaan paikkaan, eikä se vaadi lisäinvestointeja. Suomalainen yrittäjä voisi hoitaa ostot sekä haketuksen omilla laitteilla Venäjällä ja läheisyydessä olevan sataman kanssa sopia kuljetuksista. Tällöin toimitusvarmuus paranisi ja Suomalaisen yrityksen paikalla olo lisäisi tietoa Venäjän puumarkkinoista. Tämän toimintamallin toteuttaminen vaatii lisäselvitystä, eikä siksi ole vielä arvioitavissa.

26 11.5 Hintavertailu Alla olevassa taulukossa on hintavertailu eri kuljetusmuotojen kesken. Polttoainehakkeen kokonaishinta kuljettaessa hake Pietarin länsipuolisilta alueilta Kotkan Energian voimalaitokselle.

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Tuhkan hyötykäyttöön liittyvän logistisen ketjun suunnittelu Ville-Pekka Johansson Projektiin liittyvä verkosto Renotech Oy Turun AMK Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT

Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Terminaalit tehoa energiapuun hankintaan? Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 8.10.2013 Jyrki Raitila & Risto Impola, VTT Taustaa Otsikon kysymykseen pyritään vastaamaan pääasiassa seuraavien projektien,

Lisätiedot

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA METSÄPÄIVÄ OULU 1.4.2009 1 Toteutamme polttohaketoimituksia leimikon suunnittelusta aina haketoimituksiin voimalaitoksen siiloon. Sekä suunnittelemme ja rakennamme polttohakkeella

Lisätiedot

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke

Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Metsäenergian mahdollisuuudet Hake, pelletti, pilke Kestävän kehityksen kylätilaisuus Janakkala Virala 23.10.2014 Sivu 1 2014 Miksi puuta energiaksi? Mitä energiapuu on? Puuenergia kotitalouksissa Sivu

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti. loppuesitelmä

Renotech Oy / Logistiikkaprojekti. loppuesitelmä Renotech Oy / Logistiikkaprojekti loppuesitelmä Tuhkan hyötykäyttöön liittyvän logistisen ketjun suunnittelu Ville-Pekka Johansson Projektiin liittyvä verkosto Renotech Oy Turun AMK Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Energiapuusta enemmän? Mikkeli Minna Lappalainen

Energiapuusta enemmän? Mikkeli Minna Lappalainen Energiapuusta enemmän? Mikkeli 14.11.2016 Minna Lappalainen Kumpi maisematyyppi miellyttää Sinua enemmän? Vai kenties? tukkiautokuva 810.000 ha LASKELMA METSÄNHOITOVAIHTOEHDOISTA KOHTEEN TIEDOT: 1 ha

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen

Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen Bioenergia ry:n katsaus kotimaisten polttoaineiden tilanteeseen 1. Metsähakkeen ja turpeen yhteenlaskettu käyttö laski viime vuonna 2. Tälle ja ensi vuodelle ennätysmäärä energiapuuta ja turvetta tarjolla

Lisätiedot

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari Energiapuun korjuu päätehakkuilta 07.11.2012 Tatu Viitasaari Lämmön- ja sähköntuotannossa käytetty metsähake muodostuu Metsähake koostuu milj m3 0.96 0.54 3.1 Pienpuu Hakkutähteet Kannot 2.24 Järeä runkopuu

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN

PUUTA-hanke. Yrittäjätapaaminen ULLA LEHTINEN PUUTA-hanke Yrittäjätapaaminen 04.11.2016 ULLA LEHTINEN Ulla.lehtinen@oulu.fi 4.11.2016 1 Markkinatutkimus: mitä selvitetty? Selvityksen tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin kysymyksiin pohjautuen

Lisätiedot

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke

LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ. 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke LÄMPÖYRITTÄJÄPÄIVÄ 09.00 Kahvitarjoilu 09.20 Avaus ja pienpuun energiatuki Urpo Hassinen Biomas-hanke 09.45 Hakeraaka-aineen hankintanäkymät ja Ilkka Hämäläinen energiapuumarkkinat Keski-Karjalassa Biowatti

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta

Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiapuuterminaalit biomassan syötössä, kokemuksia Ruotsista ja Suomesta ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari Matti Virkkunen, VTT 7.10.2015, Joensuu Esityksen

Lisätiedot

Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit Tuloskalvosarja Matti Virkkunen, VTT

Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit Tuloskalvosarja Matti Virkkunen, VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit Tuloskalvosarja Matti Virkkunen, VTT Tutkimuksen toteutus Projekti toteutettiin ajalla 11.02.2015 31.03.2016 Tieto kerättiin

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1

Metsästä energiaa. Kestävän kehityksen kuntatilaisuus. Sivu 1 Metsästä energiaa Kestävän kehityksen kuntatilaisuus Sivu 1 2014 Metsästä energiaa Olli-Pekka Koisti Metsästä energiaa Metsä- ja puuenergia Suomessa Energiapuun korjuukohteet Bioenergia Asikkalassa Energiapuun

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Olki energian raaka-aineena

Olki energian raaka-aineena Olki energian raaka-aineena Olki Isokyrö Vilja- ala 6744 ha Koruu ala 70% Energia 50324 MW Korjuu kustannus 210 /ha Tuotto brutto ilman kustannuksia 3,4 mijl. Vehnä ala 1100 ha Vähäkyrö Vilja- ala 5200

Lisätiedot

tärkein laatutekijä Kosteus n. 50% Kosteus n. 30% 7 tonnia puuta 9 tonnia puuta 7 tonnia vettä 5 tonnia vettä

tärkein laatutekijä Kosteus n. 50% Kosteus n. 30% 7 tonnia puuta 9 tonnia puuta 7 tonnia vettä 5 tonnia vettä Vesi puupolttoaineessa merkitys ja hallinta Professori Lauri Sikanen Itä Suomen yliopisto Metsätieteen päivä 2011 Kosteus on puupolttoaineen tärkein laatutekijä Kuvassa kk kaksi suomalaista hakeautoa hk

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman bioenergian

Vaskiluodon Voiman bioenergian Vaskiluodon Voiman bioenergian käyttönäkymiä - Puuta kaasuksi, lämmöksi ja sähköksi Hankintapäällikkö Timo Orava EPV Energia Oy EPV Energia Oy 5.5.2013 1 Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170

Lisätiedot

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa

Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Maakunnan uudet mahdollisuudet bioenergiassa Keski-Suomen Energiapäivät 2011 2.2.2011 Päivi Peronius Keski-Suomen maakunnan merkittävät raaka-ainevarat Turve Teknisesti turvetuotantoon soveltuu 43 833

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Porojen lisäruokinnan logistiikka. Janne Mustonen

Porojen lisäruokinnan logistiikka. Janne Mustonen Porojen lisäruokinnan logistiikka Janne Mustonen Talvinen lisäruokinta Tapahtuu maastossa tai tarhassa Päämääränä porojen elättäminen talven yli ja vasatuoton varmistaminen Porojen lisäenergian tarpeeseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus

Metsäenergian aluetalousvaikutukset. METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Metsäenergian aluetalousvaikutukset METY loppuseminaari 21.1.2014 Tanja Ikonen & Johanna Routa Luonnonvarakeskus Tutkimuksen tavoite ja tausta Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman asettaman tavoitteen

Lisätiedot

Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä

Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä Arvioita Suomen puunkäytön kehitysnäkymistä Lauri Hetemäki Metsien käytön tulevaisuus Suomessa -seminaari, Suomenlinna, 25.3.2010, Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E

Naarvan otteessa useita puita. Moipu 400E BIOENERGIAA METSÄSTÄ 2003-2007 EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti Projekti - INFO 106 Koneellinen raivaus Risutec III hydraulivetoinen raivauslaitteisto, joka myös on asennettu metsätraktorin

Lisätiedot

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon

Laskuharjoitukset s2015 Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Annettu to 5.11.2015, palautettava viim. ti 24.11.2015 MyCourses-palautuslaatikkoon Tehtävä 1 Ajoneuvon kapasiteettitiedot ovat: hyötykuorma 20 t laskettu keskinopeus 50 km/h kuormausaika 1 h / kuorma

Lisätiedot

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy

Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa. Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy Tuulivoiman rooli energiaskenaarioissa Leena Sivill Energialiiketoiminnan konsultointi ÅF-Consult Oy 2016-26-10 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Skenaariot 3. Tulokset ja johtopäätökset 2 1. Tausta ja

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat

3 Tulokset. 3.1 Yleistä. 3.2 Havutukkien kulkuvirrat 3 Tulokset 3.1 Yleistä Tärkeimmät hankinta-alueet, joista kertyi yhteensä kolmannes markkinapuusta, olivat vuosina 1994 ja 1997 Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen metsäkeskukset (liitteet 2 3, s.

Lisätiedot

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3

Puun energiakäyttö E-P+K-P ilman kanta Kokkolaa eli mk-alue, 1000 m3 Metsätalouden organisaatio 212 kaikilla sormi metsäenergiapelissä => tulevaisuuden ala Puuenergian käyttö Manu Purola Toiminnanjohtaja 3.11.211 4-564433 www.mhy.fi/keskipohjanmaa Energiaosuuskunnat K-P:lla

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo

Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Pelletöinti ja pelletin uudet raaka-aineet 9.2.2010 Valtimo Lasse Okkonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Lasse.Okkonen@pkamk.fi Tuotantoprosessi - Raaka-aineet: höylänlastu, sahanpuru, hiontapöly

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Parikkalan kunta Biojalostusterminaalin mahdollisuudet Parikkalassa

Parikkalan kunta Biojalostusterminaalin mahdollisuudet Parikkalassa Parikkalan kunta Biojalostusterminaalin mahdollisuudet Parikkalassa Biotalous hankkeen päätösseminaari 27.1.2015 NOVOX X Biojalostusterminaali Kasvavat metsähakkeen markkinat edellyttävät tehokasta ja

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996.

Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset. vuonna 1996. Puunkorjuun kustannukset ja olosuhteet sekä puutavaran kaukokuljetuksen kustannukset ja puutavaralajeittaiset kuljetusmatkat vuonna 1996 Jouko Örn Metsätehon raportti 32 8.12.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009

Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 Hannu Alarautalahti 22.1.2009 1 Mitä nyt Baltia? 22.1.2009 METSÄTALOUS BALTIASSA JA METSÄLIITON PUUNHANKINNASTA BALTIASSA Metsäliitto Osuuskunta Hannu Alarautalahti Baltian puunhankinnan johtaja Hannu

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on

Energiapuukauppa. Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Energiapuukauppa Energiapuukauppa Energiapuukauppaa käydään pitkälti samoin periaattein kuin ainespuukauppaakin, mutta eroavaisuuksiakin on Hinnoittelutapa vaihtelee, käytössä mm. /t, /m 3, /ainespuu-m

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry

Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009. Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Taloudellisen taantuman vaikutukset metsäsektorilla Metsäneuvoston kokous 10.3. 2009 Toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry Paperiteollisuuden tuotannossa jyrkkä käänne vuoden 2008 lopulla 2 Massa-

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy

Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 2014. Metsätehon tuloskalvosarja 7a/2015 Markus Strandström Metsäteho Oy Puunkorjuu ja kaukokuljetus vuonna 214 Metsätehon tuloskalvosarja 7a/215 Markus Strandström Metsäteho Oy Tietoa tilastosta Tilasto seuraa kotimaisen raakapuun korjuun ja kaukokuljetuksen määriä ja kustannuksia

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus

Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus Kuivamädätys - kokeet ja kannattavuus FM Johanna Kalmari-Harju Kokeet 190 pv ja 90 pv panoskokeet tiloilla käytettävissä olevista massoista. Massat Massojen suhteet N1 Munintakananlanta + heinä 3:1 N2

Lisätiedot

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus

Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Resurssitehokas puutavaran autokuljetus Metsätieteen päivä 2012 Sessio 4. Tulevaisuuden puunhankinnan olosuhteet Antti Korpilahti Erikoistutkija, MML, Metsäteho Oy Esityksen kohdat Puutavarakuljetukset

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara

Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara Metsäenergian saatavuus, käytön kannattavuus ja työllisyysvaikutukset, Case Mustavaara TIE-hankkeen päätösseminaari Taivalkoski 27.3.2013 Matti Virkkunen, VTT 2 Sisältö Metsähakkeen saatavuus Mustavaaran

Lisätiedot

Multimodaalinen elintarvikekuljetus

Multimodaalinen elintarvikekuljetus Multimodaalinen elintarvikekuljetus Harjoitustyö MEK C3001 Kuljetusvälinetekniikka Ryhmä 6 Eetu Kivelä 429571 Kai Chen 473336 Kasper Tammi 481289 Mika Lundell 430366 Mikko Vääräniemi 476207 Tomi Wielert

Lisätiedot

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan

Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Kokopuuta, rankaa, latvusmassaa & kantoja teknologisia ratkaisuja energiapuun hankintaan Juha Laitila Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman

Lisätiedot

Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi?

Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi? Marjamaat ja maisema kauppatavaraksi? Airi Matila Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Forest heritage developer project http://www.metsavastaa.net/metsakulttuuri VOIMAMETSÄ tilaisuus Haukiputaalla 19.5.2010

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa. Tiivistelmä Tammikuu-2005

Työvoiman saatavuus metsätaloudessa. Tiivistelmä Tammikuu-2005 Työvoiman saatavuus metsätaloudessa Tiivistelmä Tammikuu-25 All rights reserved. No part of this report may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from Jaakko Pöyry Consulting.

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi

Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. www.pellettienergia.fi Pelletti on modernia puulämmitystä Jyväskylä 13.10.2010, Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistys ry. Pelletin valmistus Pelletti on puristettua puuta Raaka-aineena käytetään puunjalostusteollisuuden

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Missä kunnossa metsätie on?

Missä kunnossa metsätie on? Esimerkin metsätie Missä kunnossa metsätie on? Merkkejä kunnostustarpeesta: Kuivatus ja kantavuus ei ole kunnossa Rummut eivät toimi tai ne puuttuvat kokonaan Sivu- ja laskuojat eivät toimi Ajoradan reunalla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot