Jyväskylän Kangas. Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen Jyväskylän kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän Kangas. Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050. Jyväskylän kaupunki"

Transkriptio

1 Jyväskylän Kangas Alueen rakentamisen, energiankäytön ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta vuoteen 2050 Jyväskylän kaupunki Maankäyttö, Strateginen suunnittelu 7. toukokuuta 2013 Hannu Onkila 1

2 1

3 1. JOHDANTO KANKAAN ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE ARVIOINNIN TAVOITE JA ARVIOINTIASETELMAN KUVAUS LASKENNAN RAJAUKSET LASKENNAN KUVAUS PERUSSKENAARIO RAKENTAMISEN VARIAATIOT Puu 20 prosenttia Puu 60 prosenttia ENERGIANTUOTANNON VARIAATIOT Aurinkosähkö Maalämpö Ilman vesisähköä Lämmöntuotannon heikko polttoainekehitys LIIKENTEEN VARIAATIO Kestävien liikennemuotojen odotettua suurempi suosio PARHAIDEN VARIAATIOIDEN YHDISTELMÄ TULOKSET PERUSSKENAARIO RAKENTAMISEN VARIAATIOT Puu 20 prosenttia Puu 60 prosenttia Rakentamisen variaatiot koonti ENERGIANTUOTANNON VARIAATIOT Aurinkosähkö Maalämpö Ilman vesisähköä Lämmöntuotannon heikko polttoainekehitys Energiantuotannon variaatiot koonti LIIKENNE Kestävien liikkumismuotojen kasvanut kysyntä PARHAIDEN VARIAATIOIDEN YHDISTELMÄ (TEOREETTINEN PÄÄSTÖVÄHENNYSPOTENTIAALI) PÄÄTELMÄT LÄHTEET

4 3

5 1. Johdanto Lähes 140 vuotta toimineen Kankaan paperitehtaan toiminta on loppunut ja kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä sijaitseva teollisuusalue on vapautunut uuteen käyttöön. Suunnittelijoille Kankaan alue on tarjonnut tyhjän suunnittelualustan ja vapaat kädet, mikä on alueen sijainnin ja suuren koon huomioon ottaen ainutlaatuista. Vapauteen liittyy myös vastuuta. Alueen tulevaisuuden keskeiset ominaispiirteet ja vaikutukset määritellään nyt. Suunnitteluratkaisujen tulee olla kestäviä kaikilla kehityksen osa alueilla ja ilmaston ohella vaakakupissa painavat taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja kulttuuriset arvot. Suunnittelussa tulee nähdä tulevaisuuteen riittävän tarkasti ja kauas. Haasteena on sitoa tulevaisuus tiukasti nykyisiin käsityksiin hyvästä kehityksestä ja varmistaa samalla suunnittelussa riittävä väljyys, joka mahdollistaa tulevien innovaatioiden toteuttamisen sekä muuttuvien arvojen ja arvostusten mukaiset valinnat. Kaupunginhallitus asetti Kankaan suunnittelun ja kehittämisen tavoitteet, joihin kuuluivat muun ohella tavoitteet kestävyydestä, kuten tiiviydestä ja alueen suunnittelusta kohti hiilineutraaliutta. Tässä selvityksessä arvioitiin Kankaan tulevaa ilmastorasitetta tilanteessa, jossa ensimmäisen kokonaissuunnitelman, Kankaan osayleiskaavan maankäyttö on toteutunut. Lisäksi työssä tutkittiin, millaisia päästövähennysten mahdollisuuksia liittyy energiaratkaisujen ja rakennusmateriaalien valintaan vaiheessa, jossa alueen rakenteellinen ratkaisu on päätetty. Työ palvelee ensisijaisesti Kankaan osayleiskaavaluonnoksen ilmastovaikutusten arviointia. Sen ohella tulokset tarjoavat tukiaineiston tulevalle monitavoitteiselle ja arvoiselle päätöksenteolle. 2. Kankaan alueen suunnittelutilanne Kankaan alueen suunnittelun tavoitteena on muuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokas paperitehtaan ympäristö keskustamaiseksi työpaikkojen, palveluiden, asumisen ja virkistyksen alueeksi. Vuonna 1872 toimintansa aloittanut paperitehdas lopetti tuotannon vuoden 2010 alussa, jolloin kaupunki osti kiinteistöt etuosto oikeudella Sappi Finlandilta. Suunnittelun lähtökohta on ollut tavoitella alueelle korkeatasoista keskustaympäristöä, joka laajentaa Jyväskylän vanhaa keskustaa Seppälän suuntaan. Kankaan suunnittelun suuntaviivat muodostuivat järjestetyn arkkitehtikilpailun tehtävänannossa. Kilpailun voittajatyöksi valittiin Arkkitehtitoimisto Petri Rouhianen Oy:n Hjalmarin uni, jonka pohjalta alueelle laadittiin Kankaan osayleiskaavaluonnos ja sitä tarkentava kaavarunko. Osayleiskaavaan kattama alue on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2025 mennessä. Kaavarajauksen ulkopuolelle jäävät yksityisomistuksessa olevat vähäiset ympäröivät alueet toteutetaan myöhemmin. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Tämä kaavarunkoon pohjautuva kasvihuonekaasupäästöjen laskenta tehtiin kaavaprosessiin ehdotusvaiheessa helmi maaliskuussa Kaavaehdotuksen on tarkoitus tulla nähtäville laskennan valmistumisen jälkeen huhtikuussa Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja siinä osoitettu maankäyttö tullaan toteuttamaan useiden asemakaavoitusvaiheiden kautta. 4

6 3. Arvioinnin tavoite ja arviointiasetelman kuvaus Työn tavoite oli arvioidaa Kankaan kaavarungon mukaisen maankäytön toteutuksen vaikutuksia alueelta vapautuvien kasvihuonekaasujen määrään Kankaan rakentamisen aikana ja sen jälkeen vuosina Työn keskeiset asiakysymykset olivat: Kuinka paljon Kankaan alue tulee tuottamaan kasvihuonekaasupäästöjä? Miten päästöjen määrää voidaan vähentää alueellee laaditun kaavarungon mukaisen maankäytön puitteissa? Kokonaispäästöjen laskentaa varten Kankaan kaavarungon mukaisesta kehityksestä k (energiaratkaisut, rakennusmateriaalit, rakentamisen määrä ja ajoitus, liikenne) määriteltiin ajan henkeä ja nykyisiä tulevaisuusodotuksia noudattava perusskenaario. Lisäksi laskettiin variaatioita, jotkaa eroavat perusskenaariosta ja toisistaan rakennusten runko ja julkisivumateriaalien, liikenteen kulkutapaosuuksien sekä rakennusten tarvitseman energian tuotantotapojen suhteen. Yhdistämällä vaikuttavimmat variaatiot teoreettiseksi skenaarioksi, saatiin yleispiirteine en käsitys siitä, kuinka paljon tulevillaa valinnoilla voidaan enintään vaikuttaa alueen tuleviin päästöihin. ( Kuva 1.) Laskenta perustui alueelle laaditun osayleiskaavaa tarkentavan kaavarungon mukaiseen maankäyttöön ja sen arvioituun ajoitukseen. Näin ollen työssä ei tutkittu vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen vaikutuksia päästöihin. Kuva 1. Arviointiasetelma. Alun perin Kankaan laskentatuloksiaa oli tarkoitus verrata samaan aikaann tehtyjen Kauramäen osayleiskaavan ja Savulahden asemakaavan khk laskentojenn tuloksiin. Alueet A ovat monessa suhteessa erilaisia ja työn kuluessa vahvistui käsitys siitä, että alueiden välinen vertailu ei ole edes suhteellisten tunnuslukujen osalta mielekästä tai tarkoituksenmukaista. Erilaisia tarkoituksia palvelevien ja 5

7 yhdyskuntarakenteelliselta sijainniltaan toisistaan eroavien alueiden kasvihuonekaasupäästöt ovat erilaisia, mikä on hyväksyttävää. Vertailua oleellisempaa on, että kaavoitettavien alueiden ja niiden vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen päästöjä analysoidaan systemaattisesti ja kattavasti riittävän varhaisessa vaiheessa. On myös tärkeää, että tulosten osoittamat ilmastollisesti parhaat suunnitteluratkaisut onnistutaan sovittamaan yhteen muiden suunnittelutavoitteiden kanssa mahdollisimman vähäpäästöiseksi kokonaisuudeksi. 4. Laskennan rajaukset Laskenta kattoi rakennusten ja kunnallistekniikan rakentamisesta (kadut, vesi, viemäri ja kaukolämpöverkko), liikenteestä sekä rakennusten tarvitseman energian tuotannosta aiheutuvat päästöt Kankaan rakentamisen aikana ja sen jälkeen Elinkaaren aikaisten päästöjen osalta laskenta oli laajimmillaan rakentamisen sektorilla, jossa huomioitiin rakentamisen päästöjen lisäksi myös kunnossapidon ja purkamisen päästöt. Laskenta perustui osayleiskaavaa tarkentavan kaavarungon mukaiseen maankäyttöön ja sen arvioituun ajoitukseen. Laskenta tehtiin Ecocity evaluator sovelluksella (Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd (EPECC)) ja sen ulkopuolella Excel laskentana. Vaikka tarkastelu kattoikin oleellisimmat alueen ilmastorasitteeseen vaikuttavat tekijät, monet päästötekijät jäivät laskennan ulkopuolelle. Tällaisia osa alueita olivat muun muassa alueen toteuttamisen ja ylläpidon aikaiset päästötekijät sekä tulevien asukkaiden kulutuskäyttäytyminen, joka joiltain osin sisältyi malliin välillisesti (esim. liikenteen päästöjen laskennassa käytetyt oletukset rakennustyyppikohtaisista liikkumistottumuksista). Laskennan ulkopuolelle jäivät myös puurakentamisen nieluvaikutus, suunnittelualueen nykyiset hiilinielut ja alueen potentiaali nieluna, mikä tulee vähenemään alueen rakentumisen myötä. Näiden näennäisten nettonielujen menetyksen voidaan arvioida olevan merkitykseltään marginaalinen, kun otetaan huomioon yhdyskuntarakenteellisesti keskeisen alueen monipuolisella rakentamisella pitkällä aikavälillä saavutettavat päästövähennykset. Nyt tehtyä kattavamman laskennan tai laskennan laajentamisen tasearvion suuntaan ei nähty antavan lisäarvoa jatkosuunnittelulle. Kattavampaan laskentaan olisi myös sisältynyt teknisiä rajoitteita ja epävarmuustekijöitä, joiden määrä nyt tehdyssä tarkastelussa on kohtuullinen. Laskenta perustui alueelle laaditun osayleiskaavaa tarkentavassa kaavarungossa esitettyihin korttelikohtaisiin lähtötietoihin ja alueen toteutuksen arvioituun ajoitukseen. Työssä ei tutkittu vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen vaikutuksia päästöihin. 5. Laskennan kuvaus Kankaan alueen toteutuksesta laskettiin yksi toteutukseltaan todennäköinen ja nykyisiä tulevaisuusodotuksia noudattava perusskenaario. Sen avulla selvitettiin, kuinka paljon Kankaan alue tulee tuottamaan kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteluaikajänteellä ( ), jos alue rakennetaan ajan henkeen ja nykyisillä merkittäviä ilmastovalintoja vähäpäästöisten ratkaisujen puolesta. Päästövähennysten potentiaalia selvitettiin varioimalla perusskenaariota seitsemällä muunnelmalla, jotka eroavat toisistaan rakennusten runko ja julkisivumateriaalien, liikenteen kulkutapaosuuksien sekä 6

8 rakennusten tarvitseman energian tuotantotavat an suhteen. Vaikuttavimm mista variaatioista valittiin yhdistelmä, joka kuvaa teoreettista tähän laskentaan sisältyneiden elementtien päästövähennysten enimmäispotentiaalia Perusskenaario Perusskenaariossa tutkittiin, kuinka paljon Kankaan alue tulee tuottamaan kasvihuonekaasupäästöjä oletetulla todennäköisellä kehityksellä. Laskentaa pohjautui alueelle laadittuun kaavarunkoon ja siinä s korttelikohtaisesti esitettyihin tietoihin enimmäiskerrosaloista ja sen jakautumisestaa eri käyttötarkoituksiin (kuva 2). Laskennassa tarvittu arvio kortteleidenn toteutusaikataulusta pyydettiin alueen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta tahoilta (Liite 1). Alueen laskennalliseksi asumisväljyydeksi oletettiin 45 asuinrakentamisen kerrosalaneliömetriä henkilöä kohti. Luku arvioitiin ottaen huomioon Jyväskylän kerrostalorakentamisessa toteutunut asumisväljyys (48,95 ke m 2 /hlö) ja Kankaan ominaispiirteet tulevana keskustamaisena asuinalueena. Asumisväljyyden mitoitus ja muut jäljempänä esitetyt perusskenaarion laskentaoletukset koskevat myös variaatioiden laskentaa. Niiden kuvauksissa on esitetty ainoastaan laskentaoletusten muutokset m perusskenaarioon. Kuva 2. Kankaan kaavarunko, maankäyttökaavio 2025 (Petri Rouhiainen, kaavarunko ). 7

9 Rakentaminen ja infra Kaavarungon korttelikohtaisen enimmäiskerrosalan on oletettu toteutuvan täysimääräisesti. Tämä nähtiin perustelluksi, koska kaavojen kerrostalokorttelien rakennusoikeus on toteutunut Jyväskylässä pääsääntöisesti lähes täysimääräisesti. Laskennan vähäinen ylimitoituksen voidaan ajatella kattavan päästöjä, jotka aiheutuvat kansipihojen alle jäävistä pysäköintirakenteista, joita ei mallinnettu laskentaan. Alueen pysäköintirakentamisesta laskenta kattoi kaavarungossa sydämen alueelle osoitetut pysäköintilaitokset A, B C ja D sekä sen s ulkopuolelle tulevat laitokset F, I ja O, johon lisättiin arvioitu Ailakinkadun talojen autopaikkatarve (kuva 3). Arviot pysäköintilaitostenn mitoituksesta ja ajoituksesta on esitetty liitteessä 1. Kuva 3. Laskentaan mallinnetut pysäköintilaitokset rengastettuna. (Kuva: Petri Rouhiainen, kaavarunko, ). Alueen olemassa olevat ja jäljelle jäävät kolme rakennusta ( porttirakennus, vanha paperitehdas ja päärakennus) käsiteltiin laskennan yksinkertaist tamiseksi uudelleen rakennettavina. Oletus on tarkoituksenmukainen ottaen huomioon sen, että tilojen saneeraus myöhempään käyttöön voi olla laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan verrattavissa uudisrakentamiseen. Alueen rakennusten oletettiin kuuluvan B tai C energialuokkaan. Energiatehokkuuden oletuksissa huomioitiin rakennusten kiristyvät energiamäär räykset. Pysäköintilaitokset mallinnettiin kylmiksi. Perusskenaarion rakennuksista 7 prosenttia oletetaan rakennettavaksi puurunkoisinp na ja loput 93 rungoltaan kiviainespohjaisina. Puurunkoisen rakentamisen osuus täyttyy, jos eteläiset asuinkorttelit 1 ja 2 sekä eteläinen YL kortteli 3 toteutetaan puurakenteisina (kuva 2). Valtaosa alueen julkisivuista oletetaan toteutuvan kuorirakenteisina (taulukko 1). 8

10 Taulukko 1. Perusskenaarion runko ja julkisivumateriaalien suhteellisista osuuksista käytetyt oletukset. Runkomateriaali Puu 7 % Kivi 93 % Julkisivuverhous Kuorielementti (Sandwich) 73 % Puu 7 % Tiili 19 % Vesi ja viemäriverkon, katujen ja kaukolämpöverkon rakentamistarve arvioitiin taulukon 3 mukaisesti. Infrarakenteiden lisäksi Kankaan toteutus ja ylläpito pitää sisällään päästötekijöitä, joiden arviointi ei sisältynyt laskentaan. Näiden päästötekijöiden merkitys voi olla laskennan sisältämiin infran päästöihin suhteutettuna merkittäviäkin. Esimerkiksi Kankaan esirakentamisen vaatima maanajon arvioidaan aiheuttavan kertaluokaltaan laskentaan sisältyneitä katujen sekä vesi, viemäri ja kaukolämpöverkon rakentamista vastaavat päästöt. Taulukko 2. Infrarakentamisen arvioitu määrä ja ajoitus Kankaalla (Koliseva 2013). Infrarakentaminen aikavälillä Laji Tiet, km 1,0 1,0 1,0 Vesijohtoverkosto, km 1,2 1,2 1,2 Viemäriverkosto, km 1,2 1,2 1,2 Kaukolämpöverkosto, km 1,0 1,0 1,0 Energia Alueen lämpöenergia oletettiin tuotettavaksi CHP voimaloissa ja alueen pienemmissä kaukolämpöverkkoon kytketyissä lämpö tai aluelämpökeskuksissa. Rakennusten lämmitysmuodon valinta perustui suunnitelmiin tuoda alueelle kaukolämpö. Lämmöntuotannossa käyttävät polttoaineet määriteltiin Jyväskylän Energian antaman polttoaineiden kehitysennusten mukaisiksi (taulukko 3). Taulukko 3. Lämmöntuotannon laskennassa käytetty polttoainejakauma (Jyväskylän energia 2013a). Osuudet (%) Polttoaine Polttoöljy 1 Hiili Biomassa Turve Perusskenaariossa oletettiin, että rakennusten tarvitsemasta sähköstä 2,0 GWh/v osuus tuotetaan alueelle toimintaan jäävään ja saneerattavaan Kankaan vesivoimalaitoksessa. Loput alueen rakennusten käyttösähköstä hankitaan ostosähkönä. Ostosähkön päästökehitys määriteltiin Energiateollisuus Ry:n vision 2050 mukaiseksi (Energiateollisuus 2010). 9

11 Liikenne Alueen henkilöliikenteen päästöjen arviointi perustui osalta Kankaan asuinrakentamisen enimmäiskerrosalan määrään, kerrostaloille määriteltyihin keskimääräisiin matkasuoritelukuihin ja ajoneuvokohtaisiin päästökertoimiin sekä oletuksiin näiden tekijöiden tulevasta kehityksestä. (taulukot 4 ja 5). Laskennan kulkumuotokohtaisina matkasuoritelukuina käytettiin Jyväskylän seudun liikennetutkimuksen tuloksia (Kalenoja 2009). Seudullista aineistoa muokattiin edelleen ottaen huomioon Kankaan kerrostaloalueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa, minkä voidaan olettaa vähentävän liikkumistarvetta verrattuna seudullisen liikennetutkimuksen keskiarvoaineistoon (taulukko 4). Laskennassa ei onnistuttu mallintamaan Kankaan työpaikkojen aiheuttamia henkilöliikenteen päästöjä. Alueen ulkopuolelta kohdistuvien työmatkavirtojen päästöjen huomioiminen olisi ollut tarkoituksenmukaista ottaen huomioon alueen tulevan aseman merkittävänä työpaikka alueena (n työpaikkaa ja noin 2700 asukasta). Nyt työpaikkojen liikenteen päästöt tulivat arvioiduiksi vain työpaikkojen (toimisto ja liikerakennukset) aiheuttaman tavaraliikenteen päästöjen osalta. Tavaraliikenteen mallintaminen koettiin niin ikään pulmalliseksi. Liike ja toimistorakennusten toiminnallisten luokkien (tavaratalo, kirjakauppa, apteekki jne.) matkatuotosten lähdelukujen käyttöön luonteeltaan hyvin vaihtelevissa kohteissa liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tutkimustiedoista johdettujen lukujen käytettävyyttä Kankaan tapauksessa arvioitiin laskennan kuluessa ja tavaraliikenteen laskentaan tehtiin tarkoituksenmukaiseksi nähtyjä korjauksia. Näihin korjauksiin kuului myös tavaraliikenteen käyttämän kaluston päästökertoimien uudelleen arviointi. Raskaan kaluston tulevasta päästökehityksestä ei ole olemassa kattavaa ja luotettavaa arviointiaineistoa. Lähtökohtana arvioinnissa käytettiin VTTn Lipaston uusimpia arvioita ja ERA17 raportin VNK C skenaarion oletuksia ajoneuvokannan päästökehityksestä (taulukko 5). Tavaraliikenteen päästöjen laskenta jalostui ohjelman toimittajan kanssa useiden laskentavaiheiden kautta. Taulukko 4. Henkilöliikenteen päästölaskennassa käytetyt matkasuoritteet kerrostaloille (km/hlö/vrk). Luvut on arvioitu Kalenojan (2009) seudullisen liikennetutkimuksen tuloksiin perustuen ottaen huomioon kohdealueen sijainti kaupunki ja palvelurakenteessa Henkilöauto 15,5 15,5 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 15,0 Linja auto 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Kevyt Raide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Juna 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Jalankulku 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 Polkupyörä 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 Muu sähkö (sähköpyörä tms.) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Muu polttom. (mopo tms.) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Yht. 22,1 22,4 22,3 22,4 22,3 22,3 22,3 22,3 10

12 Taulukko 5. Ominaispäästökertoimien arvioitu kehitys ajoneuvotyypeittäin. ECEn käyttämiä kertoimia (TEM ja EPECC) on päivitetty tavaraliikenteen osalta Vanhasen, Vehviläisen, Halosen ja Kumpulaisen (2010) ERA17 raportin arvioita soveltaen. Päivitys T. Tiihonen, EPECC Bensa/Diesel HA 154,3 152,0 145,0 138,0 118,0 108,0 101,0 93,0 88,0 Ominaispäästökerrointen kehitys HHV 99,0 96,0 90,0 84,2 72,0 65,0 58,0 51,0 48,0 g CO2 ekv/km EHV 43,8 40,0 35,0 30,4 26,0 22,0 15,0 9,0 8,0 Linja auto 39,0 40,0 38,2 36,3 31,1 28,4 26,6 24,5 23,2 Kaasu LA 30,0 30,0 28,6 27,2 23,3 21,3 19,9 18,4 17,4 Kevyt Raide 17,8 17,8 15,4 15,4 12,4 12,4 8,8 8,8 3,6 Juna 23,3 23,3 20,1 20,1 16,2 16,2 11,5 11,5 4,8 Muu sähkö (sähköpyörä tms.) 1,7 1,7 1,5 1,5 1,2 1,2 0,8 0,8 0,4 Muu polttom. (mopo tms.) 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 80,0 75,0 75,0 55,0 g CO2 ekv/tkm Pakettiautot 339,4 339,4 305,5 270,2 207,0 147,4 108,6 71,5 54,3 Kuorma autot 100,2 100,2 90,2 79,8 61,1 43,5 32,1 21,1 16,0 Sähkö, g CO2 ekv/kwh Sähkö 274,0 256,0 227,6 190,0 164,0 135,0 96,0 56,0 46, Rakentamisen variaatiot Puu 20 prosenttia Variaatiossa tutkittiin, miten puurakentamisen osuuden kasvattaminen 7 prosentista 20 prosenttiin vaikuttaa alueen kasvihuonekaasupäästöihin (taulukko 6). Osuus toteutuu, jos eteläisten korttelien lisäksi esimerkiksi pohjoiset korttelit 1,4,6,7,8 ja 9 toteutetaan puurakenteisina (kuva 2). Taulukko 6. Puu 20 variaation runko ja julkisivumateriaalien suhteellisista osuuksista käytetyt oletukset. Runkomateriaali Puu 20 % Kivi 80 % Julkisivuverhous Kuorielementti (Sandwich) 50 % Puu 30 % Tiili 19 % 11

13 Puu 60 prosenttia Variaatiossa tutkittiin, miten puurakentamisen osuuden kasvattaminen 7 prosentista 60 prosenttiin vaikuttaa alueen kasvihuonekaasupäästöihin (taulukko 7). 60 prosentin puurakentamisen osuus edellyttäisi, että lähes kaikki alueen rakentaminen toteutettaisiin puurakenteisena lukuun ottamatta kerrosluvultaan suurimpia itäisiä kortteleita, sydämen paria ydinkorttelia ja alueelle jääviä rakennuksia (vanha paperitehdas, päärakennus ja porttirakennus). Korkean puurakentamisen osuuden toteutuksen arvioitiin olevan käytännössä haasteellista. Taulukko 7. Puu 60 variaation laskennassa runko ja julkisivumateriaalien suhteellisista osuuksista käytetyt oletukset. Runkomateriaali Puu 60 % Kivi 40 % Julkisivuverhous Kuorielementti (Sandwich) 15 % Puu 66 % Tiili 19 % 5.3. Energiantuotannon variaatiot Aurinkosähkö Variaatiossa tutkittiin, kuinka aurinkosähkön paikallinen tuotanto (tai muualla tuotetun aurinkosähkön osto) vaikuttaa kasvihuonekaasujen päästöihin. Kankaan alueen aurinkosähkön potentiaalista ei ole toistaiseksi käytössä kattavia arvioita. Kiinteistöjen kattojen ja julkisivujen tarjoamaa aurinkosähköpotentiaalia on selvitetty yleispiirteisesti Aalto yliopiston Energia yhdyskuntasuunnittelussa koulutusohjelman harjoitustyössä vuonna Työssä arvioitiin, että Kankaan käyttösähkön tarpeesta ( MWh/v) noin 28 prosenttia voitaisiin tuottaa auringon voimalla. Tällöin arvio aurinkosähkön laskennallisesta potentiaalista on noin 5,9 GWh/v. Arvion laatijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella laskennallista enimmäispotentiaalia alennettiin hieman ja aurinkosähkön laskennallisena potentiaalina käytettiin oletusarvoa 5,0 GWh/v Maalämpö Variaatiossa tutkittiin maalämmön käyttöön liittyvää päästövähennyspotentiaalia. Perusskenaariossa CHPvoimalaitoksissa ja alueen pienemmissä kaukolämpöverkkoon kytketyissä lämpö tai aluelämpökeskuksissa tuotettu lämpö korvattiin kokonaisuudessaan maalämmöllä. Oletuksen tautaksi ei tehty selvityksiä tai arvioita maalämmön hyödyntämisen yleisistä edellytyksistä ja reunaehdoista Kankaan alueella. Oletus on teoreettinen ja sen on tarkoitus osoittaa maalämmön päästövähennysten laskennallinen enimmäispotentiaali. 12

14 Ilman vesisähköä Vesisähkön tuotannon päästövaikutuksia tutkittiin korvaamalla vesisähkön tuotantopotentiaalinn osuus ostosähköllä. Eskelinen ja Ruuska (2012) ovat arvioineet Kankaan voimalaitoksen vuosituotannoksi noin 2,0 GWh. Ostosähkön päästökehityksen oletuksenaa käytettiin Energiateollisuus Ry:n Vision (2010) mukaista kehitystä Lämmöntuotannon heikko polttoainekehitys Variaatiolla havainnollistettiin lämmöntuotannon tulevan polttoainekehityksen merkitystä kasvihuonekaasupäästöihin. Perusskenaarion laskentaan käytetty Jyväskylän Energian (2013a) antama yhtiön strategiaan pohjautuva ennuste korvattiin kehitysarviolla, jossa vähähiilisiin v tai hiilineutraaleihin biomassapohjaisiin polttoaineisiin siirtyminen vie ennustettua kauemmin (taulukko 8 ja kuva 4). Arvion lähtökohtana käytettiin Jyväskylän Energian (2013b) ilmoittamaa jakaumaa vuonna 2012 käytetyistä polttoaineista. Taulukko 8. Variaation lämmöntuotannon heikko polttoainekehitys laskennassa käytetty polttoainejakauma. Sulkeissa olevat luvut ovat perusskenaariossa käytettyjä JEn strategiaan perustuvia lukuja. Polttoaine Polttoöljy Hiili Biomassa Turve (5) 40 (60) 53 (34) (0) 5 (5) 64 (71)) 30 (24)) Osuudet (%) (4) 70 (76) 25 (20) (90) 20 (10) Kuva 4. Uusiutuvien polttoaineiden osuuden kehityss heikko polttoainekehitys skenaariossa ja perusskenaariossa. Turve on oletettu uusiutumattomaksi. 13

15 5.4. Liikenteen variaatio Kestävien liikennemuotojen odotettua suurempi suosio Variaatiolla selvitettiin, kuinka merkittäviä päästövähennyksiä voidaan saavuttaa, jos alueen henkilöautolla ajetusta matkasuoritteesta 20 prosenttia ajettaisiin polkupyörillä ja 10 prosenttia linja autoilla (taulukko 9.). Oletus on rohkean optimistinen, mutta mahdollinen. Kankaan sijainti on yksi keskeisimmistä vähähiilisen liikkumisen tavoitetta tukevista tekijöistä. Se mahdollistaa suhteellisen vähäisen liikkumistarpeen sekä sen, että vähäpäästöisten ja päästöttömien liikkumismuotojen käyttö voi monissa tapauksissa olla aidosti ylivertaisen houkuttelevaa tai riittävän kilpailukykyistä yksityisautoiluun verrattuna. Myös osayleiskaavaluonnoksen (ja laskennan pohjana olleen kaavarungon) suunnitteluratkaisut, kuten kävelyä ja pyöräilyä tukeva sisältö, täydentää hyvin tätä Kankaan luontaista potentiaalia kestävänä asuin, työpaikka ja liike elämän alueena. Taulukko 9. Variaation henkilöliikenteen päästölaskennassa käytetyt matkasuoritteet ajoneuvotyypeittäin kerrostaloille (km/hlö/vrk). Perusskenaarion laskennassa käytetyt matkasuoritteet on kuvattu taulukossa Henkilöauto 10,9 10,9 10,8 10,7 10,6 10,6 10,5 10,5 Linja auto 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Juna 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Jalankulku 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 Polkupyörä 4,1 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 Muu sähkö (sähköpyörä tms.) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 Muu polttom. (mopo tms.) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Yht. 22,1 22,4 22,3 22,4 22,3 22,3 22,3 22, Parhaiden variaatioiden yhdistelmä Variaatioiden yhdelmä skenaariossa kuvattiin Kankaan laskennallinen päästökertymä tilanteessa, jossa eniten päästöjä vähentävät variaatiot ovat toteutuneet (puu 60, vesisähkö, aurinkosähkö, maalämpö ja kestävien liikennemuotojen odotettua suurempi kasvu). Tällöin laskennan oletukset ovat seuraavat. Rakentamisesta 60 prosenttia on puurakentamista alueen sähkön tarpeesta 2,0 tuotetaan vesisähkönä ja 5,0 GWh/v aurinkosähkönä. Loput sähköntarpeesta hankitaan ostosähkönä. Alueen rakennusten tarvitsema lämpöenergia tuotetaan maalämmöllä. Kestävät liikkumismuodot saavuttavat suuren suosion. Kankaan asukkaiden henkilöautoliikenteen suoritteesta on siirtynyt 20 prosenttia pyöräilyyn ja 10 prosenttia linja autoille. 14

16 6. Tulokset 6.1. Perusskenaario Kankaan energiantuotannon, rakentamisen ja liikenteen kumulatiiviset kokonaispääk ästöt vuoteen 2050 ovat ,6 t CO2 ekv. Lähes puolet ( 45,3%) päästöistä muodostuu energian tuotannosta. Noin kolmannes (30,0%) aiheutuu liikenteestä ja noin neljännes (24,7%) rakennusten rakentamisesta, kunnossapidosta ja purkamisesta. Tavaraliikenteen osuus liikenteenn päästöistä on 24,9 prosenttia ja henkilöliikenteen 75,1 prosenttia. Katujen, vesi, viemäri ja kaukolämpöverkon rakentaminen osuus kokonaispäästökertymästä on 0,4 prosenttia. (Kuva 5 ja taulukko 10.) Kuva 5. Kankaan alueen 37 vuoden päästökertymä perusskenaarion mukaisessa toteutuksessa. Taulukko 10. Perusskenaarion päästökertymät ja osuudet laskentasektoreittain. Kokonaispäästöjen kertymä (t CO2 ekv) Energia (sähkö ja lämpö), vesivoima mukana ,8 Liikenne ,7 Rakentaminen ,1 Infra (tiet, vesi, viemäri ja kaukolämpöverkosto) 1 055,0 YHTEENSÄ ,6 Osuus kokonaispäästöistä 45,3 % 30,0 % 24,7 % 0,4 % 100 % 15

17 Alueen suhteelliset asukasta kohti lasketut päästöt vaihtelevat välillä 15,7 1,6 t CO2 ekv/as./v. Tarkasteluaikajänteen alun suuret päästöt selittyvät alueen vähäisellä asutuksella ja runsaalla liike ja toimistorakentamisella (mm. vanhan paperitehtaan saneeraus). Myöhemmin asukasmäärän kasvu sekä rakentamisen, liikenteen ja energiankulutuksen laskentaoletukset myönteisestä päästökehityksestä alentavat suhteellisia päästöjä. Suhteellisen päästökehitys on samankaltainen myös jäljempänä esitetyissä variaatioissa. (Kuva 6). Kuva 6. Asukasta kohti lasketut suhteelliset vuotuiset päästöt perusskenaariossa (t CO2 ekv/ /v/as). Rakentamisen päästöt on jaettu tasaisesti tarkasteluaikajänteelle. 16

18 6.2. Rakentamisen variaatiot Puu 20 prosenttia Puurakentamisen osuuden kasvattaminen 7 prosentista 20 prosenttiin vähentää v alueen kokonaispäästökertymää 408 t CO2 ekv. Skenaarion energiantuotannon, rakentamisen ja liikenteen kumulatiiviset kokonaispäästöt vuoteen 2050 ovat , 6 t CO2 ekv. Koska 20 prosentin puurakentamisen osuudella saavutetaan varsin vähäinen päästövähennys, tutkittujen sektorien päästöosuudet säilyvät perusskenaarion kaltaisina. Puurakentamisen merkitystä hiiltä varastoivana nieluna ei ole huomioitu laskennassa. (Kuva 7 ja taulukko 11.) Kuva 7. Kankaan alueen 37 vuoden päästökertymä perusskenaarion ja puu 20 % variaation mukaisessa toteutuksessa. Taulukko 11. Päästökertymät ja osuudet laskentasektoreittain Puu20 variaatiossa. Kokonaispäästöjen kertymä (t CO2 ekv) Energia (sähkö ja lämpö), vesivoima mukana ,8 Liikenne ,7 Rakentaminen ,2 Infra (tiet, vesi, viemäri ja kaukolämpöverkosto) 1 055,0 YHTEENSÄ ,6 Osuus kokonaispäästöistä 45,4 % 30,0 % 24,6 % 0,4 % 100 % 17

19 Puu 60 prosenttia Puurakentamisen osuuden kasvattaminen 7 prosentista 60 prosenttiin vähentää v alueen kokonaispäästökertymää t CO2 ekv (0,7%). Skenaarion energiantuotannon, rakentamisen ja liikenteen kumulatiiviset kokonaispäästöt vuoteen 2050 ovat ,0 t CO2 ekv. Koska puurakentamisen osuuden kasvattamisella 60 prosenttiin saavutetaan varsin vähäinen päästövähennys, tutkittujen sektorien päästöosuudet ovat perusskenaarion kaltaiset. Puurakentamisen merkitystä hiiltä varastoivana nieluna ei ole huomioitu laskennassa. (Kuva 8 ja taulukko 12.) Kuva 8. Kankaan alueen 37 vuoden päästökertymä perusskenaarion ja puu 60 % variaation mukaisessa toteutuksessa. Taulukko 12. Päästökertymät ja osuudet laskentasektoreittain Puu60 variaatiossa Kokonaispäästöjen kertymä (t CO2 ekv) Energia (sähkö ja lämpö), vesivoima mukana ,8 Liikenne ,7 Rakentaminen ,5 Infra (tiet, vesi, viemäri ja kaukolämpöverkosto) 1 055,0 YHTEENSÄ ,0 Osuus kokonaispäästöistä 45,7 % 30,2 % 24,1 % 0,4 % 100 % 18

20 Rakentamisen variaatiot koonti Kasvattamalla puurakentamisen osuus 7 prosentista 60 prosenttiin saavutetaan 3 prosentin (1 926,6 t CO2 ekv) vähennys rakentamisen kasvihuonekaasupäästöissä. Osuuden kasvattaminen 20 prosenttiinn vähentää rakentamisen päästöjä 0,6 prosenttia (407,9 t CO2 ekv). Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että puurakenteiden sisältämään hiilen nieluvaikutus sta ei ole mallinnettu laskentaan. (Kuva 9.) Kuva 9. Päästökertymien kehitys ja erott kolmessa puurakentamisen variaatiossa. Päästökehitys on tasainen, koska ECE jakaa rakentamisen päästöt tasaisesti tarkasteluaikajänteelle. Puurakentamisen hiiltä varastoivaa nieluvaikutusta ei ole huomioitu tarkastelussa. 19

21 6.3. Energiantuotannon variaatiot Aurinkosähkö Potentiaalilla 5,0 GWh/v laskettuna aurinkosähköllä voitaisiin tuottaa 23,7 prosenttia Kankaan 21,1 GWh:n vuotuisesta sähkön tarpeesta. Paikallisesti auringolla tuotettu sähköenergia vähentäisi Kankaan kokonaispäästökertymää noin t CO2 ekv eli noin 8,,8 prosenttia perusskenaarioon verrattuna (vesisähkö 2,0 GWh/v ja ostosähkön päästökehitys Energiateollisuuden Vision mukainen). %). Skenaarion energiantuotannon, rakentamisen ja liikenteen kumulatiiviset kokonaispäästöt vuoteen 2050 ovat ,5 t CO2 ekv. (Kuva 10 ja taulukko 13.) Kuva 10. Kankaan alueen 37 vuoden päästökertymä perusskenaarion ja aurinkosähkö variaation mukaisissa toteutuksissa. Taulukko 13. Päästökertymät ja osuudet laskentasektoreittain aurinkosähkö variaatiossa Kokonaispäästöjen kertymä Osuus kokonaispäästöistä (t CO2 ekv) Energia (sähkö ja lämpö), vesivoima mukana Liikenne Rakentaminen Infra (tiet, vesi, viemäri ja kaukolämpöverkosto) , , , ,0 40,1 % 32,9 % 27,1 % 0,4 % YHTEENSÄ ,5 100 % 20

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren 12 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 1 Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 1782 7 13.2.27 YHDYSKUNTAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 02114 08 29..2.2008 Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren Tiivistelmä Raportissa esitellään Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit

Tutkimusalueiden ekologiset mittarit HOTR Attractive and Programmatic Infill Building Expertise in the Systems of Urban Production 2012 Tutkimusalueiden ekologiset mittarit Seppälä Tiina Aalto yliopisto 19.9.2012 Seppälä Tiina Aalto yliopisto

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen

Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 00471 07 15.1.2007 Sörnäistenranta Hermanninranta osayleiskaava Ilmastonmuutoksen huomioonottaminen Irmeli Wahlgren, Kimmo Kuismanen & Lasse Makkonen 2 3 Tiivistelmä Raportissa

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ERI ALUETASOILLA LIIKENNE MAANKÄYTTÖ SÄHKÖNKULUTUS RAKENNUKSET: LÄMMITYS,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist * Eva Heiskanen ** Pekka Lahti *** Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot